GROEP VOOR GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GROEP VOOR GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29"

Transcriptie

1 GROEP VOOR GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL /NL WP 90 Advies 5/2004 betreffende ongewenste communicatie voor marketingdoeleinden in de context van artikel 13 van Richtlijn 2002/58/EG Goedgekeurd op De Groep is opgericht op grond van artikel 29 van Richtlijn 95/46/EG. Zij is het onafhankelijke Europese adviesorgaan inzake gegevensbescherming en de persoonlijke levenssfeer. De taken van de Groep zijn omschreven in artikel 30 van Richtlijn 95/46/EG en in artikel 14 van Richtlijn 97/66/EG. Het secretariaat wordt verzorgd door de Europese Commissie, DG Interne markt, directoraat E Diensten, Auteursrecht, Industriële Eigendom en Gegevensbescherming - B-1049 Brussel - België - Kamer: C100-6/136. Internetadres:

2 DE GROEP VOOR DE BESCHERMING VAN PERSONEN IN VERBAND MET DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS Opgericht bij Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995, Gelet op artikel 29 en artikel 30, lid 1, onder a), en lid 3, van deze richtlijn, Gelet op haar reglement, en met name op de artikelen 12 en 14, HEEFT HET VOLGENDE ADVIES GOEDGEKEURD: Advies betreffende ongewenste communicatie voor marketingdoeleinden in de context van artikel 13 van Richtlijn 2002/58/EG, 1. INLEIDING Richtlijn 2002/58/EG betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie heeft met name de voorwaarden geharmoniseerd waaronder elektronische communicatiemiddelen (b.v. , SMS, fax, telefoon) gebruikt mogen worden voor marketingdoeleinden 1. Dit document gaat met name in op die voorwaarden, maar de werkgroep wijst erop dat in de toekomst eventueel ook andere bepalingen van de richtlijn nader bestudeerd zullen moeten worden. Voortbouwend op de bestaande opt-inregels in bepaalde lidstaten heeft artikel 13 van Richtlijn 2002/58/EG een geharmoniseerde regeling ingevoerd voor elektronische berichten aan natuurlijke personen voor direct-marketingdoeleinden. De algemene indruk bestaat dat ondanks deze harmonisatie bepaalde concepten in artikel 13 van Richtlijn 2002/58/EG betreffende ongewenste communicatie uiteenlopend geïnterpreteerd worden. Overeenkomstig artikel 15, lid 3, van Richtlijn 2002/58/EG, in samenhang met artikel 30 van Richtlijn95/46/EG, heeft de Groep deze concepten meer diepgaand bestudeerd en dit advies geformuleerd, met het oog op een uniforme toepassing van op Richtlijn 2002/58/EG gebaseerde nationale maatregelen. Er zij op gewezen dat communicatie voor direct-marketingdoeleinden ook al in eerdere documenten van de Groep aan de orde is gekomen De richtlijn moet vóór 31 oktober 2003 worden omgezet. Zie bijvoorbeeld Advies 7/2000 betreffende het voorstel van de Europese Commissie voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie van 12 juli 2000; Aanbeveling 2/2001 betreffende bepaalde minimumvoorschriften voor het online verzamelen van persoonsgegevens in de Europese Unie. 2

3 2. OVERZICHT VAN IN DIT ADVIES AAN DE ORDE GESTELDE PUNTEN De opt-inregel vereist dat abonnees vooraf toestemming moeten verlenen voor het gebruik van automatische oproepsystemen, fax of , met inbegrip van SMS, voor direct marketing. Er wordt een uitzondering gemaakt voor mededelingen aan bestaande klanten, onder bepaalde voorwaarden (zie hieronder). Voor (vaste en mobiele) spraaktelefonieoproepen, anders dan via automatische oproepapparaten, kunnen lidstaten kiezen tussen een opt-inen een opt-outsysteem 3. Bovendien mag de afzender namens wie de mededeling wordt verzonden zijn identiteit niet maskeren of verbergen. Ook moet er een geldig adres zijn waaraan de ontvanger een verzoek tot beëindiging van dergelijke berichten kan richten 4. De Groep heeft besloten een advies te formuleren betreffende de volgende elementen van de nieuwe regeling: het concept ; het concept voorafgaande toestemming van abonnees; het concept direct marketing; de uitzondering op de opt-inregel; de regelingen voor berichten aan rechtspersonen. 3. AAN DE ORDE GESTELDE PUNTEN 3.1. Het concept De begrippen facsimileapparaten (fax) en automatische oproepsystemen zonder menselijke tussenkomst (automatische oproepapparaten) kwamen al voor in Richtlijn 97/66/EG, de voorganger van Richtlijn 2002/58/EG, maar het begrip is nieuw en verdient specifieke aandacht. De definitie van is als volgt (zie artikel 2, onder h) van Richtlijn 2002/58/EG): ieder tekst-, spraak-, geluids- of beeldbericht dat over een openbaar 3 Artikel 13, lid 3: 3. De lidstaten nemen passende maatregelen om ervoor te zorgen dat, zonder kosten voor de abonnee, ongevraagde communicatie met het oog op direct marketing in andere dan de in de leden 1 en 2 genoemde gevallen niet toegestaan is zonder toestemming van de betrokken abonnees, of ten aanzien van abonnees die dergelijke communicatie niet wensen te ontvangen, waarbij de keuze tussen deze mogelijkheden door de nationale wetgeving wordt bepaald. 4 Artikel 13, lid 4, van Richtlijn 2002/58/EG luidt als volgt: 4. Het is in ieder geval verboden elektronische post met het oog op direct marketing te verzenden waarbij de identiteit van de afzender namens wie de communicatie plaatsvindt wordt gemaskeerd of verborgen of zonder dat een geldig adres wordt vermeld waaraan de ontvanger een verzoek tot beëindiging van dergelijke communicatie kan richten. 3

4 communicatienetwerk wordt verzonden en in het netwerk of in de eindapparatuur van de ontvanger kan worden opgeslagen tot het door de ontvanger wordt opgehaald. Kortom, ieder bericht dat via elektronische communicatiemiddelen wordt verstuurd en waarbij de gelijktijdige medewerking van verzender en ontvanger niet vereist is, valt onder deze definitie van . Deze definitie is breed en wil technologieneutraal zijn. Het doel was om de aan Richtlijn 2002/58/EG voorafgaande tekst 5 aan te passen aan de ontwikkelingen op de markten en van de technologieën voor elektronische-communicatiediensten, teneinde te voorzien in een gelijke mate van bescherming van persoonsgegevens en van de persoonlijke levenssfeer voor gebruikers van openbare elektronische-communicatiediensten, ongeacht de technologieën waarvan gebruik wordt gemaakt. (overweging 4 van Richtlijn 2002/58/EG). Bij wijze van illustratie: de momenteel onder de definitie vallende diensten omvatten: Simple Mail Transport Protocol of SMTP -gebaseerde , d.w.z. de klassieke ; Short Message Service of SMS -gebaseerde mail (overweging nr. 40 van Richtlijn 2002/58/EG verduidelijkt dat ook SMS omvat); Multimedia Messaging Service of MMS -gebaseerde mail; boodschappen op antwoordapparaten 6 ; voice mail-systemen, inclusief mobiele diensten; net send -berichten die rechtstreeks aan een IP-adres gericht zijn. Per verzonden nieuwsbrieven vallen ook onder deze definitie. Deze list is niet uitputtend en zal eventueel aangepast moeten worden in het licht van markt- en technologische ontwikkelingen Voorafgaande toestemming De opt-inregel is gebaseerd op voorafgaande toestemming, zoals aangegeven in lid 1 van artikel 13 van Richtlijn 2002/58/EG: 1. Het gebruik van automatische oproepsystemen zonder menselijke tussenkomst (automatische oproepapparaten), faxen of met het oog op direct-marketing kan alleen toegestaan worden met betrekking tot abonnees die daarmee vooraf hebben ingestemd. Echter, volgens artikel 2, onder f) en overweging nr. 17, dient "toestemming van een gebruiker of abonnee", ongeacht of deze laatste een natuurlijke of rechtspersoon is, dezelfde betekenis te hebben als "toestemming van de betrokkene" zoals gedefinieerd en nader bepaald in Richtlijn 95/46/EG ( ). Richtlijn 95/46/EG definieert de toestemming van de betrokkene als elke vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting waarmee de betrokkene aanvaardt dat hem/haar betreffende persoonsgegevens worden verwerkt. (artikel 2 van Richtlijn 95/46/EG). Toestemming heeft in deze context niet specifiek betrekking op communicatie voor direct-marketingdoeleinden. Zie ook aanbeveling nr. 2/2001 van de Groep betreffende bepaalde minimumvoorschriften voor het online verzamelen van persoonsgegevens in de Europese Unie Richtlijn 97/66/EG, PB L 24 van 30 januari Sommige providers bieden de mogelijkheid SMS in spraakboodschappen om te zetten. Als de boodschap voorvloeit uit een handmatig ondersteunde oproep en niet verder als elektronische boodschap wordt opgeslagen, is artikel 13, lid 3, van toepassing. Document WP 43, goedgekeurd op 17 mei Zie ook het Eerste Verslag over de toepassing van de Richtlijn Gegevensbescherming (95/46/EG) (COM(2003) 265 def., blz. 18). 4

5 Toestemming kan volgens het Gemeenschapsrecht op verschillende manieren worden verleend. Welke methode precies gebruikt moet worden om toestemming te verkrijgen, wordt in Richtlijn 2002/58/EG niet nader aangegeven. Overweging nr. 17 bevestigt dat opnieuw: ( ) Toestemming kan worden gegeven op elke wijze die de gebruiker in staat stelt vrijelijk een specifieke en geïnformeerde indicatie te geven omtrent zijn wensen, onder andere door bij een bezoek aan een internetwebsite op een vakje te klikken. Onverminderd andere toepasselijke wettelijke voorschriften met betrekking tot bijvoorbeeld informatieverstrekking, lijken methoden waarbij een gebruiker voorafgaande toestemming verleent door zich in te schrijven op een website, en later verzocht wordt te bevestigen dat hij inderdaad de persoon was die zich heeft ingeschreven en dat hij toestemt, verenigbaar te zijn met de richtlijn. Ook andere methoden kunnen aan de wettelijke voorschriftenvoldoen. Het zou daarentegen niet verenigbaar zijn met artikel 13 van Richtlijn 2002/58/EG als een aanbieder eenvoudig in een algemene aan ontvangers zou vragen of zij ermee instemmen reclame- te ontvangen, vanwege de eis dat het doel legitiem, expliciet en specifiek moet zijn. Bovendien dient de verlening van toestemming bij gelegenheid van de algemene aanvaarding van de voorwaarden van de hoofdovereenkomst (b.v. een abonnement, waarin ook gevraagd wordt om toestemming voor het zenden van boodschappen voor direct-marketingdoeleinden) rekening te houden met de eisen van Richtlijn 95/46/EG, dat will zeggen de toestemming vrij, specifiek en op informatie berustend moet zijn. Op voorwaarde dat aan deze voorwaarden wordt voldaan, zou de betrokkene bijvoorbeeld toestemming kunnen verlenen door een vakje aan te klikken. Impliciete instemming met het ontvangen van dergelijke is niet verenigbaar met de definitie van toestemming van Richtlijn 95/46/EG, met name met de eis dat de toestemming een wilsuiting moet zijn, ook als de impliciete instemming de vorm heeft van tenzij bezwaar wordt gemaakt (opt-out). Ook al aangeklikte/aangekruiste vakjes op bijvoorbeeld websites zijn niet verenigbaar met de definitie van de Richtlijn. Ook het doel moet duidelijk worden aangegeven. Dat betekent dat de goederen en diensten, of de categorieën van goederen en diensten, waarop eventuele reclame- s betrekking kunnen hebben, duidelijk moeten worden aangegeven voor de abonnee. Toestemming om de persoonlijke gegevens door te geven aan derden dient ook te worden gevraagd, waar dat van toepassing is. De aan de betrokkene verstrekte informatie dient in dat geval het doel of de doelen en de goederen en diensten (of de categorieën van goederen en diensten) aan te geven waarop eventuele s van deze derden betrekking zouden kunnen hebben. De Groep stelt voor om het bedrijfsleven (b.v. via verenigingen als de Federation of European Direct Marketing (FEDMA)) uit te nodigen om in hun gedragscodes specifieke methodes voor het verkrijgen van toestemming op te nemen die in overeenstemming zijn met het Gemeenschapsrecht, en het gebruik van deze methoden te bevorderen. De Groep stelt verder voor om het bedrijfsleven verzoeken om bijzondere aandacht te besteden aan systemen die betere garanties kunnen bieden dat de abonnee daadwerkelijk toestemming heeft gegeven. Dergelijke gedragscodes zouden bovendien een verplichting kunnen bevatten om klachten van ontvangers van s effectief te behandelen. De Groep herinnert eraan dat hij volgens artikel 30 van Richtlijn 95/46/EG een advies kan uitbrengen over op Europees niveau opgestelde gedragscodes. 5

6 Praktische elementen zoals specifieke indicaties in headers zouden eventueel ook in die gedragscodes kunnen worden opgenomen, zodat s die aan de code voldoen gemakkelijk geïdentificeerd kunnen worden door gebruikers (en door eventuele filters) 8. Lijsten van adressen Lijsten die niet overeenkomstig de eis van voorafgaande toestemming zijn opgesteld, mogen in principe niet meer worden gebruikt onder het opt-inregime, althans niet tot ze aan de nieuwe eisen zijn aangepast. Ook het doorverkopen van dergelijke lijsten aan derden is onwettig. Bedrijven die lijsten van adressen willen kopen, dienen erop te letten dat deze lijsten voldoen aan de geldende voorschriften, en met name dat voorafgaande toestemming is verleend overeenkomstig deze voorschriften. Andere voorwaarden Hoewel er geen specifieke methode wordt aangegeven voor het verlenen van toestemming voor het toezenden van s (voor opting-in), dienen de in het Gemeenschapsrecht aangegeven voorwaarden in acht te worden genomen. De Groep herinnert eraan dat de voorwaarden in de algemene Richtlijn 95/46/EG voor het verwerken van persoonlijke gegevens moeten worden nageleefd. Dit zijn met name, overeenkomstig artikel 10 van Richtlijn 95/46/EG, het voorschrift dat bij het verzamelen van de gegevens ten minste informatie verstrekt moet worden over: - de identiteit van de voor de verwerking verantwoordelijke persoon en, in voorkomend geval, diens vertegenwoordiger; - het doel van verzameling van de gegevens. Er is ook een verplichting om informatie te verstrekken over de ontvangers of de categorieën ontvangers van de gegevens, of men al dan niet verplicht is om vragen te antwoorden en de eventuele gevolgen van niet-beantwoording, het bestaan van een recht op toegang tot zijn eigen persoonsgegevens en op rectificatie van deze gegevens, voor zover die informatie, met inachtneming van de specifieke omstandigheden waaronder de gegevens verzameld worden, nodig is om tegenover de betrokkene een eerlijke verwerking te waarborgen (zie artikel 10 van Richtlijn 95/46/EG). Er zij verder op gewezen dat artikel 13 ook bepaalt dat bij elke afzonderlijke boodschap de mogelijkheid tot opt-out moet worden geboden. Een dergelijke opt-out dient ten minste mogelijk te zijn via dezelfde communicatiedienst (b.v., een SMS zenden om van een SMS-gebaseerde marketinglijst geschrapt te worden) Verder wijst de Groep er ook op dat harvesting, d.w.z. het automatisch verzamelen van persoonlijke gegevens op openbare internetruimten, b.v. het web, chatrooms, enz., onwettig is volgende de algemene Richtlijn 95/46/EG. Dit vormt met name oneerlijke verwerking van persoonlijke gegevens en respecteert noch het beginsel van beperking van het doel (finaliteit), noch de hierboven bedoelde verplichting tot het verstrekken van informatie. Dit geldt ook wanneer de automatische verzameling door software verricht wordt. Deze punten werden besproken in het werkdocument "Privacy op Internet - Een geïntegreerde EU-aanpak van on-linegegevensbescherming Zie in dit verband het voorschrift in de Richtlijn betreffende elektronische handel dat commerciële communicaties duidelijk als zodanig herkenbaar moeten zijn (zie artikel 6, onder a) van Richtlijn 2000/31/EG) Document Nr. WP 37, goedgekeurd op 21 november 2000, met name op blz. 77 6

7 Dit geldt onverminderd aanvullende eisen die voortvloeien uit enige andere wetgeving met betrekking tot marketing of verkoop van (specifieke) producten of diensten (b.v. financiële producten en diensten, gezondheidsproducten en -diensten, verkoop op afstand) Het concept direct marketing De specifieke noch de algemene richtlijnen betreffende de bescherming van persoonsgegevens geven een definitie van direct marketing. Er staat echter wel een omschrijving van marketingdoeleinden in overweging nr. 30 van Richtlijn 95/46/EG, waarin gesteld wordt dat: " zij (de lidstaten) evenzo de voorwaarden kunnen bepalen waaronder persoonsgegevens voor direct marketing of direct mail door een liefdadige instelling of door ander verenigingen of stichtingen, bij voorbeeld van politieke aard, aan derden mogen worden verstrekt, een en ander met inachtneming van de bepalingen waarbij aan de betrokkenen de mogelijkheid wordt geboden zich zonder opgave van redenen en zonder kosten tegen de verwerking van hen betreffende gegevens te verzetten. De Groep is van mening dat artikel 13 van Richtlijn 2002/58/EG derhalve alle vormen van verkoopbevordering (sales promotion) bestrijkt, met inbegrip van including direct marketing door liefdadige en politieke organisaties (b.v. financiële bijdragen verzamelen). Er zij op gewezen dat in de praktijkcode voor het gebruik van persoonlijke gegevens voor direct marketing van de Federation of European Direct Marketing (FEDMA), die de Groep op 13 juni 2003 heeft goedgekeurd 10, voor een brede definitie gekozen is Communicatie met rechtspersonen Lid 5 van artikel 13 van Richtlijn 2002/58/EG luidt: 5. De leden 1 en 3 gelden voor abonnees die natuurlijke personen zijn. De lidstaten zien er eveneens op toe, in het kader van het Gemeenschapsrecht en het toepasselijke nationale recht, dat de rechtmatige belangen van andere abonnees dan natuurlijke personen met betrekking tot hun opneming in openbare abonneelijsten naar behoren zijn beschermd. Met andere woorden, de lidstaten moeten ook verzekeren dat de rechtmatige belangen van rechtspersonen afdoende worden beschermd, maar zij zijn vrij om te bepalen wat in dat verband passende maatregelen zijn. In 2002 besloot een aantal lidstaten vijf van de acht met een opt-inregeling dezelfde regeling ook op rechtspersonen toe te passen 11. In principe lijkt het onderscheid tussen 10 Zie Advies 3/2003 van de Groep betreffende de Europese Gedragscode van de FEDMA voor het gebruik van persoonsgegevens bij direct marketing, te vinden op: De FEDMAgedragscode is te vinden op het volgende URL-adres: Deze code definieert direct marketing als The communication by whatever means (including but not limited to mail, fax, telephone, on-line services etc ) of any advertising or marketing material, which is carried out by the Direct Marketer itself or on its behalf and which is directed to particular individuals. 11 8ste verslag over de tenuitvoerlegging van de Europese Commissie, december

8 natuurlijke en rechtspersonen relatief duidelijk, maar in praktijk is het mogelijk niet altijd zo eenvoudig dit onderscheid te maken. Een situatie waarin een potentiële geadresseerde elektronische contactgegevens heeft opgegeven op een website of op andere wijze, is relatief eenvoudig. Het is dan waarschijnlijk niet moeilijk om de aard van de persoon vast te stellen, bijvoorbeeld door er direct naar te vragen, of door te vragen naar de hoedanigheid waarin de betreffende persoon die gegevens heeft verstrekt. Dit is in ieder geval een belangrijk aspect, aangezien de afzender er verantoordelijk voor is dat de regels worden nageleefd. De Groep is van mening dat met name in die lidstaten die onderscheid willen maken tussen berichten aan rechts- en aan natuurlijke personen, praktische regels moeten worden ontwikkeld. Het kan eventueel noodzakelijk blijken om meer aandacht aan dit specifieke punt te besteden, op basis van de tenuitvoerlegging van artikel 13 door de lidstaten, maar in dit stadium wil de Groep de volgende punten aan de orde stellen: - Dergelijke regels moeten rekening houden met grensoverschrijdende communicatie. Een in dit verband gestelde vraag is welke regel moet worden toegepast op s die afkomstig zijn uit een lidstaat die rechtspersonen geen bescherming biedt en die ontvangen worden in een lidstaat die rechts- en natuurlijke personen hetzelfde niveau van bescherming biedt. - Een andere vraag blijft hoe de afzender kan vaststellen of een ontvanger een natuurlijke of een rechtspersoon is. Met andere woorden, welke inspanningen zal een afzender zich moeten getroosten om na te gaan om het nummer/adres inderdaad dat van een rechtspersoon is? Hier zal grote voorzichtigheid geboden zijn, zolang de afzender niet zeker is dat dat het geval is ( ). Natuurlijke personen gebruiken vaak -adressen met pseudoniemen of algemene termen, zonder dat zij daarom niet meer onder de bescherming van de richtlijn zouden vallen. - Een andere kwestie betreft personen die niet rechtstreeks op electronische communicatiediensten geabonneerd zijn. Dit kunnen bijvoorbeeld gezinsleden of werknemers van een bedrijf zijn. In gevallen waarin een gezinslid of een bedrijf andere gezinsleden of werknemers adressen met hun naam erin geeft (b.v., zouden die personen in principe geen abonnees Het begrip abonnee wordt gedefinieerd in Richtlijn 2002/21/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 inzake een gemeenschappelijk regelgevingskader voor elektronischecommunicatienetwerken en -diensten (Kaderrichtlijn) Tenzij anders bepaald, is dit de te hanteren definitie overeenkomstig artikel 2 van Richtlijn 2002/58/EG. Een abonnee wordt in de Kaderrichtlijn gedefinieerd als een natuurlijke of rechtspersoon die partij is bij een overeenkomst met de aanbieder van openbare elektronische-communicatiediensten voor de levering van die diensten (zie artikel 2, onder k) van Richtlijn 2002/21/EG). Overweging nr. 12 van Richtlijn 2002/58/EG verduidelijkt dit begrip door te stellen dat: (12) De abonnees van een openbare elektronische-communicatiedienst kunnen zowel natuurlijke als rechtspersonen zijn. Deze richtlijn, die een aanvulling vormt op Richtlijn 95/46/EG, beoogt de fundamentele rechten van natuurlijke personen, en in het bijzonder het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer, en de rechtmatige belangen van rechtspersonen te beschermen. De richtlijn verplicht de lidstaten er niet toe om het toepassingsgebied van Richtlijn 95/46/EG uit te breiden tot de bescherming van de rechtmatige belangen van rechtspersonen, welke bescherming wordt gewaarborgd in het kader van de vigerende Gemeenschaps- en nationale wetgeving. 8

9 zijn. Enkele EU-lidstaten hebben besloten om op dergelijke adressen de optinregeling toe te passen. De lidstaten dienen te overwegen dat dergelijke adressen persoonsgegevens bevatten en als zodanig beschermd moeten worden. Naar de mening van de Groep houdt die bescherming in dat het per zenden van reclame, al dan niet in verband met de zakelijke activiteiten van de ontvanger, aan een persoonlijk -adres beschouwd moet worden als marketing gericht op natuurlijke personen In ieder geval moet rekening worden gehouden met de bepalingen van Richtlijn95/46/EG De uitzondering voor vergelijkbare producten en diensten Artikel 13, lid 2, voorziet in een geharmoniseerde uitzondering op de opt-inregel die van toepassing is op bestaande klanten, onder bepaalde voorwaarden. 2. Onverminderd lid 1 kan een natuurlijke of rechtspersoon die van zijn klanten elektronische contactgegevens voor elektronische post verkrijgt in het kader van de verkoop van een product of een dienst, overeenkomstig Richtlijn 95/46/EG, die elektronische contactgegevens gebruiken voor direct marketing van eigen gelijkaardige producten of diensten mits de klanten duidelijk en expliciet de gelegenheid wordt geboden kosteloos en op gemakkelijke wijze bezwaar te maken tegen het gebruik van die elektronische contactgegevens bij het verzamelen ervan en, ingeval de klant zich in eerste instantie niet tegen dat gebruik heeft verzet, bij elke boodschap. Overweging nr. 41 reikt nuttige elementen aan voor een beter begrip van artikel 13, lid 2: (41) Binnen de context van een bestaande klantrelatie is het redelijk toe te staan dat elektronische gegevens worden gebruikt voor het aanbieden van soortgelijke producten of diensten, maar alleen door de onderneming die bedoelde gegevens heeft verkregen, overeenkomstig Richtlijn 95/46/EG. Wanneer elektronische gegevens worden verkregen, dient de klant duidelijk en separaat te worden geïnformeerd over het gebruik daarvan voor direct marketing en de gelegenheid te krijgen dat gebruik te verbieden. Die gelegenheid moet de klant kosteloos, uitgezonderd de eventuele kosten om zijn verbod mee te delen, bij elk volgend direct marketing bericht worden blijven geboden. Howel deze uiteenzetting enige ruimte voor interpretatie laat, wil de Groep benadrukken dat deze uitzondering aan verschillende beperkingen onderworpen is en restrictief geïnterpreteerd moet worden. Ten eerste: deze uitzondering is beperkt tot klanten als bedoeld in de eerste zin van artikel 13, lid 2. Bovendien mogen deze s alleen worden verzonden aan klanten waarvan de elektronische contactgegevens voor elektronische post zijn verkregen in de context van de verkoop van een product of dienst, en overeenkomstig Richtlijn 95/46/EG. Deze laatste eis omvat bijvoorbeeld informatie over het doel van de gegevensverzameling (zie hierboven). Het doelbeginsel (compatibel gebruik, eerlijke verwerking) zou daarbij moeten helpen. In die context moet ook worden nagedacht over de vraag hoe lang toestemming redelijkerwijs als geldig beschouwd mag worden, en e- mails dus verzonden mogen worden. Ten tweede: alleen de natuurlijke of rechtspersoon die de gegevens heeft verzameld mag marketing- s verzenden. Dochter- en moederbedrijven bijvoorbeeld gelden niet als hetzelfde bedrijf. Ten derde: dit is beperkt tot marketing van vergelijkbare producten en diensten. De Groep is van mening dat dit concept van vergelijkbare producten en diensten weliswaar geen eenvoudig concept is om in de praktijk toe te passen, en dat er verder 9

10 over nagedacht zal moeten worden, maar dat de vergelijkbaarheid vooral vanuit het objectieve perspectief (redelijke verwachtingen) van de ontvanger beoordeeld zou moeten worden, en niet vanuit het perspectief van de afzender. De Groep herinnert eraan dat ook in het kader van deze uitzondering de verplichting blijft bestaan om bij ieder bericht een opt-out-mogelijkheid te bieden. Gedaan te Brussel, Voor de Groep De Voorzitter Stefano RODOTA 10

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 10972/03/NL/def. WP 76 Advies 2/2003 over de toepassing van de gegevensbeschermingsbeginselen op de Whois directories Goedgekeurd op 13 juni 2003 De Groep is opgericht

Nadere informatie

Spam en het eigendom van netwerken. Studium Generale TUE - 30 maart 2004 Sjoera Nas, Bits of Freedom - sjoera@bof.nl

Spam en het eigendom van netwerken. Studium Generale TUE - 30 maart 2004 Sjoera Nas, Bits of Freedom - sjoera@bof.nl Spam en het eigendom van netwerken Studium Generale TUE - 30 maart 2004 Sjoera Nas, Bits of Freedom - sjoera@bof.nl Assurancetourix Zijn er grenzen aan de spambestrijding? 1. Anti-spam wetgeving Europa

Nadere informatie

Met name is de vraag van belang wanneer de verzending van e-mail berichten/nieuwsbrieven aangemerkt kan worden als spam en wanneer niet.

Met name is de vraag van belang wanneer de verzending van e-mail berichten/nieuwsbrieven aangemerkt kan worden als spam en wanneer niet. E-mail marketing van Miller Digital Regels en richtlijnen E-mailmarketing heeft zichzelf als communicatiemiddel inmiddels ruimschoots bewezen. Of het nou gaat om een e-mail nieuwsbrief, e-persbericht,

Nadere informatie

De drie valkuilen van e-mailmarketing. Jitty van Doodewaerd Compliance officer -DDMA

De drie valkuilen van e-mailmarketing. Jitty van Doodewaerd Compliance officer -DDMA De drie valkuilen van e-mailmarketing Jitty van Doodewaerd Compliance officer -DDMA 19-06-2013 Vragen top 3 1. Toestemming 2. Co-registratie/ lead generation 3. Klantrelatie 4. Gebruik van tracking pixels

Nadere informatie

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 5020/01/NL/def. WP 43 AANBEVELING inzake bepaalde minimumeisen voor het on line verzamelen van persoonsgegevens in de Europese Unie Goedgekeurd op 17 mei 2001 De Groep

Nadere informatie

Openbaar. Gezamenlijk rechtsoordeel van CBP en OPTA inzake tell-a-friend systemen op websites

Openbaar. Gezamenlijk rechtsoordeel van CBP en OPTA inzake tell-a-friend systemen op websites Gezamenlijk rechtsoordeel van CBP en OPTA inzake tell-a-friend systemen op websites Inleiding... 2 Juridisch kader... 3 Bevoegdheid OPTA en bevoegdheid CBP... 3 Aanleiding rechtsoordeel... 3 Toepasbaarheid

Nadere informatie

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 00065/2010/NL WP 174 Advies 4/2010 over de Europese gedragscode van FEDMA voor het gebruik van persoonsgegevens in het kader van direct marketing Goedgekeurd op 13

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over spam (FAQ s)

Veel gestelde vragen over spam (FAQ s) Veel gestelde vragen over spam (FAQ s) Het Nederlandse verbod op spam wordt uitgebreid. Dit zijn ongevraagde elektronische berichten (via mail, sms, fax en automatische oproepsystemen) met een commercieel,

Nadere informatie

Ontbijtsessie Opt-In/-Out

Ontbijtsessie Opt-In/-Out Ontbijtsessie Opt-In/-Out Huidige en toekomstige regelgeving omtrent opt-in/-out Pieter-Jan Ombelet IT / IP Jurist DeJuristen Gent Ontbijtsessie Opt-In/-Out Overzicht 1. Huidige regelgeving omtrent opt-in/-out

Nadere informatie

Groep voor de bescherming van personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens. Aanbeveling 1/99

Groep voor de bescherming van personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens. Aanbeveling 1/99 5093/98/NL/def. WP 17 Groep voor de bescherming van personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens Aanbeveling 1/99 inzake de onzichtbare en automatische verwerking van persoonsgegevens op

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen 31.7.2002 L 201/37 RICHTLIJN 2002/58/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 12 juli 2002 betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector

Nadere informatie

GEDRAGSCODE VERWERKING PERSOONGSGEGEVENS STICHTING EDUROUTE mei 2007 GEDRAGSCODE VERWERKING PERSOONSGEGEVENS STICHTING EDUROUTE

GEDRAGSCODE VERWERKING PERSOONGSGEGEVENS STICHTING EDUROUTE mei 2007 GEDRAGSCODE VERWERKING PERSOONSGEGEVENS STICHTING EDUROUTE GEDRAGSCODE VERWERKING PERSOONSGEGEVENS STICHTING EDUROUTE IN AANMERKING NEMENDE: dat bij de Stichting Eduroute verschillende educatieve distributeurs zijn aangesloten; dat deze educatieve distributeurs

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2007 2008 30 661 Wijziging van de Telecommunicatiewet verband houdende met de instelling van een antenneregister, de uitbreiding van het verbod op het verzenden

Nadere informatie

Brussel, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 18 / 2007 van 27 april 2007

Brussel, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 18 / 2007 van 27 april 2007 KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hoogstraat, 139, B-1000 Brussel Tel.: +32(0)2/213.85.40 E-mail : commission@privacycommission.be Fax.: +32(0)2/213.85.65 http://www.privacycommission.be COMMISSIE VOOR

Nadere informatie

2. In het arrest van 20 september 2001 heeft het Hof uitspraak gedaan over twee prejudiciële vragen die respectievelijk betrekking hadden op:

2. In het arrest van 20 september 2001 heeft het Hof uitspraak gedaan over twee prejudiciële vragen die respectievelijk betrekking hadden op: Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 11 juni 2002 (26.06) (OR. fr) PUBLIC 9893/02 Interinstitutioneel dossier: 2001/0111 (COD) LIMITE 211 MI 108 JAI 133 SOC 309 CODEC 752 BIJDRAGE VAN DE IDISCHE

Nadere informatie

Event: Dialogue Challenge 2012 Thema: Wet- en regelgeving Dialogue Marketing Spreker: Jitty van Doodewaerd Datum: januari 2012. www.ddma.

Event: Dialogue Challenge 2012 Thema: Wet- en regelgeving Dialogue Marketing Spreker: Jitty van Doodewaerd Datum: januari 2012. www.ddma. Event: Dialogue Challenge 2012 Thema: Wet- en regelgeving Dialogue Marketing Spreker: Jitty van Doodewaerd Datum: januari 2012 www.ddma.nl Dialogue Challenge - Wet- en regelgeving DM - waarom relevant?

Nadere informatie

8.50 Privacyreglement

8.50 Privacyreglement 1.0 Begripsbepalingen 1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; 2. Zorggegevens: persoonsgegevens die direct of indirect betrekking hebben

Nadere informatie

Disclaimer Informatie op deze website Functioneren van deze website Uitsluiten van aansprakelijkheid Intellectuele eigendomsrechten

Disclaimer Informatie op deze website Functioneren van deze website Uitsluiten van aansprakelijkheid Intellectuele eigendomsrechten Disclaimer Het gebruik maken van en toegang verschaffen tot deze site betekent dat u als gebruiker kennis heeft genomen van onderstaande voorwaarden, deze begrijpt en daarmee instemt. Informatie op deze

Nadere informatie

PRIVACY CIRCUS BELGIUM

PRIVACY CIRCUS BELGIUM PRIVACY CIRCUS BELGIUM CIRCUS BELGIUM erkent het belang van de bescherming van persoonlijke informatie en persoonsgegevens. Daarom doen we alles wat in onze macht ligt om de privacy van alle bezoekers

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. ARTIKEL 1 DEFINITIES In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

NIEUWE REGELS INZAKE E-MARKETING & TELEMARKETING. Juni 2009

NIEUWE REGELS INZAKE E-MARKETING & TELEMARKETING. Juni 2009 NIEUWE REGELS INZAKE E-MARKETING & TELEMARKETING Juni 2009 INLEIDING Door een aanpassing van de Telecommunicatiewet worden per 1 oktober 2009 nieuwe regels van kracht met betrekking tot elektronische marketing

Nadere informatie

Nieuwe B-to-B wetgeving. anti-spam wetgeving uitgelegd. per 1 oktober 2009. PreSoft Information Systems. Bezoekadres Wijngaardstraat 51 4461 DB Goes

Nieuwe B-to-B wetgeving. anti-spam wetgeving uitgelegd. per 1 oktober 2009. PreSoft Information Systems. Bezoekadres Wijngaardstraat 51 4461 DB Goes Nieuwe B-to-B wetgeving anti-spam wetgeving uitgelegd per 1 oktober 2009 PreSoft Information Systems Bezoekadres Wijngaardstraat 51 4461 DB Goes Postadres Postbus 470 4460 AW Goes T: 0113-222800 F: 0113-211800

Nadere informatie

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 10750/02/NL/definitief WP 58 Advies 2/2002 betreffende het gebruik van unieke identificatiecodes in eindapparatuur voor telecommunicatie: het voorbeeld van IPv6 Goedgekeurd

Nadere informatie

Stichting RDC. Informatieverplichting

Stichting RDC. Informatieverplichting POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Prins Clauslaan 20 TEL 070-381 13 00 FAX 070-381 13 01 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN Stichting RDC DATUM 8 september 2004 CONTACTPERSOON

Nadere informatie

aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend

aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend Het Bel-me-nietregister uitgelegd voor fondsenwervers, wijzigingen in de Telecommunicatiewet Nationale Vakdag Fondsenwerving 26 november 2009 mr Alexander J.J.T. Singewald Singewald Consultants Group BV

Nadere informatie

PRIVACY BELEID. Versie januari 2017

PRIVACY BELEID. Versie januari 2017 PRIVACY BELEID Versie 0.2 1 januari 2017 Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Dit privacy beleid is van

Nadere informatie

Goedgekeurd op 11 februari 2011

Goedgekeurd op 11 februari 2011 GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 00327/11/NL WP 180 Advies 9/2011 betreffende het herziene voorstel van de industrie voor een effectbeoordelingskader wat betreft de bescherming van de persoonlijke

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 4 september 2001 (06.09) (OR. fr) 11580/01 Interinstitutioneel dossier: 2001/0186 (COD)

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 4 september 2001 (06.09) (OR. fr) 11580/01 Interinstitutioneel dossier: 2001/0186 (COD) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 4 september 2001 (06.09) (OR. fr) 11580/01 Interinstitutioneel dossier: 2001/0186 (COD) ENT 175 EEE 60 SAN 99 CODEC 831 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Bernhard ZEPTER,

Nadere informatie

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 00350/09/NL WP 159 Advies 1/2009 over de voorstellen tot wijziging van Richtlijn 2002/58/EG betreffende privacy en elektronische communicatie (e-privacyrichtlijn) Goedgekeurd

Nadere informatie

Voor de delegaties gaat hierbij de ontwerp-verordening zoals deze er na de vergadering van de Groep visa van 20 februari 2003 uitziet.

Voor de delegaties gaat hierbij de ontwerp-verordening zoals deze er na de vergadering van de Groep visa van 20 februari 2003 uitziet. Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 februari 2003 (10.03) (OR. en) PUBLIC 6614/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0027 (CNS) LIMITE VISA 35 COMIX 117 NOTA van: aan: nr. Comv.: Betreft: het

Nadere informatie

Privacyreglement Artikel 1 Toepasselijkheid Artikel 2 Verstrekken persoonsgegevens Artikel 3 Doeleinden gebruik

Privacyreglement Artikel 1 Toepasselijkheid Artikel 2 Verstrekken persoonsgegevens Artikel 3 Doeleinden gebruik Privacyreglement Artikel 1 Toepasselijkheid 1. Dit Privacyreglement is van toepassing op de verwerking van alle persoonsgegevens die op enigerlei wijze aan Pappenheim Re-integratie & Outplacement zijn

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Gewijzigd voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Gewijzigd voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 8.7.2004 COM(2004) 468 definitief 2003/0091 (CNS) Gewijzigd voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 77/388/EEG wat betreft

Nadere informatie

Beschrijving uniforme maatregelen m.b.t. Direct marketing

Beschrijving uniforme maatregelen m.b.t. Direct marketing Uniforme maatregel Sparrenheuvel 16 Postbus 520 3700 AM ZEIST Telefoon (030) 698 89 11 Telefax (030) 698 83 33 E-mail info@zn.nl Titel Inhoud Auteur Uniforme Maatregel 04: Direct marketing Beschrijving

Nadere informatie

R e g i s t r a t i e k a m e r. OR van een computerbedrijf

R e g i s t r a t i e k a m e r. OR van een computerbedrijf R e g i s t r a t i e k a m e r OR van een computerbedrijf..'s-gravenhage, 24 juni 1999.. Onderwerp Privacy bij gebruik van zakelijke e-mail faciliteiten Bij brief van 5 februari 1999 heeft u de Registratiekamer

Nadere informatie

Spam & spambestrijding wat mag er wel en niet? Festival Globalisering - 26 juni 2004 Sjoera Nas en Karin Spaink

Spam & spambestrijding wat mag er wel en niet? Festival Globalisering - 26 juni 2004 Sjoera Nas en Karin Spaink Spam & spambestrijding wat mag er wel en niet? Festival Globalisering - 26 juni 2004 Sjoera Nas en Karin Spaink Opzet workshop Sjoera Nas - Bits of Freedom (20 min) Spamverbod Europa en Nederland Rechtzaken

Nadere informatie

Géén ongevraagde commerciële elektronische communicatie. Art. 11.7-11.8 Telecomwet

Géén ongevraagde commerciële elektronische communicatie. Art. 11.7-11.8 Telecomwet NEE Géén ongevraagde commerciële elektronische communicatie Art. 11.7-11.8 Telecomwet NEE 1 gebruik zakelijke emailadressen voor... Nieuwe regels voor commerciele e-mail Gerrit-Jan Zwenne 3 september 2009

Nadere informatie

Disclaimer Bank Insinger de Beaufort

Disclaimer Bank Insinger de Beaufort Disclaimer Bank Insinger de Beaufort 1. Toepasselijkheid Deze voorwaarden ( de Disclaimer") zijn van toepassing op elk bezoek aan en gebruik van de website ("de Website") van Bank Insinger de Beaufort

Nadere informatie

De bewaarplicht verkeersgegevens en spam. Sjoera Nas UvA, 28 april 2005

De bewaarplicht verkeersgegevens en spam. Sjoera Nas UvA, 28 april 2005 De bewaarplicht verkeersgegevens en spam Sjoera Nas UvA, 28 april 2005 Agenda Over Bits of Freedom / EDRI Europees voorstel bewaarplicht verkeersgegevens Relevante jurisprudentie Europees Hof voor de Rechten

Nadere informatie

BIJLAGE. bij MEDEDELING VAN DE COMMISSIE. EU-wetgeving: betere resultaten door betere toepassing

BIJLAGE. bij MEDEDELING VAN DE COMMISSIE. EU-wetgeving: betere resultaten door betere toepassing EUROPESE COMMISSIE Brussel, 21.12.2016 C(2016) 8600 final ANNEX 1 BIJLAGE bij MEDEDELING VAN DE COMMISSIE EU-wetgeving: betere resultaten door betere toepassing NL NL Bijlage Administratieve procedures

Nadere informatie

Persoonsgegevens Alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon.

Persoonsgegevens Alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. Privacyreglement Intermedica Kliniek Geldermalsen Versie 2, 4 juli 2012 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Begripsbepalingen Persoonsgegevens Alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare

Nadere informatie

WHOIS-beleid.eu-domeinnamen v.1.0. WHOIS-beleid.eu-domeinnamen

WHOIS-beleid.eu-domeinnamen v.1.0. WHOIS-beleid.eu-domeinnamen DEFINITIES De termen zoals gedefinieerd in de Bepalingen en voorwaarden en/of de.eu- Regels voor geschillenbeslechting worden in dit document gebruikt en geschreven met een hoofdletter. PARAGRAAF 1. PRIVACYBELEID

Nadere informatie

DISCLAIMER Dairy Training Centre

DISCLAIMER Dairy Training Centre Gebruikersvoorwaarden Voor de toegang tot en het gebruik van deze website gelden, naast de toepasselijke wet- en regelgeving, de hierna genoemde condities en bepalingen. Gebruik van deze website betekent

Nadere informatie

Artikel 2 Toepassingsgebied van de privacyverklaring

Artikel 2 Toepassingsgebied van de privacyverklaring Privacyverklaring ITLB Juli 2016 versie nl 1.0 Artikel 1 Algemene beginselen De bescherming van uw persoonlijke levenssfeer is voor het ITLB van het hoogste belang. Deze privacyverklaring beschrijft welke

Nadere informatie

Privacy & cookies policy

Privacy & cookies policy Privacy & cookies policy Artikel 1 Verwerking van gegevens 1.1. Door het aanmaken van een gebruikersaccount door de Klant op de website van Pelckmans uitgevers nv of de websites van haar onderliggende

Nadere informatie

Regels omtrent de inzet van MailPlus op het gebied van ongevraagde e-mails.

Regels omtrent de inzet van MailPlus op het gebied van ongevraagde e-mails. Regels omtrent de inzet van MailPlus op het gebied van ongevraagde e-mails. MailPlus mag op geen enkele wijze ingezet worden voor het verzenden van ongevraagde bulk e-mail (ook wel spam genoemd). Om duidelijkheid

Nadere informatie

Contactpersoon Ons kenmerk Uw kenmerk Doorkiesnummer. Reactie OPTA inzake SMS advertising pilot

Contactpersoon Ons kenmerk Uw kenmerk Doorkiesnummer. Reactie OPTA inzake SMS advertising pilot KPN B.V. Legal & Regulatory Postbus 30139 2500 GC 'S-GRAVENHAGE 2500GC30139 Contactpersoon Ons kenmerk Uw kenmerk Doorkiesnummer OPTA/IPB/2007/202021 Datum Onderwerp Bijlage(n) Reactie OPTA inzake SMS

Nadere informatie

Openbare versie. Bijlage 1: Boetebeleid en handhavingsbeleid spam. 1. Inleiding

Openbare versie. Bijlage 1: Boetebeleid en handhavingsbeleid spam. 1. Inleiding Bijlage 1: Boetebeleid en handhavingsbeleid spam 1. Inleiding 1.1. De Telecommunicatiewet geeft het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (hierna: het college) de bevoegdheid

Nadere informatie

Privacy reglement kinderopvang Opgesteld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (W.B.P.)

Privacy reglement kinderopvang Opgesteld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (W.B.P.) Privacy reglement kinderopvang Opgesteld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (W.B.P.) 1. Begripsbepalingen 1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare

Nadere informatie

11064/09 nes/jel/sv 1 DG H 3A

11064/09 nes/jel/sv 1 DG H 3A RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 17 juni 2009 (13.11) (OR. en) 11064/09 EUROPOL 39 NOTA van: aan: Betreft: het secretariaat-generaal van de Raad de delegaties Besluit van de Raad van Bestuur van Europol

Nadere informatie

32 549 Wijziging van de Telecommunicatiewet ter implementatie van de herziene telecommunicatierichtlijnen

32 549 Wijziging van de Telecommunicatiewet ter implementatie van de herziene telecommunicatierichtlijnen T W E E D E K A M E R D E R S T A T E N - G E N E R A A L 2 Vergaderjaar 2010-2011 32 549 Wijziging van de Telecommunicatiewet ter implementatie van de herziene telecommunicatierichtlijnen Nr. 11 AMENDEMENT

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 27 februari 2002 (28.02) (OR. fr) 6693/02 Interinstitutioneel dossier: 2000/0077 (COD) ECO 62 CODEC 257

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 27 februari 2002 (28.02) (OR. fr) 6693/02 Interinstitutioneel dossier: 2000/0077 (COD) ECO 62 CODEC 257 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 27 februari 2002 (28.02) (OR. fr) 6693/02 Interinstitutioneel dossier: 2000/0077 (COD) ECO 62 CODEC 257 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Sylvain BISARRE, directeur bij

Nadere informatie

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1. Begripsbepalingen 1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1.2. Gezondheidsgegevens Persoonsgegevens die direct of indirect betrekking

Nadere informatie

a) Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

a) Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Privacyreglement QPPS LIFETIMEDEVELOPMENT QPPS LIFETIMEDEVELOPMENT treft hierbij een schriftelijke regeling conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens voor de verwerking van cliëntgegevens. Vastgelegd

Nadere informatie

Voorkom een OPTAter!

Voorkom een OPTAter! Direct marketing: mr. H.W. Roerdink Amsterdam, 17 oktober 2011 Voorkom een OPTAter! In 2011 heeft OPTA een groot aantal boetebesluiten gepubliceerd. Daarin zijn aan adverteerders en call centers boetes

Nadere informatie

Aanbieder: de natuurlijke of rechtspersoon die de Producten of Diensten op afstand aan de Consumenten aanbiedt.

Aanbieder: de natuurlijke of rechtspersoon die de Producten of Diensten op afstand aan de Consumenten aanbiedt. ARTIKEL 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Aanbod: het door de Aanbieder zelf geïnitieerd aanbod van Producten of Diensten voor de Consument dat door middel van de KFC Order

Nadere informatie

Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden en de wetten betreffende de bescherming van het privé-leven gelezen en aanvaard ze.

Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden en de wetten betreffende de bescherming van het privé-leven gelezen en aanvaard ze. Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden en de wetten betreffende de bescherming van het privé-leven gelezen en aanvaard ze. Algemene voorwaarden KAPITOL N.V. INFOBEL OFFICE-SOFTWARE EN CORRESPONDERENDE

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Beleidsregel elektronische communicatie UWV

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Beleidsregel elektronische communicatie UWV STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 18590 14 september 2012 Beleidsregel elektronische communicatie UWV 19 juni 2012 Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;

Nadere informatie

Reglement van de Actie "Verwen uw dieren!"

Reglement van de Actie Verwen uw dieren! Reglement van de Actie "Verwen uw dieren!" 1. Definities 1.1. Tom&Co: de organisator van de Actie is de naamloze vennootschap Aniserco nv, ingeschreven in de Kruispuntenbank Ondernemingen onder het nummer

Nadere informatie

Verder in dit document te noemen Optimaal Werk en gelieerde bedrijven of Opdrachtnemer.

Verder in dit document te noemen Optimaal Werk en gelieerde bedrijven of Opdrachtnemer. PRIVACY REGLEMENT Betreffende bedrijven Dit Privacyreglement betreft de volgende bedrijven: o Optimaal Werk BV o Optimaal Arbo BV o Verzuim Beheer BV Verder in dit document te noemen Optimaal Werk en gelieerde

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 9 februari 2010 (10.02) (OR. fr) 6290/10 Interinstitutioneel dossier: 2010/0011 (NLE) HR 8 CORDROGUE 25

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 9 februari 2010 (10.02) (OR. fr) 6290/10 Interinstitutioneel dossier: 2010/0011 (NLE) HR 8 CORDROGUE 25 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 9 februari 2010 (10.02) (OR. fr) 6290/10 Interinstitutioneel dossier: 2010/0011 (NLE) HR 8 CORDROGUE 25 VOORSTEL van: de Commissie d.d.: 3 februari 2010 Betreft: Voorstel

Nadere informatie

mail aan Zakelijke Ontvangers

mail aan Zakelijke Ontvangers Code Verspreiding Reclame via E- mail aan Zakelijke Ontvangers (Code E-mail Zakelijke Ontvangers) 1 Algemene bepalingen 1.1 Definities In deze Code wordt verstaan onder: 1. Bedrijfsmatige reclame via e-mail:

Nadere informatie

Voor de delegaties gaan in bijlage dezes de ontwerp-conclusies van de Raad, waarover een akkoord is bereikt in de Groep sociale vraagstukken.

Voor de delegaties gaan in bijlage dezes de ontwerp-conclusies van de Raad, waarover een akkoord is bereikt in de Groep sociale vraagstukken. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 11 februari 2011 (16.02) (OR. en) 6196/1/11 REV 1 SOC 99 COMPET 34 VERSLAG van: de Groep sociale vraagstukken aan: het Comité van permanente vertegenwoordigers (1e deel)

Nadere informatie

De General Data Protection Regulation : persoonsgegevensverwerking in een strakker jasje

De General Data Protection Regulation : persoonsgegevensverwerking in een strakker jasje De General Data Protection Regulation : persoonsgegevensverwerking in een strakker jasje 1. 25 mei 2018: GDPR treedt in voege Over iets minder dan een jaar, op 25 mei 2018, verkrijgt de General Data Protection

Nadere informatie

Steunmaatregel N 118/2004 -België (Vlaanderen) Subsidies voor haalbaarheidsstudies met betrekking tot bouw- en milieuprojecten buiten de EU.

Steunmaatregel N 118/2004 -België (Vlaanderen) Subsidies voor haalbaarheidsstudies met betrekking tot bouw- en milieuprojecten buiten de EU. Europese Commissie Brussel, 30.06.2004 C (2004)2042 fin Betreft: Steunmaatregel N 118/2004 -België (Vlaanderen) Subsidies voor haalbaarheidsstudies met betrekking tot bouw- en milieuprojecten buiten de

Nadere informatie

Veranderende regelgeving in de branche

Veranderende regelgeving in de branche Veranderende regelgeving in de branche mr Alexander J.J.T. Singewald Singewald Consultants Group BV Aalsmeer www.privacy.nl Agenda Historie Uw commerciele communicatie & verkoop Cookiewet Toestemming e-mail

Nadere informatie

ANTI-SPAM REGLEMENT. Regels omtrent de inzet van MailPlus op het gebied van ongevraagde s.

ANTI-SPAM REGLEMENT. Regels omtrent de inzet van MailPlus op het gebied van ongevraagde  s. ANTI-SPAM REGLEMENT Regels omtrent de inzet van MailPlus op het gebied van ongevraagde e-mails. MailPlus mag op geen enkele wijze ingezet worden voor het verzenden van ongevraagde bulk e-mail (ook wel

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 18 augustus 2016 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 18 augustus 2016 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 18 augustus 2016 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2016/0248 (NLE) 11723/16 TRANS 324 VOORSTEL van: ingekomen: 17 augustus 2016 aan: Nr. Comdoc.: Betreft: de heer

Nadere informatie

Privacyreglement. Inhoudsopgave. Melius Zorg Privacyreglement

Privacyreglement. Inhoudsopgave. Melius Zorg Privacyreglement Privacyreglement Inhoudsopgave Artikel 1 Algemene- en begripsbepalingen... 3 Artikel 2 Reikwijdte... 3 Artikel 3 Doel van de verwerking van persoonsgegevens... 4 Artikel 4 Verwerken van persoonsgegevens...

Nadere informatie

(Voor de EER relevante tekst)

(Voor de EER relevante tekst) 17.6.2016 L 160/29 GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2016/960 VAN DE COMMISSIE van 17 mei 2016 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot technische

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument COM(2005) 526 definitief.

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument COM(2005) 526 definitief. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 24 oktober 2005 (25.10) 13693/05 Interinstitutioneel dossier: 1992/0449 (COD) SOC 414 CODEC 938 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. tot wijziging van

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. tot wijziging van COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 22.12.2006 COM(2006) 909 definitief 2006/0282 (COD) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 2004/109/EG

Nadere informatie

NEE NEE. spam. spam, telemarketing en cookies en dergelijke. regels voor ongevraagde commerciële elektronische communicatie. waar gaat het over?

NEE NEE. spam. spam, telemarketing en cookies en dergelijke. regels voor ongevraagde commerciële elektronische communicatie. waar gaat het over? ELAW PRAKTIJKCURSUS Wet bescherming persoonsgegevens en andere privacywetgeving spam, telemarketing en cookies en dergelijke Géén ongevraagde commerciële elektronische communicatie Art. 11.7-11.8 Telecomwet

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 17.03.2004 COM(2004)190 definitief 2004/0064 (CNS) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de sluiting van een overeenkomst tussen de Europese

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT. de publieke uitvoerder van re-integratieactiviteiten in de Leidse regio, onderdeel van de gemeentelijke instelling DZB Leiden.

PRIVACYREGLEMENT. de publieke uitvoerder van re-integratieactiviteiten in de Leidse regio, onderdeel van de gemeentelijke instelling DZB Leiden. PRIVACYREGLEMENT Reglement betreffende de bescherming van persoonsgegevens van personen die door Re-integratie Leiden (RL) worden begeleid. De persoonsgegevens worden behandeld met inachtneming van hetgeen

Nadere informatie

Privacy- en Cookie verklaring

Privacy- en Cookie verklaring Privacy- en Cookie verklaring Via de website van OpenMobile B.V. (hierna: OpenMobile ), worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. OpenMobile acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens

Nadere informatie

THUISZORG GEZELLIG PRIVACYREGLEMENT V1.0 TER PELKWIJKPARK SH ZWOLLE

THUISZORG GEZELLIG PRIVACYREGLEMENT V1.0 TER PELKWIJKPARK SH ZWOLLE THUISZORG GEZELLIG PRIVACYREGLEMENT V1.0 THUISZORG GEZELLIG TER PELKWIJKPARK 18 8011 SH ZWOLLE 085-040 90 74 INFO@THUISZORGGEZELLIG.NL WWW.THUISZORGGEZELLIG.NL INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN...

Nadere informatie

PRIVACY STATEMENT. Deze website is eigendom van de Kanttekening B.V., hierna te noemen de Kanttekening.

PRIVACY STATEMENT. Deze website is eigendom van de Kanttekening B.V., hierna te noemen de Kanttekening. PRIVACY STATEMENT Algemeen De Kanttekening B.V. respecteert de privacy van haar klanten en abonnees. Persoonlijke gegevens van klanten en abonnees worden door de Kanttekening B.V. dan ook met de grootst

Nadere informatie

7566/17 eer/gys/sl 1 DGG 3B

7566/17 eer/gys/sl 1 DGG 3B Raad van de Europese Unie Brussel, 23 maart 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2016/0279 (COD) 7566/17 PI 33 CODEC 463 NOTA van: aan: het secretariaat-generaal van de Raad de delegaties nr. vorig

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 17.6.2003 COM(2003) 348 definitief 2003/0127 (CNS) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD waarbij de lidstaten worden gemachtigd in het belang van de Europese

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie L 277/23

Publicatieblad van de Europese Unie L 277/23 18.10.2008 Publicatieblad van de Europese Unie L 277/23 VERORDENING (EG) Nr. 1024/2008 VAN DE COMMISSIE van 17 oktober 2008 tot vaststelling van gedetailleerde maatregelen ter uitvoering van Verordening

Nadere informatie

Privacyreglement Spoor 3 BV. Artikel 1. Begripsbepalingen. Voor zover niet uitdrukkelijk anders blijkt, wordt in dit reglement verstaan onder:

Privacyreglement Spoor 3 BV. Artikel 1. Begripsbepalingen. Voor zover niet uitdrukkelijk anders blijkt, wordt in dit reglement verstaan onder: Privacyreglement Spoor 3 BV Artikel 1. Begripsbepalingen Voor zover niet uitdrukkelijk anders blijkt, wordt in dit reglement verstaan onder: de wet: de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) het reglement:

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 17.8.2016 COM(2016) 508 final 2016/0248 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD tot vaststelling van het standpunt van de Unie met betrekking tot de wijzigingen van de bijlagen

Nadere informatie

5814/17 CS/bb DGG 3B. Raad van de Europese Unie. Brussel, 16 februari 2017 (OR. en) 5814/17. Interinstitutioneel dossier: 2016/0330 (NLE) UD 16 SPG 7

5814/17 CS/bb DGG 3B. Raad van de Europese Unie. Brussel, 16 februari 2017 (OR. en) 5814/17. Interinstitutioneel dossier: 2016/0330 (NLE) UD 16 SPG 7 Raad van de Europese Unie Brussel, 16 februari 2017 (OR. en) 5814/17 Interinstitutioneel dossier: 2016/0330 (NLE) UD 16 SPG 7 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Overeenkomst in de vorm

Nadere informatie

Privacyreglement t.b.v. de verwerking van persoonsgegevens door Caprisma (Capacity Risk Management BV)

Privacyreglement t.b.v. de verwerking van persoonsgegevens door Caprisma (Capacity Risk Management BV) Privacyreglement t.b.v. de verwerking van persoonsgegevens door Caprisma (Capacity Risk Management BV) Paragraaf 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling In dit reglement wordt in aansluiting

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL LANDBOUW EN PLATTELANDSONTWIKKELING. INTERPRETATIENOTA Nr. 2015-01

EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL LANDBOUW EN PLATTELANDSONTWIKKELING. INTERPRETATIENOTA Nr. 2015-01 EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL LANDBOUW EN PLATTELANDSONTWIKKELING Directoraat I. Landbouwwetgeving en procedures I.1. Landbouwwetgeving; vereenvoudiging Datum van verspreiding 8.7.2015 INTERPRETATIENOTA

Nadere informatie

Privacy reglement / Geheimhouding

Privacy reglement / Geheimhouding Privacy reglement / Geheimhouding Frans Hoevenaars / Thea van Zevenbergen Dit document is het privacy reglement van Anchore 2 B.V. Het is een onderdeel van het kwaliteitshandboek.. Anchore 2, Kijk vooruit

Nadere informatie

En het houdt vaak niet op met de transactiekosten alleen. Vaak zijn er ook nog bewaarlonen, valutakosten en andere verborgen kosten.

En het houdt vaak niet op met de transactiekosten alleen. Vaak zijn er ook nog bewaarlonen, valutakosten en andere verborgen kosten. Datum: 14 juni 2011 Dossiernr: 2011/00389 Uitspraak: Aanbeveling (gedeeltelijk) Product / dienst: (Financiele) dienstverlening Motivatie: Vergelijkende reclame Medium: Direct marketing De bestreden uitingen

Nadere informatie

Regeling Bescherming Persoonsgegevens Studenten en Personeel

Regeling Bescherming Persoonsgegevens Studenten en Personeel Regeling Bescherming Persoonsgegevens Studenten en Personeel Begripsbepalingen Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: a. Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare

Nadere informatie

Privacyreglement OCA(Zorg)

Privacyreglement OCA(Zorg) Privacyreglement OCA(Zorg) Artikel 1 Algemene- en begripsbepalingen 1.1 Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens

Nadere informatie

11558/02 jv 1 DG G I

11558/02 jv 1 DG G I RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 augustus 2002 (28.08) (OR. fr) 11558/02 FISC 216 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Sylvain BISARRE, directeur, namens de secretaris-generaal van de Europese Commissie

Nadere informatie

Privacy Reglement van MAMSA

Privacy Reglement van MAMSA Privacy Reglement van MAMSA Preambule Dit reglement beoogt het juiste gebruik van alle persoonsgegevens waarvan MAMSA of een van haar samenwerkingspartners kennis draagt alsmede alle tot een persoon te

Nadere informatie

1. Het Coreper heeft het ontwerp-besluit van de Raad op 1 december 2004 besproken aan de hand van document 15281/04 + COR 1.

1. Het Coreper heeft het ontwerp-besluit van de Raad op 1 december 2004 besproken aan de hand van document 15281/04 + COR 1. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, december 004 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 004/038 (CNS) 58//04 REV LIMITE COPEN 44 NOTA van: het voorzitterschap aan: de Raad nr. vorig doc.: 374/04 COPEN 8

Nadere informatie

Begripsomschrijvingen Persoonsgegevens Persoonsregistratie Patiënt Verantwoordelijke Hulpverlener Personeel Bewerker Derde Verstrekken van

Begripsomschrijvingen Persoonsgegevens Persoonsregistratie Patiënt Verantwoordelijke Hulpverlener Personeel Bewerker Derde Verstrekken van Privacyreglement B.V. Vicino Noord-Holland Noord (hierna: Vicino) en de aan haar verbonden hulpverleners zijn wettelijk verplicht om een medisch dossier met betrekking tot de behandeling van de patiënt

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 20 januari 2009 (21.01) (OR. en) 5524/09 SOC 25 COMPET 25

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 20 januari 2009 (21.01) (OR. en) 5524/09 SOC 25 COMPET 25 RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 20 januari 2009 (21.01) (OR. en) 5524/09 SOC 25 COMPET 25 I GEKOME DOCUME T van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese

Nadere informatie

PRIVACY REGLEMENT - 2015

PRIVACY REGLEMENT - 2015 PRIVACY REGLEMENT - 2015 Jasnante re-integratie onderdeel van Jasnante Holding B.V. (kvk nr. 52123669 ) gevestigd aan de Jacob van Lennepkade 32-s, 1053 MK te Amsterdam draagt zorg voor de geheimhoudingsverplichting

Nadere informatie

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 1576-00-00-08/NL WP 156 Advies 3/2008 over het ontwerp voor een internationale standaard inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in het kader van de wereldantidopingcode

Nadere informatie

R e g i s t r a t i e k a m e r. ..'s-gravenhage, 27 december Ons kenmerk 99.O Onderwerp Monitoring computernetwerk

R e g i s t r a t i e k a m e r. ..'s-gravenhage, 27 december Ons kenmerk 99.O Onderwerp Monitoring computernetwerk R e g i s t r a t i e k a m e r..'s-gravenhage, 27 december 1999.. Onderwerp Monitoring computernetwerk Naar aanleiding van uw brief van 23 november 1999 waarin u reageert op vragen die de Registratiekamer

Nadere informatie

Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015

Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015 Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015 Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal Pagina 1 van 6 Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal De directie van Werkvloertaal, overwegende, dat het in verband

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 27 maart 2006 (29.03) (OR. en) 7813/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0037 (CNS)

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 27 maart 2006 (29.03) (OR. en) 7813/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0037 (CNS) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 27 maart 2006 (29.03) (OR. en) 7813/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0037 (CNS) N 20 CORDROGUE 27 FISC 45 BUDGET 13 SAN 71 VOORSTEL van: de Commissie d.d.: 14 maart

Nadere informatie