Marktconsultatie Inspectieproces Bedrijfsfunctie Waterkeringen April 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Marktconsultatie Inspectieproces Bedrijfsfunctie Waterkeringen April 2012"

Transcriptie

1 Marktconsultatie Inspectieproces Bedrijfsfunctie Waterkeringen April 2012

2 Versiehistorie Versie Status Datum Auteur Toelichting 0.1 Template G.M.Moser M. de Groot G.M. Moser Commentaar verwerkt Colofon Uitgegeven door: Het Waterschapshuis Informatie: Contactpersoon: Adres: Stationsplein LE Amersfoort Datum: Status: Definitief

3 Inhoudsopgave 1.0 Inleiding Marktconsultatie Procedure Informatieronde Inleverdatum Planning Vervolg Achtergronden Rol van Het Waterschapshuis Het inspectieproces Beoogd doel van de ICT-ondersteuning Kaders en richtlijnen HWH Vragenlijst Bijlage : Bouwstijl van Het Waterschapshuis... 13

4 1.0 Inleiding Het Waterschapshuis is de regie-, beheer- en uitvoeringsorganisatie op het gebied van digitale informatievoorziening van de waterschappen. Doel is het faciliteren en bevorderen van samenwerking op het gebied van informatievoorziening tussen de waterschappen en andere overheden. Samen met de waterschappen gaan Het Waterschapshuis voor een duurzame gemeenschappelijke informatievoorziening. Het Waterschapshuis biedt daarbij aan de waterschappen ondermeer ondersteuning bij het efficiënter inrichten van de informatievoorziening. Binnen de bedrijfsfunctie Waterkeringen is een inventarisatie uitgevoerd naar de behoefte aan ICT-ondersteuning van het inspectieproces van waterkeringen. De wensen zijn vastgelegd in een requirementsplan. Uitvoering van het plan zal bijdragen aan het professionaliseren van het beheer van waterkeringen en daarmee aan het borgen van de veiligheid tegen overstromingen. Het Waterschapshuis nodigt marktpartijen uit mee te denken aan oplossingen die voldoen aan de behoefte aan ICTondersteuning van de waterkeringbeheerders en met voorstellen te komen. Deze notitie biedt de informatie waaraan oplossingen zullen worden getoetst. Aan de basis staan de technische en functionele eisen die onderdeel zijn van dit document. In hoofdstuk 2 wordt de procedure voor deze marktconsultatie beschreven. Hoofdstuk 3 schetst achtergronden en het beoogde resultaat. Hoofdstuk 4 bevat een vragenlijst die richting geeft aan de evaluatie van aangeboden oplossingen.

5 2.0 Marktconsultatie Dit hoofdstuk beschrijft de procedure van de marktconsultatie. 2.1 Procedure Opzet en doel van de marktconsultatie Deze marktconsultatie bevat een opsomming van de benodigde informatie die benodigd is om te kunnen beoordelen of de markt kan voorzien in een oplossing ter ondersteuning van het inspectieproces van waterkeringen. In dit document zijn de technische en functionele eisen opgenomen, die aan een dergelijke oplossing worden gesteld. Met deze marktconsultatie wil Het Waterschapshuis de mogelijke oplossingen welke beschikbaar zijn ter ondersteuning van het inspectieproces van waterkeringen toetsen aan de behoefte zoals die is gedefinieerd vanuit de waterschappen. De informatie die wordt verkregen zal worden gebruikt om het pakket van wensen en eisen, dat dient als uitgangspunt voor een eventuele aanbesteding, te vervolmaken. Alle informatie die u indient, zal vertrouwelijk behandeld worden. Met het insturen van een reactie op dit marktonderzoek gaat u ermee akkoord dat dit marktonderzoek gebruikt wordt om informatie in te winnen uit de markt, om voor de opdrachtgever te verduidelijken hoe haar inkooptraject ingestoken dient te worden. HWH garandeert de vertrouwelijkheid van uw gegevens en zal deze gegevens niet openbaar maken. Echter, informatie gebruikt om de eisen en wensen in de offerteaanvraag te formuleren, zult u wel in een openbaar stuk kunnen terugvinden. Alle gegevens zullen geanonimiseerd prijsgegeven worden. Het Waterschapshuis behoudt zich het recht voor, om tijdens deze procedure ten allen tijde te kunnen besluiten dit project niet voort te zetten. Mocht Het Waterschapshuis overgaan tot een aanbestedingsprocedure, dan zullen de deelnemers aan de marktconsultatie daarover worden geïnformeerd en in de gelegenheid worden gesteld om deel te nemen. Werkwijze Wij verzoeken u bij beantwoording van de vragen genoemd in hoofdstuk 4 aan te geven of uw oplossing voldoet aan gestelde wensen of eisen. Indien bij de vragen een toelichting wordt gevraagd, verzoeken wij u deze bij het antwoord op te nemen. In de paragraaf 2.4. vindt u de relevante data voor deze consultatieronde. De volgende voorwaarden gelden voor de consultatie: Voor het verstrekken van uw informatie worden geen kosten vergoed; Uw aangeleverde informatie wordt na afloop niet geretourneerd; Dit document is met zorg samengesteld. Mocht u desondanks tegenstrijdigheden of onvolkomenheden tegenkomen, dan dient u dit zo spoedig mogelijk aan de contactpersoon van Het Waterschapshuis schriftelijk kenbaar te maken. Indien naderhand blijkt dat er onvolkomenheden in dit document zitten, kan dit Het Waterschapshuis niet worden aangerekend. 2.2 Informatieronde Als u vragen en/of opmerkingen heeft, dient u deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk op de in paragraaf 2.4 genoemde datum en tijd per te verzenden naar of Vermeld bij elke vraag het betreffende hoofdstuk en paragraafnummer, eventueel voorzien van een citaat van het betreffende punt. Mocht u naar uw mening over onvoldoende achtergrondinformatie beschikken dan kunt u per aan de contactpersoon om nadere informatie verzoeken. Deze informatie zal u vervolgens worden toegezonden. Er zal echter niet meer informatie verstrekt worden dan informatie die breed gepubliceerd en voor alle partijen toegankelijk is. 2.3 Inleverdatum De reacties dienen vóór de in paragraaf 2.4 genoemde datum en tijd in het bezit van Het Waterschapshuis te zijn. Marktpartijen worden verzocht hun advies conform het format zoals beschreven in dit document aan te leveren. Specifiek voor het geven van uw reactie op de user requirements wordt u verzocht om uw reactie in het beschikbaar gestelde Excel formulier te verwerken. U wordt verzocht uw reactie beknopt (maximaal 20 pagina s) te houden, zonder dat de kwaliteit van uw advies hieronder lijdt; Uw reactie is gesteld in de Nederlandse taal; Voor zover mogelijk maakt u gebruik van het formaat Word/Excel.

6 U kunt uw stukken per verzenden aan met de volgende vermelding in het onderwerp van de Marktconsultatie Inspectieproces waterkeringen. 2.4 Planning De planning van onderhavige procedure ziet er als volgt uit: Actie Actie Data - Publiceren marktconsultatiedocument 27 mei Indienen vragen door geconsulteerden 4 mei Verwerken en beantwoorden vragen 7 tot 11 mei - Indienen reactie door geconsulteerden 18 mei 2012 Aan deze planning kunnen geen rechten worden ontleend. 2.5 Vervolg Uw tijdig ingezonden reactie zal door een projectteam van HWH worden bestudeerd en kan als input voor het programma van eisen worden gebruikt. Uw antwoorden kunnen verder worden gebruikt voor een business case. In deze case kian een aantal scenario s worden beschreven voor het realiseren van de ICT-ondersteuning van het inspectieproces van Waterkeringen. De case wordt voorgelegd aan de waterkeringbeheerders. Op basis van de klantconsultatie zal een keuze worden gemaakt voor het te volgen traject. Dan zal ook blijken of een aanbesteding kan worden gestart. Over de uitkomst van de business case wordt niet gecorrespondeerd met marktpartijen. Indien Het Waterschapshuis besluit tot een aanbesteding zal de offerte aanvraag te downloaden zijn via Met uw bijdrage levert u input voor de offerte aanvraag. Bovendien kunt u vormgeven aan de oplossing. 3.0 Achtergronden Dit hoofdstuk beschrijft de achtergronden van het project ICT-ondersteuning inspectieproces waterkeringen. 3.1 Rol van Het Waterschapshuis Het Waterschapshuis is de regie-, beheer en uitvoeringsorganisatie op het gebied van digitale informatievoorziening van de 25 waterschappen. Samen gaan we voor duurzame oplossingen voor gemeenschappelijke informatievoorziening. Bevorderen van samenwerking Het Waterschapshuis heeft als doel het bevorderen en faciliteren van samenwerking op het gebied van informatievoorziening tussen de waterschappen en de andere overheden. Meer concreet bieden wij ondersteuning bij: verbetering van de kwaliteit van de bedrijfsvoering; besparing/beperking van kosten; het efficiënter maken van de informatievoorziening; het vergroten van de innovatieve slagkracht; het versterken van het imago van de waterschappen als professionele moderne overheid; een bredere samenwerking van de waterschappen en andere overheden. Opdrachtgever en opdrachtnemer De waterschappen geven hun opdrachten aan Het Waterschapshuis. Na goedkeuring door het Algemeen Bestuur en het sluiten van samenwerkingscontracten, gaan wij aan de slag; van aanbesteding tot implementatie, beheer en onderhoud begeleiden wij het hele traject. Het Waterschapshuis vervult de rol van regisseur van de samenwerking, zowel in de vraagarticulatie en prioritering aan de vraagkant, maar ook de rol van beheerder en uitvoerder aan de antwoordkant van de

7 organisatie. Het Waterschapshuis kan en wil dit nooit alleen doen. De waterschappen spelen hierbij een belangrijke rol. Samenwerken doe je immers samen! Het traject van aanbesteding tot implementatie met inbegrip van beheer en onderhoud wordt door ons verzorgd. Het Waterschapshuis is dan uitvoerder voor het collectief van waterschappen. 3.2 Het inspectieproces Waterschappen en RWS beheren het areaal aan waterkeringen in Nederland. Ruim 3000 km primaire waterkeringen en km regionale keringen borgen de genormeerde veiligheid tegen overstroming. Inspecties zijn een belangrijke schakel in het beheer. Via inspecties wordt de status van de keringen periodiek gecontroleerd. De inspectieresultaten geven aanleiding tot het uitvoeren van maatregelen. Daarnaast kunnen de resultaten van inspecties bestuur, toezichthouder en burgers informatie bieden over wat de status van de keringen is. Inspecties staan centraal in het beheer en behoren tot de kernactiviteiten van de beheerder. Voor dit primaire proces is een beschrijving gemaakt dat als apart document is toegevoegd. Het inspectieproces wordt gedefinieerd als het geheel aan handelingen dat voor toezicht op de objecten (waterkeringen) in relatie tot het beheer noodzakelijk is. Het geheel aan noodzakelijke handelingen is gekoppeld aan het inspectiedoel en heeft bij afwijkingen tussen momentane en gewenste toestand van het object ook betrekking op het geven van aanbevelingen die nodig zijn om het object in de gewenste toestand terug te brengen. Het geheel aan handelingen laat zich generiek beschrijven in vier deelprocessen: waarnemen, diagnosticeren, prognosticeren en operationaliseren. Plat gezegd bestaat het proces uit kijken, denken, doen en verantwoorden. Deze functies zijn veelal bij diverse mensen belegd. Overdracht van gegevens, toegankelijkheid en beschikbaarheid van informatie zijn essentieel voor een goed resultaat. Waterschappen en RWS werken al een aantal jaren samen om inspecties en daarmee het beheer te professionaliseren. Een belangrijk aandachtspunt daarbij is een samenhangend informatiesysteem te creëren dat de beheerders van waterkringen houvast geeft voor een goed resultaat. Dit systeem moet goed aansluiten op de dagelijkse praktijk van de beheerders. Een praktijk waarin visuele inspecties belangrijk zijn voor controle van de objecten onder normale en extreme omstandigheden. Het Waterschapshuis is gevraagd de behoefte aan ICT-ondersteuning in kaart te brengen en daarbij rekenschap te nemen met de kennis opgedaan uit het samenwerkingsprogramma van STOWA en Waterdienst voor professionaliseren van inspecties. Met stakeholders (belanghebbenden) is een set aan requirements opgesteld die een actueel overzicht geeft van wensen op het gebied van de ICT-ondersteuning. Uitgangspunt bij het opstellen van het overzicht is de procesbeschrijving inspectie keringen. 3.3 Beoogd doel van de ICT-ondersteuning De wensen en eisen aan ICT-ondersteuning zijn met business stakeholders (proceseigenaren) geïnventariseerd en geordend naar organisatiedoelen. Aan de basis van de inventarisatie ligt de procesbeschrijving inspectie keringen. Vervolgens is met gebruikers (user stakeholders) een set van functionaliteiten opgesteld die uitwerking geven aan de doelen. De user requirements zijn daarna voorzien van een prioriteit. De aan de organisatiedoelen gekoppelde requirements geven het kader waaraan oplossingen moeten voldoen. De oplossing dient bij te dragen aan het realiseren van de organisatiedoelstellingen van de waterkeringbeheerders door: Het bieden van een betrouwbare basis van gegevens waarmee door middel van analyse een beter inzicht in de staat van keringen kan worden verkregen. Door het vergrote inzicht zijn keringbeheerders in control: De meest effectieve maatregelen worden genomen waarbij een zorgvuldige afweging wordt genomen op basis van de bijdrage aan de veiligheid en de door de maatschappij te dragen kosten. Door een goede set aan gegevens en een ondersteund analyse proces zijn beheerders in staat om de inspectiecyclus rond te maken. Dit komt overeen met het rondmaken van de kwaliteitscirkel van Deming: Plan, Do, Check, Act. Het doel op de korte termijn voor deze oplossing is dan ook om de kwaliteitscirkel rond te krijgen voor het dagelijks onderhoud en beheer. Het ultieme doel van de oplossing is om daadwerkelijk asset management voor keringen mogelijk te maken. De oplossing stelt beheerders in staat om informatie te presenteren naar belanghebbenden buiten het proces over het in control zijn. Ze kunnen met behulp van adequate (visuele) informatie uitleggen welke maatregelen nodig zijn en moeten

8 worden getroffen. In geval van (dreigende) calamiteiten kan de oplossing bijdragen aan het sneller en goed informeren van zowel de interne organisatie als de buitenwereld. Vanwege de noodzakelijke flexibiliteit functioneert de oplossing als een gereedschapskist waarbij gebruikende organisaties zelf kunnen beslissen welke gereedschappen uit de kist gebruikt kunnen worden. Voor alle organisaties geldt dat de gegevensopslag gebeurd op basis van hetzelfde (generieke) datamodel. Dit maakt het mogelijk dat de gegevens tussen de diverse organisaties vergeleken kunnen worden. De requirements zijn in een Excel document de requirements lijst - opgenomen. Aan u wordt gevraagd aan te geven of uw oplossing voldoet aan de requirements. Hiertoe kunt u het ingevulde Excel-bestand aanleveren. Wij verzoeken u uitdrukkelijk om duidelijk uit te leggen hoe uw oplossing invulling kan geven aan de requirements. Naast de business en user requirements zijn er system requirements. Voor de system requirements wordt aangesloten op de beleidskaders van Het Waterschapshuis. 3.4 Kaders en richtlijnen HWH IRIS is een gemeenschappelijke applicatie die grote delen van de primaire processen bij de waterschappen ondersteunt. De applicatie kent naast de BASIS module een aantal specifieke modules ter ondersteuning van specifieke bedrijfsfuncties en haar (deel)processen. De module IRIS Keringen voorziet in de behoefte van gestandaardiseerde opslag van alle relevante (Geo)-technische kenmerken van waterkeringen, zowel geometrisch als administratief, waarbij eenduidige presentatie, export naar toetsingsprogramma s en uitwisseling met andere belanghebbenden centraal staan. Uitgangspunt is dat de oplossing kan uitwisselen en aansluiten op IRIS Keringen. Het Waterschapshuis wil zo doeltreffend en doelmatig mogelijk werken. Om doelmatig en doeltreffend te zijn, heeft Het Waterschapshuis vanuit het beleid concrete doelstellingen geformuleerd. Deze doelstellingen hebben een directe relatie of zijn randvoorwaardelijk voor de doelmatige en doeltreffende manier van werken: het beheren en ontwikkelen van informatievoorzieningen. De beleidskaders die relevant zijn voor dit project zijn hieronder samengevat. 1. Waterschapsreferentie architectuur (WILMA). Op de architectuur wiki van de waterschappen vindt u alle relevante informatie over de gezamenlijke referentiearchitectuur van de waterschappen, genaamd WILMA.http://www.wikixl.nl/wiki/wilma/index.php/Hoofdpagina 2. WaterschapsBeveiligings Beleid (WBB). Het WaterschapsBeveiligings Beleid beschrijft standaarden, processen en procedures op het gebied van de beveiliging van de IT systemen en infrastructuur. De WBB bevat ook concrete acceptatiecriteria waaraan door alle systemen zal moeten worden voldaan. [referentie..] 3. ISO/IEC 9126 kwaliteitsnorm onderhoud Voor de onderhoudbaarheid van beheersystemen is ISO/IEC het uitgangspunt. Getoetst wordt in hoeverre de programma s hieraan voldoen. 4. Standaarden Het Waterschapshuis werkt volgens de architectuur standaarden van de elektronische overheid. De volgende standaarden zijn van toepassing [1] NORA Versie 2 en 3 [2] Forum standaardisatie open standaarden [3] Richtlijn 2007/2 EG van Europees Parlement en De Raad (INSPIRE)

9 [4] Noiv (Open source /open standaarden) [5] Framework van Standaarden (Geonovum): van standaarden definitief.pdf [6] IDsW, AQUO Entity Relationship Diagrams In de bijlage zijn de uitgangspunten gegeven voor de bouwstijl die Het Waterschapshuis nastreeft.

10 4.0 Vragenlijst In paragraaf 3.3 en bij vraag 4. Wordt gevraagd aan te geven of uw oplossing voldoet aan de requirements uit het Excel bestand. In dit hoofdstuk worden aanvullende vragen gesteld die van belang zijn voor de beoordeling van uw oplossing. Wilt u deze vragen beantwoorden en hierbij de lijst in dit hoofdstuk volgen. U bent vrij om daarnaast informatie aan te leveren die uw oplossing aanvullend positioneert op punten die door ons niet of onvoldoende zijn toegelicht of voorzien. Wij verzoeken u de volgordelijkheid en indeling van de onderstaande vragenlijst te hanteren. Indien in de vraagstelling wordt gevraagd om een toelichting, verzoeken wij u deze bij de beantwoording op te nemen. Toetsingscriteria: Bij het opstellen van de definitieve uitvraag zal de nadruk komen te liggen op de beantwoording van de vragen ten aanzien : - de mate waarin uw product ondersteuning biedt aan het primaire proces - de mate waarin uw product voorziet in de user requirements - de kosten, met name de eenmalige en licentiekosten - de kosten voor meer- en maatwerk 1. Wie is er binnen uw organisatie verantwoordelijk voor de beantwoording van deze vragen en kunnen wij ons tot deze persoon wenden, mochten er aanvullende vragen ontstaan naar aanleiding van uw reactie? 2. Wat is uw actuele vestigingsadres, uw algemene telefoonnummer, het telefoonnummer van de contactpersoon en zijn e- mailadres? 3. Hoe kan uw oplossing ondersteuning bieden aan het inspectieproces van keringen? Houd hierbij rekening dat het proces in dit geval uit de volgende processtappen beslaat: waarnemen, diagnosticeren prognosticeren en operationaliseren. Geef ook aan of uw oplossing andere inspectieprocessen in het waterbeheer ondersteunt. Denk aan de schouw van watergangen, ecologisch beheer of andere processen. 4. Hoe en in welke mate voorziet uw oplossing aan de user requirements zoals in het Excel-bestand omschreven? a. Welke uitbreidingsmogelijkheden biedt uw oplossing en licht deze toe b. Welke extra functionaliteiten biedt uw oplossing ten opzichte van de user requirements? 5. Wordt uw oplossing als product toegepast binnen de watersector? Zo ja, welke referenties kunt u geven? 6. Wordt uw oplossing als product toegepast binnen andere sectoren? Zo ja, welke en geef referenties. 7. Voldoet uw oplossing aan de Wettelijke Richtlijnen? 8. Kan uw oplossing gegevens, documenten en berichten gebruiken die voorzien zijn van metagegevens? Zo ja, s.v.p. toelichten. 9. Kan uw oplossing privacy- en bedrijfsgevoelige gegevens afschermen en onleesbaar maken voor niet geautoriseerde personen? Zo ja, hoe s.v.p. toelichten? 10. Voorziet uw oplossing in een rol gebaseerd autorisatie niveau? (op gebruiksniveau middels functies en rollen ) a. Zo ja welke rollen kunnen worden onderscheiden? b. Kent u oplossing ook een audit trail (waarmee bij mutaties achteraf kan worden vastgesteld wie, wanneer, wat heeft gewijzigd?)

11 11. Sluit uw product aan bij de Oracle suite? (in hoeverre is de oplossing met Oracle producten te gebruiken?) 12. Wat zijn de mogelijkheden van uw product voor aansluiting op en koppeling met de huidige IRIS omgeving? Geef s.v.p. aan welke technische vormen van koppelingen mogelijk zijn en welke standaarden hierbij worden gehanteerd. 13. Binnen welke omgeving past uw oplossing? Wat zijn de kenmerken in relatie tot het applicatie landschap? a. Welk software platform wordt er gebruikt? b. Welke programmeer-, script- en opmaaktalen zijn er gebruikt? c. Zijn er specifieke system requirements voor de oplossing van toepassing? Zo ja welke? 14. Past uw oplossing binnen een Service gerichte Architectuur (SOA)? Zo ja, s.v.p. toelichten. a. Wat voor business services levert de applicatie? b. Wat voor applicatie services levert de applicatie? c. Wat voor berichten uitwisseling hoort daarbij? (welke standaard van berichten uitwisseling kent de applicatie?) 15. Voldoet uw oplossing aan de actueel vastgestelde GEO - standaarden? Zo ja s.v.p. toelichten. 16. Voldoet de oplossing aan de Aquo Standaard? Zo ja s.v.p. toelichten. 17. Voldoet uw oplossing aan andere standaarden? Zo ja, welke? 18. Wat voorziet u als toekomst voor uw oplossing voor de komende vijf jaar? a. Kunnen klanten invloed uitoefenen op de doorontwikkeling van het product? Zo ja, s.v.p. toelichten. b. Zijn er gebruikersgroepen actief? Bestaat de mogelijkheid om deel te nemen? c. Wat is het releasebeleid van uw organisatie ten aanzien van uw oplossing? d. Wat is / wordt voorzien qua functionaliteiten in de eerst komende release? 19. Bij wie ligt het eigenaarschap van uw oplossing? 20. Bij wie ligt het eigenaarschap van in opdracht van HWH ontwikkelde functionaliteiten? 21. Geef aan of de volgende zaken mogelijk zijn bij uw product: a. Hosting (kunnen er servers worden gehost?; wordt oplossing lokaal geïnstalleerd?; biedt u webservice hosting?, (wat zijn hierbij de uitgangspunten: type of aantal machines, aantal gebruikers etc.) b. Software as a Service; hoe wordt in een dergelijke situatie omgegaan met integratie met andere software pakketten zoals IRIS? c. Extern beheer (bijvoorbeeld: functioneel en technisch beheer) d. Externe support afdelingen (is technisch support op afstand mogelijk) 22. Welke kosten rekent u voor uw oplossing? Gaarne specificeren in de volgende categorieën: a. Eenmalige aanschafkosten b. Terugkerende jaarlijkse kosten (jaarlijks onderhoud). Denk hierbij aan: i. Helpdesk ii. Correctief onderhoud iii. Adaptief onderhoud c. Licentiekosten (Welke staffelprijzen hanteert u bij de volgende gebruikersaantallen?) i ii iii of meer s.v.p. aangeven indien er onderscheid wordt gemaakt tussen named en concurrent users, aangeven of licenties voor aanverwante systemen nodig zijn. Maak hierbij ook onderscheid tussen eenmalige aanschafkosten van licenties en jaarlijks terugkerende kosten hiervan.

12 d. Inrichtingskosten; Initiële kosten van installatie, inrichting, het trainen van gebruikers en beheerders. e. Meerwerk (wat zijn de kosten van meerwerk of maatwerk; prijs per functiepunt volgens NESMA methode (inclusief ontwerp, bouw en test) en uurtarief. f. Beheerskosten (aantal benodigde FTE voor technisch beheer) g. Kosten van de hosting en SaaS mogelijkheden zoals aangegeven bij vraag Indien hosting mogelijk is voor uw product. Kunt u dan aangeven welke schaalvoordelen dat oplevert indien meer waterschappen ( 10 of 25 ) gebruikmaken? Gaarne kwantificeren. 24. Hoeveel procent van uw jaarlijkse omzet zou een opdracht tot het aanbieden van uw oplossing gaan bedragen? a. Hoeveel procent van uw jaarlijkse omzet wordt behaald binnen de watersector? b. Wie zijn de top drie klanten van uw organisatie? Hoeveel procent van uw jaarlijkse omzet vertegenwoordigen deze klanten? 25. Is er productdocumentatie / gebruikershandleiding beschikbaar? (zo ja, graag voorbeeld aanleveren) a. Is er een training voor users beschikbaar? b. Is uw product in het Nederlands beschikbaar? 26. Waarom is uw oplossing gebruikersvriendelijk? Gaarne de gebruikersvriendelijkheid van uw product specificeren. Denk hierbij aan aspecten als genoemd in de toelichting. Kunt u dit onderbouwen met een score op basis van SUMI. 27. Welke vormen van documentatie (ontwerpen etc.) levert u aan de afnemer van de applicatie? 28. Welke Service Level Agreements kunnen worden afgesloten? s.v.p. toelichten (Onderwerpen: beheer en onderhoud, helpdesk, incident management) a. Beschikt uw organisatie over een eigen helpdesk? b. Wat is de procedure voor afhandeling van problemen in de software? c. Wat is de procedure voor afhandeling van wijzigingsverzoeken? 29. Werkt men in uw organisatie voornamelijk met eigen mensen of met inhuurkrachten? a. Wat is het aantal fte s dat u in loondienst heeft? b. Hoeveel fte s binnen uw organisatie hebben inhoudelijke expertise op dit specifieke onderwerp? 30. Is de voertaal richting klanten en opdrachtgevers binnen uw organisatie Nederlandse taal?

13 Bijlage : Bouwstijl van Het Waterschapshuis De bouwstijl die door Het Waterschapshuis wordt gehanteerd is service oriëntatie, conform NORA. Naast de NORA principes, zijn voor ontwikkeling van de gemeenschappelijke informatievoorziening voor waterschappen onderstaande principes omarmd. 1. één keer een functionaliteit ontwerpen /bouwen, daarna vaker gebruiken 2. soortgelijke functionaliteit op soortgelijke manier bouwen 3. één gegeven één keer opslaan 4. rol gebaseerde beveiliging 5. scheiding van bedrijfslogica en presentatie 6. scheiding definitie (bedrijfsregels) en verwerking (toepassen van regels) 7. inrichtingsonafhankelijkheid; scheiding besturing (workflow en proces) en bedrijfslogica (functionaliteit) 8. SOA principes ( Fundamenteel SOA is volgens Thomas Erl een oplossing om stukjes verwerkingslogica als dienst aan te bieden zonder dat een specifieke techniek wordt genoemd) a. loose coupling = losgekoppeld. Services hebben een minimale afhankelijke relatie van elkaar maar weten wel van elkaars bestaan. b. service contracts = service (niveau) overeenkomsten. Services zijn beschikbaar conform collectieve (generieke) dienstbeschrijvingen en documentatie. c. autonomy = autonomie. Services hebben controle over de logica waaruit ze bestaan. d. abstraction = abstractie. Buiten wat in het servicecontract staat verbergt een service de (verwerking)logica van de buitenwereld. e. reusability = herbruikbaarheid. De (verwerking)logica is in zodanig stukjes verdeeld dat het hergebruik wordt bevorderd. f. composability = samenstelbaarheid. Diensten kunnen worden gecoördineerd en geassembleerd om samengestelde diensten te vormen. g. statelessness = toestandloos. Diensten houden zo min mogelijk informatie vast dat specifiek is voor een activiteit. h. discoverability = te ontdekken. Diensten zijn zodanig beschreven en gepubliceerd dat zij gevonden kunnen worden door een ieder die deze dienst zou willen gebruiken. 9. transactiescope is één bericht 10. van één service mogen maximaal twee versies operationeel zijn 11. het kunnen uitvoeren van een audittrial (reproduceerbaarheid) moet worden gewaarborgd 12. bij formele levering van elektronische documenten wordt de authenticiteit van gegevens gewaarborgd via certificaten 13. best-of-breed-aanpak a. waar mogelijk wordt hergebruik gemaakt van bestaande systemen. Een bestaand systeem wordt voorzien van een zogenaamde wrapper voor services (dienst die als applicatiecomponent toegankelijk is via standaard webprotocollen). b. indien een ontbrekende dienst niet kan worden samengesteld uit bestaande systemen moet hij worden gebouwd. 14. component en berichten granulariteit a. diensten die bij elkaar horen bij elkaar zetten. Door lage koppelingsgraad en hoge cohesie blijft het ontwerp simpel. Zo wordt ontkoppeling bereikt en worden de

14 b. onderlinge afhankelijkheden tussen diensten geminimaliseerd. Onderhoud daardoor veelal op één plek mogelijk. c. beperking van het aantal functie/dienst aanroepen (fijnmazigheid) en daarmee het berichtenverkeer. 15. een architectuur voor business services verdeel het businessdomein van bovenaf in bedrijfsprocessen a. verdeel die processen weer in business services b. gebruik voor deze analyse de standaardmodellen voor de betreffende bedrijfstak c. integratie met andere organisaties geschiedt op dit niveau d. pak tegelijkertijd de bestaande informatiesystemen van onderaf samen tot servicecomponenten e. besteed extra aandacht aan de legacy-systemen; ze vormen vaak de backbone van de bedrijfsprocessen f. breng het hoge, logische niveau en het lage, fysieke niveau samen op het niveau van de web services g. probeer daarbij zo veel mogelijk van de bestaande infrastructuur opnieuw te gebruiken h. op dit niveau bevinden zich zowel de kosten als de complexiteit i. ga bij het samenstellen van de architectuur te werk volgens de principes van koppeling, cohesie en fijnmazigheid

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur Document D-7 Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur Versie 0.2 Datum 15 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 0.2 Contactpersoon Paul Leunissen M 06-5250 6691 Paul.Leunissen@minienm.nl

Nadere informatie

Model Programma van Eisen. Document Management Systeem. voor een geïntegreerd. Over dit document

Model Programma van Eisen. Document Management Systeem. voor een geïntegreerd. Over dit document Model Programma van Eisen voor een geïntegreerd Document Management Systeem Over dit document Dit document is een hulpmiddel bij het opstellen van een Programma van Eisen (PvE). Zoals ieder model, moet

Nadere informatie

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties ir. L.M. Punter, dr. ir. J.P.C. Verhoosel, ir. E.J.A. Folmer dr. ir. P.H.W.M. Oude Luttighuis Datum 18 augustus 2010 Colofon

Nadere informatie

B I D O C. Rijkswaterstaat. (bibliotheek en documentatie) ISBN 978.90.5773.348.2. Publicaties van de ST0WA kunt u bestellen bij:

B I D O C. Rijkswaterstaat. (bibliotheek en documentatie) ISBN 978.90.5773.348.2. Publicaties van de ST0WA kunt u bestellen bij: Ministerie van Verkeer en Waterstaat Rijkswaterstaat B I D O C (bibliotheek en documentatie) Dienst Weg- en Waterbouwkunde Postbus5044, 2600 GA DELFT Tel. 015-2518 363/364 ISBN 978.90.5773.348.2 stowa@stowa.nl

Nadere informatie

SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT. Applicatiesanering en contract management: De basis op orde

SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT. Applicatiesanering en contract management: De basis op orde SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT Applicatiesanering en contract management: De basis op orde Slim Samenwerken aan ICT Applicatiesanering en contractmanagement: De basis op orde Colofon Samenstelling Uitgebracht

Nadere informatie

Veiligheidsregio Referentie Architectuur Samenwerking door samenhang

Veiligheidsregio Referentie Architectuur Samenwerking door samenhang Veiligheidsregio Referentie Architectuur Samenwerking door samenhang Voorwoord Graag laten wij u kennismaken met VeRA: de Veiligheidsregio Referentie Architectuur. Veiligheidsregio s zijn relatief jonge

Nadere informatie

APM Toets en Open Source Software. Versie 1

APM Toets en Open Source Software. Versie 1 APM Toets en Open Source Software Versie 1 2 APM Toets en Open Source Software Inhoud 1 Inleiding 4 1.1 Doelstelling 4 2 Applicatie Portfolio Management Toets 5 2.1 Huidige situatie 6 2.2 Plaatsbepaling

Nadere informatie

Handboek IDsW Deel 1: Beheer en ontwikkeling Aquo-standaard

Handboek IDsW Deel 1: Beheer en ontwikkeling Aquo-standaard Handboek IDsW Deel 1: Beheer en ontwikkeling Aquo-standaard Auteur: IDsW Documentbeheer Wijzigingshistorie Datum Versie Auteur Wijziging 25 nov 03 Concept versie 1 Werner Gerritsen Start document 21 jan-04

Nadere informatie

[Geef tekst op] Slimmer organiseren door samenwerking Handreiking applicatiesanering en contractmanagement: De basis op orde

[Geef tekst op] Slimmer organiseren door samenwerking Handreiking applicatiesanering en contractmanagement: De basis op orde [Geef tekst op] Slimmer organiseren door samenwerking Handreiking applicatiesanering en contractmanagement: De basis op orde Auteur: KING Datum: februari 2011 Versie: 1.01 Versiebeheer Versie Datum Wijzigingen

Nadere informatie

Onderzoek Open Source Ondersteuning SGA. Onderzoek Open Source Ondersteuning Service Gerichte Architectuur

Onderzoek Open Source Ondersteuning SGA. Onderzoek Open Source Ondersteuning Service Gerichte Architectuur Onderzoek Open Source Ondersteuning SGA Onderzoek Open Source Ondersteuning Service Gerichte Architectuur Opdrachtgever : Bestuursdienst Gemeente Rotterdam Projectleider : Folkert-Jan de Groot ( 06 51

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur versie 0.9

Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur versie 0.9 Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur versie 0.9 Colofon PETRA: Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur Principes, methoden, modellen en standaarden voor inrichting van het provinciaal

Nadere informatie

Dossier Afspraken en Procedures

Dossier Afspraken en Procedures Dossier Afspraken en Procedures Vektis cv Betreffende: wijzigingenbeheer van CLIQ en GPH Protocol Plaats Zeist Datum 26-10-2012 Auteur Esther Klompenhouwer Versie 0.5 Status Concept 1/42 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort

Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort REKENKAMERONDERZOEK DOELTREFFENDHEID EN DOELMATIGHEID IT-INVESTERINGEN Colofon Uitgave: 5 februari 2015 Rekenkamercommissie

Nadere informatie

Definitiestudierapport Handhaving Vergunningverlening Internet Klantcontact

Definitiestudierapport Handhaving Vergunningverlening Internet Klantcontact Definitiestudierapport Handhaving Vergunningverlening Internet Klantcontact Versie 1.0 27 februari 2009 1 Definitiestudierapport Handhaving Vergunningverlening ........................................................................................

Nadere informatie

Programmaplan Architectuur & Standaarden 2011 Het Waterschapshuis. - Juni 2010 -

Programmaplan Architectuur & Standaarden 2011 Het Waterschapshuis. - Juni 2010 - Programmaplan Architectuur & Standaarden 2011 Het Waterschapshuis - Juni 2010 - Architectuur & Standaarden (A&S) A&S basis Doelen Architectuur en Standaarden zijn hulpmiddelen voor de waterschappen

Nadere informatie

Producten en Diensten Catalogus voor het Nationaal Archief/Service Organisatie Digitale Infrastructuur en Advies

Producten en Diensten Catalogus voor het Nationaal Archief/Service Organisatie Digitale Infrastructuur en Advies Producten en Diensten Catalogus voor het Nationaal Archief/Service Organisatie Digitale Infrastructuur en Advies Versie 1.1 Datum Mei 2014 Status Definitief Auteur Con Sadée 1 INLEIDING TOT DE DIENSTVERLENING...

Nadere informatie

Dossier Afspraken en Procedures

Dossier Afspraken en Procedures Dossier Afspraken en Procedures tussen Zorgverzekeraars Nederland en Vektis B.V. betreffende wijzigingenbeheer van EI-standaarden Protocol Plaats Zeist Datum 28-06-2007 Auteur Jos Bekkers (Vektis, afdeling

Nadere informatie

Aanbestedingsdocument openbare Europese aanbesteding. Gebruikersonderzoek websites en web-based applicaties

Aanbestedingsdocument openbare Europese aanbesteding. Gebruikersonderzoek websites en web-based applicaties Aanbestedingsdocument openbare Europese aanbesteding Gebruikersonderzoek websites en web-based applicaties Aanbestedingsnummer: P4346 Uitgegeven door: Dienst Publiek en Communicatie Status: Definitief

Nadere informatie

Aanbestedingsdocument

Aanbestedingsdocument Aanbestedingsdocument Gecorrigeerde versie Ten behoeve van de Europese aanbesteding van Werkplekken ICT door middel van de Openbare procedure Intern kenmerk: 741046-A Gemeente Amersfoort, Sector Dienstverlening,

Nadere informatie

Europese aanbesteding Midoffice Suite

Europese aanbesteding Midoffice Suite Europese aanbesteding Midoffice Suite Alphen aan den Rijn, Delft, Ede, Nieuwegein en Zoetermeer onder aanvoering van EGEM en begeleid door M&I/Argitek Europese aanbesteding 2006-023405 Commercieel vertrouwelijk

Nadere informatie

Eerste Nota van Inlichtingen Aanbestedingsdocument

Eerste Nota van Inlichtingen Aanbestedingsdocument Eerste Nota van Inlichtingen Aanbestedingsdocument Europese aanbesteding Inzake Project GOUD (Gezamenlijke Ontwikkeling Uniforme rijksdesktop) Kenmerk: B&C/2007-851M WEB Versie Publicatienummer: 2007/S

Nadere informatie

Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018

Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018 Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018 gemeente Haarlem Versie: 1.0 Status: Definitief Auteur: W. Mevissen Datum: november 2014 Versiebeheer Versie Datum Door Wijzigingen 0.1 Willy Mevissen

Nadere informatie

Doelarchitectuur "Toegang" "Rhythm, ergo sum" Versie 1.0. Datum 5 maart 2012 Status Concept. Opstellers: Henk Paul v.d. Veer Marvin Kramer

Doelarchitectuur Toegang Rhythm, ergo sum Versie 1.0. Datum 5 maart 2012 Status Concept. Opstellers: Henk Paul v.d. Veer Marvin Kramer Doelarchitectuur "Toegang" "Rhythm, ergo sum" Versie 1.0 Datum 5 maart 2012 Status Concept Opstellers: Barry Dukker Henk Paul v.d. Veer Marvin Kramer Peter Bergman Saam de Mooij Rein During - DEF - FIN

Nadere informatie

Implementatieplan van een testtool. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Implementatieplan van een testtool. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Implementatieplan van een testtool Een aanpak Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA BV Pagina 1 van 19 Managementsamenvatting Steeds meer organisaties realiseren zich dat

Nadere informatie

Cloud Computing voor de waterschappen

Cloud Computing voor de waterschappen Cloud Computing voor de waterschappen Een notitie in opdracht van het i-platform Versie: 1.0 Concept Publicatiedatum: 28 oktober 2013 Auteur: Peter de Leeuw Ons kenmerk: Versiehistorie Versie Status Datum

Nadere informatie

Architectuur. Digikoppeling 3.0. Versie 1.2. Datum 13/01/2015 Status Definitief

Architectuur. Digikoppeling 3.0. Versie 1.2. Datum 13/01/2015 Status Definitief Architectuur Digikoppeling 3.0 Versie 1.2 Datum 13/01/2015 Status Definitief Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m) e. servicecentrum@logius.nl Documentbeheer

Nadere informatie

ELEKTRONISCH DOCUMENTBEHEER

ELEKTRONISCH DOCUMENTBEHEER ELEKTRONISCH DOCUMENTBEHEER. op zoek naar een normenkader Teamnummer: 1052 Johan van der Galiën Chris Schaerlaeckens Maart 2011 Voorwoord Hierbij presenteren wij onze scriptie Elektronisch documentenbeheersystemen,

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Omgevingsloket online 3 - Project Start Architectuur

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Omgevingsloket online 3 - Project Start Architectuur Document D Ministerie van Infrastructuur en Milieu Omgevingsloket online 3 - Project Start Architectuur Versie 1.0 Datum 24 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 1.0 Contactpersoon Paul Leunissen

Nadere informatie

Canonieke Data Ontsluiting in de praktijk. Bert Dingemans

Canonieke Data Ontsluiting in de praktijk. Bert Dingemans Canonieke Data Ontsluiting in de praktijk Bert Dingemans Abstract Het uitwerken van een canonieke data-architectuur houdt niet op bij het uitwerken van (data)modellen. Het inzetten van een Data Virtualisatie

Nadere informatie