Marktconsultatie Inspectieproces Bedrijfsfunctie Waterkeringen April 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Marktconsultatie Inspectieproces Bedrijfsfunctie Waterkeringen April 2012"

Transcriptie

1 Marktconsultatie Inspectieproces Bedrijfsfunctie Waterkeringen April 2012

2 Versiehistorie Versie Status Datum Auteur Toelichting 0.1 Template G.M.Moser M. de Groot G.M. Moser Commentaar verwerkt Colofon Uitgegeven door: Het Waterschapshuis Informatie: Contactpersoon: Adres: Stationsplein LE Amersfoort Datum: Status: Definitief

3 Inhoudsopgave 1.0 Inleiding Marktconsultatie Procedure Informatieronde Inleverdatum Planning Vervolg Achtergronden Rol van Het Waterschapshuis Het inspectieproces Beoogd doel van de ICT-ondersteuning Kaders en richtlijnen HWH Vragenlijst Bijlage : Bouwstijl van Het Waterschapshuis... 13

4 1.0 Inleiding Het Waterschapshuis is de regie-, beheer- en uitvoeringsorganisatie op het gebied van digitale informatievoorziening van de waterschappen. Doel is het faciliteren en bevorderen van samenwerking op het gebied van informatievoorziening tussen de waterschappen en andere overheden. Samen met de waterschappen gaan Het Waterschapshuis voor een duurzame gemeenschappelijke informatievoorziening. Het Waterschapshuis biedt daarbij aan de waterschappen ondermeer ondersteuning bij het efficiënter inrichten van de informatievoorziening. Binnen de bedrijfsfunctie Waterkeringen is een inventarisatie uitgevoerd naar de behoefte aan ICT-ondersteuning van het inspectieproces van waterkeringen. De wensen zijn vastgelegd in een requirementsplan. Uitvoering van het plan zal bijdragen aan het professionaliseren van het beheer van waterkeringen en daarmee aan het borgen van de veiligheid tegen overstromingen. Het Waterschapshuis nodigt marktpartijen uit mee te denken aan oplossingen die voldoen aan de behoefte aan ICTondersteuning van de waterkeringbeheerders en met voorstellen te komen. Deze notitie biedt de informatie waaraan oplossingen zullen worden getoetst. Aan de basis staan de technische en functionele eisen die onderdeel zijn van dit document. In hoofdstuk 2 wordt de procedure voor deze marktconsultatie beschreven. Hoofdstuk 3 schetst achtergronden en het beoogde resultaat. Hoofdstuk 4 bevat een vragenlijst die richting geeft aan de evaluatie van aangeboden oplossingen.

5 2.0 Marktconsultatie Dit hoofdstuk beschrijft de procedure van de marktconsultatie. 2.1 Procedure Opzet en doel van de marktconsultatie Deze marktconsultatie bevat een opsomming van de benodigde informatie die benodigd is om te kunnen beoordelen of de markt kan voorzien in een oplossing ter ondersteuning van het inspectieproces van waterkeringen. In dit document zijn de technische en functionele eisen opgenomen, die aan een dergelijke oplossing worden gesteld. Met deze marktconsultatie wil Het Waterschapshuis de mogelijke oplossingen welke beschikbaar zijn ter ondersteuning van het inspectieproces van waterkeringen toetsen aan de behoefte zoals die is gedefinieerd vanuit de waterschappen. De informatie die wordt verkregen zal worden gebruikt om het pakket van wensen en eisen, dat dient als uitgangspunt voor een eventuele aanbesteding, te vervolmaken. Alle informatie die u indient, zal vertrouwelijk behandeld worden. Met het insturen van een reactie op dit marktonderzoek gaat u ermee akkoord dat dit marktonderzoek gebruikt wordt om informatie in te winnen uit de markt, om voor de opdrachtgever te verduidelijken hoe haar inkooptraject ingestoken dient te worden. HWH garandeert de vertrouwelijkheid van uw gegevens en zal deze gegevens niet openbaar maken. Echter, informatie gebruikt om de eisen en wensen in de offerteaanvraag te formuleren, zult u wel in een openbaar stuk kunnen terugvinden. Alle gegevens zullen geanonimiseerd prijsgegeven worden. Het Waterschapshuis behoudt zich het recht voor, om tijdens deze procedure ten allen tijde te kunnen besluiten dit project niet voort te zetten. Mocht Het Waterschapshuis overgaan tot een aanbestedingsprocedure, dan zullen de deelnemers aan de marktconsultatie daarover worden geïnformeerd en in de gelegenheid worden gesteld om deel te nemen. Werkwijze Wij verzoeken u bij beantwoording van de vragen genoemd in hoofdstuk 4 aan te geven of uw oplossing voldoet aan gestelde wensen of eisen. Indien bij de vragen een toelichting wordt gevraagd, verzoeken wij u deze bij het antwoord op te nemen. In de paragraaf 2.4. vindt u de relevante data voor deze consultatieronde. De volgende voorwaarden gelden voor de consultatie: Voor het verstrekken van uw informatie worden geen kosten vergoed; Uw aangeleverde informatie wordt na afloop niet geretourneerd; Dit document is met zorg samengesteld. Mocht u desondanks tegenstrijdigheden of onvolkomenheden tegenkomen, dan dient u dit zo spoedig mogelijk aan de contactpersoon van Het Waterschapshuis schriftelijk kenbaar te maken. Indien naderhand blijkt dat er onvolkomenheden in dit document zitten, kan dit Het Waterschapshuis niet worden aangerekend. 2.2 Informatieronde Als u vragen en/of opmerkingen heeft, dient u deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk op de in paragraaf 2.4 genoemde datum en tijd per te verzenden naar of Vermeld bij elke vraag het betreffende hoofdstuk en paragraafnummer, eventueel voorzien van een citaat van het betreffende punt. Mocht u naar uw mening over onvoldoende achtergrondinformatie beschikken dan kunt u per aan de contactpersoon om nadere informatie verzoeken. Deze informatie zal u vervolgens worden toegezonden. Er zal echter niet meer informatie verstrekt worden dan informatie die breed gepubliceerd en voor alle partijen toegankelijk is. 2.3 Inleverdatum De reacties dienen vóór de in paragraaf 2.4 genoemde datum en tijd in het bezit van Het Waterschapshuis te zijn. Marktpartijen worden verzocht hun advies conform het format zoals beschreven in dit document aan te leveren. Specifiek voor het geven van uw reactie op de user requirements wordt u verzocht om uw reactie in het beschikbaar gestelde Excel formulier te verwerken. U wordt verzocht uw reactie beknopt (maximaal 20 pagina s) te houden, zonder dat de kwaliteit van uw advies hieronder lijdt; Uw reactie is gesteld in de Nederlandse taal; Voor zover mogelijk maakt u gebruik van het formaat Word/Excel.

6 U kunt uw stukken per verzenden aan met de volgende vermelding in het onderwerp van de Marktconsultatie Inspectieproces waterkeringen. 2.4 Planning De planning van onderhavige procedure ziet er als volgt uit: Actie Actie Data - Publiceren marktconsultatiedocument 27 mei Indienen vragen door geconsulteerden 4 mei Verwerken en beantwoorden vragen 7 tot 11 mei - Indienen reactie door geconsulteerden 18 mei 2012 Aan deze planning kunnen geen rechten worden ontleend. 2.5 Vervolg Uw tijdig ingezonden reactie zal door een projectteam van HWH worden bestudeerd en kan als input voor het programma van eisen worden gebruikt. Uw antwoorden kunnen verder worden gebruikt voor een business case. In deze case kian een aantal scenario s worden beschreven voor het realiseren van de ICT-ondersteuning van het inspectieproces van Waterkeringen. De case wordt voorgelegd aan de waterkeringbeheerders. Op basis van de klantconsultatie zal een keuze worden gemaakt voor het te volgen traject. Dan zal ook blijken of een aanbesteding kan worden gestart. Over de uitkomst van de business case wordt niet gecorrespondeerd met marktpartijen. Indien Het Waterschapshuis besluit tot een aanbesteding zal de offerte aanvraag te downloaden zijn via Met uw bijdrage levert u input voor de offerte aanvraag. Bovendien kunt u vormgeven aan de oplossing. 3.0 Achtergronden Dit hoofdstuk beschrijft de achtergronden van het project ICT-ondersteuning inspectieproces waterkeringen. 3.1 Rol van Het Waterschapshuis Het Waterschapshuis is de regie-, beheer en uitvoeringsorganisatie op het gebied van digitale informatievoorziening van de 25 waterschappen. Samen gaan we voor duurzame oplossingen voor gemeenschappelijke informatievoorziening. Bevorderen van samenwerking Het Waterschapshuis heeft als doel het bevorderen en faciliteren van samenwerking op het gebied van informatievoorziening tussen de waterschappen en de andere overheden. Meer concreet bieden wij ondersteuning bij: verbetering van de kwaliteit van de bedrijfsvoering; besparing/beperking van kosten; het efficiënter maken van de informatievoorziening; het vergroten van de innovatieve slagkracht; het versterken van het imago van de waterschappen als professionele moderne overheid; een bredere samenwerking van de waterschappen en andere overheden. Opdrachtgever en opdrachtnemer De waterschappen geven hun opdrachten aan Het Waterschapshuis. Na goedkeuring door het Algemeen Bestuur en het sluiten van samenwerkingscontracten, gaan wij aan de slag; van aanbesteding tot implementatie, beheer en onderhoud begeleiden wij het hele traject. Het Waterschapshuis vervult de rol van regisseur van de samenwerking, zowel in de vraagarticulatie en prioritering aan de vraagkant, maar ook de rol van beheerder en uitvoerder aan de antwoordkant van de

7 organisatie. Het Waterschapshuis kan en wil dit nooit alleen doen. De waterschappen spelen hierbij een belangrijke rol. Samenwerken doe je immers samen! Het traject van aanbesteding tot implementatie met inbegrip van beheer en onderhoud wordt door ons verzorgd. Het Waterschapshuis is dan uitvoerder voor het collectief van waterschappen. 3.2 Het inspectieproces Waterschappen en RWS beheren het areaal aan waterkeringen in Nederland. Ruim 3000 km primaire waterkeringen en km regionale keringen borgen de genormeerde veiligheid tegen overstroming. Inspecties zijn een belangrijke schakel in het beheer. Via inspecties wordt de status van de keringen periodiek gecontroleerd. De inspectieresultaten geven aanleiding tot het uitvoeren van maatregelen. Daarnaast kunnen de resultaten van inspecties bestuur, toezichthouder en burgers informatie bieden over wat de status van de keringen is. Inspecties staan centraal in het beheer en behoren tot de kernactiviteiten van de beheerder. Voor dit primaire proces is een beschrijving gemaakt dat als apart document is toegevoegd. Het inspectieproces wordt gedefinieerd als het geheel aan handelingen dat voor toezicht op de objecten (waterkeringen) in relatie tot het beheer noodzakelijk is. Het geheel aan noodzakelijke handelingen is gekoppeld aan het inspectiedoel en heeft bij afwijkingen tussen momentane en gewenste toestand van het object ook betrekking op het geven van aanbevelingen die nodig zijn om het object in de gewenste toestand terug te brengen. Het geheel aan handelingen laat zich generiek beschrijven in vier deelprocessen: waarnemen, diagnosticeren, prognosticeren en operationaliseren. Plat gezegd bestaat het proces uit kijken, denken, doen en verantwoorden. Deze functies zijn veelal bij diverse mensen belegd. Overdracht van gegevens, toegankelijkheid en beschikbaarheid van informatie zijn essentieel voor een goed resultaat. Waterschappen en RWS werken al een aantal jaren samen om inspecties en daarmee het beheer te professionaliseren. Een belangrijk aandachtspunt daarbij is een samenhangend informatiesysteem te creëren dat de beheerders van waterkringen houvast geeft voor een goed resultaat. Dit systeem moet goed aansluiten op de dagelijkse praktijk van de beheerders. Een praktijk waarin visuele inspecties belangrijk zijn voor controle van de objecten onder normale en extreme omstandigheden. Het Waterschapshuis is gevraagd de behoefte aan ICT-ondersteuning in kaart te brengen en daarbij rekenschap te nemen met de kennis opgedaan uit het samenwerkingsprogramma van STOWA en Waterdienst voor professionaliseren van inspecties. Met stakeholders (belanghebbenden) is een set aan requirements opgesteld die een actueel overzicht geeft van wensen op het gebied van de ICT-ondersteuning. Uitgangspunt bij het opstellen van het overzicht is de procesbeschrijving inspectie keringen. 3.3 Beoogd doel van de ICT-ondersteuning De wensen en eisen aan ICT-ondersteuning zijn met business stakeholders (proceseigenaren) geïnventariseerd en geordend naar organisatiedoelen. Aan de basis van de inventarisatie ligt de procesbeschrijving inspectie keringen. Vervolgens is met gebruikers (user stakeholders) een set van functionaliteiten opgesteld die uitwerking geven aan de doelen. De user requirements zijn daarna voorzien van een prioriteit. De aan de organisatiedoelen gekoppelde requirements geven het kader waaraan oplossingen moeten voldoen. De oplossing dient bij te dragen aan het realiseren van de organisatiedoelstellingen van de waterkeringbeheerders door: Het bieden van een betrouwbare basis van gegevens waarmee door middel van analyse een beter inzicht in de staat van keringen kan worden verkregen. Door het vergrote inzicht zijn keringbeheerders in control: De meest effectieve maatregelen worden genomen waarbij een zorgvuldige afweging wordt genomen op basis van de bijdrage aan de veiligheid en de door de maatschappij te dragen kosten. Door een goede set aan gegevens en een ondersteund analyse proces zijn beheerders in staat om de inspectiecyclus rond te maken. Dit komt overeen met het rondmaken van de kwaliteitscirkel van Deming: Plan, Do, Check, Act. Het doel op de korte termijn voor deze oplossing is dan ook om de kwaliteitscirkel rond te krijgen voor het dagelijks onderhoud en beheer. Het ultieme doel van de oplossing is om daadwerkelijk asset management voor keringen mogelijk te maken. De oplossing stelt beheerders in staat om informatie te presenteren naar belanghebbenden buiten het proces over het in control zijn. Ze kunnen met behulp van adequate (visuele) informatie uitleggen welke maatregelen nodig zijn en moeten

8 worden getroffen. In geval van (dreigende) calamiteiten kan de oplossing bijdragen aan het sneller en goed informeren van zowel de interne organisatie als de buitenwereld. Vanwege de noodzakelijke flexibiliteit functioneert de oplossing als een gereedschapskist waarbij gebruikende organisaties zelf kunnen beslissen welke gereedschappen uit de kist gebruikt kunnen worden. Voor alle organisaties geldt dat de gegevensopslag gebeurd op basis van hetzelfde (generieke) datamodel. Dit maakt het mogelijk dat de gegevens tussen de diverse organisaties vergeleken kunnen worden. De requirements zijn in een Excel document de requirements lijst - opgenomen. Aan u wordt gevraagd aan te geven of uw oplossing voldoet aan de requirements. Hiertoe kunt u het ingevulde Excel-bestand aanleveren. Wij verzoeken u uitdrukkelijk om duidelijk uit te leggen hoe uw oplossing invulling kan geven aan de requirements. Naast de business en user requirements zijn er system requirements. Voor de system requirements wordt aangesloten op de beleidskaders van Het Waterschapshuis. 3.4 Kaders en richtlijnen HWH IRIS is een gemeenschappelijke applicatie die grote delen van de primaire processen bij de waterschappen ondersteunt. De applicatie kent naast de BASIS module een aantal specifieke modules ter ondersteuning van specifieke bedrijfsfuncties en haar (deel)processen. De module IRIS Keringen voorziet in de behoefte van gestandaardiseerde opslag van alle relevante (Geo)-technische kenmerken van waterkeringen, zowel geometrisch als administratief, waarbij eenduidige presentatie, export naar toetsingsprogramma s en uitwisseling met andere belanghebbenden centraal staan. Uitgangspunt is dat de oplossing kan uitwisselen en aansluiten op IRIS Keringen. Het Waterschapshuis wil zo doeltreffend en doelmatig mogelijk werken. Om doelmatig en doeltreffend te zijn, heeft Het Waterschapshuis vanuit het beleid concrete doelstellingen geformuleerd. Deze doelstellingen hebben een directe relatie of zijn randvoorwaardelijk voor de doelmatige en doeltreffende manier van werken: het beheren en ontwikkelen van informatievoorzieningen. De beleidskaders die relevant zijn voor dit project zijn hieronder samengevat. 1. Waterschapsreferentie architectuur (WILMA). Op de architectuur wiki van de waterschappen vindt u alle relevante informatie over de gezamenlijke referentiearchitectuur van de waterschappen, genaamd WILMA.http://www.wikixl.nl/wiki/wilma/index.php/Hoofdpagina 2. WaterschapsBeveiligings Beleid (WBB). Het WaterschapsBeveiligings Beleid beschrijft standaarden, processen en procedures op het gebied van de beveiliging van de IT systemen en infrastructuur. De WBB bevat ook concrete acceptatiecriteria waaraan door alle systemen zal moeten worden voldaan. [referentie..] 3. ISO/IEC 9126 kwaliteitsnorm onderhoud Voor de onderhoudbaarheid van beheersystemen is ISO/IEC het uitgangspunt. Getoetst wordt in hoeverre de programma s hieraan voldoen. 4. Standaarden Het Waterschapshuis werkt volgens de architectuur standaarden van de elektronische overheid. De volgende standaarden zijn van toepassing [1] NORA Versie 2 en 3 [2] Forum standaardisatie open standaarden [3] Richtlijn 2007/2 EG van Europees Parlement en De Raad (INSPIRE)

9 [4] Noiv (Open source /open standaarden) [5] Framework van Standaarden (Geonovum): van standaarden definitief.pdf [6] IDsW, AQUO Entity Relationship Diagrams In de bijlage zijn de uitgangspunten gegeven voor de bouwstijl die Het Waterschapshuis nastreeft.

10 4.0 Vragenlijst In paragraaf 3.3 en bij vraag 4. Wordt gevraagd aan te geven of uw oplossing voldoet aan de requirements uit het Excel bestand. In dit hoofdstuk worden aanvullende vragen gesteld die van belang zijn voor de beoordeling van uw oplossing. Wilt u deze vragen beantwoorden en hierbij de lijst in dit hoofdstuk volgen. U bent vrij om daarnaast informatie aan te leveren die uw oplossing aanvullend positioneert op punten die door ons niet of onvoldoende zijn toegelicht of voorzien. Wij verzoeken u de volgordelijkheid en indeling van de onderstaande vragenlijst te hanteren. Indien in de vraagstelling wordt gevraagd om een toelichting, verzoeken wij u deze bij de beantwoording op te nemen. Toetsingscriteria: Bij het opstellen van de definitieve uitvraag zal de nadruk komen te liggen op de beantwoording van de vragen ten aanzien : - de mate waarin uw product ondersteuning biedt aan het primaire proces - de mate waarin uw product voorziet in de user requirements - de kosten, met name de eenmalige en licentiekosten - de kosten voor meer- en maatwerk 1. Wie is er binnen uw organisatie verantwoordelijk voor de beantwoording van deze vragen en kunnen wij ons tot deze persoon wenden, mochten er aanvullende vragen ontstaan naar aanleiding van uw reactie? 2. Wat is uw actuele vestigingsadres, uw algemene telefoonnummer, het telefoonnummer van de contactpersoon en zijn e- mailadres? 3. Hoe kan uw oplossing ondersteuning bieden aan het inspectieproces van keringen? Houd hierbij rekening dat het proces in dit geval uit de volgende processtappen beslaat: waarnemen, diagnosticeren prognosticeren en operationaliseren. Geef ook aan of uw oplossing andere inspectieprocessen in het waterbeheer ondersteunt. Denk aan de schouw van watergangen, ecologisch beheer of andere processen. 4. Hoe en in welke mate voorziet uw oplossing aan de user requirements zoals in het Excel-bestand omschreven? a. Welke uitbreidingsmogelijkheden biedt uw oplossing en licht deze toe b. Welke extra functionaliteiten biedt uw oplossing ten opzichte van de user requirements? 5. Wordt uw oplossing als product toegepast binnen de watersector? Zo ja, welke referenties kunt u geven? 6. Wordt uw oplossing als product toegepast binnen andere sectoren? Zo ja, welke en geef referenties. 7. Voldoet uw oplossing aan de Wettelijke Richtlijnen? 8. Kan uw oplossing gegevens, documenten en berichten gebruiken die voorzien zijn van metagegevens? Zo ja, s.v.p. toelichten. 9. Kan uw oplossing privacy- en bedrijfsgevoelige gegevens afschermen en onleesbaar maken voor niet geautoriseerde personen? Zo ja, hoe s.v.p. toelichten? 10. Voorziet uw oplossing in een rol gebaseerd autorisatie niveau? (op gebruiksniveau middels functies en rollen ) a. Zo ja welke rollen kunnen worden onderscheiden? b. Kent u oplossing ook een audit trail (waarmee bij mutaties achteraf kan worden vastgesteld wie, wanneer, wat heeft gewijzigd?)

11 11. Sluit uw product aan bij de Oracle suite? (in hoeverre is de oplossing met Oracle producten te gebruiken?) 12. Wat zijn de mogelijkheden van uw product voor aansluiting op en koppeling met de huidige IRIS omgeving? Geef s.v.p. aan welke technische vormen van koppelingen mogelijk zijn en welke standaarden hierbij worden gehanteerd. 13. Binnen welke omgeving past uw oplossing? Wat zijn de kenmerken in relatie tot het applicatie landschap? a. Welk software platform wordt er gebruikt? b. Welke programmeer-, script- en opmaaktalen zijn er gebruikt? c. Zijn er specifieke system requirements voor de oplossing van toepassing? Zo ja welke? 14. Past uw oplossing binnen een Service gerichte Architectuur (SOA)? Zo ja, s.v.p. toelichten. a. Wat voor business services levert de applicatie? b. Wat voor applicatie services levert de applicatie? c. Wat voor berichten uitwisseling hoort daarbij? (welke standaard van berichten uitwisseling kent de applicatie?) 15. Voldoet uw oplossing aan de actueel vastgestelde GEO - standaarden? Zo ja s.v.p. toelichten. 16. Voldoet de oplossing aan de Aquo Standaard? Zo ja s.v.p. toelichten. 17. Voldoet uw oplossing aan andere standaarden? Zo ja, welke? 18. Wat voorziet u als toekomst voor uw oplossing voor de komende vijf jaar? a. Kunnen klanten invloed uitoefenen op de doorontwikkeling van het product? Zo ja, s.v.p. toelichten. b. Zijn er gebruikersgroepen actief? Bestaat de mogelijkheid om deel te nemen? c. Wat is het releasebeleid van uw organisatie ten aanzien van uw oplossing? d. Wat is / wordt voorzien qua functionaliteiten in de eerst komende release? 19. Bij wie ligt het eigenaarschap van uw oplossing? 20. Bij wie ligt het eigenaarschap van in opdracht van HWH ontwikkelde functionaliteiten? 21. Geef aan of de volgende zaken mogelijk zijn bij uw product: a. Hosting (kunnen er servers worden gehost?; wordt oplossing lokaal geïnstalleerd?; biedt u webservice hosting?, (wat zijn hierbij de uitgangspunten: type of aantal machines, aantal gebruikers etc.) b. Software as a Service; hoe wordt in een dergelijke situatie omgegaan met integratie met andere software pakketten zoals IRIS? c. Extern beheer (bijvoorbeeld: functioneel en technisch beheer) d. Externe support afdelingen (is technisch support op afstand mogelijk) 22. Welke kosten rekent u voor uw oplossing? Gaarne specificeren in de volgende categorieën: a. Eenmalige aanschafkosten b. Terugkerende jaarlijkse kosten (jaarlijks onderhoud). Denk hierbij aan: i. Helpdesk ii. Correctief onderhoud iii. Adaptief onderhoud c. Licentiekosten (Welke staffelprijzen hanteert u bij de volgende gebruikersaantallen?) i ii iii of meer s.v.p. aangeven indien er onderscheid wordt gemaakt tussen named en concurrent users, aangeven of licenties voor aanverwante systemen nodig zijn. Maak hierbij ook onderscheid tussen eenmalige aanschafkosten van licenties en jaarlijks terugkerende kosten hiervan.

12 d. Inrichtingskosten; Initiële kosten van installatie, inrichting, het trainen van gebruikers en beheerders. e. Meerwerk (wat zijn de kosten van meerwerk of maatwerk; prijs per functiepunt volgens NESMA methode (inclusief ontwerp, bouw en test) en uurtarief. f. Beheerskosten (aantal benodigde FTE voor technisch beheer) g. Kosten van de hosting en SaaS mogelijkheden zoals aangegeven bij vraag Indien hosting mogelijk is voor uw product. Kunt u dan aangeven welke schaalvoordelen dat oplevert indien meer waterschappen ( 10 of 25 ) gebruikmaken? Gaarne kwantificeren. 24. Hoeveel procent van uw jaarlijkse omzet zou een opdracht tot het aanbieden van uw oplossing gaan bedragen? a. Hoeveel procent van uw jaarlijkse omzet wordt behaald binnen de watersector? b. Wie zijn de top drie klanten van uw organisatie? Hoeveel procent van uw jaarlijkse omzet vertegenwoordigen deze klanten? 25. Is er productdocumentatie / gebruikershandleiding beschikbaar? (zo ja, graag voorbeeld aanleveren) a. Is er een training voor users beschikbaar? b. Is uw product in het Nederlands beschikbaar? 26. Waarom is uw oplossing gebruikersvriendelijk? Gaarne de gebruikersvriendelijkheid van uw product specificeren. Denk hierbij aan aspecten als genoemd in de toelichting. Kunt u dit onderbouwen met een score op basis van SUMI. 27. Welke vormen van documentatie (ontwerpen etc.) levert u aan de afnemer van de applicatie? 28. Welke Service Level Agreements kunnen worden afgesloten? s.v.p. toelichten (Onderwerpen: beheer en onderhoud, helpdesk, incident management) a. Beschikt uw organisatie over een eigen helpdesk? b. Wat is de procedure voor afhandeling van problemen in de software? c. Wat is de procedure voor afhandeling van wijzigingsverzoeken? 29. Werkt men in uw organisatie voornamelijk met eigen mensen of met inhuurkrachten? a. Wat is het aantal fte s dat u in loondienst heeft? b. Hoeveel fte s binnen uw organisatie hebben inhoudelijke expertise op dit specifieke onderwerp? 30. Is de voertaal richting klanten en opdrachtgevers binnen uw organisatie Nederlandse taal?

13 Bijlage : Bouwstijl van Het Waterschapshuis De bouwstijl die door Het Waterschapshuis wordt gehanteerd is service oriëntatie, conform NORA. Naast de NORA principes, zijn voor ontwikkeling van de gemeenschappelijke informatievoorziening voor waterschappen onderstaande principes omarmd. 1. één keer een functionaliteit ontwerpen /bouwen, daarna vaker gebruiken 2. soortgelijke functionaliteit op soortgelijke manier bouwen 3. één gegeven één keer opslaan 4. rol gebaseerde beveiliging 5. scheiding van bedrijfslogica en presentatie 6. scheiding definitie (bedrijfsregels) en verwerking (toepassen van regels) 7. inrichtingsonafhankelijkheid; scheiding besturing (workflow en proces) en bedrijfslogica (functionaliteit) 8. SOA principes ( Fundamenteel SOA is volgens Thomas Erl een oplossing om stukjes verwerkingslogica als dienst aan te bieden zonder dat een specifieke techniek wordt genoemd) a. loose coupling = losgekoppeld. Services hebben een minimale afhankelijke relatie van elkaar maar weten wel van elkaars bestaan. b. service contracts = service (niveau) overeenkomsten. Services zijn beschikbaar conform collectieve (generieke) dienstbeschrijvingen en documentatie. c. autonomy = autonomie. Services hebben controle over de logica waaruit ze bestaan. d. abstraction = abstractie. Buiten wat in het servicecontract staat verbergt een service de (verwerking)logica van de buitenwereld. e. reusability = herbruikbaarheid. De (verwerking)logica is in zodanig stukjes verdeeld dat het hergebruik wordt bevorderd. f. composability = samenstelbaarheid. Diensten kunnen worden gecoördineerd en geassembleerd om samengestelde diensten te vormen. g. statelessness = toestandloos. Diensten houden zo min mogelijk informatie vast dat specifiek is voor een activiteit. h. discoverability = te ontdekken. Diensten zijn zodanig beschreven en gepubliceerd dat zij gevonden kunnen worden door een ieder die deze dienst zou willen gebruiken. 9. transactiescope is één bericht 10. van één service mogen maximaal twee versies operationeel zijn 11. het kunnen uitvoeren van een audittrial (reproduceerbaarheid) moet worden gewaarborgd 12. bij formele levering van elektronische documenten wordt de authenticiteit van gegevens gewaarborgd via certificaten 13. best-of-breed-aanpak a. waar mogelijk wordt hergebruik gemaakt van bestaande systemen. Een bestaand systeem wordt voorzien van een zogenaamde wrapper voor services (dienst die als applicatiecomponent toegankelijk is via standaard webprotocollen). b. indien een ontbrekende dienst niet kan worden samengesteld uit bestaande systemen moet hij worden gebouwd. 14. component en berichten granulariteit a. diensten die bij elkaar horen bij elkaar zetten. Door lage koppelingsgraad en hoge cohesie blijft het ontwerp simpel. Zo wordt ontkoppeling bereikt en worden de

14 b. onderlinge afhankelijkheden tussen diensten geminimaliseerd. Onderhoud daardoor veelal op één plek mogelijk. c. beperking van het aantal functie/dienst aanroepen (fijnmazigheid) en daarmee het berichtenverkeer. 15. een architectuur voor business services verdeel het businessdomein van bovenaf in bedrijfsprocessen a. verdeel die processen weer in business services b. gebruik voor deze analyse de standaardmodellen voor de betreffende bedrijfstak c. integratie met andere organisaties geschiedt op dit niveau d. pak tegelijkertijd de bestaande informatiesystemen van onderaf samen tot servicecomponenten e. besteed extra aandacht aan de legacy-systemen; ze vormen vaak de backbone van de bedrijfsprocessen f. breng het hoge, logische niveau en het lage, fysieke niveau samen op het niveau van de web services g. probeer daarbij zo veel mogelijk van de bestaande infrastructuur opnieuw te gebruiken h. op dit niveau bevinden zich zowel de kosten als de complexiteit i. ga bij het samenstellen van de architectuur te werk volgens de principes van koppeling, cohesie en fijnmazigheid

Marktscan Generieke inrichting Digikoppeling adapter d.d. 18 april 2017

Marktscan Generieke inrichting Digikoppeling adapter d.d. 18 april 2017 Marktscan Generieke inrichting Digikoppeling adapter d.d. 18 april 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Marktscan... 4 2.1 Procedure... 4 2.2 Informatieronde... 4 2.3 Inleverdatum... 4 2.4 Planning...

Nadere informatie

Marktconsultatie Uitgifte OG245 Postadres Postbus 10080, 3505 AB Utrecht Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht. Marktconsultatie Oudegracht 245

Marktconsultatie Uitgifte OG245 Postadres Postbus 10080, 3505 AB Utrecht Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht. Marktconsultatie Oudegracht 245 Marktconsultatie Oudegracht 245 Inleiding De gemeente Utrecht verkoopt het gebouwencomplex, dat bij Oudegracht 245 (voorheen Tivoli) hoort. Vanwege de cultuurhistorische waarde concentreert de gemeente

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN EISEN PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO

PROGRAMMA VAN EISEN PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO HANDREIKING UITVRAAG INKOOP LAS/LVS (V)SO PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO > HANDREIKING UITVRAAG INKOOP LAS/LVS (V)SO (bijlage 1) INVULFORMULIER

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Beheerst naar beheer

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Beheerst naar beheer Document D-2 Ministerie van Infrastructuur en Milieu Beheerst naar beheer Versie 1.0 Datum 15 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 1.0 Contactpersoon Paul Leunissen M 06-5250 6691 Paul.Leunissen@minienm.nl

Nadere informatie

Marktonderzoek ICT Strategische Adviesdiensten met resultaatverplichting', Kenmerk d.d. 18 mei 2017

Marktonderzoek ICT Strategische Adviesdiensten met resultaatverplichting', Kenmerk d.d. 18 mei 2017 Marktonderzoek ICT Strategische Adviesdiensten met resultaatverplichting', Kenmerk 17.017200 d.d. 18 mei 2017 Bezoekadres Hofstraat 110, 7311 KZ Apeldoorn Inhoudsopgave 1 Marktonderzoek ICT Strategische

Nadere informatie

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

Marktdialoog-document inclusief bijlagen. Van de Raad voor de Rechtsbijstand MARKTDIALOOG TEN BEHOEVE VAN IDEA 2. Versiehistorie: Versie: 08032016 1.

Marktdialoog-document inclusief bijlagen. Van de Raad voor de Rechtsbijstand MARKTDIALOOG TEN BEHOEVE VAN IDEA 2. Versiehistorie: Versie: 08032016 1. Marktdialoog-document inclusief bijlagen Van de Raad voor de Rechtsbijstand MARKTDIALOOG TEN BEHOEVE VAN IDEA 2 Versiehistorie: Versie: 08032016 1.0 Marktdialoogdocument 7032016, bladzijde 1 Copyright

Nadere informatie

Functioneel Applicatie Beheer

Functioneel Applicatie Beheer Functioneel Applicatie Beheer Functioneel Applicatie Beheer Goed functioneel beheer werkt als smeerolie voor uw organisatie en zorgt voor een optimale aansluiting van de informatievoorziening op de primaire

Nadere informatie

Digikoppeling adapter

Digikoppeling adapter Digikoppeling adapter Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555

Nadere informatie

Praktijkinstructie Oriëntatie op de informatie-analyse 4 (CIN08.4/CREBO:50131)

Praktijkinstructie Oriëntatie op de informatie-analyse 4 (CIN08.4/CREBO:50131) instructie Oriëntatie op de informatie-analyse 4 (CIN08.4/CREBO:50131) pi.cin08.4.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen

Nadere informatie

De beste gerechtdeurwaarders voor Rotterdam. Marktconsultatie. Gezocht: Naam Project: Incasso- en deurwaarderdiensten Nummer Project: 1-282-15

De beste gerechtdeurwaarders voor Rotterdam. Marktconsultatie. Gezocht: Naam Project: Incasso- en deurwaarderdiensten Nummer Project: 1-282-15 Gezocht: De beste gerechtdeurwaarders voor Rotterdam Marktconsultatie Naam Project: Incasso- en deurwaarderdiensten Nummer Project: 1-282-15 Gemeente Rotterdam Serviceorganisatie Dienstencentrum Inkoop

Nadere informatie

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening.

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. Foto: Mugmedia Het Kadaster gaat de levering van kadastrale informatie ingrijpend vernieuwen. Het huidige proces van verwerken van kadastrale

Nadere informatie

Kenmerk: MS/IV/2016/

Kenmerk: MS/IV/2016/ Inhoudsopgave Bekendmaking... 3 Procedure en tijdspad... 3 Overzicht planning... 3 1. Inleiding... 4 2. Probleemstelling... 4 3. Gewenste situatie en architectuur... 5 4. Waar is gemeente Haarlem naar

Nadere informatie

De beheerrisico s van architectuur

De beheerrisico s van architectuur De beheerrisico s van architectuur Een overzicht van de ArChimate Risico Extensie versie 0.2 Bert Dingemans Inleiding Het implementeren van een (enterprise) architectuur brengt altijd risico s met zich

Nadere informatie

Hosting & support contract

Hosting & support contract Hosting & support contract FOCUSTOOL TRACK YOUR GOALS & BEHAVIORS 1. Inleiding FocusTool biedt online software voor het bijhouden van voortgang op doelen en gedrag voor teams.om meer grip te krijgen op

Nadere informatie

Technische architectuur Beschrijving

Technische architectuur Beschrijving A gemeente Eindhoven Technische architectuur Beschrijving Specificatiecriteria Versie 1.1 A. van Loenen Technisch Beleidsadviseur B&E 21-Sep-2011 avl/fd11027578 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven Realisatie

Nadere informatie

Marktconsultatie Renovatie Douanelab de Knip

Marktconsultatie Renovatie Douanelab de Knip Marktconsultatie Renovatie Douanelab de Knip Versie 1.0 datum 24 september 2013 status definitief Inhoudsopgave Inleiding... 3 Design, Build, Maintain... 3 Situatieschets... 4 Vroegtijdig betrekken marktpartijen...

Nadere informatie

Protocol Bouwen in het gesloten seizoen aan primaire waterkeringen

Protocol Bouwen in het gesloten seizoen aan primaire waterkeringen Protocol Bouwen in het gesloten seizoen aan primaire waterkeringen Plan van Aanpak POV Auteur: Datum: Versie: POV Macrostabiliteit Pagina 1 van 7 Definitief 1 Inleiding Op 16 november hebben wij van u

Nadere informatie

ITIL en/of eigen verantwoordelijkheid

ITIL en/of eigen verantwoordelijkheid ITIL en/of eigen verantwoordelijkheid Leo Ruijs 20 SEPTEMBER 2011 INNOVATIEDAG MANSYSTEMS Service8 B.V. Stelling ITIL BEPERKT DE EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID VAN MEDEWERKERS EN HEEFT DAARMEE EEN NEGATIEVE

Nadere informatie

Programmaplan Belastingen 2011 Het Waterschapshuis. - Juni 2010 -

Programmaplan Belastingen 2011 Het Waterschapshuis. - Juni 2010 - Programmaplan Belastingen 2011 Het Waterschapshuis - Juni 2010 - Belastingen Als gevolg van tegenvallende projectresultaten heeft de oplevering van het belastingsysteem niet op 1 januari 2010 plaatsgevonden

Nadere informatie

(Door)ontwikkeling van de applicatie en functionaliteiten

(Door)ontwikkeling van de applicatie en functionaliteiten Hieronder is een aantal belangrijke zaken uitgewerkt rondom het Saas/Cloudmodel op basis waarvan InCtrl haar internetsoftware-omgevingen aanbiedt. Dit document is bedoeld om een algemeen beeld te krijgen

Nadere informatie

Samengaan van Geo-informatie en Service Oriëntatie

Samengaan van Geo-informatie en Service Oriëntatie Samengaan van Geo-informatie en Service Oriëntatie Waterbodem Applicatie (WAB*info) 10 juli 2008 Gaston Lamaitre Data-ICT-Dienst, Delft Inhoud Wat doet Rijkswaterstaat? Doel van WAB*info De randvoorwaarden

Nadere informatie

Haaglanden Medisch Centrum

Haaglanden Medisch Centrum Cloud oplossing in Haaglanden Medisch Centrum 26 september 2016 Agenda I. Introductie Haaglanden MC II. Situatieschets (voor implementatie) III. Probleemstelling huidige situatie IV. Doelstelling V. Pakket

Nadere informatie

Business case Digikoppeling

Business case Digikoppeling Business case Digikoppeling Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900

Nadere informatie

De impact van de basisregistraties op de informatievoorziening van gemeenten

De impact van de basisregistraties op de informatievoorziening van gemeenten De impact van de basisregistraties op de informatievoorziening van gemeenten Op weg naar de Gemeentelijke Service Bus Danny Greefhorst Gemeenten worden geconfronteerd met allerlei ontwikkelingen die van

Nadere informatie

HDN POORTWACHTER HANDLEIDING WEBAPPLICATIE

HDN POORTWACHTER HANDLEIDING WEBAPPLICATIE HDN POORTWACHTER HANDLEIDING WEBAPPLICATIE HDN Helpdesk T: 0182 750 585 F: 0182 750 589 M: helpdesk@hdn.nl Copyright Communications Security Net B.V. Inhoudsopgave 1 ALGEMENE BESCHRIJVING... 3 1.1 DOEL

Nadere informatie

24/7. Support. smart fms

24/7. Support. smart fms 24/7 Support Smart FMS vindt het van het grootste belang dat haar klanten helder inzicht hebben in de voorwaarden, zekerheid over gemaakte afspraken en het vertrouwen in haar als softwareaanbieder. Het

Nadere informatie

SVHT-IT. Mission statement

SVHT-IT. Mission statement SVHT-IT Mission statement Wij leveren oplossingen en diensten aan het MKB op het gebied van ICT, waarbij service, flexibiliteit en een persoonlijke relatie met de klant voorop staan SVHT-IT is een onderneming

Nadere informatie

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant CMS Ronde Tafel Cloud Continuity Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant Introductie Quint Wellington Redwood Onafhankelijk Management Adviesbureau Opgericht in 1992 in Nederland Ruim 20 jaar ervaring

Nadere informatie

Handleiding voor aansluiten op Digilevering

Handleiding voor aansluiten op Digilevering Handleiding voor aansluiten op Digilevering Versie 1.0 Datum 1 augustus 2013 Status definitief Colofon Projectnaam Digilevering Versienummer 1.0 Contactpersoon Servicecentrum Logius Organisatie Logius

Nadere informatie

Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit. ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011

Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit. ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011 Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011 24-11-2011 Profile Consultancy Services State of the art software solutions Project implementation Life-cycle

Nadere informatie

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van e-mail

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van e-mail Beknopte dienstbeschrijving Beveiligen van e-mail m.b.v. digitale certificaten en PKI Document: Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van e-mail Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Snel te

Nadere informatie

Marktconsultatie 'Vormgeving', Kenmerk d.d. 3 maart 2016

Marktconsultatie 'Vormgeving', Kenmerk d.d. 3 maart 2016 Marktconsultatie 'Vormgeving', Kenmerk 1100041811 d.d. 3 maart 2016 Interne bedrijven Concerninkoop Postadres Postbus 10080, 3505 AB Utrecht Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht Email: concerninkoop@utrecht.nl

Nadere informatie

TRAINING AUDIT. Doelen van deze training is: Leden van de auditteams trainen in het uitvoeren van een audit. Voorbereiden van de audit.

TRAINING AUDIT. Doelen van deze training is: Leden van de auditteams trainen in het uitvoeren van een audit. Voorbereiden van de audit. TRAINING Doelen van deze training is: Leden van de auditteams trainen in het uitvoeren van een audit. Voorbereiden van de audit. DAGAGENDA 09.00 09.15 uur: Inloop en koffie 09.15 09.30 uur: Kennismaking

Nadere informatie

Transitieschema overgang coördinator meterpool kleinverbruik gas en elektriciteit. VMNED 2015 Plaats: Hilversum Datum: September 2015 Versie: 1.

Transitieschema overgang coördinator meterpool kleinverbruik gas en elektriciteit. VMNED 2015 Plaats: Hilversum Datum: September 2015 Versie: 1. Transitieschema overgang coördinator meterpool kleinverbruik gas en elektriciteit VMNED 2015 Plaats: Hilversum Datum: September 2015 Versie: 1.0 1. Inleiding 1.1 Doel van dit document Dit document beoogt

Nadere informatie

Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten

Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten Edwin de Vries 3 juni 2008 Praktisch Implementeren van Enterprise Architectuur bij Gemeenten Waarom Architectuur bij Gemeenten? Praktische aanpak Invulling

Nadere informatie

1.2 Amstelveenhuurtin.nl is het inhuurplatform van de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer

1.2 Amstelveenhuurtin.nl is het inhuurplatform van de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer Bijlage 1. Algemeen 1.1 Amstelveenhuurtin.nl 1.2 Amstelveenhuurtin.nl is het inhuurplatform van de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer 1.3 Dynamisch Aankoopsysteem Met ingang van 18 april 2016 is door de

Nadere informatie

Beschrijving pseudonimisatieplatform ZorgTTP

Beschrijving pseudonimisatieplatform ZorgTTP Beschrijving pseudonimisatieplatform ZorgTTP copyright ZorgTTP 2016 De rechten van intellectuele en industriële eigendom, waaronder het auteursrecht, op alle informatie in dit document berusten bij ZorgTTP

Nadere informatie

Informatiemanager. Doel. Context

Informatiemanager. Doel. Context Informatiemanager Doel Ontwikkelen, in stand houden, evalueren, aanpassen en regisseren van het informatiemanagement, de digitale informatievoorziening en de ICT-facilitering van de instelling en/of de

Nadere informatie

CORA 1.0 Bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur voor woningcorporaties

CORA 1.0 Bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur voor woningcorporaties CORA 1.0 Bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur voor woningcorporaties Hoe zorgen we ervoor dat we nieuwe diensten en producten soepel in onze bedrijfsvoering op kunnen nemen? Hoe geven we betere invulling

Nadere informatie

Betreft: Verzoek tot Offerte AmersfoortBreed Cultuureducatie / Website Scholen in de Kunst Datum: 10 oktober 2011

Betreft: Verzoek tot Offerte AmersfoortBreed Cultuureducatie / Website Scholen in de Kunst Datum: 10 oktober 2011 Betreft: Verzoek tot Offerte AmersfoortBreed Cultuureducatie / Website Scholen in de Kunst Datum: 10 oktober 2011 Geachte heer, mevrouw, Gemeente Amersfoort is in 2010 gestart met het project AmersfoortBreed.

Nadere informatie

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties 2 Supportdesk Pro Introductie Inhoudsopgave I Supportdesk Pro 3 1 Inleiding... 3 2 Werkwijze... 3 II Zaken 4 1 Introductie... 4 2 Zaken beheren... 4 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 4 Verwerken...

Nadere informatie

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 Nieuwsbrief BeheerVisie Nieuwsbrief BeheerVisie 2015, Editie 2 Nieuws BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 BeheerVisie geeft advies MeldDesk App Message Router MeldDesk Gebruikers Forum Nieuwe MeldDesk

Nadere informatie

Alfresco Document Management

Alfresco Document Management Pagina 1 van 6 Alfresco Document Management Efficiënter kunnen (samen)werken, altijd en overal kunnen beschikken over de benodigde informatie en geen zorgen hoeven maken over IT en back-up? Lagere kosten

Nadere informatie

Proces afspraken na implementatie WaaS

Proces afspraken na implementatie WaaS Proces afspraken na implementatie WaaS versie: 1.0 datum: April 2013 auteur: Beheer en Implementatie BNL Versiebeheer Versie Datum Status Auteurs Opmerkingen 1.0 18-4-2013 Definitief Pascal Navarro en

Nadere informatie

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Alle deelnemers hebben hun functienaam opgegeven. De volgende functienamen zijn gemeld: Specialisten o Functioneel beheerder (9x) o Functioneel applicatiebeheerder

Nadere informatie

Entree / Kennisnet Federatie Service Level Agreement

Entree / Kennisnet Federatie Service Level Agreement Entree / Kennisnet Federatie Service Level Agreement Naam Entree SLA Versie 2.2 Datum 12 maart 2012 Referentie kennisnet.nl PAGINA 2/6 Service Level Agreement (SLA) Deze SLA maakt onderdeel uit van de

Nadere informatie

Waterveiligheid: de Keten

Waterveiligheid: de Keten Waterveiligheid: de Keten Van bronbeheer, naar beoordelen, naar versterken Jan Strijker 13 oktober 2016 Veranderende omstandigheden Klimaat verandering: Zeespiegelstijging rivierafvoeren stormen Bodemdaling

Nadere informatie

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Auteur: Miranda van Elswijk en Jan-Willem van Elk Dit artikel is verschenen in COS, mei 2011 Cloud services worden steeds meer gebruikelijk.

Nadere informatie

Vragenlijst. Voor uw potentiële Cloud Computing-leverancier

Vragenlijst. Voor uw potentiële Cloud Computing-leverancier Vragenlijst Voor uw potentiële Cloud Computing-leverancier Haarlem, 2011 Inleiding Terremark heeft sinds de opkomst van server virtualisatie in het begin van deze eeuw veel RFI s en RFP s beantwoord. Deze

Nadere informatie

Nulmeting van de e-depotvoorziening van het Noord-Hollands Archief aan de hand van het toetsingskader ED3

Nulmeting van de e-depotvoorziening van het Noord-Hollands Archief aan de hand van het toetsingskader ED3 Nulmeting van de e-depotvoorziening van het Noord-Hollands Archief aan de hand van het toetsingskader ED3 Pilot Uitplaatsing digitaal archief gemeente Haarlem Auteur: Noord-Hollands Archief: Stinie Francke

Nadere informatie

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Beheer helpdesk... 3 1.1. Settings... 3 1.2. Applicaties... 4 1.3. Prioriteiten... 5 1.4. Gebruik mailtemplates...

Nadere informatie

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Hoofdstap 3 Voorbereiden Publicatiedatum: oktober 2014 Inleiding U heeft een vastgesteld plan van aanpak, u weet welke voorbereidende werkzaamheden

Nadere informatie

INTERACTIEVE MARKTCONSULTATIE OPENBARE VERLICHTING EN DATA

INTERACTIEVE MARKTCONSULTATIE OPENBARE VERLICHTING EN DATA INTERACTIEVE MARKTCONSULTATIE OPENBARE VERLICHTING EN DATA Versie 2.1 Datum 25-02-2017 SAMENVATTING De gemeente Renkum heeft een oud areaal en wil dit moderniseren. De gemeente wil een opdrachtnemer voor

Nadere informatie

Service Level Agreement GVOP

Service Level Agreement GVOP Service Level Agreement GVOP Datum juni 2013 Status definitief Versie 1.1 Pag. 1 van 11 Inhoud Service Level Agreement GVOP 1 1 Inleiding 3 1.1 Opbouw van dit document 3 1.2 Verantwoordelijkheden van betrokken

Nadere informatie

Functioneel ontwerp. Regisseur

Functioneel ontwerp. Regisseur Functioneel ontwerp Regisseur Datum: Woensdag 2 maart 2005 Auteur: L. Kuunders Versie: 0.3 E-mail: leon@kuunders.info Functioneel Ontwerp Regisseur Pagina: 1 Inhoudsopgave INLEIDING... 3 FUNCTIONALITEIT

Nadere informatie

Voorstel technische aansluiting CORV

Voorstel technische aansluiting CORV Voorstel technische aansluiting CORV Aan: Van: Onderwerp: AO Jeugd Werkgroep informatiemanagement 3D Holland Rijnland Aansluiting CORV Inleiding In het nieuwe jeugdstelsel moeten gemeenten en justitiële

Nadere informatie

Uitwerking onderdelen werkplan

Uitwerking onderdelen werkplan Uitwerking onderdelen werkplan Het Nationaal Platform Data Model (NPDM) heeft een werkplan opgesteld om richting te geven aan de activiteiten voor de komende maanden en inzicht te krijgen in de benodigde

Nadere informatie

Marktverkenning Geo-informatie en GIS-dienstverlening. Afwegingen en voorkeurscenario

Marktverkenning Geo-informatie en GIS-dienstverlening. Afwegingen en voorkeurscenario RWS ONGECLASSIFICEERD Marktverkenning Geo-informatie en GIS-dienstverlening Afwegingen en voorkeurscenario Op weg naar de toekomst RIJKSWATERSTAAT CENTRALE INFORMATIEVOORZIENING Datum 27 juni 2017 Status

Nadere informatie

Hulpmiddelen bij implementatie van Digikoppeling

Hulpmiddelen bij implementatie van Digikoppeling Hulpmiddelen bij implementatie van Digikoppeling Versie 1.0 Datum 23/05/2014 Status Definitief Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m) e. servicecentrum@logius.nl

Nadere informatie

Voorbeelden generieke inrichting Digikoppeling

Voorbeelden generieke inrichting Digikoppeling Voorbeelden generieke inrichting Versie 1.1 Datum 19/12/2014 Status Definitief Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m) e. servicecentrum@logius.nl Documentbeheer

Nadere informatie

Wil Haasdijk Instituut Fysieke Veiligheid

Wil Haasdijk Instituut Fysieke Veiligheid Wil Haasdijk Instituut Fysieke Veiligheid Besluit RRC 2011 (tegenwoordig RBC): committeert zich aan het gebruik van IMS (tegenwoordig OBSV ) als materieelbeheersysteem voor de brandweer doet een dringend

Nadere informatie

Procesbeschrijving Punch out aansluiting DigiInkoop

Procesbeschrijving Punch out aansluiting DigiInkoop Procesbeschrijving Punch out aansluiting DigiInkoop Versie 1.1 Datum 28 mei 2014 Status Definitief Colofon Projectnaam DigiInkoop Versienummer 1.1 Contactpersoon Centraal Functioneel Beheer DigiInkoop

Nadere informatie

Alle genoemde bedragen zijn ex BTW (21%), tenzij anders vermeld.

Alle genoemde bedragen zijn ex BTW (21%), tenzij anders vermeld. Hieronder volgen de Algemene Voorwaarden van Elephant sees Elephant (hierna te noemen Opdrachtnemer ), die ook te vinden zijn op de website www.elephantseeselephant.com: Meerwerk Werkzaamheden niet begroot

Nadere informatie

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Hoofdstap 1 Oriëntatie Publicatiedatum: oktober 2014 Inleiding De oriëntatie is erop gericht om informatie te verzamelen over de Basisregistratie

Nadere informatie

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol SAMENVATTING ITIL ITIL is nog steeds dé standaard voor het inrichten van beheerspocessen binnen een IT-organisatie. En dekt zowel applicatie- als infrastructuur beheer af. Indien gewenst kan ITIL worden

Nadere informatie

BIJLAGE 4 Selectiecriteria met een gewogen karakter Perceel Switching

BIJLAGE 4 Selectiecriteria met een gewogen karakter Perceel Switching Europese aanbesteding Netwerkinfrastructuur Hardware, service en ondersteuning BIJLAGE 4 Selectiecriteria met een gewogen karakter Perceel Switching Niet openbare procedure Selectiecriteria met een gewogen

Nadere informatie

Bijlage 9. UNI 120621.9 REB GD. Releasebeleid

Bijlage 9. UNI 120621.9 REB GD. Releasebeleid Releasebeleid Ondanks alle aan de samenstelling van de tekst bestede zorg, kan Newway Retail Solutions bv (Newway) géén enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele directe en/of indirecte schade,

Nadere informatie

Plan van Aanpak Pilot

Plan van Aanpak Pilot Plan van Aanpak Pilot DBK-applicaties Beproeven compatibiliteit DBK-applicaties op innovatieplatform voor de Veiligheidsregio s Status : concept Versienummer : V0.2 Datum : Augustus 2012 Blad : 2 / 6 Inhoudsopgave

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Oordeel uitvoering van de Wet WOZ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Gemeente/

1. Inleiding. 2. Oordeel uitvoering van de Wet WOZ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Rotterdam uitvoeringsorganisatie: Datum: 18 september 2014 Datum rapport: 21 november 2014 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 - Begripsbepaling In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Shifft: Shifft B.V. de aanbieder van de Applicatie 1.2 Applicatie: de online toepassing voor het geven van terugkoppeling

Nadere informatie

Leones. Business Case Service Management Tool

Leones. Business Case Service Management Tool Leones Business Case Service Management Tool Inhoudsopgave 1. AFBAKENING... 3 1.1 DOEL... 3 1.2 AANNAMES... 3 1.3 HUIDIGE SITUATIE... 3 1.4 PROBLEEMSTELLING... 3 1.5 WAT ALS ER NIETS GEBEURT?... 3 2. OPTIES...

Nadere informatie

140001REG Europese aanbesteding Beheersysteem Openbare Ruimte Drechtsteden

140001REG Europese aanbesteding Beheersysteem Openbare Ruimte Drechtsteden 140001REG Europese aanbesteding Beheersysteem Openbare Ruimte Drechtsteden Referentienr Betreft Vraag Antwoord 1. Bijlage 5 en paragraaf 6.3, geschiktheidscri teria 2. Paragraaf 3.3, uitbreiding naar meer

Nadere informatie

ELEKTRONISCHE HANDTEKENINGEN IN CLIENT ONLINE

ELEKTRONISCHE HANDTEKENINGEN IN CLIENT ONLINE ELEKTRONISCHE HANDTEKENINGEN IN CLIENT ONLINE Auteur Gerard Huis in 't Veld Datum 10 februari 2017 Versie 1.0 1 Inleiding Dit document biedt een toelichting op de elektronische handtekening die wordt geleverd

Nadere informatie

energiemanagement & kwaliteitsmanagement

energiemanagement & kwaliteitsmanagement Energiemanagement Programma & managementsysteem Het beschrijven van het energiemanagement en kwaliteitsmanagementplan (zoals vermeld in de norm, voor ons managementsysteem). 1 Inleiding Maatschappelijk

Nadere informatie

HDN POORTWACHTER HANDLEIDING WEBAPPLICATIE

HDN POORTWACHTER HANDLEIDING WEBAPPLICATIE HDN POORTWACHTER HANDLEIDING WEBAPPLICATIE HDN Helpdesk T: 0182 750 585 F: 0182 750 589 M: helpdesk@hdn.nl Copyright Communications Security Net B.V. Inhoudsopgave 1 ALGEMENE BESCHRIJVING... 3 1.1 Doel

Nadere informatie

Procesinrichting zorgplicht

Procesinrichting zorgplicht Procesinrichting zorgplicht Dit document is een handreiking om te komen tot een eigen organisatie specifieke uitwerking van de wijze waarop de verschillende zorgplichtactiviteiten zijn ingericht. Daarbij

Nadere informatie

Sociale Verzekeringsbank Document Afspraken en Procedures (DAP) Bijlage N, behorend bij het Beschrijvend document

Sociale Verzekeringsbank Document Afspraken en Procedures (DAP) Bijlage N, behorend bij het Beschrijvend document Sociale Verzekeringsbank Document Afspraken en Procedures (DAP) Bijlage N, behorend bij het Beschrijvend document Europese aanbestedingsprocedure LAN en WLAN: Onderhoudsdiensten, levering van apparatuur

Nadere informatie

DIT DOCUMENT BEVAT: - ALLE VAN TOEPASSING ZIJNDE SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) PER DIENST OF PRODUCT

DIT DOCUMENT BEVAT: - ALLE VAN TOEPASSING ZIJNDE SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) PER DIENST OF PRODUCT DIT DOCUMENT BEVAT: - ALLE VAN TOEPASSING ZIJNDE SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) PER DIENST OF PRODUCT Service Level Agreement (SLA) - BC Online Boekhouden Artikel 1. Definities Leverancier: BusinessCompleet.nl

Nadere informatie

Software Test Plan. Yannick Verschueren

Software Test Plan. Yannick Verschueren Software Test Plan Yannick Verschueren Maart 2015 Document geschiedenis Versie Datum Auteur/co-auteur Beschrijving 1 November 2014 Yannick Verschueren Eerste versie 2 December 2014 Yannick Verschueren

Nadere informatie

Hieronder staat een voorstel voor het kennismodel voor de vernieuwde EAR wiki.

Hieronder staat een voorstel voor het kennismodel voor de vernieuwde EAR wiki. Kennismodel EAR wiki Het doel is een rijksbrede informatie-infrastructuur: De kaders en de generieke diensten en producten op het terrein van informatievoorziening en ICT die worden aangeboden aan organisaties

Nadere informatie

Data Governance van visie naar implementatie

Data Governance van visie naar implementatie make connections share ideas be inspired Data Governance van visie naar implementatie Frank Dietvorst (PW Consulting) deelprogrammamanager Caesar - Vernieuwing Applicatie Landschap Leendert Paape (SAS

Nadere informatie

Verbinden. Bestuurlijke Samenvatting

Verbinden. Bestuurlijke Samenvatting Verbinden Bestuurlijke Samenvatting Verbinding Burgers en bedrijven verwachten dat de overheid er voor hen is in plaats van andersom. Ze willen samenhangende en begrijpelijke communicatie van de overheid

Nadere informatie

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Het gerecht Het resultaat: weten dat u met de juiste dingen bezig bent. Alles is op een bepaalde manier meetbaar.

Nadere informatie

CIVISION OPERATIONELE OVERZICHTEN

CIVISION OPERATIONELE OVERZICHTEN CIVISION OPERATIONELE OVERZICHTEN BESCHRIJVING VAN DE OPLOSSING Makelaarsuite is het centrale platform dat u in staat stelt om basisregistraties te koppelen en informatiestromen en ketens op te zetten

Nadere informatie

Omschrijving enquête module VervangingsManager webapplicatie

Omschrijving enquête module VervangingsManager webapplicatie Omschrijving enquête module VervangingsManager webapplicatie OnderwijsApps B.V. Innovatieweg 26-03 7007 CD DOETINCHEM Tel. 0314-368250 Postbus 704 7000 AS DOETINCHEM KvK 51377888 www.onderwijsapps.nl info@onderwijsapps.nl

Nadere informatie

Businesscase. Dit document is een sjabloon voor een businesscase rond sourcing en is gebaseerd op artikelen uit het blad Informatie Magazine.

Businesscase. Dit document is een sjabloon voor een businesscase rond sourcing en is gebaseerd op artikelen uit het blad Informatie Magazine. Businesscase Dit document is een sjabloon voor een businesscase rond sourcing en is gebaseerd op artikelen uit het blad Informatie Magazine. Colofon Datum 14 oktober 2010 Referentie Auteur BusinessCase

Nadere informatie

white paper 2 Selectie ehrm oplossing: Hoe kom ik tot de juiste keuze?

white paper 2 Selectie ehrm oplossing: Hoe kom ik tot de juiste keuze? white paper 2 Selectie ehrm oplossing: Hoe kom ik tot de juiste keuze? 1 Voorwoord 1. ehrm oplossing: impact van de keuze 2. Overzicht oplossingen 3. Project organisatie voor ehrm 4. Van ambitie tot keuze

Nadere informatie

VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND. 31 augustus 2013

VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND. 31 augustus 2013 VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND 31 augustus 2013 CONTEXT Delfland wordt de komende jaren geconfronteerd met een groeiende interne en externe vraag naar (innovatieve)

Nadere informatie

Aanschaf, installatie en ondersteuning

Aanschaf, installatie en ondersteuning Aanschaf, installatie en ondersteuning Inhoudsopgave 1. INLEIDING 5 2. AANSCHAFPRIJS 5 3. INSTALLATIE EN EERSTE GEBRUIKERSTRAINING 6 4. LICENTIENUMMER 6 5. ONDERHOUDSCONTRACT 6 6. HELPDESK 7 7. ONDERSTEUNING

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager Algemeen Met de KYOCERA Scannen naar UNIT4 DocumentManager beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar UNIT4 DocumentManager

Nadere informatie

Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1

Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1 Bijlage D: Projectplan Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1 Realisatie, Implementatie en overdracht aan beheer Inhoudsopgave 1 Projectdefinitie 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Reikwijdte 4 1.4 Randvoorwaarden,

Nadere informatie

Tools voor canonieke datamodellering Bert Dingemans

Tools voor canonieke datamodellering Bert Dingemans Tools voor canonieke datamodellering Tools voor canonieke datamodellering Bert Dingemans Abstract Canonieke modellen worden al snel omvangrijk en complex te beheren. Dit whitepaper beschrijft een werkwijze

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe.

Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe. Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe. Algemeen Met de KYOCERA scannen naar Exact Globe beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar Exact Globe. Met deze oplossing

Nadere informatie

DigiInkoop Efficiënter zaken doen met de Rijksdienst

DigiInkoop Efficiënter zaken doen met de Rijksdienst DigiInkoop Efficiënter zaken doen met de Rijksdienst Digitaal Bestuur Congres 20 januari 2011 Menno van Drunen - Logius Aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend. Even voorstellen: wij zijn

Nadere informatie

Digitaal Portfolio software Aanbestedende Dienst:

Digitaal Portfolio software Aanbestedende Dienst: Nota van Inlichtingen Digitaal Portfolio software Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: Digitaal Portfolio software Landstede 2016/03/DP/Landstede Omschrijving: Landstede VO zoekt een portfoliosysteem

Nadere informatie

Op 14 maart 2017 publiceerde het DNB Expertisecentrum Operationele en IT Risico's een memo 'Toelichting Toetsingskader Informatiebeveiliging 2017'.

Op 14 maart 2017 publiceerde het DNB Expertisecentrum Operationele en IT Risico's een memo 'Toelichting Toetsingskader Informatiebeveiliging 2017'. Inleiding Op 14 maart 2017 publiceerde het DNB Expertisecentrum Operationele en IT Risico's een memo 'Toelichting Toetsingskader Informatiebeveiliging 2017'. Hierin wordt aangegeven dat DNB in 2017 met

Nadere informatie

Partnerselectie ketensamenwerking: succesfactoren en leerpunten

Partnerselectie ketensamenwerking: succesfactoren en leerpunten Partnerselectie ketensamenwerking: succesfactoren en leerpunten vertrouwen, transparantie & Verbondenheid 2 Voor het Volledige rapport: www.regieraadbouwzuid.nl Een nieuwe marktbenadering Bij Wonen Limburg

Nadere informatie

VISIEDOCUMENT INFORMATIEMANAGEMENT Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio

VISIEDOCUMENT INFORMATIEMANAGEMENT Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio VISIEDOCUMENT INFORMATIEMANAGEMENT Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio Mark Timmermans Versie 1.0 1. Inleiding De Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio (OOZ) is het bevoegd gezag van een

Nadere informatie

Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit.

Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit. Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit. Algemeen Met de Kyocera Scannen naar AFAS Profit beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar AFAS Profit. Met deze oplossing

Nadere informatie