Public Scrum: het einde van de eindeloze vergadercultuur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Public Scrum: het einde van de eindeloze vergadercultuur"

Transcriptie

1 SOLUTiON PAPER Public Scrum: het einde van de eindeloze vergadercultuur Snel, goedkoop en effectief van beleid naar uitvoering Changing public services.

2 Een schets van de achtergrond Maximale grip op beleid en uitvoeringsplannen de druk om beleid en uitvoering effectief en efficiënt vorm te geven, is extra groot in tijden van bezuinigingen Gemeenten staan aan de vooravond van de grootste verandering in het binnenlands bestuur sinds lange tijd. Een verandering die hen de komende periode onder zware druk zet. Door decentralisaties van het rijk krijgen gemeenten veel meer taken waardoor het gewicht van de lokale democratie sterk zal toenemen. En dat terwijl de budgetten als gevolg van de economische crisis sterk worden gekort. Het Gemeentefonds werd al gekort met honderden miljoenen euro s en in 2017 dreigt een tekort van zes miljard euro bij de Nederlandse gemeenten als ze niet fors gaan bezuinigen. Door decentralisatie van het rijk krijgen gemeenten veel meer taken Op lokale overheden worden honderden miljoenen euro s gekort Vergrijzing dreigt: het aantal 55-plussers bij de overheid is met ruim 28% toegenomen De rol van gemeenten verandert drastisch De tijdscyclus waarin gemeenten wetten moeten uitvoeren wordt steeds korter Burgers worden steeds veeleisender Gemeenten hebben te maken met een veranderend informatielandschap Gemeenten moeten anders en goedkoper gaan werken Al deze veranderingen vragen om nieuwe vormen van samenwerking en financiering. Creativiteit en doortastendheid zijn gewenst. De maatschappij vraagt meer en meer om bewijslast. Nieuwe taken, wetgevingen en verantwoordelijkheden dwingen gemeenten te transformeren. Samenwerking met het maatschappelijke middenveld, publiek-private partijen en andere partners wordt steeds belangrijker en de burger wil zichzelf 24/7 kunnen bedienen. En dat met minder geld en minder mensen. De oplossing klinkt simpel: gemeenten zullen anders en goedkoper moeten gaan werken. Dienstverlening op een nieuwe manier vormgeven Veel gemeenten hebben daar al een begin mee gemaakt en zijn druk bezig hun dienstverlening op een nieuwe, toekomstgerichte manier vorm te geven, al dan niet onder regie van het rijk. Standaardisatie van uitwisselingsformaten, het stelsel van basisvoorzieningen, Zaakgericht Werken en de Operatie NUP zijn daar voorbeelden van. Al deze programma s moeten leiden tot een eigentijdse, flexibele en efficiënte organisatie die steeds sneller moet kunnen meegaan met veranderingen die vanuit Den Haag en de maatschappij worden opgelegd. Public Scrum: korte cycli, scherpe focus, heldere rollen, bundeling van krachten en een platte structuur Beleidsvorming en -uitvoering moeten effectiever en efficiënter Er ligt dus een enorme opgave voor gemeenten. En dat geldt zeker voor de ambtenaren die verantwoordelijk zijn voor het beleid en de uitvoeringsplannen van hun gemeente. Geld kan zeker in de zware omstandigheden waarin gemeenten verkeren slechts één keer worden uitgegeven. Het maken van de juiste keuzes wordt daardoor extra belangrijk, de vraag naar mogelijkheden om beleid en uitvoering effectief en efficiënt vorm te geven des te groter. Beleidsvormingsproces nog verre van optimaal Veel gemeenten hebben al belangrijke stappen gezet in de verbetering van het beleidsvormingsproces. Ze werken projectmatig, doen aan teambuilding, leggen meer verantwoordelijkheid bij de medewerkers. Toch heeft dat zelden tot meer grip op het beleidsproces geleid. Er wordt nog te weinig integraal gewerkt en de daadwerkelijke verantwoordelijkheid ligt, jammer genoeg, meestal nog steeds bij één persoon. Ligt zijn of haar prioriteit ergens anders, dan komt het hele project stil te liggen. Door te weinig, of een verkeerde, focus kennen beleidsdocumenten, raadsstukken of invoeringsplannen nog altijd veel te lange doorlooptijden. En dat terwijl de periodes waarin veranderende wetgevingen moeten worden ingevoerd onder druk van Den Haag en maatschappij alsmaar korter worden. Mede als gevolg daarvan komt de laatste cyclus van het beleidsvormings- of uitvoeringsproces de cyclus waarin de handtekening moet worden gezet vaak onder enorme druk te staan. Het resultaat is een ultiem compromisstuk waarin de daadwerkelijke integraliteit ontbreekt en dat niet zelden buiten de deadline wordt opgeleverd. Te weinig integraliteit in projectteams Verantwoordelijkheid bij één persoon Te lange doorlooptijden Steeds minder tijd om veranderende wetgeving door te voeren Het antwoord? Public Scrum! PinkRoccade Local Government onderkent de problemen waarmee lokale overheden en beleidsmakers te maken hebben en heeft een oplossing gevonden waarmee gemeenten hun beleid en uitvoering effectief en efficiënt kunnen inrichten: Public Scrum. Public Scrum is een vorm van samenwerking die zich kenmerkt door korte cycli, een scherpe focus, heldere rollen, bundeling van krachten, integraliteit, innovatie en een platte structuur. Een projectmethodiek waarmee gemeenten snel en adequaat kunnen inspelen op veranderingen in maatschappij én wetgeving. Een methode waarmee gemeenten sneller kunnen profiteren van de beslissingen die zijn genomen, die een einde maakt aan de eindeloze vergadercultuur, veel meer inzicht biedt in het verloop van het beleidsmakingsproces en die in projectcycli tijdwinst tot wel 60% kan opleveren. 2 PinkRoccade Local Government Solution paper Public Scrum: het einde van de eindeloze vergadercultuur 3

3 De voordelen van Public Scrum voor gemeenten met Public Scrum kan de tijdwinst oplopen tot wel 60% Wat is Public Scrum? Scrum is een werkwijze die ontstaan is in de ict-sector. Het ontwikkelen van software is een complex proces waarbij medewerkers binnen een team van elkaar afhankelijk zijn om een stap verder te komen. Regelmatig werken teams gezamenlijk aan grote ontwikkelopdrachten. Om grip te krijgen op de doorlooptijd en kwaliteit van de producten, is een raamwerk ontwikkeld. Hoogopgeleide professionals krijgen maximale regelruimte (zelfsturing) over het hoe, terwijl de projectleider/opdrachtgever maximale grip houdt op het wat. Teams leveren steeds in korte, (twee)wekelijkse sprints (iteraties) gezamenlijk afgesproken werkzaamheden op waarop direct feedback komt. Teams kunnen zo op hun eigen manier tot optimaal resultaat komen. De overeenkomsten tussen het ontwikkelen van beleid en het ontwikkelen van software zijn groot. in beide gevallen is er vraag naar hoogopgeleide professionals die op basis van hun kennis en creativiteit een oplossing moeten ontwikkelen voor een complex probleem. in beide gevallen zijn partijen ook voor kwaliteit afhankelijk van de focus en het commitment van het team. Het gaat om maximale zelfsturing, het op korte termijn leveren van optimale prestaties en zelf verantwoordelijkheid nemen. in samenspraak met bestuur, management en burgers worden prioriteit en richting bepaald. 60% tijdwinst Het ontwikkelen en uitvoeren van beleid zijn bij uitstek processen die gebaat zijn bij transparantie, integraliteit, gezamenlijke verantwoordelijkheid, een sterke focus en korte, snelle cycli. Tot voor kort waren beleidsmakers en -uitvoerders een groot deel van hun tijd kwijt om de status van een beleidsstuk, raadsstuk of uitvoeringsplan te verantwoorden. Niet zelden draaien zij veel projecten tegelijkertijd waarover ze continu moeten rapporteren. De vergaderingen gaan vervolgens weer een groot deel van de tijd óver die rapportages. Kortom, de focus en het overzicht ontbreken: gemeenten zijn gebaat bij een andere, betere en snellere methodiek: Public Scrum. Public Scrum kent kort cyclische, afgebakende projecten. Per wekelijkse of tweewekelijkse Sprint stemmen teams de prioriteiten af en voeren deze vervolgens uit. Teams bepalen samen de focus, en werken in een platte structuur interdisciplinair samen. Het resultaat is dat (deel) plannen sneller kunnen worden geïmplementeerd, ambtenaren minder tijd kwijt zijn aan voortgangsrapportages en gemeenten eerder de vruchten kunnen plukken van beslissingen die zijn gemaakt. Minder tijd, minder mensen en snellere winst dus. Scrummethode Sprintvoorraad Gebruikersverhalen Sprint Planning Werkvoorraad Sprint-oplevering & -evaluatie Daily Scrum 1 of 2 weken Eindproduct De Proceseigenaar beheert de Werkvoorraad. De Werkvoorraad is een verzameling van Gebruikersverhalen (helder omschreven taakomschrijvingen afgestemd op de gebruiker). De Proces - eigenaar bepaalt welke Gebruikersverhalen worden opgenomen en prioriteert ze. Vanuit de Werkvoorraad wordt de Sprintvoorraad opgesteld. Daarin zijn de Gebruikersverhalen opgenomen die het team in een volgende Sprint gaat realiseren. Daarna volgt een Sprint van een of twee weken. Op het einde van de Sprint houdt het team een Sprintoplevering en -evaluatie waarin ze feedback geeft op de gerealiseerde Gebruikersverhalen binnen de Sprint. Uiteindelijk leidt dat tot een optimaal Eindproduct. De voordelen van Public Scrum Heldere, afgebakende doelen Meer werk gerealiseerd door minder mensen Zeer intensieve samenwerking op basis van gelijkwaardigheid Maximale grip voor de Proceseigenaar Optimaal inzicht in voortgang interactie en dialoog Gezamenlijke verantwoordelijkheid Een sterke focus Duidelijke structuur Korte cycli, korte oplevertermijn Vaste rollen Duidelijke planning, voortdurend feedback Efficiency: tijdwinst van wel 60% Denken vanuit de burger meerwaarde voor burger & maatschappij incrementele (stapsgewijze) oplevering Proceseigenaar Team Scrum Master 4 PinkRoccade Local Government SOLUTiON PAPER PUBLiC SCRUM: HET EiNDE VAN DE EiNDELOZE VERGADERCULTUUR 5

4 De rollen binnen Public Scrum Proceseigenaar een scrum team is zelfstandig in staat alle taken tot en met de oplevering van het eindproduct te verzorgen Scrum team / zoals jurist, communicatieadviseur, financieel adviseur, maatschappelijk partner Het team is multidisciplinair, zelfsturend en zelfverantwoordelijk. Dat betekent dat het team zelfstandig in staat is alle taken tot en met de oplevering van een Eindproduct te verzorgen. Het team bestaat uit minimaal vijf en maximaal negen leden. Het team is verantwoordelijk voor zowel het inplannen als het uitvoeren van het werk tijdens een Sprint. Het bijzondere van de scrummethode is dat het team zelf verantwoordelijk is voor het werkproces. Door elke Sprint af te sluiten met een evaluatie wordt continu gewerkt aan verbeteringen van dit proces. Stakeholders / zoals wethouder of gemeentesecretaris Stakeholders hebben direct of indirect belang bij het werk dat het scrum team uitvoert. Stakeholders kunnen worden betrokken bij het scrumproces tijdens de Sprintoplevering. Afhankelijk van het onderwerp kan dit ook gaan om management/directie, bestuurders, gemeenteraadsleden, (maatschappelijke) partners en burgers. Proceseigenaar / zoals afdelingshoofd of senior beleidsmedewerker De Proceseigenaar vertegenwoordigt de belangen van de Stakeholders. Hij zorgt ervoor dat het team met de juiste dingen bezig is. Daarvoor houdt de Proceseigenaar een lijst (Werkvoorraad) bij van items die nog aan het product (bijvoorbeeld een beleidsstuk, raadsstuk, verordening of uitvoeringsplan) moeten worden toegevoegd. De belangrijkste taak van de Proceseigenaar is het vaststellen van prioriteiten zodat het werk dat opgepakt moet worden in de Sprint, maximale waarde oplevert voor de Stakeholders. De Proceseigenaar zorgt ook voor afstemming van die prioriteiten met verschillende Stakeholders. Scrum master / procesbegeleider De scrum master is de coach van het team. Hij ziet er op toe dat het team zich houdt aan de spelregels van scrum. Hij beschermt het team gedurende de Sprint zodat het team focus houdt op de doelen waaraan commitment is afgegeven. De scrum master is ervoor verantwoordelijk dat het team zichzelf continu verbetert, meer snelheid maakt en hogere kwaliteit oplevert door hindernissen (impediments) voor het team op te ruimen. Inzetopties Met behulp van Public Scrum kunnen de volgende zaken worden opgepakt binnen bijvoorbeeld de gemeenten: Beleidsvorming Beleidsuitvoering, verordeningen, uitvoeringsplannen Dienstverleningsprocessen Implementatie zaakgericht werken Scrum Master Zakelijke resultaten Scrumteam Stakeholders Proces & verbeterstroom 6 PinkRoccade Local Government Solution paper Public Scrum: het einde van de eindeloze vergadercultuur 7

5 De rol van PinkRoccade Local Government Voorbeeld 1 Public Scrum bij de gemeente ervaringen uitwisselen, kennis optimaal benutten en samen een solide basis voor de toekomst creëren PinkRoccade Local Government heeft de scrummethode afgelopen jaren ingezet ten behoeve van de ontwikkeling van haar software. In combinatie met jarenlange ervaring binnen het domein van de lokale overheden en expertise op het gebied van publieke processen, maakt dat PinkRoccade Local Government tot de ideale partner voor de begeleiding van Public Scrum bij gemeenten. Die jarenlange expertise bij honderden gemeenten zorgt er bijvoorbeeld voor dat we de publieke processen snel en direct in Gebruikersverhalen kunnen omzetten en er van begin af aan mee kunnen starten. Datzelfde geldt voor denkrichtingen en concrete oplossingen. Doordat we decennialang intensief voor en bij gemeenten hebben gewerkt, weten we wat waar goed ging (en waarom) en waarom het in een andere gemeente juist minder draaide. Die ervaringen tussen afzonderlijke gemeenten en PinkRoccade Local Government willen we uitwisselen en optimaal benutten en hergebruiken. Op die manier creëren we een solide basis voor toekomstige samenwerkingen. Jarenlange ervaring met scrum bij de ontwikkeling van software Decennialange ervaring bij lokale overheden Decennialange ervaring binnen publiek domein Expert in publieke processen Uitwisseling van ervaringen met lokale overheden en publiek-private partijen Standaard templates voor specifieke beleidsterreinen, zoals de drie decentralisaties Ervaring in toepassing Public Scrum binnen gemeenten Taken waarvoor gemeenten PinkRoccade Local Government kunnen inzetten Workshops Public Scrum Public Scrum-coaching Samenstelling Werkvoorraad Gebruikers - verhalen, ook op basis van reeds uitgewerkte gebruikersverhalen en storyboards Leveren scrum master Gebruik van ondersteunende ICT-tools, zoals JIRA Na een traject van meerdere jaren gaat een gemeente haar subsidiebeleid eindelijk herzien. Daartoe heeft de gemeenteraad allereerst nieuwe, algemene uitgangspunten gedefinieerd waaraan de subsidieverstrekking moet gaan voldoen. De juridische componenten zijn vervolgens vastgelegd door vaststelling van de modelverordening van de VNG. Deze twee stappen hebben echter nog niet geleid tot inzicht in de uiteindelijke criteria en financiële gevolgen voor verenigingen en instellingen. En aan dát inzicht hebben de gemeente en verenigingen nu juist zo veel behoefte. Inzicht en eenvoud Om de uiteindelijke criteria en financiële gevolgen inzichtelijk te krijgen, moeten er nadere regels worden vastgesteld. Regels waarin wordt onderscheiden hoeveel geld voor welke activiteiten beschikbaar komt. En die regels moeten vervolgens weer worden vervat in een aanvraagformulier. Zowel de regels als het formulier moeten eenvoudig leesbaar zijn en gemakkelijk in te vullen door verenigingen. De Public Scrum-aanpak Om de regels en het aanvraagformulier zo efficiënt mogelijk te ontwikkelen, heeft de gemeente een Public Scrum-aanpak gehanteerd. Het scrum team bestond uit de accountmanagers voor de verschillende instellingen, de verenigingsconsulent en financiële en juridische medewerkers. Op de eerste plaats heeft het team samen met de Proceseigenaar bepaald welke onderdelen de hoogste prioriteit hadden. De vraag van bestuurders en verenigingen was vooral gericht op inzicht in de financiële gevolgen van het beleid. De Proceseigenaar plaatste het ontwerpen van de financiële regels dan ook bovenaan de Werkvoorraad. De documenten voor besluitvorming en de aanvraagformulieren hadden minder prioriteit. Iedere dag bij elkaar Binnen één Sprint zijn de financiële regels voor het subsidieproces samengesteld. Het team kwam elke dag bij elkaar om te bespreken welke directe taken er lagen. Doordat dit een proces is met veel onduidelijkheid aan het begin, werd er per dag gekeken welke nieuwe informatie of inzichten er waren en hoe dit te verwerken in de taken van de aankomende dag. Dit betekende dat medewerkers regelmatig werkzaamheden deden die niet in hun eigen taakbeschrijving pasten, maar die wel tot efficiency in het proces leidden. De inhoudelijk verantwoordelijken checkten de werkzaamheden uiteindelijk op de punt en de komma. Eindresultaat Na de eerste Sprint (vijf dagen) werd het resultaat gepresenteerd aan de Stakeholders. Eerst aan het afdelingshoofd en de betrokken wethouders, vervolgens aan de verenigingen en instellingen. Hun op- en aanmerkingen zijn in een volgende Sprint verwerkt. Verder werden de besluitvormingsdocumenten en het aanvraagformulier verwerkt. In een laatste stap is het aanvraagformulier gepresenteerd aan de toekomstige gebruikers en op elementen aangepast. In twee weken was de totale klus af en klaar voor definitieve besluitvorming. Grootste winst Als één team werken aan het eindresultaat Zeer snelle doorlooptijd, waardoor betrokkenheid van Stakeholders (verenigingen) bewaard bleef: zij zagen direct resultaat van hun input. Zelfregie: het team kon zelf aangeven welk deel van het werk ze in een Sprint konden uitvoeren. Absolute duidelijkheid over de prioriteiten. 8 PinkRoccade Local Government Solution paper Public Scrum: het einde van de eindeloze vergadercultuur 9

6 Voorbeeld 2 Werkvoorraad bij een gemeente Tref nu voorbereidingen Gemeenten gaan vanaf 2015 over de Jeugdzorg. Een ingrijpende operatie die veel bestuurskracht en organisatorische inzet vraagt. Om een voor beeld te geven van hoe gemeenten dit belangrijke proces op een aantal punten optimaal kunnen benaderen, hebben we een fictieve Werkvoorraad opgezet waarin Gebruikers verhalen zijn verwerkt waarmee alle gemeenten te maken krijgen. Een van die Gebruikersverhalen het opstellen van de verordeningen hebben we nader uitgewerkt. Werkvoorraad Jeugdzorg 2015 Stap 1: Beschrijven mogelijke onderwerpen die in Gebruikersverhalen gevat kunnen worden Bij een Gebruikersverhaal gaat het altijd om de vraag: Wie wil wat en waarom wil hij dit? Die hij kan bijvoorbeeld een burger zijn, een ambtenaar of een wethouder. In dit geval hebben we de cliënt in de Jeugdzorg als uitgangspunt genomen bij het opstellen van de verordeningen. Mogelijke onderwerpen Opstellen verordeningen Eigen bijdrage PGB/Zorg in natura Toegang/Gegevensontsluiting Inspraak/Bezwaar en Beroep inventariseren financiële middelen Beleidsregels opstellen Communicatieplan maken Website Huidige cliënten informeren Raadsleden en bestuurders Betrokken organisaties Stap 2: Verwerk de onderwerpen in Gebruikersverhalen Opbouw Eigen bijdrage Als cliënt in de Jeugdzorg wil ik op basis van draagkracht een eigen bijdrage betalen voor mijn zorg, zodat de zorg betaalbaar en kwalitatief in orde blijft. PGB/Zorg in Natura Als cliënt in de Jeugdzorg wil ik de mogelijkheid om mijn zorg zelf te organiseren en maatwerk te creëren met mijn PGB. Op die manier kan ik mijn eigen kracht gebruiken om de best mogelijke ondersteuning te organiseren. Toegang/Gegevensontsluiting Als cliënt in de Jeugdzorg wil ik altijd inzicht in mijn gegevens kunnen krijgen, zodat ik op gelijkwaardige basis kan overleggen over mijn ondersteuning met zorgverleners. Inspraak/Bezwaar en beroep Als cliënt in de Jeugdzorg wil ik bezwaar kunnen maken tegen een indicatie, zodat ik de mogelijkheid heb om besluiten waar ik het niet mee eens ben, te laten beoordelen door een onafhankelijke partij. Stap 3: Werk de Gebruikersverhalen met de hoogste prioriteit uit zodat het scrum team er mee aan de slag kan in de volgende Sprint Eigen bijdrage Als cliënt in de Jeugdzorg wil ik op basis van draag - kracht een eigen bijdrage betalen voor mijn zorg, zodat die betaalbaar en kwalitatief in orde blijft. Criteria: Het totaal aan eigen bijdrage dat een gezin met meerdere kinderen voor zorg betaalt, mag nooit meer zijn dan de draagkracht berekent op basis van (x). Voor het bepalen van de eigen bijdrage worden belastingopgaven van twee jaar geleden gebruikt. Tegen het vaststellen van de eigen bijdrage moet een cliënt bezwaar kunnen maken. De eigen bijdrage is nooit meer dan 50% van de totale behandelkosten. De hoogte van de eigen bijdrage moet bekend zijn voor aanvang van een behandeling. De eigen bijdrage wordt geïndiceerd aan de hand van de consumentenprijsindex. Stap 4: Het scrum team kan aan de slag om het gebruikersverhaal om te zetten in een (deel van) een verordening snellere doorlooptijd, meer werkvreugde en tevreden burgers en bestuurders De wereld verandert. U krijgt steeds meer te maken met wijzigende verwachtingen, veeleisende burgers, etc. Zorg dat uw beleidsproces klaar is voor de toekomst. Des te sneller plukken uw medewerkers, uw burgers én uw organisatie de vruchten van een snelle, efficiënte dienstverlening en betere kwaliteit van gegevens. Dankzij Public Scrum met een lagere doorlooptijd. Het ontwikkelen en uitvoeren van beleid zijn bij uitstek processen die gebaat zijn bij transparantie, integraliteit, gezamenlijke verantwoordelijkheid, een sterke focus en korte, snelle cycli. De kenmerken van Public Scrum. Meer weten? Mail of bel Erleyne Brookman, Gemeenteadviseur 10 PinkRoccade Local Government Solution paper Public Scrum: het einde van de eindeloze vergadercultuur 11

7 PinkRoccade Local Government Meerendonkweg TZ s-hertogenbosch Postbus BM s-hertogenbosch T +31 (0) Contactpersoon Erleyne Brookman Gemeenteadviseur M +31 (0) De Nederlandse lokale overheden staan voor grote uitdagingen. Steeds meer taken worden gedecentraliseerd, terwijl tegelijkertijd de middelen afnemen. Publieke spelers en marktpartijen raken steeds meer verweven en de overheid vraagt meer eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van de burger. De overheid zal dienstverlening regisseren in plaats van die helemaal zelf te leveren, en zal maatschappelijke initiatieven vanuit de burger en de markt steeds meer faciliteren. Daarvoor zijn andere samenwerkingsverbanden en werkvormen nodig. De zoektocht naar de nieuwe, netwerkgedreven overheid wordt door ons ondersteund door informatietechnologie daarin een vormgevende én uitvoerende rol te geven. informatietechnologie, de (onzichtbare) enabler van nieuwe diensten en rollen van de overheid, is daarbij methode en oplossing tegelijk: geeft vorm aan het denken en maakt de implementatie daarvan mogelijk. Als co-creator van publieke dienstverlening zorgt PinkRoccade Local Government samen met lokale overheden en maatschappelijke organisaties doorlopend voor nieuwe oplossingen. PinkRoccade Local Government is onderdeel van Total Specific Solutions, een toonaangevende onderneming voor business solutions, bestaande uit specialistische werkmaatschappijen voor een aantal marktsectoren. Total Identity, september 2013

Samen sterk in het sociaal domein

Samen sterk in het sociaal domein Samen sterk in het sociaal domein Duurzaam organiseren van het sociaal domein door intergemeentelijke samenwerking In dit artikel gaan we in op de meerwaarde van samenwerking tussen gemeenten in het sociaal

Nadere informatie

SCRUM METHODE.

SCRUM METHODE. SCRUM METHODE www.gladwell.nl bel ons 020-240 2244 WAT IS SCRUM? Scrum is een methode om effectief, kostenefficiënt, klant- en resultaatgericht te werken in teams. Met Scrum kunt u de principes van agile

Nadere informatie

Snel waarde creëren met Scrum

Snel waarde creëren met Scrum Snel waarde creëren met Scrum Vereniging Stadswerk Gelderland/Utrecht Kennisdeling/Workshop 17 november 2014 Gerard Hoogendijk 2 Vragen? Waarde creatie en vertrouwen door zelfsturing! 3 Samen aan de slag

Nadere informatie

Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein

Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein Gemeente Bronckhorst, 23 augustus 2016 1. Aanleiding We willen het beleidsplan Sociaal Domein 2015-2018 gemeente Bronckhorst tussentijds

Nadere informatie

Samen verder In het sociale domein

Samen verder In het sociale domein Samenvatting Masterplan Samen verder In het sociale domein What if I fall? Oh,but my darling,what if you fly? (gedicht van Erin Hanson) Samen Verder is het programma om de doorontwikkeling van het sociale

Nadere informatie

Scrum. Een introductie

Scrum. Een introductie Organisatie SYSQA B.V. Pagina 1 van 10 Scrum Een introductie Almere 1999 Proud of it Pagina 1 van 10 Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Scrum... 4 3 Scrum rollen...

Nadere informatie

een toetsende rol. Het nee tenzij denken wordt vervangen door het ja mits perspectief;

een toetsende rol. Het nee tenzij denken wordt vervangen door het ja mits perspectief; Omgevingswet: wat verandert er voor gemeenten? Met de invoering van de omgevingswet veranderen er veel zaken voor gemeenten. Het doel van de omgevingswet is om de verschillende verordeningen en versnipperde

Nadere informatie

Co-creatie: kosten omlaag, tevredenheid omhoog

Co-creatie: kosten omlaag, tevredenheid omhoog SOLUTION PAPER Co-creatie: kosten omlaag, tevredenheid omhoog Betere Bundeling van kennis, inzicht en ervaring Changing public services. Samen het landschap inrichten Co-creatie co-creatie is de ideale

Nadere informatie

Regiegemeente Wendbaar met de blik naar buiten. Zichtbaar met de blik naar binnen. Auteur: Daan Platje VeranderVisie Datum: maart 2011 Pagina 1 van 7

Regiegemeente Wendbaar met de blik naar buiten. Zichtbaar met de blik naar binnen. Auteur: Daan Platje VeranderVisie Datum: maart 2011 Pagina 1 van 7 Regiegemeente Wendbaar met de blik naar buiten. Zichtbaar met de blik naar binnen. Auteur: Daan Platje VeranderVisie Datum: maart 2011 Pagina 1 van 7 Gemeentelijke regie Het Rijk heeft kaders opgesteld

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 10 mei 2012 Agendapuntnummer : VIII, punt 6 Besluitnummer : 389 Portefeuillehouder : Wethouder Mirjam Pauwels Aan de gemeenteraad Onderwerp: Programma Decentralisaties.

Nadere informatie

Beschermen & Versterken

Beschermen & Versterken Beschermen & Versterken een aanpak die werkt Een veilige omgeving voor het kind We beschermen het kind en versterken het gezin De verantwoordelijkheid voor de zorg voor kinderen die in hun ontwikkeling

Nadere informatie

Advies en ondersteuning voor beschermd wonen

Advies en ondersteuning voor beschermd wonen Advies en ondersteuning voor beschermd wonen Van Beschermd wonen naar Beschermd thuis Beschermd wonen is per 1 januari 2015 gedecentraliseerd naar 43 centrumgemeenten. De centrumgemeenten hebben voor beschermd

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Koers in het sociale domein. Maatschappelijke participatie kaderstelling Koers in het sociale domein

Raadsvoorstel. Koers in het sociale domein. Maatschappelijke participatie kaderstelling Koers in het sociale domein Titel Nummer 14/63 Datum 21 augustus 2014 Programma Fase Onderwerp Maatschappelijke participatie kaderstelling Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1530 AA Wormer

Nadere informatie

Het organiseren van een Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK)

Het organiseren van een Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK) Vragenlijst Inhoud: 1. In hoeverre is er een gedeelde visie in de regio over wat er op lokaal, regionaal en bovenregionaal niveau dient te worden ingekocht en georganiseerd? Er vindt al goede samenwerking

Nadere informatie

Whitepaper. Online samenwerken: meer transparantie en efficiency geeft accountant extra ruimte voor advies

Whitepaper. Online samenwerken: meer transparantie en efficiency geeft accountant extra ruimte voor advies Whitepaper Online samenwerken: meer transparantie en efficiency geeft accountant extra ruimte voor advies Een whitepaper van UNIT4 Accountancy 2013 Inleiding Accountantskantoren leveren vandaag de dag

Nadere informatie

Sturing, monitoring en verantwoording sociaal domein

Sturing, monitoring en verantwoording sociaal domein Sturing, monitoring en verantwoording sociaal domein Samen zoeken naar mogelijkheden Ellen Grooteman (VNG) Hilko de Boer (Gemeente Barneveld) Regiodagen Gemeentefinanciën 2015 2 juli, Den Haag nieuwe rol

Nadere informatie

Drie decentralisaties voor gemeenten

Drie decentralisaties voor gemeenten Drie decentralisaties voor gemeenten Onze visie en aanpak Pim Masselink Joost van der Kolk Amersfoort 24 april 2014 Inhoud 1. Inleiding 2. Veranderende rol van de gemeente 3. Veranderopgave: richten, inrichten

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijk. Zorg voor. zorgen dat

Kennis van de Overheid. Maatschappelijk. Zorg voor. zorgen dat Kennis van de Overheid Maatschappelijk Zorg voor zorgen dat De decentralisaties voor elkaar In het maatschappelijk domein krijgt de gemeente forse extra verantwoordelijkheden voor jeugd, mensen met een

Nadere informatie

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Sjabloon PROJECTOPDRACHT PROJECTOPDRACHT Versie 0.1 Decosnummer: /CONCEPT Transformatie Sociaal Domein Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Eric Dammingh Onderwerp

Nadere informatie

WHITEPAPER IN 5 MINUTEN. 11. Scrum

WHITEPAPER IN 5 MINUTEN. 11. Scrum WHITEPAPER IN 5 MINUTEN A U G U S T U S 2 0 1 4 11. Scrum Deze whitepaper gaat over Scrum. Kort en bondig: Scrum is een software-ontwikkelmethode met vaste sprints van enkele weken waarin steeds een verbeterde

Nadere informatie

Vliegwiel voor verbinden en versnellen van gezamenlijke gemeentelijke uitvoering

Vliegwiel voor verbinden en versnellen van gezamenlijke gemeentelijke uitvoering Samen Organiseren Vliegwiel voor verbinden en versnellen van gezamenlijke gemeentelijke uitvoering Samen Organiseren: waar staat het voor? Samen organiseren is een nieuwe werkwijze, vormgegeven vanuit

Nadere informatie

Begrijpen Verbinden Meedoen communicatieplan transities sociaal domein Rivierenland

Begrijpen Verbinden Meedoen communicatieplan transities sociaal domein Rivierenland september 13 Begrijpen Verbinden Meedoen communicatieplan transities sociaal domein Rivierenland Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg. (Albert Einstein, 1879-1955) M e r k c o a

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering : Agendanummer : Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : H.J.M. Schrijver : Beleid en Projecten : E.J. (Eric) van Tatenhove Voorstel aan de raad Onderwerp : Gefaseerde

Nadere informatie

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET)

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) BOB 14/001 BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Per 1 januari 2015 worden de volgende taken vanuit het rijk naar de gemeenten gedecentraliseerd:

Nadere informatie

Anders doen. Carolien de Jong, 21 januari 2012

Anders doen. Carolien de Jong, 21 januari 2012 Anders doen Carolien de Jong, 21 januari 2012 Aanleiding De organisatorische opgave in tijden van crisis, bezuinigingen en decentralisatie: meer met minder in het sociaal domein van Amsterdam Doel een

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein INFORMATIEPAKKET voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden Maart 2014 Blad 2 Blad 3 Algemene informatie Deze informatie

Nadere informatie

Zaakgericht samenwerken. Visie en Koers

Zaakgericht samenwerken. Visie en Koers Zaakgericht samenwerken Visie en Koers 2009032816 We staan voor diverse ambities en knelpunten Burgers 7x24 inzicht in status aanvragen Efficiënter werken Borgen rechtmatigheid Inzicht bij medewerkers

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

ADVIES BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Datum B&W-vergadering : 9-9-2014 Openbaar Onderwerp : Beleidskader Sociaal Domein

ADVIES BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Datum B&W-vergadering : 9-9-2014 Openbaar Onderwerp : Beleidskader Sociaal Domein ADVIES BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Datum B&W-vergadering : 9-9-2014 Openbaar Onderwerp : Beleidskader Sociaal Domein Portefeuillehouder(s) : P.J.M. Fens, K. van Waaijen Afdelingshoofd : Paraaf : Paraaf

Nadere informatie

Opleidingsprogramma De Wmo-professional

Opleidingsprogramma De Wmo-professional Kennis van de Overheid Opleidingsprogramma De Wmo-professional Gekanteld werken Leren gekanteld werken Het werk van de professional in de frontlinie van zorg en welzijn verandert ingrijpend. Niet helpen

Nadere informatie

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn.

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn. Bijlage 1 meerjarenbeleidsplan Missie, visie en kernwaarden SGL In dit document vindt u de hernieuwde Missie, Visie en kernwaarden. In de Missie is beschreven wat SGL uit wil dragen naar buiten. Daarbij

Nadere informatie

SAMEN AAN ZET Bouwen op eigen kracht in Leudal

SAMEN AAN ZET Bouwen op eigen kracht in Leudal SAMEN AAN ZET Bouwen op eigen kracht in Leudal 0 1. Inleiding Het vitaal houden van onze samenleving is cruciaal in het bouwen aan een solide toekomst voor onze inwoners. Het Sociaal Domein is volledig

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 3 juni 2014 Agendapunt: 3

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 3 juni 2014 Agendapunt: 3 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF14.20056 Datum collegebesluit: 3 juni 2014 Agendapunt: 3 Portefeuillehouder: De heer J.C.F. Broekhuizen Behandelend ambtenaar: Mevrouw M. Mulder Onderwerp: Integrale

Nadere informatie

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent Management Development is een effectieve manier om managementpotentieel optimaal te benutten en te ontwikkelen in een stimulerende en lerende omgeving. De manager van vandaag moet immers adequaat kunnen

Nadere informatie

AERIUS II. Mark Wilmot Product Owner AERIUS. Ministerie van EL&I Programma Directie Natura 2000 Programma Stikstof (PAS)

AERIUS II. Mark Wilmot Product Owner AERIUS. Ministerie van EL&I Programma Directie Natura 2000 Programma Stikstof (PAS) AERIUS II Mark Wilmot Product Owner AERIUS Ministerie van EL&I Programma Directie Natura 2000 Programma Stikstof (PAS) m.j.wilmot@mineleni.nl Inhoud Toelichting AERIUS II Project Demo Agile / Scrum proces

Nadere informatie

EFFICIËNTIESLAG BIJ DE WSG DOOR. INTELLIGENTE van een behandelplan of plan van aanpak APPLICATIE CASE STUDY. jeugdzorgexperts optimaal ondersteunen

EFFICIËNTIESLAG BIJ DE WSG DOOR. INTELLIGENTE van een behandelplan of plan van aanpak APPLICATIE CASE STUDY. jeugdzorgexperts optimaal ondersteunen CASE STUDY 01-2016 EFFICIËNTIESLAG BIJ jeugdzorgexperts optimaal ondersteunen DE WSG DOOR bij het ontwikkelen en opstellen INTELLIGENTE van een behandelplan of plan van aanpak APPLICATIE Een aantal ontwikkelingen

Nadere informatie

SmartScrum: Agile én duurzaam

SmartScrum: Agile én duurzaam SmartScrum: Agile én duurzaam SmartScrum: slimmer, sneller, goedkoper! 20% tot 30% snellere time-to-market 20% tot 30% kostenbesparing 100% voorspelbaar 100% duurzaam 100% begrijpelijk PNA Group lanceert

Nadere informatie

Ontwikkeling van processen en medewerkers binnen uw organisatie

Ontwikkeling van processen en medewerkers binnen uw organisatie Ontwikkeling van processen en medewerkers binnen uw organisatie De voordelen van de P4P aanpak: Grotere klanttevredenheid Beheersbare werkprocessen Continu verbeteren van prestaties Grotere betrokkenheid

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Pagina 1 van 5

Raadsvoorstel. Pagina 1 van 5 Raadsvoorstel Agendapunt Raadsvergadering Portefeuillehouder H.A. Driessen en M. Melissen Begrotingsprogramma Onderwerp - Beleidsplan Wmo en Jeugdhulp 2015 2016 - Verordening maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Bureauprofiel. Work, flow, fun

Bureauprofiel. Work, flow, fun Bureauprofiel Work, flow, fun Onze missie Bouwen aan betrouwbare overheidsorganisaties Met een heldere strategie Elke dag een stapje beter Door overdracht van kennis en ervaring Omdat verbeteren en ontwikkelen

Nadere informatie

Robin: Strategisch denken en handelen 13 september 2012. Oplossingen binnen handbereik

Robin: Strategisch denken en handelen 13 september 2012. Oplossingen binnen handbereik Robin: Strategisch denken en handelen 13 september 2012 Communicati Coördina econnect tie Contro ie le Oplossingen binnen handbereik Introductie Robin Matteman, I4C-Connect. Ontzorgt zorgprofessionals:

Nadere informatie

Centrum voor Jeugd en Gezin. Bouwstenen voor de groei

Centrum voor Jeugd en Gezin. Bouwstenen voor de groei Centrum voor Jeugd en Gezin Bouwstenen voor de groei Moduleaanbod Stade Advies Centrum voor Jeugd en Gezin; Bouwstenen voor de groei Hoe organiseert u het CJG? Plan en Ontwikkelmodulen: Module Verkenning

Nadere informatie

PRODUCT OWNER.

PRODUCT OWNER. PRODUCT OWNER www.gladwell.nl bel ons 020-240 2244 PRODUCT OWNER Het wordt steeds gangbaarder: werken met de Scrum methode. Zeker in de IT maar ook bedrijven in andere sectoren omarmen deze praktische

Nadere informatie

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can Canon s visie op digitale transformatie van organisaties you can Digitale transformatie van organisaties Als we kijken naar de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van communicatie in de afgelopen

Nadere informatie

Stichting Vroeghulp Rotterdam. Stichting Vroeghulp Rotterdam is 21 augustus 1997 opgericht door onderstaande organisaties:

Stichting Vroeghulp Rotterdam. Stichting Vroeghulp Rotterdam is 21 augustus 1997 opgericht door onderstaande organisaties: Stichting Vroeghulp Rotterdam Stichting Vroeghulp Rotterdam is 21 augustus 1997 opgericht door onderstaande organisaties: - ASVZ. - MEE Rotterdam Rijnmond. - Pameijer. - Rijndam revalidatiecentrum. Later

Nadere informatie

Training Projectmanagement

Training Projectmanagement Training Projectmanagement Projectmanagement, sturen op resultaat Binnen jullie organisatie werken jullie veel met projecten. Jij bent projectleider, of je maakt deel uit van een speciaal opgesteld projectteam.

Nadere informatie

De Agile Analist. Henk Jan Huizer

De Agile Analist. Henk Jan Huizer De Agile Analist Henk Jan Huizer Software Ontwikkeling Dat is Software Ontwikkeling is Voor veel organisaties van steeds grote belang! Agile Software ontwikkeling Is een aanpak die past bij het type werk

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer)

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer) Vergadering: 11 december 2012 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der

Nadere informatie

Regionale Visie en Programma. 11 november 2010

Regionale Visie en Programma. 11 november 2010 Regionale Visie en Programma Dienstverlening in relatie tot IP&A 11 november 2010 De aanleiding van de visie Programma De Andere Overheid (Balkenende II) Doel efficiënter en beter laten werken overheid

Nadere informatie

Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL Rv. nr.: 13.0014 B&W-besluit d.d.: 5-2-2013 B&W-besluit nr.: 13.0048 Naam programma +onderdeel: Jeugd en onderwijs Onderwerp: Transitie zorg voor de jeugd: visie jeugdhulp en informatie Aanleiding:

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Datum 20 december 2011 Onderwerp Raadsbrief: Sociale structuurvisie Categorie B Verseonnummer 668763 / 681097 Portefeuillehouder De heer Rensen en de heer

Nadere informatie

Verpleegkundige teams bij ZZG zorggroep

Verpleegkundige teams bij ZZG zorggroep Verpleegkundige teams bij ZZG zorggroep Praktijk verhaal Naam presentator Marieke van Haaren gebiedsondersteuner ZZG zorggroep, gebied Wijchen, Maas en Waal Programma Wie is ZZG zorggroep? Ontwikkeling

Nadere informatie

Informatienota. Inleiding

Informatienota. Inleiding Informatienota Vergadering : Voorstelnummer : Registratienummer : 13.014527 Portefeuillehouder : W. Hompe Afdeling : KCC 2 Bijlage(n) : B&W-datum/nummer : juli 2013, nummer Commissie/datum : Samenleving,

Nadere informatie

Openbaar. Rijk van Nijmegen Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel.

Openbaar. Rijk van Nijmegen Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel. Openbaar Onderwerp Rijk van Nijmegen 2025 Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder H.M.F. Bruls / T. Tankir Samenvatting De Rabobank Rijk van Nijmegen heeft in 2015 het initiatief genomen

Nadere informatie

Verbeterplan inkoopfunctie

Verbeterplan inkoopfunctie Verbeterplan inkoopfunctie Artikel 213a onderzoek team control Gemeente Goeree-Overflakkee Team Inkoop April 2017 In het kader van het periodiek onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van

Nadere informatie

Bijlage 1. Plan van aanpak omgevingsplan voor het buitengebied.

Bijlage 1. Plan van aanpak omgevingsplan voor het buitengebied. Bijlage 1. Plan van aanpak omgevingsplan voor het buitengebied. Naar een uitgebalanceerd Omgevingsplan voor het Buitengebied in Nederweert meebewegend met wat er buiten gebeurt. Inhoudsopgave 1 Waarom

Nadere informatie

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can Canon s visie op digitale transformatie van organisaties you can Digitale transformatie van organisaties Als we kijken naar de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van communicatie in de afgelopen

Nadere informatie

EFFECTIEF INSPELEN OP DE OMGEVINGSWET

EFFECTIEF INSPELEN OP DE OMGEVINGSWET Digitale informatievoorziening is de cruciale factor EFFECTIEF INSPELEN OP DE OMGEVINGSWET ICT in perspectief > EFFECTIEF INSPELEN OP DE OMGEVINGSWET Het gaat vandaag niet over de techniek, maar over de

Nadere informatie

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Inleiding Zorg Groep Beek (ZGB) is al vele jaren een heel goed alternatief voor cliënt gerichte thuiszorg en wijkverpleging in de Westelijke Mijnstreek.

Nadere informatie

Teamkompas voor Zelfsturing

Teamkompas voor Zelfsturing Teamkompas voor Zelfsturing Wat is het teamkompas: Met dit instrument kun je inzicht krijgen in de ontwikkeling van je team als het gaat om effectief samenwerken: Waar staan wij als team? Hoe werken wij

Nadere informatie

podium 3 podium 5 podium 9 podium 10 podium voor kunst

podium 3 podium 5 podium 9 podium 10 podium voor kunst 09:00 09:15 09:30 09:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 podium

Nadere informatie

IPGB DOEL VERSUS MIDDEL. Ronald Mooij

IPGB DOEL VERSUS MIDDEL. Ronald Mooij IPGB DOEL VERSUS MIDDEL Ronald Mooij HISTORIE VAN PARTICIPATIE BUDGET NAAR IPGB 2005 Startnotitie Participatiebudget AEF PerSaldo 2006 Vooronderzoek participatiebudget EIM Drijvende 20072009 Experiment

Nadere informatie

en compensatieregelingen

en compensatieregelingen Het regeerakkoord: gevolgen voor de Wmo en compensatieregelingen Cliëntenbelang Amsterdam 11 februari 2013 Onderwerpen Bezuinigingen Wmo Decentralisaties AWBZ - Wmo Maatregelen compensatieregelingen Maatregelen

Nadere informatie

BABVI/U201201250 Lbr. 12/090

BABVI/U201201250 Lbr. 12/090 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Operatie NUP zet i-ondersteuning in uw kenmerk ons kenmerk BABVI/U201201250 Lbr. 12/090 bijlage(n) - datum

Nadere informatie

Maak kennis met. SCRUM deel 1

Maak kennis met. SCRUM deel 1 Maak kennis met. SCRUM deel 1 Even voorstellen Annemieke Mintjes, verhalenfacilitator, scrumcoach en facilitator LEGO SERIOUS PLAY Missie: het menselijker maken van organisaties en bedrijven Les 1 Scrum

Nadere informatie

Onderwerp: gevraagd advies beleidsregels Wmo & Jeugdhulp

Onderwerp: gevraagd advies beleidsregels Wmo & Jeugdhulp Vlissingen, 10 februari 2016. Aan de Colleges van Burgemeester en wethouders van de gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen. Onderwerp: gevraagd advies beleidsregels Wmo & Jeugdhulp Geacht college, In

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA

CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA BIJLAGE CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA De documenten waarnaar wordt verwezen zijn opgesteld met inachtneming van de kabinetsrichtlijnen voor grote ICT-projecten.

Nadere informatie

Organisch veranderen Adgile Scrum. Corry Oosterhoorn

Organisch veranderen Adgile Scrum. Corry Oosterhoorn Organisch veranderen Adgile Scrum Corry Oosterhoorn 10-3-2017 Organisatieverandering klassieke aanpak De klassieke aanpak Veranderen a.d.h.v. blauwdruk Duidelijk plan van aanpak Stap maken naar volgende

Nadere informatie

Samen werken aan goed openbaar bestuur

Samen werken aan goed openbaar bestuur Samen werken aan goed openbaar bestuur SAMEN WERKEN AAN GOED OPENBAAR BESTUUR Gemeenten, provincies, waterschappen, het Rijk, de EU en hun samenwerkingsverbanden vormen samen het openbaar bestuur in ons

Nadere informatie

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid:

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: 2 juni 2014 Sociaal Domein Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: Jeugdzorg, AWBZ-begeleiding naar Wmo, Participatiewet. Samenhang met ontwikkelingen Publieke Gezondheidszorg en Passend

Nadere informatie

Goed geregeld voor de Rotterdammer!!

Goed geregeld voor de Rotterdammer!! Goed geregeld voor de Rotterdammer!! Stedelijk kader Rotterdamse dienstverlening 2015-2018 (uitwerking van de kaders) naar een volgende fase in onze dienstverlening 1. Onze ambitie De stad Rotterdam staat

Nadere informatie

Raadsvergadering van 14 maart 2013 Agendanummer: 9.1. Onderwerp: Inrichting stelsel Zorg voor jeugd (transitie jeugdzorg)

Raadsvergadering van 14 maart 2013 Agendanummer: 9.1. Onderwerp: Inrichting stelsel Zorg voor jeugd (transitie jeugdzorg) RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 386736 Raadsvergadering van 14 maart 2013 Agendanummer: 9.1 Onderwerp: Inrichting stelsel Zorg voor jeugd (transitie jeugdzorg) Verantwoordelijk portefeuillehouder: A. Grootenboer-Dubbelman

Nadere informatie

Organisatie principes

Organisatie principes Organisatie principes Een overzicht van organisatie principes die als richtsnoer dienen bij het vormgeven van flexibele, innovatieve organisaties. Deze principes zijn gebaseerd op de Moderne Sociotechniek.

Nadere informatie

Agile werken: zó doen we dat

Agile werken: zó doen we dat Agile werken: zó doen we dat Bij Freshheads werken we graag volgens de Agile aanpak. De voordelen? Verhoogde efficiëntie en flexibiliteit, snellere resultaten en grotere betrokkenheid. Maar hoe gaat het

Nadere informatie

i-grip op drie decentralisaties

i-grip op drie decentralisaties i-grip op drie decentralisaties Een organisatie die op het juiste moment over betrouwbare en actuele informatie beschikt, kan haar dienstverlening verbeteren, haar bedrijfsvoering bijsturen en betrouwbaar

Nadere informatie

Traject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net

Traject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Traject Tilburg Aanvragers: Gemeente Tilburg Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Opgave: Beantwoorde ondersteuningsvraag In Tilburg is het traject Welzijn Nieuwe Stijl onderdeel van een groter programma

Nadere informatie

Visie op Digitaal Zaakgericht werken

Visie op Digitaal Zaakgericht werken Visie op Digitaal Zaakgericht werken Aanleiding om digitaal zaakgericht te gaan werken Digitaal Zaakgericht werken is een belangrijke ontwikkeling die al geruime tijd speelt binnen de overheid, en bij

Nadere informatie

Mezzo Advies Verordening WMO 2015

Mezzo Advies Verordening WMO 2015 Verordening WMO 2015 Mezzo Auteur: Karin Verbeek Bunnik, mei 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. De reikwijdte van mantelzorg 4 2.1 Mantelzorg is altijd vrijwillig 4 2.2 Mantelzorg en bovengebruikelijke

Nadere informatie

Provinciale bijeenkomsten gemeentelijke financiën en de 3 decentralisaties in het sociaal domein

Provinciale bijeenkomsten gemeentelijke financiën en de 3 decentralisaties in het sociaal domein Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Provinciale bijeenkomsten gemeentelijke financiën en de 3 decentralisaties in het sociaal domein Zijn we allemaal aangesloten? Zijn alle gemeenten

Nadere informatie

Vernieuwen en vertrouwen

Vernieuwen en vertrouwen Vernieuwen en vertrouwen Samenvatting Vernieuwen en vertrouwen Gemeenten krijgen er in 2015 drie grote taken bij in het sociaal domein: jeugd, zorg en werk. Bovendien moeten gemeenten het sociaal domein

Nadere informatie

De oplossingsruimte dijt oneindig uit

De oplossingsruimte dijt oneindig uit Wat betekent Conceptueel Bouwen u? Een beter beheersbaar proces, meer zekerheid over het eindresultaat en veel minder rompslomp: dat is waar Conceptueel Bouwen staat. Het Netwerk Conceptueel Bouwen ondersteunt

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEID EFFICIËNT EN ZICHTBAAR NAAR EEN CENTRUM VOOR REVALIDATIE

STRATEGISCH BELEID EFFICIËNT EN ZICHTBAAR NAAR EEN CENTRUM VOOR REVALIDATIE STRATEGISCH BELEID 2013 2014 NAAR EEN EFFICIËNT EN ZICHTBAAR CENTRUM VOOR REVALIDATIE UMCG Centrum voor Revalidatie Strategisch beleidsplan 2013-2014 Vastgesteld op 1 november 2012 Vooraf Met het strategisch

Nadere informatie

Gelet op artikel 4 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lingewaard 2016;

Gelet op artikel 4 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lingewaard 2016; Subsidieregels lokaal innovatiefonds gemeente Lingewaard Burgemeester en wethouder van de gemeente Lingewaard; Gelet op artikel 4 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lingewaard 06; Overwegende

Nadere informatie

13. De ideale product owner

13. De ideale product owner WHITEPAPER IN 5 MINUTEN D E C E M B E R 2 0 1 4 13. De ideale product owner In onze whitepaper over scrum (http://www.oberon.nl/whitepaper/11_scrum/) beschreven we kort de scrum methodiek zoals we die

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012 Steller : W. van den Hatert Telefoonnummer: 0343-565817 E-mailadres : willem.van.den.hatert@heuvelrug.nl Onderwerp : Beleidsvoorbereiding decentralisatie

Nadere informatie

COMMUNICATIE & PARTICIPATIE. Samenleven in Leiderdorp. Met elkaar voor een sterke samenleving

COMMUNICATIE & PARTICIPATIE. Samenleven in Leiderdorp. Met elkaar voor een sterke samenleving 3D COMMUNICATIE & PARTICIPATIE Samenleven in Leiderdorp Met elkaar voor een sterke samenleving 1 Inhoud De opgave... 3 Communicatiedoelstellingen... 3 Communicatieaanpak... 5 Doelgroepen, belangen en invloed...

Nadere informatie

Legis. samenwerken aan betere wetgeving

Legis. samenwerken aan betere wetgeving Legis samenwerken aan betere 2 Legis: samen werken aan betere Sinds de vastlegging van het sproces in de Grondwet van 1848 is dit proces vrijwel gelijk gebleven. De manier waarop regels in de samenleving

Nadere informatie

Plan van aanpak Wmo beleidsplan 2013-2017

Plan van aanpak Wmo beleidsplan 2013-2017 Plan van aanpak Wmo beleidsplan 2013-2017 Plan van aanpak September 2012 Gemeente Zuidhorn Opsteller: Sara Meijer Inhoudsopgave Plan van aanpak Wmo beleidsplan 2013-2017 1. Inleiding 3 2. Doel en resultaat

Nadere informatie

Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015

Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015 Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015 Datum: maart 2015 Afdeling: Samenlevingszaken In- en aanleiding Voor u ligt de startnotitie voor de aankomende beleidsnota van de gemeente

Nadere informatie

Communicatie Decentralisaties Sociaal Domein

Communicatie Decentralisaties Sociaal Domein Communicatie Decentralisaties Sociaal Domein We gaan doen wat nodig is. Niet meer, en niet minder. Geschreven door: Communicatie Decentralisaties Sociaal Domein Bianca Groenewegen Karen Sonneveld Marjolein

Nadere informatie

Kwaliteit in Agile: een gegeven?

Kwaliteit in Agile: een gegeven? QA in Agile: waste? Kwaliteit in Agile: een gegeven? Een praktijkvoorbeeld Arno Balemans senior Quality Assurance consultant Bussum, 29 september 2015 Kwaliteit in Agile 2015 2 Werkzaamheden In mijn opdrachten:

Nadere informatie

Onderwerpen. Wat is kantelen? Waarom kantelen? Kantelen doen we samen Stip aan de horizon

Onderwerpen. Wat is kantelen? Waarom kantelen? Kantelen doen we samen Stip aan de horizon Onderwerpen Wat is kantelen? Waarom kantelen? Hoe gaan we kantelen Kantelen doen we samen Stip aan de horizon Wat is kantelen? Invoeren bedoeling Wmo: - Zelfredzaamheid en zelfstandigheid - Van zorg naar

Nadere informatie

Factsheet KICKSTARTERS Mirabeau

Factsheet KICKSTARTERS Mirabeau Factsheet KICKSTARTERS Mirabeau KICKSTARTERS We lanceren binnen twee maanden een nieuw digitaal platform waarmee u in hoog tempo business value genereert. De digitale transformatie is in volle gang. Consumenten

Nadere informatie

Regiemodel Jeugdhulp 2015

Regiemodel Jeugdhulp 2015 Regiemodel Jeugdhulp 2015 Visie op de inrichting van een nieuw stelsel voor jeugdhulp na de decentralisatie versie 1 november 2012 Registratienr. 12.0013899 1 INLEIDING... 2 1.1 Schets van de opbouw van

Nadere informatie

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN. Samenvatting

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN. Samenvatting ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN Samenvatting Kompas voor de zorg voor de jeugd in Fryslân De zorg voor de jeugd valt vanaf 2015 onder de taken van de gemeente. De 27 Friese gemeenten

Nadere informatie

Optimaliseren afsluiten rapportage proces: juist nu!

Optimaliseren afsluiten rapportage proces: juist nu! 18 Optimaliseren afsluiten rapportage proces: juist nu! Belang van snelle en betrouwbare informatie groter dan ooit Drs. Wim Kouwenhoven en drs. Maarten van Delft Westerhof Drs. W.P. Kouwenhoven is manager

Nadere informatie

Het project heeft de volgende doelen. De doelen worden gefaseerd opgepakt:

Het project heeft de volgende doelen. De doelen worden gefaseerd opgepakt: Projectplan Implementatie Kwaliteitskader maatwerkvoorziening maatschappelijke ondersteuning (IMKWA) Uitwerking Fase 1 inhoudelijke verdieping kwaliteitskader Opsteller: Thijs Terlouw en Ingrid Hildenbrant

Nadere informatie

Voorstel aan de gemeenteraad van Oostzaan

Voorstel aan de gemeenteraad van Oostzaan Onderwerp: Verordening Jeugdhulp 2016 Invullen door Raadsgriffie RV-nummer: 16/19 Beleidsveld: Jeugdhulp / Sociaal domein Datum: 24 maart 2016 Portefeuillehouder: T. Schaafsma Contactpersoon: Hugo Klomberg

Nadere informatie