VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 12 NOVEMBER 2009 OM UUR. AGENDA Blz.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 12 NOVEMBER 2009 OM 19.30 UUR. AGENDA Blz."

Transcriptie

1 VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 12 NOVEMBER 2009 OM UUR AGENDA Blz. Opening 1. Verslag van de raadsvergadering van 1 oktober Burgerinitiatief 'voorlichting bijenvolken' Erfpacht Beleidskader speelautomatenbeleid Gemeentelijk drugsbeleid Nieuwbouw voor de pluimveeslachterij Esbro Onteigening bestemmingsplan Het Loo Supermarktenbeleid Doetinchem Diverse aangelegenheden Verordening commissie cultuurhistorie 9.2 Verordeningen ten behoeve van de Wet investeren in jongeren 9.3 Wijziging Verordening voorziening huisvesting onderwijs 9.4 Jaarstukken 2008 Stichting Gasthuisfonds 10. Ingekomen brieven

2 306

3 VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 12 NOVEMBER 2009 OM UUR AANWEZIG: CDA PvdA VVD GroenLinks D66 ChristenUnie-SGP DSD Voorzitter Griffier Afwezig Wethouders Verslag : M.W.M. Thus, mw. E.O. Berens-van der Pol, B.H.M. Ernst, mw. J. Grootjans-Doornbos, V.B.H.M. Heuthorst, P.J.M. Kiwitz, H. Laan, L.T.M. Steintjes : P.J. Koning, A.D. Boland, R.G.W. Isselman, E.M. Koestal, mw. M-L. Moonen, mw. J.H.A. Putman, Th.H.J. Röttger : A.J. Verhoeven, mr. F.A. Feller, J.A. Middelkoop, mr. H.M. Mourik, C.F.P.M. van Pul, J.E.L. de Rechteren van Hemert : drs. F.M. van Doesum, R.A. van Dillen, mw. B.B.M. Ebben, D.C. Kuipers, F.H.T. Langeveld : H.L.G. Moïze de Chateleux, R.P.J. Blom (vanaf uur) : ir. A.C. Heij : mw. M. Duijn-Visser : drs. H.J. Kaiser : mr. A.C. van der Haar : drs. D. Bos : drs. P.C. Drenth, mr. O.E.T. van Dijk, mr. W. Kuiper, mw. drs. L.W.C.M. van der Meijs-van de Laar : J.F.M. Hagendoorn De VOORZITTER opent de vergadering en deelt mee dat de heer Bos heeft laten weten verhinderd te zijn. 1. VERSLAG VAN DE RAADSVERGADERING VAN 1 OKTOBER 2009 Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 2. BURGERINITIATIEF VOORLICHTING BIJENVOLKEN Mevrouw DUIJN wil niet alleen in de commissie- maar ook in de raadsvergadering een woord van respect en aandacht richten tot de indieners van dit burgerinitiatief. Het is het waard om gehonoreerd te worden en de DSD-fractie ondersteunt dus het collegevoorstel. Over het onderdeel uit het raadsvoorstel waarover de verantwoordelijkheid niet ligt bij de gemeente maar bij andere overheden, vraagt ze het college om dit aan de indieners kenbaar te maken en hun te adviseren zich tot de andere overheden te wenden, zoals bijvoorbeeld het Waterschap Rijn en IJssel, de provincie en misschien wel het GLTO. Naast het feit dat ze aan het college vraagt dit 307

4 aan de indieners te adviseren wil ze dat ook hier namens de DSD-fractie aan hen overbrengen. De VOORZITTER stelt vast dat de raad instemt met het voorgestelde en dat het college de opdracht krijgt om een voorstel te doen voor uitwerking. 3. ERFPACHT De VOORZITTER deelt mee dat dit voorstel is opgesteld door en namens de fractie van GroenLinks. Dat betekent dat bij het behandelen van dit punt de heer Van Doesum of een ander uit die fractie vragen beantwoordt of met de raad in discussie gaat over de inhoud van het voorstel. De heer STEINTJES geeft te kennen dat het voorstel om de mogelijkheid van erfpacht bij woningbouw te onderzoeken de instemming heeft van de fractie van het CDA. Zoals in de commissievergadering al aangegeven ligt voor hen de focus vooral op de starter. Het zou fraai zijn als dit een van de creatieve oplossingen kan zijn om starters op gang te helpen. De fractie van het CDA heeft al eerder aangedrongen op dit soort creativiteit. Dat de fractie van GroenLinks dit instrument nu heeft aangedragen, verdient dan ook op voorhand hun complimenten. Ze hopen oprecht op een positief onderzoeksresultaat. De te kiezen constructie en de financiële consequenties zijn voor hen uiteraard zeer zwaarwegend. De heer VERHOEVEN deelt ook namens de fractie van de VVD de complimenten uit richting de fractie van GroenLinks voor het initiatief. Ook zij staan positief tegenover het onderzoeken van de mogelijkheden van erfpacht. Daar hebben ze in de commissie al uitgebreid over met elkaar gediscussieerd. Ze denken dat het onder omstandigheden een heel mooi en goed instrument zou kunnen zijn en ze wachten met belangstelling de uitwerking af. Mevrouw PUTMAN is als woordvoerder van de fractie van de PvdA ook tevreden met dit voorstel en deelt haar complimenten uit aan de fractie van GroenLinks dat ze hiermee gekomen zijn. In de commissie hebben ze uitgebreid gesproken over de consequenties van het voorstel dat degenen die ervoor in aanmerking komen de eerste negen jaar voordeel hadden van erfpacht, dan een poosje gelijk stonden en daarna hadden ze eigenlijk alleen maar nadelen. Vandaar dat ze toen het verzoek hebben gedaan om er nog eens naar te kijken. Volgens haar zijn er nog meer mogelijkheden om de doelstelling te realiseren en de fractie van de PvdA zal te zijner tijd ook met een voorstel daarvoor komen, maar ze wachten eerst even dit onderzoek af. Ze wenst daarbij veel succes. Mevrouw DUIJN laat weten dat de DSD-fractie zich goed kan vinden in deze weergave van het initiatiefvoorstel van de fractie van GroenLinks. Ze neemt aan dat de fractie van GroenLinks daar ook zo over denkt. Het is een stap in de richting van een grondbeleid dat we hier niet of nauwelijks kennen. Het moet niet komen in de plaats van maar het moet in aanvulling op zijn. Juist in deze economisch moeilijke tijd is het van harte welkom. Ze is belangstellend naar de nadere uitwerking van dit voorstel. De heer MOÏZE DE CHATELEUX sluit zich als de fractie van D66 graag aan bij de waardering voor het feit dat de fractie van GroenLinks met het initiatiefvoorstel komt. Dat vinden ze een goede zaak die vaker zou moeten gebeuren. Maar er moet nogal wat onderzocht worden. Welke constructie voor gemeentelijke erfpacht effectief is, welke percelen, kortom een hele partij onderzoeken. Nu willen ze eerst weten of al die onderzoeken in de ambtelijke capaciteit passen, wat zou dat gaan kosten? In de commissie hebben ze ook hun bezwaren uitgesproken tegen erfpacht in het bijzonder 308

5 voor starters. Zij zien daar voor starters niet zo n goed instrument in. Op voorhand zijn ze al geen voorstander daarvan voor deze groep en daarom twijfelen ze heel erg of ze daar wel allerlei onderzoeken op moeten loslaten. De heer VAN DOESUM spreekt zijn dank uit aan alle fracties die hun complimenten gemaakt hebben. Hij is het met een aantal sprekers eens die zeggen dat dit vaker zou moeten gebeuren. Maar hij verzekert ook als je eraan begint dat het een bult werk is om het allemaal uit te zoeken, want het was voor hen net zo vreemd terrein als het voor velen uit de raad was toen ze ermee geconfronteerd werden. Hij merkt dat er na een kritische bespreking in de commissie veel opgehelderd is en dat het idee om het voorstel om te bouwen tot het raadsvoorstel zoals het nu is met een opdracht aan het college om onderzoek te doen, veel kou uit de lucht heeft gehaald en dat het ook kan leiden tot een beter voorstel. Hij vindt dat democratie ook zo moet werken. Dat ze moeten proberen om de ideeën die geopperd worden in de vertegenwoordigende organen, proberen te verbeteren door een nadere studie. Hij is ook blij dat dat nu naderbij komt, want ondersteuning vanuit ambtelijke zijde kan nooit vervangen de vrije tijd zie ze er zelf als volksvertegenwoordigers in moeten steken. Hij is zeer te spreken over de gelegenheid die geboden wordt om het idee verder te onderwerpen aan nader deskundig onderzoek vanuit de verschillende afdelingen van de gemeente Doetinchem. De fractie van de PvdA heeft gezegd dat ze graag gezien hadden dat het voorstel verbreed zou worden tot meer verschillende soorten initiatieven om het bouwen van starterswoningen te bevorderen. Hij is het daar in principe ook mee eens, maar ze hebben ervan afgezien om dit te koppelen aan dit onderwerp over erfpacht omdat ze eerst maar eens moeten zien dat dit onderwerp goed uitgediept wordt. Als de fractie van de PvdA of iemand anders uit deze raad komt met een voorstel om ook met andere vormen van stimulering te komen voor deze categorie nieuwe woningbouw, dan zal de fractie van GroenLinks die kritisch bekijken, maar in principe ondersteunen ze dat want ze zijn ervan overtuigd dat daar juist een probleem ligt in de woningmarkt. Er wordt te weinig gebouwd voor starters, zoals ook het woningbouwonderzoek onlangs heeft aangetoond. De heer Moïze de Chateleux heeft behalve complimenten ook nog wat kritiek geuit. Hij denkt dat juist die kritiek ook meegenomen moet worden in het onderzoek. Ze vinden met hem dat ze ervoor moeten zorgen dat er niet een regeling uit komt waar de gemeente de rekening van betaalt en hij wil graag van hem vernemen waarom erfpacht juist voor starters een niet zo gunstige constructie is. Hij kan zich daar niets bij voorstellen. Ze hebben juist in hun opiniestuk aangetoond dat starters er zeer mee geholpen kunnen zijn. Niettemin denkt hij dat zich een meerderheid aftekent om dit voorstel aan te nemen en het onderzoek verder voort te zetten. Hij wacht dat met belangstelling af. Wethouder DRENTH wil ingaan op twee punten: de ambtelijke capaciteit en of dit wel het juiste instrument zal zijn. Door het te bekijken en te onderzoeken kan bepaald worden of het een werkend instrument zou kunnen zijn of niet. Op dat punt zal hij juist dit onderzoek alleen maar goed vinden. Elk jaar houden ze er in het gemeentelijk apparaat rekening mee dat er vanuit de raad een aantal initiatiefvoorstellen zou kunnen komen. Dat is dus ook in te passen in de reguliere arbeidszaken. Niet dat mensen anders zitten te wachten tot er iets komt, maar er kan natuurlijk wat geschoven worden. Er is ook een beetje op geanticipeerd. Op het moment dat dit nu vanavond aangenomen wordt door de gemeenteraad, zullen ze dat ook oppakken. Hij leest uit punt 1 van het initiatiefvoorstel dat het college dit jaar daarover een notitie het licht laat zien en dat het dan ook pas in de raad van februari 2010 bij de raadsleden voor ligt. Als dat aan beide kanten dezelfde interpretatie is, dan kan hij hier ook uitvoering aan geven. Mevrouw DUIJN vindt het een goede zaak dat de wethouder die aanvulling deed, want 309

6 het had kunnen zijn dat het in de laatste raadsvergadering van dit jaar zou komen, maar ze begrijpt nu goed dat het februari wordt. De VOORZITTER reageert dat ze anders tussen Kerstmis en Nieuwjaar een extra raadsvergadering gepland hadden. De heer MOÏZE DE CHATELEUX reageert op de vraag waarom dit voor starters nu juist geen goede regeling zou zijn. Dat hebben ze in de commissie heel uitgebreid uitgelegd. Dat wil hij vanavond niet opnieuw doen. Hij hoort dat er ruimte is voor het onderzoek dus dan kan het wat hem betreft gebeuren. Als het opnieuw in de raad komt, zal de fractie van D66 daar uitgebreid op terugkomen. De heer VAN DOESUM laat weten dat hij met de interpretatie van de wethouder over het tijdspad heel goed kan leven. De VOORZITTER stelt vast dat de raad instemt met de punten 1 t/m 6 van het voorstel. De VOORZITTER schorst de vergadering voor een moment, zodat de waarnemend voorzitter, de heer Thus, de leiding van de vergadering kan overnemen en hijzelf de rol van portefeuillehouder kan aannemen. 4. BELEIDSKADER SPEELAUTOMATENBELEID De heer MOÏZE DE CHATELEUX geeft te kennen dat de fractie van D66 nog steeds staat achter de standpunten die ze in de raad van juli en in de commissie hebben verkondigd. Het heeft heel weinig zin dat weer te herhalen. De fractie van D66 is als liberale partij van mening dat het de eigen verantwoordelijkheid van het individu is of hij of zij hiernaartoe wil gaan. Vraag is ook of het logisch is om wel de ene verslavingsfactor toe te staan onder het motto dat is de vrijheid van het individu en bij een ander extreem op de rem te trappen. Terwijl de overheid zelf met bijvoorbeeld de Staatsloterij de grootste gokbaas is en zoveel reklame als men wenst mag maken. Net als bij roken en alcohol gaat het bij het grootste deel van de mensen probleemloos. Om welke stof het ook gaat, daar gaan ze het later op de avond nog over hebben, het hangt af van de verslavingsgevoeligheid van het individu. En daar moeten ze in het kader van zorgaspect ook grenzen aan stellen. Grote zorg hebben ze bij herhaling uitgesproken over het ruimtelijk kader. Voorstellen hadden wel heel erg de strekking van we wilden nooit, maar nu zien we toch om enige reden ineens het licht en we hebben een ondernemer en dan met een gebiedsaanwijzing toevallig net precies op dat stukje in het Lyceumkwartier. Om heel duidelijk aan te geven hoe het volgens de fractie van D66 moet: vrije inschrijving voor alle exploitanten die volledig aan hun voorwaarden voldoen en binnen een ruim gebied. Daarom heeft de fractie van D66 een amendement opgesteld waarin dat wordt geregeld. Ook hebben ze zorgen bij de uitstraling die veel van deze hallen hebben. De straat moest vorig jaar nog de mooiste straat van Doetinchem worden. Dan moet je toch wel heel duidelijk kaders stellen voor gevels en omgeving, wil je dat kunnen borgen. Ook dat hebben ze getracht in een amendement te regelen. Onderdeel van het amendement maakt een kadastrale kaart uit die het in het beleidskader bedoelde gebied aangeeft en verduidelijkt. Ze willen waardering uitspreken voor de portefeuillehouder ruimtelijke ordening die bereid was de kaart die hiervoor gebruikt is, beschikbaar te stellen. Hij leest het volgende amendement voor: A M E N D E M E N T De raad van de gemeente Doetinchem, in vergadering bijeen op 12 november 2009; gelezen het voorstel over beleidskader speelautomatenhal (agendapunt 4); 310

7 overwegende dat: in het voorstel meermalen wordt gesproken van de noordwestkwadrant van Doetinchem; deze plaatsbepaling specificatie verdient; noch het college, noch de gemeenteraad wil aansturen op een bepaald terrein voor een speelautomatenhal; b e s l u i t: 1. aan het dictum toe te voegen dat onder noordwestkwadrant wordt verstaan het gebied dat op dit kaartje is aangegeven; 2. dat gevel, uitstraling en omgeving van een dergelijke onderneming passend moeten zijn in het ruimtelijk beeld van de omgeving. Het gebied van het noordwestelijk kwadrant loopt vanaf de Catharinakerk Heezenstraat Veentjes Nieuweweg Ruimzichtlaan Keppelseweg ten noorden van de Grutstraat Catharinakerk. Ondertekend door de fracties van het CDA, VVD, D66 en ChristenUnie-SGP De heer MOÏZE DE CHATELEUX vervolgt bij de verordening: er wordt gesteld dat de raad vrij is het beleid, indien de raad dat wil, bij te stellen, dan wel te staken. Dat roept voor de fractie van D66 de vraag op hoe het college daarbij wil borgen dat er vervolgens geen claims komen. Het lijkt hem bijzonder lastig. In artikel 8 geeft het college onder punt 7 een aantal weigeringsgronden aan, bijvoorbeeld als leef- en woonsituatie, naaste omgeving of karakter van straat of buurt ontoelaatbaar nadelig 311

8 wordt beïnvloed. En bij punt 8 gegronde vrees voor ernstig gevaar voor de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid. Dat vindt de fractie van D66 prima. Vervolgens komt het college daar bij de intrekkingsgronden als het toevallig wel van toepassing is, niet op terug. Er is dus wel reden om te weigeren, maar als die hal er eenmaal is en het doet zich voor, dan kunnen ze er niets aan doen, dan staan ze met de handen op de rug gebonden. Dat vindt hij niet logisch en hij vraagt aanpassing van de verordening. Eventueel is hij bereid indien noodzakelijk daar nog een amendement voor in te dienen. Hij kan zich echter wel voorstellen dat het college vanuit pragmatische opvatting toezegt dat te regelen. Met nadruk heeft de fractie van D66 het college gevraagd enerzijds onafhankelijkheid te borgen, hulpverlening door heffing te regelen van exploitant naar gemeente en van gemeente richting zorg. Dat komen ze niet tegen. Ze vinden het een goede gedachte in het kader van rechtsgelijkheid waarbij voor andere harddrugs, zoals tabak en alcohol een forse accijns van toepassing is, zogenaamd met het doel te ontmoedigen wat moet de overheid zich gelukkig prijzen dat men er zich niets van aantrekt anders was de staat allang failliet maar dat voor speelhallen en coffeeshops niet geldt. Onderzoek naar de mogelijkheid van eenzelfde hoogte van heffing voor een vergunning op te leggen, acht de fractie van D66 wenselijk. Ook hebben ze gepleit voor een maximum speelbedrag per dag en daar ook objectieve controle- en handhavingscriteria aan te verbinden. Om deze zaak te regelen zal de fractie van D66 hierover een motie indienen. In het traject naar deze vergadering is er een constructief overleg mogelijk geweest tussen fractie van het CDA, fractie van de VVD, de fractie van D66 en fractie van de ChristenUnie-SGP. Wat dat betreft moet vastgesteld worden dat deze raad een forse ontwikkeling wat betreft vaardigheid in dualiteit heeft doorgemaakt. Hij leest de volgende motie voor: M O T I E De raad van de gemeente Doetinchem, in vergadering bijeen op 12 november 2009; aan de orde zijnde een beleidskader speelautomatenhal (agendapunt 4); overwegende dat het wenselijk is het college duidelijke kaders mee te geven; d r a a g t h e t c o l l e g e o p: 1. zorg te dragen dat niet alleen de ondernemer, maar ook het voltallige personeel geldige verklaringen omtrent het gedrag kunnen overleggen; 2. dat er uitsluitend gebruik wordt gemaakt van goedgekeurde c.q. verzegelde kasten; 3. er intrekkingsgronden worden vastgesteld: bij aanwezigheid personeel zonder geldige verklaring omtrent gedrag; 4. idem bij aantreffen niet goedgekleurde c.q. verzegelde kasten; 5. de mogelijkheid te onderzoeken uitsluitend spelen met oplaadbare chipkaarten toe te staan teneinde de mogelijkheid te borgen van een maximum speelbedrag per dag; 6. een objectief controleerbaar absoluut maximum speelbedrag per dag vast te stellen; 7. een heffing vast te stellen, te voldoen aan de gemeente, ten behoeve van de integrale verslavingszorg; 8. als uitgangspunt voor deze heffing te nemen, in het kader van rechtsgelijkheid, een bedrag vergelijkbaar met het percentage aan accijns bij andere afhankelijkheidsgevoelige stoffen; 9. bij zowel de speelautomatenhal als de coffeeshops zo mogelijk uit te gaan van het percentage dat door de rijksoverheid is vastgesteld voor alcohol en tabakswaren; en gaat over tot de orde van de dag. 312

9 De fracties van D66, VVD, CDA, PvdA en ChristenUnie-SGP. De heer KONING memoreert dat de fractie van D66 net een aantal partijen heeft gecomplimenteerd omdat ze denken. De fractie van de PvdA is niet genoemd, maar heeft wel nagedacht. Waar dat toe heeft geleid is dat de fractie van de PvdA op haar standpunt blijft staan en niet zal instemmen met het standpunt van het college om in de noordwestelijke kwadrant of waar dan ook in Doetinchem de vestiging van een speelautomatenhal mogelijk te maken. De fractie van de PvdA ziet niet in waarom afgeweken zou moeten worden van de in Doetinchem al lang geldende regel: geen gokhal in de stad. Gelegenheid om te gokken is volop aanwezig, ook in Doetinchem. Maar dat is voor hen geen reden om dan maar alles toe te laten. De gevaren van gokken zijn bekend. Ze hebben daar in de vorige raadsvergadering op 9 juli uitgebreid over gesproken en voorbeelden genoemd. Uit het voorstel van het college komt ook naar voren dat men die gevaren ook zeker ziet en die in de hand wil houden. De fractie van de PvdA vindt echter dat voorkomen beter is dan genezen en ze begrijpen dat iedereen zijn eigen afweging maakt in deze kwestie. Maar voor hen is de conclusie zeker na denkwerk: geen gokhal in Doetinchem. Ze hebben daarom ook geen behoefte aan het amendement en zullen er tegen stemmen. De heer KUIPERS stelt dat de gemeente Doetinchem zich jarenlang heeft verzet tegen de vestiging van een speelautomatenhal binnen haar grenzen. En succesvol. Zelfs de Raad van State gaf de gemeente Doetinchem gelijk in het door haar gevoerde beleid. In de 21e eeuw keert het tij. We hebben last van een rotte kies in het centrum. Geld lonkt voor de projectontwikkelaar. En wat doet de gemeente? Ze gaat aan de slag met gelegenheidswetgeving. De geschiedenis zal hier later over schrijven als de verordening van Kaiser. Ze duikten de achterkamertjes in. Partijen die tegen waren worden omgepraat, uitgezonderd de fractie van GroenLinks. Die blijft bij haar principe van openbaarheid. Ze zetten hun principes aan de kant en zetten alles op alles om het toch mogelijk te maken een speelautomatenhal te laten vestigen. Is de fractie van GroenLinks dan tegen speelautomaten? Het antwoord is: neen. In onze gemeente zijn er diverse horecagelegenheden met meerdere speelautomaten. Moeten die dan weg? Neen, maar het mag van hen wel wat minder. Maar ze verbannen over onze gemeentegrens of ze verzamelen in een luxueuze hal met fluwelen gordijnen, voor de fractie van GroenLinks hoeft dat niet. Wat hen tegenstaat, is de gekunstelde verordening en de daaraan gekoppelde gelegenheid voor het college om dan, zoals er staat, alles in goede banen te leiden. Het toppunt van deze verordening staat in Beleidsregels speelautomatenhallen onder 4.2.3: indien meerdere aanvragers een gelijke hoogte totaalscore hebben, zal de winnende aanvrager onder toezicht van een notaris door middel van een loterij worden aangewezen. Oftewel een gokhal door middel van een loterij. Om op deze dag van het respect toch nog iets positiefs bij te dragen vond hij in zijn bibliotheek in Mattheus 16: Want de wortel van alle kwaad is geldzucht. Door zich daaraan over te geven zijn sommigen van het geloof afgedwaald en hebben ze zichzelf veel leed berokkend. En in Mattheus 6:24 Niemand kan twee heren dienen. Hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Voor velen uit de raad geldt dat ze niet God dienen en de mammon. Kort gezegd: dit voorstel zal het moeten doen zonder de steun van de fractie van GroenLinks. Zowel het amendement als de motie zijn voor hen overbodig. De heer BLOM voegt zich bij de vergadering. De heer HEIJ merkt op dat de bijdrage van de fractie van de ChristenUnie-SGP bij het onderwerp speelautomatenvoorziening niet losgezien kan en mag worden van hun 313

10 bijdrage bij het onderwerp drugsbeleid, het volgende agendapunt. Hoe je het ook wendt of keert, elk verslavingsgeval in deze gemeente is er een teveel en een probleem voor de verslaafde zelf, het gezin waar ouder of kind een onderdeel van is en de verdere omgeving van de verslaafde, zoals buren en werkgever. Iedere partij maakt hierin zijn afweging en dat heeft ook de fractie van de ChristenUnie-SGP gedaan. Ze zijn tegen een speelautomatenvoorziening en ze zijn tegen coffeeshops als uitgangspunt. Maar op 9 juli hebben ze in deze zelfde raad aangegeven onder welke voorwaarden ze voor een speelautomatenhal zullen stemmen. De fractie van de ChristenUnie-SGP is van mening dat aan die voorwaarden is voldaan en stemt dus voor. Hij verklaart dat de fractie van de ChristenUnie-SGP liever een voorziening heeft voor volwassenen van 21 jaar en ouder waar controle op identiteit plaatsvindt en er buiten de hal geen gebruik van kan worden gemaakt, dan coffeeshops die het gebruik stimuleren van middelen die in handen kunnen komen van jongeren tot wel 13 á 14 jaar. Daar komt bij dat de beheersing van gokproblemen in een drooggelegde hal veel groter is dan op het internet thuis waar je geruisloos en onder invloed je hele bezit kunt verspelen. De beoordeling van het voorstel zelf heeft geleid tot instemming met het door de fractie van D66 ingediende amendement. Enkele elementen wil hij er nog uitlichten. Het maximale verlies moeten ze in de hand houden. Dat is technisch te doen, maar dan lopen ze tegen de grenzen van de privacy aan. Dat vraagt om originele oplossingen. Dat moet toevertrouwd worden aan de bestuurders van een stad die deze voorziening binnen haar grenzen heeft. In de tweede plaats het toepassen van een heffing. Dat zorgt voor voldoende middelen voor de verslavingszorg en heeft hun hartelijke instemming. De heer STEINTJES laat weten te spreken namens de fractie van het CDA met uitzondering van mevrouw Grootjans. Een speelautomatenhal kan een aanwinst voor Doetinchem zijn. Een kwalitatief hoogwaardige voorziening kan de aanwezige kwaliteiten versterken. Het kan ook een gezellige uitgaansgelegenheid zijn. Hij zegt drie keer kan, want om dit zo te laten zijn moet aan voorwaarden zijn voldaan. De plek, de spelregels in de vorm van een APV en beleidsregels en de verslavingszorg moeten goed vastgesteld worden. Door te kiezen voor het zogenaamde noordwestkwadrant, dat ook beschreven wordt in het amendement van de fractie van D66, kan de locatie goed geregeld worden. De samenkomst met voorzieningen als Amphion, Gruitpoort en bioscoop zorgt voor een versterking van elkaar. Tevens wordt de vermenging met de natte horeca vermeden. Parkeren en sociale controle moeten ook worden geborgd. De regels moeten strikt en helder zijn. Daarom zijn ze blij met de voorgestelde regels. Er komt maar één speelautomatenhal. De soorten spelen zijn divers, een- en meerpersoons en om niet te hoeven gokken zijn er naast kans- ook behendigheids- en vermaaksautomaten. De vestiging van een automatenhal biedt tevens de mogelijkheid zelf de regels tegen verslaving en zorg goed te borgen. Dit in tegenstelling tot automaten in de horeca, loterijen en internetgokken. De leeftijdsgrens van 21 jaar vinden ze prima. Geen gratis lokkertjes in de vorm van drankjes, hapjes of wat dan ook, dat is ook goed. Dat het verlies per uur bij wet geregeld is en er beperkte openingstijden zijn, zal ook helpen om dit allemaal in te dammen. Maar als er de mogelijkheid is om hierin nog scherper te zijn, bijvoorbeeld door alleen maar te spelen met een chipkaart of een absoluut maximumbedrag per dag, dan hebben ze dat nog veel liever. Ook dat staat verwoord in het stuk dat door de fractie van D66 is aangeleverd. Als ze vervolgens de verslaving nog verder willen beperken, moeten controle, toezicht en goed onderzoek uitkomst bieden. Wat betreft de fractie van het CDA mag hier ook heel wat van de ondernemers worden gevraagd. Goede strenge regels zijn net zo nodig als zorg. Die zijn samen met een geschikte locatie voorwaarde voor een prachtige hoogwaardige voorziening en een aanvulling op al datgene wat Doetinchem al te bieden heeft. Mevrouw DUIJN herinnert eraan dat bij de behandeling op 9 juli van de mogelijke 314

11 aanpassing van de verordening om een speelautomatenhal te kunnen realiseren, veel fracties daarover hun zorgen hebben geuit. Ook de DSD-fractie heeft dat gedaan. Het college heeft de opmerkingen ter harte genomen en veel daarvan in de verordening verwerkt. Dat moet ze het college nageven. Toch heeft het college daarmee de DSDfractie niet kunnen overtuigen. Op 9 juli heeft ze gezegd het probleem objectief te willen bekijken, alle zorgpunten. Ze heeft het principe niet direct een rol laten spelen in de verwachting dat alle geuite zorgen het college en de fracties zouden kunnen overtuigen om niet tot wijziging over te gaan. Ze vindt het verbazingwekkend dat daar waar deze raad meermalen in het verleden een wijziging van de verordening heeft afgewezen er nu wel draagvlak voor blijkt te bestaan. Ze vindt het ook verbazingwekkend dat ze een aantal van de raads- en collegeleden heeft horen zeggen voor mij hoeft het niet terwijl er nu in collegeverband en fractieverband een andere mening naar voren komt. Speelt de economie hier misschien een rol? Voor de DSDfractie speelt principe wel een rol. Ze weet dat er meer mensen in Doetinchem zo over denken. Ze heeft ze gesproken. Namens hen zegt ze: geen speelautomatenhal mogelijk maken! Ze maakt de aanwezigen deelgenoot van het volgende. In de jaren 80 heeft hier enige tijd een speelautomatenhal bestaan aan de Veemarkt, Big Apple. Raad en college hebben samen opgetrokken om de zaak verwijderd te krijgen. Helaas is haar vanuit die tijd een situatie bekend van een jongeman van wie het leven in die vrij korte tijd definitief in de vernieling is geraakt. Het heeft hem zijn leven gekost. Deze ervaring naast haar principe om geen speelautomatenhal mogelijk te maken, is voor de DSD-fractie reden om tegen dit voorstel te stemmen. Dat betekent tevens dat ze de motie en het amendement niet ondersteunt. De heer VERHOEVEN spreekt namens de fractie van de VVD uit dat zijn fractie na alles wat erover gezegd is, onder voorwaarden voorstander was, is en blijft van de vestiging van een speelautomatenhal of een casino. Wat dat betreft staat zijn fractie wel het gemakkelijkste in deze discussie. Ze zijn daarin heel consistent. Dat betekent niet dat het voor hem zomaar kan. Zowel ruimtelijk als in je verordening moet je goed regelen dat een aantal ongewenste randeffecten tot een minimum worden beperkt. Maar voor de fractie van de VVD is het vertrekpunt vertrouwen in mensen, mensen de ruimte geven om zelf keuzes te maken en niet om voor hen een besluit te nemen wat ze niet of wel zouden mogen doen. In dat licht is voor hen de grens van 21 jaar eigenlijk een beetje overdreven. Als je 18 bent mag je uitgezonden worden, je mag alles doen, je mag stemmen, maar je mag niet gokken in Doetinchem. Dat vinden ze een stapje te ver gaan. Maar met elkaar moeten ze een gedragen besluit nemen. Daarom hebben ze zowel motie als amendement ondersteund. Burgemeester KAISER heeft grote waardering voor de rust en kalmte waarmee de raad dit onderwerp waar veel emotie aan vast hangt, behandelt. Hij voelt zich echter door een van de sprekers, de heer Kuipers wel geraakt. Die zei dat deze verordening als hij wordt aangenomen zal worden aangehaald als de verordening van Kaiser. Als hij doorgaat, zou hij er nog trots op zijn ook dat deze zijn naam zou dragen, maar niet omdat het een voorbeeld van achterkamertjespolitiek is, want dat is het namelijk niet. Hij gaat zichzelf ook niet op de borst kloppen, maar hij vindt dat hij op 9 juli buitengewoon open en transparant is geweest en het dilemma, zoals het zich bij hem en bij iedereen heeft voorgedaan, geschetst heeft en heeft gezegd welke overwegingen daarbij gemaakt zijn. Daarbij heeft hij het achterste van zijn tong laten zien. Dan kan je het met de conclusies en uitwerkingen niet eens zijn, maar om dan nu te zeggen dat dit een voorbeeld is van achterkamertjespolitiek dan nodigt hij hem beleefd uit op deze dag van het respect om dat te proberen of te verhelderen of te corrigeren. Want hij meent dat als je naar deze portefeuillehouder kijkt dit een toonbeeld is openheid en transparantie, omdat je bij dit soort moeilijke onderwerpen er alleen maar samen uit kunt komen door van meet af aan open en transparant te zijn en ook de dilemma s te benoemen. Dat heeft hij toen gedaan. Dat heeft hij bij de uitwerking 315

12 gedaan en dat blijft hij ook vandaag doen. Maar op een gegeven moment moet je vooruit en dan maak je een keuze. De ene of de andere kant op, maar je moet kiezen. Die dag is vandaag en ze weten al maanden dat ze dat van plan zijn. Een tweede opmerking en dan kan je zeggen maak je niet te druk en stap er overheen, en dat doet hij dan ook, maar hij wil het wel gezegd hebben en anders komt het misschien in zwang in dit huis is dat als mensen een afweging maken, ze dan voor te houden dat ze van hun geloof afvallen en als Mattheus er dan bijgehaald moet worden, dan vindt hij dat wel ver gaan. Het standaardgrapje van de loting bij de notaris is: sinds de burgemeester geen hoge hoed meer draagt en de lotjes niet meer bij hem uit de hoge hoed vandaan getoverd worden, doen ze het gewoon bij de notaris. Zo gaat het als het eerlijk moet gebeuren. Je kunt er toch geen bezwaar tegen hebben dat een systeem wordt toegepast dat al sinds jaar en dag in gebruik is en onbetwist is, en dat ze daar zwaar aan gaan tillen. Tenzij het als een kwinkslag is bedoeld, maar dan had hij die kwinkslag liever wat het andere betreft ook achterwege gezien als hij het heeft over de passage uit Mattheus. Dan had hij veel beter een andere passage van Mattheus kunnen kiezen, spelend met namen, waarin staat: geef de keizer wat de keizer toekomt. Dat is inderdaad een hele goede verordening. Als dit inderdaad de Kaiserverordening genoemd gaat worden en die wordt straks in het Binnenlands Bestuur, het VNG-blad en misschien zelfs in buitenlandse tijdschriften genoemd met de vraag wat daar in Doetinchem aan de hand is, dan is hij er trots op dat zij met alle morele en praktische dilemma s waar ze tegenaan gelopen zijn, met elkaar in Doetinchem de consensus hebben weten op te bouwen dat er een verordening is uitgekomen die acceptabel is, juist in deze tijd, juist in deze stad die de norm zo hoog legt als het gaat om openbare orde en veiligheid en over de gezondheid van zeker ook de jonge mensen. Dan mogen ze trots zijn op een verordening die de lat zo hoog legt, de drempel zo hoog als het juist gaat over het weghouden van mensen die ze daar liever niet bij zien en als het gaat over het waarborgen van kwaliteitsvoorschriften en dan daagt hij hem uit om een gemeente in Nederland te vinden waar ze striktere normen hebben in hun verordening dan in de gemeente Doetinchem. Tenzij hij zegt er valt met ons helemaal niet te praten. Maar als ze dan een verordening hebben en ze hebben deze, laten ze er dan ook trots op zijn. Hij zou na vandaag als de raad hiermee akkoord gaat met trots en verve overal durven uit te leggen waarom het deze verordening is. De raad maakt die verordening. Het college heeft een voorstel op tafel gelegd. En het college heeft wel heel goed naar de raad geluisterd. Hij zegt dat met nadruk, omdat ze wisten hoe precair het lag en hoe gevoelig en daarom hebben ze zeer secuur gekeken wat het college kon doen met elke opmerking van de raad. Hij denkt dat elke opmerking kritisch en constructief een plek gekregen heeft. Waar dat niet het geval is, kunnen ze daar vandaag over met elkaar in debat treden. Hij is heel blij met de opstelling van de heer Moïze de Chateleux. Hij merkte ook bij het debat in juli dat hij zei dat je wel een bepaalde kant op wilt gaan en dat hij daarin best wil meedenken, maar dat er nog een aantal hobbels zat die door zijn fractie genomen zouden moeten worden. Die hobbels heeft het college geduid en daar hebben ze oplossingen voor gevonden. Hij bespeurt bij de heer Moïze de Chateleux dat die oplossingen voor een belangrijk deel zijn gerealiseerd, maar nog niet helemaal. Hij doet een uitnodiging naar zijn collega s en daarmee ook naar de portefeuillehouder om aan te geven wat ze vinden van de aanscherping die hij nu mede namens anderen doet. Wat betreft het amendement vindt hij het een vondst om op deze wijze de discussie over welk gebied ze het hebben voor eens en voor altijd vast te pinnen: dat is het gebied, daar hebben we het over en nergens anders over. Als tweede, dat het een degelijke, fatsoenlijke uitstraling moet krijgen in het ruimtelijk beeld van de omgeving is helder. Hij kan namens het college toezeggen dat het akkoord gaat met dat amendement. Vervolgens heeft de meer Moïze de Chateleux een aantal vragen gesteld en tegelijk een motie ingediend. Deze vragen en de motie ziet burgemeester KAISER in elkaars verlengde. Wat gebeurt er als de betreffende exploitant niet nakomt wat ze vanavond met zoveel zorgvuldigheid gaan voorschrijven als criteria 316

13 waaraan die moet voldoen? Wat gebeurt er als dat zo stelselmatig gebeurt dat je er spijt van zou kunnen krijgen in de toekomst, dat ze toen wel die verordening hebben aangenomen op 12 november, maar dat het niet eens tijd wordt om dat te gaan heroverwegen? Net als dat ze ook een aantal jaren geleden opnieuw begonnen zijn te denken hoe het zit met het coffeeshopbeleid. Of ze dat niet eens tegen het licht moeten houden. Die vrijheid heeft de raad altijd. Die vrijheid heeft het college of de portefeuillehouder altijd om het er met de raad over te gaan hebben, of ze niet gelet op een aantal maatschappelijke omstandigheden dat nog eens een keer opnieuw tegen het licht moeten houden. Dat kan altijd, maar hij wijst erop dat in een juridisch systeem je niet van de ene op de andere dag iets kunt veranderen. Dat heeft een bepaalde remweg nodig. Dat is niet ongebruikelijk in Nederland, maar dat zijn allemaal zaken waar je het met elkaar over kunt hebben. Juist ook vanwege de afwikkeling van mogelijke juridische claims als je mensen zou onthouden waar ze denken recht op te hebben. Het is de raad bekend dat er al een groot aantal aanvragen is binnengekomen. Ook om dit soort aanvragen zodanig zuiver af te wikkelen dat daar geen claims uit kunnen voortvloeien, heeft het college buitengewoon zorgvuldige en gedetailleerde beleidsregels opgesteld. Als de raad dat wil kunnen die beleidsregels nog verder worden aangevuld. Hij kijkt dan vooral naar de motie die namens de heer Moïze de Chateleux en anderen is ingediend. Op voorhand zegt hij dat hij voor die motie alleen maar sympathie kan opbrengen. Deze motie is niet een kritische kanttekening bij, maar een constructieve aanvulling op het voorstel. Al datgene wat er in de motie staat was hij al van plan in het verkeer met de toekomstige exploitant. Als de raad zegt dat hij dat dan ook ergens moet waarborgen, zegt hij dat hij met de huidige formulering al een heel eind komt, zeker als je naar de beleidsregels kijkt. Hij zal met zijn adviseur nog eens kijken of datgene wat in de motie staat al gedekt wordt. Volgens hem al voor een heel groot deel. Waar dat niet het geval is, worden de beleidsregels aangevuld. Dat zal hij de raad laten weten. Mocht het zo zijn dat het leidt tot een aanscherping van de formulering in de verordening zelf, dan meldt hij dat de raad ook en komt er wat in de Tweede Kamer heet, een novelle, maar dat doen ze er dan nog eens een keer overheen. Maar datgene wat in de motie is weergegeven past precies in de filosofie die hij op 9 juli als portefeuillehouder heeft overgedragen. Als het dan gebeurt, dan doen ze het op een dusdanige manier dat het ook verantwoord is. Hij loopt de negen punten na. Als het er over gaat dat het complete personeel een verklaring van gedrag moet kunnen overhandigen, dan vindt hij dat logisch. Dat betekent dus ook dat daarop gehandhaafd moet worden. Het tweede punt van de goedgekeurde en verzegelde kasten is al wettelijk verplicht. Alleen als hij daarmee bedoelt te zeggen: Wie handhaaft dat? Het is een dode regel, kan hij zeggen dat het college daarmee aan de slag gaat. En als ze controle gaan uitvoeren doen ze dat samen met alle bevoegde instanties, ook van de departementen die daarover gaan, zodat wie die exploitant ook wordt, deze van tevoren weet bezint eer ge begint want dit is een gemeente waar de letter van de wet en de verordening geen dode letter is, maar een springlevende letter waar ze wekelijks en als het moet dagelijks naar zullen kijken. Dat dit geen grootspraak is, maar staand beleid in Doetinchem daar kan menige horecaexploitant over meepraten. Alleen zullen die dat niet aan de grote klok hangen. Maar ze hebben in Doetinchem de naam een strenge gemeente te zijn. Hij krijgt zelfs een aanwijzing dat er exploitanten zijn die liever naar elders gaan omdat ze daar soepeler zijn dan hier en juist dat type exploitanten ziet hij ook liever eerder vertrekken dan dat ze blijven. We zijn een gezellige gemeente waar je je wel aan de regels moet houden, want anders is het vroeg of laat niet gezellig meer. Over de punten 5 en 6 zegt hij dat hij daar zelf niet op gekomen was, terwijl hij toch behoorlijk ict-minded is, maar het idee van de oplaadbare chipkaarten vindt hij jammer dat hij het zelf niet eerder bedacht heeft, maar hij geeft de heer Moïze de Chateleux en zijn collega s de eer dat hij wil nagaan of dat op deze manier kan. Het kan ook op vele andere manieren, dus daar moet met de exploitant uit te komen zijn. Dat kan dan meteen ook inhouden dat je een objectief controleerbaar maximum bedrag krijgt. Daar had hij 317

14 deze zomer nog geen echte oplossing voor, maar die dient zich nu aan. Dat is iets waar je ook naar een exploitant toe volstrekt helder in kunt zijn. De punten 7 en 8 uit de motie ziet hij ook als een geheel. Het college had al gezegd dat ze juist het zorgbeleid in de verordening willen hebben. Hij wil daar graag de heer Kuipers over horen: als erover gesproken wordt op een manier dat ze over bepaalde zorgaspecten en met name de hele verslavingsproblematiek heen stappen, zou hij ook graag eens horen dat als je dat allemaal zo gaat inbouwen en als je dan ook de exploitant belast om bij te dragen tot de integrale verslavingszorg, dat je je dan toch mag laten zien als gemeente Doetinchem, juist ook als een zorgzame en sociale gemeente. Als hij het straks na het amendement en de bijdragen van de anderen nog steeds de Kaiserverordening blijft noemen, dan zou hij er nog eigenlijk trots op zijn ook. Maar hij hoort graag van de heer Kuipers wat die ervan vindt dat ze dat zo duidelijk regelen in Doetinchem wat op geen enkele plaats is. Dat mag hem toch ook met een zekere trots of blijheid of in ieder geval respect vervullen. Het college gaat ervoor om de punten 7 t/m 9 in het beleid te incorporeren. Hij heeft het standpunt van de andere sprekers gehoord. Dat is bij de fractie van de PvdA en de DSD-fractie dat ze erover hebben nagedacht en het op zich in hebben laten werken en dat ze blijven bij de afweging die ze gemaakt hebben. Hij wil dat respecteren. In de afgelopen week toen ze het erover hadden wat nu de kernwaarden zijn, heeft hij als eerste genoemd vrijheid en democratie. Hij heeft gezegd dat we een open en een democratische stad zijn en dat hij Doetinchem kent als een stad van leven en laten leven. Dat houdt uiteraard ook in dat ze als raad bij een dergelijk onderwerp de vrijheid moeten geven en de openheid naar elkaar toe moeten betrachten om elkaars standpunt te respecteren, juist op de dag van het respect. Hij is vooral wat uitvoerig ingegaan op de motie van de fractie van D66 omdat het voor hem ook de kapstok was om nog op een paar punten waarbij hij extra zorg proeft bij niet alleen de fractie van D66 maar ook de gehele raad extra in te zoomen om de zorg die daarover leeft weg te nemen. De heer MOÏZE DE CHATELEUX geeft in zijn tweede termijn te kennen dat hij behoorlijk tevreden is. De motie is geen kritiek, maar aanvullend. Waar het gaat om de kasten heeft hij contact gehad met de TU-Delft. Daar heeft men hem verteld dat het technisch mogelijk is. Het gebeurt, alleen nog niet bij dit soort kasten, maar het is vrij simpel te organiseren. Daar houdt hij de portefeuillehouder aan. De heer KUIPERS wil nog wat dingen verhelderen naar aanleiding van vragen die hem zijn gesteld. Wat de achterkamertjespolitiek betreft wijst hij op de mail die hij woensdagavond kreeg van zijn fractievoorzitter waarin alle fractievoorzitters werden uitgenodigd om hier in de fractiekamer nog eens over dit blijkbaar moeilijke onderwerp met elkaar te praten. Daar komt zijn opmerking over achterkamertjespolitiek vandaan. Hij bestrijdt in dit geval dat de portefeuillehouder uitspreekt dat er consensus is. Volgens hem is er geen consensus. Er is een duidelijk verschil tussen voor en tegen. De heer STEINTJES wil zich graag distantiëren van de opmerkingen betreffende achterkamertjespolitiek. Op het moment dat iedereen er van op de hoogte is dat er overleg gevoerd wordt door verschillende fracties, is er toch helemaal niets mis mee. Ook de heer Kuipers was ervan op de hoogte en had zich daarbij kunnen voegen en zijn inbreng kunnen hebben. Wat is daar achterkamertjespolitiek aan? Daar schaamt zich hier toch helemaal niemand voor dat ze in gezamenlijk overleg proberen tot consensus te komen? De heer KUIPERS schaamt zich er niet voor, maar dan behoeft de heer Steintjes zich er ook niet voor te schamen dat hij dat achterkamertjespolitiek noemt. De heer STEINTJES maakt er bezwaar tegen dat het achterkamertjespolitiek genoemd wordt, want dat is het dus niet. De heer KUIPERS noemt het zijn goed recht om daar bewaar tegen te maken. Mattheus zal hij nog even nalezen, want hij is daarin nog niet direct tegengekomen geef de keizer wat de keizer toekomt. Ondanks alle strenge regels die worden gesteld, betekent het voor de fractie van GroenLinks dat ze in hun afwegingen 318

15 uiteindelijk kiezen voor de zwakkere, in dit geval degene die geen weerstand kunnen bieden aan de verleiding van het grote geld. De heer HEIJ laat weten dat de genoemde tekst staat in Mattheus 22 vers 21. Mevrouw DUIJN stelt dat de mening van de DSD-fractie duidelijk is overgekomen. Ze heeft er niets aan toe te voegen. De heer VERHOEVEN heeft nog twee opmerkingen. Volgens hem is bij overleg om te komen tot een goed raadsbesluit zeker waar al meerdere keren in het openbaar gesproken is over dit en het volgende onderwerp de kwalificatie achterkamertjespolitiek onjuist en voor rekening van de fractie van GroenLinks. Het feit is dat hij de complimenten uitspreekt voor de manier waarop ze met elkaar de discussie aangegaan zijn en hier ook in alle openheid hebben gevoerd en de opmerking dat voor de meeste partijen ook gold dat het standpunt dat ze op 9 juli hadden ook hier hetzelfde is gebleven. Er is op deze manier alleen getracht de verordening helder te maken. De heer VAN DOESUM reageert op wat de heer Verhoeven zei over de kwalificatie achterkamertjespolitiek. De fractie van GroenLinks heeft geantwoord op de uitnodiging die de heer Verhoeven verstuurd heeft dat er gisterenavond vooroverleg was over dit onderwerp, dat ze kiezen voor het openbaar debat. Dat is met de term achterkamertjespolitiek bestempeld, maar het is heel principieel. Zijn fractie kiest voor het openbare debat waar de hele raad aan mee kan doen en niet alleen de fractievoorzitters, waar ook het publiek bij aanwezig kan zijn en niet alleen maar de raadsleden, waar ook verslag van gedaan wordt aan de Doetinchemse bevolking en niet daar waar helemaal geen notulen van gemaakt wordt. Dat is het verschil dat de fractie van GroenLinks maakt als het gaat om het oplossen van problemen in een besloten sfeer of in de openbaarheid. En zij kiezen principieel voor het laatste. De heer BLOM vindt de opstelling van de fractie van GroenLinks een beetje hypocriet. De fractie van D66 staat bekend als diegene die als het enigszins mogelijk is alles in het openbaar doet. Maar hij neemt aan dat ook de fractie van GroenLinks van zichzelf weet dat wanneer je een amendement indient of bezig bent met een amendement of motie, dat het gebruikelijk is afgelopen maandag kwam de heer Van Doesum nog naar hem toe om te vragen wat hij er van vond en wat er veranderd moest worden om dat vooraf te doen, voordat je in de raadszaal de discussie in alle openheid en openbaarheid voert. Om dat de kwalificeren als niet openbaar en vrij van de democratie, dat vindt hij op z n minst hypocriet en daar wil hij zich graag van distantiëren. Dat is nooit zijn bedoeling geweest en naar hij aanneemt ook niet van de rest van de raad die bezig geweest is om deze motie zo samen te stellen dat er een positieve motie uit komt die onder andere wat meerwaarde geeft en wat duidelijkheid geeft aan die verordening. Mevrouw DUIJN meent dat er nog wel enig verschil is wanneer je als fractie een motie of amendement schrijft en je vraagt aan een andere fractie of hij of zij dat wil ondertekenen, of dat je van tevoren bij elkaar gaat zitten en gezamenlijk de motie of het amendement opstelt en dat dan als geheel, terwijl je al van tevoren weet dat fracties het daarmee eens te kunnen zijn, als je dat dan in gaat dienen. Er is nog wel verschil tussen aan iemand vragen om iets te ondersteunen en een gezamenlijk gemaakte tekst in te dienen. De heer STEINTJES reageert dat ze hier toch regelmatig hebben gehad dat er bij moties die het nog niet helemaal gingen halen overleg gevoerd werd tussen fracties. Dan werd er een zinnetje toegevoegd of een zinnetje geschrapt en dan kon de andere partij zich er ook achter stellen. Het grote verschil daartussen kan hij niet ontdekken. Mevrouw DUIJN verduidelijkt dat het verschil is, dat wat vanavond ingediend is al van tevoren met elkaar is besproken en zo ingediend en dat is toch iets anders dan wanneer er een voorstel ter vergadering wordt ingediend en ze toch nog even met elkaar gaan overleggen. 319

16 De heer VERHOEVEN benadrukt dat ze er inclusief vandaag tot drie keer toe in de openbaarheid over gesproken hebben en er is niemand de mond gesnoerd of de mogelijkheid ontnomen om te zeggen wat hij wilde. In die zin is het volgens hem precies zoals democratie uitgevoerd moet worden. De heer MOÏZE DE CHATELEUX zegt dat ze net als afgelopen maandag een tsunami van moties hadden kunnen krijgen van diverse partijen met allemaal ongeveer dezelfde strekking. Je kunt ook met elkaar kijken of je in het kader van effectief vergaderen die verschillende moties in elkaar kunt schuiven en dan tot een motie kunt komen. En dat is wezenlijk iets anders dan achterkamertjespolitiek, zegt hij tot de heer Kuipers. Burgemeester KAISER verklaart dat wat hem stak in de opmerking van de heer Kuipers in de eerste termijn was dat hij zijn naam verbond aan de verordening en dat in een adem koppelde aan het begrip achterkamertjespolitiek. Het ligt een beetje delicaat. De portefeuillehouder is in dit geval niet een lid van het college, zijnde een lid van de coalitie. Die maakt dus niet deel uit van welk politiek beraad dan ook. En daar is hij ook buitengewoon zuiver en transparant in. De raadsleden hebben net gezegd wat er verstaan kan worden onder overleg in het politieke circuit. Daar wil hij niets aan toevoegen. Wel wil hij benadrukken dat hij in de rol van voorzitter/portefeuillehouder extra kwetsbaar is en vindt dat hij er recht op heeft om zich hier publiekelijk te verdedigen. Elke ingewijde weet dat hij zich niet bij politiek beraad heeft betrokken, maar hij wil ook graag voor de burgers helder maken dat hij in dit complex dossier als portefeuillehouder en tevens voorzitter van de raad de regels van het spel, namelijk over de terughoudendheid als het gaat over politieke betrokkenheid van de burgemeester, in acht heeft genomen. Dat wil hij hier graag gezegd hebben omdat hij en ieder die erbij betrokken is weet dat het zo is. Wat betreft consensus vindt hij het een belangrijke kernwaarde van het bestuur juist in deze gemeente dat ze de dingen proberen te doen in consensus. Dat wil niet zeggen dat je overal dezelfde opvatting over moet hebben, maar dat je het politiek bestuurlijke proces zo met elkaar organiseert dat je met elkaar een goed debat kunt voeren om tot een goed besluit te komen. Die consensus is dus niet pappen en nathouden en dingen verdoezelen. Die open consensus hoort bij een open democratische stad. Die hebben ze hier met elkaar en dat is vanavond ook weer gebleken. Hij vindt dat ze daar ook best trots op mogen zijn. Mevrouw GROOTJANS legt de volgende stemverklaring af. Vaker besluiten ze als bestuurders van deze gemeente of een voorziening wordt toegevoegd aan deze gemeente. Zo deden ze dat deze week bijvoorbeeld voor de ijsbaan en vandaag voor de automatenhal. Dit is ongeacht het feit of inwoners daar gebruik van gaan maken of willen maken. Doorgaans toetst ze een dergelijk besluit aan nnww (nut, noodzaak, wenselijkheid en waarde). Met name het begrip waarde is ingebed in haar eigen levensvisie. Het collegevoorstel met daarin de randvoorwaarden in het kader van de verslavingszorg en de bescherming van zwakkeren, de discussie in de fractie, de discussie in de raad hebben haar niet kunnen overtuigen van de noodzaak van deze voorziening, niet van het nut, niet van de wenselijkheid, niet van de waarde noch van de hoogwaardigheid. Ze zal om die reden tegen de motie stemmen en tegen het voorstel. De wnd. VOORZITTER brengt het amendement in stemming. Vóór stemmen de fractie van D66, fractie van de ChristenUnie-SGP, fractie van het CDA (behalve mevrouw Grootjans) en de fractie van de VVD. Tegen stemmen de DSD-fractie, de fractie van de PvdA, de fractie van GroenLinks en mevrouw Grootjans (CDA). Daarmee is het amendement aangenomen met 16 stemmen voor en 14 tegen. 320

17 De wnd. VOORZITTER brengt het geamendeerde voorstel van het college in stemming. Vóór stemmen de fractie van D66, fractie van de ChristenUnie-SGP, fractie van het CDA (behalve mevrouw Grootjans) en de fractie van de VVD. Tegen stemmen de DSD-fractie, de fractie van de PvdA, de fractie van GroenLinks en mevrouw Grootjans (CDA). Daarmee is het voorstel aangenomen met 16 stemmen voor en 14 tegen. De wnd. VOORZITTER brengt de motie ingediend door de fractie van D66 in stemming. De heer KONING legt de volgende stemverklaring af. De fractie van de PvdA heeft tegen het casino gestemd vanuit het idee over verslavingszorg. Deze motie zien ze als een bijdrage aan het inperken de risico s en daarom zullen ze voor deze motie stemmen. Vóór stemmen de fractie van D66, fractie van de PvdA, fractie van de ChristenUnie- SGP, fractie van het CDA en de fractie van de VVD. Tegen stemmen de DSD-fractie en de fractie van GroenLinks. Daarmee is de motie aangenomen. 5. GEMEENTELIJK DRUGSBELEID De heer MOÏZE DE CHATELEUX vindt het een goede zaak dat drugsbeleid, ongeacht wat het is, tegen het licht wordt gehouden. Bescherming van de gezondheid van vooral jongeren en het voorkomen van blootstelling aan onverantwoorde risico s is iets wat raadsbreed wordt onderschreven. Uiteraard leggen de partijen vervolgens verschillende nuances aan. Daarom maakt men deel uit van verschillende partijen. Dat hoort zo in een democratie. Wel acht de fractie van D66 aanscherping van het beleid gewenst. De minimum afstand tussen coffeeshops en scholen of jeugdvoorzieningen is in hun ogen te klein. Dat betekent dat onderzoek naar de mogelijkheid van verhuizing van een shop indien deze op te korte afstand is gevestigd, gewenst is. Het moge duidelijk zijn dat daarmee niet een incidentele schommel of wip wordt bedoeld; ook mag duidelijk zijn dat er te allen tijde aansluiting dient te zijn bij het landelijk vigerend beleid op dat punt. Als dat beleid op enig moment een andere afstand voorschrijft, behoeft het college niet opnieuw richting raad te komen maar wordt daar uiteraard automatisch bij aangesloten. De overlast die omwonenden ervaren wordt voornamelijk veroorzaakt door gebrek aan voldoende parkeerplaats. Aanleg van parkeerplaatsen is in de praktijk onmogelijk of in ieder geval uiterst moeilijk te realiseren. Ook hier geldt dat het in de lijn ligt de mogelijkheid te onderzoeken van verhuizing naar een locatie waar dit probleem minder of niet aanwezig is. Doel en streven zijn coffeeshops weer te laten worden waar ze oorspronkelijk voor bedoeld waren: verkooppunten voor lokale gebruikers. Dit kan alleen worden gerealiseerd als je voor objectieve handhaafbaarheid zorgt. In de ogen van de fractie van D66 zou dat door een passysteem kunnen en de mogelijkheid daartoe zou onderzocht moeten worden. Los daarvan maakt een passyssteem het onderzoek waaraan men moet deelnemen mogelijk; immers door de gegevens uit te lezen is vast te stellen waar kopers vandaan komen en hoe vaak men koopt. In principe zullen alle fracties het eens zijn over de wenselijkheid van het terugdringen van het thc-gehalte. De fractie van D66 achte het wenselijk nog even te wachten met het dwingend opleggen van een maximum tot er objectieve testen voor de exploitant op de markt zijn. Ruiken, wat op dit moment de manier schijnt te zijn waarop exploitanten het vaststellen, vinden zij geen objectief criterium en is ongeveer te vergelijken met de praktijk in een alcoholpaviljoen in een psychiatrisch ziekenhuis waar men onderling als meetresultaat neemt de stilheid van de handen. Daar willen ze geen voorbeeld aan nemen. Zodra mogelijk heeft het college de zegen van de fractie van D66, maar ze moeten daar even op wachten. Ze willen pleiten de mogelijkheid te onderzoeken om te komen tot een 321

18 heffing door de exploitant af te dragen aan de gemeente die het daarmee geoormerkte geld zal aanwenden voor de zorgverlening. Zoiets als: de vervuiler betaalt. Daarnaast vinden ze de rechtsongelijkheid onlogisch ten opzichte van bijvoorbeeld tabak en alcohol waar een hoger accijns op ligt en wat eveneens fors verslavende middelen zijn. Voordeel is bovendien dat hiermee de hoeveelheid die men voor een bepaald bedrag krijgt vermindert met als logisch gevolg ook vermindering van het gebruik. De fractie van D66 wil voorstellen een integrale discussie op gang te brengen betreffende de overlast van alle vormen van verslaving. Dit ten einde een integraal beleid tot stand te brengen. Ze maken zich grote zorgen over de toenemende praktijk waarin de zwakkeren in de samenleving worden overgehaald hennepteelt in hun woning toe te staan. Als het fout loopt en dat is in de praktijk altijd zo betalen zij vervolgens de prijs terwijl de werkelijk verantwoordelijken buiten schot blijven. De fractie van D66 vindt dat bijzonder moeilijk te accepteren. Waar enigszins mogelijk zal hard moeten worden opgetreden tegen deze persoon en waar mogelijk is prudent optreden in de richting van de zwakkere gewenst. Het totale beleid dat hier wordt bedoeld staat of valt met handhaafbaarheid. Om die reden is gekozen voor aanscherping van de regels en de kaders waarbij vermindering van het aantal coffeeshops niet wordt uitgesloten. Onderzoek naar realisatiemogelijkheid achten ze ook hier gewenst. Hiertoe dient de fractie van D66 de volgende motie in: MOTIE De raad van de gemeente Doetinchem, in vergadering bijeen op 12 november 2009; aan de orde zijnde: de nota drugsbeleid; overwegende dat: - de verslavingsnotitie verslavingen en de nota drugsbeleid geen onderscheid maakt tussen de lichamelijke en geestelijke afhankelijkheidstermijn, en met name de geestelijke afhankelijkheidstermijn, een verslavingsstof afhankelijke factor toevoegt; - een discussie over verschil in ernst van verslavingsvormen niet aan de orde is, immers ongeacht de stof of vorm waarvan het individu afhankelijk is, levert het ongewenst verlies aan kwaliteit van leven voor het individu en zijn/haar omgeving op; - of men lichamelijk en/of geestelijk afhankelijk wordt, afhangt van de verslavingsgevoeligheid en niet of in veel mindere mate van het al of niet eenvoudig in aanraking kunnen komen met middel of vorm; - de minimumafstand van 250 meter tot scholen en jeugdvoorzieningen dient te worden vergroot; - de coffeeshops voor de omwonenden, met name door het gebrek van voldoende parkeerplaatsen bij tenminste twee van de drie shops, overlast opleveren; - het wenselijk is de coffeeshops te doen verhuizen naar een dusdanige locatie dat zij geen overlast meer opleveren, huisvesting op een industrieterrein wordt hierbij niet uitgesloten; - een situatie waarin meerdere coffeeshops op één locatie worden gehuisvest denkbaar is en haalbaarheid onderzocht zou moeten worden; - als mogelijkheid om de coffeeshops weer te doen zijn waar ze oorspronkelijk voor bedoeld waren: verkooppunten voor de lokale gebruikers, de mogelijkheid van invoering van een passysteem moet worden onderzocht; - een passysteem objectief onderzoek naar gebruik en herkomst gebruikers mogelijk maakt; - een passysteem bovendien handhaving vereenvoudigt en effectief maakt; - vermindering van het maximum thc-gehalte wenselijk is; - er op dit moment geen testmiddelen zijn, behoudens in een laboratorium, teneinde de daarvoor noodzakelijke test uit te voeren; 322

19 - hoeveelheid thc bij iedere partij kan afwijken, hetgeen een onderzoek van iedere afzonderlijke partij noodzakelijk zou maken; - aangezien uitsluitend het voor verkoop van een vastgestelde hoeveelheid in voorraad hebben wordt gedoogd en vervoer is verboden, het opleggen van deze test een vorm van uitlokking zou inhouden; - het wenselijk is de mogelijkheid te onderzoeken, in het kader van rechtsgelijkheid, om net als bij de speelautomatenhal een heffing aan de coffeeshophouders op te leggen, te voldoen aan de gemeente, en daarmee de hulpverlening mede te financieren; - een integrale discussie op gang gebracht dient te worden over de overlast van alle vormen van verslaving, inhoudende in ieder geval horeca, coffeeshops enz. en op deze wijze een integraal beleid tot stand te brengen; - in toenemende mate zwakkeren gebruikt worden om in hun woning hennepteelt te doen plaatsvinden, bij opsporing komen zij niet alleen in aanraking met justitie met alle gevolgen van dien, maar worden zij ook met grote schulden (uitkering, energieleverancier), geconfronteerd, wat vaak uitmondt in schuldsaneringstrajecten en verlies van woning; - om reden handhaafbaarheid aanscherping kaders, met name waar het gaat om locatie gewenst wordt geacht; d r a a g t h e t c o l l e g e o p: - waar mogelijk actie te ondernemen teneinde te komen tot verhuizing van de coffeeshops naar een gebied waar voldoende parkeerplaatsen aanwezig zijn en geen overlast of in ieder geval in aanvaardbare mate wordt veroorzaakt; - zorg te dragen dat huisvesting op ten minste 500 m afstand van scholen en jeugdvoorzieningen plaatsvindt; - de mogelijkheid te onderzoeken van het huisvesten bij voorkeur op één locatie; - de mogelijkheid van invoering van een passsysteem te onderzoeken; - de bepaling over het maximum thc-gehalte te wijzigen in een streven naar vermindering van dit gehalte, en pas zodra er goedgekeurde tests op de markt zijn en binnen bereik van exploitanten dit dwingend op te leggen; - de mogelijkheid te onderzoeken, in het kader van rechtsgelijkheid, om een zelfde heffing als bij de speelautomatenhal aan de coffeeshopexploitanten op te leggen; - een samenwerking op gang te brengen inzake overlast met alle daarvoor in aanmerking komende groepen: horeca; coffeeshophouders en speelautomatenexploitanten; - beleid te ontwikkelen waarbij hard wordt opgetreden tegen degenen die zwakkeren inzetten om voor hen hennep te telen, en waar mogelijk prudent op te treden waar het hier zwakkeren in de samenleving betreft, en tegen degenen die drugs aan jongeren onder de 18 jaar levert dan wel verstrekt; - het aantal coffeeshops naar beneden bij te stellen om te komen tot een situatie waarin er twee of minder coffeeshops denkbaar en mogelijk is; en gaat over tot de orde van de dag. De fracties van D66, VVD, CDA, PvdA, en ChristenUnie-SGP Mevrouw DUIJN meent dat dit de vijfde keer is in anderhalf jaar tijd dat ze over drugsbeleid spreken. Als het geen vijf keer is, dan in ieder geval vier keer. Ze wordt er een beetje moe van. Het blijft voor velen een herhaling van zetten. Voor de DSDfractie in ieder geval wel. Maar ze blijft standvastig op dit punt. Maar toch eigenlijk ook weer niet. Een geheel ander beleid zou volgens haar beter zijn. Het vrijgeven van drugsbeleid zou een oplossing zijn voor problemen hier, in de omringende landen en wereldwijd. De grootschalige handel en wereldwijde criminaliteit zouden kunnen 323

20 verdwijnen en de coffeeshops zouden normaal bevoorraad kunnen worden. Geen dealers en illegale handel en teelt meer en juridisch dezelfde behandeling als de verkopers van alcohol. Maar ze heeft niet de illusie dat het ooit zover zal komen. In Nederland hebben we het gedoogbeleid in het leven geroepen. Een non-beleid in het oog van velen. Ze wil hen er echter op wijzen dat dit beleid goede resultaten heeft. Er zijn hier veel minder verslaafden dan in de landen om ons heen. Het zou goed zijn als de voorstanders van het terugdringen van het aantal coffeeshops zich dat zouden realiseren. Het college zou er wel eens mee op de koffie kunnen komen wanneer het aantal coffeeshops wordt teruggedrongen. Als DSD-fractie heeft ze het al meermalen gezegd met betrekking tot de voorstellen van het college en dan bedoelt ze met name de zogenaamde tien punten - : de afstand tot de scholen moet vergroot worden, het gebruik door jonge kinderen moet worden tegengegaan, handel van illegale teelt en de dealer moet zoveel mogelijk worden voorkomen en worden tegengegaan. Een blowverbod op sommige plekken in de openbare ruimte kan ze steunen, maar het lijkt haar niet verstandig om dat overal te doen en ook niet op plekken waar het nu juist bedoeld is voor jonge mensen om dat te doen. Wanneer je het daar verbiedt, is de mogelijkheid aanwezig dat zij zich gaan verplaatsen. Dus dan span je het paard achter de wagen. Twee van de tien punten ondersteunt de DSD-fractie niet. Geen verplaatsing naar het industrieterrein van een of twee coffeeshops en ook niet het terugdringen van het aantal coffeeshops. Het verplaatsen naar een industrieterrein vindt ze ongewenst in verband met handhaving en controle en het stuit haar ook tegen de borst om de mensen die enige overlast en alles wat daarbij gebeurt veroorzaken naar de rand van de stad te verplaatsen. Maar handhaving en controle is zeer belangrijk. Verplaatsing niet naar een industrieterrein maar naar een andere plek waar de coffeeshops bij elkaar kunnen zijn gevestigd en er ook voldoende parkeerplaatsen aanwezig zijn, lijkt haar beter. Terugdringen van het aantal coffeeshops heeft het risico van meer illegaliteit. Daarmee zijn ze verder van huis. De motie van de fractie van D66 heeft ze nog niet voldoende tot zich kunnen laten doordringen en daar zal ze later nog op terugkomen. De heer KUIPERS laat weten dat de fractie van GroenLinks zich grotendeels kan vinden in het vaststellen van de Kadernota Drugsbeleid, hoewel ze een opmerking hebben bij speerpunt 6. Hier komt hij op terug bij de Uitvoeringsnota. De Uitvoeringsnota drugsbeleid 2009 baart hen echter zorgen. Zoals die voor ligt kunnen ze er wel van kennis nemen, maar hij verzoekt de raad om er niet mee in te stemmen en vraagt het college deze nota voorlopig terug te nemen, zodat deze niet onder de kadernota blijft hangen. Hun eerste reden om deze Uitvoeringsnota te verwerpen is dat er onder hoofdstuk 6 wordt genoemd het maximum thc-gehalte. Dit omdat thc niet het enige geestverruimende middel is van wiet en hasj. Het effect van canabidiol en canabinol zijn minstens zo groot, maar tot op de dag van vandaag zijn er geen goede toepasbare methoden beschikbaar om dit gehalte te meten, cq aan te tonen. Ergo als je dit wilt handhaven of het maximum gehalte wilt vastleggen is er op dit moment maar een echte oplossing: je zult zelf moeten gaan kweken, iets wat hij in deze nota niet terug kan vinden. De tweede reden is de gebiedsaanwijzing van het blowverbod. Ze ondersteunen de portefeuillehouder om diverse gebieden waar dat nodig is te voorzien van een zogenaamd blowverbod. Wat nu voor ligt in de bijlage onder 6 is schieten met een mug op een olifant. Het hele centrum valt hiermee onder het blowverbod, waardoor zelfs gebieden worden ingesloten waar nog niemand last, laat staan overlast heeft gehad van blowende inwoners van deze gemeente. Het is letterlijk en figuurlijk een nimbibesluit. Als je artikel 2.2 lid 1 leest, zou je kunnen vaststellen een beetje ruim gezien dat je in de gemeente Doetinchem alleen nog maar mag blowen in Wehl, Gaanderen en de omliggende gemeentes. Ze vinden dat dit onderdeel zodanig dient te worden herzien dat het niet alleen uitvoerbaar maar ook handhaafbaar is. Hun derde punt om deze nota af te wijzen is het meest zwaarwegend. Hij roept de leden van de raad op om eens goed te kijken naar de vestigingscriteria 324

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 26 MEI 2005 OM 19.30 UUR AGENDA

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 26 MEI 2005 OM 19.30 UUR AGENDA VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 26 MEI 2005 OM 19.30 UUR AGENDA 1. Verslag van de vergadering van 21 april 2005 2. Aanvulling op de raamovereenkomst voor het centrumgebied Oosseld

Nadere informatie

Notitie raadsvragen in soorten en maten

Notitie raadsvragen in soorten en maten Notitie raadsvragen in soorten en maten Aanleiding Het komt regelmatig voor dat raadsleden een vraag willen stellen aan het college. Over een voorstel dat het college aan de raad doet. Over een artikel

Nadere informatie

Welkom. bij de. gemeenteraad

Welkom. bij de. gemeenteraad Welkom bij de gemeenteraad Welkom bij de gemeenteraad Aan het hoofd van de gemeente staat de gemeenteraad. De raad neemt beslissingen over allerlei belangrijke zaken in de gemeente. Of het nu gaat om toeristenbelasting

Nadere informatie

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Inleiding In het presidium van 31 maart 2016 is afgesproken dat de voorstellen m.b.t.: Reglement

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel Beter debatteren in commissie en raad

Initiatiefvoorstel Beter debatteren in commissie en raad 1 gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Raadsnummer O4.RZOP8.OOZ Initiatiefvoorstel Beter debatteren in commissie en raad Samenvatting Door GroenLinks is in een motie aan de deelnemers van de debattraining

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE 2. Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE

REGLEMENT VAN ORDE 2. Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE REGLEMENT VAN ORDE 2 HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN... 2 artikel 1: Toepassing van dit reglement 2 artikel 2: Definitiebepalingen 2 artikel 3: Handhaving van de orde 2 artikel 4: Amendementen

Nadere informatie

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Notitie Kansen voor starters 1 april 2008 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Gespreksleider Griffiemedewerker

Nadere informatie

HET WAALWIJKS VERGADERMODEL

HET WAALWIJKS VERGADERMODEL De Raad Gemeente Waalwijk PRAAT MET DE RAAD HET WAALWIJKS VERGADERMODEL Het Waalwijks vergadermodel 1 Het vergadermodel in het kort Om alle inwoners van de gemeente Waalwijk goed te kunnen vertegenwoordigen,

Nadere informatie

Tweede Kamer, 57e vergadering, donderdag 23 februari 2017

Tweede Kamer, 57e vergadering, donderdag 23 februari 2017 Tweede Kamer, 57e vergadering, donderdag 23 februari 2017 Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 en Besluit rechtsbijstand- en toevoegcriteria o Termijn inbreng o Termijn antwoord o stemmingen Aan de

Nadere informatie

Raad V200701046 versie 3 december 2007. Verordening functioneringsgesprekken burgemeester

Raad V200701046 versie 3 december 2007. Verordening functioneringsgesprekken burgemeester Raadsvoorstel Inleiding:In 2006 is met de fractievoorzitters de afspraak gemaakt dat er in de loop van 2007 een functioneringsgesprek zou worden gehouden met de burgemeester. In het kader van de voorbereiding

Nadere informatie

Praktische zaken. Waar wordt de ideeënmarkt gehouden? De ideeënmarkt wordt gehouden in de hal van het gemeentehuis.

Praktische zaken. Waar wordt de ideeënmarkt gehouden? De ideeënmarkt wordt gehouden in de hal van het gemeentehuis. Vragen en antwoorden over de ideeënmarkt De raad van Beuningen organiseert deze ideeënmarkt voor het eerst, dus voor alle duidelijkheid hebben we een aantal mogelijke vragen (met antwoorden) voor u op

Nadere informatie

Programma van de vergadering, lijst met onderwerpen die op de vergadering worden behandeld.

Programma van de vergadering, lijst met onderwerpen die op de vergadering worden behandeld. Begrippenlijst gemeenteraad Absolute meerderheid Manier van besluiten waarbij een voorstel is aangenomen als meer dan de helft van alle uitgebrachte stemmen vóór is. Agenda Programma van de vergadering,

Nadere informatie

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Datum: 8 december 2011 Aanvang: 20:00 uur Einde: 23:30 uur Vergaderlocatie: Raadzaal, raadhuis Voorzitter: Carlo van Esch

Nadere informatie

Uitgangspunten voor beleid speelautomatenhallen. Discussienota

Uitgangspunten voor beleid speelautomatenhallen. Discussienota Uitgangspunten voor beleid speelautomatenhallen Discussienota 1 Inleiding 1.1 Aanleiding De gemeenteraad heeft besloten om het nulbeleid voor wat betreft de vestiging van speelautomatenhallen te verlaten.

Nadere informatie

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG RAADSVERGADERING 16 november 2010 Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Voorzitter Griffier Leden VVD CDA SP GroenLinks PvdA PCG

Nadere informatie

Motie A, B en C over: - intrekking motie 8 december 2015 (motie A); - motie afkeuring gang van zaken bij wijzigingspogingen vijf Westlandse

Motie A, B en C over: - intrekking motie 8 december 2015 (motie A); - motie afkeuring gang van zaken bij wijzigingspogingen vijf Westlandse Motie A, B en C over: - intrekking motie 8 december 2015 (motie A); - motie afkeuring gang van zaken bij wijzigingspogingen vijf Westlandse verordeningen en opzegging vertrouwen presidiumvoorzitter (motie

Nadere informatie

2. Vaststelling agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Vaststelling agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. * Besluitenlijst raadsvergadering van 30 maart 2017. De heer G. Polinder, raadslid namens de SGP-fractie, is afwezig. Nr. ONDERWERP BESLISSING/TOEZEGGINGEN 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel 52 koopzondagen

Initiatiefvoorstel 52 koopzondagen Inleiding Initiatiefvoorstel 52 koopzondagen Op 21 mei 2013 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen die anticipeerde op de wijzigingen in de Winkeltijdenwet per 1 juli 2013. Deze wijzigingen zijn inmiddels

Nadere informatie

Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11).

Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11). Persoonsgebondenbudget Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11). Mevrouw Bergkamp (D66): Voorzitter. Eigen regie en keuzevrijheid voor de zorg en ondersteuning die je nodig hebt, zijn

Nadere informatie

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn Verslag Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening Vergaderdatum Kenmerk 15 april 2009 COR2008-11 Status verslag Concept Verslaglegging door Telefoonnummer W.L. Walkate (Notuleerservice Nederland)

Nadere informatie

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 1 Nr. 5.16 Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 Aanwezig: De heer J.B. Wassink, voorzitter raad Mevrouw J. Hofman, griffier Mevrouw C. Oosterbaan, PvdA De heer

Nadere informatie

Voorstel tot invoering van een nieuw instrument van de raad tijdens raadsvergaderingen.

Voorstel tot invoering van een nieuw instrument van de raad tijdens raadsvergaderingen. ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR 18 juni 2009 1 OPSTELLER VOORSTEL: Griffier AFDELING: Griffie PORTEFEUILLEHOUDER: N.v.t. Agendapunt: No. /'05 Dokkum, 19 mei 2009. Onderwerp: Spoeddebat.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 681 Verlenging van de zittingsduur van gemeenteraden in gemeenten waarvoor met ingang van 1 januari 2015 een wijziging van de gemeentelijke

Nadere informatie

Memorie van antwoord. Convenant actieve informatieplicht

Memorie van antwoord. Convenant actieve informatieplicht Memorie van antwoord Aan : de leden van de gemeenteraad Van : het college van burgemeester en wethouders en de griffier Datum : 26 januari 2015 Onderwerp : memorie van antwoord bij Nota geheimhouding,

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht) Nr: 0217 7 RV Agendapunt: 7 Datum: 20 januari Datum: Raadsvergadering, 17 februari Voorstel aan de Raad Onderwerp: Verordening Ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Wijk bij Duurstede Gemeenteblad

Nadere informatie

CONCEPT - NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie

CONCEPT - NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie CONCEPT - NOTULEN Onderwerp: Raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling d.d. 6 juli 2011 Aanwezigen: Mevrouw A.M. Valent-Groot (voorzitter), de heer H. Wijnveen (wnd. Raadsgriffier), de heer A.C. van

Nadere informatie

Doel van de activiteit Bespreken van het raadsvoorstel en bepalen of het raadsvoorstel besluitrijp is t.b.v. de raadsvergadering van 16 januari 2014

Doel van de activiteit Bespreken van het raadsvoorstel en bepalen of het raadsvoorstel besluitrijp is t.b.v. de raadsvergadering van 16 januari 2014 POLITIEKE MARKT APELDOORN Voorzitter: G.L.Y. Bos Secretaris: A. Oudbier Notulist: J. Versteeg Onderwerp Voorstel Subsidieaanvraag i.h.k.v. de Beleidslijn gemeenten Datum 9 januari 2014 Tijdstip 19.00 20.00

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering 25 juni 2014.

Verslag Algemene Ledenvergadering 25 juni 2014. 1 Verslag Algemene Ledenvergadering 25 juni 2014. Aanwezig Bestuursleden T.P.P. Moors voorzitter x A.A. Keijman secretaris X J. Stuurman penningmeester X A. Kaiser 2 de secretaris X Raad van Toezicht C.

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAADSSESSIE GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 20 januari 2005

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAADSSESSIE GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 20 januari 2005 VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAADSSESSIE GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 20 januari 2005 Onderwerp: Voorzitter: Aanwezig zijn de leden: Griffie: Portefeuillehouders: Financieel meerjarenbeleid

Nadere informatie

Van de openbare vergadering van de RAAD van de gemeente Zevenaar op 25 november (alleen het eindresultaat, geen stemverklaringen e.d.

Van de openbare vergadering van de RAAD van de gemeente Zevenaar op 25 november (alleen het eindresultaat, geen stemverklaringen e.d. BESLUITEN Van de openbare vergadering van de RAAD van de gemeente Zevenaar op 25 november 2015. (alleen het eindresultaat, geen stemverklaringen e.d.) Aanwezig Voorzitter Griffier Leden Wethouders Afwezig

Nadere informatie

Reglement voor de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân

Reglement voor de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân Reglement voor de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân Algemeen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. algemeen bestuur : het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân b. dagelijks

Nadere informatie

Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur.

Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur. Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur. 0. verslag Aanwezig zijn: De heer A. van Leeuwen, voorzitter. De heren W. Goudriaan, E.A.R. Meesters (vanaf

Nadere informatie

Dhr. S. Nieuwkoop (gemeentesecretaris) wethouders drs. P.W.J. Hoek, F.J.A. Hommel, mr. G.J. Harmsen, Wethouder C.L. van Dis MBA

Dhr. S. Nieuwkoop (gemeentesecretaris) wethouders drs. P.W.J. Hoek, F.J.A. Hommel, mr. G.J. Harmsen, Wethouder C.L. van Dis MBA BESLUITEN- EN ACTIELIJST GEMEENTERAADSVERGADERING Datum 8 juni 2017 vergadering Aanwezig: Ing R.M.M.J. Duijm, mw. K. 't Hart-Tekamp, ing. P. Kraamer, drs. C.W.G.J. van Leeuwen, A.K. Quist, ing. C. Verloop,

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 10 december 2014, locatie commissiekamer Stadhuis, aanvang 16.30 uur, einde 19.15 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 10 december 2014, locatie commissiekamer Stadhuis, aanvang 16.30 uur, einde 19.15 uur. gemeente Eindhoven Concept Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door M. Honing Telefoon (040) 238 24 88 Verzenddatum 9 januari 20143 Verslagcommissie Financiën en Bestuur (cie FB) Betreft

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Belangrijkste cijfers. Doel. Peil-locaties. Organisatie. Opkomst. Resultaten Roosendaalse Peiling 1e uur gratis parkeren Nieuwe Markt

NIEUWSBRIEF. Belangrijkste cijfers. Doel. Peil-locaties. Organisatie. Opkomst. Resultaten Roosendaalse Peiling 1e uur gratis parkeren Nieuwe Markt NIEUWSBRIEF Resultaten Roosendaalse Peiling 1e uur gratis parkeren Nieuwe Markt Doel De fracties van de Nieuwe Democraten, D66 Roosendaal, PvdA en VLP hebben op donderdagmiddag 2 juni 2016 op de Nieuwe

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. ONTWERPVERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN Gramserweg 37 te Austerlitz

RAADSVOORSTEL. ONTWERPVERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN Gramserweg 37 te Austerlitz RAADSVOORSTEL ONTWERPVERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN Gramserweg 37 te Austerlitz Portefeuillehouder Dhr. S. Jansen Ronde Tafel 24 januari 2017 Opsteller Mevrouw Y.W.E.P Kerkhof Debat 07 februari 2017 Zaak/stuknummer

Nadere informatie

De Gemeenteraad van Wijchen

De Gemeenteraad van Wijchen De Gemeenteraad van Wijchen Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeenteraad van Wijchen gehouden op 30 juni 2016 1. Vaststellen notulen van de vergadering van 12 mei 2016, voorgezet

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2009 Nr. 45

GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2009 Nr. 45 GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2009 Nr. 45 Verordening op de ambtelijke bijstand 2009 (raadsbesluit van 17 september 2009) De raad van de gemeente Utrecht, gelet op het voorstel van b. en w. Besluit vast te

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden

Nadere informatie

Beschikbaarstelling krediet overdracht woonwagenlocaties Geulweg en Taandel

Beschikbaarstelling krediet overdracht woonwagenlocaties Geulweg en Taandel Betreft: Raadsvergadering 23 mei 2013 Beschikbaarstelling krediet overdracht woonwagenlocaties Geulweg en Taandel Wij stemmen CDA fractie in met het voorstel om de woonwagenlocaties over te dragen en daarvoor.

Nadere informatie

Verordening functioneringsgesprekken burgemeester en raad

Verordening functioneringsgesprekken burgemeester en raad GEMEENTE BEUNINGEN Raadsvoorstel Onderwerp Verordening functioneringsgesprekken burgemeester en raad Raadsvergadering 19 februari 2013 Nummer(agenda) Commissie 1 PAZ Registratienummer BW13.00065 Datum

Nadere informatie

Besluitenlijst RAADSVERGADERING

Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 18 september 2014 om 20.00 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA BESLUIT 1. Opening

Nadere informatie

Ad Jongenelen, Carola van t Schip en Frank Reiber

Ad Jongenelen, Carola van t Schip en Frank Reiber Spelregels Jongerengemeenteraad 19 februari 2015 Er zijn 2 onderwerpen (agendapunten): - Veiligheid - Openings- en sluitingstijden van de horeca Regels van de vergadering - Ieder onderwerp/ agendapunt

Nadere informatie

23. Instemmen met de Agenda Duurzaamheid

23. Instemmen met de Agenda Duurzaamheid Gemeenteraad 11 februari 2015 23. Instemmen met de Agenda Duurzaamheid Voorzitter, Daar is ze dan, de langverwachte Agenda Duurzaamheid. Het CDA is enthousiast omdat we een aparte wethouder Duurzaamheid

Nadere informatie

2. Instrumentenoverzicht Gemeenteraad Utrecht

2. Instrumentenoverzicht Gemeenteraad Utrecht 2. Instrumentenoverzicht Gemeenteraad Utrecht Instrument Wat wil ik? Welke procedure? AMBTELIJKE BIJSTAND Verordening op de ambtelijke bijstand Gemeenteblad van Utrecht 2009, nr. 45 AMENDEMENT Artikel

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 11 MAART 2010 OM 19.30 UUR IN HET GEBOUW VAN HET WATERSCHAP

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 11 MAART 2010 OM 19.30 UUR IN HET GEBOUW VAN HET WATERSCHAP VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 11 MAART 2010 OM 19.30 UUR IN HET GEBOUW VAN HET WATERSCHAP AGENDA Opening Blz. 1. Installatie nieuwe raadsleden 74 2. Verklaring van

Nadere informatie

18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater)

18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater) 18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater) Bijdrage 1 e termijn Voorzitter, Hoe staat de DOP tegenover het project dierenpark / centrum / theater? Wij zouden er

Nadere informatie

- C O N C E P T - M.M. van der Wyck-Helmer (VVD)

- C O N C E P T - M.M. van der Wyck-Helmer (VVD) - C O N C E P T - KORT VERSLAG VAN DE EXTRA OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE SOCIALE INFRASTRUCTUUR, GEHOUDEN OP WOENSDAG 24 MAART 2010 OM 19.30 UUR IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS IN ZEVENBERGEN

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeente Leudal van 6 november 2012 aanvang uur te Heythuysen.

Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeente Leudal van 6 november 2012 aanvang uur te Heythuysen. Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeente Leudal van 6 november 2012 aanvang 18.00 uur te Heythuysen. Aanwezig: De voorzitter De griffier De griffiesecretaresse : de heer ing. J.C.G.J.

Nadere informatie

Concept-besluitenlijst van Het Debat en Het Besluit op donderdag 10 december 2015 in het gemeentehuis van Hardinxveld-Giessendam.

Concept-besluitenlijst van Het Debat en Het Besluit op donderdag 10 december 2015 in het gemeentehuis van Hardinxveld-Giessendam. gemeente Hardinxveld-Giessendam Datum raadsvergadering: 28 januari 2016 (Het Debat en Het Besluit) Agendapuntnummer: 3 (Het Debat) en 10 (Het Besluit) Concept-besluitenlijst van Het Debat en Het Besluit

Nadere informatie

: 12 november 2013, stadhuis Grave, raadszaal : Gemeenteraad

: 12 november 2013, stadhuis Grave, raadszaal : Gemeenteraad Verslag Onderwerp : Besluitenlijst van de raadsvergadering van 12 november 2013 Datum, tijd & locatie Bestuursorgaan : 12 november 2013, stadhuis Grave, raadszaal : Gemeenteraad Aanwezig : dhr. W.T.H.

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet; 1 De raad van de gemeente Haarlem; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet; BESLUIT: vast te stellen

Nadere informatie

Voorgesteld raadsbesluit: Vast te stellen de Verordening op de vertrouwenscommissie gemeente Dinkelland 2015

Voorgesteld raadsbesluit: Vast te stellen de Verordening op de vertrouwenscommissie gemeente Dinkelland 2015 RAADSVOORSTEL Datum: 2 december 2014 Nummer: Onderwerp: Verordening vertrouwenscommissie herbenoeming 2015 Voorgesteld raadsbesluit: Vast te stellen de Verordening op de vertrouwenscommissie gemeente Dinkelland

Nadere informatie

Openbaar lichaam PlusTeam. Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur

Openbaar lichaam PlusTeam. Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur Openbaar lichaam Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur Het Algemeen bestuur van het openbaar lichaam ; Gelet op artikel 6 derde lid van de Gemeenschappelijke regeling openbaar lichaam ; Gelet op

Nadere informatie

Kort verslag. 7. Wabo-projectbesluit bouw zorgkliniek aan de Schipholweg (023) (2013/23263) Besluit: conform

Kort verslag. 7. Wabo-projectbesluit bouw zorgkliniek aan de Schipholweg (023) (2013/23263) Besluit: conform Kort verslag Datum: raadsvergadering 21 maart 2013 1. Vragenuur De vragen gesteld door de fractie D66 inzake provinciale herverdeling worden beantwoord door burgemeester Schneiders De vragen gesteld door

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid Aanwezig: Voorzitter: dhr. J. Buzepol Locogriffier: mw. A. van Wees (locogriffier) Leden:

Nadere informatie

Les 1 Voorspellen Leestekst: De nieuwe computer. Introductiefase: 2. Vraag: "Kan iemand mij vertellen wat voorspellen betekent?"

Les 1 Voorspellen Leestekst: De nieuwe computer. Introductiefase: 2. Vraag: Kan iemand mij vertellen wat voorspellen betekent? Les 1 Voorspellen Leestekst: De nieuwe computer "Welkom:..." Introductiefase: 1. "We gaan vandaag proberen te voorspellen." 2. Vraag: "Kan iemand mij vertellen wat voorspellen betekent?" 3. Discussie:...

Nadere informatie

3. dhr. R. van Ginneken - agendapunt 10: Hertog Janstraat 30;

3. dhr. R. van Ginneken - agendapunt 10: Hertog Janstraat 30; Agenda Gemeenteraad Uitnodiging voor de vergadering op dinsdag 28 april 2009 19:30 uur, locatie Raadszaal Voorzitter : Ruud Severijns 1 Opening De voorzitter opent om 19.30 uur de vergadering. 2 Inspreekrecht

Nadere informatie

Verordening op de vertrouwenscommissie

Verordening op de vertrouwenscommissie regeling nummer 1.1.9 Verordening op de vertrouwenscommissie vastgesteld bekendgemaakt inwerkingtreding laatste wijziging - pagina 2 nr. De raad van de gemeente Gouda gelezen het voorstel van het presidium

Nadere informatie

Politieke Avond Gooise Meren Handleiding / Algemene beschrijving.

Politieke Avond Gooise Meren Handleiding / Algemene beschrijving. Politieke Avond Gooise Meren Handleiding / Algemene beschrijving. 1. Inleiding In deze handleiding/beschrijving wordt aangegeven wat het doel c.q. karakter is (van de verschillende onderdelen) van de Politieke

Nadere informatie

Leden van de Provinciale Staten Provincie Flevoland Postbus AB LELYSTAD. Geachte leden van de Provinciale Staten Provincie Flevoland,

Leden van de Provinciale Staten Provincie Flevoland Postbus AB LELYSTAD. Geachte leden van de Provinciale Staten Provincie Flevoland, gemeente Leden van de Provinciale Staten Provincie Flevoland Postbus 55 8200 AB LELYSTAD Uw brief van Onderwerp resultaten Stuurgroep Standpuntbepaling Provinciale Herindeling Uw kenmerk Bijlagen 1 Ons

Nadere informatie

MEMO. Voorafgaande aan de eerste termijn van de algemene beschouwingen zijn de volgende hamerstukken geagendeerd:

MEMO. Voorafgaande aan de eerste termijn van de algemene beschouwingen zijn de volgende hamerstukken geagendeerd: MEMO Aan Van : Gemeenteraad : Griffie, H. Sepers Betreft : Begroting 10 november 2016 Datum : 4 november 2016 Beste raadsleden, Op donderdag 10 november staat de raadsvergadering in het teken van de begroting.

Nadere informatie

RESULTATEN DIGITALE ENQUÊTE BURGERPARTICIPATIE VELSEN

RESULTATEN DIGITALE ENQUÊTE BURGERPARTICIPATIE VELSEN RESULTATEN DIGITALE ENQUÊTE BURGERPARTICIPATIE VELSEN Voor de enquête hadden zich 68 mensen aangemeld. Van hen hebben er 60 de vragenlijst volledig ingevuld. In de onderstaande uitwerking staan steeds

Nadere informatie

Praat met de Gemeenteraad

Praat met de Gemeenteraad Praat met de Gemeenteraad Griffie, januari 2016 Zakboekje voor inwoners en instellingen Inhoudsopgave Voorwoord...3 De gemeenteraad...4 De werkwijze...4 Het Beeld - rondetafelgesprekken...5 Het Debat debatraad...5

Nadere informatie

Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Renkum

Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Renkum Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Renkum De raad van de gemeente Renkum; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 december 2012; Gelet op artikel

Nadere informatie

: 18 juni 2014, uur, stadhuis Grave, raadzaal : Gemeenteraad

: 18 juni 2014, uur, stadhuis Grave, raadzaal : Gemeenteraad Verslag Onderwerp : Besluitenlijst van de raadsvergadering van 18 juni 2014 Datum, tijd & locatie Bestuursorgaan : 18 juni 2014, 20.00 uur, stadhuis Grave, raadzaal : Gemeenteraad Aanwezig : dhr. R. Bannink

Nadere informatie

Notitie functioneringsgesprekken

Notitie functioneringsgesprekken Notitie functioneringsgesprekken In de handreiking voor functioneringsgesprekken met burgemeesters, enkele jaren terug opgesteld door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, wordt

Nadere informatie

gemeente Bronckhorst Raadsbesluit besluit: Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Behorende bij raadsvoorstel met nummer: 141127/11

gemeente Bronckhorst Raadsbesluit besluit: Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Behorende bij raadsvoorstel met nummer: 141127/11 gemeente Bronckhorst Raadsbesluit Behorende bij raadsvoorstel met nummer: 141127/11 De raad van de gemeente Bronckhorst; gelezen het voorstel van 1 oktober 2014; Gelet op de bespreking in de commissievergadering

Nadere informatie

Burgerinitiatief - Model raadsvoorstel

Burgerinitiatief - Model raadsvoorstel Burgerinitiatief - Model raadsvoorstel Bijlage 1, behorende bij de Verordening burgerinitiatief Alkmaar 2015 agendapunt bijlage nr. : [door griffie in te vullen] : [door griffie in te vullen] Raadsvergadering:

Nadere informatie

Met kennisgeving afwezig: de heren F.A. van Zuilen, G.J. Wensink (CDA) en R. Prins (PvdA) en de heer J.E. de Graaf (wethouder CU)

Met kennisgeving afwezig: de heren F.A. van Zuilen, G.J. Wensink (CDA) en R. Prins (PvdA) en de heer J.E. de Graaf (wethouder CU) Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 10 december 2013, 20.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig: De leden de

Nadere informatie

MEMO uur: schorsing De voorzitter schorst de vergadering. Zo hebben de fracties de tijd zich voor te bereiden op de tweede termijn.

MEMO uur: schorsing De voorzitter schorst de vergadering. Zo hebben de fracties de tijd zich voor te bereiden op de tweede termijn. MEMO Aan Van : Gemeenteraad : Griffie, Hans Sepers Betreft : Voorbereiding beantwoording vragen begroting 5 november 2015 Datum : 19 oktober 2015 Beste raadsleden, Op donderdag 5 november staat de raadsvergadering

Nadere informatie

Raadsvoorstel Programma Inwoners - en Overheidsparticipatie

Raadsvoorstel Programma Inwoners - en Overheidsparticipatie BLANCO gemeente Eindhoven Raadsnummer 15R6463 Inboeknummer 15bst01200 Beslisdatum B&W 8 september 2015 Dossiernummer 15.37.551 Raadsvoorstel Programma Inwoners - en Overheidsparticipatie 2015-2018 Inleiding

Nadere informatie

VOORBLAD RAADSVOORSTEL. bestemming bedrijf naar wonen aan de Krullelaan 36 te Zeist

VOORBLAD RAADSVOORSTEL. bestemming bedrijf naar wonen aan de Krullelaan 36 te Zeist VOORBLAD RAADSVOORSTEL 12RAAD0116 Ronde Tafel : N.v.t. Debat : N.v.t. Raadsvergadering : 04 december 2012 Gewijzigd voorstel : - Portefeuillehouder : Jacqueline Verbeek Organisatieonderdeel : Publiek &

Nadere informatie

verordening op het raadspresidium

verordening op het raadspresidium nummer 1.1.6 regeling verordening op het raadspresidium nr. 1.1.6 de raad van de gemeente Gouda Gelezen het voorstel van het presidium van 28 juni 2014; Gelet op artikel 4 van het Reglement van Orde voor

Nadere informatie

De raadsvergadering is openbaar en wordt gehouden in het raadhuis in Schaijk (Pastoor van Winkelstraat 5).

De raadsvergadering is openbaar en wordt gehouden in het raadhuis in Schaijk (Pastoor van Winkelstraat 5). Vergadering Gemeenteraad 24-05-2007 Plaats: Raadshuis van Landerd, Pastoor van Winkelstraat 5, Schaijk Tijd: 18:30 Voorzitter: De raadsvergadering is openbaar en wordt gehouden in het raadhuis in Schaijk

Nadere informatie

Kan alles op Oevers D?

Kan alles op Oevers D? Toelichting op ons verzoek om de vragen en antwoorden in het kader van art. 37 van het ordereglement over Oevers D naar de agenda te halen. Maart 2007 Kan alles op Oevers D? Raadsfractie Sterk Meppel 26-3-2007

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 23 juni 2016 Onderwerp: Jaaragenda U10

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 23 juni 2016 Onderwerp: Jaaragenda U10 BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 23 juni 2016 Onderwerp: Jaaragenda U10 Aanwezig: Voorzitter: dhr. P. Lakerveld Griffier: mw. H. Hofland Leden: dhr. F.A. Schenk, dhr. A..W. Viskil, mevrouw H.J.

Nadere informatie

College. Verhinderd. Onderwerp. Agendapunt. 1. Opening De voorzitter opent om uur de vergadering.

College. Verhinderd. Onderwerp. Agendapunt. 1. Opening De voorzitter opent om uur de vergadering. CONCEPT BESLUITENLIJST BEHORENDE BIJ DE OPENBARE VERGADE- RING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE GULPEN-WITTEM, GEHOUDEN IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS TE GULPEN DATUM 23 juni 2016 AANWEZIG wnd. Voorzitter

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van burgemeester en wethouders van Den Haag op dinsdag 24 oktober 1995

Verslag van de vergadering van burgemeester en wethouders van Den Haag op dinsdag 24 oktober 1995 Verslag van de vergadering van burgemeester en wethouders van Den Haag op dinsdag 24 oktober 1995 Aanwezig: de burgemeester, de heren Meijer, Noordanus, Van der Putten en Luijten, de dames Engering en

Nadere informatie

Vastgesteld op 21 maart 2016

Vastgesteld op 21 maart 2016 Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Commissie van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen (MGR Rijk van Nijmegen) Vastgesteld op 21 maart 2016 Artikel

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. Status Besluitvormend

Raadsvoorstel. Onderwerp Verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. Status Besluitvormend Datum: Onderwerp Verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. Status Besluitvormend Voorstel 1. Het verzoek tot openbaarmaking van gegevens met betrekking tot het instellen van een vuurwerkverbod

Nadere informatie

Raadsvoorstel 62 Vergadering 29 augustus Gemeenteraad

Raadsvoorstel 62 Vergadering 29 augustus Gemeenteraad Raadsvoorstel 62 Vergadering 29 augustus 2017 Gemeenteraad Onderwerp : Instellen van een vertrouwenscommissie voor aanbeveling tot herbenoeming van de burgemeester Dienst / afdeling : raadsgriffie Aan

Nadere informatie

Solidariteit: hét middel op weg naar een duurzaam sociaal Wageningen Behandeling verordeningen drie decentralisatie Maandag 27 oktober 2014

Solidariteit: hét middel op weg naar een duurzaam sociaal Wageningen Behandeling verordeningen drie decentralisatie Maandag 27 oktober 2014 Solidariteit: hét middel op weg naar een duurzaam sociaal Wageningen Behandeling verordeningen drie decentralisatie Maandag 27 oktober 2014 Voorzitter, Uit de nota Samen Redzaam sprak ambitie. Ambitie

Nadere informatie

Wat u moet weten bij het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente? 1 Wanneer kunt u bezwaar maken? 3 Hoe maakt u bezwaar?

Wat u moet weten bij het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente? 1 Wanneer kunt u bezwaar maken? 3 Hoe maakt u bezwaar? Wat u moet weten bij het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente? De gemeente neemt vele beslissingen. Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met een besluit. U kunt dan bezwaar

Nadere informatie

Deel A Het Debat. Aanwezige woordvoerders zijn:

Deel A Het Debat. Aanwezige woordvoerders zijn: gemeente Hardinxveld-Giessendam Datum raadsvergadering: 26 maart 2015 (Het Debat en Het Besluit) Agendapuntnummer: 3 (Het Debat) en 10 (Het Besluit) Concept-besluitenlijst van Het Debat en Het Besluit

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2014/483107 Besluitnummer: 38 6.3 Onderwerp: Verzoek in het kader van het veegbestemmingsplan buitengebied Venweg 10 Grashoek

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden

Nadere informatie

Wanneer kunt u geen bezwaar maken?

Wanneer kunt u geen bezwaar maken? Informatie van uw gemeente Bezwaar Capelle aan den IJssel Wat u moet weten bij het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente Gemeente Capelle aan den IJssel Bezoekadres: Rivierweg

Nadere informatie

Bijlage 2a Concept Reglement van orde Agendacommissie CONCEPT

Bijlage 2a Concept Reglement van orde Agendacommissie CONCEPT Bijlage 2a Concept Reglement van orde Agendacommissie CONCEPT Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Commissie van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD 2014

VERGADERING GEMEENTERAAD 2014 VERGADERING GEMEENTERAAD 2014 BESLUIT DE RAAD VAN DE GEMEENTE BEEMSTER; gelezen het voorstel van 23 september 2014 van het raadspresidium, gelet op de artikelen 61, 61a, 61c, 84, 86, 147 en 149 van de

Nadere informatie

GEMEENTE REIMERSWAAL. Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk :

GEMEENTE REIMERSWAAL. Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk : Afsprakenlijst opinieraad GEMEENTE REIMERSWAAL Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk : 16.028114 Onderwerp Overzicht van conclusies en handelingen in de vergadering van de opinieraad van

Nadere informatie

2: vergaderen VASTE VOORZITTER EN NOTULIST

2: vergaderen VASTE VOORZITTER EN NOTULIST 2: vergaderen Als je lid bent van een studentenraad, vergader je vaak. Je hebt vergaderen met de studentenraad, maar ook vergaderingen met het College van Bestuur en de Ondernemingsraad (OR). Gemiddeld

Nadere informatie

Raadsvergadering : 9 februari 2016 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte. : Evaluatie proef welstandsvrije gebieden

Raadsvergadering : 9 februari 2016 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte. : Evaluatie proef welstandsvrije gebieden Zaaknummer : 145782 Raadsvergadering : 9 februari 2016 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte Onderwerp : Evaluatie proef welstandsvrije gebieden Collegevergadering : 12 januari 2016 agendapunt : 6

Nadere informatie

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen ADVIES Rolnummer: LPL 98.039 DE BEDRIJFSCOMMISSIEKAMER VOOR DE OVERHEID VOOR LAGERE PUBLIEKRECHTELIJKE LICHAMEN, ADVISERENDE

Nadere informatie

1. Vast te stellen de brief aan de raad over de uitkomst van de ronde tafel gesprekken.

1. Vast te stellen de brief aan de raad over de uitkomst van de ronde tafel gesprekken. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Uitkomst ronde tafel gesprekken aanwijzing vuurwerkvrije zones Programma Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting Ter uitvoering van de moties tot het onderzoeken

Nadere informatie

Discussie notitie Aan Van Datum Onderwerp Basisprincipes als afspraak Discussie voor raadsleden Extra informatie Gevraagd

Discussie notitie Aan Van Datum Onderwerp Basisprincipes als afspraak Discussie voor raadsleden Extra informatie Gevraagd Discussie notitie Aan : Gemeenteraad Van : Inge Schopenhouer Datum : maandag 21 mei 2012 Onderwerp : Social media, spelregels voor effectief gebruik: een discussie waard! Onder Social media verstaan we

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? 1 Wie bestuurt de gemeente? 2 De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat

Nadere informatie

Voordracht voor de raadsvergadering van 7 en 8 november 2012

Voordracht voor de raadsvergadering van 7 en 8 november 2012 Gemeenteblad Voordracht voor de raadsvergadering van 7 en 8 november 2012 Jaar 2012 Publicatiedatum 2 november 2012 Agendapunt 19 Datum besluit B&W 2 oktober 2012 Onderwerp Instemmen met de hoofdlijnen

Nadere informatie

Besluitenlijst gemeenteraad Hengelo Ov. Pag. 1

Besluitenlijst gemeenteraad Hengelo Ov. Pag. 1 Besluitenlijst gemeenteraad Hengelo Ov. Pag. 1 VERGADERING D.D. 26-02-2013 AGENDAPUNT B1 REG.NR. 12G201670 PORTH./SECTOR Lievers Wijziging CAR-UWO per 1 januari 2013 ten behoeve van het personeel van de

Nadere informatie