Ondernemingsplan Energie-U

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ondernemingsplan Energie-U"

Transcriptie

1 Ondernemingsplan Energie-U Versie Utrecht, 12 februari 2012

2 Energie-U is een lokaal duurzaam energiebedrijf voor en door Utrechters, bewoners en bedrijven. De missie van Energie-U is om voor en met zoveel mogelijk Utrechters in de regio Utrecht duurzame energie op te wekken. Onder het motto, hoe minder je gebruikt, hoe minder je hoeft op te wekken, wil Energie-U daarnaast de Utrechtse bewoners en bedrijven helpen om hun energiegebruik zoveel mogelijk te reduceren. COLOFON: Status definitief ter goedkeuring alv Datum Bestandsnaam ondernemingsplan Energie-U voor ALV.doc Opgesteld door: Gecontroleerd door: Hans Botman en Bob Schulte Saskia Kluit en Arjan van den Hoogen

3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Samenvatting... 4 Begripsbepaling Inleiding De Markt Het produkt duurzame energie Marktpositie van bugerinitiatieven De Utrechtse energiemarkt De marktpositie van Energie-U Doelen en rollen Energie-U Inleiding Missie en visie van Energie-U Doelen Rollen Afbakening werkterrein van Energie-U Organisatiemodel Energie-U Ontwikkelingsplan Ledenorganisatie Energiebedrijf Serviceorganisatie Projectorganisatie Financieel Verenigingsbudget Projectenbudget Project bv's SWOT analyse Bijlage 1. Windpark Lage Weide... 21

4 Samenvatting Energie-U is een lokaal duurzaam energiebedrijf voor en door Utrechters, bewoners en bedrijven. De missie van Energie-U is om voor en met zoveel mogelijk Utrechters in de regio Utrecht duurzame energie op te wekken. Onder het motto, hoe minder je gebruikt, hoe minder je hoeft op te wekken, wil Energie-U daarnaast de Utrechtse bewoners en bedrijven helpen om hun energiegebruik zoveel mogelijk te reduceren. Onze Markt Dat we moeten overschakelen op een duurzamer energieverbruik staat niet meer ter discussie. Dat energiebesparing daarbij een belangrijke rol speelt is ook duidelijk. Maar hoe we dat dan moeten doen is nog onderwerp van studie en discussie. De omstandigheden zijn gunstig. Men voelt de noodzaak, men ziet de kansen en er is veel interesse en sympathie voor lokale duurzame energiebedrijven. Burgerinitiatieven en coöperaties staan weer volop in de belangstelling. Tegelijk is de houding kritisch: kan een burgerinitiatief haar ambities waarmaken? Daarvoor is professionalisering onontbeerlijk en dus zal het burgerinitiatief zich snel moeten kunnen ontwikkelen tot professionele organisatie. In Utrecht staan alle seinen op groen. Burgers, bedrijfsleven en overheid staan positief tegenover energiebesparing, duurzame energie en burgerinitiatieven. Kortom, de marktomstandigheden voor Energie-U zijn gunstig. Onze Doelen Energiebesparing: Het energiegebruik van de Utrechters zo veel mogelijk reduceren, zonder dat dit ten koste gaat van comfort of kwaliteit van leven; Nabijheid: De energie die we nog nodig hebben, volledig duurzaam opwekken, liefst zoveel mogelijk in of om Utrecht; Eigendom: Daar waar mogelijk deze opwekking op, in, naast of onder het pand van de verbruiker te realiseren, waarbij de verbruiker ook mede-eigenaar is van de opwekkingsinstallaties; Regie: Zoveel mogelijk projecten en spelers samen te brengen en samen te laten werken om zo maximaal van elkaar te kunnen leren en profiteren Grootschalig: Op geschikte locaties in of nabij de stad grootschaliger duurzame energie op te wekken Interesse: Zoveel mogelijk Utrechters interesseren voor en betrekken bij de hierboven genoemde punten Eenheid: Dit alles realiseren vanuit een vereniging U: Waarvan alle Utrechters lid kunnen worden Onze positie Energie-U speelt 5 rollen: 1. Vereniging: Bundelen van alle Utrechters 2. Energiebedrijf: Zelf opwekken van duurzame energie 3. Serviceorganisatie: Voor onze leden gunstige condities scheppen voor energiebesparing en duurzame opwekking. 4. Kennis- en projectorganisatie: Samen met partners projecten uitvoeren gericht op energiebesparing en duurzame opwekking 5. Bemiddelaar: Samenbrengen van professionals en netwerken, maximaal inzetten van alle aanwezige kennis, ervaring en vakmanschap. Geen last van het 'not invented here' syndroom. Onze organisatie Bestuur: Werkgroepen: Het bestuur bestaat uit 5 meewerkende voormensen, die de lijnen uitzetten maar ook zelf uitvoerend actief zijn De leden zijn actief in de verschillende werkgroepen. Het aantal en de onderwerpen zijn afhankelijk van de interesse onder de leden. Indien er vanuit de vereniging voldoende interesse is voor een bepaald onderwerp, stimuleren Energie U - Ondernemingsplan 4 november 2011 pagina 4

5 Leden: Project-BVs: we de belangstellenden hiervoor een werkgroep op te richten. We willen zoveel mogelijk leden actief betrekken bij de vereniging De grotere projecten, zoals het windmolenpark, brengen we onder in aparte bv's. Samenwerking met derden brengen we desgewenst onder in een aparte bv of stichting Bureau: Om de verschillende projecten goed uit te kunnen voeren willen we in 2012 een eigen verenigingsbureau gaan openen. Hier moet ruimte zijn voor 3-4 werkplekken. We brengen het bureau het liefst onder bij een (grotere) partnerorganisatie. Ons aanbod Aan de leden: Aan de partners: Aan de stad: Met de slogan "Halveer je energiekosten met Energie U" willen we samen met alle leden werken aan energiebesparing en duurzame opwekking. Energie-U organiseert concrete acties voor haar leden, zodat zij via inkoopvoordeel en gezamenlijke projecten hun contributie kunnen 'terugverdienen'. Energie-U brengt leden met elkaar in contact, zodat ze van elkaar kunnen leren en samen acties en projecten op kunnen zetten Energie-U vertegenwoordigt niet alleen de Utrechters, maar heeft ook veel kennis, vaardigheden en ervaring in huis. Zo kunnen we partners helpen bij de opzet en uitvoering van hun projecten, uiteenlopend van het inzetten van straatambassadeurs, via het bouwen van een windpark, tot het bemiddelen tussen huurders en coöperaties. Energie-U kan met haar projecten, acties en netwerk een belangrijke bijdrage leveren aan de doelstelling van de gemeente om in 2030 CO2 neutraal te zijn. De komende jaren voert de gemeente Utrecht zelf een actief duurzaamheidsbeleid. Het is onduidelijk hoe het gemeentelijk beleid er na 2014 uit zal zien. Energie-U presenteert zich als een constante factor die ook na 2014 beschikbaar is voor informatievoorziening, ondersteuning en concrete projecten. Ons stappenplan 1. Leden werven 2. Windpark ontwikkelen 3. Aantrekkelijk aanbod voor leden realiseren 4. Fondsen werven 5. Professionaliseren van de organisatie Onze kracht We beschikken over een achterban van enthousiaste en deskundige leden We hebben en geven toegang tot een breed professioneel netwerk We zijn een kleine, laagdrempelige organisatie die snel kan schakelen Onze bedreiging Als jong burgerinitiatief is onze organisatorische en financiële basis nog smal. Onze ambitieuze doelen zijn alleen haalbaar als we er in slagen tijdig te groeien en professionaliseren. De kansen en mogelijkheden zijn schier eindeloos. Als we geen scherpe keuzes maken dreigen we bedolven te worden. Energie U - Ondernemingsplan 4 november 2011 pagina 5

6 Begripsbepaling Burgers en bedrijven: Deze term gebruiken we in dit ondernemingsplan als containerbegrip. We doelen hiermee op iedereen die in Utrecht woont en/of werkt en alle in Utrecht actieve ondernemers en organisaties. Duurzame energie: Energie opgewekt uit hernieuwbare bronnen. Utrecht: Hiermee bedoelen we de stad Utrecht en de plaatsen rondom Utrecht. Energie U - Ondernemingsplan 4 november 2011 pagina 6

7 1. Inleiding Energie-U is een vereniging voor en door Utrechters. Samen werken we aan energiebesparing en duurzame energieopwekking. Op 5 oktober 2010 is Energie-U officieel opgericht. In oktober 2011, 1 jaar na de oprichting, heeft de vereniging ruim 200 leden, waarvan ruim 30 actief betrokken zijn als bestuurslid, commissielid of vrijwilliger. De fossiele energiebronnen vervuilen onze aarde en raken op. Het is dringend noodzakelijk over te schakelen op een zuiniger en duurzamer energiegebruik. De afgelopen jaren hebben we de energieprijzen gestaag zien stijgen. Deskundigen verwachten dat deze trend zich de komende jaren versterkt voort zal zetten, waardoor energiekosten een steeds groter beslag gaan leggen op het huishoud- en ondernemersbudget. Wij zijn ervan overtuigd dat onze energievoorziening steeds dichterbij zal komen. Wij willen stimuleren dat een zo groot mogelijk aandeel van alle in Utrecht benodigde energie ook opgewekt wordt binnen de gemeentegrenzen. Niet alleen omdat de energieprijzen stijgen maar ook omdat de opwekking van energie steeds vaker kleinschalig en in onze eigen buurt zal zijn. Energie-U wil dat de lusten en lasten van deze opwekking over onze eigen omgeving verdeeld worden en dat de winst op de projecten in onze eigen omgeving blijft. De missie van Energie-U is daarom om zoveel mogelijk Utrechters, bewoners en bedrijven, actief te betrekken bij energiebesparing en lokale duurzame energieopwekking. Zo werken we samen aan een betaalbare en toekomstvaste energievoorziening. Hoe meer Utrechters meedoen, hoe groter het besparings- en opwekkingspotentieel. Zelf doen door de leden staat centraal. Energie-U is allereerst opgericht om mensen te ondersteunen bij het realiseren van hun eigen plannen. Of het nu gaat om een zonnecentrale in de straat, isolatie van je ramen of participeren in een windpark. Daar waar dit bijdraagt aan het behalen van onze doelstellingen zullen wij ook zeker informeren, communiceren, lobbyen, onderzoeken en projecten uitvoeren. De realisatie van duurzame opwekkingssystemen en het daadwerkelijk verlagen van het energiegebruik in Utrecht staat altijd voorop. In dit ondernemingsplan beschrijven we hoe we onze doelstellingen willen gaan realiseren en hoe we onze ambities gaan waarmaken. Energie U - Ondernemingsplan 4 november 2011 pagina 7

8 2. De Markt 2.1 Het produkt duurzame energie Vrijwel iedereen is het erover eens dat er uiteindelijk voldoende potentieel is voor een volledige overschakeling op duurzame energiebronnen. De discussie gaat met name over de prijsstelling en rentabiliteit van de investeringen, de verdiscontering van milieuvervuiling en uitputting van grondstoffen in de energieprijs, de haalbaarheid van de verschillende tijdschema's voor de omschakeling, leveringszekerheid en opslagsystemen, de keuze tussen de verschillende opwekkingsvormen en last but not least kleinschalig en decentraal versus grootschalig en centraal. Daarmee staat duurzame energie de laatste jaren volop in de belangstelling. De trend om ons energieverbruik te verminderen en de benodigde energie duurzaam op te wekken is wereldwijd. Diverse Europese landen kennen een krachtig stimuleringsbeleid en behalen goede resultaten. Nederland heeft helaas de afgelopen jaren een forse achterstand opgelopen, die door het vigerende beleid en belastingregime lastig in te lopen is. Tegelijk zien we dat er onder inwoners en bedrijven wel veel interesse is om te investeren in energiebesparing en duurzame opwekking en daarmee het gat dat de overheid en de grote energiebedrijven hebben laten liggen, invullen. 2.2 Marktpositie van bugerinitiatieven In tal van Nederlandse gemeenten zijn lokale duurzame energiebedrijven in ontwikkeling. Energie-U is een burgerinitiatief, maar we zien ook vormen als een zakelijk initiatief (ADEM Houten), een publiek/private samenwerking (Haarlemmermeer) of een overheidsinitiatief (provincie Flevoland). In het algemeen verwacht men het meeste heil van zakelijke initiatieven of publiek/private samenwerking. Een puur overheidsinitiatief wordt afgeraden, het oprichten en exploiteren van een energiebedrijf wordt niet meer als overheidstaak gezien. Een burgerinitiatief is kansrijk, mits het zich snel kan ontwikkelen tot een professionele organisatie met een breed draagvlak, of haar ambities beperkt en zich richt op kleinschalige projecten met een sterke nadruk op sociale cohesie. We ervaren bij bedrijven en gemeente een positieve houding t.o.v. Energie-U. Maar Energie-U zal zich wel moeten blijven ontwikkelen, zowel qua professionaliteit als qua draagvlak. Dit zal een zeer forse investering vragen van het bestuur en de vrijwilligers. Een van de manieren om snelle voortgang te boeken op dit terrein is om samenwerking aan te gaan met professionele marktpartijen (zie hierna bij de aanpak van de ontwikkeling van het windpark). Energie-U pareert de kwetsbare kanten van een burgerinitiatief door samenwerking met private partijen te zoeken. Hierdoor is er dus feitelijk sprake van een maatschappelijk private samenwerking. Bovendien willen we met behulp van subsidies/giften/lidmaatschapsgelden onze organisatie professionaliseren en capaciteit vrijmaken door die leden die zich substantieel inzetten voor de vereniging een (bescheiden) uurvergoeding te betalen. 2.3 De Utrechtse energiemarkt De stad Utrecht kent relatief weinig industrie en daardoor in vergelijking met andere grote steden een lager energiegebruik. Anno 2010 is het energieverbruik grofweg te verdelen over 3 onderdelen: 40% huishoudens, 40% bedrijven/industrie en 20% mobiliteit. De Utrechtse energie komt nu nog voornamelijk uit fossiele bronnen. Een deel van de Utrechtse burgers en bedrijven neemt groene elektriciteit en/of groengecompenseerd gas af van één van de bestaande energiebedrijven. Het areaal aan duurzame opwekking is nog te verwaarlozen maar groeit langzaam, met name in de vorm van zonnecollectoren, zonnepanelen en enkele warmte/koudeopslagprojecten. De gemeente Utrecht heeft als doelstelling CO2 neutraliteit te behalen in Via jaarlijkse stappen van 3% wil de gemeente in 2020 een reductie van 30% behalen, deels via besparing en deels via duurzame opwekking. Zo moet in % van de gebruikte energie uit duurzame bronnen komen. Energie U - Ondernemingsplan 4 november 2011 pagina 8

9 Daarbij doet de gemeente geen specifieke uitspraak waar en hoe die duurzame energie moet worden opgewekt. Een deel wil de gemeente in ieder geval binnen de eigen gemeentegrenzen gaan opwekken via verduurzaming van de stadsverwarming met een bio-energiecentrale, windturbines, zonnepanelen en warmte/koude opslag. Energie-U baseert haar aanbod en producten op het behalen van deze gemeentelijke doelstellingen door de Utrechters te helpen met energiebesparing en duurzame opwekking en daarnaast zelf grootschalige duurzame energieopwekkinginstallaties te ontwikkelen en exploiteren. 2.4 De marktpositie van Energie-U Energie-U is een vereniging voor en door burgers, gerund door vrijwilligers en ondersteunt door professionals. Daarin is Energie-U niet uniek. In veel plaatsen zijn vergelijkbare initiatieven actief. Voor zover wij weten is er in Utrecht geen ander vergelijkbaar initiatief. In die zin heeft Energie-U in de stad Utrecht een unieke positie. De stad Utrecht kent relatief veel burgers die waarde hechten aan duurzaamheid, energiebesparing en duurzame energie. Ook de gemeente Utrecht staat voor een actief duurzaamheidsbeleid en heeft burgerparticipatie hoog in het vaandel. De omstandigheden voor een initiatief als Energie-U zijn dus ook gunstig. Energie-U wil zich profileren als dè organisatie waar de Utrechtse burgers terecht kunnen voor energiebesparen en duurzaam opwekken. Energie-U ontsluit de wereld van energiebesparen en duurzaam opwekken. Energie-U werkt niet concurrerend, maar juist aanvullend en ondersteunend voor burgers die hun weg lastig kunnen vinden in deze wereld. Energie-U zoekt nauwe samenwerking met het Utrechtse bedrijfsleven en de overheid om haar missie te verwezenlijken. Hoe meer mensen en organisaties hierbij betrokken zijn, des te meer draagvlak, des te beter. Energie-U speelt in op een aantal trends: - Toename van decentrale duurzame energieopwekking - Steeds actievere en mondigere burger die zijn eigen steentje bij wil dragen - Toenemende behoefte om onafhankelijk te zijn van de overheid, energiebedrijven en buitenlandse energieleveranciers - Toenemende behoefte aan betrouwbare en duurzame beleggingsmogelijkheden. Kapitaal moet zowel financieel als maatschappelijk rendement opleveren - Stijgende energielasten die een steeds zwaardere aanslag doen op het budget van burgers en bedrijven Energie U - Ondernemingsplan 4 november 2011 pagina 9

10 3. Doelen en rollen Energie-U 3.1 Inleiding Energie-U wil met en voor alle Utrechters energie besparen en duurzame energie opwekken. Energie- U wil uitgroeien tot een lokaal duurzaam energiebedrijf en zelf op middelgrote schaal duurzame energie gaan opwekken. Daarnaast wil Energie-U als kenniscentrum, bemiddelaar en serviceorganisatie zoveel mogelijk Utrechters ondersteunen in hun individuele ambities en plannen. 3.2 Missie en visie van Energie-U Missie De missie van Energie-U is om voor en met zoveel mogelijk Utrechters in de regio Utrecht duurzame energie op te wekken. Onder het motto, hoe minder je gebruikt, hoe minder je hoeft op te wekken, wil Energie-U daarnaast de Utrechtse bewoners en bedrijven helpen om hun energiegebruik zoveel mogelijk te reduceren. Visie In onze visie komt de energievoorziening steeds dichterbij. De omschakeling naar duurzame bronnen maakt lokale kleinschalige opwekking aantrekkelijk. Met het stijgen van de prijzen en de toenemende lokale duurzame opwekkingsmogelijkheden zal de interesse in energiebesparing en opwekking toenemen. Energie-U bundelt de krachten van mensen en organisaties die vanuit de gedachte duurzaam en lokaal aan de slag willen met energie besparen en het opwekken van duurzame energie, in gemeente Utrecht en directe omgeving. 3.3 Doelen Het doel conform de statuten is als volgt: Het doel van de vereniging is: het top milieuvriendelijke wijze prduceren van energie in het belang van alle Utrechters, zowel inwoners, ondernemers als maatschappelijke organisatties.daaronder verstaan we onder andere het bevorderen van het gebruik van windenergie en andere vormen van duurzame energie alsmede het minimaliseren van het energiegebruik en het zo efficiënt mogelijke gebruik van energie in het algemeen. Energie-U is een professionele lokale duurzame energiecoöperatie die zich inzet om voor en door haar leden in Utrecht de trias energetica te realiseren via energiebesparing en duurzame energieopwekking. Dit doen we door zelf op middelgrote schaal duurzame energie op te wekken en onze leden te helpen bij energiebesparing en duurzame energieopwekking. In 2016 is Energie-U een lokaal duurzaam energiebedrijf met: meer dan (actieve) leden / klanten een windpark van minstens 10 MW operationeel zonne-energiecentrales van minimaal 5 MW samen operationeel minimaal huishoudens die energie besparen organisatie met voldoende kennis en slagkracht om in Utrecht grootschalige projecten uit te voeren op het gebied van wind, zon (PV) en energiebesparing gekende en erkende speler in het Utrechtse 3.4 Rollen Om de hierboven geschetste doelen te kunnen behalen speelt Energie-U de volgende rollen: 1. Energie-U is een vereniging; voor en door haar leden, Energie U - Ondernemingsplan 4 november 2011 pagina 10

11 die activiteiten organiseert, die contact, samenwerking en kennisuitwisseling tussen haar leden stimuleert, die opkomt voor de belangen van haar leden die bij de overheid, woningcorporaties, maatschappelijke organisaties en bedrijven actief steun verwerft voor het mogelijk maken van haar doelstellingen en activiteiten. 2. Energie-U is een energiebedrijf; Dat duurzame energieopwekking ontwikkelt, realiseert en beheert. Dat de door haar opgewekte energie verkoopt aan haar leden en derden Dat samenwerkt met andere duurzame energiebedrijven om een gebalanceerd energieaanbod te kunnen garanderen Dat haar opbrengsten herinvesteert in nieuwe projecten gericht op duurzame opwekking en energiebesparing 3. Energie-U is een serviceorganisatie; die haar leden ondersteunt bij energiebesparing en duurzame energieopwekking die via gezamenlijke inkoop financieel voordeel probeert te behalen voor haar leden die de beschikbare kennis en ervaring rondom energieopwekking en energiebesparing bundelt, ontsluit en beschikbaar stelt aan haar leden 4. Energie-U is een kennis- en projectorganisatie; die voor en met alle Utrechters projecten opzet gericht op duurzame energieopwekking, energiebesparing en efficiënt energiegebruik. die zich aanbiedt als partner van gemeente, provincie, woningcorporaties, bewonersorganisaties en bedrijfsleven. die haar leden, kennis, middelen en netwerk graag inzet om haar partners te ondersteunen bij de uitvoering van projecten gericht op energiebesparing en duurzame opwekking. 5. Energie-U is een bemiddelaar die verschillende partijen in de stad bij elkaar probeert te brengen om zo samen te werken aan energiebesparing, duurzame energieopwekking en zo efficiënt mogelijke inzet van energie Zelf doen door de leden staat centraal. Energie-U is allereerst opgericht om mensen te ondersteunen bij het realiseren van hun eigen plannen. Of het nu gaat om een zonnecentrale in de straat, isolatie van je ramen of participeren in een windpark. Daar waar dit bijdraagt aan het behalen van onze doelstellingen zullen wij ook zeker informeren, communiceren, lobbyen, onderzoeken en projecten uitvoeren. De realisatie van duurzame opwekkingssystemen en het daadwerkelijk verlagen van het energiegebruik in Utrecht staat altijd voorop. 3.5 Afbakening werkterrein van Energie-U Energiebesparing en duurzame opwekking zijn brede begrippen. Om te voorkomen dat we onze aandacht teveel versnipperen hanteren we onderstaande afbakening: Energie besparen Energie besparen is primair de verantwoordelijkheid van de individuele burgers en bedrijven. De Gemeente Utrecht heeft forse ambities op het gebied van energiebesparing. Energie-U kan zowel de individuele burgers en bedrijven als de gemeente ondersteunen bij het behalen van deze doelstellingen. Energie-U zal daartoe jaarlijks acties organiseren die de burgers en bedrijven kunnen helpen bij het besparen van energie: meten en monitoren: met korting energiescans en adviezen organiseren, warmtescans van woningen en bedrijfsgebouwen (laten) maken, beschikbaar stellen van meet- en monitoringsapparatuur gezamenlijke inkoop en realisatie van energiebesparende maatregelen (dubbel glas, spouwisolatie, ledlampen, etc) kenniscentrum: leden helpen leden, gebruiksvriendelijke website (startpagina), samen met partners verstrekken van informatie en advies Energie U - Ondernemingsplan 4 november 2011 pagina 11

12 stimuleren: organiseren van informatiebijeenkomsten, inzet van vrijwillige energieambassadeurs, bundelen van belangstellenden tot groeps- en blokgewijze projecten bemiddelen: brugfunctie tussen huurders en verhuurders om te komen tot breed draagvlak voor een zo maximaal mogelijke woningisolatie tegen betaalbare kosten. Als het gaat om energiebesparing is Energie-U geen projectontwikkelaar, EPA adviseur of aannemer. De vereniging gaat dus niet zelf ledlampen verkopen of huizen isoleren. Duurzame energie opwekken Energie-U wil zich ontwikkelen tot regionale energieproducent. De duurzaam opgewekte stroom leveren we aan onze leden en relaties. De komende jaren richten we ons op wind en zon: Windturbines: Energie-U wil minimaal 10MW windvermogen ontwikkelen, realiseren en exploiteren op industrieterrein Lage Weide. Deze windturbines worden gefinancierd door Energie-U, waarbij alle leden burgers en bedrijven - de mogelijkheid hebben financieel te participeren en stroom af te nemen. Zie verder bijlage 1 waarin dit gedetailleerder wordt beschreven. Realisatie van grootschalige zonnecentrales op daken van overheidsgebouwen, scholen, bedrijven en appartementencomplexen. Deze centrales worden door (of samen met) Energie- U gerealiseerd en geëxploiteerd. De opgewekte stroom komt ten goede aan de gebouweigenaren of wordt door Energie-U verkocht aan leden en relaties Energie-U wil haar leden helpen zelf duurzame energie op te wekken. Daarbij leggen we de komende jaren de nadruk op zon. Energie-U wil via onderzoek, voorlichting, ontzorgtrajecten en gezamenlijke inkoop haar leden ondersteunen bij aanschaf en installatie van zonnepanelen en zonneboilers. Op de langere termijn onderzoeken we of Energie-U ook een rol kan en wil spelen op het gebied van Warmte/koude opslag en biomassa. In dit ondernemingsplan nemen we deze vormen van duurzame energie nog niet mee. In het geval van opwekking wil Energie-U wel een rol spelen als projectontwikkelaar en exploitant, maar niet als fabrikant of installatiebedrijf. 3.6 Organisatiemodel Energie-U Energie-U is een vereniging. Volgens de statuten hebben alle leden 1 stem. Tezamen kiezen zij tjjdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering uit haar midden een bestuur van 5 personen en bevestigen zij de door het bestuur voorgestelde werkgroepen, inclusief bemensing. Bestuur Het bestuur bestaat in november 2011 uit een voorzitter, penningmeester en secretaris. Dit is de minimum wettelijke bezetting. We streven naar versterking van het bestuur met 2 personen. De bestuursleden zijn actief meewerkende voorlieden en leveren een meer dan gemiddelde bijdrage aan het werk van de vereniging. Bestuursleden zijn vrijwilligers. Werkgroepen De vereniging kent een aantal werkgroepen, gericht op de verschillende activiteiten en rollen van de vereniging. Al naar gelang de behoefte onder de leden kunnen extra werkgroepen worden toegevoegd of werkgroepen worden opgeheven. Elke werkgroep heeft een eigen voorzitter. Deze voorzitter hoeft geen bestuurslid te zijn maar wordt wel 4x per jaar uitgenodigd voor een gezamenlijke vergadering van het bestuur en alle werkgroepvoorzitters. Project BV s en stichtingen De grotere projecten, zoals de ontwikkeling van het windpark, brengen we onder in een aparte project bv. Energie-U is (mede) eigenaar van deze b.v., levert bestuursleden en draagt zorg voor de uitvoering van de activiteiten van de b.v. Samenwerking met andere organisaties, zoals een energieloket, brengen we onder in een aparte stichting, waarbij de projectpartners ook participeren in de stichting. Zo kunnen we verantwoordelijkheden en financiële risico's spreiden. Energie U - Ondernemingsplan 4 november 2011 pagina 12

13 Leden Tijdens het opstellen van dit ondernemingsplan, heeft Energie-U 230 leden. We streven ernaar zoveel mogelijk leden actief te betrekken bij de vereniging als bestuurslid, werkgroeplid, energieambassadeur of vrijwilliger voor of bij een van onze activiteiten. Bureau Energie-U heeft meer ambities dan haar vrijwilligers op korte termijn kunnen waarmaken. Om de slagkracht en continuïteit te vergroten wil Energie-U voor een beperkt aantal taken professionele ondersteuning inschakelen. Deels via het betalen van een vergoeding aan de meest actieve vrijwilligers en deels via het inschakelen van freelancers. Energie-U wil in de ontwikkelfase nog geen personeel in dienst nemen. De professionals worden aangestuurd door het bestuur. Voor de uitvoering van haar diverse projecten wil Energie-U gebruik maken van het bestaande ruime aanbod aan flexibele kantoor- en vergaderfaciliteiten in Utrecht. Vooralsnog wil Energie-U dus geen eigen kantoor inrichten. Energie U - Ondernemingsplan 4 november 2011 pagina 13

14 4. Ontwikkelingsplan In hoofdstuk 3 schetsten we de 5 rollen die Energie-U wil gaan spelen. In dit hoofdstuk geven we aan hoe we deze rollen de komende jaren gaan ontwikkelen. Ledenorganisatie Direct vanaf haar oprichting is Energie-U natuurlijk al een vereniging en ledenorganisatie. Het verder uitbouwen van deze ledenorganisatie (kwantitatief en kwalitatief) heeft de hoogste prioriteit. Energiebedrijf Energie-U is nog geen energiebedrijf. De komende jaren gebruiken we om projecten te ontwikkelen die moeten leiden tot een windpark en grootschalige zonnecentrales. De focus ligt de komende jaren dus vooral op het ontwikkelen, daarbij volgen we twee parallelle paden: windpark en zonnecentrales. Serviceorganisatie De serviceorganisatie draagt direct bij aan de aantrekkelijkheid van Energie-U als ledenorganisatie en pakken we daarom al direct op. Kennis- en projectorganisatie Ook deze rol draagt bij aan de versterking van de ledenorganisatie en pakken we daarom al direct op. Bemiddelaar Daar waar we kansen en mogelijkheden zien, nemen we die mee. In eerste instantie heeft het verder uitwerken van deze rol de laagste prioriteit. We werken deze rol daarom niet verder uit in dit plan. 4.1 Ledenorganisatie Ledenwerving Om de hiervoor geschetste doelen en rollen te realiseren is het van groot belang dat de vereniging Energie-U gekend en erkend is en een zo breed en groot mogelijke achterban vertegenwoordigt. Dit vertalen wij in eerste instantie in een zo groot mogelijk aantal leden. Iemand wordt lid als hij: 1. De vereniging kent en de doelstellingen onderschrijft 2. Zich aangesproken voelt door de doelstellingen, activiteiten, uitstraling en imago van de vereniging en die wil ondersteunen 3. De verwachting heeft dat zijn lidmaatschap het behalen van die doelstellingen dichterbij brengt 4. Via het lidmaatschap toegang krijgt tot aantrekkelijke producten en diensten 5. Voordeel kan behalen en daarmee de contributie kan 'terugverdienen' Een groot deel van de huidige leden zijn vooral lid geworden uit sympathie voor de doelstellingen, de aanpak en het concept van de vereniging. Om door te groeien tot een grote vereniging van leden zullen we ook mensen moeten aanspreken die meer gericht zijn op de hierboven genoemde punten 4 en 5. Het lidmaatschap moet direct aantrekkelijk zijn voor het lid. Energie-U moet dus zorgen voor zowel zichtbaarheid als een aantrekkelijk aanbod. We formuleren de volgende korte termijn doelstellingen voor ledenwerving: 1. Het opbouwen van een soepel lopende ledenorganisatie, met goede ledenadministratie, goede communicatie met de leden en het in de ledenadministratie opnemen van zoveel mogelijk informatie over de kennis, kunde en interesse van de leden. 2. Het uitwerken van een duidelijk herkenbaar en aantrekkelijk aanbod voor leden, rondom een centraal thema 3. Het organiseren van acties die leiden tot een ledenvoordeel en het zo aantrekkelijk maken voor Utrechters om lid te worden (en te blijven), bijvoorbeeld het realiseren van kostenvoordeel voor leden door gezamenlijke inkoop van besparingsmaatregelen 4. Het organiseren van een aantal activiteiten gericht op naamsbekendheid en ledenwerving, zoals aanwezigheid bij markten, wijkfeesten en braderieën 5. Het regelmatig uitsturen van nieuws- en persberichten om onze zichtbaarheid en bekendheid te vergroten 6. Het organiseren van thematische acties, waarbij mensen hun betrokkenheid bij de actie kunnen tonen zonder direct lid te hoeven worden. Zo kunnen meer Utrechters op een Energie U - Ondernemingsplan 4 november 2011 pagina 14

15 laagdrempelige wijze kennis maken met de vereniging. 7. Het organiseren van wijkgerichte informatie- en voorlichtingsbijeenkomsten 8. Het opbouwen van een samenwerkingsrelatie met zoveel mogelijk partners die direct of indirect betrokken zijn bij energietransitie. Denk hierbij aan ondernemersverenigingen, bewonersverenigingen, verenigingen van eigenaren, woningcorporaties, volkstuinverenigingen en milieugroepen. 9. Het regelmatig publiceren van nieuwsberichten, persberichten en artikelen, om zo publiciteit te krijgen in de lokale en regionale pers 10. Het samen met partners uitvoeren van enkele aansprekende projecten met een grote publieke zichtbaarheid. Bijvoorbeeld het realiseren van een zonnecentrale op een schooldak of appartementencomplex. Leden behouden Energie-U wil een aantrekkelijke vereniging zijn voor alle Utrechters die interesse hebben in energiebesparing en duurzame opwekking. Onder het motto "Halveer je energierekening met Energie U" gaan we samen met de leden aan de slag. We binden de leden aan onze vereniging via een aantal concrete acties, diensten en services (zie 4.3). Bovendien willen we onze leden zoveel mogelijk met elkaar in contact brengen om zo van en met elkaar te leren en samen aan de slag te gaan. We besteden ook aandacht aan het sociale via de maandelijkse Energie-U borrel, regelmatige themabijeenkomsten en een gezellige stand bij buurtevenementen. 4.2 Energiebedrijf Wind De ontwikkeling van het windpark op Lage Weide wordt ondergebracht in een aparte BV. Energie-U verzorgt het communicatietraject en gaat obligaties uitgeven aan haar leden en aandelen aan de deelnemende bedrijven om het windpark te financieren. Het ontwikkeltraject zelf is uitbesteed aan de ontwikkelcombinatie EcofysRFB die voor eigen rekening en risico het windpark ontwikkelt (zie bijlage 1). Zon Ontwikkeling van grootschalige PV projecten is pas haalbaar als de Nederlandse overheid de regels voor zelflevering versoepelt. Op dit moment is er nog veel onduidelijkheid over wat er nu precies wel/niet kan. Het lobby- en uitzoekwerk rondom zelflevering laten we over aan koepelorganisaties als E-decentraal en ODE. Naar verwachting van de Energie-U werkgroep 'Zonnige Daken' zal tussen nu en 2016 de markt voor grootschalige PV opwekking opgebroken worden. Door prijsdaling, door versoepeling van de wetgeving rondom zelflevering of door een combinatie van beide. Hierop vooruitlopend gaat de werkgroep alvast aan de slag met het uitwerken van een drietal projecten gericht op grootschalige PV: 1. Zonnepoorten: Samen met de gemeente en het bedrijfsleven wil Energie-U langs enkele invalswegen van de stad zogeheten 'Zonnepoorten' realiseren. Dit zijn grootschalige PV installaties die goed zichtbaar zijn voor automobilisten en treinreizigers en de duurzame ambitie van de stad Utrecht zichtbaar maken. De Zonnepoorten worden ontwikkeld door Energie U, gefaciliteerd door de gemeente Utrecht en gesponsord door het Utrechtse bedrijfsleven. 2. Zon op school: Realisatie van grootschalige PV projecten op de daken van de Utrechtse scholen, in samenwerking met Lombox, de schoolbesturen, de gemeente en ouders. Energie-U kan deze installaties beheren en de stroom afnemen en verkopen. Daarnaast kan Energie-U steun verlenen bij de financiering en realisatie. 3. Zonnige appartementen: Realisatie van grootschalige PV projecten op de daken van appartementscomplexen, zowel in bezit van VVE's als van woningcorporaties. Energie-U werkt momenteel aan een aanpak waarmee het plaatsen van een gezamenlijk PV systeem haalbaar en Energie U - Ondernemingsplan 4 november 2011 pagina 15

16 betaalbaar wordt. Zonnestroom voor U Voor particuliere huiseigenaren is zonnestroom nu al rendabel. Er is veel belangstelling voor het plaatsen van zonnepanelen op het eigen dak. Toch gebeurt dit nog maar mondjesmaat. Wij hebben gemerkt dat veel mensen wel willen, maar er niet goed zelf uitkomen. Onder de noemer 'Zonnestroom voor U' heeft Energie-U in september 2011 een ontzorgconcept voor alle Utrechtse huiseigenaren gelanceerd. De komende jaren gaan we dit concept verder uitwerken en uitrollen om op deze manier zoveel mogelijk huiseigenaren en huurders te helpen bij de aanschaf en installatie van zonnepanelen. 4.3 Serviceorganisatie Consumentenpanel en inkoopvoordeel Uit de leden van Energie-U stellen we een consumentenpanel samen die producten gaan testen en beoordelen en daar waar geschikt bevonden bevelen we de producten of diensten aan onze leden aan, al dan niet via inkoopvoordeel. Acties In samenwerking met het energieloket en de ambassadeurs gaat Energie-U de komende jaren een aantal acties opstarten die gericht zijn op energiebesparing en duurzame opwekking. Deze acties staan open voor iedereen, maar onze leden kunnen met korting deelnemen en zo makkelijk en snel hun contributie terugverdienen. De acties zijn dus ook een ledenwerver. We streven naar 2 acties per jaar. Deels zullen deze acties een beperkte looptijd hebben andere acties zijn doorlopend. Voorbeelden van lopende en geplande acties: Ledenkorting, bijvoorbeeld op producten en diensten Korting op groene stroom via Greenchoice Warmtescan van je woning laten maken Zonnestroom voor U: ontzorgtraject voor zonnepanelen Meten is weten: meet je eigen energiegebruik via plugwise Halveer je energierekening met Energie U Onder deze noemer gaan we in 2012 een 'routekaart' ontwikkelen waarmee alle Utrechters via een aantal stappen hun energieverbruik kunnen reduceren. De routekaart zal een mix omvatten van isloatie-, gedrags- en efficiëntiemaatregelen. De verschillende stappen op de routekaart verbinden we aan concrete voorbeelden en ervaringen van Utrechters en natuurlijk aan onze acties. 4.4 Projectorganisatie Utrechtse Energie Het programma Utrechtse Energie van de gemeente Utrecht biedt veel aanknopingspunten voor Energie U. Energie-U wil een actieve bijdrage leveren aan het programma Utrechtse Energie van de gemeente Utrecht. Energie-U participeert daarbij in de volgende projecten: 1. Energieloket, 2. Energieambassadeurs 3. Wijk West Energieneutraal. Ad.1: Energieloket Energie-U heeft de gemeente Utrecht aangeboden het Energieloket op te zetten en te exploiteren. Energie-U wil daartoe een centraal kennis- en makelpunt inrichten waar alle binnenkomende vragen worden geregistreerd en beantwoord. Daarbij gaat het niet zozeer om het direct beantwoorden van de vraag, maar vooral om een goede inventarisatie van de 'vraag achter de vraag', het in kaart brengen van alle Utrechtse acties en actievelingen en het ondersteunen van de follow-up, zodat we weten wat de vragensteller met het antwoord heeft gedaan. Vragen die nader onderzoek of uitzoekwerk behoeven zetten we zoveel mogelijk uit in ons netwerk. Bovendien proberen we binnengekomen vragen zoveel mogelijk te koppelen aan ervaringsdeskundigen in de stad. Zo willen we zoveel mogelijk Utrechters helpen en netwerken opzetten waarbij buurtgenoten elkaar stimuleren en ondersteunen. Energie U - Ondernemingsplan 4 november 2011 pagina 16

17 Ad. 2: Energieambassadeurs Energie-U gaat energieambassadeurs opleiden die in hun straat en buurt de bewoners en bedrijven gaan ondersteunen bij hun energiebesparingsmaatregelen. De ambassadeurs zijn enthousiaste vrijwilligers die vooral in hun eigen buurt aan de slag gaan en hun straat en buurtgenoten enthousiasmeren en helpen bij het reduceren van hun energiegebruik. Ad. 3: Wijk West Energieneutraal Het programma Utrechtse Energie wil met de pilot "Wijk West Energieneutraal" het complex van maatregelen dat nodig is om de wijk werkelijk energie neutraal te maken, vormgeven en gereedmaken voor opschaling naar andere wijken van Utrecht. Energie-U wil hier graag een rol in spelen en zet haar leden, kennis en ervaring in om deze ambitie te ondersteunen. Middels de participatie van Energie-U aan onderdelen van het programma Utrechtse Energie wil Energie-U ook haar eigen organisatie ontwikkelen en versterken. Bovendien wil Energie-U de infrastructuur van bijvoorbeeld het E-loket overnemen, zodat Energie-U met deze infrastructuur de Utrechtse burgers kan blijven helpen, ook nadat het programma in 2014 is afgesloten. Overige projecten (in de steigers) van Energie U 1. Ondersteuning bij straat- of buurtgewijze projecten Energie-U wil een rol spelen bij projecten gericht op straat- of buurtgewijze energiebesparing. Energie-U treedt daarbij op als bemiddelaar tussen de deelnemers (de bewoners) en de aanbieders. Energie-U kan de bewoners verenigen en ondersteunen bij het formuleren van een gezamenlijke aanpak en offerte. Voor huurders ontwikkelt Energie-U een aparte aanpak via het huurdersteam. 2. Voorlichtingsavonden Samen met partijen in de stad organiseert Energie-U voorlichtingsbijeenkomsten in de wijken. Daarbij kijken we naar de ervaringen van de energiecafé's, de klimaatborrels en Transition Towns. We koppelen deze avonden zoveel mogelijk aan een specifiek thema, zoals het windpark Lage Weide of de Zonnestroom voor U actie. 3. Huurteam Het huurteam van Energie-U helpt woningcorporaties en bewonersorganisaties bij energierenovatie van grotere wooncomplexen. Het huurteam helpt de bewoners om te komen tot een zo groot mogelijke reductie van het energieverbruik zonder dat dit leidt tot een verhoging van de woonlasten. Tegelijk helpt het huurteam de corporatie bij het verkrijgen van een zo breed mogelijk draagvlak. Energie U - Ondernemingsplan 4 november 2011 pagina 17

18 5. Financieel We maken hier onderscheid tussen 3 onderdelen, die zich alle drie in principe zelf moeten bedruipen. 1. Verenigingsbudget Energie U: dit omvat alle kosten en baten voor de opbouw en instandhouding van de ledenorganisatie 2. Projectenbudget voor het uitvoeren van een aantal korte termijn projecten. Hierbij proberen we zoveel mogelijk te werken met een budget per project. 3. Project bv's: Budget voor de grote opwekkingsprojecten die we onderbrengen in een aparte bv. 5.1 Verenigingsbudget De inkomsten uit contributies gebruiken we voor het betalen van alle direct aan de ledenorganisatie gerelateerde kosten zoals ledenadministratie, lidmaatschappen, kosten van ledenbijeenkomsten, kosten van ledenwerving en kosten van (kleinere) acties en activiteiten voor onze leden. Als jonge, startende vereniging maken we natuurlijk een aantal oprichtingskosten en hebben we te maken met hogere kosten tbv ledenwerving. De inkomsten uit contributie zijn nu nog onvoldoende om deze kosten te dekken. Om te komen tot een bloeiende en financieel gezonde vereniging hebben we een eenmalige startbijdrage nodig om de komende twee jaar de vereniging op te bouwen tot een kostendekkend ledental. Daarna kan de ledenorganisatie op eigen benen staan en zullen de inkomsten uit contributie, tezamen met stijgende inkomsten uit andere activiteiten (acties, projecten, verkoop van energie) ruimte bieden om de organisatie te professionaliseren en de dienstverlening aan de leden te versterken. 5.2 Projectenbudget Projecten zijn altijd op basis van een aparte projectfinanciering, dus op basis van cash flows uit de projecten. Met name in de opstartfase zal in veel gevallen externe financiering noodzakelijk zijn, het streven is echter dat elk project op langere termijn budgetneutraal kan draaien. Voor elk nieuw project maken we een meerjarenraming. Vervolgens gaan we op zoek naar financiering voor de projectontwikkeling en aanloopfase. Afhankelijk van het project kan die aanloopfinanciering een gift of een laagrentende lening zijn. Naarmate Energie-U zich verder ontwikkelt, zullen we meer en meer projecten kunnen financiering uit ons verenigingsbudget. 5.3 Project bv's Grotere en langdurige projecten brengen we altijd onder in project BVs om risico s naar boven (naar Energie-U) af te schermen, dividenden worden gebruikt om de holding Energie-U te financieren Alle projecten moeten altijd tenminste cash neutraal zijn (na afdracht dividend en alle kosten). We werken altijd met een voorzichtige (defensieve) begroting. Een deel van de opbrengst gebruiken we om de vereniging te financieren, de rest gebruiken we dan als startkapitaal voor nieuwe projecten, om risico's af te dekken of om onverwachte tegenvallers te dekken. Ten behoeve van de ontwikkeling van Windpark Lage Weide richten we begin 2012 'Weidewind BV' op. De komende jaren brengen we de ontwikkeling van het windpark onder in deze bv, na realisatie wordt deze bv eigenaar en exploitant van het windpark. De komende jaren zullen we de ontwikkeling van het windpark moeten financieren. De ontwikkeling omvat de volgende kostencomponenten: 1. Ontwikkelkosten Windpark: deze kosten worden voorgefinancierd door onze ontwikkelingspartner EcofysRFB. Wel streven we ernaar een deel van deze voorgefinancierde kosten al tijdens het ontwkkeltraject te betalen, om zo de investering in het windpark te verlagen. 2. Communicatietraject en projectbegeleiding vanuit Energie U: Deze kosten worden gedragen door de vereniging Energie U. Om deze kosten te dekken willen we ' molenaars' gaan werven en leningen gaan uitgeven aan leden en belangstellenden 3. Leges en anterieure overeenkomst.: Via onderhandelingen met de gemeente willen we proberen de Energie U - Ondernemingsplan 4 november 2011 pagina 18

19 anterieure overeenkomst van tafel te krijgen en de leges te verlagen. Bovendien stellen we aan de gemeente voor om deze kosten past te betalen bij 'financial close'. Mochten deze onderhandelingen niet succesvol zijn, dan willen we de leges financieren uit leningen aan onze leden, Utrechtse bedrijven, leningen vanuit fondsen en leningen van andere windcoöperaties. Energie U - Ondernemingsplan 4 november 2011 pagina 19

20 6. SWOT analyse Strengths: maatschappelijk draagvlak door burgerparticipatie gebundelde kennis van alle leden samen is uniek enthousiaste en actieve achterban breed politiek draagvlak zelflevering is in beperkte vorm mogelijk, financiële constructies rondom duurzame energie geven voorrang aan kleinere projecten vanwege beperkter beschikbare budget bij banken Aanstaande uitbreiding van de zelfleveringsregeling erkenning door bedrijven op Lage Weide Weaknesses: (nog) geen inkomsten van betekenis, organisatie nog in opbouw (nog) vrij smalle basis met 200 leden afhankelijk van vrijwilligers voorfinanciering, nog geen vet op het bot Opportunities: overheid is te weinig actief / betrouwbaar op duurzaamheid, burger zoekt partner om samen initiatieven mee te ontplooien met stijgende E-prijzen, dalende prijzen voor DE-opties, is overheidssteun steeds minder nodig burgers wantrouwen overheid en energiebedrijven en willen hun eigen (duurzame) energie opwekken Veel maatschappelijk draagvlak voor lokale duurzame energiebedrijven Utrechtse college heeft participatie en burgerinitiatieven hoog in het vaandel staan en maakt ruimte voor duurzame projecten (wind, zon, bio) Threats: duurzame energie is (vaak) nog afhankelijk van overheidssteun en het is onduidelijk of die steun blijft. Mitigatie: zoeken naar commercieel haalbare toepassingen zonder subsidies Energie-U kan haar kwaliteitsclaim niet waarmaken door te snelle of te langzame groei en of het opstarten van teveel projecten. Mitigatie: Goede werkafspraken, strakke monitoring, prioriteiten stellen en focus op hoofdlijnen. steun voor burgerinitiatieven vooral met de mond beleden, als puntje bij paaltje komt kiest de overheid voor aanbesteding en marktpartijen. Mitigatie: zolang de organisatie professioneel staat kunnen we de concurrentie met de markt aan (is al bewezen met het windpark) opbouw van de vereniging trekt zware wissel op de vrijwilligers, als trekkers afhaken kan de organisatie een flinke terugslag krijgen. Mitigatie: Zorg voor goede delegatie van taken en verantwoordelijkheden, goede documentatie en backups. Biedt de sleutelfiguren een onkostenvergoeding zodat zij ook op langere termijn hun urenbesteding kunnen verantwoorden vereniging wordt teveel vereenzelvigd met het huidige 'linkse' college en is daardoor voor een deel van de Utrechters 'besmet'. Mitigatie: leden werven uit alle lagen van de bevolking, Energie-U is er voor iedereen claims van teleurgestelde leden: Energie-U geeft adviezen, organiseert acties. Dat kan ook wel eens verkeerd uitpakken en schade veroorzaken. Mitigatie: goede bestuurders- en algemene aansprakelijkheidsverzekering. Altijd disclaimers opnemen dat leden hun eigen keuzes maken en verantwoordelijkheid hebben projecten kunnen ook wel eens verlieslatend zijn. Mitigatie: alle projecten van enige omvang in project-bvs (zonder garanties Energie-U of 403 verklaring) Windpark Lage Weide komt niet tot financial close. Mitigatie: Voldoende aandacht voor andere activiteiten en energiebronnen en deur open houden voor realisatie windproject in Rijnenburg of Ouderijn. Energie U - Ondernemingsplan 4 november 2011 pagina 20

3. ORGANISATIE. 3.1 BESTUUR: Trekker: Bestuur. 3.2 ORGANISATIE Trekker: Bestuur

3. ORGANISATIE. 3.1 BESTUUR: Trekker: Bestuur. 3.2 ORGANISATIE Trekker: Bestuur Werkplan & Begroting 2011 1. VISIE Energie U is een duurzaam lokaal energie bedrijf gebaseerd op een vereniging zonder winstoogmerk. Wij willen de Utrechters helpen om in hun eigen omgeving hun eigen duurzame

Nadere informatie

Begroting 2014 en raming 2015

Begroting 2014 en raming 2015 Begroting 2014 en raming 2015 Energie-U Begroting 2014 en raming 2015 blz 1 Begroting 2014 en raming 2015 Uitgaven 2012 (jaarrek) 2013 (alv) 2013 (bijgesteld) 2014 2015 Bestuurskosten 169 1.000 1.000 1.000

Nadere informatie

Toelichting bij Meerjarenraming Energie-U, exclusief windpark

Toelichting bij Meerjarenraming Energie-U, exclusief windpark Toelichting bij Meerjarenraming Energie-U, exclusief windpark De begroting en meerjarenraming van Energie-U bestaat uit twee componenten: De verenigingsbegroting geeft een overzicht van alle verenigings-gerelateerde

Nadere informatie

Vacature Directeur en medewerkers

Vacature Directeur en medewerkers Vacature Directeur en medewerkers Voorjaar 2013 wil de vereniging Energie-U zich omvormen tot coöperatieve vereniging. Bovendien staan er een aantal grote en ambitieuze projecten op stapel. Daarom willen

Nadere informatie

Duurzaam Haren STARTNOTITIE DUURZAAMHEIDCOÖPERATIE GEMEENTE HAREN

Duurzaam Haren STARTNOTITIE DUURZAAMHEIDCOÖPERATIE GEMEENTE HAREN Duurzaam Haren STARTNOTITIE DUURZAAMHEIDCOÖPERATIE GEMEENTE HAREN Uitgangspunt Duurzaam Haren wordt een duurzaamheidscoöperatie, waarin inwoners, bedrijven en organisatie kunnen participeren in duurzaamheids-

Nadere informatie

De Lokale Duurzame Energie Coöperatie. EnergieCoöperatieBoxtel WWW.ECBOXTEL.NL. Betaalbaar, duurzaam, eigen en onafhankelijk

De Lokale Duurzame Energie Coöperatie. EnergieCoöperatieBoxtel WWW.ECBOXTEL.NL. Betaalbaar, duurzaam, eigen en onafhankelijk De Lokale Duurzame Energie Coöperatie EnergieCoöperatieBoxtel Betaalbaar, duurzaam, eigen en onafhankelijk WWW.ECBOXTEL.NL LDEC: Waarom en waartoe leidt het Samen met leden realiseren van betaalbare, duurzame,

Nadere informatie

Oprichtingsvergadering 3 april 2013. Opgewekt aan het IJ

Oprichtingsvergadering 3 april 2013. Opgewekt aan het IJ Oprichtingsvergadering 3 april 2013 Opgewekt aan het IJ Agenda oprichtingsvergadering 3 april 2013 1.Korte introductie ronde: RvC, bestuur en aanwezigen 2.Over NDSM Energie Missie, visie, kernwaarden,

Nadere informatie

Stappenplan Zon op Huurwoning Amsterdam

Stappenplan Zon op Huurwoning Amsterdam Context Klimaatprobleem Er is sprake van een wereldwijd klimaatprobleem, waarbij de temperatuur over de afgelopen decennia structureel is opgelopen. Deze trend wordt veroorzaakt door de uitstoot van broeikasgas,

Nadere informatie

Oosterhout Nieuwe Energie Voorbereiding oprichting coöperatie

Oosterhout Nieuwe Energie Voorbereiding oprichting coöperatie 1 Oosterhout Nieuwe Energie Voorbereiding oprichting coöperatie Wij willen Betaalbare, Duurzame, Eigen Energie in Oosterhout 3 Waarom ONE Betaalbaar Duurzaam Eigen Samen Goedkoper dan de markt Winsten

Nadere informatie

Visie op Sociale windenergie. Burgerinitiatief Duurzaam Drimmelen

Visie op Sociale windenergie. Burgerinitiatief Duurzaam Drimmelen Visie op Sociale windenergie Burgerinitiatief Duurzaam Drimmelen Wat zijn onze doelstellingen? DUURZAAM LOKAAL BETAALBAAR Duurzaam Drimmelen wil duurzaamheid in gemeente Drimmelen vergroten Ecologisch,

Nadere informatie

Raadsinformatieavond invulling sociale randvoorwaarden windenergie Zonzeel Welkom

Raadsinformatieavond invulling sociale randvoorwaarden windenergie Zonzeel Welkom Raadsinformatieavond invulling sociale randvoorwaarden windenergie Zonzeel Welkom 19 november 2015 1 Opzet presentatie 1. Inleiding 2. Terugblik/voorgeschiedenis 3. Gemeentelijke ambitie vertaald naar

Nadere informatie

Position paper regietafel energietransitie utrecht

Position paper regietafel energietransitie utrecht Position paper regietafel energietransitie utrecht februari 2017 position paper regietafel energietransitie utrecht 2/6 Regietafel Energietransitie Utrecht Dit document beschrijft de opzet van de Regietafel

Nadere informatie

Endura. Samen duurzaam

Endura. Samen duurzaam Endura Samen duurzaam December 2016 Onze naam Endura is de lokale energiecoöperatie voor Harderwijk en Hierden. Onze naam staat voor duurzaamheid en uithoudingsvermogen. p.2 / December 2016 Wim Sederel

Nadere informatie

Position paper Regietafel Energietransitie Utrecht

Position paper Regietafel Energietransitie Utrecht Position paper Regietafel Energietransitie Utrecht februari 2017 position paper regietafel energietransitie utrecht 2/6 Regietafel Energietransitie Utrecht Hieronder treft u informatie over de Regietafel

Nadere informatie

Sociale Windenergie. Windenergie langs de A16. Wind A16 & Sociale windenergie

Sociale Windenergie. Windenergie langs de A16. Wind A16 & Sociale windenergie Sociale Windenergie & Windenergie langs de A16 1 Ons idee Samen Sociale Windenergie realiseren door samenwerking lokale initiatieven in Zundert?? 2 Wat zijn onze doelstellingen? DUURZAAM LOKAAL BETAALBAAR

Nadere informatie

Helmonds Energieconvenant

Helmonds Energieconvenant Helmonds Energieconvenant Helmondse bedrijven slaan de handen ineen voor een duurzame en betrouwbare energievoorziening. Waarom een energieconvenant? Energie is de drijvende kracht Energie is de drijvende

Nadere informatie

Lokale duurzame energie ontwikkelen. Derck Truijens 18 april 2013

Lokale duurzame energie ontwikkelen. Derck Truijens 18 april 2013 Lokale duurzame energie ontwikkelen Derck Truijens 18 april 2013 Inhoud Windunie: samen voor de wind Lokale duurzame energie initiatieven Lokaal duurzame energie ontwikkelen Het begon in 2000... De energiemarkt

Nadere informatie

Federatieplan Windenergie Wind werkt voor Flevoland

Federatieplan Windenergie Wind werkt voor Flevoland Federatieplan Windenergie Wind werkt voor Flevoland Lelystad, juli 2014 Het plan Het Federatieplan Windenergie bestaat uit onderlinge afspraken tussen bewoners, grondeigenaren en windmoleneigenaren in

Nadere informatie

Hartelijk welkom! Uniek nieuw initiatief Transition Town Breda Energie coöperatie: Brabants Eigen Energie (BREE)

Hartelijk welkom! Uniek nieuw initiatief Transition Town Breda Energie coöperatie: Brabants Eigen Energie (BREE) Hartelijk welkom! Uniek nieuw initiatief Transition Town Breda Energie coöperatie: Brabants Eigen Energie (BREE) Peter Nuijten Mob: 06-22811585 E-mail: peter.nuijten@hotmail.nl 1 Concept Energie coöperatie

Nadere informatie

PROJECTPLAN METERS MAKEN IN DE ESHOF

PROJECTPLAN METERS MAKEN IN DE ESHOF PROJECTPLAN METERS MAKEN IN DE ESHOF De Eshof op weg naar energie neutraal! = woningen Eshof naar nul op de meter = Inhoud 1. Ambitie: naar meest duurzame wijk van Elst? 2. Meten is weten: per wijk per

Nadere informatie

ECO Oostermoer in oprichting

ECO Oostermoer in oprichting Samen sterk voor een leefbaar en duurzaam platteland ECO Oostermoer in oprichting Nieuwsbrief 18 juni 2012 Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van ECO Oostermoer, waarin wij u nader informeren over de stand

Nadere informatie

5.2 Energiebesparing in de bestaande bouw: Op zoek naar een business case voor lokale initiatieven

5.2 Energiebesparing in de bestaande bouw: Op zoek naar een business case voor lokale initiatieven 5.2 Energiebesparing in de bestaande bouw: Op zoek naar een business case voor lokale initiatieven Alfons Ramb Energiek Leiden Rolf Steenwinkel Amsterdam Energie Ron de Graaf Hoom Renske den Exter - Hoom

Nadere informatie

Riedsútstel. Underwerp Duurzaamheidsbeleid 2014-2018

Riedsútstel. Underwerp Duurzaamheidsbeleid 2014-2018 Riedsútstel Ried : 22 januari 2015 Status : Opiniërend/Besluitvormend Eardere behandeling : Informerend d.d. 6 november 2014 Agindapunt : 10 Portefúljehâlder : M. van der Veen Amtner : mw. R.M.A. van Sonsbeek

Nadere informatie

de Windcentrale Winddelen Maximaal draagvlak voor windprojecten

de Windcentrale Winddelen Maximaal draagvlak voor windprojecten de Windcentrale Winddelen Maximaal draagvlak voor windprojecten De Windcentrale Opgericht in 2010 Doel: versnellen van de energietransitie Nu: 10 windturbines 15.000 deelnemers: 60.000 Winddelen 11.000

Nadere informatie

26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld.

26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld. Resultaat Vragenlijst: Waarom doe je mee met de lokale energiecoöperatie? 26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld. 1. Ik ben op de volgende manier betrokken bij de lokale

Nadere informatie

Presentatie Guus Ydema, directeur AGEM KIVI 25 januari 2017

Presentatie Guus Ydema, directeur AGEM KIVI 25 januari 2017 Presentatie Guus Ydema, directeur AGEM KIVI 25 januari 2017 Even voorstellen Ex-bestuurslid KIVI E (-2016) Vroeger: Hoogovens IJmuiden en KPN Telecom, ing. bureau Ebatech, Nuon Windenergie Vattenfall (2009),

Nadere informatie

Mogelijkheden voor energie coöperaties. Jeroen Leclercq jeroen.leclercq@wijkenergie.coop 06-53544195

Mogelijkheden voor energie coöperaties. Jeroen Leclercq jeroen.leclercq@wijkenergie.coop 06-53544195 Mogelijkheden voor energie coöperaties Jeroen Leclercq jeroen.leclercq@wijkenergie.coop 06-53544195 Inhoud Samen sterker Belang van gezamenlijke projecten Variant 1: alles achter de meter Variant 2: korting

Nadere informatie

Windpark Lage Weide ondanks participatie toch geen windpark. Simone Maase bestuurslid Energie-U simone@energie-u.nl 19 maart 2015

Windpark Lage Weide ondanks participatie toch geen windpark. Simone Maase bestuurslid Energie-U simone@energie-u.nl 19 maart 2015 Windpark Lage Weide ondanks participatie toch geen windpark Simone Maase bestuurslid Energie-U simone@energie-u.nl 19 maart 2015 1 Inhoud Coöperatieve vereniging Energie-U Zonder grond een park ontwikkelen

Nadere informatie

Energiecafé BECO. 16 Oktober 2014

Energiecafé BECO. 16 Oktober 2014 Energiecafé BECO 16 Oktober 2014 Programma Welkom Introductie Presentatie Voorzitter BECO Peer Verkuijlen Waarom BECO? Gemeente Bernheze wethouder Wijdeven Energiemarkt in beweging DE Unie Rense van Dijk

Nadere informatie

28 december 2011. Subsidieaanvraag Stadsinitiatief Rotterdam. Solar Green Point

28 december 2011. Subsidieaanvraag Stadsinitiatief Rotterdam. Solar Green Point 28december2011 SubsidieaanvraagStadsinitiatiefRotterdam SolarGreenPoint Inhoudsopgave Voorwoord...1 1. Introductie Solar Green Point.......2 2. Salderingsregeling Electriciteitswet..........2 3. Activiteiten....3

Nadere informatie

Doelstelling en doelgroep

Doelstelling en doelgroep klimaat op maat Klimaat op maat Het klimaat verandert en de olievoorraden raken langzaamaan op. Dat laatste betekent concreet dat de energieprijzen naar verwachting flink stijgen in de komende decennia.

Nadere informatie

Greenspread. realising sustainable connections

Greenspread. realising sustainable connections Greenspread realising sustainable connections Greenspread, het Energieakkoord en CoopDeZon Inleiding Inleiding Greenspread richt zich op het ontwikkelen van lokale duurzame-energieproductiemiddelen. Greenspread

Nadere informatie

STAPPENPLAN AANSCHAF ZONNE-COLLECTOREN INDIVIDUEEL

STAPPENPLAN AANSCHAF ZONNE-COLLECTOREN INDIVIDUEEL STAPPENPLAN AANSCHAF ZONNE-COLLECTOREN INDIVIDUEEL Introductie De ontwikkelingen op het gebied van zonne-energie staan nooit stil. Heeft u ook belangstelling, dan kunt u zich als deelnemer aansluiten bij

Nadere informatie

s-gravenhage 27 November 2012 Activiteit: OPRICHTEN BUURTENERGIEBEDRIJF IN DE STATIONSBUURT Aanvraag subsidieverlening Planontwikkeling 1

s-gravenhage 27 November 2012 Activiteit: OPRICHTEN BUURTENERGIEBEDRIJF IN DE STATIONSBUURT Aanvraag subsidieverlening Planontwikkeling 1 Subsidieaanvraag : oprichten buurtenergiebedrijf in de schilderswijk 1 s-gravenhage 27 November 2012 Activiteit: OPRICHTEN BUURTENERGIEBEDRIJF IN DE STATIONSBUURT Aanvraag subsidieverlening Planontwikkeling

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder

Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 10 juli 2017 9 n.v.t. wethouder M. Blind Kenmerk 17.003559 *17.003559* Datum B&W-besluit

Nadere informatie

HANDOUT BUSINESSPLAN dea HIER OPGEWEKT ENERGY PIT 12 APRIL #energypit

HANDOUT BUSINESSPLAN dea HIER OPGEWEKT ENERGY PIT 12 APRIL #energypit HANDOUT BUSINESSPLAN dea HIER OPGEWEKT ENERGY PIT 12 APRIL 2013 www.hieropgewekt.nl twitter: @hieropgewekt #energypit Handout businessplan dea Energy Pit -12 april 2013 Profiel dea is een energiecoöperatie

Nadere informatie

VAN ONRENDABELE GROND NAAR DUURZAAM RENDEMENT

VAN ONRENDABELE GROND NAAR DUURZAAM RENDEMENT VAN ONRENDABELE GROND NAAR DUURZAAM RENDEMENT De overheid wil duurzame energie stimu leren en innovatie van duurzame energietechnieken bevor deren: meer duurzame energie in de toekomst. Doel is 16% duur

Nadere informatie

Energie Energiebesparing en duurzame energie in Zwijndrecht

Energie Energiebesparing en duurzame energie in Zwijndrecht Energie Energiebesparing en duurzame energie in Zwijndrecht De gemeenten in de regio Drechtsteden werken samen aan klimaat- en energiebeleid. Ingezet wordt op energiebesparing en toename van gebruik van

Nadere informatie

Raymond Roeffel Directeur Trineco. Regelgeving, Organisatie en beheermodellen rondom Zonne

Raymond Roeffel Directeur Trineco. Regelgeving, Organisatie en beheermodellen rondom Zonne Raymond Roeffel Directeur Trineco Regelgeving, Organisatie en beheermodellen rondom Zonne Agenda Waarom zonnestroom? Wet en regelgeving rondom zonnesystemen Salderingstarieven De meest voorkomende situaties

Nadere informatie

Naar een klimaatneutrale sportvereniging

Naar een klimaatneutrale sportvereniging Naar een klimaatneutrale sportvereniging Leidraad voor het maken van een eigen projectplan of Plan van Aanpak Inleiding Steeds meer sportverenigingen met een eigen accommodatie komen in actie om energie

Nadere informatie

1.1/2.1 De zonne-energieinstallaties dragen bij aan het halen van de doelstellingen uit de Klimaatvisie Kempengemeenten.

1.1/2.1 De zonne-energieinstallaties dragen bij aan het halen van de doelstellingen uit de Klimaatvisie Kempengemeenten. Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 25 oktober 2011 Registratienummer: 2011/66 Agendapunt nummer: 7 Onderwerp Besparing met zonne-energie Inleiding/aanleiding

Nadere informatie

Activiteiten Netwerk

Activiteiten Netwerk ALV 2015 Programma Opening door de voorzitter Verslagen en werkplannen Financieel verslag en begroting Decharge Bestuur Verkiezing van het nieuwe bestuur Verkiezing van de ledenraad Pauze Dienstverlening

Nadere informatie

Ontwerp Gezonde Systemen

Ontwerp Gezonde Systemen Ontwerp Gezonde Systemen Het huidige zonne-inkomen gebruiken De cycli van de natuur worden aangedreven door de energie van de zon. Bomen en planten vervaardigen voedsel op zonlicht. De wind kan worden

Nadere informatie

Geen zonnepanelen op je eigen dak? Dan op een ander dak! Het kan met Zon op Nederland

Geen zonnepanelen op je eigen dak? Dan op een ander dak! Het kan met Zon op Nederland Geen zonnepanelen op je eigen dak? Dan op een ander dak! Het kan met Zon op Nederland Wat is Zon op Nederland In het kort: Zon op is een burgerinitiatief gestart door Eric de Lange en Geert Jan Stolk uit

Nadere informatie

Sámen werken aan. Voor gemeenten en MKB. erduurzaming

Sámen werken aan. Voor gemeenten en MKB. erduurzaming Sámen werken aan verduurzaming Voor gemeenten en MKB erduurzaming Sámen werken aan verduurzaming Voor gemeenten en MKB Gemeenten hebben forse ambities op het gebied van duurzaamheid, innovatie en lokale

Nadere informatie

De kracht van delen in lokale wind- en zonprojecten

De kracht van delen in lokale wind- en zonprojecten De kracht van delen in lokale wind- en zonprojecten Menno van Rossum De Windcentrale Jeroen Vanson Greenchoice 21 November 2014 AGENDA Greenchoice Over Greenchoice Lokale initiatieven en coöperaties De

Nadere informatie

PARTICIPEREN IN WIND. windenergie in de Karolinapolder. Participatie in wind geeft meer draagvlak. Meer inspraak betekent meer verantwoordelijkheid

PARTICIPEREN IN WIND. windenergie in de Karolinapolder. Participatie in wind geeft meer draagvlak. Meer inspraak betekent meer verantwoordelijkheid PARTICIPEREN IN WIND windenergie in de Karolinapolder innogy september 2016 Participatie in wind geeft meer draagvlak Meer inspraak betekent meer verantwoordelijkheid Mogelijke modellen van participatie

Nadere informatie

Business Case Windpark Lage Weide. Raadsinformatie avond 20 maart

Business Case Windpark Lage Weide. Raadsinformatie avond 20 maart Business Case Windpark Lage Weide Raadsinformatie avond 20 maart 1 Doelstelling presentatie Aspecten het sociaal ondernemen Energie-U Inzicht in de algemene financiële haalbaarheid van een windpark Inzicht

Nadere informatie

Verduurzamen zonder eigen geld

Verduurzamen zonder eigen geld Verduurzamen zonder eigen geld DUURZAAM WONEN NIJKERK (Woonabonnement) 29 november 2016 Waarom je woning verduurzamen? Comfortverbetering Voor een duurzame wereld Goed voor je portemonnee Woningverbetering

Nadere informatie

DE OPGEWEKTE WONING CLUB Samen aan de slag, voor jouw duurzame huis!

DE OPGEWEKTE WONING CLUB Samen aan de slag, voor jouw duurzame huis! DE OPGEWEKTE WONING CLUB Samen aan de slag, voor jouw duurzame huis! Wat is de Opgewekte Woning Club? De Opgewekte Woning Club is een slimme aanpak welke energiezuinig wonen en verbouwen bij woningeigenaren

Nadere informatie

Windenergie in Almere

Windenergie in Almere In dit boekje is te vinden: Ambitie: Almere energieneutraal in 2022 Waarom deze ambitie? Hoe bereiken we de ambitie? Energie Werkt! Vergelijking met ontwikkeling zonder beleid Ambitie: Almere energieneutraal

Nadere informatie

Bio energiecentrales Eindhoven

Bio energiecentrales Eindhoven Bio energiecentrales Eindhoven Frans Kastelijn Projectmanager Gemeente Eindhoven Maart 2009 Inhoudsopgave 1. Duurzame energie op lokaal niveau 2 Activiteiten op lokaal niveau 3. Bio energiecentrales in

Nadere informatie

Dan op een ander dak!

Dan op een ander dak! Geen zonnepanelen op eigen dak? Dan op een ander dak! Een initiatief van Zon op Nederland Wat is Zon op Nederland In het kort: Zon op is burgerinitiatief Buurtbewoners kopen gezamenlijk zonnepanelen Op

Nadere informatie

Corporatie zoekt externe investeerder - Plan van aanpak

Corporatie zoekt externe investeerder - Plan van aanpak Corporatie zoekt externe investeerder - Plan van aanpak Maarten Corpeleijn, 6 november 2013. maarten@huurenergie.nl 1 Achtergrond en ambitie Corporaties willen in een aantal jaren een flink aantal woningen

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Van pionieren naar realiseren

Jaarverslag 2013. Van pionieren naar realiseren Jaarverslag 2013 Van pionieren naar realiseren 1 1.1 1.2 1.2.1 1.2.2 2 2.1 2.2 2.3 Inhoudsopgave 1. Bestuur ECD Het bestuur van de ECD, in 2013 bestaande uit dhr. D.A. van Steensel (HVC) en dhr. H.P.A.

Nadere informatie

FAQ over AGEM Wat is de aanleiding voor het oprichten van AGEM? Wat willen we met de AGEM bereiken? Waarom is de AGEM nodig? Wat gaat de AGEM doen?

FAQ over AGEM Wat is de aanleiding voor het oprichten van AGEM? Wat willen we met de AGEM bereiken? Waarom is de AGEM nodig? Wat gaat de AGEM doen? FAQ over AGEM Wat is de aanleiding voor het oprichten van AGEM? De opwekking van duurzame energie loopt nog niet zo n vaart, ook niet in de Achterhoek. En zeker de wat grotere initiatieven, ook van bestaande

Nadere informatie

Overijssel maakt werk van nieuwe energie!

Overijssel maakt werk van nieuwe energie! Overijssel maakt werk van nieuwe energie! U wilt met uw onderneming of woningcorporatie werk maken van nieuwe energie of energiebesparing. Maar u krijgt de financiering niet (volledig) rond via een bancaire

Nadere informatie

7-PUNTENPLAN 2013-2014

7-PUNTENPLAN 2013-2014 7-PUNTENPLAN 2013-2014 oplegger bij het meerjarig actieplan DUURZAME WADDENEILANDEN OP WEG NAAR EEN ENERGIEKE TOEKOMST IN 2020 1 1. Inleiding Dit 7-punten plan is een oplegger bij het meerjarig actieplan

Nadere informatie

Energie. 1 Conclusies. Energiebesparing en duurzame energie in Alblasserdam

Energie. 1 Conclusies. Energiebesparing en duurzame energie in Alblasserdam Energie Energiebesparing en duurzame energie in Alblasserdam De gemeenten in de regio Drechtsteden werken samen aan klimaat- en energiebeleid. Ingezet wordt op energiebesparing en toename van gebruik van

Nadere informatie

Energie. 1 Conclusies. Energiebesparing en duurzame energie in de Drechtsteden

Energie. 1 Conclusies. Energiebesparing en duurzame energie in de Drechtsteden Energie Energiebesparing en duurzame energie in de Drechtsteden De gemeenten in de regio Drechtsteden werken samen aan klimaat- en energiebeleid. Ingezet wordt op energiebesparing en toename van gebruik

Nadere informatie

Integrale energiestrategie UU. Fréderique Houben, Universiteit Utrecht

Integrale energiestrategie UU. Fréderique Houben, Universiteit Utrecht Integrale energiestrategie UU Fréderique Houben, Universiteit Utrecht Integraal en Samen! 2 3-10-2017 Integrale energiestrategie UU Universiteit Utrecht Opgericht in 1636 30.000 studenten en 7.500 medewerkers

Nadere informatie

Versnellingsplan. Ledenvergadering CALorie 11 april 2013

Versnellingsplan. Ledenvergadering CALorie 11 april 2013 Versnellingsplan Ledenvergadering CALorie 11 april 2013 Inhoud Terugblik vorige ledenvergadering en voortgang sindsdien Gevraagde instemming met bestuursbesluit Afspraken tussen coördinator, bestuur en

Nadere informatie

Hooghalen Duurzaam, Energie neutraal in 2020 KENNISMAKING MET STICHTING HOOGHALEN DUURZAAM

Hooghalen Duurzaam, Energie neutraal in 2020 KENNISMAKING MET STICHTING HOOGHALEN DUURZAAM Hooghalen Duurzaam, Energie neutraal in 2020 KENNISMAKING MET STICHTING HOOGHALEN DUURZAAM Stichting Hooghalen Duurzaam 1. Introductie, doelstelling en ambities 2. Werkgroep Collectiviteit 3. Collectieve

Nadere informatie

Zon op VVE. Wormerveer Eric de Lange 19 mei 2016

Zon op VVE. Wormerveer Eric de Lange 19 mei 2016 Zon op VVE Wormerveer Eric de Lange 19 mei 2016 Waarom doen we dit? Wereldwijde klimaatcrisis Klimaat top Parijs Energie Akkoord Nederland Klimaatzaak Urgenda Maar er gebeurt nog steeds te weinig en te

Nadere informatie

Hilversum Kerkelanden Zeverijn en Rode Dorp

Hilversum Kerkelanden Zeverijn en Rode Dorp Hilversum Kerkelanden Zeverijn en Rode Dorp Energieavond Hilversum Kerkelanden, Zeverijn en Rode Dorp 17 mei 2016 Wat kunt u verwachten Hilverzon & Kerkelanden Leeft! Ambitie gemeente Hilversum Wie is

Nadere informatie

Ontwikkelingen Zonne-energie

Ontwikkelingen Zonne-energie Ontwikkelingen Zonne-energie : Energieke Samenleving onderweg naar morgen Bert Bakker NIEUW: Bezuidenhoutseweg 50 2594 AW Den Haag 070 3040114 De oorsprong van (duurzame) energie De zon als energieleverancier

Nadere informatie

Zon Op School. Initiatiefvoorstel 1 7 APR. 2013. Initiatiefvoorstel aan de Raad GROENLINKS NIJIVIEGEN ~- INQEKDMEN. GEMEENTE NUMEQEN clas8.nr.: oy..

Zon Op School. Initiatiefvoorstel 1 7 APR. 2013. Initiatiefvoorstel aan de Raad GROENLINKS NIJIVIEGEN ~- INQEKDMEN. GEMEENTE NUMEQEN clas8.nr.: oy.. regjw. /3. 00 0 60 3 5 proowverartw.: 'So ~- INQEKDMEN Initiatiefvoorstel 1 7 APR. 2013 GEMEENTE NUMEQEN clas8.nr.: oy..si Zon Op School Initiatiefvoorstel aan de Raad Jos Reinhoudt, GroenLinl

Nadere informatie

Samen is de snelste weg voor Wind op Land

Samen is de snelste weg voor Wind op Land Samen is de snelste weg voor Wind op Land NWEA bijeenkomst Leon Pulles Januari 2015 Vragen aan de zaal Wie is er voor wind energie op land? Wie vindt windmolens mooi? Wie wil een 3 MW molen op 300 meter

Nadere informatie

Ook energie opwekken met je dorpsgenoten?

Ook energie opwekken met je dorpsgenoten? Dorpsmolen Ook energie opwekken met je dorpsgenoten? De windmolen van E.A.Z. Wind is 15 meter hoog en levert stroom voor 10 huishoudens. Door samen een molen aan te schaffen kan je allemaal profiteren

Nadere informatie

Naar een klimaatneutrale energievoorziening voor Eindhoven

Naar een klimaatneutrale energievoorziening voor Eindhoven Naar een klimaatneutrale energievoorziening voor Eindhoven Marnix Vlot voorzitter 040energie marnix.vlot@040energie.nl 1 Website Jan. 2014 2 040energie kenmerken Doel: help inwoners van Eindhoven hun energiegebruik

Nadere informatie

Aan de Raad Raad Made, 24 oktober 2014

Aan de Raad Raad Made, 24 oktober 2014 Aan de Raad Raad Made, 24 oktober 2014 OPINIERONDE 2 oktober 2014 Agendapuntnummer: 6 Raadsvergadering 16 oktober 2014 Onderwerp: Sociale randvoorwaarden windenergie Registratienummer: 14int03080 Casenr:

Nadere informatie

Lijst Lammers. Papendrecht 21 januari 2013

Lijst Lammers. Papendrecht 21 januari 2013 Lijst Lammers Papendrecht 21 januari 2013 Aan de voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Papendrecht, de heer C.J.M. de Bruin Markt 22 3351 PB Papendrecht Betreft: gemeente Papendrecht aansluiten

Nadere informatie

Deel 2: Activiteiten MONITOR

Deel 2: Activiteiten MONITOR Deel 2: Activiteiten MONITOR Deze Monitor gaat over jullie activiteiten met, voor en door bewoners op het gebied van: 1. Inkoop energie 2. Collectieve inkoopacties zonnepanelen 3. Energiebesparingsacties

Nadere informatie

Lijst Lammers. KORTE SAMENVATTING Papendrecht, 22januari 2013. Persbericht. Wordt Papendrecht de derde stadin Nederland met een zonatlas?

Lijst Lammers. KORTE SAMENVATTING Papendrecht, 22januari 2013. Persbericht. Wordt Papendrecht de derde stadin Nederland met een zonatlas? Lijst Lammers KORTE SAMENVATTING Papendrecht, 22januari 2013 Persbericht Wordt Papendrecht de derde stadin Nederland met een zonatlas? Fractie Lijst Lammers pleit voor de Zonatlas in Papendrecht en vraagt

Nadere informatie

Onderverdeeld naar sector bedraagt het energieverbruik procentueel: 32% 18%

Onderverdeeld naar sector bedraagt het energieverbruik procentueel: 32% 18% Aan: gemeenteraad Van: B&W Datum: 9 november 2009 Betreft: Motie 134 "Meetbare stappen Duurzame Energie" In de raadsvergadering van 22 april 2009 is naar aanleiding van het onderwerp Duurzaamheidsplan

Nadere informatie

INHOUD. 1. Het project. 2. De organisatie. 3. Vragen en hoe verder INTRODUCTIE STAND VAN ZAKEN WIEK- II WINDPOWERNIJMEGEN

INHOUD. 1. Het project. 2. De organisatie. 3. Vragen en hoe verder INTRODUCTIE STAND VAN ZAKEN WIEK- II WINDPOWERNIJMEGEN ALEX DE MEIJER INHOUD 1. Het project INTRODUCTIE STAND VAN ZAKEN 2. De organisatie WIEK- II WINDPOWERNIJMEGEN 3. Vragen en hoe verder Transitie naar duurzaam en lokaal 1. Energie besparen! 2. Van fossiel

Nadere informatie

PARKSTAD LIMBURG ENERGIE TRANSITIE

PARKSTAD LIMBURG ENERGIE TRANSITIE 1 PARKSTAD LIMBURG ENERGIE TRANSITIE BIJEENKOMST 3 DECEMBER 2015 Programma Duurzaam Landgraaf TON ANCION WETHOUDER GEMEENTE LANDGRAAF RONALD BOUWERS PROJECTLEIDER DUURZAAMHEID WIE ZIJN WIJ? PROJECTTEAM

Nadere informatie

Toelichting en stappenplan Initiatievenbudget Samen werken aan duurzame energie Almere 2018

Toelichting en stappenplan Initiatievenbudget Samen werken aan duurzame energie Almere 2018 Toelichting en stappenplan Initiatievenbudget Samen werken aan duurzame energie Almere 2018 Inleiding Het streven van Almere is om in 2022 energieneutraal te zijn. Met het programma Energie Werkt! wordt

Nadere informatie

Een visie voor een groene duurzame toekomst Energie die je blij maakt! - prof. dr. ir. W. Ockels

Een visie voor een groene duurzame toekomst Energie die je blij maakt! - prof. dr. ir. W. Ockels Een visie voor een groene duurzame toekomst Energie die je blij maakt! - prof. dr. ir. W. Ockels De Groene Reus Coöperatie u.a. delegatie CU-fractie 6 maart 2015 van 14.00-17.00 uur Natuurbelevingscentrum

Nadere informatie

Beleidsplan Drechtse Stromen 2014-2020

Beleidsplan Drechtse Stromen 2014-2020 Beleidsplan Drechtse Stromen 2014-2020 BELEIDSPLAN DRECHTSE STROMEN 2014-2020 Dordrecht, juni 2014 1. INLEIDING Drechtse Stromen is een burgerinitiatief en is actief sinds het najaar van 2012. In dit beleidsplan

Nadere informatie

Jelle Vegt. Naam Medewerker Milieu en Duurzaamheid Stichting Natuur en Milieufederatie Limburg

Jelle Vegt. Naam Medewerker Milieu en Duurzaamheid Stichting Natuur en Milieufederatie Limburg Eigen duurzame energie Is dat mogelijk? Jelle Vegt Naam Medewerker Milieu en Duurzaamheid Stichting Natuur en Milieufederatie Limburg Waarom zouden we? 2-6-2015 3 2-6-2015 4 2-6-2015 5 Olie en gasvoorraden

Nadere informatie

Zonder investeren besparen 10 tips en vragen voor de facilitair manager

Zonder investeren besparen 10 tips en vragen voor de facilitair manager Zonder investeren besparen 10 tips en vragen voor de facilitair manager Als facilitair manager bent u verantwoordelijk voor de huisvesting. Daarmee ook voor het energiegebruik van de huisvesting. In deze

Nadere informatie

Presentatie Guus Ydema, directeur AGEM NCLG Achterhoek 21 april 2016

Presentatie Guus Ydema, directeur AGEM NCLG Achterhoek 21 april 2016 Presentatie Guus Ydema, directeur AGEM NCLG Achterhoek 21 april 2016 Inhoudsopgave presentatie 1. Energietransitie: besparing, opwekking, ruimte 2. AGEM, stand van zaken 3. Programma Zon op Erf De urgente

Nadere informatie

Algemene informatie Energie Gilze Rijen

Algemene informatie Energie Gilze Rijen Algemene informatie Energie Gilze Rijen Aanleiding. Op bescheiden schaal, doch onweerlegbaar in toenemende mate vindt er in de samenleving een ontwikkeling plaats in het denken van burgers op welke wijze

Nadere informatie

Markt functioneert nu mondjesmaat, er is meer potentieel dan nu wordt gerealiseerd, want:

Markt functioneert nu mondjesmaat, er is meer potentieel dan nu wordt gerealiseerd, want: Marktanalyse Markt functioneert nu mondjesmaat, er is meer potentieel dan nu wordt gerealiseerd, want: Onbekendheid gebouweigenaren & gebruikers met de mogelijkheden en winst die te behalen valt Ondoorzichtige

Nadere informatie

Energiecoöperaties: ambities, handelingsperspectief en interactie met gemeenten

Energiecoöperaties: ambities, handelingsperspectief en interactie met gemeenten Energiecoöperaties: ambities, handelingsperspectief en interactie met gemeenten De energieke samenleving in praktijk 23 januari 2015 Hans Elzenga, Anne Marieke Schwencke 1 Onderzoeksvragen (i.o.m. met

Nadere informatie

Zonnepanelen aanbieden aan je medewerkers Stap voor stap

Zonnepanelen aanbieden aan je medewerkers Stap voor stap Zonnepanelen aanbieden aan je medewerkers Stap voor stap Foto: Willem Mes In dit plan kun je stap voor stap lezen hoe je via een Zon-Privé actie eenvoudig zonne - panelen kunt aanbieden aan je medewerkers.

Nadere informatie

Wijk bij Duurstede, 16 september 2013. Betreft: Plan van aanpak duurzaamheid. Memo. Van: Wethouder Robbert Peek. Aan: Gemeenteraad Wijk bij Duurstede

Wijk bij Duurstede, 16 september 2013. Betreft: Plan van aanpak duurzaamheid. Memo. Van: Wethouder Robbert Peek. Aan: Gemeenteraad Wijk bij Duurstede Wijk bij Duurstede, 16 september 2013 Betreft: Plan van aanpak duurzaamheid. Memo Van: Wethouder Robbert Peek Aan: Gemeenteraad Wijk bij Duurstede behandeld door Jelger Takken toestelnummer 609 bijlagen

Nadere informatie

FIREW - FInanciering en Realisatie Energietransitie recente Woonwijken Openbaar Eindrapport

FIREW - FInanciering en Realisatie Energietransitie recente Woonwijken Openbaar Eindrapport FIREW - FInanciering en Realisatie Energietransitie recente Woonwijken Openbaar Eindrapport TKI projectnummer: TKIGB01001 Projectperiode: 2 april 2013 30 september 2016 Penvoerder: BRES Medeaanvragers:

Nadere informatie

Rabin Baldewsingh. 27 juni SBR congres

Rabin Baldewsingh. 27 juni SBR congres Samen op weg naar een klimaatneutraal Den Haag Rabin Baldewsingh wethouder duurzaamheid gemeente Den Haag 27 juni SBR congres Den Haag Ambitie Den Haag klimaatneutraal in 2040 CO 2 -emissie reduceren door:

Nadere informatie

Menukaart. Ja, ik wil zonnepanelen op onze school. Welk initiatief is voor ons geschikt?

Menukaart. Ja, ik wil zonnepanelen op onze school. Welk initiatief is voor ons geschikt? Menukaart Ja, ik wil zonnepanelen op onze school. Welk initiatief is voor ons geschikt? Schooldakrevolutie Schreeuw met ons van de daken: we zullen niet rusten tot elke vierkante centimeter van onze schooldaken

Nadere informatie

VAN HARTE WELKOM INFORMATIE AVOND PV- PROJECT NAMENS WETHOUDER TON ANCION OP DE. Duurzame Verlichting Landgraaf

VAN HARTE WELKOM INFORMATIE AVOND PV- PROJECT NAMENS WETHOUDER TON ANCION OP DE. Duurzame Verlichting Landgraaf 1 NAMENS WETHOUDER TON ANCION VAN HARTE WELKOM OP DE INFORMATIE AVOND PV- PROJECT Duurzame Verlichting Landgraaf PROJECTLEIDER GEMEENTE LANDGRAAF: RONALD BOUWERS ALGEMEEN Een van de milieu ambities van

Nadere informatie

Ook energie opwekken met je dorpsgenoten?

Ook energie opwekken met je dorpsgenoten? Dorpsmolen Ook energie opwekken met je dorpsgenoten? De windmolen van E.A.Z. Wind is 15 meter hoog en levert stroom voor 10 huishoudens. Door samen een molen aan te schaffen kan je allemaal profiteren

Nadere informatie

Stappenplan bij het plaatsen zonnepanelen bij een Vereniging van Eigenaren (VvE)

Stappenplan bij het plaatsen zonnepanelen bij een Vereniging van Eigenaren (VvE) Stappenplan bij het plaatsen zonnepanelen bij een Vereniging van Eigenaren (VvE) Stap 1. Oriëntatie/Vooronderzoek U vindt uw energiekosten te hoog? U hebt in uw koopflat een eigen cv-ketel en u vindt uw

Nadere informatie

Parkstad Limburg EnergieTransitie (PALET)

Parkstad Limburg EnergieTransitie (PALET) Parkstad Limburg EnergieTransitie (PALET) Startbijeenkomst Energiestrategie Midden-Holland Woensdag 22 juni 2016 Workshopronde I sessie C Parkstad Limburg EnergieTransitie (PALET) GR: samenwerking van

Nadere informatie

Windmolens in de Beekbergsebroek Draagvlak en betrokkenheid

Windmolens in de Beekbergsebroek Draagvlak en betrokkenheid Windmolens in de Beekbergsebroek Draagvlak en betrokkenheid Aanleiding dea (duurzame energiecoöperatie Apeldoorn) werkt samen met WNW (De Wolff Nederland Windenergie) aan een plan om drie windmolens te

Nadere informatie

Energieke Regio in Holland Rijnland? Alphen aan den Rijn 11 november 2015

Energieke Regio in Holland Rijnland? Alphen aan den Rijn 11 november 2015 Energieke Regio in Holland Rijnland? Alphen aan den Rijn 11 november 2015 Krijn Ratsma (architect en voorzitter Stichting Energieke Regio) inhoud: ontstaan Energieke Regio opzet van het project ook in

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 5-3-2013 Nummer voorstel: 2013/18

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 5-3-2013 Nummer voorstel: 2013/18 1 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 5-3-2013 Nummer voorstel: 2013/18 Voor raadsvergadering d.d.: 19-03-2013 Agendapunt: 06 Onderwerp:

Nadere informatie

Windmolens in de Beekbergsebroek

Windmolens in de Beekbergsebroek Windmolens in de Beekbergsebroek Draagvlak en betrokkenheid Aanleiding dea (duurzame energiecoöperatie Apeldoorn) werkt samen met WNW (De Wolff Nederland Windenergie) aan een plan om drie windmolens te

Nadere informatie

Beleidsplan ODE Decentraal 2017

Beleidsplan ODE Decentraal 2017 Bijlage 3 ALV ODE Decentraal 13 mei 2017 Beleidsplan ODE Decentraal 2017 1. ODE Decentraal ODE Decentraal is de brancheorganisatie voor burgers in de energietransitie, individueel of collectief in energie-initiatieven

Nadere informatie