28 december Subsidieaanvraag Stadsinitiatief Rotterdam. Solar Green Point

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "28 december 2011. Subsidieaanvraag Stadsinitiatief Rotterdam. Solar Green Point"

Transcriptie

1 28december2011 SubsidieaanvraagStadsinitiatiefRotterdam SolarGreenPoint

2 Inhoudsopgave Voorwoord Introductie Solar Green Point Salderingsregeling Electriciteitswet Activiteiten Doelgroepen Doelstellingen Locatie Solar Green Point Samenwerkende organisaties Sociale bijdrage gemeenschap Vergunningen Projectplanning Financieel Begrotingsoverzicht Cashflow Blz.

3 Voorwoord Duurzame energie opwekken met zonnepanelen kan ook in Nederland. Opwekking met zonnepanelen kan overal toepasbaar zijn waar zonlicht is. Momenteel is de markt voor windenergie in Nederland nog omvangrijker dan voor zonne energie. En dit terwijl de zon een meer betrouwbare en voorspelbare energiebron is dan de Nederlandse wind. Samen met het feit dat de kosten voor de geproduceerde zonnestroom steeds lager worden zal zonne energiedemarktvoorwindenergiezelfsgaaninhalen.ookomdatzonnepanelenop veel meer plaatsen te gebruiken zijn. In ons buurland Duitsland groeit de bijdrage uit zonnepanelenbinnen5jaarnaarcirca10procentvandetotaleelektriciteitsbehoefte. In2007slootRotterdamzichmetvolleovertuigingaanbijhetClintonClimateInitiative.Het Rotterdam Climate Initiative (RCI) dat daaruit voortvloeide, is een grootstedelijk klimaatprogramma met klimaatdoelstellingen. Het RCI streeft naar een zo breed mogelijke participatievanbedijven,organisatiesenburgers.hetsolargreenpointconceptverenigd, ophetgebiedvanzonne energie,deklimaatdoelstellingenvanhetrci. StichtingProefhofinRotterdamsteunthetSolarGreenPointconcept.Metnamedesociale betrokkenheidvanhetinitiatiefbinnendegemeenschapspreektdestichtingproefhofaan. Destichtingheeftzichdaaromeenproactieveroltoebedeeld.Dezesubsidieaanvraagwordt danookuitnaamvanstichtingproefhofingediend. Initiatiefnemers Rotterdam Solar Green Point: Dhr.H.Kervezee Dhr.drs.R.Bevelander Dhr.M.vanWijngaarde Dhr.J.Stiekema Dhr.S.Verheijen

4 1. IntroductieSolar Green Point Het Solar Green Point is opgericht uit principe van gelijkwaardigheid en recht tot participatie. Iedereen in Nederland in de gelegenheid stellen om duurzame energie op te wekken en daarmee bij te dragen aan de doelstelling van de overheid om 14% duurzame opwekkingin2020terealiseren(momenteel3.8%). In de praktijk is niet iedereen in de positie om deel te nemen aan de duurzame energietransitie en is men overgeleverd aan de tarieven en diensten van de energiemarkt. Deredenenwaarommennietkandeelnemenzijndivers.HetSolarGreenPointanticipeert hierop. Het Solar Green Point is een Energiecoöperatie met als doel het centraal opwekken van zonnestroomomdezevervolgenstedistribuerennaardeindividueleledenwaarbijiedereen kandeelnemen.deopgewektezonnestroomzalgesaldeerdwordenmetdeenergierekening vandeleden 2. Salderingsregeling Elekriciteitswet. HetSolarGreenPointgaatuitvaneenverruimingvandehuidigesalderingsregelingvande Elektriciteitswet. Deze salderingsregeling stelt in de huidige vorm dat Verenigingen van Eigenaren (VvE s) de zelf opgewekte energie verrekend mag worden met het eigen elektriciteitsverbruik. Minister Verhagen heeft in zijn brief van 3 oktober jl. een zogenoemde Green Deal opgenomen waarin voorgesteld wordt dat het gemeenschappelijk (geaggregeerd) verbruik ook onder de salderingsregeling valt wanneer het totaal aan het net terug geleverde vermogengroterisdan5.000kwh. Op 17 november jl. hebben de verantwoordelijke wethouders van de G4 gemeenten (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht), samen met de energiebedrijven Greenchoice en Eneco, een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer gestuurd met het verzoekdehuidigeregelinguittebreiden. Doorpraktischeproblemenkandehuidigeregelingniettotnauwelijkswordenuitgevoerd. Zelflevering is in de huidige situatie voor veel particulieren, met name voor bewoners van huurwoningen, appartementen en portiekwoningen, niet mogelijk. Het principe van nondiscriminatoirhandelenvandeoverhedenendeenergiebedrijvenishierdoorinhetgeding. Opdezewijzebestaatereenongelijkesituatievoorwoningeigenarenmeteengeschiktdak en anderzijds bewoners zonder geschikt dak (bewoners appartementen, huurders). Rotterdamheeftvoor78%bewonersbinnendezogenoemdegestapeldebouw. De Tweede Kamer heeft inmiddels ingestemd met een verder onderzoek naar de mogelijkhedenderegelingaantepassenofteverruimen.deministerzaluiterlijk1aprilmet deresultatenkomen. 2

5 Geanticipeerdwordtdatderegelingzodanigwordtaangepastdateenaanzienlijkdeelvan decollectiefdecentraalopgewektezonnestroomviahetprincipevansalderingmagworden verrekendmetheteigen(collectieve)elektriciteitsverbruik. Uitgesprekkenmetenergiebedrijvenisheldergewordendateenaantalenergiebedrijvenin Nederland bereidheid toont verder te gaan dan de huidige regeling. Solar Green Point is voornemensindiendesalderingsregelingonvoldoendeaanknopingspuntengeeftvoorhaar concept, bilaterale afspraken te maken over de afname en(gedeeltelijke) verrekening met de energienota s van particulieren, bedrijven en publieke instellingen. De bilaterale afspraken richting op de afname van de lokaal geproduceerde stroom tegen de tarieven waarvoordedeelnemersaanhetsolargreenpointzelfdeelektriciteitbijhetenergiebedrijf afnemen. Binnen de betreffende energiebedrijven serieuze interesse op deze wijze de duurzameenergieopwekkingopwijkenstadsniveausterkteversnellenenopteschalen. Solar Green Point hecht er sterk aan de huishoudens in Rotterdam een kostenefficiënte mogelijkheidtebiedenovertegaantotzelfleveringvanelektriciteitomtegemoettekomen aanhetgroeiendaantalburgerinitiatievendatzichrichtopgezamenlijkeinvesteringinlokale opwekking van duurzame energie. Centraal uitgangspunt is dat deze vorm van collectieve zelflevering voor de burger kostenneutraal of, ingeval van stijgende energieprijzen, kostenbesparendis. 3. Activiteiten DeSolarGreenPointorganisatieselecteertenverwerfteengeschiktelocatieinRotterdam voorhetplaatsenvaneengrootschaligezonnestroominstallatie. Particulieren, bedrijven en instellingen worden lid van het Solar Green Point in hun buurt doorminimaal1, EuroperWpinteleggen.Hiervoorkrijgenzehetvruchtgebruikvanhet zonnepaneel. De minimale inleg geldt voor 6 panelen of te wel 1.380, Euro. Solar Green Point verstrekt een certificaat op naam, per zonnepaneel waarvoor het lid geld heeft ingelegd. Bij 20 leden die gezamenlijk 50Kw vertegenwoordigen zal het Solar Green Point wordengestart. Daarnaastzijndeledeneenjaarlijksecontributieverschuldigdomdeexploitatiekostenvan hetzonneparkendeactiviteitenvandeverenigingtebekostigen. De opgewekt zonnestroom door de panelen van elk individueel lid zal kostenneutraal worden gesaldeerd op de elektriciteit jaarafrekening van het lid. Bij stijgende elektriciteitsprijzenzalmenbesparen. Belanghebbende instellingen en bedrijven die reeds kennis hebben gemaakt met het Solar Green Point en in januari officieel het initiatief ondersteunen zijn: Gemeente Rotterdam, GemeenteAmsterdam,GemeenteHaarlem,Woningbouwcoöperaties:Pre wonenenymere, gemeentelijke klimaatplatforms: zoals De Groene Mug in Haarlem en algemene klimaatorganisaties:zoalsnudge. 3

6 MetdegemeenteDenHaagisgesprokenenheefthaarmedewerkingvoorhetvindenvan een geschikte locatie reeds gegeven. Tevens is energiebedrijf Eneco op de hoogte van het initiatief en wordt er komende periode verder gesproken over een nauwere vorm van samenwerking. 4. Doelgroepen The Solar Green Point is voor iedere inwoner van Rotterdam maar met name voor particulieren, bedrijven en instellingen die graag zonnestroom willen opwekken maar hier geen geschikt dak voor hebben, niet voldoende budget om de totale investering te volbrengen of om andere redenen geen zonnepanelen willen of kunnen toepassen op de woning of bedrijfsgebouw. Voorbeelden zijn; woningeigenaren met een dak op noorden, huurders, flatbewoners, eigenaren van monumentale panden etc. Bovendien versterkt het SolarGeenPointdebandtussendedeelnemendeRotterdammers. 5. Doelstellingen SolarGreenPointheeftdeambitieomvoor2020,200SolarGreenPointsinRotterdamte openenmeteentotalecapaciteitvan20mw,waarbijminimaal10.000rotterdammersvan zonnestroom genieten. De verworven subsidie zal worden aangewend om het eerste stadsinitiatiefsolargreenpointterealiseren.hierbijzijndesubdoelstellingen: 1. Verwervenvaneengeschiktelocatie; 2. Wervenvanleden; 3. Wervenvansponsoren; 4. Verkrijgenvandebenodigdevergunningen. 6. Solar Green Point Locatie Solar Green Points zijn zorgvuldig gekozen locaties in Nederland. Een Solar Green Point locatiewordtgeselecteerdvoor20jaarendaarmeeonderworpenaanstrikteselectiecriteria die helder en strikt geformuleerd zijn en rekening houden met bestemmingsplannen, vergunningen, technische toepasbaarheid etc. Het Solar Green Point team heeft een jarenlange ervaring in de toepasbaarheid van zonnestroominstallaties op daken en terreinen. Solar Green Points worden gezocht en geselecteerd binnen de volgende type toepassingen: Overheidsterreinen, overheidsdaken (zwembaden, gemeentehuizen, sporthallen), bedrijfsterreinen, bedrijfsdaken en terreinen en daken van instellingen en organisaties(ziekenhuizen,woontorensetc). 4

7 BijdewijkNieuwTerbreggeindeRotterdamsedeelgemeenteHillegersberg Schiebroekzal gebruik worden gemaakt van het aanwezige talud aan de A20. De geluidswal is 11 meter hoog en 1 kilometer lang. In totaal minimaal m2 netto met een gunstige ligging op zuideneenjuistehellingshoek.ruimtevoor5.000panelenmeteentotaalvermogenvan ruim1mw.dezonnestroominstallatiezaldaaromsterkbeeldbepalendzijnvoorrotterdam envoldoendeom400huishoudensvanelektriciteittevoorzien. De voorkeur gaat uit naar de Terbregge locatie. Echter kunnen de Schieveenpolder en Heijplaat goede alternatieven zijn. Bij een succesvolle implementatie van het eerste Solar GreenPointkanhetinitiatiefgedupliceerdwordenbinnendegemeentegrenzenendaarmee extra investeringen en werk in de gemeente worden verworven. De gemeente heeft hiervoor1800dakenbeschikbaar. 7. Samenwerkende organisaties Ter realisatie van het project zal er een samenwerkingsverband ontstaan met de volgende Rotterdamseorganisatiesenbedrijvendieinhogematebetrokkenzullenzijn: Eneco Stedin Solarnova RotterdamClimateInitiatief GemeenteRotterdam HogereScholen Werklozejongerenorganisaties DeelgemeenteHillgersberg Schiebroek De Solar Green Point bestuursleden en haar partners hebben ruime ervaring met het ontwikkelen van zonnestroomparken. Daarnaast zijn de Rotterdamse particulieren en bedrijven,indehoedanigheidalsleden,inhogematebetrokkenbijhetsolargreenpoint. 8. Sociale bijdrage gemeenschap Ter voorbereiding, bij de uitvoering en voor het onderhoud van het zonnepark zal er assistentie worden gevraagd van een team van werkloze jongeren met affiniteit voor techniek.hierbijzalsolargreenpointdeopleiding,begeleidingendenodigeondersteuning verlenen. Het doel is om deze jongeren ook in te zetten bij de bouw en onderhoud van meerderesolargreenpointsinrotterdam.solargreenpointpartnerszijnaangemerktals erkende leerbedrijven. Verder zal er invulling worden gegeven in het kader van duurzame schoolprojectenvanhethogeronderwijs. 5

8 9. Vergunningen Voordeaanlegvanzonnepanelenmoetereenvrijstellingvanhetbestemmingsplanworden aangevraagd. Om de zonnepanelen bouwvergunningsvrij aan te brengen zullen de zonnepanelenopofaaneenbouwwerkmoetenwordenaangebracht.aangezienditniethet geval is bij het Terbregge talud zal er een bouwvergunning moeten worden aangevraagd. Een vergunning in het kader milieuvergunning is niet noodzakelijk daar er geen bedrijfsmatige energieopwekking plaatsvindt. De zonnepanelen geven geen emissie naar luchtofwaterendebodemwordternietdoorverontreinigd. 10. Projectplanning Het projectteam zal bestaan uit 3 bestuursleden van het Solar Green Point en adhoc functionelevertegenwoordigersvandesamenwerkendeorganisaties. Activiteit Verantwoordelijk Periode Deadline InzetvanMarketingen communicatiemiddelen Wervingenregistratievan leden/sponsorent.b.v. realisatievaneerstedeel. Verkrijgenvanpachtcontract envergunningen Voorbereidingeerstedeel SolarGreenPointen Trainingvaninstallatieteam vanwerklozejongeren Startrealisatievaneerste deelvanhetsolargreen Point Inbedrijfstellenvaneerste deelsolargreenpoint SolarGreenPointteam,Eneco, RotterdamClimateInitiative SolarGreenPointteam,Eneco, RotterdamClimateInitiative, Deelgemeente SolarGreenPointteam, gemeentelijkeinstanties, gemeenteendeelgemeente SolarGreenPoint,werkloze jongerenorganisatie, Solarnova SolarGreenpointteam, Solarnova SolarGreenpointteam, Solarnova,EnecoenStedin Start5maart 1mei:100leden/300Kwen 3sponsoren 1mei 1meit/m1juni 1juni:minimaal300Kw 1juli 6

9 11. Financieel Opbrengst en Rendement Aangezien Nederland geen subsidie verstrekt per opgewekt Kwh zonnestroom zal de vergoedingvoordedeelnemersbestaanuiteenbesparingdoormiddelvanhetsalderenvan 0.22 Euro per opgewekt Kwh zonnestroom. De opbrengst van het totale park zal Kwh(1stjaar)zijn.Hetrendementvoordeledenzal,bijstijgendeenergiekosten,rondde5% zijn. Kosten De kosten zullen voornamelijk bestaan uit: ledenwervingsactiviteiten, aflossing, rente, exploitatiekosten en verenigingskosten. Deze zullen uit de contributiegelden van de leden wordenbekostigd. Inkomsten: Naast de contributiegelden zullen er additionele inkomsten worden gegeneerd door sponsoren uit te nodigen om panelen te plaatsen waarbij men de deelname voor PR en anderepromotioneledoeleindekanaanwenden. Investeringen: De benodigde investering in een zonnestroompark van 1 MW zal begroot worden op Euro. Leden van het Solar Green Park zullen 1 Euro per Wp inleggeld betalen. Voor deze investering krijgt men het vruchtgebruik van het paneel. Overige investeringen zullen gedaan worden met behulp van de stadsinitiatief subsidie JOS, banken en sponsorgelden. De aangevraagde subsidie zal eenmalig worden gebruikt als investeringsbijdrageenleidtniettoteenstructurelesubsidie. 7

10 Begrotingsoverzicht: 8

11 Cashflow 9

Projectplan Start van de Boer-Burger Energie coöperatie. Perspectieven, kansen en bedreigingen

Projectplan Start van de Boer-Burger Energie coöperatie. Perspectieven, kansen en bedreigingen Projectplan Start van de Boer-Burger Energie coöperatie Perspectieven, kansen en bedreigingen Geert van Kempen Maurice Wolters Arvalis 2014 Inhoudsopgave Algemene gegevens... 3 1. Achtergrond projectplan...

Nadere informatie

Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving

Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving 1 I Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving 2 I Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving Geachte lezer, Naar aanleiding van

Nadere informatie

Masterplan Zon-PV. Rendabele exploitatie van zonnepanelen

Masterplan Zon-PV. Rendabele exploitatie van zonnepanelen Masterplan Zon-PV Rendabele exploitatie van zonnepanelen 2 1. Inhoud 1. Inhoud 3 8. Particuliere woningeigenaren 49 2. Inleiding 5 8.1 Voorbeeld-business-case 49 3. Investering en exploitatie 9 8.2 Hindernissen

Nadere informatie

Programmaplan Energie werkt!

Programmaplan Energie werkt! Programmaplan Energie werkt! WARMTE Status : Concept Datum : Donderdag 26 maart 2015 Opgesteld door : Team ROM gemeente Almere E-mail : wmkwekkeboom@almere.nl Mobiel : 06 52783719 INHOUD 2 SAMENVATTING

Nadere informatie

Eemstroom ZonneBerg - Licht op het dak

Eemstroom ZonneBerg - Licht op het dak Eemstroom ZonneBerg - Licht op het dak Globaal denken, lokaal handelen Zonlicht voorziet de aarde van enorm veel energie: duurzame energie. De hoeveelheid zoninstraling en de daaruit te halen energie is

Nadere informatie

Geen geschikt dak en toch zonne-energie?

Geen geschikt dak en toch zonne-energie? Geen geschikt dak en toch zonne-energie? Zon Delen in Berkelland: een aantrekkelijke investering! Inleiding In deze brochure geven wij u meer informatie over het project. Voor wie het geschikt is, hoe

Nadere informatie

Zonne-energie: overheid laat kans voor nieuw streekproduct liggen Melkveehouders belemmerd in verbreding van de landbouw

Zonne-energie: overheid laat kans voor nieuw streekproduct liggen Melkveehouders belemmerd in verbreding van de landbouw Zonne-energie: overheid laat kans voor nieuw streekproduct liggen Melkveehouders belemmerd in verbreding van de landbouw Verslag van project MijnDakJouwDak Is mede mogelijk gemaakt met financiering door:

Nadere informatie

Marktonderzoek Lokale. Duurzame Energiebedrijven. Erik Jansen De Jonge Milieu Advies 20-5-2011

Marktonderzoek Lokale. Duurzame Energiebedrijven. Erik Jansen De Jonge Milieu Advies 20-5-2011 Marktonderzoek Lokale 2011 Duurzame Energiebedrijven Erik Jansen De Jonge Milieu Advies 20-5-2011 1 Managementsamenvatting Klimaatverandering is al heel lang een hot item, maar de laatste jaren begint

Nadere informatie

Succesvolle PV-exploitaties via de Regeling Verlaagd Tarief. Handboek voor energie-initiatieven

Succesvolle PV-exploitaties via de Regeling Verlaagd Tarief. Handboek voor energie-initiatieven Succesvolle PV-exploitaties via de Regeling Verlaagd Tarief Handboek voor energie-initiatieven Voorwoord In Groningen ontstaan steeds meer initiatieven van bewonersgroepen op het gebied van energiebesparing

Nadere informatie

Ondernemingsplan Energiecooperatie Zuiderlicht Schone energie van lokale bronnen

Ondernemingsplan Energiecooperatie Zuiderlicht Schone energie van lokale bronnen Ondernemingsplan Energiecooperatie Zuiderlicht Start Vanuit het Olympisch Gebied Meedoen is belangrijker dan winnen Schone energie van lokale bronnen Versie 3, Amsterdam, november 2012 Status definitief

Nadere informatie

Nieuwe organisatievormen en financieringsconstructies in de Nederlandse zonnestroommarkt

Nieuwe organisatievormen en financieringsconstructies in de Nederlandse zonnestroommarkt Inventarisatie van Nieuwe organisatievormen en financieringsconstructies in de Nederlandse zonnestroommarkt Inventarisatie door ARCADIS in opdracht van Agentschap NL 1 INLEIDING Hoewel de prijzen van zonnepanelen

Nadere informatie

ieder handelende in haar of zijn hoedanigheid van bestuursorgaan, tezamen hierna ook te noemen: Rijksoverheid;

ieder handelende in haar of zijn hoedanigheid van bestuursorgaan, tezamen hierna ook te noemen: Rijksoverheid; Green Deal tussen Energie-Nederland en Rijksoverheid Ondergetekenden: 1. De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Nadere informatie

Uitleg Zonnepanelen. Januari 2014

Uitleg Zonnepanelen. Januari 2014 Uitleg Zonnepanelen Januari 2014 www.groenzonnig.nl/houten houten@groenzonnig.nl 1 Deze uitleg over zonnepanelen is gebaseerd op de kennis die we hebben opgedaan bij de voorbereiding van vele informatieavonden

Nadere informatie

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Meerjaren Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2014 2017 (MUD 2014 2017) 2 Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam

Nadere informatie

Samenwerking met Greenchoice

Samenwerking met Greenchoice Samenwerking met Greenchoice Dit document is onderdeel van de Buurten met Energie toolbox, een project van Nudge. Deze toolbox is samengesteld om initiatiefnemers te ondersteunen bij het starten van een

Nadere informatie

BRANDWEERGARAGE STEDE BROEC

BRANDWEERGARAGE STEDE BROEC BRANDWEERGARAGE STEDE BROEC JOUW ZONNEPANELEN OP HET DAK VAN DE BRANDWEER UITGANGSPUNTEN, ACHTERGROND EN CONCEPT Coöperatie Zonnecoöperatie West-Friesland (ZCWF) gaat duurzame energie produceren om mensen

Nadere informatie

ENERGIE IN EIGEN HAND

ENERGIE IN EIGEN HAND Zonne-energie voor bedrijven? ENERGIE IN EIGEN HAND De Stichting Beheer Bedrijvenpark Merm, heeft een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor bedrijven om d.m.v. aanbrengen van zonnepanelen op het

Nadere informatie

Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land. Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders

Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land. Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over zonnepanelen. februari 2013

Veelgestelde vragen over zonnepanelen. februari 2013 Veelgestelde vragen over zonnepanelen februari 2013 Veelgestelde vragen over zonnepanelen april 2013 Inleiding Veelgestelde vragen over zonnepanelen Steeds meer mensen wekken zelf groene energie op met

Nadere informatie

Verkenning Decentrale energieopwekking

Verkenning Decentrale energieopwekking Verkenning Decentrale energieopwekking Rapportage van verkenning naar sectorale belemmeringen en regeldruk in de topsector Energie Dit geanonimiseerde document is in licentie gegeven op basis van een Creative

Nadere informatie

Greenspread. realising sustainable connections

Greenspread. realising sustainable connections Greenspread realising sustainable connections Greenspread, het Energieakkoord en CoopDeZon Inleiding Inleiding Greenspread richt zich op het ontwikkelen van lokale duurzame-energieproductiemiddelen. Greenspread

Nadere informatie

Terugblik 2011-2013 Vooruitblik 2014-2018. Wat hebben we bereikt? Hoe gaan we verder?

Terugblik 2011-2013 Vooruitblik 2014-2018. Wat hebben we bereikt? Hoe gaan we verder? Terugblik 2011-2013 Vooruitblik 2014-2018 Wat hebben we bereikt? Hoe gaan we verder? Inhoud 3 Inleiding 4 Activiteiten en projecten 2011-2013 6 1 Energiebesparing 8 2 Windenergie 12 3 Zonne-energie 14

Nadere informatie

Duurzame Energie. Samen groen

Duurzame Energie. Samen groen Duurzame Energie Samen groen 2 Samen Groen COLOFON Opgesteld in eigen beheer door de gemeente Sluis, 15 mei 2012 Projectleider: Vormgeving: Fotografie: Albert Ingels Gemeente Sluis Louis Drent Danny de

Nadere informatie

Aan de slag met Hernieuwde Energie!

Aan de slag met Hernieuwde Energie! Aan: Gedeputeerde Staten van Utrecht en Provinciale Staten van Utrecht Archimedeslaan 6 3508 TH Utrecht Datum: 1 september 2014 Ons kenmerk: PCL 2014/01 Onderwerp: PCL Advies over duurzame energie en netwerksamenleving

Nadere informatie

Projectteam GIM onder leiding van Lex Hoogduin

Projectteam GIM onder leiding van Lex Hoogduin Projectteam GIM onder leiding van Lex Hoogduin De Groene Investerings- Maatschappij Projectteam GIM onder leiding van Lex Hoogduin De Groene Investerings- Maatschappij In het kort Werkgevers en financiële

Nadere informatie

Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk. Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL

Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk. Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal Auteurs:

Nadere informatie

Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem

Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland 0 1 2 4 10 16 22 23 Inhoud Woord vooraf Inleiding 1 Elektriciteitsmarkt

Nadere informatie

STEM DE ENERGIETRANSITIE VAN ONDERAF

STEM DE ENERGIETRANSITIE VAN ONDERAF STEM DE ENERGIETRANSITIE VAN ONDERAF Tussentijdse resultaten de huidige situatie Samenvatting oktober 2014 Nationale en Europese doelstellingen op het gebied van duurzame energie zijn ambitieus. Burgers

Nadere informatie

Zonnepanelen. Wees slim, lees Voor Dummies! In dit boek: Annemieke Harrewyn. Aangeboden door. Zonnestroom nu en in de toekomst

Zonnepanelen. Wees slim, lees Voor Dummies! In dit boek: Annemieke Harrewyn. Aangeboden door. Zonnestroom nu en in de toekomst Wees slim, lees Voor Dummies! Zonnepanelen In dit boek: Zonnestroom nu en in de toekomst Hoe duurzaam is een zonnepaneel? Zonnepanelen voor je huis Wat leveren zonnepanelen op? Hoe beoordeel je de kwaliteit

Nadere informatie

Nieuwe gebiedsontwikkeling onder de loep. Groeibriljanten in Nederland Eindrapport. ORG-ID Jack Jansen Robert de Graaff.

Nieuwe gebiedsontwikkeling onder de loep. Groeibriljanten in Nederland Eindrapport. ORG-ID Jack Jansen Robert de Graaff. Nieuwe gebiedsontwikkeling onder de loep Groeibriljanten in Nederland Eindrapport ORG-ID Jack Jansen Robert de Graaff 1 maart 2014 inhoudsopgave 2 1. inleiding 3 1.1 aanleiding 3 1.2 doelstelling 3 1.3

Nadere informatie