Feedbackbevraging in de Vlaamse overheid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Feedbackbevraging in de Vlaamse overheid"

Transcriptie

1 Feedbackbevraging in de Vlaamse overheid Doelstelling De bedoeling van deze brochure is u de nodige informatie aan te reiken om u op weg te zetten en een leidraad te geven bij het situeren, organiseren en volgen van een feedbackbevraging. Meer bepaald wordt ingegaan op de bottom-up evaluatie (BUE) over het werkjaar 2006 (evaluatie- of ontwikkelgericht). Als instrumentarium wordt daarvoor een basisaanbod, inclusief de nodige timing, aangeboden. Inhoud Deze brochure bevat de volgende rubrieken: 1. Situering: waarom feedbackbevragingen?... p Algemene informatie over het basisaanbod BUE p De basisprincipes en randvoorwaarden van het basisaanbod BUE. p Concrete informatie over het basisaanbod (onder andere een chronologisch overzicht). p Voorstel van communicatieplan p Ondersteuning tijdens het natraject p Basisaanbod BUE en de mogelijkheid tot maatwerk ervan.p Checklist bij de organisatie van een feedbackbevraging. p. 19 BUE-website De bestaande BUE-website wordt herwerkt en aangepast aan de BU-bevraging over het werkjaar U kunt die website het best geregeld raadplegen, vooral de rubriek Informatie voor de interne begeleiders. Deze brochure is daarin opgenomen. U kunt de BUE-website bereiken via de volgende link: De website richt zich tot iedereen die betrokken is bij de BU-bevraging (evaluatieof ontwikkelgericht) over het werkjaar 2006: de medewerkers/ feedbackgevers, de functioneel leidinggevenden, de evaluatoren van die leidinggevenden en uzelf als P & O-professional, respectievelijk lokale feedbackbegeleider van het BU-proces. U vindt er ook alle coördinaten van de ondersteunende actoren, waaronder de lokale feedbackbegeleiders (normaliter u dus) en de externe instanties (technische ondersteuning en consulting tijdens na-traject). Daarnaast zijn er de 'Veelgestelde vragen' en een concept van vragenlijsten en rapporten. Voor het na-traject is eveneens in een handleiding voor de feedbackbegeleider voorzien, naast tips voor de direct betrokken leidinggevenden. Ten slotte vindt u er de Laatste berichten. Wij adviseren u als lokale feedbackbegeleider van het BU-proces om ook die rubriek regelmatig te raadplegen. Zo blijft u op de hoogte van het verloop van de BU-bevraging via het basisaanbod en verneemt u belangrijke up-to-date informatie. 1

2 1. Situering: waarom feedbackbevragingen? Kwaliteit van leidinggeven Eén argument om geregeld feedbackbevragingen te houden is het stijgende belang van goed leidinggeven. Gezien het belang van kwaliteitsvol leidinggeven, wordt er sedert jaren aan alle betrokkenen (de P & O-professionals, het lijnmanagement, de chefs ) gevraagd om op expliciete basis daadwerkelijk rekening te houden met de kwaliteit van leidinggeven. Deze bekommernis komt zowel elke individuele leidinggevende als de hele organisatie ten goede. Het doel is natuurlijk het beste uit elke leidinggevende te halen en alle noodzakelijke middelen in te zetten voor ontwikkeling en verbetering. Daarom is het nodig af en toe wat afstand te nemen en het profiel van sterkere en nog te verbeteren punten op te maken. De functioneel leidinggevende zelf heeft hierin de eerste verantwoordelijkheid, maar zijn eigen chef moet hierbij de nodige stimulansen en ondersteuning aanreiken. De PLOEG-instrumenten zijn gemaakt als hulpmiddel. Tijdens de evaluatiefase wordt aan de chef gevraagd om (ook) de leidinggevende competenties van zijn medewerkers met een leidinggevende functie te beoordelen, en eventueel te waarderen. Die evaluatie moet normaliter onderwerp zijn van het evaluatiegesprek en zijn neerslag vinden in het (naar aanleiding daarvan geformuleerde) evaluatieverslag. Om de chef hierbij te ondersteunen, is het van belang dat hij 1 over alle mogelijke informatiebronnen beschikt. Eén ervan, maar niet de minste, is de informatie die de directe medewerkers van de functioneel leidinggevende kunnen verschaffen. Die informatie vergaren is het doel van de feedbackbevragingen (BUE, BUA, Personeelspeilingen, ). Om dat proces zo efficiënt mogelijk te laten verlopen en zo veel mogelijk maatwerk mogelijk te maken, is het van belang dat de P & O-professional, c.q. feedbackbegeleider, een zo uitgebreid en genuanceerd mogelijk feedbackinstrumentarium kan aanbieden. Werken aan een feedbackcultuur Feedbackbevragingen verlopen niet in het luchtledige. Ze maken integendeel deel uit, van de organisatiecultuur en ze zijn er een weerspiegeling van. Ze kunnen dus een uiterst geschikt draagvlak zijn bij het uitbouwen van een open communicatieen feedbackcultuur. De overkoepelende organisatiecultuur van de Vlaamse overheid kenmerkt zich evenwel door een grote verscheidenheid aan entiteitsculturen. De verschillen komen eveneens tot uiting in de wijze waarop leidinggegeven wordt. Voor een duurzame organisatie, waarin de talenten van alle medewerkers maximaal aangesproken worden, zijn de betrokkenheid van iedereen en een constructieve, open organisatiecultuur nodig. Dat is allang geen luxe -item meer. Zowel ethische overwegingen als de doelmatigheid en de productiviteit die we aan de Vlaamse gebruikers van onze diensten verschuldigd zijn, maken het dwingend om daar blijvend werk van te maken. 1 De mannelijke vorm in deze brochure verwijst zowel naar mannen als naar vrouwen. 2

3 2. Algemene informatie over het basisaanbod BUE Regelgeving Voortaan krijgt het lijnmanagement meer ruimte om al dan niet (jaarlijks) gebruik te maken van bottom-upbevragingen. Daarom wordt in het raamstatuut, dat in werking trad bij de implementatie van BBB, het volgende bepaald (artikel IV, 2): De lijnmanager (= hoofd van een departement of agentschap) kan beslissen dat in de evaluatie van personeelsleden rekening gehouden wordt met informatie van categorieën personeelsleden aan wie ze leidinggeven of met wie ze samenwerken. Voor wie het basisaanbod kiest Door het Agentschap Overheidspersoneel (AgO) wordt hieraan nog, het volgende toegevoegd door middel van een basisaanbod. Alle leidinggevenden (en hun evaluatoren) kunnen gebruikmaken van BUinstrumenten. Als ze willen gebruikmaken van het basisaanbod (zie verder), moeten zij en hun feedbackgevers uiteraard worden opgenomen in het databestand (organigram en bevragingslijnen) dat gehanteerd wordt door de externe ondersteunende instantie. Deze bevraging is ofwel een bottomupevaluatie (BUE) die georganiseerd wordt in december 2006 (basisaanbod), ofwel is het een bottom-upappreciatie van ontwikkelingsgerichte doelstellingen (BUA). Die laatste vorm van BU-bevraging is volledig vraaggestuurd. Dit betekent dat de functioneel leidinggevende de aanvrager is van de bevraging en integraal eigenaar is van het proces. Hij alleen krijgt dan het rapport ter beschikking. Tijdens het voorjaar van 2007 zal een dergelijke BUA- bevraging voor die vrijwilligers georganiseerd worden. Het basisaanbod voorziet hierin voorzover (1) het budget nog toereikend is en (2) de groep van betrokkenen of geïnteresseerde leidinggevenden groot genoeg is. Wie wordt bij een BUbevraging betrokken? De BU-bevraging richt zich tot alle (directe) medewerkers van wie de leidinggevende eerste evaluator en (dus) directe functionele chef is en tot de leidinggevenden zelf (zelfevaluatie). Als het aantal betrokken medewerkers per leidinggevende in totaal kleiner is dan vijf, wordt het aantal aangevuld tot minimaal vijf medewerkers, in overleg met de evaluator van de leidinggevende. Is dat echt onmogelijk, dan verdient het wellicht, met het oog op de anonimiteit, aanbeveling om de BU- bevraging vooralsnog niet door te voeren. Elke entiteit beslist daar zelf over. Als er minder dan vijf respondenten per leidinggevende effectief hebben deelgenomen, verdient het aanbeveling om per geval of per entiteit in haar geheel voorafgaand te overleggen welke de beste manier is om de rapporten vooralsnog aan te maken en te bezorgen (bijv. rechtstreeks aan de leidinggevende, of via de lokale feedbackbegeleider). 3

4 In het basisaanbod zullen in voormeld geval de rapporten elektronisch aan de lokale feedbackbegeleider bezorgd worden. Als u een andere vorm van distributie verkiest, moet u dat via de feedbackbegeleider rechtstreeks meedelen aan de externe technische instantie (zie verder). Andere parameters: De medewerkers moeten minstens 3 maanden gewerkt hebben voor de betrokken leidinggevende. Dat gebeurt in overeenstemming met de PLOEG- evaluatie top-down. Gegevens zoals naam, geslacht, niveau, rang, graad en entiteit zijn bekend bij de externe technische instantie. Daarnaast zullen een aantal contextvragen geformuleerd worden die de samenwerking medewerker en leidinggevende in kaart moeten brengen (zoals periode, intensiteit van samenwerking). Dat alles dient (louter) voor een analyse van de geaggregeerde gegevens evaluatie? De lokale feedbackbegeleiders wordt gevraagd om in hun entiteit te peilen naar de bestaande interesse, de evaluatoren te sensibiliseren en eventueel te ondersteunen (aanbod van instrumenten, vragenlijsten, tips ) om aanvullende informatie (van collega's van leidinggevenden, interne of externe klanten) in te zamelen met het oog op persoonsgerichte feedback. Een aantal entiteiten, waaronder Kind en Gezin, FIT (feedback van collega s ) en de vroegere administratie Personeelsontwikkeling (momenteel agentschap Overheidspersoneel van het beleidsdomein Bestuurszaken) hebben inmiddels al ervaring opgedaan met dergelijke 360 -experimenten. Hun ervaringen zijn verwerkt tot waardevolle aanbevelingen. U kunt ze steeds opvragen. Ervaringsuitwisseling of gedachtewisseling met dergelijke entiteiten is uiteraard interessant. 3. Basisprincipes en randvoorwaarden: Welke basisprincipes? Om kwaliteitsvol leidinggeven en een open feedbackcultuur optimaal te stimuleren, worden de volgende principes voor de feedbackinstrumenten vooropgesteld: niet-selectiviteit, (semi-)anonimiteit, bevraging (minstens) kerncompetenties leidinggeven, BU-bevraging als (ontwikkel)traject en feedbackbegeleider als spilfiguur. Wat nadere uitleg Wat wordt hiermee concreet bedoeld? 1. Niet selectief zijn: alle directe medewerkers van een leidinggevende moeten de kans krijgen om feedback te geven. 2. Semi-anonimiteit: de medewerkers die feedback geven, kunnen erop rekenen dat hun mening opgenomen wordt in een alomvattend rapport, zonder dat prijsgegeven wordt wat zij individueel en precies geantwoord 4

5 hebben. Die informatie is wel bekend bij een neutrale derde instantie (in dit geval de externe technische ondersteunings instantie). Sommige zelfgeschreven commentaren (op het einde van de vragenlijst) kunnen gemakkelijker geïdentificeerd worden, maar dat hoort tot de verantwoordelijkheid van de desbetreffende feedbackgever en de instelling van de feedbackontvanger. Hoe dan ook moeten de feedbackgevers steeds gestimuleerd worden om de eventuele zelf te schrijven commentaren constructief en ontwikkelgericht te formuleren. 3. Kerncompetenties van leidinggeven: de feedback van de medewerkers moet minstens gaan over de kerncompetenties van kwaliteitsvol leidinggeven (zie competentiewoordenboek). De vragenlijsten uit het basisaanbod zijn daar expliciet op gebaseerd en richten zich tot de competenties van drie categorieën van leidinggevenden: het middenkader, de leidinggevenden net onder het middenkader (bijvoorbeeld diensthoofden) en de operationeel leidinggevenden. Er bestaan dan ook drie types van vragenlijsten, telkens in een korte en lange versie, waaruit u kunt kiezen. 4. Een BU-bevraging moet opgevat en georganiseerd worden als een (ontwikkel)traject van kwaliteitsvol leidinggeven en niet enkel als een evaluatiemoment (dat wil zeggen het louter periodiek invullen van een BUE-vragenlijst). Een BU-bevraging kan dus nooit vrijblijvend zijn. U moet iets aanvangen met de resultaten. Als u dat wilt, kunt u daarvoor een beroep doen op externe ondersteuning. 5 De organisatie en het verloop (tot en met het na-traject) van een dergelijk project gebeurt steeds in nauwe samenwerking met de lokale feedbackbegeleider. Hij is de spilfiguur tijdens het hele project. Verantwoording Vanwaar (de keuze voor) deze basisprincipes? Het principe van non-selectiviteit garandeert dat alle directe medewerkers de kans krijgen om aan de bevraging deel te nemen, waardoor willekeur uitgesloten wordt. Als voorafgaandelijk medewerkers geselecteerd zouden worden (door wie?), is dat altijd op subjectieve basis. Ongeacht welke parameters u hierbij hanteert, zou een dergelijke selectie zowel een favoritisme betekenen voor de happy few en tegelijk een benadeling van de directe medewerkers die niet aan de parameters beantwoorden. Het principe van (semi-)anonimiteit is ingegeven door de wetenschap dat bottom-upbevragingen door veel medewerkers nog als bedreigend ervaren worden als ze verplicht zijn om hun naam te vermelden.. Om de anonimiteit te kunnen laten vallen, is een zeer hoog niveau van maturiteit vereist van alle feedbackgevers en alle feedbackontvangers. Met een dergelijk hoog niveau zouden eigenlijk geen feedbackinstrumenten meer nodig zijn. Maar ook in omgevingen die aan die voorwaarde beantwoorden, kan een regelmatige anonieme BUE nog erg zinvol zijn. Leidinggevenden kunnen op die manier nagaan of zij er nog altijd in slagen om uit de dagelijkse omgang met hun medewerkers het volledige spectrum van relevante feedback te halen. 5

6 Een nadeel dat door sommige leidinggevenden ervaren wordt, is dat ze sommige feedback niet goed kunnen plaatsen als zij niet weten wie de feedback gegeven heeft. Dat probleem kan opgevangen worden door een beperkte ondersteuning te vragen aan een externe (of een interne) begeleider, die kan zorgen voor verdere duiding zonder dat de anonimiteit doorbroken wordt (zie hoofdstuk 6. Ondersteuning tijdens het na-traject, p. 14 ). Aangezien het een basisaanbod betreft, is het vrij logisch dat het zich focust op de kerncompetenties van leidinggeven. Ook de koppeling aan het competentiewoordenboek werd in acht genomen. Maatwerk werd in die zin aangebracht door de diverse vragenlijsten voor de diverse doelgroepen leidinggevenden telkens te enten op de functiefamilies, inclusief hun competentieprofielen, van de respectieve doelgroepen. Het BUE-project voorstellen als een (ontwikkel)traject is ingegeven door de bekommernis om deze bevraging niet pro forma en als vrijblijvend, laat staan als een terugkerend verplicht nummertje, af te handelen. Integendeel, een BUE is een ideaal platform om blijvend te investeren in kwaliteitsvol leidinggeven aan de hand van (maatgerichte) verbeteracties en -trajecten. Dat de lokale P & O-professional, c.q. de feedbackbegeleider tijdens het hele proces, vanaf de voorbereidingsfase (communicatieplan), als spilfiguur fungeert, is bedoeld om aan de hand van deze BUE- begeleiding zijn expertise en meerwaarde ook duidelijk te maken aan het lijnmanagement (zie verder). Maatwerk en onderliggende waarden In het basisaanbod worden de bovenvermelde basisprincipes gerespecteerd. Dat betekent niet dat die basisprincipes eveneens desgewenst op maat vertaald kunnen worden. We illustreerden dat al aan de hand van de (problematiek rond de) semi-anonimiteit. Er wordt wel verwacht dat u die vertaalslag doorvoert voorzover de waarden die ten grondslag liggen aan de basisprincipes (zoals vertrouwen en openheid; transparantie; eerlijkheid en integriteit; afwezigheid van willekeur; accepteerbaarheid.) niet in gedrang gebracht worden. Randvoorwaarden Elektronische bevraging, verwerking en distributie van rapporten: er moet tot elke prijs vermeden worden dat de BU- bevraging als een log en traag proces ervaren wordt, met te veel papierwerk. Daarom verdient een elektronische bevraging en distributie van rapporten waar mogelijk de voorkeur. U kunt een papieren versie hanteren, om uitsluiting te voorkomen van individuen of groepen die geen elektronische toegang hebben. a) Interne begeleiding: elke entiteit stelt een feedbackbegeleider aan die als kernopdracht heeft alle betrokkenen te begeleiden tijdens alle stappen van de BU-bevraging (cf. supra). b) Externe ondersteuning: u kunt een beroep doen op ondersteuning vanuit het agentschap Overheidspersoneel (centrale coördinatie) of op een aantal externe consultants. Ook die aanvraag verloopt via de feedbackbegeleider. 6

7 4. Concrete informatie over het basisaanbod BUE-proces Inhoud 2 In dit onderdeel vindt u een chronologisch overzicht van het verloop van het hele BUE-proces, vanaf de voorbereiding, over de eigenlijke uitvoering, tot en met het na-traject en de evaluatie ervan. Basisaanbod: de essentie De volgende elementen kenmerken de essentie van het basisaanbod: gebruik van onlinetool (offline indien echt nodig); BUE-ronde (2006) en BUA-ronde (2007); keuze uit drie modules van vragenlijsten (telkens lange en korte versie) doelgroepen leidinggevenden: middenkader net onder middenkader operationeel leidinggevenden; helpdesk tijdens bevraging wordt bemand door externe technische partner ; mogelijkheid tot ondersteuning van functioneel leidinggevenden (en hun chefs) door pool van externe consultants tijdens het na-traject; voornaamste elementen qua timing: o BUE-ronde: online (via aanbod sjabloon) inbrengen en aanpassen van organigram en bevragingslijnen van 23 oktober tot en met 13 november 2006; bevraging van 4 tot en met 15 december 2006 (offline start een week vroeger: vanaf 27 november 2006); distributie van rapporten vanaf 19 januari 2007 (elektronisch, rechtstreeks naar functioneel leidinggevende en zijn chef); o BUA-ronde: bevraging voorjaar 2007 (data nog nader te bepalen); distributie van rapporten twee weken na einde van bevraging. Ondersteunende rollen in het proces Centrale coördinator basisaanbod: vanuit het agentschap Overheidspersoneel coördineert Marcel Van Lerberge (adviseur HRM) de proces- en kwaliteitscontrole in de diverse entiteiten Feedbackbegeleiders per entiteit (hun coördinaten zijn op de BUE-website te raadplegen). Tijdens bevraging: externe technische instantie technische helpdesk. 2 Zie ook hoofdstuk 8. Checklist voor de organisatie bij een feedbackbevraging, p. 18 en volgende. 7

8 Vanaf de overhandiging van de rapporten en tijdens het na-traject een pool van externe consultants maatwerkondersteuning (hun coördinaten en het aanbod zijn eveneens op de BUE-website te raadplegen). Tijdens het hele proces is een specifiek daartoe geactiveerde e- mailbox ter beschikking voor alle mogelijke vragen of opmerkingen Chronologisch overzicht 1. Voorbereiding 23 oktober 2006: start inventarisatie organigram en bevragingslijnen van de entiteit (via aanbod van sjabloon door externe technische instantie) Opgelet: vergeet hierbij niet de feedbackgevers op te lijsten die offline bevraagd moeten worden, naast de deelnemers of leidinggevenden met hun respectieve feedbackgevers die buiten de verplichte categorieën vallen (cf. supra). wie? feedbackbegeleiders 13 november 2006: uiterlijke indiendatum organigram en bevragingslijnen van de entiteit rechtstreeks aan de externe technische instantie wie? feedbackbegeleiders vanaf 2 oktober tot uiterlijk 20 oktober 2006: bevraging binnen entiteit naar antwoord op prioritaire keuzes : (welke? zie hoofdstuk 5: Voorstel van communicatieplan ) wie? leidend ambtenaren (bevraagd door lokale feedbackbegeleider) vanaf 16 oktober 2006: communicatie over BUE aan alle betrokkenen en alle personeelsleden (iedereen heeft recht op informatie over wat een BUE-proces inhoudt) wie? feedbackbegeleiders In hoofdstuk 5. Voorstel van communicatieplan wordt hier dieper op ingegaan. 2. Uitvoering van BUE-bevraging vanaf 27 november 2006: verzenden van offlinevragenlijsten (papieren versie) naar feedbackgevers en leidinggevenden (zelfevaluatie) wie? externe technische instantie 4 december 2006: verzenden van onlinevragenlijsten (feedbackgevers) en zelfevaluatie- vragenlijsten (leidinggevenden) wie? externe technische instantie 15 december 2006: afsluiten van de BUE-bevraging wie? externe technische instantie 3 januari tot 18 januari 2007: verwerken vragenlijsten en opmaak individuele rapporten wie? externe technische instantie 8

9 vanaf 3 januari 2007: communicatie aan evaluatoren informeren over tips, advies over de integratie van de BUE-resultaten in het evaluatieverslag (zie BUE-website) en over de begeleidingsmogelijkheden tijdens na-traject wie? feedbackbegeleider 19 januari 2007: elektronisch versturen door externe technische instantie van de individuele rapporten aan de respectieve leidinggevenden en hun evaluatoren. Als u een andere vorm of een ander kanaal van distributie verkiest, moet de lokale feedbackbegeleider dat rechtstreeks aan de externe technische instantie kenbaar maken. wie? externe technische instantie (rechtstreeks versturen,tenzij u een andere distributie verkiest) TIJDENS de uitvoeringsfase: - Een technische helpdesk wordt bemand door een externe technische ondersteuner via een uniek telefoonnummer en adres (zie BUEwebsite). - In geval van elektronische bevraging zal er door de externe technische instantie één herinneringsmail worden gestuurd naar de respondenten die nog niet geantwoord hebben. Als de papieren versie van de bevraging gebruikt wordt zal de externe technische instantie aan de respectieve feedbackbegeleiders een overzicht bezorgen van de respondenten die nog niet geantwoord hebben, zodat de feedbackbegeleiders eventueel een 'gericht' rappelbericht kunnen versturen. - Lokale feedbackbegeleider treedt op bij eventueel problematisch verloop van het proces en intervenieert bij conflictsituaties. Hij wordt mogelijk ondersteund door ext erne consultant(s) of centrale coördinatoren van het BUE-proces. - Lokale feedbackbegeleider treedt op als spilfiguur van het geheel en als eerste contactpersoon voor de feedbackgevers, de leidinggevenden, de evaluatoren, de externe ondersteuners (technische instanties en consultants na-traject) en voor de centrale coördinatoren van het BUE-proces. 3. Na-traject van BUE (na ontvangst van individuele rapporten) vanaf 22 januari 2007: vraaggestuurde ondersteuning (zie ook hoofdstuk 6) door externe consultants mogelijk. Op de ondersteuning door de feedbackbegeleider kan uiteraard permanent een beroep worden gedaan. De aanvrager (evaluator of leidinggevende) wordt steeds gevolgd via de feedbackbegeleider. ondersteuning: externe consultant (desgewenst), maar steeds in nauwe samenwerking met de feedbackbegeleider Op de BUE-website is een korte handleiding Bestellingen consulting BUEna-traject beschikbaar. vanaf februari 2007: bij het opstellen van de planning voor het nieuwe werkjaar (cf. na-traject) wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met onder andere de BUE-resultaten, als dat nodig of gewenst is uiteraard (vooral met ontwikkelingsgerichte acties/ doelstellingen, individuele ontwikkelplannen ). Eventuele interne of externe ondersteuning is hierbij beschikbaar. 9

10 aanvrager: evaluator of leidinggevende ondersteuning: feedbackbegeleider, eventueel in samenwerking met externe consultant In hoofdstuk 6. Ondersteuning tijdens het na-traject wordt daar dieper op ingegaan. 4. Uitvoering van BUA- bevragingsronde In het voorjaar van 2007 (data nader te bepalen) zal een BUA-bevragingsronde aangeboden worden. Het spreekt vanzelf dat de voorbereiding en het na-traject van de BUAbevragingsronde overeenkomen met die van de BUE-bevraging. Enkel de respectieve data voor de diverse stappen worden aangepast. Aangezien het een vrijwillige BU-appreciatie betreft, is de aanvragende leidinggevende eigenaar van het individuele rapport. Desgewenst kan hij dat rapport uiteraard ter inzage en eventuele bespreking voorleggen aan derden, waaronder zijn chef. 5. Evaluatie van BUE-bevraging mei 2007: evaluatie BU-proces over werkjaar 2006 generiek én maatwerk; topkader én middenkader wie? georganiseerd door werkgroep Feedback en MOP ter gelegenheid van vergadering HR-netwerk, met input van alle feedbackbegeleiders (deelnemers basisaanbod en entiteiten die hebben gekozen voor maatwerk) en terugkoppeling (evaluatieverslag) door externe partners juni 2007: evaluatieverslag met beleidsaanbevelingen voor toekomstige BUbevragingen wie? centrale coördinatoren met input van de werkgroep Feedback en MOP en leden van het HR-netwerk. 5. Voorstel van communicatieplan Wie? Een feedbackbevraging is communicatie. Over de doelstellingen, de achtergronden, de wijze waarop ze georganiseerd wordt enzovoort moet doordacht gecommuniceerd worden. Een communicatieplan opstellen is geen overbodige luxe. Het communicatieplan is de complementaire verantwoordelijkheid van de centrale coördinatie, het management en de lokale P & O-professional. In het basisaanbod kan de centrale coördinatie maximale inspanningen leveren om correcte boodschappen, weliswaar in compacte vorm, aan te bieden aan de betrokkenen (bijvoorbeeld met nadere informatie; een inleidend scherm met instructies voor invullen vragenlijst enzovoort). Die basisinformatie moet uiteraard bestemd zijn voor alle deelnemende entiteiten. 10

11 Maar die beperkte standaardcommunicatie zal nooit volstaan om het BUEinstrument optimaal te positioneren en in te schakelen in de specifieke verbeteringsprocessen binnen elke entiteit. De verantwoordelijkheid van het management en de lokale feedbackbegeleider bestaat erin om die procesmatige communicatie, ten volle geënt op de eigenheid van elke deelnemende entiteit, te formuleren en door te voeren. Daarbinnen kan het instrumentele gebeuren zinvol geplaatst worden (zie hieronder voor illustraties). Wat? Procesmatig kunnen de volgende hoofdstappen onderscheiden worden. Laat/ help beslissen over prioritaire keuzes (cf. supra): [Gaan we al dan niet een BUE organiseren?] Wie is de verantwoordelijke lokale feedbackbegeleider? Kiezen we voor het basisaanbod? Voor welk maatwerk kiezen we? (aanpassing aan basisaanbod, integraal maatwerk ) Wie zijn onze doelgroepen van functioneel leidinggevenden? Welke module van vragenlijst kiezen we per doelgroep leidinggevenden? Hoe zullen de rapporten gedistribueerd worden? (zie voorstel basisaanbod) Hoe zullen rapporten met (te) lage respons (< vijf respondenten) gedistribueerd worden? (zie voorstel basisaanbod).. Maak een communicatieplan: (Ent de standaard-informatie vanuit de centrale coördinatie op de eigenheid van de entiteit). Illustraties: Waarom houden we feedback- bevragingen? Waarom op die wijze? Waartoe dienen feedbackbevragingen? Wat willen we ermee bereiken? In welk breder kader willen we ze situeren? Welke verbeterprocessen dienen ze? Wat is de timing? Hoe ondersteunen we de terugkoppeling door de chef naar de functioneel leidinggevende / door de functioneel leidinggevende naar de feedbackgevers? Hoe ondersteunen we de functioneel leidinggevenden en hun chefs tijdens het na-traject? Hoe zullen we het proces evalueren? Ervan leren? Optimaliseren?.. Vergeet ook niet het volgende te communiceren: Hoe positioneren we een BUE binnen een breder kader van prestatiemanagement, ontwikkelgerichtheid (individueel en organisatorisch) en -bereidheid om te werken aan kwaliteitsvol leidinggeven en een loopbaanontwikkelbeleid? Welke zijn de coördinaten en de rol van de lokale feedbackbegeleider? 11

12 Hoe en waarvoor raadplegen we de BUE-website, en hoe en wanneer gebruiken we de BU box? Welke basisprincipes hanteren we en waarom? Voor welke maatwerk opteren we binnen onze entiteit en waarom? Hoe gaan we berichten en boodschappen aan feedbackgevers diversifiëren? ( niet alle feedbackgevers zijn van niveau A) Hoe en wanneer gaan we eenduidig communiceren over opzet, doelstelling, aanpak en verloop (ook van na-traject) van de BUE aan alle betrokkenen, en ook aan degenen (evaluatoren, leidinggevenden en feedbackgevers) die voor het eerst kennismaken met een BU- bevraging en aan degenen die niet betrokken zullen worden in de bevraging? Hoe verloopt de timing van de verschillende stappen van het BUE proces concreet? Wat is het telefoonnummer en wat is het adres van de technische helpdesk? (zie BUE-website) Voor evaluatoren en leidinggevenden wat is het telefoonnummer en wat is het adres van de externe consultant(s) maatwerkondersteuning bij het na- traject? (zie BUE- website).. Voer het communicatieplan uit: Wie communiceert wat, hoe en wanneer? Aan welke doelgroepen van betrokken leidinggevenden en feedbackgevers wordt er gecommuniceerd? Welk rol vervult het lijnmanagement hierbij? Welke rol vervullen de betrokken functionele leidinggevenden en hun chefs hierbij? Welke rol vervult de verantwoordelijke lokale feedbackbegeleider hierbij?. 6. Ondersteuning tijdens na-traject Ondersteuning door feedbackbegeleider De lokale feedbackbegeleider van het BUE-proces is de juiste man of vrouw om de (eventuele vraaggestuurde) ondersteuning uit te voeren. Hij heeft immers beroepshalve permanent contact met de vraagstellers, heeft voeling met wat er reilt en zeilt in de entiteiten, de afdelingen, met openlijke of verdoken problematieken. Hij kan dus het best de vraagstellin g inschatten en er professioneel op ingaan. Vanuit die positie kan hij ook het best beslissen of de eventuele inbreng van externe consulting al dan niet relevant is en toegevoegde waarde kan verschaffen. Kortom, het BU-proces én het na-traject ervan vormen een ideale gelegenheid om de meerwaarde van een interne HR-ondersteuning aan het lijnmanangement 12

13 aan te tonen en kunnen een belangrijke stap betekenen op weg naar een strategische HR- aanpak. (cf. supra) Externe ondersteuning na bevraging Zie op de BUE-website de handleiding Bestellingen consulting BUE na-traject Houd u hieraan strikt, met het oog op een gestandaardiseerde aanpak en een vlotte afhandeling en financiering van de dossiers. Als u in het na-traject opteert voor externe consulting, moet dat steeds in permanent overleg en samenwerking gebeuren met de lokale feedbackbegeleider. De centrale coördinatie heeft op dat vlak, naast een adviserende en administratieve rol (onder andere voor het beheer van het centrale budget), ook als taak om de kwaliteit en de toegevoegde waarde van de externe consulting na te gaan. Entiteiten die gebruikmaken van het basisaanbod, kunnen een beroep doen op: maatwerkondersteuning (voor evaluatoren en leidinggevenden). Er zijn evenwel belangrijke verschillen op vlak van de financierende instantie (zie verder)! Voorbeelden van maatwerkondersteuning: - voor evaluatoren: ondersteuning bij duiding van de resultaten en integratie van BUE-resultaten in evaluatieverslag, zonder de anonimiteit prijs te geven (cf. opmerking bij anonimiteit, p. 6); - voor leidinggevenden: behoefte aan het (h)erkennen van de resultaten in hun eigen situatie; - de leidinggevende of de evaluator wilt een aanvullende gedetailleerde analyse en exploitatie van de gegevens van de BU-bevraging met behulp van aanvullende verzamelde informatie (aanvullende gesprekken), maar zonder de anonimiteit prijs te geven (bijvoorbeeld: extreme scores, abnormale respons, afwijkende scores van een of meer medewerkers); - een groter project is aan de gang binnen de organisatie waarvan de leidinggevende deel uitmaakt; - de organisatie en de leidinggevende bevinden zich in moeilijke omstandigheden; - de leidinggevende heeft minder rechtstreekse contacten met de medewerkers (hij werkt bijvoorbeeld vooral samen met buitendiensten); - de leidinggevende bevindt zich in een conflictrelatie met (sommige) medewerkers; - de leidinggevende heeft behoefte aan ondersteuning bij de vertaalslag van de resultaten naar ontwikkelmogelijkheden ("wat moet ik hier mee aanvangen?"); - de leidinggevende heeft behoefte aan ondersteuning bij de opmaak en voortgangscontrole van individuele ontwikkelplannen (IOP's);) - nood aan coaching van leidinggevenden om hun aanpak te optimaliseren. Financiering Afspraak met Herman gemaakt voor overleg: [De kosten voor de technische ondersteuning bij het gebruik van het basisaanbod worden gedragen door het centrale budget van het MVG.] De kosten voor maatwerkondersteuning tijdens het na-traject (externe consulting) worden, enkel (1) voor de entiteiten van het MVG (2) die 13

Handleiding Business Process Management 2015. Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster

Handleiding Business Process Management 2015. Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster Handleiding Business Process Management 2015 Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1. Context... 4 1.2. Definities, doelstelling en

Nadere informatie

Competentiebilan. Het competentiebilan: een instrument voor de toekomst

Competentiebilan. Het competentiebilan: een instrument voor de toekomst Het competentiebilan: een instrument voor de toekomst 1 Voorwoord Competentiebilan RESOC Kempen en VDAB geloven, samen met de partners die bij de ontwikkeling van het competentiebilan betrokken waren,

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

RAPPORT: Behoeftenbevraging gemeenschappelijke ICT-dienstverlening 2015. Classificatie: Publiek

RAPPORT: Behoeftenbevraging gemeenschappelijke ICT-dienstverlening 2015. Classificatie: Publiek RAPPORT: Behoeftenbevraging gemeenschappelijke ICT-dienstverlening 2015 Classificatie: Publiek Inhoudsopgave 1. Doelstelling... 3 2. Opzet en aanpak... 3 3. Doelgroep en antwoorden... 5 4. Overkoepelende

Nadere informatie

Coachend leidinggeven. Doelgerichte praktische cursussen. W I L L E M S E N Managementondersteuning B.V.

Coachend leidinggeven. Doelgerichte praktische cursussen. W I L L E M S E N Managementondersteuning B.V. Doelgerichte praktische cursussen Coachend leidinggeven W I L L E M S E N tel/fax: e-mail: Deze syllabus is een uitgave van W I L L E M S E N Managementondersteuning BV tel.: e-mail: Doetinchem, februari

Nadere informatie

Als schoolleider werken aan randvoorwaarden om als schoolteam tot succesvol informatiegebruik te komen. Van zelfreflectie naar actie

Als schoolleider werken aan randvoorwaarden om als schoolteam tot succesvol informatiegebruik te komen. Van zelfreflectie naar actie Als schoolleider werken aan randvoorwaarden om als schoolteam tot succesvol informatiegebruik te komen. Van zelfreflectie naar actie Jan Vanhoof (Universiteit Antwerpen) Stijn Vanhoof (Coördinator meetbeleid

Nadere informatie

5 jaar Kenniscel Anders Werken: Een terugblik en een toekomstvisie voor de verdere evolutie en aanpak van Anders Werken binnen de Vlaamse overheid

5 jaar Kenniscel Anders Werken: Een terugblik en een toekomstvisie voor de verdere evolutie en aanpak van Anders Werken binnen de Vlaamse overheid 5 jaar Kenniscel Anders Werken: Een terugblik en een toekomstvisie voor de verdere evolutie en aanpak van Anders Werken binnen de Vlaamse overheid Kenniscel Anders Werken p 1/36 0. Inleiding De kenniscel

Nadere informatie

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Praktische gids Met dank aan onze collega s van de FOD Mobiliteit en Vervoer voor hun medewerking Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke

Nadere informatie

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN juli, 2010 Inhoud Inleiding... 2 1 Wat is competentiemanagement?... 3 2 Het competentiemodel...

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Naar een Balanced Scorecard voor Overheidscommunicatie. Gids voor de federale communicatoren. COMM Collection - Nr 17

Naar een Balanced Scorecard voor Overheidscommunicatie. Gids voor de federale communicatoren. COMM Collection - Nr 17 Naar een Balanced Scorecard voor Overheidscommunicatie Gids voor de federale communicatoren COMM Collection - Nr 17 COMM Collection is een reeks praktische gidsen bestemd voor alle federale communicatoren.

Nadere informatie

Eindrapport UNETO-VNI/Webinars

Eindrapport UNETO-VNI/Webinars Ongerubriceerd Kampweg 5 Postbus 23 3769 ZG Soesterberg TNO-rapport TNO-DV 2009 C271 Eindrapport UNETO-VNI/Webinars www.tno.nl T +31 34 635 62 11 F +31 34 635 39 77 info-denv@tno.nl Datum juli 2009 Auteur(s)

Nadere informatie

Gids voor: Het Nieuwe Werken

Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken 1 Inhoud Voorwoord... 4 Inleiding 7 Wat is het nieuwe werken?... 7 Argumenten om met het nieuwe werken aan de slag te gaan... 7 Investeren voor

Nadere informatie

Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO

Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO Stand van zaken ict infrastructuur en verwachtingen over ontwikkelingen Kennisnet, juli 2014 1 Inhoud INLEIDING EN DOEL...

Nadere informatie

Een realistische en toekomstgerichte visie op competentie-ontwikkeling van magistraten en leden van de Rechterlijke Orde

Een realistische en toekomstgerichte visie op competentie-ontwikkeling van magistraten en leden van de Rechterlijke Orde Een realistische en toekomstgerichte visie op competentie-ontwikkeling van magistraten en leden van de Rechterlijke Orde 18 september 2013 Vooraf Het is een open deur intrappen dat Justitie, net als de

Nadere informatie

Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V.

Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V. Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 18 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 4 1.1 ALGEMEEN... 4 1.2 DOELGROEP...

Nadere informatie

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken rganisatie OS t u r i n g s - i n s t r u m e n t e n v o o r d e m a n a g e r F I L E : C 1 0 5 0 Survey-feedback I N S T R U M E N T E N J u l i 2 0 0 3 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen

Nadere informatie

Plan van Aanpak HRM 18 december 2014

Plan van Aanpak HRM 18 december 2014 Plan van Aanpak HRM 18 december 2014 Inhoud Actie-overzicht bij plan van aanpak HRM 5 1. Inleiding 7 2. Visie 9 3. Positionering en verdere professionalisering unit HRM 11 3.1 Positionering HRM 11 3.2

Nadere informatie

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL?

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? INHOUDSOPGAVE III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? A. Het opstarten van een brede school... 3 1. Fasen in het opstartproces... 4 1.1. Verkennen... 4 1.2. Plannen maken... 8 2. Om rekening mee te houden...

Nadere informatie

Leren uit incidenten

Leren uit incidenten Leren uit incidenten Het melden, registreren en ren van agressie en geweldsincidenten bij personeel in ziekenhuizen en aanverwante instellingen Veiligezorg Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ) Centrum

Nadere informatie

SOCIAL MEDIA: VISIE EN AANPAK

SOCIAL MEDIA: VISIE EN AANPAK Dienst Communicatie SOCIAL MEDIA: VISIE EN AANPAK krachten gebundeld, gedurfd anders digitaal sociaal Oktober 2014 Coördinatie: Tonté Chow, social media manager Stad Gent Inhoudstafel Woord vooraf... 3

Nadere informatie

Zwemparadijs BEDRIJFSOPLEIDINGSPLAN 2011-2013

Zwemparadijs BEDRIJFSOPLEIDINGSPLAN 2011-2013 Zwemparadijs BEDRIJFSOPLEIDINGSPLAN 2011-2013 Dit Bedrijfsopleidingsplan (BOP) fungeert als voorbeeld voor bij SFRecreatie aangesloten bedrijven die volgens het format van SFRecreatie een BOP willen opstellen.

Nadere informatie

Open Data Handleiding Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data met behulp van het Vlaams Open Data Platform

Open Data Handleiding Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data met behulp van het Vlaams Open Data Platform Open Data Handleiding Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data met behulp van het Vlaams Open Data Platform Contactpersoon: Noël Van Herreweghe Programma-manager Open

Nadere informatie

Inzetten op eigen kracht

Inzetten op eigen kracht Inzetten op eigen kracht Empowermentmethodieken binnen de SW Arbeidsontwikkeling Inzetten op eigen kracht Empowermentmethodieken binnen de SW Arbeidsontwikkeling 1 Colofon Postbus 556 2501 CN Den Haag

Nadere informatie

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Activerende Zorgcoaching: Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Een methodische handreiking Yvonne van Heerwaarden Josien Hofs Carel Tenhaeff Guido Walraven Lectoraat Dynamiek van de Stad

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl

Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl rapportage kwaliteitshuis publiekszaken Rapportageonderdelen 1. Oorsprong van de vraag 2. Aanpak 3. Inventariseer behoeften 4. Verwerk behoeften

Nadere informatie

Colofon. Ontwerp en druk: Grafisch Buro Bis, De Paepestraat 6, 2200 Herentals, info@grafischburobis.be, www.grafischburobis.be. Uitgave: November 2004

Colofon. Ontwerp en druk: Grafisch Buro Bis, De Paepestraat 6, 2200 Herentals, info@grafischburobis.be, www.grafischburobis.be. Uitgave: November 2004 Colofon Samenstelling: Werkgroep Compas: Myriam Heeremans, projectontwikkelaar STC-Mechelen, Hendrik Consciencestraat 5, 2800 Mechelen, myriamheeremans@stcmechelen.be Inge Croes, projectontwikkelaar STC-Limburg,

Nadere informatie

EEN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMER IS EEN STERKERE ONDERNEMER

EEN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMER IS EEN STERKERE ONDERNEMER D E M V O - G I D S V O O R K M O S EEN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMER IS EEN STERKERE ONDERNEMER Colofon Een maatschappelijk verantwoord ondernemer is een sterkere ondernemer is het resultaat

Nadere informatie