Hierbij zend ik u de rapportage met de bevindingen betreffende het onderzoek naar de aanwezigheid van ratten in de omgeving van Acht.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hierbij zend ik u de rapportage met de bevindingen betreffende het onderzoek naar de aanwezigheid van ratten in de omgeving van Acht."

Transcriptie

1 Gemeente Eindhoven t.a.v. de heer P. Smeets Postbus RB EINDHOVEN Wageningen, 1 juli 2015 Ons kenmerk : KAD/2015/0181a/CD/WB Cliëntnummer : Bijlage(n) : - rapport - overzicht locatie-specifieke bevindingen - bijlage samenvatting bevindingen hot spots - plattegrond - informatiebrochure maatregelen particulieren - cd-rom Geachte heer Smeets, Hierbij zend ik u de rapportage met de bevindingen betreffende het onderzoek naar de aanwezigheid van ratten in de omgeving van Acht. Het KAD is graag bereid om zo nodig nadere informatie te verstrekken. Met vriendelijke groet, namens het KAD, N.A.H.W. Vonk, directeur

2 RAPPORTAGE ONDERZOEK Opdracht Het KAD is door de Gemeente Eindhoven verzocht een onderzoek in te stellen naar de aanwezigheid van ratten in Acht. Het KAD voert uit: Het uitvoeren van een onderzoek naar de aanwezigheid van (bruine/zwarte) ratten in een vast omlijnd gebied binnen gemeente Eindhoven. De omvang van het te onderzoeken gebied zal bij opdracht worden aangegeven. Het onderzoek is erop gericht om te onderzoeken of en in welke mate, ratten in het gebied aanwezig zijn. Getracht wordt de oorzaak van de overlast op te sporen waarbij acties, aanbevelingen en maatregelen worden aangereikt die genomen dienen te worden om de overlast op te lossen maar belangrijker nog om overlast inde toekomst te voorkomen. De resultaten van het onderzoek zullen worden verwerkt in een onderzoeksverslag, verduidelijkt met foto s. Onderzoek Het onderzoek werd verricht op 26 en 27 mei 2015 door de heer C. Doevendans (adviseur) en de heer B. Schoelitsz (bioloog) van het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) te Wageningen. Bij het onderzoek zijn de heer M. Hommel (Gemeente Eindhoven) en Dorpsraad Acht betrokken geweest. Methode van onderzoek Het onderzoek heeft plaatsgevonden aan de hand van visuele inspectie gecombineerd met interviews die zijn gehouden met bewoners. Tijdens de inspectie wordt gezocht naar aanwezigheid van ratten door deze waar te nemen (komt niet zo veel voor) en door het signaleren van sporen in de vorm van pootafdrukken, knaagschade, uitwerpselen enz. Locatie Het onderzoek heeft plaatsgevonden in de omgeving van Acht (zie bijgevoegde plattegrond voor het onderzoeksgebied). Het gebied met hoofdzakelijk particuliere gezinswoningen, vrijstaande en geschakelde woningen en bijbehorende achtertuinen met schuurtjes en voortuinen is onderzocht op de volgende locaties (de tussengelegen straten zijn meegenomen tijdens het onderzoek):

3 Waalstraat Nierstraat Verzetsheldenlaan Rijnstraat Amerlaan Simon van de Hapertlaan Maasstraat Achtse Loop Jo Goudkuillaan Roerstraat De Regge Maarten van Reuchlinstraat Reuselstraat Gebroeders Ganslaan Cor Gehrelslaan Lingestraat Marius Ouborglaan Bosschdijk Leistraat Piet Haagenlaan Bevindingen In het foto-inspectieverslag (vanaf pagina 5) treft u de bevindingen aan voorzien van foto s en bijbehorende adviezen van voorbeelden die in het onderzoeksgebied zijn aangetroffen. In de bijlage Specifieke bevindingen per locatie treft u per locatie de bevindingen opgesomd. In de bijgevoegde plattegrond staan de hot spots ingetekend om beeld te geven van de belangrijkste aandachtsgebieden in de wijk. De hot spots zijn locaties van waaruit al gedurende langere tijd meldingen van zwarte ratten komen, waar tijdens het onderzoek sporen van ratten zijn aangetroffen en/of waar maatregelen noodzakelijk zijn die verband houden met de aanwezigheid van ratten (of die is geweest). Dit kan bijvoorbeeld zijn een nacontrole, of onderzoek omdat bewoners welke wel melding hebben gedaan van ratten op moment van onderzoek niet aanwezig waren. Bevindingen Op enkele hot spots zijn verse uitwerpselen aangetroffen van de zwarte rat. Op andere hot spots worden dieren buiten woon- of bedrijfsgebouwen gehouden, is dichte begroeiing aanwezig of is vogel- of ander diervoeder en afval aangetroffen. In het onderzoeksgebied zijn weides waar dieren worden gehouden en een boomgaard, waar voedsel (diervoeder en (val-)fruit) aanwezig is voor zwarte ratten. Tijdens het onderzoek is zijn geen ratten aangetroffen. Wel zijn o.a. in bijgebouwen, sporen (bv. buiksmeer) aangetroffen. Ratten worden overwegend in tuinen waargenomen (door bewoners) en houden zich op in schuren, overkappingen, in spouwmuren en onder dakpannen. Daar zijn voedselen schuilgelegenheden. Zie voor de exacte bevindingen het inspectieverslag. Uit het onderzoek is gebleken dat de populatiegrootte van ratten beperkt van omvang is, verspreid over diverse locaties in het onderzoeksgebied (hot spots). Op de vraag of er al dan niet sprake is van een plaag, kan worden gesteld, dat volgens de maatstaven van het KAD hier niet direct sprake van is. De aanwezigheid van ratten wordt door bewoners verschillend ervaren waarbij diverse bewoners het als overlast ervaren. In het onderzoeksgebied zijn factoren aanwezig die ervoor zorgen dat de rattenpopulatie in stand blijft of dat deze zelfs kan uitbreiden. Bewoners geven aan dat zij al jaren, in sommige gevallen al 7 jaar, overlast van ratten ervaren. Op enkele plaatsen is vastgesteld dat enkele bewoners op lokaal niveau (eigen woning) reeds goede maatregelen hebben getroffen wat heeft geresulteerd tot wegnemen van de overlast. Vastgesteld is dat er meerdere factoren aanwezig zijn welke als oorzaak kunnen worden aangewezen voor blijvende aanwezigheid dan wel uitbreiding van de rattenpopulatie:

4 Er is geen collectieve aanpak op wijkniveau. Op lokaal niveau zijn bewoners hierover wel in overleg met elkaar. De huidige wijze van bestrijding door particulieren alsook ondernemers is onvoldoende voor structureel succes op langere termijn en voor het gehele gebied. De oorzaak hiervan is als eerste dat niet gericht is onderzocht waar ratten zich bevinden en waarom ze zich daar bevinden om vervolgens op basis daarvan maatregelen te nemen (bron- en oorzaakgerichte aanpak). Ten tweede wordt er op een aantal plaatsen de bestrijding onvoldoende doorgezet en afgemaakt, waarbij tevens onvoldoende weringsmaatregelen getroffen worden. Conclusie Uit het onderzoek naar de aanwezigheid van zwarte ratten in Acht blijkt dat een aantal probleemlocaties (hot spots) aanwezig zijn waar sporen van ratten zijn aangetroffen of waar risicofactoren aanwezig zijn die ervoor kunnen zorgen dat ratten zich op die locaties kunnen ophouden of zich verder kunnen ontwikkelen. Op enkele plaatsen is door bewoners zelf, lokaal bestrijding uitgevoerd. Door of in opdracht van de gemeente is geen bestrijding uitgevoerd in het private gebied. Taken en verantwoordlijkheden gemeenten Gemeenten dienen in het kader van de zorgplicht te voorkomen dat inwoners overlast ondervinden van ongedierte. De Wet Publieke gezondheid schrijft voor dat B&W preventief dienen te handelen om verspreiding van infectieziekten te voorkomen. Aangezien is aangetoond dat ratten agens zijn van infectieziekten, is bij aanwezigheid van ratten altijd het risico aanwezig dat infectieziekten worden verspreid. Ratten zijn echter niet uit onze omgeving weg te denken, we moeten voorkomen dat ratten niet uitgroeien tot grote populaties. De burger heeft hierin ook een taak. Burgers (huiseigenaren) hebben ook zelf verantwoordlijkheden voor wat betreft de preventie van ongedierte. Het Bouwbesluit schrijft voor dat woningen zodanig zijn geconstrueerd dat er geen openingen aanwezig zijn welke groter zijn dan 1 cm. om ratten en muizen te weren. Daarnaast dienen open erven en terreinen ordelijk en net te zijn waarmee het aantrekken van ongedierte wordt voorkomen. Inwoners dienen dus zelf te voorkomen dat ratten en muizen binnen komen en dat de omgeving vrij is van voedsel en schuilgelegenheid zodat ratten ook niet worden aangetrokken. In geval van huurwoningen ligt hier ook een taak voor de verhuurder. Gemeenten hebben bij meldingen van ratten de taak onderzoek te doen waarmee inzicht wordt verkregen in de diersoort en de verspreiding/omvang welke heeft zorggedragen voor de overlast, de oorzaak en de oplossing. De oorzaak dient te worden weggenomen en actie dient te worden ondernomen om ook de overlast weg te nemen. De gemeente heeft de mogelijkheid tot dwang. Gelet op de eigen verantwoordelijkheid van de burger, is er sprake van gemeentelijke taak wanneer de overlast afkomstig is van openbaar terrein, de veroorzaker van de overlast niet wil meewerken of wanneer, ondanks gezamenlijke inspanning van burgers, een grensoverschrijdend probleem niet kan worden opgelost. Dit betekent dus niet, dat door de gemeente op iedere individuele melding een bestrijdingsactie dient te worden uitgevoerd maar dat analyse van de meldingen moet uitwijzen ofen welke actie noodzakelijk is. De huidige wetgeving verbiedt inzet van bestrijdingsmiddelen (biociden) wanneer vooraf niet alle mogelijk oorzaken en risico s zijn weggenomen zonder dat dit geleid heeft tot het gewenste resultaat. Inzet van klemmen is wel mogelijk en zeker zo effectief als biociden.

5 Geschiedenis Gemeente Eindhoven heeft de laatste decennia het beleid gehad dat primair de verantwoordelijkheid voor de preventie en bestrijding van ratten is gelegen bij de burger. In het verre verleden (jaren 90) werden meldingen geregistreerd waarna de gemeente zelf actie ondernam dan wel dat ze werden doorgezet naar een bestrijder. Nadat medio 2012/2013 een toename zichtbaar werd in het aantal meldingen, heeft de gemeente zich meer toegelegd op informatieverstrekking omtrent dit onderwerp en heeft informatieavonden georganiseerd en een flyer ontwikkeld en verspreid. Het aantal meldingen nam hierna af, totdat in 2014 het aantal meldingen weer toenam. Dit heeft geleid tot het opnieuw organiseren van informatieavonden in 2015 en het uitvoeren van onderzoek in Acht. Aanbevelingen Om overlast van ratten te voorkomen is het noodzakelijk om aanwezigheid en verspreiding van ratten in een vroegtijdig stadium te signaleren. Dit is mogelijk aan de hand van een goed meldingssysteem waarbij burgers door publieksvoorlichting geactiveerd worden om meldingen door te geven. De publieksvoorlichting zorgt er mede voor dat burgers zelf de juiste actie kunnen ondernemen ter preventie en eventueel bestrijding van ratten. Aan de hand van periodieke analyse van de meldingen (aantal uitgezet tegen de tijd en omgeving)kan worden vastgesteld of, en welke actie moet worden ondernomen. Wanneer bestrijding noodzakelijk is dient een plan van aanpak te worden opgesteld waarin wordt beoordeeld wat de omvang is van het gebied waarin bestrijding noodzakelijk is (collectief). Bestrijding begint bij het verstrekken van informatie, het treffen van weringsmaatregelen om daarna bestrijdingsmaatregelen uit te voeren. Een bestrijdingsactie wordt afgesloten met een nacontrole. Zoals hierboven omschreven geeft de gemeente al jaren invulling aan genoemde adviezen. Op dit moment worden de meldingen door het KCC van gemeente Eindhoven ontvangen en uitgezet naar de wijkbeheerder die contact legt met de melder. Een verbeterpunt hierin is om in plaats van actie op incidenten meer aandacht te hebben voor de analyse van de meldingen en een collectieve aanpak. Het KAD stelt voor alle meldingen door te zetten naar het KAD en dit te communiceren met de burgers. Iedere melder ontvangt automatisch een informatiebrochure waarin wordt aangegeven dat primair de burger zelf verantwoordelijk is en waarin wordt uitgelegd hoe men hierin het beste kan handelen. Periodiek worden meldingen door het KAD geanalyseerd. Indien noodzakelijk, gaat er vanuit het KAD een signaal naar de gemeente, bij voorkeur een persoon die belast is met plaagdierbeheersing en die kennis hiervan heeft. Deze kan ter plaatse onderzoek doen

6 Algemene adviezen Rattenoverlast is gerelateerd aan de aanwezigheid van schuil- en nestelgelegenheid en voedsel. Om de overlast te bestrijden en in de toekomst te voorkomen dienen maatregelen getroffen te worden: Introductie en ontwikkeling van ratten voorkomen of tegengaan door het treffen van weringsmaatregelen. Schuil- en nestelgelegenheid wegnemen. Voedsel voor ratten voorkomen. Denk hierbij aan vogelvoer, gehouden dieren, dieren-weides, bomen met noten en vruchten, en afval. Alert blijven op rattenactiviteit. Indien vastgesteld wordt dat ratten aanwezig zijn dan dient er lokaal grondig een inspectie te worden uitgevoerd, om de juiste bestrijdings- en weringsmaatregelen te nemen. Op en rond eigen woningen en eigen erven is dit een taak voor de eigenaar van de woning of terrein, op openbaar terrein, of op het moment dat burgers het niet zelf kunnen oplossen is het een taak van de gemeente. Bestrijden van de eventueel aanwezige ratten. Ondergrondse containers ontoegankelijk maken, het afval op de grond verwijderen en de spoelgaten van rolcontainers afdoppen. Advies aan de Gemeente Het blijven verstrekken van informatie aan bewoners. Alle bewoners dienen geïnformeerd te worden over de leefwijze en biologie van de zwarte rat zodat eenieder maatregelen kan treffen om voedsel en schuilgelegenheid voor ratten weg te nemen. Tevens kan informatie gegeven worden over bestrijdingsmaatregelen die zelf getroffen kunnen worden om ratten te bestrijden door middel van het plaatsen van klemmen op eigen terrein. Hoewel de verantwoordelijkheid van preventie en bestrijding op eigen terrein primair bij de burger ligt, is er vaak sprake van grensoverschrijdende overlast of overlast afkomstig van het openbare terrein. Voor dergelijke gevallen geldt het advies om een verantwoordelijke van de Gemeente aan te stellen, bij voorkeur in het bezit van het vakbekwaamheids-bewijs Beheersing plaagdieren en houtaantastende organismen, om ter plaatse te kunnen onderzoeken, adviseren en, indien nodig, handhaven, met als doel om snel op situaties die niet door de burgers zelf kunnen worden opgelost, te kunnen acteren. Meldingen dienen te worden geregistreerd en indien blijkt dat burgers niet in staat zijn de overlast weg te nemen, is het van belang dat onderzoek wordt uitgevoerd, met daaropvolgend de noodzakelijke wering- en bestrijdingsmaatregelen. Indien nodig contact opnemen met bewonersverenigingen, eigenaren en andere verhuurders van panden, om afspraken te maken omtrent het nemen van de juiste bestrijdings- en weringsmaatregelen. Bij meldingen is een zo groot mogelijke zekerheid van de diersoort van belang, om een goed overzicht te kunnen genereren van de verspreiding en om gericht adviezen te kunnen geven. Bij twijfel kan het KAD een rol spelen (determinatie van sporen of foto s van knaagdieren). Stimuleer een collectieve bestrijding door of in opdracht van de bewoners, door een goed bestrijdingsplan op basis van inspectie, waarbij de omgeving (omliggende objecten) meegenomen moet worden.

7 Bestrijding De bestrijding in de woningen en bedrijven zoals deze op dit moment wordt uitgevoerd, zal niet tot het gewenste resultaat leiden. Om de zwarte rat in woningen zo snel mogelijk te bestrijden, bestaat de voorkeur uit het plaatsen van rattenklemmen. Klemmen dienen geplaatst te worden op looproutes op en bij schuttingen, op plaatsen waar uitwerpselen worden getroffen, etc. Uiteraard dient dit veilig te gebeuren voor kinderen, volwassenen en andere (gehouden) dieren. Na het plaatsen van de klemmen dienen deze regelmatig gecontroleerd te worden op vangst zodat een dode rat snel verwijderd kan worden en zodat een klem snel opnieuw scherp gesteld kan worden en/of voorzien kan worden van vers lokaas. Mogelijk kunnen de bewoners de klemmen bijvoorbeeld om de twee dagen zelf controleren waarna vangst of overige belangrijke waarnemingen aan gemeente, eigenaar of verhuurder doorgegeven kunnen worden. Indien ratten worden waargenomen op openbaar gebied, dienen deze door een professionele bestrijdingstechnicus met een geldig vakbekwaamheidsdiploma en/of met een keurmerkcertificering, bestreden te worden Er dient een logboek aanwezig te zijn en bijgehouden van activiteiten omtrent plaagdierbeheersing c.q. -bestrijding. Er dienen documenten aanwezig te zijn zoals beschrijving van de werkwijze, plattegrond(en), controlelijsten, veiligheidsinformatiebladen. Dit is van belang voor een goede manier van werking, als basis om invulling te geven aan IPM (Integrated Pest Management), en voor de veiligheid voor het milieu en de gezondheid.

Zorgzame buurt. Preventieproject buurtzorg Acht in samenwerking met dorpsraad Acht en enkele enthousiaste Achtenaren

Zorgzame buurt. Preventieproject buurtzorg Acht in samenwerking met dorpsraad Acht en enkele enthousiaste Achtenaren Zorgzame buurt Preventieproject buurtzorg Acht in samenwerking met dorpsraad Acht en enkele enthousiaste Achtenaren Inhoud! Even voorstellen! Wat eraan vooraf ging! Visie van Buurtzorg! Preventie! Het

Nadere informatie

Meerjarencontract dierplaagbeheersing Een slimme oplossing voor agrariёrs

Meerjarencontract dierplaagbeheersing Een slimme oplossing voor agrariёrs Meerjarencontract dierplaagbeheersing Een slimme oplossing voor agrariёrs Ecologische rattenbestrijding Wespenbestrijding Monitoring en bestrijding knaagdieren In de agrarische sector zijn er veel bedrijven

Nadere informatie

Knaagdierbestrijding op het agrarisch bedrijf Bestrijdingsplan

Knaagdierbestrijding op het agrarisch bedrijf Bestrijdingsplan Knaagdierbestrijding op het agrarisch bedrijf Bestrijdingsplan Het bestrijdingsplan is van: Bedrijfsnaam:... Contactpersoon:... Adres:... Postcode:...Plaats... Tel:...Email:... Bestrijdingsplan (Integrated

Nadere informatie

Buitengebruik rodenticiden verdwijnt! Integrated Pest Management. Rodenticiden. Integrated Pest Management. Samenwerking met partners in de keten

Buitengebruik rodenticiden verdwijnt! Integrated Pest Management. Rodenticiden. Integrated Pest Management. Samenwerking met partners in de keten Samenwerking met partners in de keten Buitengebruik rodenticiden verdwijnt! Of toch niet helemaal? Rodenticiden Samenwerking met partners in de keten Bruce Schoelitsz Kennis- en Adviescentrum Dierplagen

Nadere informatie

Integrated Pest management (IPM) als onderdeel van het toelatingsbeleid: een toekomstgerichte ontwikkeling voor bestrijdingsmiddelen.

Integrated Pest management (IPM) als onderdeel van het toelatingsbeleid: een toekomstgerichte ontwikkeling voor bestrijdingsmiddelen. Integrated Pest management Integrated Pest management (IPM) als onderdeel van het toelatingsbeleid: een toekomstgerichte ontwikkeling voor bestrijdingsmiddelen. De benadering in de plaagdierbeheersing

Nadere informatie

KNAAGDIERBEHEERSING Op agrarische bedrijven

KNAAGDIERBEHEERSING Op agrarische bedrijven KNAAGDIERBEHEERSING Op agrarische bedrijven In samenwerking met: Handelsonderneming Vlamings B.V. NIEUWE LICENTIE Tot 1 juli 2015 vrijstelling voor agrarische bedrijven. Vanaf 1 juli 2015 vakbekwaamheidsbewijs

Nadere informatie

Ecologische achtergrond van IPM in & rondom

Ecologische achtergrond van IPM in & rondom IPM nader gedefinieerd Integrated Pest Management is du Ecologische achtergrond van IPM in & rondom Integrated Pest Management (letterlijke vertaling: geïntegreerd plaagdierbeheer) is de term voor een

Nadere informatie

Hoe verkleinen we samen de kans op ratten in uw omgeving?

Hoe verkleinen we samen de kans op ratten in uw omgeving? Ratten overlast Er komen regelmatig meldingen binnen bij de gemeente Dongen over de aanwezigheid van ratten. Het is daarbij voor de melder soms onduidelijk om welke soort rat het gaat, wat er aan preventie

Nadere informatie

Toolbox: knaagdierbestrijding door middel van klemmen

Toolbox: knaagdierbestrijding door middel van klemmen Toolbox: knaagdierbestrijding door middel van klemmen Klemmen zijn een uiterst geschikt middel om ratten en muizen mee te bestrijden. Het succes van een bestrijding met klemmen hangt sterk af van de wijze

Nadere informatie

Zorgeloos wonen en werken in een veilige en gezonde omgeving

Zorgeloos wonen en werken in een veilige en gezonde omgeving Zorgeloos wonen en werken in een veilige en gezonde omgeving Betrouwbaar, snel en effectief Dat is kenmerkend voor de aanpak van Lagerwey. Klanten van Lagerwey bestrijding & bescherming profiteren van

Nadere informatie

Nieuwsbrief december staat voor de deur.

Nieuwsbrief december staat voor de deur. Wagenaar Ongediertebestrijding Hamelweg 10A 8131 RV WIJHE Telefoon: 0570 52 1652 Mobiel: 06 100 82 028 IBAN NL25 RABO 0136596460 B.T.W.: NL 1389.41.737.B01 K.v.K.nr. 05082163 www.obwwijhe.nl Nieuwsbrief

Nadere informatie

Herkennen van knaagdieren. Informatieavond ratten. Herkennen van knaagdieren. Herkennen van knaagdieren

Herkennen van knaagdieren. Informatieavond ratten. Herkennen van knaagdieren. Herkennen van knaagdieren Herkennen van knaagdieren Informatieavond ratten Zwarte rat Sinds Middeleeuwen eeuw in Europa Oerwouden zuidoost Azië, in bomen rug en buik blauwgrijs tot zwart kleurvariaties zijn mogelijk slanke bouw

Nadere informatie

Informatieavond ratten

Informatieavond ratten Informatieavond ratten Herkennen van knaagdieren Bruine rat Sinds 18 e eeuw in Europa Grazige steppen Centraal Azië rug meestal grijsbruin buik lichter van kleur kleurvariaties zijn mogelijk stevige bouw

Nadere informatie

Samenvatting van de Productkenmerken NORA PASTA

Samenvatting van de Productkenmerken NORA PASTA HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN BIJLAGE I bij het besluit d.d. 19 december 2014 tot wijziging van de toelating voor het middel NORA PASTA, toelatingnummer NL-0001435-0000

Nadere informatie

Samenvatting van de Productkenmerken NORA PASTA

Samenvatting van de Productkenmerken NORA PASTA HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN BIJLAGE I bij het herstelbesluit d.d. 10 juli 2015 voor het middel NORA PASTA, toelatingnummer NL-0001435-0000 Samenvatting van de

Nadere informatie

BIJLAGE I bij het besluit d.d. 9 augustus 2013 tot herregistratie van de toelating van het middel STORM Secure, toelatingnummer 13337 N

BIJLAGE I bij het besluit d.d. 9 augustus 2013 tot herregistratie van de toelating van het middel STORM Secure, toelatingnummer 13337 N BIJLAGE I bij het besluit d.d. 9 augustus 2013 tot herregistratie van de toelating van het middel STORM Secure, toelatingnummer 13337 N WG/GA STORM Secure, professioneel gebruik van 20 gram blokjes A.

Nadere informatie

Samenvatting van de Productkenmerken. PROBLOC (Ratattract)

Samenvatting van de Productkenmerken. PROBLOC (Ratattract) HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN BIJLAGE I bij het besluit d.d. 19 december 2014 tot wijziging van de toelating voor het middel PROBLOC, toelatingnummer NL-0001231-0000

Nadere informatie

Informatieavond ratten

Informatieavond ratten Informatieavond ratten Voorstellen Erik van Gestel, Adviseur dierplagen Programma Presentatie ratten (leefwijze, bestrijden en veiligheid) Pauze Vragen vanuit publiek Vragen vooraf Mag een particulier

Nadere informatie

Samenvatting van de Productkenmerken STRONG

Samenvatting van de Productkenmerken STRONG HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN BIJLAGE I bij het besluit d.d. 19 december 2014 tot wijziging van de toelating voor het middel STRONG, toelatingnummer NL-0005185-0000

Nadere informatie

1 Inleiding Begripsbepalingen Bewijs van Vakbekwaamheid

1 Inleiding Begripsbepalingen Bewijs van Vakbekwaamheid NORM (op basis van versie 2.0) INTERPRETATIE DOCUMENT 1 Inleiding Begripsbepalingen Bewijs van Vakbekwaamheid Conform de Wet (thans artikel 71, tweede en vierde lid) en Besluit (thans artikel 17a) gewasbeschermingsmiddelen

Nadere informatie

Productinformatie Muskil Pasta Fluo-NP Beschrijving:

Productinformatie Muskil Pasta Fluo-NP Beschrijving: Productinformatie Muskil Pasta Fluo-NP Beschrijving: Ter bestrijding van bruine rat en huismuis in ruimten en bruine rat om gebouwen Aard van het preparaat: Lokmiddel (pasta in voorgevulde zakjes) Werkzame

Nadere informatie

Storm Paste. BASF Nederland B. V., Divisie Agro GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Storm Paste. BASF Nederland B. V., Divisie Agro GEBRUIKSVOORSCHRIFT Storm Paste Toelatingsnummer NL-0000040-0000 Productgroep: biocide Formulering: lokmiddel (klaar voor gebruik) Werkzame stof: 0,005% flocoumafen Eerstehulpmaatregelen Algemeen advies: Hou het etiket van

Nadere informatie

Wonen, werken en leven in een gezonde en veilige omgeving!

Wonen, werken en leven in een gezonde en veilige omgeving! Wonen, werken en leven in een gezonde en veilige omgeving! Lagerwey bestrijding & bescherming: betrouwbaar, veilig en effectief Uw Uw betrouwbare betrouwbare partner partner Betrouwbaar, snel en effectief.

Nadere informatie

Samenvatting van de Productkenmerken. STORM Paste

Samenvatting van de Productkenmerken. STORM Paste HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN BIJLAGE I bij het besluit d.d. 21 augustus 2015 tot wijziging van de toelating van het middel STORM Paste, toelatingnummer 14131N

Nadere informatie

Samenvatting van de Productkenmerken. STORM Pellets

Samenvatting van de Productkenmerken. STORM Pellets HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN BIJLAGE I bij het besluit d.d. 21 augustus 2015 tot wijziging van de toelating van het middel STORM Pellets, toelatingnummer 14134N

Nadere informatie

Beantwoording vragen CDA (vragenhalfuurtje) van de raadsvergadering 13 okt 2015

Beantwoording vragen CDA (vragenhalfuurtje) van de raadsvergadering 13 okt 2015 Beantwoording vragen CDA (vragenhalfuurtje) van de raadsvergadering 13 okt 2015 Geacht college, In het voorjaar heeft het KAD (Kennis- en adviescentrum Dierplagen) onderzoek uitgevoerd naar de rattenoverlast

Nadere informatie

Flora en fauna onderzoek Voor: Kernidee Egchel Kempstraat 36

Flora en fauna onderzoek Voor: Kernidee Egchel Kempstraat 36 Flora en fauna onderzoek Voor: Kernidee Egchel Kempstraat 36 Datum: 14-03-2013 Verantwoord omgaan met flora en fauna.. 14 maart 2013 1 INHOUD INHOUD... 2 1. INLEIDING... 3 2. METHODEN... 4 2.1 Vliegroutes

Nadere informatie

Prevexor Ratten- en muizenbestrijding voor de melkveehouderij

Prevexor Ratten- en muizenbestrijding voor de melkveehouderij Prevexor Ratten- en muizenbestrijding voor de melkveehouderij Ratten en muizen vormen verborgen risico s in de melkveehouderij. Ze beschadigen gebouwen en elektrische bedrading en knagen aan isolatie.

Nadere informatie

Duurzame plaagdierbeheersing grotendeels in eigen hand

Duurzame plaagdierbeheersing grotendeels in eigen hand Duurzame plaagdierbeheersing grotendeels in eigen hand Plaagdieren in uw pand kunnen voor enorme problemen zorgen. Bestrijding ervan wordt moeilijker door wettelijke beperkingen op gif. Daarnaast komen

Nadere informatie

Real-time betrouwbaarheid. Een geïntegreerd detectie-, vangst- en waarschuwingssysteem voor muizen met real-time rapportage

Real-time betrouwbaarheid. Een geïntegreerd detectie-, vangst- en waarschuwingssysteem voor muizen met real-time rapportage Real-time betrouwbaarheid Een geïntegreerd detectie-, vangst- en waarschuwingssysteem voor muizen met real-time rapportage De kern van uw bedrijf beschermd Ongedierte Plaagdieren kan kunnen uw organisatie

Nadere informatie

Samenvatting van de Productkenmerken. Sorkil DB. Sorkil Meelbloc. Sorkil Muizenbloc. Luxan Muizenbloc

Samenvatting van de Productkenmerken. Sorkil DB. Sorkil Meelbloc. Sorkil Muizenbloc. Luxan Muizenbloc HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN BIJLAGE I bij het besluit d.d. 17 oktober 2014 tot toelating van het middel Sorkil DB, Sorkil Meelbloc, Sorkil Muizenbloc, Luxan

Nadere informatie

Memo. Betreft : Overzicht meldingen Buitenruimte

Memo. Betreft : Overzicht meldingen Buitenruimte Memo Aan : De leden van de gemeenteraad Van : Wethouder Boonzaaijer Doorkiesnummer : (0343) 56 50 00 Datum : 28-6-2016 Afschriften : - Bijlage(n) : - Overzichten meldingen 2104, 2015 en 2016 - Presentatie

Nadere informatie

Buitengebruik anti-coagulantie. Wied hendrix, AOC Oost

Buitengebruik anti-coagulantie. Wied hendrix, AOC Oost Buitengebruik anti-coagulantie Wied hendrix, AOC Oost Buitengebruik rodenticiden Alleen toegestaan: Door gediplomeerde toepassers Op gecertificeerde bedrijven Per 1 januari 2017 Werken volgens het protocol

Nadere informatie

Beleidslijn rattenbestrijding gemeente Noordenveld

Beleidslijn rattenbestrijding gemeente Noordenveld Beleidslijn rattenbestrijding gemeente Noordenveld U15.01395 *U15.01395* Hoofdstuk 1 Aanleiding voor de beleidslijn Vanaf 1 januari 2015 zijn de zogenoemde rodenticiden (groep van bestrijdingsmiddelen)

Nadere informatie

Samenvatting van de Productkenmerken. Professioneel Gebruik

Samenvatting van de Productkenmerken. Professioneel Gebruik HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN BIJLAGE I bij het besluit d.d. 13 februari 2015 tot toelating van het biocide SORKIL-G / Agrichem Sorkil-G / Somitrol-N / Sorkil-G

Nadere informatie

B en W d.d Brief reactie advies LMR

B en W d.d Brief reactie advies LMR B en W. 12.0656 d.d. 26-6-2012 Onderwerp Brief reactie advies LMR besluiten:behoudens advies van de commissie 1. bijgaande brief aan de Leidse MilieuRaad vast te stellen waarin conform het reglement Leidse

Nadere informatie

Samenvatting van de Productkenmerken. Racumin foam

Samenvatting van de Productkenmerken. Racumin foam HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN BIJLAGE I bij het besluit d.d. 4 september 2015 tot wijziging van de toelating van het middel Racumin Foam, toelatingnummer NL-0008307-0000

Nadere informatie

Storm Secure. BASF Nederland B. V., Divisie Agro

Storm Secure. BASF Nederland B. V., Divisie Agro Storm Secure Toelatingsnummer NL-0001853-0000 Productgroep: biocide Formulering: lokmiddel (klaar voor gebruik) Werkzame stof: 0,005% flocoumafen Eerstehulpmaatregelen Algemeen advies: Hou het etiket van

Nadere informatie

Samenvatting van de Productkenmerken. Talon Soft

Samenvatting van de Productkenmerken. Talon Soft HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN BIJLAGE I bij het besluit d.d. 7 november 2014 tot wijziging van de toelating van het middel Talon Soft, toelatingnummer NL-0005982-0000

Nadere informatie

BEHEERSING VAN RATTENPOPULATIES OM GEBOUWEN EN VOEDSELOPSLAGPLAATSEN

BEHEERSING VAN RATTENPOPULATIES OM GEBOUWEN EN VOEDSELOPSLAGPLAATSEN HANDBOEK BEHEERSING VAN RATTENPOPULATIES OM GEBOUWEN EN VOEDSELOPSLAGPLAATSEN VERSIE 1.0 d.d. 17 april 2015 Een initiatief van brancheorganisatie: Nederlandse Vereniging van Plaagdiermanagement Bedrijven

Nadere informatie

Samenvatting van de Productkenmerken. Raco

Samenvatting van de Productkenmerken. Raco HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN BIJLAGE I bij het besluit d.d. 23 januari 2015 voor het middel Raco toelatingnummer NL-0001458-0000 Samenvatting van de Productkenmerken

Nadere informatie

Bomen en overlast. 8 december 2015

Bomen en overlast. 8 december 2015 Bomen en overlast 8 december 2015 Bomen en overlast 2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 2. Wat te doen bij overlast van bomen van de gemeente?... 4 2.1. Schaduw... 4 2.2. Invloed op de productiviteit van

Nadere informatie

Knaagdieren. Bijeenkomst Span Grou

Knaagdieren. Bijeenkomst Span Grou Knaagdieren Bijeenkomst Span Grou Agenda/ Content Biologie Inspectie Middelen Wetgeving Knaagdieren Muizen Veldmuis Bosmuis Spitsmuis Huismuis Ratten Woelrat Muskusrat Bruine rat Zwarte rat Page knaagdieren

Nadere informatie

Samenvatting van de Productkenmerken RACO PRO

Samenvatting van de Productkenmerken RACO PRO HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN BIJLAGE I bij het besluit d.d. 10 februari 2017 voor het middel RACO PRO, toelatingnummer NL-0016062-0000 Samenvatting van de Productkenmerken

Nadere informatie

Quickscan natuuronderzoek en aanvullende rapportage verbouwing monumentaalpand Lammerinkweg 102 Enschede

Quickscan natuuronderzoek en aanvullende rapportage verbouwing monumentaalpand Lammerinkweg 102 Enschede Quickscan natuuronderzoek en aanvullende rapportage verbouwing monumentaalpand Lammerinkweg 102 Enschede Een inventarisatie van beschermde flora en fauna Enschede 2 December 2010 Rapportnummer 0123 Projectnummer

Nadere informatie

Artikel 39 vragen van de fractie PvdA over rattenoverlast

Artikel 39 vragen van de fractie PvdA over rattenoverlast Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Artikel 39 vragen van de fractie PvdA over rattenoverlast Programma Openbare Ruimte BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Door de fractie PvdA

Nadere informatie

Real-time confidence. Het geïntegreerde detectie-, vangst- en alarmeringssysteem voor muizen, inclusief snelle respons en real-time rapportage

Real-time confidence. Het geïntegreerde detectie-, vangst- en alarmeringssysteem voor muizen, inclusief snelle respons en real-time rapportage Real-time confidence Het geïntegreerde detectie-, vangst- en alarmeringssysteem voor muizen, inclusief snelle respons en real-time rapportage De kern van uw bedrijf beschermd Plaagdieren kunnen uw organisatie

Nadere informatie

> Onderhoud van de tuin. De tuin: tips en regels

> Onderhoud van de tuin. De tuin: tips en regels > Onderhoud van de tuin De tuin: tips en regels > Inhoudsopgave 1 De tuin: tips en regels 3 Een tuin die bij u past 4 Verplichtingen huurder 7 Bomen en struiken 10 Hagen, schuttingen en hekken 12 Schuurtjes

Nadere informatie

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit Reactie HiroMina Wij zijn inderdaad bekend met de toegestuurde inspectiejournaals van de NVWA en het klopt dat de NVWA in het verleden enkele bezoeken heeft gebracht aan ons restaurant, restaurant HiroMina

Nadere informatie

Bijlage. Plan van aanpak knaagdierbeheersing

Bijlage. Plan van aanpak knaagdierbeheersing Bijlage Plan van aanpak knaagdierbeheersing Noodzaak van beheersing. Knaagdieren, zoals ratten en muizen, kunnen voor ernstige gezondheidsproblemen en overlast zorgen. Ratten kunnen ziekten overbrengen,

Nadere informatie

Samenvatting van de Productkenmerken. Rodilon Soft Block

Samenvatting van de Productkenmerken. Rodilon Soft Block HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN BIJLAGE I bij het besluit d.d. 3 april 2015 tot wijziging van de toelating van het biocide Rodilon Soft Block, toelatingsnummer 12966

Nadere informatie

Bedrijf: Adres:.. Plaats:.. Datum:

Bedrijf: Adres:.. Plaats:.. Datum: Bedrijf Adres.. Plaats.. Datum Bedrijfsgegevens Bedrijf Verantwoordelijke Adres Postcode Woonplaats Telefoonnummer Mobiel Faxnummer Email Licentienummer Geldig tot Persoonlijke bescherming Drink voor,

Nadere informatie

De heer M. van der Kleij Broekslootkade TC Rijswijk Amsterdam, 23 mei 2012

De heer M. van der Kleij Broekslootkade TC Rijswijk Amsterdam, 23 mei 2012 De heer M. van der Kleij Broekslootkade 89 2281 TC Rijswijk 070 3994751 mbmd@hetnet.nl msantbergen@gmail.com Amsterdam, 23 mei 2012 Betreft: het pand aan de Broekslootkade 89 te Rijswijk Geachte heer Van

Nadere informatie

Samenvatting van de Productkenmerken. Rodilon Wheat Tech

Samenvatting van de Productkenmerken. Rodilon Wheat Tech HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN BIJLAGE IV bij het besluit d.d. 12 juni 2015 tot wijziging van de toelating van het biocide Rodilon Wheat Tech, toelatingsnummer

Nadere informatie

Samenvatting van de Productkenmerken. Raco. Rodeck JR. MS Rodetox Dif Wheat

Samenvatting van de Productkenmerken. Raco. Rodeck JR. MS Rodetox Dif Wheat HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN BIJLAGE I bij het herstelbesluit d.d. 10 juli 2015 voor het middel Raco / Rodeck Jr / MS Rodetox Dif Wheat, toelatingnummer NL-0001458-0000

Nadere informatie

Samenvatting van de Productkenmerken STRONG

Samenvatting van de Productkenmerken STRONG HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN BIJLAGE I bij het herstelbesluit d.d. 10 juli 2015 voor het middel STRONG, toelatingsnummer NL-0005185-0000 Samenvatting van de Productkenmerken

Nadere informatie

BEHEERSING VAN RATTENPOPULATIES OM GEBOUWEN EN VOEDSELOPSLAGPLAATSEN

BEHEERSING VAN RATTENPOPULATIES OM GEBOUWEN EN VOEDSELOPSLAGPLAATSEN HANDBOEK BEHEERSING VAN RATTENPOPULATIES OM GEBOUWEN EN VOEDSELOPSLAGPLAATSEN VERSIE 2.0 d.d. 22 februari 2016 Een branche initiatief in eigendom en beheer van: Stichting Keurmerk Plaagdiermanagement Bedrijven

Nadere informatie

Samenvatting van de Productkenmerken. Rodilon Soft Block

Samenvatting van de Productkenmerken. Rodilon Soft Block HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN BIJLAGE I bij het herstelbesluit d.d. 10 juli 2015 voor het middel Rodilon Soft Block, toelatingsnummer 12966 N Samenvatting van

Nadere informatie

VRAGEN & ANTWOORDEN Grote aanpak Sterrenbuurt. Colofon. Dit is een uitgave van Gemeente Zwijndrecht Postbus 15, 3330 AA Zwijndrecht

VRAGEN & ANTWOORDEN Grote aanpak Sterrenbuurt. Colofon. Dit is een uitgave van Gemeente Zwijndrecht Postbus 15, 3330 AA Zwijndrecht VRAGEN & ANTWOORDEN Grote aanpak Sterrenbuurt Colofon Dit is een uitgave van Gemeente Zwijndrecht Postbus 15, 3330 AA Zwijndrecht www.zwijndrecht.nl T 14078 Vormgeving en fotografie Estay creatief communicatiebureau

Nadere informatie

Gewone houtwormkever. GEWONE HOUTWORMKEVER (Anobium punctatum Degeer)

Gewone houtwormkever. GEWONE HOUTWORMKEVER (Anobium punctatum Degeer) Postbus 106 5830 AC Boxmeer Bezoekadres: Raamstraat 2C 5831 AT Boxmeer (Netherlands) Tel: + 31 (0)485-571186 Fax: +31 (0)485-573868 E-mail: info@veldhuijzen.nl Website: www.veldhuijzen.nl GEWONE HOUTWORMKEVER

Nadere informatie

2 uren gewijd aan de kennis van de giftigheid van de ontsmettingsmiddelen,

2 uren gewijd aan de kennis van de giftigheid van de ontsmettingsmiddelen, N. 2002 921 [C 2002/22180] 26 FEBRUARI 2002. Ministerieel besluit ter uitvoering van het artikel 59, 1, 1, b) en 2, 1, b) van het koninklijk besluit van 5 september 2001 betreffende het op de markt brengen

Nadere informatie

Vraag 2 Wat vindt u van het feit dat het aantal meldingen van rattenoverlast in Nederland nog nooit zo hoog is geweest?

Vraag 2 Wat vindt u van het feit dat het aantal meldingen van rattenoverlast in Nederland nog nooit zo hoog is geweest? > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

Professionele aanpak van ongedierte op de werkplek

Professionele aanpak van ongedierte op de werkplek Professionele aanpak van ongedierte op de werkplek zakelijke dienstverlening 2 Weten hoe de muizen lopen De zegswijze weten hoe de hazen lopen mag, als het aan Carina Mulder ligt, worden vervangen door

Nadere informatie

Richtlijnen Dierplaagbeheersing laatst bijgewerkt: 14-4-2009

Richtlijnen Dierplaagbeheersing laatst bijgewerkt: 14-4-2009 Kip (Gallus gallus domesticus) Ontwikkelingssnelheid Afhankelijk van menselijk voeren Afhankelijk van zwerfvuil Risico om ziek te worden Schadelijk gedrag Samenvattend werkprotocol voor beheerder Bij Kippenoverlast

Nadere informatie

Samenvatting van de Productkenmerken. STORM 4g

Samenvatting van de Productkenmerken. STORM 4g HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN BIJLAGE I bij het besluit d.d. 27 mei 2016 tot wijziging van de toelating van het middel STORM 4g, toelatingnummer 14170N Samenvatting

Nadere informatie

VRAAG PRODUCT/ DIENST VRAGEN OPMERKINGEN ANTWOORD ROUTE/PROCEDURE VOORTGANGS- CONTROLE Beschrijf hier de categorie van het product

VRAAG PRODUCT/ DIENST VRAGEN OPMERKINGEN ANTWOORD ROUTE/PROCEDURE VOORTGANGS- CONTROLE Beschrijf hier de categorie van het product WATERVRAGEN VRAAG PRODUCT/ DIENST VRAGEN OPMERKINGEN ANTWOORD ROUTE/PROCEDURE VOORTGANGS- CONTROLE Beschrijf hier de categorie van het product Welke vragen moeten worden gesteld om het probleem duidelijk

Nadere informatie

BELEID. tegen PESTEN

BELEID. tegen PESTEN BELEID tegen PESTEN Versie januari 2014 Beleid tegen pesten Penta Primair Inleiding Onderzoek wijst uit dat pesten een frequent voorkomend en vaak terugkerend probleem op scholen is. Door het vroegtijdig

Nadere informatie

Overzicht acties periodieke inspecties op alles locaties van Avans Hogeschool Locatie Lovensdijkstraat 61. acties

Overzicht acties periodieke inspecties op alles locaties van Avans Hogeschool Locatie Lovensdijkstraat 61. acties Overzicht acties periodieke s op alles locaties van Avans Hogeschool Lovensdijkstraat 61 Maand bezoektype Ongedierteactiviteit nuari 2012 acties periodieke uitgevoerd. Inpandig geen activiteit knaagdieren

Nadere informatie

Vereniging Buyshaven D.J. Koopman Flevolaan MA ENKHUIZEN. Datum 22 april 2016 Betreft Beslissing aanvraag Art. 75 Flora en faunawet

Vereniging Buyshaven D.J. Koopman Flevolaan MA ENKHUIZEN. Datum 22 april 2016 Betreft Beslissing aanvraag Art. 75 Flora en faunawet > Retouradres Postbus 19530, 2500 CM Den Haag Vereniging Buyshaven D.J. Koopman Flevolaan 1 1601 MA ENKHUIZEN Postbus 19530, 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 F 070 378 61 39 ffwet@rvo.nl Betreft

Nadere informatie

Een onderzoek naar de handelwijze van de gemeente naar aanleiding van een verzoek om bomen te rooien vanwege overlast.

Een onderzoek naar de handelwijze van de gemeente naar aanleiding van een verzoek om bomen te rooien vanwege overlast. 1 Rapport Een onderzoek naar de handelwijze van de gemeente naar aanleiding van een verzoek om bomen te rooien vanwege overlast. Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de klacht over het college van

Nadere informatie

Visuele boomveiligheidscontrole en beheerinventarisatie 2011 6.421 bomen Beheergebied Hoeksche Waard

Visuele boomveiligheidscontrole en beheerinventarisatie 2011 6.421 bomen Beheergebied Hoeksche Waard Visuele boomveiligheidscontrole en beheerinventarisatie 2011 6.421 bomen Beheergebied Hoeksche Waard Visuele boomveiligheidscontrole en beheerinventarisatie 6.421 bomen Beheergebied Hoeksche Waard Opdrachtgever:

Nadere informatie

Samenvatting van de Productkenmerken. STORM Secure

Samenvatting van de Productkenmerken. STORM Secure HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN BIJLAGE I bij het besluit d.d. 21 augustus 2015 tot wijziging van de toelating van het middel STORM Secure, toelatingnummer 13337N

Nadere informatie

Houtaantasters in woningen en op bouwplaatsen... Wat kunnen wij eraan doen?

Houtaantasters in woningen en op bouwplaatsen... Wat kunnen wij eraan doen? Houtaantasters in woningen en op bouwplaatsen... Wat kunnen wij eraan doen? Houtworm en Boktor De houtworm en de boktor kunnen flinke schade aanrichten. De insecten vormen met name een bedreiging voor

Nadere informatie

Samenvatting van de Productkenmerken. Propasta. Strong Pasta. MS Rodetox Brodi Paste

Samenvatting van de Productkenmerken. Propasta. Strong Pasta. MS Rodetox Brodi Paste HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN BIJLAGE I bij het besluit d.d. 2 december 2016 tot verlenging van de toelating voor het middel Propasta / Strong Pasta / MS Rodetox

Nadere informatie

Veiligheid van speeltoestellen op het schoolplein

Veiligheid van speeltoestellen op het schoolplein Veiligheid van speeltoestellen op het schoolplein Inspectieresultaten 2010 31 augustus 2011 Veiligheid van speeltoestellen op het schoolplein - Inspectieresultaten 2010 31 augustus 2011 Colofon Projectnaam

Nadere informatie

NIEUW. De innovatieve formulering zonder reprotox classificatie. Ter bestrijding van huismuizen, bruine en zwarte ratten.

NIEUW. De innovatieve formulering zonder reprotox classificatie. Ter bestrijding van huismuizen, bruine en zwarte ratten. NIEUW De innovatieve formulering zonder reprotox classificatie Plaats het lokaas in de hiervoor geschikte lokaasdoosjes. De lokaasdoosjes vervolgens uitzetten op plaatsen waar de ratten en muizen geregeld

Nadere informatie

Asbestonderzoek bij scheepswerven en treinonderhoudsplaatsen deelproject asbestobjecten 2010. Datum 16 mei 2011 Status Definitief

Asbestonderzoek bij scheepswerven en treinonderhoudsplaatsen deelproject asbestobjecten 2010. Datum 16 mei 2011 Status Definitief Asbestonderzoek bij scheepswerven en treinonderhoudsplaatsen deelproject asbestobjecten 2010 Datum 16 mei 2011 Status Definitief Colofon VROM-Inspectie Directie Uitvoering Milieugevaarlijke Stoffen Nieuwe

Nadere informatie

TELEFOON TELEFAX

TELEFOON TELEFAX s ÄMSTERDAMSCHE C OÖPERATIEVE WONINGVEREENIGING ROELOF HARTSTRAAT 42 1071 VK AMSTERDAM TELEFOON 020-6628584 TELEFAX 020-6646668 "SAMENWERKING" BA NL02 INGB 0004 9739 50 NL72 ABNA 0598 5572 61 Aan de bewoners

Nadere informatie

Welkom bij brancheorganisatie PLA..N. Platform Plaagdierbeheersing Nederland. Uw dagvoorzitter: Rob van Veldhuijzen

Welkom bij brancheorganisatie PLA..N. Platform Plaagdierbeheersing Nederland. Uw dagvoorzitter: Rob van Veldhuijzen Welkom bij brancheorganisatie PLA..N. Platform Plaagdierbeheersing Nederland Uw dagvoorzitter: Rob van Veldhuijzen Uw gastvrouw is Anneke Zandvliet Vragen over geldzaken, Alex Mars Aanmelden als lid, bij

Nadere informatie

Vandaag Alert Morgen Veilig

Vandaag Alert Morgen Veilig Vandaag Alert Morgen Veilig Een plan ter vergroting van de veiligheid in Zwolle; met concrete acties en inzet van extra preventie, waakzaamheid en opsporing. Voorwoord De VVD Zwolle introduceert het plan

Nadere informatie

De Vuurvogel B.V. J. van Lamoen en T. Etaoil Coninckstraat WD AMERSFOORT

De Vuurvogel B.V. J. van Lamoen en T. Etaoil Coninckstraat WD AMERSFOORT > Retouradres Postbus 40225, 8004 DE Zwolle De Vuurvogel B.V. J. van Lamoen en T. Etaoil Coninckstraat 21 3811 WD AMERSFOORT Postbus 40225, 8004 DE Zwolle mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 ffwet@rvo.nl Betreft

Nadere informatie

III II III I IIIIIIII llllll II

III II III I IIIIIIII llllll II Gemeente ř Bergen op Zoom De heer S. Ergec Boeieraak 56 4617 GB Bergen op Zoom III II III I IIIIIIII llllll II Uw kenmerk Uw brief 29-05-2016 Onderwerp: beantwoording brief "Asbestgevaar Coehoomstraaf

Nadere informatie

Samenvatting van de Productkenmerken. Super Caid Muizenkorrels

Samenvatting van de Productkenmerken. Super Caid Muizenkorrels HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN BIJLAGE I bij het besluit d.d. 4 juli 2014 tot herregistratie van de toelating van het middel Super Caid muizenkorrels, toelatingnummer

Nadere informatie

Bijlage 2: Klachten regelement Klachten regelement Autstekend

Bijlage 2: Klachten regelement Klachten regelement Autstekend Bijlage 2: Klachten regelement Klachten regelement Autstekend 1 Inhoud 1. Doelstelling... 3 2. Verantwoordelijkheden... 3 3. Beschrijving procedure... 3 3.1 Interne klachten... 4 3.2.Vertrouwenspersoon...

Nadere informatie

Drs. Joyce Langenacker wethouder Werk, Economische Zaken, Sociale Zaken (Participatiewet), Wonen, Coördinatie Sociaal Domein

Drs. Joyce Langenacker wethouder Werk, Economische Zaken, Sociale Zaken (Participatiewet), Wonen, Coördinatie Sociaal Domein Gemeente Haarlem Drs. Joyce Langenacker wethouder Werk, Economische Zaken, Sociale Zaken (Participatiewet), Wonen, Coördinatie Sociaal Domein Retouradres Postbus 511 2003 PB Haarlem Aan de leden van de

Nadere informatie

ZEESTRAAT 150 BEVERWIJK

ZEESTRAAT 150 BEVERWIJK Ingrid Schuijt Diensten & Advies Voorweg 18A 1969 MC Heemskerk Tel.: 06-23306902/www.isda.nl/info@isda.nl ZEESTRAAT 150 BEVERWIJK ZEESTRAAT 150 BEVERWIJK Vraagprijs : 299.000,00 k.k. Aanvaarding : op korte

Nadere informatie

Doelstelling onderzoek

Doelstelling onderzoek Gemeentewerken Rotterdam Ingenieursbureau T.a.v. de heer A. van Bavel Postbus 6633 3002 AP ROTTERDAM Datum: Alphen a/d Rijn, 30-09-2011 Ons Betreft: Onderzoek houtaantasting door insecten en zwam/houtrot

Nadere informatie

cursusboek Geïntegreerde Knaagdierbeheersing op agrarische bedrijven

cursusboek Geïntegreerde Knaagdierbeheersing op agrarische bedrijven cursusboek Geïntegreerde Knaagdierbeheersing op agrarische bedrijven colofon Ontwikkeld in opdracht van Bureau Erkenningen Auteur Bruce Schoelitsz Redactie Ontwikkelcentrum Grafisch ontwerp & opmaak Buro

Nadere informatie

Samenvatting van de Productkenmerken. Fentrol

Samenvatting van de Productkenmerken. Fentrol HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN BIJLAGE I bij het besluit d.d. 6 februari tot toelating van het biocide Fentrol, toelatingnummer NL-0000640-0000 Samenvatting van

Nadere informatie

ONTVANGEN 19 SKI 2010

ONTVANGEN 19 SKI 2010 PO ONTVANGEN 19 SKI 2010 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Fontys Hogescholen College van bestuur t.a.v, mevrouw E.C. Meijer Postbus 347 5600

Nadere informatie

Ratten- en muizen bestrijding. Een dodelijk buffet

Ratten- en muizen bestrijding. Een dodelijk buffet Ratten- en muizen bestrijding Een dodelijk buffet Ratten- en muizen bestrijding Ongedierte is de grootste ziekteverspreider op bedrijven Problemen veroorzaakt door ratten en muizen: Overdracht van ziektes,

Nadere informatie

Inspecties van brandveiligheid

Inspecties van brandveiligheid Voeg een foto in met formaat ca24 x 21; werkwijze: - zet in een map een foto of revit model klaar in jpg formaat. Maak dit bestand van te voren klein in windows picturemanager door afbeelding bewerken

Nadere informatie

Reiniging openbare ruimte

Reiniging openbare ruimte Milieucriteria voor het maatschappelijk verantwoord inkopen van Reiniging openbare ruimte 1. Scope/afbakening De productgroep Reiniging openbare ruimte omvat de volgende diensten: onkruidbestrijding op

Nadere informatie

Samenvatting van de Productkenmerken. Sorkil DB. Sorkil Meelbloc. Sorkil Muizenbloc. Luxan Muizenbloc

Samenvatting van de Productkenmerken. Sorkil DB. Sorkil Meelbloc. Sorkil Muizenbloc. Luxan Muizenbloc HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN BIJLAGE I bij het besluit d.d. 27 februari 2015 tot toelating van het middel Sorkil DB, Sorkil Meelbloc, Sorkil Muizenbloc, Luxan

Nadere informatie

Evaluatie Hondenbeleid

Evaluatie Hondenbeleid Evaluatie Hondenbeleid Eind 2012 is door de raad van de gemeente Montferland het hondenbeleidsplan vastgesteld. Naar aanleiding van dit beleidsplan is in 2013 gestart met de uitvoer van de in het beleidsplan

Nadere informatie

De Gemeenteraad van Albrandswaard

De Gemeenteraad van Albrandswaard Aan De Gemeenteraad van Albrandswaard Datum Betreft Contactpersoon Doorkiesnummer Email Bijlage(n) Ons kenmerk Uw kenmerk CC 3 maart 2015 Klanttevredenheidsonderzoek Meldingen Openbare Ruimte december

Nadere informatie

Samenvatting van de Productkenmerken. Tomcat Blox. Tomcat Home Blox

Samenvatting van de Productkenmerken. Tomcat Blox. Tomcat Home Blox HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN BIJLAGE 1a bij het besluit d.d. 27 februari tot toelating van het biocide Tomcat Blox / Tomcat Home Blox, toelatingnummer NL-0006285-0000.

Nadere informatie

SECURITAS. Beveiliging in het 1000 eilandenrijk

SECURITAS. Beveiliging in het 1000 eilandenrijk SECURITAS Beveiliging in het 1000 eilandenrijk Het bestuur van BGO heeft onderzocht hoe de beveiliging van Securitas tot op heden functioneert. Daartoe is een enquête gehouden onder de leden die een contract

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ STAP 8: UITVOERINGSPROTOCOL FACILITERENDE REGIEROL

BIJLAGE BIJ STAP 8: UITVOERINGSPROTOCOL FACILITERENDE REGIEROL BIJLAGE BIJ STAP 8: UITVOERINGSPROTOCOL FACILITERENDE REGIEROL Voorbeeld uitvoeringsprotocol faciliterende regierol Algemeen Het uitvoeringsprotocol heeft betrekking op de volgende onderwerpen: A. Het

Nadere informatie