Visuele boomveiligheidscontrole en beheerinventarisatie bomen Beheergebied Hoeksche Waard

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Visuele boomveiligheidscontrole en beheerinventarisatie 2011 6.421 bomen Beheergebied Hoeksche Waard"

Transcriptie

1 Visuele boomveiligheidscontrole en beheerinventarisatie bomen Beheergebied Hoeksche Waard

2

3 Visuele boomveiligheidscontrole en beheerinventarisatie bomen Beheergebied Hoeksche Waard Opdrachtgever: Groenbeheer Hoeksche Waard Adres: Postbus GC Ridderkerk Contactpersoon: De heer A. Stam Groenopzichter Telefoon (078) Projectcode: Datum: 17 juni 2011

4

5 Inleiding In opdracht van Groenbeheer Hoeksche Waard, de heer A. Stam, heeft Bomenwacht Nederland een visuele boomveiligheidscontrole en een beheerinventarisatie uitgevoerd bij bomen in het beheergebied Hoeksche Waard. Aanleiding van de visuele boomveiligheidscontrole is de zogenoemde zorgplicht. Deze houdt in dat iedere eigenaar/beheerder verplicht is zorg te dragen voor periodiek onderhoud en controle van de bomen die onder zijn beheer vallen. Doelstelling van de boomveiligheidscontrole is het beoordelen van de stabiliteit en breukveiligheid van de onderzoeksbomen. Indien er sprake is van een verhoogd veiligheidsrisico voor de omgeving, worden passende veiligheidsmaatregelen geadviseerd. De beheerinventarisatie heeft tot doel de onderhoudsstaat van de bomen te beoordelen. Hierbij worden passende beheermaatregelen geadviseerd. De boomveiligheidscontrole en beheerinventarisatie zijn uitgevoerd in de periode van 2 mei tot en met 23 juni 2011 door A. Lakerveld en P. van Es (European Tree Technician), beiden boomtechnisch adviseur bij Bomenwacht Nederland. Situatie De onderzoeksbomen staan in het beheergebied Hoeksche Waard. Dit gebied bevat onder meer de buitengebieden van Goudswaard, Piershil, Zuid-Beijerland en Nieuw-Beijerland. In samenspraak met de opdrachtgever is een selectie van de bomen die onder het beheer van waterschap Hollandse Delta vallen gecontroleerd. De meest voorkomende boomsoort, ruim twee derde van het totaal, is de gewone es (Fraxinus excelsior). Het merendeel van de bomen, bijna driekwart, bevindt zich in de volwasfase van zijn ontwikkeling. Ongeveer 17 procent verkeert nog in de halfwasfase. Veiligheid en beheer 1 Beheergebied Hoeksche Waard

6 Bij circa 55 procent van de geïnspecteerde bomen is sprake van een verhoogde gevaarzetting. Onderzoeksmethode Bij de visuele boomveiligheidscontrole is gebruik gemaakt van de VTA-methodiek (Visual Tree Assessment = visuele boombeoordeling). Aan de hand van deze methodiek wordt de boom als geheel en per onderdeel (kroon, stam en stamvoet) beoordeeld op uiterlijke kenmerken om zo een indruk te krijgen van de huidige stabiliteit en breukveiligheid van de boom. Binnen de beoordeling wordt zowel gelet op biologische aspecten (conditie, aantastingen) als op mechanische aspecten (vorming van reactiehout, beschadigingen, verzwakte takaanhechtingen, ingezonken stamdelen, verdikte of ontbrekende wortelaanzetten, scheefstand, grof dood hout). Overigens kan het jaargetijde waarin de controle plaatsvindt, bepalen of een specifieke afwijking (defectsymptoom) al dan niet waar te nemen is. De (eventueel) geconstateerde afwijkingen bepalen in welke veiligheidscategorie de boom dient te worden ingedeeld. Wordt er bij een boom een afwijking geconstateerd (of vermoed) die leidt tot een reëel veiligheidsrisico voor de omgeving, dan wordt deze boom als risicoboom benoemd. Er dient in dat geval altijd een actieve maatregel te worden uitgevoerd om het veiligheidsrisico te minimaliseren. Een boom met een afwijking die in de huidige situatie niet tot een reëel veiligheidsrisico leidt, maar op termijn wel breuk- en/of instabiliteitsgevaar kan opleveren, wordt als attentieboom aangemerkt. Actieve maatregelen zijn bij een attentieboom niet aan de orde, wel dient de boom jaarlijks visueel te worden geïnspecteerd. Bomen die in het kader van de veiligheid geen noemenswaardige afwijkingen vertonen, vereisen geen (gerichte) veiligheidsmaatregelen. Voor risico- en attentiebomen worden passende veiligheidsmaatregelen geadviseerd, met bijbehorende urgentietermijn. Bij de beheerinventarisatie is de onderhoudsstaat van de bomen beoordeeld. Naar aanleiding van deze beoordeling wordt geadviseerd welke beheermaatregelen er Beheergebied Hoeksche Waard 2

7 noodzakelijk of gewenst zijn. Deze maatregelen richten zich op het operationele boombeheer, zoals de uitvoering van regulier onderhoud, het verwijderen van klimop in de boom en, meer in algemene zin, het minimaliseren van eventuele overlast die de boom kan veroorzaken. Evenals bij het veiligheidsadvies wordt ook bij de beheermaatregelen een urgentietermijn aangegeven. Resultaten Hieronder worden de resultaten van de visuele boomveiligheidscontrole en de beheerinventarisatie besproken. Tijdens het onderzoek zijn 123 bomen niet aangetroffen. Deze staan wel aangegeven op het door de opdrachtgever verstrekte kaartmateriaal, maar blijken op locatie niet aanwezig te zijn. Bij de bespreking van de resultaten wordt dan ook uitgegaan van gecontroleerde bomen. Per boom zijn de resultaten terug te vinden op het registratieformulier in bijlage A (separaat op DVD). Bijlage B geeft een aantal onderzoeksresultaten weer in de vorm van diagrammen en tabellen. Visuele boomveiligheidscontrole In het kader van de boomveiligheidscontrole kon bij 40 bomen de veiligheid niet worden beoordeeld. De oorzaak daarvan is bij 33 bomen dat zij staan in zeer dichte onderbeplanting en/of een ontoegankelijke standplaats hebben (particulier terrein). Bij de 7 andere bomen is begroeiing met klimop de reden dat de veiligheid niet kon worden beoordeeld. Aan de overige bomen is wel een veiligheidsstatus toegekend. De volgende tabel laat zien hoe de onderzoeksbomen verdeeld zijn over de diverse veiligheidscategorieën. Veiligheid en beheer 3 Beheergebied Hoeksche Waard

8 Veiligheidscategorie Aantal % Risicoboom Attentieboom 32 1 Geen noemenswaardige afwijkingen Niet te beoordelen 40 1 Niet aanwezig Hieronder volgt een toelichting bij de diverse categorieën. Risicobomen In totaal zijn bomen als risicoboom geclassificeerd. Deze bomen vertonen afwijkingen die leiden tot een veiligheidsrisico voor de omgeving. Bij risicobomen is grof dood hout in de kroon aangetroffen. Dit dode hout kan gemakkelijk uitbreken en daarbij (letsel)schade veroorzaken. 53 bomen vertonen diverse mechanische afwijkingen. Zo zijn onder meer zwakke takaanhechtingen (plakoksels) aangetroffen, alsmede probleemtakken (uitzakkende of overbelaste takken, door een ziekte aangetaste takken, gebroken takken of takken die de verkeersveiligheid in gevaar brengen). Bij enkele bomen is sprake van een spechtengat, ingevallen houtweefsel en/of een holte. Bij 140 bomen zijn ernstige afwijkingen waargenomen. Het betreft hier veelal bomen waarbij sprake is van ernstige mechanische gebreken (zoals holten of een breukgevaarlijke plakoksel) en/of (verschijnselen van) ziekten of aantastingen (vruchtlichamen). Enkele bomen zijn afgestorven. Bij 84 risicobomen zijn nog diverse andere afwijkingen geconstateerd die in de toekomst tot veiligheidsrisico s kunnen leiden. Denk hierbij aan ingevallen houtweefsel, holten, aanrij- of maaischade, ziekten en/of aantastingen (zoals wilgenhoutrups en bastwoekerziekte). Beheergebied Hoeksche Waard 4

9 Overigens kon bij 5 risicobomen (nummers 3075, 15959, 15960, en 15962) de veiligheid slechts gedeeltelijk worden beoordeeld. Oorzaak daarvan is dat deze bomen een standplaats hebben in zeer dichte onderbeplanting. Uit veiligheidsoogpunt zijn bij de risicobomen actieve maatregelen noodzakelijk (zie Conclusie en advies). Attentiebomen 32 bomen zijn als attentieboom aangemerkt. Deze bomen vertonen afwijkingen die in de huidige situatie niet tot een veiligheidsrisico leiden, maar op termijn wel breuk- en/of instabiliteitsgevaar kunnen opleveren. Bij de helft van de attentiebomen gaat het om een aantasting door de bastwoekerziekte en/of wilgenhoutrups. Bij de andere bomen gaat het om meerdere spechtengaten (2 bomen), holten (4 bomen), aanrij- of maaischade (1 boom), vraatschade (3 bomen), vruchtlichamen (1 boom), ingevallen houtweefsel (1 boom) of ernstige stamschade (4 bomen). Op dit moment zijn bij de 32 attentiebomen geen actieve veiligheidsmaatregelen noodzakelijk. Wel dient tijdens toekomstige inspecties extra aandacht te worden besteed aan de aangetroffen afwijkingen (zie Conclusie en advies). Bomen zonder noemenswaardige afwijkingen Bij bomen zijn geen noemenswaardige afwijkingen geconstateerd. Er hoeven bij deze bomen dan ook geen veiligheidsmaatregelen te worden getroffen. Niet te beoordelen Bij 40 bomen is de veiligheidssituatie niet te beoordelen. Dit komt bij 7 bomen door begroeiing met klimop (waarbij 1 boom waarschijnlijk ook op particulier terrein staat), bij 2 bomen door de aanwezigheid van ondoordringbare beplanting en bij 1 boom doordat deze op een ontoegankelijke locatie staat. De overige 30 bomen die niet konden worden beoordeeld staan op particulier terrein. Veiligheid en beheer 5 Beheergebied Hoeksche Waard

10 Beheerinventarisatie Tijdens de beheerinventarisatie is de onderhoudsstaat van de onderzoeksbomen in kaart gebracht. Van de gecontroleerde bomen kon bij 30 stuks de onderhoudsstaat niet worden beoordeeld omdat deze op particulier terrein staan. Daarnaast geldt voor 132 bomen dat de onderhoudsstaat niet relevant is, omdat uit veiligheidsoogpunt of vanuit beheeroogpunt (nummers 1334 en 1341) wordt geadviseerd deze bomen te rooien. In totaal zijn dan ook bomen volledig op beheeraspecten beoordeeld. De volgende tabel laat zien hoe de onderzoeksbomen op basis van hun onderhoudsstaat zijn ingedeeld. Onderhoudsstaat Aantal % Aanvaard boombeeld Achterstallige snoei Verwaarloosde snoei Onherstelbare snoeiachterstand 7 0 Niet te beoordelen 30 1 Niet relevant Niet aanwezig Uit de tabel valt op te maken dat er bij bijna 60 procent van de bomen sprake is van een aanvaard boombeeld. Wel worden bij deze bomen beheermaatregelen geadviseerd (zie Conclusie en advies). Bij bomen is sprake van achterstallige of verwaarloosde snoei of van een onherstelbare snoeiachterstand. Daarnaast vertonen enkele van deze bomen uiteenlopende afwijkingen zoals een ingegroeide boomkorf, een knellende boomband, afstervingsverschijnselen en/of uitgebroken toppen. Bij bomen zijn beheermaatregelen gewenst (zie Conclusie en advies). Beheergebied Hoeksche Waard 6

11 Conclusie en advies Op basis van de resultaten volgen hieronder de conclusie en het advies. Tijdens het onderzoek is geconstateerd dat 123 van de onderzoeksbomen niet (meer) aanwezig zijn op de onderzoekslocatie. Het is wenselijk deze mutaties in het beschikbare beheersysteem door te voeren. Per boom zijn de relevante adviesgegevens terug te vinden op het registratieformulier in bijlage A (separaat op DVD). In bijlage B zijn 6 grafieken opgenomen die inzicht geven in het bomenbestand en 2 tabellen die een samenvattend overzicht geven van de geadviseerde maatregelen. Visuele boomveiligheidscontrole bomen zijn als risicoboom geclassificeerd. Voor deze bomen adviseren wij actieve maatregelen om het veiligheidsrisico te minimaliseren. Voor 140 risicobomen geldt een rooiadvies. Het betreft hier veelal bomen waarbij sprake is van ernstige mechanische gebreken (zoals holten of een breukgevaarlijke plakoksel) en/of (verschijnselen van) ziekten of aantastingen (vruchtlichamen). Enkele bomen zijn afgestorven. Het advies is om deze bomen op korte termijn (binnen drie maanden) te rooien. Bij 53 risicobomen is gerichte snoei noodzakelijk. Hierbij dient met name aandacht besteed te worden aan zwakke takaanhechtingen en probleemtakken. Wij raden aan de gerichte snoei bij alle 53 bomen op korte termijn (binnen drie maanden) uit te voeren. Bij risicobomen dient het grove dode hout te worden verwijderd. Grof dood hout wordt namelijk als achterstallig onderhoud beschouwd en kan bij (letsel)schade leiden tot aansprakelijkstelling. Wij adviseren deze maatregel bij alle bomen op korte termijn (binnen 3 maanden) uit te voeren. Veiligheid en beheer 7 Beheergebied Hoeksche Waard

12 32 bomen zijn als attentieboom aangemerkt. Deze bomen dienen jaarlijks visueel te worden geïnspecteerd, met extra aandacht voor de aangetroffen afwijkingen (waaronder dierlijke aantastingen, holtes, aanrij- of maaischade, vruchtlichamen, bastwoekerziekte, ingevallen houtweefsel en ernstige stamschade). Daarnaast geldt voor 84 risicobomen dat deze na uitvoering van de betreffende actieve maatregelen dienen te worden gehandhaafd als attentieboom. Bij deze bomen zijn diverse afwijkingen aangetroffen zoals ingevallen houtweefsel, aanrij- of maaischade, een ziekte of aantasting en/of een holte. Ten slotte kon bij 40 bomen de veiligheid niet worden beoordeeld. Dit komt bij 10 bomen door begroeiing met klimop, de aanwezigheid van ondoordringbare beplanting of omdat de boom op een ontoegankelijke locatie staat. De overige 30 bomen die niet konden worden beoordeeld staan allemaal op particulier terrein. Beheerinventarisatie Tijdens de beheerinventarisatie is gebleken dat bij bomen (58 procent) sprake is van een aanvaard boombeeld. Bij bomen is de onderhoudsstaat als achterstallig en bij 839 als verwaarloosd beoordeeld. Bij 7 bomen is sprake van een onherstelbare snoeiachterstand. Van 30 bomen is de onderhoudsstaat niet te beoordelen omdat deze op particulier terrein staan. Bij 132 bomen is het niet relevant om op de onderhoudsstaat in te gaan, omdat wij adviseren deze bomen uit veiligheidsoogpunt of beheeroogpunt (nummers 1334 en 1341) te rooien. Op basis van de beheerinventarisatie worden voor bomen (ruim 95 procent) relevante beheermaatregelen geadviseerd, die hieronder nader worden toegelicht. Op een boom kunnen meerdere maatregelen van toepassing zijn. Beheergebied Hoeksche Waard 8

13 Bij bomen adviseren wij begeleidingssnoei uit te voeren. Het betreft hier bomen die in de jeugd- of halfwasfase van hun ontwikkeling verkeren. Bij deze bomen dient een rechte doorgaande spil en een takvrije stam van voldoende lengte te worden verkregen. Bij bomen is onderhoudssnoei gewenst. Deze bomen verkeren hoofdzakelijk in de volwasfase van hun ontwikkeling. Tijdens het snoeien is met name het behoud van een evenwichtige kroon van belang. Bij 37 bomen raden wij aan specifieke snoei uit te voeren. Het gaat hier om knotbomen die vanwege hun kroonvorm vaak intensiever beheerd dienen te worden. Bij 7 bomen (nummers 782, 2050, 3878, 4564, 7830, 7902 en 8208) is het van belang om de aangetroffen klimop te verwijderen. 2 bomen (nummers 1334 en 1341) adviseren wij uit beheeroogpunt te rooien vanwege ernstige stamschade. Voor 2 anderen bomen (15097 en 15098) is het advies om deze vanuit beheeroogpunt binnen een jaar te kandelaberen. Daarnaast zijn er 17 bomen waarbij de (ingegroeide) boomkorf verwijderd dient te worden. Veiligheid en beheer 9 Beheergebied Hoeksche Waard

14 Beheergebied Hoeksche Waard 10

15 Bijlagen Bijlage A Bijlage B Registratieformulier (separaat op DVD) Grafieken en tabellen Bijlagen 11 Beheergebied Hoeksche Waard

16

17

18

Kwaliteitsbeoordeling Populieren Gemeente Den Haag

Kwaliteitsbeoordeling Populieren Gemeente Den Haag Kwaliteitsbeoordeling Populieren Gemeente Den Haag Kwaliteitsbeoordeling Populieren Gemeente Den Haag Opdrachtgever: Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer Stedelijke Structuren Adres: Postbus 12651 2500

Nadere informatie

Boomtechnische inventarisatie 124 bomen 2e Moordrechtse Tiendeweg (tuin huisnummer 13 en rand bosperceel) Gouda

Boomtechnische inventarisatie 124 bomen 2e Moordrechtse Tiendeweg (tuin huisnummer 13 en rand bosperceel) Gouda Boomtechnische inventarisatie 124 bomen (tuin huisnummer 13 en rand bosperceel) Gouda Boomtechnische inventarisatie 124 bomen (tuin huisnummer 13 en rand bosperceel) Gouda Opdrachtgever: Hoogheemraadschap

Nadere informatie

Boomtechnisch onderzoek 157 bomen Bochtafsnijding Delftse Schie Gebied Overschie Rotterdam

Boomtechnisch onderzoek 157 bomen Bochtafsnijding Delftse Schie Gebied Overschie Rotterdam Boomtechnisch onderzoek 157 bomen Bochtafsnijding Delftse Schie Gebied Overschie Rotterdam Boomtechnisch onderzoek 157 bomen Bochtafsnijding Delftse Schie Gebied Overschie Rotterdam Opdrachtgever: Provincie

Nadere informatie

Opdrachtgever. : Gemeente Breda : Toezichthouder. : J.L. de Jong Deelopdracht / perceel. : Mechelenstraat NTO-formulier nummer : -

Opdrachtgever. : Gemeente Breda : Toezichthouder. : J.L. de Jong Deelopdracht / perceel. : Mechelenstraat NTO-formulier nummer : - WORTELS STAM / STAMVOET KROON Opdrachtgever : Gemeente Breda : Toezichthouder : J.L. de Jong Deelopdracht / perceel : Mechelenstraat NTO-formulier nummer : - 1. ALGEMENE GEGEVENS Boom nr. : 1 t/m 7 Opname

Nadere informatie

DELTALOCATIE DEN DOLDER Projectnummer 01742112 Van Wijnen Projectontwikkeling Midden B.V. Postbus 151 3840 AD HARDERWIJK

DELTALOCATIE DEN DOLDER Projectnummer 01742112 Van Wijnen Projectontwikkeling Midden B.V. Postbus 151 3840 AD HARDERWIJK DELTALOCATIE DEN DOLDER Projectnummer 01742112 Van Wijnen Projectontwikkeling Midden B.V. Postbus 151 3840 AD HARDERWIJK Kwaliteitsbeoordeling van de bomen op deze locatie Door T. Katerberg European Tree

Nadere informatie

Rapportage inventarisatie en VTA-controle bomen Prins Mauritskazerne in Ede

Rapportage inventarisatie en VTA-controle bomen Prins Mauritskazerne in Ede Rapportage inventarisatie en VTA-controle bomen Prins Mauritskazerne in Ede Opdrachtgever: Gemeente Ede Auteur: B.E. (Bernard) Flier Organisatie: Tree-O-Logic Datum: 14 juni 2012 Versienummer: 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage. Gemeente Leiderdorp. In opdracht van: Onderwerp: Onderzoek bomen Rosarium te Leiderdorp

Onderzoeksrapportage. Gemeente Leiderdorp. In opdracht van: Onderwerp: Onderzoek bomen Rosarium te Leiderdorp Onderzoeksrapportage In opdracht van: Gemeente Leiderdorp Onderwerp: Onderzoek bomen Rosarium te Leiderdorp Jozé t Hoen 28 januari 2013 Colofon Opdrachtgever: Gemeente Leiderdorp T.a.v. dhr. W. Fransen

Nadere informatie

Holte in de stamvoet en de stam:

Holte in de stamvoet en de stam: Visuele afwijkingen VTA (Visual Tree Assesment) = Visuele boomcontrole is controle van de boom. Middels deze methode wordt het breukrisico en de stabiliteit van een boom visueel beoordeeld op grond van

Nadere informatie

G E M E E N T E IJS S E L S T E I N K A S T E E L L A A N. BOOMTOTAALZORG N a d e r o n d e r z o e k 1 3 A 1 5 1

G E M E E N T E IJS S E L S T E I N K A S T E E L L A A N. BOOMTOTAALZORG N a d e r o n d e r z o e k 1 3 A 1 5 1 G E M E E N T E IJS S E L S T E I N K A S T E E L L A A N BOOMTOTAALZORG N a d e r o n d e r z o e k 1 3 A 1 5 1 P r o j e c t n u m m e r O n d e r w e r p L o c a t i e O p d r a c h t g e v e r C o

Nadere informatie

Veiligheidscontrole Paardenkastanjes Veerdam, gemeente Papendrecht

Veiligheidscontrole Paardenkastanjes Veerdam, gemeente Papendrecht Veiligheidscontrole Paardenkastanjes Veerdam, gemeente Papendrecht September 2014 Veiligheidscontrole Paardenkastanjes Veerdam, Papendrecht Prohold BV Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Conclusie en advies..3

Nadere informatie

Samenvatting Gevolgen essentaksterfte Utrecht in beeld Onderzoek en beheerstrategie

Samenvatting Gevolgen essentaksterfte Utrecht in beeld Onderzoek en beheerstrategie Samenvatting Onderzoek en beheerstrategie COLOFON Opdrachtgever: Gemeente Utrecht Mevrouw ing. I. Tepp Opdrachtnemer: Terra Nostra Boomtechnisch adviseur: De heer R. Geerts Mevrouw W.W. Batenburg Fotografie:

Nadere informatie

www.vostersboomverzorging.be

www.vostersboomverzorging.be www.vostersboomverzorging.be Bomen zijn onmisbaar en een waardevol element in uw tuin. Ze vragen om een goede verzorging en begeleiding. Door deskundige snoei en controle kunnen bomen veilig oud worden.

Nadere informatie

Notitie kosten en aanpak kastanjebloedingsziekte gemeente Hilversum

Notitie kosten en aanpak kastanjebloedingsziekte gemeente Hilversum Notitie kosten en aanpak kastanjebloedingsziekte gemeente Hilversum Aan : Rob Scheper Gemeente Hilversum Van : Gerbrand van de Weerd Bomenwacht Nederland Datum : 15 april 2013 Projectcode : 12565 Inleiding

Nadere informatie

Beoordeling van een aantal monumentale bomen in het projectgebied de entree te Haarlem

Beoordeling van een aantal monumentale bomen in het projectgebied de entree te Haarlem Beoordeling van een aantal monumentale bomen in het projectgebied de entree te Haarlem Opdrachtgever: BPD Ontwikkeling bv Regio Noord West Leidsevaart 588, 2014 HT Haarlem Postbus 4376, 2003 EJ Haarlem

Nadere informatie

G E M E E N T E D E B I L T

G E M E E N T E D E B I L T G E M E E N T E D E B I L T L A P L A T A BOOMTOTAALZORG VAN JAARSVELD/VAN SCHERPENZEEL B o o m o n d e r z o e k P a a r d e n k a s t a n j e s 1 3 A 0 4 3 P r o j e c t n u m m e r O n d e r w e r p

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer 2055527. Ingediend op 11-11-2015. Gefaseerd. Blokkerende onderdelen weglaten

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer 2055527. Ingediend op 11-11-2015. Gefaseerd. Blokkerende onderdelen weglaten Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders van de d.d. 25 11 2015 no. 581065 Mij bekend, 487649Hoofd Afdeling Ruimte & Veiligheid Formulierversie

Nadere informatie

Boomtechnisch onderzoek 55 bomen Boerenwetering Stadsdeel Oud-Zuid Amsterdam

Boomtechnisch onderzoek 55 bomen Boerenwetering Stadsdeel Oud-Zuid Amsterdam Boomtechnisch onderzoek 55 bomen Boerenwetering Stadsdeel Oud-Zuid Amsterdam Opdrachtgever : Stadsdeel Oud-Zuid RVE Beleid en Communicatie Afdeling : Economie en Ruimte Adres : Postbus 51160 1007 ED AMSTERDAM

Nadere informatie

RAPPORTAGE BOOMVEILIGHEID

RAPPORTAGE BOOMVEILIGHEID RAPPORTAGE BOOMVEILIGHEID t.b.v. FREULESPOOR DIEPENHEIM Adviseur Henk Jansen I 07-07-2014 2 RAPPORTAGE BOOMVEILIGHEID. DIEPENHEIM. 07-07-2014 RAPPORTAGE BOOMVEILIGHEID T.B.V. FREULESPOOR DIEPENHEIM Henk

Nadere informatie

BOOMTECHNISCHE BEOORDELING VAN EEN

BOOMTECHNISCHE BEOORDELING VAN EEN BOOMTECHNISCHE BEOORDELING VAN EEN ZILVERLINDE AAN DE HERENSINGEL TE LEIDEN - Oktober 2016 - TITEL Boomtechnische beoordeling van een zilverlinde aan de Herensingel te Leiden LOCATIE Herensingel t.h.v.

Nadere informatie

Gemeente Woerden. Inventarisatie 'Defensie Eiland

Gemeente Woerden. Inventarisatie 'Defensie Eiland J Gemeente Woerden nventarisatie 'Defensie Eiland Rapport 5A191 Gemeente Woerden 6.12554 Registratiedatum: Behandelend afdeling Afgehandeld door/op: 4/1/27 Kantoor : Adres : Opnamedatum : Opgenomen door:

Nadere informatie

Bomen Effect Analyse bij een 62-tal bomen aan de Sportlaan te Udenhout.

Bomen Effect Analyse bij een 62-tal bomen aan de Sportlaan te Udenhout. Bomen Effect Analyse bij een 62-tal bomen aan de Sportlaan te Udenhout. Bomen Effect Analyse uitgevoerd door: A.J.W.J. Engelen European Tree Technician Opdrachtgever: Brouwers Groenaannemers Galgeneind

Nadere informatie

Rapport onderzoek frameconstructies

Rapport onderzoek frameconstructies Rapport onderzoek frameconstructies van 29 bomen op de werven Oude- en Nieuwegracht Augustus 2015 Colofon uitgave Gemeente Utrecht Stedelijk Beheer Stadswerken Afdeling Cultuurtechniek 3503 RJ Utrecht

Nadere informatie

Bomentoets 3 bomen Dorpsstraat Capelle aan den IJssel

Bomentoets 3 bomen Dorpsstraat Capelle aan den IJssel Bomentoets 3 bomen Capelle aan den IJssel Bomentoets 3 bomen Capelle aan den IJssel Opdrachtgever: Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard Afdeling: Integrale Plannen en Projecten Adres:

Nadere informatie

Onderwerp Wegwerken achterstallig onderhoud bij de individueel te beheren gemeentelijke bomen.

Onderwerp Wegwerken achterstallig onderhoud bij de individueel te beheren gemeentelijke bomen. Commissievoorstel Commissievergadering d.d. : 21 mei 2015 Portefeuillehouder : wethouder H. Heijerman Datum : 16 maart 2015 Dit commissievoorstel is : opiniërend Onderwerp Wegwerken achterstallig onderhoud

Nadere informatie

Beoordeling bomen kerktuin Nassaustraat te Axel

Beoordeling bomen kerktuin Nassaustraat te Axel Beoordeling bomen kerktuin Nassaustraat te Axel Opgesteld voor: Mevr. E. Van der Hof Gemeente Terneuzen Stadhuisplein 1 4531 GZ Terneuzen Telefoon: 0115-303303 Postbus 35 4530 AA Terneuzen 0115-303303

Nadere informatie

WAARDEBEPALING BOMEN Aanvulling op Boomeffectanalyse AireyFlats Eindhoven

WAARDEBEPALING BOMEN Aanvulling op Boomeffectanalyse AireyFlats Eindhoven WAARDEBEPALING BOMEN Aanvulling op Boomeffectanalyse AireyFlats Eindhoven Referentienummer : BD14387.251 Opdrachtgever : Heijmans BV Datum afronding : maart 2014 WAARDEBEPALING 20 BOMEN AANVULLING OP BOOMEFFECTANALYSE,

Nadere informatie

Aanvullende boomeffectanalyse uitbreiding Bos en Vaartschool te Haarlem

Aanvullende boomeffectanalyse uitbreiding Bos en Vaartschool te Haarlem Aanvullende boomeffectanalyse uitbreiding Bos en Vaartschool te Opdrachtgever : Onderzoeksnummer : PFBA.10/21488.ond Afrondingsdatum : augustus 2010 Uitgevoerd door : Pius Floris Boomverzorging Amsterdam

Nadere informatie

Visuele boominspectie (VTA) op Bungalowpark De Goudsberg

Visuele boominspectie (VTA) op Bungalowpark De Goudsberg Visuele boominspectie (VTA) op Bungalowpark De Goudsberg Opdrachtgever: VVE De Goudsberg Contactpersoon: M. (Martijn) van der Slikke Auteur: C. (Kees) Flier Organisatie: tree-o-logic Datum: Augustus 2014

Nadere informatie

BOMEN EFFECT ANALYSE LORENTZLAAN 14 ZEIST ADVISEUR HENK JANSEN I VERSIE Gemeente Zeist

BOMEN EFFECT ANALYSE LORENTZLAAN 14 ZEIST ADVISEUR HENK JANSEN I VERSIE Gemeente Zeist OV20160364 datum: 11-11-2016 BOMEN EFFECT ANALYSE LORENTZLAAN 14 ZEIST ADVISEUR HENK JANSEN I 07-11-2016 VERSIE 1.0 Behoort bij besluit van Burgemeester en Wethouders van Zeist, 21-02-2017 Teammanager

Nadere informatie

Tilia x europaea Toekomstverwachting

Tilia x europaea Toekomstverwachting Tilia x europaea Toekomstverwachting In opdracht van: Vereniging van Huiseigenaren Slotervaart Onderzoek en rapportage: Maarten H. van Atten, Alphen aan den Rijn European Tree Technician en dendroloog

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. De voorzitter van Commissie Leefomgeving DSB/ RIS november Vervangingsplan populieren

Gemeente Den Haag. De voorzitter van Commissie Leefomgeving DSB/ RIS november Vervangingsplan populieren Wethouder van Binnenstad, Stadsontwikkeling Kerngebieden en Buitenruimte Wethouder Financiën, Verkeer, Vervoer en Milieu B.A. Revis Gemeente Den Haag De voorzitter van Commissie Leefomgeving DSB/2014.764

Nadere informatie

Boomtechnisch onderzoek 123 bomen Coendersbuurt Gemeente Delft

Boomtechnisch onderzoek 123 bomen Coendersbuurt Gemeente Delft Boomtechnisch onderzoek 123 bomen Coendersbuurt Gemeente Delft Boomtechnisch onderzoek 123 bomen Coendersbuurt Gemeente Delft Opdrachtgever: Afdeling: Ontwikkelingsbedrijf Spoorzone Delft B.V. Gebiedsontwikkeling

Nadere informatie

BOOMTECHNISCHE BEOORDELING 3 BOMEN ACHTERSTRAAT WILLEMSTAD

BOOMTECHNISCHE BEOORDELING 3 BOMEN ACHTERSTRAAT WILLEMSTAD BOOMTECHNISCHE BEOORDELING 3 BOMEN ACHTERSTRAAT WILLEMSTAD BTL Bomendienst Rapport : M. Bouwer Gezien : H. Houtappels Paraaf : Telefoonnummer : 055-5999 444 Faxnummer : 055-5338 844 E-mail : bomendienst@btl.nl

Nadere informatie

Het verlenen van de gevraagde omgevingsvergunning Monsterseweg 93. Geachte [Geanonimiseerd],

Het verlenen van de gevraagde omgevingsvergunning Monsterseweg 93. Geachte [Geanonimiseerd], Retouradres Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag Uw brief van Datum zie documentenlijst Contactpersoon Telefoonnummer E-mailadres Aantal bijlagen zie documentenlijst Onderwerp Het verlenen van de gevraagde

Nadere informatie

Den Haag. Dienst Stadsbeheer Groenbedrijf Den Haag

Den Haag. Dienst Stadsbeheer Groenbedrijf Den Haag Den Haag Dienst Stadsbeheer RAPPORTAGE Boomonderzoek Johanna Naberweg COLOFON Opdrachtgever: Stadsdeel Escamp Dhr. P. van Kan Projectnummer: 201707 Opdrachtnemer: Afdeling Onderzoek en Advies Boomtechnisch

Nadere informatie

R a p p o r t S y s t e m a t i s c h e B o o m c o n t r o l e ( V T A )

R a p p o r t S y s t e m a t i s c h e B o o m c o n t r o l e ( V T A ) R a p p o r t S y s t e m a t i s c h e B o o m c o n t r o l e ( V T A ) Landgoed Nieuw Cruysbergen December 2016 Opgesteld door Bosgroep Midden Nederland december 2016 t (0318) 67 26 26 www.bosgroepen.nl

Nadere informatie

Concept Wethouder van Caldenborghlaan 35 Maastricht Visuele boomveiligheid controle 11 bomen

Concept Wethouder van Caldenborghlaan 35 Maastricht Visuele boomveiligheid controle 11 bomen Concept Wethouder van Caldenborghlaan 35 Maastricht Visuele boomveiligheid controle 11 bomen Pius Floris Boomverzorging Bunde Opdrachtgever: Coenegracht architecten bna De heer Coenegracht Bergweg 2 6212

Nadere informatie

R a p p o r t S y s t e m a t i s c h e B o o m c o n t r o l e ( V T A )

R a p p o r t S y s t e m a t i s c h e B o o m c o n t r o l e ( V T A ) R a p p o r t S y s t e m a t i s c h e B o o m c o n t r o l e ( V T A ) Landgoed Nieuw Cruysbergen februari 2017 Opgesteld door Bosgroep Midden Nederland februari 2017 t (0318) 67 26 26 www.bosgroepen.nl

Nadere informatie

INVENTARISATIE PAARDENKASTANJES WARANDE SCHIEDAM 11 JANUARI 2017

INVENTARISATIE PAARDENKASTANJES WARANDE SCHIEDAM 11 JANUARI 2017 INVENTARISATIE PAARDENKASTANJES WARANDE SCHIEDAM 11 JANUARI 2017 Links: Boom 12, boom met geringe aantasting; onder een zone met losse schors is nieuw (lichtbruin) bastweefsel gevormd. Rechts boom 10,

Nadere informatie

BOOM INVENTARISATIE W.A. SCHOLTENLAAN DOORWERTH IN OPDRACHT VAN: RVG DEVELOPMENT BV

BOOM INVENTARISATIE W.A. SCHOLTENLAAN DOORWERTH IN OPDRACHT VAN: RVG DEVELOPMENT BV BOOM INVENTARISATIE W.A. SCHOLTENLAAN DOORWERTH IN OPDRACHT VAN: RVG DEVELOPMENT BV KANTOOR : VAN JAARSVELD/VAN SCHERPENZEEL ADRES : OVEREIND 42, 3998 JB SCHALKWIJK. TELEFOON 030-6011880 OPNAMEDATUM :

Nadere informatie

Bomen in openbaar groen. Bomen in SB250 Tom Joye, inverde. Kennis. H2: Nomenclatuur. Herwerking SB250 29/01/2015

Bomen in openbaar groen. Bomen in SB250 Tom Joye, inverde. Kennis. H2: Nomenclatuur. Herwerking SB250 29/01/2015 Bomen in openbaar groen Bomen zijn de steunpilaren van het openbaar groen Doordachte (in)planning en uitvoering van boomwerken is geen evidentie Bomen in SB250 Tom Joye, inverde Kennis De kennis en vaardigheden

Nadere informatie

Kwaliteitsbepaling en snoeiadvies bomen Botlek 52, Zwolle

Kwaliteitsbepaling en snoeiadvies bomen Botlek 52, Zwolle 21520401 Bijlage 3 Aan SPA ingenieurs Contactpersoon Kenmerk Status Datum Pascal Peterman 15385C definitief 4 april 2016 Betreft Kwaliteitsbepaling en snoeiadvies bomen Botlek 52, Zwolle Aanleiding en

Nadere informatie

Begeleidingssnoei van laanbomen

Begeleidingssnoei van laanbomen Begeleidingssnoei van laanbomen IPC Groene Ruimte, Arnhem 2009 Inhoud Inleiding 5 1 Achtergronden van het snoeien 7 1.1 Vrijstaande boomvorm 7 1.2 Groei van een boom 7 1.3 Groeisnelheid en conditie 9 1.4

Nadere informatie

De Gemeenteraad van Albrandswaard. Betreft: Raadsinformatiebrief onderhoud status bomen. Geachte raadsleden,

De Gemeenteraad van Albrandswaard. Betreft: Raadsinformatiebrief onderhoud status bomen. Geachte raadsleden, De Gemeenteraad van Albrandswaard Uw brief van: Ons kenmerk: 991783 Uw kenmerk: Contact: H. Engels Bijlage(n): Doorkiesnummer: 010-501 E-mailadres: h.engels@albrandswaard.nl Datum: 1 oktober 2015 Betreft:

Nadere informatie

SNOEIEN (LAAN) BOMEN

SNOEIEN (LAAN) BOMEN SNOEIEN (LAAN) BOMEN Snoeien van bomen Ideale boomvorm Een solitaire boom in de vrije ruimte behoeft géén snoei Begrippen binnen begeleiding snoei Scheut een nog niet verhouten stengel die max. 1 groeiseizoen

Nadere informatie

NOTITIE AANVULLING BEA DE WEGWIJZER

NOTITIE AANVULLING BEA DE WEGWIJZER NOTITIE AANVULLING BEA DE WEGWIJZER Aan : De heer R. Savelkoel Nijhuis Bouw BV. Van : E. Fidder (European Tree Technician) Bomenwacht Nederland Datum : 9 december Projectcode : 15347 INLEIDING Bomenwacht

Nadere informatie

BOMEN JEUGD SNOEI WEL NIET

BOMEN JEUGD SNOEI WEL NIET BEHEERPASPOORT BOMEN JEUGD SNOEI Een mooie duurzame boom, bomenrij of groep met één doorgaande stam en een voor die locatie gewenste takvrije stam. Er wordt tijdens deze fase gestreefd om de boom zich

Nadere informatie

Achterstallige Snoei - Onderhoud Vormsnoei

Achterstallige Snoei - Onderhoud Vormsnoei Achterstallige Snoei - Onderhoud Vormsnoei Iets over mezelf Sim Van Erwegen Vanaf 1983 eenmanszaak en sinds 1990 ARBO.CURA als naam 23 jaar gediplomeerd boomverzorger 18 jaar onderzoek, expertise en visuele

Nadere informatie

BOMENINVENTARISATIE BONNEFANTENCOLLEGE MAASTRICHT

BOMENINVENTARISATIE BONNEFANTENCOLLEGE MAASTRICHT BOMENINVENTARISATIE BONNEFANTENCOLLEGE MAASTRICHT Waardebepaling bestaande bomen In het plangebied is in september 2015 een inventarisatie van de bestaande bomen doorgevoerd. Bij deze inventarisatie zijn

Nadere informatie

Kadernota Boomveiligheid en Zorgplicht

Kadernota Boomveiligheid en Zorgplicht Kadernota Boomveiligheid en Zorgplicht 28 december 2014 Gemeente Haarlemmermeer Cluster Beheer en Onderhoud Inhoudsopgave Inleiding... 2 1.1 Aanleiding... 2 1.2 Plaats in het gemeentelijk boombeleid...

Nadere informatie

Bomen Effect Analyse 31 bomen Marnixstraat Leiden

Bomen Effect Analyse 31 bomen Marnixstraat Leiden Bomen Effect Analyse 31 bomen Leiden Bomen Effect Analyse 31 bomen Leiden Opdrachtgever: Afdeling: Adres: Contactpersoon: Gemeente Leiden Stedelijk Beheer Team Beheer en Plantoetsing Admiraal Banckertweg

Nadere informatie

Bomen Effect Analyse 4 lindes, Thomas van Diessenstraat Woonstichting Leystromen

Bomen Effect Analyse 4 lindes, Thomas van Diessenstraat Woonstichting Leystromen Bomen Effect Analyse 4 lindes, Thomas van Diessenstraat Woonstichting Leystromen Opdrachtgever: Contactpersoon: Woonstichting Leystromen Dhr. H. van den Wildenberg Datum: Februari 2016 Projectnummer: 20151168

Nadere informatie

Bomen Effect Rapportage nieuwbouw Homoetstraat Doornenburg

Bomen Effect Rapportage nieuwbouw Homoetstraat Doornenburg Bomen Effect Rapportage nieuwbouw Homoetstraat Doornenburg Laanboomadvies Pieperslaan 6, 6955 AR ELLECOM Telefoon : 06 656 72 35 E-mail : laanboomadvies@gmail.com Website : http//laanboomadvies.com Opdrachtgever:

Nadere informatie

G e m e e n t e B l o e m e n d a a l

G e m e e n t e B l o e m e n d a a l G e m e e n t e B l o e m e n d a a l D i r k B a k k e r l a a n B o o m o n d e r z o e k P r o j e c t n u m m e r : 1 7 6 5 2 P r o j e c t n u m m e r 17652 O n d e r w e r p L o c a t i e O p d r

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage. In opdracht van: Econsultancy b.v., Doetinchem. Onderwerp: Boom Effect Analyse Zutphensestraatweg 47-49 te Ellecom

Onderzoeksrapportage. In opdracht van: Econsultancy b.v., Doetinchem. Onderwerp: Boom Effect Analyse Zutphensestraatweg 47-49 te Ellecom Onderzoeksrapportage In opdracht van: Econsultancy b.v., Doetinchem Onderwerp: Boom Effect Analyse Zutphensestraatweg 47-49 te Ellecom Geert Schalken 23 juni 2009 Colofon Opdrachtgever: Econsultancy b.v.

Nadere informatie

Bomen over bomen. Kleine bomen worden groot. De levensfasen van een boom. Jonge bomen. Volwassen bomen. Oude bomen.

Bomen over bomen. Kleine bomen worden groot. De levensfasen van een boom. Jonge bomen. Volwassen bomen. Oude bomen. Kleine bomen worden groot. De levensfasen van een boom Bomen over bomen. Jonge bomen Volwassen bomen Jonge bomen investeren in lengtegroei van takken en wortels Het doel is om zoveel mogelijk ruimte te

Nadere informatie

BOMEN EFFECT ANALYSE CHRISTOFFELSTRAAT ALMELO

BOMEN EFFECT ANALYSE CHRISTOFFELSTRAAT ALMELO BOMEN EFFECT ANALYSE CHRISTOFFELSTRAAT ALMELO BTL Bomendienst Rapport Gezien : M. Bouwer : M. Lansink Telefoonnummer : 055-5999 444 Faxnummer : 055-5338 844 E-mail : bomendienst@btl.nl Internet : www.bomendienst.nl

Nadere informatie

Advies. In opdracht van: Gemeente Lochem. Onderwerp: Projectvoorstel herinrichting groen op de Kleine Markt te Lochem

Advies. In opdracht van: Gemeente Lochem. Onderwerp: Projectvoorstel herinrichting groen op de Kleine Markt te Lochem Advies In opdracht van: Gemeente Lochem Onderwerp: Projectvoorstel herinrichting groen op de Kleine Markt te Lochem A. C. van Polen 17 september 2009 Colofon Opdrachtgever: Gemeente Lochem De heer H. W.

Nadere informatie

NOTA. nota voor burgemeester en wethouders. datum: 25 juni 2012. dhr. R.Scheper/D.van den Berge paraaf chef: onderwerp: Jaarlijkse kaplijst 2011-2012

NOTA. nota voor burgemeester en wethouders. datum: 25 juni 2012. dhr. R.Scheper/D.van den Berge paraaf chef: onderwerp: Jaarlijkse kaplijst 2011-2012 NOTA dienst: Dienst Stad datum: 25 juni 2012 registratienummer: DD1205821 afdelingsnaam: DS/Openbare Werken steller: dhr. R.Scheper/D.van den Berge paraaf chef: kopie aan: Van Roekel,, Scheper, onderwerp:

Nadere informatie

Daalseweg - Nijmegen

Daalseweg - Nijmegen Pius Floris Boomverzorging Leiderdorp Projectnummer: Opdrachtgever: PFBV.15.BP005 Gemeente Nijmegen Project- en Interim Management D&P Stadsingenieurs PM 20 T.a.v. de heer T. van Bloppoel Postbus 9105

Nadere informatie

BOMEN EFFECT ANALYSE AM. EIK; SCHWEER BEY DER BECKEHOF TE DIEREN

BOMEN EFFECT ANALYSE AM. EIK; SCHWEER BEY DER BECKEHOF TE DIEREN BOMEN EFFECT ANALYSE AM. EIK; SCHWEER BEY DER BECKEHOF TE DIEREN VIVARE AFDELING PROJECTEN Foto 1, De onderzochte Amerikaanse eik. ANDE(R)S Boomtechnisch Advies Harold Schoenmakers 22 september 2011 ABT/2011/011-110

Nadere informatie

Projectteam Groen. Advies. Van Haeringenplantsoen. Inventarisatie bomen t.b.v. de renovatie. IB, Groen, 10 april 2017 Maarten H.

Projectteam Groen. Advies. Van Haeringenplantsoen. Inventarisatie bomen t.b.v. de renovatie. IB, Groen, 10 april 2017 Maarten H. Projectteam Groen Advies Van Haeringenplantsoen Inventarisatie bomen t.b.v. de renovatie IB, Groen, 10 april 2017 Maarten H. van Atten 1 Colofon Titel Opdrachtgever Van Haeringenplantsoen inventarisatie

Nadere informatie

Inventarisatie. Gemeente Leiderdorp. Bijzonder waardevolle bomen. Datum : 16 augustus 2010 Ref.nr. : PFBL

Inventarisatie. Gemeente Leiderdorp. Bijzonder waardevolle bomen. Datum : 16 augustus 2010 Ref.nr. : PFBL Inventarisatie Bijzonder waardevolle bomen Gemeente Leiderdorp Datum : 16 augustus 2010 Ref.nr. : PFBL.10.005 Colofon Projectgegevens: Inventarisatie waardevolle bomen Leiderdorp Opdrachtgever: Gemeente

Nadere informatie

BIJLAGE 2: INVENTARISATIETABEL BOMEN

BIJLAGE 2: INVENTARISATIETABEL BOMEN BIJLAGE 2: INVENTARISATIETABEL BOMEN Boomnummer diameter 1 Beverboom Magnolia 43 6-8 gras 12-14 normaal goed redelijk goed volwas matig 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Ongunstige opbouw, standplaats

Nadere informatie

Onderzoek bomen Charlottalei; Februari 2005

Onderzoek bomen Charlottalei; Februari 2005 Onderzoek bomen Charlottalei; Februari 2005 1) Locatie Op de Antwerpse Charlottalei staan 58 kastanjebomen (Aesculus ) waarvan 45 beoordeeld werden door de firma Interplant NV. Onderzoek bomen Charlottalei;

Nadere informatie

T.a.v. De heer W. te Hofsté Postbus AA Gouda. European Tree Worker Dhr. A. C. van Polen European Tree Technician. Boom Effect Analyse

T.a.v. De heer W. te Hofsté Postbus AA Gouda. European Tree Worker Dhr. A. C. van Polen European Tree Technician. Boom Effect Analyse Pius Floris Boomverzorging Veenendaal Projectnummer: PFBV.16.WL 028 Opdrachtgever: J.P. van Eesteren B.V. T.a.v. De heer W. te Hofsté Postbus 8 2800 AA Gouda Contactpersoon: Dhr. A. C. van Polen Telefoon:

Nadere informatie

Visuele boomcontrole terrein jeugdgevangenis te Zutphen

Visuele boomcontrole terrein jeugdgevangenis te Zutphen Visuele boomcontrole terrein jeugdgevangenis te Zutphen Gemeente Zutphen DEFINITIEF 06 april 2007 rapport Lichtenvoordseweg 4 VESTIGING GROENLO Lichtenvoordseweg 4 7141 DX Groenlo +31 (0)544 37 78 80 Telefoon

Nadere informatie

Rapportage : Bomen effect Analyse bij aanleg Rotonde Paterswolde Projectnummer : Datum : 8 maart 2013

Rapportage : Bomen effect Analyse bij aanleg Rotonde Paterswolde Projectnummer : Datum : 8 maart 2013 Rapportage : Bomen effect Analyse bij aanleg Rotonde Paterswolde Projectnummer : 2013.0544 Datum : 8 maart 2013 Opdrachtgever: Gemeente Tynaarlo Mevr. R.J. Beugelink Postbus 5 9480 AA VRIES Opgesteld door:

Nadere informatie

Touch Trees. Touch Trees RAPPORTAGE. BEA, Oude Benteloseweg te Delden. Postadres Diepenheimseweg MN MARKELO. Telefoon +31(0)

Touch Trees. Touch Trees RAPPORTAGE. BEA, Oude Benteloseweg te Delden. Postadres Diepenheimseweg MN MARKELO. Telefoon +31(0) Touch Trees taxatie onderzoek advies RAPPORTAGE Touch Trees Postadres Diepenheimseweg 112 7475 MN MARKELO Telefoon +31(0)547 260 665 Mobiel +31(0)6 53 163 655 Email touchttrees@gmail.com Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Onafhankelijk boomtechnisch onderzoek

Onafhankelijk boomtechnisch onderzoek Onafhankelijk boomtechnisch onderzoek Achterdijk te Hedel Flor y Fauna Consult De Berk 34 4631 AS Hoogerheide Tel.: 06-19530179 Email: floryfaunaconsult@online.nl BTW nummer: NL.1476.10.655.B.01 1 oktober

Nadere informatie

BOOM EFFECT RAPPORTAGE

BOOM EFFECT RAPPORTAGE BOOM EFFECT RAPPORTAGE OUDE TEMPELLAAN 2-4, SOESTERBERG BTL Bomendienst Rapport Gezien Telefoonnummer Faxnummer E-mail Internet Datum Kenmerk 055-5999 444 055-5338 844 bomendienst@btl.nl www.bomendienst.nl

Nadere informatie

BOOM-SafetyCalc. 2014 Boom-KCB. All rights reserved. BOOM-SafetyCalc is ontwikkeld door Boom-KCB. Alle rechten zijn voorbehouden aan Boom-KCB.

BOOM-SafetyCalc. 2014 Boom-KCB. All rights reserved. BOOM-SafetyCalc is ontwikkeld door Boom-KCB. Alle rechten zijn voorbehouden aan Boom-KCB. BOOM-SafetyCalc BOOM-SafetyCalc is ontwikkeld door Boom-KCB. Alle rechten zijn voorbehouden aan Boom-KCB. Deze presentatie wordt ter inzage aangeboden, niets uit deze presentatie mag zonder toestemming

Nadere informatie

Een onderzoek naar de handelwijze van de gemeente naar aanleiding van een verzoek om bomen te rooien vanwege overlast.

Een onderzoek naar de handelwijze van de gemeente naar aanleiding van een verzoek om bomen te rooien vanwege overlast. 1 Rapport Een onderzoek naar de handelwijze van de gemeente naar aanleiding van een verzoek om bomen te rooien vanwege overlast. Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de klacht over het college van

Nadere informatie

Bomeninventarisatie Oude LTS-terrein te Uden

Bomeninventarisatie Oude LTS-terrein te Uden Bomeninventarisatie Oude LTS-terrein te Uden Bomeninventarisatie inclusief waardebepaling van het oude LTS-terrein te Uden. Ing. R.M.M. Vos Augustus 2014 0 Colofon: Status: Definitief Versie: 2.0 Datum:

Nadere informatie

Bomeneffectanalyse. Zes bomen Zandwijksingel Woerden

Bomeneffectanalyse. Zes bomen Zandwijksingel Woerden Bomeneffectanalyse Zes bomen Zandwijksingel Woerden Wageningen, 6 april 2012 Zes bomen Zandwijksingel Woerden Colofon 1 Opdrachtgever Gemeente Woerden Ingenieursbureau / Realisatie en Beheer De heer J.

Nadere informatie

Boomtechnisch onderzoek De Ruyterkade, Amsterdam

Boomtechnisch onderzoek De Ruyterkade, Amsterdam Boomtechnisch onderzoek De Ruyterkade, Amsterdam ETS boomexperts Ing. B. van der Weerden 14 januari 2016 Boomtechnisch onderzoek De Ruyterkade, Amsterdam Opdrachtgever: Ingenieursbureau Amsterdam Gemeente

Nadere informatie

'l 3 JAN. ZOU. Ingekomen: Afdc'ing. Kepie 2014 00346 23/01/2014

'l 3 JAN. ZOU. Ingekomen: Afdc'ing. Kepie 2014 00346 23/01/2014 Gemeentewerken Cluster Beheer 071 54 58 571 wfransen@leiderdorp.nl Ingekomen: Afdc'ing 'l 3 JAN. ZOU Gemeente Leiderdorp Kepie Leden van de Raad 2014 00346 23/01/2014 VERZONDEN 2 3 JAN. 20H datum : 15

Nadere informatie

O.B.T.A. De Linde. Boom Effect Analyse. Client: Gemeente Etten-Leur Roosendaalseweg AA Etten Leur. Locatie:

O.B.T.A. De Linde. Boom Effect Analyse. Client: Gemeente Etten-Leur Roosendaalseweg AA Etten Leur. Locatie: Onafhankelijk Boomtechnisch Advies Beheer van Monumentale, veterane en waardevolle bomen Van Sasse van IJsseltstraat 3, 5831 HB Boxmeer. E-mail: info@obtadelinde.nl Boom Effect Analyse Client: Locatie:

Nadere informatie

Page 1 of. Haven Beheer App. ID nummer Datum VTA keuring GPS coordinaten. Rvd Brink. Naam VTA Inspecteur. Standplaats!

Page 1 of. Haven Beheer App. ID nummer Datum VTA keuring GPS coordinaten. Rvd Brink. Naam VTA Inspecteur. Standplaats! Haven Beheer App Page 1 of ID nummer 5770 Datum VTA keuring 12-11-2014 GPS coordinaten 40 52,534' E, 520 23,674' N Naam VTA Inspecteur Straatnaam Standplaats! Wegtype 0 Boomsoort Stam diameter Kroon diameter

Nadere informatie

Behandelen wortelschade met trichoderma sp. in Vroomshoop, Gemeente Twenterand

Behandelen wortelschade met trichoderma sp. in Vroomshoop, Gemeente Twenterand Behandelen wortelschade met trichoderma sp. in Vroomshoop, Gemeente Twenterand Rapport Hellendoorn, 22 juli 2012 Opgesteld door: Thale Roosien In opdracht van: Gemeente Twenterand Inhoud 1. SAMENVATTING...

Nadere informatie

Bomen Effect Analyse 4 bomen Aanleg taxi-opstelstrook en fietspad Leidsebosje Oost, Stadhouderskade Amsterdam

Bomen Effect Analyse 4 bomen Aanleg taxi-opstelstrook en fietspad Leidsebosje Oost, Stadhouderskade Amsterdam Bomen Effect Analyse 4 bomen Aanleg taxi-opstelstrook en fietspad Leidsebosje Oost, Stadhouderskade Amsterdam Bomen Effect Analyse 4 bomen Aanleg taxi-opstelstrook en fietspad Leidsebosje Oost, Stadhouderskade

Nadere informatie

A NALYSE BOMENBESTAND 2005. Gemeente Borger-Odoorn

A NALYSE BOMENBESTAND 2005. Gemeente Borger-Odoorn A NALYSE BOMENBESTAND 2005 Gemeente Borger-Odoorn PROJECT: ANALYSE BOMENBESTAND 2005 GEMEENTE BORGER-ODOORN OPDRACHTGEVER: Gemeente Borger-Odoorn DATUM: Februari 2006 UITVOERING: Bureau Groenestein en

Nadere informatie

Bomen Effect Analyse Roskamp / Bloemaartsbeemd Gemeente Gilze en Rijen

Bomen Effect Analyse Roskamp / Bloemaartsbeemd Gemeente Gilze en Rijen Bomen Effect Analyse Roskamp / Bloemaartsbeemd Gemeente Gilze en Rijen Opdrachtgever: Contactpersoon: Gemeente Gilze en Rijen Mevr. N. van der Steen Datum: 25 juni 2014 Projectnummer: 20140624 Status rapport:

Nadere informatie

Bomen Effect Analyse Nieuwbouw Stedekestraat 27 Marokkaanse Vereniging Masjid El-Feth

Bomen Effect Analyse Nieuwbouw Stedekestraat 27 Marokkaanse Vereniging Masjid El-Feth Behoort bij besluit van Burgem eester en Wethouders d a t u m : 21 januari 2016 r eg.n r. : Z-HZ_WABO-2013-02590 b esl u i t : toekend Nam ens dezen, de m anager Vergunningen van de afdeling Dienstverlening

Nadere informatie

Bomen in Bergen. Inventarisatie in het kader van Bomenplan Bergen

Bomen in Bergen. Inventarisatie in het kader van Bomenplan Bergen Bomen in Bergen Inventarisatie in het kader van Bomenplan Bergen Concept november 2012 1 Inhoud H1 Inleiding... 3 H2 Veel bomen... 4 H3 Hoe staan onze bomen er voor?... 6 H4 Waardevolle bomen... 8 H4 Kansen

Nadere informatie

[Geanonimiseerd] Het verlenen van de gevraagde omgevingsvergunning Mient. Geachte heer (Geanonimiseerd),

[Geanonimiseerd] Het verlenen van de gevraagde omgevingsvergunning Mient. Geachte heer (Geanonimiseerd), Retouradres: Postbus 12655, 2500 DP Den Haag Uw brief van Onderwerp Ons kenmerk 201601741/5927764 Behandeld door Doorkiesnummer E-mail Aantal bijlagen zie documentenlijst Datum zie documentenlijst Het

Nadere informatie

Inventarisatie van de bomen project: TOUSSAINTKADE

Inventarisatie van de bomen project: TOUSSAINTKADE Inventarisatie van de bomen project: TOUSSAINTKADE Opdrachtgever: Ingenieursbureau Den Haag Dhr. J. Plug Postbus 12651 2500 DP DEN HAAG Uitgevoerd door: New York Boomadvies Ing. E.J. Ros Beëdigd taxateur

Nadere informatie

Veiligheidsplan Bomen

Veiligheidsplan Bomen Veiligheidsplan Bomen Zorg voor bomen in een stedelijke omgeving Gemeente Helmond Status: Behandeld in College van burgemeester en wethouders d.d. 19 december 2006 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 1. Inleiding...

Nadere informatie

Pius FLORIS BOOMVERZORGING

Pius FLORIS BOOMVERZORGING Pius FLORIS BOOMVERZORGING Pius Floris Boomverzorging Lutkemeerweg 400 1067 TH Amsterdam Postbus 75103 1070 AC Amsterdam T 020 497 40 80 F 020 497 63 09 amsterdam@piusfloris.nl www.piusfloris.nl BANK 24.34.82.671

Nadere informatie

Boomeffectanalyse twee witte paardenkastanjes Doezastraat 35 te Leiden

Boomeffectanalyse twee witte paardenkastanjes Doezastraat 35 te Leiden Broström Boomtechniek Boomtechnisch advies Boomverzorging Ecologisch advies Boomeffectanalyse twee witte paardenkastanjes Doezastraat 35 te Leiden Colofon Project: Doezastraat 35-37, Leiden Opdrachtgever:

Nadere informatie

RAPPORTAGE INVENTARISATIE/BOOMINSPECTIE

RAPPORTAGE INVENTARISATIE/BOOMINSPECTIE RAPPORTAGE INVENTARISATIE/BOOMINSPECTIE KLOK ONTWIKKELING BV RAPPORT: OBJECT: LOCATIE: COM-010514B-187 INVENTARISATIE/BOOMINSPECTIE NUDEPARK II LAWICKSEALLEE 71 TE WAGENINGEN DATUM: 9 MEI 2014 KLOK ONTWIKKELING

Nadere informatie

TOETSINGPLAN VERVANGINGSPLAN ABELEN VOGELDIJK

TOETSINGPLAN VERVANGINGSPLAN ABELEN VOGELDIJK TOETSINGPLAN VERVANGINGSPLAN ABELEN VOGELDIJK BTL Bomendienst Rapport Gezien : Martijn Bouwer : Marc Lansink Telefoonnummer : 055-5999 444 Faxnummer : 055-5338 844 E-mail : bomendienst@btl.nl Internet

Nadere informatie

Bomen Effect Analyse Lawickse Hof, te Wageningen

Bomen Effect Analyse Lawickse Hof, te Wageningen Bomen Effect Analyse Lawickse Hof, te Wageningen Boomtechnisch onderzoek projectnr. 120118 Concept 3 31 januari 2012 Opdrachtgever Aveco de Bondt Reggesingel 2 7461 BA Rijssen datum vrijgave beschrijving

Nadere informatie

Onderzoek elektratechnische installaties bij ondernemers

Onderzoek elektratechnische installaties bij ondernemers Onderzoek elektratechnische installaties bij ondernemers Inleiding Deze rapportage beschrijft de resultaten en conclusies van de uitgevoerde inspecties van de elektrotechnische installatie bij een groep

Nadere informatie

------ .11 II. BOOMTOTAALZORG. Onderzoek kwaliteit Populieren in bosvakken

------ .11 II. BOOMTOTAALZORG. Onderzoek kwaliteit Populieren in bosvakken II ------.11 II. BOOMTOTAALZORG Gemeente Nieuwegein Onderzoek kwaliteit Populieren in bosvakken Rapport nr:13a231 Projectnummer Onderwerp Locatie Opdrachtgever Contactpersoon 13A231 Onderzoek naar de kwaliteit

Nadere informatie

Wat gaat er gebeuren in de Wevershoek?

Wat gaat er gebeuren in de Wevershoek? Essentaksterfte De situatie in Nederland Inmiddels is meer dan 80 % van de essen in Nederland aangetast. De verwachting is dat hooguit 10 % van de essen de ziekte zal overleven, gebaseerd op ervaringen

Nadere informatie

> Onderhoud van de tuin. De tuin: tips en regels

> Onderhoud van de tuin. De tuin: tips en regels > Onderhoud van de tuin De tuin: tips en regels > Inhoudsopgave 1 De tuin: tips en regels 3 Een tuin die bij u past 4 Verplichtingen huurder 7 Bomen en struiken 10 Hagen, schuttingen en hekken 12 Schuurtjes

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage

Onderzoeksrapportage Onderzoeksrapportage In opdracht van: Gemeente Blaricum Onderwerp: Bomen effect analyse rioolvervanging Angerechtsweg - Polweg te Blaricum Martijn van der Spoel 11 oktober 2016 Colofon Opdrachtgever:

Nadere informatie

Kris Hofkens C U R S U S. Snoeien van bomen

Kris Hofkens C U R S U S. Snoeien van bomen Kris Hofkens C U R S U S Snoeien van bomen Snoeien en probleembomen Snoeien = belangrijkste beheersmaatregel mits juiste aanplant Vanaf kwekerij tot het omhakken Volledig in handen van de beheerder (standaardbestek

Nadere informatie

Het verlenen van de gevraagde omgevingsvergunning Kokosnootstraat nabij huisnummer 102

Het verlenen van de gevraagde omgevingsvergunning Kokosnootstraat nabij huisnummer 102 Retouradres: Postbus 12655, 2500 DP Den Haag Uw brief van Onderwerp Ons kenmerk 201615007/6164867 Behandeld door Doorkiesnummer E-mail Aantal bijlagen zie documentenlijst Datum zie documentenlijst Het

Nadere informatie