Beleidslijn rattenbestrijding gemeente Noordenveld

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidslijn rattenbestrijding gemeente Noordenveld"

Transcriptie

1 Beleidslijn rattenbestrijding gemeente Noordenveld U *U *

2 Hoofdstuk 1 Aanleiding voor de beleidslijn Vanaf 1 januari 2015 zijn de zogenoemde rodenticiden (groep van bestrijdingsmiddelen) niet meer toegelaten voor het buiten bestrijden van ratten. Reden hiervoor is, volgens het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb), dat het risico te groot is dat roofvogels en huisdieren worden vergiftigd met de middelen. Bovendien zijn de middelen slecht voor het milieu. Onvoldoende bestrijding van ratten kan echter onverantwoorde risico s met zich meebrengen voor de voedselveiligheid en de volksgezondheid. Ratten kunnen immers ziekten overbrengen op mens en dier. LTO Nederland stelde dat ze als laatste mogelijkheid in een geïntegreerde bestrijding beschikbaar moeten blijven. Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden heeft daarom besloten om als uiterste maatregel, het buitengebruik rond gebouwen toe te staan. Wie tussen 1 januari 2015 en 1 januari 2017 rodenticiden wil toepassen rond bedrijfsgebouwen, dient zich daarvoor aan te melden bij het Meld- en Informatie Centrum (MIC) van de Inspectie Leefomgeving en Transport. Deze melding heeft de gemeente Noordenveld gedaan. Echter veel particulieren, tuinders en agrariërs mogen de middelen niet meer gebruiken en we merken dat zij zich tot de gemeente wenden wanneer zij last hebben van ratten. Behalve dat dit veel manuren kost stijgen hierdoor ook de kosten van de rattenbestrijding, die door de gemeente worden gemaakt. Vanuit de vakgroep Reiniging en centrale dienst is daarom de vraag gekomen wat onze taak is met betrekking tot de rattenbestrijding. In hoeverre bestaat er voor ons een verplichting om de ratten te bestrijden, met het oog op economische schade en volksgezondheid en in hoeverre is er in deze tijd van een terugtredende overheid sprake is van een eigen verantwoordelijkheid van de burgers en bedrijven. We zullen in Hoofdstuk 2 eerst kort ingaan op het wettelijk kader. Hebben wij een wettelijke taak in de rattenbestrijding en zoja, hoe ver strekt deze wettelijke taak? Vervolgens zullen we in hoofdstuk 3 beschrijven hoe de rattenbestrijding tot 1 mei 2015 geregeld was en hoe de rattenbestrijding vanaf 1 mei 2015 geregeld gaat worden.

3 Hoofdstuk 2 Wettelijk kader De Woningwet en het Bouwbesluit bevatten voorschriften over het zodanig gebruik van een bouwwerk, open erf op terrein dat overlast door schadelijk of hinderlijk gedierte wordt voorkomen. Het Wabo - bevoegd gezag (meestal de gemeente) heeft de taak toe te zien op de naleving van deze voorschriften. De niet-naleving ervan kan een overtreding vormen waartegen direct handhavend kan worden opgetreden, zonder dat eerste een aanschrijving vereist is. Artikel 1b Woningwet bevat een algemeen verbod om een bestaand bouwwerk, open erf of terrein in een staat te laten komen, of te houden die niet voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit. In dit geval gaat het om de eisen die op basis van artikel 2 van de Woningwet zijn opgenomen in hoofdstuk 7 van het Bouwbesluit (en dan met name artikel 7.17 en 7.21 Bouwbesluit 2012). Volgens de toelichting bij het wetsartikel van 7.21 van het Bouwbesluit 2012 wordt met dit artikel beoogd dat een bouwwerk, open erf en terrein in een dusdanig nette staat is dat daardoor geen hinder voor personen ontstaat en dat er geen gevaar voor de veiligheid of gezondheid ontstaat. Op grond van dit artikel kan worden opgetreden wanneer in een woning of op een erf overmatig veel last is van schadelijk of hinderlijk gedierte of wanneer de algemene reinheid (gezondheid) dat betaamt. Een open erf en terrein behoort dan ook geen gevaar voor de veiligheid of gezondheid op te leveren door drassigheid, stank, verontreiniging, (on)gedierte, begroeiing of voorwerpen. Het moet gaan om ernstige gevallen. Op grond van artikel 125 van de Gemeentewet en artikel 5:32, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht kan handhavend worden opgetreden tegen overtreding van dit voorschrift. Tot optreden op grond van dit artikel mag niet lichtvaardig worden overgegaan. Op het uitoefenen van bestuursdwang zijn verder de bepalingen uit Hoofdstuk 5 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. In het geval een dier gevaar oplevert voor de volksgezondheid en in het geval van ratten kan dit het geval zijn, is het nauwelijks voorstelbaar dat een gemeente niet handhavend optreedt. De gemeente heeft in dat geval een zorgplicht op het gebied van de volksgezondheid. Bestuursdwang of dwangsom opleggen Handhavend optreden kan onder meer bestaan uit bestuursdwang, waarbij van overheidswege de nodige maatregelen worden getroffen. De gemeente kan dit zelf doen of de uitvoerende maatregelen uitbesteden aan een deskundig bedrijf. Onder deskundig bedrijf kunt u verstaan een bedrijf met iemand, die in het bezit is van het vakbekwaamheidsdiploma SVO (Stichting Vakopleiding Ongediertebestrijding). Tevens kan een last onder dwangsom worden opgelegd, waarbij een persoon zelf de mogelijkheid krijgt om maatregelen te (laten) nemen. Laat hij dit na, dan moet hij een dwangsom betalen. Kostenverhaal na bestuursdwang Bestuursdwang geschiedt op kosten van de overtreder. Wanneer je kosten wilt verhalen, moet de overtreder wel bekend zijn. Wanneer niemand iets doet en de diertjes vermenigvuldigen zich, dan kan op een gegeven moment een hele straat of buurt vergeven zijn van het gedierte, dan is de oorsprong meestal niet te achterhalen en blijft de gemeente zitten met de kosten.

4 In het verleden is uit jurisprudentie gebleken dat kostenverhaal in redelijkheid dient te geschi eden. Voor zover een bestuursdwangactie mede op basis van algemene volksgezondheid en leefbaarheid geschiedt, kan dit deel van de kosten niet worden verhaald op de individuele burger. Gemeentelijke taak in de rattenbestrijding Het voorgaande is voor de uitvoeringspraktijk als volgt. Melden van ongedierte moet laagdrempelig worden gemaakt. Dit wordt bereikt doordat de burger niet hoeft te vrezen voor hoge kosten want dan meldt hij het ongedierte niet. Zo snel mogelijk optreden is geboden: overleg, aanschrijven, bestuursdwang; afspraken maken met grote woning- en gebouwenbeheerders (corporaties). Indien vaststaat dat er een algemeen volksgezondheidsbelang / leefbaarheid aan de orde is, en dit is altijd het geval waar het gaat over ratten, dan treedt de gemeente proactief op. Pro actief optreden betekent dat de gemeente optreedt op eigen verantwoordelijkheid en kosten. Hieruit vloeit voort dat in ieder geval meldingen in het openbaar gebied binnen de bebouwde kom spoedig aangepakt worden. 1 1 Bron internetsite van de VNG

5 Hoofdstuk 3 Hoe is de bestrijding van ratten in de gemeente Noordenveld nu geregeld? De voorlichting, preventie en bestrijding van ratten in het openbaar gebied bij particulieren en bedrijven wordt door de gemeente in eigen beheer uitgevoerd door twee medewerkers van vakgroep Reiniging en centrale dienst. Er is circa 8 uur per week ingepland voor de ongediertebestrijdingstaak van de gemeente in het algemeen. Er wordt echter ook voorlichting, preventie en in sommige gevallen bestrijding uitgevoerd ten aanzien van andere vormen van ongedierte. Momenteel gaat 80 tot 90 % van de meldingen die de ongediertebestrijders behandelen over overlast van ratten bij agrariërs. De bestrijding hiervan kost veel tijd en geld, aangezien voor de bestrijding van één tot enkele ratten bij een agrariër variërend tussen de 4 tot 15 behandelingen noodzakelijk zijn. Bij iedere behandeling wordt gif ingezet. Deze kosten van het vergif staan nog los van de uren van de medewerkers, die aan de rattenbestrijding worden besteed. Een korte vergelijking op internet laat zien dat wij van de onderzochte gemeentes de enige gemeente zijn, die ook bij de rattenbestrijding bij bedrijven geen kosten in rekening brengen. Hoe gaat de bestrijding van de ratten geregeld worden in de gemeente Noordenveld vanaf 1 mei 2015 Meldingen in het openbaar gebied binnen de bebouwde kom worden snel aangepakt. Ten aanzien van particulieren geven we bij overlast van ratten voorlichting en zo nodig bestrijden we de ratten. We brengen hiervoor geen kosten in rekening. Bedrijven die last hebben van ratten worden voorgelicht. Dit kan ook betekenen dat wordt geadviseerd om over te gaan tot bestrijding. Bedrijven zullen de ratten zelf moeten bestrijden (op de wettelijk toegestane manieren) of zullen een particulier bedrijf moeten inschakelen, waarbij de kosten voor eigen rekening zijn. Wanneer de volksgezondheid in het geding is en er wordt door het bedrijf niet aan bestrijding gedaan, dan kan het College handhavend optreden om de overtreder hiertoe te dwingen. Als het bedrijf daartoe niet overgaat zal de gemeente tevens de gemaakte kosten trachten te verhalen. Hoe te handelen? 1. Een melder meldt dat hij last heeft van ongedierte 2. Is er sprake van een melding over ratten in het openbaar gebied binnen de bebouwde kom, dan zal de ongediertebestrijder, zo nodig, overgaan tot bestrijding. De ongediertebestrijder bepaalt of bestrijding noodzakelijk is. 3. Is er sprake van een situatie waarbij ratten zijn aangetroffen bij particulieren? Is dit het geval, dan komt de ongediertebestrijder langs, geeft voorlichting en bestrijdt de ratten, zo nodig, zonder hiervoor kosten in rekening te brengen. De ongediertebestrijder bepaalt of bestrijding no odzakelijk is. 4. Is de melder een bedrijf? Het bedrijf wordt voorgelicht over hoe zij moeten handelen en welke maatregelen kunnen worden genomen. Dit kan ook betekenen dat telefonisch wordt geadviseerd om een particulier bedrijf in te schakelen voor de bestrijding. Alleen bij twijfel (gevaar voor volksgezondheid of rattenplaag) wordt nog ter plaatse gekeken, voorlichting geven en zo nodig actie ondernomen. De kosten kunnen, mits geen sprake is van kosten waarbij de algemene volksgezondheid en leefbaarheid in het geding is, worden verhaald na toepassing van spoedeisende bestuursdwang.

Handhavingsintrumentarium Woningwet. Ministerie van Binnenlandse Zaken Frederike Brouwer

Handhavingsintrumentarium Woningwet. Ministerie van Binnenlandse Zaken Frederike Brouwer Handhavingsintrumentarium Woningwet Ministerie van Binnenlandse Zaken Frederike Brouwer 1 2 Inhoudsopgave Achtergrond en aanleiding Wetswijzing 2015 Onderzoek en leerkring Uitkomsten onderzoek Toekomst

Nadere informatie

Datum 21 december 2017 Betreft Beantwoording vragen over het bericht "De overheid is de regie kwijt in het bestrijden van overlast van ratten"

Datum 21 december 2017 Betreft Beantwoording vragen over het bericht De overheid is de regie kwijt in het bestrijden van overlast van ratten > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Directoraat-generaal Agro en Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den

Nadere informatie

TOELICHTING BEHOREND BIJ BELEIDSREGELS WET AANPAK WOONOVERLAST GEMEENTE VEENENDAAL

TOELICHTING BEHOREND BIJ BELEIDSREGELS WET AANPAK WOONOVERLAST GEMEENTE VEENENDAAL TOELICHTING BEHOREND BIJ BELEIDSREGELS WET AANPAK WOONOVERLAST GEMEENTE VEENENDAAL 1. Inleiding In Veenendaal is er veel aandacht voor het begrip woonoverlast. Het is van belang dat woonoverlast zo goed

Nadere informatie

Gelet op artikel 151d van de Gemeentewet en artikel 2:77a van de Algemene Plaatselijke Verordening Oss,

Gelet op artikel 151d van de Gemeentewet en artikel 2:77a van de Algemene Plaatselijke Verordening Oss, Onderwerp: Beleid aanpak woonoverlast Oss 2017 De burgemeester van Oss, Gelet op artikel 151d van de Gemeentewet en artikel 2:77a van de Algemene Plaatselijke Verordening Oss, Besluit vast te stellen het

Nadere informatie

Artikel I. Artikel II

Artikel I. Artikel II Verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening 2008 vastgesteld bij raadsbesluit van 20 augustus 2008 (Gemeenteblad 3A, nr. 155/390), laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit ); Artikel

Nadere informatie

b e s l u i t : vast te stellen de volgende wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Dordrecht (zevende wijziging)

b e s l u i t : vast te stellen de volgende wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Dordrecht (zevende wijziging) Ontwerp besluit De RAAD van de gemeente Dordrecht; Raadsgriffie Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van... 2017, kenmerk ; gelet op artikel

Nadere informatie

vast te stellen de volgende beleidsregels voor het toepassen van artikel 13b, eerste lid van de Opiumwet, onder de naam

vast te stellen de volgende beleidsregels voor het toepassen van artikel 13b, eerste lid van de Opiumwet, onder de naam Gemeente Loon op Zand De Burgemeester van Loon op Zand, overwegende: dat artikel 13b, eerste lid, van de Opiumwet de burgemeester de bevoegdheid geeft om een last onder bestuursdwang toe te passen indien

Nadere informatie

Notitie Handhaving hinderlijk overhangend groen gemeente Voorschoten

Notitie Handhaving hinderlijk overhangend groen gemeente Voorschoten Notitie Handhaving hinderlijk overhangend groen gemeente Voorschoten Gemeente Voorschoten Auteur(s): Patrick Spiegeler en Ralph Pitlo Notitie: Handhaving hinderlijk overhangend groen gemeente Voorschoten

Nadere informatie

3. Mogelijkheid: extra bevoegdheid op grond van artikel 151d Gemeentewet

3. Mogelijkheid: extra bevoegdheid op grond van artikel 151d Gemeentewet Toelichting 1. Inleiding Woonoverlast komt overal in het land voor en is een hardnekkig maatschappelijk probleem. De aanpak ervan, preventie en beëindiging, is een belangrijk punt op de agenda van het

Nadere informatie

dat door toepassing van artikel 174a Gemeentewet herhaling van overlast vanuit en rond woningen en lokalen kan worden voorkomen;

dat door toepassing van artikel 174a Gemeentewet herhaling van overlast vanuit en rond woningen en lokalen kan worden voorkomen; Victoriabeleid Alkmaar De burgemeester van Alkmaar Overwegende: dat overlast vanuit en rond woningen en lokalen een zeer ernstige inbreuk vormt op de leefbaarheid van een wijk en op de veiligheidsgevoelens

Nadere informatie

Presentatie RBO Aanpak woonoverlast/inzet Wet Woonoverlast

Presentatie RBO Aanpak woonoverlast/inzet Wet Woonoverlast Presentatie RBO 12-10-2017 Aanpak woonoverlast/inzet Wet Woonoverlast Een succesvolle aanpak van woonoverlast: 1. kenmerkt zich door een integrale aanpak, waarbij naast gemeente ook politie, corporaties

Nadere informatie

Raadsvergadering. Onderwerp Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Bunnik 2012 in verband met Wet aanpak woonoverlast

Raadsvergadering. Onderwerp Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Bunnik 2012 in verband met Wet aanpak woonoverlast RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 22 juni 2017 17-046 Onderwerp Wijziging APV in verband met Wet aanpak woonoverlast Aan de raad, Onderwerp Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Bunnik

Nadere informatie

TOELICHTING Tweede wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Heusden 2016 (APV)

TOELICHTING Tweede wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Heusden 2016 (APV) TOELICHTING Tweede wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Heusden 2016 (APV) A In artikel 1:6, onderdeel d, wordt na gemaakt binnen ingevoegd: of gedurende. De volledige tekst van de bepaling

Nadere informatie

Brandweer. Haaglanden Den Haag. Datum: 8 december 2008 Kenmerk: BRW 2008/26. De commandant van de Brandweer

Brandweer. Haaglanden Den Haag. Datum: 8 december 2008 Kenmerk: BRW 2008/26. De commandant van de Brandweer Brandweer Haaglanden Den Haag RIS144698_15-DEC-2008 Datum: 8 december 2008 Kenmerk: BRW 2008/26 De commandant van de Brandweer Gelet op het besluit van burgemeester en wethouders van 2 december 2008, nr.

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rotterdam. Nr. 65154 17 juli 2015 Beleidsregel Funderingsherstel Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Gelezen het voorstel van

Nadere informatie

l lllll llllll lllll llll llllll lllll lllll lllll lllll lllll llll llll

l lllll llllll lllll llll llllll lllll lllll lllll lllll lllll llll llll BSD-fractie T.a.v. De heer L. van der Kallen Nieuwstraat 4 4611 RS Bergen op Zoom l lllll llllll lllll llll llllll lllll lllll lllll lllll lllll llll llll Uw kenmerk Uw brief Onderwerp: LK/14090 16-12-2014

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Gelet op artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht;

PROVINCIAAL BLAD. Gelet op artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht; PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van de provincie Noord-Holland Nr. 5264 24 juli 2019 Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 16 juli 2019, nr. 1242979/1243050, tot vaststelling van de

Nadere informatie

Toezicht & Handhaving (TH)

Toezicht & Handhaving (TH) (TH) Het wijzen van hem ondergeschikte personen als toezichthouder voor het houden van toezicht op de naleving van algemeen verbindende voorschriften, geboden en verboden alsmede de op de in die wet- en

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 249 Wet van 4 juni 2014 tot wijziging van de Woningwet in verband met het versterken van het handhavingsinstrumentarium 0 Wij Willem-Alexander,

Nadere informatie

MANDAAT-, VOLMACHT- EN MACHTIGINGSLIJST

MANDAAT-, VOLMACHT- EN MACHTIGINGSLIJST MANDAAT-, VOLMACHT- EN MACHTIGINGSLIJST Algemeen A01 A02 De voorbereiding en uitvoering van besluiten van het bevoegd gezag, voor zover vallend binnen de taken van de RUD Zuid-Limburg. Het voeren van correspondentie

Nadere informatie

Handhaven is een vak NVBR

Handhaven is een vak NVBR Handhaven is een vak (workshop 4) NVBR Ing. L.R.G van Doornum Oude Bouwverordening (1) Hoofdstuk 6 Bouwverordening Grondslag art. 8 lid 2 WW lid 2a sub 4: - De bouwverordening bevat voorschriften omtrent:

Nadere informatie

Mandaatbesluit Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB)

Mandaatbesluit Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) Mandaatbesluit Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) 1. Het college verleent aan de Directie van de OMWB de bevoegdheid tot het nemen van alle besluiten (zoals vermeld in onderstaande bevoegdheidsgrondslag)

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Stadsregio Amsterdam. Nr. 400 30 november 2015 Beleidsregels Bestuurlijke boete Wet lokaal spoor 2015 Het dagelijks bestuur

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Gelet op artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht;

PROVINCIAAL BLAD. Gelet op artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht; PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van de provincie Noord-Holland Nr. 5651 30 juli 2018 Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 17 juli 2018 tot vaststelling van de Beleidsregel openbaarmaking

Nadere informatie

Schoonderbeek en Partners Advies BV Postbus 374 6710 BJ Ede Trefwoorden: Gezondheidszorgfunctie, (sub)brandcompartimentering Datum: 7 oktober 2010

Schoonderbeek en Partners Advies BV Postbus 374 6710 BJ Ede Trefwoorden: Gezondheidszorgfunctie, (sub)brandcompartimentering Datum: 7 oktober 2010 AANVRAAG Registratienummer: Betreft: Eisen bestaand gezondheidszorggebouw Aanvrager: ir. C.A.E. (Kees) Rijk Schoonderbeek en Partners Advies BV Postbus 374 6710 BJ Ede Trefwoorden: Gezondheidszorgfunctie,

Nadere informatie

Interpretatiedocument Sloopmelding m.b.t. reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden

Interpretatiedocument Sloopmelding m.b.t. reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden In welke situaties zijn reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden van toepassing? Interpretatiedocument Sloopmelding m.b.t. reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden Omgevingsdienst NL - Werkkamer

Nadere informatie

Beleidsregel Wet aanpak woonoverlast 2018 Ridderkerk

Beleidsregel Wet aanpak woonoverlast 2018 Ridderkerk GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Ridderkerk Nr. 76886 13 april 2018 Beleidsregel Wet aanpak woonoverlast 2018 Ridderkerk De burgemeester van de gemeente Ridderkerk; Gelet op artikel 151d

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. maar minder dan maar minder dan maar minder dan

PROVINCIAAL BLAD. maar minder dan maar minder dan maar minder dan PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van de provincie Utrecht Nr. 1819 24 april 2017 Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 11 april 2017, nr. 81AB37E1, tot publicatie van de Beleidsregel bestuurlijke

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 798 Wijziging van de Woningwet in verband met het versterken van het handhavingsinstrumentarium Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander,

Nadere informatie

7 mei 2014. BBPZ/MCal/RBos/14-107. Tweede Kamer der Staten-Generaal T.a.v. dhr. Dr. K.H.D.M. Dijkhoff Postbus 20018 2500 EA Den Haag

7 mei 2014. BBPZ/MCal/RBos/14-107. Tweede Kamer der Staten-Generaal T.a.v. dhr. Dr. K.H.D.M. Dijkhoff Postbus 20018 2500 EA Den Haag Datum 7 mei 2014 Kenmerk BBPZ/MCal/RBos/14-107 Tweede Kamer der Staten-Generaal T.a.v. dhr. Dr. K.H.D.M. Dijkhoff Postbus 20018 2500 EA Den Haag Koningin Julianaplein 10 2595 AA Den Haag Postbus 93121

Nadere informatie

Beleidsnota: Verwijdering van inboedels bij (huis)uitzettingen

Beleidsnota: Verwijdering van inboedels bij (huis)uitzettingen Beleidsnota: Verwijdering van inboedels bij (huis)uitzettingen Gemeente Waalre Afdeling Publiekszaken Team handhaving 2009 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3. 2. Situatie zonder beleid 4. 3. Beleid 5. 3.1 Uitspraak

Nadere informatie

PREVENTIEVE DWANGSOM BIJ OVERLASTGEVEND GEDRAG

PREVENTIEVE DWANGSOM BIJ OVERLASTGEVEND GEDRAG PREVENTIEVE DWANGSOM BIJ OVERLASTGEVEND GEDRAG Doel van de beleidsregel preventieve dwangsom bij overlastgevend gedrag. Met deze preventieve dwangsom wordt getracht het gedrag van overlastgevende personen

Nadere informatie

Zó handhaven we in Laarbeek Regels, overtredingen en de gevolgen

Zó handhaven we in Laarbeek Regels, overtredingen en de gevolgen Zó handhaven we in Laarbeek Regels, overtredingen en de gevolgen Regels, overtredingen en de gevolgen De overheid heeft regels gemaakt om de omgeving waarin we wonen, werken en recreëren zo schoon, mooi

Nadere informatie

BESTEMD VOOR WKPB REGISTER I

BESTEMD VOOR WKPB REGISTER I BESTEMD VOOR WKPB REGISTER I Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12655, 2500 DP Den Haag AANTEKENEN De heer A.F. Muller 2571 BP Den Haag Onderwerp Last onder dwangsom: Uw brief van Ons kenmerk 201217664/5286109

Nadere informatie

Wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Asten 2017 inclusief bijbehorende toelichting

Wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Asten 2017 inclusief bijbehorende toelichting WAAR RAADSBESLUIT Wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Asten 2017 inclusief bijbehorende toelichting Zaaknummer 2018073298 Onderwerp: Dagtekening: Agendanummer: Wijziging van de

Nadere informatie

Beleidsregel handhaving Wet Damocles

Beleidsregel handhaving Wet Damocles 1 "Al gemeente f(s Heemskerk Beleidsregel handhaving Wet Damocles 15 december 2014 BIVO/2014/30108 Illill Hl lllll lllll lllll lllll Z015994FE86 fë BELEIDSREGEL HANDHAVING WET DAMOCLES Inhoudsopgave Beleidsregel

Nadere informatie

Besluit tot openbaarmaking

Besluit tot openbaarmaking Besluit als bedoeld in artikel 8 van de Wet openbaarheid van bestuur Zaak: OB/001 Kenmerk: 00.061.063 Openbaarmaking onder kenmerk: Besluit tot openbaarmaking Besluit tot openbaarmaking van de besluiten

Nadere informatie

Bijtprotocol Amsterdam. concept

Bijtprotocol Amsterdam. concept Bijtprotocol Amsterdam concept Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Doel... 3 3 Bevoegd gezag... 4 4 Bijtincidenten... 4 4.1 Licht bijtincident... 5 4.2 Ernstig bijtincident... 5 5 Uitvoering... 5 5.1 Licht bijtincident,

Nadere informatie

Toezicht & Handhaving in de Gemeente Meerssen

Toezicht & Handhaving in de Gemeente Meerssen Toezicht & Handhaving in de Gemeente Meerssen INLEIDING De meeste mensen willen graag wonen in een gemeente die veilig is en er netjes en verzorgd uitziet. Maar we willen ook wel eens iets aan de omgeving

Nadere informatie

Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. 27 juni ECLBR/U Lbr. 17/038 (070) Model APV-bepaling aanpak woonoverlast

Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. 27 juni ECLBR/U Lbr. 17/038 (070) Model APV-bepaling aanpak woonoverlast Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Datum 27 juni 2017 Ons kenmerk ECLBR/U201700479 Lbr. 17/038 Telefoon (070) 373 8843 Bijlage(n) 3 Onderwerp Model APV-bepaling aanpak woonoverlast Samenvatting

Nadere informatie

I. Vast te stellen de bij dit besluit gevoegde Beleidsregel kostenverhaal bij ontruimingen.

I. Vast te stellen de bij dit besluit gevoegde Beleidsregel kostenverhaal bij ontruimingen. Gemeente Den Haag BELEIDSREGEL KOSTENVERHAAL BIJ ONTRUIMINGEN Ons kenmerk DSB/2012.459 RIS 253475 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, gezien dat: gemaakte kosten bij gedwongen ontruiming van panden

Nadere informatie

Memo. aan. de gemeenteraad Jaarverslag 2012 handhaving bouwregelgeving. van. Burgemeester en wethouders R.O. 27 augustus 2013.

Memo. aan. de gemeenteraad Jaarverslag 2012 handhaving bouwregelgeving. van. Burgemeester en wethouders R.O. 27 augustus 2013. Memo aan onderwerp van directie afdeling telefoon datum de gemeenteraad Jaarverslag 2012 handhaving bouwregelgeving Burgemeester en wethouders R.O. 27 augustus 2013 Memo Geachte dames en heren, Hierbij

Nadere informatie

Integraal Handhavingsbeleidsplan De Ronde Venen, 26 september 2012. Bijlage VI Toelichting op de bestuursrechtelijke sanctiemiddelen

Integraal Handhavingsbeleidsplan De Ronde Venen, 26 september 2012. Bijlage VI Toelichting op de bestuursrechtelijke sanctiemiddelen Bijlage VI Toelichting op de bestuursrechtelijke sanctiemiddelen 76 Bestuursrechtelijke sanctiemiddelen De gemeente De Ronde Venen kan tegen overtreders met meerdere verschillende sanctiemiddelen, al dan

Nadere informatie

Mandaatbesluit van de gemeente Maastricht aan de Directeur van de RUD Zuid- Limburg

Mandaatbesluit van de gemeente Maastricht aan de Directeur van de RUD Zuid- Limburg BIJLAGE 2 Mandaatbesluit van de gemeente Maastricht aan de Directeur van de RUD Zuid- Limburg Burgemeester en Wethouders van de gemeente Maastricht Gelet op: - afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

Nadere informatie

SANCTIEBELEID VOORSCHRIFTEN BRANDVEILIGHEID

SANCTIEBELEID VOORSCHRIFTEN BRANDVEILIGHEID SANCTIEBELEID VOORSCHRIFTEN BRANDVEILIGHEID 1 INDEX. 1. Inleiding 3 2. Handhavingsinstrumenten 3 3. Indeling overtredingen naar zwaarte (kwalificatie). 6 4. Te handhaven voorschriften en de te gebruiken

Nadere informatie

Beleidsregel Victoriabeleid Valkenburg aan de Geul 2016

Beleidsregel Victoriabeleid Valkenburg aan de Geul 2016 Beleidsregel Victoriabeleid Valkenburg aan de Geul 2016 Beleidsregels van de burgemeester van Valkenburg aan de Geul voor de uitvoering van artikel 174a van de Gemeentewet, dat de burgemeester de bevoegdheid

Nadere informatie

Uitvoering handhaving recreatief (nacht)verblijf buiten kampeerterreinen

Uitvoering handhaving recreatief (nacht)verblijf buiten kampeerterreinen Uitvoering handhaving recreatief (nacht)verblijf buiten kampeerterreinen Versie 14 april 2011 (inclusief wijzigingen B&W - beslissing d.d. 12 april 2011) Pagina 1 van 5 Inleiding De afgelopen jaren is

Nadere informatie

VMR Actualiteitendag

VMR Actualiteitendag VMR Actualiteitendag Handhaving - overtreder 20 maart 2014 mr. T.E.P.A. Lam advocaat Hekkelman Advocaten senior docent/onderzoeker Radboud Universiteit Nijmegen Begrip overtreder bij bestuurlijke handhaving

Nadere informatie

Wijziging Bouwverordening Gemeente Terneuzen. De gewijzigde Bouwverordening van de gemeente Terneuzen vast te stellen.

Wijziging Bouwverordening Gemeente Terneuzen. De gewijzigde Bouwverordening van de gemeente Terneuzen vast te stellen. Lijst agendapunten nummer: Kenmerk: 11b 3869 / 2006016316 Afdeling: Brandweer VERORDENING Datum: 10 mei 2007 Onderwerp: Wijziging Bouwverordening Gemeente Terneuzen De raad van de gemeente Terneuzen; gelezen

Nadere informatie

Uitspraak /1

Uitspraak /1 1 van 5 24-11-2015 21:22 Uitspraak 200305677/1 Datum van uitspraak: donderdag 6 mei 2004 Tegen: Proceduresoort: Rechtsgebied: ECLI: 200305677/1. Datum uitspraak: 6 mei 2004 het college van burgemeester

Nadere informatie

D (Gelieve bij correspondentie dit nummer te vermelden) Behandeld door

D (Gelieve bij correspondentie dit nummer te vermelden) Behandeld door A A N T E K E N E N Hoefnagel en Zoon B.V. Veerweg 10 2957 CP NIEUW-LEKKERLAND Uw brief van Verzenddatum 19 oktober 2017 Uw kenmerk Reactie op Zaaknummer Last onder dwangsom Onderwerp Ons kenmerk (Gelieve

Nadere informatie

BIJLAGE 2. Handhaving volgens de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

BIJLAGE 2. Handhaving volgens de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen BIJLAGE 2. Handhaving volgens de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Handhaving volgens de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE HANDHAVING RUIMTELIJK BESTUURSRECHT 2009 GEMEENTE ZALTBOMMEL

VOORTGANGSRAPPORTAGE HANDHAVING RUIMTELIJK BESTUURSRECHT 2009 GEMEENTE ZALTBOMMEL VOORTGANGSRAPPORTAGE HANDHAVING RUIMTELIJK BESTUURSRECHT 2009 GEMEENTE ZALTBOMMEL Bestuur, Vergunning en Handhaving Voortgangsrapportage van resultaten van handhaving in 2009 over de periode van 1 januari

Nadere informatie

Buitengebruik rodenticiden verdwijnt! Integrated Pest Management. Rodenticiden. Integrated Pest Management. Samenwerking met partners in de keten

Buitengebruik rodenticiden verdwijnt! Integrated Pest Management. Rodenticiden. Integrated Pest Management. Samenwerking met partners in de keten Samenwerking met partners in de keten Buitengebruik rodenticiden verdwijnt! Of toch niet helemaal? Rodenticiden Samenwerking met partners in de keten Bruce Schoelitsz Kennis- en Adviescentrum Dierplagen

Nadere informatie

Beleidshandreiking. Plaagdiermanagement

Beleidshandreiking. Plaagdiermanagement Beleidshandreiking Plaagdiermanagement Titelpagina Beleidshandreiking Plaagdiermanagement Auteurs Kuijs, Tim Nijenhuis, Michelle Schroijen, Ellen Projectbegeleiders Bax, Jeroen Horst, van der Klaske Opdrachtgever

Nadere informatie

Asbestbrand en recht. L.E.M. Hendriks Advocatenkantoor Wyck Maastricht www.wyck-advocaten.nl

Asbestbrand en recht. L.E.M. Hendriks Advocatenkantoor Wyck Maastricht www.wyck-advocaten.nl Asbestbrand en recht L.E.M. Hendriks Advocatenkantoor Wyck Maastricht www.wyck-advocaten.nl Asbest en regelgeving Veel ingewikkelde wetgeving Zal strenger worden: asbest is gevaarlijk(er) Rapport Gezondheidsraad

Nadere informatie

Handhavingsarrangement prostitutie Alkmaar 2016

Handhavingsarrangement prostitutie Alkmaar 2016 CVDR Officiële uitgave van Alkmaar. Nr. CVDR441134_1 29 mei 2018 Handhavingsarrangement prostitutie Alkmaar 2016 Dit handhavingsarrangement geldt voor zowel de vergunde seksbedrijven als illegale prostitutie.

Nadere informatie

Interpretatiedocument Onderscheid bouwwerken en objecten in relatie tot het indienen van een sloopmelding

Interpretatiedocument Onderscheid bouwwerken en objecten in relatie tot het indienen van een sloopmelding Wanneer is een asbesttoepassing een bouwwerk en wanneer een object? Interpretatiedocument Onderscheid bouwwerken en objecten in relatie tot het indienen van een sloopmelding Omgevingsdienst NL Werkkamer

Nadere informatie

Beleidsregel sluiting van voor het publiek openstaande gebouwen

Beleidsregel sluiting van voor het publiek openstaande gebouwen Beleidsregel sluiting van voor het publiek openstaande gebouwen Corsanr.: 18.012539 De burgemeester van Rijswijk, gelet op artikel 2:41a van de Algemene plaatselijke verordening Rijswijk 2017, waarin is

Nadere informatie

Sluitingsbeleid ex artikel 13b Opiumwet

Sluitingsbeleid ex artikel 13b Opiumwet Sluitingsbeleid ex artikel 13b Opiumwet Juridisch kader Op basis van de artikelen 2 en 3 van de Opiumwet is het verboden een middel als bedoeld in de bij deze wet behorende lijst I en lijst II, dan wel

Nadere informatie

Nieuwegein. Datum 29 april 2016 Portefeuillehouder P.W.M. Snoeren

Nieuwegein. Datum 29 april 2016 Portefeuillehouder P.W.M. Snoeren Nieuwegein 2016-186 Aan De raad van de gemeente Nieuwegein Onderwerp Beantwoording art. 42 br. VSP d.d. 29-04-16 inzake toepassen bestuursdwang wegens asbesthoudend materiaal kerk aan (zie 2016-146) Afdeling

Nadere informatie

Beleidsregels artikel 13b Opiumwet Twenterand 2012

Beleidsregels artikel 13b Opiumwet Twenterand 2012 Beleidsregels artikel 13b Opiumwet Twenterand 2012 De burgemeester van Twenterand; Gelet op artikel 13b Opiumwet en artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht; Overwegende: 1. dat artikel 13b lid 1 Opiumwet

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR424079_1. Beleidsregel onderzoeksplicht funderingen

CVDR. Nr. CVDR424079_1. Beleidsregel onderzoeksplicht funderingen CVDR Officiële uitgave van Rotterdam. Nr. CVDR424079_1 3 juli 2018 Beleidsregel onderzoeksplicht funderingen Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, gelezen het voorstel van

Nadere informatie

Samenvatting van de Productkenmerken. Rodilon Soft Block

Samenvatting van de Productkenmerken. Rodilon Soft Block HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN BIJLAGE I bij het besluit d.d. 3 april 2015 tot wijziging van de toelating van het biocide Rodilon Soft Block, toelatingsnummer 12966

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr

GEMEENTEBLAD. Nr GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Maassluis Nr. 143360 5 juli 2018 Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maassluis houdende regels omtrent toepassen spoedeisende

Nadere informatie

BIJLAGE 2 Nadere uitwerking van de in het stroomschema genoemde situaties.

BIJLAGE 2 Nadere uitwerking van de in het stroomschema genoemde situaties. BIJLAGE 2 Nadere uitwerking van de in het stroomschema genoemde situaties. *0 Als handhavingsverzoek wordt beschouwd een schriftelijk verzoek waarin door een belanghebbende onomstotelijk wordt verzocht

Nadere informatie

Samenvatting van de Productkenmerken. Rodilon Wheat Tech

Samenvatting van de Productkenmerken. Rodilon Wheat Tech HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN BIJLAGE IV bij het besluit d.d. 12 juni 2015 tot wijziging van de toelating van het biocide Rodilon Wheat Tech, toelatingsnummer

Nadere informatie

Beleidsregel van de burgemeester van de gemeente Losser houdende regels omtrent Beleidsregel Wet aanpak woonoverlast gemeente Losser

Beleidsregel van de burgemeester van de gemeente Losser houdende regels omtrent Beleidsregel Wet aanpak woonoverlast gemeente Losser CVDR Officiële uitgave van Losser. Nr. CVDR610009_1 11 mei 2018 Beleidsregel van de burgemeester van de gemeente Losser houdende regels omtrent Beleidsregel Wet aanpak woonoverlast gemeente Losser De burgemeester

Nadere informatie

Aanpassing Apv i.v.m. inwerkingtreden reclame-uitingenbeleid. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein

Aanpassing Apv i.v.m. inwerkingtreden reclame-uitingenbeleid. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein Raad VOORBLAD Onderwerp Aanpassing Apv i.v.m. inwerkingtreden reclame-uitingenbeleid Agendering Commissie Bestuurlijk Domein Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal

Nadere informatie

BIJLAGE 2. Handhaving volgens de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

BIJLAGE 2. Handhaving volgens de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen BIJLAGE 2. Handhaving volgens de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen 202 Handhaving volgens de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Vast te stellen de beleidsregel bestuurlijke handhaving van artikel 13b Opiumwet (Damoclesbeleid)

Vast te stellen de beleidsregel bestuurlijke handhaving van artikel 13b Opiumwet (Damoclesbeleid) De burgemeester van de Gemeente Valkenswaard; Gelet op artikel 13b Opiumwet en artikel 2 Politiewet; BESLUIT: Vast te stellen de beleidsregel bestuurlijke handhaving van artikel 13b Opiumwet (Damoclesbeleid)

Nadere informatie

gelet op artikel 2:79, lid 2, Algemene Plaatselijke Verordening Zeewolde 2018;

gelet op artikel 2:79, lid 2, Algemene Plaatselijke Verordening Zeewolde 2018; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Zeewolde Nr. 97241 9 mei 2018 Beleidsregel van de burgemeester van de gemeente Zeewolde houdende regels omtrent aanpak van woonoverlast Beleidsregel Wet aanpak

Nadere informatie

Beleidsregels Wet aanpak woonoverlast gemeente Bunnik

Beleidsregels Wet aanpak woonoverlast gemeente Bunnik Beleidsregels Wet aanpak woonoverlast gemeente Bunnik Doel: Deze beleidsregels hebben als doel regels te stellen met betrekking tot het opleggen van een gedragsaanwijzing als bedoeld in artikel 151d Gemeentewet,

Nadere informatie

UITVOERINGSBELEID ARTIKEL 2:40 APV (WET AANPAK WOONOVERLAST)

UITVOERINGSBELEID ARTIKEL 2:40 APV (WET AANPAK WOONOVERLAST) UITVOERINGSBELEID ARTIKEL 2:40 APV (WET AANPAK WOONOVERLAST) De burgemeester van Den Haag, gelet op het bepaalde in artikel 151d Gemeentewet en artikel 2:40 van de APV : besluit I. vast te stellen het

Nadere informatie

Handhavingsbeleid Wet lokaal spoor. 1. Inleiding

Handhavingsbeleid Wet lokaal spoor. 1. Inleiding Handhavingsbeleid Wet lokaal spoor 1. Inleiding De Wet lokaal spoor (Wls) treedt in werking op 1 december 20015. Deze wet beoogt de wetgeving inzake de lokale spoorwegen te moderniseren en zorgt ervoor

Nadere informatie

Gelet op artikel 77b van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Losser BESLUIT:

Gelet op artikel 77b van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Losser BESLUIT: Gemeente Losser Gemeentehuis Raadhuisplein 1 corr. adres: Postbus 90 7580 AB Losser Tel. 053-537 74 44 Fax 053-537 73 17 Zaaknr : 17Z02725 Documentnr : 17.0031408 NL76 RABO 0337 3023 16 De burgemeester

Nadere informatie

Gelet op artikel 2.16b, eerste lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening 2008;

Gelet op artikel 2.16b, eerste lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening 2008; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Amsterdam Nr. 66077 18 maart 2019 Rectificatie: Besluit van de burgemeester van Amsterdam tot aanwijzing van een gebied waarin het verboden is op alle dagen

Nadere informatie

Samenvatting van de Productkenmerken STRONG

Samenvatting van de Productkenmerken STRONG HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN BIJLAGE I bij het besluit d.d. 19 december 2014 tot wijziging van de toelating voor het middel STRONG, toelatingnummer NL-0005185-0000

Nadere informatie

Samenvatting van de Productkenmerken. Rodilon Soft Block

Samenvatting van de Productkenmerken. Rodilon Soft Block HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN BIJLAGE I bij het herstelbesluit d.d. 10 juli 2015 voor het middel Rodilon Soft Block, toelatingsnummer 12966 N Samenvatting van

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR412641_1. Beleid bijtincidenten honden H1. Juridisch kader. 31 juli Officiële uitgave van Deurne.

CVDR. Nr. CVDR412641_1. Beleid bijtincidenten honden H1. Juridisch kader. 31 juli Officiële uitgave van Deurne. CVDR Officiële uitgave van Deurne. Nr. CVDR412641_1 31 juli 2018 Beleid bijtincidenten honden 2016 H1. Juridisch kader - Gemeentewet (Gw), artikel 125 - Gemeentewet (Gw), artikel 172 - Algemene Plaatselijke

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 314 Wijziging van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek in verband met de selectieve woningtoewijzing ter beperking van

Nadere informatie

STAPPENPLAN BEHORENDE BIJ DE BELEIDSREGEL BEHOUD EIGENDOMSRECHT EN AANPAK VAN GEBRUIK GEMEENTEGROND ZONDER TOESTEMMING

STAPPENPLAN BEHORENDE BIJ DE BELEIDSREGEL BEHOUD EIGENDOMSRECHT EN AANPAK VAN GEBRUIK GEMEENTEGROND ZONDER TOESTEMMING STAPPENPLAN BEHORENDE BIJ DE BELEIDSREGEL BEHOUD EIGENDOMSRECHT EN AANPAK VAN GEBRUIK GEMEENTEGROND ZONDER TOESTEMMING Situatie waarbij in rood de erfgrens is aangegeven. 1. Inleiding Dit stappenplan maakt

Nadere informatie

: wijziging Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Stadskanaal 2008

: wijziging Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Stadskanaal 2008 Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande *Z0091D57769* velden worden door tekstverwerking ingevuld!!! Raadsvergadering

Nadere informatie

Besluit tot openbaarmaking

Besluit tot openbaarmaking Kansspelautoriteit OPENBAAR Besluit als bedoeld in artikel 8 van de Wet openbaarheid van bestuur Zaak: 399 Kenmerk: 00.080.086 Openbaarmaking onder kenmerk: 00.082. 721 Besluit tot openbaarmaking Besluit

Nadere informatie

Besluit tot openbaarmaking

Besluit tot openbaarmaking Besluit als bedoeld in artikel 8 van de Wet openbaarheid van bestuur Kenmerk: Besluit tot openbaarmaking Besluit tot openbaarmaking van het besluit tot het opleggen van de last onder dwangsom aan BankGiro

Nadere informatie

DATUM 17 juli 2014 ONDERWERP Mogelijkheid indienen zienswijze over voornemen opleggen last onder bestuursdwang ONSNUMIVIER 14.

DATUM 17 juli 2014 ONDERWERP Mogelijkheid indienen zienswijze over voornemen opleggen last onder bestuursdwang ONSNUMIVIER 14. Gemeente Hoogeveen AANTEKENEN Hotel Hoogeveen Beheer B.V./Hotel-Restaurant Hoogeveen Mathijsenstraat 1 7909 AP HOOGEVEEN DATUM 17 juli 2014 ONDERWERP Mogelijkheid indienen zienswijze over voornemen opleggen

Nadere informatie

Damoclesbeleid gemeente Heerhugowaard 2018

Damoclesbeleid gemeente Heerhugowaard 2018 Nr.: INT18-1020 Damoclesbeleid gemeente Heerhugowaard 2018 Hennepteelt en handel in hard- en softdrugs zijn de afgelopen jaren sterk toegenomen en geprofessionaliseerd en daarmee ook de risico s die daar

Nadere informatie

Beleidsregel Wet aanpak woonoverlast Nederweert

Beleidsregel Wet aanpak woonoverlast Nederweert Beleidsregel Wet aanpak woonoverlast Nederweert De burgemeester van de gemeente Nederweert, Gelet op artikel 151d van de Gemeentewet en artikel 2:79 van de Algemene plaatselijke verordening Nederweert;

Nadere informatie

Protocol bijtincidenten honden gemeente Nuenen c.a. 2018

Protocol bijtincidenten honden gemeente Nuenen c.a. 2018 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten Nr. 237569 7 november 2018 Protocol bijtincidenten honden gemeente Nuenen c.a. 2018 1. Inleiding Veel mensen hebben huisdieren,

Nadere informatie

Samenvatting van de Productkenmerken. PROBLOC (Ratattract)

Samenvatting van de Productkenmerken. PROBLOC (Ratattract) HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN BIJLAGE I bij het besluit d.d. 19 december 2014 tot wijziging van de toelating voor het middel PROBLOC, toelatingnummer NL-0001231-0000

Nadere informatie

Asbest in gemeentelijke gebouwen. Een praktisch handvat voor het omgaan met asbest

Asbest in gemeentelijke gebouwen. Een praktisch handvat voor het omgaan met asbest Asbest in gemeentelijke gebouwen Een praktisch handvat voor het omgaan met asbest Bezit uw gemeente gebouwen waarin asbest is verwerkt? Het kan voorkomen dat u als gemeentelijke gebouwbeheerder met asbest

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr Damoclesbeleid 2013 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK 2 WONINGEN. 20 december 2013

GEMEENTEBLAD. Nr Damoclesbeleid 2013 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK 2 WONINGEN. 20 december 2013 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Hellendoorn. Nr. 4481 20 december 2013 Damoclesbeleid 2013 Nijverdal, 17 december 2013 Nr. 13INT04099 De Burgemeester van Hellendoorn, gelet op artikel 13b,

Nadere informatie

Beleidsregels artikel 13b Opiumwet Nissewaard gelet op artikel 13b van de Opiumwet en op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

Beleidsregels artikel 13b Opiumwet Nissewaard gelet op artikel 13b van de Opiumwet en op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht; CVDR Officiële uitgave van Nissewaard. Nr. CVDR485007_1 29 mei 2018 Beleidsregels artikel 13b Opiumwet Nissewaard 2017 De burgemeester van de gemeente Nissewaard; gelet op artikel 13b van de Opiumwet en

Nadere informatie

Behandeld door Afdeling Toezicht en Handhaving

Behandeld door Afdeling Toezicht en Handhaving A A N T E K E N E N Autokoeling Rio Rijksstraatweg 16 3316 EH DORDRECHT Uw brief van Verzenddatum 8 april 2016 Uw kenmerk Dossier D-00982886 Reactie op Zaaknummer Z-15-275163 Onderwerp Last onder dwangsom

Nadere informatie

Beleidsregel. Toepassing bestuursdwang bij huisuitzettingen

Beleidsregel. Toepassing bestuursdwang bij huisuitzettingen Beleidsregel Toepassing bestuursdwang bij huisuitzettingen 1 Inleiding Zoals in veel gemeenten het geval is, vinden er in de gemeente Woensdrecht met enige regelmaat huisuitzettingen of andere executies

Nadere informatie

Samenvatting van de Productkenmerken NORA PASTA

Samenvatting van de Productkenmerken NORA PASTA HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN BIJLAGE I bij het besluit d.d. 19 december 2014 tot wijziging van de toelating voor het middel NORA PASTA, toelatingnummer NL-0001435-0000

Nadere informatie

Artikel 13b Opiumwet (de wet Damocles) is het juridische instrument om bestuurlijk op te treden tegen illegale verkooppunten van verdovende middelen.

Artikel 13b Opiumwet (de wet Damocles) is het juridische instrument om bestuurlijk op te treden tegen illegale verkooppunten van verdovende middelen. STAPPENPLAN 13b OPIUMWET Artikel 13b Opiumwet (de wet Damocles) is het juridische instrument om bestuurlijk op te treden tegen illegale verkooppunten van verdovende middelen. Artikel 13b is toepasbaar

Nadere informatie

Zundertse regelgeving / Wetstechnische informatie

Zundertse regelgeving / Wetstechnische informatie Zundertse regelgeving / Wetstechnische informatie Rubriek Openbare orde en veiligheid Naam regeling Citeertitel Beleidsnotitie Woningontruiming n.v.t. Wettelijke grondslag Algemene plaatselijke verordening

Nadere informatie

Ons kenmerk Uw kenmerk Aantal bijlagen Datum _ februari 2018

Ons kenmerk Uw kenmerk Aantal bijlagen Datum _ februari 2018 Beschikking AANTEKENEN Tank Services Pernis B.V. T.a.v. de directie Propaanweg 27 3196 KH VONDELINGENPLAAT RT Parallelweg 1 Postbus 843 3100 AV Schiedam T 010-246 80 00 F 010-246 82 83 E info@dcmr.nl W

Nadere informatie