WMD brengt water verder Beleidsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WMD brengt water verder 2011-2015. Beleidsplan"

Transcriptie

1 WMD brengt water verder Beleidsplan

2

3 Inhoudsopgave Waterwereld in verandering 3 1. Klantrelatie 5 2. Watervoorziening 9 3. Mens en Organisatie Financiën en Verantwoording Omgeving en Samenwerking Duurzame ontwikkeling Internationale oriëntatie 31 Hoogtepunten uit de beleidsperiode Onze Missie We willen als nutsbedrijf de drinkwatervoorziening voor de Drentse burger optimaal verzorgen en voor generaties na ons veiligstellen. Met het oog op volksgezondheid moeten kwaliteit en leveringszekerheid gewaarborgd zijn. We vervullen deze taak op een maatschappelijk verantwoorde wijze, in samenwerking met onze omgeving, met oog voor duurzaamheid, doelmatig, klantgerichtheid en voortdurend werkend aan innovatie. Met onze kennis en ervaring willen we bijdragen aan ontwikkeling van de drinkwaterwatervoorziening elders in de wereld.

4 Waterwereld in verandering We bevinden ons in Nederland, in Drenthe, in een bevoorrechte positie. Overal waar je komt, kun je drinkwater tappen dat misschien wel nergens ter wereld zo schoon en betrouwbaar is als hier. Het is bovendien goedkoop en niemand hoeft het te ontberen. Daar is wel het één en ander voor nodig. We putten naar het lijkt uit oneindige voorraden. Toch kunnen deze in onze welvarende maatschappij uitgeput of vervuild raken. Klimaatverandering kan hier ook een steentje aan bij gaan dragen. Niet eens zo ver bij ons vandaan, recent in 2008, had de streek Catalonië, Noord-Spanje te maken met ernstige droogte, de waterreservoirs waren leeg. Drinkwater moest met schepen worden aangevoerd. Wie had dat gedacht? Ook dichterbij zien we dat oude waterwingebieden te maken kunnen krijgen met problemen zoals verzilting. Het oppervlaktewater bevat op veel plaatsen steeds meer stoffen die we moeten verwijderen. We leven weliswaar in een delta, zijn onze waterzuiveringen tot veel in staat en technieken maken grote sprongen voorwaarts, maar we moeten zuinig zijn op onze watervoorraden en de watersystemen die deze voeden. Dat zijn we verplicht aan de generaties na ons. De drinkwatervoorziening gaat om iets heel primairs, namelijk de volksgezondheid. Daarin past geen competitie tussen bedrijven. Het nutskarakter van WMD past ons daarom prima. Met die gedachte vormen we ons beleid voor de toekomst. WMD bevindt zich in een roerige waterwereld die voortdurend aan verandering onderhevig is. Het waarborgen van ons product drinkwater is gebaat bij stabiliteit, voorspelbaarheid en onze klanten vragen om zekerheid van levering en kwaliteit. Met deze paradox kunnen we echter prima uit de voeten. Uit ervaring blijkt dat onze organisatie floreert bij vernieuwing, deze dus ook bewust opzoekt en hieraan flexibiliteit ontleent om scherp en betrouwbaar te blijven als het gaat om onze kernactiviteiten. Onze scoop is breder dan dat. Maatschappe- lijk verantwoord ondernemen is de tweede pijler waarop onze organisatie staat. Zorgvuldig gebruik van grondstoffen, hergebruik van reststoffen, werkgelegenheid bieden aan kansarmen op de arbeidsmarkt en activiteiten ontplooien op het vlak waar de water- en energiekringloop elkaar raken zijn slechts enkele voorbeelden. We willen meerwaarde bieden aan onze aandeelhouders, de provincie Drenthe en de inliggende gemeenten. Dit beleidsplan laat zien dat WMD die koers niet wil verlaten en inzet op voortgaande innovatie, als organisatie de medewerkers maken samen het succes en als partner of kennisdrager in een groeiend aantal samenwerkingsverbanden iedere partij moet doen waar hij sterk in is. 3

5 Dit beleidsplan staat vol met ambities waarvan we met enige trots kunnen zeggen dat deze voortborduren op wat we als bedrijf al jaren goed doen. We maken uitstekend water tegen een zeer lage acceptabele prijs. Dit kunnen we alleen blijven doen door gemotiveerd te blijven om als maar beter te presteren. De komende jaren zetten we daar op in. We willen onze belangen in de regio veilig stellen. We willen toonaangevend zijn in de wijze waarop we de belangen van onze klanten dienen. Samen met andere organisaties in de waterketen in de regio doen we een hernieuwde poging om synergie te behalen uit samenwerking. Het verlagen van maatschappelijke kosten staat daarbij centraal. We hebben volop aandacht voor de mensen in ons bedrijf en voor de gevolgen van ons handelen voor het leefmilieu. Tegelijkertijd zijn we solidair met een miljard mensen in de wereld die geen toegang hebben tot schoon drinkwater. We blijven ons inspannen om, in ons geval met onze dochterbedrijven in Oost-Indonesië, drinkwater voor een grotere groep mensen beschikbaar te maken. Ook hier is samenwerking de sleutel tot succes. Assen, april 2011 Karst Hoogsteen 4

6 1. Klantrelatie De klanten van WMD verlangen een betrouwbaar product en goede service zonder daar zorgen over te hoeven hebben. Drinkwater moet er simpelweg zijn: schoon, veilig, altijd voorhanden en tegen een acceptabele prijs. Klanten willen heldere en directe communicatie in die gevallen dat er toch iets schort aan de dienstverlening. Men verwacht dat we actief communiceren over activiteiten die hen direct kunnen raken, zoals incidenten die de levering onderbreken of vervanging van de watermeter. Overige klanteninformatie moet beschikbaar zijn op het moment dat ze die nodig hebben, op een laagdrempelige manier, bijvoorbeeld te lezen op de website. Als nutsbedrijf dat al bijna 75 jaar drinkwater levert aan Drentse klanten, die niet voor een andere leverancier kunnen kiezen, hebben we nog wel eens de neiging om vóór de klant te denken. Dat is een valkuil. We zijn het aan onze stand verplicht om de klant nog meer bij ons product en onze dienstverlening te betrekken. Het klantenpanel, dat sinds 2006 bestaat, heeft al op menig onderwerp, bijvoorbeeld de vereenvoudigde nota, bijgedragen aan de nodige scherpte in dienstverlening. Deze lijn willen we voorzetten. onze klanten, daar doen we het voor 5

7 6

8 Kortom, WMD wil drinkwater leveren met oog voor de wensen van de klant. Dit betekent dat we continu een optimum zoeken tussen de drinkwatertarieven en de kwaliteit van product en service: een stabiele maatschappelijk verantwoorde prijs voor goed drinkwater. Binnen dit kader streven we ernaar met onze prestaties tot de topcategorie van de Nederlandse waterbedrijven te blijven behoren. De praktijk leert dat mensen water steeds meer gaan zien als onderdeel van hun gezondheid-, wellness- of comfortbehoeften. Klanten vinden verantwoord gebruik belangrijk en dus ook innovaties op dit gebied. Hier moeten we op inspelen en blijven zoeken naar vernieuwing. We willen een klantgedreven organisatie zijn en onze dienstverlening naar de klant op peil houden. Daarbij koesteren we de Drentse identiteit in het contact met de klant. Tegelijkertijd willen we meegroeien met veranderende wensen als gevolg van ontwikkelingen op het gebied van communicatie, zoals gebruik van internet, of ontwikkelingen in de maatschappij, zoals de gewenste samenwerking in de waterketen. WMD is zich bewust van het feit dat ieder contactmoment met de klant een kans is op het verbeteren van de relatie met die klant. In het beleidsprogramma voor de komende jaren vormt dat een rode draad. 7

9 Programma We doen gerichter onderzoek naar de wensen van de klant om onze dienstverlening daarop af te stemmen. Het klantenpanel blijft hierin een belangrijk instrument. Met behoud van de kwaliteit van onze dienstverlening streven we ernaar tot de top drie in de benchmark van waterbedrijven te blijven behoren. We werken aan een nieuw systeem voor het monitoren van al onze prestaties in de dienstverlening naar de klant. Dit geldt zowel voor eigen werk als voor ingehuurde diensten. We gaan e-facturering invoeren. Ieder contact met de klant moet in orde zijn. Negatieve incidenten vormen een afbreukrisico. We zorgen dat de vaardigheden van personeel dat contact heeft met de klant op niveau zijn. We streven naar vermindering van het aantal storingen in onze infrastructuur en we willen qua ondermaatse leveringsminuten (het aantal minuten dat een klant gemiddeld per jaar zonder water zit) tot de beste waterbedrijven behoren. 8

10 2. Watervoorziening Het spreekt voor zich dat we een betrouwbare leverancier van drinkwater willen zijn voor al onze gebonden en niet-gebonden klanten. De volksgezondheid staat hierbij voorop. Bij het winnen, zuiveren en distribueren van drinkwater voldoen we ruimschoots aan de door de wet gestelde eisen voor kwaliteit en leveringszekerheid. Dit zullen we zo houden, maar met die doelstelling alleen nemen we geen genoegen. Er is immers nog steeds op onderdelen in de watervoorziening winst te behalen. In de komende beleidsperiode zal dit één van onze speerpunten zijn. Het verleden heeft ons geleerd dat WMD als organisatie haar kracht juist ontleent aan een continue zoektocht naar innovaties op het gebied van de watervoorziening en het in praktijk brengen daarvan. WMD wil voorop lopen als het gaat om kennis en kunde op het gebied van drinkwater, die we graag met anderen delen. We zijn niet bang om tegen de stroom in te zwemmen. We investeren in mensen om dit te kunnen blijven doen. De komende jaren zullen in het teken staan van een duurzamer bedrijfsvoering, vooruitgang door sensortechnologie en innovatieve (zuiverings)technieken, nieuwe operationele samenwerkingsvormen in de waterketen en toonaangevende resultaten in Indonesië. drinkwater is ons vak 9

11 10

12 We blijven grondwater als grondstof voor de bereiding van drinkwater gebruiken. We zijn van mening dat drinkwater nu en in de toekomst voldoende beschikbaar moet zijn. Daarom zetten we ons in om, samen met de bevoegde overheden, grondwatervoorraden in Drenthe voor (verdere) verontreiniging te beschermen. Zonder extra preventieve bronmaatregelen dreigen hogere emissies naar het watermilieu, wat voor ons een zorg is. Binnen dit kader van het op peil houden van ruimtelijke bescherming, zullen we actief blijven zoeken naar functiecombinaties in de wingebieden om meervoudig grondgebruik te bevorderen. We willen de watervoorziening in Drenthe verder optimaliseren. Binnen de beleidstermijn zal ook in Coevorden en Beilen zachter drinkwater worden geleverd en wordt de leveringszekerheid vervolmaakt. Het productiestation Dalen wordt vernieuwd en het productiestation Beilen wordt gerenoveerd. We gaan het nieuwe wingebied Zeijerveen in de gemeente Assen ontwikkelen en in gebruik nemen. Voor drie strategische wingebieden, verspreid over Drenthe, worden vergunningen aangevraagd, zodat we bij onverhoopte calamiteiten in de toekomst snel kunnen uitwijken naar een alternatieve winlocatie. De ondergrondse infrastructuur is, met meer dan km aan waterleidingen en een hoge vervangingswaarde, één van de belangrijkste bedrijfsmiddelen van WMD. We zien het laatste decennium dat het ondergronds ruimtegebruik steeds intensiever wordt en leidt tot conflicterende belangen. De overheid gaat hierin steeds meer regulerend en ordenend optreden. Wij verlangen dat we op eenvoudige wijze toegang kunnen blijven verkrijgen tot de ondergrond om leidingen te leggen. Dat moet geborgd zijn. Van belang is een goede bescherming tegen graafschade en bovengrondse ruimtelijke ontwikkelingen. Bij initiatieven om te komen tot ondergrondse ordening door de overheid willen we actief aan tafel zitten om drinkwaterbelangen veilig te stellen. Minimalisatie van maatschappelijke kosten is ook daarbij een belangrijke drijfveer. Het leidingnet zullen we steeds (pro)actiever gaan beheren. Voorheen vloeide veel werk aan onze infrastructuur voort uit externe aanleidingen, zoals vervanging van gemeentelijke rioleringen. Dit aandeel willen we verminderen door goed overleg met de nutspartners. 11

13 Het saneren van waterleidingen willen we meer baseren op ons eigen kennissysteem, een risicobenadering, en we zullen meer slimme technieken toepassen waaronder relinen. In een apart saneringsprogramma voor asbestcementleidingen wordt de komende jaren extra geïnvesteerd om het aantal storingen in de drinkwaterdistributie te verminderen. De exploitatie van onze distributietaken is gebaat bij gebruik van goed ontsloten geo-informatie. We introduceren een nieuwe mobiele geoviewer en rekenen erop dat dit zal leiden tot vermindering van fouten en tot een grotere efficiency. Op het gebied van bewaking van waterkwaliteit zullen we blijven steunen op ons Waterlaboratorium Noord (WLN), die van een Stichting een BV is geworden. WLN wordt breed ingezet als het gaat om waterkwaliteits- en technologievraagstukken met betrekking tot de behandeling van drink-, industrie- en afvalwater. Nieuwe technieken voor het snel aantonen van bacteriën op basis van genetisch moleculaire technieken (PCR) zullen meer hun intrede doen en hun waarde bewijzen in snelle duiding van microbiologische verontreinigingen en het snel kunnen nemen van maatregelen daartegen. Belangrijke innovatieve ontwikkelingen op het gebied van sensoren in de drinkwaterbereiding en distributie willen we testen in Sentec, het sensortestcentrum van WLN. Een breed scala aan sensoren worden binnen het project SAWA getest op hun inzetbaarheid op praktijkschaal op allerlei watertypen. Belangrijk in dit project is het onderling contact tussen én overheden én de markt (sensorbedrijven) én onderzoeksinstituten. Het is onze intentie om met de introductie van sensoren in waterkwaliteitsmetingen een belangrijke stap voorwaarts te kunnen zetten in onze bedrijfsvoering. Als waterleidingbedrijf maken we onderdeel uit van de vitale infrastructuur van Nederland. De bescherming hiervan heeft prioriteit binnen de strategie van nationale veiligheid. Eén van de landelijke doelstellingen is het versterken van de samenwerking tussen de vitale sectoren. We willen daar ons steentje aan bijdragen, te beginnen met het afsluiten van een convenant met de Veiligheidsregio Drenthe. We zorgen ervoor dat de beveiliging van ons primaire proces op gewenst niveau (de norm van de waterbedrijven) blijft. 12

14 13

15 Programma We schrijven een nieuw leverings- en watervoorzieningsplan op basis van een risicoanalyse. We houden rekening met een prognose van een licht dalende watervraag. De leveringszekerheid voldoet aan de VEWIN-richtlijn. Onze beveiligingsmaatregelen houden we up-to-date en we oefenen crisissituaties met regelmaat. We betrekken onze regionale partners (overheden) vanzelfsprekend hierbij. We proberen onze bronnen voor de toekomst veilig te stellen. We willen een actieve rol spelen in studies en projecten gericht op het vasthouden van grondwatervoorraden en behoud van de waterkwaliteit in een ingewikkeld palet aan belangen (landbouw, natuur etc.) en effecten (klimaat, verdroging etc.). We zoeken actief naar gebruik van alternatieve bronnen voor grootverbruikers. We willen op alle vier onderdelen van de waterkwaliteitsindex (WKI) tot de vijf beste bedrijven behoren. Het monitoringsysteem waterkwaliteit voor kwetsbare winlocaties gaan we afmaken. Voor het wingebied Zeijerveen ontwerpen we een bronnenveld en een transportnet. We doen onderzoek naar de optimale inrichting van de watervoorziening van station Beilen en zullen dit station in 2014/2015 renoveren. We voeren een intensief vervangingsprogramma asbestcementleidingen uit. We maken masterplannen voor de gewenste leidinginfrastructuur in de grotere kernen. Voor het beheer en onderhoud van ons leidingnet gaan we gebruik maken van nieuwe reliningstechnieken (3M) en introduceren we een nieuwe geoviewer voor onze monteurs. De inspectie van binneninstallaties zit op het niveau van de VEWIN-aanbevelingen. Samen met de provincie Drenthe werken we aan het behoud van het blauwe goud, de grondwatervoorraden in Drenthe. We zijn o.a. partner in een haalbaarheidsstudie en pilotproject waterhouderij in het Hunzedal. We denken actief mee met gemeenten en provincie over uitvoeringsprogramma bodemsaneringen op basis van de nieuwe gebiedsdossiers per beschermingsgebied. We participeren actief in het bedrijfstakonderzoek van KWR en in Wetsus. In twee sensorprojecten, WaterSense en SAWA, vervullen we een aanjagende en faciliterende rol. Een interne denktank gaat onze creativiteit en ideeën verder helpen. 14

16 3. Mens en Organisatie In de vorige hoofdstukken is het beleid van de primaire processen van WMD beschreven. De zorg en plicht om dit te realiseren ligt bij de mensen die het moeten uitvoeren en het gezamenlijk vermogen om dat goed te organiseren. Onze medewerkers zijn ons belangrijkste kapitaal. Daarom wil WMD een aantrekkelijke werkgever zijn. We willen dat waarmaken door een vernieuwende, uitdagende, creatieve en plezierige werkomgeving te bieden. Verdere flexibilisering van arbeidsvoorwaarden hoort daar bij. We werken met mensen die hun vak verstaan, die nieuwsgierig zijn en hun grenzen willen verleggen. Gezien de uitdagingen, waar we ons voorgesteld zien de komende jaren en de gedrevenheid om te blijven vernieuwen, is het duidelijk dat we dat alleen kunnen waarmaken wanneer we als organisatie blijven leren en dit ook met elkaar willen delen. Samen weten, kunnen we meer. blijven leren houdt ons jong 15

17 16

18 De maatschappij vraagt steeds meer van mensen. Meegaan in de automatisering en digitalisering van allerlei werkprocessen. Doordat we steeds meer weten, worden activiteiten complexer, duiken nieuwe problemen op en worden oplossingen vernuftiger. WMD heeft te maken met een vergrijzende organisatie. Dit vraagt aan de ene kant om verjonging en aan de andere kant om inspanningen om de deskundigheid op het vakgebied actueel te houden. Het is ook om die laatste reden juist belangrijk in deze fase meer aandacht te schenken aan opleiding, bijscholing en kennisuitwisseling. We willen een lerende organisatie zijn en blijven. In het kader van levensfasebewust personeelsbeleid en het vergroten van de mobiliteit van het eigen personeel zullen we daarom actief beleid gaan voeren. Dit betekent dat we in het functioneren van medewerkers op zoek zullen gaan naar persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden en daartoe kansen bieden aan onze mensen. In onze vergrijzende organisatie spelen de leidinggevenden een voortrekkersrol bij de wens om als organisatie jong en bij de tijd te blijven. Deze groep zal goed aangesloten moeten blijven bij de medewerkers en een voorbeeld moeten zijn. Een open bedrijfscultuur waarbij we elkaar aan durven spreken op gedrag en resultaat hoort daar onlosmakelijk bij. Dit vergt voor de leidinggevenden die al langer meedraaien in de organisatie een extra inspanning. We zullen hier de komende jaren een zwaarder accent op leggen en de groep leidinggevenden begeleiden om deze rol waar te kunnen maken. De activiteiten van WMD kenmerken zich al jaren door groei buiten de kernactiviteiten om, ander water, drinkwater voor ontwikkelingslanden, etc. De mogelijkheden die dit biedt voor medewerkers om gemotiveerd en bij de tijd te blijven op het vakgebied blijven we maximaal benutten. Dit betekent ook dat we voldoende werk kunnen genereren om voort te gaan met wat we ons interne ingenieursbureau noemen en onze eigen werkplaats. Om onze core business te blijven kennen, moeten we de daarbij behorende werkzaamheden zelf beheersen. We willen ons hierin blijven onderscheiden. Het zal in de toekomst moeilijker worden om gekwalificeerd personeel aan te trekken, vooral technisch personeel met kennis van drinkwater. Om hierin tijdig te voorzien, gaan we ons traineeprogramma vernieuwen om talenten aan ons te binden en op te leiden. Daarnaast beschouwen we het als onderdeel van onze maatschappelijke rol om een bijdrage te leveren aan de doelstelling van de overheden om kansarmen op de arbeidsmarkt te helpen werk te vinden. We zullen hiervoor ook werkplekken beschikbaar houden. 17

19 Programma We dragen zorg voor het behoud van een creatieve werkomgeving voor de eigen medewerkers. Organisatieveranderingen en een toenemende druk op procedures in het kader van kwaliteitszorg in brede zin moeten hiermee in balans zijn. Meer teamwork binnen het managementteam is een doel waaraan we willen blijven werken. Structureren van het overleg is daarvoor één van de voorwaarden. We streven naar een cultuur waarbij collega s elkaar directer aanspreken op resultaten en gedrag. Om dit te bevorderen gaan we in eerste instantie bij de leidinggevenden schaven aan vaardigheden. In een nieuw traineeprogramma werven we (water)professionals, waar mogelijk in samenwerking met de sector. Binnen onze organisatie creëren we ruimte voor kansarmen op de arbeidsmarkt en werkervaringsplaatsen voor kinderen uit het speciaal onderwijs. We formuleren opdrachten voor stagiaires en afstudeerders om ervaring op te doen in ons vakgebied. We verkennen de behoeftes aan flexibeler werken en de specifieke kansen die dit biedt voor WMD alvorens hier keuzes in te maken. In deze beleidsperiode wordt definitief een standpunt bepaald of dit voor WMD toepasbaar is. Ten behoeve van onze interne communicatie, die altijd beter kan, willen we de ter beschikking staande moderne communicatiemiddelen (intranet, sharepoint) effectiever gaan inzetten. We gaan hier actief op sturen. We blijven waakzaam op het gebied van veilig werken en het verbeteren van arbeidsomstandigheden waar nodig. 18

20 4. Financiën en Verantwoording Voor een waterbedrijf dat op afstand van de overheid als monopolist een publieke taak vervult, is transparantie en verantwoording afleggen een terugkerend thema met een groot belang. WMD wil dan ook volledig transparant zijn in de wijze waarop ze verantwoording aflegt over de bedrijfsvoering en de bedrijfsresultaten. We gebruiken daarvoor de richtlijnen uit de Code Good Governance (Code Tabaksblat). Het bewaken van de doelmatigheid van de organisatie vinden we primair een zaak van de aandeelhouders. We zijn van mening dat de vrijwillige benchmark in de drinkwatersector als decentraal toezichtinstrument daarop een goede aanvullende rol speelt en heeft gespeeld. Deze benchmark heeft al aangetoond dat WMD over het laatste decennium steeds efficiënter is gaan opereren. De nieuwe drinkwaterwet zal ons echter een externe toezichthouder geven die vooral het tot stand komen van de drinkwatertarieven nauwgezet onder de loep zal gaan nemen. Dit zal aanleiding geven tot extra werk en kosten, maar we zijn hier klaar voor. WMD heeft in juridische zin strikte scheidingen aangebracht tussen publieke taken en commerciële activiteiten. Zo worden kosten op een juiste wijze doorberekend en vindt geen kruissubsidiëring plaats. iedereen mag ons controleren 19

21 20

22 We keren geen winst uit aan onze aandeelhouders anders dan een vergoeding voor het geïnvesteerd vermogen. We streven naar een solvabiliteitsratio van 30% en drinkwatertarieven die minder stijgen dan de inflatie. De tarieven zijn kostendekkend, transparant en niet-discriminerend. De resultaten van de benchmark gebruiken we om de interne bedrijfsprestaties te verbeteren. We streven naar een zo hoog mogelijke positie in de benchmark. We maken onze kosten en opbrengsten zichtbaar in een apart financieel beleidsplan. Daarnaast werken we met een investeringsplanning (tien jaren voortschrijdend) voor het vastleggen en in balans houden van onze investeringsinspanningen in die tijd. Dit investeringsplan actualiseren we ieder jaar. Het vormt de basis voor onder andere de grote nieuwbouwprojecten en noodzakelijke vervangingen van onze bedrijfsmiddelen. Iedere afdeling maakt ieder jaar een afdelingsplan inclusief exploitatiebegroting waarin, naast de geplande investeringen, tevens de doelstellingen van de directie voor dat jaar worden vertaald naar werkzaamheden, inzet van personeel en alle kosten voor de werkprocessen van die afdeling. 21

23 Programma We streven ernaar om de resultaten van de benchmark onder waterbedrijven te gebruiken om ons bedrijf efficiënter en effectiever te maken om zodoende een positie bij de beste bedrijven te waarborgen. In de komende jaren lijkt het bereiken van een positie bij de beste twee bedrijven een haalbaar doel. Onze tarieven groeien met maximaal de inflatie minus 1%. De verhouding vastrecht en variabel tarief zullen we de komende jaren stapsgewijs verder aanpassen, zoals in de vorige periode al is ingezet. Verhoudingsgewijs zal het vastrecht stijgen en het variabel tarief dalen. We volgen de in de wet verankerde afspraak niet meer dan 1% van de omzet in te zetten voor millennium development goals. Daar waar financiële voordelen te behalen zijn door samen te werken met partners in en buiten de watersector, zullen we dit altijd verkennen alvorens dit zelfstandig op te pakken. We houden in ons financieel beleid rekening met een extra investering van 30 M in tien jaar voor het vervangen van asbestcementleidingen. Een forse extra ingreep in de infrastructuur. Het in de CAO opgenomen flexibel arbeidsvoorwaardenbudget (FAB) geeft ons reden scherp te kijken naar mogelijke veranderingen in de personele inzet en gevolgen daarvan voor de bedrijfsvoering. 22

24 5. Omgeving en Samenwerking De maatschappij is sterk in beweging. Nieuwe ontwikkelingen kunnen kansen en bedreigingen opleveren. Het marktdenken heeft definitief zijn intrede gedaan in het publieke domein. De samenleving vergrijst. Bij de jongere generatie neemt eigen belang een steeds groter aandeel dan collectief belang. Interactie wordt steeds meer bepaald door sociale netwerken op internet. De taal verengelst. In Drenthe is sprake van bevolkingskrimp op het platteland. We worden uitgedaagd te anticiperen op klimaatveranderingen, waarvan we de effecten nog slechts vaag kunnen inschatten. We leven in een roerige wereld in roerige tijden. Het is belangrijk om veranderingen vroegtijdig te signaleren om ons optimaal te kunnen aanpassen en onze belangen veilig te stellen. We blijven alert en actief bezig met wat we omgevingsbeleid noemen. WMD wil in die maatschappij een rol van betekenis spelen en meer dan een betrouwbaar leverancier van drinkwater zijn. Water is de spil voor onze activiteiten. We willen onze organisatie regionaal verankeren. Een partner zijn waar anderen graag mee samenwerken. ons water is van iedereen 23

25 24

26 We zien dat organisaties in de waterketen, waterschappen en gemeenten, zich in een ingrijpend veranderingsproces bevinden. Dit wordt enerzijds gedreven door nieuwe inzichten, anderzijds door een (deels door de financiële crisis) gedreven hang naar het verbeteren van de efficiency van de gezamenlijke watertaken. En speerpunt in de komende beleidsperiode is onze inspanning om te komen tot meer samenwerking en synergie in de waterketen. We spreken een voorkeur uit voor het van onderaf bouwen aan samenwerking, concrete projecten samen oppakken. We zijn van mening dat belemmeringen op het gebied van wetgeving en fiscaliteit in dit traject moeten worden weggenomen. Water en energie worden steeds vaker aan elkaar gekoppeld. De ondergrond wordt gebruikt voor koude- en warmteopslag waarbij water het transportmiddel is. Ook het gebruik van warmte uit ons ruwwater direct uit de bronnen, kan als bijdrage aan schone energielevering worden ingezet. We zien dit als een verlengde nutstaak en proberen hier, samen met het regionale energiebedrijf Rendo, de komende jaren vorm aan te geven in een aparte organisatie. WMD levert niet alleen allerlei soorten water, maar ook een bijdrage aan volksgezondheid, werkgelegenheid, ruimtelijk ordening, natuurontwikkeling en innovatie. We willen de waterbelangen in de regio duurzaam veiligstellen. Tegelijkertijd kiezen we ervoor om naast de uitoefening van onze publieke taak, meerwaarde te creëren voor onze aandeelhouders en voor de Drentse burger. Dit uit zich in een scala aan watergerelateerde activiteiten, passend bij onze kennis, kunde en schaalgrootte. Hierbij zoeken we nadrukkelijk de samenwerking op die terreinen waar eigen kennis ontbreekt, waar specifiek waterkennis wordt gevraagd of waar efficiencyvoordelen te behalen zijn. Concreet betekent dit het ondertekenen van een waterketenakkoord Noord-Nederland, dat gaat voorsorteren op samenwerking met twee waterschappen, Waterbedrijf Groningen en 30 gemeenten in het Eemsstroomgebied. We ondersteunen initiatieven die proberen water onderwerp te laten zijn van een ander ondernemerschap (o.a. in het Hunzedal). We proberen een vervolg te geven aan het project WaterSense, waarbij met sensoren in de bodem ook waterkwaliteit beter bepaald en gestuurd zou kunnen worden. We breiden onze samenwerking met waterschap Velt en Vecht uit door een gezamenlijk operationeel team op te zetten dat meerdere installaties zal gaan beheren. We zoeken medestanders in natuurbeheer en nieuwe kansen om samen met landbouwers de beschermingsgebieden te beheren met oog voor duurzaamheid. De positie die we innemen in onze omgeving wordt deels bepaald door ons imago. We willen hier actief aan bouwen, onze zichtbaarheid vergroten door gevraagd en ongevraagd te blijven vertellen over de uitvoering van alle bedrijfsactiviteiten. Educatie over water in brede zin op scholen krijgt een nieuwe impuls, innovatieve projecten worden aan een breed publiek getoond en waterwingebieden blijven opengesteld voor recreatief gebruik. 25

27 Programma We onderbouwen de keuzes die we maken op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen en zorgen voor heldere verslaglegging en gerichte communicatie hierover. Samen met onze aandeelhouders gaan we aansprekende projecten met maatschappelijke meerwaarde oppakken, vanzelfsprekend verband houdende met watergerelateerde problematiek. Een aantal gemeenten in Drenthe heeft aangekondigd de bluswaterovereenkomst binnen afzienbare tijd op te zeggen. We stellen ons in deze kwestie op als partner, niet als leverancier en zullen een start maken met het gefaseerd afbouwen van het bluswaternetwerk. Dit zal uiteindelijk ten goede komen aan de drinkwaterkwaliteit. We willen infrastructurele werken beter afstemmen met overheden en andere nutspartijen, in het bijzonder in de fase van het maken van plannen. Voor de provincie zijn we een partner in haar taak als grondwaterbeschermer en we nemen actief deel aan de discussie en uitvoering van door water gestuurde ruimtelijkeordeningsvraagstukken. We nemen actief deel aan de totstandkoming en uitvoering van een nieuw bestuursakkoord waterketen Noord-Nederland. We zijn klaar en staan open voor samenwerking op operationeel gebied met de gemeenten (riolering) en waterschappen (afvalwaterzuivering). De samenwerking met waterschap Velt en Vecht in NieuWater BV bouwen we verder uit. Samen met Rendo verkennen we een nieuwe nutsactiviteit die zich richt op energie uit water. We streven ernaar de eenheid in de watersector te behouden door de belangenbehartiging via VEWIN te blijven ondersteunen en waar mogelijk gezamenlijk onze publieke taak voor het voetlicht te brengen. We werken samen in de sector (Futuro) om in eerste instantie alle ICT-zaken efficiënter op te pakken. We ontwikkelen een nieuw educatieprogramma, liefst samen met de waterketenpartners. Met regelmaat publiceren we over ons werk en onze innovaties en versterken daarmee ons imago. Al onze vormen van externe informatie zullen we voortdurend blijven vernieuwen. 26

De watervoorziening in 2040: (de)centraal duurzaam intelligent?

De watervoorziening in 2040: (de)centraal duurzaam intelligent? De watervoorziening in 2040: (de)centraal duurzaam intelligent? Symposium Energie en Water schrijven toekomst 20 juni 2012 Jan Peter van der Hoek Focus Drinkwatervoorziening NL: dichtbevolkt gebied (16,7

Nadere informatie

Sturingsfilosofie en Organisatiestructuur Waterschap Limburg

Sturingsfilosofie en Organisatiestructuur Waterschap Limburg Sturingsfilosofie en Organisatiestructuur Waterschap Limburg Uitgangspunten, hoofdlijnen en vervolgprocedure November 2015 Inhoud Bestuursopdracht als kader Visie 2020 en WBP als basis voor sturing en

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

Naar een duurzame industriewatervoorziening in de Eemshaven

Naar een duurzame industriewatervoorziening in de Eemshaven Naar een duurzame industriewatervoorziening in de Eemshaven Verwachte groei vraagt In totaal nemen de bedrijven in de Eemshaven nu 300.000 m 3 drinkwater af voor industriële activiteiten. Waterbedrijf

Nadere informatie

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan 2017-2020 Inhoudsopgave: 1. Voorwoord 2. Hier staan we voor 3. Woningbezit 4. Huurders 5. Vitale wijken en buurten 6. Financiën 7. Organisatie Voorwoord samen werken

Nadere informatie

Beleidsplan MVO 2015-2017

Beleidsplan MVO 2015-2017 Beleidsplan MVO 2015-2017 CB Concreet Duurzaam April 2015 Inleiding Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) speelt een belangrijke rol binnen de prestatie- en groeistrategie van Cementbouw. Als een

Nadere informatie

Voortgang en resultaat regionale uitwerking Bestuursakkoord Water, onderdeel waterketen

Voortgang en resultaat regionale uitwerking Bestuursakkoord Water, onderdeel waterketen Voortgang en resultaat regionale uitwerking Bestuursakkoord Water, onderdeel waterketen Stand van zaken voorjaar 2016 In het Bestuursakkoord Water (BAW) van mei 2011 zijn afspraken gemaakt over onder andere

Nadere informatie

Groen? Het is te doen! Audit.Tax.Consulting.Financial Advisory.

Groen? Het is te doen! Audit.Tax.Consulting.Financial Advisory. Groen? Het is te doen! Audit.Tax.Consulting.Financial Advisory. Een uitdagend klimaat 20 20 2020 In 2020 moet de uitstoot van CO 2 in de EU met 20% zijn teruggebracht ten opzichte van het 1990 niveau.

Nadere informatie

Wij brengen energie. Waar mensen licht en warmte nodig hebben

Wij brengen energie. Waar mensen licht en warmte nodig hebben Wij brengen energie Waar mensen licht en warmte nodig hebben Energie in goede banen De beschikbaarheid van energie bepaalt in grote mate hoe we leven: hoe we wonen, werken, produceren en ons verplaatsen.

Nadere informatie

Maatwerk in telemetrie en automatisering

Maatwerk in telemetrie en automatisering Maatwerk in telemetrie en automatisering Datawatt. Specialisten in vanzelfsprekendheden Wat gebeurt er wanneer onverwacht de elektriciteit uitvalt? Wat zijn de consequenties als er plotseling geen water

Nadere informatie

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen door het optimaal benutten van talenten,

Nadere informatie

Strategische planning drinkwater Lange termijnvisie Vitens

Strategische planning drinkwater Lange termijnvisie Vitens Strategische planning drinkwater Lange termijnvisie Vitens Peter Salverda Omgevingsmanager Vitens 20 Maart 2013 Opzet presentatie Waarom strategische planning? Ambitie en lange termijn visie Duurzaamheid

Nadere informatie

Geachte gasten, beste collega s

Geachte gasten, beste collega s Geachte gasten, beste collega s Ik heet u allen van harte welkom bij de officiële ingebruikname van de volledig nieuwe voorzuivering voor ons Productiebedrijf Andijk. In het bijzonder wil ik verwelkomen,

Nadere informatie

Maatschappelijk Jaarverslag 2012

Maatschappelijk Jaarverslag 2012 Maatschappelijk Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Blad Voorwoord 2 1. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 3 2. MVO en Prins Bouw 3 3. Beleid 4 4. Speerpunten 5 5. Duurzaam bouwen 9 6. Toekomst 10

Nadere informatie

Medicijnresten in drinkwater Voorkomen is beter dan genezen. Gezonde Lunch, 7 april 2014 Martien den Blanken, directeur PWN

Medicijnresten in drinkwater Voorkomen is beter dan genezen. Gezonde Lunch, 7 april 2014 Martien den Blanken, directeur PWN Medicijnresten in drinkwater Voorkomen is beter dan genezen Gezonde Lunch, 7 april 2014 Martien den Blanken, directeur PWN Drinkwaterland In Nederland 10 drinkwaterbedrijven Sinds 1950 sterke concentratie

Nadere informatie

De groenten van HAK, met het water van Brabant Water

De groenten van HAK, met het water van Brabant Water WATER PAKKET U kent Brabant Water van een betrouwbare drinkwaterlevering, maar Brabant Water heeft zakelijke klanten zoals u nog veel meer te bieden. Onze jarenlange ervaring, innovatieve aard en servicegerichte

Nadere informatie

Commissie voor Economische Zaken en Bestuur

Commissie voor Economische Zaken en Bestuur Griffie Commissie voor Economische Zaken en Bestuur Datum commissievergadering : - Document nummer : 2762071 Behandelend ambtenaar : T. Jongbloed Directie/bureau : Economie & Mobiliteit/ Bureau Sociaal

Nadere informatie

Voortgang en resultaat regionale uitwerking Bestuursakkoord Water, onderdeel afvalwaterketen

Voortgang en resultaat regionale uitwerking Bestuursakkoord Water, onderdeel afvalwaterketen Voortgang en resultaat regionale uitwerking Bestuursakkoord Water, onderdeel afvalwaterketen Stand van zaken voorjaar 2015 In het Bestuursakkoord Water (BAW) van mei 2011 zijn afspraken gemaakt over onder

Nadere informatie

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen AGENDAPUNT 2 Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen Vergadering 12 december 2014 Strategische Agenda Crisisbeheersing In Veiligheidsregio Groningen werken wij met acht crisispartners (Brandweer, Politie,

Nadere informatie

Samenwerken in de Waterketen

Samenwerken in de Waterketen Samenwerken in de Waterketen Presentatie voor de Raadscommissie van Menterwolde op 13 november 2008 H.Hoogeveen en H.Küpers (RioNoord) 1 Inhoud: Waterketen-ontwikkelingen Voorstel RioNoord Voordelen van

Nadere informatie

Asset management in de Watercyclus Thomas Staverman, Stelselbeheerder Riolering

Asset management in de Watercyclus Thomas Staverman, Stelselbeheerder Riolering Asset management in de Watercyclus Thomas Staverman, Stelselbeheerder Riolering No-Dig dag, 23 september 2010 Wat mag je verwachten? Een korte agenda Waternet Asset management organisatie Onderhoudsmanagement

Nadere informatie

SLEUTEL NAAR DE TOEKOMST

SLEUTEL NAAR DE TOEKOMST SLEUTEL NAAR DE TOEKOMST INLEIDING De wereld om ons heen is volop in beweging en aan corporaties worden steeds hogere eisen gesteld. Met het ondernemingsplan 2012-2016 spelen we in op deze ontwikkelingen.

Nadere informatie

Position Paper. AO Water 24 juni 2015

Position Paper. AO Water 24 juni 2015 Position Paper AO Water 24 juni 2015 Ambitieniveau Nederland De Europese Commissie stelt dat Nederland door te weinig urgentie, het ontbreken van onderzoek naar de effectiviteit van maatregelen en het

Nadere informatie

Afvalwaterplan DAL/W 2 In vogelvlucht. Gemeente Delfzijl Gemeente Appingedam Gemeente Loppersum Waterschap Noorderzijlvest Waterschap Hunze en Aa s

Afvalwaterplan DAL/W 2 In vogelvlucht. Gemeente Delfzijl Gemeente Appingedam Gemeente Loppersum Waterschap Noorderzijlvest Waterschap Hunze en Aa s In vogelvlucht Gemeente Delfzijl Gemeente Appingedam Gemeente Loppersum Waterschap Noorderzijlvest Waterschap Hunze en Aa s watersysteem De afvalwaterketen Wij beschouwen de afvalwaterketen als één geheel,

Nadere informatie

Missie visie en doelstellingen

Missie visie en doelstellingen Missie visie en doelstellingen Inhoud 1 Inleiding 2 Missie en visie ASKA 2.1 Ons motto 2.2 Onze missie 2.3 Onze ambitie 2.4 Onze identiteit 2.5 Onze visie op de ontwikkeling van kinderen 2.6 Onze visie

Nadere informatie

Alles voor het beste drinkwater

Alles voor het beste drinkwater Altijd. Overal. Kwaliteit staat voorop, bij alles wat we doen. Alles voor het beste drinkwater U staat er waarschijnlijk niet bij stil, als u de kraan opendraait. Maar achter dat koele glas drinkwater

Nadere informatie

Water nu en... KRW De Europese. Kaderrichtlijn water. Een grote kans voor. de verbetering van de. waterkwaliteit. en daarmee ook voor de

Water nu en... KRW De Europese. Kaderrichtlijn water. Een grote kans voor. de verbetering van de. waterkwaliteit. en daarmee ook voor de KRW De Europese Kaderrichtlijn water Een grote kans voor de verbetering van de waterkwaliteit en daarmee ook voor de drinkwatervoorziening. Water nu en... Vereniging van Waterbedrijven in Nederand KRW

Nadere informatie

Jaarplan Samen op weg naar een inclusieve arbeidsmarkt

Jaarplan Samen op weg naar een inclusieve arbeidsmarkt Jaarplan 2017 2 Jaarplan 2017 Gemeenten leggen de basis voor een gezonde, toekomstbestendige, inclusieve samenleving, waarin burgers actief en naar draagkracht deelnemen. Het A+O fonds Gemeenten ondersteunt

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE: Vooraf 2. Inleiding 3. Doelstellingen, strategie en belangrijkste activiteiten 4-5. Communicatie 6.

INHOUDSOPGAVE: Vooraf 2. Inleiding 3. Doelstellingen, strategie en belangrijkste activiteiten 4-5. Communicatie 6. INHOUDSOPGAVE: Vooraf 2 Inleiding 3 Doelstellingen, strategie en belangrijkste activiteiten 4-5 Communicatie 6 Fondsenwerving 7 Personeel & Organisatie 8 Financiele onderbouwing 9 Kernwaarden 10 1 Vooraf

Nadere informatie

WATER- SCHAPPEN & ENERGIE

WATER- SCHAPPEN & ENERGIE WATER- SCHAPPEN & ENERGIE Resultaten Klimaatmonitor Waterschappen 2014 Waterschappen willen een bijdrage leveren aan een duurzame economie en samenleving. Hiervoor hebben zij zichzelf hoge ambities gesteld

Nadere informatie

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn.

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn. Bijlage 1 meerjarenbeleidsplan Missie, visie en kernwaarden SGL In dit document vindt u de hernieuwde Missie, Visie en kernwaarden. In de Missie is beschreven wat SGL uit wil dragen naar buiten. Daarbij

Nadere informatie

Lokaal betrokken, regionaal verbonden

Lokaal betrokken, regionaal verbonden Lokaal betrokken, regionaal verbonden Beweeg de muis over de tekstblokken en klik Voorwoord Lokaal betrokken, regionaal verbonden Dat is de titel van het ondernemingsplan 2014-2018 van. Omdat dat is wat

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN COMMUNICEREN VANUIT JE KERN Wil je duurzaam doelen bereiken? Zorg dan voor verbonden medewerkers! Afgestemde medewerkers zijn een belangrijke aanjager voor het realiseren van samenwerking en innovatie

Nadere informatie

Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen KEUZE VOOR SPEERPUNTEN OVERHEID IN BEWEGING EN MEESTER IN JE WERK

Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen KEUZE VOOR SPEERPUNTEN OVERHEID IN BEWEGING EN MEESTER IN JE WERK Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen 1 Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen De A+O fondsen van gemeenten, provincies en waterschappen hebben

Nadere informatie

Jaarplan 2017 Jaarplan 2017 RL/BD Versie

Jaarplan 2017 Jaarplan 2017 RL/BD Versie Jaarplan 2017 INLEIDING Stichting Thuiszorg Groot Limburg is toe aan alweer haar tweede jaarplan. Terugkijkend op 2016 kan worden gesteld dat de meeste doelen zoals beschreven in het jaarplan 2016 gerealiseerd:

Nadere informatie

Een stroomversnelling. je carrière. Ga er maar voor. Ongekend veelzijdig.

Een stroomversnelling. je carrière. Ga er maar voor. Ongekend veelzijdig. Een stroomversnelling in je carrière. Ga er maar voor. Ongekend veelzijdig. 2,5 miljoen consumenten en bedrijven dagelijks van water voorzien. Feit: Voor 2,5 miljoen mensen en bedrijven in ons werkgebied

Nadere informatie

STRATEGISCH PLAN 20152020. Excellent onderwijs voor een innovatieve regio

STRATEGISCH PLAN 20152020. Excellent onderwijs voor een innovatieve regio STRATEGISCH PLAN 20152020 Excellent onderwijs voor een innovatieve regio introductie Met meer dan 10.000 studenten en ruim 800 medewerkers zijn we het grootste opleidingencentrum voor beroepsonderwijs

Nadere informatie

De motor van de lerende organisatie

De motor van de lerende organisatie De motor van de lerende organisatie Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn

Nadere informatie

PK Benelux BV. Plan van aanpak maatschappelijk verantwoord ondernemen

PK Benelux BV. Plan van aanpak maatschappelijk verantwoord ondernemen PK Benelux BV Plan van aanpak maatschappelijk verantwoord ondernemen INLEIDING Dit Plan van aanpak gaat over maatschappelijk verantwoord onderrnemen en Maatschappelijk verantwoord inkopen (ook wel duurzaam

Nadere informatie

INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS. duurzame plaatsing van werknemers met autisme

INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS. duurzame plaatsing van werknemers met autisme INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS duurzame plaatsing van werknemers met autisme 1 Welkom bij toolbox AUTIPROOF WERKT Autiproof Werkt is een gereedschapskist met instrumenten die gebruikt kan worden bij

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Vóór dat u beleid ontwikkelt is het van belang om de vraag: Waaròm zou ik MVO beleid ontwikkelen? te beantwoorden. Het antwoord op deze vraag bepaalt hóe u het MVO

Nadere informatie

Iedereen denkt bij informatieveiligheid dat het alleen over ICT en bedrijfsvoering gaat, maar het is veel meer dan dat. Ook bij provincies.

Iedereen denkt bij informatieveiligheid dat het alleen over ICT en bedrijfsvoering gaat, maar het is veel meer dan dat. Ook bij provincies. Iedereen denkt bij informatieveiligheid dat het alleen over ICT en bedrijfsvoering gaat, maar het is veel meer dan dat. Ook bij provincies. Gea van Craaikamp, algemeen directeur en provinciesecretaris

Nadere informatie

HECTAS Uw partner in facilitaire diensten. Betrouwbare service

HECTAS Uw partner in facilitaire diensten. Betrouwbare service HECTAS Uw partner in facilitaire diensten Betrouwbare service Altijd binnen bereik Soms ligt iets dat goed is heel dichtbij. Neem nou HECTAS. Onze decentrale, klantgerichte organisatie heeft diverse vestigingen

Nadere informatie

Inhoud: 1. Interview. Joep Hoedjes - Rol management in waterketen

Inhoud: 1. Interview. Joep Hoedjes - Rol management in waterketen Inhoud: 1. Interview met Joep Hoedjes 2. Stand van zaken: Samenwerken in clusters 3. Uitgelicht: Routekaart Afvalwaterketen 4. Ontwikkelingen: Samenwerking Laboratoria 5. Colofon 1. Interview Joep Hoedjes

Nadere informatie

Voortgang en resultaat regionale uitwerking Bestuursakkoord Water, onderdeel waterketen

Voortgang en resultaat regionale uitwerking Bestuursakkoord Water, onderdeel waterketen Voortgang en resultaat regionale uitwerking Bestuursakkoord Water, onderdeel waterketen Stand van zaken voorjaar 2017 In het Bestuursakkoord Water (BAW) van mei 2011 zijn afspraken gemaakt over onder andere

Nadere informatie

Afdeling Inkoop Januari 2017

Afdeling Inkoop Januari 2017 Maatschappelijk Verantwoord Inkopen MVI-beleid in de praktijk Afdeling Inkoop Januari 2017 MVI-beleid Doel Waarom MVI-beleid? Als netbeheerder willen wij in de transitie naar een duurzame samenleving onze

Nadere informatie

Managementvoorkeuren

Managementvoorkeuren Toelichting bij de test Business Fit-ality Lange Dreef 11G 4131 NJ Vianen Tel: +31 (0)347 355 718 E-mail: info@businessfitality.nl www.businessfitality.nl Business Fit-ality Met welk type vraagstuk bent

Nadere informatie

Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen De Meeuw Nederland Industrieweg 8 Postbus 18 5688 ZG Oirschot T +31 (0)499 57 20 24 F +31 (0)499 57 46 05 info@demeeuw.com www.demeeuw.com De Meeuw en MVO Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord

Nadere informatie

Nut en noodzaak van (sturen op) duurzame zorg

Nut en noodzaak van (sturen op) duurzame zorg Nut en noodzaak van (sturen op) duurzame zorg Prof.dr. Robbert Huijsman MBA, Hoogleraar Management & Organisatie Ouderenzorg Senior manager Kwaliteit & Innovatie, Achmea .... Wat bedoelen we met duurzaamheid?

Nadere informatie

Meer waarde creëren. Assetmanagement op maat

Meer waarde creëren. Assetmanagement op maat Meer waarde creëren Assetmanagement op maat Zo maken wij assetmanagement toepasbaar Met de toolbox Zeven bouwstenen van professioneel assetmanagement maken we de ISO55000 toepasbaar voor u. Belanghebbenden

Nadere informatie

Profiel & Selectieprocedure. Directeur-bestuurder Stellingwerf College

Profiel & Selectieprocedure. Directeur-bestuurder Stellingwerf College Profiel & Selectieprocedure Directeur-bestuurder Stellingwerf College juni 2016 Onze school Het Stellingwerf College, een openbare school voor vmbo, mavo, havo, vwo en verrijkt en versneld vwo in Oosterwolde

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEID EFFICIËNT EN ZICHTBAAR NAAR EEN CENTRUM VOOR REVALIDATIE

STRATEGISCH BELEID EFFICIËNT EN ZICHTBAAR NAAR EEN CENTRUM VOOR REVALIDATIE STRATEGISCH BELEID 2013 2014 NAAR EEN EFFICIËNT EN ZICHTBAAR CENTRUM VOOR REVALIDATIE UMCG Centrum voor Revalidatie Strategisch beleidsplan 2013-2014 Vastgesteld op 1 november 2012 Vooraf Met het strategisch

Nadere informatie

De waterschappen als publieke opdrachtgever

De waterschappen als publieke opdrachtgever De waterschappen als publieke opdrachtgever (periode 2014-2016) Voor iedereen die met de waterschappen te maken krijgt als opdrachtgever voor de realisatie van, of het beheer en onderhoud aan, (waterschaps)werken,

Nadere informatie

Water, wij halen eruit wat erin zit

Water, wij halen eruit wat erin zit Water, wij halen eruit wat erin zit U ziet papier......wij zien water Samen met u... Als uw afvalwaterzuiveringsinstallatie aan vernieuwing toe is, staat u voor belangrijke keuzes. Strategische, operationele

Nadere informatie

Mission Statement. Uw kind in vertrouwde handen

Mission Statement. Uw kind in vertrouwde handen Mission Statement Uw kind in vertrouwde handen Introductie De Stichting Kinderopvang Stad Groningen biedt professionele kinder - opvang. Onze kinderopvang is veel - vormig, verantwoord en veilig; we hebben

Nadere informatie

Geachte heer Kuks, geachte heer Dijk, geachte heer Kolkman, geachte heer Odding, geachte dames en heren,

Geachte heer Kuks, geachte heer Dijk, geachte heer Kolkman, geachte heer Odding, geachte dames en heren, Toespraak van CdK Ank Bijleveld-Schouten bij de ondertekening van de waterovereenkomst Vechterweerd op Vrijdag 20 januari 2012 van 14.00 16.00 uur in t Boerhoes, Koepelallee 8 te Dalfsen HET GESPROKEN

Nadere informatie

DATUM ONS KENMERK BEHANDELD DOOR 22 januari 2015 1400334664 B.J. van Oosten - Bronsgeest

DATUM ONS KENMERK BEHANDELD DOOR 22 januari 2015 1400334664 B.J. van Oosten - Bronsgeest POSTADRES Postbus 20 7500 AA Enschede BEZOEKADRES Hengelosestraat 51 Aan de Gemeenteraad TELEFOON 14 0 53 DATUM ONS KENMERK BEHANDELD DOOR 22 januari 2015 1400334664 B.J. van Oosten - Bronsgeest UW BRIEF

Nadere informatie

Boeren hebben. oplossing! een. Meerjarenplan 2020 van ZLTO

Boeren hebben. oplossing! een. Meerjarenplan 2020 van ZLTO Boeren hebben een oplossing! Meerjarenplan 2020 van ZLTO Boerenkracht & financiering KLIMAAT VOEDSELZEKERHEID & GEZONDHEID VITAAL PLATTELAND Innovatie, data & kennis ZLTO (Zuidelijke Land- en Tuinbouw

Nadere informatie

Asset management bij een waterschap Wat en hoe in een aantal dilemma s

Asset management bij een waterschap Wat en hoe in een aantal dilemma s Asset management bij een waterschap Wat en hoe in een aantal dilemma s Vincent Hovinga 14 april 2016 v.hovinga@vechtstromen.nl Even voorstellen: Vincent Hovinga 39 jaar, van huis uit historicus, sinds

Nadere informatie

Duurzaam Inkopen in onderwijs. Betty de Keizer De Keizer Kennismakelaar

Duurzaam Inkopen in onderwijs. Betty de Keizer De Keizer Kennismakelaar Duurzaam Inkopen in onderwijs Betty de Keizer De Keizer Kennismakelaar Duurzaam inkopen, inleiding Duurzaam inkopen in onderwijs Spelers in het veld en hun rol Suggesties voor aanpak Informatiebronnen

Nadere informatie

Partner van duurzaamheid Duurzaamheidsbeleid Lensing Food B.V. Ruud Harmsen

Partner van duurzaamheid Duurzaamheidsbeleid Lensing Food B.V. Ruud Harmsen Partner van duurzaamheid Duurzaamheidsbeleid 2017-2018 Lensing Food B.V. Ruud Harmsen PROCEDUREHANDBOEK Bladzijde 1/7 Inhoud Over Lensing Food B.V. 2 People 3 Voedselveiligheid 3 Sociale betrokkenheid

Nadere informatie

de toegevoegde waarde

de toegevoegde waarde de toegevoegde waarde MEER DAN EEN DAK BOVEN JE HOOFD ONZE ERVARING LEERT DAT... Driehoek Vastgoed biedt u expertise op het gebied van huis vesting en vastgoedbeheer. Voor iedere organisatie is huisvesting

Nadere informatie

Movares Duurzaamheidsscan

Movares Duurzaamheidsscan Movares Duurzaamheidsscan Innovatief procesinstrument Grip op duurzaamheid in elke projectfase Grip op duurzaamheid van A tot Z. Dat is de ambitie van Movares. Voor veel mensen en partijen is duurzaamheid

Nadere informatie

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN EEN NIEUW SOORT ONDERNEMERSCHAP RESULTAAT KOERS VISIE PERSOONLIJK LEIDERSCHAP MEERWAARDE & RENDEMENT WAARDEN BEWUST WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN ANNO 2013 Waarden Bewust Ondernemen

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2015-2019 Kinderboerderij de Veldhoeve Plaats Helmond Datum 13-05-2015 Opdrachtgever Kinderboerderij de Veldhoeve Opgesteld door WBV Volksbelang Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Organisatie...

Nadere informatie

Visie Missie. De missie van onze stichting is de volgende: wie je morgen bent creëer je vandaag met de som van gisteren

Visie Missie. De missie van onze stichting is de volgende: wie je morgen bent creëer je vandaag met de som van gisteren Visie Missie De Jan Ligthartscholen van de Jan Ligthartgroep Tilburg hebben een duidelijk doel voor ogen: het onderwijs dusdanig inrichten dat het de basis vormt van het levenslang leren dat een mens doet.

Nadere informatie

Oasen in 2006 Het jaar in beeld

Oasen in 2006 Het jaar in beeld Oasen in 2006 Het jaar in beeld Gouda 29 mei 2007 Januari 29 mei 2007 Oasen in 2006 2 Verbouwing zuiveringsstation Rodenhuis In 2006 vierde Oasen het bereiken van hoogste punt van de bouw. Tijdens de ombouw

Nadere informatie

Horizontaal toezicht. Samenwerken vanuit vertrouwen

Horizontaal toezicht. Samenwerken vanuit vertrouwen Horizontaal toezicht Samenwerken vanuit vertrouwen 12345 "Bij gaat het om wederzijds vertrouwen tussen belastingplichtige en Belastingdienst, het scherper naar elkaar aangeven wat ieders verantwoordelijkheden

Nadere informatie

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in OPEN 21 punten voor Nijkerk in 2014-2018 We staan open voor vernieuwing en verandering van top-down handelen naar open staan voor verbinden met andere overheden, instellingen en bedrijven van denken in

Nadere informatie

Beleidskader agenda van onze gewenste ontwikkelingen Samen Onderwijs Maken = Leerzaam

Beleidskader agenda van onze gewenste ontwikkelingen Samen Onderwijs Maken = Leerzaam Beleidskader 2017 agenda van onze gewenste ontwikkelingen Samen Onderwijs Maken = Leerzaam College van Bestuur, vastgesteld 06-12-2016 Inleiding We hebben inmiddels het tweede jaar van ons meerjarenbeleidsplan

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2017 2018 27 625 Waterbeleid Nr. 410 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

Visiedocument: Hostmanship en de Code Verantwoordelijk Marktgedrag

Visiedocument: Hostmanship en de Code Verantwoordelijk Marktgedrag Visiedocument: Hostmanship en de Code DANKZIJ HOSTMAN SHIP IS HET DUS MOGELIJK EEN BELANGRIJKE MEERWAARDE BIEDEN ÉN EEN GOEDE INVULLING GEVEN AAN DE CODE Hostmanship kan de meerwaarde bieden die opdrachtgevers

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid

Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid 2.1 KAM beleidsverklaring De directie van Axent Groen BV onderschrijft het volgende KAM-beleid: Het beleid is er op gericht te willen

Nadere informatie

De Lokale Duurzame Energie Coöperatie. EnergieCoöperatieBoxtel WWW.ECBOXTEL.NL. Betaalbaar, duurzaam, eigen en onafhankelijk

De Lokale Duurzame Energie Coöperatie. EnergieCoöperatieBoxtel WWW.ECBOXTEL.NL. Betaalbaar, duurzaam, eigen en onafhankelijk De Lokale Duurzame Energie Coöperatie EnergieCoöperatieBoxtel Betaalbaar, duurzaam, eigen en onafhankelijk WWW.ECBOXTEL.NL LDEC: Waarom en waartoe leidt het Samen met leden realiseren van betaalbare, duurzame,

Nadere informatie

Watersysteem van de Toekomst: vervolg debat-diner

Watersysteem van de Toekomst: vervolg debat-diner Memo Aan deelnemers diner-debat Eye Kopie aan Contactpersoon Rik van Terwisga Datum 8 januari 2015 Onderwerp Vervolg Debat-diner "Watersysteem van de Toekomst" Watersysteem van de Toekomst: vervolg

Nadere informatie

Profielschets Directeur-bestuurder Catharina Stichting

Profielschets Directeur-bestuurder Catharina Stichting Profielschets Directeur-bestuurder Catharina Stichting ERLY the consulting company Datum: juni 2017 Adviseur: drs. Lilian Vos Catharina Stichting De Catharina Stichting is een kleinschalige zorg- en welzijnsorganisatie

Nadere informatie

Erasmus Universiteit Rotterdam. De universiteit voor denkers en doeners. Integriteitscode. CODE:i

Erasmus Universiteit Rotterdam. De universiteit voor denkers en doeners. Integriteitscode. CODE:i Erasmus Universiteit Rotterdam. De universiteit voor denkers en doeners. Integriteitscode CODE:i Missie De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) heeft als primaire taken het genereren en overdragen van

Nadere informatie

Personeelsvoorziening van de toekomst

Personeelsvoorziening van de toekomst Personeelsvoorziening van de toekomst een transitienetwerk voor Noordoost-Brabant Food & Feed Noordoost-Brabant Wie doet over tien jaar het werk? Waar staat uw bedrijf over tien jaar? De crisis voorbij,

Nadere informatie

Beleidsplan 2016-2020

Beleidsplan 2016-2020 Beleidsplan 2016-2020 Kansen zien, creëren en benutten Waterleidingmaatschappij Drenthe Inhoudsopgave 5 Voorwoord 9 Uitblinken in de kernactiviteiten 15 Vergroten van efficiency 19 Maatschappelijk toegevoegde

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 t/m 2016

Beleidsplan 2012 t/m 2016 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Mei 2012 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Inleiding Dit beleidsplan is het resultaat van een voortgaand proces, waar we sinds twee jaar aan werken. In die periode is het volgende gebeurd.

Nadere informatie

Profielschets. Ondernemende school

Profielschets. Ondernemende school Profielschets Ondernemende school Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534 11 58 fax: 023 534 59 00 1 Scholen met Succes Een school

Nadere informatie

MVI Verklaring Leverancier - Alliander

MVI Verklaring Leverancier - Alliander MVI Verklaring Leverancier - Alliander Subtitel Eventueel logo leverancier en/of ketenpartners Datum Auteurs: Doel: Duidelijke omschrijving van het doel van deze MVI Verklaring. Onderstaande tekst kan

Nadere informatie

De speerpunten van de SPCO-scholen

De speerpunten van de SPCO-scholen Meerjaren Plan 2012-2015 De speerpunten van de SPCO-scholen Inleiding Strategische speerpunten Hart voor kinderen Met veel genoegen presenteren wij de samenvatting van ons strategisch meerjarenplan Hart

Nadere informatie

Opleidingsprogramma DoenDenken

Opleidingsprogramma DoenDenken 15-10-2015 Opleidingsprogramma DoenDenken Inleiding Het opleidingsprogramma DoenDenken is gericht op medewerkers die leren en innoveren in hun organisatie belangrijk vinden en zich daar zelf actief voor

Nadere informatie

Samen werken aan goed openbaar bestuur

Samen werken aan goed openbaar bestuur Samen werken aan goed openbaar bestuur SAMEN WERKEN AAN GOED OPENBAAR BESTUUR Gemeenten, provincies, waterschappen, het Rijk, de EU en hun samenwerkingsverbanden vormen samen het openbaar bestuur in ons

Nadere informatie

Drinkwater wij voegen er iets aan toe

Drinkwater wij voegen er iets aan toe Drinkwater wij voegen er iets aan toe Samen met u... Drinkwater is van levensbelang voor de maatschappij. Als de drinkwatervoorziening wegvalt, komt ons dagelijks leven vrijwel tot stilstand. Als drinkwaterbedrijf

Nadere informatie

Piter Jelles Strategisch Perspectief

Piter Jelles Strategisch Perspectief Piter Jelles Strategisch Perspectief Strategisch Perspectief Inhoudsopgave Vooraf 05 Piter Jelles Onze missie 07 Onze ambities 07 Kernthema s Verbinden 09 Verbeteren 15 Vernieuwen 19 Ten slotte 23 02 03

Nadere informatie

Profielschets. Procesmanager Bouw & Onderhoud Woonwaard

Profielschets. Procesmanager Bouw & Onderhoud Woonwaard Profielschets Procesmanager Bouw & Onderhoud Woonwaard ERLY the consulting company Opdrachtgever: Woonwaard Datum: maart 2015 Inleiding Woonwaard is een klantgerichte en vernieuwende woningcorporatie,

Nadere informatie

www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur

www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur Efficiëntie Meegaan met de tijd Mobiliteit De markt verandert evenals onze manier van werken. Het leven wordt mobieler en we

Nadere informatie

Water in Bebouwd gebied

Water in Bebouwd gebied Presentatie 20-06 - 2007 1 Water in Bebouwd gebied (relatie gemeente en waterschap) Judith Calmeyer Meijburg-Van Reekum Wat wil ik u vertellen? 2 Status Quo Aa en Maas De stip op de horizon Voorbeeld Geerpark

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie Opdrachtsverklaring Missie - Visie 1. Missie Sint-Lodewijk biedt aangepast onderwijs en/of begeleiding op maat aan kinderen, jongeren en volwassenen met een motorische beperking. Ook het gezin en breder

Nadere informatie

Een recept voor Vakmanschap. Bejegeningsstijl en opleiding van personeel

Een recept voor Vakmanschap. Bejegeningsstijl en opleiding van personeel Een recept voor Vakmanschap Bejegeningsstijl en opleiding van personeel 6 november 2015 Veiligheid, humaniteit en re-socialisatie 2 De cruciale schakel Het personeel is de cruciale schakel om de missie

Nadere informatie

Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. 30 mei ECFD/U Lbr. 17/031 (070) Voortgang regionale samenwerking waterketen

Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. 30 mei ECFD/U Lbr. 17/031 (070) Voortgang regionale samenwerking waterketen Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Datum 30 mei 2017 Ons kenmerk ECFD/U201700422 Lbr. 17/031 Telefoon (070) 373 8393 Bijlage(n) 1 Onderwerp Voortgang regionale samenwerking waterketen Samenvatting

Nadere informatie

TECHNISCH BEHEER. Zorgeloze kwaliteit. vandorp.eu

TECHNISCH BEHEER. Zorgeloze kwaliteit. vandorp.eu TECHNISCH BEHEER Zorgeloze kwaliteit TECHNISCH BEHEER Onze samenleving verandert snel. Waar in het verleden volstaan kon worden met een eenvoudig inspanningscontract voldoet dit veelal niet meer aan de

Nadere informatie

KLIMAAT, ENERGIE EN GRONDSTOFFEN

KLIMAAT, ENERGIE EN GRONDSTOFFEN KLIMAAT, ENERGIE EN GRONDSTOFFEN AKKOORDEN EN GREEN DEALS Rafaël Lazaroms Coördinator Energie en duurzaamheid Unie van Waterschappen 1. Duurzaamheid en taken waterschappen 2. Duurzame ambities in akkoorden

Nadere informatie

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s In een globaliserende economie moeten regio s en ondernemingen internationaal concurreren. Internationalisatie draagt bij tot de economische

Nadere informatie

1 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen. Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen

1 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen. Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 1 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 2 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen Bestuurlijke overeenkomst voor Samenwerking

Nadere informatie

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden Bijlage a Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden De functie van de Raad van Commissarissen. In deze profielschets wordt eerst ingegaan op de achtergronden

Nadere informatie