Tweede Kamer der Staten-Generaal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tweede Kamer der Staten-Generaal"

Transcriptie

1 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar Betalingsverkeer Nr. 9 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 27 september 2002 De vaste commissie voor Financiën 1 heeft op 11 september 2002 overleg gevoerd met minister Hoogervorst van Financiën over: het eindrapport van de werkgroep Tariefstructuren en infrastructuur in het betalingsverkeer en de aanbevelingen van De Nederlandsche Bank (27 863, nr. 6); de maatschappelijke aspecten van het betalingsverkeer (toegankelijkheid en bereikbaarheid van bankdiensten (27 863, nr. 7); het maatschappelijk overleg betalingsverkeer (MOB) (27 863, nr. 8). Van dit overleg brengt de commissie bijgaand beknopt verslag uit. Vragen en opmerkingen uit de commissie 1 Samenstelling: Leden: Rosenmöller (GroenLinks), Giskes (D66), Crone (PvdA), Van Oven (PvdA), Hofstra (VVD), Van Hoof (VVD), De Haan (CDA), Van Beek (VVD), Bussemaker (PvdA), Vendrik (GroenLinks), Kant (SP), Mosterd (CDA), Blok (VVD), Ten Hoopen (CDA), ondervoorzitter, De Pater-van der Meer (CDA), Tichelaar (PvdA), voorzitter, Alblas (LPF), Van As (LPF), Veling (ChristenUnie), Teeven (Leefbaar Nederland), Van Vroonhoven-Kok (CDA), Varela (LPF), De Nerée tot Babberich (CDA), Van der Velden (LPF) en Van Loon-Koomen (CDA). Plv. leden: Bakker (D66), Bos (PvdA), Van Nieuwenhoven (PvdA), B. M. de Vries (VVD), Verbugt (VVD), Kortenhorst (CDA), Luchtenveld (VVD), Noorman-den Uyl (PvdA), Gerkens (SP), Van den Doel (VVD), Koenders (PvdA), Eberhard (LPF), Stuger (LPF), Van der Vlies (SGP), Jense (Leefbaar Nederland), J. M. de Vries (CDA), De Graaf (LPF), Mastwijk (CDA) en Hoogendijk (LPF). Mevrouw Giskes (D66) wijst erop dat de problemen rond het betalingsverkeer in Nederland al diverse malen aan de orde zijn geweest. Steeds is de reactie geweest dat samen met de branche zou worden bezien welke oplossingen denkbaar zijn. De vorige minister van Financiën heeft steeds het belang onderkend van de maatschappelijke kant van het betalingsverkeer. Banken zijn weliswaar particuliere ondernemingen, maar de burgers zijn eraan overgeleverd. Aangezien in Nederland zes grote banken de dienst uitmaken, is de kans op een open en eerlijke behartiging van de belangen van de consumenten niet ontzettend groot. Berichten wijzen erop dat het met de opstelling van de banken in maatschappelijke kwesties slecht gesteld is. De tariefstelling is onduidelijk. De tarieven die de klant in rekening worden gebracht voor het verrichten van betalingsverkeer zijn niet inzichtelijk. De banken dekken hun kosten met het ondoorzichtige valuteringssysteem. Het toegezegde overleg met de banken over een transparantere vormgeving heeft tot op heden niet plaatsgevonden. Het tempo is te laag. Een ander probleem is de toegankelijkheid, zowel fysiek als qua gemak. Het is mooi dat de 3000 dak- en thuislozen een rekening hebben gekregen, maar er is een veel grotere groep van ouderen en mensen met een fysieke beperking die heel moeilijk van pinautomaten gebruik kunnen maken. Deze mensen zijn aangewezen op loketten, waar zij vaak verplicht worden om een hoog minimumbedrag op te nemen. In de stukken wordt gemeld KST63475 ISSN Sdu Uitgevers s-gravenhage 2002 Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 9 1

2 dat de NVB onderzoek gaat doen naar een pilot. Harde toezeggingen ontbreken ten enenmale. De steeds verdergaande verlaging van het voorzieningenniveau in dunbevolkte gebieden is ook een probleem. De banken geven ook in dit opzicht nauwelijks blijk van een gevoel van urgentie. VROM voert overleg over de eenloketgedachte voor diverse voorzieningen in dunbevolkte gebieden. De banken moet daarin nadrukkelijk een rol vervullen. De veiligheid van het betalingsverkeer blijft een punt van zorg. Recentelijk zijn er gevallen waarin mensen problemen hebben ondervonden bij het pinnen. Er blijkt van alles af te dingen op de veiligheid van pinautomaten. Van een snelle, adequate reactie van de banken is nog weinig te bespeuren. De verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid in dezen moeten helder worden geregeld. Hierbij kan ook gedacht worden aan afschrijvingen die ten onrechte plaatsvinden. De invoering van nummerportabiliteit kan de concurrentie binnen de wereld van de betaaldiensten laten toenemen. Ook op dit punt lijkt de bankwereld erg afwachtend. Gezien het bescheiden aantal banken moet nummerportabiliteit in Nederland mogelijk zijn. Interpay is monopolist in de ondersteuning van het pinbetalingssysteem. De Nederlandsche Bank vindt het belangrijk dat op dit punt een andere organisatie ontstaat. Winkeliers zouden alleen met een bank contracten moeten sluiten, die dan verantwoordelijk is voor de hele keten. Wat zal met deze aanbeveling worden gedaan? Voor de overheid is de tijd gekomen om het heft in eigen hand te nemen en te zorgen voor dwingender regelgeving op een aantal punten. Er moet echt enig tempo in de veranderingen komen. De bewindslieden blijken de branche te weinig te kunnen overtuigen van de noodzaak om snel tot echte maatregelen te komen. De heer Van Beek (VVD) constateert dat de werkgroep Tariefstructuren en infrastructuur (WTI) in het betalingsverkeer en De Nederlandsche Bank (DNB) een groot aantal aanbevelingen hebben gedaan. Het gebrek aan concurrentie en het gebrek aan transparantie in de betaalsystemen zijn belangrijke onderwerpen. Goede marktwerking kan een hoop problemen oplossen. De minister dient te reageren op de aanbevelingen, zeker op de aanbeveling inzake de tarifering. Het is wel de vraag of het aan de regering is om dergelijke zaken voor te schrijven. Interpay bekleedt een monopolypositie. Zal de voorgestelde alternatieve structuur daadwerkelijk marktwerking teweegbrengen? De echte oplossing zit waarschijnlijk in een verdere internationalisering. Mensen moeten zoveel mogelijk in hun eigen woonplaats van bankvoorzieningen gebruik kunnen maken. De ontwikkelingen van de laatste jaren geven aanleiding tot zorgen op dit punt, maar de oplossing moet niet gezocht worden in wettelijke bepalingen. Mogelijk biedt het komen tot combinaties de oplossing. Dit mag overigens niet leiden tot marktafspraken. Bij nummerportabiliteit kan de vraag worden gesteld of dit meer of minder concurrentie zal opleveren. Ook kunnen vraagtekens worden gezet bij de gevolgen voor de inzichtelijkheid en de Europese dimensie. Het is van groot belang dat zoveel mogelijk wordt gedaan om de toegankelijkheid voor ouderen en gehandicapten te waarborgen. Een deel van de problematiek is overigens weggenomen doordat winkels de mogelijkheid zijn gaan bieden om extra bedragen op te nemen. De oprichting van een Maatschappelijk overleg betalingsverkeer (MOB) dient genuanceerd te worden bezien. Enerzijds is het goed dat overleg plaatsvindt. Anderzijds wordt wel zeer nadrukkelijk gepolderd. Voorkomen moet worden dat afspraken worden gemaakt die de Nederlandse regering niet goed uitkomen. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 9 2

3 De heer De Haan (CDA) sluit zich aan bij de opmerkingen van mevrouw Giskes over veiligheid bij het pinnen en over nummerportabiliteit. De ontstane problemen moeten in het licht worden bezien van de overgang van chartaal naar giraal geld. De overheid moet zich wel degelijk ook intensief bemoeien met het girale geld. Goed betalingsverkeer is in zekere zin een publiek goed. De banken zijn te kritiseren op het punt van hun omgang met die publieke functie. Er is te veel afhoudendheid en arrogantie. De spreiding van bankvoorzieningen wordt minder. Er is eigenlijk maar één bank sterk vertegenwoordigd in de kleine kernen op het platteland met een geringe bevolkingsdichtheid. Het kan niet zo zijn dat alleen die bank moet opdraaien voor de kosten van het openhouden van die voorzieningen of het voorzien in andersoortige voorzieningen. Het lijkt niet goed mogelijk om de oplossing van dit probleem aan de sector zelf over te laten. Transparantie in de kosten is noodzakelijk. Banken hebben niet de neiging om de precieze kosten van een overschrijving te berekenen. Er moet echter een instantie zijn, in dit geval DNB, die de consumenten helder maakt wat de kosten van het betalingsverkeer zijn. De monopoliepositie van Interpay kan worden ondergraven door cliënten contracten te laten afsluiten met hun eigen bankier. Als de banken dit fair spelen, zal concurrentie kunnen ontstaan. Mevrouw Gerkens (SP) wijst erop dat ouderen en mensen met een functiebeperking vaak niet uit de voeten kunnen met pinautomaten. Naarmate de banken hoe langer hoe meer het platteland verlaten, voor contant geld opnemen bij balies hoge financiële drempels opwerpen en hele filialen vervangen door één geldautomaat, worden deze problemen schrijnender. Het serviceniveau wordt uit efficiencyoverwegingen uitgehold. De Nederlandse vereniging van banken (NVB) erkent de problematiek en heeft een lijst met mogelijke oplossingen gepresenteerd. De traagheid van de handelwijze baart echter zorgen. Het is onduidelijk welke banken zich hebben gecommitteerd aan welke adviezen. Ook is onduidelijk wat het commitment precies inhoudt. De minister dient hierover duidelijkheid te verschaffen. Het instellen van een MOB verdient ondersteuning, maar ook hierbij is het onduidelijk op welke termijn dit overleg tot concrete resultaten kan komen. Wanneer zal het eerste overleg plaatsvinden en wanneer zal de eerste rapportage aan de Kamer verschijnen? Zullen harde principeafspraken worden gemaakt, bijvoorbeeld over bereikbaarheid, toegankelijkheid en veiligheid? Wanneer zullen deze afspraken in een hard convenant worden vastgelegd? Zal worden gecontroleerd of de banken hun woorden in daden omzetten? De minister dient in ieder geval meer haast te maken met het treffen van wettelijke maatregelen voor een optimale toegankelijkheid en een betere bereikbaarheid. Tevens dient hij de nummerportabiliteit intensiever na te streven. Is hij bereid op korte termijn met wetgeving te komen? De heer Vendrik (GroenLinks) onderstreept het belang van het dossier, dat al veel te lange tijd sleept. Het debat gaat uiteindelijk over maatschappelijk verantwoord ondernemen door het Nederlandse bankwezen. De voorstellen om de governance-structuur van Interpay te veranderen, kunnen een verbetering inhouden. De uitgifte van bankbiljetten is in vroeger tijden gecentraliseerd bij een publieke instelling. Nu het chartale geldverkeer steeds verder wordt vervangen door giraal geldverkeer, is de vraag gewettigd of het niet logisch is om na te denken over een publieke instelling voor het giraal geldverkeer. De NMa gaat terecht werk maken van het toetsen van de mededinging in de banksector. De vraag is wat dit concreet gaat betekenen. Qua urgentie vormen de toegankelijkheid en bereikbaarheid het pièce de résistance. Het stuk van de NVB bevat 11 aanbevelingen. De belangrijkste Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 9 3

4 aanbeveling, inzake de verdwijning van fysieke betaalpunten, wordt het minst zwaar geformuleerd. Honderdduizenden Nederlanders kunnen niet of slechts in bescheiden mate gebruik maken van het girale geldverkeer. Zij hebben grote behoefte aan fysieke betaalpunten, waar zij onder meer terechtkunnen voor steun en met vragen. De NVB komt met een studie naar een pilot om in één regio te bezien of gezamenlijk één betaalloket kan worden ingericht. Dat is echt onvoldoende. Het aantal fysieke betaalpunten van de Postbank wordt nog steeds drastisch ingeperkt. Er moet begin volgend jaar een plan liggen waarmee overal in Nederland de banksector goed te bereiken is voor mensen die niet terecht kunnen bij pinautomaten. De minister overweegt wettelijke maatregelen op het punt van de nummerportabiliteit, alsmede betreffende bruikbaarheid. Het zou goed zijn om te horen wat onder dat laatste moet worden verstaan. Met de aangenomen motie op stuk nr. 56 ( XII) wordt de regering verzocht om met de Postbank in contact te treden om tot heroverweging te komen van het besluit om het aantal betaalpunten drastisch te beperken. De minister dient aan te geven hoe het staat met de uitvoering van deze motie. Voor de Postbank is een aparte wet in het leven geroepen, omdat deze instelling niet gelijk is aan de andere banken. De heer Crone (PvdA) constateert dat op dit onderwerp weinig vooruitgang is geboekt. De minister dient aan te geven waar de toegezegde rapportage blijft. Het gaat niet per se om wetgeving, maar het gaat wel om een universele dienst die gegarandeerd moet worden. De dienstverlening van banken brokkelt nog voortdurend af. Een initiatiefvoorstel is in verregaande staat van voorbereiding. Daarin zal worden aangesloten op de voorzieningenniveaus die gedefinieerd zijn voor postkantoren. Voor bankvoorzieningen kan nadrukkelijk ook gekozen worden voor een combinatie met andere voorzieningen. Het initiatiefvoorstel zal zowel de toegankelijkheid in regionale zin betreffen, als de kosten en veiligheidsvoorzieningen. Om de monopoliepositie van Interpay aan te pakken zal een nieuwe structuur worden ingericht. De raad van commissarissen zal uitgebreid worden met onafhankelijke deskundigen. Als deze mensen worden aangewezen door de betrokken aandeelhouders, dus onder meer de banken, hoeft dit geen verbetering te betekenen. Moet niet veeleer gedacht worden aan een overheidscommissaris? Het kabinet stelt een keuzestelsel voor de tarifering voor. Een betaling per verrichte activiteit noch een aanpassing van de valutering heeft de voorkeur. De kosten moeten bij de banken liggen, al was het maar om efficiency te bereiken. Nummerportabiliteit is een basis voor echte concurrentie. Als burgers gemakkelijk kunnen switchen van bank, zullen veel lapmiddelen niet nodig zijn. De beschikbaarheid van een bankvoorziening gecombineerd met nummerportabiliteit zal leiden tot optimale concurrentie en een acceptabel minimaal niveau van dienstverlening. Antwoord van de minister De minister wijst er allereerst op dat in Nederland sprake is van een efficiënt en relatief goedkoop betalingsverkeer. De dichtheid van betaalautomaten is heel hoog. De gemiddelde Nederlandse burger komt op een makkelijke en betaalbare manier aan zijn geld. Dat neemt niet weg dat er problemen zijn, problemen waar wel degelijk aan wordt gewerkt. De werkgroep-wellink is gekomen met voorstellen voor structurele verbetering van de marktwerking. Het ingestelde MOB onder voorzitterschap van DNB zal in de maand oktober voor het eerst bijeenkomen. Het toezicht van de NMa is uitgebreid. Door DNB is onderzoek gedaan naar de maatschappelijke efficiëntie van toonbankbetaalmiddelen en de chartale infrastruc- Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 9 4

5 tuur in Nederland. Ook de banken hebben het een en ander gepresteerd. Per 1 juli 2002 is de verwerkingsduur tussen Interpay en de Postbank met een dag teruggebracht en gelijk geworden aan de gemiddelde verwerkingsduur in het circuit. Er is een basisbetaalrekening gekomen voor dak- en thuislozen. Per medio dit jaar is sprake van uniformering van informatie op rekeningafschriften. De tarifering zal transparanter worden. De banken maken het mogelijk dat mensen die geen gebruik kunnen maken van de automaten, kosteloos geld kunnen opnemen aan de balie. De NVB bevordert dat de verstrekking van de baliepas op een ruimhartige wijze zal plaatsvinden. Met de NVB zal contact worden opgenomen over het hanteren van minimumbedragen voor geldopname aan de balies. De Kamer zal van de voortgang op dit punt op de hoogte worden gehouden. Transparantie is van belang, maar de manier waarop banken deze tot stand brengen is aan hen. Puur economisch gezien is het het beste als voor elke individuele service direct een tarief in rekening wordt gebracht. De Consumentenbond is in dezen zeer terughoudend, ook omdat klanten een pakket kopen en geen afzonderlijke diensten. De NMa ziet goed toe op de concurrentie tussen banken, ook op dit punt, en heeft daartoe ook meer mogelijkheden gekregen. Ook nummerportabiliteit is van groot belang. Een cliënt moet makkelijk van bank kunnen veranderen, maar dat kan ook bewerkstelligd worden door een goede verhuisservice. De NVB werkt beide mogelijkheden technisch uit. In het najaar zal de knoop worden doorgehakt. Verbeteringen op dit punt zullen positief uitwerken op de concurrentie, alsmede op de toegankelijkheid. Een bank die zich terugtrekt uit een bepaalde regio zal de gevolgen daarvan direct merken als de klanten makkelijk kunnen overstappen naar de bank die nog wel in de regio aanwezig is. Als een keuze voor een goede verhuisservice wordt gemaakt, is nummerportabiliteit overigens niet van de baan. De mogelijkheid van pinfraude werd aanvankelijk gebagatelliseerd. Inmiddels is gebleken dat het wel degelijk een probleem is. DNB is als toezichthouder bezig met een onderzoek, ook gezien het belang voor de betrouwbaarheid van het financieel stelsel. De Kamer zal nog dit jaar een notitie worden verschaft over de bevindingen en Europese ontwikkelingen in dezen. Het monopoliekarakter van Interpay is een punt van aandacht. Inmiddels is de governance-structuur verbeterd. In de statuten wordt heel duidelijk opgenomen dat het gaat om onafhankelijke deskundigen. DNB zal erop toezien dat conform de statuten wordt gehandeld. Een nationalisering van Interpay is onwenselijk. Het is belangrijk dat nog dit jaar een directe link zal worden gelegd tussen cliënt en bank. De bank kan daardoor meer druk uitoefenen op Interpay. Op termijn dienen zich overigens buitenlandse leveranciers van dit soort diensten aan. De Kamer zal van de voortgang op dit punt op de hoogte worden gehouden. Datzelfde geldt op het punt van de uitvoerbaarheid van de motie op stuk nr. 56 ( XII). Over de motie is contact opgenomen met de Postbank. Men is van mening dat men sinds de privatisering een bank als alle andere is. Het is niet mogelijk om het openhouden van filialen juridisch af te dwingen. Een en ander zal de Kamer binnen een week bij brief worden meegedeeld. De toegankelijkheid op het platteland wordt ook door de NVB als een probleem gezien. Het initiatiefvoorstel wordt met belangstelling tegemoet gezien, mede omdat het niet eenvoudig lijkt om in dezen wettelijke dwang toe te passen. Bedacht moet ook worden dat als banken gedwongen worden om op niet rendabele plaatsen voorzieningen in stand te houden, de kosten daarvan uiteindelijk door de bankcliënt zullen moeten worden opgebracht. Bezien wordt op welke wijze tot «shared services»-concepten kan worden gekomen voor bank-, post- en lokale overheidsdiensten. Het ministerie van VROM is daarbij de trekker. De suggesties van de NVB zullen daarin worden meegenomen. Wetgeving zou wel eens draconische Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 9 5

6 gevolgen kunnen hebben. Bovendien komt dan onvermijdelijk de vraag naar voren waarom banken wel een verplichte regionale aanwezigheid moet worden opgelegd en supermarkten en dergelijke niet. De Kamer zal in oktober van de voortgang van de gesprekken bij VROM op de hoogte worden gehouden en concrete voorstellen voorgelegd krijgen. De fng. voorzitter van de vaste commissie voor Financiën, Crone De griffier van de vaste commissie voor Financiën, Berck Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 9 6

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 27 863 Betalingsverkeer Nr. 13 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 3 maart 2003 De vaste commissie voor Financiën 1 heeft op 13 februari

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 24 095 Frequentiebeleid Nr. 107 1 Samenstelling: Leden: Verbugt (VVD), Giskes (D66), Crone (PvdA), Van Dijke (ChristenUnie), B. M. de Vries (VVD),

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 28 122 Hervorming van het toezicht op de financiële marktsector Nr. 20 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 12 mei 2004 De vaste commissie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 27 863 Betalingsverkeer Nr. 19 1 Samenstelling: Leden: Van der Vlies (SGP), Giskes (D66), Crone (PvdA), De Grave (VVD), Hofstra (VVD), De Haan

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 206 Wijziging van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen en de Wet inkomstenbelasting 2001 (implementatie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 915 Wijziging van de Noodwet financieel verkeer in verband met de dekking van het terrorismerisico door verzekeraars Nr. 4 VERSLAG Vastgesteld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 28 447 Regeling met betrekking tot tegemoetkomingen in de kosten van kinderopvang en waarborging van de kwaliteit van kinderopvang (Wet kinderopvang)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 827 Wijziging van de Wet toezicht effectenverkeer 1995, de Wet op de economische delicten en het Wetboek van Strafvordering ter implementatie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 209 Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001, ter zake van het bevorderen van de financiering van de eigen woning met eigen middelen (materiële

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 27 813 EU Structuurfondsen Nr. 15 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 24 mei 2006 De vaste commissie voor Economische Zaken 1 heeft op

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 349 Invoering in de Algemene wet inzake rijksbelastingen van de mogelijkheid tot het doen van een collectieve uitspraak op massaal bezwaar Nr.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 800 VIII Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2005 Nr. 232 VERSLAG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 760 Wijziging van de Wet op de loonbelasting 1964, de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, de Wet arbeid en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 24 691 Ruimtetekort in mainport Rotterdam Nr. 66 1 Samenstelling: Leden: Duivesteijn (PvdA),Dijksma (PvdA), Hofstra (VVD),ondervoorzitter,Atsma

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 700 I Vaststelling van de begrotingsstaat van het Huis der Koningin (I) voor het jaar 2009 Nr. 6 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2008 2009 30 432 Voorstel van wet van de leden Depla en Blok houdende wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en van enige andere wetten inzake fiscale

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 038 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 ter implementatie van richtlijn 2004/8/EG inzake de bevordering van warmtekrachtkoppeling (Wijziging

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 533 Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enkele andere belastingwetten in verband met de introductie van een regeling voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 207 Wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag en de Wet op de Accijns (implementatie richtlijn Energiebelastingen) Nr. 6 VERSLAG Vastgesteld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 400 XII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2001

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 28 950 Dementerenden en de Wet BOPZ Nr. 4 1 Samenstelling: Leden: Duivesteijn (PvdA), Giskes (D66), ondervoorzitter, Crone (PvdA), Rouvoet (CU),

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 28 170 Gelijke behandeling op grond van leeftijd bij arbeid, beroep en beroepsonderwijs (Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 165 Deelnemingenbeleid Rijksoverheid 28 600 IXB Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2003

Nadere informatie

2015D42193 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2015D42193 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2015D42193 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG De vaste commissie voor Financiën heeft op 5 november 2015 een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Financiën over zijn brief

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 27 863 Betalingsverkeer Nr. 22 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 september

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 755 Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en van de Invorderingswet 1990 in verband met de wijziging van de percentages belasting-

Nadere informatie

Betalingsverkeer VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG. Vastgesteld... mei 2005. De voorzitter van de commissie, Tichelaar

Betalingsverkeer VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG. Vastgesteld... mei 2005. De voorzitter van de commissie, Tichelaar vra2005fin-05 Betalingsverkeer VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld... mei 2005 Binnen de vaste commissie voor Financiën hebben enkele fracties de behoefte om over de brief van de minister

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 372 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet ter uitvoering van richtlijn nr. 2003/54/EG, (PbEG L 176), verordening nr. 1228/2003

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 31 571 Voorstel van wet van het lid Thieme tot wijziging van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren in verband met het invoeren van een verplichte

Nadere informatie

Directie Financiële Markten. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. 5 juli 2007 FM 2007-01654 M

Directie Financiële Markten. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. 5 juli 2007 FM 2007-01654 M Directie Financiële Markten De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum Uw brief (Kenmerk) Ons kenmerk 5 juli 2007 FM 2007-01654 M Onderwerp Wetgevingsoverleg

Nadere informatie

2016D22881 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2016D22881 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2016D22881 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG De vaste commissie voor Financiën heeft op 2 juni 2016 een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Financiën over zijn brief

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 24 095 Frequentiebeleid Nr. 153 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal s-gravenhage,

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 493 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet en de Warmtewet (wijzigingen samenhangend met het energierapport 2011) G VERSLAG VAN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 131 Nieuwe regels betreffende maatschappelijke ondersteuning (Wet maatschappelijke ondersteuning) Nr. 123 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 27 863 Betalingsverkeer Nr. 52 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 november

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 200 20 3 45 Wijziging van de Telecommunicatiewet en de Wet op de economische delicten in verband met de implementatie van Richtlijn 2006/24/EG van het Europees

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 318 Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 1998 (wijziging samenhangende

Nadere informatie

Overzicht en stemmingsuitslagen bij moties Novelle op Herzieningswet

Overzicht en stemmingsuitslagen bij moties Novelle op Herzieningswet Overzicht en stemmingsuitslagen bij moties Novelle op Herzieningswet Dertien moties ingediend bij debat op 9 december 2014. Drie moties verworpen en tien aangenomen. 1. De motie-karabulut over de sociale

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 874 Wijziging van de Wet kinderopvang in verband met een herziening van het stelsel van gastouderopvang Nr. 47 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 27 863 Betalingsverkeer Nr. 21 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 22 juni 2005 Binnen de vaste commissie voor Financiën 1 hebben

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 22 187 Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Nr. 131 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 23 januari 2003 De vaste commissie voor Sociale

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 600 Nota over de toestand van s Rijks Financiën 24 490 Verkoopbeleid agrarische domeinen Nr. 69 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 28 998 Wijziging van de Wet toezicht beleggingsinstellingen met het oog op de modernisering van de wet en implementatie van richtlijn nr. 2001/107/EG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 383 Meerjarenprogramma herijking van de VROM-regelgeving Nr. 16 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 4 augustus 2004 De vaste commissie

Nadere informatie

Datum Betreft beantwoording kamervragen vergoeding van schade ingeval van fraude bij internetbankieren

Datum Betreft beantwoording kamervragen vergoeding van schade ingeval van fraude bij internetbankieren > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directie Financiële Markten Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 30 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 30 juni 2005 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 24 761 Wijziging van enige belastingwetten (herziening regime ter zake van winst uit aanmerkelijk belang, consumptieve rente en vermogensbelasting)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 131 Reïntegratie arbeidsongeschikten Nr. 4 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 20 februari 2002 De commissie voor de Rijksuitgaven 1

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 32 418 Wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met de normering van de vergoeding

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 636 Wijziging van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen en de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 ter implementatie van de vierde

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 28 165 Deelnemingenbeleid Rijksoverheid Nr. 39 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 27 april 2006 De vaste commissie voor Financiën 1 heeft

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 30 420 Emancipatiebeleid Nr. 58 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 30 oktober 2007 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 31 936 Luchtvaartnota D VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 27 augustus 2014 Ordening 1 hebben kennis genomen van het voorgehangen

Nadere informatie

Pagina 1/5. Kennedy Van der Laan Advocaten Mevrouw A. van der Beek Postbus 58188 1040 HD AMSTERDAM. Den Haag,

Pagina 1/5. Kennedy Van der Laan Advocaten Mevrouw A. van der Beek Postbus 58188 1040 HD AMSTERDAM. Den Haag, Kennedy Van der Laan Advocaten Mevrouw A. van der Beek Postbus 58188 1040 HD AMSTERDAM Den Haag, Aantal bijlage(n): Uw kenmerk: 51281/ABE/1351744/0.1 Ons kenmerk: ACM/DM/2014/206814 Onderwerp: 14.1134.15

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2009 2010 31 706 Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten) O VERSLAG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1996 25 110 Nederlands Voorzitterschap van de Europese Unie van 1 januari tot 1 juli Nr. 7 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN

Nadere informatie

De heer Öztürk (PvdA): Voorzitter. Bij de stemmingen onder punt 3, over de begroting van Economische Zaken, houd ik onze motie op stuk nr. 27 aan.

De heer Öztürk (PvdA): Voorzitter. Bij de stemmingen onder punt 3, over de begroting van Economische Zaken, houd ik onze motie op stuk nr. 27 aan. Mededelingen stemmingen Ik verzoek de leden, hun plaatsen in te nemen. Voor wij gaan stemmen, geef ik als eerste het woord aan de heer Öztürk van de Partij van de Arbeid, die een wijziging wil doorgeven

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 614 Wijziging van titel 5.9. (Appartementsrechten) van het Burgerlijk Wetboek Nr. 4 VERSLAG Vastgesteld 26 november 2002 De vaste commissie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 005 Aanvulling van het inkomen van ouderen met een bescheiden inkomen en aanpassing berekening vakantie-uitkering voor uitkeringsgerechtigden

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2014 2015 30 145 Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met het bevorderen van voortgezet

Nadere informatie

Ivo Opstelten Minister van Veiligheid en Justitie Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG

Ivo Opstelten Minister van Veiligheid en Justitie Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG Post Bits of Freedom Bank 55 47 06 512 M +31 613380036 Postbus 10746 KvK 34 12 12 86 E ton.siedsma@bof.nl 1001 ES Amsterdam W https://www.bof.nl Ivo Opstelten Minister van Veiligheid en Justitie Postbus

Nadere informatie

Concept Ruil. begrippen giraal geld contante betalingen indirecte ruil chartaal geld betalingsverkeer directe ruil kosten (betalingsverkeer)

Concept Ruil. begrippen giraal geld contante betalingen indirecte ruil chartaal geld betalingsverkeer directe ruil kosten (betalingsverkeer) DIGITALE LESBRIEF CONTANTE BETALINGEN GETELD Doelgroep: SLU: 4 havo, 4 vwo 1 lesuur, exclusief huiswerkopdracht Concept Ruil begrippen giraal geld contante betalingen indirecte ruil chartaal geld betalingsverkeer

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 553 Regels omtrent de Kamer van Koophandel (Wet op de Kamer van Koophandel) Nr. 18 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 17 december

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 300 IXB Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2006 Nr. 28 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 661 Wijziging van de Telecommunicatiewet verband houdende met de instelling van een antenneregister, de uitbreiding van het verbod op het verzenden

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 381 Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 in verband met de invoering van een aftrekverbod voor de aankoopkosten van een deelneming

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) 27 088 Kabel en consument: marktwerking en digitalisering Nr. 62 BRIEF VAN DE MINISTER VAN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 830 Wijziging van de Wet giraal effectenverkeer houdende uitbreiding van de bescherming aan cliënten van intermediairs inzake financiële instrumenten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 800 IXB Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2000 Nr. 16 VERSLAG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 800 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2005 Nr. 161 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2012 2013 32 450 Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en aanverwante wetten met het oog op enige verbeteringen en vereenvoudigingen van het bestuursprocesrecht

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 260 Visumverlening in Schengenverband Nr. 3 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 16 december 2003 De commissie voor de Rijksuitgaven 1

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 29 544 Arbeidsmarkbeleid Nr. 339 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1990-21 800 IX B Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van hoofdstuk IX B (Ministerie van Financiën) voor het jaar Nr. 25 VERSLAG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 28 219 Wet administratieve lastenverlichting en vereenvoudiging in socialeverzekeringswetten Nr. 36 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 294 Interpellatie van het lid Kant inzake de eigen bijdrage AWBZ Nr. 8 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 31 094 Wijziging van de Zorgverzekeringswet en de Wet op de zorgtoeslag houdende vervanging van de no-claimteruggave door een verplicht eigen risico

Nadere informatie

Aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid De heer H.J. Kamp Postbus 90801 2509LV Den Haag. premie-differentiatie. Geachte heer Kamp,

Aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid De heer H.J. Kamp Postbus 90801 2509LV Den Haag. premie-differentiatie. Geachte heer Kamp, Aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid De heer H.J. Kamp Postbus 90801 2509LV Den Haag Datum 30 juli 2012 Onderwerp Advies Wijzigingsbesluit Wfsv inzake premie-differentiatie Uw kenmerk Ons

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 600 XV Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 231 Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Bermuda (zoals gemachtigd door de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 29 304 Certificatie en accreditatie in het kader van het overheidsbeleid Nr. 5 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

http://www.economiepagina.com - Alle nuttige economielinks bij elkaar!

http://www.economiepagina.com - Alle nuttige economielinks bij elkaar! Opgave 1 Gulden (ƒ) wordt euro ( ) Geld is een (1) aanvaard ruilmiddel. De maatschappelijke geldhoeveelheid in Nederland bestaat uit munten, bankbiljetten en (2). De komende jaren worden de functies van

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage. Datum 22 november 2010

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage. Datum 22 november 2010 > Retouradres Postbus 20101 2500 EC Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal voor Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 30 2594 AV Den

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 503 Wijziging van de Wet op de dierproeven Nr. 4 VERSLAG Vastgesteld 6 november 2002 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 255 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering strekkende tot aanpassing van de eisen te stellen aan de motivering van de bewezenverklaring

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 29 984 Spoor: vervoer- en beheerplan Nr. 79 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 6 april 2006 De commissie voor Verkeer en Waterstaat 1 heeft

Nadere informatie

2015D08919 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2015D08919 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2015D08919 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG De vaste commissie voor Financiën heeft op 11 maart 2015 een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Financiën over zijn brief

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 21 501-31 Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken Nr. 89 1 Samenstelling: Leden: Noorman-den Uyl (PvdA),

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 576 Wijziging van de Advocatenwet, de Wet op de rechterlijke organisatie en enige andere wetten ter versterking van de cassatierechtspraak (versterking

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 760 Wijziging van de Wet op de loonbelasting 1964, de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, de Wet arbeid en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 31 568 Staatkundig proces Nederlandse Antillen Nr. 172 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 4 maart 2016 De vaste commissie voor Onderwijs,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 660 Wijziging van de Comptabiliteitswet 2001 houdende bepalingen betreffende het toezicht op en de controle van derden die collectieve middelen

Nadere informatie

Laveren naar sepa: de overgang naar Europese betaalmiddelen in Nederland

Laveren naar sepa: de overgang naar Europese betaalmiddelen in Nederland Laveren naar sepa: de overgang naar Europese betaalmiddelen in Nederland Vanaf 28 januari 2008 zullen consumenten en bedrijven Europees kunnen gaan betalen. Op die datum komen banken in het hele eurogebied

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2006 2007 29 259 Wijziging van de Monumentenwet 1988 en enkele andere wetten ten behoeve van de archeologische monumentenzorg mede in verband met de implementatie

Nadere informatie

Betreft Beantwoording vragen van het lid Spies (CDA) over energieprijzen en - contractsvoorwaarden voor consumenten

Betreft Beantwoording vragen van het lid Spies (CDA) over energieprijzen en - contractsvoorwaarden voor consumenten > Retouradres Postbus 20101 2500 EC Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA 's-gravenhage Directoraat-generaal voor Bezuidenhoutseweg 30 Postbus 20101 2500 EC

Nadere informatie

Veilig betalen in Nederland

Veilig betalen in Nederland De meeste consumenten zijn positief over de veiligheid van het Nederlandse betalingsverkeer. Dat blijkt uit onderzoek dat dnb heeft uitgevoerd, onder meer naar aanleiding van de toename van pinpasfraude

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 27 111 Vreemdelingrechtelijke rechtspositie van vrouwen in het vreemdelingenbeleid Nr. 13 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 23 december

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 29 507 Regels voor de financiële dienstverlening (Wet financiële dienstverlening) Nr. 32 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 689 Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 teneinde beleggingsinstellingen de mogelijkheid te bieden om vastgoed te ontwikkelen

Nadere informatie