Tweede Kamer der Staten-Generaal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tweede Kamer der Staten-Generaal"

Transcriptie

1 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar Betalingsverkeer Nr. 22 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 september 2006 Hierbij ontvangt u overeenkomstig eerdere toezeggingen aan uw Kamer de voortgangsrapportage betalingsverkeer van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) 1, 2. In deze rapportage wordt nader ingegaan op de ontwikkelingen in het betalingsverkeer, bezien vanuit het publieke belang van een veilig, efficiënt en toegankelijk betalingsverkeer. Het afgelopen jaar heeft het MOB voortgang geboekt met het in kaart brengen van de maatschappelijke knelpunten en de maatschappelijke gevolgen van ontwikkelingen in het betalingsverkeer, zoals beschreven in de taakopdracht van het MOB. Op verschillende terreinen zijn tevens oplossingsrichtingen aangedragen. Onderstaand wordt stilgestaan bij de centrale thema s die in de onderliggende rapportage worden behandeld. Toegankelijkheid en bereikbaarheid De toegankelijkheid en bereikbaarheid van bankdiensten is reeds geruime tijd onderwerp van een politiek en maatschappelijk debat. In 2004 heeft het MOB het rapport «Bereikbaarheid bancaire dienstverlening analyse en inventarisatie van oplossingen en best practices» gepubliceerd. Dit rapport biedt een analyse van ontwikkelingen en oplossingen aan om het bestaande de toegankelijkheid en bereikbaarheid van bankdiensten te waarborgen. 1 Het MOB is in 2002 door het Ministerie van Financiën ingesteld met als taakopdracht bij te dragen aan een maatschappelijk efficiënte inrichting van het Nederlandse retailbetalingsverkeer. Het MOB staat onder voorzitterschap van de Nederlandsche Bank en is breed samengesteld. Het bestaat uit instanties die aanbieders en gebruikers van het betalingsverkeer vertegenwoordigen. 2 Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer. In navolging op dit rapport heeft het MOB het afgelopen jaar onder meer gewerkt aan een verkenning van de wijze waarop het geldvervoer van winkeliers goedkoper, veiliger en efficiënter georganiseerd kan worden. Daarnaast is in 2005 een inventariserende studie verricht naar de mogelijkheden om de gebruiksvriendelijkheid van betaalautomaten voor ouderen en gehandicapten te verbeteren. De uitkomsten van deze studie vormen de basis voor een op te stellen set van technische richtlijnen voor betaalautomaten, welke nog dit jaar beschikbaar zullen komen. KST tkkst ISSN Sdu Uitgevers s-gravenhage 2006 Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 22 1

2 Voorts heeft uw Kamer momenteel het initiatiefwetsvoorstel «Toegankelijkheid en bereikbaarheid basisbetaaldiensten» van Kamerlid Crone in behandeling. Volgens de indiener is vooral in kleine kernen en grootstedelijke wijken sprake van een stormachtig proces van sluiting van bankfilialen. Wetgeving voor het in stand houden van bankdiensten is volgens de indiener onvermijdelijk om de leefbaarheid te behouden. Tegenstanders van dit wetsvoorstel, zoals de Landelijke Vereniging van Kleine Kernen, zijn van mening dat er geen regels gemaakt moeten worden die banken een bepaalde dienstverlening opleggen, maar dat de ontwikkeling van passende voorzieningen in dorpen gestimuleerd dient te worden. De behandeling van dit wetsvoorstel wordt op de voet gevolgd door het MOB. Zo heeft de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) recentelijk in het MOB geschetst hoe banken hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen voor de bereikbaarheid van bankdiensten. Uit een door de banken uitgevoerde analyse van de dienstverlening op postcodeniveau blijkt dat voor 99,2% van de Nederlandse huishoudens geldt dat ze binnen een straal van 5 km van het kantoor van hun bank wonen 1. Daarop heeft het MOB de sterke voorkeur uitgesproken om, in plaats van wetgeving, de thematiek van bereikbaarheid als opdracht in het MOB aan te pakken. Alle partijen uit het MOB zijn bereid om voor concrete lokale problemen in nauwe samenwerking met de lokale overheid en stakeholders na te gaan welke oplossingen denkbaar zijn. De bovenstaande visie wordt gedeeld door het Kabinet. Lokale overheden, inwoners en dienstverleners moeten de ruimte krijgen om eigen oplossingen te zoeken. Alleen dan ontstaat in kleine kernen en stadswijken een voorzieningenniveau op maat, afgestemd op de specifieke wensen van de bewoners. Efficiency Banken, winkeliers, horeca en de olie-industrie hebben op 17 november 2005 een Convenant Betalingsverkeer afgesloten dat onder meer moet leiden tot een efficiënter en veiliger betalingsverkeer. In het convenant zijn verschillende afspraken vastgelegd. Behalve een korting van ten minste 1 cent voor PIN tarieven willen de partijen ook een verdere efficiency in het betalingsverkeer doorvoeren en de veiligheid vergroten. Dit betekent onder meer het verder stimuleren van elektronisch betalen en het terugdringen van contante betalingen. Naar verwachting komen de convenantpartijen in september van dit jaar met een concreet pakket aan maatregelen. Het MOB zal betrokken zijn bij de verdere uitwerking van de plannen. Daarbij dient naar mijn mening te worden opgemerkt dat efficiëntiebevorderende initiatieven niet altijd gezamenlijk ontplooid hoeven te worden. Er is immers voldoende ruimte voor individuele partijen om eigen ideeën te realiseren. 1 Wanneer daaraan de geldautomaten en allerlei alternatieve distributievormen aan worden toegevoegd, dan stijgt dit percentage tot 99,9%. 2 Zie het rapport «Betalingsverkeer in Nederland: een onderzoek naar de opbrengsten en kosten voor het bankwezen «van McKinsey & Company (2006). In dit licht hebben de NVB en DNB recentelijk een onderzoek laten uitvoeren naar de opbrengsten en kosten van het betalingsverkeer voor de banken in Nederland 2. Uit dit onderzoek komt naar voren dat het betalingsverkeer vrijwel kostendekkend is; de Nederlandse banken leden volgens het onderzoek een verlies van 23 miljoen voor belasting in Dit resultaat wordt blijkens het onderzoek sterk beïnvloed door de rentestand, welke in 2005 relatief laag was. Ook moet niet uit het oog worden verloren dat het betalingsverkeer voor veel banken een middel is om klanten te binden; betaaldiensten worden veelal beneden kostprijs aangeboden aan de consument om vervolgens meer lucratieve producten (zoals leningen, beleggingsproducten, hypotheken of verzekeringen) aan de man te brengen. Daarnaast wordt het overgrote deel van de rekening bij de zakelijke klant neergelegd. Dit laatste komt ook naar voren in het Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 22 2

3 rapport; terwijl op het zakelijke segment winst wordt gemaakt, wordt op het particuliere segment verlies gelaten 1. Het rapport stelt dat een tweetal thema s leidend dienen te zijn bij toekomstige discussies over de efficiency van het betalingsverkeer: het bewerkstelligen van een mixverschuiving naar voor de banken minder verlieslatende en maatschappelijk kostenefficiënte betaalmiddelen, en het heroverwegen van de tariefstructuur van het betalingsverkeer, hetgeen zowel betrekking heeft op de verdeling van lasten tussen bedrijven en consumenten als de verhouding tussen directe en indirecte tarifering. Er lijkt inderdaad ruimte voor verbetering te zijn: uit een eerder onderzoek van het MOB blijkt bijvoorbeeld dat een verdubbeling van het aantal elektronische betalingen een maatschappelijke kostenbesparing oplevert van ruim 100 miljoen 2. Het is duidelijk dat een toename van het gebruik van elektronische en digitale betaalmiddelen tot grote kostenbesparingen kunnen leiden. In MOB-verband wordt bezien hoe dit te verwezenlijken. Het moet echter duidelijk zijn dat de focus van een dergelijke exercitie dient te liggen op het vergroten van de maatschappelijke efficiency. Eventuele kostenbesparingen moeten dan ook vooral neerslaan bij de eindgebruiker. Bovendien is het van belang te voorkomen dat bepaalde groepen consumenten buiten de boot dreigen te vallen; niet iedereen kan immers te allen tijde elektronisch of digitaal betalen. Veiligheid Valse euro s In heel 2005 werden in Nederland valse bankbiljetten gevonden, tegenover in 2004 (opvallend is dat 71% daarvan EUR 50-biljetten betreft). Ook op Europees niveau is sprake van stabilisatie. Uit meer recente informatie blijkt dat het aantal valse eurobiljetten in Nederland in het eerste halfjaar van 2006 is gedaald. In deze periode zijn valse biljetten onderschept en geregistreerd, tegen in de eerste en in de tweede helft van vorig jaar. Om consumenten en ondernemers te informeren over de manier waarop zij moeten handelen wanneer ze een verdacht bankbiljet aantreffen, heeft het MOB in 2005 verschillende voorlichtende teksten opgesteld. De in het MOB vertegenwoordigde organisaties hebben deze voorlichtende teksten op de eigen website en/of als artikel in het eigen vakblad geplaatst. Ook dit jaar blijven de ontwikkelingen rondom vals geld een belangrijk aandachtspunt van het MOB. Identiteitsfraude 1 Volgens het onderzoek wordt op het zakelijk segment 708 miljoen winst gemaakt, terwijl op het particuliere segment 642 miljoen verlies wordt gelaten. 2 Zie het rapport «Betalen kost geld» van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (2004). Het Nederlandse betalingsverkeer wordt met enige regelmaat geconfronteerd met identiteitsfraude. Het begrip identiteitsfraude valt in twee handelingen uiteen: het vergaren en verzamelen van (persoons)gegevens en het misbruik van deze gegevens in een later stadium. Het voorkomen van identiteitsfraude begint bij bewustwording van dergelijke risico s. Niet alleen consumenten, maar ook ondernemers kunnen slachtoffer worden van het misbruik van persoonlijke gegevens. Het is daarom wenselijk dat het bewustzijn van zowel consumenten als ondernemers van de risico s van identiteitsdiefstal in het betalingsverkeer toeneemt. De gezamenlijke Nederlandse banken zijn daarom in 2005 de advertentiecampagne «Pas op uw persoonlijke gegevens» begonnen. Geïnspireerd door de website «Bank Safe Online» van de Engelse banksector heeft de Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 22 3

4 NVB daarnaast de website «Veilig Betalen en Bankieren» geïntroduceerd 1. De website informeert de consument over de maatregelen die de banken nemen en over de maatregelen die hij zélf kan nemen om veilig te bankieren. Dit jaar wordt meer aandacht worden besteed aan de risico s voor ondernemers. Het is van groot belang dat ondernemers adequaat geïnformeerd worden over de risico s van identiteitsfraude. Het is bijvoorbeeld de vraag in hoeverre ondernemers zich bewust zijn van het feit dat zij veelal de financiële risico s van fraude met creditcards dragen. Het MOB zal daarom dit jaar nadere informatie beschikbaar stellen voor ondernemers betreffende het gebruik, de verwerking en de risico s van creditcards. Europese ontwikkelingen In antwoord op vragen van de Kamerleden Van Egerschot en Blok over de vorming van één Europees betaalstelsel 2, heb ik toegezegd in deze brief nader in te gaan op de Europese ontwikkelingen inzake het betalingsverkeer. In navolging op de totstandbrenging van de interne markt en de verdieping van de EMU, hebben de Europese Commissie en het Europese Systeem van Centrale Banken de ambitie uitgesproken om de gefragmenteerd (girale) betaalmarkt in Europa te transformeren naar één geïntegreerde markt. Om dit te bewerkstelligen dienen niet alleen pan-europese betaalproducten en pan-europese betaalsystemen ontwikkeld te worden, ook het huidige rechtskader behoeft herziening. Hiertoe lopen in Europa twee verschillende trajecten: de Europese banken, verenigd in de European Payment Council (EPC) werken aan de totstandkoming van de zogenaamde Single Euro Payments Area (SEPA), en de Europese Commissie heeft op 1 december 2005 een richtlijnvoorstel gepubliceerd, de zogenaamde Payments Service Directive (PSD), die voorziet in een nieuw rechtskader voor retailbetalingen binnen de Europese Unie. Deze omvangrijke en complexe processen leiden tot een nieuwe ordening van de markt. Onderstaand worden beide trajecten nader toegelicht. Single Euro Payments Area (SEPA) Als reactie op de Europese Verordening 2560/2001/EG betreffende grensoverschrijdende betalingen in euro s 3 hebben de Europese banken zich in 2002 verenigd in de European Payments Council (EPC). De EPC heeft als doel te komen tot de Single Euro Payments Area (SEPA), één Europese betaalruimte waarin girale betalingen in euro overal op vergelijkbare wijze kunnen worden verricht, binnen en buiten landsgrenzen. Hiertoe moeten de bestaande nationale betaalproducten op termijn vervangen worden door nieuwe Europese betaalproducten. 1 Zie 2 Zie Tweede Kamer, vergaderjaar , nr Deze verordening bepaalt dat de kosten van grensoverschrijdende eurotransacties (betalingen en overboekingen) gelijk moeten zijn aan die van soortgelijke binnenlandse transacties in de Europese Unie. In de EPC werken de Europese banken aan nieuwe Europese interbancaire standaarden voor de belangrijkste betaalinstrumenten; de overboeking, de automatische machtiging en de transacties met een betaalpas. Vanaf 1 januari 2008 zullen alle banken in staat zijn de pan-europese betaalproducten te verwerken, een deel van de banken zal de producten ook actief aan de klant aanbieden. In deze fase zullen de «oude» en «nieuwe» producten náást elkaar gebruikt worden. In de daaropvolgende jaren zal het aantal klanten dat de op EPC afspraken gebaseerde betaalproducten gebruikt naar alle waarschijnlijkheid toenemen, onder andere doordat meer banken de producten actief gaan aanbieden. De EPC stelt dat er vanaf eind 2010 een zekere kritische massa moet zijn bereikt om de nationale betaalproducten te kunnen uitfaseren. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 22 4

5 Naar mijn idee zijn de voordelen van SEPA op macro-niveau en op de lange termijn duidelijk. Eén Europese betaalmarkt zorgt voor verdere integratie van de Europese interne markt en is daarmee van belang voor de economische ontwikkeling in Nederland en de rest van de EU. Er zijn in veel lidstaten aanzienlijke efficiencywinsten te behalen als gevolg van schaalvoordelen, verdere automatisering en standaardisering. De Europese Commissie spreekt wellicht wat optimistisch van vijftig tot honderd miljard euro efficiencywinst per jaar dankzij verdergaande standaardisatie van het Europese betalingsverkeer. Echter, op korte- en middellange termijn kan in Nederland sprake zijn van de wet van de remmende voorsprong. Het Nederlandse betalingsverkeer is relatief efficiënt en het gevaar bestaat dat de Europese standaarden in eerste instantie minder efficiënt zullen zijn dan de huidige Nederlandse standaarden. Om SEPA succesvol te laten zijn, zal SEPA toch meerwaarde moeten leveren aan alle aanbieders en gebruikers van betaaldiensten ook in Nederland. Er moet sprake zijn van voldoende marktwerking en potentiële efficiencywinsten moeten ook bij de eindgebruiker neerslaan. Op het moment dat niet aan deze wensen kan worden voldaan, zal de animo om op pan-europese betaalproducten over te stappen gering zijn, zowel voor particulieren, zakelijke gebruikers als de overheid. Afstemgroep SEPA Nederland Recentelijk heeft het MOB het initiatief genomen om de Afstemgroep SEPA Nederland (ASN) in het leven te roepen. De ASN is opgericht om ervoor te zorgen dat de invoering van SEPA in Nederland zo soepel mogelijk verloopt. Banken, retailers, bedrijven, consumenten, kwetsbare groepen en financiële autoriteiten zullen nauw samenwerken om de invoering van Europese betaalproducten in Nederland zo succesvol mogelijk te laten verlopen. De ASN gaat onder de verantwoordelijkheid van het MOB o.a. de volgende activiteiten uitvoeren: het inventariseren van de consequenties van SEPA voor diverse groepen gebruikers. het waarborgen van continuïteit bij de overgang van Nederlandse betaalproducten naar Europese betaalproducten, en het opstellen van een nationaal transitieen communicatieplan plan voor SEPA in Nederland. Deze werkgroep kan bijdragen aan het bewerkstelligen van een geleidelijke, marktgerichte migratie naar SEPA. Belangrijk daarbij is dat marktpartijen individueel en op basis van marktbehoeften en voorhanden zijnde concurrerende producten een keus kunnen maken om de nieuwe Europese producten actief aan te bieden. Echter, naar mijn idee kan slechts worden overgegaan tot uitfasering van de huidige nationale producten wanneer de nieuwe Europese producten op het gebied van efficiency, kwaliteit en prijsstelling serieuze alternatieven bieden. Payment Services Directive (PSD) 1 Zie Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr Het bestaande rechtskader voor betalingsverkeer berust grotendeels op nationale regelgeving, hetgeen de bestaande versnippering van de interne markt in stand houdt en de introductie van SEPA bemoeilijkt. Momenteel zijn er per lidstaat aanzienlijke verschillen ten aanzien van de nationale wetgeving, waardoor betalingen binnen Europa niet op een vergelijkbare wijze kunnen worden verricht. Teneinde de interne markt voor girale betalingen te bewerkstelligen is het volgens de Europese Commissie zaak de nationale wetgeving van de lidstaten meer op elkaar af te stemmen en bestaande EU-wetgeving te stroomlijnen. Daartoe heeft de Commissie in december 2005 een richtlijnvoorstel gepubliceerd 1. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 22 5

6 Het richtlijnvoorstel biedt een geharmoniseerd rechtskader voor alle aanbieders en gebruikers van retailbetaaldiensten binnen de Europese Unie en heeft tot doel: de marktwerking binnen de EU te versterken; Met de harmonisatie van de vereisten voor de markttoegang wordt beoogd gelijke concurrentievoorwaarden tot stand te brengen en de concurrentie op de nationale markten te verscherpen. Ik onderschrijf deze doelstelling van het richtlijnvoorstel omdat het verwijderen van barrières voor toetreding van nieuwe aanbieders een belangrijk middel kan zijn om meer effectieve concurrentie tussen aanbieders te stimuleren. de informatie- en transparantievereisten te verduidelijken en meer consistent te maken; De vaststelling van duidelijke en consequente regels betreffende de transparantie van betalingsdiensten beogen de concurrentie, de keuzemogelijkheden van de consument en de consumentenbescherming te bevorderen. Dit gebeurt onder andere door valutering te verbieden en aan te dringen op meer inzichtelijkheid in de prijzen van betaalinstrumenten. Dit laatste kan de consument in staat stellen te kiezen voor het meest efficiënte betaalproduct en daardoor de eigen kosten te verlagen. de rechten en plichten van gebruikers en aanbieders van betaaldiensten te versterken. Ook dit is in mijn optiek een belangrijke doelstelling van het richtlijnvoorstel. Het verschaffen van duidelijkheid en zekerheid over de essentiële rechten en plichten van gebruikers en aanbieders is van cruciaal belang voor de ontwikkeling van moderne en efficiënte betalingssystemen en voor het wekken van vertrouwen bij de gebruikers. Momenteel wordt het richtlijnvoorstel uitonderhandeld in de Raad en het Europees Parlement. Hoewel ik de algemene doelstellingen van het richtlijnvoorstel onderschrijf, bestaan er nog twijfels bij de uitwerking van enkele aspecten van het voorstel. Tijdens de resterende onderhandelingen zal daarom onder meer aandacht worden gevraagd voor het belang van proportionaliteit van regelgeving, het voorkomen van onnodige informatievereisten en belang van een adequaat integriteitniveau. Het Finse voorzitterschap beoogt aan het eind van dit jaar een akkoord over het richtlijnvoorstel te bereiken. De Minister van Financiën, G. Zalm Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 22 6

Directie Financiële Markten. Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA 'S-GRAVENHAGE. 5 september 2006 FM M

Directie Financiële Markten. Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA 'S-GRAVENHAGE. 5 september 2006 FM M Directie Financiële Markten Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE Datum Uw brief (Kenmerk) Ons kenmerk 5 september 2006 FM 2006-01994 M Onderwerp Voortgangsrapportage

Nadere informatie

Vragen van het Kamerlid Crone (PvdA)

Vragen van het Kamerlid Crone (PvdA) Directie Financiële Markten Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE Datum Uw brief (Kenmerk) Ons kenmerk 22 december 2006 FM 2006-02950 U Onderwerp Kamervragen

Nadere informatie

Rapportage van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer aan de Minister van Financiën

Rapportage van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer aan de Minister van Financiën 1 Rapportage van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer aan de Minister van Financiën Inleiding De eerste vergadering van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) heeft plaatsgevonden op

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 27 863 Betalingsverkeer Nr. 52 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 november

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 27 863 Betalingsverkeer Nr. 45 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 mei 2013

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 946 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE

Nadere informatie

SEPA NL Het programmaplan van Nederlandse banken

SEPA NL Het programmaplan van Nederlandse banken SEPA NL Het programmaplan van Nederlandse banken Simon Lelieveldt 25 november 2005 Wat brengt de toekomst? Ik zie over minder dan 800 dagen. een New Legal Framework.. ik zie ook. EPC-standaarden ik zie

Nadere informatie

Betalen in het eurogebied: nog niet alle wensen vervuld

Betalen in het eurogebied: nog niet alle wensen vervuld ers zijn over het algemeen positief over de bestaande betaalmogelijkheden, maar toch betaalt men in of naar het buitenland niet altijd zoals men zou willen. Zo is de tevredenheid over de acceptatie van

Nadere informatie

Laveren naar sepa: de overgang naar Europese betaalmiddelen in Nederland

Laveren naar sepa: de overgang naar Europese betaalmiddelen in Nederland Laveren naar sepa: de overgang naar Europese betaalmiddelen in Nederland Vanaf 28 januari 2008 zullen consumenten en bedrijven Europees kunnen gaan betalen. Op die datum komen banken in het hele eurogebied

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Scoren met SEPA! Inleiding 1. Wat is SEPA?

Scoren met SEPA! Inleiding 1. Wat is SEPA? Scoren met SEPA! Speech van Jacqueline Rijsdijk Directeur Divisie Betalingsverkeer & voorzitter van de Afstemgroep SEPA Nederland t.g.v. Kick off SEPA Platform voor de Publieke Sector, 16 juni 2008 -Alleen

Nadere informatie

Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer. Onderwerp: Tussenrapportage bereikbaarheid van geldautomaten. Samenvatting en aanbevelingen

Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer. Onderwerp: Tussenrapportage bereikbaarheid van geldautomaten. Samenvatting en aanbevelingen 1 MOB/ Onderwerp: Tussenrapportage bereikbaarheid van geldautomaten Samenvatting en aanbevelingen Naar aanleiding van klachten van plaatselijke inwoners van met name kleinere plattelandsgemeentes over

Nadere informatie

Concept Agendapunt: 06 Lijsten met open standaarden Bijlagen: College Standaardisatie

Concept Agendapunt: 06 Lijsten met open standaarden Bijlagen: College Standaardisatie Forum Standaardisatie Wilhelmina v Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag Postbus 84011 2508 AA Den Haag www.forumstandaardisatie.nl COLLEGE STANDAARDISATIE Concept CS10-05-06C Agendapunt: 06 Lijsten met open

Nadere informatie

Probleemloos naar één Europese markt voor betalingen

Probleemloos naar één Europese markt voor betalingen Probleemloos naar één Europese markt voor betalingen SEPA: betalingsverkeer zonder grenzen In een groot deel van Europa worden de grenzen voor het betalingsverkeer afgeschaft. Er komt één grote Europese

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 1375 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Eén Europees betaalgebied op komst

Eén Europees betaalgebied op komst Vanaf 1 januari 2008 zal het betalingsverkeer in Europa veranderen. Niet van de één op de andere dag, zoals toen de euro in 2002 de nationale valuta verving, maar geleidelijk. Vanaf 1 januari 2008 moet

Nadere informatie

Betalen in SEPA; wat verandert er in Nederland? workshop. Frans van Beers (Stuurgroep SEPA) Detailhandel Nederland Delft, 8 juni 2010

Betalen in SEPA; wat verandert er in Nederland? workshop. Frans van Beers (Stuurgroep SEPA) Detailhandel Nederland Delft, 8 juni 2010 Betalen in SEPA; wat verandert er in Nederland? workshop Frans van Beers (Stuurgroep SEPA) Detailhandel Nederland Delft, 8 juni 2010 scope SEPA veranderingen Huidige betaalmarkt (met huidig rekeningnummer)

Nadere informatie

Drs. Monique Kalvelagen RE Group Audit ABN AMRO 11 November 2009

Drs. Monique Kalvelagen RE Group Audit ABN AMRO 11 November 2009 VURORE Drs. Monique Kalvelagen RE Group Audit ABN AMRO 11 November 2009 1 Overzicht 1. Huidige betaalinfrastructuur 2. Single Euro Payments Area (SEPA) 3. Impact op wezen 2 1. Huidige betaalinfrastructuur

Nadere informatie

Rapportage van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) over 2008

Rapportage van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) over 2008 2009D50896 27 863 Rapportage van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) over 2008 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld... oktober 2009 Binnen de vaste commissie voor Financiën hebben

Nadere informatie

Invoering EMV in Nederland (en andere veranderingen in het betalingsverkeer)

Invoering EMV in Nederland (en andere veranderingen in het betalingsverkeer) Invoering EMV in Nederland (en andere veranderingen in het betalingsverkeer) Presentatie voor Detailhandel Nederland 28 augustus 2009 Piet Mallekoote, Algemeen Directeur Currence Voorzitter Afstemgroep

Nadere informatie

Datum Betreft beantwoording kamervragen vergoeding van schade ingeval van fraude bij internetbankieren

Datum Betreft beantwoording kamervragen vergoeding van schade ingeval van fraude bij internetbankieren > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directie Financiële Markten Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201

Nadere informatie

EUROPESE CENTRALE BANK

EUROPESE CENTRALE BANK 22.2.2014 Publicatieblad van de Europese Unie C 51/3 III (Voorbereidende handelingen) EUROPESE CENTRALE BANK ADVIES VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 19 november 2013 inzake het voorstel voor een richtlijn

Nadere informatie

Gerard Hartsink. De elektronische bereikbaarheid van burgers, bedrijven en overheden

Gerard Hartsink. De elektronische bereikbaarheid van burgers, bedrijven en overheden Gerard Hartsink De elektronische bereikbaarheid van burgers, bedrijven en overheden in Europa 138 Inleiding De Europese interne markt voor goederen en diensten biedt burgers, bedrijven en overheidsorganisaties

Nadere informatie

Rapportage Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer 2006

Rapportage Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer 2006 Rapportage Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer 2006 Rapportage aan de minister van Financiën April 2007 2 INHOUD VOORWOORD... 5 1. RESULTATEN 2006... 7 OP WEG NAAR DE UNIFORME EUROBETAALRUIMTE SEPA...

Nadere informatie

Europees overboeken en incasseren

Europees overboeken en incasseren Europees overboeken en incasseren Ir. Simon Lelieveldt e-banking track 10 november 2005 Voorspellen: altijd gevaarlijk..! Ik zie over minder dan 800 dagen. een New Legal Framework.. ik zie ook. EPC-standaarden

Nadere informatie

SEPA Kansen en bedreigingen voor Click Retail

SEPA Kansen en bedreigingen voor Click Retail SEPA Kansen en bedreigingen voor Click Retail 18 Mei 2010 Paul Koetsier, Capgemini Inhoud Setting the scene Huidige situatie SEPA? Kansen van SEPA voor de Retailer Nu en later 1 Wie van u gebruikt nu al

Nadere informatie

Frans van Beers Stuurgroep SEPA Platform Administratieve Software Maarssen, 28 september 2010

Frans van Beers Stuurgroep SEPA Platform Administratieve Software Maarssen, 28 september 2010 SEPA status update Frans van Beers Stuurgroep SEPA Platform Administratieve Software Maarssen, 28 september 2010 Overgang naar SEPA is onvermijdelijk 2004 2006: Europese Commissie vind één infrastructuur

Nadere informatie

Kabinetsreactie op het groenboek Naar een geïntegreerde Europese markt voor kaartinternet- en mobiele betalingen

Kabinetsreactie op het groenboek Naar een geïntegreerde Europese markt voor kaartinternet- en mobiele betalingen Kabinetsreactie op het groenboek Naar een geïntegreerde Europese markt voor kaartinternet- en mobiele betalingen Inleiding De Europese Commissie heeft in januari 2012 een groenboek gepubliceerd over het

Nadere informatie

Onderwerp: Visie Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer Inleiding

Onderwerp: Visie Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer Inleiding Onderwerp: Visie Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer 2016 Inleiding Bij de evaluatie van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) in november 2015 is afgesproken om jaarlijks een visiedocument

Nadere informatie

Pagina 1/5. Kennedy Van der Laan Advocaten Mevrouw A. van der Beek Postbus 58188 1040 HD AMSTERDAM. Den Haag,

Pagina 1/5. Kennedy Van der Laan Advocaten Mevrouw A. van der Beek Postbus 58188 1040 HD AMSTERDAM. Den Haag, Kennedy Van der Laan Advocaten Mevrouw A. van der Beek Postbus 58188 1040 HD AMSTERDAM Den Haag, Aantal bijlage(n): Uw kenmerk: 51281/ABE/1351744/0.1 Ons kenmerk: ACM/DM/2014/206814 Onderwerp: 14.1134.15

Nadere informatie

Speech Frank Elderson Toekomst Betalingsverkeer 24 juni Dames en heren,

Speech Frank Elderson Toekomst Betalingsverkeer 24 juni Dames en heren, Speech Frank Elderson Toekomst Betalingsverkeer 24 juni 2014 Dames en heren, Hoewel deze bijeenkomst gaat over de toekomst van het betalingsverkeer, neem ik u graag eerst even mee naar het verleden. Want

Nadere informatie

SEPA (Single Euro Payments Area)

SEPA (Single Euro Payments Area) SEPA (Single Euro Payments Area) Op weg naar Europees betalen Studiedag KNR 11 Oktober 2012 SEPA: één gezamelijke betaalmarkt vanaf 1 februari 2014 Wat is SEPA? Geen gefragmenteerde betaalmarkten maar

Nadere informatie

Interbancaire vergoedingen en de eenwording van de Europese betaalmarkt

Interbancaire vergoedingen en de eenwording van de Europese betaalmarkt Interbancaire vergoedingen en de eenwording van de Europese betaalmarkt Het Nederlandse betalingsverkeer functioneert goed en is efficiënt, vinden consumenten en zakelijke gebruikers. De efficiëntie van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 828 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 237 Wijziging van de Wet identificatie bij dienstverlening en de Wet melding ongebruikelijke transacties ter uitvoering van richtlijn nr. 2005/60/EG

Nadere informatie

FORUM STANDAARDISATIE Aanmelding SEPA

FORUM STANDAARDISATIE Aanmelding SEPA -----Oorspronkelijk bericht----- Van: Survey [mailto:website.open.standaarden@nl] Verzonden: donderdag 11 november 2010 15:47 Aan: Logius Forumstandaardisatie CC: Joris Gresnigt Onderwerp: Formulier Open

Nadere informatie

Het belang van standaarden in de financiële wereld

Het belang van standaarden in de financiële wereld Het belang van standaarden in de financiële wereld Gerard Hartsink EU Affairs & Market Infrastructures Edu Exchange Nieuwegein, 7 December 2006 Agenda 1. De (betaal)kaartmarkt 2. De visies voor een Europese

Nadere informatie

SEPA-middag Forum Standaardisatie, 4 september 2012 Michiel van Doeveren, Secretaris NFS

SEPA-middag Forum Standaardisatie, 4 september 2012 Michiel van Doeveren, Secretaris NFS Nederland klaar voor IBAN en SEPA? Publieke sector klaar? SEPA-middag Forum Standaardisatie, 4 september 2012 Michiel van Doeveren, Secretaris NFS 1 Agenda - Achtergrond van Single Euro Payments Area (SEPA)

Nadere informatie

SEPA Veranderingen voor onderwijsland. 18 Juni 2010 Ernst Kokke, Capgemini

SEPA Veranderingen voor onderwijsland. 18 Juni 2010 Ernst Kokke, Capgemini SEPA Veranderingen voor onderwijsland 18 Juni 2010 Ernst Kokke, Capgemini Inhoud SEPA in een notendop Betalingsverkeer, het basismodel Huidige situatie in Europa Wat is SEPA? Impact van SEPA 1 SEPA in

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 29 453 Woningcorporaties Nr. 217 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

- Doorgest.: Ledenbrief Wat betekent de komst van SEPA voor gemeenten

- Doorgest.: Ledenbrief Wat betekent de komst van SEPA voor gemeenten pagina l van 2 zeist@zeist.nl - Doorgest.: Ledenbrief Wat betekent de komst van SEPA voor gemeenten Van: Aan: Datum: Onderwerp: Bijlagen: Tanja Knopperts zeist@zeist.nl 18-2-2010 11:41 Doorgest. : Ledenbrief

Nadere informatie

Fiche 5: Wet- en regelgeving vereisten voor overmakingen en automatische afschrijvingen

Fiche 5: Wet- en regelgeving vereisten voor overmakingen en automatische afschrijvingen Fiche 5: Wet- en regelgeving vereisten voor overmakingen en automatische afschrijvingen in euro 1. Algemene gegevens Titel voorstel Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot

Nadere informatie

2015D42193 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2015D42193 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2015D42193 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG De vaste commissie voor Financiën heeft op 5 november 2015 een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Financiën over zijn brief

Nadere informatie

SEPA komt er aan! 1 februari 2014. Februari 2013 FJ Dalstra Doest

SEPA komt er aan! 1 februari 2014. Februari 2013 FJ Dalstra Doest SEPA komt er aan! 1 februari 2014 Februari 2013 FJ Dalstra Doest Inleiding Naar aanleiding van de presentatie SEPA komt er aan!, ontvangt u deze hand out. Hierin staan de onderwerpen, die in de presentatie

Nadere informatie

Oranje is Samen ondernemen WELKOM

Oranje is Samen ondernemen WELKOM Oranje is Samen ondernemen WELKOM Juni 2013 Oranje is kansen zien Oranje is ING ING zet zich in voor Ondernemend Nederland. Dit doen we door het bieden van financiële oplossingen en het gemakkelijk maken

Nadere informatie

Europees betalen: wat staat ons te wachten

Europees betalen: wat staat ons te wachten Europees betalen: wat staat ons te wachten 22 november 2007 Ir. Simon Lelieveldt Nederlandse Vereniging van Banken 1 Trends en ontwikkelingen Internationalisering Klantvraag Economische groei rentestand

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 676 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet medezeggenschap onderwijs 1992 in verband met buitenschoolse opvang Nr. 5 BRIEF

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 21 501-33 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie Nr. 538 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Inhoud. p.4 p. 6 p. 6 p. 8 p. 9 p.14

Inhoud. p.4 p. 6 p. 6 p. 8 p. 9 p.14 SEPA 3 Inhoud p.4 p. 6 p. 6 p. 8 p. 9 p.14 Wat is SEPA? Waarom wordt SEPA ingevoerd? Waar wordt SEPA toegepast? Vanaf wanneer wordt SEPA toegepast? Wat verandert er? Wat zijn de gevolgen? SEPA 4 Wat is

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 1463 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE

Nadere informatie

Betalingsverkeer VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG. Vastgesteld... mei 2005. De voorzitter van de commissie, Tichelaar

Betalingsverkeer VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG. Vastgesteld... mei 2005. De voorzitter van de commissie, Tichelaar vra2005fin-05 Betalingsverkeer VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld... mei 2005 Binnen de vaste commissie voor Financiën hebben enkele fracties de behoefte om over de brief van de minister

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 24 036 Marktwerking, deregulering en wetgevingskwaliteit Nr. 364 BRIEF VAN HET PRESIDIUM Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 1705 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 31 311 Zelfstandig ondernemerschap Nr. 55 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 21 501-33 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie Nr. 362 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Invoering SEPA in Nederland

Invoering SEPA in Nederland Invoering SEPA in Nederland Factuurcongres Kennisplatform Administratieve Software 24 april 2012 Gaston Aussems Agenda - Waarom SEPA? - Wat gaat SEPA betekenen? - Hoe migreert Nederland? - Hoe kunnen we

Nadere informatie

Speech SEPA migratie Nederland last call for boarding

Speech SEPA migratie Nederland last call for boarding Speech SEPA migratie Nederland last call for boarding Dames en heren, Op weg naar Leiden kwam ik vanochtend langs Schiphol. En ik realiseerde me weer hoe complex het vliegverkeer in elkaar zit. Dagelijks

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 29 507 Regels voor de financiële dienstverlening (Wet financiële dienstverlening) Nr. 35 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 948 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE

Nadere informatie

Tarifering van de verwerking van transacties met betaalpassen en creditcards

Tarifering van de verwerking van transacties met betaalpassen en creditcards Tarifering van de verwerking van transacties met betaalpassen en creditcards De Interchange Fee Regulation is een wetgeving vanuit de EU (Verordening (EU) 2015/751), waar elke issuer en acquirer die gevestigd

Nadere informatie

Aan de voorziter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de voorziter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de voorziter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Actuele ontwikkelingen in het betalings- en effectenverkeer

Actuele ontwikkelingen in het betalings- en effectenverkeer Actuele ontwikkelingen in het betalings- en effectenverkeer De fraude met pinpassen is de afgelopen twee jaar aanzienlijk afgenomen na een stijging in 2003, blijkt uit onderzoek van de Nederlandsche Bank

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 232 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE

Nadere informatie

Voorlichtingsbijeenkomst VFI. P.M. Mallekoote Algemeen Directeur Currence. Den Haag, 8 april 2008

Voorlichtingsbijeenkomst VFI. P.M. Mallekoote Algemeen Directeur Currence. Den Haag, 8 april 2008 Introductie ideal Voorlichtingsbijeenkomst VFI P.M. Mallekoote Algemeen Directeur Currence Den Haag, 8 april 2008 Agenda Achtergrond Currence Wat is ideal? Het succes van ideal in Nederland Naar een Europese

Nadere informatie

Drs. A. Reitsma T +31 70 31 42 442 M +31 6 23 52 98 51 E b.reitsma@vfn.nl

Drs. A. Reitsma T +31 70 31 42 442 M +31 6 23 52 98 51 E b.reitsma@vfn.nl Autoriteit Consument & Markt t.a.v. Dhr. Dr. B.M. Overvest Postbus 16326 2500 BH Den Haag Drs. A. Reitsma T +31 70 31 42 442 M +31 6 23 52 98 51 E b.reitsma@vfn.nl Datum: 4 november 2013 Betreft: Onderzoek

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 0 03 30 079 VMBO Nr. 36 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 oktober

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 688 Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet handhaving consumentenbescherming en enige andere wetten in verband met de implementatie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 27 834 Criminaliteitsbeheersing Nr. 19 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal s-gravenhage,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 2200 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 200 20 3 980 Parlementair onderzoek financieel stelsel Nr. 46 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 24 095 Frequentiebeleid Nr. 153 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal s-gravenhage,

Nadere informatie

HET GEMEEN - SCHAPPELIJK EUROBETALINGS - GEBIED: EEN GEÏNTEGREERDE MARKT VOOR RETAILBETALINGEN

HET GEMEEN - SCHAPPELIJK EUROBETALINGS - GEBIED: EEN GEÏNTEGREERDE MARKT VOOR RETAILBETALINGEN HET GEMEEN - SCHAPPELIJK EUROBETALINGS - GEBIED: EEN GEÏNTEGREERDE MARKT VOOR RETAILBETALINGEN INHOUD Voorwoord 5 Inleiding 6 1. De creatie van een Gemeenschappelijk Eurobetalingsgebied ( Single Euro

Nadere informatie

Tarieven Zakelijk Betalingsverkeer

Tarieven Zakelijk Betalingsverkeer Tarieven Zakelijk Betalingsverkeer per 1 januari 2009 Tarieven Binnenland Girale bijschrijvingen Overboeking EUR 0,14 Acceptgiro EUR 0,25 Spoedoverboeking EUR 1,19 Incasso via OfficeNet/Internet Bankieren/Access

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 1839 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Nadere informatie

http://www.economiepagina.com - Alle nuttige economielinks bij elkaar!

http://www.economiepagina.com - Alle nuttige economielinks bij elkaar! Opgave 1 Gulden (ƒ) wordt euro ( ) Geld is een (1) aanvaard ruilmiddel. De maatschappelijke geldhoeveelheid in Nederland bestaat uit munten, bankbiljetten en (2). De komende jaren worden de functies van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 2236 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 081 Implementatie van de richtlijn 2014/62/EU van het Europees parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende de strafrechtelijke bescherming

Nadere informatie

Aanbevelingen bij het rapport Drempelvrees?

Aanbevelingen bij het rapport Drempelvrees? Aanbevelingen bij het rapport Drempelvrees? Amsterdam, januari 2008 In opdracht van het Ministerie van Financiën Aanbevelingen bij het rapport Drempelvrees? Aanbevelingen naar aanleiding van de conclusies

Nadere informatie

De overgang op SEPA. Nederlandse Vereniging van Banken De Nederlandsche Bank Currence

De overgang op SEPA. Nederlandse Vereniging van Banken De Nederlandsche Bank Currence De overgang op SEPA door Nederlandse Vereniging van Banken De Nederlandsche Bank Currence Versie 3.4 oktober 2007 MET WIJZIGINGEN NAAR AANLEIDING VAN DE MOB-VERGADERING VAN 23 MEI 2007 Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

Fiche 1: Mededeling stimuleren grensoverschrijdende elektronische handel

Fiche 1: Mededeling stimuleren grensoverschrijdende elektronische handel Fiche 1: Mededeling stimuleren grensoverschrijdende elektronische handel 1. Algemene gegevens a) Titel voorstel Mededeling van de Europese Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch

Nadere informatie

1. Inleiding 2513AA22XA

1. Inleiding 2513AA22XA > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 291 Voorstel van wet van het lid Van Vliet tot wijziging van Boek 6 en Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het invoeren van een

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 32 847 Integrale visie op de woningmarkt Nr. 118 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT DE RAAD Brussel, 19 december 2001 (OR. fr) 2001/0174 (COD) LEX 321 PE-CONS 3669/01 CONSOM 116 MI 214 EF 138 ECOFIN 405 CODEC 1363 VERORDENING (EG) NR. /2001 VAN HET

Nadere informatie

Datum 8 november 2012 Onderwerp Beantwoording kamervragen over de toegang van de VS tot data in de cloud

Datum 8 november 2012 Onderwerp Beantwoording kamervragen over de toegang van de VS tot data in de cloud 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

Concept Ruil. begrippen giraal geld contante betalingen indirecte ruil chartaal geld betalingsverkeer directe ruil kosten (betalingsverkeer)

Concept Ruil. begrippen giraal geld contante betalingen indirecte ruil chartaal geld betalingsverkeer directe ruil kosten (betalingsverkeer) DIGITALE LESBRIEF CONTANTE BETALINGEN GETELD Doelgroep: SLU: 4 havo, 4 vwo 1 lesuur, exclusief huiswerkopdracht Concept Ruil begrippen giraal geld contante betalingen indirecte ruil chartaal geld betalingsverkeer

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 494 Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden in verband met de bevoegdheden van de ondernemingsraad inzake de beloningen van bestuurders

Nadere informatie

De contantloze winkel: dichtbij en zonder grenzen?

De contantloze winkel: dichtbij en zonder grenzen? De contantloze winkel: dichtbij en zonder grenzen? Speech prof. dr L.H. Hoogduin, directielid DNB, tijdens Retailpoort van Detailhandel Nederland in perscentrum Nieuwspoort in Den Haag, 26 mei 2011 1 De

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT 2009-2014. Commissie economische en monetaire zaken

EUROPEES PARLEMENT 2009-2014. Commissie economische en monetaire zaken EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie economische en monetaire zaken 28.1.2014 2013/0264(COD) AMENDEMENTEN 118-374 Ontwerpverslag Diogo Feio (PE522.958v01-00) over het voorstel voor een richtlijn van

Nadere informatie

Bijlage uitvoering moties en toezeggingen voorjaar 2016

Bijlage uitvoering moties en toezeggingen voorjaar 2016 Bijlage uitvoering moties en toezeggingen voorjaar 2016 1. Moties Moties Nr. Betreft Vindplaats Reactie 1. Verzoekt om de termijn voor VAO Evaluatie In de Wijzigingswet Financiële Markten 2016 is geregeld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 1811 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 086 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht ter implementatie van richtlijn markten voor financiële instrumenten (Wet implementatie

Nadere informatie

SEPA. single euro payments area. Gemakkelijker betalen in Europa

SEPA. single euro payments area. Gemakkelijker betalen in Europa SEPA single euro payments area Gemakkelijker betalen in Europa Inhoud Inleiding 1. SEPA de Europese invalshoek Waarom Europees betalingsverkeer? Gelijke standaarden en regels Hoeveel landen doen mee? Wat

Nadere informatie

Brussel, 7 augustus 2013 (14.08) (OR. en) RAAD VA DE EUROPESE U IE 12990/13 ADD 4. Interinstitutioneel dossier: 2013/0264 (COD)

Brussel, 7 augustus 2013 (14.08) (OR. en) RAAD VA DE EUROPESE U IE 12990/13 ADD 4. Interinstitutioneel dossier: 2013/0264 (COD) RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 7 augustus 2013 (14.08) (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2013/0264 (COD) 12990/13 ADD 4 EF 159 ECOFI 740 CO SOM 154 CODEC 1890 BEGELEIDE DE OTA van: de heer Jordi

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 21 501-33 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie Nr. 114 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Het belang van standaarden in de financiële wereld

Het belang van standaarden in de financiële wereld Het belang van standaarden in de financiële wereld Gerard Hartsink EU Affairs & Market Infrastructures Edu Exchange Nieuwegein, 7 December 2006 Agenda 1. De (betaal)kaartmarkt 2. De visies voor een Europese

Nadere informatie

zakelijk betalingsverkeer 2013 Basistarief zakelijke rekeningen 4,35 per maand per rekening

zakelijk betalingsverkeer 2013 Basistarief zakelijke rekeningen 4,35 per maand per rekening tarieven zakelijk betalingsverkeer 2013 Betaalrekeningen en pakketten Basistarief zakelijke rekeningen 4,35 per maand per rekening Basistarief zakelijke rekeningen niet ingezetenen (1) 27,00 per maand

Nadere informatie

SEPA: Europa gaat over op IBAN

SEPA: Europa gaat over op IBAN Aspect ICT, 13 en 26 september 2012 SEPA: Europa gaat over op IBAN Handelsstraat 4, 3371 XC Hardinxveld-Giessendam www.aspect-ict.nl, info@aspect-ict.nl Waarom SEPA? Lissabon agenda ; Europa wil de meest

Nadere informatie

zakelijk betalingsverkeer 2014 Zakelijke rekening 5,00 per rekening per maand Derdengelden rekening 5,00 per rekening per maand

zakelijk betalingsverkeer 2014 Zakelijke rekening 5,00 per rekening per maand Derdengelden rekening 5,00 per rekening per maand tarieven zakelijk betalingsverkeer 2014 Betaalproducten Betaalrekeningen Zakelijke rekening 5,00 per rekening per maand Derdengelden rekening 5,00 per rekening per maand Vreemde Valuta rekening 5,00 per

Nadere informatie