Concept Stedenbouwkundig Plan Hoge Weide

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Concept Stedenbouwkundig Plan Hoge Weide"

Transcriptie

1 Concept Stedenbouwkundig Plan Hoge Weide Bijlage 1 Nota van Inspraak Projectleider: Niel Glas Projectbureau Leidsche Rijn Gemeente Utrecht April 2009

2 Inhoudsopgave THEMA GELUID...3 THEMA VERKEER...4 THEMA HOOGBOUW...7 THEMA SOCIAAL...9 THEMA VOORZIENINGEN...12 THEMA OPENBARE RUIMTE...13 THEMA DUURZAAMHEID...14 GEGEVENS INSPREKERS

3 Thema Geluid vrag reactie/opmerking/vraag enst eller A, B Geluidsoverlast tunnelmond en A2 Insprekers vrezen dat de bebouwing aan de Zuidrand langs de Langerakbaan geluid van de tunnelmond en de A2 terug gaat kaatsen naar Langerak / park Voorn. Hier zou onderzoek naar moeten worden verricht in hoeverre dit een probleem is, en zo ja, wat er aan gedaan kan worden. C Geluidsoverlast A2 Insprekers zijn bang voor meer geluidsoverlast: verkeerslawaai vanuit de richting van de A2. Antwoord De situatie is onderzocht. Er zijn een aantal factoren die er voor zorgen dat er geen extra weerkaatsend geluid wordt verwacht. Ten eerste vanwege de afstand tussen het tunneleinde en de woningen in Langerak, ten tweede vanwege de invalshoek van het geluid op de woningen in Hoge Weide en ten derde vanwege de hoogte van de geluidsafschermende voorzieningen bij de tunnelmond. Bovendien zullen er geen gaten in het dak van de A2 komen, zoals oorspronkelijk het plan was. Dit betekent dat het totaal aan geluid dat afkomstig is van de A2, al minder is dan waarvan uit is gegaan bij de ontwikkeling van Langerak. Tot slot is het nog aannemelijk dat het gebied ten zuiden van de Langerakbaan in de toekomst ook nog ingericht gaat worden en hier apartementengebouwen komen die als een afscherming voor het geluid zullen werken. Samenvattend kan gesteld worden dat er geen concrete aanleiding is om te veronderstellen dat er sprake is van een merkbare geluidsniveau verhoging. Een deel van de huidige A2 wordt verlegd en wordt in een landtunnel opgenomen. Het geluid van de A2 wordt daardoor minder waarneembaar. Op de landtunnel komt de stadsbaan te liggen. In het concept stedenbouwkundig plan staat beschreven dat appartementengebouwen en kantoren in Hoge Weide kunnen worden gebouwd aan de stadsbaan. Deze bebouwing schermt het gebied daarachter, dus ook de woningen in Parkwijk Zuid, af van het geluid van de stadsbaan. 3

4 Thema Verkeer vrag enst eller D reactie/opmerking/vraag Afsluiting Melissekade: de Melissekade is geschikt als route naar de Stadsbaan De bedoeling van de verkeersstromen in Leidsche Rijn is om verkeer zo snel mogelijk naar 'rondwegen' te leiden en zo weinig mogelijk routes door woonwijken te hebben. Het verlengde van de Melissekade is een natuurlijke rand van een woonwijk en daarmee ook uitstekend geschikt om een deel van het verkeer van Parkwijk Zuid te leiden naar de stadsas. Antwoord Het verlengde van de Melissekade is inderdaad een natuurlijke rand van een woonwijk. Fysiek is de ruimte in het concept SP aanwezig om de Melissekade en de Verlengde Melissekade op de Stadsbaan aan te sluiten. Voor de nooddiensten was deze route al opgenomen. In de Ontwikkelingsvisie Centrale Zone is geen route voor doorgaand verkeer opgenomen vanwege het mogelijke risico dat deze route teveel verkeer en sluipverkeer aan zou trekken. Voor woongebieden met een maximale snelheid van 30km/u is in de Ontwikkelingsvisie als richtlijn gesteld dat er niet meer dan auto's per dag mogen rijden. Vanwege het risico op een hogere intensiteit, is in het concept SP een afsluiting opgenomen. Naar aanleiding van de inspraakreacties is dit onderzocht en blijkt de afsluiting niet noodzakelijk. Voorlopig blijft de Melisssekade dus open voor verkeer. Wel wordt de mogelijkheid opgenomen om de weg af te sluiten in het geval van toekomstige beleidswijzigingen of wijzigingen in de verkeerssituatie. A, B, D Afsluiten Melissekade en Tweede Oosterparklaan is niet nodig Insprekers vinden dat er geen knip moet komen in de Melissekade en Tweede Oosterparklaan. Nu is er nog ruimte om een verbinding van voldoende capaciteit te maken van de Melissekade naar de Stadsweg/baan. De angst dat het niet afsluiten van het verlengde van de Melissekade leidt tot meer verkeer vanuit Hoge Weide door Parkwijk lijkt de insprekers ongegrond. Als er al een knip in de Tweede Oosterparklaan moet komen, dan zou die knip juist tegenover de ingang van park de Hoge Weide moeten komen. De reactie op de Melissekade is hierboven beantwoord. Voor de Tweede Oosterparklaan geldt hetzelfde. Fysiek is de ruimte in het concept SP aanwezig om de Tweede Oosterparklaan op Hoge Weide aan te sluiten. In de Ontwikkelingsvisie Centrale Zone is geen route voor doorgaand verkeer opgenomen vanwege het mogelijke risico dat deze route teveel verkeer en sluipverkeer aan zou trekken. Hierom is in het concept SP een afsluiting opgenomen. Naar aanleiding van de inspraakreacties is dit onderzocht en blijkt een afsluiting niet noodzakelijk. Er wordt hierom geen definitieve afsluiting opgenomen maar wel wordt de mogelijkheid opgenomen om de weg af te sluiten in het geval van toekomstige beleidswijzigingen of wijzigingen in de 4

5 D Als je kijkt naar de totale situatie van Parkwijk en Hoge Weide dan zijn er nu drie uitvalswegen naar de snelwegen, en twee mogelijkheden de stad in. Met name woon-werkverkeer richting snelweg zal afhankelijk van de bestemming (richting A'dam, richting Arnhem/Den Bosch en richting Gouda) een snelle route de wijk uit kiezen. Juist bij afsluiting van het verlengde van de Melissekade krijg je een concentratie van verkeer door Parkwijk Zuid. Afsluiting Melissekade: er is geen goed alternatief voor doorgaand verkeer De smalle bruggetjes, de oversteken van de Groenedijk en de wegen die aansluiten op de Langerakbaan, met name de Damraklaan waar maar één rijstrook beschikbaar is, zijn niet geschikt als alternatief. verkeerssituatie. In de planvorming van Leidsche Rijn is het uitgangspunt gehanteerd dat Parkwijk Zuid via de Langerakbaan op de Stadsas aansluit. De aansluiting van de Melissekade op de Stadsbaan is tijdelijk en geen onderdeel van de planvorming. Bij de inrichting van Parkwijk Zuid en Langerak is derhalve rekening gehouden met een ontsluiting via de Damraklaan, het Klifrakplantsoen en de Houtrakgracht. Indien nodig kan in de toekomst de Melissekade worden afgesloten. C C, D, E Inspreker verzoekt om extra maatregelen voor verbetering bereikbaarheid Langerakbaan vanuit de Korianderstraat De afsluitingen die zijn voorgesteld lijken een goed idee, maar er wordt verzocht om het mogelijk te maken om vanuit de Korianderstraat bij de Tweede Oosterparklaan rechtsaf te slaan. Veiligheid fietsers en extra maatregelen voor bereikbaarheid Kindercluster Voorn en veiligheid fietsers Damraklaan De afsluitingen die zijn voorgesteld lijken een goed idee maar om problemen in Damrakstraat te voorkomen een verzoek om volgende maatregelen: Bij afsluiting van de Melissekade wordt de Damraklaan drukker en daarmee minder veilig voor fietsers. Indien de afsluiting wordt doorgezet dan is het verzoek om een deel van het fietsverkeer naar kindercluster Voorn van de Damraklaan te halen door een alternatief te realiseren. Om rechtsaf te kunnen afslaan bij de Tweede Oosterparklaan vanuit de Korianderstraat dient er een doorsteek door de parkeerstrook in de Tweede Oosterparklaan te worden gerealiseerd. Dit gaat ten koste van minimaal 2 parkeerplaatsen. Deze parkeerplaatsen kunnen niet worden opgeheven in verband met de hoge parkeerdruk in dit deel van Parkwijk. Met het gereedkomen van het bouwplan aan de Langerakbaan in Langerak 2 (Koldijksterraklaan en Woudsenderraklaan) kan de openbare ruimte in deze omgeving definitief worden ingericht. Een van de maatregelen is het doortrekken van de fietsroute tussen Park Hoge Weide/Groenedijk via Langerak 2 naar de langzaam verkeersoversteek over de Langerakbaan richting het fietspad in het Archeologiepark. De gemeente zal samen met omwonenden de komende periode een ontwerp voor opstellen. 5

6 Bijvoorbeeld door het fietspad door Park De Hoge Wijde aan te sluiten op de Tweede Oosterparklaan. Voor de veiligheid voor de fietsende kinderen vanuit Parkwijk Zuid en Noord naar de lagere scholen van Kindercluster Voorn een nieuw fietspad aanleggen vanaf de Groenedijk, die tussen de nieuwbouw aan de Langerakbaan doorloopt en uitkomt op de oversteekplek waar de kinderen voorheen ook altijd konden oversteken. A, B Moment verkeersmaatregelen Het afsluiten van de weg Hogeweide voor het verkeer mag pas gebeuren als de Langerakbaan aansluiting heeft op de Stadsweg, zowel in zuidelijke richting naar Hooggelegen met aansluiting op de A2 als in noordelijke richting naar in elk geval de Gele brug. Ook de busverbinding van bus 26 langs de Langerakbaan naar het CS moet gewaarborgd moeten blijven. E Maak Hoge Weide autoluw Het zou goed als Hoge Weide met nadruk een autoluwe wijk zou worden, omdat de stad van daaruit heel makkelijk per fiets en OV te bereiken is, en om de enorme toestroom van auto s vanuit Leidsche Rijn naar de stad niet verder uit de hand te laten lopen. Hoge Weide zou wat dat betreft (met het oog op de bereikbaarheid van Utrecht) ook een prima plek zijn voor studentenhuisvesting. De weg Hogeweide kan uit gebruik worden genomen als de verbinding tussen de Langerakbaan en de Stadsbaan gereed is. Als deze verbinding gereed is kan het verkeer eenvoudig aansluiten op het knooppunt Hooggelegen en via dit knooppunt naar alle richtingen. Uiteraard blijven de tijdelijke voorzieningen zoals de kerk en de keten zo langs als nodig bereikbaar via de weg Hogeweide. De busverbinding van bus 26 loopt nu tijdelijk via de gele brug. Na afsluiting van de weg Hogeweide is de route via Hooggelegen en de Martin Luther Kinglaan de stad in. In de door de gemeenteraad vastgestelde Ontwikkelingsvisie Centrale Zone is ervoor gekozen om van deelgebied Hoge Weide geen autoluw gebied te maken. Het gemeentelijke beleid is niet gericht op het sturen op autobezit, wel op gebruik ervan in de buitenruimte. De parkeernormen van de gemeente worden toegepast en zo wordt ruimte geboden voor het bezit van auto's. Hoge Weide is niet gericht op de huisvesting van studenten omdat studenten vooral gericht zijn op De Uithof en het centrum van de stad. In de nabijheid van de onderwijsinstellingen In Leidsche Rijn is deelgebied Leidsche Rijn Centrum binnen Leidsche Rijn het meest aantrekkelijk voor studenten. 6

7 Thema Hoogbouw van reactie/opmerking/vraag Antwoord G & H Bouwhoogte zuidwestelijke hoek (binnen plangebied) Bij de vaststelling van het bestemmingplan Leidsche Rijn Utrecht 1999 heeft de inspreker bezwaar geuit tegen de voorziene hoogbouw (hoger dan 18 meter ) op nagenoeg dezelfde locatie als nu in dit plan op de kaart op pagina 35 in de zuidwestelijke hoek staat aangegeven als accent: minimaal 8, maximaal 12 bouwlagen zoekgebied. De inspreker maakt hierbij (opnieuw) bezwaar tegen alle bouwwerken die direct of indirect vanuit deze bouwwerken zicht geven op zijn grondgebied en woning en verzoekt de gemeente om hier bij de verdere uitwerking van dit plan zodanig rekening mee te houden dat hij hier geen hinder van ondervindt. Wij menen dat uw vrees voor hinder van de hoogbouw, danwel verlies van privacy en inkijk vanuit de hoogbouw, ongegrond is. Ten aanzien van de bescherming van privacy stelt artikel 5:50 van het Burgerlijk Wetboek (BW) dat het niet is geoorloofd om binnen twee meter van de grenslijn van het erf vensters of andere muuropeningen, danwel balkons of soortgelijke werken te hebben, voor zover deze op het naburige erf uitzicht geven. Deze twee meter wordt bij dit concept stedenbouwkundig plan ruim in acht genomen. De kortste afstand tussen bebouwing Hoge Weide en erf Park Voorn 5 is ongeveer 150 meter en de kortste afstand tussen bebouwing Hoge Weide en erf Park Voorn 3 is ruim 55 meter. In de Ontwikkelingsvisie Centrale Zone deze locatie getypeerd als een te ontwikkelen gebied met een levendig en stedelijk karakter. De gemeente heeft dit in het concept stedenbouwkundig plan verder uitgewerkt door de opname van een De inspreker maakt ernstig bezwaar tegen de bouwhoogte van vier tot acht bouwlagen aan de zuidkant van het plan en tegen het hoogteaccent van acht tot twaalf bouwlagen welke in de toekomst eventueel eenvoudig aangepast zou kunnen worden naar dertien of veertien bouwlagen. Het bezwaar is gestoeld op het feit dat de privacy en inkijk op zijn landgoed niet meer gewaarborgd blijft. stedelijke rand. Deze stedelijke rand met hoogbouw is een belangrijk onderdeel van het stedenbouwkundig plan. De stapeling van woningen en de andere in het concept SP genoemde functies is nodig om dit levendige en stedelijke karakter te creëren en de gewenste wand om het gebied te creëren.bij de beoordeling van dit concept Stedenbouwkundig plan is gebleken dat de hoogbouw goed past binnen dit karakter en het beeld. De Commissie Welstand en Monumenten is akkoord met de bouwhoogtes en het hoogteaccent. Indien in de uitwerking een vrijstellingsaanvraag volgt om nog hoger te mogen bouwen dan in dit concept SP is aangegeven dan is het plan hier naar de burger niet helder in en wordt er een onjuiste voorstelling van de uiteindelijke situatie voorgesteld. Het concept SP Hoge Weide wordt voor het zuidelijke deel gevolgd door een bestemmingsplan dat zijn eigen procedure en daarbij behorende rechtsbescherming kent. Wijzigingen in de planvorming kunnen nooit volledig worden uitgesloten. Wel zijn er wettelijke plichten bij wijzigingen in de Wet ruimtelijke ordening opgenomen. De Utrechtse gemeenteraad heeft ervoor gekozen om bij nieuwe ontwikkelingen die strijdig zijn met het geldende 7

8 bestemmingsplan, medewerking te verlenen door middel van een (project)bestemmingsplan. In dat geval krijgen omwonenden inspraak en bezwaarmogelijkheden. Een vrijstelling zoals onder de oude Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) nog mogelijk was, is niet meer mogelijk. G Peilhoogte (binnen plangebied) De inspreker wil graag weten van welke peilhoogte het plan uitgaat voor de aangegeven gestapelde bouw van 4 tot 8 bouwlagen. Voor de volledigheid; de term 'bezwaar' is niet juist. De huidige inspraak is geen bezwaarschriftenprocedure in de zin van de Algemene wet bestuursrecht, maar een inspraakprocedure op basis van de Utrechtse Inspraakverordening. In het concept SP Hoge Weide, pagina 31, staat weergegeven dat het peil van de gestapelde bouw aan de westzijde van het plangebied, dit is de zuidwestelijke hoek van de voormalige sportvelden, op ongeveer 1.40 NAP komt. Vanaf daar loopt het peil geleidelijk op tot 8.45 NAP bij de landtunnel van de A2. G Bouwhoogte zuidwestelijke hoek (buiten plangebied) Op de kaartjes op pagina 19 staat onder andere het kaartje bouwhoogtes. Op dit kaartje, aan de zuidwest zijde buiten het plangebied staat aan de zuid zijde langs de verlengde Langerakbaan ook gestapelde bouw aangegeven.deze gestapelde bouw, buiten het plangebied, staat dicht op de inspreker en bebouwing op deze plek kan de aanleg van de Langerakbaan in de weg staan. De kaart bouwhoogtes en de kaart parkeren op bladzijde 19 hebben geen status. Binnen de plangrenzen van Hoge Weide gelden de vaste waarden zoals opgenomen in het concept SP. Buiten de plangrenzen geldt de Ontwikkelingsvisie Centrale Zone waarop reeds inspraak is geweest. Om verwarring te voorkomen worden deze twee kaarten uit het concept SP gehaald. 8

9 Thema sociaal van reactie/opmerking/vraag Antwoord A, B, E, F Percentage sociale woningbouw en problemen Parkwijk Zuid Gezien het hoge aandeel sociale woningbouw in het aangrenzende Parkwijk-Zuid vinden insprekers dat er in Hoge Weide zeker niet van een hoger aandeel moet worden uitgegaan dan in de Ontwikkelingsvisie is gesteld, maar eerder van een lager. Meerdere insprekers maken zich grote zorgen over het zeer hoge percentage sociale huur- en goedkope koopwoningen, in combinatie met de bebouwingsdichtheid en vanwege de ligging naast Parwijk-Zuid, een eveneens dicht bebouwd gebied met veel waar sociale huur en goedkope koopwoningen. Vanwege de nabijheid van het centrum, de diversiteit en variatie in Hoge Weide is een hoger percentage opgenomen dan het gemiddelde percentage. In het programma van Hoge Weide zijn naast woningen namelijk ook kantoren, dienstverlening, bedrijvigheid, woonwerkruimtes, horeca, maatschappelijke voorzieningen, welzijnsvoorzieningen en een grote speeltuin opgenomen. Deze verscheidenheid aan functies maakt het tot een gevarieerd gebied en kan de sociale samenhang bevorderen. Ook verwachten we een variatie wat betreft de toekomstige bewoners. Het gebied is namelijk aantrekkelijk voor verschillende doelgroepen. Zo is het aantrekkelijk voor doelgroepen die gericht zijn op de nabijheid van het centrum van Leidsche Rijn maar ook op doelgroepen die gericht zijn op de aanwezigheid van eengezinswoningen en het omliggende groen zoals het park Hoge Weide. Bovendien is in het woningbouwprogramma ook variatie opgenomen. Er zijn woningen in verschillende prijsklassen en er is tevens ruimte voor particulier opdrachtgeverschap. Tot slot bestaat ook de sociale woningbouw uit een grote verscheidenheid aan woningen en doelgroepen. Het percentage sociale koop (16%) heeft een relatief groot aandeel in het sociaal programma, zowel bij de eengezinswoningen als bij de appartementen en een groot deel van het sociale programma is bestemd voor bijzondere woonvormen. De genoemde aanwezigheid van voorzieningen en de variatie in functies, in doelgroepen en in prijsklassen zijn factoren die kunnen voorkomen dat er omstandigheden ontstaan waar insprekers bezorgd over zijn. 9

10 C, C, D, E/F E Verzoeken voor de verdeling van sociale woningbouw in Hoge Weide 1) Beoordeel verdeling op wijkoverschrijdend gebied, niet enkel binnen grenzen van een wijk. B 2) Neem het blok met een voorziening voor jongeren en sociale woningen niet op grenzend aan Parkwijk Zuid, maar één blok verder. B 3) De insprekers vinden het van groot belang dat er geen clustering komt van sociale huur/koop direct grenzend aan Parkwijk Zuid of aan de Noordrand, grenzend aan het toekomstig LRCentrum, maar dat de categorieën goed verdeeld worden over de wijk.c 4) Opname van een stevige buffer van (middel)dure koop in de richting van Parkwijk Zuid (meerdere verzoeken om duurdere woningen langs de Rijnkennemmerlaan). D Verzoek om sociale samenhang en betrokkenheid Sociale samenhang in, en betrokkenheid bij de wijk stimuleren. Bouw niet enkel voor gezinnen maar ook voor speciale doelgroepen zoals: alleenstaande ouderen, gehandicapten, studenten, mensen die milieuvriendelijk willen wonen of mensen met een andere visie op wonen. Bijvoorbeeld woongroepen, of mensen die zelfstandig willen wonen maar tegelijkertijd bewust kiezen voor contact met buren, of het delen van bepaalde faciliteiten (bv de tuin, een auto in de buurt etc.) of voor milieuvriendelijk wonen. Dergelijke woonvormen vergroten de sociale samenhang en betrokkenheid bij de wijk, en dat kan ook een positieve uitstraling hebben op Parwijk Zuid. Bij de verdeling van de verschillende woningtypen, en dus ook het sociaal programma, wordt gestreefd naar een evenwichtige spreiding en een goede mix van de verschillende typen. Het gaat hier hierbij niet enkel om een spreiding binnen Hoge Weide maar er wordt ook rekening gehouden met de woningtypen in de aangrenzende wijken. In het concept Stedenbouwkundig Plan wordt geen verdeling van het woningbouwprogramma opgenomen. Uw suggesties voor de verdeling, de locatie van de jongerenvoorziening, clustering en de "buffer van duurdere woningen" zullen wij zeker betrekken bij de verdeling van de sociale woningbouw maar in deze fase van het plan kunnen wij niet aangeven of alle suggesties kunnen worden overgenomen. De verdeling kan namelijk pas volgen als de verkaveling wordt gemaakt. Dan wordt met de betrokken woningbouwcorporaties onderzocht waar de sociale woningbouw kan worden gerealiseerd. Hoge Weide wordt niet enkel voor gezinnen maar voor verschillende doelgroepen ontwikkeld. In het concept SP in het hoofdstuk Wonen op bladzijde 54 kunt u hier meer over lezen. Ook biedt de aanwezigheid van voorzieningen zoals de grote speeltuin en de school, gelegenheid om samenhang en betrokkenheid te vergroten. Ook in de boerderij de Hoef komt mogelijk een functie die samenhang bevordert 10

11 A, B Het percentage sociale woningbouw is met 44% (28% huur + 16% koop) hoger dan de 37% die in de Ontwikkelingsvisie Centrale zone wordt gezien als de grens van wat acceptabel is. Bij de hierboven opgenomen antwoorden staat uitgelegd waarom en hoe de 28% sociale huur en 16% goedkope koop in Hoge Weide kan worden opgenomen. In deze reactie beperkt de gemeente zich tot de uileg over de aangehaalde zin uit de ontwikkelingsvisie. De aangehaalde zin uit bladzijde 46 van de Ontwikkelingsvisie Centrale Zone luidt: "Een percentage van 37% sociale woningbouw voor kleine delen van Leidsche Rijn zit aan de grens van wat uit oogpunt van zorgvuldige menging acceptabel wordt gevonden." Zoals uit bovenstaande antwoorden blijkt, en zoals ook uit het concept SP blijkt, ziet de gemeente 37% niet als de bovengrens van een acceptabel percentage sociale woningbouw in een deelwijk. Zo is de zin in de Ontwikkelingsvisie ook niet bedoeld. Deze zin moet als volgt geïnterpreteerd worden: 37% als gemiddelde voor de gehele Centrale Zone zit aan de grens van wat uit oogpunt van zorgvuldige menging acceptabel wordt gevonden. De Centrale Zone is hier bedoeld als een kleiner gebied ten opzichte van heel Leidsche Rijn. Om binnen de centrale zone bepaalde deelwijken een lager percentage sociale woningbouw te geven, en andere wijken een hoger percentage, is een gemiddelde van 37 % vrij hoog. Om deze reden is in de Ontwikkelingsvisie een lager gemiddelde opgenomen, namelijk 33%. In hoofdstuk vijf van de Ontwikkelingsvisie staat dat Hoge Weide een deelgebied wordt met een relatief hoog aandeel sociale woningbouw. 11

12 Thema Voorzieningen van reactie/opmerking/vraag Antwoord E Kleine middenstand De inspreker geeft complimenten voor het concept SP Hoge Weide voor wat betreft de voorzieningen, het groen en de (niet)doorgaande wegen. De inspreker ziet graag winkels komen aan de Archeologielaan, zoals een bakker, groenteboer en vooral een fietsenmaker. In Hoge Weide is detailhandel (winkels) niet toegestaan. Detailhandel is wel opgenomen in het nabijgelegen Leidsche Rijn Centrum. In Hoge Weide is horeca wel mogelijk. Een lunchroom waar men brood kan eten is dus wel mogelijk, maar een bakker niet. In Hoge Weide is dienstverlening ook toegestaan. Een fietsenmaker kan dus wel in Hoge Weide komen, maar een fietsenverkoper niet. C Voorzieningen nabij Parkwijk Inspreker is bang voor geluidsoverlast bij het aan Parkwijk aansluitende blok dat met al zijn voorzieningen mogelijk veel verkeerslawaai zal veroorzaken. De voorzieningen in het Verlengde van de Melissekade komen aan een 30km straat. De eventuele toename van verkeerslawaai door bezoekers van de voorzieningen zoals onder andere de jongerenhuiskamer is beperkt in relatie tot het huidige niveau van verkeersgeluiden. Bovendien is een jongerenhuiskamer een buurtgerichte voorziening. Een deel van de bezoekers zal derhalve met de fiets of lopend komen. E Jongerencentrum De inspreker stelt vraagtekens, met het oog op (geluids)overlast, bij de plek waar een jongerencentrum zou moeten worden gevestigd, voor zover de inspreker heeft begrepen midden tussen de woningbouw aan de Archeologielaan. De inspreker geeft suggesties voor een alternatieve locatie voor een jongerencentrum, namelijk in het tegenover gelegen park, waar ook het bijzondere witte gebouw staat of het dak van de tunnel van de A2. De jongerenvoorzieningen zijn over Leidsche Rijn verspreid. Niet elke wijk heeft een dergelijke voorziening. De in het concept SP opgenomen locatie is daarom niet enkel voor de jeugd uit Hoge Weide maar ook voor de omliggende buurten zoals Leidsche Rijn Centrum Zuid en Parkwijk. Juist om de plek mede aantrekkelijk te maken voor de jeugd uit Parkwijk, is een ligging nabij Parkwijk gewenst (de tunnel van de A2 is te ver). De ligging nabij het centrum maakt een uitwisseling en samenwerking mogelijk met voorzieningen in Leidsche Rijn Centrum Zuid. De gemeente vindt deze voorzieningen beter passen in een appartementengebouw dan in een los gebouw in het Verlengde Amaliapark. De ruimte in het Verlengde Amaliapark voor nog een extra gebouw is beperkt en een los gebouw in het park heeft wat beheer betreft nadelen. Voor de volledigheid: het gaat om een jongerenhuiskamer in combinatie met 12

13 een activiteitencentrum en een informatiebalie. Dergelijke locaties leveren niet per definitie (geluids)overlast op voor de omwonenden. Juist door deze in een woonwijk op te nemen, wordt de sociale controle vergroot en vermindert de kans op overlast. Thema Openbare Ruimte van reactie/opmerking/vraag Antwoord A, B Infiltratiegebied en schaatsbaan Kan er een mogelijkheid worden geschapen om een stuk ondergelopen land als schaatsbaan(tje) te creëren, waar na enkele nachten vorst al geschaatst kan worden? De combinatie infiltratiegebied en schaatsbaan stuit op een praktisch probleem. De ondergrond van infiltratiegebieden en wadi's wordt altijd zodanig doorlatend gemaakt, dat het water binnen twee dagen weggezakt is. Buiten het infiltratiegebied is echter wel beperkte groene ruimte beschikbaar, een schaatsbaan(tje) is dus niet uitgesloten. De gemeente verwacht bij het beheer van het gebied mogelijke problemen met aansprakelijkheid en heeft geen middelen om er water op te spuiten. Om in de toekomst een schaatsbaan(tje) mogelijk te maken zal een initiatief van anderen nodig zijn zoals bijvoorbeeld het wijkbureau, de toekomstige basisschool, de beheerders van de toekomstige speeltuin in Hoge Weide of een vereniging van bewoners. A, B Kanoroute De watergang naast de weg Hogeweide zou in directe verbinding moeten staan met de watergang langs het Park de Hoge Weide, zodat er een kanoroute ontstaat van het park naar de Den Hoef. Een verbinding over de Rijn-Kennermerlaan is er al. De aansluitende weg die de vallei kruist naar de Stadsbaan toe, zou een brug moeten krijgen. De Rijnkennemerlaan valt buiten het plangebied Hoge Weide. Voor dit gebied geldt de Ontwikkelingsvisie Centrale Zone waarin het groene profiel van de Rijnkennemerlaan doorgetrokken is tot aan de toekomstige Verlengde Langerakbaan. Op de kaart Fiets verkeer in de ontwikkelingsvisie, en in het concept SP, kunt u zien dat het fietspad langs de Rijnkennemerlaan wordt aangesloten op de Verlengde Langerakbaan. Om de watergang naast de weg Hogeweide voor kano's bereikbaar te maken, is dus niet enkel voor de Verlengde Hollandse straat een brug nodig maar ook voor het fietspad langs de Rijnkennemerlaan. 13

14 De kosten voor deze bruggen zijn hoog voor het bevaarbaar maken van een doodlopende watergang. Om deze reden wordt de huidige verbinding niet in stand gehouden. Thema Duurzaamheid van reactie/opmerking/vraag Antwoord A, B Zonnepanelen Zonnepanelen worden genoemd in de paragraaf duurzaamheid, maar er wordt geen streven beschreven om de woningen zo te situeren met schuine daken op het zuiden, zodat er optimaal gebruik kan worden gemaakt van zonne-energie. Het toepassen van zonnepanelen is een manier om de uitstoot van broeikasgassen te beperken. Het is echter niet de enige manier. In deze fase van de planvorming wordt hierin nog geen keuze gemaakt en is inderdaad geen verplichting betreffende positionering van de schuine daken opgenomen. 14

15 Gegevens Insprekers Nr Organisatie dhr/mw Naam Postadres Postcode PLAATS A Het platform bewonersverenigingen Dhr. B. Jurgens Slobberakplantsoen TE Utrecht Leidsche Rijn Mw. A. Piekaar Slobberakplantsoen TE Utrecht J. Berends Damraklaan PJ Utrecht J.C.M. v/d Meegdenberg Damraklaan PJ Utrecht G. Debipersad Damraklaan PJ Utrecht Paehlig Damraklaan PJ Utrecht Jacobs Damraklaan PJ Utrecht M. de Bruijne-Lubbers Damraklaan PJ Utrecht Wouter de Heus Klifrakplantsoen RD Utrecht Rachid Prins Klifrakplantsoen RD Utrecht Freddie IJsselstein Klifrakplantsoen RD Utrecht Rien Kerkhove Klifrakplantsoen RD Utrecht Maartje Dam Klifrakplantsoen RD Utrecht Martin Mastebroek Klifrakplantsoen RD Utrecht Gina Labes Klifrakplantsoen RD Utrecht Albert Thiele Klifrakplantsoen RD Utrecht M. v. Vulpen Klifrakplantsoen RD Utrecht Brandenburg Klifrakplantsoen AB Utrecht Cascino Groenedijk RD Utrecht Van der Tier Klifrakplantsoen RD Utrecht Nanaj Bruning Klifrakplantsoen RD Utrecht S.Y. Ka Klifrakplantsoen RD Utrecht Wim v/d Brink Klifrakplantsoen RD Utrecht 15

16 De la Bretoniere Langerakbaan RD Utrecht B Belangengroep huidige bewoners Mw. A.R. Piekaar-Vleer Groenedijk AB Utrecht Langerak-Parkwijk Mw. A. de Rijk-Balk Groenedijk AB Utrecht C Bewoner F. van der Meeren Korianderstraat BP Utrecht D Bewoner Dhr.& Mw. Robert en Gienke Boersma E Bewoner T.L.P. Reuver Basilicumstraat BZ Utrecht F Bewoner T.T.A. Könst en G.B. Roelofs Basilicumstraat BZ Utrecht G Bewoner Dhr. D. van den Brom Park Voorn AC Utrecht H Bewoner Dhr. C.J. Aandewiel Park Voorn AC Utrecht 16

(door)startdocument Fietsbrug Amsterdam-Rijnkanaal

(door)startdocument Fietsbrug Amsterdam-Rijnkanaal (door)startdocument Fietsbrug Amsterdam-Rijnkanaal mei 2011 Michaela du Pon, opdrachtgever programma fiets Mintske Sijsma, ontwerper openbare ruimte Eric Rossen, stedenbouwkundige Leon Peeters, verkeerskundige

Nadere informatie

Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D

Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Inhoud Toelichting en bijlagen Regels en bijlagen Verbeelding 21 april 2015 Projectnummer

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 3. Visie op nieuwbouw... 5. Aanbevelingen... 11

Inhoudsopgave. Voorwoord... 3. Visie op nieuwbouw... 5. Aanbevelingen... 11 Inhoudsopgave Voorwoord......................................................................................................................... 3 Visie op nieuwbouw...........................................................................................................

Nadere informatie

Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo. Gemeente Venlo Vastgesteld

Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo. Gemeente Venlo Vastgesteld Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo Gemeente Venlo Vastgesteld Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo Gemeente Venlo Vastgesteld Rapportnummer: 211x05303 Datum vaststelling: Contactpersoon gemeente: De

Nadere informatie

Dorpsvisie Nieuw Heeten. 26 juni 2014

Dorpsvisie Nieuw Heeten. 26 juni 2014 Dorpsvisie Nieuw Heeten 26 juni 2014 INHOUD 1. INLEIDING 1.1 Achtergronden 5 1.2 Status & opzet 7 2. KWALITEITEN 2.1 Ontwikkelingsgeschiedenis 9 2.2 Landschap & groen 13 2.3 Wegen & straten 15 2.4 Nieuw

Nadere informatie

Goed Wonen in Noord-Holland

Goed Wonen in Noord-Holland Goed Wonen in Noord-Holland Ontwerp Provinciale Woonvisie 2010 2020 In college van Gedeputeerde Staten op 25 mei 2010 VOOR OORWOORD Voor u ligt de Provinciale Woonvisie 2010-2020. Met deze visie slaan

Nadere informatie

Park of Perk? Een onderzoek naar het beweegvriendelijk inrichten van buurten

Park of Perk? Een onderzoek naar het beweegvriendelijk inrichten van buurten 2014 Park of Perk? Een onderzoek naar het beweegvriendelijk inrichten van buurten Dr. Jolanda Maas Dr. Frank den Hertog Dr. Mireille van Poppel Prof. Dr. Jantine Schuit 0 Colofon Titel: Park of Perk? Een

Nadere informatie

SCREENING PLAN-MER PLICHT. RUP Provinciehuis Harmonie Verzoek tot raadpleging Stad Antwerpen

SCREENING PLAN-MER PLICHT. RUP Provinciehuis Harmonie Verzoek tot raadpleging Stad Antwerpen SCREENING PLAN-MER PLICHT RUP Provinciehuis Harmonie Verzoek tot raadpleging Stad Antwerpen COLOFON Opdracht: RUP Provinciehuis - Harmonie Plan-MER-screening Opdrachtgever: Stad Antwerpen Grote Markt 1

Nadere informatie

Nota van inspraak voorontwerpbestemmingsplan Het Groene Woud 2013

Nota van inspraak voorontwerpbestemmingsplan Het Groene Woud 2013 Nota van inspraak voorontwerpbestemmingsplan Het Groene Woud 2013 Het voorontwerpbestemmingsplan Het Groene Woud heeft gedurende zes weken, van 10 juli tot en met 20 augustus 2013, voor een ieder ter visie

Nadere informatie

MER Ontwikkelingsplan Hogewegzone Amersfoort

MER Ontwikkelingsplan Hogewegzone Amersfoort MER Ontwikkelingsplan Hogewegzone Amersfoort Effectbeoordeling Verkeer Gemeente Amersfoort juni 2010 Definitief MER Ontwikkelingsplan Hogewegzone Amersfoort Effectbeoordeling Verkeer dossier : C0115-01-001

Nadere informatie

HANDREIKING INDUSTRIELAWAAI EN VERGUNNINGVERLENING

HANDREIKING INDUSTRIELAWAAI EN VERGUNNINGVERLENING HANDREIKING INDUSTRIELAWAAI EN VERGUNNINGVERLENING INHOUDSOPGAVE bladzijde 1 INLEIDING 4 1.1 Achtergronden 5 1.2 Doel van de handreiking 5 1.3 Systematiek 5 1.4 Modernisering Instrumentarium Geluidbeleid

Nadere informatie

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Utrecht, 25 april 2014 Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Samenwerken 030 5 Hoofdstuk 2 Werken aan werk 8 Hoofdstuk 3 Onderwijs 13 Hoofdstuk 4 Mobiliteit

Nadere informatie

Parels aan de Ringvaart

Parels aan de Ringvaart Parels aan de Ringvaart Een uitvoeringsplan voor Haarlemmermeer-West Maart 2014 Inhoud 1 Inleiding 2 2 Ontwikkelingsbeeld 5 3 Ontwikkelingsstrategie 21 4 Voorstel voor inzet Nota Ruimte Gelden 27 5 Vervolgopgaven

Nadere informatie

MER NOORDOOSTCORRIDOR SAMENVATTING

MER NOORDOOSTCORRIDOR SAMENVATTING MER NOORDOOSTCORRIDOR SAMENVATTING PVINCIE NOORD-BRABANT 25 september 2014 Concept D03071.000056.0100 Inleiding en leeswijzer Inleiding Provincie Noord-Brabant wil in de regio Eindhoven-Helmond de bereikbaarheid

Nadere informatie

Bouwen aan de stad UTRECHTSE SAMENWERKINGSAFSPRAKEN GEMEENTE EN WONINGCORPORATIES 2011-2015

Bouwen aan de stad UTRECHTSE SAMENWERKINGSAFSPRAKEN GEMEENTE EN WONINGCORPORATIES 2011-2015 Bouwen aan de stad UTRECHTSE SAMENWERKINGSAFSPRAKEN GEMEENTE EN WONINGCORPORATIES 2011-2015 coverfoto: renovatiewerkzaamheden aan de Cantondreef Bouwen aan de stad UTRECHTSE SAMENWERKINGSAFSPRAKEN GEMEENTE

Nadere informatie

Sport- en werklandschap Meerpaal

Sport- en werklandschap Meerpaal Sport- en werklandschap Meerpaal Vormvrije m.e.r. beoordelingsnotitie Definitief Gemeente Houten Grontmij Nederland B.V. Houten, 29 mei 2012 Verantwoording Titel Subtitel Projectnummer Referentienummer

Nadere informatie

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Coalitieakkoord 2014 2018 CDA GB/VVD [Geef een citaat uit het document of de samenvatting van een interessant punt op. Het tekstvak kan overal in het document worden

Nadere informatie

Uithoflijn. Voorontwerp+ Versie 1.0 februari 2012. Stationsgebied - P+R De Uithof

Uithoflijn. Voorontwerp+ Versie 1.0 februari 2012. Stationsgebied - P+R De Uithof Uithoflijn Stationsgebied - P+R De Uithof Voorontwerp+ Versie 1.0 februari 2012 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 1.1 Doel VO+ en status 5 1.2 Historie en besluiten 5 1.3 Leeswijzer 7 2 Nut en noodzaak 9 3

Nadere informatie

Masterplan Stadswerven nieuwe stedelijkheid voor Dordrecht

Masterplan Stadswerven nieuwe stedelijkheid voor Dordrecht Masterplan Stadswerven nieuwe stedelijkheid voor Dordrecht Gezicht op Dordrecht Jan van Goyen, 1651 bron: Dordrechts museum Voorwoord Mariet schoenmakers Voorwoord Dordrecht heeft goud in handen: een

Nadere informatie

Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land. Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders

Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land. Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op

Nadere informatie

leefbaarheid is mensenwerk gemeente borger odoorn. Nieuw Buinen Borger Valthermond Tweede Exloërmond onderzoek leefbaarheid Exloo Klijndijk Buinen

leefbaarheid is mensenwerk gemeente borger odoorn. Nieuw Buinen Borger Valthermond Tweede Exloërmond onderzoek leefbaarheid Exloo Klijndijk Buinen Tweede rmond Nieuw Eerste Exloërmond Exloërveen erveen Bronnegerveen Tweede Exloërmond rmond erveen erveen Westdorp Bronneger Ellertshaar ermond Zandberg ergroen leefbaarheid is mensenwerk onderzoek leefbaarheid

Nadere informatie

MER Lage Weide Windmolens op Lage Weide

MER Lage Weide Windmolens op Lage Weide Windmolens op Lage Weide Gemeente Utrecht 25 april 2013 Samenvatting 9Y3509 HASKONINGDHV NEDERLAND B.V. PLANNING & STRATEGY Entrada 301 Postbus 94241 1090 GE Amsterdam +31 20 569 77 00 Telefoon 020-600

Nadere informatie

Structuurvisie. Nieuw - Amsterdam / Veenoord Centrumgebied....van kwantiteit naar kwaliteit

Structuurvisie. Nieuw - Amsterdam / Veenoord Centrumgebied....van kwantiteit naar kwaliteit Structuurvisie Nieuw - Amsterdam / Veenoord Centrumgebied...van kwantiteit naar kwaliteit VOORWOORD Geachte lezer(es), Voor u ligt het resultaat van ruim een jaar hard werken, veel overleg en presentaties.

Nadere informatie

Verlengde Veenlaan Slochteren - Een nieuw lint. Beeldkwaliteitsplan september 2011

Verlengde Veenlaan Slochteren - Een nieuw lint. Beeldkwaliteitsplan september 2011 Verlengde Veenlaan Slochteren - Een nieuw lint Beeldkwaliteitsplan september 2011 Verantwoording Titel Subtitel Verlengde Veenlaan Slochteren - Een nieuw lint Beeldkwaliteitsplan Projectnummer 243578 Datum

Nadere informatie

MER containerterminal Alphen aan den Rijn / aanpassing

MER containerterminal Alphen aan den Rijn / aanpassing MER containerterminal Alphen aan den Rijn / aanpassing N207-Noord Definitief Opdrachtgever: Provincie Zuid-Holland Van Uden Group Grontmij/LBP Houten, 24 april 2006 Verantwoording Titel : MER containerterminal

Nadere informatie

EUROPESE AANBESTEDING BIJ PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING

EUROPESE AANBESTEDING BIJ PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING EUROPESE AANBESTEDING BIJ PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING VOORWOORD Publiek-Private samenwerking Voor u ligt één van de handleidingen in de serie handleidingen over publiek-private samenwerking (PPS) bij gebiedsontwikkelingsprojecten

Nadere informatie

Ruimtelijke ruimtelijke ontwikkeling. vaarrecreatie in westland. Vaarroutes en vaarrecreatieve voorzieningen een verkenning van de mogelijkheden

Ruimtelijke ruimtelijke ontwikkeling. vaarrecreatie in westland. Vaarroutes en vaarrecreatieve voorzieningen een verkenning van de mogelijkheden Ruimtelijke ruimtelijke ontwikkeling vaarrecreatie in westland Vaarroutes en vaarrecreatieve voorzieningen een verkenning van de mogelijkheden Inhoud Voorwoord 3 1. INLEIDING 4 1.1 Aanleiding 4 1.2 Doel

Nadere informatie

STAWON, Amsterdam. 2 Leidraad Bouwen met je buren voor collectief particulier opdrachtgeverschap

STAWON, Amsterdam. 2 Leidraad Bouwen met je buren voor collectief particulier opdrachtgeverschap Bouwen met je buren STAWON, Amsterdam 2 Leidraad Bouwen met je buren voor collectief particulier opdrachtgeverschap Colofon Inhoud Uitgever 2006 STAWON 7 Voorwoord STAWON, Amsterdam Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Nederlandse Organisatie voor toegepastnatuurwetenschappelijk onderzoek TNO S. de Vries, C. van de Ven, M. Nuyens,

Nadere informatie

6 Thema s per sector. Regionale Structuurvisie 2020 Holland Rijnland

6 Thema s per sector. Regionale Structuurvisie 2020 Holland Rijnland 6 Thema s per sector 48 Hoofdstuk 4 schetste welke ambities de gemeenten binnen Holland Rijnland hebben. De gemeenten staan voor een aantal met elkaar samenhangende en onderling afhankelijke ruimtelijke

Nadere informatie