Concept Stedenbouwkundig Plan Hoge Weide

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Concept Stedenbouwkundig Plan Hoge Weide"

Transcriptie

1 Concept Stedenbouwkundig Plan Hoge Weide Bijlage 1 Nota van Inspraak Projectleider: Niel Glas Projectbureau Leidsche Rijn Gemeente Utrecht April 2009

2 Inhoudsopgave THEMA GELUID...3 THEMA VERKEER...4 THEMA HOOGBOUW...7 THEMA SOCIAAL...9 THEMA VOORZIENINGEN...12 THEMA OPENBARE RUIMTE...13 THEMA DUURZAAMHEID...14 GEGEVENS INSPREKERS

3 Thema Geluid vrag reactie/opmerking/vraag enst eller A, B Geluidsoverlast tunnelmond en A2 Insprekers vrezen dat de bebouwing aan de Zuidrand langs de Langerakbaan geluid van de tunnelmond en de A2 terug gaat kaatsen naar Langerak / park Voorn. Hier zou onderzoek naar moeten worden verricht in hoeverre dit een probleem is, en zo ja, wat er aan gedaan kan worden. C Geluidsoverlast A2 Insprekers zijn bang voor meer geluidsoverlast: verkeerslawaai vanuit de richting van de A2. Antwoord De situatie is onderzocht. Er zijn een aantal factoren die er voor zorgen dat er geen extra weerkaatsend geluid wordt verwacht. Ten eerste vanwege de afstand tussen het tunneleinde en de woningen in Langerak, ten tweede vanwege de invalshoek van het geluid op de woningen in Hoge Weide en ten derde vanwege de hoogte van de geluidsafschermende voorzieningen bij de tunnelmond. Bovendien zullen er geen gaten in het dak van de A2 komen, zoals oorspronkelijk het plan was. Dit betekent dat het totaal aan geluid dat afkomstig is van de A2, al minder is dan waarvan uit is gegaan bij de ontwikkeling van Langerak. Tot slot is het nog aannemelijk dat het gebied ten zuiden van de Langerakbaan in de toekomst ook nog ingericht gaat worden en hier apartementengebouwen komen die als een afscherming voor het geluid zullen werken. Samenvattend kan gesteld worden dat er geen concrete aanleiding is om te veronderstellen dat er sprake is van een merkbare geluidsniveau verhoging. Een deel van de huidige A2 wordt verlegd en wordt in een landtunnel opgenomen. Het geluid van de A2 wordt daardoor minder waarneembaar. Op de landtunnel komt de stadsbaan te liggen. In het concept stedenbouwkundig plan staat beschreven dat appartementengebouwen en kantoren in Hoge Weide kunnen worden gebouwd aan de stadsbaan. Deze bebouwing schermt het gebied daarachter, dus ook de woningen in Parkwijk Zuid, af van het geluid van de stadsbaan. 3

4 Thema Verkeer vrag enst eller D reactie/opmerking/vraag Afsluiting Melissekade: de Melissekade is geschikt als route naar de Stadsbaan De bedoeling van de verkeersstromen in Leidsche Rijn is om verkeer zo snel mogelijk naar 'rondwegen' te leiden en zo weinig mogelijk routes door woonwijken te hebben. Het verlengde van de Melissekade is een natuurlijke rand van een woonwijk en daarmee ook uitstekend geschikt om een deel van het verkeer van Parkwijk Zuid te leiden naar de stadsas. Antwoord Het verlengde van de Melissekade is inderdaad een natuurlijke rand van een woonwijk. Fysiek is de ruimte in het concept SP aanwezig om de Melissekade en de Verlengde Melissekade op de Stadsbaan aan te sluiten. Voor de nooddiensten was deze route al opgenomen. In de Ontwikkelingsvisie Centrale Zone is geen route voor doorgaand verkeer opgenomen vanwege het mogelijke risico dat deze route teveel verkeer en sluipverkeer aan zou trekken. Voor woongebieden met een maximale snelheid van 30km/u is in de Ontwikkelingsvisie als richtlijn gesteld dat er niet meer dan auto's per dag mogen rijden. Vanwege het risico op een hogere intensiteit, is in het concept SP een afsluiting opgenomen. Naar aanleiding van de inspraakreacties is dit onderzocht en blijkt de afsluiting niet noodzakelijk. Voorlopig blijft de Melisssekade dus open voor verkeer. Wel wordt de mogelijkheid opgenomen om de weg af te sluiten in het geval van toekomstige beleidswijzigingen of wijzigingen in de verkeerssituatie. A, B, D Afsluiten Melissekade en Tweede Oosterparklaan is niet nodig Insprekers vinden dat er geen knip moet komen in de Melissekade en Tweede Oosterparklaan. Nu is er nog ruimte om een verbinding van voldoende capaciteit te maken van de Melissekade naar de Stadsweg/baan. De angst dat het niet afsluiten van het verlengde van de Melissekade leidt tot meer verkeer vanuit Hoge Weide door Parkwijk lijkt de insprekers ongegrond. Als er al een knip in de Tweede Oosterparklaan moet komen, dan zou die knip juist tegenover de ingang van park de Hoge Weide moeten komen. De reactie op de Melissekade is hierboven beantwoord. Voor de Tweede Oosterparklaan geldt hetzelfde. Fysiek is de ruimte in het concept SP aanwezig om de Tweede Oosterparklaan op Hoge Weide aan te sluiten. In de Ontwikkelingsvisie Centrale Zone is geen route voor doorgaand verkeer opgenomen vanwege het mogelijke risico dat deze route teveel verkeer en sluipverkeer aan zou trekken. Hierom is in het concept SP een afsluiting opgenomen. Naar aanleiding van de inspraakreacties is dit onderzocht en blijkt een afsluiting niet noodzakelijk. Er wordt hierom geen definitieve afsluiting opgenomen maar wel wordt de mogelijkheid opgenomen om de weg af te sluiten in het geval van toekomstige beleidswijzigingen of wijzigingen in de 4

5 D Als je kijkt naar de totale situatie van Parkwijk en Hoge Weide dan zijn er nu drie uitvalswegen naar de snelwegen, en twee mogelijkheden de stad in. Met name woon-werkverkeer richting snelweg zal afhankelijk van de bestemming (richting A'dam, richting Arnhem/Den Bosch en richting Gouda) een snelle route de wijk uit kiezen. Juist bij afsluiting van het verlengde van de Melissekade krijg je een concentratie van verkeer door Parkwijk Zuid. Afsluiting Melissekade: er is geen goed alternatief voor doorgaand verkeer De smalle bruggetjes, de oversteken van de Groenedijk en de wegen die aansluiten op de Langerakbaan, met name de Damraklaan waar maar één rijstrook beschikbaar is, zijn niet geschikt als alternatief. verkeerssituatie. In de planvorming van Leidsche Rijn is het uitgangspunt gehanteerd dat Parkwijk Zuid via de Langerakbaan op de Stadsas aansluit. De aansluiting van de Melissekade op de Stadsbaan is tijdelijk en geen onderdeel van de planvorming. Bij de inrichting van Parkwijk Zuid en Langerak is derhalve rekening gehouden met een ontsluiting via de Damraklaan, het Klifrakplantsoen en de Houtrakgracht. Indien nodig kan in de toekomst de Melissekade worden afgesloten. C C, D, E Inspreker verzoekt om extra maatregelen voor verbetering bereikbaarheid Langerakbaan vanuit de Korianderstraat De afsluitingen die zijn voorgesteld lijken een goed idee, maar er wordt verzocht om het mogelijk te maken om vanuit de Korianderstraat bij de Tweede Oosterparklaan rechtsaf te slaan. Veiligheid fietsers en extra maatregelen voor bereikbaarheid Kindercluster Voorn en veiligheid fietsers Damraklaan De afsluitingen die zijn voorgesteld lijken een goed idee maar om problemen in Damrakstraat te voorkomen een verzoek om volgende maatregelen: Bij afsluiting van de Melissekade wordt de Damraklaan drukker en daarmee minder veilig voor fietsers. Indien de afsluiting wordt doorgezet dan is het verzoek om een deel van het fietsverkeer naar kindercluster Voorn van de Damraklaan te halen door een alternatief te realiseren. Om rechtsaf te kunnen afslaan bij de Tweede Oosterparklaan vanuit de Korianderstraat dient er een doorsteek door de parkeerstrook in de Tweede Oosterparklaan te worden gerealiseerd. Dit gaat ten koste van minimaal 2 parkeerplaatsen. Deze parkeerplaatsen kunnen niet worden opgeheven in verband met de hoge parkeerdruk in dit deel van Parkwijk. Met het gereedkomen van het bouwplan aan de Langerakbaan in Langerak 2 (Koldijksterraklaan en Woudsenderraklaan) kan de openbare ruimte in deze omgeving definitief worden ingericht. Een van de maatregelen is het doortrekken van de fietsroute tussen Park Hoge Weide/Groenedijk via Langerak 2 naar de langzaam verkeersoversteek over de Langerakbaan richting het fietspad in het Archeologiepark. De gemeente zal samen met omwonenden de komende periode een ontwerp voor opstellen. 5

6 Bijvoorbeeld door het fietspad door Park De Hoge Wijde aan te sluiten op de Tweede Oosterparklaan. Voor de veiligheid voor de fietsende kinderen vanuit Parkwijk Zuid en Noord naar de lagere scholen van Kindercluster Voorn een nieuw fietspad aanleggen vanaf de Groenedijk, die tussen de nieuwbouw aan de Langerakbaan doorloopt en uitkomt op de oversteekplek waar de kinderen voorheen ook altijd konden oversteken. A, B Moment verkeersmaatregelen Het afsluiten van de weg Hogeweide voor het verkeer mag pas gebeuren als de Langerakbaan aansluiting heeft op de Stadsweg, zowel in zuidelijke richting naar Hooggelegen met aansluiting op de A2 als in noordelijke richting naar in elk geval de Gele brug. Ook de busverbinding van bus 26 langs de Langerakbaan naar het CS moet gewaarborgd moeten blijven. E Maak Hoge Weide autoluw Het zou goed als Hoge Weide met nadruk een autoluwe wijk zou worden, omdat de stad van daaruit heel makkelijk per fiets en OV te bereiken is, en om de enorme toestroom van auto s vanuit Leidsche Rijn naar de stad niet verder uit de hand te laten lopen. Hoge Weide zou wat dat betreft (met het oog op de bereikbaarheid van Utrecht) ook een prima plek zijn voor studentenhuisvesting. De weg Hogeweide kan uit gebruik worden genomen als de verbinding tussen de Langerakbaan en de Stadsbaan gereed is. Als deze verbinding gereed is kan het verkeer eenvoudig aansluiten op het knooppunt Hooggelegen en via dit knooppunt naar alle richtingen. Uiteraard blijven de tijdelijke voorzieningen zoals de kerk en de keten zo langs als nodig bereikbaar via de weg Hogeweide. De busverbinding van bus 26 loopt nu tijdelijk via de gele brug. Na afsluiting van de weg Hogeweide is de route via Hooggelegen en de Martin Luther Kinglaan de stad in. In de door de gemeenteraad vastgestelde Ontwikkelingsvisie Centrale Zone is ervoor gekozen om van deelgebied Hoge Weide geen autoluw gebied te maken. Het gemeentelijke beleid is niet gericht op het sturen op autobezit, wel op gebruik ervan in de buitenruimte. De parkeernormen van de gemeente worden toegepast en zo wordt ruimte geboden voor het bezit van auto's. Hoge Weide is niet gericht op de huisvesting van studenten omdat studenten vooral gericht zijn op De Uithof en het centrum van de stad. In de nabijheid van de onderwijsinstellingen In Leidsche Rijn is deelgebied Leidsche Rijn Centrum binnen Leidsche Rijn het meest aantrekkelijk voor studenten. 6

7 Thema Hoogbouw van reactie/opmerking/vraag Antwoord G & H Bouwhoogte zuidwestelijke hoek (binnen plangebied) Bij de vaststelling van het bestemmingplan Leidsche Rijn Utrecht 1999 heeft de inspreker bezwaar geuit tegen de voorziene hoogbouw (hoger dan 18 meter ) op nagenoeg dezelfde locatie als nu in dit plan op de kaart op pagina 35 in de zuidwestelijke hoek staat aangegeven als accent: minimaal 8, maximaal 12 bouwlagen zoekgebied. De inspreker maakt hierbij (opnieuw) bezwaar tegen alle bouwwerken die direct of indirect vanuit deze bouwwerken zicht geven op zijn grondgebied en woning en verzoekt de gemeente om hier bij de verdere uitwerking van dit plan zodanig rekening mee te houden dat hij hier geen hinder van ondervindt. Wij menen dat uw vrees voor hinder van de hoogbouw, danwel verlies van privacy en inkijk vanuit de hoogbouw, ongegrond is. Ten aanzien van de bescherming van privacy stelt artikel 5:50 van het Burgerlijk Wetboek (BW) dat het niet is geoorloofd om binnen twee meter van de grenslijn van het erf vensters of andere muuropeningen, danwel balkons of soortgelijke werken te hebben, voor zover deze op het naburige erf uitzicht geven. Deze twee meter wordt bij dit concept stedenbouwkundig plan ruim in acht genomen. De kortste afstand tussen bebouwing Hoge Weide en erf Park Voorn 5 is ongeveer 150 meter en de kortste afstand tussen bebouwing Hoge Weide en erf Park Voorn 3 is ruim 55 meter. In de Ontwikkelingsvisie Centrale Zone deze locatie getypeerd als een te ontwikkelen gebied met een levendig en stedelijk karakter. De gemeente heeft dit in het concept stedenbouwkundig plan verder uitgewerkt door de opname van een De inspreker maakt ernstig bezwaar tegen de bouwhoogte van vier tot acht bouwlagen aan de zuidkant van het plan en tegen het hoogteaccent van acht tot twaalf bouwlagen welke in de toekomst eventueel eenvoudig aangepast zou kunnen worden naar dertien of veertien bouwlagen. Het bezwaar is gestoeld op het feit dat de privacy en inkijk op zijn landgoed niet meer gewaarborgd blijft. stedelijke rand. Deze stedelijke rand met hoogbouw is een belangrijk onderdeel van het stedenbouwkundig plan. De stapeling van woningen en de andere in het concept SP genoemde functies is nodig om dit levendige en stedelijke karakter te creëren en de gewenste wand om het gebied te creëren.bij de beoordeling van dit concept Stedenbouwkundig plan is gebleken dat de hoogbouw goed past binnen dit karakter en het beeld. De Commissie Welstand en Monumenten is akkoord met de bouwhoogtes en het hoogteaccent. Indien in de uitwerking een vrijstellingsaanvraag volgt om nog hoger te mogen bouwen dan in dit concept SP is aangegeven dan is het plan hier naar de burger niet helder in en wordt er een onjuiste voorstelling van de uiteindelijke situatie voorgesteld. Het concept SP Hoge Weide wordt voor het zuidelijke deel gevolgd door een bestemmingsplan dat zijn eigen procedure en daarbij behorende rechtsbescherming kent. Wijzigingen in de planvorming kunnen nooit volledig worden uitgesloten. Wel zijn er wettelijke plichten bij wijzigingen in de Wet ruimtelijke ordening opgenomen. De Utrechtse gemeenteraad heeft ervoor gekozen om bij nieuwe ontwikkelingen die strijdig zijn met het geldende 7

8 bestemmingsplan, medewerking te verlenen door middel van een (project)bestemmingsplan. In dat geval krijgen omwonenden inspraak en bezwaarmogelijkheden. Een vrijstelling zoals onder de oude Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) nog mogelijk was, is niet meer mogelijk. G Peilhoogte (binnen plangebied) De inspreker wil graag weten van welke peilhoogte het plan uitgaat voor de aangegeven gestapelde bouw van 4 tot 8 bouwlagen. Voor de volledigheid; de term 'bezwaar' is niet juist. De huidige inspraak is geen bezwaarschriftenprocedure in de zin van de Algemene wet bestuursrecht, maar een inspraakprocedure op basis van de Utrechtse Inspraakverordening. In het concept SP Hoge Weide, pagina 31, staat weergegeven dat het peil van de gestapelde bouw aan de westzijde van het plangebied, dit is de zuidwestelijke hoek van de voormalige sportvelden, op ongeveer 1.40 NAP komt. Vanaf daar loopt het peil geleidelijk op tot 8.45 NAP bij de landtunnel van de A2. G Bouwhoogte zuidwestelijke hoek (buiten plangebied) Op de kaartjes op pagina 19 staat onder andere het kaartje bouwhoogtes. Op dit kaartje, aan de zuidwest zijde buiten het plangebied staat aan de zuid zijde langs de verlengde Langerakbaan ook gestapelde bouw aangegeven.deze gestapelde bouw, buiten het plangebied, staat dicht op de inspreker en bebouwing op deze plek kan de aanleg van de Langerakbaan in de weg staan. De kaart bouwhoogtes en de kaart parkeren op bladzijde 19 hebben geen status. Binnen de plangrenzen van Hoge Weide gelden de vaste waarden zoals opgenomen in het concept SP. Buiten de plangrenzen geldt de Ontwikkelingsvisie Centrale Zone waarop reeds inspraak is geweest. Om verwarring te voorkomen worden deze twee kaarten uit het concept SP gehaald. 8

9 Thema sociaal van reactie/opmerking/vraag Antwoord A, B, E, F Percentage sociale woningbouw en problemen Parkwijk Zuid Gezien het hoge aandeel sociale woningbouw in het aangrenzende Parkwijk-Zuid vinden insprekers dat er in Hoge Weide zeker niet van een hoger aandeel moet worden uitgegaan dan in de Ontwikkelingsvisie is gesteld, maar eerder van een lager. Meerdere insprekers maken zich grote zorgen over het zeer hoge percentage sociale huur- en goedkope koopwoningen, in combinatie met de bebouwingsdichtheid en vanwege de ligging naast Parwijk-Zuid, een eveneens dicht bebouwd gebied met veel waar sociale huur en goedkope koopwoningen. Vanwege de nabijheid van het centrum, de diversiteit en variatie in Hoge Weide is een hoger percentage opgenomen dan het gemiddelde percentage. In het programma van Hoge Weide zijn naast woningen namelijk ook kantoren, dienstverlening, bedrijvigheid, woonwerkruimtes, horeca, maatschappelijke voorzieningen, welzijnsvoorzieningen en een grote speeltuin opgenomen. Deze verscheidenheid aan functies maakt het tot een gevarieerd gebied en kan de sociale samenhang bevorderen. Ook verwachten we een variatie wat betreft de toekomstige bewoners. Het gebied is namelijk aantrekkelijk voor verschillende doelgroepen. Zo is het aantrekkelijk voor doelgroepen die gericht zijn op de nabijheid van het centrum van Leidsche Rijn maar ook op doelgroepen die gericht zijn op de aanwezigheid van eengezinswoningen en het omliggende groen zoals het park Hoge Weide. Bovendien is in het woningbouwprogramma ook variatie opgenomen. Er zijn woningen in verschillende prijsklassen en er is tevens ruimte voor particulier opdrachtgeverschap. Tot slot bestaat ook de sociale woningbouw uit een grote verscheidenheid aan woningen en doelgroepen. Het percentage sociale koop (16%) heeft een relatief groot aandeel in het sociaal programma, zowel bij de eengezinswoningen als bij de appartementen en een groot deel van het sociale programma is bestemd voor bijzondere woonvormen. De genoemde aanwezigheid van voorzieningen en de variatie in functies, in doelgroepen en in prijsklassen zijn factoren die kunnen voorkomen dat er omstandigheden ontstaan waar insprekers bezorgd over zijn. 9

10 C, C, D, E/F E Verzoeken voor de verdeling van sociale woningbouw in Hoge Weide 1) Beoordeel verdeling op wijkoverschrijdend gebied, niet enkel binnen grenzen van een wijk. B 2) Neem het blok met een voorziening voor jongeren en sociale woningen niet op grenzend aan Parkwijk Zuid, maar één blok verder. B 3) De insprekers vinden het van groot belang dat er geen clustering komt van sociale huur/koop direct grenzend aan Parkwijk Zuid of aan de Noordrand, grenzend aan het toekomstig LRCentrum, maar dat de categorieën goed verdeeld worden over de wijk.c 4) Opname van een stevige buffer van (middel)dure koop in de richting van Parkwijk Zuid (meerdere verzoeken om duurdere woningen langs de Rijnkennemmerlaan). D Verzoek om sociale samenhang en betrokkenheid Sociale samenhang in, en betrokkenheid bij de wijk stimuleren. Bouw niet enkel voor gezinnen maar ook voor speciale doelgroepen zoals: alleenstaande ouderen, gehandicapten, studenten, mensen die milieuvriendelijk willen wonen of mensen met een andere visie op wonen. Bijvoorbeeld woongroepen, of mensen die zelfstandig willen wonen maar tegelijkertijd bewust kiezen voor contact met buren, of het delen van bepaalde faciliteiten (bv de tuin, een auto in de buurt etc.) of voor milieuvriendelijk wonen. Dergelijke woonvormen vergroten de sociale samenhang en betrokkenheid bij de wijk, en dat kan ook een positieve uitstraling hebben op Parwijk Zuid. Bij de verdeling van de verschillende woningtypen, en dus ook het sociaal programma, wordt gestreefd naar een evenwichtige spreiding en een goede mix van de verschillende typen. Het gaat hier hierbij niet enkel om een spreiding binnen Hoge Weide maar er wordt ook rekening gehouden met de woningtypen in de aangrenzende wijken. In het concept Stedenbouwkundig Plan wordt geen verdeling van het woningbouwprogramma opgenomen. Uw suggesties voor de verdeling, de locatie van de jongerenvoorziening, clustering en de "buffer van duurdere woningen" zullen wij zeker betrekken bij de verdeling van de sociale woningbouw maar in deze fase van het plan kunnen wij niet aangeven of alle suggesties kunnen worden overgenomen. De verdeling kan namelijk pas volgen als de verkaveling wordt gemaakt. Dan wordt met de betrokken woningbouwcorporaties onderzocht waar de sociale woningbouw kan worden gerealiseerd. Hoge Weide wordt niet enkel voor gezinnen maar voor verschillende doelgroepen ontwikkeld. In het concept SP in het hoofdstuk Wonen op bladzijde 54 kunt u hier meer over lezen. Ook biedt de aanwezigheid van voorzieningen zoals de grote speeltuin en de school, gelegenheid om samenhang en betrokkenheid te vergroten. Ook in de boerderij de Hoef komt mogelijk een functie die samenhang bevordert 10

11 A, B Het percentage sociale woningbouw is met 44% (28% huur + 16% koop) hoger dan de 37% die in de Ontwikkelingsvisie Centrale zone wordt gezien als de grens van wat acceptabel is. Bij de hierboven opgenomen antwoorden staat uitgelegd waarom en hoe de 28% sociale huur en 16% goedkope koop in Hoge Weide kan worden opgenomen. In deze reactie beperkt de gemeente zich tot de uileg over de aangehaalde zin uit de ontwikkelingsvisie. De aangehaalde zin uit bladzijde 46 van de Ontwikkelingsvisie Centrale Zone luidt: "Een percentage van 37% sociale woningbouw voor kleine delen van Leidsche Rijn zit aan de grens van wat uit oogpunt van zorgvuldige menging acceptabel wordt gevonden." Zoals uit bovenstaande antwoorden blijkt, en zoals ook uit het concept SP blijkt, ziet de gemeente 37% niet als de bovengrens van een acceptabel percentage sociale woningbouw in een deelwijk. Zo is de zin in de Ontwikkelingsvisie ook niet bedoeld. Deze zin moet als volgt geïnterpreteerd worden: 37% als gemiddelde voor de gehele Centrale Zone zit aan de grens van wat uit oogpunt van zorgvuldige menging acceptabel wordt gevonden. De Centrale Zone is hier bedoeld als een kleiner gebied ten opzichte van heel Leidsche Rijn. Om binnen de centrale zone bepaalde deelwijken een lager percentage sociale woningbouw te geven, en andere wijken een hoger percentage, is een gemiddelde van 37 % vrij hoog. Om deze reden is in de Ontwikkelingsvisie een lager gemiddelde opgenomen, namelijk 33%. In hoofdstuk vijf van de Ontwikkelingsvisie staat dat Hoge Weide een deelgebied wordt met een relatief hoog aandeel sociale woningbouw. 11

12 Thema Voorzieningen van reactie/opmerking/vraag Antwoord E Kleine middenstand De inspreker geeft complimenten voor het concept SP Hoge Weide voor wat betreft de voorzieningen, het groen en de (niet)doorgaande wegen. De inspreker ziet graag winkels komen aan de Archeologielaan, zoals een bakker, groenteboer en vooral een fietsenmaker. In Hoge Weide is detailhandel (winkels) niet toegestaan. Detailhandel is wel opgenomen in het nabijgelegen Leidsche Rijn Centrum. In Hoge Weide is horeca wel mogelijk. Een lunchroom waar men brood kan eten is dus wel mogelijk, maar een bakker niet. In Hoge Weide is dienstverlening ook toegestaan. Een fietsenmaker kan dus wel in Hoge Weide komen, maar een fietsenverkoper niet. C Voorzieningen nabij Parkwijk Inspreker is bang voor geluidsoverlast bij het aan Parkwijk aansluitende blok dat met al zijn voorzieningen mogelijk veel verkeerslawaai zal veroorzaken. De voorzieningen in het Verlengde van de Melissekade komen aan een 30km straat. De eventuele toename van verkeerslawaai door bezoekers van de voorzieningen zoals onder andere de jongerenhuiskamer is beperkt in relatie tot het huidige niveau van verkeersgeluiden. Bovendien is een jongerenhuiskamer een buurtgerichte voorziening. Een deel van de bezoekers zal derhalve met de fiets of lopend komen. E Jongerencentrum De inspreker stelt vraagtekens, met het oog op (geluids)overlast, bij de plek waar een jongerencentrum zou moeten worden gevestigd, voor zover de inspreker heeft begrepen midden tussen de woningbouw aan de Archeologielaan. De inspreker geeft suggesties voor een alternatieve locatie voor een jongerencentrum, namelijk in het tegenover gelegen park, waar ook het bijzondere witte gebouw staat of het dak van de tunnel van de A2. De jongerenvoorzieningen zijn over Leidsche Rijn verspreid. Niet elke wijk heeft een dergelijke voorziening. De in het concept SP opgenomen locatie is daarom niet enkel voor de jeugd uit Hoge Weide maar ook voor de omliggende buurten zoals Leidsche Rijn Centrum Zuid en Parkwijk. Juist om de plek mede aantrekkelijk te maken voor de jeugd uit Parkwijk, is een ligging nabij Parkwijk gewenst (de tunnel van de A2 is te ver). De ligging nabij het centrum maakt een uitwisseling en samenwerking mogelijk met voorzieningen in Leidsche Rijn Centrum Zuid. De gemeente vindt deze voorzieningen beter passen in een appartementengebouw dan in een los gebouw in het Verlengde Amaliapark. De ruimte in het Verlengde Amaliapark voor nog een extra gebouw is beperkt en een los gebouw in het park heeft wat beheer betreft nadelen. Voor de volledigheid: het gaat om een jongerenhuiskamer in combinatie met 12

13 een activiteitencentrum en een informatiebalie. Dergelijke locaties leveren niet per definitie (geluids)overlast op voor de omwonenden. Juist door deze in een woonwijk op te nemen, wordt de sociale controle vergroot en vermindert de kans op overlast. Thema Openbare Ruimte van reactie/opmerking/vraag Antwoord A, B Infiltratiegebied en schaatsbaan Kan er een mogelijkheid worden geschapen om een stuk ondergelopen land als schaatsbaan(tje) te creëren, waar na enkele nachten vorst al geschaatst kan worden? De combinatie infiltratiegebied en schaatsbaan stuit op een praktisch probleem. De ondergrond van infiltratiegebieden en wadi's wordt altijd zodanig doorlatend gemaakt, dat het water binnen twee dagen weggezakt is. Buiten het infiltratiegebied is echter wel beperkte groene ruimte beschikbaar, een schaatsbaan(tje) is dus niet uitgesloten. De gemeente verwacht bij het beheer van het gebied mogelijke problemen met aansprakelijkheid en heeft geen middelen om er water op te spuiten. Om in de toekomst een schaatsbaan(tje) mogelijk te maken zal een initiatief van anderen nodig zijn zoals bijvoorbeeld het wijkbureau, de toekomstige basisschool, de beheerders van de toekomstige speeltuin in Hoge Weide of een vereniging van bewoners. A, B Kanoroute De watergang naast de weg Hogeweide zou in directe verbinding moeten staan met de watergang langs het Park de Hoge Weide, zodat er een kanoroute ontstaat van het park naar de Den Hoef. Een verbinding over de Rijn-Kennermerlaan is er al. De aansluitende weg die de vallei kruist naar de Stadsbaan toe, zou een brug moeten krijgen. De Rijnkennemerlaan valt buiten het plangebied Hoge Weide. Voor dit gebied geldt de Ontwikkelingsvisie Centrale Zone waarin het groene profiel van de Rijnkennemerlaan doorgetrokken is tot aan de toekomstige Verlengde Langerakbaan. Op de kaart Fiets verkeer in de ontwikkelingsvisie, en in het concept SP, kunt u zien dat het fietspad langs de Rijnkennemerlaan wordt aangesloten op de Verlengde Langerakbaan. Om de watergang naast de weg Hogeweide voor kano's bereikbaar te maken, is dus niet enkel voor de Verlengde Hollandse straat een brug nodig maar ook voor het fietspad langs de Rijnkennemerlaan. 13

14 De kosten voor deze bruggen zijn hoog voor het bevaarbaar maken van een doodlopende watergang. Om deze reden wordt de huidige verbinding niet in stand gehouden. Thema Duurzaamheid van reactie/opmerking/vraag Antwoord A, B Zonnepanelen Zonnepanelen worden genoemd in de paragraaf duurzaamheid, maar er wordt geen streven beschreven om de woningen zo te situeren met schuine daken op het zuiden, zodat er optimaal gebruik kan worden gemaakt van zonne-energie. Het toepassen van zonnepanelen is een manier om de uitstoot van broeikasgassen te beperken. Het is echter niet de enige manier. In deze fase van de planvorming wordt hierin nog geen keuze gemaakt en is inderdaad geen verplichting betreffende positionering van de schuine daken opgenomen. 14

15 Gegevens Insprekers Nr Organisatie dhr/mw Naam Postadres Postcode PLAATS A Het platform bewonersverenigingen Dhr. B. Jurgens Slobberakplantsoen TE Utrecht Leidsche Rijn Mw. A. Piekaar Slobberakplantsoen TE Utrecht J. Berends Damraklaan PJ Utrecht J.C.M. v/d Meegdenberg Damraklaan PJ Utrecht G. Debipersad Damraklaan PJ Utrecht Paehlig Damraklaan PJ Utrecht Jacobs Damraklaan PJ Utrecht M. de Bruijne-Lubbers Damraklaan PJ Utrecht Wouter de Heus Klifrakplantsoen RD Utrecht Rachid Prins Klifrakplantsoen RD Utrecht Freddie IJsselstein Klifrakplantsoen RD Utrecht Rien Kerkhove Klifrakplantsoen RD Utrecht Maartje Dam Klifrakplantsoen RD Utrecht Martin Mastebroek Klifrakplantsoen RD Utrecht Gina Labes Klifrakplantsoen RD Utrecht Albert Thiele Klifrakplantsoen RD Utrecht M. v. Vulpen Klifrakplantsoen RD Utrecht Brandenburg Klifrakplantsoen AB Utrecht Cascino Groenedijk RD Utrecht Van der Tier Klifrakplantsoen RD Utrecht Nanaj Bruning Klifrakplantsoen RD Utrecht S.Y. Ka Klifrakplantsoen RD Utrecht Wim v/d Brink Klifrakplantsoen RD Utrecht 15

16 De la Bretoniere Langerakbaan RD Utrecht B Belangengroep huidige bewoners Mw. A.R. Piekaar-Vleer Groenedijk AB Utrecht Langerak-Parkwijk Mw. A. de Rijk-Balk Groenedijk AB Utrecht C Bewoner F. van der Meeren Korianderstraat BP Utrecht D Bewoner Dhr.& Mw. Robert en Gienke Boersma E Bewoner T.L.P. Reuver Basilicumstraat BZ Utrecht F Bewoner T.T.A. Könst en G.B. Roelofs Basilicumstraat BZ Utrecht G Bewoner Dhr. D. van den Brom Park Voorn AC Utrecht H Bewoner Dhr. C.J. Aandewiel Park Voorn AC Utrecht 16

Het accent ligt op de verstrekking van drank.

Het accent ligt op de verstrekking van drank. Bijlagen 123 Bijlage horeca Type Inrichting Activiteiten Categorie B Categorie C - café - bar - brasserie - cafeteria - snackbar - grill-room - fastfood-restaurant - automatiek - snelbuffet Een horecabedrijf

Nadere informatie

Inspraaknota herontwikkeling Bovenkerkweg 35A-37

Inspraaknota herontwikkeling Bovenkerkweg 35A-37 Inspraaknota herontwikkeling Bovenkerkweg 35A-37 Van 10 december 2015 tot en met 20 januari 2015 zijn omwonenden van de locatie Bovenkerkweg 35A-37 geïnformeerd over de plannen voor herontwikkeling van

Nadere informatie

Concept Stedenbouwkundig Plan Hoge Weide

Concept Stedenbouwkundig Plan Hoge Weide Bijlage 2 Concept Stedenbouwkundig Plan Hoge Weide Nota van Overleg Projectleider: Niel Glas Projectbureau Leidsche Rijn Gemeente Utrecht April 2009 Inhoudsopgave 1. INLEIDING...3 2. OVERLEG EX ARTIKEL

Nadere informatie

Reactie KCAP op opmerkingen van de Participatiegroep

Reactie KCAP op opmerkingen van de Participatiegroep Reactie KCAP op opmerkingen van de Participatiegroep MODEL GROENE POORT/BUURT-AS OPMERKINGEN VERKEER Advies: ook overgang Hogeweg-Stadsring aanpakkenvoor veiligheid. Dit valt buiten ons projectgebied maar

Nadere informatie

Nota van zienswijzen. Omgevingsvergunning, fase 2 Sportverzamelgebouw en sportluifel Park A4

Nota van zienswijzen. Omgevingsvergunning, fase 2 Sportverzamelgebouw en sportluifel Park A4 gemeente Schiedam domein Stedelijke Ontwikkeling Team Ruimtelijke Ontwikkeling & Beleid Postbus 1501 3100 EA Schiedam Stadskantoor Stadserf 1 3112 DZ Schiedam T 14 010 W www.schiedam.nl Nota van zienswijzen

Nadere informatie

HERONTWIKKELING MOLENWAL

HERONTWIKKELING MOLENWAL STARTNOTITIE HERONTWIKKELING MOLENWAL (VOORMALIGE BUSREMISE) Maart 2011 Gemeente Oudewater Sector REV 1 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1 INLEIDING... 3 2 PLANGEBIED... 4 2.1 HET PLANGEBIED... 4 2.2 PROGRAMMA...

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord

Veelgestelde vragen over nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord Veelgestelde vragen over nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord 18 en 20 september 2012 Algemeen Wat wordt er ontwikkeld in de nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord? In de nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord worden circa

Nadere informatie

Utrecht De Wetering (ID)

Utrecht De Wetering (ID) Utrecht De Wetering (ID) Voorwaarden Max. aantal BVO Enkele percelen (met o.a. de bestemming Kantoor, Gemengd (uit te werken), Gemengd 2 en Bedrijventerrein ) binnen dit bestemmingsplan zijn niet meegenomen

Nadere informatie

E. van den Boom raad00684

E. van den Boom raad00684 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email E. van den Boom 3665 ebo@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 13raad00684 Vaststellen bestemmingsplan Waalreseweg - Dijkstraat

Nadere informatie

Hoge Weide. Stedenbouwkundig Plan Vastgesteld door college van B&W, 16 februari 2010

Hoge Weide. Stedenbouwkundig Plan Vastgesteld door college van B&W, 16 februari 2010 Hoge Weide Stedenbouwkundig Plan Vastgesteld door college van B&W, 16 februari 2010 Hoge Weide Stedenbouwkundig Plan Vastgesteld door college van B&W, 16 februari 2010 Stedenbouwkundigplan Hoge Weide.

Nadere informatie

B&W-voorstel. 1) Status

B&W-voorstel. 1) Status B&W-voorstel Onderwerp: Ruimtelijke motivering voor transformatie voormalig kantoor Brabants Dagblad aan het Emmaplein naar 56 woonstudio s en 550 m2 kantoorruimte. 1) Status Het voorstel heeft betrekking

Nadere informatie

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden Burgemeester en Wethouders Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht Telefoon 030-286 10 00 Fax 030-286 12 24 www.utrecht.nl Aan de gemeenteraad Behandeld door Tessa Tijbosch Datum 28 maart 2011 Doorkiesnummer

Nadere informatie

Stedenbouwkundig Plan Stationsgebied 4 e bijeenkomst 6 september 2011

Stedenbouwkundig Plan Stationsgebied 4 e bijeenkomst 6 september 2011 Stedenbouwkundig Plan Stationsgebied 4 e bijeenkomst 6 september 2011 Bespreekpunten deze avond: stand van zaken (wat hebben we tot nu toe laten zien) proces: stedenbouwkundig plan bestemmingsplan bouwplannen

Nadere informatie

De Wederik. Herontwikkeling woningbouw - Stedenbouwkundig plan Ontwerp

De Wederik. Herontwikkeling woningbouw - Stedenbouwkundig plan Ontwerp De Wederik Herontwikkeling woningbouw - Stedenbouwkundig plan Ontwerp Team stedenbouw Versie 10 april 2015 De Wederik Stedenbouwkundig plan (ontwerp) Inhoud 1. Inleiding 2. Bestaande situatie 3. Project

Nadere informatie

EINDVERSLAG INSPRAAKPROCEDURE VOORONTWERP BESTEMMINGSPLAN DEDEMSVAART CENTRUM, MARKT NOORDZIJDE

EINDVERSLAG INSPRAAKPROCEDURE VOORONTWERP BESTEMMINGSPLAN DEDEMSVAART CENTRUM, MARKT NOORDZIJDE EINDVERSLAG INSPRAAKPROCEDURE VOORONTWERP BESTEMMINGSPLAN DEDEMSVAART CENTRUM, MARKT NOORDZIJDE AFDELING RD 1 INHOUD: I. OVERZICHT GEVOLGDE PROCEDURE II. III. IV. ZIENSWIJZEN EN COMMENTAAR OP ZIENSWIJZEN

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing Fort Imperial te Breskens

Ruimtelijke onderbouwing Fort Imperial te Breskens Ruimtelijke onderbouwing Fort Imperial te Breskens 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 4 1.1 Aanleiding 4 1.2 Ligging en begrenzing plangebied 4 1.3 Vigerende bestemmingsplan 5 2. Bestaande situatie 6 2.1 ruimtelijke

Nadere informatie

het plan in hoofdlijnen

het plan in hoofdlijnen an badhoevedorp het plan in hoofdlijnen vhet toekomstbeeld De A9 gaat om! Een langgekoesterde wens van de inwoners van Badhoevedorp en de gemeente Haarlemmermeer gaat in vervulling. Het nieuwe tracé van

Nadere informatie

ontwerp bestemmingsplan Leusden-Zuid - Herontwikkelingen

ontwerp bestemmingsplan Leusden-Zuid - Herontwikkelingen Nota Zienswijzen en ambtshalve wijzigingen ontwerp bestemmingsplan Leusden-Zuid - Herontwikkelingen Mei 2013 Inleiding In het kader van de wettelijke procedure heeft het ontwerp bestemmingsplan Leusden-Zuid

Nadere informatie

Participatietraject 1 dd 03-04-2014 / workshop resultaten

Participatietraject 1 dd 03-04-2014 / workshop resultaten 1328 / Herontwikkeling Woonzorgcentrum Tuindorp Oost Utrecht Participatietraject 1 dd 03-04-2014 / workshop resultaten ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Inspraak- en overlegnota. Voorontwerp bestemmingsplan Paulusschool Castricum

Inspraak- en overlegnota. Voorontwerp bestemmingsplan Paulusschool Castricum Inspraak- en overlegnota Voorontwerp bestemmingsplan Paulusschool Castricum Inleiding Het voorontwerpbestemmingsplan Paulusschool Castricum heeft van 14 oktober tot en met 24 november 2010 zes weken ter

Nadere informatie

Locatie 3 Parklaan: NS + Verweij sab 61403.02. Gemeente Boskoop 25 september

Locatie 3 Parklaan: NS + Verweij sab 61403.02. Gemeente Boskoop 25 september Locatie Parklaan: NS + Verweij sab 6140.02 Gemeente Boskoop 25 september locatienummer Het gebied wordt aan de noordzijde begrensd door het Laag Boskoop, aan de zuidzijde door de Zijde. Aan de oost en

Nadere informatie

A gemeente Eindhoven Nota van zienswijzen en ambtshalve wijzigingen Bestemmingsplan "XI Gestel buiten de Ring 2005 (Aireyflats en woningen)" ORVM - Openbare Ruimte, Verkeer & Milieu, STB - Stedenbouw september

Nadere informatie

Nota van Inspraak en Overleg bestemmingsplan Westergeest-Bumawei 21

Nota van Inspraak en Overleg bestemmingsplan Westergeest-Bumawei 21 Nota van Inspraak en Overleg bestemmingsplan Westergeest-Bumawei 21 Het voorontwerp bestemmingsplan Westergeest-Bumawei 21 heeft met de bijbehorende stukken met ingang van donderdag 3 oktober 2013 gedurende

Nadere informatie

Zienswijzennotitie ontwerp-bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, wijziging Hagmolenweg 19 Bentelo. Gemeente Hof van Twente.

Zienswijzennotitie ontwerp-bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, wijziging Hagmolenweg 19 Bentelo. Gemeente Hof van Twente. 1 Zienswijzennotitie ontwerp-bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, wijziging Hagmolenweg 19 Bentelo. Gemeente Hof van Twente. 2 B&W besluit 16 april 2013 Zienswijzennotitie ontwerp-bestemmingsplan

Nadere informatie

klassiek en modern Grauwaart Grauwaart, een klassieke stadswijk voor mensen met een moderne leefstijl.

klassiek en modern  Grauwaart Grauwaart, een klassieke stadswijk voor mensen met een moderne leefstijl. Grauwaart klassiek en modern www.leidscherijn.nl Grauwaart, een klassieke stadswijk voor mensen met een moderne leefstijl. Met woningen voor elke smaak en het gemak van veel voorzieningen op loopafstand,

Nadere informatie

Bestemmingsplan. Zuidpolder-Oost. derde partiële herziening 2009

Bestemmingsplan. Zuidpolder-Oost. derde partiële herziening 2009 Bestemmingsplan Zuidpolder-Oost derde partiële herziening 2009 Gemeente Edam-Volendam Vastgesteld door de gemeenteraad d.d. 21 oktober 2010 Inhoud toelichting 1. Inleiding 1.1 Vigerende bestemmingsplannen

Nadere informatie

nieuwsbrief Waarom deze

nieuwsbrief Waarom deze N wonen en werken in stedelijk groen nieuwsbrief Meedenken? Kom naar de bijeenkomst op dinsdag 7 oktober Het Lucentterrein ondergaat de komende jaren een ware metamorfose. Dit 3,5 hectare grote kantoorterrein

Nadere informatie

Verkeersintensiteiten, verkeersveiligheid en Oosterdalfsersteeg

Verkeersintensiteiten, verkeersveiligheid en Oosterdalfsersteeg Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Verbeterideeën digitale consultatie Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar

Verbeterideeën digitale consultatie Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar Verbeterideeën digitale consultatie Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar UTRECHT Maart 2015 Gebiedsagenda Leidsche Rijn/ Vleuten de Meern Overzichtskaart verbeterideeën Nummer Titel van het Omschrijving

Nadere informatie

Reactienota zienswijzen Eemstraat 10A

Reactienota zienswijzen Eemstraat 10A Reactienota zienswijzen Eemstraat 10A gemeente Baarn Programma Fysiek Domein juni 2015 1 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding...5 1.1 Ter plaatse geldende bestemmingsplan...5 1.2 Procedure...5 2 De ingekomen zienswijzen...6

Nadere informatie

1. gebiedsidentiteit

1. gebiedsidentiteit M E M O Aan Van : klankbordgroep HKA / St. Marten : Portaal Aantal pagina s : 3 Datum : 14 oktober 2008 Betreft : reactie op advies d.d. 15 september 2008 Status : ter informatie Portaal stelt een definitief

Nadere informatie

Onderzoek Digipanel: Structuurvisie

Onderzoek Digipanel: Structuurvisie Versie definitief Datum juli 9 () Onderzoek Digipanel: Structuurvisie Auteur Tineke Brouwers Het elfde onderzoek Op mei 9 kregen alle panelleden van dat moment ( personen) een e-mail met de vraag of zij

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad

Aan de leden van de gemeenteraad Raadsvoorstel Raadsvergadering : 15 maart 2006 Agendapunt : 17 Portefeuillehouder : R.J. van der Wekken Afdeling : RenM Behandelend ambt. : J. T. Wesdorp Datum : 28 februari 2006 Onderwerp : Planschadeverzoeken

Nadere informatie

Nota van Beantwoording zienswijzen bestemmingsplan Maria Montessori

Nota van Beantwoording zienswijzen bestemmingsplan Maria Montessori Nota van zienswijzen bestemmingsplan Maria Montessori geanonimiseerd Nota van zienswijzen bestemmingsplan Maria Montessori Colofon Opdrachtgever Opdrachtnemer Bestuurscommissie Bestuurscommissie Datum

Nadere informatie

1. Nota van antwoord. Eindstand 2055 reacties door 3036 personen/instanties.

1. Nota van antwoord. Eindstand 2055 reacties door 3036 personen/instanties. 1. Nota van antwoord Eindstand 2055 reacties door 3036 personen/instanties. Daarnaast zijn enkele petities/handtekeningenacties gevoerd: Petitie Voordorp 975 handtekeningen Petitie NMU meer dan 19.000

Nadere informatie

Nota zienswijzen Bestemmingsplan Stuif zand, deelplan uitbreiding woningbouw 2011

Nota zienswijzen Bestemmingsplan Stuif zand, deelplan uitbreiding woningbouw 2011 Nota zienswijzen Bestemmingsplan Stuif zand, deelplan uitbreiding woningbouw 2011 Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 3 juli 2013 tot en met 13 augustus 2013 voor een ieder ter inzage gelegen in het Compagnieshuis,

Nadere informatie

NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN. 1. Inleiding

NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN. 1. Inleiding NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN Gemeente Zeewolde, maart 2009 2 NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN 1. Inleiding Iedere bouwaanvraag moet op grond van de huidige bouwverordening, artikel 2.5.30, voorzien

Nadere informatie

Zienswijzen op ontwerp uitwerkingsplan Legmeer-West Fase III Hof van Uithoorn (Fase I) Gemeente Uithoorn Juli 2013

Zienswijzen op ontwerp uitwerkingsplan Legmeer-West Fase III Hof van Uithoorn (Fase I) Gemeente Uithoorn Juli 2013 Zienswijzen op ontwerp uitwerkingsplan Legmeer-West Fase III Hof van Uithoorn (Fase I) Gemeente Uithoorn Juli 2013 1 Om het woningbouwproject Legmeer-West te kunnen ontwikkelen heeft de raad in 2005 het

Nadere informatie

STEDENBAAN Station Moerwijk

STEDENBAAN Station Moerwijk STEDENBAAN Station Moerwijk 400 meter 800 meter Bron: Gemeente Den Haag / 2005 Dauvellier Planadvies in opdracht van de Zuid-Hollandse Milieufederatie. Den Haag / januari 2006 Ideeschetsen voor verbetering

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE GROENEDIJK 86 3544 AB TE UTRECHT

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE GROENEDIJK 86 3544 AB TE UTRECHT VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE GROENEDIJK 86 3544 AB TE UTRECHT Geachte bezoeker van onze website, In reactie op de door u getoonde belangstelling danken wij u hartelijk voor het opvragen van onze digitale

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing bij Wabo Projectbesluit

Ruimtelijke onderbouwing bij Wabo Projectbesluit Ruimtelijke onderbouwing bij Wabo Projectbesluit ten behoeve van de realisatie van 8 rijwoningen in plaats van 7 op een perceel bouwterrein gelegen aan Het Wilgert te Epse Inleiding Tussen de straten Het

Nadere informatie

NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN

NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN Gemeente Zeewolde, maart 2009 1 NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN 1. Inleiding Iedere bouwaanvraag moet op grond van de huidige bouwverordening, artikel 2.5.30, voorzien

Nadere informatie

Stichting Natuurlijk!Vleuterweide

Stichting Natuurlijk!Vleuterweide Stichting Natuurlijk!Vleuterweide Alternatieven busbaan Vleuterweide Visie achter hoofdontsluiting Leidsche Rijn Datum: 8 juli 2014 Godfried de Graaff www.natuurlijkvleuterweide.nl Agenda Functioneren

Nadere informatie

Verslag inloopavond en ingekomen reacties Behorende bij het bestemmingsplan Waterrijk

Verslag inloopavond en ingekomen reacties Behorende bij het bestemmingsplan Waterrijk Verslag inloopavond en ingekomen reacties Behorende bij het bestemmingsplan Waterrijk Sector ORVM, afdeling Stedenbouw Mei 2013 Verslag van de inloopavond op 15 april 2013 van 18:30 tot 21:00 uur voor

Nadere informatie

Bestemmingsplan Eerste Herziening Kop Zuidas

Bestemmingsplan Eerste Herziening Kop Zuidas Gemeente Amsterdam Bestemmingsplan Eerste Herziening Kop Zuidas Stadsdeel Zuid Vastgesteld Gemeente Amsterdam Ruimte en Duurzaamheid bestemmingsplan Eerste herziening Kop Zuidas Colofon Opdrachtgever Opdrachtnemer

Nadere informatie

UDDELERWEG 69A: NOTA INSPRAAK EN VOOROVERLEG. 1. Vooroverleg op grond van artikel Bro. 2. Inspraakreacties

UDDELERWEG 69A: NOTA INSPRAAK EN VOOROVERLEG. 1. Vooroverleg op grond van artikel Bro. 2. Inspraakreacties UDDELERWEG 69A: NOTA INSPRAAK EN VOOROVERLEG 1. Vooroverleg op grond van artikel 3.1.1 Bro Op het voorontwerp van het bestemmingsplan Uddelerweg 69a is in het kader van het vooroverleg een reactie ontvangen

Nadere informatie

Ruimtelijke inpassing asielzoekerscentrum te Heerenveen Maart 2016

Ruimtelijke inpassing asielzoekerscentrum te Heerenveen Maart 2016 Ruimtelijke inpassing asielzoekerscentrum te Heerenveen Maart 2016 1. Aanleiding De gemeenteraad van Heerenveen heeft op 30 november 2015 ingestemd met de vestiging van een azc voor 600 toekomstige bewoners

Nadere informatie

Nota zienswijzen. bestemmingsplan School Ringbaan

Nota zienswijzen. bestemmingsplan School Ringbaan Nota zienswijzen bestemmingsplan School Ringbaan Nota zienswijzen bestemmingsplan School Ringbaan Opdrachtgever: Auteur: gemeente Scherpenzeel afdeling Ruimte en Groen J. de Ruiter-van der Leest Datum:

Nadere informatie

RISICOTOETS PLANSCHADE

RISICOTOETS PLANSCHADE RISICOTOETS PLANSCHADE met betrekking tot de vestiging van Iriszorg op de locatie Gondel 3611 te Lelystad. CONCLUSIE Het planschaderisico taxeren wij op: 16.000,--. Opdracht: 3232360 Datum: mei 2012 Adviseur:

Nadere informatie

REGELS Inhoudsopgave

REGELS Inhoudsopgave REGELS Inhoudsopgave Artikel 1 Begrippen 2 Artikel 2 Nadere regels 2 Artikel 3 Verkeer - Verblijfsgebied 3 Artikel 4 Wonen 3 Artikel 5 Algemene aanduidingsregels 6 Artikel 6 Slotregel 7 HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE

Nadere informatie

Wonen in één van de 22 luxe huurappartementen in de parel van Leidsche Rijn: de poort van terwijde

Wonen in één van de 22 luxe huurappartementen in de parel van Leidsche Rijn: de poort van terwijde TE HUUR Wonen in één van de 22 luxe huurappartementen in de parel van Leidsche Rijn: de poort van terwijde Kiest u voor wonen in een gebied met veel water, groen en voorzieningen? Wonen in de Poort van

Nadere informatie

Informatieavond Fase 3 t Duyfrak. Presentatie 13 november 2012

Informatieavond Fase 3 t Duyfrak. Presentatie 13 november 2012 Informatieavond Fase 3 t Duyfrak Presentatie 13 november 2012 Programma Opening Stand van zaken Fietsbrug School Fase 3B & 3C Bouwrijp maken fase 3B &3C Momenteel in uitvoering Vragen? Vervolg en afsluiting

Nadere informatie

ISV 3 programma gemeente Harlingen

ISV 3 programma gemeente Harlingen ISV 3 programma gemeente Harlingen Stand van zaken van 17 september 2015. In 2011 heeft de provincie Fryslân de gemeente Harlingen ISV 3 subsidie toegekend voor de herstructurering Plan Zuid. Eind 2014

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : Agendanummer : Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : P.J. Beers : Beleid en Projecten : M. Klazema Voorstel aan de raad Onderwerp Programma : Vaststelling "Partiële

Nadere informatie

Nota behandeling zienswijzen en ambtelijke aanpassingen (procesnota) bestemmingsplan Zuilichem, Kerkwegje tussen 8 en 10

Nota behandeling zienswijzen en ambtelijke aanpassingen (procesnota) bestemmingsplan Zuilichem, Kerkwegje tussen 8 en 10 Nota behandeling zienswijzen en ambtelijke aanpassingen (procesnota) bestemmingsplan Zuilichem, Kerkwegje tussen 8 en 10 Bestemmingsplan : Zuilichem, Kerkwegje tussen 8 en 10 Datum vaststelling raad :

Nadere informatie

Nota behandeling zienswijzen en ambtelijke aanpassingen (procesnota) bestemmingsplan

Nota behandeling zienswijzen en ambtelijke aanpassingen (procesnota) bestemmingsplan Nota behandeling zienswijzen en ambtelijke aanpassingen (procesnota) bestemmingsplan Bestemmingsplan : Zuilichem, t Boske Behorend bij raadsbesluit : 26 september 2013 I. Procedure ontwerp-bestemmingsplan

Nadere informatie

Zienswijzennota ontwerpbestemmingsplan Eibergen, Hondevoort 7 2012. 14 januari 2012. Zienswijzenota

Zienswijzennota ontwerpbestemmingsplan Eibergen, Hondevoort 7 2012. 14 januari 2012. Zienswijzenota Zienswijzennota ontwerpbestemmingsplan Eibergen, Hondevoort 7 2012 14 januari 2012 Zienswijzenota ontwerpbestemmingsplan Eibergen, Hondevoort 7 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Algemene toelichting ontwerpbestemmingsplan

Nadere informatie

Verslag van de inloopavond op 5 juni 2012 van 17.00 tot 21.00 uur voor het conceptbestemmingsplan Grasrijk

Verslag van de inloopavond op 5 juni 2012 van 17.00 tot 21.00 uur voor het conceptbestemmingsplan Grasrijk Verslag van de inloopavond op 5 juni 2012 van 17.00 tot 21.00 uur voor het conceptbestemmingsplan Grasrijk Er zijn in het gebied bij 1900 woningen wijkinfo s verspreid. In totaal zijn er ongeveer 70 mensen

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN PARTIËLE HERZIENING STADHOUDERSPARK VUGHT GEMEENTE VUGHT

BESTEMMINGSPLAN PARTIËLE HERZIENING STADHOUDERSPARK VUGHT GEMEENTE VUGHT BESTEMMINGSPLAN PARTIËLE HERZIENING STADHOUDERSPARK VUGHT GEMEENTE VUGHT Gemeente Vught Bestemmingsplan Partiële herziening Stadhouderspark Vught Toelichting Voorschriften Overzicht deelplankaarten Deelplankaarten

Nadere informatie

2. Advies commissie bezwaarschriften. 3. Uitspraak rechtbank Noord-Nederland. 4. Uittreksel bestemmingsplan Komplan Haren

2. Advies commissie bezwaarschriften. 3. Uitspraak rechtbank Noord-Nederland. 4. Uittreksel bestemmingsplan Komplan Haren Voorstel aan : Gemeenteraad van 29 juni 2015 Door tussenkomst van : Raadscommissie van 15 juni 2015 Nummer : 31 Onderwerp : Verklaring van geen bedenkingen voor het bouwplan Horecagelegenheid Vondellaan

Nadere informatie

Proces locatiekeuze Asielzoekerscentrum gemeente Meppel

Proces locatiekeuze Asielzoekerscentrum gemeente Meppel Proces locatiekeuze Asielzoekerscentrum gemeente Meppel Inleiding Het proces om tot een locatiekeuze voor de vestiging van een asielzoekerscentrum (AZC) te komen is precair. In dit document wordt verder

Nadere informatie

Blok 4 August Allebéplein

Blok 4 August Allebéplein Blok 4 August Allebéplein Bouwenvelop 09-10-2014 Inhoud Inleiding, toelichting Matentekening Ruimtelijke randvoorwaarden Doorsneden Toelichting De bouwenvelop is opgesteld binnen het kader van het Uitwerkingsplan

Nadere informatie

Inspraakverslag en verslag vooroverleg voorontwerpbestemmingsplan Stadsrandgebied Almelo Noord-Oost

Inspraakverslag en verslag vooroverleg voorontwerpbestemmingsplan Stadsrandgebied Almelo Noord-Oost Inspraakverslag en verslag vooroverleg voorontwerpbestemmingsplan Stadsrandgebied Almelo Noord-Oost Inleiding Het voorontwerpbestemmingsplan Stadsrandgebied Almelo Noord-0ost en de bijbehorende stukken

Nadere informatie

4. BESCHRIJVING EN ANALYSE BESTAANDE SITUATIE

4. BESCHRIJVING EN ANALYSE BESTAANDE SITUATIE 4. BESCHRIJVING EN ANALYSE BESTAANDE SITUATIE 4.1 Inleiding In dit hoofdstuk wordt een beeld geschetst van de bebouwde kom van Hertme, zoals deze nu is. Achtereenvolgens komen aan de orde: Cultuurhistorisch

Nadere informatie

TE KOOP. Voormalig buurthuis en kinderdagverblijf aan de Julie Claeysstraat 27, 27a en 29 te Breda

TE KOOP. Voormalig buurthuis en kinderdagverblijf aan de Julie Claeysstraat 27, 27a en 29 te Breda TE KOOP Voormalig buurthuis en kinderdagverblijf aan de Julie Claeysstraat 27, 27a en 29 te Breda In de wijk Haagse Beemden gelegen riante bedrijfsruimte op te delen in vier zelfstandige eenheden. Vierkante

Nadere informatie

2 k OKT Afd. PO Opbergen. E. J. den Ouden en J. Smit F. van Bourgondiëstraat ZL Alphen aan den Rijn. Ingekomen:

2 k OKT Afd. PO Opbergen. E. J. den Ouden en J. Smit F. van Bourgondiëstraat ZL Alphen aan den Rijn. Ingekomen: E. J. den Ouden en J. Smit F. van Bourgondiëstraat 36 2405 ZL Alphen aan den Rijn Ingekomen: Gemeenteraad van Alphen aan den Rijn Postbus 13 2400 AA Alphen aan den Rijn Alphen aan den Rijn, 22 oktober

Nadere informatie

Zienswijzennota bestemmingsplan Nijmegen West I - 86 (Graafseweg 315a) Gemeente Nijmegen Afdeling Stadsontwikkeling Maart 2012

Zienswijzennota bestemmingsplan Nijmegen West I - 86 (Graafseweg 315a) Gemeente Nijmegen Afdeling Stadsontwikkeling Maart 2012 Zienswijzennota bestemmingsplan Nijmegen West I - 86 (Graafseweg 315a) Gemeente Nijmegen Afdeling Stadsontwikkeling Maart 2012 I. Inleiding Voor u ligt de zienswijzennota van het ontwerpbestemmingsplan

Nadere informatie

inzake Parkeren In Morgenstond Midden tussen Hoogeveenlaan-Leyweg te

inzake Parkeren In Morgenstond Midden tussen Hoogeveenlaan-Leyweg te MEMO Datum : 19 april 2011 Aan : en Rechtbank Den Haag Sector Bestuursrecht Onderwerp Reactie op aanvullend verweer van de gemeente Den Haag d.d. 8 april 2011 inzake Parkeren In Morgenstond Midden tussen

Nadere informatie

Adviesbureau RBOI 0703.008175.40 Rotterdam / Middelburg

Adviesbureau RBOI 0703.008175.40 Rotterdam / Middelburg 163 Artikel 6 Centrum 6.1 Bestemmingsomschrijving De voor Centrum aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. detailhandel, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'supermarkt': tevens een supermarkt; b.

Nadere informatie

ZIENSWIJZENREACTIENOTA

ZIENSWIJZENREACTIENOTA ZIENSWIJZENREACTIENOTA Bestemmingsplan Eiveko Inleiding Om de bouw van 31 woningen en 6 kavels voor woon-werken mogelijk te maken aan de Wolbes Landen 1 (voormalig Eiveko-terrein) is een bestemmingsplan

Nadere informatie

Keizerpoort terug op de kaart

Keizerpoort terug op de kaart Keizerpoort terug op de kaart Toegangspoort tot de Gentse stadskern Tussen Brusselsesteenweg en De Keizerpoort of Brusselsepoort is de verdwenen stadspoort die de zuidoostelijke toegang tot de stadskern

Nadere informatie

Zienswijzennota Bestemmingsplan Raalte Kern, omgeving de Meerleweg 1

Zienswijzennota Bestemmingsplan Raalte Kern, omgeving de Meerleweg 1 Zienswijzennota Bestemmingsplan Raalte Kern, omgeving de Meerleweg 1 Het ontwerp-bestemmingsplan Raalte Kern, omgeving de Meerleweg heeft gedurende de termijn van 2 september tot en met 14 oktober voor

Nadere informatie

ROUTE Dinsdag 20 mei 2014 5 KM. Algemeen Uitdeelpunt verzorgd door PLUS Veldhuizen.

ROUTE Dinsdag 20 mei 2014 5 KM. Algemeen Uitdeelpunt verzorgd door PLUS Veldhuizen. ROUTE Dinsdag 20 mei 2014 5 KM Uitdeelpunt verzorgd door PLUS Veldhuizen. We verlaten het terrein van Fletiomare via het hek richting Het Lint - RA Het Lint op Het lint volgen rechts aanhouden tot de Esdoornlaan

Nadere informatie

B&W-voorstel. Onderwerp: Ruimtelijke onderbouwing 'Herontwikkeling Weidestraat 2'

B&W-voorstel. Onderwerp: Ruimtelijke onderbouwing 'Herontwikkeling Weidestraat 2' B&W-voorstel Onderwerp: Ruimtelijke onderbouwing 'Herontwikkeling Weidestraat 2' 1) Status Het voorstel heeft betrekking op het uitoefenen van de collegebevoegdheden ter voorbereiding van een omgevingsvergunning,

Nadere informatie

PRESENTATIE, VRAGEN EN OPMERKINGEN INLOOPAVOND 1 MAART 2016 PROJECT ROODENBURG VERMAATSTRAAT PRESENTATIE

PRESENTATIE, VRAGEN EN OPMERKINGEN INLOOPAVOND 1 MAART 2016 PROJECT ROODENBURG VERMAATSTRAAT PRESENTATIE PRESENTATIE, VRAGEN EN OPMERKINGEN INLOOPAVOND 1 MAART 2016 PROJECT ROODENBURG VERMAATSTRAAT PRESENTATIE 1 2 3 4 5 6 7 VRAGEN EN ANTWOORDEN Naar aanleiding van de presentatie is er een mogelijkheid voor

Nadere informatie

gemeenteraad van Albrandswaard Postbus 1000 3160 GA RHOON

gemeenteraad van Albrandswaard Postbus 1000 3160 GA RHOON Aan gemeenteraad van Albrandswaard Postbus 1000 3160 GA RHOON Datum Betreft Contactpersoon Doorkiesnummer Email Bijlage(n) Ons kenmerk Uw kenmerk CC 20 mei 2014 Beantwoording vragen Beraad & Advies Ruimte

Nadere informatie

Nota inspraak en overleg ex artikel 3.1.1 Bro

Nota inspraak en overleg ex artikel 3.1.1 Bro Nota inspraak en overleg ex artikel 3.1.1 Bro voorontwerp-bestemmingsplan Noord Nota inspraak en overleg ex artikel 3.1.1 Bro voorontwerp-bestemmingsplan Noord Opdrachtgever: Auteur: gemeente Scherpenzeel

Nadere informatie

Het bestemmingsplan voorziet in de planologische basis voor onder meer:

Het bestemmingsplan voorziet in de planologische basis voor onder meer: Risicoanalyse planschade In verband met bestemmingplan De Voorwaarts 1. Inleiding Bij de ontwikkeling van ruimtelijke projecten kan een risicoanalyse de financiële gevolgen van mogelijke schadeclaims in

Nadere informatie

DO STEDENBOUWKUNDIG PLAN LAAK 3

DO STEDENBOUWKUNDIG PLAN LAAK 3 DO STEDENBOUWKUNDIG PLAN LAAK 3 Oktober 2015 OBV West 8 urban design & landscape architecture b.v. 2 DO Stedenbouwkundig plan Laak 3 Inhoudsopgave Laak 3 in zijn context Stedenbouwkundige opzet Plankaart

Nadere informatie

Nieuwsbrief woningbouwproject Nieuwveen

Nieuwsbrief woningbouwproject Nieuwveen Aan de bewoners van Nieuwveen datum Februari 2012 ons kenmerk 12.02656 betreft Nieuwsbrief Woningbouwproject Nieuwveen Nieuwsbrief woningbouwproject Nieuwveen Via deze nieuwsbrief informeert de gemeente

Nadere informatie

Verslag burgerparticipatie Bestemmingsplan Kempenbaan 2 Bastion Tilburg d.d. 28 augustus 2013

Verslag burgerparticipatie Bestemmingsplan Kempenbaan 2 Bastion Tilburg d.d. 28 augustus 2013 Verslag burgerparticipatie Bestemmingsplan Kempenbaan 2 Bastion Tilburg d.d. 28 augustus 2013 1. Vooraf De Bastion Hotel Groep is voornemens middels sloop-nieuwbouw een hotel met 105 kamer te realiseren

Nadere informatie

Bijlage 1 Beschrijving verloop ontwikkeling stedenbouwkundig plan herontwikkeling Riethorst

Bijlage 1 Beschrijving verloop ontwikkeling stedenbouwkundig plan herontwikkeling Riethorst Bijlage 1 Beschrijving verloop ontwikkeling stedenbouwkundig plan herontwikkeling Riethorst In deze bijlage wordt nader ingegaan op het proces dat de afgelopen jaren doorlopen is om te komen tot een stedenbouwkundig

Nadere informatie

Denktankbijeenkomst 2 5 juni 2014

Denktankbijeenkomst 2 5 juni 2014 Denktankbijeenkomst 2 5 juni 2014 Planning Masterplan Begin april bijpraten nieuwe gemeenteraad. 16 april startbijeenkomst omwonenden, marktpartijen en geïnteresseerden. Dinsdag 13 mei eerste denktank.

Nadere informatie

welke route is het meest geschikt als route voor het bouwverkeer naar bouwplaats

welke route is het meest geschikt als route voor het bouwverkeer naar bouwplaats Onderzoek bouwroute naar bouwplaats Heidetuin-Tulpentuin Gemeente Houten heeft in samenwerking met projectontwikkelaar RPPI op een inloopbijeenkomst op 30 mei over bouwplan Heidetuin Alternatieven 1 en

Nadere informatie

Ontsluiting Hofstad III. Opties A, B, C, D. Voor- en nadelen Tekeningen Intensiteiten. Gemeente Houten

Ontsluiting Hofstad III. Opties A, B, C, D. Voor- en nadelen Tekeningen Intensiteiten. Gemeente Houten Ontsluiting Hofstad III Opties A, B, C, D. Voor- en nadelen Tekeningen Intensiteiten emeente Houten Optie A (Ontsluiting Via Castellum- Tweerichtingverkeer) Voordelen Nadelen Herkomst Intensiteit amgras

Nadere informatie

vaststellen bestemmingsplan "Bartok"

vaststellen bestemmingsplan Bartok Raadsvoorstel Voor de gemeenteraadsvergadering d.d. Documentnummer : 2015.0.053.200 Zaaknummer: 2014-12-01755 Onderwerp: vaststellen bestemmingsplan "Bartok" Aan de gemeenteraad. Arnhem, 9 juni 2015 VOORSTEL

Nadere informatie

Den Helder Stadshart 47

Den Helder Stadshart 47 Den Helder Stadshart 47 N 3.2.STADSPARK / DE STAD WORDT VERRIJKT MET EEN GROENZONE DIE LUCHT EN RUIMTE GEEFT IN HET STEDELIJK WEEFSEL. DIT STADSPARK VORMT EEN LOMMERRIJKE ENTREE VAN DE STAD VOOR DE TREINREIZIGER

Nadere informatie

Zienswijzennota. Nijmegen Midden 17 (Ontwikkeling de Genestetlaan)

Zienswijzennota. Nijmegen Midden 17 (Ontwikkeling de Genestetlaan) Zienswijzennota Nijmegen Midden 17 (Ontwikkeling de Genestetlaan) M.b.t. ingediende zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan Nijmegen Midden 17 (Ontwikkeling de Genestetlaan) Gemeente Nijmegen september

Nadere informatie

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. het wonen;

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. het wonen; Artikel 15 Wonen 15.1 Bestemmingsomschrijving De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. het wonen; alsmede voor: b. garageboxen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'garage'; c. dienstverlening,

Nadere informatie

In een aantal bestemmingsplannen is een bepaling opgenomen over dakterrassen. Voor dit beleid is aangesloten bij deze bepaling.

In een aantal bestemmingsplannen is een bepaling opgenomen over dakterrassen. Voor dit beleid is aangesloten bij deze bepaling. 2 e wijziging 2.12 Beleid De Bilt 2014 Artikel 6 Tekst artikel 4 lid 4 bijlage II Besluit omgevingsrecht Een dakterras, balkon of andere niet op de grond gelegen buitenruimte aan of op een gebouw, een

Nadere informatie

Nota Zienswijzen Bestemmingsplan Bos en Golf

Nota Zienswijzen Bestemmingsplan Bos en Golf Nota Zienswijzen Bestemmingsplan Bos en Golf Inhoud 1. Inleiding en juridische procedure 2 2. Zienswijzen overlegpartners 2 - Waterschap Hunze en Aa s 3. Gevolgen voor het bestemmingsplan 4 2 1. Inleiding

Nadere informatie

Verkeerstoets bouwplan Oranjezicht Monnickendam. 2 Voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling

Verkeerstoets bouwplan Oranjezicht Monnickendam. 2 Voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling Gemeente Waterland Verkeerstoets bouwplan Oranjezicht Monnickendam Datum 5 november 2009 Kenmerk WTL017/Adr/0171 Eerste versie 27 oktober 2009 1 Inleiding Achter de Bernhardlaan ligt tussen de bebouwing

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing bij projectbesluit ten behoeve van Sport & Science, Hoeflingweg 20 te Lochem

Ruimtelijke onderbouwing bij projectbesluit ten behoeve van Sport & Science, Hoeflingweg 20 te Lochem Ruimtelijke onderbouwing bij projectbesluit ten behoeve van Sport & Science, Hoeflingweg 20 te Lochem Inleiding Bij besluit van 28 juli 2010 hebben burgemeester en wethouders van Lochem aan Sport & Science

Nadere informatie

ESSE ZOOM LAAG NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL GEMEENTE ZUIDPLAS

ESSE ZOOM LAAG NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL GEMEENTE ZUIDPLAS STEDENBOUWKUNDIG PLAN N Aan de zuidkant van Nieuwerkerk aan den IJssel, grenzend aan de Groene Zoom met Capelle aan den IJssel, ligt de toekomstige wijk Esse Zoom Laag. Hier worden de komende jaren 550

Nadere informatie

Comfortabel, ruim & duurzaam wonen in Vlaardingen. 30 huurwoningen in een groene woonomgeving

Comfortabel, ruim & duurzaam wonen in Vlaardingen. 30 huurwoningen in een groene woonomgeving Comfortabel, ruim & duurzaam wonen in Vlaardingen 30 huurwoningen in een groene woonomgeving 2 Veel wooncomfort op een levendige locatie Drie identieke blokken met ieder veertig woningen. Negentig huurappartementen

Nadere informatie

Interne documenten

Interne documenten Scan nummer 2 van 5 - Scanpagina 1 van 6..,: te 'j.jyl.. f? g e m e e n '..,.', ' Hardinxveld-Giessendam.. j.. ' àl i de Zienswijzennota Wabo-aanvraag van de heer C. den Uil voor de bouw van een woning

Nadere informatie

Schetsontwerp Starterswoningen Achterweg 90 Voormalig Cultureel Centrum, Nieuwe Wetering.

Schetsontwerp Starterswoningen Achterweg 90 Voormalig Cultureel Centrum, Nieuwe Wetering. Schetsontwerp Starterswoningen Achterweg 90 Voormalig Cultureel Centrum, Nieuwe Wetering. 1 September 2014 Schetsontwerp Starterswoningen Achterweg 90 Voormalig Cultureel Centrum, Nieuwe Wetering. Project:

Nadere informatie

Gemeente Utrecht De heer O. van Schaick Postbus 16200 3500 CE UTRECHT. Onderwerp: planschaderisicoanalyse/ Catharijnesingel Noord

Gemeente Utrecht De heer O. van Schaick Postbus 16200 3500 CE UTRECHT. Onderwerp: planschaderisicoanalyse/ Catharijnesingel Noord Gemeente Utrecht De heer O. van Schaick Postbus 16200 3500 CE UTRECHT Onderwerp: planschaderisicoanalyse/ Catharijnesingel Noord Geachte heer Van Schaick, Hierbij ontvangt u een planschaderisicoanalyse

Nadere informatie

Locatie: OPG - Merwedekanaalzone

Locatie: OPG - Merwedekanaalzone Meer middeldure huurwoningen op maat in Utrecht Locatie: OPG - Merwedekanaalzone 26 augustus 2015 Eric Rossen Kwartiermaker Merwedekanaalzone 5 Gemeente Utrecht Stedelijke context van de Merwedekanaalzone

Nadere informatie

J. Verstand. 6 oktober 2014 Stedenbouwkundig ontwerp + kaderstelling project WA Scholtenlaan

J. Verstand. 6 oktober 2014 Stedenbouwkundig ontwerp + kaderstelling project WA Scholtenlaan Voorstel aan raad Verantwoordelijke afdeling Nummer ROM 132073 Inboeknummer: 132073 Raad d.d. Paragraaf begroting: 3 26 november 2014 Steller: M.J.L. Lammerée Portefeuillehouder J. Verstand Datum Onderwerp

Nadere informatie