Jaap Kooman. Versie A8.01

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaap Kooman. Versie A8.01"

Transcriptie

1 Jaap Kooman Versie A8.01 Content lecturer: Second lecturer: Prof. dr. ir. A.C.J. de Leeuw Ir. E.J. Sempel

2 De winnaars van deze eeuw zullen die organisaties zijn die een cultuur weten te ontwikkelen die hen in staat stelt om sneller te reageren, helder te communiceren en iedereen te betrekken bij klanten. Om in de richting van die gewenste cultuur te komen, zullen we een grenzeloze organisatie moeten creëren. We hebben niet langer de tijd om over muren van afdelingen en functies te klimmen. We hebben geen tijd voor scheidslijnen tussen verschillende categorieën managers en medewerkers. De grenzen tussen de organisatie en zijn klanten moeten vervagen en worden getransformeerd in soepele, beweeglijke processen. Met geen enkel ander doel dan tevreden klanten. Als we de snelheid en flexibiliteit willen krijgen die we nodig hebben, dan zullen we de dingen eenvoudiger moeten maken en zullen we meer moeten delegeren. Eenvoudigweg: meer vertrouwen moeten geven. We moeten het zelfvertrouwen op alle niveaus in onze onderneming versterken. Dat kan niet worden geforceerd, maar wel bevorderd door het aantal managementlagen te beperken en mensen een kans te geven om te winnen. We moeten onszelf bevrijden van een verouderd managementconcept en onze managers ervan overtuigen dat het niet hun taak is om mensen te controleren en de zaken te beheersen. Het is hun taak om te coachen, energie vrij te maken en te stimuleren. Jack Welch Voormalig-CEO General Electric Dankwoord Voor u ligt het rapport van het organisatieontwerp voor de technische ondersteuning van de nieuwe afdeling Multi-Scale Physics. Dit rapport is gebaseerd op een onderzoek dat is uitgevoerd ter afronding van mijn Executive Masters of Business Administration (EMBA) studie aan de TSM Business School. Graag wil ik van de gelegenheid gebruik maken om prof. Karel Luyben, prof. Harrie van den Akker en Elly Pauw te bedanken voor hun inzet en bereidwilligheid om mij alle benodigde informatie en hulp te verstrekken, die ik nodig had om dit onderzoek uit te voeren. Tevens wil ik alle geïnterviewden voor dit onderzoek bedanken voor hun medewerking. Een speciale dank gaat uit naar mijn begeleiders prof. Ton de Leeuw en Jeroen Sempel. Zij hebben mij op een enthousiaste manier door dit afstudeerproces heen geholpen. Ik ben ze dankbaar voor de opbouwende kritiek en praktische aanwijzingen. Ik wil mijn peer-group leden Marcel, René, Bart, Geert en Bert bedanken voor de indringende discussies en de morele steun die ik de laatste periode van het afstuderen van ze heb mogen ontvangen. Last but not least wil ik mijn vrouw Marijke en mijn kinderen Annebel, Jochem en Fleur bedanken voor hun steun tijdens mijn gehele MBA opleiding, en in het bijzonder gedurende de laatste periode, waar ik een groot aantal dagen, avonden en weekends nodig had om deze opdracht uit te voeren. Jaap Kooman Capelle aan den IJssel Jaap Kooman, E-MBA

3 Voorwoord Dit bedrijfskundig onderzoek aan de Technische Universiteit in Delft (TU Delft) is onderdeel van de opleiding Executive Master of Business Administration aan de TSM Business School. Dit rapport beschrijft het onderzoek en de gebruikte methodiek naar het ontwerp van een nieuwe organisatie voor de technische ondersteuning van de afdeling Multi-Scale Physics (MSP) en moet op 16 juni voor de examencommissie van TSM Business School verdedigd worden. In dit onderzoek is sprake van een formulering in termen van het maken van of ontwerpen van een organisatiemodel. Hiervoor is als oplossingsmethodiek het DOVmodel van de Leeuw [1] gekozen. Nadat in de organisatiediagnose is vastgesteld dat verandering van de organisatievorm een bijdrage tot oplossing kan betekenen, wordt bij het ontwerpen de geschikte vorm gekozen. Dit ontwerp geeft vervolgens richting aan het veranderingsproces. Er is verder gekozen voor een bepaalde aanpak met bijbehorende planning. Dit is beschreven in het voorafgaande onderzoeksvoorstel [2]. Het hier gebruikte DOV-model: 1) een beschrijving van de huidige situatie (organisatiediagnose). Via een beoordeling van de huidige situatie en de visie volgt een programma van eisen, en 2) het ontwerp van de beoogde organisatievorm (organisatieontwerp) en 3) een beschrijving van de aanpak voor het veranderproces (organisatieverandering). Uit: Jaap Kooman, Onderzoeksvoorstel TSM Business School, juni In het afgelopen jaar hebben grote ontwikkelingen binnen de faculteit en universiteit plaatsgevonden (afdelingsvorming, portfoliodiscussie, strategieontwikkeling, begrotingsproblemen, etc.). Dit heeft geleid tot grote veranderingen binnen de faculteit Technische Natuurwetenschappen (TNW). Afdelingen zijn nieuw gevormd of anders samengesteld. Deze veranderingen hebben zeker ook gevolgen voor de organisatie vanonder meer de technische ondersteuning. Omwille van de planning van dit onderzoek is daarom gekozen voor een aanscherping van de oorspronkelijke context. Dit organisatie-onderzoek heeft zich nu geconcentreerd op de nieuwe afdeling MSP (was faculteit TNW en haar afdelingen). Dit is met de belanghebbenden, prof. Karel Luyben (decaan faculteit TNW) en prof. Harrie van de Akker (afdelingsvoorzitter MSP), besproken en heeft geleid tot overeenstemming over deze aanscherping. Dit eindrapport gaat omwille van de beschikbare tijd over de eerste en tweede stap van het DOV-model, de organisatiediagnose (D) en het partieel of integraal nieuw organisatieontwerp (O). Het doel van de organisatiediagnose was om in een relatief korte tijd een beeld te krijgen van het functioneren van de technische ondersteuning van de voormalige afdeling Technische Natuurkunde (TN). Dit is gebeurd op basis van een systematiek, die betrekking heeft op meerdere aspecten van de organisatie. De beoordeling van deze analyse maakte het mogelijk om ontwerpcriteria op te stellen, waaraan de nieuwe organisatie moet voldoen. Met deze criteria is een partieel of integraal organisatieontwerp gemaakt dat heeft geresulteerd in een beschrijving van de ontworpen organisatie. De invoering van dit ontwerp leidt tot veranderingen (V), die betrekking hebben op de inrichting of het gedrag van mensen in de organisatie. De veranderingsfase is globaal bezien op dezelfde manier gestructureerd als de ontwerpfase. In dit eindrapport wordt volstaan met een beschrijving van de aanpak voor het veranderingsproces. Jaap Kooman, E-MBA

4 Management Samenvatting Veel organisaties zijn in beweging en zien zich genoodzaakt hun flexibiliteit te verhogen en het innovatievermogen te versterken. Deze nieuwe ontwikkelingen gaan samen met het streven om de kwaliteit van werk en dienstverlening te verbeteren en de kosten van de bedrijfsvoering te verlagen. De ontwikkeling van de informatietechnologie en de toepassing daarvan bieden mogelijkheden om de bedrijfsprocessen en de opbouw van organisaties te vernieuwen. Er ontstaan in organisaties nieuwe taken en functies en andere samenwerkingspatronen. Veel organisaties vereenvoudigen hun structuur en gaan over tot de invoering van teamgericht werken. Het realiseren van een nieuwe strategie is gekoppeld aan vernieuwing van de technologie, de structuur en de cultuur in organisaties. Het invoeren van een nieuwe strategie verlangt nieuwe vormen van samenwerken en andere wijzen van communiceren. Technologische innovatie gaat samen met herontwerp van bedrijfsprocessen en betekent onvermijdelijk vernieuwing van de organisatiestructuur. Bij technologische vernieuwing wordt de noodzaak groter om ook aandacht te besteden aan organisatorische en sociale aspecten. Bij veranderingen in de structuur moet rekening gehouden worden met de organisatiecultuur en de wijze van leidinggeven. Een andere inrichting van bedrijfsprocessen leidt tot andere beroepskwalificaties van het personeel en verlangt nieuwe instrumenten voor personeelsmanagement. Organisatieverandering krijgt een integraal karakter. Daarbij moet aandacht worden besteed aan de samenhang van de doelen en strategie van de organisatie, de gebruikte technologie, de structuur en cultuur en de mensen die in de organisatie werken. Met een beoordeling en analyse van de gegevens uit de organisatiediagnose (D) en de ontwikkelde visie is een programma van eisen opgesteld, dat voldoende criteria heeft opgeleverd om een ontwerp van de technische ondersteuning van de afdeling MSP te maken. Dit heeft in de volgende fase (O) van dit onderzoek plaatsgevonden. Nadat is vastgesteld dat verandering van organisatievorm een oplossing kan betekenen, is met twee contingentiefactoren (primaire proces en omgeving) een geschikte organisatie vorm gekozen, die richting moet gaan geven aan het veranderingsproces (V). Met het in dit rapport beschreven ontwerp is de ondersteunende organisatie in staat tegemoet te komen aan: het centraal stellen van de klant, het verbeteren van de kwaliteit van de medewerkers en werkprocessen tegen lagere kosten, waarbij met volledigere, maar eenvoudigere werkprocessen een hogere effectiviteit wordt bereikt en de huidige twee subculturen omgebogen kan worden in een gewenste overall cultuur. Hiermee is een organisatie ontworpen die flexibel is, innovatievermogen heeft, waar kwaliteit voorop staat in werk en dienstverlening tegen lage kosten voor bedrijfsvoering. Dit wordt gerealiseerd in teamverband. Hoe vaak hoort u een Nederlandse manager zeggen: dat heb ik fout gedaan. Leiders zouden dat juist beter moeten kunnen dan anderen. Wie geeft fouten toe? Iemand met zelfvertrouwen. Weifelmoedigen geven de schuld aan anderen, aan de omstandigheden, aan Den Haag. Prof. Dr. M. Mulder Jaap Kooman, E-MBA

5 Inhoud: Pagina Voorwoord 3 Management Samenvatting 4 Inhoud 5 1. Inleiding 6 2. Aanpak van het onderzoek Inleiding Probleemformulering en onderzoeksdoel Afbakening Uitvoering Methodologische verantwoording Diagnose Inleiding Pluriforme beeldvorming Verzamelen van gegevens Beoordelen van gegevens Diagnose resultaat Visie Beoordelingscriteria Programma van eisen (PvE) Oplossingsrichting Organisatiestructuur Organisatiecultuur Samenvatting en conclusies Ontwerp Inleiding Bepalen van oplossingsrichting Inleiding Oplossingsrichting vanuit diagnose De externe omgeving en het primaire proces Theoretische onderbouwing Ontwerp van organisatiestructuur Inleiding De organisatiedelen De coördinatiemechanismen De ontwerpparameters De contingentiefactoren Ontwerp en organisatiecultuur Ontwerp en externe afstemming Beschrijving van de gekozen vorm Inleiding De organisatiedelen De coördinatiemechanismen De ontwerpparameters Samenvatting en conclusies Veranderen Inleiding Verandering van de organisatiestructuur Verandering van de organisatiecultuur Verandering van de externe afstemming Samenvatting en conclusies Eindconclusies en aanbevelingen 50 Literatuurlijst 51 Bijlage I. Organigrammen en personeelssamenstelling 53 Bijlage II. Het uitgebreide 7S-model 58 Bijlage III. Interviewgegevens, opgeschoond en beschreven in het 7S-model 61 Bijlage IV. Mintzberg en organisatie-eigenschappen 69 Bijlage V. Functieomschrijvingen 74 Bijlage VI. Werkprocessen in de aangepaste horizontale organisatie 76 Bijlage VII. Organigram afdeling Multi-Scale Physics (oud en nieuw) 78 Bijlage VIII. Concept organisatieverandering voor de afdeling Multi-Scale Physics 81 Jaap Kooman, E-MBA

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie?

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? Een vergelijkend onderzoek tussen de Customer Data Hub en de eisen en wensen die een organisatie stelt met betrekking tot de functionele

Nadere informatie

Implementatie van het CIRM model

Implementatie van het CIRM model Implementatie van het CIRM model Het CIRM model toegepast bij ICT organisaties binnen de facilitaire dienstverlening van organisaties in Nederland. Afstudeerverslag Naam: A. Bressers Studentnummer: 850086757

Nadere informatie

Een kwaliteitsmodel voor primaire processen bij ICT-dienstverlenende organisaties

Een kwaliteitsmodel voor primaire processen bij ICT-dienstverlenende organisaties -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Scriptie --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Het veranderingsvermogen van organisaties

Het veranderingsvermogen van organisaties Het veranderingsvermogen van organisaties INTERPRETATIE VAN VIJF CONFIGURATIES EN IMPLICATIES VOOR DE PRAKTIJK VAN ORGANISATIEVERANDERING Ingrijpende organisatieveranderingen zijn vaak complex en veel

Nadere informatie

DE TOEGEVOEGDE WAARDE VAN FACILITY MANAGEMENT VOOR ZIEKENHUIZEN

DE TOEGEVOEGDE WAARDE VAN FACILITY MANAGEMENT VOOR ZIEKENHUIZEN DE TOEGEVOEGDE WAARDE VAN FACILITY MANAGEMENT VOOR ZIEKENHUIZEN Jet Prevosth, 2011 DE TOEGEVOEGDE WAARDE VAN FACILITY MANAGEMENT VOOR ZIEKENHUIZEN Auteur J.M. (Jet) Prevosth, 0784301 Opleiding Module

Nadere informatie

Een onderzoek naar mogelijke verbeterpunten voor het huidige risicomanagementproces binnen de Dienst Vastgoed Defensie

Een onderzoek naar mogelijke verbeterpunten voor het huidige risicomanagementproces binnen de Dienst Vastgoed Defensie Een onderzoek naar mogelijke verbeterpunten voor het huidige risicomanagementproces binnen de Dienst Vastgoed Defensie J. Dekker Titel: Risicomanagement bij de Dienst Vastgoed Defensie Beschrijving: Een

Nadere informatie

Een automatiseringsproject,

Een automatiseringsproject, Een automatiseringsproject, een kwestie van alleen een systeem plaatsen? Organisatie Projectmanagement Procesmanagement Waarom de organisatie, projectmanagement en procesmanagement een belangrijke rol

Nadere informatie

PROJECTEVALUATIEBELEID VAN CHARITATIEVE VERMOGENSFONDSEN

PROJECTEVALUATIEBELEID VAN CHARITATIEVE VERMOGENSFONDSEN PROJECTEVALUATIEBELEID VAN CHARITATIEVE VERMOGENSFONDSEN Een probleemanalytisch onderzoek naar de relatie tussen het strategisch beleid en het projectevaluatiebeleid van charitatieve vermogensfondsen Ronald

Nadere informatie

Onderscheiden door aanbesteden!

Onderscheiden door aanbesteden! technische universiteit einhoven NS ProjectConsult Is het wisselen naar een baanvak enkel het omzetten van de wissel? W.J. (Wouter) van de Siepkamp Construction Management Augustus 2006 ii Onderzoeksscriptie

Nadere informatie

FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2006 2007

FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2006 2007 FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2006 2007 SUPPLY CHAIN ORGANISATIESTRUCTUREN Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van: licentiaat in de toegepaste economische wetenschappen

Nadere informatie

Business en ICT Alignment in Ketens

Business en ICT Alignment in Ketens Business en ICT Alignment in Ketens Drs. A.N.M. Bensink CISA 1 voor allen en allen voor 1 Business en ICT Alignment in Ketens 1 voor allen en allen voor 1 Referaat postinitiële masteropleiding IT-Auditing

Nadere informatie

Shared Service Centers binnen de overheid Meer met minder. Master Thesis

Shared Service Centers binnen de overheid Meer met minder. Master Thesis Master Thesis Mark Poen Utrecht, augustus 2005 Studentnummer: 527908 Universiteit van Tilburg Versiebeheer Versie Datum Opmerking 0.1 23 mei 2005 Eerste opzet scriptie 0.11 16 juni 2005 Verdere invulling

Nadere informatie

Kennismanagement binnen de Bestuursdienst Amsterdam

Kennismanagement binnen de Bestuursdienst Amsterdam 0 Kennismanagement binnen de Bestuursdienst Amsterdam Afstudeeronderzoek R.A. Folkers Amsterdam, 30 januari 2004 II Documentatiepagina Auteur Rogier A. Folkers Studienummer 9242398 Titel rapport Kennismanagement

Nadere informatie

De CRM implementatie bij een financiële instelling?!

De CRM implementatie bij een financiële instelling?! De CRM implementatie bij een financiële instelling?! Een ontwerp voor verandering Master thesis Business Administration Universiteit Twente Begeleidster bedrijf: M.G. Booij-Morsink Marlou Tijhuis, s0111929

Nadere informatie

Van collegialiteit tot partnerschap. Kwaliteit en doelmatigheid van interbestuurlijke Shared Service Centers

Van collegialiteit tot partnerschap. Kwaliteit en doelmatigheid van interbestuurlijke Shared Service Centers Van collegialiteit tot partnerschap Kwaliteit en doelmatigheid van interbestuurlijke Shared Service Centers J.M. (Stan) van de Laar juni 2006 Van collegialiteit tot partnerschap Kwaliteit en doelmatigheid

Nadere informatie

Je leert van eigen en andermans fouten,

Je leert van eigen en andermans fouten, Je leert van eigen en andermans fouten, toch? Onderzoek naar het lerend vermogen op repressief gebied bij Brandweer Den Haag Commandeursscriptie, MCDm 7 e leergang Hans Foekens, november 2005 Degene die

Nadere informatie

Teamwerken is teamleren?

Teamwerken is teamleren? Teamwerken is teamleren? Vormgeven en ontwikkelen van teams in het onderwijs Hans Kommers en Marieke Dresen Ruud de de Moor Centrum Open Universiteit rdmc.ou.nl Teamwerken is teamleren? Vormgeven en ontwikkelen

Nadere informatie

Het professionaliseren van IT project audits Scriptie ter afronding van de postgraduate IT audit opleiding VU

Het professionaliseren van IT project audits Scriptie ter afronding van de postgraduate IT audit opleiding VU Het professionaliseren van IT project audits Scriptie ter afronding van de postgraduate IT audit opleiding VU Titel : Het professionaliseren van IT project audits Scriptienummer : 1002 Versie : 1.0 Student

Nadere informatie

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken rganisatie OS t u r i n g s - i n s t r u m e n t e n v o o r d e m a n a g e r F I L E : C 1 0 5 0 Survey-feedback I N S T R U M E N T E N J u l i 2 0 0 3 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen

Nadere informatie

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid s 2011 Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid Dit projectplan beschrijft de wijze waarop het nieuwe personeelsbeleid wordt geïmplementeerd binnen de organisatie. Naam : J.P.L.J. de Peffer Studentnummer

Nadere informatie

Effectiviteit van middenmanagers in het beroepsonderwijs

Effectiviteit van middenmanagers in het beroepsonderwijs Effectiviteit van middenmanagers in het beroepsonderwijs Een onderzoek naar leiderschap van middenmanagers in het beroepsonderwijs Auteur Eric Pippel Donkerstraat 6 4063 CZ Heesselt Studentnummer 836405213

Nadere informatie

Samenvatting IT management Foundation Inhoudsopgave

Samenvatting IT management Foundation Inhoudsopgave Samenvatting IT management Foundation Inhoudsopgave Organisatiestructuren... 3 Definitie organisatiestructuur... 3 Coördinatie mechanismen... 3 Onderdelen van de organisatie:... 3 Functioneren organisatie:...

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

Architecture Governance. Afstudeerscriptie Informatiekunde

Architecture Governance. Afstudeerscriptie Informatiekunde Architecture Governance Afstudeerscriptie Informatiekunde Afstudeerscriptie Martijn Scheepstra Colofon Auteur Mailadres Opleiding Opdracht Universiteit Subfaculteit Martijn Scheepstra m_scheepstra@hotmail.com

Nadere informatie

Ketengovernance in de elektriciteitsmarkt Een visie op de omgang met afhankelijkheden in de huidige en toekomstige Nederlandse elektriciteitsmarkt

Ketengovernance in de elektriciteitsmarkt Een visie op de omgang met afhankelijkheden in de huidige en toekomstige Nederlandse elektriciteitsmarkt Ketengovernance in de elektriciteitsmarkt Een visie op de omgang met afhankelijkheden in de huidige en toekomstige Nederlandse elektriciteitsmarkt Mark van Duren 0009504 Afstudeerbegeleiders Universiteit

Nadere informatie

Risicobeheersing bij IT Splitsing & Integratie

Risicobeheersing bij IT Splitsing & Integratie Risicobeheersing bij IT Splitsing & Integratie Deze scriptie is opgesteld door: PuYi Lin & Robert Brockhoff Voorwoord Voorwoord Binnen de publieke sector zien we de laatste jaren de trend waarbij steeds

Nadere informatie

High Performance Organizations: een stand van zaken

High Performance Organizations: een stand van zaken H i g h P e r f o r m a n c e O r g a n i z at i o n s André A. de Waal High Performance Organizations: een stand van zaken Dr. A.A. de Waal MBA is associate professor strategisch management aan de Maastricht

Nadere informatie

Optimale HR ondersteuning in een zelfsturende organisatie

Optimale HR ondersteuning in een zelfsturende organisatie Optimale HR ondersteuning in een zelfsturende organisatie Welke HR dienstverlening is er nodig in de nieuwe organisatie van (Organisatie) intramuraal? Auteurs: Sander Hoogland 500605608 Geert Boon 500606040

Nadere informatie

Programmaplan Keteninformatisering Vreemdelingenketen 2014-2016

Programmaplan Keteninformatisering Vreemdelingenketen 2014-2016 Programmaplan Keteninformatisering Vreemdelingenketen 2014-2016 2 Programmaplan Keteninformatisering Vreemdelingenketen 2014-2016 Programmaplan Keteninformatisering Vreemdelingenketen 2014-2016 Versie

Nadere informatie

CRM in de bioscopenbranche. Voorwoord

CRM in de bioscopenbranche. Voorwoord Voorwoord CRM in de bioscopenbranche Het rapport dat nu voor u ligt, is mijn afstudeerscriptie CRM in de bioscopenbranche. Ik wil graag een aantal personen bedanken voor hun bijdrage aan de totstandkoming

Nadere informatie