Executive Master of Health Business Administration

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Executive Master of Health Business Administration"

Transcriptie

1 Executive Master of Health Business Administration Versterken van visie en vaardigheden De MHBA is bestemd voor hogere leidinggevenden in de gezondheidszorg die hun competenties en visie verder willen ontwikkelen om voorop te kunnen lopen bij veranderingen in de sector. Ze worden daarbij begeleid door inspirerende docenten die door hun sleutelposities in onderzoek en beleid aan zulke veranderingen richting geven. Elly Breedveld en Aad de Roo

2 Aad de Roo Elly Breedveld Overzicht Programma Executive Master of Health Business Administration Instituut Erasmus Universiteit Rotterdam, Erasmus Centrum voor Management Development Mastertitel Master of Health Business Administration Focus Op de zorgsector toegesneden bedrijfskundig masterprogramma voor hogere leidinggevenden sector Curriculum 1. Strategisch management en marketing 2. Optimalisering van bedrijfsprocessen 3. Financieel management 4. Leiderschap, HRM en organisatieverandering 5. De Nederlandse gezondheidszorg in internationaal en intercultureel perspectief 6. Onderzoeksmethoden en thesis Duur 2 jaar (inclusief thesis en examen), deeltijd Termijnen 4 semesters Locatie Het onderwijs vindt plaats op diverse locaties in het midden van het land Aantal deelnemers Maximaal 22 Taal Nederlands (uitgezonderd studiereis en Engelstalige literatuur) Toelatingseisen Meerjarige werkervaring en huidige functie op strategisch niveau Afgeronde universitaire of hbo-opleiding, aangevuld met een of meer managementcursussen Beheersing van de Engelse taal Aanmelding Via aanmeldingsformulier en toezending vereiste documenten. Tijdige inschrijving wordt aanbevolen. Procedure Aanmeldingsformulier en intakegesprek Cursusgeld ,- (inclusief studiemateriaal en literatuur, exclusief buitenlandse studiereis) De MHBA is internationaal geaccrediteerd en voldoet aan de Europese MBA richtlijnen. De zorgsector in verandering De gezondheidszorg is een sector in beweging. De vraag naar zorg blijft toenemen en wordt complexer en zorgintensiever. Zorgvragers en verzekerden stellen hogere eisen aan de kwaliteit en klantvriendelijkheid van de zorg. Ze kijken kritisch naar kosten, keuzemogelijkheden en samenhang van het aanbod. Tegelijkertijd verandert de financiering: budgetsystematiek maakt plaats voor outputfinanciering en subsidieregelingen. Ook de komst van nieuwe toetreders op de markt maakt dat zorgaanbieders steeds minder zeker zijn van hun inkomsten. Ze zoeken daarom naar nieuwe, bijvoorbeeld private, bronnen van inkomsten. En naar de meest efficiënte en effectieve inrichting van de eigen organisatie. Managers in de gezondheidszorg moeten van vele markten thuis zijn. Zij zijn verantwoordelijk voor klantgerichtheid, productiviteit en innovatie van de zorgverlening. Ze moeten ervoor zorgen dat de organisatie de best mogelijke kwaliteit levert en tegelijk financieel gezond blijft. Zij staan voor strategische keuzes: welke doelen kiest de organisatie en hoe zijn die te bereiken, met welke (nieuwe) bedrijfsconcepten? En wat doet de organisatie juist niet? Daarbij werken ze met vakmensen. De manager moet ervoor zorgen dat de professionele zorgverleners hun werk goed kunnen doen en uit de voeten kunnen met de gekozen strategie. Dat vraagt niet alleen om een goed onderbouwde visie, maar ook om de vaardigheid om mensen mee te krijgen. Kortom, om leiderschap.

3 Jan Moen Een programma exclusief voor de zorgsector De Erasmus Executive MHBA is in het leven geroepen om de bedrijfskundige grondslag van het management sector te versterken. Het programma stelt deelnemers in staat relevante bedrijfskundige denkkaders te verwerven, in combinatie met analytische bekwaamheden. Het biedt de benodigde bagage om veranderingen in de gezondheidszorg op creatieve en maatschappelijk verantwoorde wijze te vertalen naar een effectieve strategie voor de organisatie. Managers hebben een goed onderbouwde visie nodig op de toekomst van de eigen organisatie, een visie die zij kunnen vertalen in een marktgerichte strategie. Zij moeten hun beoogde dienstverlening en doelgroepen vastleggen en beslissen of de zorg in samenwerking of concurrentie met andere marktpartijen wordt aangeboden. Daarbij is belangrijk dat ze weten hoe ze zich kunnen onderscheiden in de ogen van zorgvragers en verzekerden. Vaak zijn ingrijpende veranderingen in de bedrijfsvoering nodig om strategische doelstellingen waar te kunnen maken. De Erasmus Executive MHBA is een verbijzonderde bedrijfskundige opleiding (MBA) voor de zorgsector. De MHBA is geheel toegesneden op de opgaven voor het management in de gezondheidszorg. De zorgsector is immers het bedrijfsleven niet. Alles draait om maatschappelijk resultaat dat behaald moet worden binnen kaders die de politiek bepaalt, in dienstverlening door professionele zorgverleners. Leidinggevenden hebben bovendien te maken met moeilijk verenigbare eisen en randvoorwaarden. Aan de ene kant is er sprake van marktwerking en de roep om ondernemerschap. Aan de andere kant reguleert de overheid de toegang tot de zorg en is het macrobudget voor collectieve zorguitgaven gelimiteerd. De MHBA in vogelvlucht De Erasmus Executive MHBA streeft een reputatie na als exclusieve opleiding voor management in de gezondheidszorg. Het onderwijs wordt verzorgd door topdocenten, met bewezen talent om hun wetenschappelijke kennis in de praktijk toe te passen op bedrijfskundige vraagstukken in de gezondheidszorg. Zij worden geselecteerd op basis van wetenschappelijke expertise, betrokkenheid bij onderzoek sector, kennis van de managementpraktijk en didactische vaardigheden. De programmaleiders zijn bij alle modules aanwezig, onder meer om de bijdragen van gastdocenten in het geheel te integreren. Het programma wordt geleid en in belangrijke mate verzorgd door dr. Elly Breedveld, prof.dr. Aad de Roo en prof.dr. Jan Moen. Prof.dr. Pauline Meurs draagt de eindverantwoordelijkheid. Probleemgestuurd onderwijs Het onderwijs is probleemgestuurd en maakt systematisch gebruik van de ervaringen en inzichten van de deelnemers. In de modules worden inleidingen afgewisseld met casussen die ontleend zijn aan feitelijke situaties, deels in te brengen door deelnemers. Na het eerste half jaar zijn er ook intervisiebijeenkomsten. Steeds komt aan de orde hoe de verkregen inzichten bruikbaar zijn in het eigen werk. Ook in de opdrachten en presentaties staat de toepassing van de theorie in de eigen praktijk centraal. Deelnemers schrijven ten slotte een afstudeerthesis, alleen of met z n tweeën. Ze kiezen een onderwerp dat voor hun werk in de komende jaren van belang is.

4 Deze inspirerende studie leidt niet alleen tot een update van bedrijfsmatige kennis in de gezondheidszorg, maar zeker ook tot persoonlijke groei. Een aanrader! Angela Zijp - Noij, secretaris Raad van Bestuur St. Elisabeth Ziekenhuis te Tilburg Opbouw bijeenkomsten De meeste bijeenkomsten beginnen met een bespreking van het huiswerk uit de vorige bijeenkomst en afronding van het bijbehorende thema. Op de tweede dag krijgen deelnemers een inleiding in het volgende onderwerp, geïllustreerd aan de hand van casussen. Aan het eind ontvangen zij de opdracht om de besproken inzichten toe te passen op de eigen organisatie. Bij het thema externe analyse maken ze bijvoorbeeld een analyse van de structuur en dynamiek van de eigen bedrijfstak. Deelnemers krijgen uitgebreid inhoudelijke feedback op de opdrachten en suggesties voor verdere ontwikkeling. Deelnemers en toelatingseisen De Erasmus Executive MHBA is bestemd voor bestuurders en andere hogere leidinggevenden bij zorgaanbieders, zorgverzekeraars en (zelfstandige) bestuursorganen. Zij hebben meerdere jaren ervaring met leidinggeven op strategisch niveau. Zij willen hun bedrijfskundige bekwaamheid vergroten voor hun huidige functie of om de stap te zetten naar een volgende fase in hun loopbaan. Deelnemers hebben een universitaire of hbo-opleiding gevolgd, aangevuld met een of meer managementcursussen, en beheersen de Engelse taal. Het toelatingsbeleid is gericht op samenstelling van een zo gevarieerd mogelijke groep naar diverse zorgsectoren. De gemiddelde leeftijd van deelnemers is in de praktijk ongeveer 45 jaar. Tijdsinvestering Het programma omvat 125 dagdelen gestructureerd onderwijs (circa 435 contacturen): een introductiedag, zestien bijeenkomsten variërend van 5 tot 11 aaneengesloten dagdelen, een studiereis van 12 dagdelen en 12 dagdelen intervisie. Voor het schrijven van de thesis staat een periode van vier maanden. Bijeenkomsten met 5 dagdelen starten op donderdag om 9.30 uur en eindigen om uur. Op vrijdag loopt het onderwijs van 9.00 tot uur. De bijeenkomsten vinden plaats op diverse locaties in het midden van het land. Toetsing Deelnemers schrijven opdrachten voor zestien onderdelen van het programma. Deze opdrachten moeten als voldoende worden beoordeeld voordat de deelnemer begint aan het eindexamen: het schrijven en verdedigen van een thesis. De toetsing geschiedt op basis van het ECTS scoringssysteem (A t/m F). Deelnemers kunnen geen vrijstelling krijgen voor onderdelen van het programma. Mastertitel Aan het diploma van de opleiding is de titel Master of Health Business Administration verbonden. De Erasmus Executive MHBA is internationaal geaccrediteerd en voldoet aan de Europese MBArichtlijnen. De modules Module 1: Strategisch management en marketing We beginnen met een denkkader voor marktgerichte strategie binnen de gezondheidszorg. Het doel is dat deelnemers inzicht krijgen in de strategische positie van hun organisatie. Daartoe leren ze de omgeving te analyseren, te beginnen bij de dynamiek van vraag en aanbod. We bespreken de bijzondere eisen aan de strategische marketing van professionele dienstverlening. Extra aandacht is er voor de veranderende relatie van zorgverleners met zorgvragers en voor hun rechtspositie. Daarnaast staan we stil bij de wetten en regelgeving die de vrije beleidsruimte begrenzen, van eisen aan kwaliteit tot spelregels rond kartelvorming. We bekijken de veranderende rol van de overheid en de samenwerking tussen zorgverzekeraars en tussen zorgaanbieders. Op een systematische wijze passeren kenmerkende onderwerpen voor de zorgsector de revue, zoals het kennisen arbeidsintensieve karakter van de gezondheidszorg. Vervolgens is de vraag welke strategie in deze omgeving zinvol en passend is. Bij het uitzetten van de strategische koers betrekken we zowel de externe analyse als een interne analyse van de organisatie. Wat zijn de kerncompetenties waarmee de organisatie zich kan onderscheiden? Wat is haar strategische capaciteit ofwel waartoe is zij op dit moment in staat? Wat zijn de sterke en zwakke punten? Naast de rationele kant ontleden we de sociale component: de cultuur van de organisatie, waaronder machtsverhoudingen, vernieuwingszin en de manier waarop besluiten tot stand komen.

5 De link van theorie naar praktijk door middel van inspirerende colleges, intense discussies en waardevolle opdrachten hebben geleid tot een grondige kennis van de zorg en een hecht netwerk. Perfect. Michel Rudolphie, algemeen directeur KWF Kankerbestrijding Module 2: Optimalisering van bedrijfsprocessen Eén van de centrale opdrachten voor het management in de gezondheidszorg is een hoogwaardige en efficiënte dienstverlening. Dit is een opgave die zij delen met managers in de profitsector. En er zijn meer overeenkomsten: snelle technologische ontwikkelingen, een uitdijend assortiment, toenemende klantenwensen en last but not least het streven naar productiviteitsstijging. Goede en doelmatige dienstverlening vereist een intelligente inrichting van de zorgorganisatie. Daartoe vertalen we inzichten op het gebied van kwaliteitsmanagement, operationsmanagement (logistiek), supplychainmanagement en informatiemanagement naar toepassing in de zorgsector. De kernactiviteit in de gezondheidszorg is dienstverlening door professionele zorgverleners. Flexibilisering en decentralisatie van arbeidsvoorwaarden zijn daarom van groot belang. Dat biedt organisaties meer mogelijkheden om eigen keuzes te maken in beloningsstructuren, functiedifferentiatie en flexibele werkvormen. Module 3: Financieel management De financiële exploitatie van zorgaanbieders en zorgverzekeraars krijgt veel aandacht in het programma. We nemen de financiële positie en weerbaarheid van zorginstellingen onder de loep, net als de beoordeling daarvan door diverse belanghebbenden (banken, Waarborgfonds). Vervolgens analyseren we de externe ontwikkelingen in de komende jaren en beoordelen we het effect daarvan op de financiële positie en het financiële beleid van zorginstellingen. We gaan na hoe de geldmarkt in de zorgsector werkt, wat de rol is van de overheid, de Nederlandse Zorgautoriteit en de zorgverzekeraars en welke veranderingen we hierin de komende jaren kunnen verwachten. We bekijken hoe de overheid financiering en budgettering hanteert om de uitgaven te beheersen en hoe zij probeert innovatief ondernemersgedrag en productiviteit binnen de bedrijfstak te bevorderen. De externe omstandigheden stellen hoge eisen aan het strategisch financieel management van organisaties in de gezondheidszorg. Zorgorganisaties kunnen niet meer zonder kostenberekening en -bewaking voor een optimale exploitatie van het zorgaanbod en een verantwoorde prijsstelling. Ook de verwerving van inkomsten wordt steeds complexer. Investeringsvraagstukken komen mede aan de orde omdat de overheid leningen van instellingen niet langer garandeert. Daarmee is ook voor zorgaanbieders het onderwerp ondernemingsfinanciering actueel geworden. In veldwerk onderzoeken deelnemers de stand van zaken rond deze en andere actuele onderwerpen. Module 4: Leiderschap, humanresources en organisatieverandering Het doel van deze module is dat deelnemers een attitude van creatief en verantwoord strategisch ondernemerschap ontwikkelen. Dit doel omvat explicitering en aanscherping van een persoonlijke visie op de maatschappelijke betekenis van de gezondheidszorg, zorgondernemerschap en de strategische koers van de eigen organisatie. Een belangrijke opgave is de implementatie van de strategie in de praktijk. De kennisintensieve aard van zorginstellingen met veel professionals stelt bij organisatieverandering hoge eisen aan het humanresourcesmanagement en de leidinggevende competenties ( soft skills ) van managers. Aan het begin van de opleiding krijgen deelnemers via metingen inzicht in hun persoonlijke effectiviteit. Ze ontvangen uitgebreide feedback op de verkregen resultaten. Tijdens intervisiebijeenkomsten (softskillslab) werken we aan de persoonlijke ontwikkeling. Attitudeontwikkeling is een groeiproces, waaraan ook alle andere programmaonderdelen bijdragen. Module 5: De Nederlandse gezondheidszorg in internationaal en intercultureel perspectief De buitenlandse studiereis omvat een bezoek aan een van de universitaire zusterorganisaties voor management in de gezondheidszorg. Daarnaast gaan we kijken bij geselecteerde zorgaanbieders en instanties die verantwoordelijk zijn voor het gezondheidszorgbeleid ter plaatse. De reis dient een aantal doelen. De confrontatie met een ander zorgsysteem maakt de deelnemers bewust van de impliciete grondslagen van het Nederlandse zorgsysteem. Buitenlandse oplossingen lenen zich zelden voor rechtstreekse toepassing in de Nederlandse situatie, maar kennismaking met een andere aanpak draagt altijd bij aan de verdere ontwikkeling van de eigen visie. Ook in andere programmaonderdelen besteden we aandacht aan het internationale en interculturele perspectief. De culturele diversiteit in de samenleving neemt toe. De uitdaging voor de komende jaren is

6 De wisselwerking tussen programma, groep en de eigen werksituatie maakt dat zowel bedrijfskundige inzichten als persoonlijke kwaliteiten optimaal zijn gegroeid. Eugen Zuiderwijk, huisarts/manager in St.GezondheidsCentra Maarssenbroek om in te spelen op de toenemende diversiteit vraag en de cultuursensitiviteit bij zorgaanbieders te vergroten. Dit raakt alle facetten van de organisatie: van perceptie van klantwensen tot strategische keuzes, de inrichting van de organisatie, humanresourcesmanagement en leiderschap. Module 6: Onderzoeksmethoden en thesis Met de afstudeerthesis tonen deelnemers dat ze zich de verworven kennis en onderzoeksvaardigheden eigen hebben gemaakt. Zij voeren zelfstandig een onderzoek uit naar een strategisch vraagstuk, dat ze beschrijven, analyseren, evalueren en aanpakken. Ze formuleren een probleemstelling rond een strategisch thema uit hun praktijk, bijvoorbeeld vastgoedbeleid, de rol van e-health en domotica, zorginkoopbeleid of franchising. De thesis is daarmee een diepte-investering in een vraagstuk dat voor het werk van de deelnemer in de komende jaren van belang is. Programma De zes modules worden verdeeld over meerdere bijeenkomsten. Het programma voor (data onder voorbehoud) ziet er als volgt uit: (* = bijeenkomst met werkstuk) 20 juni 2012 Introductiebijeenkomst* 4-7 september 2012 Inleiding strategie en marketing* Leiderschap* september 2012 De omgeving van zorgorganisaties (externe analyse)* oktober 2012 Strategische (hulp)bronnen, (kern) competenties en operationsmanagement (interne analyse)* november 2012 Zorgprocessen en operationsmanagement* december 2012 Zorgprocessen en informatiemanagement/ict* januari 2013 Macht, cultuur en strategische besluitvorming* februari 2013 Financiële positionering en extern financieel management* Financieel veldwerk* 7-8 maart 2013 Extern en intern financieel management maart 2013 Intern financieel management april 2013 Concurrentievoordeel en strategische positionering* 9-10 mei 2013 Financieel veldwerk 6-7 juni 2013 Rapportage Financieel veldwerk Evaluatie van strategische keuzes en positionering* september 2013 HRM in kennisintensieve organisaties* Onderzoeksmethoden en thesis* 5-13 oktober 2013 De Nederlandse gezondheidszorg in internationaal en intercultureel perspectief* 6-8 november 2013 Organisatieverandering* Onderzoeksmethoden en thesis november 2013 Organisatieverandering Onderzoeksmethoden en thesis december 2013 Organisatieverandering December april 2014: Schrijven thesis Vanaf januari 2013: 12 dagdelen intervisie (softskillslab) Examens en diploma-uitreiking mei/juni 2014

7 Studielast per onderdeel De studielast is in punten uitgedrukt volgens het internationale European Credit Transfer System (ECTS).* *1 ECTS staat voor 25 studie-/ contacturen. Modules / Cursussen ECTS-punten per semester Strategisch management en marketing sector 1.1 Inleiding strategie en marketing sector De omgeving van zorgorganisaties Macht, cultuur en strategische besluitvorming Concurrentievoordeel en positionering Evaluatie van strategische keuzes en positionering 2 2. Optimalisering van bedrijfsprocessen sector 2.1 Strategische (hulp)bronnen, competenties en operations management Zorgprocessen en logistiek Zorgprocessen en informatiemanagement / ict 2 3. Financieel management van zorgorganisaties 3.1 Extern financieel management Intern financieel management Financieel veldwerk 4 4. Leiderschap, human resources en organisatie verandering 4.1 Leiderschap Softskillslab Organisatieverandering HRM in kennis-intensieve organisaties 4 5. De Nederlandse zorgsector in internationaal en intercultureel perspectief 4 6. Onderzoeksmethoden en thesis Onderzoeksmethoden 2 Master thesis 14 Aantal ECTS punten

8 Bent u onze volgende deelnemer? Aanmelding en informatie Inschrijven en toelatingsprocedure U kunt zich inschrijven via het aanmeldingsformulier, waarbij u een aantal documenten meestuurt, waaronder een cv. Op basis daarvan beoordelen de programmadirecteuren of een intakegesprek kan plaatsvinden. Tijdens dit gesprek bepalen zij of u voldoet aan de toelatingseisen en of uw motivatie aansluit bij de opleiding. Ze beoordelen ook of uw werk- en persoonlijke omstandigheden een succesvolle afronding van het programma binnen twee jaar mogelijk maken. U krijgt een schriftelijke bevestiging van toelating. Informatie Meer informatie is te verkrijgen bij Laura de Bruijn, programmacoördinator. T F E Postadres: Erasmus Universiteit, ibmg Erasmus Centrum voor Management Development T.a.v. Laura de Bruijn, kamer J8-69 r Postbus DR Rotterdam Meer informatie over het Erasmus CMDz vindt u op Kosten Het cursusgeld bedraagt ,- inclusief studiemateriaal en literatuur. Dit bedrag is exclusief de kosten voor de buitenlandse studiereis. De bijeenkomsten vinden plaats op nader bekend te maken locaties in het midden van het land. Reis- en verblijfkosten komen ten laste van de deelnemers.

9 Aanmeldingsformulier MHBA programma juni mei 2014 Ondergetekende geeft zich op voor deelname aan MHBA Kosteloos annuleren kan tot uiterlijk twee maanden voor de startdatum Graag uw cv meezenden bij dit inschrijvingsformulier, voorzien van: een korte beschrijving van uw huidige positie wat uw voornaamste overweging is om deel te nemen aan de MHBA Tevens ontvangen wij graag uw pasfoto, een kopie van uw paspoort/id-card en kopieën van uw diploma s/certificaten. U kunt uw inschrijving zenden naar: Erasmus Universiteit Rotterdam Erasmus CMDz - ibmg (kamer J8-69) T.a.v. Laura de Bruijn, programmacoördinator Postbus 1738, 3000 DR Rotterdam Voor verdere informatie of vragen: T E Voorletters en naam Roepnaam Titel Geboortedatum Geboorteplaats dhr/mw..... Privé-adres... Straatnaam en huisnr. Postcode en plaats Telefoon ... Werkadres Instelling Functie Postadres Postcode en plaats Telefoon... Fax Handtekening Datum Facturen worden gericht aan de financiële administratie van uw instelling; indien u dit anders wenst gaarne dit aangeven. Aangeven wat van toepassing is: Post ontvangen op bovenstaand privé-/werkadres op bovenstaand privé-/werkadres Dieetwensen.

Controllership. De noodzaak van strong controllership

Controllership. De noodzaak van strong controllership Verdiepingscyclus Strong Controllership De noodzaak van strong controllership Maatregelen uit het regeerakkoord stellen zorgorganisaties voor nieuwe vragen het strategisch management en bestuur van organisaties

Nadere informatie

Controllership. De noodzaak van strong controllership

Controllership. De noodzaak van strong controllership Verdiepingscyclus Strong Controllership De noodzaak van strong controllership Maatregelen uit het regeerakkoord stellen zorgorganisaties voor nieuwe vragen het strategisch management en bestuur van organisaties

Nadere informatie

Executive Master of Health Business Administration

Executive Master of Health Business Administration Executive Master of Health Business Administration Vorm geven aan de zorg van de toekomst voor leiders met ambitie De gezondheidszorg heeft leiders nodig die richting kunnen geven aan vernieuwing. De MHBA

Nadere informatie

Nieuw Verpleegkundig Leiderschap

Nieuw Verpleegkundig Leiderschap Voor verpleegkundigen die voorop lopen Vorming, visie, vaardigheden De generalistische kijk en de oplossingsgerichtheid van verpleegkundigen zijn onmisbaar voor de zorg van de toekomst Lucie Boonekamp,

Nadere informatie

Leergang Financieel Bestuur in de zorg

Leergang Financieel Bestuur in de zorg Van instelling naar bedrijf Inzicht in de financieel economische context van sector Bestuurders en managers van zorgorganisaties moeten balanceren tussen controle en flexibiliteit. De Leergang bestuur

Nadere informatie

MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR

MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR PROFESSIONAL LEARNING & DEVELOPMENT EXECUTIVE EDUCATION MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR

Nadere informatie

Modulair Executive MBA in Public & Private. inschrijfformulier

Modulair Executive MBA in Public & Private. inschrijfformulier Modulair Executive MBA in Public & Private inschrijfformulier inschrijfformulier Modulair Executive MBA in Public & Private Plaats hier s.v.p. uw visitekaartje Plaats hier s.v.p. uw pasfoto PRIVÉ GEGEVENS

Nadere informatie

Inschrijfformulier Executive Master in Business Administration

Inschrijfformulier Executive Master in Business Administration Inschrijfformulier Executive Master in Business Administration Aanmeldingsprocedure 1 De Admission Committee heeft de aanmeldingsprocedure en selectie criteria vastgesteld. De aanmelding omvat het volgende:

Nadere informatie

Postgraduate opleiding Public Auditing. het Zijlstra Center for Public Control and Governance

Postgraduate opleiding Public Auditing. het Zijlstra Center for Public Control and Governance het Zijlstra Center for Public Control and Governance De postgraduate opleiding tot Public Auditor van het Zijlstra Center (VU) richt zich specifiek op het auditing proces in de publieke sector. Deze academische

Nadere informatie

MASTERCLASS DE DIGITALE OVERHEID SERVICE-INNOVATIE IN DE 21STE EEUW

MASTERCLASS DE DIGITALE OVERHEID SERVICE-INNOVATIE IN DE 21STE EEUW PROFESSIONAL LEARNING & DEVELOPMENT EXECUTIVE EDUCATION MASTERCLASS DE DIGITALE OVERHEID SERVICE-INNOVATIE IN DE 21STE EEUW MASTERCLASS DE DIGITALE OVERHEID SERVICE-INNOVATIE IN DE 21STE EEUW De publieke

Nadere informatie

Medisch Specialist en Bestuur

Medisch Specialist en Bestuur Een programma voor en door bestuurlijke medici Verandering is in ziekenhuizen een constante. Maar nu staan we voor een echte stroomversnelling, gedreven door nieuwe organisatiestructuren en technologieën

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De Master Leiderschap wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Durf uzelf (verder) te ontwikkelen tot de inspirerende leider met

Nadere informatie

Center for Organisation Development in Hospitals

Center for Organisation Development in Hospitals instituut Beleid & Management Gezondheidszorg Center for Organisation Development in Hospitals Het Center for Organisation Development in Hospitals is een samenwerkingsverband van het instituut Beleid

Nadere informatie

MBAprogramma. MBA in Innovation & Technology (MIT) Polytechnic College Suriname. TSM Business School Nederland. Lectoraat

MBAprogramma. MBA in Innovation & Technology (MIT) Polytechnic College Suriname. TSM Business School Nederland. Lectoraat MBAprogramma MBA in Innovation & Technology (MIT) Polytechnic College Suriname TSM Business School Nederland Lectoraat Duurzaamheid & Ondernemerschap Dr. Paul C. J. Linders 2 Inleiding In de afgelopen

Nadere informatie

LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS

LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS Graag vertel ik u in deze brochure over Leiders van Morgen, een Management Development (MD) netwerk dat october 2010 van start gaat. Voor meer

Nadere informatie

MASTERCLASS BELEIDSANALYSE EN BELEIDSBEOORDELING TRANSPARANTIE EN VERANTWOORDING IN DE PUBLIEKE SECTOR

MASTERCLASS BELEIDSANALYSE EN BELEIDSBEOORDELING TRANSPARANTIE EN VERANTWOORDING IN DE PUBLIEKE SECTOR PROFESSIONAL LEARNING & DEVELOPMENT EXECUTIVE EDUCATION MASTERCLASS BELEIDSANALYSE EN BELEIDSBEOORDELING TRANSPARANTIE EN VERANTWOORDING IN DE PUBLIEKE SECTOR MASTERCLASS BELEIDSANALYSE EN BELEIDSBEOORDELING

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier Executive MBA

Aanmeldingsformulier Executive MBA Aanmeldingsprocedure 1 De examencommisie heeft de aanmeldingsprocedure en selectie criteria vastgesteld voor de Executive MBA van TSM Business School. Uw aanmelding omvat het volgende: A: Een volledig

Nadere informatie

Aanmeldformulier Executive MBA

Aanmeldformulier Executive MBA Aanmeldformulier Executive MBA Aanmeldingsprocedure 1 De Admission Committee heeft de aanmeldingsprocedure en selectie criteria vastgesteld. De aanmelding omvat het volgende: A: Een volledig ingevuld en

Nadere informatie

Managementupdate Financieel Management

Managementupdate Financieel Management Managementupdate Financieel Management Financieel management is een vakgebied in beweging. De wetgeving is in ontwikkeling. Maatschappelijke discussies over de macht van de aandeelhouders en het Angelsaksische

Nadere informatie

Top Class. Managementdevelopmentprogramma. toekomstige bestuurders in de gezondheidszorg

Top Class. Managementdevelopmentprogramma. toekomstige bestuurders in de gezondheidszorg Top Class programma voor toekomstige bestuurders in de gezondheidszorg In de Top Class laten we de deelnemers zien hoe de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van stakeholders zich tot elkaar verhouden,

Nadere informatie

MODULAIR EXECUTIVE MBA

MODULAIR EXECUTIVE MBA pdfpad.com/flags/ MODULAIR EXECUTIVE MBA IN BUSINESS & IT IN FOOD & FINANCE IN PUBLIC & PRIVATE LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP AANMELDFORMULIER NYENRODE. A REWARD FOR LIFE AANMELDFORMULIER MODULAIR

Nadere informatie

Succesvol Veranderingen Realiseren

Succesvol Veranderingen Realiseren Training Succesvol Veranderingen Realiseren Effectief resultaten boeken door de kern aan te pakken. Training Succesvol veranderingen realiseren ph advies Organisaties kunnen niet bloeien zonder verandering,

Nadere informatie

MASTERCLASS MANAGEMENT WONINGCORPORATIES

MASTERCLASS MANAGEMENT WONINGCORPORATIES PROFESSIONAL LEARNING & DEVELOPMENT MASTERCLASS MANAGEMENT WONINGCORPORATIES LOCATIE: UTRECHT MASTERCLASS MANAGEMENT WONINGCORPORATIES VERANDERINGEN ALS NIEUWE CONSTANTE VOOR DE WONINGCORPORATIE VAN MORGEN

Nadere informatie

Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova. Middenmanagement (MMOT)

Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova. Middenmanagement (MMOT) Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova Middenmanagement (MMOT) Doelgroep Inhoud Docenten die belangstelling hebben voor een functie als team- of afdelingsleider. Oriëntatie op management is bedoeld

Nadere informatie

MODULAIR EXECUTIVE MBA

MODULAIR EXECUTIVE MBA pdfpad.com/flags/ MODULAIR EXECUTIVE MBA IN BUSINESS & IT IN FOOD & FINANCE IN PUBLIC & PRIVATE LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP AANMELDFORMULIER NYENRODE. A REWARD FOR LIFE AANMELDFORMULIER MODULAIR

Nadere informatie

MSc Management van de Publieke Sector

MSc Management van de Publieke Sector MSc Management van de Publieke Sector September 2015 augustus 2016 Management van de Publieke Sector (MPS) Voor wie bedoeld? Het profiel van het programma De organisatie van het programma Het curriculum

Nadere informatie

Men komt in aanmerking voor toelating tot het programma Kunstgeschiedenis indien men aantoont te beschikken over de volgende competenties:

Men komt in aanmerking voor toelating tot het programma Kunstgeschiedenis indien men aantoont te beschikken over de volgende competenties: Opleidingsspecifieke deel OER, 2016-2017 De opleiding Kunst- en cultuurwetenschappen Arts and Culture bestaat uit de programma s: Kunstgeschiedenis Gender Studies (see English EER) Arts & Society (voorheen

Nadere informatie

PROFESSIONAL LEARNINg & DEvELOPMENT. MASTERCLASS Open InnOvatIemanagement. de maakindustrie

PROFESSIONAL LEARNINg & DEvELOPMENT. MASTERCLASS Open InnOvatIemanagement. de maakindustrie PROFESSIONAL LEARNINg DEvELOPMENT MASTERCLASS Open InnOvatIemanagement In de maakindustrie MASTERCLASS Open InnOvatIemanagement In de maakindustrie AMBITIE, ACTIE EN RESULTAAT IN INNOvATIE De Universiteit

Nadere informatie

GOED BESTUUR VANUIT DRIE PERSPECTIEVEN

GOED BESTUUR VANUIT DRIE PERSPECTIEVEN NVZD najaarscongres 25 november 2015, Nyenrode Business Universiteit, Breukelen GOED BESTUUR VANUIT DRIE PERSPECTIEVEN Naar permanente leiderschapsontwikkeling Ambitie De NVZD wil met dit congres onderstrepen

Nadere informatie

Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013

Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013 Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013 Leergang Procesbegeleiding samenwerking, organisatie en innovatie in de eerste lijn voor nieuwe ROS-adviseurs (code L13-2) Voor

Nadere informatie

Bureau de Roos. Studiegids Specialisatiejaar kindertherapie

Bureau de Roos. Studiegids Specialisatiejaar kindertherapie Bureau de Roos Studiegids Specialisatiejaar kindertherapie Inleiding Leuk dat u interesse heeft in het Specialisatiejaar Kindertherapie dat Bureau de Roos aanbiedt. Dit jaar is speciaal voor hen die zich

Nadere informatie

Training Teamleiderschap

Training Teamleiderschap Training Teamleiderschap Versterk uw rol als boegbeeld van uw team In vier dagen een effectief Teamleider Training Teamleiderschap U bent als teamleider het boegbeeld van uw team. Uw teamleden verwachten

Nadere informatie

Bornholmstraat 80 9723 AZ Groningen tel: 050 549 22 06 email: info@fysiosupplies.nl internet: www.fysiosupplies.nl Kvk: 50074423 ABN Amro:

Bornholmstraat 80 9723 AZ Groningen tel: 050 549 22 06 email: info@fysiosupplies.nl internet: www.fysiosupplies.nl Kvk: 50074423 ABN Amro: 1 Fontys MSU cursus voor de fysiotherapie Deze volwaardige MSU cursus, onder leiding van Fontys hogescholen is wetenschappelijk onderbouwd en geaccrediteerd met 64 punten bij het KNGF. Dit is de perfecte

Nadere informatie

& control. opleiding

& control. opleiding VU post- GRADUATE school of accounting & control opleiding Controlling (RC/EMFC) De VU-opleiding tot Executive Master of Finance and Control (RC) Allround Controller bedrijfseconomisch geweten en adviseur

Nadere informatie

2. Selectie van studenten geschiedt op basis van een oordeel over de volgende kerncompetenties van belangstellenden:

2. Selectie van studenten geschiedt op basis van een oordeel over de volgende kerncompetenties van belangstellenden: Opleidingsspecifieke deel OER, 2017-2018 Opleiding / programma: Theologie en Religiewetenschappen Programma: Religie en Samenleving Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding 1. Voor toelating tot de

Nadere informatie

MASTERCLASS RISICO MANAGEMENT IN DE PUBLIEKE SECTOR

MASTERCLASS RISICO MANAGEMENT IN DE PUBLIEKE SECTOR PROFESSIONAL LEARNING & DEVELOPMENT EXECUTIVE EDUCATION MASTERCLASS RISICO MANAGEMENT IN DE PUBLIEKE SECTOR MASTERCLASS RISICO MANAGEMENT IN DE PUBLIEKE SECTOR HET BEOORDELEN EN BEHEERSEN VAN PUBLIC SECTOR

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ERASMUS CENTRUM VOOR ZORGBESTUUR

ALGEMENE VOORWAARDEN ERASMUS CENTRUM VOOR ZORGBESTUUR ALGEMENE VOORWAARDEN ERASMUS CENTRUM VOOR ZORGBESTUUR ALGEMEEN Artikel 1 Algemene bepalingen a) De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen de Programma s van Erasmus Centrum voor

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Bedrijfskunde MER (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Steeds meer krijgen organisaties te maken met

Nadere informatie

Inspirerend Management. in de zorg. Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap

Inspirerend Management. in de zorg. Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap Inspirerend Management Development in de zorg Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap Behoefte aan effectief leiderschap Vergroting van de invloed van de politiek en zorgverzekeraars

Nadere informatie

Workshop. De Vakman als Praktijkcoach

Workshop. De Vakman als Praktijkcoach Workshop De Vakman als Praktijkcoach Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar worden overgenomen, vermenigvuldigd, gekopieerd, opgeslagen of

Nadere informatie

FONTYS MSU CURSUS VOOR DE FYSIOTHERAPIE

FONTYS MSU CURSUS VOOR DE FYSIOTHERAPIE MSU CURSUS BROCHURE FONTYS MSU CURSUS VOOR DE FYSIOTHERAPIE Deze volwaardige MSU cursus, onder leiding van Fontys Hogescholen is wetenschappelijk onderbouwd en geaccrediteerd met 64 punten bij het KNGF.

Nadere informatie

Financieel Management op hbo-niveau

Financieel Management op hbo-niveau Financieel Management op hbo-niveau Als bedrijfskundig professional is uw visie heel belangrijk. Ontwikkelingen in de organisatie signaleert u direct en deze gebruikt u als basis voor uw bedrijfsstrategie.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Persoonlijk intakegesprek master 4. Module Verandermanagement 5. Module Marketing & Communicatie 6.

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Persoonlijk intakegesprek master 4. Module Verandermanagement 5. Module Marketing & Communicatie 6. 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 Persoonlijk intakegesprek master 4 Module Verandermanagement 5 Module Marketing & Communicatie 6 Rooster 7 Opleidingskosten 7 Netherlands Business Academy Postbus 6546 4802

Nadere informatie

Slimmer managen en organiseren kan productiviteit en innovatie in zorg verbeteren

Slimmer managen en organiseren kan productiviteit en innovatie in zorg verbeteren Slimmer managen en organiseren kan productiviteit en innovatie in zorg verbeteren Zorgorganisaties zijn innovatiever dan het bedrijfsleven; Zorgorganisaties investeren gemiddeld 25% meer in sociale innovatie,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Persoonlijk intakegesprek master 4. Module Management Accounting & Control 5. Module Externe Verslaggeving 6

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Persoonlijk intakegesprek master 4. Module Management Accounting & Control 5. Module Externe Verslaggeving 6 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 Persoonlijk intakegesprek master 4 Module Management Accounting & Control 5 Module Externe Verslaggeving 6 Module Management Control & Information Systems 7 Rooster 8 Docenten

Nadere informatie

MASTER ONDERWIJSKUNDE

MASTER ONDERWIJSKUNDE ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME INSTITUTE FOR GRADUATE STUDIES AND RESEARCH (IGSR) MASTER ONDERWIJSKUNDE LEREN EN INNOVEREN Met de Master Onderwijskunde: Leren en Innoveren ontwikkelt u de competenties

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Management Accounting & Control 5. Module Externe Verslaggeving 6

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Management Accounting & Control 5. Module Externe Verslaggeving 6 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 Programma 5 Module Management Accounting & Control 5 Module Externe Verslaggeving 6 Module Management Control & Information Systems 7 Rooster 8 Opleidingskosten 9 Netherlands

Nadere informatie

Executive Course Health Service Excellence

Executive Course Health Service Excellence EXPERTISECENTRUM ZORGLOGISTIEK instituut Beleid & Management Gezondheidszorg 2 juni - 30 juni - 1 september + symposium Executive Course Health Service Excellence Introductie De executive course health

Nadere informatie

Verdiepingsleergang Geïntegreerde Ouderenzorg in de eerste lijn: De kunst van het verbinden en ontzorgen

Verdiepingsleergang Geïntegreerde Ouderenzorg in de eerste lijn: De kunst van het verbinden en ontzorgen Verdiepingsleergang Geïntegreerde Ouderenzorg in de eerste lijn: De kunst van het verbinden en ontzorgen 2013, code L13-4 Voor huisartsen, managers en bestuurders van gezondheidscentra, managers en bestuurders

Nadere informatie

Toelatingseis: Deelnemers moeten over een Insights Discovery Profiel beschikken 2.

Toelatingseis: Deelnemers moeten over een Insights Discovery Profiel beschikken 2. Datum juli 2017 Betreft scholing Oriëntatie Op Teamleider OOT voor OMO-professionals In deze brief vindt u informatie met betrekking tot de opzet en inschrijving van een scholing voor OMO-professionals

Nadere informatie

MODULAIR EXECUTIVE MBA

MODULAIR EXECUTIVE MBA AANMELDFORMULIER MODULAIR EXECUTIVE MBA NYENRODE. A REWARD FOR LIFE Dank voor je interesse in ons modulaire MBA programma. Dit aanmeldformulier is te gebruiken voor zowel losse modules als voor de gehele

Nadere informatie

MASTERCLASS GOOD GOVERNANCE & INTEGRITEIT IN DE PUBLIEKE SECTOR

MASTERCLASS GOOD GOVERNANCE & INTEGRITEIT IN DE PUBLIEKE SECTOR PROFESSIONAL LEARNING & DEVELOPMENT EXECUTIVE EDUCATION MASTERCLASS GOOD GOVERNANCE & INTEGRITEIT IN DE PUBLIEKE SECTOR MASTERCLASS GOOD GOVERNANCE & INTEGRITEIT IN DE PUBLIEKE SECTOR Van overheidsinstanties

Nadere informatie

In aanvulling op bovenstaande voorwaarden gelden de volgende aanvullende toelatingsvoorwaarden per track:

In aanvulling op bovenstaande voorwaarden gelden de volgende aanvullende toelatingsvoorwaarden per track: Opleidingsspecifieke deel OER, 2017-2018 De opleiding Kunst- en cultuurwetenschappen Arts and Culture bestaat uit de programma s: Gender Studies (see English EER) Arts & Society (voorheen Kunstbeleid en

Nadere informatie

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs universitair onderwijscentrum groningen hoger onderwijs Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs 2008-2009 september 2008 Basiskwalificatie onderwijs 2 Wat is de basiskwalificatie onderwijs (BKO)? De basiskwalificatie

Nadere informatie

Betere zorg met clinical leadership

Betere zorg met clinical leadership Betere zorg met clinical leadership Voor duurzame kwaliteitsverbetering is de bijdrage van artsen onmisbaar. Tegelijkertijd is het niet alleen een zaak van medici. Het vraagt betrokkenheid en leiderschap

Nadere informatie

Academische Leergang Zorg Management

Academische Leergang Zorg Management Academische Leergang Zorg Management Investeren in vakmanschap zes academische bijeenkomsten over het strategisch management en bestuur van organisaties in de gezondheidszorg De helpt managers en directeuren

Nadere informatie

STURING, REGIE EN TOEZICHT BIJ VERZELFSTANDIGINGEN

STURING, REGIE EN TOEZICHT BIJ VERZELFSTANDIGINGEN Professional Learning & Development MASTERCLASS STURING, REGIE EN TOEZICHT BIJ VERZELFSTANDIGINGEN LOCATIE: UTRECHT MASTERCLASS STURING, REGIE EN TOEZICHT BIJ VERZELFSTANDIGINGEN INSTRUMENTEN VOOR EEN

Nadere informatie

Dialoog tussen mens en paard

Dialoog tussen mens en paard Dialoog tussen mens en paard Opleiding tot Kinder DialoogCoach Prospectus Een goede coach ziet mogelijkheden Opleiding tot DialoogCoach 2014/2015/2016 Inhoud Welkom... 3 Doel... 3 Opleiding tot DialoogCoach...

Nadere informatie

Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem

Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem Gezondheid, Sport en Welzijn Masteropleiding Medical Imaging/ Radiation Oncology Verschillende studies laten zien dat de druk op de gezondheidszorg

Nadere informatie

2-daagse cursus Patiëntveiligheidsonderzoek: theorie en praktijk

2-daagse cursus Patiëntveiligheidsonderzoek: theorie en praktijk Postinitieel masteronderwijs Epidemiologie EMGO Instituut en afd. Klinische Epidemiologie en Biostatistiek 2-daagse cursus Patiëntveiligheidsonderzoek: theorie en praktijk Conferentiecentrum Kontakt der

Nadere informatie

PART-TIME MSC IN MANAGEMENT

PART-TIME MSC IN MANAGEMENT AANMELDINGSFORMULIER PART-TIME MSC IN MANAGEMENT NYENRODE. A REWARD FOR LIFE ALGEMENE INFORMATIE aanmeldprocedure PTMSc Aanmeldingsformulier sturen naar: Officieel aanmelden Admissions.MScM@nyenrode.nl

Nadere informatie

Samenvatting aanvraag

Samenvatting aanvraag Samenvatting aanvraag Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing Nieuwe opleiding is): Nieuw Ad programma Nieuwe hbo master Nieuwe joint degree 1 Verplaatsing bestaande opleiding Nevenvestiging

Nadere informatie

Strategisch sturen in stedelijke gebiedsontwikkeling MCD. master city developer

Strategisch sturen in stedelijke gebiedsontwikkeling MCD. master city developer Strategisch sturen in stedelijke gebiedsontwikkeling MCD master city developer Ontwikkel een eigen visie Werk je in stedelijke gebiedsontwikkeling of herstructurering dan is de MCD opleiding voor jou een

Nadere informatie

Premaster Managementwetenschappen

Premaster Managementwetenschappen Premaster Managementwetenschappen Studeren om hogerop te komen Zelfstandig naar een masteropleiding toe werken, maar toch ook weer niet alleen. Studeren in modulen, op momenten dat het je zelf uitkomt,

Nadere informatie

COLLOQUIUM DOCTUM REGELING FACULTY OF PSYCHOLOGY AND NEUROSCIENCE

COLLOQUIUM DOCTUM REGELING FACULTY OF PSYCHOLOGY AND NEUROSCIENCE COLLOQUIUM DOCTUM REGELING FACULTY OF PSYCHOLOGY AND NEUROSCIENCE 2017-2018 Regeling voor het toelatingsonderzoek ex art. 7.29 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) voor

Nadere informatie

Leren & Innoveren. Informatiedossier ten behoeve van en verzoek tot inschrijving voor de masteropleiding

Leren & Innoveren. Informatiedossier ten behoeve van en verzoek tot inschrijving voor de masteropleiding (niet invullen) Inschrijfnummer: datum van binnenkomst: datum intakegesprek: Informatiedossier ten behoeve van en verzoek tot inschrijving voor de masteropleiding Leren & Innoveren Hogeschool Inholland

Nadere informatie

Leergang Praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk

Leergang Praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk Leergang Praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk Deze éénjarige leergang bereidt u voor op de functie van praktijkondersteuner/-verpleegkundige in de huisartsenpraktijk (POH). Het lesprogramma sluit

Nadere informatie

Master s Event 8 oktober 2016

Master s Event 8 oktober 2016 Master s Event 8 oktober 2016 Welkom bij deze voorlichting over het hbo premasterprogramma Youth, Education and Society (YES) 10.00-10.30 zaal Ruppert Paars 12.15-12.45 zaal Ruppert 1.11 Introductie hbo

Nadere informatie

MSU OPLEIDING BROCHURE

MSU OPLEIDING BROCHURE MSU OPLEIDING BROCHURE FONTYS MSU OPLEIDING VOOR DE FYSIOTHERAPIE Deze volwaardige MSU opleiding, onder leiding van Fontys Hogescholen is wetenschappelijk onderbouwd en geaccrediteerd met 64 punten bij

Nadere informatie

Opleiding / programma: Communicatie- en Informatiewetenschappen/ Communicatie en Organisatie

Opleiding / programma: Communicatie- en Informatiewetenschappen/ Communicatie en Organisatie Opleidingsspecifieke deel OER, 2016-2017 Opleiding / programma: Communicatie- en Informatiewetenschappen/ Communicatie en Organisatie Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding 1. Voor toelating tot de

Nadere informatie

Master Innovation & Leadership in Education

Master Innovation & Leadership in Education Master Innovation & Leadership in Education Splinternieuwe opleiding voor het bereiken van het hoogste niveau als schoolleider. Daarmee bedoelen we: in staat zijn de ontwikkeling van een school te leiden

Nadere informatie

Samenvatting aanvraag. Bijlage 8

Samenvatting aanvraag. Bijlage 8 Samenvatting aanvraag Bijlage 8 Samenvatting aanvraag Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): X Nieuwe opleiding Nieuw Ad programma Nieuwe hbo master Nieuwe joint degree 1 Verplaatsing

Nadere informatie

Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte

Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte Beste student, U heeft onlangs alle onderdelen van uw bacheloropleiding Wijsbegeerte afgerond en kunt nu het BA-diploma aanvragen. Het bestuur van het Instituut voor

Nadere informatie

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Profielschets Manager Financiën Omnivera GWZ ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Adviseurs ERLY: drs. Lilian Vos Telefoonnummer: 035 543 00 88 Omnivera GWZ Omnivera

Nadere informatie

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA Profiel Raad van Toezicht Stichting de Woonmensen/ KWZA KP 14 november 2012 1 Inleiding Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Toezicht is, dat deze bestaat uit generalisten die gezamenlijk een

Nadere informatie

Coaching en coachend leiderschap

Coaching en coachend leiderschap S.E. Booij Consultancy Coaching en coachend leiderschap voor leidinggevenden in de zorg in samenwerking met drs Joep Choy prof dr Jan Moen prof dr Willem van der Does Burgemeester Ketelaarstraat 29 2361

Nadere informatie

Professionalisering en Positionering HRM- en P&O-adviseurs (PP&O)

Professionalisering en Positionering HRM- en P&O-adviseurs (PP&O) INTERUNIVERSITAIR CENTRUM VOOR ORGANISATIE- EN VERANDERKUNDE Newtonlaan 209 3584 BH Utrecht Tel. 030-291 30 00 fax 030-291 30 13 email sioo@sioo.nl web www.sioo.nl Professionalisering en Positionering

Nadere informatie

TOELATINGSEISEN STUDIEBELASTING EXAMEN EN CERTIFICERING FISCAAL VOORDEEL KOSTEN

TOELATINGSEISEN STUDIEBELASTING EXAMEN EN CERTIFICERING FISCAAL VOORDEEL KOSTEN TOELATINGSEISEN Sales Leadership maakt deel uit van het programma Leadership in Marketing & Sales. Deelname aan het programma is aan een aantal voorwaarden verbonden. U kunt de opleiding Accountmanager

Nadere informatie

CONTROLLING (RC/EMFC)

CONTROLLING (RC/EMFC) VU POST- GRADUATE SCHOOL OF ACCOUNTING OPLEIDING CONTROLLING (RC/EMFC) DE VU-OPLEIDING TOT EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL (RC) ALLROUND CONTROLLER BEDRIJFSECONOMISCH GEWETEN EN ADVISEUR Je richt

Nadere informatie

Kent u de verschillende taken en verantwoordelijkheden van een manager;

Kent u de verschillende taken en verantwoordelijkheden van een manager; Middle Management I Middle Management I is opgebouwd uit drie van de zes modules die in het programma van de Leergang Middle Management zitten; te weten; leidinggeven aan teams, organiseren en plannen;

Nadere informatie

Leiders op koers. Een programma voor klinisch psychologen, Gz-psychologen binnen leidinggevende functies en psychiaters.

Leiders op koers. Een programma voor klinisch psychologen, Gz-psychologen binnen leidinggevende functies en psychiaters. Leiders op koers Een programma voor klinisch psychologen, Gz-psychologen binnen leidinggevende functies en psychiaters mensenkennis Algemene introductie Dit leiderschapsprogramma is ontstaan door en voor

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Management in Zorg deeltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Management in Zorg deeltijd Bijlage cursusomschrijvingen Management in Zorg deeltijd 2016-2017 Titel Startopdracht 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GZO-1.D-STRT1-14 1.2

Nadere informatie

FiT. Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten

FiT. Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten FiT Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten Vergroot je circle of influence Niemand kan de financiële gevolgen van strategische beslissingen beter inzichtelijk maken

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De Associate degree Human Resource Management (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Mensen zijn het belangrijkste

Nadere informatie

Leergang januari - juni 2013. HRM en arbeidsverhoudingen Leergang voor vakbondsbestuurders

Leergang januari - juni 2013. HRM en arbeidsverhoudingen Leergang voor vakbondsbestuurders Leergang januari - juni 2013 HRM en arbeidsverhoudingen Leergang voor vakbondsbestuurders In de afgelopen jaren is er een kloof ontstaan tussen de wereld van de cao en het sociaal beleid binnen ondernemingen.

Nadere informatie

OPLEIDINGEN MEDEZEGGENSCHAP 3.0 Mens & Organisatie

OPLEIDINGEN MEDEZEGGENSCHAP 3.0 Mens & Organisatie Erkende MZ-opleidingen OPLEIDINGEN MEDEZEGGENSCHAP 3.0 Mens & Organisatie Versterk als OR-lid uw strategische vaardigheden en vergroot uw loopbaanperspectieven Inleiding Maatschappelijke en economische

Nadere informatie

Ondernemerschap en bezieling in de zorg

Ondernemerschap en bezieling in de zorg Ondernemerschap en bezieling in de zorg KANSEN EN MOGELIJKHEDENVOOR ZORGONDERNEMERS Innovatief en trendsettend Efficiënt en effectief Ondernemend en daadkrachtig Vraaggerichte strategie en tevreden cliënten

Nadere informatie

LEERGANG STRATEGISCH HRM EN FINANCIEEL LEIDERSCHAP

LEERGANG STRATEGISCH HRM EN FINANCIEEL LEIDERSCHAP VERGROOT DE REIKWIJDTE VAN JE SCHOOL VERDIEP JE LEIDERSCHAP LEERGANG STRATEGISCH HRM EN FINANCIEEL LEIDERSCHAP VOOR SCHOOLLEIDERS EN MIDDENMANAGERS IN HET ONDERWIJS VOORJAAR 2018 WWW.NSO-CNA.NL LEERGANG

Nadere informatie

Succesvol Conflicten Oplossen

Succesvol Conflicten Oplossen Eendaagse Workshop Succesvol Conflicten Oplossen Vergroot uw effectiviteit in het hanteren van conflicten Workshop Succesvol Conflicten Oplossen Conflicten op de werkvloer zijn lastig maar ze horen erbij.

Nadere informatie

Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding Voor toelating tot de opleiding Mediastudies komt in aanmerking de bezitter van

Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding Voor toelating tot de opleiding Mediastudies komt in aanmerking de bezitter van Opleidingsspecifieke deel OER, 2016-2017 Opleiding / programma: Mediastudies/ Film- en televisiewetenschap; New Media and Digital Culture (voorheen Nieuwe media en digitale cultuur, see English EER) Artikel

Nadere informatie

MBA op z n Rotterdams

MBA op z n Rotterdams Rotterdam Business School MBA op z n Rotterdams overtref jezelf 2 inhoud 3 Een praktijkgericht kennisinstituut 5 Een nuchtere aanpak 7 Aandacht en ontwikkeling 8 Het programma 11 Toelating en aanmelding

Nadere informatie

HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA)

HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA) HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA) HBO Bedrijfskunde Academie Mercuur en AdviCo verzorgen in samenwerking met Hogeschool SDO de opleiding HBO Bachelor Bedrijfskunde. Het programma

Nadere informatie

Contract Awareness voor staf- en bureaumedewerkers

Contract Awareness voor staf- en bureaumedewerkers Workshop Contract Awareness voor staf- en bureaumedewerkers Succesvol voorbereiden, opstellen en bewaken van contractuele afspraken. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke

Nadere informatie

MPA. Master of Public Administration. Nederlandse School voor Openbaar Bestuur

MPA. Master of Public Administration. Nederlandse School voor Openbaar Bestuur MPA Master of Public Administration Nederlandse School voor Openbaar Bestuur Voorwoord De NSOB wil opleiden voor een hoogwaardig openbaar bestuur. Met geavanceerde en uitdagende opleidingen voor het topsegment

Nadere informatie

nog geen BKO behaald met > 5 jaar ervaring EWI KO niet afgerond EWI KO afgerond ervaring

nog geen BKO behaald met > 5 jaar ervaring EWI KO niet afgerond EWI KO afgerond ervaring Docenten van EWI, professioneel en altijd beter! Inhoud: 1. Doorstroomschema: waar sta ik? 2. Overzicht met verplicht en keuzeprogramma 3. Toelichting op elk onderdeel van het overzicht Docent met < 5

Nadere informatie

Slimmer managen en organiseren kan productiviteit en innovatie in zorg verbeteren

Slimmer managen en organiseren kan productiviteit en innovatie in zorg verbeteren Slimmer managen en organiseren kan productiviteit en innovatie in zorg verbeteren 5 oktober 2012 - Op verzoek van ActiZ meet INSCOPE Research for Innovation de innovativiteit van Nederlandse zorgorganisaties.

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 160

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 160 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Algemene Marketing Code A5 Lestijden 160 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

Driedaagse Leergang. Kennisintensieve beleidsontwikkeling

Driedaagse Leergang. Kennisintensieve beleidsontwikkeling Driedaagse Leergang Kennisintensieve beleidsontwikkeling 6, 13 en 20 juni 2014 Den Haag Doelstellingen en doelgroep De doelgroep bestaat uit beleidsmedewerkers/stafmedewerkers bij beleidsinstanties (nationaal,

Nadere informatie

Aandacht voor jouw ambitie!

Aandacht voor jouw ambitie! Aandacht voor jouw ambitie! ROC Rivor is hét opleidingscentrum van regio Rivierenland. Wij bieden een breed scala aan opleidingen, cursussen en trainingen voor jongeren en volwassenen. Toch zijn we een

Nadere informatie