Executive Master of Health Business Administration

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Executive Master of Health Business Administration"

Transcriptie

1 Executive Master of Health Business Administration Versterken van visie en vaardigheden De MHBA is bestemd voor hogere leidinggevenden in de gezondheidszorg die hun competenties en visie verder willen ontwikkelen om voorop te kunnen lopen bij veranderingen in de sector. Ze worden daarbij begeleid door inspirerende docenten die door hun sleutelposities in onderzoek en beleid aan zulke veranderingen richting geven. Elly Breedveld en Aad de Roo

2 Aad de Roo Elly Breedveld Overzicht Programma Executive Master of Health Business Administration Instituut Erasmus Universiteit Rotterdam, Erasmus Centrum voor Management Development Mastertitel Master of Health Business Administration Focus Op de zorgsector toegesneden bedrijfskundig masterprogramma voor hogere leidinggevenden sector Curriculum 1. Strategisch management en marketing 2. Optimalisering van bedrijfsprocessen 3. Financieel management 4. Leiderschap, HRM en organisatieverandering 5. De Nederlandse gezondheidszorg in internationaal en intercultureel perspectief 6. Onderzoeksmethoden en thesis Duur 2 jaar (inclusief thesis en examen), deeltijd Termijnen 4 semesters Locatie Het onderwijs vindt plaats op diverse locaties in het midden van het land Aantal deelnemers Maximaal 22 Taal Nederlands (uitgezonderd studiereis en Engelstalige literatuur) Toelatingseisen Meerjarige werkervaring en huidige functie op strategisch niveau Afgeronde universitaire of hbo-opleiding, aangevuld met een of meer managementcursussen Beheersing van de Engelse taal Aanmelding Via aanmeldingsformulier en toezending vereiste documenten. Tijdige inschrijving wordt aanbevolen. Procedure Aanmeldingsformulier en intakegesprek Cursusgeld ,- (inclusief studiemateriaal en literatuur, exclusief buitenlandse studiereis) De MHBA is internationaal geaccrediteerd en voldoet aan de Europese MBA richtlijnen. De zorgsector in verandering De gezondheidszorg is een sector in beweging. De vraag naar zorg blijft toenemen en wordt complexer en zorgintensiever. Zorgvragers en verzekerden stellen hogere eisen aan de kwaliteit en klantvriendelijkheid van de zorg. Ze kijken kritisch naar kosten, keuzemogelijkheden en samenhang van het aanbod. Tegelijkertijd verandert de financiering: budgetsystematiek maakt plaats voor outputfinanciering en subsidieregelingen. Ook de komst van nieuwe toetreders op de markt maakt dat zorgaanbieders steeds minder zeker zijn van hun inkomsten. Ze zoeken daarom naar nieuwe, bijvoorbeeld private, bronnen van inkomsten. En naar de meest efficiënte en effectieve inrichting van de eigen organisatie. Managers in de gezondheidszorg moeten van vele markten thuis zijn. Zij zijn verantwoordelijk voor klantgerichtheid, productiviteit en innovatie van de zorgverlening. Ze moeten ervoor zorgen dat de organisatie de best mogelijke kwaliteit levert en tegelijk financieel gezond blijft. Zij staan voor strategische keuzes: welke doelen kiest de organisatie en hoe zijn die te bereiken, met welke (nieuwe) bedrijfsconcepten? En wat doet de organisatie juist niet? Daarbij werken ze met vakmensen. De manager moet ervoor zorgen dat de professionele zorgverleners hun werk goed kunnen doen en uit de voeten kunnen met de gekozen strategie. Dat vraagt niet alleen om een goed onderbouwde visie, maar ook om de vaardigheid om mensen mee te krijgen. Kortom, om leiderschap.

3 Jan Moen Een programma exclusief voor de zorgsector De Erasmus Executive MHBA is in het leven geroepen om de bedrijfskundige grondslag van het management sector te versterken. Het programma stelt deelnemers in staat relevante bedrijfskundige denkkaders te verwerven, in combinatie met analytische bekwaamheden. Het biedt de benodigde bagage om veranderingen in de gezondheidszorg op creatieve en maatschappelijk verantwoorde wijze te vertalen naar een effectieve strategie voor de organisatie. Managers hebben een goed onderbouwde visie nodig op de toekomst van de eigen organisatie, een visie die zij kunnen vertalen in een marktgerichte strategie. Zij moeten hun beoogde dienstverlening en doelgroepen vastleggen en beslissen of de zorg in samenwerking of concurrentie met andere marktpartijen wordt aangeboden. Daarbij is belangrijk dat ze weten hoe ze zich kunnen onderscheiden in de ogen van zorgvragers en verzekerden. Vaak zijn ingrijpende veranderingen in de bedrijfsvoering nodig om strategische doelstellingen waar te kunnen maken. De Erasmus Executive MHBA is een verbijzonderde bedrijfskundige opleiding (MBA) voor de zorgsector. De MHBA is geheel toegesneden op de opgaven voor het management in de gezondheidszorg. De zorgsector is immers het bedrijfsleven niet. Alles draait om maatschappelijk resultaat dat behaald moet worden binnen kaders die de politiek bepaalt, in dienstverlening door professionele zorgverleners. Leidinggevenden hebben bovendien te maken met moeilijk verenigbare eisen en randvoorwaarden. Aan de ene kant is er sprake van marktwerking en de roep om ondernemerschap. Aan de andere kant reguleert de overheid de toegang tot de zorg en is het macrobudget voor collectieve zorguitgaven gelimiteerd. De MHBA in vogelvlucht De Erasmus Executive MHBA streeft een reputatie na als exclusieve opleiding voor management in de gezondheidszorg. Het onderwijs wordt verzorgd door topdocenten, met bewezen talent om hun wetenschappelijke kennis in de praktijk toe te passen op bedrijfskundige vraagstukken in de gezondheidszorg. Zij worden geselecteerd op basis van wetenschappelijke expertise, betrokkenheid bij onderzoek sector, kennis van de managementpraktijk en didactische vaardigheden. De programmaleiders zijn bij alle modules aanwezig, onder meer om de bijdragen van gastdocenten in het geheel te integreren. Het programma wordt geleid en in belangrijke mate verzorgd door dr. Elly Breedveld, prof.dr. Aad de Roo en prof.dr. Jan Moen. Prof.dr. Pauline Meurs draagt de eindverantwoordelijkheid. Probleemgestuurd onderwijs Het onderwijs is probleemgestuurd en maakt systematisch gebruik van de ervaringen en inzichten van de deelnemers. In de modules worden inleidingen afgewisseld met casussen die ontleend zijn aan feitelijke situaties, deels in te brengen door deelnemers. Na het eerste half jaar zijn er ook intervisiebijeenkomsten. Steeds komt aan de orde hoe de verkregen inzichten bruikbaar zijn in het eigen werk. Ook in de opdrachten en presentaties staat de toepassing van de theorie in de eigen praktijk centraal. Deelnemers schrijven ten slotte een afstudeerthesis, alleen of met z n tweeën. Ze kiezen een onderwerp dat voor hun werk in de komende jaren van belang is.

4 Deze inspirerende studie leidt niet alleen tot een update van bedrijfsmatige kennis in de gezondheidszorg, maar zeker ook tot persoonlijke groei. Een aanrader! Angela Zijp - Noij, secretaris Raad van Bestuur St. Elisabeth Ziekenhuis te Tilburg Opbouw bijeenkomsten De meeste bijeenkomsten beginnen met een bespreking van het huiswerk uit de vorige bijeenkomst en afronding van het bijbehorende thema. Op de tweede dag krijgen deelnemers een inleiding in het volgende onderwerp, geïllustreerd aan de hand van casussen. Aan het eind ontvangen zij de opdracht om de besproken inzichten toe te passen op de eigen organisatie. Bij het thema externe analyse maken ze bijvoorbeeld een analyse van de structuur en dynamiek van de eigen bedrijfstak. Deelnemers krijgen uitgebreid inhoudelijke feedback op de opdrachten en suggesties voor verdere ontwikkeling. Deelnemers en toelatingseisen De Erasmus Executive MHBA is bestemd voor bestuurders en andere hogere leidinggevenden bij zorgaanbieders, zorgverzekeraars en (zelfstandige) bestuursorganen. Zij hebben meerdere jaren ervaring met leidinggeven op strategisch niveau. Zij willen hun bedrijfskundige bekwaamheid vergroten voor hun huidige functie of om de stap te zetten naar een volgende fase in hun loopbaan. Deelnemers hebben een universitaire of hbo-opleiding gevolgd, aangevuld met een of meer managementcursussen, en beheersen de Engelse taal. Het toelatingsbeleid is gericht op samenstelling van een zo gevarieerd mogelijke groep naar diverse zorgsectoren. De gemiddelde leeftijd van deelnemers is in de praktijk ongeveer 45 jaar. Tijdsinvestering Het programma omvat 125 dagdelen gestructureerd onderwijs (circa 435 contacturen): een introductiedag, zestien bijeenkomsten variërend van 5 tot 11 aaneengesloten dagdelen, een studiereis van 12 dagdelen en 12 dagdelen intervisie. Voor het schrijven van de thesis staat een periode van vier maanden. Bijeenkomsten met 5 dagdelen starten op donderdag om 9.30 uur en eindigen om uur. Op vrijdag loopt het onderwijs van 9.00 tot uur. De bijeenkomsten vinden plaats op diverse locaties in het midden van het land. Toetsing Deelnemers schrijven opdrachten voor zestien onderdelen van het programma. Deze opdrachten moeten als voldoende worden beoordeeld voordat de deelnemer begint aan het eindexamen: het schrijven en verdedigen van een thesis. De toetsing geschiedt op basis van het ECTS scoringssysteem (A t/m F). Deelnemers kunnen geen vrijstelling krijgen voor onderdelen van het programma. Mastertitel Aan het diploma van de opleiding is de titel Master of Health Business Administration verbonden. De Erasmus Executive MHBA is internationaal geaccrediteerd en voldoet aan de Europese MBArichtlijnen. De modules Module 1: Strategisch management en marketing We beginnen met een denkkader voor marktgerichte strategie binnen de gezondheidszorg. Het doel is dat deelnemers inzicht krijgen in de strategische positie van hun organisatie. Daartoe leren ze de omgeving te analyseren, te beginnen bij de dynamiek van vraag en aanbod. We bespreken de bijzondere eisen aan de strategische marketing van professionele dienstverlening. Extra aandacht is er voor de veranderende relatie van zorgverleners met zorgvragers en voor hun rechtspositie. Daarnaast staan we stil bij de wetten en regelgeving die de vrije beleidsruimte begrenzen, van eisen aan kwaliteit tot spelregels rond kartelvorming. We bekijken de veranderende rol van de overheid en de samenwerking tussen zorgverzekeraars en tussen zorgaanbieders. Op een systematische wijze passeren kenmerkende onderwerpen voor de zorgsector de revue, zoals het kennisen arbeidsintensieve karakter van de gezondheidszorg. Vervolgens is de vraag welke strategie in deze omgeving zinvol en passend is. Bij het uitzetten van de strategische koers betrekken we zowel de externe analyse als een interne analyse van de organisatie. Wat zijn de kerncompetenties waarmee de organisatie zich kan onderscheiden? Wat is haar strategische capaciteit ofwel waartoe is zij op dit moment in staat? Wat zijn de sterke en zwakke punten? Naast de rationele kant ontleden we de sociale component: de cultuur van de organisatie, waaronder machtsverhoudingen, vernieuwingszin en de manier waarop besluiten tot stand komen.

5 De link van theorie naar praktijk door middel van inspirerende colleges, intense discussies en waardevolle opdrachten hebben geleid tot een grondige kennis van de zorg en een hecht netwerk. Perfect. Michel Rudolphie, algemeen directeur KWF Kankerbestrijding Module 2: Optimalisering van bedrijfsprocessen Eén van de centrale opdrachten voor het management in de gezondheidszorg is een hoogwaardige en efficiënte dienstverlening. Dit is een opgave die zij delen met managers in de profitsector. En er zijn meer overeenkomsten: snelle technologische ontwikkelingen, een uitdijend assortiment, toenemende klantenwensen en last but not least het streven naar productiviteitsstijging. Goede en doelmatige dienstverlening vereist een intelligente inrichting van de zorgorganisatie. Daartoe vertalen we inzichten op het gebied van kwaliteitsmanagement, operationsmanagement (logistiek), supplychainmanagement en informatiemanagement naar toepassing in de zorgsector. De kernactiviteit in de gezondheidszorg is dienstverlening door professionele zorgverleners. Flexibilisering en decentralisatie van arbeidsvoorwaarden zijn daarom van groot belang. Dat biedt organisaties meer mogelijkheden om eigen keuzes te maken in beloningsstructuren, functiedifferentiatie en flexibele werkvormen. Module 3: Financieel management De financiële exploitatie van zorgaanbieders en zorgverzekeraars krijgt veel aandacht in het programma. We nemen de financiële positie en weerbaarheid van zorginstellingen onder de loep, net als de beoordeling daarvan door diverse belanghebbenden (banken, Waarborgfonds). Vervolgens analyseren we de externe ontwikkelingen in de komende jaren en beoordelen we het effect daarvan op de financiële positie en het financiële beleid van zorginstellingen. We gaan na hoe de geldmarkt in de zorgsector werkt, wat de rol is van de overheid, de Nederlandse Zorgautoriteit en de zorgverzekeraars en welke veranderingen we hierin de komende jaren kunnen verwachten. We bekijken hoe de overheid financiering en budgettering hanteert om de uitgaven te beheersen en hoe zij probeert innovatief ondernemersgedrag en productiviteit binnen de bedrijfstak te bevorderen. De externe omstandigheden stellen hoge eisen aan het strategisch financieel management van organisaties in de gezondheidszorg. Zorgorganisaties kunnen niet meer zonder kostenberekening en -bewaking voor een optimale exploitatie van het zorgaanbod en een verantwoorde prijsstelling. Ook de verwerving van inkomsten wordt steeds complexer. Investeringsvraagstukken komen mede aan de orde omdat de overheid leningen van instellingen niet langer garandeert. Daarmee is ook voor zorgaanbieders het onderwerp ondernemingsfinanciering actueel geworden. In veldwerk onderzoeken deelnemers de stand van zaken rond deze en andere actuele onderwerpen. Module 4: Leiderschap, humanresources en organisatieverandering Het doel van deze module is dat deelnemers een attitude van creatief en verantwoord strategisch ondernemerschap ontwikkelen. Dit doel omvat explicitering en aanscherping van een persoonlijke visie op de maatschappelijke betekenis van de gezondheidszorg, zorgondernemerschap en de strategische koers van de eigen organisatie. Een belangrijke opgave is de implementatie van de strategie in de praktijk. De kennisintensieve aard van zorginstellingen met veel professionals stelt bij organisatieverandering hoge eisen aan het humanresourcesmanagement en de leidinggevende competenties ( soft skills ) van managers. Aan het begin van de opleiding krijgen deelnemers via metingen inzicht in hun persoonlijke effectiviteit. Ze ontvangen uitgebreide feedback op de verkregen resultaten. Tijdens intervisiebijeenkomsten (softskillslab) werken we aan de persoonlijke ontwikkeling. Attitudeontwikkeling is een groeiproces, waaraan ook alle andere programmaonderdelen bijdragen. Module 5: De Nederlandse gezondheidszorg in internationaal en intercultureel perspectief De buitenlandse studiereis omvat een bezoek aan een van de universitaire zusterorganisaties voor management in de gezondheidszorg. Daarnaast gaan we kijken bij geselecteerde zorgaanbieders en instanties die verantwoordelijk zijn voor het gezondheidszorgbeleid ter plaatse. De reis dient een aantal doelen. De confrontatie met een ander zorgsysteem maakt de deelnemers bewust van de impliciete grondslagen van het Nederlandse zorgsysteem. Buitenlandse oplossingen lenen zich zelden voor rechtstreekse toepassing in de Nederlandse situatie, maar kennismaking met een andere aanpak draagt altijd bij aan de verdere ontwikkeling van de eigen visie. Ook in andere programmaonderdelen besteden we aandacht aan het internationale en interculturele perspectief. De culturele diversiteit in de samenleving neemt toe. De uitdaging voor de komende jaren is

6 De wisselwerking tussen programma, groep en de eigen werksituatie maakt dat zowel bedrijfskundige inzichten als persoonlijke kwaliteiten optimaal zijn gegroeid. Eugen Zuiderwijk, huisarts/manager in St.GezondheidsCentra Maarssenbroek om in te spelen op de toenemende diversiteit vraag en de cultuursensitiviteit bij zorgaanbieders te vergroten. Dit raakt alle facetten van de organisatie: van perceptie van klantwensen tot strategische keuzes, de inrichting van de organisatie, humanresourcesmanagement en leiderschap. Module 6: Onderzoeksmethoden en thesis Met de afstudeerthesis tonen deelnemers dat ze zich de verworven kennis en onderzoeksvaardigheden eigen hebben gemaakt. Zij voeren zelfstandig een onderzoek uit naar een strategisch vraagstuk, dat ze beschrijven, analyseren, evalueren en aanpakken. Ze formuleren een probleemstelling rond een strategisch thema uit hun praktijk, bijvoorbeeld vastgoedbeleid, de rol van e-health en domotica, zorginkoopbeleid of franchising. De thesis is daarmee een diepte-investering in een vraagstuk dat voor het werk van de deelnemer in de komende jaren van belang is. Programma De zes modules worden verdeeld over meerdere bijeenkomsten. Het programma voor (data onder voorbehoud) ziet er als volgt uit: (* = bijeenkomst met werkstuk) 20 juni 2012 Introductiebijeenkomst* 4-7 september 2012 Inleiding strategie en marketing* Leiderschap* september 2012 De omgeving van zorgorganisaties (externe analyse)* oktober 2012 Strategische (hulp)bronnen, (kern) competenties en operationsmanagement (interne analyse)* november 2012 Zorgprocessen en operationsmanagement* december 2012 Zorgprocessen en informatiemanagement/ict* januari 2013 Macht, cultuur en strategische besluitvorming* februari 2013 Financiële positionering en extern financieel management* Financieel veldwerk* 7-8 maart 2013 Extern en intern financieel management maart 2013 Intern financieel management april 2013 Concurrentievoordeel en strategische positionering* 9-10 mei 2013 Financieel veldwerk 6-7 juni 2013 Rapportage Financieel veldwerk Evaluatie van strategische keuzes en positionering* september 2013 HRM in kennisintensieve organisaties* Onderzoeksmethoden en thesis* 5-13 oktober 2013 De Nederlandse gezondheidszorg in internationaal en intercultureel perspectief* 6-8 november 2013 Organisatieverandering* Onderzoeksmethoden en thesis november 2013 Organisatieverandering Onderzoeksmethoden en thesis december 2013 Organisatieverandering December april 2014: Schrijven thesis Vanaf januari 2013: 12 dagdelen intervisie (softskillslab) Examens en diploma-uitreiking mei/juni 2014

7 Studielast per onderdeel De studielast is in punten uitgedrukt volgens het internationale European Credit Transfer System (ECTS).* *1 ECTS staat voor 25 studie-/ contacturen. Modules / Cursussen ECTS-punten per semester Strategisch management en marketing sector 1.1 Inleiding strategie en marketing sector De omgeving van zorgorganisaties Macht, cultuur en strategische besluitvorming Concurrentievoordeel en positionering Evaluatie van strategische keuzes en positionering 2 2. Optimalisering van bedrijfsprocessen sector 2.1 Strategische (hulp)bronnen, competenties en operations management Zorgprocessen en logistiek Zorgprocessen en informatiemanagement / ict 2 3. Financieel management van zorgorganisaties 3.1 Extern financieel management Intern financieel management Financieel veldwerk 4 4. Leiderschap, human resources en organisatie verandering 4.1 Leiderschap Softskillslab Organisatieverandering HRM in kennis-intensieve organisaties 4 5. De Nederlandse zorgsector in internationaal en intercultureel perspectief 4 6. Onderzoeksmethoden en thesis Onderzoeksmethoden 2 Master thesis 14 Aantal ECTS punten

8 Bent u onze volgende deelnemer? Aanmelding en informatie Inschrijven en toelatingsprocedure U kunt zich inschrijven via het aanmeldingsformulier, waarbij u een aantal documenten meestuurt, waaronder een cv. Op basis daarvan beoordelen de programmadirecteuren of een intakegesprek kan plaatsvinden. Tijdens dit gesprek bepalen zij of u voldoet aan de toelatingseisen en of uw motivatie aansluit bij de opleiding. Ze beoordelen ook of uw werk- en persoonlijke omstandigheden een succesvolle afronding van het programma binnen twee jaar mogelijk maken. U krijgt een schriftelijke bevestiging van toelating. Informatie Meer informatie is te verkrijgen bij Laura de Bruijn, programmacoördinator. T F E Postadres: Erasmus Universiteit, ibmg Erasmus Centrum voor Management Development T.a.v. Laura de Bruijn, kamer J8-69 r Postbus DR Rotterdam Meer informatie over het Erasmus CMDz vindt u op Kosten Het cursusgeld bedraagt ,- inclusief studiemateriaal en literatuur. Dit bedrag is exclusief de kosten voor de buitenlandse studiereis. De bijeenkomsten vinden plaats op nader bekend te maken locaties in het midden van het land. Reis- en verblijfkosten komen ten laste van de deelnemers.

9 Aanmeldingsformulier MHBA programma juni mei 2014 Ondergetekende geeft zich op voor deelname aan MHBA Kosteloos annuleren kan tot uiterlijk twee maanden voor de startdatum Graag uw cv meezenden bij dit inschrijvingsformulier, voorzien van: een korte beschrijving van uw huidige positie wat uw voornaamste overweging is om deel te nemen aan de MHBA Tevens ontvangen wij graag uw pasfoto, een kopie van uw paspoort/id-card en kopieën van uw diploma s/certificaten. U kunt uw inschrijving zenden naar: Erasmus Universiteit Rotterdam Erasmus CMDz - ibmg (kamer J8-69) T.a.v. Laura de Bruijn, programmacoördinator Postbus 1738, 3000 DR Rotterdam Voor verdere informatie of vragen: T E Voorletters en naam Roepnaam Titel Geboortedatum Geboorteplaats dhr/mw..... Privé-adres... Straatnaam en huisnr. Postcode en plaats Telefoon ... Werkadres Instelling Functie Postadres Postcode en plaats Telefoon... Fax Handtekening Datum Facturen worden gericht aan de financiële administratie van uw instelling; indien u dit anders wenst gaarne dit aangeven. Aangeven wat van toepassing is: Post ontvangen op bovenstaand privé-/werkadres op bovenstaand privé-/werkadres Dieetwensen.

Top Class. Managementdevelopmentprogramma. toekomstige bestuurders in de gezondheidszorg

Top Class. Managementdevelopmentprogramma. toekomstige bestuurders in de gezondheidszorg Top Class programma voor toekomstige bestuurders in de gezondheidszorg In de Top Class laten we de deelnemers zien hoe de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van stakeholders zich tot elkaar verhouden,

Nadere informatie

StrategiSch management in de non-profit Sector

StrategiSch management in de non-profit Sector faculteit recht, economie, bestuur en organisatie Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) Executive & Masterprogramma s tweejarige masteropleiding in de bestuurs- en organisatiewetenschap

Nadere informatie

OPLEIDING SCHOOLLEIDER 2015-2016. Basisbekwaam / Vakbekwaam. 4e leergang

OPLEIDING SCHOOLLEIDER 2015-2016. Basisbekwaam / Vakbekwaam. 4e leergang OPLEIDING SCHOOLLEIDER Basisbekwaam / Vakbekwaam 2015-2016 4e leergang Voorwoord Scholen worden steeds grotere en complexere organisaties. De taken van het management in deze scholen worden daardoor ingewikkelder

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie Studiegids Associate degree- en Bacheloropleiding Management van Informatie 1 1 Inleiding... 4 2 Wie, wat, waar en waarom... 6 Wie zijn wij... 6 Waarom... 6 Wat bieden wij... 6 Waar... 6 3 De opleiding

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK Collegejaar 2013-2014 Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen Aanleiding tot de opleiding Bachelor Social Work De Antilliaanse

Nadere informatie

Informatiepakket Juni 2013 1

Informatiepakket Juni 2013 1 Informatiepakket Juni 2013 1 De Master City Developer opleiding is een topopleiding gericht op stedelijke gebiedsontwikkeling vanuit een integrale benadering. Het is een opleiding die het beste uit praktijk

Nadere informatie

Management in de Zorg

Management in de Zorg Bekijk de video van Michelle met Layar 2015 2016 Management in de Zorg Bachelor of Health Care Management / duaal Deze brochure is verrijkt met Student Iris Dorgelo-Westerveld bij het Diaconessehuis in

Nadere informatie

Hogeschool SDO. Studiegids 2011-2012. Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden

Hogeschool SDO. Studiegids 2011-2012. Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden HBO Bedrijfskunde HBO Bedrijfskundige Informatica HBO Payrollopleidingen Korte HBO Leergangen HBO Maatwerk en incompany Erkend door het Ministerie van OCW

Nadere informatie

Managementwetenschappen

Managementwetenschappen Managementwetenschappen Bacheloropleiding Masteropleidingen studiegids 2009-2010 Inhoud 02 Voorwoord 03 Studeren aan de Open Universiteit Nederland Studeren in een elektronische leeromgeving 05 Studiemogelijkheden

Nadere informatie

Master Integraal Leiderschap. Tweejarige masteropleiding voor leidinggevenden PO, VO, MBO, HBO

Master Integraal Leiderschap. Tweejarige masteropleiding voor leidinggevenden PO, VO, MBO, HBO Master Integraal Leiderschap Tweejarige masteropleiding voor leidinggevenden PO, VO, MBO, HBO Programmagids 2015-2016 Master Integraal Leiderschap 2015-2016 Inhoud pagina Voorwoord 2 Inleiding 3 Voor wie?

Nadere informatie

Executive Master of Finance and Control De post-masteropleiding tot registercontroller

Executive Master of Finance and Control De post-masteropleiding tot registercontroller Executive Master of Finance and Control De post-masteropleiding tot registercontroller Inhoud Het bedrijfseconomisch geweten van de organisatie 5 : iets voor u? 7 Groningse accenten: een waardevolle voorsprong

Nadere informatie

Hogeschool Zeeland, Vlissingen

Hogeschool Zeeland, Vlissingen Hogeschool Zeeland, Vlissingen Opleiding: Personeel en Arbeid, hbo-bachelor; Croho: 34609 Varianten: voltijd, deeltijd Visitatiedatum: 9 januari 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, april 2008

Nadere informatie

Opleiding Operational Auditing. kpmg.nl

Opleiding Operational Auditing. kpmg.nl Risk Consulting Opleiding Operational Auditing kpmg.nl 3 Section or Brochure name Inhoudsopgave Voorwoord 5 Profiel van de opleiding 8 Praktische informatie 13 Kosten en aanmelding 14 Bijlage 16 Wie zijn

Nadere informatie

Opleiding Schoolleider

Opleiding Schoolleider Opleiding Schoolleider Post-HBO opleiding voor leidinggevenden in het onderwijs Jaar 1 Basisbekwaam Jaar 2 Vakbekwaam Programmagids 2014-2015 Opleiding Schoolleider 2014/2015 Inhoud pagina Voorwoord 2

Nadere informatie

Hogeschool NCOI. Business IT & Management. Uitgebreide opleidingsbeoordeling

Hogeschool NCOI. Business IT & Management. Uitgebreide opleidingsbeoordeling Hogeschool NCOI Business IT & Management Uitgebreide opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) November 2013 2/67 NQA - Hogeschool NCOI: Business IT & Management - UOB Inleiding Dit visitatierapport

Nadere informatie

MANAGEMENT DEVELOPMENT PROGRAMMA. ziekenhuisapothekers. Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers

MANAGEMENT DEVELOPMENT PROGRAMMA. ziekenhuisapothekers. Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers MANAGEMENT DEVELOPMENT PROGRAMMA ziekenhuisapothekers Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers Academie voor Medisch Specialisten maart 2010 Management Development programma voor ziekenhuisapothekers

Nadere informatie

Christelijke Hogeschool Windesheim. Executive Master of Business Administration

Christelijke Hogeschool Windesheim. Executive Master of Business Administration Christelijke Hogeschool Windesheim Executive Master of Business Administration Netherlands Quality Agency (NQA) Oktober 2011 2/63 NQA Chr. Hs. Windesheim: hbo-masteropleiding Executive Master of Business

Nadere informatie

OPLEIDINGEN SCHOOLLEIDERS PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS

OPLEIDINGEN SCHOOLLEIDERS PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS OPLEIDINGEN SCHOOLLEIDERS PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS 2012-2013 Penta Nova, Academie voor Schoolleiderschap Penta Nova, Academie voor Schoolleiderschap, is opgericht in januari 2009 als opvolger van

Nadere informatie

Nyenrode Tax Assurance Academy executive post master tax assurance

Nyenrode Tax Assurance Academy executive post master tax assurance Nyenrode Tax Assurance Academy executive post master tax assurance inhoudsopgave 3 4 8 10 Voorwoord Executive post Master Tax Assurance Toelichting programma Aanmelding en inlichtingen 2 Executive post

Nadere informatie

M Educational Management Nederlandse School voor Onderwijsmanagement. Verslag van de uitgebreide opleidingsbeoordeling 18 en 19 januari 2012

M Educational Management Nederlandse School voor Onderwijsmanagement. Verslag van de uitgebreide opleidingsbeoordeling 18 en 19 januari 2012 Vlindersingel 220 3544 VM Utrecht 0308782087 www.aequi.nl info@aequi.nl M Educational Management Nederlandse School voor Onderwijsmanagement Verslag van de uitgebreide opleidingsbeoordeling 18 en 19 januari

Nadere informatie

Bacheloropleiding Management in de Zorg

Bacheloropleiding Management in de Zorg Studiegids Bacheloropleiding Management in de Zorg 2015-2016 Studiegids Bacheloropleiding Management in de Zorg Instituut Verpleegkundige Studies 2015-2016 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van

Nadere informatie

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Commerciële Economie deeltijd en duaal. Hogeschool NCOI

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Commerciële Economie deeltijd en duaal. Hogeschool NCOI Adviesrapport accreditatie hbo-bacheloropleiding Commerciële Economie deeltijd en duaal Hogeschool NCOI Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. HEAO Small business & retailmanagement LOI Hogeschool. CROHO-nummer 34422

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. HEAO Small business & retailmanagement LOI Hogeschool. CROHO-nummer 34422 ONDERZOEKSVERSLAG Rapportage van de toetsing van HEAO Small business & retailmanagement LOI Hogeschool CROHO-nummer 34422 aan het NVAO Accreditatiekader De visitatie vond plaats op 11 december 2003 en

Nadere informatie

EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL FACULTEIT DER ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE. Vrije Universiteit Amsterdam

EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL FACULTEIT DER ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE. Vrije Universiteit Amsterdam EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL FACULTEIT DER ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE Vrije Universiteit Amsterdam Maart 2011 Uitgave: Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel

Nadere informatie

Onderwijsleiderschap. Gecombineerd masterprogramma voor docenten en leidinggevenden. Master Integraal Leiderschap & Master Professioneel Meesterschap

Onderwijsleiderschap. Gecombineerd masterprogramma voor docenten en leidinggevenden. Master Integraal Leiderschap & Master Professioneel Meesterschap Onderwijsleiderschap Gecombineerd masterprogramma voor docenten en leidinggevenden Master Integraal Leiderschap & Master Professioneel Meesterschap Programmagids 2013 Onderwijsleiderschap 2013 Inhoud pagina

Nadere informatie

Associate degree Management in de Zorg

Associate degree Management in de Zorg Bekijk de video van Dido met Layar 2015 2016 Associate degree Management in de Zorg Associate degree of Health Care Management / duaal Deze brochure is verrijkt met Student Wilma de Vreugd bij Verpleeghuis

Nadere informatie

Studiegids. Voorjaar 2008

Studiegids. Voorjaar 2008 Studiegids Voorjaar 2008 Studiegids Voorjaar 2008 MBA-programma fase 2 en 3 Copyright, voorjaar 2008 Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

BACHELOR CLASSES A V O N D O P L E I D I N G E N

BACHELOR CLASSES A V O N D O P L E I D I N G E N FACULTEIT PEOPLE & BUSINESS MANAGEMENT SITTARD UNIT PROFESSIONALS EN ONDERNEMINGEN BACHELOR CLASSES A V O N D O P L E I D I N G E N PBM 2010 FACULTEIT PEOPLE & BUSINESS MANAGEMENT UNIT PROFESSIONALS EN

Nadere informatie