Percentage van alle. grootteklasse die. Drechtsteden die. Percentage van. gemeenten in. Papendrecht. "j" scoren. "j" scoren.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Percentage van alle. grootteklasse die. Drechtsteden die. Percentage van. gemeenten in. Papendrecht. "j" scoren. "j" scoren."

Transcriptie

1 Papendrecht Percentage van alle gemeenten in grootteklasse die "j" scoren Percentage van Drechtsteden die "j" scoren Deel 1: Algemeen Hoofddoel algemeen Tevredenheid college n 0% 17% 2. Tevredenheid raad n 0% 0% 3. Tevredenheid medewerkers in"lijn" n 7% 17% 4. Tevredenheid medewerkers van de staf en ondersteuning n 0% 17% 1. Missie, visie, prestatie-indicatoren a. De staf en ondersteunende afdelingen hebben een duidelijke missie en een visie geformuleerd op de taken die zij dienen uit te voeren. j 40% 67% b. Zij hebben dit in overleg met elkaar en met hun interne opdrachtgevers vastgesteld. n 20% 50% c. De missie, visie en prestatie-indicatoren zijn vastgelegd in een beknopt werkplan van de afdeling. j 33% 50% d. Dit is bekend bij de medewerkers van de afdeling en bij de interne klanten. j 13% 33% 2. Verhouding staf - lijnmanagement a. De stafafdelingen ontwerpen de kaders voor hun beleidsterrein en ondersteunen op dit terrein het lijnmanagement. j 100% 100% b. Het lijnmanagement stelt deze kaders vast. n 73% 83% c. Staf en lijn dragen de kaders uit en zien toe op de naleving ervan. j 67% 67% 3. Producten en leveringsvoorwaarden a. Het werkplan van de afdelingen bevat een kort en duidelijk overzicht van hun belangrijkste producten en van de voorwaarden waaronder deze producten worden geleverd. j 47% 50% b. Dit overzicht wordt tevens aan de interne klanten verstrekt. j 20% 17% c. De staf en ondersteunende afdelingen peilen perodiek (eens in de circa twee jaar) wat de mening is van de interne klanten over de producten. n 0% 17% 4. Processen a. De belangrijkste processen van de staf en ondersteuning zijn helder beschreven. n 13% 17% b. Deze beschrijvingen worden eens in de twee à drie jaar geactualiseerd. n 7% 17% 5. Structuur en taakverdeling a. De taakverdeling binnen de staf en ondersteuning is helder vastgelegd. j 67% 83% b. Interne klanten weten wie waarvoor het aanspreekpunt is. Dit is vastgelegd in een beknopt overzicht en eventueel op intranet. n 67% 67% 6. Cultuur en managementstijl a. Het management heeft de gewenste cultuur omschreven. Daarin zijn begrippen als resultaaten klantgerichtheid opgenomen. j 80% 83% b. Het management maakt met medewerkers heldere afspraken en spreekt hen daar ook op aan. Dit blijkt uit verslagen van formele gesprekken en werkoverleg. j 47% 50% 7. Interne doorbelasting a. De beïnvloedbare kosten van producten worden doorbelast aan het 'primaire proces' van de gemeente, op basis van de mate waarin hiervan gebruik wordt gemaakt. j 80% 83% b. Er worden geen interne rekeningen verstuurd, gezien de administratieve rompslomp die dit met zich meebrengt. j 100% 100% c. De niet-beïnvloedbare kosten worden doorbelast op basis van algemene verdeelsleutels. j 87% 100% 8. Bepaling omvang staf en ondersteuning a. Er is een vaste verhouding tussen de omvang van het primaire proces en de omvang van de staf en ondersteuning (in fte s). Deze verhouding is vastgesteld en wordt vervolgens bewaakt. n 7% 17%

2 De gemeente past de volgende methoden toe om de juiste omvang van de staf en ondersteuning vast te stellen: b. Benchmarken. 0 53% 33% c. Staf en ondersteuning-value-analyse: kosten van staf en ondersteuning in verband brengen met oordeel van afnemers over nut en kwaliteit. n 0% 17% d. Doorlichting van specifieke staf en ondersteunende processen. j 47% 33% Eindoordeel Algemeen 56% 40% 49% Deel II: Specifieke inhoudelijke aspecten Personeel en Organisatie Hoofddoel P&O Tevredenheid college n 0% 0% 2. Tevredenheid raad n 0% 0% 3. Tevredenheid management n 0% 17% 4. Tevredenheid medewerkers n 7% 33% 1. Personeelsbeheer en -administratie a. De personeelsdossiers zijn op orde. j 80% 83% b. De salarisadministratie inclusief de uitbetalingen van vergoedingen verloopt feilloos. j 93% 100% c. P&O is goed op de hoogte van personele regelingen, CAO en wetgeving op dit terrein. j 100% 100% d. De informatievoorziening op het terrein van P&O is adequaat en afgestemd op de doelgroep. j 73% 83% e. Voor het wijzigen van personeelsgegevens is een Employee Self Service pakket ingevoerd. Medewerkers kunnen geautomatiseerd adreswijzigingen doorgeven. n 0% 17% 2. Functiebeschrijvingen/competentieprofielen a. In beginsel worden alle functies in de gemeente beschreven en gewaardeerd. j 93% 83% b. Voor elke functie is vastgesteld welke resultaten behaald moeten worden. De resultaatafspraken omschrijven 'wat' van iemand verwacht wordt. j 27% 17% c. Voor elke functie is vastgesteld welke competenties nodig zijn. Competenties beschrijven het gedrag dat nodig is om die doelen te realiseren. j 20% 17% 3. Functionerings- en beoordelingsgesprekken a. Met elke medewerker wordt jaarlijks een functionerings- en een beoordelingsgesprek gevoerd. n 60% 67% b. Er zijn formats beschikbaar als leidraad voor deze gesprekkenen en voor het maken van het gespreksverslag. Deze formats worden daadwerkelijk gebruikt. j 100% 100% c. P&O houdt een overzicht bij van functionerings- en beoordelingsgesprekken die hebben plaatsgevonden. j 47% 100% d. P&O ondersteunt leidinggevenden in hun vaardigheden om gesprekken te voeren door middel van coaching of trainingen. j 47% 50% e. Binnen de gemeente is er sprake van een bewust beloningsbeleid (onder meer door een koppeling tussen beoordeling en beloning). j 60% 50% 4. Instroom en uitstroom a. De selectieprocedure is vastgesteld. Taken en bevoegdheden van de betrokkenen (p&o, management, ) zijn daarbij vastgelegd en bij allen bekend. j 93% 100% b. De procedure verloopt conform de beschreven taakverdeling. j 80% 83% c. Selectieprocedures duren vrijwel altijd korter dan drie maanden. n 80% 50% d. Er wordt geselecteerd op basis van eenduidige criteria met een vastgelegde methode. n 7% 0% e. Alle vertrekkende medewerkers worden uitgenodigd voor een exit-interview met P&O. n 27% 17%

3 5. Opleiding en ontwikkeling a. Elke medewerker heeft een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP), waarin wordt vastgelegd hoe een medewerker zich verder kan ontwikkelen binnen de functie en welke afspraken daarover worden gemaakt. j 13% 17% b. Er is een handleiding beschikbaar voor het schrijven van een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP). j 40% 67% c. Op basis van het POP maakt de medewerker in overleg met de leiding-gevende jaarlijks afspraken, bijvoorbeeld over het volgen van opleidingen. j 20% 33% d. Per medewerker is er een opleidingsbudget beschikbaar dat goed is voor ten minste vijf dagen opleiding per jaar. n 20% 33% 6. Verzuimbeleid a. P&O heeft een arbeidsverzuimbeleid opgesteld. j 87% 83% b. Leidinggevende zijn opgeleid in het houden van verzuimgesprekken. n 33% 50% c. P&O heeft een arbobeleid opgesteld. j 100% 100% 7. Organisatie-advies a. P&O stelt op verzoek beleidsnotities op over de personele en financiële consequenties van aanpassingen in de organisatie. j 87% 83% b. Managers zijn niet verplicht bij organisatievragen te rade te gaan bij P&O; zij raadplegen P&O echter vrijwillig. j 80% 67% c. P&O wordt vrijwel altijd gevraagd trajecten van organisatieverandering te begeleiden en te ondersteunen. n 53% 33% d. P&O adviseert het gemeentebestuur en management over de inrichting van de organisatie. n 33% 0% 8. Buffer en antenne a. Hoofd P&O (of directeur P&O) heeft zitting in het managementteam. n 40% 50% b. P&O bereidt het overleg met OR (en vakbonden) voor en neemt hier aan deel. j 80% 83% c. P&O voert periodiek een medewerkerstevredenheidsonderzoek uit. n 20% 50% 9. De integraliteit van het personeelsbeleid a. De afdeling heeft een personeelsbeleidsplan opgesteld. Dit is afgestemd op de verschillende doelgroepen in de organisatie (leeftijd, opleidingsniveau, functiegroepen, geslacht, etcetera). n 13% 33% b. De personeelsinstrumenten werving & selectie, functioneringsgesprekken, beoordeling en ontwikkeling zijn op elkaar afgestemd door middel van competenties. n 7% 0% c. Het personeelsbeleid is afgestemd op de doelstellingen en strategie van de gemeente. n 40% 33% d. De gemeente heeft kerncompetenties (of gemeenschappelijke competenties) vastgesteld en in het personeelsbeleid ingepast. j 20% 33% e. Het personeelsbeleid sluit goed aan bij de situatie op de arbeidsmarkt. n 47% 33% Eindoordeel P&O 54% 47% 50% Informatisering & Automatisering Hoofddoel I&A 3 284% 3 1. De mate waarin de afdeling zich houdt aan het afgesproken dienstverleningsniveau. n 7% 17% 2. Tevredenheid college n 13% 17% 3. Tevredenheid raad n 27% 50% 4. Tevredenheid management n 27% 50% 5. Tevredenheid burgers n 20% 50% 1. Infrastructuur a. Alle gemeentelijke locaties zijn op één netwerk aangesloten. j 93% 100% b. De ICT- infrastructuur is zoveel mogelijk gestandaardiseerd. De PC, het besturingssysteem en de Office versie zijn uniform. j 100% 100% c. I&A registreert vrijwel alle onderdelen van de ICT-infrastructuur en bewaakt de werking en capaciteit j 87% 100% d. De werking van de ICT-infrastructuur is stabiel. j 73% 100%

4 2. Applicaties a. De I&A- afdeling weet welke medewerker welke applicatie gebruikt. j 87% 83% b. De I&A-afdeling beheert de licenties van de in gebruik zijnde applicaties. j 73% 50% c. Alle sectoren/diensten gebruiken dezelfde applicaties voor soortgelijke werkzaamheden. Er is bijvoorbeeld slechts één tijdschrijfapplicatie. j 93% 83% d. Gegevens worden slechts eenmalig in een applicatie ingevoerd. Daar waar nodig zijn applicaties onderling gekoppeld. n 13% 17% e. Gegevensverzamelingen bij verschillende sectoren/diensten sluiten op elkaar aan en zijn op elkaar afgestemd. j 13% 17% 3. Beveiliging en back-up a. De I&A-afdeling heeft een plan opgesteld voor het beveiligen en opslaan van informatie. j 73% 67% b. Daarin is, in overleg met de diensten/sectoren, aangegeven welke risico's (virussen, hacking, diefstal en brand) zijn afgedekt en op welke wijze. n 47% 17% c. Daarin is een zorgvuldige afweging gemaakt tussen de kans op en kosten van een calamiteit en enerzijds en de kosten van preventieve maatregelen anderzijds. n 33% 0% d. Dit plan wordt daadwerkelijk uitgevoerd en heeft het beoogde effect. n 53% 17% 4. Elektronische dienstverlening aan de burger a. De gemeente heeft een website waarin de meest basale informatie zoals telefoonnummers, bezoekadres, etcetera is opgenomen. j 100% 100% b. Op de website is informatie te vinden over de producten en diensten van de gemeente. j 100% 100% c. De burger kan producten en diensten aanvragen via de website van de gemeente. j 53% 67% d. De afhankelijk van deze aanvragen gebeurt voorzover mogelijk electronisch. n 7% 17% 5. Interne dienstverlening a. De wijze waarop I&A producten en diensten levert is in een SLA overeengekomen met het management van sectoren/diensten. n 0% 17% b. I&A rapporteert periondiek aan de sectoren/diensten over de voortgang van de SLA. n 0% 0% c. De I&A-afdeling werkt volgens een kwaliteitssysteem (bijvoorbeeld ITIL), waarin is beschreven hoe het beheer is vormgegeven. De gebruiker merkt dit doordat de afdeling niet rent van incident naar incident, maar problemen proactief en structureel oplost. n 13% 17% 6. Helpdesk a. De I&A-afdeling kent slechts één ingang (helpdesk/ telefoonnummer) voor aanvragen en storingsmeldingen. j 93% 100% b. De I&A-afdeling is tijdens kantooruren voortdurend goed bereikbaar. j 93% 100% c. De I&A-afdeling verhelpt 60 à 70% van alle meldingen direct aan de telefoon. n 87% 83% d. De overige meldingen krijgen een prioriteit toegewezen en worden op volgorde van prioriteit afgehandeld. j 87% 100% e. Vrijwel geen melding staat langer dan 1 dag open. Dit wordt actief bewaakt. n 33% 50% 7. I&A beleid a. De I&A-afdeling heeft een gemeentebreed informatiebeleidsplan opgesteld. j 60% 67% b. Dit beleidsplan is in samenspraak met het management van diensten/sectoren tot stand gekomen, afgestemd op de behoefte van de lijn en van de burgers. j 53% 67% c. Hierin is o.m. de samenhang van applicaties, gegevens en bedrijfsprocessen uitgewerkt. j 47% 50% d. De noodzakelijke ICT investeringen (Personeel, apparatuur, programmatuur) zijn in een meerjarig investeringsplan vastgelegd. n 60% 50% e. De uit het informatiebeleidsplan voorvloeiende I&A activiteiten, projecten en programma s worden centraal bewaakt en zijn afgestemd op de planning & control cyclus. n 40% 50% Eindoordeel I&A 51% 52% 56% Financien & Control Hoofddoel Financien & Control Tevredenheid college n 13% 33% 2. Tevredenheid raad n 13% 17% 3. Tevredenheid management n 13% 33% 4a. De accountant geeft een goedkeurende verklaring af, zonder voorbehouden. n 73% 50% 4b. Aanbevelingen in de managementletter worden adequaat opgepakt. j 67% 83% 5. De jaarrekening is uiterlijk medio februari gereed. j 13% 33%

5 1. Administratieve gemeente a. De financiële afdeling heeft een handboek Administratieve Organisatie opgesteld. n 7% 33% b. Er is een medewerker verantwoordelijk voor het bijhouden ervan en voor het doorgeven van wijzigingen aan de betrokkenen. n 13% 17% c. Het wordt gebruikt als handleiding in de dagelijkse praktijk, bij wisseling van personeel, introductie en opleiding en bij controle door derden. n 0% 0% 2. Mandaten a. Mandaten betreffen de toewijzing van de bevoegdheid tot handelen: contracten sluiten, betalingen verrichten en dergelijke. De financiële afdeling heeft een tabel opgesteld waarin men bevoegdheden heeft toegewezen aan personen. Daarin is vastgelegd welke personen 'tekenbevoegd' zijn en tot welk bedrag. j 93% 83% b. Een medewerker van de financiële afdeling houdt de mandaatregelingen bij. j 73% 100% c. De mandaten worden gebruikt bij introductie van personeel en bij controles. n 47% 50% 3. Rekeningstelsel a. De administratie kent een gelaagde structuur van kostenplaatsen, die in overeenstemming is met de organisatiestructuur van de gemeente. j 93% 100% b. Naast kostenplaatsen (afdelingen) worden er ook kostendragers (producten) en kostensoorten onderscheiden. j 100% 100% c. Het stelsel is vastgelegd in handboekvorm en wordt bijgehouden. n 40% 50% d. Medewerkers verantwoorden op basis van urenregistratie de bestede tijd per product. j 73% 83% 4. Organisatie financiële afdeling a. De controller is aanwezig bij MT-vergaderingen. n 80% 67% b. Hij neemt daarin een belangrijke positie in. j 73% 83% c. Hij combineert de cijfers met beleid en brengt in het MT voorstellen in voor beleidswijzigingen. j 53% 83% 5. Begroting a. De gemeente werkt op basis van een productbegroting en integrale kostprijzen per product. j 80% 83% b. De producten zijn helder gedefinieerd, zijn meetbaar en de wijze waarop kosten aan producten worden toegerekend, is duidelijk. j 40% 50% c. De gemeente heeft in oktober 2003 de programmabegroting af. j 93% 100% d. De financiële afdeling verstrekt een duidelijk en gebruiksvriendelijk sjabloon voor de begroting aan de beleidsafdelingen. Na invulling daarvan door de beleidsafdelingen, zorgt de financiële afdeling voor de consolidatie van alle deelbegrotingen en de confrontatie met de beschikbare middelen. Zij legt dit vervolgens voor aan college en MT, dat de prioriteiten stelt. j 80% 100% 6. Financiële rapportage a. De afdeling heeft beleid ontwikkeld ten aanzien van de P&C-cyclus. Dit is uitgewerkt in een volledig ontwikkelde methodiek van rapporteren, als onderdeel van de planning-en-controlcyclus. j 87% 100% b. Het management ontvangt minimaal tweemaandelijks een rapportage, binnen tien dagen na het afsluiten van een periode n 20% 0% c. De rapportages koppelen kosten aan resultaten van activiteiten en aan beleidsdoelen. j 13% 33% d. De afdeling heeft een overzicht wanneer welk beleidsterrein wordt doorgelicht, uit hoofde van het dualisme (art 213 a). j 20% 50% e. De rapportage geeft zicht op de belangrijke verschillen en biedt prognoses. j 67% 100% f. Aan de presentatie wordt uitdrukkelijk zorg besteed: een combinatie van schriftelijke en mondelinge presentatie en visuele hulpmiddelen (bijvoorbeeld afwijkingen aangeven in kleur). n 40% 83% g. De afdeling heeft binnen enkele dagen een antwoord op ad-hoc vragen naar aanvullende informatie. j 100% 100% 7. Treasury/liquiditeiten a. De gemeente heeft een treasurystatuut, waarin is vastgelegd wie tot welke treasurybeslissingen bevoegd is (kapitaalfinanciering, deposito, etcetera). j 100% 100% b. De gemeente houdt een liquiditeitsplanning bij voor de korte termijn (op maandbasis) en de lange termijn (op jaarbasis). Daarin is het risico op onder- en overliquiditeit goed zichtbaar. j 60% 67% c. De liquiditeitsplanning wordt daadwerkelijk maandelijks gebruikt om beslissingen te nemen. j 47% 50% Eindoordeel F&C 64% 54% 64%

6 Juridische Zaken Hoofddoel Juridische Zaken Tevredenheid college n 0% 0% 2. Tevredenheid raad n 0% 0% 3. Tevredenheid management n 0% 17% 4. Tevredenheid medewerkers n 0% 17% 5. De leden van de commissie bezwaar en beroep en de ombudscommissie of ombudsman. n 20% 17% 1. In rechte vertegenwoordigen van de gemeente a. Burgers worden duidelijk op de hoogte gesteld van de mogelijkheden om beroep aan te tekenen tegen beslissingen van de gemeente. j 100% 100% b. Beroep- en bezwaarprocedures en ombudsprocedures verlopen binnen de daarvoor geldende termijnen. j 60% 50% c. De schriftelijke stukken behorend bij beroep- en bezwaarprocedures en ombudsprocedures zijn helder en inzichtelijk. n 93% 83% d. De communicatie met de burgers die beroep- en bezwaarprocedures en ombudsprocedures voeren verloopt helder en inzichtelijk. j 93% 83% e. De beschikkingen of regelingen worden voor de burgers van een duidelijke toelichting voorzien. n 73% 50% f. De termijnen die gelden rondom gerechtelijke procedures worden gehaald. j 67% 67% g. De medewerkers van de afdeling vertegenwoordigen zelfstandig het gemeentelijk belang in gerechtelijke procedures. j 100% 100% h. De medewerkers zijn aanwezig ter zitting en voeren zelfstandig verweer. j 100% 100% 2. Juridisch advies a. De afdeling wordt door de sectoren in een vroeg stadium van de beleidsvoorbereiding ingeschakeld voor het geven van juridisch advies of het leveren van juridische inbreng. n 53% 50% b. Het opstellen van een belangrijke verordening gebeurt in overleg met medewerkers van de afdeling Juridische Zaken. j 80% 83% c. De afdeling wordt bij juridische problemen in de sectoren ingeschakeld. j 87% 83% 3. Juridische control (kwaliteitsbeheersing) a. De afdeling heeft vastgelegd welke juridisch risicovolle activiteiten wanneer worden getoetst op juridische kwaliteit. j 20% 50% b. De afdeling vertaalt nieuwe wet- en regelgeving naar de eigen gemeentelijke situatie en biedt ondersteuning bij de implementatie ervan. j 60% 83% c. De afdeling biedt ondersteuning bij het opstellen van verordeningen. j 87% 100% d. Gemeentelijke verordeningen worden zo beheerd dat de sectoren weten dat het beheer bij JZ ligt. De afdeling heeft op elk moment een actuele versie beschikbaar. j 40% 33% e. Gemeentelijke verordeningen worden zo beheerd dat raadsleden en burgers te allen tijde inzage hebben (bv. via internet of openbaar raadsinformatiesysteem) j 53% 67% f. Contracten worden zo beheerd dat sectoren weten dat het beheer bij JZ ligt. De aflooptermijnen zijn duidelijk en de contracten zijn eenvormig. n 7% 0% 4. Algemeen a. De afdeling kent een systeem waarmee relevante wijzigingen in wet- en regelgeving en gemeentelijke verordeningen aan de medewerkers kenbaar worden gemaakt. n 27% 33% b. Teksten van gemeentelijke verordeningen zijn altijd beschikbaar ter raadpleging. j 80% 83% c. Teksten van wet- en regelgeving zijn altijd beschikbaar ter raadpleging. j 93% 83% d. Europese regelingen zijn bekend en worden waar mogelijk ten voordele van de gemeente gebruikt. n 13% 33% Eindoordeel Juridische Zaken 58% 54% 56%

7 Bestuurszaken en bestuursondersteuning Hoofddoel Bestuurszaken en -ondersteuning Tevredenheid college n 7% 17% 2. Tevredenheid raad n 0% 0% 3. Tevredenheid management n 7% 17% 4. Tevredenheid medewerkers n 0% 0% 1. Administratieve ondersteuning van het bestuur a. De agenda voor BenW telt bijna nooit teveel agendapunten voor de beschikbare tijd. j 73% 83% b. Ter vergadering worden slechts zelden agendapunten toegevoegd. j 87% 67% c. De documenten voor de vergadering van BenW worden vrijwel altijd tijdig verspreid. j 93% 100% d. De verslagen van BenW zijn vrijwel nooit aanleiding voor inhoudelijke opmerkingen door collegeleden of vragen uit de organisatie. j 80% 100% e. De besluitenlijst van BenW is openbaar. j 100% 100% f. De commissie- en raadsstukken worden vrijwel altijd tijdig verspreid. j 93% 100% g. Ter vergadering worden slechts zelden agendapunten toegevoegd. j 100% 100% h. De documenten voor de vergadering van raad en commissies worden tijdig verspreid. j 93% 100% i. De verslagen van raad en commissies zijn vrijwel nooit aanleiding voor inhoudelijke opmerkingen voor raadsleden of vragen uit de organisatie. j 100% 100% 2. Interne bestuurlijke organisatie a. Het reglement van orde van het college is up to date en er wordt volgens dit reglement vergaderd. j 73% 67% b. De afdeling onderhoudt een lange termijn agenda ten behoeve van het college. j 40% 67% c. Het proces van voorbereiding van de vergaderingen van het college is vastgelegd en bekend bij bestuurders en organisatie en verloopt dienovereenkomstig. j 100% 100% d. Het proces verloopt ook daadwerkelijk zo (denk aan parafen en termijnen). j 93% 83% f. Voor de aanbieding van stukken aan het college is een aanbiedingsformulier vervaardigd waarop tenminste worden aangegeven: een samenvatting, de financiële consequenties, de capacitaire consequenties, de communicatieve aandachtspunten, de noodzaak van betrokkenheid van de OR en de juridische risico s. j 80% 83% g. Het reglement van orde van de raad is up to date en er wordt volgens dit reglement vergaderd. j 93% 83% h. De afdeling onderhoudt een lange termijn agenda ten behoeve van de raad. n 53% 67% i. Het proces van voorbereiding van de vergaderingen van de raad is vastgelegd en bekend bij bestuurders en organisatie. j 100% 100% j. Het proces verloopt in de praktijk daadwerkelijk zo (denk aan parafen en termijnen). j 93% 83% k. Voor de aanbieding van stukken aan de raad vindt een check plaats op overeenstemming met de scheiding tussen raad en college op basis van het dualisme. j 80% 83% l. De afdeling heeft op het gebied van de inrichting en werkwijze van bestuursorganen beleid (dualisme) ontwikkeld. Dit beleid wordt uitgevoerd. j 73% 100% m. Het burgerjaarverslag biedt een compleet en inzichtelijk overzicht van de kwaliteit van de dienstverlening en burgerparticipatie. j 80% 67% 3. Beleidscoördinatie a. De afdeling coördineert de uitvoering van specifiek bestuurlijk gerelateerde projecten (bijvoorbeeld: collegeprogramma). j 40% 83% b. De afdeling ontwikkelt mede strategisch beleid. j 40% 83% c. De afdeling is effectief in de monitoring van de daadwerkelijke uitvoering van strategisch beleid. n 7% 33% 4. Externe bestuurlijke organisatie a. De medewerkers van de afdeling geven advies aan het bestuur over relevante nieuwe beleidsontwikkelingen als het gaat om organisatie van het binnenlands bestuur op het niveau van Rijk of provincie. j 67% 67% b. Er bestaat een compleet overzicht van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden waarin de gemeente participeert. j 100% 83% c. Er bestaat een visie op intergemeentelijke samenwerking, daarin wordt aandacht besteed aan voorkeurspartners en keuze van onderwerpen. j 67% 83% d. De medewerkers coördineren de capacitaire en inhoudelijke bijdrage van de gemeente aan dergelijke regelingen. n 33% 67% Eindoordeel Bestuurszaken en -ondersteuning 78% 68% 74%

8 Communicatie Hoofddoel Communicatie Het imago van de gemeente bij al haar stakeholders n 27% 17% 2. Tevredenheid college n 27% 0% 3. Tevredenheid raad n 7% 17% 4. Tevredenheid medewerkers n 7% 0% 5. Tevredenheid burgers n 33% 17% 1. Concerncommunicatie a. Communicatie heeft een communicatieplan opgesteld voor externe en interne communicatie. j 73% 83% b. Voor elke doelgroep is een communicatiedoel geformuleerd en is een selectie gemaakt van geschikte media. n 33% 50% c. Het plan is gebaseerd op imago-onderzoek, klanttevredenheidsonderzoek en op een sensitieve houding voor signalen van burgers. n 27% 33% d. De afdeling handelt conform het communicatieplan. n 40% 50% e. Communicatie bewaakt bij de totstandkoming van reguliere producten de vormgeving, de kwaliteit van de teksten en het drukwerk; j 73% 67% f. De afdeling stelt voorschriften en oefent control uit ten aanzien van extern presenteren en positioneren van de gemeente als gemeente (stadspromotie). n 40% 50% g. De afdeling stelt voorschriften op en oefent control uit ten aanzien van extern presenteren en positioneren van de gemeente als werkgever (arbeidsmarktcommunicatie). n 13% 0% h. Communicatie waarborgt de actualiteit en kwaliteit van de teksten op de internetsite n 73% 83% i. De afdeling heeft een breed en toegankelijk netwerk van relaties bij diverse media op lokaal, regionaal en landelijk niveau. j 87% 100% 2. Bestuurscommunicatie a. De afdeling heeft een open oog en oor voor publicitaire kansen voor de gemeente en individuele bestuurders. n 53% 33% b. De afdeling is tijdens werktijden altijd bereikbaar voor journalisten. Bij afwezigheid heeft de afdeling achtervang geregeld. j 100% 100% c. De afdeling handelt vragen van journalisten dezelfde dag nog af j 100% 100% 3. Beleidscommunicatie a. De afdeling wordt door de sectoren in een vroeg stadium van de beleidsvoorbereiding ingeschakeld voor het geven van communicatief advies. n 20% 17% b. De afdeling werkt met vaste aanspreekpunten voor de sectoren. j 60% 67% c. De afdeling geeft voorlichting over de gemeentelijke producten en diensten. n 60% 50% d. Er is een visie op de inzet van interactief beleid. j 60% 67% e. De afdeling gebruikt de internetsite bij het vormgeven van interactief beleid. n 53% 33% 4. Interne communicatie a. De gemeente beschikt over een wekelijks informatiemedium voor medewerkers. j 27% 33% b. De gemeenten beschikt over een digitaal platform (bv. intranet) voor medewerkers. j 73% 100% c. De afdeling besteedt bij de interne communicatie aandacht aan informatie waarmee medewerkers hun werk goed kunnen uitvoeren, informatie over de richting die de organisatie opgaat en informatie die ervoor zorgt dat de medewerkers hun werk gemotiveerd doen. n 53% 83% Eindoordeel Communicatie 36% 49% 50% Facilitaire dienst Hoofddoel Facilitaire Dienst De mate waarin de afdeling zicht houdt aan het afgesproken dienstverleningniveau met college en management. n 13% 33% 2. De tevredenheid van medewerkers en management over de ondersteuning n 27% 50% 3. Het aantal klachten n 20% 50%

9 1. Dienstverleningsniveau a. De facilitaire afdeling is met het management een dienstverleningsovereenkomst ('Service Level Agreement' afgekort SLA) overeengekomen. Daarin is vastgelegd welke producten de afdeling levert, met welke kwaliteit, onder welke voorwaarden en tegen welke prijs. n 7% 17% b. Het bevat meetbare prestatie-indicatoren. n 0% 17% c. De SLA is opgesteld op basis van een dialoog tussen het afdelingshoofd en het management n 7% 17% d. De afdeling houdt zich aan het SLA n 7% 17% 2. Productencatalogus a. De facilitaire afdeling heeft een beknopte producten- en dienstencatalogus opgesteld, die aan alle medewerkers ter beschikking is gesteld. Daarin is aangegeven welke producten de afdeling levert, tegen welke voorwaarden. j 33% 67% b. Dit is vastgesteld in overleg met klanten. j 13% 33% c. De afdeling brengt het bestaan hiervan voldoende onder de aandacht van medewerkers. j 33% 67% 3. Servicedesk a. Er is een voor alle medewerkers bekend punt, waar zij met hun vragen op facilitair gebied terechtkunnen. Dit is gevestigd op een herkenbare plaats in het gebouw, met een eigen telefoonnummer en mailadres. j 73% 67% b. Deze desk wordt daadwerkelijk gebruikt j 67% 67% c. De medewerkers kunnen bij de servicedesk bestellingen plaatsen en een klacht indienen. j 73% 67% d. De servicedesk maakt onderscheid tussen routineopdrachten en maatwerk. Voor beide is een aparte procedure opgesteld, die een goede samenwerking met de back-office waarborgt. j 40% 50% 4. Evaluatie a. De afdeling zorgt zelf voor evaluatie van haar werk. n 33% 33% In het kader daarvan voert zij de volgende activiteiten uit: b. Eén keer per jaar voert zij een klanttevredenheidsonderzoek uit. n 20% 33% c. Zij voert periodiek gesprekken met klanten (management en medewerkers). n 27% 50% d. Zij analyseert de vragen en klachten die binnenkomen n 13% 33% 5. Uitbestedingsbeleid a. De gemeente heeft een afwegingskader opgesteld voor het al dan niet uitbesteden van activiteiten. Daarin worden de voordelen van uitbesteden afgewogen tegen de risico's. n 20% 33% b. Indien tot uitbesteding is overgegaan, is nadrukkelijk rekening gehouden met de volgende risico's: mogelijke afhankelijkheid van één partner, discontinuïteit in de levering, afbouw van kennis en grote verwevenheid met het primaire proces. j 53% 67% c. Tevens beschikt de gemeente over een protocol voor de wijze waarop activiteiten worden uitbesteed. j 60% 100% d. Dit protocol wordt in de praktijk gevolgd. j 53% 83% 6. Archief a. De afdeling hanteert een norm, die aangeeft hoe snel zij documenten uit het archief ter beschikking stelt. j 53% 67% c. De afdeling houdt zich vrijwel altijd aan deze norm j 67% 67% d. De loop van de documenten is goed beschreven. Het archief weet op elk moment waar een document zich bevindt. j 67% 67% Eindoordeel Facilitaire Dienst 52% 35% 50% Secretariaten Hoofddoel Secretariaten De mate waarin de secretariaten zich houden aan het afgesproken dienstverleningsniveau n 0% 0% 2. De tevredenheid van managers en medewerkers over de secretariële ondersteuning n 0% 17%

10 1. Taakverdeling secretariaat - interne klanten a. Het secretariaat heeft duidelijk omschreven welke taken zij uitvoert en welke taken medewerkers zelf moeten uitvoeren. j 60% 50% b. Dit is door het management vastgesteld. j 47% 50% c. Het secretariaat houdt zich hieraan en wijkt hier alleen in uitzonderings-gevallen van af. j 60% 50% d. De secretaresse overlegt wekelijks met de leidinggevende en overlegt minimaal eens per jaar met al haar medewerkers, om verwachtingen over en weer af te stemmen (bijvoorbeeld over agendabeheer, doorschakelen van telefoon, etc.). j 40% 50% 0% 2. Toepassing ICT-oplossingen 0% a. Het management en het secretariaat stimuleren medewerkers om maximaal gebruik te maken van ICT-middelen, om zo het secretariaat te ontlasten. j 93% 83% b. Medewerkers beschikken daartoe over en internet op de werkplek en over Wordsjablonen voor de meest voorkomende documenten (bijvoorbeeld voor een brief). j 100% 100% 3. Telefonische bereikbaarheid a. Het secretariaat is zodanig ingericht dat er sprake is van een optimale telefonische bereikbaarheid. j 87% 100% b. Indien een medewerker niet bereikbaar is, wordt automatisch doorver-bonden met het secretariaat. n 53% 67% c. Het secretariaat is vrijwel altijd bereikbaar (ook tijdens de lunch), doordat elke secretaresse een vervanger heeft. j 40% 67% d. Mocht op enig moment ook het secretariaat niet bereikbaar zijn, dan wordt automatisch doorgeschakeld naar de receptie. j 100% 100% 4. Aansturing van het secretariaat a. Elke secretaresse heeft een direct leidinggevende, het hoofd van de afdeling waartoe zij behoort. j 87% 83% b. Daarnaast is er vanuit het management iemand verant-woordelijk voor het secretariaat als geheel. n 40% 67% c. Deze manager zit het maandelijks overleg van alle secretaresses voor, zorgt ervoor dat er afspraken zijn voor vervanging bij ziekte en verlof en zorgt voor een uniforme werkwijze van alle secretariaten (bijvoorbeeld bij het archiveren). n 13% 50% Eindoordeel Secretariaten 67% 55% 62%

Stichting Kinderopvang Op Kop. Rapport functieomschrijving en functiewaardering coördinator kinderopvang

Stichting Kinderopvang Op Kop. Rapport functieomschrijving en functiewaardering coördinator kinderopvang Stichting Kinderopvang Op Kop Rapport functieomschrijving en functiewaardering coördinator kinderopvang Door dhr. R. Terpstra Datum 5 december 2014 Functieomschrijving coördinator kinderopvang Algemene

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Officemanager. BSO Struin Opvang in de natuur zoekt een Duizendpoot een Spin in het web voor onze administratieve afdeling

Officemanager. BSO Struin Opvang in de natuur zoekt een Duizendpoot een Spin in het web voor onze administratieve afdeling Officemanager BSO Struin Opvang in de natuur zoekt een Duizendpoot een Spin in het web voor onze administratieve afdeling Het betreft een bestaande functie die opnieuw ingericht gaat worden. Je bent verantwoordelijk

Nadere informatie

Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair)

Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair) Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair) Groot Hoogwaak levert een professionele bijdrage aan het aanbod van woon-, zorg-, en welzijnsvoorzieningen voor ouderen in Noordwijk. Dit aanbod

Nadere informatie

Functiebeschrijving Operationeel Manager Naschoolse Opvang (NSO)

Functiebeschrijving Operationeel Manager Naschoolse Opvang (NSO) Functiebeschrijving Operationeel Manager Naschoolse Opvang (NSO) FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Operationeel Manager Codering 102 Organisatie Stichting Professionele Kinderopvang Bonaire Functieschaal

Nadere informatie

Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio

Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio Supplement f. Functie procesmanager multidisciplinair oefenen Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 3 sub f Besluit personeel

Nadere informatie

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD Het bestuur Artikel 1 Conform artikel 5 lid 1 van de statuten wordt het bestuur van de stichting gevormd door de directeur. De directeur is belast

Nadere informatie

Regeling structuur en werkwijze organisatie College voor zorgverzekeringen 2007

Regeling structuur en werkwijze organisatie College voor zorgverzekeringen 2007 Regeling structuur en werkwijze organisatie College voor zorgverzekeringen 2007 Het bestuur van het College voor zorgverzekeringen, gelet op artikel 2, zesde en zevende lid van het Bestuursreglement College

Nadere informatie

Referentie: 2014012814. Reglement organisatie Zorginstituut Nederland. De Raad van Bestuur van Zorginstituut Nederland,

Referentie: 2014012814. Reglement organisatie Zorginstituut Nederland. De Raad van Bestuur van Zorginstituut Nederland, Referentie: 2014012814 Reglement organisatie Zorginstituut Nederland De Raad van Bestuur van Zorginstituut Nederland, gelet op artikel 2, zesde en zevende lid van het Bestuursreglement van Zorginstituut

Nadere informatie

Vacature Hoofd Financiën

Vacature Hoofd Financiën Vacature Hoofd Financiën Gezocht: Krachtig Hoofd Financiële en Salarisadministratie Voelt u zich aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Voortgezet Onderwijs? Bent u de krachtige, financiële

Nadere informatie

Hierna treft u een uitwerking aan uit de praktijk van een thuiszorginstelling van:

Hierna treft u een uitwerking aan uit de praktijk van een thuiszorginstelling van: Arbo bijlage 04 A Programma van eisen thuiszorginstelling Hierna treft u een uitwerking aan uit de praktijk van een thuiszorginstelling van: een plan van aanpak voor het contracteren van een Arbo-dienst

Nadere informatie

1 Dienstbeschrijving all-in beheer

1 Dienstbeschrijving all-in beheer 1 Dienstbeschrijving all-in beheer De all-in beheer overeenkomst van Lancom is modulair opgebouwd. U kunt bij Lancom terecht voor deelgebieden zoals helpdesk ondersteuning of backup, maar ook voor totale

Nadere informatie

Utrecht, september 2005 RAPPORTAGE VERGELIJKEND ONDERZOEK DOELTREFFENDHEID EN DOELMATIGHEID STAF EN ONDERSTEUNING GEMEENTEN GEMEENTE SLIEDRECHT

Utrecht, september 2005 RAPPORTAGE VERGELIJKEND ONDERZOEK DOELTREFFENDHEID EN DOELMATIGHEID STAF EN ONDERSTEUNING GEMEENTEN GEMEENTE SLIEDRECHT Utrecht, september 2005 RAPPORTAGE VERGELIJKEND ONDERZOEK DOELTREFFENDHEID EN DOELMATIGHEID STAF EN ONDERSTEUNING GEMEENTEN GEMEENTE SLIEDRECHT RAPPORTAGE VERGELIJKEND ONDERZOEK DOELTREFFENDHEID EN DOELMATIGHEID

Nadere informatie

Teammanager administratie

Teammanager administratie Wij zijn op zoek naar kandidaten voor de functie van: Teammanager administratie In deze functie geef je deskundig en pro-actief vorm en inhoud aan de financiële administratie en coördineer je de dagelijkse

Nadere informatie

Besluit op de organisatie van het ambtelijk apparaat van de gemeente Zuidhorn.

Besluit op de organisatie van het ambtelijk apparaat van de gemeente Zuidhorn. Het college van de gemeente Zuidhorn; gelet op artikel 160 van de Gemeentewet; gehoord de OR; B E S L U I T : vast te stellen het: Besluit op de organisatie van het ambtelijk apparaat van de gemeente Zuidhorn.

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

P&O-adviseur. Context. Doel

P&O-adviseur. Context. Doel P&O-adviseur Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en/of de uitvoering van het personeel- en organisatiebeleid voor faculteit(en), dienst(en) of de instelling, binnen de kaders van, wettelijke bepalingen

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

Taak- en functieomschrijving teamleider kinderopvang

Taak- en functieomschrijving teamleider kinderopvang Pagina 1 van 5 Taak- en functieomschrijving teamleider kinderopvang Doel Het vastleggen van taken, verantwoordelijkheden van een functionaris, met inbegrip van opleidingseisen en salarisindicatie. Van

Nadere informatie

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479 Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 Missie Wij zijn als afspiegeling van ZorgSaam een ondernemingsraad die

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Teammanager VGE. Versie 0.9 LIMOR: Het copyright, kopijrecht en auteursrecht zij expliciet voorbehouden aan LIMOR

Functiebeschrijving. Teammanager VGE. Versie 0.9 LIMOR: Het copyright, kopijrecht en auteursrecht zij expliciet voorbehouden aan LIMOR Functiebeschrijving Teammanager VGE Versie 0.9 LIMOR: Het copyright, kopijrecht en auteursrecht zij expliciet voorbehouden aan LIMOR Ter beschikking stellen aan derden kan slechts met goedkeuring van LIMOR

Nadere informatie

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Doel Voorbereiden en uitvoeren van het beleid van in het algemeen en van de eigen service in het bijzonder, alsmede het leidinggeven aan de werkzaamheden

Nadere informatie

Voorlopig Functieprofiel

Voorlopig Functieprofiel Voorlopig Functieprofiel Functienaam Organisatie Onderdeel Teamleider ROC Service Center Service Center Indicatie functieschaal 11 Datum 07-10-2013 Context van de functie Het Service Center is een resultaatverantwoordelijke

Nadere informatie

Functieprofiel: Operationeel Manager. De operationeel manager ontvangt leiding van en is verantwoording schuldig aan de directeur.

Functieprofiel: Operationeel Manager. De operationeel manager ontvangt leiding van en is verantwoording schuldig aan de directeur. Organisatie Functieprofiel: Operationeel Manager De operationeel manager ontvangt leiding van en is verantwoording schuldig aan de directeur. Geeft leiding aan en werkt samen met de vrijwilligers en de

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie

P&O-adviseur. Context. Doel

P&O-adviseur. Context. Doel P&O-adviseur Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en/of de uitvoering van het personeel- en organisatiebeleid voor faculteit(en), diensten of de instelling, binnen de kaders van, wettelijke bepalingen

Nadere informatie

MEDEWERKER FINANCIËN voor 36 per week voor bepaalde tijd

MEDEWERKER FINANCIËN voor 36 per week voor bepaalde tijd Interne- en externe oproep Ondersteunende Diensten Afdeling Financiën Kinderen en jeugdigen hebben het recht om op een humane en evenwichtige manier op te groeien. De hulpvraag van de cliënt is het uitgangspunt

Nadere informatie

Utrecht, oktober 2005 RAPPORTAGE VERGELIJKEND ONDERZOEK DOELTREFFENDHEID EN DOELMATIGHEID STAF EN ONDERSTEUNING GEMEENTEN GEMEENTE PAPENDRECHT

Utrecht, oktober 2005 RAPPORTAGE VERGELIJKEND ONDERZOEK DOELTREFFENDHEID EN DOELMATIGHEID STAF EN ONDERSTEUNING GEMEENTEN GEMEENTE PAPENDRECHT Utrecht, oktober 2005 RAPPORTAGE VERGELIJKEND ONDERZOEK DOELTREFFENDHEID EN DOELMATIGHEID STAF EN ONDERSTEUNING GEMEENTEN GEMEENTE PAPENDRECHT RAPPORTAGE VERGELIJKEND ONDERZOEK DOELTREFFENDHEID EN DOELMATIGHEID

Nadere informatie

KPI: PI: Norm: Q1 Q2 Q3 Q4. Alle (deel)processen zijn geïnventariseerd, vastgesteld en beschreven.

KPI: PI: Norm: Q1 Q2 Q3 Q4. Alle (deel)processen zijn geïnventariseerd, vastgesteld en beschreven. De begroting bevat een lijst met succesbepalende factoren en daarbij behorende (kritische) prestatie-indicatoren met daarbij behorende normen die van belang zijn met het oog op (de kwaliteit van) de bedrijfsvoering.

Nadere informatie

Reglement College van Bestuur. Onderwijsstichting Esprit

Reglement College van Bestuur. Onderwijsstichting Esprit Reglement College van Bestuur Onderwijsstichting Esprit Amsterdam, vastgesteld, na goedkeuring door de Raad van Toezicht op 4 december 2015, door het College van Bestuur in haar vergadering van 7 december

Nadere informatie

FORMULIER FUNCTIEPROFIEL

FORMULIER FUNCTIEPROFIEL FORMULIER FUNCTIEPROFIEL Basisgegevens Datum 9-6-2015 Naam van de functie: HR Manager Plaats in de organisatie Rapporteert aan of werkt onder leiding van: directie Geeft leiding aan: afdeling P&O Doel

Nadere informatie

Gezocht: Krachtige Stafmanager Financiën en Bedrijfsvoering. Voel jij je aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Primair Onderwijs?

Gezocht: Krachtige Stafmanager Financiën en Bedrijfsvoering. Voel jij je aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Primair Onderwijs? Gezocht: Krachtige Stafmanager Financiën en Bedrijfsvoering Voel jij je aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Primair Onderwijs? Ben jij de krachtige, financiële duizendpoot die behalve

Nadere informatie

Functiebeschrijving secretaresse

Functiebeschrijving secretaresse Functiebeschrijving secretaresse 1. Doel van de functie De secretaresse verricht managementondersteunende, secretariële en administratieve werkzaamheden ten behoeve van de leidinggevende van het desbetreffende

Nadere informatie

Informatiepakket Hoofd Stafbureau

Informatiepakket Hoofd Stafbureau Informatiepakket Hoofd Stafbureau 1/8 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 2 Protocol sollicitatieprocedure Hoofd Stafbureau Esloo 3 Voorbeeld vacaturetekst 4 Functiebeschrijving Hoofd Stafbureau Esloo 5 Sollicitatiecode

Nadere informatie

Wie bewaakt mijn geld? Financiële controle en risicobeheersing binnen de gemeente Nuth

Wie bewaakt mijn geld? Financiële controle en risicobeheersing binnen de gemeente Nuth Wie bewaakt mijn geld? Financiële controle en risicobeheersing binnen de gemeente Nuth De taak van de raad onder het dualisme Kaders stellen (WMO, Jeugdwet, handhaving) Budgetteren (begroting) Lokale wetgeving

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Verwater Industrial Services Noord Oost B.V. ( onderdeel Verwater Group)

FUNCTIEPROFIEL. Verwater Industrial Services Noord Oost B.V. ( onderdeel Verwater Group) FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: Afdeling: Standplaats: Verwater Industrial Services Noord Oost B.V. ( onderdeel Verwater Group) HRM Business Partner Human Resources Emmen 1. ORGANISATIE Algemene

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Directiesecretaresse/managementassistent mbo-beroep, niveau 4

MBO-beroep in beeld. Directiesecretaresse/managementassistent mbo-beroep, niveau 4 MBO-beroep in beeld Directiesecretaresse/managementassistent mbo-beroep, niveau 4 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd

Nadere informatie

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Profielschets Manager Financiën Omnivera GWZ ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Adviseurs ERLY: drs. Lilian Vos Telefoonnummer: 035 543 00 88 Omnivera GWZ Omnivera

Nadere informatie

ONDERSTAANDE TEKST BEVAT ENKELE RELEVANTE DELEN UIT HET CONCEPT-FUSIERAPPORT.

ONDERSTAANDE TEKST BEVAT ENKELE RELEVANTE DELEN UIT HET CONCEPT-FUSIERAPPORT. BEOOGDE ONTWIKKELINGEN ONDERSTAANDE TEKST BEVAT ENKELE RELEVANTE DELEN UIT HET CONCEPT-FUSIERAPPORT. BESTUURS- EN MANAGEMENT FILOSOFIE We zien de nieuwe organisatie als een vehikel om zowel de basisscholen

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Leidinggeven - aan de bedrijfsvoering van een samenwerkingsverband VO - hoe doe je dat? 11 juni 2014, Els Verschure en Rick de Wit

Leidinggeven - aan de bedrijfsvoering van een samenwerkingsverband VO - hoe doe je dat? 11 juni 2014, Els Verschure en Rick de Wit Leidinggeven - aan de bedrijfsvoering van een samenwerkingsverband VO - hoe doe je dat? 11 juni 2014, Els Verschure en Rick de Wit Programma 10.30-11.15 uur Plenaire inleiding Goed financieel management

Nadere informatie

AGRIFIRM PERFORMANCE MANAGEMENT REGELING AUGUSTUS 2015, VERSIE 2015-2

AGRIFIRM PERFORMANCE MANAGEMENT REGELING AUGUSTUS 2015, VERSIE 2015-2 AGRIFIRM PERFORMANCE MANAGEMENT REGELING AUGUSTUS 2015, VERSIE 2015-2 INLEIDING Bij Agrifirm maken onze mensen het verschil. De missie, visie en strategische doelen van Agrifirm worden door onze medewerkers

Nadere informatie

Afdeling : Planning & Control Organisatie : Thuisvester Functie : Medewerker Planning & Control Datum : augustus 2014

Afdeling : Planning & Control Organisatie : Thuisvester Functie : Medewerker Planning & Control Datum : augustus 2014 FUNCTIEDOCUMENT CONTEXT De afdeling Planning & Control richt zich op de effectieve en efficiënte uitvoering van planning & controlcyclus governance, financiering & treasury en risicomanagement. De medewerker

Nadere informatie

Implementatieplan interactief beleid

Implementatieplan interactief beleid Implementatieplan interactief beleid (juni 2010 t/m mei 2011) Gemeente Weert, 15 juli 2010 Portefeuillehouder interactief beleid: wethouder H. Litjens Regisseur wijkgericht werken: Marianne Schreuders

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Kwaliteitstoets (potentiële) Dienstverleners Beschermd Wonen en Opvang 2015

Kwaliteitstoets (potentiële) Dienstverleners Beschermd Wonen en Opvang 2015 Kwaliteitstoets (potentiële) Dienstverleners Beschermd Wonen en Opvang 2015 Doel en intentie Als onderdeel van de transformatie Beschermd Wonen en Opvang 2015 wordt in dit document beschreven op welke

Nadere informatie

Medewerker administratieve processen en systemen

Medewerker administratieve processen en systemen processen en systemen Doel Voorbereiden, analyseren, ontwerpen, ontwikkelen, beheren en evalueren van procedures en inrichting van het administratieve proces en interne controles, rekening houdend met

Nadere informatie

Documentenanalyse Veiligheidsvisitatiebezoek

Documentenanalyse Veiligheidsvisitatiebezoek Ingevuld door: Naam Instelling: Documentenanalyse Veiligheidsvisitatiebezoek In de documentenanalyse wordt gevraagd om verplichte documentatie en registraties vanuit de NTA 8009:2007 en HKZ certificatieschema

Nadere informatie

Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer

Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer Inhoud Inleiding... 3 Wat houdt het (intern) toezicht in?... 4 Werkwijze toezichthoudende deel van het bestuur/ toezichtkader... 6 1. Openbare identiteit...

Nadere informatie

Autorisatiematrix ehrm. Stadsdeel Osdorp

Autorisatiematrix ehrm. Stadsdeel Osdorp Autorisatiematrix ehrm Stadsdeel Osdorp 1. Inleiding Na de zomer worden de eerste drie werkprocessen (verzuim, declaraties en verlof) van de personeel- en salarisadministratie overgedragen aan het Servicehuis

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Adjunct-algemeen directeur

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Adjunct-algemeen directeur FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING Adjunct-algemeen directeur januari 2013 Opdrachtgever Nieuwstraat 23 A 1621 EA Hoorn Auteur P.P.J.G. Janssen Project 5POBA4560 1 FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Adjunct-algemeen

Nadere informatie

SAMENWERKINGSSTICHTING KANS & KLEUR. Algemeen. Context FUNCTIEPROFIEL: CONCERNCONTROLLER. Functieprofiel: Concerncontroller

SAMENWERKINGSSTICHTING KANS & KLEUR. Algemeen. Context FUNCTIEPROFIEL: CONCERNCONTROLLER. Functieprofiel: Concerncontroller SAMENWERKINGSSTICHTING KANS & KLEUR FUNCTIEPROFIEL: CONCERNCONTROLLER Algemeen Samenwerkingsstichting Kans & Kleur is verantwoordelijk voor alle basisscholen in de gemeente Wijchen. Daaronder vallen scholen

Nadere informatie

Bestuursreglement. Stichting VELISON WONEN

Bestuursreglement. Stichting VELISON WONEN Bestuursreglement Stichting VELISON WONEN Status: Definitief Versie: 28 februari 2014 Versie: Aangepast 1 september 2014 Bestuursreglement stichting Velison Wonen, versie 1 september 2014 1 Doel en reikwijdte

Nadere informatie

Functiebeschrijving Financieel adviseur

Functiebeschrijving Financieel adviseur Functiebeschrijving Financieel adviseur Organisatie: Locatie: Afdeling: Functie: Stichting Zorg Adullam Centraal bureau Servicecentrum, taakveld Financieel adviseur Organisatievisie: De Financieel adviseur

Nadere informatie

HRM-so ware voor mens en organisa e

HRM-so ware voor mens en organisa e HRM-so ware voor mens en organisa e Wat biedt Prinsys mij? HRM (Digitale) Medewerkerdossiers Werving en selectie Verlof- en verzuim Afspraken maken Salarisverhogingsrondes Reorganisaties Rapportage Procesbewaking

Nadere informatie

24/7. Support. smart fms

24/7. Support. smart fms 24/7 Support Smart FMS vindt het van het grootste belang dat haar klanten helder inzicht hebben in de voorwaarden, zekerheid over gemaakte afspraken en het vertrouwen in haar als softwareaanbieder. Het

Nadere informatie

VDZ Verzekeringen. Beloningsbeleid

VDZ Verzekeringen. Beloningsbeleid VDZ Verzekeringen Beloningsbeleid 2014 INHOUD 1. Inleiding... 3 Toezicht... 3 Inwerkingtreding... 3 2. Definities en begrippen... 3 De categorieën van medewerkers... 3 Beloning... 4 Vaste beloning... 4

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement Doel van de functiefamilie Leiden van projecten en/of deelprojecten de realisatie van de afgesproken projectdoelstellingen te garanderen. Context: In lijn met de overgekomen normen in termen van tijd,

Nadere informatie

Uitgangspunt is dat er jaarlijks een gesprek plaats vindt tussen medewerker en leidinggevende(n).

Uitgangspunt is dat er jaarlijks een gesprek plaats vindt tussen medewerker en leidinggevende(n). Kaderregeling gesprekscyclus PRIMAIR Onderwijs en REC stelling. De CAO PO geeft aan (artikel 9.4) dat de werkgever periodiek met elke werknemer gesprekken dient te voeren over het (toekomstig) functioneren.

Nadere informatie

Bestuursreglement ex artikel 14 lid 2 statuten Stichting Klas op Wielen

Bestuursreglement ex artikel 14 lid 2 statuten Stichting Klas op Wielen Bestuursreglement ex artikel 14 lid 2 statuten Stichting Klas op Wielen Vastgesteld te Alkmaar, d.d. 15 juni 2011, gewijzigd d.d. 8 februari 2013 1 Definities Artikel 1 1. De Raad van Toezicht: de Raad

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid

Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid 2.1 KAM beleidsverklaring De directie van Axent Groen BV onderschrijft het volgende KAM-beleid: Het beleid is er op gericht te willen

Nadere informatie

Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN?

Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN? Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN? Met behulp van deze scan wordt de stand van zaken van het Personeelsbeleid in kaart gebracht. De HRM - scan is met

Nadere informatie

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland OVER OOSTZAAN Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland WORMERLAND. GESCAND OP 13 SEP. 2013 Gemeente Oostzaan Datum : Aan: Raadsleden gemeente Oostzaan Uw BSN : - Uw brief van :

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL: LOCATIEMANAGER STICHTING PETJE AF

FUNCTIEPROFIEL: LOCATIEMANAGER STICHTING PETJE AF FUNCTIEPROFIEL: LOCATIEMANAGER STICHTING PETJE AF ALGEMENE KENMERKEN De locatiemanager heeft een leidinggevende functie waarbij de primaire taak bestaat uit het begeleiden van het operationele proces.

Nadere informatie

Toelichting benchmark overhead gemeenten. Drs. M.P.M. Huijben Drs. M. Hanekamp Drs. A.H. Mouthaan Dr. J.J.A. Posseth

Toelichting benchmark overhead gemeenten. Drs. M.P.M. Huijben Drs. M. Hanekamp Drs. A.H. Mouthaan Dr. J.J.A. Posseth Toelichting benchmark overhead gemeenten Drs. M.P.M. Huijben Drs. M. Hanekamp Drs. A.H. Mouthaan Dr. J.J.A. Posseth 2010 Toelichting benchmark overhead gemeenten Inhoud Pagina 1. Inleiding 1 2. Onze visie

Nadere informatie

ADVISIE SERVICE SOLUTIONS

ADVISIE SERVICE SOLUTIONS SERVICE SOLUTIONS ADVISIE SERVICE SOLUTIONS Uw ERP systeem is van essentieel belang voor de dagelijkse bedrijfsvoering. De serviceverlening van Advisie is er daarom op gericht om verstoringen van het systeem

Nadere informatie

Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012)

Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012) Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012) Algemeen De raad van toezicht van de Stichting Gereformeerde Scholengroep, statutair gevestigd te Groningen,

Nadere informatie

ARBEIDOMSTANDIGHEDEN BELEIDSPLAN AMSTERDAMS HISTORISCH MUSEUM. arbeidomstandigheden beleidsplan AHM pagina 1 van pagina 9

ARBEIDOMSTANDIGHEDEN BELEIDSPLAN AMSTERDAMS HISTORISCH MUSEUM. arbeidomstandigheden beleidsplan AHM pagina 1 van pagina 9 ARBEIDOMSTANDIGHEDEN BELEIDSPLAN AMSTERDAMS HISTORISCH MUSEUM arbeidomstandigheden beleidsplan AHM pagina 1 van pagina 9 Inhoudsopgave Inleiding...3 1 Doelstelling en beleidsintentieverklaring...4 1.1

Nadere informatie

Controleprotocol. Accountantscontrole Jaarrekening Gemeente Berkelland Bijlage 1. Versie juni 2014 Controleprotocol pagina 1 van 9

Controleprotocol. Accountantscontrole Jaarrekening Gemeente Berkelland Bijlage 1. Versie juni 2014 Controleprotocol pagina 1 van 9 Controleprotocol Accountantscontrole Jaarrekening 2014 Controleprotocol pagina 1 van 9 Algemeen Doelstelling In dit controleprotocol staat waaraan de accountant zich moet houden bij de accountantscontrole.

Nadere informatie

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Doel Initiëren, coördineren, stimuleren en bewaken van Arbo- en Milieuwerkzaamheden binnen een, binnen de bevoegdheid van de leidinggevende,

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM 25 april 2012 pagina 2 Artikel 1 Doelstelling De Auditcommissie maakt onderdeel uit van de Raad van Commissarissen van de Stichting

Nadere informatie

Het beleidsterrein organisatie omvat het zorgdragen voor het beheer en de ontwikkeling van:

Het beleidsterrein organisatie omvat het zorgdragen voor het beheer en de ontwikkeling van: RIS112296_09-01-2004 Gemeente Den Haag Ons kenmerk /2003.963 RIS 112296 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Besluit: I. vast te stellen: Uitvoeringsbesluit Organisatie 1. Omschrijving van het beleidsterrein

Nadere informatie

Stichting Hindoe Onderwijs Nederland

Stichting Hindoe Onderwijs Nederland Stichting Hindoe Onderwijs Nederland Vacature voor: directeur basisonderwijs. Het bestuur van Stichting Hindoe Onderwijs Nederland (SHON) is op zoek naar een directeur om met ingang van het nieuwe schooljaar

Nadere informatie

De organisatie van de gemeente

De organisatie van de gemeente De organisatie van de gemeente Guido Bessems Directeur afdeling Interne Dienstverlening Inleiding 1. Algemeen 2. Specifiek Afdeling Interne Dienstverlening Algemeen Organigram Gemeente Gulpen-Wittem Burgemeester

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER Algemeen Organisatie: Stichting Magentazorg Organisatorische eenheid: raad van bestuur Opsteller functiebeschrijving: adviseur P&O Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015

Nadere informatie

Reglement functioneringsgesprekken

Reglement functioneringsgesprekken Reglement functioneringsgesprekken 1. Inleiding Een centrale taak van het management is personeelszorg. Het functioneringsgesprek is voor het management een hulpmiddel om gestalte te geven aan personeelszorg.

Nadere informatie

Profielschets Controller / Manager Bedrijfsvoering

Profielschets Controller / Manager Bedrijfsvoering Profielschets Controller / Manager Bedrijfsvoering Ellen Bruin, september 2015 Over de Dienst Gezondheid en Jeugd De Dienst Gezondheid & Jeugd verzorgt namens 17 gemeenten in Zuid-Holland Zuid de uitvoering

Nadere informatie

Doel van de rol Iedere Compliance Officer heeft als doel het beheersen van de risico s die BKR loopt in haar strategische en operationele processen.

Doel van de rol Iedere Compliance Officer heeft als doel het beheersen van de risico s die BKR loopt in haar strategische en operationele processen. FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: BKR Compliance Officer Security & Risk BKR is een onafhankelijke stichting met een maatschappelijk doel. BKR streeft sinds 1965, zonder winstoogmerk, een financieel

Nadere informatie

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Het gerecht Het resultaat: weten dat u met de juiste dingen bezig bent. Alles is op een bepaalde manier meetbaar.

Nadere informatie

Hoofd Financiën. A. Te verrichten financieel-administratieve planningstaken

Hoofd Financiën. A. Te verrichten financieel-administratieve planningstaken Hoofd Financiën Als hoofd Financiën verantwoordelijk voor: de uitvoering van de financiële planning, het verwerken van de financiële gegevens en het rapporteren in de vereiste vorm en frequentie; de voortgang

Nadere informatie

Functieprofiel: Teamleider Functiecode: 0203

Functieprofiel: Teamleider Functiecode: 0203 Functieprofiel: Teamleider Functiecode: 0203 Doel Plannen en organiseren van de werkzaamheden en aansturen van de medewerkers binnen een team, binnen het vastgestelde beleid van een overkoepelende eenheid

Nadere informatie

Directeur (0,8 wtf) bouwend verbindend

Directeur (0,8 wtf) bouwend verbindend Functieprofiel Directeur SWV Passend Onderwijs (PO) IJmond Functienaam: Directeur Organisatie: Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond Dienstverband: 0,8 WTF Salarisschaal: conform CAO-PO

Nadere informatie

Overzicht van taken en competenties. Demandmanager-rol

Overzicht van taken en competenties. Demandmanager-rol Overzicht van taken en competenties Demandmanager-rol Inhoudsopgave 1 Taakomschrijving... 2 1.1 AA-1 Goedkeuren/beoordelen opdracht, verzoek, e.d.... 2 1.2 AA-7 Evalueren opdracht... 2 1.3 CA-1 Onderhouden

Nadere informatie

Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang

Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang Pagina 1 van 5 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1) Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING 1

FUNCTIEBESCHRIJVING 1 FUNCTIEBESCHRIJVING 1 Functie Hoofddoel van de functie Diensthoofd personeel A1a-A3a U bent verantwoordelijk voor en efficiënte organisatie en werking van de personeelsdienst. U geeft leiding aan team

Nadere informatie

Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Groenalliantie Midden-Holland e.o.;

Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Groenalliantie Midden-Holland e.o.; GROENALLIANTIE MIDDEN-HOLLAND e.o. Instructie voor de secretaris voor de Groenalliantie Midden-Holland e.o. Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Groenalliantie Midden-Holland e.o.; in

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Stichting JoU

Reglement Raad van Bestuur Stichting JoU Van jou JoU Pieterstraat 1 3512 JT Utrecht 030-2361919 info@jou-utrecht.nl www.jou-utrecht.nl Reglement Raad van Bestuur Stichting JoU Reglement 1. Dit reglement dient ter aanvulling op de statuten van

Nadere informatie

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement INTRAMED Mei 2016 Versie 2.4 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Verantwoordelijkheden... 3 Normen voor onderhoud, reparatie en doorontwikkeling... 4 Normen voor klantenondersteuning...

Nadere informatie

KLACHTENREGELING VERSIE 2.2. Een goede afhandeling van klachten is een middel is om de tevredenheid van klanten te vergroten.

KLACHTENREGELING VERSIE 2.2. Een goede afhandeling van klachten is een middel is om de tevredenheid van klanten te vergroten. VERSIE 2.2 Een goede afhandeling van klachten is een middel is om de tevredenheid van klanten te vergroten. 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 1 2. Doelstellingen en Uitgangspunten 2 Algemene Doelstelling

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Personeel, Beleid en Communicatie

Functiebeschrijving Manager Personeel, Beleid en Communicatie Functiebeschrijving Manager Personeel, Beleid en Communicatie Versie 0.10 LIMOR: Het copyright, kopijrecht en auteursrecht zij expliciet voorbehouden aan LIMOR Ter beschikking stellen aan derden kan slechts

Nadere informatie

Instructie gemeentesecretaris gemeente Overbetuwe 2011

Instructie gemeentesecretaris gemeente Overbetuwe 2011 Onderwerp: Instructie gemeentesecretaris gemeente Overbetuwe 2011 Ons kenmerk: 11BWB00022 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; gelet op artikel(en) 103, tweede lid van de Gemeentewet;

Nadere informatie

Functieprofiel Raad van Toezicht

Functieprofiel Raad van Toezicht Functieprofiel Raad van Toezicht Opgesteld: november 2014 Vastgesteld: 25 november 2014 Functieprofiel Raad van Toezicht SALTO 1 Functieprofiel Raad van Toezicht SALTO Organisatieschets In 2001 zijn de

Nadere informatie

Systeem- en applicatiebeheerder

Systeem- en applicatiebeheerder Systeem- en applicatiebeheerder Algemene kenmerken De functionaris is werkzaam binnen Stichting Maatschappelijke Opvang Breda e.o., waaronder ressorteren dak- en thuislozenvoorzieningen de Gaarshof,,Weideveld

Nadere informatie

Evaluatie paragraaf Personeelsbeleid uit Collegeprogramma

Evaluatie paragraaf Personeelsbeleid uit Collegeprogramma Evaluatie paragraaf Personeelsbeleid uit Collegeprogramma 2003-2007 Realisatie inrichtingsplannen Directie Beleid Utrecht, 12 januari 2006 Inhoud 1. Inleiding 2. Kwantitatieve doelstellingen 3. Kwalitatieve

Nadere informatie

FUNCTIE/ORGAAN: Directeur

FUNCTIE/ORGAAN: Directeur FUNCTIE/ORGAAN: Directeur Functiedoel: - De directeur is de eindverantwoordelijke van het PVT De Landhuizen en is verantwoordelijk voor de realisatie van de missie, de visie en het beleid binnen de doelstellingen

Nadere informatie

Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam

Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam Functieprofiel Naam organisatie: Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam Functienaam: Locatiemanager Datum: september 2009 1. Doelstelling van de functie De Locatiemanager is verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie Financiën

Reglement Auditcommissie Financiën Bijlage A (bij Reglement Werkwijze Raad van Commissarissen Stichting Mitros) Reglement Auditcommissie Financiën Gezien door de Directie d.d. 30 augustus 2016 Vastgesteld door RvC d.d. 14 september 2016

Nadere informatie

Gezocht: Coördinator voor Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Eindhoven (30-07)

Gezocht: Coördinator voor Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Eindhoven (30-07) Gezocht: Coördinator voor Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Eindhoven (30-07) Hebt u affiniteit met Passend Onderwijs? Hebt u aantoonbare ervaring met bovenschoolse werkzaamheden of bent u werkzaam

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Diabetes Fonds

Reglement Raad van Toezicht. Diabetes Fonds Diabetes Fonds Amersfoort, 1 september 2006 Stichting Diabetes Fonds Preambule In dit reglement wordt de positie van de Raad van Toezicht van de Stichting Diabetes Fonds (hierna te noemen: stichting) omschreven

Nadere informatie

Normen Erkenningsregeling - versie 9 december Vastgesteld door de (Tijdelijke) Commissie Normstelling Geldig vanaf 1 januari 2017

Normen Erkenningsregeling - versie 9 december Vastgesteld door de (Tijdelijke) Commissie Normstelling Geldig vanaf 1 januari 2017 Normen Erkenningsregeling - versie 9 december 2016 Vastgesteld door de (Tijdelijke) Commissie Normstelling Geldig vanaf 1 januari 2017 INHOUDSOPGAVE Bijsluiter bij de normen... 3 Categorie A: 1. Missie/maatschappelijke

Nadere informatie