Onderzoek. Guerrilla marketing. Jeroen Mous & Stefan Pennings IEMES CO AC C. E: E:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoek. Guerrilla marketing. Jeroen Mous & Stefan Pennings IEMES CO AC C. E: Jeroen.mous@student.fontys.nl E: Stefan.pennings@student.fontys."

Transcriptie

1 Onderzoek Guerrilla marketing Jeroen Mous & Stefan Pennings IEMES CO AC C E: E:

2 2 Onderzoek Voorwoord Voor u ligt het onderzoeksrapport naar de succesfactoren van guerrillamarketing, dat is uitgevoerd door Stefan Pennings en Jeroen Mous, studenten van de opleiding International, Event, Music and Entertainment Studies aan The Academy for Creative Industries te Tilburg. In dit onderzoeksrapport worden de resultaten weergegeven van het onderzoek naar de succesfactoren van guerrillamarketing die in opdracht van mevrouw de Bresser, docent aan The Academy for Creative Industries, is uitgevoerd. Graag willen wij mevrouw de Bresser hartelijk danken voor alle colleges waarbij wij aanwezig mochten zijn, de feedback die wij voor dit onderzoek hebben mogen ontvangen en de algehele samenwerking tuss en student en docent. Stefan Pennings en Jeroen Mous Tilburg, maart 2012

3 3 Onderzoek Management Summary The intention of this semester research was to make a research report for a subject. This subject needed to be interesting for you as a researcher for the motivation to start a research. Jeroen and Stefan choose for the subject guerrilla marketing because it is a promotion tool that is used a lot nowadays. Furthermore it was interesting for the company Creativents as a problem holder. Creativents is a new concept and event organisation that focuses on the experience and creativity for concepts and events. The problem is that Creativents is a new company with a lack of brand awareness. So the aim of this research was to find out if guerrilla marketing is a useful tool to improve the brand awareness for Creativents. The most important part is to look at the success factors of guerrilla marketing. Therefore the main question is: What are the success factors in the field of guerrilla marketing? For the research there are used 4 sub questions to get more insight to the main question. The 4 sub questions are: What is guerrilla marketing? How guerrilla marketing came to existing? When is guerrilla marketing successful? What are the ingredients for a successful guerrilla campaign? To get answers to those questions there has been made use of desk research and field research. With the use of theory and cases it was possible to give answers to the sub questions in theoretical frame. With the cases t here are some examples to explain the useful ingredients of successful guerrilla marketing campaigns. For field research the use of 5 depth interviews has been made. The people who were interviewed are guerrilla marketing professionals. The 5 questions w here: What are the ingredients for a successful guerrilla marketing campaign? When can we conclude that a guerrilla marketing campaign is successful? What are the do s and dont s when a guerrilla marketing campaign needs to be realized? What are the motiv es to start a guerrilla marketing campaign? For which objectives is guerrilla marketing campaign used? With the results of the depth interviews and the desk research there is a reliable conclusion. The conclusion is that the most important objective for the use of guerrilla marketing is brand awareness. The findings of the professionals match with the theory of guerrilla marketing. The guerrilla marketing professionals have made use of the theory of guerrilla marketing and gave an own interpretation to it. The advice for Creativents is that guerrilla marketing is a successful tool to use. The main objective to use this tool is because it increases the brand awareness. That is exactly what Creativents needs. Furthermore it needs to lead to more turnovers fo r the company. Creativents can also use the existing theory about guerrilla marketing because the theory is reliable.

4 4 Onderzoek Inhoudsopgave 1. Aanleiding en achtergrond Probleemanalyse Probleemstelling Methoden Onderzoeksopzet Uitvoering onderzoek Operationalisatie Theoretische verkenning Beantwoording deelvragen: Deskresearch Begripsafbakening (in context) Resultaten Beantwoording deelvragen: Fieldresearch Conclusie Koppeling theorie en onderzoek Beantwoording probleemstelling Aanbeveling Bijlagen Bronnenlijst Transcripties Beoordelingsformulier.. 29

5 5 Onderzoek 1. Aanleiding en achtergrond 1.1 Probleemanalyse Jeroen Mous en Stefan Pennings, de oprichters van Creativents. Creativents is opgericht in juli 2011 en is een innovatief evenem entenbureau dat zich richt op het organiseren van events en het ontwikkelen van concepten. Creativents richt zich op een totaalbeleving en aankleding van evenementen. Oog voor detail staat bij Creativents hoog in het vaandel. Aangezien Creativents een erg jonge onderneming is, verdient het realiseren van naamsbekendheid enige aandacht. Guerrilla marketingcampagnes die eerder zijn ontwikkeld resulteerde niet in de gewenste naamsbekendheid die verwacht was. Creativents is momenteel bekend onder een te kleine doelgroep. De bekendheid dient vergroot te worden om een succesvolle onderneming te genereren. Het probleem is ontstaan in de startfase van de onderneming. Voor een startende onderneming is erg lastig om direct vanaf de startfase een grote naamsbekendheid te realiseren. Guerrilla marketingcampagnes die zijn ontwikkeld in de beginfase resulteerde niet in de te verwachtte groei van de naamsbekendheid. Om van Creativents een succesvolle onderneming te maken is het een noodzaak om Creativents onder een groot publiek onder de aandacht te brengen. Deze aandacht zal moeten realiseren in de toename van bezoekers op evenementen die georganiseerd worden door Creativents.. De aanleiding van het onderzoek heeft te maken met de te kleine naamsbekendheid waar Creativents mee te kampen heeft. Deze naamsbekendheid dient vergoot te worden om het bestaan van de onderneming te garanderen. Daarnaast is het falen van verschillende guerrillamarketing campagnes uit het verleden tev ens een aanleiding om te onderzoek welke succesfactoren van guerrillamarketing een positieve bijdrage kunnen leveren aan de naamsbekendheid van Creativents. 1.2 Probleemstelling Hoofdvraag: Welke succesfactoren op het gebied van guerrillamarketing kunnen de naamsbekendheid van Creativents vergroten? Deelvragen: Wat is guerrilla marketing? Hoe is guerrilla marketing ontstaan? Wanneer is guerrilla marketing succesvol? Wat zijn de ingrediënten voor een succesvolle campagne?

6 6 Onderzoek 2. Methoden 2.1 Onderzoeksopzet Het onderzoek dat gedaan wordt naar de succesfactoren van guerrillamarketi ng zal bestaan uit een kruisbestuiving van verschillenden soorten onderzoek, namelijk; beschrijvend, vergelijkend, verklarend en voorspellend onderzoek. Beschrijvend Het onderzoek zal de marketingvorm guerrillamarketing beschrijven. Daarnaast zal er ook beschreven worden wat de succesfactoren op dit gebied van marketing zijn. Vergelijkend Er zullen verschillende guerrillamarketing campagnes worden vergeleken. De reden van het vergelijken van campagnes is het feit dat er op deze manier geconcludeerd kan worden wat de voor- en nadelen, succes- en faalfactoren zijn. Verklarend Het onderzoek richt zo op het vinden van een verklaring voor de succesfactoren op het gebied van guerrillamarketing. Voorspelling Aan de hand van het onderzoek naar guerrillamarket ing kan er een voorspelling gemaakt worden om in de toekomst een succesvolle guerrillamarketing campagne te ontwikkelen. Tevens kan dit onderzoeken gelden als advies voor bedrijven en organisaties die zich willen gaan richten op het ontwikkelen van guerril lamarketing campagnes. Strategie Het onderzoek naar de succesfactoren van guerrillamarketing is een kwalitatief onderzoek. Dit onderzoek richt zich op de succesfactoren, kenmerken, voor- en nadelen van guerrillamarketing. Het kwalitatief onderzoek is uiteengezet in deskresearch en fieldresearch. Deskresearch Voor het onderzoek naar de succesfactoren van guerrillamarketing zal er uitgebreid deskresearch worden gedaan in de vorm van het bestuderen van diverse literatuur toegepast op guerrillamarketing. Daar naast wordt er uitgebreid gezocht naar online onderzoeken die in het verleden zijn uitgevoerd en bruikbare bronnen Fieldresearch Om zoveel mogelijk kennis in te winnen op het gebied van guerrillamarketing zal er contact gelegd worden met diverse professionals op dit gebied. Met deze professionals zal er een semigestructureerd diepte-interview plaatsvinden. Case study Om een duidelijk beeld te scheppen van de succesfactoren van guerrillamarketing campagnes, worden verschillende cases uitvoerig bestudeerd en vergeleken met elkaar om tot een uiteindelijke conclusie te komen.

7 7 Onderzoek Methoden en analyse Er zal gebruik gemaakt worden van een kwalitatief onderzoek door middel van een diepte interview s. Onderzoekseenheden De guerrillamarketing professionals van Nederland en diverse casussen met daarbij de literatuur zijn de onderzoekseenheden voor dit onderzoek. Planning Week Activiteiten 1: Begin onderzoek, inleiding, probleemanalyse, probleemstelling 2: Deelv ragen, definitie begrippen, soort onderzoek, literatuur onderzoek 3: Interv iew guideline opstellen en experts benaderen voor interv iew 4: Interv iew afnemen bij 4 (of meer) guerrillamarketing experts. Interv iews verwerken in word. 5: Alle informatie (literatuur, interv iews, casus) 6: / Antwoord geven op deelvragen. Conclusie gev en en aanbeveling. Presentatie v oorbereiden. 7: Eindverslag onderzoek inlev eren + presenteren.

8 8 Onderzoek 2.2 Uitvoering onderzoek Populatie Uit gegevens van de Kamer van Koophandel blijkt dat er in Nederland 877 marketingbureaus zijn. Deze marketingbureaus representeren onze populatie aangezien dit onderzoek een resultaat geeft op een bepaalde tak van sport op het gebied van marketing; guerrilla marketing. Steekproef Aangezien voor dit onderzoek een tijdsbestek van slechts 7 weken beschikbaar is gesteld, zijn wij genoodzaakt een minimale steekproef te houden Onze steekproef wordt gehouden onder 5 guerrilla marketing experts. Wij zijn ons bewust van het feit dat deze steekproef te klein is om een uitspraak te doen over alle bevindingen van marketingexperts in Nederland. Wij zullen het resultaat van dit onderzoek dan ook gaan aan de hand van onze bevindingen gaan generaliseren. Validiteit De validiteit van een onderzoek geeft aan hoe betrouwbaar een onderzoek is. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen interne en externe validiteit. Interne validiteit Onder interne validiteit wordt de mate van correctheid binnen een onderzoek verstaan. H ierbij gaat het vooral om wat er wordt gemeten in het onderzoek. Om de interne validiteit te koppelen aan het onderzoek naar de succesfactoren van guerrilla marketing, kunnen we ons richten op de steekproef die wordt gehouden. De belangrijkste vraag is natuurlijk of de steekproef voor dit onderzoek valide is. Om er voor te zorgen dat het onderzoek valide is, is het noodzakelijk om minimaal 268 respondenten/marketingexperts te ondervragen met een betrouwbaarheidspercentage van 95%. Gezien de tijd voor het onderzoek is dit aantal respondenten niet haalbaar. Er kan daarom geconcludeerd worden dat deze steekproef een te lage validiteit heeft om een uitspraak te doen voor de totale populatie. 1 1 Steekproef calculator, Alles ov er marktonderzoek,

9 9 Onderzoek Externe validiteit Onder externe validiteit wordt verstaan dat er gekeken wordt onder welke omstandigheden het resultaat tot stand komt en of het gevonden resultaat gegeneraliseerd kan worden voor de hele populatie. Zoals al eerder is vermeld in dit rapport, speelt de externe factor tijd een negatieve invloed vo or het afnemen van een juiste steekproef. Ondanks dat deze steekproef niet geheel valide is, zullen de resultaten van dit onderzoek worden gegeneraliseerd voor de totale populatie. Betrouwbaarheid Als er wordt gekeken naar het verschil tussen de populatie en de steekproef, kan al snel geconcludeerd worden dat het onderzoek met een betrouwbaarheidspercentage van 17% niet betrouwbaar is. 2 Mocht het mogelijk zijn om een gedegen steekproef af te nemen, dan is het op de volgende manieren mogelijk om de betrouwbaarheid van het onderzoek te testen: Item-analyse (homogeniteit) Deze methode laat zien hoe homogeen een aantal vragen in een vragenlijst hetzelfde construct meet. Aangezien in een vragenlijst vaak meerdere constructen worden gemeten, is het noodzakelijk van te voren te bepalen op welke vragen deze analyse wordt toegepast. Door in de analyse bepaalde vragen weg te laten, wordt nagegaan hoe homogeen de score is. Split half (interne consistentie) Een (deel van een) vragenlijst waarin de vragen over eenzelfde construct gaan, wordt opgesplitst in tweeën. De correlatie tussen beide delen geeft aan hoe betrouwbaar de meting is. Test retest (stabiliteit) Een onderzoek wordt twee keer afgenomen. De correlatie tussen beide onderzoeken geeft aan hoe betrouwbaar het onderzoek is. Parallel test (a-specificiteit): Naast het eigen meetinstrument wordt nog een zelfde meting gedaan met een ander meeti nstrument dat hetzelfde beoogt te meten. 2 Steekproef calculator, (n.d.), Alles ov er marktonderzoek,

10 10 Onderzoek 2.3 Operationalisatie Wat wordt er gemeten? De succesfactoren van de guerrilla campagnes en de behaalde resultaten. Hoe wordt het begrip gemeten? Bij een aantal experts op het gebied van guerrilla campagnes zullen er diepte-interviews afgenomen worden. Hierbij worden vragen gesteld met betrekking tot de succesfactoren van de gebruikte guerrilla campagnes door de experts, maar ook over de minder geslaagde campagnes. Op welke criteria wordt gelet? Er wordt gelet op de volgende criteria; succesfactoren, faalfactoren, voor- en nadelen en de kosten en baten. 3. Theoretische verkenning 3.1 Beantwoording deelvragen: Deskresearch Op basis van literatuurstudie is er een theoretische verkenning ontstaan rondom het onderwerp guerrilla marketing. Aan de hand van de gebruikte theoretische bronnen, wordt er antwoord gegeven op de deelvragen. Wat is guerrilla marketing? Zoals u heeft kunnen lezen w ordt guerrilla marketing door Hospes omschreven als volgt; guerrilla marketing is een strategisch doordachte overval via een onconventioneel medium. Op een onvoorspelbaar moment, op een originele relevante manier en op het juiste moment wordt er bij de jui ste doelgroep sympathie en een onvergetelijk wauw-effect opgewekt voor een merk, een mening, dienst of product(hospes,2007). 3 De omschrijving die Hospes gebruikt om guerrilla marketing te definiëren komt overeen met de definitie van de grondlegger van guerrilla marketing, Levinson,1983 die de term guerrilla marketing in 1983 tot leven bracht 4. Zijn concrete definitie luidt als volgt; Guerrilla Marketing is een onconventionele manier van het uitvoeren van marketingactiviteiten met een zeer beperkt budget. Het doel van deze vorm van marketing is op een nieuwe en creatieve manier voorbijgaan aan de traditionele middelen. Aangezien de traditionele media steeds meer terrein aan het verliezen is, is guerrilla marketing een utstekende manier om (potentiële) klanten te benaderen. Levinson, 1983 vindt dat de traditionele media teveel geld investeert voor het gebruik van traditionele mediakanalen in plaatst van het investeren in tijd, energie en verbeelding. Dit laatste aspect is het meest interessant voor ondernem ers en kleine bedrijven die niet beschikken over het budget om een grote kostbare marketingcampagne te lanceren. Een ander verschil tussen de twee vormen, guerrilla marketing en traditionele marketing, is dat guerrilla marketing gericht is op individuen in plaatst van op de massa. Hierdoor is guerrilla marketing vaak een veel effectievere manier van benaderen. Guerrilla marketing stapt buiten de kaders die vaak worden gebruikt door traditionele media. Levinson beschrijft in zijn boek een top 14 punten van verschillen tussen de traditionele media en guerrilla marketing. Levinson is ervan overtuigd dat juist deze punten verschillen kunnen maken als het gaat om op een effectieve manier klanten te benaderen. Deze 14 punten hebben zo n sterk karakter, dat deze punten de revue wel moeten passeren in dit onderzoeksrapport. 3 C. Hospes, 2007, Guerrilamarketing: nieuwe sluiproutes naar het hart van je klant 4 J. Conrad Levinson, 1983, Guerrilla Marketing

11 11 Onderzoek Top 14 verschillen tussen traditionele media en guerrilla marketing: 1. Guerrilla marketing investeert tijd, energie en verbeelding in plaats van geld. 2. Guerrilla marketing speelt in op de psychologische wetten van het gedrag in plaatst van het giswerk van de standaard marketing. 3. Guerrilla marketing richt zich voornamelijk op het aangaan van relaties in plaats van verkoop. Deze verkopen zullen gerealiseerd worden door het aangaan van lange termijn relaties. 4. Guerrilla marketing beschouwt winst eerder als effectiviteit van een campagne dan zich te concentreren op traffic en bruto-omzet. 5. De toewijding van guerrilla marketing richt zich op het vergroten van relaties in plaatst van het beëindigen van de deal met de verkoop. 6. In plaatst van te concurreren met andere bedrijven, richt guerrilla marketing zich op samenwerking die aansporen om andere te helpen en hen u te laten helpen. 7. Guerrilla marketing richt zich op marketing combinaties in plaatst van zich alleen te richten om marketingtools. 8. In plaatst van te groeien door diversificatie, suggereert guerrilla marketing dat je groeit wanneer je een duidelijke focus behoudt. 9. Guerrilla marketing streeft ernaar om boodschappen te richten op het individu. 10. In plaatst van te denken wat bedrijven kunnen nemen van klanten, richt guerrilla marketing zich voornamelijk op het geven aan klanten. 11. Guerrilla marketing omarmt de huidige technologie. Vervolg Top 14 verschillen tussen traditionele media en guerrilla market ing: 12. In plaatst van lukraak een campagne te bedenken, is guerrilla marketing een doordachte marketing actie. 13. In plaatst van te praten over de onderneming zelf (me-marketing) richt guerrillamarketing zich op de klanten (you-marketing). 14. In plaatst van zich te richten op de verkopen, guerrilla marketing richt zo op het verspreiden van boodschappen en hoopt daarmee tot interactie te komen met de doelgroep. De essentie van guerrilla marketing is een mix van gezond verstand, creativiteit, realistische verwachti ngen en toewijding aan een concreet plan. Natuurlijk is guerrilla marketing niet altijd wonderbaarlijk, maar wanneer een guerrilla marketing campagne goed wordt uitgevoerd lijkt het wonderen te doen met mensen.

12 12 Onderzoek Hoe is guerrilla marketing ontstaan? Om het ontstaan van guerrilla marketing te beschrijven, is het belangrijk om te weten waar het woord guerrilla vandaan komt. Het woordenboek Van Dale 5 beschrijft guerrilla als volgt: guer ril la [ g er` rieljaa] («Spaans) de woord (mannelijk) guerrilla`s eigenlijk kleine oorlog met onverwachte aanvallen; 1 ongeregelde bendenoorlog, tegen indringers of tegen h et staatsgezag; 2 = guerrillero De online encyclopedie Wikipedia 6 heeft echter weer een hele andere beschrijving van guerrilla: Guerrilla is een term in de krijgswetenschap. Het betreft een conflict waarbij een kleine groep strijders die, onder andere bestaat uit gewapende burgers, militaire tactieken gebruikt zoals hinderlaag, sabotage, razzia, het verrassingselement en grote mobiliteit. Dit heeft als doel om het een minder mobiel traditioneel leger lastig te maken, of om een kwetsbaar doel aan te vallen en vrijwel direct daarna terug te trekken. Het woord guerrilla raakt wereldwijd in alle talen bekend door de Spaanse Onafhankelijkheidsoorlog 7, ook wel guerria de guerrillas. Dit was eigenlijk de eerste guerrillaoorlog: een gewapende strijd tussen twee ongelijke partijen. Bij een guerrillaoorlog gaat het om hit and run tegen vijandelijke verbindingen en militaire posten. Ze slaan toe en lossen daarna schijnbaar op in het niets, waaruit ze dan ineens weer opduiken. Als dat vaak genoeg gebeurt, kan dat de tegenstander behoorlijk uitputten en resulteren in een overwinning. Essentieel bij een guerrillaoorlog is de steun van de bevolking. Concluderend kan gesteld worden dat het bij guerrillaoorlogen gaat om op een zo onverwacht mogelijk moment toe te slaan en weer te verdwijnen. Het onverwachte zorgt voor een intens verrassingselem ent waar de tegenstander wellicht niet is op voorbereid. Kernwoorden hierbij zijn; onvoorspelbaar, verrassend en onverwacht. Om een koppeling te maken naar het hedendaagse fenomeen guerrilla marketing, Levinson, de grondlegger van guerrilla marketing, liet zich als marketeer inspireren door de Spaanse guerri llaoorlog en bracht daarom guerrilla marketing in het leven. Levinson noemde zijn guerrillatactieken wapens die je inzet voor aanvallen 8. Hospes 9 sluit zich hier gedeeltelijk bij aan, maar benadrukt zeker geen gebruik te maken van traditionele media voor guerrilla marketing campagnes. Traditionele media is volgens hem allesbehalve onvoorspelbaar, onverwacht en verrassend. Volgens hem is de traditionele media uitgewerkt. 5 Van Dale, (n.d.), Online woordenboek 6 Wikipedia, (n.d), Online Encyclopedie 7 C. L. Archer, 2000, The Wars of Independence in Spanish America 8 J. Conrad Levinson, 1983, Guerrilla Marketing 9 C. Hospes, 2007, Guerrilamarketing: nieuwe sluiproutes naar het hart van je klant

13 13 Onderzoek Wanneer is guerrilla marketing succesvol? Guerrillamarketing gaat verder waar de gebruikelijke, traditionele campagnes om klanten te bereiken, ophouden 10. Voor een succesvolle guerrilla campagne zijn een aantal ingrediënten van groot belang. Hierbij is het van belang om ten eerste een sterke marketing strategie op te stellen. Benoem het doel, de doelstellingen, de doelgroep en de strategieën. Als een guerrilla marketing campagne de beoogde doelstellingen in vervulling heeft gebracht en het juiste effect heeft opgeleverd. Dit is voor ieder organisatie of bedrijf weer anders, omdat een guerrilla marketing campagne geheel is afgestemd op het doel, de doelstellingen, de doelgroep, de strategie etc. Hierbij speelt het behalen van het beoogde resultaat een grote rol. Een aantal doelen die voor een guerrilla marketing campagne k unnen gelden zijn de volgende 1112 : - Sympathie kweken - Gratis/weinig kosten publiciteit kweken voor product, dienst of standpunt - Naamsbekendheid genereren - Omzet verhogen - Traffic genereren Een combinatie van deze doelen is natuurlijk mogelijk. Een organisatie of bedrijf kan zelf in de doelstellingen bepalen in welke mate/hoeveelheid een marketing campagne resultaat moet boeken bij de beoogde doelgroep. Nu kan een guerrilla marketing campagne natuurlijk ook mislukken. Hierbij is het logisch dat de doelen voor een marketing campagne niet worden behaald. Het doen mislukken van een marketing campagne kan komen door verschillende factoren. Wat er fout kan gaan waardoor een guerrilla marketing campagne niet slaagt is het volgende: - Weeromstandigheden (door slechte weersomstandigheden kan een campagne niet tot zijn recht komen, omdat de doelgroep niet komt opdagen) - De doelstelling kan te moeilijk realiseerbaar zijn met de tijd die er is voor de campagne - Het is mogelijk dat de doelgroep verkeerd wordt omschreven, waardo or de verkeerde mensen op de campagne afkomen - Een guerrilla campagne kan te uitgebreid zijn, waardoor het de guerrilla waarde verliest Zo kan er nog een hoop omschreven worden, wat er fout kan gaan bij een guerrilla marketing campagne. Het is daarom erg van belang om te weten welke ingrediënten er nodig zijn voor een succesvolle campagne. Deze ingrediënten zullen in de volgende deelvraag omschreven worden. 10 J. Margolis & P. Carrigan, 2008, Guerrillamarketing voor Dummies 11 Harro Heijboer, 2008, Redoxstudios 12 Guerrillaz, (n.d), Guerrillamarketing

14 14 Onderzoek Wat zijn de ingrediënten voor een succesvolle campagne? Voor het succesvol maken van een guerrilla marketing campagne zijn een aantal speerpunten van groot belang 13. Het is belangrijk dat de actie doelgericht is. Verder is het herkenbaar zijn van een actie ook erg belangrijk. De beoogde doelgroep moet gelijk kunnen begrijpen waar het over gaat (wat het idee achter de actie is). Het moet opvallen in het drukke straatbeeld van iedere dag. Dit kan worden verwezenlijkt door het gebruik van kleur, rare objecten, lay-out, creatieve ideeën etc. Ook moet de doelgroep het snel kunnen lezen, dus zodra ze snel voorbij lopen moeten ze de actie in een oogopslag kunnen zien. Daarom moet een guerrilla campagne altijd simpel zijn weergegeven, waardoor de boodschap wel gelijk duidelijk is. Daarnaast is het belangrijk wanneer een guerrilla actie benadrukt moet worden. Op welk tijdstip moet de guerrilla campagne meer tot uiting komen dan op een ander tijdstip. Dit heeft te maken met het feit dat op het ene moment in een dag/week/maand/jaar/ de doelgroep in grotere getalen valt te bereiken dan op andere tijdstippen. H et belangrijkst is misschien nog wel de simpelheid van een guerrilla actie. De doelgroep heeft geen zin noch tijd om een hele lap tekst door te lezen om een boodschap van een bedrijf te begrijpen. In dit geval geld de slogan less is more. Gebruik van story-telling speelt ook een grote rol. Het gebruik hiervan zorgt ervoor dat woorden worden vervangen. Het efficiënt kiezen van middelen en designs voor het realiseren van de campagne is noodzakelijk. Op deze manier wordt de boodschap gecommuniceerd. Het limiteren zorgt voor het succes van de guerrilla campagne. Ervoor zorgen dat de boodschap bij het juiste publiek en op het juiste tijdstip wordt gecommuniceerd. Het creatieve proces is voor een guerrilla campagne ook heel erg belangrijk. De campagne moet vernieuwend, creatief, aandacht trekkend, opvallend, origineel en apart zijn. Als laatst moet er voor een guerrilla actie natuurlijk hard en professioneel gewerkt worden. Om u een goed beeld te gev en van de ingrediënten van succesvolle guerrilla campagnes hier een aantal casussen: Hi Tech achter de ramen Hi Tech is het grootste merk squashschoenen ter wereld, maar onbekend in ons land. De Nederlandse directeur wilde in ons land ook meer publiciteit. Aan Amsterdammers die rondom hippe uitgaansgelegenheden wonen is gevraagd of hun voorraam als etalage gebruik mocht worden. Zij kregen honderd euro en een paar schoenen. De etalages kregen een kunstzinnige invulling door studenten van de Willem de Koning Academie die een concept moesten verzinnen met het thema schoen en squash. Er was tevens een wedstrijd aan gekoppeld met jurylid Peter Klashorts (kunstenaar). Op een website waren alle etalages. Het ging Hi Tech niet per se om sales, wel om exposure. En die heeft de actie mogen ontvangen in de lokale pers. De Mobiele Kassa van Dirk van Den broek De mobiele kassa is een rood gespoten SRV-wagen voorzien van het Dirklogo, met erin een kassa-apparaat dat is aangesloten op het hoofdkantoor zodat je op locatie met een prijsvergelijking kunt komen. De bedoeling met de SRV-wagen is, deze te plaatsen voor de ingang van concurrenten en mensen ter plekken confronteren met de prijs. Op de eerste dag van de campagne werd de mobiele kassa geplaatst voor een Albert Heijn in Zaandam en een dag later stond daarvan een foto op de voorpagina van de Telegraaf. 13 Roger C. Parke, 2004, The 10 Commandments of Guerrilla Marketing Design

15 15 Onderzoek De gouden koets van Brand De gouden koest van Brand is een link naar de gouden koets van de Koninklijke familie. Een bestaande koets is omgebouwd tot gouden kratje werd uitgereden door Gerrit Zalm tijdens Prinsjesdag. Het reclam ebureau van de actie heeft plattegronden en televisiebeelden bestudeerd van Prinsjesdag om te bekijken waar de camera s precies zouden staan en welke standpunten die innamen en aan de hand daarvan bepalen hoe de gouden koets van Brand het best tot uiting kwam. De avond voor Prinsjesdag werden koets en paarden verstopt in een truck. Deze werden geparkeerd in een manege achter het Lange Voorhout, waar Prinsjesdag zich afspeelt. Het promotieteam heeft een dranghek opzijgeschoven en het Lange Voorhout opgereden en niemand greep in. Zo kon het gouden kratje ongestoord over het Lange Voorhout paraderen voor het aanzicht van rijen toeschouwers, een leger pers en miljoenen televisiekijkers. De actie heeft geresulteerd in gigantisch veel publiciteit. Echter, kreeg brand een boeten van duizend euro, dat maakte de bierbrouwerij niet uit, ze waren namelijk wel lang op primetime in beeld. Colafonteinen Een man ontdekte dat een fles Coca Cola spontaan begint te fonteinen als je er Mentos in doet. De uitvinder maakte er een video van, toonde zijn bevindingen aan de beide betrokken merken, maar die wensten er niets mee te maken hebben. Momenteel zijn er gigantisch veel homevideo s op het web verschenen met de colafonteinen, met als hoogtepunt video s op de site waar Mentos en Coca Cola wel alles te maken wilden hebben. Het werd zo n hype dat je als merk wel voor een overtreffende trend moet zorgen Ariel boven de Herengracht Busted Pr Bureau van Anton-Jan Thijssen voorzag voor Ariel de Amsterdamse gracht van een snufje dolce vitagevoel. Iedereen kent natuurlijk het clichébeeld van Italië met wapperend wasgoed boven de nauwe straatjes. Busted heeft over de Herengracht enkele lijntjes wit wasgoed gespannen ter hoogte van de Leidsestraat vanwege de drukte daar. De boodschap van de campagne is dat Busted wilde onderstrepen dat Ariel zichtbaar witter dan wit was. Dit is tevens door een onderzoek van TNO bewezen. Met theaterspots op het waaiende wit, ondersteund door een goboprojector, werd het Ariellogo haarscherp op de witte bedlakens geprojecteerd. De volgende dag verschenen er direct foto s van de actie in de Telegraaf. Rondvaartboten stopte hun tocht, zodat de passagiers een foto van deze ludieke actie konden nemen. Het mooist is als een guerrilla marketing campagne slaagt met zo weinig mogelijk kosten en zoveel mogelijk resultaat 14. Hiervoor moet wel een duidelijke planning vooraf gaan. Het is voor een organisatie/bedrijf van belang om in te zien dat een guerrilla actie op langere duur pas geld oplevert en niet in eerste instantie. Een guerrilla marketing campagne kost ook een hoop moeite en tijd. Tijd is uiteindelijk weer geld. Het is wel duidelijk dat guerrilla marketing een serieus marketing instrument is. Het is een manier om op te vallen om mensen onverwachts ergens mee te confronteren wat daardoor langer en beter in gedachten van mensen blijft zitten. Het moet zorgen voor een wauw effect en mensen moeten perplex staan. 14 J. Conrad Levinson, 1983, Guerrilla Marketing

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen E-resultaat aanpak Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen 2010 ContentForces Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 2 Danique Beeks Student Advanced Business Creation Stage JH Business Promotions

Inhoudsopgave. 2 Danique Beeks Student Advanced Business Creation Stage JH Business Promotions Onderzoeksopzet Danique Beeks Studentnummer: 2054232 Advanced Business Creation Stagebedrijf: JH Busines Promotions Bedrijfsbegeleider: John van den Heuvel Datum: 12 September 2013 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Online Marketing College 1 september. 2012 Introductie Docent: Lotte Bouhuijzen / Eefje Op den Buysch

Online Marketing College 1 september. 2012 Introductie Docent: Lotte Bouhuijzen / Eefje Op den Buysch Online Marketing College 1 september. 2012 Introductie Docent: Lotte Bouhuijzen / Eefje Op den Buysch Need To Know info Introductie Kennismaking Opzet van colleges, hoe wordt er getoetst Wat gaan we de

Nadere informatie

Company Profile 2AIM4* Internationaal label: 1000 CD Amsterdam t. +31 (0)20 638 99 55 The Netherlands f. +31 (0)84 835 85 55

Company Profile 2AIM4* Internationaal label: 1000 CD Amsterdam t. +31 (0)20 638 99 55 The Netherlands f. +31 (0)84 835 85 55 Company Profile 2AIM4* Internationaal label: Over 2aim4* 2aim4* 2aim4 B.V. is een marketing/communicatiebureau gevestigd in Amsterdam. Wij leveren een full service dienstenpakket op het gebied van marketing,

Nadere informatie

GUERRILLA MARKETING: MIJN VISIE PAPER 1 SCIENCE SCHOOL CAS DEGEN

GUERRILLA MARKETING: MIJN VISIE PAPER 1 SCIENCE SCHOOL CAS DEGEN GUERRILLA MARKETING: MIJN VISIE PAPER 1 SCIENCE SCHOOL CAS DEGEN Inhoudsopgave 1. Inleiding - Aanleiding - Informatievraag 2. Het begrip & verschillende visies 3. Guerrilla marketing & wetenschap 4. Out

Nadere informatie

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7 Media en creativiteit Winter jaar vier Werkcollege 7 Kwartaaloverzicht winter Les 1 Les 2 Les 3 Les 4 Les 5 Les 6 Les 7 Les 8 Opbouw scriptie Keuze onderwerp Onderzoeksvraag en deelvragen Bespreken onderzoeksvragen

Nadere informatie

Geslacht, Emotionele Ontrouw en Seksdrive. Gender, Emotional Infidelity and Sex Drive

Geslacht, Emotionele Ontrouw en Seksdrive. Gender, Emotional Infidelity and Sex Drive 1 Geslacht, Emotionele Ontrouw en Seksdrive Gender, Emotional Infidelity and Sex Drive Femke Boom Open Universiteit Naam student: Femke Boom Studentnummer: 850762029 Cursusnaam: Empirisch afstudeeronderzoek:

Nadere informatie

Rapportage online marktonderzoek Wat maakt succes?

Rapportage online marktonderzoek Wat maakt succes? Rapportage online marktonderzoek Wat maakt succes? December 2007 / Januari 2008 Door: Marco Bouman, Impulse, Strategie & Marketing Februari 2008 2008 Marco Bouman, alle rechten voorbehouden Het is niet

Nadere informatie

Guerrilla Marketing. Guerrillamarketing is volwassen geworden, maar blijft gelukkig nog volop kwajongensstreken houden.

Guerrilla Marketing. Guerrillamarketing is volwassen geworden, maar blijft gelukkig nog volop kwajongensstreken houden. Guerrilla Marketing Guerrillamarketing is volwassen geworden, maar blijft gelukkig nog volop kwajongensstreken houden. Mayke Putman 1603472 Seminar Content Design Docent: Madris Duric 04-06-2014 1 Guerrilla

Nadere informatie

CREATIEF VERMOGEN. Andrea Jetten, Hester Stubbé

CREATIEF VERMOGEN. Andrea Jetten, Hester Stubbé CREATIEF VERMOGEN Andrea Jetten, Hester Stubbé OPDRACHT Creativitief vermogen meetbaar maken zodat de ontwikkeling ervan gestimuleerd kan worden bij leerlingen. 21st century skills Het uitgangspunt is

Nadere informatie

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur M. Zander MSc. Eerste begeleider: Tweede begeleider: dr. W. Waterink drs. J. Eshuis Oktober 2014 Faculteit Psychologie en Onderwijswetenschappen

Nadere informatie

Taco Schallenberg Acorel

Taco Schallenberg Acorel Taco Schallenberg Acorel Inhoudsopgave Introductie Kies een Platform Get to Know the Jargon Strategie Bedrijfsproces Concurrenten User Experience Marketing Over Acorel Introductie THE JARGON THE JARGON

Nadere informatie

Effectief campagne voeren. Actiegroependag Bescherm de kust, Rotterdam, 9 april 2016 Maaike Wermer

Effectief campagne voeren. Actiegroependag Bescherm de kust, Rotterdam, 9 april 2016 Maaike Wermer Effectief campagne voeren Actiegroependag Bescherm de kust, Rotterdam, 9 april 2016 Maaike Wermer Wat ga ik vandaag vertellen Voorstel ronde Naam Actiegroep Ervaring met campagne voeren/omgaan met de media

Nadere informatie

wat is het? Dit doe ik door een combinatie van sprekende foto s met een bijpassende tekst, die de situatie op een authentieke manier omschrijven.

wat is het? Dit doe ik door een combinatie van sprekende foto s met een bijpassende tekst, die de situatie op een authentieke manier omschrijven. Met visual storytelling voeg ik een andere dimensie toe aan verhalen vertellen én fotografie. Ik geef een (levens)event niet alleen een gezicht, maar ook een stem en breng hiermee het ware en pure gevoel

Nadere informatie

Wat is marketing dan wel? De beste omschrijving komt uit het Engels.

Wat is marketing dan wel? De beste omschrijving komt uit het Engels. KENNETH NIEUWEBOER M arketing is meer dan het ontwikkelen van een logo en het bewaken van je huisstijl. Als er een goede strategie achter zit, levert marketing een wezenlijke bijdrage aan het rendement

Nadere informatie

FULL SERVICE RECLAME- EN DESIGNBUREAU

FULL SERVICE RECLAME- EN DESIGNBUREAU FULL SERVICE RECLAME- EN DESIGNBUREAU EEN BUREAU MET EEN DUIDELIJK DOEL Adson is een full service reclame- en designbureau, met als doel merken te voorzien van een eigen identiteit en deze bekend te maken.

Nadere informatie

Beurstips. Naar de beurs?

Beurstips. Naar de beurs? Beurstips 1 Naar de beurs? 2 NL EXPO, laat zien wie U bent! Hollandse nuchterheid & creativiteit in combinatie met jarenlange ervaring in presentatieoplossingen. Met een frisse blik helpen wij u uw bedrijf

Nadere informatie

Met een knipoog en een klein budget zoveel mogelijk mensen en effect bereiken

Met een knipoog en een klein budget zoveel mogelijk mensen en effect bereiken THEMA Guerrilla Een voorbeeld van guerrilla marketing in een winkelcentrumomgeving. Dance-event 'Stekker in de Tunnel werd in maart gehouden in de expeditiestraat van Hoog Catharijne. Dit event was een

Nadere informatie

FBTO voorspelt binnen 24 uur na lancering het resultaat van een online campagne.

FBTO voorspelt binnen 24 uur na lancering het resultaat van een online campagne. FBTO voorspelt binnen 24 uur na lancering het resultaat van een online campagne. Toen het in kaart brengen van bezoekersgedrag op websites nog in de kinderschoenen stond, beperkten marketeers zich tot

Nadere informatie

Fysieke Activiteit bij 50-plussers. The Relationship between Self-efficacy, Intrinsic Motivation and. Physical Activity among Adults Aged over 50

Fysieke Activiteit bij 50-plussers. The Relationship between Self-efficacy, Intrinsic Motivation and. Physical Activity among Adults Aged over 50 De relatie tussen eigen-effectiviteit 1 De Relatie tussen Eigen-effectiviteit, Intrinsieke Motivatie en Fysieke Activiteit bij 50-plussers The Relationship between Self-efficacy, Intrinsic Motivation and

Nadere informatie

Google AdWords Tips Stefan Rooyackers

Google AdWords Tips Stefan Rooyackers Google AdWords Tips Stefan Rooyackers Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Dit document is met grote zorg samengesteld door Stershop BV. Incidentele onvolkomenheden kunnen

Nadere informatie

08 april 2015. How to win an Award. NRW Marketingprijs ICSC Solal Awards. Bram Hulsbosch, MK Illumination Holland BV

08 april 2015. How to win an Award. NRW Marketingprijs ICSC Solal Awards. Bram Hulsbosch, MK Illumination Holland BV Bram Hulsbosch, MK Illumination Holland BV 08 april 2015 How to win an Award NRW Marketingprijs ICSC Solal Awards Marketing Awards, waarom deelnemen? Jurering 10 Tips voor een sterke inzending Video s

Nadere informatie

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten.

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. The Effect of Difference in Peer and Parent Social Influences on Adolescent Alcohol Use. Nadine

Nadere informatie

Frans de Hoyer GW Management. E-Mail Marketing (mysterye-mail) E-Mailnieuwsbrief Social media voor de Automotive. De wereld is veranderd

Frans de Hoyer GW Management. E-Mail Marketing (mysterye-mail) E-Mailnieuwsbrief Social media voor de Automotive. De wereld is veranderd Frans de Hoyer GW Management E-Mail Marketing (mysterye-mail) E-Mailnieuwsbrief Social media voor de Automotive De wereld is veranderd 1 We kopen online We plaatsen alles online 2 Dit onderdeel valt ineens

Nadere informatie

Social Media in de Tuinbouw. Social media in de Tuinbouw

Social Media in de Tuinbouw. Social media in de Tuinbouw Social media in de Tuinbouw Inleiding: Dit onderzoek is uitgevoerd door Jan-Peter Steetskamp, in opdracht van Mariëlle van Leeuwen, zelfstandig professional op het gebied van marketing en online communicatie

Nadere informatie

Oefenvragen Ondernemerskunde A - Businessplan & strategie

Oefenvragen Ondernemerskunde A - Businessplan & strategie Oefenvragen Ondernemerskunde A - Businessplan & strategie 1. Michael Porter onderscheidt 3 basisstrategieën, waar volgens hem iedere organisatie een keuze uit dient te maken, om op een gezonde wijze een

Nadere informatie

1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips. Haal direct meer uit je netwerk!

1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips. Haal direct meer uit je netwerk! 1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips Haal direct meer uit je netwerk! Inleiding Allereerst wil ik u bedanken voor het downloaden van dit e-book. Na weken van voorbereiding kunnen we dan nu eindelijk dit e-book

Nadere informatie

Wat is de Modererende Rol van Consciëntieusheid, Extraversie en Neuroticisme op de Relatie tussen Depressieve Symptomen en Overeten?

Wat is de Modererende Rol van Consciëntieusheid, Extraversie en Neuroticisme op de Relatie tussen Depressieve Symptomen en Overeten? De Modererende rol van Persoonlijkheid op de Relatie tussen Depressieve Symptomen en Overeten 1 Wat is de Modererende Rol van Consciëntieusheid, Extraversie en Neuroticisme op de Relatie tussen Depressieve

Nadere informatie

Wat is jouw verhaal?

Wat is jouw verhaal? E E N E - B O O K V A N L E T T E R S & C O N C E P T S Wat is jouw verhaal? Passie en plezier overbrengen in een notendop Storytelling Verhalen vertellen is een belangrijk onderdeel van ons leven. Het

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

VRAGENLIJST JOnG. Mail het formulier met jouw antwoorden naar Dionne Neven (Regioadviseur MKB Limburg): Neven@mkblimburg.nl

VRAGENLIJST JOnG. Mail het formulier met jouw antwoorden naar Dionne Neven (Regioadviseur MKB Limburg): Neven@mkblimburg.nl VRAGENLIJST JOnG JOnG is een initiatief van en voor jonge ondernemers. Tot de doelgroep behoren Ondernemers in de eerste 5 jaar van hun ondernemerschap. JOnG stelt zich tot doel de individuele ondernemers

Nadere informatie

Samenvatting onderzoek Het nieuwe verkopen

Samenvatting onderzoek Het nieuwe verkopen Samenvatting onderzoek Het nieuwe verkopen Inleiding De kracht van consumenten en internet wordt steeds groter. Met de toenemende populariteit van digitale informatie wordt de rol van de verkoper beduidend

Nadere informatie

1. Wat is voor de jury van uitzonderlijk belang om een Award toe te kennen?

1. Wat is voor de jury van uitzonderlijk belang om een Award toe te kennen? Toelichtingen bij de jurering en het inschrijvingsformulier van de Cuckoo Awards 2012 1. Wat is voor de jury van uitzonderlijk belang om een Award toe te kennen? 1. Direct marketing is een respons-driven

Nadere informatie

Evenementen als marketinginstrument:

Evenementen als marketinginstrument: Evenementen als marketinginstrument: Essent in een evenement Naam: Nils Bruijns studentnr.: 2109294 PCN: 187461 Naam: Tom Janssen studentnr.: 2372711 PCN nr.: 304153 Klas: CE1E Docent: K. Brom Vak: Marktonderzoek

Nadere informatie

BENELUX RESEARCH PROJECT.

BENELUX RESEARCH PROJECT. BENELUX RESEARCH PROJECT INTRODUCTIE Ben jij een enthousiaste en ambitieuze student aan de RSM, ESE of een andere faculteit *? Ben jij op zoek naar een elective of extracurriculaire activiteit, en wil

Nadere informatie

Positionering en idee ontwikkeling. zondag 2 december 12

Positionering en idee ontwikkeling. zondag 2 december 12 Positionering en idee ontwikkeling Agenda Review presentaties Customer Journey Positionering Van Cover Story naar Ideeën HKJ s Forced-Fit Huiswerk Customer Journey Vragen? Hoe was het bezoek? Customer

Nadere informatie

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A INLEIDING Ik heb vandaag een cadeautje meegenomen. Niet voor jullie, maar voor mijzelf. Het cadeautje staat voor de verrassingen

Nadere informatie

Marketingmanagement. Marketing en bouw op scherpe en innovatieve wijze fuseren

Marketingmanagement. Marketing en bouw op scherpe en innovatieve wijze fuseren Marketingmanagement Marketing en bouw op scherpe en innovatieve wijze fuseren 1 2 3 Uit de praktijk Je hebt water En je hebt water Prijs 0,001 per liter Prijs 0,40 per liter Dezelfde grondstof levert 400

Nadere informatie

Marketing facts 2. De relatie tussen het bewuste en onbewuste van de consument. TSVC I Measure - Optimize - Launch!

Marketing facts 2. De relatie tussen het bewuste en onbewuste van de consument. TSVC I Measure - Optimize - Launch! Snel zicht op innovatie insights, marktpotentieel en groeikansen Marketing facts 2 De relatie tussen het bewuste en onbewuste van de consument De relatie tussen het bewuste en onbewuste van de consument

Nadere informatie

EFFECTIEVE SALES PROMOTIE MARKETINGCOMMUNICATIE HOORCOLLEGE 5 BLOK 4

EFFECTIEVE SALES PROMOTIE MARKETINGCOMMUNICATIE HOORCOLLEGE 5 BLOK 4 EFFECTIEVE SALES PROMOTIE MARKETINGCOMMUNICATIE HOORCOLLEGE 5 BLOK 4 AGENDA Leerdoelen Wat is sales promotie? Stappenplan voor het ontwikkelen van sales promoties Doelstelllingen van sales promotie Tools

Nadere informatie

EEN BRIEFING. GRAVER dan een schop. 5 vragen voor een aardige communicatiebriefing

EEN BRIEFING. GRAVER dan een schop. 5 vragen voor een aardige communicatiebriefing EEN BRIEFING GRAVER dan een schop 5 vragen voor een aardige communicatiebriefing Inleiding Hoe stel ik een goede briefing op voor een communicatiebureau?, dat is de hamvraag. In het begin was er niets...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 van 11

Inhoudsopgave. 1 van 11 Inhoudsopgave Leerlingen werven was nog nooit zo makkelijk... 2 Hoe komen we aan meer leerlingen? 2 Door wie wordt de schoolkeuze beïnvloed?. 2 Door wat wordt de schoolkeuze beïnvloed?...2 Hoe komen ouders

Nadere informatie

Campagne lancering e-bookplatform

Campagne lancering e-bookplatform Campagne lancering e-bookplatform In opdracht van de Vereniging Openbare Bibliotheken - BNL Update Utrecht, 25 september 2013 Norbert Koopen We willen de bibliotheken een centrale positie in de Nederlandse

Nadere informatie

Meer succes met je website

Meer succes met je website Meer succes met je website Hoeveel geld heb jij geïnvesteerd in je website? Misschien wel honderden of duizenden euro s in de hoop nieuwe klanten te krijgen. Toch levert je website (bijna) niets op Herkenbaar?

Nadere informatie

Marketing. De uitgebreide marketingmix Hoorcollege 5

Marketing. De uitgebreide marketingmix Hoorcollege 5 Marketing De uitgebreide marketingmix Hoorcollege 5 Vorige week: wat is een product 2 Propedeuse CMDA Marketing HC 5 Goed om te weten omdat: 3 Propedeuse CMDA Marketing HC 5 Vorige week: kernstrategie

Nadere informatie

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Woordkennis 1 Bestuderen Hoe leer je 2000 woorden? Als je een nieuwe taal wilt spreken en schrijven, heb je vooral veel nieuwe woorden nodig. Je

Nadere informatie

ONDERNEMEN IS VOOR HELDEN

ONDERNEMEN IS VOOR HELDEN ONDERNEMEN IS VOOR HELDEN EXCLUSIEF PROGRAMMA OVERZICHT 2016 LEF IN ACTIE Ontdek waarom het zo moeilijk is je hart te volgen en heb het lef dit toch te doen! De achtergrond van het programma Jij weet dat

Nadere informatie

Hoe motivatie werkt en draagvlak groeit

Hoe motivatie werkt en draagvlak groeit Hoe motivatie werkt en draagvlak groeit Toelichting Hierbij een compilatie van diverse artikelen over motivatie, draagvlak en verandertrajecten voor de interne coördinator cultuureducatie ICC. 1 Hoe werkt

Nadere informatie

KUNST ONDERZOEK EDUCATIE VISIE VERNIEUWING OMGEVING PUBLIEK WERK BEELD TEKST FASCINATIE

KUNST ONDERZOEK EDUCATIE VISIE VERNIEUWING OMGEVING PUBLIEK WERK BEELD TEKST FASCINATIE ARTISTIEK ONDERZOEK MASTER KUNSTEDUCATIE Willem de Kooning Academie Piet Zwart Instituut te Rotterdam april 2012 Marieke van der Hoek-Vijfvinkel begeleiding: Annette Krauss - MaikoTanaka ? KUNST ONDERZOEK

Nadere informatie

Mondeling tentamen Havo - ERK niveau B1 / B1 +

Mondeling tentamen Havo - ERK niveau B1 / B1 + Mondeling tentamen Havo - ERK niveau B / B + Het mondeling voor Engels Havo duurt 5 minuten en bestaat uit een gesprek met je docent waarin de volgende onderdelen aan de orde komen: *Je moet een stukje

Nadere informatie

RITHO Online Print Sign & events Doeltreffend gebruikmaken van social media

RITHO Online Print Sign & events Doeltreffend gebruikmaken van social media RITHO Online Print Sign & events Doeltreffend gebruikmaken van social media 12 Tips & tricks 1. Social media - cijfers januari 2017 Bron: www.frankwatching.com 2. Social media - is voor alle leeftijden,

Nadere informatie

Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling

Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling PAPI PAPI Coachingsrapport Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling Alle rechten voorbehouden Cubiks Intellectual Property Limited 2008. De inhoud van dit document is relevant op de afnamedatum en bevat

Nadere informatie

Lanceer je marketingsucces in één dag 3 programma s voor marketingsucces om vandaag mee te beginnen.

Lanceer je marketingsucces in één dag 3 programma s voor marketingsucces om vandaag mee te beginnen. Lanceer je marketingsucces in één dag 3 programma s voor marketingsucces om vandaag mee te beginnen. Navigeer met de pijltjestoetsen. Sluit met de esc-toest. esc humm&c 2015» www.hummandc.nl Lanceer je

Nadere informatie

Nog voor de zomer van baan veranderen?

Nog voor de zomer van baan veranderen? Nog voor de zomer van baan veranderen? Op naar een baan met meer blije hoogtepunten. Een verslaggever van Radio 1 noemde mij een soort psycholoog nadat ik hem afgelopen maandag had uitgelegd hoe ik twijfelaars

Nadere informatie

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W 1 Naam student: Studentnummer: Datum: Naam leercoach: Inleiding Voor jou ligt het meetinstrument ondernemende houding. Met dit meetinstrument

Nadere informatie

Bijlage 3. Beoordelingscriteria onderzoeksplan

Bijlage 3. Beoordelingscriteria onderzoeksplan Bijlage 3. Beoordelingscriteria onderzoeksplan Naam student: Joost den Hollander Naam afstudeerbegeleider: Ceciel Zandee Naam tweede beoordelaar: Winifred paulis Datum: 9-0-05 Voorlopige titel onderzoek

Nadere informatie

ONLINE MARKETING ANGELCOACHING

ONLINE MARKETING ANGELCOACHING ONLINE MARKETING ANGELCOACHING MARCA VAN DEN BROEK Met mijn bedrijf AngelCoaching zet ik me in voor succesvol ondernemen als kunstenaar//creatief. WAAR GAAT HET OM? Zichtbaarheid Onderscheidend (en authentiek)

Nadere informatie

De wereld van online communicatie anno. 13 augustus 2014

De wereld van online communicatie anno. 13 augustus 2014 ! De wereld van online communicatie anno! 13 augustus 2014 Anne Marie Hazenberg @AMH010 @NewMediaBrains @SoMeMonteur amh@newmediabrains.com www.newmediabrains.com Online brains 15 professionals meer dan

Nadere informatie

o Theo Glaudemans Business Refresher theo.glaudemans@limebizz.nl o Rens Eijgermans Business Refresher rens.eijgermans@limebizz.nl

o Theo Glaudemans Business Refresher theo.glaudemans@limebizz.nl o Rens Eijgermans Business Refresher rens.eijgermans@limebizz.nl o Theo Glaudemans Business Refresher theo.glaudemans@limebizz.nl o Rens Eijgermans Business Refresher rens.eijgermans@limebizz.nl o Heb je vragen of geef je mening en reactie op deze presentatie via

Nadere informatie

WHITEPAPER. 10 Online Marketing Insights Voor Opleiders. Whitepaper - 8 Marketinginzichten voor accountants 1

WHITEPAPER. 10 Online Marketing Insights Voor Opleiders. Whitepaper - 8 Marketinginzichten voor accountants 1 WHITEPAPER 10 Online Marketing Insights Voor Opleiders Whitepaper - 8 Marketinginzichten voor accountants 1 Beste lezer, Bambuu werkt dagelijks aan het online vermarkten van opleidingen. Of je nu fotograaf

Nadere informatie

Social Key Performance Indicators en meetbare resultaten Door: Rob van den Brink

Social Key Performance Indicators en meetbare resultaten Door: Rob van den Brink Social Key Performance Indicators en meetbare resultaten Door: Rob van den Brink Wat is de ROI van sociale media? Dat is misschien wel de meest gestelde vraag in zakelijke media het afgelopen jaar. Er

Nadere informatie

Toelichting. bij de jurering & het inschrijvingsformulier

Toelichting. bij de jurering & het inschrijvingsformulier Toelichting bij de jurering & het inschrijvingsformulier Cuckoo Awards 2014 1. Wat is voor de jury van uitzonderlijk belang om een Award toe te kennen? a. Direct marketing is een response-driven marketingstrategie,

Nadere informatie

Welkom bij ITCH CREATIVE STUDIO

Welkom bij ITCH CREATIVE STUDIO Welkom bij ITCH CREATIVE STUDIO WIJ ZIJN ITCH CREATIVE STUDIO een creatief bureau met een team van 4 specialisten, we hebben ruim 14 jaar ervaring en zijn sterk in het bedenken en ontwikkelen van een strategische

Nadere informatie

Smartphones. Figuur 1 Our Mobile Planet, 2012

Smartphones. Figuur 1 Our Mobile Planet, 2012 Smartphones Het aandeel smartphones en tablets groeit hard in Nederland. De grafiek hieronder laat al zien dat in 2012 de penetratie van smartphones met 10% is toegenomen. Figuur 1 Our Mobile Planet, 2012

Nadere informatie

Training Social Media optimaal gebruiken

Training Social Media optimaal gebruiken Training Social Media optimaal gebruiken Wat levert deze training voor u op? U heeft de zaak al aardig voor elkaar en als ondernemer bent u op zoek naar een manier om meer omzet te genereren. Door social

Nadere informatie

Georges Dockx JUISTE MARKETING. Voor kmo s en zelfstandigen die meer resultaat willen met minder budget

Georges Dockx JUISTE MARKETING. Voor kmo s en zelfstandigen die meer resultaat willen met minder budget Georges Dockx DE JUISTE MARKETING Voor kmo s en zelfstandigen die meer resultaat willen met minder budget Uitgegeven door Georges Dockx in samenwerking met BOEK MAKERIJ.be D/2015/Georges Dockx, auteur-uitgever

Nadere informatie

Het Verband Tussen Persoonlijkheid, Stress en Coping. The Relation Between Personality, Stress and Coping

Het Verband Tussen Persoonlijkheid, Stress en Coping. The Relation Between Personality, Stress and Coping Het Verband Tussen Persoonlijkheid, Stress en Coping The Relation Between Personality, Stress and Coping J.R.M. de Vos Oktober 2009 1e begeleider: Mw. Dr. T. Houtmans 2e begeleider: Mw. Dr. K. Proost Faculteit

Nadere informatie

Hoe bouw ik een goede website?

Hoe bouw ik een goede website? Hoe bouw ik een goede website? Inleiding Stel, u heeft een eigen bedrijf en u wilt een website. U hebt gezien dat u zelf een site kunt bouwen met behulp van gratis tools die sommige providers aanbieden.

Nadere informatie

Creat4u. www.icreat4u.nl COMPLETE WEBSITE. voor ondernemers. 47,50,- per maand zonder opstartkosten. ONZE VOORDELEN! EEN ALL-IN WEBSITE

Creat4u. www.icreat4u.nl COMPLETE WEBSITE. voor ondernemers. 47,50,- per maand zonder opstartkosten. ONZE VOORDELEN! EEN ALL-IN WEBSITE COMPLETE WEBSITE voor ondernemers 47,50,- per maand zonder opstartkosten. Een complete website voor uw onderneming en die ook nog goed vindbaar is, dat is wat we willen! Maar hoe? EEN ALL-IN WEBSITE ONZE

Nadere informatie

Social Media Marketing strategie

Social Media Marketing strategie Social Media Marketing strategie --= werkboek =-- 1. Bepaal je doelstelling Vaak zal SMM een onderdeel zijn van bestaande marketingcommunicatieplannen. Een extra kanaal om je doelgroep te bereiken. Soms

Nadere informatie

Werkboek MEER KLANTEN OP JOUW MANIER! ANNEMIEKE TISSINK KRIJG MEER KLANTEN DOOR MARKETING IN TE ZETTEN OP EEN MANIER DIE BIJ JOU PAST

Werkboek MEER KLANTEN OP JOUW MANIER! ANNEMIEKE TISSINK KRIJG MEER KLANTEN DOOR MARKETING IN TE ZETTEN OP EEN MANIER DIE BIJ JOU PAST Werkboek MEER MANIER! ANNEMIEKE TISSINK KRIJG MEER DOOR MARKETING IN TE ZETTEN OP EEN MANIER DIE BIJ JOU PAST MANIER! Hoofdstuk 1 Nieuwe klanten nodig? Marketing is een vakgebied waar veel om te doen is.

Nadere informatie

Persoonlijk Rapport Junior Scan

Persoonlijk Rapport Junior Scan Persoonlijk Rapport Junior Scan Persoonlijke gegevens Naam test junior Datum test 02/09/2011 (17:19) Jouw ondernemersprofiel In vergelijking met het branche normprofiel geeft jouw profiel het volgende

Nadere informatie

Welkom! Michael Sourbron.

Welkom! Michael Sourbron. Make IT personal Welkom! Michael Sourbron Michael.Sourbron@callexcell.be François Gysbertsen François.Gysbertsen@callexcell.be GertJan Coolen GertJan.Coolen@frontline.nl Agenda Introductie Engage uw klant

Nadere informatie

Doelen Bereiken. Van wens naar doel en van doel naar realiteit in 6 stappen. Greater Potentials Ltd. 2007 Koenraad Rau http://www.zensatie.

Doelen Bereiken. Van wens naar doel en van doel naar realiteit in 6 stappen. Greater Potentials Ltd. 2007 Koenraad Rau http://www.zensatie. Doelen Bereiken Van wens naar doel en van doel naar realiteit in 6 stappen Inleiding: - Doelen Bereiken Van Wens Naar Doel En Van Doel Naar Realiteit In 6 Stappen. In dit programma zal ik je verschillende

Nadere informatie

Wie ben je? 9 maart 2016

Wie ben je? 9 maart 2016 Wie ben je? 9 maart 2016 Wanhoop en hoop als bielzen @ikbenwini Onderwerpen IDENTITEIT DOELGROEP BOODSCHAP MIDDELEN RESULTAAT: JOUW PROFIEL MAKEN SAMEN MET ANDEREN! IDENTITEIT Herken je deze mini? Wat

Nadere informatie

Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg

Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg Werk aan de winkel wat betreft openheid, onderscheidingsvermogen en communicatiekanalen from Accenture and Microsoft 1 Werk aan de winkel wat betreft

Nadere informatie

strategie concept creatie

strategie concept creatie strategie concept creatie Wij houden van competities, daag ons uit voor uw pitch!?tip: Waarom wij? INNOVATIE IN DESIGN Een merk is de spiegel van uw creatie. Het vertegenwoordigt uw product en uw bedrijf.

Nadere informatie

Relatie tussen Persoonlijkheid, Opleidingsniveau, Leeftijd, Geslacht en Korte- en Lange- Termijn Seksuele Strategieën

Relatie tussen Persoonlijkheid, Opleidingsniveau, Leeftijd, Geslacht en Korte- en Lange- Termijn Seksuele Strategieën Relatie tussen Persoonlijkheid, Opleidingsniveau, Leeftijd, Geslacht en Korte- en Lange- Termijn Seksuele Strategieën The Relation between Personality, Education, Age, Sex and Short- and Long- Term Sexual

Nadere informatie

Academie voor digital entertainment

Academie voor digital entertainment Academie voor digital entertainment Opleidingen in de academie: International Media and Entertainment Management en International Game Architecture and Design Reden om te participeren in het project: uitvalpercentage

Nadere informatie

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind.

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Bullying among Students with Autism Spectrum Disorders in Secondary

Nadere informatie

Wat is marketing. Hoe wordt marketing gebruikt in de praktijk. Product. Prijs

Wat is marketing. Hoe wordt marketing gebruikt in de praktijk. Product. Prijs Wat is marketing Marketing is het proces die je moet doorgaan om de behoeften van uw klanten te bevredigen. Eerst werd marketing gezien als het geheel van activiteiten die de ruil van producten of diensten

Nadere informatie

Programma. voor de pauze Kader - Cross media conceptontwikkeling: het proces

Programma. voor de pauze Kader - Cross media conceptontwikkeling: het proces Programma voor de pauze Kader - Cross media conceptontwikkeling: het proces Vragenrondje na de pauze Analyse - Innovatie, creativiteit, coördinatie, implementatie [wat wil je bereiken met cross media?]

Nadere informatie

47% van de Nederlandse marketeers vindt zijn marketingkennis van online mogelijkheden te beperkt

47% van de Nederlandse marketeers vindt zijn marketingkennis van online mogelijkheden te beperkt 47% van de Nederlandse marketeers vindt zijn marketingkennis van online mogelijkheden te beperkt 49% vindt dat mediabureaus tekort schieten in hun advies over online marketing Wat is de werkelijkheid van

Nadere informatie

BELANGRIJK! Voor verdere vragen over deze geheimhoudingsverklaring kunt u altijd contact opnemen: mail@dennisdehaan.com.

BELANGRIJK! Voor verdere vragen over deze geheimhoudingsverklaring kunt u altijd contact opnemen: mail@dennisdehaan.com. BELANGRIJK! Op de gegevens met betrekking tot de verdiepende opdracht is een geheimhoudingsplicht van toepassing. Door verder te lezen in dit document wordt er automatisch akkoord gegaan met deze geheimhoudingsplicht,

Nadere informatie

Houdt u er alstublieft rekening mee dat het 5 werkdagen kan duren voordat uw taalniveau beoordeeld is.

Houdt u er alstublieft rekening mee dat het 5 werkdagen kan duren voordat uw taalniveau beoordeeld is. - Instructie Deze toets heeft als doel uw taalniveau te bepalen. Om een realistisch beeld te krijgen van uw niveau,vragen we u niet langer dan één uur te besteden aan de toets. De toets bestaat uit twee

Nadere informatie

Paper beschrijft het probleem (de wens) en motiveert de keuze hiervoor, zij het enigszins schetsmatig.

Paper beschrijft het probleem (de wens) en motiveert de keuze hiervoor, zij het enigszins schetsmatig. Paper 1 Ontwerpplan Criterium Onvoldoende Voldoende Ruim voldoende Excellent Probleembeschrijving Paper maakt niet duidelijk welk probleem (welke wens) centraal staat en om welke reden. Paper beschrijft

Nadere informatie

de 9 mentale vaardigheden van een succesvolle atleet Topsport Limburg Sittard, 28 maart 2012 drs. Joep Teeken, VSPN -sportpsycholoog

de 9 mentale vaardigheden van een succesvolle atleet Topsport Limburg Sittard, 28 maart 2012 drs. Joep Teeken, VSPN -sportpsycholoog de 9 mentale vaardigheden van een succesvolle atleet Topsport Limburg Sittard, 28 maart 2012 drs. Joep Teeken, VSPN -sportpsycholoog doel inzicht krijgen in het belang van en ervaren van mentale vaardigheden

Nadere informatie

Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois

Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois Wat mij gelijk opviel is dat iedereen hier fietst. Ik vind het jammer dat iedereen

Nadere informatie

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Balanced Scorecard Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 DE

Nadere informatie

Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse

Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse 4orange, 13 oktober 2015 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl 2 Inhoud Achtergrond & Aanleiding... 3 A... 3 B...

Nadere informatie

Seminar. Essay conceptstores

Seminar. Essay conceptstores Seminar Essay conceptstores Marlies van den Bos 1622703 Concept Design Eng JDE-SCONE.3V-13 Marvin Fernandes 19-12-2014 1 CONTENT IntroductiE Conceptstores Communicatie Conclusie uitwerking infographic

Nadere informatie

Video marketing voor makelaars 7 tips

Video marketing voor makelaars 7 tips Video marketing voor makelaars 7 tips Dus je wilt beginnen met video marketing? Erg slim, want nog lang niet alle makelaars gebruiken video, terwijl 85% van de huizen verkopers aangeeft dat ze liever een

Nadere informatie

Media & het Medium Lessenserie Mag ik even uw aandacht?

Media & het Medium Lessenserie Mag ik even uw aandacht? Media & het Medium Lessenserie Mag ik even uw aandacht? Docentenhandleiding doelgroep duur 4 havo, vwo 7-8 klokuren Inleiding Reclameposters en billboards schreeuwen om de aandacht op straat. Op de tv

Nadere informatie

Beoordelingscriteria scriptie Nemas HRM

Beoordelingscriteria scriptie Nemas HRM Beoordelingscriteria scriptie Nemas HRM Instructie Dit document hoort bij het beoordelingsformulier. Op het beoordelingsformulier kan de score per criterium worden ingevuld. Elk criterium kan op vijf niveaus

Nadere informatie

Haal het maximale uit je marketing budget. Sander Jacobs, Search Science Internetmarketing

Haal het maximale uit je marketing budget. Sander Jacobs, Search Science Internetmarketing Haal het maximale uit je marketing budget Sander Jacobs, Search Science Internetmarketing 1 Over Search Science en Sander, Search Science Team van ervaren online marketeers Ervaring in marketing en sales

Nadere informatie

Tips voor Succesvolle Productlancering

Tips voor Succesvolle Productlancering Tips voor Succesvolle Productlancering Door Welmoet Babeliowsky 2015-2016 Hallo! Ben je zelfstandige, coach, trainer of adviseur? Dan heb ik gelijk een vraag aan je! Stel je eens voor: Dat je een nieuw

Nadere informatie

Concurrenten kies je zelf uit

Concurrenten kies je zelf uit Inhoud Voorwoord 7 01. Geef nooit korting! 13 02. Geef in elk geval geen geld! 16 03. Zie ik zo bleek? 19 04. Je kop staat me niet aan 23 05. Nog even naar de prijs kijken 26 06. Bukken terwijl niemand

Nadere informatie

Crossmediaformat. Situatie

Crossmediaformat. Situatie Crossmediaformat Situatie Crossmedia is bijna een toverwoord geworden voor spannende en innovatieve communicatie. Wanneer je ook de vakliteratuur leest dan merk je dat bureaus en klanten continu op zoek

Nadere informatie

WORKSHOP SWOT HOE CORRECT GEBRUIKEN? 29 april 2014 Nico Croes- Senior strategisch planner BBDO

WORKSHOP SWOT HOE CORRECT GEBRUIKEN? 29 april 2014 Nico Croes- Senior strategisch planner BBDO WORKSHOP SWOT HOE CORRECT GEBRUIKEN? 29 april 2014 Nico Croes- Senior strategisch planner BBDO AGENDA VAN DE DAG 13.15u 13.45u: toelichting SWOT model en confrontatiematrix 13.45u 14.45u: oefening in kleine

Nadere informatie

Vanwege het belang van een goede positionering in de zoekmachines maakt dit standaard onderdeel uit van alle door Webstijl ontwikkelde websites.

Vanwege het belang van een goede positionering in de zoekmachines maakt dit standaard onderdeel uit van alle door Webstijl ontwikkelde websites. In webstijl layout / briefpapier Shortlist vooraf, pagina 1 (webstijl opmaak) Link naar website en nieuwsbrief voor meer tips. 3 product actions op pag 1. met de zaak logo bij webactief. 10 internet marketing

Nadere informatie