Onderzoek. Guerrilla marketing. Jeroen Mous & Stefan Pennings IEMES CO AC C. E: E:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoek. Guerrilla marketing. Jeroen Mous & Stefan Pennings IEMES CO AC C. E: Jeroen.mous@student.fontys.nl E: Stefan.pennings@student.fontys."

Transcriptie

1 Onderzoek Guerrilla marketing Jeroen Mous & Stefan Pennings IEMES CO AC C E: E:

2 2 Onderzoek Voorwoord Voor u ligt het onderzoeksrapport naar de succesfactoren van guerrillamarketing, dat is uitgevoerd door Stefan Pennings en Jeroen Mous, studenten van de opleiding International, Event, Music and Entertainment Studies aan The Academy for Creative Industries te Tilburg. In dit onderzoeksrapport worden de resultaten weergegeven van het onderzoek naar de succesfactoren van guerrillamarketing die in opdracht van mevrouw de Bresser, docent aan The Academy for Creative Industries, is uitgevoerd. Graag willen wij mevrouw de Bresser hartelijk danken voor alle colleges waarbij wij aanwezig mochten zijn, de feedback die wij voor dit onderzoek hebben mogen ontvangen en de algehele samenwerking tuss en student en docent. Stefan Pennings en Jeroen Mous Tilburg, maart 2012

3 3 Onderzoek Management Summary The intention of this semester research was to make a research report for a subject. This subject needed to be interesting for you as a researcher for the motivation to start a research. Jeroen and Stefan choose for the subject guerrilla marketing because it is a promotion tool that is used a lot nowadays. Furthermore it was interesting for the company Creativents as a problem holder. Creativents is a new concept and event organisation that focuses on the experience and creativity for concepts and events. The problem is that Creativents is a new company with a lack of brand awareness. So the aim of this research was to find out if guerrilla marketing is a useful tool to improve the brand awareness for Creativents. The most important part is to look at the success factors of guerrilla marketing. Therefore the main question is: What are the success factors in the field of guerrilla marketing? For the research there are used 4 sub questions to get more insight to the main question. The 4 sub questions are: What is guerrilla marketing? How guerrilla marketing came to existing? When is guerrilla marketing successful? What are the ingredients for a successful guerrilla campaign? To get answers to those questions there has been made use of desk research and field research. With the use of theory and cases it was possible to give answers to the sub questions in theoretical frame. With the cases t here are some examples to explain the useful ingredients of successful guerrilla marketing campaigns. For field research the use of 5 depth interviews has been made. The people who were interviewed are guerrilla marketing professionals. The 5 questions w here: What are the ingredients for a successful guerrilla marketing campaign? When can we conclude that a guerrilla marketing campaign is successful? What are the do s and dont s when a guerrilla marketing campaign needs to be realized? What are the motiv es to start a guerrilla marketing campaign? For which objectives is guerrilla marketing campaign used? With the results of the depth interviews and the desk research there is a reliable conclusion. The conclusion is that the most important objective for the use of guerrilla marketing is brand awareness. The findings of the professionals match with the theory of guerrilla marketing. The guerrilla marketing professionals have made use of the theory of guerrilla marketing and gave an own interpretation to it. The advice for Creativents is that guerrilla marketing is a successful tool to use. The main objective to use this tool is because it increases the brand awareness. That is exactly what Creativents needs. Furthermore it needs to lead to more turnovers fo r the company. Creativents can also use the existing theory about guerrilla marketing because the theory is reliable.

4 4 Onderzoek Inhoudsopgave 1. Aanleiding en achtergrond Probleemanalyse Probleemstelling Methoden Onderzoeksopzet Uitvoering onderzoek Operationalisatie Theoretische verkenning Beantwoording deelvragen: Deskresearch Begripsafbakening (in context) Resultaten Beantwoording deelvragen: Fieldresearch Conclusie Koppeling theorie en onderzoek Beantwoording probleemstelling Aanbeveling Bijlagen Bronnenlijst Transcripties Beoordelingsformulier.. 29

5 5 Onderzoek 1. Aanleiding en achtergrond 1.1 Probleemanalyse Jeroen Mous en Stefan Pennings, de oprichters van Creativents. Creativents is opgericht in juli 2011 en is een innovatief evenem entenbureau dat zich richt op het organiseren van events en het ontwikkelen van concepten. Creativents richt zich op een totaalbeleving en aankleding van evenementen. Oog voor detail staat bij Creativents hoog in het vaandel. Aangezien Creativents een erg jonge onderneming is, verdient het realiseren van naamsbekendheid enige aandacht. Guerrilla marketingcampagnes die eerder zijn ontwikkeld resulteerde niet in de gewenste naamsbekendheid die verwacht was. Creativents is momenteel bekend onder een te kleine doelgroep. De bekendheid dient vergroot te worden om een succesvolle onderneming te genereren. Het probleem is ontstaan in de startfase van de onderneming. Voor een startende onderneming is erg lastig om direct vanaf de startfase een grote naamsbekendheid te realiseren. Guerrilla marketingcampagnes die zijn ontwikkeld in de beginfase resulteerde niet in de te verwachtte groei van de naamsbekendheid. Om van Creativents een succesvolle onderneming te maken is het een noodzaak om Creativents onder een groot publiek onder de aandacht te brengen. Deze aandacht zal moeten realiseren in de toename van bezoekers op evenementen die georganiseerd worden door Creativents.. De aanleiding van het onderzoek heeft te maken met de te kleine naamsbekendheid waar Creativents mee te kampen heeft. Deze naamsbekendheid dient vergoot te worden om het bestaan van de onderneming te garanderen. Daarnaast is het falen van verschillende guerrillamarketing campagnes uit het verleden tev ens een aanleiding om te onderzoek welke succesfactoren van guerrillamarketing een positieve bijdrage kunnen leveren aan de naamsbekendheid van Creativents. 1.2 Probleemstelling Hoofdvraag: Welke succesfactoren op het gebied van guerrillamarketing kunnen de naamsbekendheid van Creativents vergroten? Deelvragen: Wat is guerrilla marketing? Hoe is guerrilla marketing ontstaan? Wanneer is guerrilla marketing succesvol? Wat zijn de ingrediënten voor een succesvolle campagne?

6 6 Onderzoek 2. Methoden 2.1 Onderzoeksopzet Het onderzoek dat gedaan wordt naar de succesfactoren van guerrillamarketi ng zal bestaan uit een kruisbestuiving van verschillenden soorten onderzoek, namelijk; beschrijvend, vergelijkend, verklarend en voorspellend onderzoek. Beschrijvend Het onderzoek zal de marketingvorm guerrillamarketing beschrijven. Daarnaast zal er ook beschreven worden wat de succesfactoren op dit gebied van marketing zijn. Vergelijkend Er zullen verschillende guerrillamarketing campagnes worden vergeleken. De reden van het vergelijken van campagnes is het feit dat er op deze manier geconcludeerd kan worden wat de voor- en nadelen, succes- en faalfactoren zijn. Verklarend Het onderzoek richt zo op het vinden van een verklaring voor de succesfactoren op het gebied van guerrillamarketing. Voorspelling Aan de hand van het onderzoek naar guerrillamarket ing kan er een voorspelling gemaakt worden om in de toekomst een succesvolle guerrillamarketing campagne te ontwikkelen. Tevens kan dit onderzoeken gelden als advies voor bedrijven en organisaties die zich willen gaan richten op het ontwikkelen van guerril lamarketing campagnes. Strategie Het onderzoek naar de succesfactoren van guerrillamarketing is een kwalitatief onderzoek. Dit onderzoek richt zich op de succesfactoren, kenmerken, voor- en nadelen van guerrillamarketing. Het kwalitatief onderzoek is uiteengezet in deskresearch en fieldresearch. Deskresearch Voor het onderzoek naar de succesfactoren van guerrillamarketing zal er uitgebreid deskresearch worden gedaan in de vorm van het bestuderen van diverse literatuur toegepast op guerrillamarketing. Daar naast wordt er uitgebreid gezocht naar online onderzoeken die in het verleden zijn uitgevoerd en bruikbare bronnen Fieldresearch Om zoveel mogelijk kennis in te winnen op het gebied van guerrillamarketing zal er contact gelegd worden met diverse professionals op dit gebied. Met deze professionals zal er een semigestructureerd diepte-interview plaatsvinden. Case study Om een duidelijk beeld te scheppen van de succesfactoren van guerrillamarketing campagnes, worden verschillende cases uitvoerig bestudeerd en vergeleken met elkaar om tot een uiteindelijke conclusie te komen.

7 7 Onderzoek Methoden en analyse Er zal gebruik gemaakt worden van een kwalitatief onderzoek door middel van een diepte interview s. Onderzoekseenheden De guerrillamarketing professionals van Nederland en diverse casussen met daarbij de literatuur zijn de onderzoekseenheden voor dit onderzoek. Planning Week Activiteiten 1: Begin onderzoek, inleiding, probleemanalyse, probleemstelling 2: Deelv ragen, definitie begrippen, soort onderzoek, literatuur onderzoek 3: Interv iew guideline opstellen en experts benaderen voor interv iew 4: Interv iew afnemen bij 4 (of meer) guerrillamarketing experts. Interv iews verwerken in word. 5: Alle informatie (literatuur, interv iews, casus) 6: / Antwoord geven op deelvragen. Conclusie gev en en aanbeveling. Presentatie v oorbereiden. 7: Eindverslag onderzoek inlev eren + presenteren.

8 8 Onderzoek 2.2 Uitvoering onderzoek Populatie Uit gegevens van de Kamer van Koophandel blijkt dat er in Nederland 877 marketingbureaus zijn. Deze marketingbureaus representeren onze populatie aangezien dit onderzoek een resultaat geeft op een bepaalde tak van sport op het gebied van marketing; guerrilla marketing. Steekproef Aangezien voor dit onderzoek een tijdsbestek van slechts 7 weken beschikbaar is gesteld, zijn wij genoodzaakt een minimale steekproef te houden Onze steekproef wordt gehouden onder 5 guerrilla marketing experts. Wij zijn ons bewust van het feit dat deze steekproef te klein is om een uitspraak te doen over alle bevindingen van marketingexperts in Nederland. Wij zullen het resultaat van dit onderzoek dan ook gaan aan de hand van onze bevindingen gaan generaliseren. Validiteit De validiteit van een onderzoek geeft aan hoe betrouwbaar een onderzoek is. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen interne en externe validiteit. Interne validiteit Onder interne validiteit wordt de mate van correctheid binnen een onderzoek verstaan. H ierbij gaat het vooral om wat er wordt gemeten in het onderzoek. Om de interne validiteit te koppelen aan het onderzoek naar de succesfactoren van guerrilla marketing, kunnen we ons richten op de steekproef die wordt gehouden. De belangrijkste vraag is natuurlijk of de steekproef voor dit onderzoek valide is. Om er voor te zorgen dat het onderzoek valide is, is het noodzakelijk om minimaal 268 respondenten/marketingexperts te ondervragen met een betrouwbaarheidspercentage van 95%. Gezien de tijd voor het onderzoek is dit aantal respondenten niet haalbaar. Er kan daarom geconcludeerd worden dat deze steekproef een te lage validiteit heeft om een uitspraak te doen voor de totale populatie. 1 1 Steekproef calculator, Alles ov er marktonderzoek,

9 9 Onderzoek Externe validiteit Onder externe validiteit wordt verstaan dat er gekeken wordt onder welke omstandigheden het resultaat tot stand komt en of het gevonden resultaat gegeneraliseerd kan worden voor de hele populatie. Zoals al eerder is vermeld in dit rapport, speelt de externe factor tijd een negatieve invloed vo or het afnemen van een juiste steekproef. Ondanks dat deze steekproef niet geheel valide is, zullen de resultaten van dit onderzoek worden gegeneraliseerd voor de totale populatie. Betrouwbaarheid Als er wordt gekeken naar het verschil tussen de populatie en de steekproef, kan al snel geconcludeerd worden dat het onderzoek met een betrouwbaarheidspercentage van 17% niet betrouwbaar is. 2 Mocht het mogelijk zijn om een gedegen steekproef af te nemen, dan is het op de volgende manieren mogelijk om de betrouwbaarheid van het onderzoek te testen: Item-analyse (homogeniteit) Deze methode laat zien hoe homogeen een aantal vragen in een vragenlijst hetzelfde construct meet. Aangezien in een vragenlijst vaak meerdere constructen worden gemeten, is het noodzakelijk van te voren te bepalen op welke vragen deze analyse wordt toegepast. Door in de analyse bepaalde vragen weg te laten, wordt nagegaan hoe homogeen de score is. Split half (interne consistentie) Een (deel van een) vragenlijst waarin de vragen over eenzelfde construct gaan, wordt opgesplitst in tweeën. De correlatie tussen beide delen geeft aan hoe betrouwbaar de meting is. Test retest (stabiliteit) Een onderzoek wordt twee keer afgenomen. De correlatie tussen beide onderzoeken geeft aan hoe betrouwbaar het onderzoek is. Parallel test (a-specificiteit): Naast het eigen meetinstrument wordt nog een zelfde meting gedaan met een ander meeti nstrument dat hetzelfde beoogt te meten. 2 Steekproef calculator, (n.d.), Alles ov er marktonderzoek,

10 10 Onderzoek 2.3 Operationalisatie Wat wordt er gemeten? De succesfactoren van de guerrilla campagnes en de behaalde resultaten. Hoe wordt het begrip gemeten? Bij een aantal experts op het gebied van guerrilla campagnes zullen er diepte-interviews afgenomen worden. Hierbij worden vragen gesteld met betrekking tot de succesfactoren van de gebruikte guerrilla campagnes door de experts, maar ook over de minder geslaagde campagnes. Op welke criteria wordt gelet? Er wordt gelet op de volgende criteria; succesfactoren, faalfactoren, voor- en nadelen en de kosten en baten. 3. Theoretische verkenning 3.1 Beantwoording deelvragen: Deskresearch Op basis van literatuurstudie is er een theoretische verkenning ontstaan rondom het onderwerp guerrilla marketing. Aan de hand van de gebruikte theoretische bronnen, wordt er antwoord gegeven op de deelvragen. Wat is guerrilla marketing? Zoals u heeft kunnen lezen w ordt guerrilla marketing door Hospes omschreven als volgt; guerrilla marketing is een strategisch doordachte overval via een onconventioneel medium. Op een onvoorspelbaar moment, op een originele relevante manier en op het juiste moment wordt er bij de jui ste doelgroep sympathie en een onvergetelijk wauw-effect opgewekt voor een merk, een mening, dienst of product(hospes,2007). 3 De omschrijving die Hospes gebruikt om guerrilla marketing te definiëren komt overeen met de definitie van de grondlegger van guerrilla marketing, Levinson,1983 die de term guerrilla marketing in 1983 tot leven bracht 4. Zijn concrete definitie luidt als volgt; Guerrilla Marketing is een onconventionele manier van het uitvoeren van marketingactiviteiten met een zeer beperkt budget. Het doel van deze vorm van marketing is op een nieuwe en creatieve manier voorbijgaan aan de traditionele middelen. Aangezien de traditionele media steeds meer terrein aan het verliezen is, is guerrilla marketing een utstekende manier om (potentiële) klanten te benaderen. Levinson, 1983 vindt dat de traditionele media teveel geld investeert voor het gebruik van traditionele mediakanalen in plaatst van het investeren in tijd, energie en verbeelding. Dit laatste aspect is het meest interessant voor ondernem ers en kleine bedrijven die niet beschikken over het budget om een grote kostbare marketingcampagne te lanceren. Een ander verschil tussen de twee vormen, guerrilla marketing en traditionele marketing, is dat guerrilla marketing gericht is op individuen in plaatst van op de massa. Hierdoor is guerrilla marketing vaak een veel effectievere manier van benaderen. Guerrilla marketing stapt buiten de kaders die vaak worden gebruikt door traditionele media. Levinson beschrijft in zijn boek een top 14 punten van verschillen tussen de traditionele media en guerrilla marketing. Levinson is ervan overtuigd dat juist deze punten verschillen kunnen maken als het gaat om op een effectieve manier klanten te benaderen. Deze 14 punten hebben zo n sterk karakter, dat deze punten de revue wel moeten passeren in dit onderzoeksrapport. 3 C. Hospes, 2007, Guerrilamarketing: nieuwe sluiproutes naar het hart van je klant 4 J. Conrad Levinson, 1983, Guerrilla Marketing

11 11 Onderzoek Top 14 verschillen tussen traditionele media en guerrilla marketing: 1. Guerrilla marketing investeert tijd, energie en verbeelding in plaats van geld. 2. Guerrilla marketing speelt in op de psychologische wetten van het gedrag in plaatst van het giswerk van de standaard marketing. 3. Guerrilla marketing richt zich voornamelijk op het aangaan van relaties in plaats van verkoop. Deze verkopen zullen gerealiseerd worden door het aangaan van lange termijn relaties. 4. Guerrilla marketing beschouwt winst eerder als effectiviteit van een campagne dan zich te concentreren op traffic en bruto-omzet. 5. De toewijding van guerrilla marketing richt zich op het vergroten van relaties in plaatst van het beëindigen van de deal met de verkoop. 6. In plaatst van te concurreren met andere bedrijven, richt guerrilla marketing zich op samenwerking die aansporen om andere te helpen en hen u te laten helpen. 7. Guerrilla marketing richt zich op marketing combinaties in plaatst van zich alleen te richten om marketingtools. 8. In plaatst van te groeien door diversificatie, suggereert guerrilla marketing dat je groeit wanneer je een duidelijke focus behoudt. 9. Guerrilla marketing streeft ernaar om boodschappen te richten op het individu. 10. In plaatst van te denken wat bedrijven kunnen nemen van klanten, richt guerrilla marketing zich voornamelijk op het geven aan klanten. 11. Guerrilla marketing omarmt de huidige technologie. Vervolg Top 14 verschillen tussen traditionele media en guerrilla market ing: 12. In plaatst van lukraak een campagne te bedenken, is guerrilla marketing een doordachte marketing actie. 13. In plaatst van te praten over de onderneming zelf (me-marketing) richt guerrillamarketing zich op de klanten (you-marketing). 14. In plaatst van zich te richten op de verkopen, guerrilla marketing richt zo op het verspreiden van boodschappen en hoopt daarmee tot interactie te komen met de doelgroep. De essentie van guerrilla marketing is een mix van gezond verstand, creativiteit, realistische verwachti ngen en toewijding aan een concreet plan. Natuurlijk is guerrilla marketing niet altijd wonderbaarlijk, maar wanneer een guerrilla marketing campagne goed wordt uitgevoerd lijkt het wonderen te doen met mensen.

12 12 Onderzoek Hoe is guerrilla marketing ontstaan? Om het ontstaan van guerrilla marketing te beschrijven, is het belangrijk om te weten waar het woord guerrilla vandaan komt. Het woordenboek Van Dale 5 beschrijft guerrilla als volgt: guer ril la [ g er` rieljaa] («Spaans) de woord (mannelijk) guerrilla`s eigenlijk kleine oorlog met onverwachte aanvallen; 1 ongeregelde bendenoorlog, tegen indringers of tegen h et staatsgezag; 2 = guerrillero De online encyclopedie Wikipedia 6 heeft echter weer een hele andere beschrijving van guerrilla: Guerrilla is een term in de krijgswetenschap. Het betreft een conflict waarbij een kleine groep strijders die, onder andere bestaat uit gewapende burgers, militaire tactieken gebruikt zoals hinderlaag, sabotage, razzia, het verrassingselement en grote mobiliteit. Dit heeft als doel om het een minder mobiel traditioneel leger lastig te maken, of om een kwetsbaar doel aan te vallen en vrijwel direct daarna terug te trekken. Het woord guerrilla raakt wereldwijd in alle talen bekend door de Spaanse Onafhankelijkheidsoorlog 7, ook wel guerria de guerrillas. Dit was eigenlijk de eerste guerrillaoorlog: een gewapende strijd tussen twee ongelijke partijen. Bij een guerrillaoorlog gaat het om hit and run tegen vijandelijke verbindingen en militaire posten. Ze slaan toe en lossen daarna schijnbaar op in het niets, waaruit ze dan ineens weer opduiken. Als dat vaak genoeg gebeurt, kan dat de tegenstander behoorlijk uitputten en resulteren in een overwinning. Essentieel bij een guerrillaoorlog is de steun van de bevolking. Concluderend kan gesteld worden dat het bij guerrillaoorlogen gaat om op een zo onverwacht mogelijk moment toe te slaan en weer te verdwijnen. Het onverwachte zorgt voor een intens verrassingselem ent waar de tegenstander wellicht niet is op voorbereid. Kernwoorden hierbij zijn; onvoorspelbaar, verrassend en onverwacht. Om een koppeling te maken naar het hedendaagse fenomeen guerrilla marketing, Levinson, de grondlegger van guerrilla marketing, liet zich als marketeer inspireren door de Spaanse guerri llaoorlog en bracht daarom guerrilla marketing in het leven. Levinson noemde zijn guerrillatactieken wapens die je inzet voor aanvallen 8. Hospes 9 sluit zich hier gedeeltelijk bij aan, maar benadrukt zeker geen gebruik te maken van traditionele media voor guerrilla marketing campagnes. Traditionele media is volgens hem allesbehalve onvoorspelbaar, onverwacht en verrassend. Volgens hem is de traditionele media uitgewerkt. 5 Van Dale, (n.d.), Online woordenboek 6 Wikipedia, (n.d), Online Encyclopedie 7 C. L. Archer, 2000, The Wars of Independence in Spanish America 8 J. Conrad Levinson, 1983, Guerrilla Marketing 9 C. Hospes, 2007, Guerrilamarketing: nieuwe sluiproutes naar het hart van je klant

13 13 Onderzoek Wanneer is guerrilla marketing succesvol? Guerrillamarketing gaat verder waar de gebruikelijke, traditionele campagnes om klanten te bereiken, ophouden 10. Voor een succesvolle guerrilla campagne zijn een aantal ingrediënten van groot belang. Hierbij is het van belang om ten eerste een sterke marketing strategie op te stellen. Benoem het doel, de doelstellingen, de doelgroep en de strategieën. Als een guerrilla marketing campagne de beoogde doelstellingen in vervulling heeft gebracht en het juiste effect heeft opgeleverd. Dit is voor ieder organisatie of bedrijf weer anders, omdat een guerrilla marketing campagne geheel is afgestemd op het doel, de doelstellingen, de doelgroep, de strategie etc. Hierbij speelt het behalen van het beoogde resultaat een grote rol. Een aantal doelen die voor een guerrilla marketing campagne k unnen gelden zijn de volgende 1112 : - Sympathie kweken - Gratis/weinig kosten publiciteit kweken voor product, dienst of standpunt - Naamsbekendheid genereren - Omzet verhogen - Traffic genereren Een combinatie van deze doelen is natuurlijk mogelijk. Een organisatie of bedrijf kan zelf in de doelstellingen bepalen in welke mate/hoeveelheid een marketing campagne resultaat moet boeken bij de beoogde doelgroep. Nu kan een guerrilla marketing campagne natuurlijk ook mislukken. Hierbij is het logisch dat de doelen voor een marketing campagne niet worden behaald. Het doen mislukken van een marketing campagne kan komen door verschillende factoren. Wat er fout kan gaan waardoor een guerrilla marketing campagne niet slaagt is het volgende: - Weeromstandigheden (door slechte weersomstandigheden kan een campagne niet tot zijn recht komen, omdat de doelgroep niet komt opdagen) - De doelstelling kan te moeilijk realiseerbaar zijn met de tijd die er is voor de campagne - Het is mogelijk dat de doelgroep verkeerd wordt omschreven, waardo or de verkeerde mensen op de campagne afkomen - Een guerrilla campagne kan te uitgebreid zijn, waardoor het de guerrilla waarde verliest Zo kan er nog een hoop omschreven worden, wat er fout kan gaan bij een guerrilla marketing campagne. Het is daarom erg van belang om te weten welke ingrediënten er nodig zijn voor een succesvolle campagne. Deze ingrediënten zullen in de volgende deelvraag omschreven worden. 10 J. Margolis & P. Carrigan, 2008, Guerrillamarketing voor Dummies 11 Harro Heijboer, 2008, Redoxstudios 12 Guerrillaz, (n.d), Guerrillamarketing

14 14 Onderzoek Wat zijn de ingrediënten voor een succesvolle campagne? Voor het succesvol maken van een guerrilla marketing campagne zijn een aantal speerpunten van groot belang 13. Het is belangrijk dat de actie doelgericht is. Verder is het herkenbaar zijn van een actie ook erg belangrijk. De beoogde doelgroep moet gelijk kunnen begrijpen waar het over gaat (wat het idee achter de actie is). Het moet opvallen in het drukke straatbeeld van iedere dag. Dit kan worden verwezenlijkt door het gebruik van kleur, rare objecten, lay-out, creatieve ideeën etc. Ook moet de doelgroep het snel kunnen lezen, dus zodra ze snel voorbij lopen moeten ze de actie in een oogopslag kunnen zien. Daarom moet een guerrilla campagne altijd simpel zijn weergegeven, waardoor de boodschap wel gelijk duidelijk is. Daarnaast is het belangrijk wanneer een guerrilla actie benadrukt moet worden. Op welk tijdstip moet de guerrilla campagne meer tot uiting komen dan op een ander tijdstip. Dit heeft te maken met het feit dat op het ene moment in een dag/week/maand/jaar/ de doelgroep in grotere getalen valt te bereiken dan op andere tijdstippen. H et belangrijkst is misschien nog wel de simpelheid van een guerrilla actie. De doelgroep heeft geen zin noch tijd om een hele lap tekst door te lezen om een boodschap van een bedrijf te begrijpen. In dit geval geld de slogan less is more. Gebruik van story-telling speelt ook een grote rol. Het gebruik hiervan zorgt ervoor dat woorden worden vervangen. Het efficiënt kiezen van middelen en designs voor het realiseren van de campagne is noodzakelijk. Op deze manier wordt de boodschap gecommuniceerd. Het limiteren zorgt voor het succes van de guerrilla campagne. Ervoor zorgen dat de boodschap bij het juiste publiek en op het juiste tijdstip wordt gecommuniceerd. Het creatieve proces is voor een guerrilla campagne ook heel erg belangrijk. De campagne moet vernieuwend, creatief, aandacht trekkend, opvallend, origineel en apart zijn. Als laatst moet er voor een guerrilla actie natuurlijk hard en professioneel gewerkt worden. Om u een goed beeld te gev en van de ingrediënten van succesvolle guerrilla campagnes hier een aantal casussen: Hi Tech achter de ramen Hi Tech is het grootste merk squashschoenen ter wereld, maar onbekend in ons land. De Nederlandse directeur wilde in ons land ook meer publiciteit. Aan Amsterdammers die rondom hippe uitgaansgelegenheden wonen is gevraagd of hun voorraam als etalage gebruik mocht worden. Zij kregen honderd euro en een paar schoenen. De etalages kregen een kunstzinnige invulling door studenten van de Willem de Koning Academie die een concept moesten verzinnen met het thema schoen en squash. Er was tevens een wedstrijd aan gekoppeld met jurylid Peter Klashorts (kunstenaar). Op een website waren alle etalages. Het ging Hi Tech niet per se om sales, wel om exposure. En die heeft de actie mogen ontvangen in de lokale pers. De Mobiele Kassa van Dirk van Den broek De mobiele kassa is een rood gespoten SRV-wagen voorzien van het Dirklogo, met erin een kassa-apparaat dat is aangesloten op het hoofdkantoor zodat je op locatie met een prijsvergelijking kunt komen. De bedoeling met de SRV-wagen is, deze te plaatsen voor de ingang van concurrenten en mensen ter plekken confronteren met de prijs. Op de eerste dag van de campagne werd de mobiele kassa geplaatst voor een Albert Heijn in Zaandam en een dag later stond daarvan een foto op de voorpagina van de Telegraaf. 13 Roger C. Parke, 2004, The 10 Commandments of Guerrilla Marketing Design

15 15 Onderzoek De gouden koets van Brand De gouden koest van Brand is een link naar de gouden koets van de Koninklijke familie. Een bestaande koets is omgebouwd tot gouden kratje werd uitgereden door Gerrit Zalm tijdens Prinsjesdag. Het reclam ebureau van de actie heeft plattegronden en televisiebeelden bestudeerd van Prinsjesdag om te bekijken waar de camera s precies zouden staan en welke standpunten die innamen en aan de hand daarvan bepalen hoe de gouden koets van Brand het best tot uiting kwam. De avond voor Prinsjesdag werden koets en paarden verstopt in een truck. Deze werden geparkeerd in een manege achter het Lange Voorhout, waar Prinsjesdag zich afspeelt. Het promotieteam heeft een dranghek opzijgeschoven en het Lange Voorhout opgereden en niemand greep in. Zo kon het gouden kratje ongestoord over het Lange Voorhout paraderen voor het aanzicht van rijen toeschouwers, een leger pers en miljoenen televisiekijkers. De actie heeft geresulteerd in gigantisch veel publiciteit. Echter, kreeg brand een boeten van duizend euro, dat maakte de bierbrouwerij niet uit, ze waren namelijk wel lang op primetime in beeld. Colafonteinen Een man ontdekte dat een fles Coca Cola spontaan begint te fonteinen als je er Mentos in doet. De uitvinder maakte er een video van, toonde zijn bevindingen aan de beide betrokken merken, maar die wensten er niets mee te maken hebben. Momenteel zijn er gigantisch veel homevideo s op het web verschenen met de colafonteinen, met als hoogtepunt video s op de site waar Mentos en Coca Cola wel alles te maken wilden hebben. Het werd zo n hype dat je als merk wel voor een overtreffende trend moet zorgen Ariel boven de Herengracht Busted Pr Bureau van Anton-Jan Thijssen voorzag voor Ariel de Amsterdamse gracht van een snufje dolce vitagevoel. Iedereen kent natuurlijk het clichébeeld van Italië met wapperend wasgoed boven de nauwe straatjes. Busted heeft over de Herengracht enkele lijntjes wit wasgoed gespannen ter hoogte van de Leidsestraat vanwege de drukte daar. De boodschap van de campagne is dat Busted wilde onderstrepen dat Ariel zichtbaar witter dan wit was. Dit is tevens door een onderzoek van TNO bewezen. Met theaterspots op het waaiende wit, ondersteund door een goboprojector, werd het Ariellogo haarscherp op de witte bedlakens geprojecteerd. De volgende dag verschenen er direct foto s van de actie in de Telegraaf. Rondvaartboten stopte hun tocht, zodat de passagiers een foto van deze ludieke actie konden nemen. Het mooist is als een guerrilla marketing campagne slaagt met zo weinig mogelijk kosten en zoveel mogelijk resultaat 14. Hiervoor moet wel een duidelijke planning vooraf gaan. Het is voor een organisatie/bedrijf van belang om in te zien dat een guerrilla actie op langere duur pas geld oplevert en niet in eerste instantie. Een guerrilla marketing campagne kost ook een hoop moeite en tijd. Tijd is uiteindelijk weer geld. Het is wel duidelijk dat guerrilla marketing een serieus marketing instrument is. Het is een manier om op te vallen om mensen onverwachts ergens mee te confronteren wat daardoor langer en beter in gedachten van mensen blijft zitten. Het moet zorgen voor een wauw effect en mensen moeten perplex staan. 14 J. Conrad Levinson, 1983, Guerrilla Marketing

Waarom kiezen bedrijven voor guerrilla marketing?

Waarom kiezen bedrijven voor guerrilla marketing? Waarom kiezen bedrijven voor guerrilla marketing? Yvon Verstappen 2167995 Manon Sentjens 2172828 Danielle van Gemert 2144458 Stefannie van den Bungelaar 2164022 1W 9 januari INHOUD 1. Inleiding 3 2. Wat

Nadere informatie

SOCIAL MEDIA ONDERZOEK

SOCIAL MEDIA ONDERZOEK SOCIAL MEDIA ONDERZOEK Gemaakt door : Koen Scholte Lubberink Studentnr. : 136521 16-10-2011 Small Business & Retail Management Voorwoord In deze rapportage wordt behandeld wat de behoefte in de markt aan

Nadere informatie

NAAR DE TOP! RENEE NIEUWENHUIZEN AFSTUDEERSCRIPTIE JUNI 2011 ONDERZOEK EN CAMPAGNEPLAN OM QUBIE OP DE MARKT TE ZETTEN.

NAAR DE TOP! RENEE NIEUWENHUIZEN AFSTUDEERSCRIPTIE JUNI 2011 ONDERZOEK EN CAMPAGNEPLAN OM QUBIE OP DE MARKT TE ZETTEN. RENEE NIEUWENHUIZEN AFSTUDEERSCRIPTIE JUNI 2011 NAAR DE TOP! ONDERZOEK EN CAMPAGNEPLAN OM QUBIE OP DE MARKT TE ZETTEN. Afstudeerscriptie Renée Nieuwenhuizen, opleiding ICT Media en Design Fontys Hogeschool

Nadere informatie

Succes van sociale media in Gebiedsontwikkeling

Succes van sociale media in Gebiedsontwikkeling Succes van sociale media in Gebiedsontwikkeling Whitepaper op basis van case onderzoek Hogeschool Utrecht, juli 2011 Inhoudsopgave Ei van Columbus of doorn in het oog?... 2 Sociale media in gebiedsontwikkeling...

Nadere informatie

Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult

Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult H. A. Rödel Bachelorscriptie Bedrijfskunde Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult Uitgevoerd in opdracht van KMO Consult Datum:

Nadere informatie

BRANDBASE & KLANTENLOYALITEIT. De zoektocht naar het bereiken van loyale consumenten.

BRANDBASE & KLANTENLOYALITEIT. De zoektocht naar het bereiken van loyale consumenten. BRANDBASE & KLANTENLOYALITEIT De zoektocht naar het bereiken van loyale consumenten. Afstudeeropdracht BRANDBASE & KLANTENLOYALITEIT De zoektocht naar het bereiken van loyale consumenten Naam: Studentennummer:

Nadere informatie

Social citymarketing. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen. Door: Fabian Savert

Social citymarketing. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen. Door: Fabian Savert Social citymarketing Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen Door: Fabian Savert Titel: Social Citymarketing Ondertitel: Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen Auteur: Fabian Savert

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

Enschede, december 2009 Rob van Dijk. Afstudeerscriptie Master Communication Studies Universiteit Twente

Enschede, december 2009 Rob van Dijk. Afstudeerscriptie Master Communication Studies Universiteit Twente Enschede, december 2009 Rob van Dijk Afstudeerscriptie Master Communication Studies Universiteit Twente Afstudeercommissie: Dr. J.M. Gutteling, faculteit Gedragswetenschappen Prof. Dr. G.J. Hospers, faculteit

Nadere informatie

Whitepaper: Social Strategy Model (c)

Whitepaper: Social Strategy Model (c) Whitepaper: Social Strategy Model (c) Margot Wolfs Pondres Social Marketing Auteur: Sjef Kerkhofs Functie: Social Marketing Manager Whitepaper: Social Strategy Model Uitgever: Pondres Social Marketing

Nadere informatie

Interne communicatie en het nieuwe werken

Interne communicatie en het nieuwe werken Afstudeeronderzoek Interne communicatie en het nieuwe werken Herm van Veen 070739 mail@hermvanveen.nl www.hermvanveen.nl Communicatie, Christelijke Hogeschool Ede Begeleid door Maarten Bakker Voorwoord

Nadere informatie

ONLINE MARKETING- COMMUNICATIEPLAN

ONLINE MARKETING- COMMUNICATIEPLAN ONLINE MARKETING- COMMUNICATIEPLAN Creatie en communicatie in de praktijk Project Minor blok 2 Marketingcommunicatie Academie voor Marketing ONLINE MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN ICT-BANEN CREATIE EN COMMUNICATIE

Nadere informatie

Managementsamenvatting

Managementsamenvatting 1 Managementsamenvatting Dit onderzoek draait om de zoektocht naar nieuwe verdienmodellen voor het Nederlandse theaterveld. Door diverse oorzaken zijn theaters sinds enige tijd genoodzaakt meer eigen inkomsten

Nadere informatie

Crossmedia. concepting. Crossmedia concept voor minor ABC

Crossmedia. concepting. Crossmedia concept voor minor ABC Crossmedia concepting Crossmedia concept voor minor ABC Susan Rijkers 2049597 Sander de Bruijn 2053946 Dennis Janssen 2047212 Troy Rondon Guasque 2047863 Kim Timmermans 2048380 Thomas Vermolen 2036931

Nadere informatie

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers, 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: social media anno nu... 4 1.1 Hoeveel mensen maken er gebruik

Nadere informatie

Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011)

Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011) goed in direct klantcontact Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011) bekijk onze website op www.pondressocialmarketing.nl Ralph Merkle If you look at the various

Nadere informatie

Lost Boys approach. standaardisatie van het primaire proces op het niveau van elementaire stappen

Lost Boys approach. standaardisatie van het primaire proces op het niveau van elementaire stappen Lost Boys approach standaardisatie van het primaire proces op het niveau van elementaire stappen Dit verslag is het resultaat van een intern onderzoek naar de aanpak van Lost Boys. Het onderzoek is in

Nadere informatie

Eindopdracht Masterclass Persoonlijk Leiderschap

Eindopdracht Masterclass Persoonlijk Leiderschap Eindopdracht Masterclass Persoonlijk Leiderschap De toegevoegde waarde van leiderschap op het bereiken van ondernemingsdoelstellingen Cursist: Maarten Hopman Docent: Mevrouw van t Geloof-Witte Cursistnummer:

Nadere informatie

Remo Hollaar. Interactieve media als tool voor een persoonlijkere aanpak bij B2B relaties

Remo Hollaar. Interactieve media als tool voor een persoonlijkere aanpak bij B2B relaties Remo Hollaar Interactieve media als tool voor een persoonlijkere aanpak bij B2B relaties Auteur: Remo Hollaar Studentnummer: 0786232 E-mailadres: remo19@gmail.com Website: http://www.remohollaar.nl Hogeschool

Nadere informatie

Buiten-apps voor (historische) musea

Buiten-apps voor (historische) musea Begeleider: Simone Stoltz juni 2013 Buiten-apps voor (historische) musea Scriptie onderzoek Melanie Ooms 100611022 Reinwardt Academie, Cultureel Erfgoed 1 Voorwoord Voor u ligt het onderzoeksrapport waarin

Nadere informatie

Best Practice. Projectgroep: SLAM

Best Practice. Projectgroep: SLAM Best Practice Projectgroep: SLAM Datum: 17-06-2014 Auteurs best practice emusic Michelle Reitsma 1626889 Lennart Boele 1626793 Sabine Ouwerkerk 1626585 Annelotte Feijth 1627264 Begeleider Strategy Docententeam

Nadere informatie

GROEIEN DOET BLIJVEN?

GROEIEN DOET BLIJVEN? UNIVERSITEIT UTRECHT FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN BACHELORPROJECT ALGEMENE SOCIALE WETENSCHAPPEN - HUMAN RESOURCE MANAGEMENT - GROEIEN DOET BLIJVEN? EEN STUDIE NAAR HET BINDEN VAN TALENTEN AAN EEN ORGANISATIE

Nadere informatie

CRM in de theaterwereld;

CRM in de theaterwereld; CRM in de theaterwereld; Een goed idee of toch maar niet? Eindexamenscriptie Anouk H.A.M. Verbaarschot Student aan de NHTV, internationale hogeschool Breda, opleiding HTRO; hoger toeristisch recreatief

Nadere informatie

Social Commerce Een stap in de richting van een converterend social media kanaal

Social Commerce Een stap in de richting van een converterend social media kanaal Social Commerce Een stap in de richting van een converterend social media kanaal Social Commerce Een stap in de richting van een converterend social media kanaal Saxion Hogeschool Enschede Media Informatie

Nadere informatie

De nieuwe Anthony Nesty in 2028

De nieuwe Anthony Nesty in 2028 2012 De nieuwe Anthony Nesty in 2028 Een casestudie naar hoe de bewoners van Amsterdam Zuidoost meer betrokken kunnen raken bij het zwemmen in het Bijlmerbad Afstudeeropdracht Ferry Jainathsingh Hogeschool

Nadere informatie

WNF promoters. Vele enthousiaste handen maken licht (promotie)werk. Adviesrapport omtrent contentstrategie voor de WNF-promoters

WNF promoters. Vele enthousiaste handen maken licht (promotie)werk. Adviesrapport omtrent contentstrategie voor de WNF-promoters WNF promoters Vele enthousiaste handen maken licht (promotie)werk Adviesrapport omtrent contentstrategie voor de WNF-promoters Opdrachtgever: Wereld Natuur Fonds Contactpersonen: Marlou van Campen & Marloes

Nadere informatie

[PROFESSIONEEL HANDELEN & ONDERZOEK]

[PROFESSIONEEL HANDELEN & ONDERZOEK] 2012-2013 Hogeschool Arnhem en Nijmegen Robert-jan Greup [PROFESSIONEEL HANDELEN & ONDERZOEK] Samenvatting van onderzoeksmethode voor sportstudies. Inhoud Wat is onderzoek?... 2 De definitie van onderzoek...

Nadere informatie

Handboek e-mailmarketing. Het opstellen, verzenden en evalueren van e-mail mét resultaat

Handboek e-mailmarketing. Het opstellen, verzenden en evalueren van e-mail mét resultaat Handboek e-mailmarketing Het opstellen, verzenden en evalueren van e-mail mét resultaat 01 Ethiek de sleutel tot succes 02 Meer dan alleen verkoop 03 Goed plannen van verzenden tot evalueren 04 Abonnees

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

Asli Koçak 2051550 Mirthe van Gulik 2053813 Danique Beeks 2054232 Bram Ooms 2048713 Didier Jabroer 2054106. ABCP3D3 05-04-2012 Kenniskring

Asli Koçak 2051550 Mirthe van Gulik 2053813 Danique Beeks 2054232 Bram Ooms 2048713 Didier Jabroer 2054106. ABCP3D3 05-04-2012 Kenniskring Asli Koçak 2051550 Mirthe van Gulik 2053813 Danique Beeks 2054232 Bram Ooms 2048713 Didier Jabroer 2054106 ABCP3D3 05-04-2012 Kenniskring 1 Introductie Onderzoeken Reactie of werkwijze ter evaluatie van

Nadere informatie