WERKPROGRAMMA KAPITAAL AANVRAAG EUROVERGUNNING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WERKPROGRAMMA KAPITAAL AANVRAAG EUROVERGUNNING"

Transcriptie

1 1 Werkprogramma bepaling minimaal aanwezig risicodragend kapitaal in nieuw op te richten ondernemingen of recent opgerichte ondernemingen van beroepsvervoerders 1. Regelgeving Op grond van de Wet wegvervoer goederen (WWG) kunnen alleen vervoerders voor een Eurovergunning in aanmerking komen, die (onder andere) aan de eis van kredietwaardigheid voldoen. Het bedrijfskapitaal moet in de vorm van eigen vermogen en/of een belegging in durfkapitaal aanwezig zijn (artikelen 5.17 en 5.18 Wet inkomstenbelasting 2001). Het kapitaal is vastgesteld op euro voor de eerste in te zetten vrachtauto. Voor iedere volgende vrachtauto geldt een kapitaal van euro. Per onderneming geldt een minimum van euro. De NIWO is belast met de verlening en intrekking van genoemde vergunning (4.1 WWG). Om een oordeel te vormen met betrekking tot de kredietwaardigheid stelt de NIWO een onderzoek in. Dit onderzoek is omschreven in de Europese Richtlijn met betrekking tot de toegang tot het beroep van ondernemer van nationaal en internationaal goederenvervoer over de weg (artikel 6 lid 8 Regelgeving Wegvervoer Goederen). De NIWO eist dat u bij de vergunningaanvraag een verklaring van een accountant voegt. Hierin moet hij een uitspraak doen over het minimaal in de onderneming aanwezige risicodragend kapitaal. Onder het risicodragend kapitaal verstaan we in dit verband het (aandelen)kapitaal, de reserves en eventuele achtergestelde schulden in de vorm van een tante Agaath-regeling. 2. Oordeel van de accountant Bij het bepalen van de omvang van het risicodragend kapitaal dat minimaal in de onderneming aanwezig is, kan de accountant worden geconfronteerd met een situatie waarin de vervoerder de vervoersactiviteiten wenst in te brengen in een nieuw op te richten onderneming. Kenmerkend voor nieuw op te richten of recent opgerichte ondernemingen is, dat zij (nog) niet kunnen steunen op een uitgebreide (administratieve) organisatie. Dit kan voor de accountant een complicerende factor zijn bij het bepalen van het minimaal in de onderneming aanwezige risicodragend kapitaal. Met name wanneer de nieuwe onderneming niet in de vorm van een rechtspersoon wordt gedreven, kan de accountant de omvang van het eigen vermogen niet eenvoudig vaststellen. In geval van een niet-rechtspersoon is het onderscheid tussen het privé- en ondernemingsvermogen moeilijk aan te brengen. Daarnaast is de accountant in deze situatie veelal niet in staat om de volledigheid van de schulden objectief vast te stellen. Om de accountant bij de aanvraag van een vergunning ten behoeve van nieuw op te richten of recent opgerichte ondernemingen in het beroepsvervoer ondersteuning te bieden, heeft de NIWO een werkprogramma opgesteld. Dit is gebeurd in overleg met de beide beroepsorganisaties van accountants: het Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants (NIVRA) de Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten (NOvAA).

2 2 Dit werkprogramma bevat een weergave van de werkzaamheden die de accountant wordt geacht ten minste uit te voeren bij zijn oordeelsvorming over het in de onderneming van de vervoerder aanwezige (risico-dragende) kapitaal 1. De weergegeven werkzaamheden zijn algemeen van aard. Zij dienen op de specifieke situatie van de aanvrager van de vergunning te worden toegespitst. In beginsel worden zij geacht een voldoende grondslag te bieden voor de uitspraak van de accountant die in het kader van een aanvraag voor een vervoersvergunning wordt gevraagd over de minimaal aanwezige hoeveelheid risico-dragend kapitaal. 3. Werkprogramma Voor zijn uitspraak inzake het minimaal aanwezige risicodragend kapitaal in de nieuw op te richten of recent opgerichte onderneming van een vervoerder moet de accountant het volgende in acht te nemen: De beschrijving De vervoerder maakt een beschrijving van de bezittingen en schulden die in de nieuw op te richten onderneming worden ingebracht of in de recent opgerichte onderneming zijn ingebracht. De beschrijving bestaat uit een balans met een toelichting op de balans. De beschrijving omvat in elk geval: het doel waarvoor de beschrijving wordt opgesteld, te weten: het aanvragen van een vervoervergunning. het aantal vrachtauto's waarvoor een vergunning wordt aangevraagd. de waarde van de ingebrachte bezittingen en schulden alsmede van het eigen vermogen. de toegepaste grondslagen van waardering. een globale specificatie van de ingebrachte bezittingen en de daarmee verband houdende aangegane schulden. de aanwezige achtergestelde leningen in de vorm van een tante Agaath-regeling alsook gestelde zekerheden. Met afzonderlijke vermelding van de looptijd en de overige door de geldgever bedongen relevante voorwaarden. het bedrag van de beleenbare (over)waarde van privé-bezittingen. de datum waarop de beschrijving betrekking heeft. Deze mag niet meer dan twee maanden liggen voor het tijdstip waarop de vergunningaanvraag wordt ingediend. ondertekening door de vervoerder. schriftelijke verklaring van de vervoerder, ten behoeve van de accountant, waaruit blijkt dat de in de beschrijving opgenomen bezittingen en schulden (van de nieuw op te richten of recent opgerichte onderneming van de vervoerder) juist en volledig zijn weergegeven en dat hem geen feiten of omstandigheden bekend zijn waardoor het risicodragend kapitaal na de beschrijvingsdatum in negatieve zin is beïnvloed; Bezittingen De accountant stelt vast dat de beschreven bezittingen zijn aangeschaft of verkregen door (de onderneming van) de vervoerder en dat deze zijn betaald dan wel dat de (deels) aangegane verplichtingen in de beschrijving zijn opgenomen. 1 In de vorm van een niet-rechtspersoon gedreven onderneming bestaat grote verwevenheid tussen privé-vermogen en ondernemingsvermogen. De NIWO is bereid om de (over)waarde van privé-bezittingen als risicodragend kapitaal mee te tellen, voor zover deze objectief aantoonbaar kan resulteren of heeft geresulteerd in een vergroting van de zakelijke kredietruimte.

3 3 Schulden De accountant stelt vast dat de schulden juist zijn weergegeven. De accountant vraagt een standaard bankverklaring aan de bank- en giro-instellingen waarbij (de onderneming van) de vervoerder een rekening heeft. Hierbij moet hij met name informeren naar de volledigheid van de bankschulden. Achtergestelde leningen Onder een achtergestelde lening wordt door de NIWO (in het kader van de vaststelling van het minimaal aanwezige risicodragend kapitaal) slechts die lening verstaan die in het kader van de zogenaamde tante Agaath-regeling is verstrekt. Als bewijs daarvan moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan: De Belastingdienst moet een 'beschikking startende ondernemer' afgeven. De overeenkomst moet binnen vier weken na het overeenkomen van de geldlening worden geregistreerd bij de inspecteur Registratie en Successie. De inhoud van de leningsovereenkomst moet aan de onderstaande voorwaarden voldoen. De relevante geldlening moet tenminste een hoofdsom betreffen van 2.268,90 waarvan een rente wordt vergoed die niet uitgaat boven de wettelijke rente. Het Burgerservicenummer van de geldverstrekker en de geldontvanger staat vermeld. De lening moet gedurende tenminste de eerste acht jaren na het overeenkomen van de geldlening zijn achtergesteld bij de vorderingen van alle andere schuldeisers. De lening dient ter financiering van bestanddelen die behoren tot het verplichte ondernemingsvermogen. De geldverstrekker bevestigt dat de lening niet gefinancierd is met geleend geld. Er staat uitdrukkelijk vermeld dat de overeenkomst is gemaakt met het oog op de tante Agaath-regeling. Hij is ondertekend door de geldverstrekker en de ontvanger. Waardering van bezittingen en schulden De accountant stelt vast dat de waardering van bezittingen en schulden is geschied volgens normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd. Inzage in stukken De accountant neemt kennis van de inhoud van de financiële administratie van de (onderneming van) de vervoerder over de afgelopen 12 maanden. Hij let hierbij met name op ontvangsten en uitgaven die kunnen wijzen op het bestaan van belangrijke (contractuele) verplichtingen. De accountant neemt kennis van de aangiften vermogens- en inkomstenbelasting van de vervoerder en beoordeelt deze aangiften in relatie tot de opgestelde beschrijving. Verklaring Op basis van zijn werkzaamheden geeft de accountant een verklaring af waarin hij een uitspraak doet over het minimaal in de onderneming aanwezige risicodragend kapitaal. Hierbij houdt hij rekening met het aantal vrachtauto's waarvoor een vergunning wordt aangevraagd. Het is toereikend als binnen de onderneming euro voor de eerste in te zetten vrachtauto aanwezig is. Voor iedere volgende vrachtauto geldt een kapitaal van euro. De beleenbare (over)waarde van privé-bezittingen mag worden meegeteld.

4 4 4. Verklaring Naar aanleiding van zijn werkzaamheden brengt de accountant (schriftelijk) verslag uit aan zijn opdrachtgever. Dit verslag bevat in ieder geval een uitspraak over de omvang van het risicodragend kapitaal in de vorm van een verklaring. In de verklaring doet de accountant geen uitspraak over de getrouwheid van de verantwoording, maar uitsluitend over het minimaal aanwezige risicodragend vermogen. Hierdoor kan een dergelijke verklaring niet worden gekenschetst als een accountantsverklaring, beoordelingsverklaring of samenstellingsverklaring zoals bedoeld in artikel 1 van de gedrags- en beroepsregels 2. Om die reden verdient het aanbeveling om genoemde benamingen niet boven de tekst van de verklaring te vermelden, maar uitsluitend te spreken van verklaring, zoals in onderstaand voorbeeld is aangegeven. Zijn bij de accountant onzekerheden of bedenkingen over de beschrijving blijven staan, dan overlegt hij met zijn opdrachtgever. Wanneer deze onzekerheden of bedenkingen niet zijn weggenomen, dan brengt de accountant ze in zijn verklaring tot uitdrukking. 2 De verklaring omtrent het minimaal aanwezig risicodragend kapitaal vertoont een grote verwantschap met de inbrengverklaring (artikel 2:204a, b c BW).

5 5 Voorbeeld: Verklaring inzake minimaal aanwezig risicodragend kapitaal Aan: (Opdrachtgever) (Opdracht) Naar aanleiding van uw opdracht hebben wij onze werkzaamheden afgestemd om te komen tot een uitspraak over het minimaal aanwezige hoeveelheid risicodragend kapitaal in onderstaande onderneming. Dit alles in het kader van de aanvraag van een vergunning voor beroepsgoederenvervoer. Datum beschrijving: Naam onderneming: Vestigingsplaats: Aantal vrachtauto s: De beschrijving is opgesteld onder uw verantwoordelijkheid/de verantwoordelijkheid van de leiding van de onderneming 3. Het is onze verantwoordelijkheid een verklaring ten aanzien van het minimaal aanwezig risicodragend kapitaal te verstrekken. (Werkzaamheden) Wij hebben onze werkzaamheden uitgevoerd in overeenstemming met het door de NIWO opgestelde werkprogramma bepaling minimaal aanwezig risicodragend kapitaal beroepsvervoerders in nieuw op te richten ondernemingen of recent opgerichte ondernemingen'. Verder zijn de werkzaamheden afgestemd op de in de Regeling Vaststelling Kredietwaardigheid geformuleerde eisen ten aanzien van het minimumkapitaal. Volgens het hierboven weergegeven aantal vrachtauto s gaat het om een minimaal risicodragend kapitaal van... (Oordeel) Op grond van onze werkzaamheden kunnen wij concluderen dat per. (datum) in. (naam onderneming) ten minste een risicodragend kapitaal van... aanwezig is. Plaats: Datum: Handtekening Naam Accountant-Administratieconsulent / Registeraccountant 3 Doorhalen wat niet van toepassing is

Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008

Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008 Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008 1 Leidraden 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Leidraad 14 2 Leidraad OPDRACHTEN IN DE MKB-PRAKTIJK 3 Deze leidraad,

Nadere informatie

it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014

it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014 it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014 NBA-handreiking 1129 NBA-handreiking 1129 Van toepassing op: De

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014 Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014 VERSIE juni 2014 NBA-handreiking 11xx NBA-handreiking 11xx Van toepassing

Nadere informatie

NBA-handreiking 1121 Horizontaal Toezichtconvenant voor Accountant optredend als Fiscaal Dienstverlener Januari 2015

NBA-handreiking 1121 Horizontaal Toezichtconvenant voor Accountant optredend als Fiscaal Dienstverlener Januari 2015 Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1121 Horizontaal Toezichtconvenant voor Accountant Januari 2015 NBA-handreiking 1121 optredend als Fiscaal Dienstverlener NBA-handreiking nr.

Nadere informatie

Flex BV. Flex-BV. Versie 3 oktober 2012 NBA 1

Flex BV. Flex-BV. Versie 3 oktober 2012 NBA 1 Flex-BV Versie 3 oktober 2012 NBA 1 Uw reactie is welkom De invoering van de flex-bv heeft grote gevolgen voor de praktijk van de accountant en zijn klanten. Waar nodig zullen wij dit document met enige

Nadere informatie

CONCEPT. NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten

CONCEPT. NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten Dit document maakt gebruik van bladwijzers. CONCEPT NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten Consultatieperiode loopt tot

Nadere informatie

STATUTEN VAN TOMTOM N.V.

STATUTEN VAN TOMTOM N.V. STATUTEN VAN TOMTOM N.V. met zetel te Amsterdam, zoals deze luiden na het verlijden van de akte van statutenwijziging, verleden op 23 april 2013 voor mr. M.A.J. Cremers, notaris te Amsterdam. De vennootschap

Nadere informatie

d.d. 1 april 2014 Toelichting op een Duurzaamheidslening en Algemene bepalingen voor geldleningen SVN0320

d.d. 1 april 2014 Toelichting op een Duurzaamheidslening en Algemene bepalingen voor geldleningen SVN0320 d.d. 1 april 2014 Toelichting op een Duurzaamheidslening en Algemene bepalingen voor geldleningen SVN0320 Inhoudsopgave Algemeen 2 Toelichting op een Duurzaamheidslening 3 De lening 3 1. Wat is een Duurzaamheidslening?

Nadere informatie

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen In de Aanbestedingswet 2012 (hierna: de wet) is bepaald dat aanbestedende diensten in eerste instantie aan

Nadere informatie

Praktijkhandreiking 1108. Toegang tot relevante informatie voor de opvolgende accountant in het kader van een controle

Praktijkhandreiking 1108. Toegang tot relevante informatie voor de opvolgende accountant in het kader van een controle Toegang tot relevante informatie voor de opvolgende accountant in het kader van een controle Versie 1.0 Datum: 10 februari 2010 Herzien: Onderwerp: Van toepassing op: Status: Relevante wet en regelgeving:

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers.

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1133 Balanstest en uitkeringstoets door het bestuur van een BV: ondersteunende rol van de accountant (samenstelpraktijk) 12 februari 2015 NBA-handreiking

Nadere informatie

***concept*** Akte van Statutenwijziging STATUTEN. Kiadis Pharma N.V. Conceptakte d.d. 15 juni 2015 Aan wijzigingen onderhevig

***concept*** Akte van Statutenwijziging STATUTEN. Kiadis Pharma N.V. Conceptakte d.d. 15 juni 2015 Aan wijzigingen onderhevig 1 Akte van Statutenwijziging van: Kiadis Pharma N.V. Conceptakte d.d. 15 juni 2015 Aan wijzigingen onderhevig Heden * * tweeduizend vijftien is voor mij, mr. Freerk Volders, notaris te Rotterdam, verschenen:

Nadere informatie

WELKOM IN DE BV. Omdat mensen tellen.

WELKOM IN DE BV. Omdat mensen tellen. WELKOM IN DE BV Omdat mensen tellen. INHOUDSOPGAVE Deze publicatie is tot stand gekomen met medewerking van BDO Legal B.V. Ondernemingsrecht. Deze publicatie is zorgvuldig voorbereid, maar is in algemene

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN GELDLENING TUSSEN DE PROVINCIE OVERIJSSEL ALS KREDIETGEVER ALS KREDIETNEMER [*****] B.V. ALS GROEPSMAATSCHAPPIJ

OVEREENKOMST VAN GELDLENING TUSSEN DE PROVINCIE OVERIJSSEL ALS KREDIETGEVER ALS KREDIETNEMER [*****] B.V. ALS GROEPSMAATSCHAPPIJ Bijlage 4: concept geldleningsovereenkomst Bijlage bij het aanvraagformulier voor subsidie Breedbandinfrastructuur Overijssel, NGA-project Buitengebied Twente. OVEREENKOMST VAN GELDLENING TUSSEN DE PROVINCIE

Nadere informatie

Overeenkomst inzake Vermogensbeheer

Overeenkomst inzake Vermogensbeheer Overeenkomst inzake Vermogensbeheer De Ondergetekende(n): hierna zowel afzonderlijk als tezamen te noemen Cliënt ; en Nobel Vermogensbeheer N.V. Burgemeester Stramanweg 101 1101 AA AMSTERDAM hierna te

Nadere informatie

Berben s Effectenkantoor B.V. overeenkomst tot effectenbemiddeling met beleggingsadvies

Berben s Effectenkantoor B.V. overeenkomst tot effectenbemiddeling met beleggingsadvies Berben s Effectenkantoor B.V. overeenkomst tot effectenbemiddeling met beleggingsadvies DE ONDERGETEKENDEN: 1. Rekeninghouder(s) Na(a)m(en): Adres: Postcode en plaats: Land: hierna te noemen "Cliënt";

Nadere informatie

Voorwaarden & Kenmerken. Restauratiefonds-hypotheek

Voorwaarden & Kenmerken. Restauratiefonds-hypotheek Restauratiefonds-hypotheek Inhoudsopgave 1. Waarom dit document? 3 1.1 Het Brim 2011 3 1.2 van de Restauratiefonds-hypotheek 3 2. Begripsbepalingen 4 2.1 Begrippen 4 2.2 Woonhuizen en zelfstandige onderdelen

Nadere informatie

Toelichting op het aanvraagformulier. Pagina 1/24

Toelichting op het aanvraagformulier. Pagina 1/24 Toelichting op het aanvraagformulier Pagina 1/24 Muzenstraat 41 2511 WB Den Haag Postbus 16326 2500 BH Den Haag T 070 722 20 00 F 070 722 23 55 info@acm.nl www.acm.nl www.consuwijzer.nl Inhoud 1 Inleiding...

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Effectendienstverlening

Algemene voorwaarden Effectendienstverlening Algemene voorwaarden Effectendienstverlening 8.1995.00.0303 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden effectendienstverlening

Nadere informatie

Gedragscode Budgetbeheer

Gedragscode Budgetbeheer Gedragscode Budgetbeheer GEDR AGSCODE BUDGETBEHEER TITEL 1. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 Definities In de Gedragscode Budgetbeheer van de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK) wordt verstaan

Nadere informatie

per 22 april 2008 LENINGSVOORWAARDEN VOOR EEN BUDGET PLUS HYPOTHEEK 1 DE OFFERTE VOOR EEN BUDGET PLUS HYPOTHEEK

per 22 april 2008 LENINGSVOORWAARDEN VOOR EEN BUDGET PLUS HYPOTHEEK 1 DE OFFERTE VOOR EEN BUDGET PLUS HYPOTHEEK Leningsvoorwaarden Budget Plus Hypotheek per 22 april 2008 DEEL A LENINGSVOORWAARDEN VOOR EEN BUDGET PLUS HYPOTHEEK 1 DE OFFERTE VOOR EEN BUDGET PLUS HYPOTHEEK 1.1 De inhoud van de offerte Uw offerte bestaat

Nadere informatie

De Voorwaarden van de Crowdfunding Hypotheek van SamenInGeld. Algemene Voorwaarden Geldlening SamenInGeld

De Voorwaarden van de Crowdfunding Hypotheek van SamenInGeld. Algemene Voorwaarden Geldlening SamenInGeld De Voorwaarden van de Crowdfunding Hypotheek van SamenInGeld Algemene Voorwaarden Geldlening SamenInGeld 1 Definities van begrippen (hypotheek)akte De akte is het document waarmee de Geldlener aan SAMEN

Nadere informatie

Ondergetekende: 1. de heer/mevr... (naam)... (beroep) geboren... 2. de heer/mevr... (naam)... (beroep) geboren... hierna te noemen 'partijen'

Ondergetekende: 1. de heer/mevr... (naam)... (beroep) geboren... 2. de heer/mevr... (naam)... (beroep) geboren... hierna te noemen 'partijen' Voorbeeld samenlevingscontract met verblijvingsbeding Dit samenlevingscontract is slechts een voorbeeld. U mag de inhoud van de overeenkomst natuurlijk inrichten zoals u wilt. Let op: als er sprake is

Nadere informatie

DEEL 6 De uitoefening van het beroep

DEEL 6 De uitoefening van het beroep DEEL 6 De uitoefening van het beroep HOOFDSTUK 1 De functie van accountant 1. Algemeen De werkzaamheden van accountant bestaan erin, in privé-ondernemingen, openbare instellingen of voor rekening van

Nadere informatie

d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Stimuleringslening en Algemene bepalingen voor geldleningen SVN0305A

d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Stimuleringslening en Algemene bepalingen voor geldleningen SVN0305A d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Stimuleringslening en Algemene bepalingen voor geldleningen SVN0305A Inhoudsopgave Algemeen 4 De lening 4 1. Wat is een Stimuleringslening? 4 2. De voorwaarden 4

Nadere informatie

Fiscale Aspecten: Fondsenwervende Instellingen

Fiscale Aspecten: Fondsenwervende Instellingen Fiscale Aspecten: Fondsenwervende Instellingen Juli 2012 Inhoudsopgave Inleiding I Algemeen nut beogende instellingen II Inkomstenbelasting III Schenk- en erfbelasting IV Omzetbelasting (BTW) V Loonheffingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Bridge Consulting Group. 1. Algemeen

Algemene voorwaarden Bridge Consulting Group. 1. Algemeen Algemene voorwaarden Bridge Consulting Group 1. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtgever: de partij die opdracht geeft. 1.2 Opdrachtnemer: Bridge Consulting Group B.V.

Nadere informatie

RJ-Uiting 2009-3: Nieuwe ontwerp-richtlijn voor kleine organisaties-zonder-winststreven

RJ-Uiting 2009-3: Nieuwe ontwerp-richtlijn voor kleine organisaties-zonder-winststreven RJ-Uiting 2009-3: Nieuwe ontwerp-richtlijn voor kleine organisaties-zonder-winststreven Ten geleide In deze RJ-Uiting is een nieuwe ontwerp-richtlijn voor kleine organisaties-zonder-winststreven opgenomen.

Nadere informatie

Handreiking bij de regeling Beleggen en Belenen. Doelgroep

Handreiking bij de regeling Beleggen en Belenen. Doelgroep Handreiking bij de regeling Beleggen en Belenen Doelgroep Het ministerie van OCW (als wetgever) en de Onderwijsinspectie (als toezichthouder) rekenen het tot hun taak om verbetering van de informatie uitwisseling

Nadere informatie

Algemene Nobel Vermogensbeheer Voorwaarden en Algemene Informatie inzake Beleggingsdiensten. Algemene Nobel Vermogensbeheer Voorwaarden (ANV)

Algemene Nobel Vermogensbeheer Voorwaarden en Algemene Informatie inzake Beleggingsdiensten. Algemene Nobel Vermogensbeheer Voorwaarden (ANV) BIJLAGE 1 Algemene Nobel Vermogensbeheer Voorwaarden en Algemene Informatie inzake Beleggingsdiensten Algemene Nobel Vermogensbeheer Voorwaarden (ANV) 1. Werkingssfeer 1.1 Door ondertekening door Cliënt

Nadere informatie