Mooiland & Governance

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Mooiland & Governance"

Transcriptie

1 Mooiland & Governance Een onafhankelijke deskundige Commissie Governancecode Woningcorporaties onder leiding van professor Jaap Winter, eerder lid van de commissie-tabaksblat, heeft begin juni 2006, in opdracht van Aedes en de Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties (VTW), een Governancecode Woningcorporaties opgesteld. De code bevat normen voor goed bestuur en toezicht, voor transparantie, externe verantwoording en financiële beheersing bij woningcorporaties. De commissie, ook wel commissie-winter genoemd, bestond naast de voorzitter uit drie corporatiebestuurders, drie toezichthouders en drie onafhankelijke deskundigen. De opdracht luidde: een advies uit te brengen over regels van goed bestuur bij woningcorporaties en voorstellen te doen voor een code, een en ander met inachtneming van de aanmerkelijke schaalverschillen en verscheidenheid binnen onze branche. De commissie is gevraagd uit te gaan van reeds ontwikkelde codes en adviezen voor maatschappelijke ondernemingen in het algemeen en de corporatiebranche in het bijzonder, en van de Nederlandse Corporate Governance Code, opgesteld door de commissie-tabaksblat?. Met het oog op het bevorderen van het vertrouwen in corporaties, was het gewenst de regels m.b.t. goed bestuur in een Governancecode onder te brengen. De commissie-sas heeft geadviseerd in de AedesCode een artikel op te nemen dat verwijst naar de Governancecode. Dat is verwezenlijkt in de vernieuwde AedesCode, die sinds januari 2007 van kracht is. De Governancecode Woningcorporaties kenmerkt zich door moderne en inmiddels in de sector breed gedragen, algemene opvattingen over goede governance. De code bevat zowel principes als concrete bepalingen die kunnen worden opgevat als een nadere invulling van de algemene beginselen van goede governance bij woningcorporaties. De bepalingen beogen niet-exclusieve normen aan te geven waaraan woningcorporaties moeten voldoen om een zorgvuldige governance te bewerkstelligen. Het kunnen toepassen van de bepalingen is afhankelijk van de concrete omstandigheden waarin de corporatie en haar belanghebbenden zich bevinden. Afwijkingen kunnen onder omstandigheden gerechtvaardigd of zelfs wenselijk zijn. Deze mogelijkheden betekenen echter niet dat sprake is van vrijblijvendheid. Uit de maatschappelijke verantwoordelijkheid van woningcorporaties vloeit voort dat wij ons verantwoorden over onze governance. Van ons mag worden verwacht dat wij gemotiveerd uitleggen of, en zo ja: waarom, en in hoeverre wij afwijken van de bepalingen van de Governancecode; anders gezegd: wij passen toe of leggen uit. Stichting Mooiland heeft zich met ingang van juli 2008 verbonden aan de Governance Code Woningcorporaties. In deze notitie geven wij aan op welke wijze wij de principes van de code in het afgelopen jaar hebben toegepast. De integrale tekst wordt, naast publicatie op de site, opgenomen in het jaarverslag van Mooiland (ook te vinden onder het onderdeel publicaties van deze site). Naleving en Handhaving van de Code Het jaar 2008 stond in het teken van de fusie van Woonmaatschappij Maasland en Stichting Vitalis tot Stichting Mooiland. In de aanloop naar deze fusie, per 1 juli 2008, is rekening gehouden met de bepalingen in de Governancecode Woningcorporaties. Deze zijn als uitgangspunt gehanteerd bij de formulering van de statuten van de nieuwe organisatie. Verder is de code, naast de statuten, mede de basis geweest voor de samenstelling van de nieuwe Pagina 1 van 8

2 Raad van Commissarissen van Mooiland. Bij de vaststelling van het reglement voor de Raad van Commissarissen Mooiland, in zijn vergadering van augustus 2008, is afgesproken dat het onderwerp governance een nadere uitwerking zou krijgen. Dat is inmiddels gebeurd. De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur van Stichting Mooiland hebben gezamenlijk geconstateerd dat de primaire focus van Mooiland ligt op het behalen van maatschappelijke resultaten, waarbij een transparante verantwoording over handelen, doen en laten hoort, en dat de basis voor Mooiland en Governance is gelegen in het gegeven dat wij transparant, sober en doelmatig maatschappelijke doelstellingen nastreven, handelend naar eer en geweten. Daarbij plaatsen wij de kanttekening dat codes hun belang kennen, maar het uiteindelijk de vraag is of het effectieve middelen zijn. Mooiland beschouwt goede governance als een manier van gedragen in het maatschappelijk verkeer, al dan niet gevat in regels. Er zijn immers ook binnen onze organisatie(onderdelen) checks en balances die bijdragen aan goede governance, bijvoorbeeld integrale besluitvorming. De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen zijn verantwoordelijk voor de inrichting en toepassing van de governance van de woningcorporatie en de naleving van de Governancecode Woningcorporaties. Mooiland is ervan overtuigd dat de Governancecode Woningcorporaties bijdraagt aan goede governance in de sector en onderschrijft de code van harte. Het Bestuur: Taak en Werkwijze De Raad van Bestuur van Stichting Mooiland is belast met het besturen van de organisatie en is verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen van Stichting Mooiland. In 2008 heeft de Raad van Bestuur een basis voor de missie Mooiland geformuleerd, gegeven de grondleggers voor de fusie. Samen met de in het fusietraject afgegeven prestatiegaranties aan onze belanghebbenden, heeft deze missie gediend als fundament voor het ondernemingsplan 2009 (dat wil zeggen: jaarplan en begroting 2009) van Mooiland, welke in maart 2009 door de Raad van Commissarissen is geaccordeerd. De Raad van Bestuur legt over (de voortgang van) het bereiken van de doelstellingen periodiek, dat wil zeggen: per viermaandsperiode verantwoording af aan de Raad van Commissarissen. Het bestuur verschaft daartoe de Raad van Commissarissen tijdig de informatie die nodig is voor zijn taakuitoefening. Voor de besturing van de organisatie beschikt de Raad van Bestuur over de bevoegdheden en verantwoordelijkheden als verankerd in boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, de statuten van Stichting Mooiland en het door de Raad van Commissarissen in zijn vergadering van augustus 2008 goedgekeurde en vastgestelde bestuursreglement. Mooiland kent een op zijn bedrijfsvoering toegesneden intern risico- en controlesysteem, waarin risicoanalyses van de operationele en financiële doelstellingen plaatsvinden. Opgemerkt moet worden dat risicomanagement onderwerp van gesprek is in de Auditcommissie van Stichting Mooiland, gegeven de integratie van deze systemen in het kader van de fusie. Voor wat betreft de financiële verslaglegging is in 2008 gewerkt conform de voor de opstelling daarvan te volgen procedures en handleidingen voor de inrichting daarvan. Ten aanzien van integriteit hebben de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur vastgesteld dat het voor de hand ligt om gaandeweg een nadere integriteitcode op te stellen, gegeven de context van de code. De basis voor integriteit ziet Mooiland als volgt: Stichting Mooiland hanteert als uitgangspunt dat integriteit een houding is waarbij van iedere medewerker van Stichting Mooiland wordt verwacht dat hij of zij begrijpt dat bepaalde gedragingen niet worden geaccepteerd, ook al zijn ze niet met zoveel woorden verboden. Daarnaast verwacht Stichting Mooiland dat haar medewerkers bij mazen in geschreven regelgeving handelen naar de geest van die regelgeving. In het voorkomende geval dat in strijd wordt gehandeld met deze uitgangspunten neemt Stichting Mooiland passende maatregelen. Pagina 2 van 8

3 Ten aanzien van een klokkenluiderregeling hebben de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur besloten dat de Raad van Bestuur er zorg voor draagt dat werknemers, zonder gevaar voor hun rechtspositie, de mogelijkheid hebben te rapporteren over vermeende onregelmatigheden, van algemene, operationele en financiële aard, binnen Stichting Mooiland. De Raad van Bestuur heeft dit gewaarborgd door de aanstelling van een interne en externe vertrouwenspersoon, alsmede door de instelling van een concernbrede Ondernemingsraad. Mooiland kende in 2008 een vertrouwenspersoon, alsmede een concernbrede Ondernemingsraad. Van het werk van de klachtencommissie (Mooiland Vitalis) en de geschillencommissie (Mooiland Maasland), in de zin van artikel 16 BBSH, doet de Raad van Bestuur eenmaal per jaar verslag aan de Raad van Commissarissen. De commissies beschikken over een eigen reglement en maken een jaarverslag. Het Bestuur: Rechtspositie en Bezoldiging De Raad van Commissarissen van Mooiland heeft in 2008, op voorstel daartoe van de Remuneratiecommissie, het bezoldigingsbeleid, met inachtneming van de aanbevelingen van het advies arbeidsvoorwaarden statutair directeuren woningcorporaties, zoals periodiek aangepast, en met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving voor de Raad van Bestuur, vastgesteld, waarmee de aanbevelingen van de commissie Izeboud de leidraad voor het bezoldigingsbeleid vormen. De Raad van Commissarissen heeft in 2008, op voorstel daartoe van de Remuneratiecommissie, de bezoldiging van de individuele leden van de Raad van Bestuur, binnen het kader van voornoemd bezoldigingsbeleid, vastgesteld. Voor de hoofdlijnen van het remuneratierapport verwijzen wij u naar hoofdstuk 11 van het jaarverslag 2008 (eveneens te raadplegen op deze site onder publicaties), waar u het verslag van de Raad van Commissarissen over het boekjaar 2008 aantreft en waarin eveneens is opgenomen de hoogte en structuur van de bezoldiging van de individuele leden van de Raad van Bestuur volgens de aanbevelingen van de commissie Izeboud. In het rapport staat in ieder geval de beoordeling van de gekozen waardering voor de leden van de Raad van Bestuur. Mooiland verstrekt aan de leden van de Raad van Bestuur geen persoonlijke leningen, garanties en dergelijke. Persoonlijke leningen en financiële garanties worden, in principe, eveneens niet aan de medewerkers van Mooiland verstrekt, anders dan in het kader van sociaal beleid van Mooiland, in welk geval de Raad van Commissarissen daarvan jaarlijks door de Raad van Bestuur op de hoogte wordt gebracht. De Raad van Commissarissen heeft de leden van de Raad van Bestuur per 1 juli 2008 voor onbepaalde tijd benoemd (dat wil zeggen: de bestaande arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd gecontinueerd), om daarmee de continuïteit van de organisatie, alsmede de uitvoering van de tijdens het fusieproces geformuleerde prestatiegaranties op korte en lange termijn te waarborgen. De Raad van Commissarissen heeft daarbij betrokken de afweging, dat de jaarlijkse evaluatie van het gevoerde beleid en het functioneren van en met de leden van de Raad van Bestuur in Remuneratie- en Raad van Commissarissenverband, voldoende waarborg geeft voor een optimale en kwalitatief verantwoorde besturing van Mooiland. Het Bestuur: Tegenstrijdige belangen en Nevenfuncties Iedere vorm en schijn van belangenverstrengeling tussen Mooiland en de leden van de Raad van Bestuur moet worden vermeden. De bepalingen met betrekking tot mogelijke tegenstrijdige belangen van de Raad van Bestuur worden in het bestuursreglement opgenomen en in acht genomen. Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van de leden van de Raad van Bestuur kunnen spelen, zullen vooraf aan de Raad van Commissarissen ter goedkeuring worden voorgelegd. Ten aanzien van nevenfuncties is in het bestuursreglement opgenomen dat de leden van de Raad van Bestuur Pagina 3 van 8

4 vooraf goedkeuring vragen aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen, indien zij voornemens zijn een bezoldigde nevenfunctie te aanvaarden die, gezien aard of tijdsbeslag, van betekenis is voor de uitoefening van de taak van bestuurder. In het jaarverslag doet de Raad van Commissarissen verslag van genomen besluiten op dit terrein; zie hoofdstuk 11, waarin is opgenomen het verslag van de Raad van Commissarissen Raad van Commissarissen: Taak en Werkwijze Conform de statuten van Stichting Mooiland heeft de Raad van Commissarissen tot taak het houden van toezicht op de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken bij Mooiland en de met haar verbonden onderneming(-en), en staat zij de Raad van Bestuur met raad terzijde. De taakverdeling van de Raad van Commissarissen, alsmede. zijn werkwijze, zijn neergelegd in het in augustus 2008 vastgestelde reglement Raad van Commissarissen Mooiland. In dat reglement zijn passages opgenomen voor zijn omgang met de Raad van Bestuur en de Ondernemingsraad. Verder bevat het reglement onder andere een profielschets van de leden van de Raad van Commissarissen, een rooster van aftreden, en afspraken over herbenoemingen, schorsing en/of ontslag van de leden van de Raad van Commissarissen, onverenigbaarheden en taken van de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen bespreekt jaarlijks, buiten aanwezigheid van de Raad van Bestuur, zowel het eigen functioneren als dat van de individuele leden, en betrekt daarbij de visie van de Raad van Bestuur. Waar nodig wordt bij deze zelfevaluatie een externe deskundige betrokken. Voorts bespreekt de Raad van Commissarissen, op instigatie van de Remuneratiecommissie, jaarlijks, buiten aanwezigheid van de Raad van Bestuur, zowel het functioneren van de Raad van Bestuur als college, als dat van de individuele leden van de Raad van Bestuur, en bespreekt de conclusies daarvan met de Raad van Bestuur en de individuele leden van de Raad van Bestuur. De Raad van Commissarissen maakt bij zijn toezichthoudende taak, en wanneer hij dit geboden acht, gebruik van de kennis van de externe accountant, andere ter zake deskundige adviseurs of medewerkers van Mooiland, al dan niet tijdens zijn vergadering. De externe accountant is in ieder geval jaarlijks ter toelichting aanwezig bij de vergadering van de Raad van Commissarissen, waarin het volkshuisvestelijk en financieel jaarverslag door de raad wordt besproken en vastgesteld. Mooiland neemt de kosten van voornoemde (in- en externe) ondersteuning voor zijn rekening. Raad van Commissarissen: Onafhankelijkheid De Raad van Commissarissen van Mooiland is zodanig samengesteld, dat de leden ten opzichte van elkaar, het bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. De Raad van Commissarissen van Mooiland hanteert, onder andere, de volgende onafhankelijkheidscriteria: een commissaris mag in de vijf jaar, voorafgaande aan de benoeming, geen dienstbetrekking hebben gehad bij Mooiland; commissarissen mogen geen financiële vergoeding van Mooiland of van een aan Mooiland gelieerde rechtspersoon ontvangen, anders dan de vergoeding die voor de als lid van de Raad van Commissarissen verrichte werkzaamheden wordt ontvangen, en voor zover zij niet past in de normale uitoefening van de functie; een commissaris mag geen bestuurslid zijn van een vennootschap dan wel rechtspersoon waarin een lid van de Raad van Bestuur van Mooiland lid van de Raad van Commissarissen is. In bijzondere gevallen kan van deze criteria worden afgeweken. Wanneer van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt, zal de Raad van Commissarissen van Mooiland unaniem moeten vaststellen dat de onafhankelijkheid van het betreffende lid niet in het gedrang komt, en zal hiervan melding worden gemaakt in het verslag van de Raad van Commissarissen. Pagina 4 van 8

5 Raad van Commissarissen: Deskundigheid en Samenstelling Elk lid van de Raad van Commissarissen dient in staat te zijn om de hoofdlijnen van het beleid van Mooiland te beoordelen. Elk lid van de Raad van Commissarissen beschikt over die specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van haar of zijn taak. Ook voor toekomstige leden geldt dat zij over een of meer deskundigheden beschikken, die nodig zijn om als lid van de Raad van Commissarissen te functioneren. De Raad van Commissarissen acht de volgende expertisegebieden van belang: Volkshuisvesting (Politiek en Maatschappelijk)/Ruimtelijke Ordening; Financieel economisch; Vastgoedontwikkeling; Juridisch; Marketing en Communicatie; Organisatie- en personeelsbeleid; Zorg, Ouderenhuisvesting en Welzijn. Voornoemde expertisegebieden zijn in de huidige Raad van Commissarissen aanwezig. De samenstelling van de Raad van Commissarissen garandeert een brede spreiding van deskundigheden en ervaringen, passend bij de opgaven die in de komende periode in de werkzaamheden van de Raad van Commissarissen van Mooiland naar voren zullen komen. De Raad van Commissarissen van Mooiland heeft zich verplicht te allen tijde de kennisgebieden volkshuisvestingsaangelegenheden en financieel-economisch in zijn midden te hebben.leden van de Raad van Commissarissen van Mooiland hebben een maximale zittingsduur van drie termijnen van vier jaar (in totaal twaalf jaren). Een aantal leden van de Raad van Commissarissen van Mooiland heeft, gegeven de toelichting op de uitgangspunten in de Governancecode Woningcorporaties, deze termijn overschreden. In verband met de fusie leek het de Raad van Commissarissen van Mooiland niet wenselijk om direct daarna over te gaan tot het laten uittreden c.q. vervangen van commissarissen, omdat in de eerste periode veel van de Raad van Commissarissen gevraagd wordt en, in dat licht bezien, enige continuïteit en stabiliteit noodzakelijk werd geacht. Tegen deze achtergrond is besloten om de eerste anderhalf jaar na de fusie de Raad van Commissarissen qua samenstelling ongemoeid te laten, om vervolgens vanaf 2010 zoveel mogelijk op basis van omgekeerde anciënniteit het rooster van aftreden in werking te laten treden, met als doel om per 2014 een dusdanige samenstelling te bereiken, dat de leden van de Raad van Commissarissen van Mooiland voldoen aan het in de Governancecode Woningcorporaties gestelde hieromtrent. Wanneer nieuwe commissarissen toetreden, volgen zij een introductieprogramma, waarin in ieder geval aandacht wordt besteed aan algemene financiële en juridische zaken, de financiële verslaglegging, de algemene en specifieke kenmerken van Mooiland, alsmede aan de verantwoordelijkheden van een commissaris. Daarnaast worden voor de Raad bijeenkomsten georganiseerd waarin de deskundigheid, alsmede de kennis van de manier waarop Mooiland met bepaalde zaken op volkshuisvestelijk en financieel-economisch gebied omgaat, op peil wordt gehouden. Ook worden bijeenkomsten bezocht die kunnen bijdragen aan de kennisontwikkeling van de (individuele leden van) de Raad van Commissarissen. Raad van Commissarissen: Rol van de voorzitter De voorzitter van de Raad van Commissarissen van Mooiland bereidt (tezamen met de Raad van Bestuur) de agenda van de vergadering voor en leidt de vergaderingen van de Raad. Hij ziet toe op een goed functioneren van de Raad van Commissarissen van Mooiland en zijn commissies. Hij draagt zorg voor een adequate informatievoorziening aan de leden van de Pagina 5 van 8

6 Raad en is namens de Raad van Commissarissen het voornaamste aanspreekpunt voor de (leden van de) Raad van Bestuur. De voorzitter initieert de evaluatie van het functioneren van de Raad van Commissarissen en van de (leden van de) Raad van Bestuur. De voorzitter wordt bij voornoemde werkzaamheden ondersteund door het Bureau Bestuursondersteuning van Mooiland. Raad van Commissarissen: Commissies In de aanloop naar de fusie van 1 juli 2008 is, ten behoeve van de samenstelling van de Raad van Commissarissen van Mooiland een selectiecommissie actief geweest. In deze commissie hadden de voorzitters van de Raden van Commissarissen van voorheen Stichting Woonmaatschappij Maasland en voorheen Stichting Vitalis plaats, ondersteund door een externe deskundige. De selectiecommissie heeft, onder andere, de profielschets voor de Raad van Commissarissen van Mooiland, de selectieprocedure en de selectiecriteria opgesteld. Verder heeft zij gesprekken gevoerd met de sollicitanten, en de kandidaten voor benoeming voorgedragen. De Raad van Commissarissen van Mooiland heeft twee commissies, een Remuneratie- en Auditcommissie. Voor deze commissies heeft de Raad van Commissarissen, in zijn vergadering in augustus 2008, de reglementen vastgesteld, waarin is beschreven wat de rol en verantwoordelijkheid van de betreffende commissie is, hoe haar samenstelling is, en op welke wijze zij haar taken uitoefent. In dit jaarverslag treft u in hoofdstuk 11, waarin het verslag van de Raad van Commissarissen is opgenomen, eveneens het verslag over 2008 van de Remuneratie- en Auditcommissie aan. De Raad van Commissarissen van Mooiland ontvangt, wanneer dat in zijn vergadering aan de orde is, van elk van commissies een verslag van de beraadslagingen en bevindingen. De werkzaamheden van de Auditcommissie van de Raad van Commissarissen van Mooiland hebben als doel, de inhoudelijke voorbereiding van de vergaderingen van de Raad van Commissarissen in die zin te ondersteunen, dat de Raad van Commissarissen zich op efficiënte wijze kan concentreren op de essentiële vraagstukken van financieel en managerial control, waaronder informatievoorziening, planning en control, risicomanagement en risicobeheersing. Verder is de Auditcommissie, onder andere, het eerste aanspreekpunt voor de externe accountant jegens de Raad van Commissarissen betreffende de opzet en uitvoering van accountantscontrole, voorgenomen onderzoeken en andere werkzaamheden van de externe accountant. Tot de werkzaamheden van de Remuneratiecommissie van de Raad van Commissarissen van Mooiland behoren het doen van voorstellen aan de Raad van Commissarissen betreffende het te voeren bezoldigingsbeleid van de Raad van Bestuur, het beoordelen van het functioneren van de (de leden van de) Raad van Bestuur, en het opstellen van het remuneratierapport, dat op hoofdlijnen op onze website wordt geplaatst. Verder behoort tot haar taken het doen van een voorstel aan de Raad van Commissarissen voor selectiecriteria en benoemingsprocedures betreffende de leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen. De voorzitter van de Raad van Commissarissen is lid en voorzitter van de Remuneratiecommissie. Jaarlijks voert de Raad van Commissarissen overleg met de ondernemingsraad. Raad van Commissarissen: Tegenstrijdige belangen Elke vorm en schijn van belangenverstrengeling tussen Mooiland en (leden van) de Raad van Commissarissen dient te worden vermeden. Besluiten tot het aangaan van transacties door Stichting Mooiland waarbij tegenstrijdige belangen van leden van de Raad van Commissarissen Pagina 6 van 8

7 kunnen spelen, die van materiële betekenis zijn voor Stichting Mooiland en/of voor de betreffende leden van de Raad van Commissarissen, behoeven de goedkeuring van de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor de besluitvorming over de omgang met tegenstrijdige belangen bij de Raad van Bestuur, leden van de Raad van Commissarissen en de externe accountant, in relatie tot Stichting Mooiland. Het door een lid van de Raad van Commissarissen aanvaarden van een nevenfunctie die, gezien aard of tijdsbeslag, van betekenis is voor de uitoefening van de taak van commissaris, behoeft voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen. Een lid van de Raad van Commissarissen neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij hij of zij een tegenstrijdig belang met Stichting Mooiland heeft. Een dergelijke transactie zal uitsluitend mogen worden aangegaan onder tenminste in de branche gebruikelijk condities. De besluiten tot het aangaan van een dergelijke transactie behoeven de goedkeuring van de Raad van Commissarissen. De voorzitter van de Raad van Commissarissen ziet erop toe dat alle transacties c.q. onderwerpen, waarbij tegenstrijdige belangen hebben gespeeld, worden als zodanig gepubliceerd in het jaarverslag. Raad van Commissarissen: Bezoldiging De Raad van Commissarissen stelt de bezoldiging van de leden van de Raad van Commissarissen vast op basis van gangbare referentiekaders. De bezoldiging van een lid van de Raad van Commissarissen is niet afhankelijk van de resultaten van Stichting Mooiland. De toelichting op de jaarrekening en het verslag van de Raad van Commissarissen bevat in ieder geval informatie over de hoogte en de structuur van de bezoldiging van de individuele leden van de Raad van Commissarissen. Stichting Mooiland verstrekt aan de leden van de Raad van Commissarissen geen persoonlijke leningen of garanties. Financiële verslaglegging De Raad van Bestuur van Mooiland is verantwoordelijk voor de kwaliteit en de volledigheid van de openbaar gemaakte financiële berichten. De Raad van Commissarissen ziet erop toe dat de Raad van Bestuur aan deze verantwoordelijkheid invulling geeft. Externe accountant De Raad van Commissarissen van Mooiland heeft in 2008, na advisering daarover door de Raad van Bestuur, de externe accountant benoemd. De externe accountant wordt benoemd voor een periode van maximaal vier jaar, waarbij herbenoeming telkens voor een periode van maximaal vier jaar kan plaatsvinden. De Raad van Bestuur en de Auditcommissie maken ieder ten minste eenmaal per vier jaar een grondige beoordeling van het functioneren van de externe accountant in de diverse entiteiten en capaciteiten waarin de externe accountant fungeert. De beoordeling wordt besproken in de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen maakt van zijn belangrijkste bevindingen daarvan melding in het jaarverslag. Het bestuur en de Auditcommissie rapporteren jaarlijks afzonderlijk aan de Raad van Commissarissen over de ontwikkelingen in de relatie met de externe accountant. Pagina 7 van 8

8 Interne controlefunctie Stichting Mooiland kent een controller die functioneert onder de verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur en die werkt op basis van een control plan, dat met betrokkenheid van de Auditcommissie van de Raad van Commissarissen van Mooiland en de externe accountant tot stand is gekomen. Het control plan, alsmede de bevindingen van de controller, worden ter kennis gebracht aan de Auditcommissie en de Raad van Commissarissen van Stichting Mooiland. Relatie met Externe accountant De externe accountant kan om zijn verklaring, betreffende de getrouwheid van de jaarrekening, worden gevraagd door de Raad van Commissarissen. De externe accountant woont in ieder geval de vergadering van de Raad van Commissarissen bij, waarin over de vaststelling van de jaarrekening wordt besloten. De externe accountant rapporteert zijn bevindingen betreffende het onderzoek naar de jaarrekening gelijktijdig, en op dezelfde wijze, aan de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen. Het verslag van de externe accountant ingevolge artikel 2:393 lid 4 van het Burgerlijk Wetboek bevat datgene wat de externe accountant met betrekking tot de controle van de jaarrekening en de daaraan gerelateerde controles onder de aandacht van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van Mooiland wil brengen. Maatschappelijke verantwoording en beleidsbeïnvloeding Mooiland heeft zijn stakeholders benoemd naar gewicht van de (lokale) activiteit: gegeven de organisatiestructuur (drie werkmaatschappijen) en het werkgebied (heel Nederland) is het overleg met belanghebbenden (huurders, gemeenten, zorginstellingen) naar de aard van de lokale activiteiten en lokale belanghebbenden ingericht. Voor wat betreft de huurders kent Mooiland het overleg in het kader van de Wet op het overleg huurders-verhuurder; zie verder in dit jaarverslag waar u een toelichting op de inrichting en inhoud van het overleg met de huurders van Mooiland Maasland aantreft, alsmede het overleg met de huurders van Mooiland Vitalis. Op deze manier wordt, naar de mening van Mooiland, recht gedaan aan de kenmerken van het concern in relatie tot zijn belanghebbenden, en wordt de situatie bestendigd waarin de zogenaamde horizontale beleidsbeïnvloeding optimaal tot zijn recht komt. Visitatie Mooiland laat zich een keer in de vier jaar visiteren, waarbij een gestructureerd oordeel wordt gegeven over het volkshuisvestelijke en maatschappelijk presteren. Visitatie is een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen. In de loop van 2010 zullen de werkmaatschappijen een nieuw ondernemingsplan vaststellen voor de periode 2011 en verder, en verder zullen voorbereidingen worden getroffen voor een visitatie conform de AedesCode, binnen de daarin aangegeven termijn. Pagina 8 van 8

Stichting Woongoed Zeeuws-Vlaanderen heeft zich met ingang van 21 september 2009 verbonden aan de Governance Code Woningcorporaties.

Stichting Woongoed Zeeuws-Vlaanderen heeft zich met ingang van 21 september 2009 verbonden aan de Governance Code Woningcorporaties. 11 april 2014 COMPLIANCE WOONGOED ZEEUWS-VLAANDEREN Algemeen Een onafhankelijke deskundige Commissie Governancecode Woningcorporaties onder leiding van professor Jaap Winter, eerder lid van de commissie-tabaksblat,

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

Governancestructuur Patrimonium woonservice

Governancestructuur Patrimonium woonservice Governancestructuur Patrimonium woonservice Patrimonium woonservice onderschrijft de Governancecode voor woningcorporaties. Hieronder verantwoorden wij ons over de toepassing van de code. Per onderdeel

Nadere informatie

HANDLEIDING BIJ HET OPSTELLEN VAN REGLEMENTEN VOOR TOEZICHT EN BESTUUR

HANDLEIDING BIJ HET OPSTELLEN VAN REGLEMENTEN VOOR TOEZICHT EN BESTUUR HANDLEIDING BIJ HET OPSTELLEN VAN REGLEMENTEN VOOR TOEZICHT EN BESTUUR Inleiding In deze handleiding wordt toegelicht hoe aan de hand van de Governancecode woningcorporaties reglementen voor bestuur en

Nadere informatie

Reglement van de raad van commissarissen

Reglement van de raad van commissarissen Reglement van de raad van commissarissen Preambule Als maatschappelijk onderneming leveren U-center B.V. (hierna ook te noemen: de Vennootschap) en de met haar gelieerde rechtspersonen diensten die zowel

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur Appendi 105 Het Nieuwe Instituut Jaarverslag Verantwoording Governance Code Cultuur Toegepast in Principe 1 Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur De organisatie

Nadere informatie

Bestuursreglement. Woonwenz

Bestuursreglement. Woonwenz Bestuursreglement Woonwenz 25 april 2014 Inhoudsopgave Artikel 1. Vaststelling en reikwijdte reglement... 1 Artikel 2. Taak en werkwijze bestuur... 1 Artikel 3. Benoeming, ontslag, schorsing en de beoordeling...

Nadere informatie

Directiestatuut. Waterleidingmaatschappij Drenthe

Directiestatuut. Waterleidingmaatschappij Drenthe Directiestatuut Waterleidingmaatschappij Drenthe Inhoud Directiestatuut van de NV Waterleidingmaatschappij Drenthe Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 Inleiding 3 Artikel 3 Taken van de directie 3 Artikel

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

HULPINSTRUMENT EVALUATIE GOVERNANCECODE WONINGCORPORATIES (1 juli 2011)

HULPINSTRUMENT EVALUATIE GOVERNANCECODE WONINGCORPORATIES (1 juli 2011) HULPINSTRUMENT EVALUATIE GVERNANCECDE WNINGCRPRATIES (1 juli 2011) Toegepast: Actiepunt: Uit te leggen: Bespreekpunt RvC: Niet van toepassing: I Naleving en handhaving van de code 1. Hoofdlijnen governance

Nadere informatie

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008.

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Bestuursreglement Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Artikel 1 Status en inhoud van het reglement 1. Dit reglement is opgesteld

Nadere informatie

Governancecode. Stichting WoonInvest

Governancecode. Stichting WoonInvest Governancecode Stichting WoonInvest Voorwoord Voor u ligt de Governancecode van Stichting WoonInvest. Deze code is definitief vastgesteld in de vergadering van de Raad van commissarissen van 9 februari

Nadere informatie

Governancecode. Woningcorporaties

Governancecode. Woningcorporaties Governancecode Woningcorporaties 2011 1 PRINCIPES EN UITWERKINGEN I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur en de raad van toezicht zijn verantwoordelijk voor de inrichting en toepassing van de

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN

VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie en de met haar verbonden

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL

REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL Dit reglement is op 12 december 2005 door de bestuursraad van Stichting De Kempel, statutair gevestigd te Helmond, kantoorhoudende te 5709

Nadere informatie

Corporate governance code Caparis NV

Corporate governance code Caparis NV Corporate governance code Caparis NV De brancheorganisatie sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie Cedris heeft in het voorjaar van 2010 een branchecode aangenomen. In de inleiding van deze branchecode

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Citeertitel Datum inwerkingtreding 01-01-2015 Vastgesteld door Raad van Toezicht 30-10-2014 Rechtsgrondslag Bijzonderheden --- Korte omschrijving Reglement Raad van Toezicht

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen Wonion

Profielschets Raad van Commissarissen Wonion Profielschets Raad van Commissarissen Wonion Uitgangspunten 1. Deze profielschets wordt gehanteerd: bij de werving en selectie van nieuwe leden van de Raad van Commissarissen; bij de discussie over de

Nadere informatie

Bestuursreglement van Stichting deltawonen te Zwolle. 1 Vaststelling en reikwijde van het bestuursreglement

Bestuursreglement van Stichting deltawonen te Zwolle. 1 Vaststelling en reikwijde van het bestuursreglement Bestuursreglement van Stichting deltawonen te Zwolle 1 Vaststelling en reikwijde van het bestuursreglement 1.1 Dit bestuursreglement (reglement) is opgesteld ingevolge artikel 11 lid 1 van de statuten

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES EN UITWERKINGEN I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen 2 zijn verantwoordelijk

Nadere informatie

Hulpinstrument Evaluatie Governancecode Woningcorporaties

Hulpinstrument Evaluatie Governancecode Woningcorporaties Hulpinstrument Evaluatie Governancecode Woningcorporaties (juli 2011) Colofon Hulpinstrument Evaluatie Governancecode Woningcorporaties (juli 2011) Toegepast: Actiepunt: Uit te leggen: Bespreekpunt RvC:

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen Versie 1.1 dd. 15 januari 2014 Artikel 1 - Algemene taak 1.1 De raad van commissarissen

Nadere informatie

Profielschets raad van commissarissen

Profielschets raad van commissarissen Profielschets raad van commissarissen 1. Algemeen De raad van commissarissen (rvc) heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie en de met haar

Nadere informatie

HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE

HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE Vastgesteld door de RvC op 10 maart 2010 1 10 maart 2010 INHOUDSOPGAVE Blz. 0. Inleiding... 3 1. Samenstelling... 3 2. Taken en bevoegdheden... 3 3. Taken betreffende

Nadere informatie

Overzicht van de afwijkingen van PGGM N.V. ten opzichte van de Nederlandse Corporate Governance Code

Overzicht van de afwijkingen van PGGM N.V. ten opzichte van de Nederlandse Corporate Governance Code Overzicht van de afwijkingen van PGGM N.V. ten opzichte van de Nederlandse Corporate Governance Code De Nederlandse Corporate Governance Code ( Code ) is van toepassing op alle Nederlandse beursgenoteerde

Nadere informatie

De organisatie beschikt over een integriteitscode, leveranciersbeleid, een klokkenluiderregeling en een beleid ongewenste omgangsvormen.

De organisatie beschikt over een integriteitscode, leveranciersbeleid, een klokkenluiderregeling en een beleid ongewenste omgangsvormen. WSL en de Corporate Governancecode 2015 Inleiding Corporate governance houdt in: een goed ondernemingsbestuur. Woningstichting Leusden houdt zich aan de principes uit de Governance Code voor woningcorporaties.

Nadere informatie

September 2010 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT UNIVERSITEIT UTRECHT

September 2010 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT UNIVERSITEIT UTRECHT REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT UNIVERSITEIT UTRECHT De cursief gedrukte tekst is overgenomen uit de relevante wetgeving. Artikel 1 Inleiding 1. Dit reglement heeft betrekking op de Raad van Toezicht (de Raad

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN

VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie en de met haar verbonden

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING VESTIA

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING VESTIA REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING VESTIA Vastgesteld op 26 juni 2013 Pagina 1 van 8 Algemeen Status en inhoud van het reglement Artikel 1 1. Dit reglement dient ter aanvulling op de regels en voorschriften

Nadere informatie

GOVERNANCECODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCECODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCECODE WONINGCORPORATIES Juli 2011 1 GOVERNANCECODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES EN UITWERKINGEN I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen 2 zijn verantwoordelijk

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR WONINGSTICHTING ROCHDALE

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR WONINGSTICHTING ROCHDALE REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR WONINGSTICHTING ROCHDALE 1 Dit reglement is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen op 19 april 2010 en vastgesteld door de Raad van Bestuur op 26 april 2010. Algemeen Status

Nadere informatie

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE Vastgesteld door het bestuur op: 4 juni 2014 Goedgekeurd door de raad van toezicht op: 4 juni 2014 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen

Nadere informatie

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel.

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel. Bijlage Code Cultural Goverance: Principes en uitwerkingen Nummer Principe De organen van de culturele instelling zijn verantwoordelijk voor de keuze van het besturingsmodel en de naleving van deze code.

Nadere informatie

COMPLIANCE BRANCHECODE GOED BESTUUR HOGESCHOLEN 2014

COMPLIANCE BRANCHECODE GOED BESTUUR HOGESCHOLEN 2014 COMPLIANCE BRANCHECODE GOED BESTUUR HOGESCHOLEN 2014 1. INLEIDING De Branchecode goed bestuur hogescholen bepaalt dat het college van bestuur en de raad van toezicht verantwoordelijk zijn voor de inrichting

Nadere informatie

REGLEMENT BESTUUR WOONSTICHTING LEYSTROMEN

REGLEMENT BESTUUR WOONSTICHTING LEYSTROMEN REGLEMENT BESTUUR WOONSTICHTING LEYSTROMEN vastgesteld door de Raad van Toezicht 3 oktober 2012 INHOUDSOPGAVE 1. VASTSTELLING EN REIKWIJDTE REGLEMENT... 3 2. BENOEMING EN ONTSLAG... 3 3. TAKEN EN BEVOEGDHEDEN...

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES. Toegepast bij SWB

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES. Toegepast bij SWB GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES Toegepast bij SWB Status definitief Raymond Rensen MT 6-9-2011 RvC 21-9-2011 Lienden, september 2011 2 3 INHOUDSOPGAVE CORPORATE GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES I. Naleving

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING ARTIKEL 1 DEFINITIES In dit reglement wordt verstaan onder: - Bestuur : het bestuur van de Stichting, zijnde het orgaan dat de dagelijkse en algemene leiding

Nadere informatie

Bestuursreglement Woningbouwvereniging Bergopwaarts

Bestuursreglement Woningbouwvereniging Bergopwaarts Bestuursreglement Woningbouwvereniging Bergopwaarts Besluit directeurbestuurder d.d. 9 november 2010 Instemming Raad van Commissarissen d.d. 7 december 2010 BESTUURSREGLEMENT VAN WONINGBOUWVERENIGING BERGOPWAARTS.

Nadere informatie

Notitie Pas toe of leg uit

Notitie Pas toe of leg uit Notitie Pas toe of leg uit Deze notitie is vastgesteld in de gezamenlijke vergadering Bestuur en RvT d.d.10 april 2015. Gelijk met de vaststelling van deze notitie is ook de Governancecode Het Grootslag

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE BIJ. BOUWVERENIGING AMBT DELDEN ( Hierna verder afgekort als: BAD)

GOVERNANCE CODE BIJ. BOUWVERENIGING AMBT DELDEN ( Hierna verder afgekort als: BAD) GOVERNANCE CODE BIJ BOUWVERENIGING AMBT DELDEN ( Hierna verder afgekort als: BAD) Vastgesteld op 22 december 2014. GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES EN UITWERKINGEN I. Naleving en handhaving

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord

Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord Inleiding Dit reglement Raad van Toezicht is een aanvulling op de statuten van de Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 2. Code goed bestuur universiteiten 2007

Inhoudsopgave. Inleiding 2. Code goed bestuur universiteiten 2007 goed bestuur universiteiten 2007 Inhoudsopgave Inleiding...2 1. Naleving en handhaving van de code goed bestuur...4 2. Het college van bestuur...4 2.1 Taak en werkwijze...5 2.2 Bezoldiging en benoeming...6

Nadere informatie

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van stichting ACTIUM op 12 september 2011.

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van stichting ACTIUM op 12 september 2011. Reglement voor de raad van commissarissen Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van stichting ACTIUM op 12 september 2011. Artikel 1 Status en inhoud van het reglement 1. Dit reglement

Nadere informatie

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur 1. Algemeen Deugdelijk ondernemingsbestuur is waar corporate governance over gaat. Binnen de bedrijfskunde wordt de term gebruikt voor het aanduiden van hoe een

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING AMERPOORT

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING AMERPOORT REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING AMERPOORT 1. Taken en verantwoordelijkheden De Raad van Toezicht houdt ondermeer toezicht op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN DE SLEUTELS JUNI 2010

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN DE SLEUTELS JUNI 2010 REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN DE SLEUTELS JUNI 2010 Pagina 1 van 10 Reglement voor de Raad van Commissarissen Dit reglement is vastgesteld door de Raad van Commissarissen van de Sleutels op

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen

Profielschets Raad van Commissarissen Profielschets Raad van Commissarissen 1. Algemeen De raad van commissarissen (RvC) heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie

Nadere informatie

Governancecode De Goede Woning 2012

Governancecode De Goede Woning 2012 Governancecode De Goede Woning 2012 I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor de inrichting en toepassing van de governance van de woningcorporatie

Nadere informatie

af over het gevoerde beleid en de door de Raad van Bestuur in dat kader verrichte werkzaamheden.

af over het gevoerde beleid en de door de Raad van Bestuur in dat kader verrichte werkzaamheden. sdw REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR DEFINITIES Cliëntenraad: het door de stichting ingestelde orgaan dat binnen de doelstellingen van de stichting in het bijzonder de gemeenschappelijke belangen van de cliënten

Nadere informatie

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT 1. Taken en verantwoordelijkheden 1. Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de Stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht.

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ACCELL GROUP N.V.

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ACCELL GROUP N.V. REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ACCELL GROUP N.V. 1. STATUS REGLEMENT 1.1. Dit reglement voor de raad van commissarissen van Accell Group N.V. (het "Reglement") is voor het eerst vastgesteld

Nadere informatie

REGLEMENT. Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Stichting Mooiland 27 mei 2015.

REGLEMENT. Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Stichting Mooiland 27 mei 2015. REGLEMENT WERKWIJZE VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN STICHTING MOOILAND Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Stichting Mooiland 27 mei 2015. Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES 1 PRINCIPES EN UITWERKINGEN I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur en de raad van toezicht zijn verantwoordelijk voor de inrichting en toepassing van de governance

Nadere informatie

Stichting Portaal. Toezichtskader. Vastgesteld door het bestuur: 16 december 2013

Stichting Portaal. Toezichtskader. Vastgesteld door het bestuur: 16 december 2013 Stichting Portaal Toezichtskader Vastgesteld door het bestuur: 16 december 2013 Goedgekeurd door de raad van commissarissen: 16 december 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 4 I Naleving en handhaving van de

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen Woonbron 2015

Reglement Raad van Commissarissen Woonbron 2015 1. Definities: 1.1. Governancecode: Governancecode Woningcorporaties 2011 1.2. Reglement: Dit reglement, dat is gebaseerd op de artikel 12.4 van de statuten van stichting Woonbron. 12.4 statuten 1.3. Bewonersorganisatie:

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Stichting WoonInvest

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Stichting WoonInvest Reglement voor de Raad van Commissarissen van Stichting WoonInvest Artikel 1 Naleving en handhaving van de Governancecode 1. De Raad van Commissarissen en het bestuur van WoonInvest zijn verantwoordelijk

Nadere informatie

Governancecode Woningcorporaties

Governancecode Woningcorporaties Governancecode Woningcorporaties 2011 Volgende pagina COLOFON De Governancecode Woningcorporaties is een uitgave van Aedes vereniging van woningcorporaties en de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties

Nadere informatie

KENNISBANK - ORGANISATIE

KENNISBANK - ORGANISATIE KENNISBANK - ORGANISATIE MODEL DIRECTIEREGLEMENT STICHTING MEER DAN VOETBAL Samenvatting Het bestuur stelt een profiel voor de directie op, waarin de omvang van de directie en de vereiste kwaliteiten van

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen

Profielschets Raad van Commissarissen Profielschets Raad van Commissarissen Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 18 maart 2009 en laatstelijk gewijzigd in 2014. 1. Doel profielschets 1.1 Het doel van deze profielschets is om uitgangspunten

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

Reglement. Bestuur SWB

Reglement. Bestuur SWB Reglement Bestuur SWB Raymond Rensen Status: definitief RvC 14-3-2012 Lienden, maart 2012 Reglement Bestuur SWB. Maart 2012 1 INHOUDSOPGAVE 1 Vaststelling en reikwijdte reglement... 3 2 Benoeming en ontslag...

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen Stadgenoot. Samenstelling Raad van Commissarissen

Reglement Raad van Commissarissen Stadgenoot. Samenstelling Raad van Commissarissen Reglement Raad van Commissarissen Stadgenoot Dit reglement is vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 18 december 2015 en is van toepassing vanaf 1 januari 2016. Algemeen Status en inhoud van het

Nadere informatie

Corporate Governance code SRO

Corporate Governance code SRO Corporate Governance code SRO Preambule Achtergrond 1. NV SRO is een maatschappelijk gedreven onderneming, vooral gericht op het uitvoeren van overheidsbeleid op het gebied van sport en maatschappelijk

Nadere informatie

Nederlandse Brandwonden Stichting

Nederlandse Brandwonden Stichting Nederlandse Brandwonden Stichting REGLEMENT AUDITCOMMISSIE Vastgesteld door de Raad van Toezicht op 24 april 2012 1/7 0. Inleiding 0.1 Dit reglement is opgesteld door de Raad van Toezicht (hierna RvT)

Nadere informatie

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur Stek

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur Stek Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur Stek 1 Algemeen Deugdelijk ondernemingsbestuur is waar corporate governance over gaat. Binnen de bedrijfskunde wordt de term gebruikt voor het aanduiden van hoe

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen

Reglement voor de Raad van Commissarissen Reglement voor de Raad van Commissarissen Artikel 1. Vaststelling en reikwijdte 1.1 Dit Reglement ( het Reglement ) is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen (RvC)

Nadere informatie

Governancestructuur Wooncompagnie

Governancestructuur Wooncompagnie Governancestructuur Wooncompagnie Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Principes en uitwerking Wooncompagnie 3 1 1 Inleiding Wooncompagnie onderschrijft het belang van een deugdelijk ondernemingsbestuur, waaronder

Nadere informatie

Commissaris reglement

Commissaris reglement Commissaris reglement Datum 24 mei 2004 Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van TenneT, Transmission System Operator B.V. (de vennootschap ) op 24 mei 2004. Artikel 1 Status en

Nadere informatie

OVERZICHT VERWERKING BRANCHECODE

OVERZICHT VERWERKING BRANCHECODE OVERZICHT VERWERKING BRANCHECODE Inleiding De HBO-raad heeft in februari 2006 door middel van een bindingsbesluit de Branchecode Governance vastgesteld. Dat houdt in dat alle hogescholen ermee instemmen

Nadere informatie

Reglement van de Auditcommissie van de Raad van Commissarissen

Reglement van de Auditcommissie van de Raad van Commissarissen Reglement van de Auditcommissie van de Raad van Commissarissen 1 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Vaststelling reglement 3 Artikel 3 Taak van de auditcommissie 3 Artikel 4 Samenstelling, deskundigheid

Nadere informatie

Verbindingenstatuut Stichting Wonen Zuid

Verbindingenstatuut Stichting Wonen Zuid Verbindingenstatuut Stichting Wonen Zuid Vastgesteld door bestuurder op d.d. 10-3-2015 Goedgekeurd door Raad van Commissarissen op d.d. 26-03-2015 INHOUD VERBINDINGENSTATUUT 1. INLEIDING... 2 1.1 INTERNE

Nadere informatie

Vastgesteld op 1 februari 2012. Reglement Raad van Commissarissen

Vastgesteld op 1 februari 2012. Reglement Raad van Commissarissen Vastgesteld op 1 februari 2012 Reglement Raad van Commissarissen Area Artikel 1 Doel en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is, het bestuur gehoord hebbende, vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering

Nadere informatie

Reglement van de raad van commissarissen

Reglement van de raad van commissarissen Reglement van de raad van commissarissen Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: bestuur de directie van de stichting deelnemersraad de deelnemersraad van de stichting, als omschreven

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen Woningstichting Omnivera

Profielschets Raad van Commissarissen Woningstichting Omnivera Profielschets Raad van Commissarissen Woningstichting Omnivera 1 Uitgangspunten Het toezicht richt zich vooral op het bewaken van de maatschappelijke doelstellingen van de rechtspersoon. Continuïteit bij

Nadere informatie

Checklist NCR Code 2011 In de onderstaande checklist zijn de principes en regels uit hoofdstuk 3, 4 en 5 uit de NCR Code 2011 opgenomen.

Checklist NCR Code 2011 In de onderstaande checklist zijn de principes en regels uit hoofdstuk 3, 4 en 5 uit de NCR Code 2011 opgenomen. Checklist NCR Code 2011 In de onderstaande checklist zijn de principes en regels uit hoofdstuk 3, 4 en 5 uit de NCR Code 2011 opgenomen. Principes en regels Toegepast? Waar te vinden? Waarom afgeweken?

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen Sprengenland Wonen

Reglement Raad van Commissarissen Sprengenland Wonen Reglement Raad van Commissarissen Sprengenland Wonen Versie 24 november 2015 Reglement RvC 0 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN PROPERTIZE B.V.

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN PROPERTIZE B.V. REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN PROPERTIZE B.V. Datum: 11 mei 2015 Propertize B.V. is een 100% dochtervennootschap van Stichting Administratiekantoor Beheer Financiële Instellingen. De Vennootschap

Nadere informatie

Corporate governance. Ten aanzien van een drietal specifieke Best Practice bepalingen uit de Code doet Neways als volgt verslag:

Corporate governance. Ten aanzien van een drietal specifieke Best Practice bepalingen uit de Code doet Neways als volgt verslag: Corporate governance De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur onderschrijven de belangrijkste principes van corporate governance. Goed ondernemingsbestuur is voor Neways een belangrijk uitgangspunt.

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Bestuur (Beleid)

Reglement voor de Raad van Bestuur (Beleid) De Raad van Bestuur van de stichting Van Neynselgroep, gevestigd te s-hertogenbosch, besluit, met inachtneming van de statuten van de stichting zoals gewijzigd bij akte tot statutenwijziging op 28 december

Nadere informatie

Profielschets. 4 leden Raad van Commissarissen Provides

Profielschets. 4 leden Raad van Commissarissen Provides Profielschets 4 leden Raad van Commissarissen Provides ERLY the consulting company Opdrachtgever: Provides Datum: april 2015 De Raad De Raad van Commissarissen (RvC) van Provides heeft tot taak toezicht

Nadere informatie

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE Corporate Governance Novisource streeft naar een organisatiestructuur die onder meer recht doet aan de belangen van de onderneming, haar klanten,

Nadere informatie

CODE CORPORATE GOVERNANCE

CODE CORPORATE GOVERNANCE CODE CORPORATE GOVERNANCE PRINCIPES Principes geven aan welke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden er zijn en door welke organen en/of personen deze worden vervuld (RvT=Raad van Toezichtmodel,

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d.

Nadere informatie

Reglement van de Auditcommissie van Stichting TBV

Reglement van de Auditcommissie van Stichting TBV Vastgesteld in de Raad van Toezicht d.d. 12 september 2007 Reglement van de Auditcommissie van Stichting TBV 0. Inleiding 0.1. Dit reglement is opgesteld door de Raad van Toezicht ingevolge artikel 18

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht dr. Aletta Jacobs College

Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht dr. Aletta Jacobs College Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht dr. Aletta Jacobs College 1. Reikwijdte van het reglement Dit reglement geeft, in aanvulling op de statutaire bepalingen, regels met betrekking tot aangelegenheden

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen. van. Neways Electronics International N.V. ( De Vennootschap )

Reglement voor de Raad van Commissarissen. van. Neways Electronics International N.V. ( De Vennootschap ) Reglement voor de Raad van Commissarissen van Neways Electronics International N.V. ( De Vennootschap ) Dit Reglement is vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 29 november 2004. 1 Reglement Dit

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING ZORGSAAM ZEEUWS-VLAANDEREN

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING ZORGSAAM ZEEUWS-VLAANDEREN REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING ZORGSAAM ZEEUWS-VLAANDEREN De Raad van Toezicht van de Stichting ZorgSaam (hierna te noemen: ZorgSaam), gevestigd te Terneuzen, besluit, met inachtneming van de statuten

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN. Algemeen Status en inhoud van het reglement

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN. Algemeen Status en inhoud van het reglement Algemeen Status en inhoud van het reglement Artikel 1 1. In dit reglement staan nadere regels voor de raad van commissarissen en voor zijn leden. 2. Als dit in dit reglement bepalingen ontbreken die de

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN Dit reglement is op 11 mei 2012 vastgesteld door de raad van commissarissen van Koninklijke FrieslandCampina N.V. (de "Vennootschap"). Artikel

Nadere informatie

DIRECTIEREGLEMENT STICHTING WOONSTEDE

DIRECTIEREGLEMENT STICHTING WOONSTEDE DIRECTIEREGLEMENT STICHTING WOONSTEDE ARTIKEL 1 Stichting Statuten RvC Directie DEFINITIES de stichting Woonstede, met inbegrip van haar dochterondernemingen, gevestigd te Ede, en opgericht voor onbepaalde

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie. Kennemer Wonen

Reglement Auditcommissie. Kennemer Wonen Reglement Auditcommissie Kennemer Wonen Alkmaar, juni 2009 Inhoudsopgave 1. Inleiding en definities... 3 2. Samenstelling en plaats in de organisatie... 4 3. Vergaderingen... 5 4. Verantwoordelijkheid...

Nadere informatie

PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGBOUWVERENIGING POORTUGAAL

PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGBOUWVERENIGING POORTUGAAL PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGBOUWVERENIGING POORTUGAAL 1. Uitgangspunten Deze profielschets is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d. 17 mei 2013

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE NEDERLANDSE HARTSTICHTING

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE NEDERLANDSE HARTSTICHTING F364/F555/31001776 Versie 28 juni 2013 REGLEMENT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE NEDERLANDSE HARTSTICHTING Begripsbepaling. Artikel 1. In dit reglement worden de volgende begrippen gehanteerd: a. stichting:

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs

Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs Inleiding. Vanaf 1 augustus 2011 zijn bij De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V.

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. Datum: 11 mei 2015 Artikel 1. Definities AvA: Commissie: Reglement: RvB: RvC: Vennootschap: de algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

1. Vaststelling en reikwijdte reglement 3. 2. Samenstelling van de Raad van Commissarissen 3. 3. Benoeming van leden van de Raad van Commissarissen 4

1. Vaststelling en reikwijdte reglement 3. 2. Samenstelling van de Raad van Commissarissen 3. 3. Benoeming van leden van de Raad van Commissarissen 4 Inhoud Pagina 1. Vaststelling en reikwijdte reglement 3 2. Samenstelling van de Raad van Commissarissen 3 3. Benoeming van leden van de Raad van Commissarissen 4 4. Onverenigbaarheden 4 5. Aftreden en

Nadere informatie