Programma 4 Vitaal Drenthe: Welzijn, jeugdzorg, onderwijs en sport en cultuur

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Programma 4 Vitaal Drenthe: Welzijn, jeugdzorg, onderwijs en sport en cultuur"

Transcriptie

1 Programma 4 Vitaal Drenthe: Welzijn, jeugdzorg, onderwijs en sport en cultuur Missie De provincie wil de sociaal-culturele ruggengraat van Drenthe borgen. Cultuur is een kerntaak van de provincie, gekoppeld aan het ruimtelijk-economisch domein en de identiteit van Drenthe. Dit betekent dat organisaties en instellingen die opereren in het sociale domein zich primair wenden tot de gemeenten. De sociale en culturele ruggengraat van Drenthe, voor zover passend bij onze kerntaken op het ruimtelijk-economisch domein, blijven wij ondersteunen. Inleiding Cultuur Het cultuurbeleid plaatsen we meer dan voorheen in het kader van de ruimtelijke en economische opgaven van de provincie. Cultuur als drager van identiteit is daarbij uitgangspunt. We gaan integraler werken en gebiedsgerichter. Een andere ontwikkeling is dat de rijksoverheid taken decentraliseert naar provincies en dat provincies scherper leten op de taakverdeling tussen rijk, provincie en gemeenten. De beleidsdoelen van het culturele domein hebben we vastgelegd in het beleidskader Oude wereld, nieuwe mindset, cultuurbeleid provincie Drenthe Sociaal domein Het sociale domein is geen kerntaak van de provincie. Wettelijke taken blijven we natuurlijk uitvoeren en daarnaast blijven we een aantal rollen in het sociale domein vervullen. In de transitie zien we erop toe dat het sociale aspect wordt verankerd in de terreinen die wel tot onze kerntaak behoren, zoals de uitvoering van de Omgevingsvisie en de ontwikkeling van het Vitaal Platteland. De beleidskaders van het sociaal domein hebben we vastgelegd in: Beleidsvisie sociaal ; Meerjaren beleidskader jeugdzorg ; Kader voor Economische Investeringen (Zorgeconomie/healthy ageing). 4.1 Sociaal domein Vitaal en leefbaar Drenthe. Zorgvuldige afbouw sociale domein met behoud van aandacht voor sociaaleconomische vitaliteit en leefbaarheid. Instellingen sociaal domein zijn ingespeeld op en beantwoorden vragen van Drentse gemeenten en provincie op gebied van vitaal en leefbaar Drenthe. Krimpagenda Oost Drenthe: zie programma 5. Steunfunctiewerk art. 13 WMO. Invulling geven aan wettelijke steunfunctietaak samen met de Drentse gemeenten. Instellingen sociaal domein zijn ingespeeld op en beantwoorden vragen van Drentse gemeenten en provincie op gebied van vitaal en leefbaar Drenthe. 27 Vitaal Drenthe: Welzijn, jeugdzorg, onderwijs en sport en cultuur

2 4.2 Jeugd en onderwijs Jeugdzorg Wet op de Jeugdzorg uitvoeren op een wijze die aansluit bij de Drentse aanpak. Jeugdigen en gezinnen eerder helpen met lichtere zorg. Ten opzichte van de situatie van 2011 is eind 2013: De toestroom naar geïndiceerde jeugdzorg verminderen door de ontwikkeling van Centra Jeugd en Gezin in 12 Drentse gemeenten te ondersteunen en de Zorg Advies Teams in het onderwijs te versterken. Jeugdigen in Drenthe snel en goed helpen bij het Veilig Opgroeien. De groeiende vraag naar tweedelijns jeugdzorg afgeremd. De efficiency van de zorgaanbieder verder verbetert. Dure residentiële hulp teruggedrongen, door meer capaciteit voor intensieve pleegzorg en gezinshuizen. In alle Drentse gemeenten maken medewerkers Toegangstaken Bureau Jeugdzorg onderdeel uit van CJG team. Eind 2013 is er in minimaal 6 gemeenten een gezamenlijke toegang BJZ-CJG. Jeugdigen die zich melden bij Bureau Jeugdzorg voelen zich veilig in de eigen sociale context. Onderwijs; Onderwijskansen en arbeidsmarkt Onderwijskansen. Evenwichtigheid tussen de vraag van werkgevers en het aanbod van werknemers (krimp). Zie programma 9 en dan 9.2. Arbeidsmarkt. Effectieve ketenvorming (Zorg Advies Teams). Signaleren en agenderen lange termijn problematiek op de arbeidsmarkt. Zie Jeugdzorg. Zie programma 9 en dan Sport Drenthe is economisch versterkt en aantrekkelijk Economische en maatschappelijk spin-off genereren door sportevenementen. 1 evenement op internationaal en 3 evenementen op nationaal niveau. voor toerist, recreant, inwoner en ondernemer. Slimme combinaties van ruimtelijke functies. Kenniscentrum Evenementen is verder ontwikkeld en ingezet bij evenementen. Stimuleren leefbaarheid en behouden/verkrijgen vitale inwoners. Nationale parken opengesteld voor beweegactiviteiten. Inzetten op platformfunctie voor (combineren/versterken Samenwerking Sport Drenthe en Marketing Drenthe met van) sportactiviteiten. aandacht voor aangepast sporten. 28 Vitaal Drenthe: Welzijn, jeugdzorg, onderwijs en sport en cultuur

3 4.4 Kunsten erfgoed en media Kunsten Versterken ruimtelijke kwaliteit door cultuurhistorie, archeologie en artistiek ontwerp mee te laten sturen in ruimtelijke planvorming en gebiedsontwikkeling. een hoge kwaliteit en toegesneden op verschillende doelgroepen toegankelijk maken voor een groot publiek en de deelname hieraan te bevorderen. Bij ruimtelijke ontwikkelingen, waar we als provincie direct of indirect bij betrokken zijn, betrekken we kunst, vormgeving en culturele identiteit in de ruimtelijke planvorming. Vergroten cultuurparticipatie door ondersteuning amateurkunst en ontwikkeling van talent in de uitvoerende kunsten op provinciaal niveau. Kwaliteitsverbetering van cultuureducatie en daarbij een nieuwe verdeling van rollen, taken en verantwoordelijkheden tussen provinciale en gemeentelijke instellingen. Bij minimaal 1 aanbesteding van een groter infrastructureel project zijn kunst- en cultuuraspecten meegenomen. Projecten van provinciaal belang zijn ondersteund. Drentse instellingen voor podiumkunst, provinciale festivals en overige instellingen met specifieke talentontwikkelingstaken zijn ondersteund. De rijksregeling Cultuureducatie met Kwaliteit is geïmplementeerd door het ontwikkelen van een Drents plan door provincie en 12 Drentse gemeenten. Versterken van het vestigingsklimaat en de vrijetijds economie door de inzet van kunst en cultuur. Het culturele aanbod en de kwaliteit van de ruimtelijke omgeving op het platteland op een hoog niveau brengen. Het stimuleren van de ontwikkeling van bijzondere en hoogwaardige culturele manifestaties en activiteiten. De speerpunten erfgoededucatie en cultuureducatie zijn geborgd in provinciale en lokale infrastructuren. Samen met gemeenten zijn twee opdrachten verstrekt aan kunstenaars en gezelschappen voor podiumkunsten. Bijzondere culturele manifestaties op het terrein van de podiumkunsten en de beeldende kunsten zijn gestimuleerd en ontwikkeld. Daarnaast hebben we twee opdrachten verstrekt. Erfgoed Realiseren van een herkenbare en onderscheidende culturele identiteit door behoud en ontwikkeling van het materiële en immateriële erfgoed. Toegankelijk maken verhaal van Drenthe. Het publieksbereik bij musea van provinciale betekenis is toegenomen. 29 Vitaal Drenthe: Welzijn, jeugdzorg, onderwijs en sport en cultuur

4 Realiseren van een herkenbare en onderscheidende culturele identiteit door behoud en ontwikkeling van het materiële en immateriële erfgoed. Versterken ruimtelijke kwaliteit door cultuurhistorie en archeologie mee te laten sturen in ruimtelijke planvorming (structuurvisies, bestemmingsplannen, MER s) en gebiedsontwikkeling. Het bevorderen van herbestemming van karakteristiek gebouwd erfgoed. Goede omgang met archeologisch erfgoed ex situ. Betere borging van de streektaal en bewustwording van de meerwaarde van de streektaal bevorderen. Goede omgang met archeologisch erfgoed in situ. Drentse gemeenten hebben vastgesteld gemeentelijk erfgoedbeleid in Opname van de Koloniën van Weldadigheid op de UNESCO Werelderfgoedlijst. Provinciaal Uitvoeringsprogramma Herbestemming (PPH /jaartranche 2013). Drents Monumentenfonds (DMF) is geëvalueerd en verbreed. Plan van aanpak 2014 Noordelijke samenwerking financiering restauratie en herbestemming van karakteristiek bezit. Archeologisch opgravingsmateriaal in het Noordelijk Archeologisch Depot wordt duurzaam bewaard en is beschikbaar voor onderzoek en expositie (fysiek en digitaal). Opdracht aan Huus van de Taol voor streektaalontwikkeling, onderzoek, verstrekken informatie en promotie. Behoud archeologisch erfgoed van provinciaal belang in situ (in de bodem) door planologische bescherming/ inrichting. Steunpunt Cultureel Erfgoed + steunt gemeenten in opstellen, vaststellen en uitvoeren erfgoedbeleid. Statement of Outstanding Universal Value is opgesteld als onderdeel van het nominatiedossier. een hoge kwaliteit en toegesneden op verschillende doelgroepen toegankelijk maken voor een groot publiek en de deelname hieraan te bevorderen. Wettelijke taak voor een goed beheer en publiek toegankelijk historisch provinciaal archief. Plan van aanpak Provinciale Monumenten, als onderdeel van gemeentelijk erfgoedbeleid Toegankelijk maken verhaal van Drenthe. Thematische publieksfilmpjes over provinciaal Toegankelijk maken verhaal van Drenthe. belang archeologie gemaakt en toegankelijk (site kern kwaliteitenhandboek, Drents Archief, etc). Eén project uitgevoerd waarbij cultuurhistorie en/ of archeologie als leidende inspiratiebron is gebruikt voor ruimtelijke ontwerp/kunstzinnige uiting. Project Historische Werkplaats Drenthe: concept is ontwikkeld en de uitvoering is gestart. 30 Vitaal Drenthe: Welzijn, jeugdzorg, onderwijs en sport en cultuur

5 Media een hoge kwaliteit en toegesneden op verschillende doelgroepen toegankelijk maken voor een groot publiek en de deelname hieraan te bevorderen. Wettelijk verantwoordelijk voor functie van rampenzender en dagelijkse regionale nieuwsvoorziening. een hoge kwaliteit toegesneden op verschillende doelgroepen toegankelijk maken voor een groot publiek en de deelname hieraan te bevorderen. Gemeentelijke betrokkenheid bij het opdrachtgeverschap aan Biblionet Drenthe. Kostenbesparende samenwerking met Biblionet Groningen en/of andere samenwerkingsverbanden. Behoud van regionale radio en tv voor Drenthe. Efficiëntere uitvoering van de provinciale taken door RTV Drenthe (zie boven). RTV Drenthe besteedt aandacht aan de Drentse cultuur en taal. Lokale Drentse bibliotheken zijn ondersteund; Een provinciaal netwerk van samenwerkende bibliotheken dat landelijk samenwerkt en dat is verankerd in gemeentelijk beleid; De provinciale taken zijn efficiënter uitgevoerd door Biblionet Drenthe. Lobby bij het rijk heeft plaatsgevonden (in IPO verband). Kostenbesparende samenwerking met RTV Noord en/of andere samenwerkingsverbanden. Bijzondere media programmering op het gebied van de Drentse taal en cultuur. 31 Vitaal Drenthe: Welzijn, jeugdzorg, onderwijs en sport en cultuur

6 Product Eco cat 2011 rekening Verschil lasten Product 4.1. Sociaal domein Sociaal domein (Ontwikkeling beleid) Inkoop Sociaal domein (Ontwikkeling beleid) Subsidies Sociale domein (Mijn dag) Inkoop Sociale domein (Mijn dag) Subsidies Sociale domein (mijn omgeving) Inkoop Sociale domein (mijn omgeving) Subsidies Product 4.2. Jeugd en onderwijs Jeugd (Mijn jeugd) Inkoop Jeugd (Mijn jeugd) Subsidies Onderwijs (Mijn Ontwikkeling) Inkoop Onderwijs (Mijn Ontwikkeling) Subsidies Product 4.3. Sport Sport (Mijn beweging) Inkoop Sport (Mijn beweging) Subsidies Product 4.4. Kunsten, erfgoed en media Erfgoed Inkoop Erfgoed Subsidies Erfgoed kapitaallasten Kunsten Inkoop Kunsten Subsidies Kunsten kapitaallasten Media Inkoop Media Subsidies Totaal baten Product 4.2. Jeugd en onderwijs Jeugd (Mijn jeugd) Ontv. subsidies Onderwijs (Mijn Ontwikkeling) Ontv. subsidies Product 4.4. Kunsten, erfgoed en media Erfgoed Ontv. bijdragen Erfgoed Ontv. subsidies Kunsten Ontv. bijdragen Media Ontv. subsidies Totaal Totaal programma Verrekeningen resultaat met reserves Saldo verrekening met reserves Totaal na bestemming Verschillen tussen de begroting 2012 en 2013 Product Categorie Verschil Toelichting Sociaal domein (Ontwikkeling beleid) Inkoop Door vaststelling nieuwe sociale domein en de afbouw daarin is er in totaal 2,5 miljoen minder geld beschikbaar gesteld. De budgetten zijn vanaf 2013 in één deelproduct opgenomen. Sociaal domein (Ontwikkeling beleid) Subsidies Idem. Sociale domein (Mijn dag) Subsidies Idem. 32 Vitaal Drenthe: Welzijn, jeugdzorg, onderwijs en sport en cultuur

7 Product Categorie Verschil Toelichting Sociale domein (mijn omgeving) Subsidies Idem. Jeugd (Mijn jeugd) Inkoop Er is 0,9 miljoen minder geld voor de doeluitkering jeugdzorg beschikbaar door 2,65% korting op VWS middelen. De instellingen krijgen deze korting doorvertaald. Daarnaast nemen de autonome provinciale middelen met 0,4 miljoen af door vaststelling nieuwe sociale domein. Dit zit in de totale afname van die 2,5 miljoen Jeugd (Mijn jeugd) Subsidies Idem. Onderwijs (Mijn Ontwikkeling) Subsidies Door vaststelling nieuwe sociale domein en de afbouw daarin is er in totaal 2,5 miljoen minder geld beschikbaar gesteld. De budgetten zijn vanaf 2013 in één deelproduct opgenomen. Sport (Mijn beweging) Inkoop Idem. Sport (Mijn beweging) Subsidies Idem. Erfgoed Inkoop Door verschuiving budgetten van kunsten naar erfgoed i.v.m. nieuwe Cultuurnota is extra budget opgenomen. Erfgoed Subsidies Door verschuiving budgetten van kunsten naar erfgoed i.v.m. nieuwe Cultuurnota is extra budget opgenomen voor organisatie bevrijdingsfestival. Daarnaast is er extra budget opgenomen wegens extra te ontvangen rijksgeld t.b.v. restauratie rijksmonumenten. Hier tegenover staat het wegvallen van de budgetten m.b.t. rijksgeld cultuurparticipatie , afloop intensivisering monumentenzorg, bezuinigingen cultuur Voorjaarsnota 2011, de subsidie Drents Plateau is weg (deel van het budget is als loonkosten bij de provincie gekomen) en wegvallen prioriteitsgelden uit oude Cultuurnota Erfgoed kapitaallasten Hogere kapitaallasten door afronden project Nieuwbouw Drents Museum en het starten van de afschrijvingen op dat actief en door de verschuiving van budgetten van kunsten naar erfgoed i.v.m. nieuwe Cultuurnota. Kunsten Inkoop Door verschuiving budgetten van erfgoed naar kunsten i.v.m. nieuwe Cultuurnota is hoger budget opgenomen. Kunsten Subsidies Door verschuiving budgetten van erfgoed naar kunsten i.v.m. nieuwe Cultuurnota is lager budget opgenomen. Kunsten kapitaallasten Door verschuiving budgetten van erfgoed naar kunsten i.v.m. nieuwe Cultuurnota is lager budget opgenomen. Media Subsidies Lager geworden door bezuinigingen bij RTV Drenthe en Biblionet en door verschuiving deel budgetten naar erfgoed i.v.m. nieuwe Cultuurnota. Jeugd (Mijn jeugd) Ontv. subsidies Er is rekening gehouden met 0,9 miljoen lagere doeluitkering jeugdzorg. De instellingen krijgen deze korting doorvertaald. Erfgoed Ontv. bijdragen De huuropbrengsten van het Drents Museum vallen in nieuwe Cultuurnota onder erfgoed i.p.v. kunsten. Erfgoed Ontv. subsidies In 2012 konden de BTW gelden 2011 nog worden gecompenseerd van het Drents Plateau, nu niet meer. Kunsten Ontv. bijdragen De huuropbrengsten van het Drents Museum vallen in nieuwe Cultuurnota onder kunsten i.p.v. erfgoed. Media Ontv. subsidies De WSF bijdrage krijgen we van het rijk via de provincie Groningen. Dit bedrag is niet structureel geraamd, omdat het telkens onzeker is of dit geld daadwerkelijk weer beschikbaar komt. Er zijn binnen dit programma geen investeringen gepland die worden geactiveerd. 33 Vitaal Drenthe: Welzijn, jeugdzorg, onderwijs en sport en cultuur

Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling

Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling A. Subsidies voor incidentele activiteiten en projecten A.1 Doelstelling: Herkenbare en onderscheidende culturele identiteit door behoud en ontwikkeling

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit subsidieverlening Cultuurnota 2013-2016 provincie Drenthe

Uitvoeringsbesluit subsidieverlening Cultuurnota 2013-2016 provincie Drenthe Uitvoeringsbesluit subsidieverlening Cultuurnota 2013-2016 provincie Drenthe Thema en doelen subsidieprogramma Cultuurnota 2013-2016 Oude wereld, nieuwe mindset De provincie Drenthe staat voor een herkenbare

Nadere informatie

Programma 4. Vitaal Drenthe: Welzijn, jeugdzorg, onderwijs en sport en cultuur

Programma 4. Vitaal Drenthe: Welzijn, jeugdzorg, onderwijs en sport en cultuur Programma 4. Vitaal Drenthe: Welzijn, jeugdzorg, onderwijs en sport en cultuur Missie De provincie wil de sociaal-culturele ruggengraat van Drenthe borgen. Cultuur is een kerntaak van de provincie, gekoppeld

Nadere informatie

STATENFRACTIE DRENTHE

STATENFRACTIE DRENTHE STATENFRACTIE DRENTHE De verbeelding van Drenthe Cultuurnota Drenthe 2017-2020 Rudolf Bosch Vergadering Provinciale Staten 28 september 2016 Nederlanders behoren tot de gelukkigste mensen ter wereld; en

Nadere informatie

Bijlage 1) Was-wordt tabellen t.b.v. herinrichting begroting 2015

Bijlage 1) Was-wordt tabellen t.b.v. herinrichting begroting 2015 Bijlage 1) Was-wordt tabellen t.b.v. herinrichting begroting 2015 Conform de toelichting in het hoofdstuk beleidsmatige actualisatie is hieronder de was/wordt tabel weergegeven waarin de bestaande plandoelen

Nadere informatie

A&O ERFGOED PROVINCIE UTRECHT. 10 december 2015 Roland Blijdenstijn

A&O ERFGOED PROVINCIE UTRECHT. 10 december 2015 Roland Blijdenstijn A&O ERFGOED PROVINCIE UTRECHT 10 december 2015 Roland Blijdenstijn A&O ERFGOED PROVINCIE UTRECHT ONDERWERPEN Herijking Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013-2028 (PRV) UNESCO-nominatie NHW Cultuurnota

Nadere informatie

Bijlagen Uitvoeringsprogramma Weardefol Fryslân 2016-2019

Bijlagen Uitvoeringsprogramma Weardefol Fryslân 2016-2019 Bijlagen Uitvoeringsprogramma Weardefol Fryslân 2016-2019 Bijlage 1 Beleidskader Hieronder worden de beleidsdoelen uit het Streekplan Fryslân en de thematische Structuurvisie Grutsk op e Romte en de ambities/resultaten

Nadere informatie

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting De begroting van de provincie Utrecht voor 2012 Een samenvatting Hoeveel gaat de provincie Utrecht in 2012 uitgeven? Waaraan en waarom? Dat leest u in deze samenvatting. U zult zien dat wij voor 2012 duidelijke

Nadere informatie

Culturele Alliantie Uitvoeringsprogramma 2011 + 2012 Gemeente Hoogeveen Provincie Drenthe

Culturele Alliantie Uitvoeringsprogramma 2011 + 2012 Gemeente Hoogeveen Provincie Drenthe Culturele Alliantie sprogramma 2011 + 2012 Gemeente Hoogeveen Provincie Drenthe Domein Provinciaal beleid Project Deelproject (later uitgewerkt) Cultuurparticipatie / -educatie Meer vraagsturing, meer

Nadere informatie

Evaluatie Kunst- en Cultuurbeleid 2009-2012 Thema s Kunst- en Cultuurbeleid 2013-2016

Evaluatie Kunst- en Cultuurbeleid 2009-2012 Thema s Kunst- en Cultuurbeleid 2013-2016 Evaluatie Kunst- en Cultuurbeleid 2009-2012 Thema s Kunst- en Cultuurbeleid 2013-2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding...3 Evaluatie Kunst- en cultuurbeleid 2009-2012...3 Cultuureducatie... 3

Nadere informatie

Voorstel aan de raad. Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel:

Voorstel aan de raad. Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: Voor raadsvergadering d.d.: 11-10-2016 Agendapunt: Onderwerp: Cultuuragenda Kansen

Nadere informatie

AGENDA VOOR HET PROVINCIAAL CULTUURBELEID De provincie: belangrijk schakelpaneel in de culturele infrastructuur.

AGENDA VOOR HET PROVINCIAAL CULTUURBELEID De provincie: belangrijk schakelpaneel in de culturele infrastructuur. WOENSDAG 9 FEBRUARI 2011 DORDRECHT Bijdrage Ad 's-gravesande AGENDA VOOR HET PROVINCIAAL CULTUURBELEID De provincie: belangrijk schakelpaneel in de culturele infrastructuur. Cultuur leeft: er wordt op

Nadere informatie

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden.

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden. Limburg heeft een uniek en veelzijdig cultuuraanbod. Dit komt tot uitdrukking in een enorme verscheidenheid met talloze monumenten, cultureel erfgoed, musea, culturele organisaties, evenementen en een

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur Velsen 2014-2017

Uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur Velsen 2014-2017 Beleidsspeerpunt Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen en wie Cultuureducatie Meer kinderen maken kennis met amateurkunst/ kunsteducatie en worden lid van een amateurkunstvereniging Verbetering

Nadere informatie

Ontwerp Strategisch Beleidskader Cultuur 2017-2020

Ontwerp Strategisch Beleidskader Cultuur 2017-2020 Ontwerp Strategisch Beleidskader Cultuur 2017-2020 Vooraf Het huidige provinciale cultuurbeleid heeft een looptijd tot en met 2016. In dit Ontwerp Strategisch Beleidskader Cultuur 2017-2020 benoemen we

Nadere informatie

Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP)

Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP) Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP) Met het Budget Educatie en Participatie Projecten willen de provincie Groningen en het Rijk een aantal doelstellingen bereiken. We hanteren daarbij een

Nadere informatie

HERBESTEMMINGSINFORMATIE PANDZOEKERS EN PANDEIGENAREN

HERBESTEMMINGSINFORMATIE PANDZOEKERS EN PANDEIGENAREN HERBESTEMMINGSINFORMATIE PANDZOEKERS EN PANDEIGENAREN www.herbestemmingnoord.nl Kenniscentrum Herbestemming Noord Het doel van Kenniscentrum Herbestemming Noord is een duurzame herbestemming tot stand

Nadere informatie

Trendbreuk in rijksuitgaven

Trendbreuk in rijksuitgaven 94 Boekman 95 Sociaal-liberaal cultuurbeleid Dossier cijfers Trendbreuk in rijksuitgaven kunst en cultuur Bastiaan Vinkenburg Dit artikel gaat over geld dat het rijk besteedt aan kunst en cultuur. Is dat

Nadere informatie

Besluit college van Burgemeester en Wethouders

Besluit college van Burgemeester en Wethouders Registratienr: 191050 Afdeling: Leefomgeving Registratiedatum: 03-11-2015 Agendapunt: 49-02-00 Openbaar: Ja Nee Reden niet openbaar: Onderwerp: Kunst- en cultuurbeleid "De Kunst van Samen" 2016-2020 Het

Nadere informatie

Cultuureducatiebeleid. in Haarlem

Cultuureducatiebeleid. in Haarlem Cultuureducatiebeleid in Haarlem Kenmerken Over de gemeente Aantal inwoners meer dan 90.000 inwoners (grote gemeente) Soort gemeente stadsgemeente Regiofunctie centrumgemeente van de regio Contactgegevens

Nadere informatie

Cultuureducatiebeleid. in Purmerend

Cultuureducatiebeleid. in Purmerend Cultuureducatiebeleid in Purmerend Kenmerken Over de gemeente Aantal inwoners 30.000-90.000 inwoners (middelgrote gemeente) Soort gemeente stadsgemeente Regiofunctie centrumgemeente van de regio Contactgegevens

Nadere informatie

HERBESTEMMINGSINFORMATIE ALGEMEEN

HERBESTEMMINGSINFORMATIE ALGEMEEN HERBESTEMMINGSINFORMATIE ALGEMEEN www.herbestemmingnoord.nl Kenniscentrum Herbestemming Noord Het doel van Kenniscentrum Herbestemming Noord is een duurzame herbestemming tot stand te brengen met een zo

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw mr. M.C. van der Laan

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw mr. M.C. van der Laan Cultuurconvenant 2005 2008 OCW, provincie Overijssel, provincie Gelderland, gemeente Zwolle, gemeente Enschede, gemeente Hengelo, gemeente Apeldoorn, gemeente Arnhem, gemeente Nijmegen De Staatssecretaris

Nadere informatie

Cultuureducatiebeleid. in Den Helder

Cultuureducatiebeleid. in Den Helder Cultuureducatiebeleid in Den Helder Kenmerken Over de gemeente Aantal inwoners 30.000-90.000 inwoners (middelgrote gemeente) Soort gemeente stadsgemeente met plattelandskernen Regiofunctie centrumgemeente

Nadere informatie

Beleidsvisie sociaal 2013 tot en met 2015

Beleidsvisie sociaal 2013 tot en met 2015 Beleidsvisie sociaal 2013 tot en met 2015 a Beleidsvisie sociaal 2013 tot en met 2015 Provinciale staten van Drenthe 18 april 2012 Colofon Dit is een uitgave van de provincie Drenthe EOM&C12061406-Beleidsvisie

Nadere informatie

Wat is er over van de rol van de provincie?

Wat is er over van de rol van de provincie? Wat is er over van de rol van de provincie? Provincies voeren marginaal beleid voor actieve cultuurparticipatie Josefiene Poll en Marlies Tal Sinds 2012 hebben veel provincies hun taakstelling voor actieve

Nadere informatie

OCW, provincie Drenthe, provincie Fryslân, provincie Groningen, gemeente Groningen, gemeente Leeuwarden

OCW, provincie Drenthe, provincie Fryslân, provincie Groningen, gemeente Groningen, gemeente Leeuwarden Cultuurconvenant 2005 2008 OCW, provincie Drenthe, provincie Fryslân, provincie Groningen, gemeente Groningen, gemeente Leeuwarden De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw mr.

Nadere informatie

Goud in handen. Oude plekken en scheppen ruimte voor nieuwe ideeën

Goud in handen. Oude plekken en scheppen ruimte voor nieuwe ideeën Goud in handen Oude plekken en scheppen ruimte voor nieuwe ideeën eën Hoeveel aandacht besteedt u eigenlijk aan cultuurhistorie, monumenten, musea of archeologie? Of aan religieus en industrieel erfgoed?

Nadere informatie

Er zijn meerdere Green Deals afgesloten, waarvan we er een aantal in het oog springende nader willen benoemen.

Er zijn meerdere Green Deals afgesloten, waarvan we er een aantal in het oog springende nader willen benoemen. Programma 8. Groen Drenthe: Klimaat en Energie Energy Challenges, slim met energie op school. Missie Het thema energie is voor ons van grote economische betekenis. Wij leveren een bijdrage om minder afhankelijk

Nadere informatie

Cultuureducatiebeleid. in Castricum

Cultuureducatiebeleid. in Castricum Cultuureducatiebeleid in Castricum Kenmerken Over de gemeente Aantal inwoners 30.000-90.000 inwoners (middelgrote gemeente) Soort gemeente plattelandsgemeente Regiofunctie geen centrumgemeente van de regio

Nadere informatie

B.. Budget restauratie rijksmonumenten provincie Groningen 2013-2016

B.. Budget restauratie rijksmonumenten provincie Groningen 2013-2016 B.. Budget restauratie rijksmonumenten provincie Groningen 2013-2016 2016 Artikel 1 Algemeen De provincie Groningen heeft een budget beschikbaar voor restauratie en herbestemming van rijksmonumenten in

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

PS2008WMC Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5

PS2008WMC Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5 PS2008WMC19-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 30 september 2008 Nummer PS : PS2008WMC19 Afdeling : ECV Commissie : WMC Registratienummer : 2008INT229290 Portefeuillehouder : Raven

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : Wurklistnûmer : Beliedsprogramma : Sociaal Beleid en Zorg Ôfdieling : Kultuer & Mienskip Behanneljend amtner : Y. Visser Tastel : 5244 Registraasjenûmer : 1124275 Primêr

Nadere informatie

Agenda Gedeputeerde Staten

Agenda Gedeputeerde Staten Onderwerp Proces herijking cultuurbeleid vanaf 2013 Beslispunten 1. In te stemmen met de te nemen stappen en aanpak zoals omschreven in de bijlage voor de herijking van het provinciale cultuurbeleid voor

Nadere informatie

nummer 6 van 2010 Vaststelling gewijzigde Beleidsregel subsidieverlening Culturele en Museale Agenda 2009-2012

nummer 6 van 2010 Vaststelling gewijzigde Beleidsregel subsidieverlening Culturele en Museale Agenda 2009-2012 nummer 6 van 2010 Vaststelling gewijzigde Beleidsregel subsidieverlening Culturele en Museale Agenda 2009-2012 Besluit van gedeputeerde staten van Drenthe van 2 februari 2010, kenmerk 2.1/2010001668, afdeling

Nadere informatie

Kunst & cultuur, het investeren waard? Onderzoek naar economische betekenis

Kunst & cultuur, het investeren waard? Onderzoek naar economische betekenis Kunst & cultuur, het investeren waard? Onderzoek naar economische betekenis Presentatie voor het Paradiso-debat In opdracht van Kunsten 92, ACI en Paradiso Zondag 29 augustus 2010 Bastiaan Vinkenburg 1

Nadere informatie

Goud in handen. Gebruik het verleden, schep ruimte voor de toekomst

Goud in handen. Gebruik het verleden, schep ruimte voor de toekomst Goud in handen Gebruik het verleden, schep ruimte voor de toekomst Hoeveel aandacht besteedt u eigenlijk aan cultuurhistorie, monumenten, musea of archeologie? Of aan groen, religieus en industrieel erfgoed?

Nadere informatie

FONDSENWERVING EN FINANCIERING

FONDSENWERVING EN FINANCIERING FONDSENWERVING EN FINANCIERING ALTIJD GELD VOOR EEN GOED IDEE! Marianne Muller, 16 september BUREAU MORE Gespecialiseerd in vinden van geld (= o.a. alle subsidie- en fondsenvraagstukken) Voor bedrijven,

Nadere informatie

Stadsschouwburg Utrecht

Stadsschouwburg Utrecht Stadsschouwburg Utrecht Bijeenkomst culturele instellingen 6 juli 2007 Verschil Maken Uitwerking: twee loketten 1. Artistieke beslissingen: fondsen persoongerichte subsidies (inter)nationale projecten

Nadere informatie

Presentatie t.b.v. studiedag 16 mei 2013

Presentatie t.b.v. studiedag 16 mei 2013 Presentatie t.b.v. studiedag 16 mei 2013 Mezelf even voorstellen Een verkenning op hoofdlijnen van de raakvlakken tussen Passend onderwijs en zorg voor jeugd Met u in gesprek Samenwerken! Doelstelling

Nadere informatie

HERBESTEMMINGSINFORMATIE PROFESSIONALS

HERBESTEMMINGSINFORMATIE PROFESSIONALS HERBESTEMMINGSINFORMATIE PROFESSIONALS www.herbestemmingnoord.nl Kenniscentrum Herbestemming Noord Het doel van Kenniscentrum Herbestemming Noord is een duurzame herbestemming tot stand te brengen met

Nadere informatie

Welkom bij Cultuureducatie en cultuurparticipatie in alle Staten! Utrecht, 2 maart 2015, TivoliVredenburg

Welkom bij Cultuureducatie en cultuurparticipatie in alle Staten! Utrecht, 2 maart 2015, TivoliVredenburg Welkom bij Cultuureducatie en cultuurparticipatie in alle Staten! Utrecht, 2 maart 2015, TivoliVredenburg Het Filiaal Ik smolt uit De grote illusionist Frans Vreeke Directeur TivoliVredenburg Cor Wijn

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mr. M.C. van der Laan

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mr. M.C. van der Laan Cultuurconvenant 2005 2008 OCW, gemeente Amsterdam De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mr. M.C. van der Laan en de Wethouder voor Cultuur van de gemeente Amsterdam, drs. J.H. Belliot

Nadere informatie

Voor het evenementenbeleid stellen wij voor ,-- beschikbaar te stellen.

Voor het evenementenbeleid stellen wij voor ,-- beschikbaar te stellen. Staten voorstel nr. PS/2016/380 Investeringsvoorstel Evenementenbeleid 2017-2019 Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 31.05.2016 2016/0180465 mw. H.AJ. Meelissen, telefoon 038 499 74 88 e-mail H.Meelissen@overijssel.nl

Nadere informatie

2012 actuele begroting op 31-12-12

2012 actuele begroting op 31-12-12 WMO 4 e berap Bestuurlijke samenvatting Landelijke ontwikkelingen bij de overheid hebben in voor nogal wat wijzigingen, maar ook onzekerheid gezorgd. Zo werd besloten dat de overgang van Begeleiding naar

Nadere informatie

Nr. 972215/10 Middelburg, 13 mei 1997. Aan de Provinciale Staten van Zeeland,

Nr. 972215/10 Middelburg, 13 mei 1997. Aan de Provinciale Staten van Zeeland, Commissie: welzijn Commissie: algemeen bestuur Nr. WEB-418 Vergadering 20 juni 1997 Agenda nr......... Gedeputeerde met de verdediging belast: G.L.C.M. de Kok Nr. 972215/10 Middelburg, 13 mei 1997 Aan

Nadere informatie

Overzicht verkiezingsprogramma s over cultuur/erfgoed/monumenten

Overzicht verkiezingsprogramma s over cultuur/erfgoed/monumenten Verkiezingen Provinciale Staten van Zuid-Holland Overzicht verkiezingsprogramma s over cultuur/erfgoed/monumenten VVD: De VVD wil het karakter van het landschap van Zuid-Holland zoveel mogelijk behouden.

Nadere informatie

Vereniging van Nederlandse Gemeenten BAOZW Annelies Schutte en Wim Hoddenbagh wim.hoddenbagh@vng.nl

Vereniging van Nederlandse Gemeenten BAOZW Annelies Schutte en Wim Hoddenbagh wim.hoddenbagh@vng.nl Datum 27 oktober 2010 Onderwerp Feiten en cijfers transitie jeugdzorg Telefoonnummer 070-3738602 Feiten en cijfers transitie jeugdzorg Vereniging van Nederlandse Gemeenten BAOZW Annelies Schutte en Wim

Nadere informatie

Omgevingswet en Erfgoedwet: een nieuw kader voor cultureel erfgoed

Omgevingswet en Erfgoedwet: een nieuw kader voor cultureel erfgoed Omgevingswet en Erfgoedwet: een nieuw kader voor cultureel erfgoed 2 oktober 2014 Monique Krauwer Directie Erfgoed en Kunsten Inhoud Omgevingswet en Erfgoedwet Cultuurhistorie in de Omgevingswet Wat vindt

Nadere informatie

Cultuureducatiebeleid. in Amstelveen

Cultuureducatiebeleid. in Amstelveen Cultuureducatiebeleid in Amstelveen Kenmerken Over de gemeente Aantal inwoners meer dan 90.000 inwoners (grote gemeente) Soort gemeente stadsgemeente Regiofunctie centrumgemeente van de regio Contactgegevens

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

Verkort verkiezingsprogramma. Provinciale Statenverkiezingen 2011

Verkort verkiezingsprogramma. Provinciale Statenverkiezingen 2011 Verkort verkiezingsprogramma Provinciale Statenverkiezingen 2011 2 maart 2011 Inhoud 1 Fryslân blijft een zelfstandige provincie Pagina 3 2 De Friese Cultuurpas Pagina 3 3 Agrarisch ondernemen pagina 4

Nadere informatie

Oude wereld, Nieuwemindset. Tussentijdse evaluatie Cultuurnota 2013-2016

Oude wereld, Nieuwemindset. Tussentijdse evaluatie Cultuurnota 2013-2016 Oude wereld, Nieuwemindset Tussentijdse evaluatie Cultuurnota 2013-2016 0 Tussentijdse evaluatie Cultuurnota eindversie Januari2015 @@@ PLAATJES Van boven naar onder, van links naar rechts: (1) Opening

Nadere informatie

Decentralisatie Jeugdzorg. Van transitie naar transformatie. Samen maken we het mogelijk!

Decentralisatie Jeugdzorg. Van transitie naar transformatie. Samen maken we het mogelijk! Decentralisatie Jeugdzorg Van transitie naar transformatie Samen maken we het mogelijk! 13 oktober 2011 Drentse pilot jeugd Waar gaat het om? Opvoed- en opgroeiondersteuning Jeugdgezondheidszorg Opvoed-

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Accommodatiebeleid Maatschappelijk Vastgoed In stand houden en ontwikkelen van maatschappelijk vastgoed die de sociale infrastructuur versterkt, gekoppeld aan een optimale spreiding

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 6.2. Onderwerp: Concept Beleidsplan Kunst en cultuur 2008-2012 'Eén cultuur, elf gezichten'

RAADSVOORSTEL Agendanummer 6.2. Onderwerp: Concept Beleidsplan Kunst en cultuur 2008-2012 'Eén cultuur, elf gezichten' RAADSVOORSTEL Agendanummer 6.2 Raadsvergadering van 24 januari 2008 Onderwerp: Concept Beleidsplan Kunst en cultuur 2008-2012 'Eén cultuur, elf gezichten' Verantwoordelijke portefeuillehouder: M.G. de

Nadere informatie

Stellingen Provinciale Staten

Stellingen Provinciale Staten Stellingen Provinciale Staten Thema s en onderwerpen Toelichting... 2 Algemene informatie... 3 Thema: Economie... 3 1.1 Samenwerking Duitsland *... 3 2.1 Landbouw... 3 3.1 Recreatie en toerisme... 4 Thema

Nadere informatie

Strategische Agenda. Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016

Strategische Agenda. Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016 Strategische Agenda Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016 Versie 14 juni 2016 Kernboodschap Vitaal, duurzaam en innovatief Versterken

Nadere informatie

Prestatievoorstel & verantwoording 2014 (bijlage bij subsidiebeschikking)

Prestatievoorstel & verantwoording 2014 (bijlage bij subsidiebeschikking) Prestatievoorstel & verantwoording 2014 (bijlage bij subsidiebeschikking) Prestaties : Naam organisatie : Stichting Amersfoort in C Maatschappelijk doel (betreft outcomedoelstellingen) Het bieden

Nadere informatie

Voorwoord. Beleef Het Verhaal van Groningen

Voorwoord. Beleef Het Verhaal van Groningen Voorwoord Beleef Het Verhaal van Groningen Voor u ligt de provinciale cultuurnota voor de periode 2013-2016. Met dit nieuwe cultuurbeleid willen wij stimuleren dat u, als inwoner en/of bezoeker, de cultuur

Nadere informatie

Wat vinden wij er van? Wat verwacht(t)en wij?

Wat vinden wij er van? Wat verwacht(t)en wij? Wat vinden wij er van? Wat verwacht(t)en wij? Culturele paragrafen in de verkiezingsprogramma s CDA Soest Het is van belang het vrijwilligerswerk in het algemeen -en dus ook bij sportverenigingen- te stimuleren

Nadere informatie

OCW, provincie Zuid-Holland, provincie Noord-Holland, gemeente Leiden, gemeente Haarlem

OCW, provincie Zuid-Holland, provincie Noord-Holland, gemeente Leiden, gemeente Haarlem Cultuurconvenant 2005 2008 OCW, provincie Zuid-Holland, provincie Noord-Holland, gemeente Leiden, gemeente Haarlem De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw mr. M.C. van der Laan

Nadere informatie

Subsidiehuis Kunst- en Cultuur Nijmegen

Subsidiehuis Kunst- en Cultuur Nijmegen Subsidiehuis Kunst- en Cultuur Nijmegen INLEIDING We hebben een nieuwe cultuurvisie. Deze visie moet concreet vertaald worden, daarvoor is een aantal acties uitgezet. Voor en na het zomerreces is een aantal

Nadere informatie

Grenzeloos cultuur: voor iedereen, met iedereen. Strategisch Beleidskader Cultuur 2017-2020

Grenzeloos cultuur: voor iedereen, met iedereen. Strategisch Beleidskader Cultuur 2017-2020 Grenzeloos cultuur: voor iedereen, met iedereen Strategisch Beleidskader Cultuur 2017-2020 De waarde van cultuur: een introductie We maken geen cultuur, we zijn cultuur. Kunst en cultuur is wat ons onderscheid

Nadere informatie

Commissie Zorg, Welzijn en Cultuur

Commissie Zorg, Welzijn en Cultuur Griffie Commissie Zorg, Welzijn en Cultuur Datum commissievergadering : - DIS-stuknummer : 1473254 Behandelend ambtenaar : N.H.C.P. Jansen- Kastelijns Directie/bureau : Sociale en Culturele Ontwikkeling/

Nadere informatie

Jeugdzorg in Brabant. Statencommissie Zorg Welzijn Cultuur 19 oktober 2007

Jeugdzorg in Brabant. Statencommissie Zorg Welzijn Cultuur 19 oktober 2007 Jeugdzorg in Brabant Statencommissie Zorg Welzijn Cultuur 19 oktober 2007 Introductie 1. Wet op de Jeugdzorg 2. Financiën 3. Bureau Jeugdzorg 4. Het zorgaanbod 5. Actuele ontwikkelingen Wet op de Jeugdzorg

Nadere informatie

Omgevingswet en Erfgoedwet; een (nieuw) kader voor cultureel erfgoed

Omgevingswet en Erfgoedwet; een (nieuw) kader voor cultureel erfgoed Omgevingswet en Erfgoedwet; een (nieuw) kader voor cultureel erfgoed Informatiemiddag Erfgoedwet, 17 juni 2016 Frank Altenburg Inhoud Omgevingswet en Erfgoedwet Wat vindt u waar? Wat is nieuw? Cultureel

Nadere informatie

Concept Kader cultuur Gemeente Hoogeveen

Concept Kader cultuur Gemeente Hoogeveen Concept Kader cultuur Gemeente Hoogeveen Augustus 2013 1 Inhoudsopgave Inleiding 1 Ontwikkelingen en visie 1.1 Ontwikkelingen rijk, provincie en lokaal 1.2 Cultuur in samenhang met andere beleidsterreinen

Nadere informatie

Aan de raad. No. 10. Wissenkerke, 21 oktober 2013

Aan de raad. No. 10. Wissenkerke, 21 oktober 2013 Raadsvergadering d.d. 19 december 2013 Aan de raad Voorstraat 31, 4491 EV Wissenkerke Postbus 3, 4490 AA Wissenkerke Tel 14 0113 Fax (0113) 377300 No. 10. Wissenkerke, 21 oktober 2013 Onderwerp: Voorstel/alternatieven

Nadere informatie

Cultuurnota

Cultuurnota Cultuurnota 2017-2020 1 De verbeelding van Drenthe Cultuurnota 2017-2020 Leeswijzer Deze cultuurnota bestaat uit drie delen: - Deel 1: onze visie; met hierin onze blik op de waarde van cultuur voor onze

Nadere informatie

CULTUREEL ERFGOED EN DE VERTALING NAAR RUIMTELIJKE PLANNEN

CULTUREEL ERFGOED EN DE VERTALING NAAR RUIMTELIJKE PLANNEN CULTUREEL ERFGOED EN DE VERTALING NAAR RUIMTELIJKE PLANNEN Onderzoek naar cultuurhistorische structuren, landschappen en panden Aansluitend op Belvedere- (Behoud door ontwikkeling) en het MoMo-beleid (Modernisering

Nadere informatie

Bestuursopdracht beleidsplan zorg voor jeugd (2015-2019)

Bestuursopdracht beleidsplan zorg voor jeugd (2015-2019) Bestuursopdracht beleidsplan zorg voor jeugd (2015-2019) Heerenveen, juli 2013 Bestuursopdracht beleidsplan Zorg voor jeugd gemeente Heerenveen 1.Aanleiding De zorg voor de jeugd valt vanaf 2015 onder

Nadere informatie

kijk op

kijk op Page 1 of 3 Goddard, José Van: rec_postbus Verzonden: vrijdag 18 februari 2011 8:47 Aan: rec_secoostzaan; rec_secwormerland Onderwerp: FW: WINT UW GEMEENTE DE BNG ERFGOEDPRIJS? Opvolgingsmarkering: Opvolgen

Nadere informatie

Voortzetting van de subsidieregeling

Voortzetting van de subsidieregeling Voortzetting van de subsidieregeling De huidige regeling Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen is zo succesvol dat deze recht doet aan continuering. De 60 aanvragen bij de laatste tranche van deze

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2015/792

Statenvoorstel nr. PS/2015/792 Statenvoorstel nr. PS/2015/792 Start ontwikkeling Cultuurbeleid 2017-2020 Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 27.10.2015 2015/0323207 mw. F. Bonekamp, telefoon 038 499 83 74 e-mail FB.Bonekamp@overijssel.nl/

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 AE Den Haag. Datum 6 december 2010 Betreft uitgangspunten cultuurbeleid

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 AE Den Haag. Datum 6 december 2010 Betreft uitgangspunten cultuurbeleid a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 AE Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Over de voorliggende planningslijst kan verder nog het volgende worden opgemerkt:

Over de voorliggende planningslijst kan verder nog het volgende worden opgemerkt: MEMO Aan: presidium Van: griffie Betreft: planningslijst PS-stukken Datum: 16 november 2015 1. Planningslijst Voor u ligt de meest recente planningslijst. In de lijst is de planning van stukken die vragen

Nadere informatie

FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT DEEL A: VERANTWOORDING GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014

FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT DEEL A: VERANTWOORDING GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014 FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT 2013-2016 DEEL A: VERANTWOORDING 2014 GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014 AMATEURKUNST/BUITEN- SCHOOLSE CULTUUREDUCATIE PROJECT DOELSTELLINGEN FINANCIELE VERANTWOORDING

Nadere informatie

Daarom Kunst en Cultuur!

Daarom Kunst en Cultuur! Daarom Kunst en Cultuur! 1 2 Wat staat waar? Inhoud 04 Daarom kunst en cultuur! 04 Kunst en cultuur in de gemeente Loppersum 05 Kaders kunst en cultuurnota 2014-2017 07 Doelstellingen 08 Uitvoeringsplan:

Nadere informatie

Cultuur in de provinciale coalitieakkoorden

Cultuur in de provinciale coalitieakkoorden Cultuur in de provinciale coalitieakkoorden INLEIDING De bestuurlijke en financiële toekomst van de provincie is in beweging. Aan een concreet kader voor de bestuurlijke rol en de taken van de provincie

Nadere informatie

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om:

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: STATENBRIEF Onderwerp: Uitvoeringsprogramma Cultuur en Erfgoed 2017 Portefeuillehouder: Josan Meijers Kerntaak/plandoel: Cultuur en Erfgoed Doel van deze brief: Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt

Nadere informatie

naar een nieuw Wmo-beleidsplan

naar een nieuw Wmo-beleidsplan naar een nieuw Wmo-beleidsplan gemeente Cranendonck extra Commissievergadering 26 april 2011 Ruud Vos Naar een nieuw Wmo-beleidsplan voor Cranendonck trends en ontwikkelingen bestuursakkoord Rijk en VNG

Nadere informatie

Nieuwe voorziening instandhouding gescheperde schaapskuddes

Nieuwe voorziening instandhouding gescheperde schaapskuddes 2015-706 Nieuwe voorziening instandhouding gescheperde schaapskuddes Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie op 2 december 2015 - Provinciale Staten op 16 december

Nadere informatie

Blijvend geld en aandacht nodig voor Nationale landschappen, Provincies doen meer dan het Rijk

Blijvend geld en aandacht nodig voor Nationale landschappen, Provincies doen meer dan het Rijk Nationale landschappen: aandacht en geld nodig! 170610SC9 tk 7 Blijvend geld en aandacht nodig voor Nationale landschappen, Provincies doen meer dan het Rijk De Rekenkamer Oost-Nederland heeft onderzoek

Nadere informatie

Gezien het voorstel van Gedeputeerde Staten betreffende de vaststelling van de Voorjaarsnota 2016;

Gezien het voorstel van Gedeputeerde Staten betreffende de vaststelling van de Voorjaarsnota 2016; Provinciale Staten Vergadering d.d. 29 juni 2016 Besluit nr. PS2016-404-II PROVINCIALE STATEN VAN GELDERLAND Gezien het voorstel van Gedeputeerde Staten betreffende de vaststelling van de Voorjaarsnota

Nadere informatie

gemeente Steenbergen

gemeente Steenbergen gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen - Welberg Raadsvergadering 27 oktober 2011 Agendanummer 11 Onderwerp: Combinatiefuncties Steenbergen, 20 september 2011 Aan

Nadere informatie

A1j. / ja nee NOORDENVELD. Paraaf secretaris. Paraaf direct leidinggevende. Datum. 6 juni Afdeling R&S. Noël Weisenbach. Opsteller.

A1j. / ja nee NOORDENVELD. Paraaf secretaris. Paraaf direct leidinggevende. Datum. 6 juni Afdeling R&S. Noël Weisenbach. Opsteller. G E M E E N T E t NOORDENVELD Paraaf secretaris Paraaf direct leidinggevende Datum 6 juni 2013 Afdeling R&S ADVIES AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Opsteller Telefoon Registratie Noël Weisenbach 461 BW13.0611

Nadere informatie

Archeologiebeleid en de Omgevingswet Heleen van Londen

Archeologiebeleid en de Omgevingswet Heleen van Londen Archeologiebeleid en de Omgevingswet Heleen van Londen Omgevingswet 2018? De overheid wil regels voor ruimtelijke plannen vereenvoudigen en samenvoegen Doel: makkelijker maken om bouwprojecten te starten

Nadere informatie

De Omgevingswet: kansen en bedreigingen voor het Erfgoed

De Omgevingswet: kansen en bedreigingen voor het Erfgoed De Omgevingswet: kansen en bedreigingen voor het Erfgoed SIKB Jaarcongres 27 september 2012 Thomas van den Berg Senior beleidsmedewerker Rijksdienst voor het cultureel erfgoed Inhoud - Waarom een nieuwe

Nadere informatie

1? OKT 2012 U. G:\T2312. prowincie. RABO Zwolle 39 73 41 121. PROVINCIALE STATEN Provinciale Staten van Overijsselyp^ OVERIJSSEL Reg.nr.

1? OKT 2012 U. G:\T2312. prowincie. RABO Zwolle 39 73 41 121. PROVINCIALE STATEN Provinciale Staten van Overijsselyp^ OVERIJSSEL Reg.nr. Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel. nl PROVINCIALE STATEN Provinciale Staten van Overijsselyp^ OVERIJSSEL Reg.nr.

Nadere informatie

Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd

Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd Opdrachtgever: Hans Tanis, Wethouder Onderwijs Auteurs: Hans Erkens en Diana Vonk Datum: 9 oktober 2013 Inleiding 1.1. Aanleiding

Nadere informatie

Provinciale Staten VOORBLAD

Provinciale Staten VOORBLAD Provinciale Staten VOORBLAD Onderwerp SIS-nummer Agendering (advies griffie) Behandelwijze Overlegpunten/ beslispunten Context Agendaverzoek GS: Gelders Provinciaal Ambitie Statement leren voor Duurzame

Nadere informatie

Nr.: 2004-24.935a/52/A.22, C Groningen, 23 december 2004

Nr.: 2004-24.935a/52/A.22, C Groningen, 23 december 2004 Aan de leden van Provinciale Staten Nr.: 2004-24.935a/52/A.22, C Groningen, 23 december 2004 Behandeld door : Draper, Mw. K. Telefoonnummer : (050) 3164919 Antwoord op : Bijlage : Onderwerp : Subsidie

Nadere informatie

ECSD/U201402324 Lbr. 14/092

ECSD/U201402324 Lbr. 14/092 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft leren over cultureel ondernemen uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201402324 Lbr. 14/092 bijlage(n) 2 (separaat

Nadere informatie

Samenvatting. van de vergadering van de Statencommissie Cultuur en Welzijn. Op te bergen in de band van 21 april 2010

Samenvatting. van de vergadering van de Statencommissie Cultuur en Welzijn. Op te bergen in de band van 21 april 2010 Op te bergen in de band van 21 april 2010 de leden van de commissie wordt verzocht hun eventuele opmerkingen binnen acht dagen na ontvangst aan de commissiegriffier mede te delen. Samenvatting van de vergadering

Nadere informatie

Onderzoek Gemeenteambtenaren 2013

Onderzoek Gemeenteambtenaren 2013 Onderzoek Gemeenteambtenaren Uitkomsten onderzoeken Gemeenteambtenaren Inleiding Voor u ligt het rapport met de uitkomsten van het onderzoek onder gemeenteambtenaren. In dit rapport wordt het resultaat

Nadere informatie

Statenmededeling aan Provinciale Staten

Statenmededeling aan Provinciale Staten Statenmededeling aan Provinciale Staten Onderwerp Statenmededeling inzake transitie Sensoor Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant Kennisnemen van De stand van zaken inzake de transitie van de dienstverlening

Nadere informatie

Organisatiemodellen voor kunst en cultuureducatie

Organisatiemodellen voor kunst en cultuureducatie Organisatiemodellen voor kunst en cultuureducatie Uitgangspunten toekomstig organisatiemodel Aan de gemeenteraad zullen de uitgangspunten voor een toekomstig organisatiemodel voor kunst en cultuureducatie

Nadere informatie