Tno ontwikkelt, onderzoekt en implementeert samen met partners interventies die de gezondheid van burgers, van jong tot oud, bevordert.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tno ontwikkelt, onderzoekt en implementeert samen met partners interventies die de gezondheid van burgers, van jong tot oud, bevordert."

Transcriptie

1 Levenslang gezond Tno ontwikkelt, onderzoekt en implementeert samen met partners interventies die de gezondheid van burgers, van jong tot oud, bevordert. Kinderen in Nederland hebben het over het algemeen goed. Toch is de gezondheid van de Nederlandse jeugd op meerdere onderdelen voor verbetering vatbaar zoals op het terrein van leefstijl en psychosociale problemen. Ook bij volwassenen en ouderen is nog veel winst te behalen met het verhogen van de vitaliteit en participatie en het verbeteren van de kwaliteit van leven, zowel door het stimuleren van gezonder gedrag als door het creëren van een gezondere omgeving. Hiervoor is het nodig dat de focus in de maatschappij en in de (gezondheids)zorg in toenemende mate komt te liggen op preventie en terugdringen van het zorggebruik. Samenwerking tussen beleid, onderzoek en praktijk, inclusief bedrijfsleven, is daarbij onontbeerlijk. Tno werkt hieraan vanuit twee thema s: Jeugd, Gezond en veilig opgroeien en Volwassenen en ouderen, Lang gezond en actief leven.

2 Jeugd, Gezond en veilig opgroeien Als we spreken over de Nederlandse jeugd, dan kijken we naar kinderen van vóór hun geboorte tot dat ze 23 jaar worden. Tal van professionals houden zich in die periode met hen bezig: o.a. verloskundigen, kraamverzorgenden, artsen, docenten, sportleiders en welzijnswerkers. Elk levert zijn bijdrage aan een gezonde en veilig opgroeiende jeugd. De vraag om zorg en preventie verandert onder invloed van andere gedragspatronen en veranderende risico s op ziekte. Maar ook het zorgaanbod verandert. De kosten dreigen uit de hand te lopen, terwijl we in het huidige economische klimaat juist minder willen uitgeven. Op belangrijke jeugddossiers zijn bovendien zorgwekkende trends te constateren van perinatale sterfte, overgewicht, alcoholgebruik en chronische ziekten tot mishandeling, gedragsstoornissen en multi-probleemgezinnen. Veel aandacht in de jeugd(gezondheids) zorg gaat momenteel uit naar behandeling van die problemen. Maar als we willen dat de jeugd ook straks de toekomst heeft, is voorkomen effectiever en efficiënter dan genezen. Samenhang in de keten Preventie werkt het beste door samenhang te creëren. Dat betekent dat professionals hun zorg inhoudelijk en in tijd op elkaar moeten afstemmen en daarbij dezelfde uitgangspunten hanteren. Een voorbeeld: een kraamverzorgende die een risico signaleert, moet erop kunnen vertrouwen dat op basis van een heldere overdracht van gegevens, de huisarts of jeugdarts de ontwikkelingen blijft volgen. Evidence-based interventies tno onderzoekt, ontwikkelt, implementeert en toetst interventies op basis van drie kennislijnen. 1. Een goede start De zorg voor een goede start begint al vóór de zwangerschap en varieert van algemeen advies, bijvoorbeeld over het nut van foliumzuur, stoppen met roken of gezonde voeding, tot adviezen op maat, bijvoorbeeld wanneer de aanstaande moeder een bepaalde ziekte heeft of te maken heeft met bijzondere arbeidsomstandigheden. Tno onderzoekt hoe deze zorg het beste geboden kan worden. Vervolgens zijn tijdens de zwangerschap tal van onderwerpen van belang, zoals screening op aandoeningen en pijnbestrijding. Tno richt zich op een innovatieve manier van het bieden van verloskundige zorg waarbij veel aandacht is voor onderwerpen die zwangeren zelf belangrijk vinden. Tegelijk moeten verloskundigen, kraamverzorgenden en aanstaande moeders worden ondersteund met wetenschappelijk onderbouwde informatie over zaken als borstvoeding en wiegendood. 2. Een gezonde jeugd Tno besteedt veel aandacht aan de wetenschappelijke onderbouwing van het Basistakenpakket van de Jeugdgezondheidszorg (Jgz) en aan de implementatie van onderzoeksresultaten in de praktijk. Dat doen we met screening, signalering en monitoring. Verder ontwikkelt Tno richtlijnen voor de jeugdgezondheidszorg. Deze verhogen de doelmatigheid en uniformiteit van handelen. Tot slot richten we ons binnen deze kennislijn op het bevorderen van gezond gedrag van (chronisch zieke) kinderen en jongeren. Hierbij is het gebruik van sociale media van groot belang. 3. Een optimale ontwikkeling en ontplooiing Binnen deze lijn ontwikkelt Tno kennis waarmee professionals in de preventieve sector, het onderwijs en de zorg problemen en risicovolle opgroei- en opvoedingsomstandigheden tijdig kunnen signaleren en aanpakken. Dat doen we door het ontwikkelen en evalueren van methodieken voor vroegsignalering, preventieve opgroei- en opvoedondersteuning, en interventies voor ontwikkelingsstoornissen of -problematiek. Voor professionals en ouders ontwikkelen we kennis die hen kan helpen bij de opvoeding en begeleiding van hun kinderen.

3 Naast deze kennislijnen bieden we ook onderwijs. Onderwijs Verspreiding en implementatie van onze kennis en kunde vindt plaats door onder andere borging in opleiding en bijscholing. Het onderwijs dat TNO ontwikkelt en uitvoert: Opleiding jeugdarts KNMG, 1 e fase opleiding arts Maatschappij en Gezondheid Professionalisering van opleiders in de Jgz, driedaagse opleiding voor opleiders Professionalisering van docenten van de opleiding jeugdarts KNMG Onderwijs als implementatie-instrument, bijvoorbeeld bij de invoering van standaarden en signaleringsinstrumenten in de jeugdgezondheidszorg. Bijscholing: Instructie geven over het Van Wiechenonderzoek Bijscholing: Implementeren kun je leren. voorbeelden van onze projecten CenteringPregnancy CenteringPregnancy is een inspirerende en nieuwe vorm van verloskundige zorg in de zwangerschap waarin de verloskundigmedische controles worden geïntegreerd met drie extra componenten: zelf management, ontwikkeling van kennis bij zwangeren en groepsondersteuning. Bij CenteringPregnancy worden de standaard 1-op-1 zwangerschaps controles vervangen door verloskundige groepsconsulten met 8-12 zwangeren met dezelfde zwangerschapsduur. Door de zorg aan te bieden aan een groep zwangeren is er meer tijd om dingen die belangrijk zijn voor zwangeren te bespreken, hoort de zorgverlener meer wat er speelt onder zwangeren, leert de zorgverlener de zwangere beter kennen en leren zwangeren van elkaar. Tno is partner van CenteringPregnancy in de Usa en heeft CenteringPregnancy naar Nederland gehaald. In samenwerking met de Knov en het LUMC wordt het concept verder ontwikkeld, geïmplementeerd en geëvalueerd binnen de verloskundige zorg in Nederland, zowel in de eerste lijn als binnen ziekenhuizen. Daarnaast ontwikkelt Tno ook CenteringParenting, eenzelfde model van zorg maar dan voor de jeugdgezondheidszorg op het consultatiebureau. D-screening De D(evelopmental)-screening maakt het mogelijk om kinderen met een verstandelijke beperking vroegtijdig te signaleren. Het komt vaak voor dat deze kinderen laat worden aangemeld voor hulp, terwijl zij en hun ouders veel baat hebben bij vroege signalering. Uit Tno onderzoek blijkt dat de scores op het reguliere Jgz ontwikkelingsonderzoek (het Van Wiechen Onderzoek) goed samengevat kunnen worden in 1 maat: de Developmental-score (D-score). Deze D-score hangt opmerkelijk sterk samen met het hebben van een verstandelijke beperking op latere leeftijd (5-10 jaar). Op basis van dit onderzoek ontwikkelde Tno een gestandaardiseerd hulpmiddel waarmee de jeugdarts bij jonge kinderen kan nagaan of vervolgactie nodig is: het D-screeningsinstrument. Gezondheidsbevordering op Scholen Scholen zijn er niet alleen voor de cognitieve leerprestaties van kinderen en jeugdigen. Scholen vervullen ook opvoedkundige- en zorgtaken opdat leerlingen optimaal zijn voorbereid om als volwaardige burgers te participeren in onze samenleving, nu en in de toekomst. Instrumenten die een school daarvoor kan inzetten zijn gezondheidseducatie, vroeg-signalering en opvang van individuele leerlingen met gezondheidsrisico s en het bieden van veilig leer- en leefklimaat op school (zowel in fysiek als in sociaal opzicht). Tno helpt scholen en schoolondersteunende instellingen hierbij. Twee voorbeelden: - Lang Leve de Liefde: Tno heeft en draagt nog steeds bij aan de ontwikkeling van lesmethoden (w.o. lang Leve de Liefde ) die leerlingen aanzet tot gebruik van voorbehoedmiddelen om soa s en tienerzwangerschappen te voorkomen. - Transferbevorderend leren: Tno heeft laten zien dat effectief onderwijs over bepaalde leefstijlthema s (bijv. veilig vrijen) tegelijkertijd preventieve effecten kan hebben op andere leefstijlthema s (bijv. gezonde voeding en overmatig alcoholgebruik), zonder dat hierover als zodanig is onderwezen. Tno is samen met Trimbos-instituut een project gestart om deze leerprincipes in te passen in het wijd verbreide curriculum De Gezonde School en Genotmiddelen. Gezond en veilig opgroeien Mevr. Dr. S.B. Detmar T / E

4 onderzoeksvragen van beleid en praktijk. Eventuele negatieve gevolgen van sport in de vorm van blessures moeten zoveel mogelijk voorkomen worden dan wel passende zorg krijgen. Dit geldt zowel voor breedtesport als topsport. Tno werkt daarom ook aan het optimaliseren van de sportzorg. Tno ontwikkelt inzicht in de oorzaken van blessures en preventieve maatregelen die blessures helpen voorkomen. Volwassenen en ouderen, Lang gezond en actief leven Goede gezondheid is een groot goed, dat burgers in staat stelt (lang) mee te doen in de samenleving. Gezond gedrag en een gezonde omgeving thuis, in de wijk, op het werk en in de sport zijn hiervoor een eerste vereiste en kunnen aandoeningen en de gevolgen ervan voorkomen of beperken. Samen met werkgevers en werknemers, gemeenten, ondernemers, preventie- en zorginstellingen en -professionals werkt Tno aan innovaties op deze terreinen. Deze stellen burgers in staat langer door te werken en thuis te wonen en zijn dan ook van groot maatschappelijk belang. Samenhang in de keten Preventie werkt het beste door samenhang te creëren. Daarom richt Tno zich niet alleen op de burger zelf, maar ook op de omgeving en personen die de gezondheid van risicogroepen (mede) beïnvloeden. Denk hierbij aan beleidsmakers bij gemeenten en zorginstellingen, professionals en praktijk- en brancheorganisaties. Tno initieert en faciliteert dat ontwikkelde interventies in beleid en praktijk worden toegepast in de leefomgeving en de keten waar dat het beste werkt en het meest duurzame effect sorteert. tno ontwikkelt, onderzoekt, valideert en implementeert samen met beleid en praktijk interventies op basis van drie kennislijnen. 1. Vitale burgers Door meer mensen te laten sporten en bewegen verbetert de vitaliteit van de Nederlanders. Werknemers die voldoende bewegen zijn gezonder, hebben minder kans op overgewicht en verzuimen minder vaak. Zij zijn daardoor beter en langer inzetbaar. Tno doet onderzoek naar (kosten)effectieve gezondheids-, beweeg- en leefstijlprogramma s op en om het werk om de vitaliteit van werknemers te verbeteren. Daaruit volgend advies op maat kan bijdragen aan de duurzame inzetbaarheid van het personeel en beantwoordt 2. Vitale omgeving Niet alleen de burger zelf, maar ook de omgeving is van belang bij een goede gezondheid. De omgeving moet burgers verleiden tot gezond gedrag en een verantwoorde actieve deelname in de maatschappij. Tno doet onderzoek naar (kosten-)effectieve strategieën om dat te bereiken, ondersteunt gemeenten en bedrijven met kennis over de ontwikkeling van een gezonde omgeving en werkt aan integrale oplossingen die het vitale verschil maken. 3. Meedoen Ouder worden in goede gezondheid is een groot goed en een succes van de economische en maatschappelijke ontwikkeling in de afgelopen eeuwen. De groeiende groep ouderen wil zelf zo lang mogelijk een aangenaam en waardevol leven leiden en mee blijven doen naar vermogen. Doch, ouderen kampen vaak met meerdere aandoeningen, waarmee de kwetsbaarheid toeneemt. Grote levensgebeurtenissen zoals partnerverlies, vallen en chirurgische ingrepen maar ook kleine, veelal opvolgende incidenten kunnen die zelfredzaamheid ingrijpend en zelfs onomkeerbaar verstoren. Tno ontwikkelt, valideert en implementeert in diverse samenwerkingsverbanden instrumenten en interventies die functionele achteruitgang tijdig signaleren, verergering voorkomen en de vitaliteit verbeteren. Ouderen leren doelgericht in hun eigen leefomgeving om te gaan met beperkingen en incidenten waardoor het leven aangenaam en waardevol blijft, ook op hoge leeftijd.

5 voorbeelden van onze projecten Meer ouderen laten profiteren van functionele training Functionele training is een oefenprogramma dat Nederlandse ouderen traint in de dagelijkse handelingen. Voorbeelden zijn traplopen, boodschappen doen, zich buitenshuis verplaatsen, opstaan vanuit een stoel of bed, etc. Training van deze handelingen vergroot de zelfredzaamheid en kwaliteit van leven. Door op maat, gevarieerd, complex en vooral ook intensief te trainen, kunnen ouderen zich ook redden als het even tegen zit. De bij de training opgebouwde reserves helpen bij het opvangen van lastige situaties en geven de ouderen meer zelfvertrouwen. Op deze manier houden ouderen de eigen regie in handen en kunnen ze naar eigen vermogen mee blijven doen in de maatschappij. Tno wil meer ouderen laten profiteren van functionele training en voert verschillende projecten uit om functionele training in verschillende sectoren binnen en buiten de zorg toe te passen en samen met anderen te implementeren. Zo worden bijvoorbeeld de kosten en baten van een individueel functioneel trainingsprogramma door een fysiotherapeut aan huis bij 75-plus ouderen met dreigend verlies van zelfredzaamheid onderzocht, als ook de kosten en baten van een specifiek functioneel trainingsprogramma bij ouderen die een grote operatie moeten ondergaan en risico lopen op complicaties. ten behoeve van een gezonde en leefbare wijk bevorderen. Een reeds beschikbare innovatie is de checklist Intersectorale Samenwerking (zie: doorontwikkeling en verbreding monitor Bewegen en Gezondheid naar Vitaliteit Tno meet continue het beweeggedrag van de Nederlandse bevolking en rapporteert daarover in de tweejaarlijkse Trendrapporten Bewegen en gezondheid: hoeveel Nederlanders bewegen genoeg?, wat zijn de trends? en wat is er nodig om op dit gebied vooruitgang te boeken?. Naast internetvragenlijsten ontwikkelt Tno in dat kader ook objectieve methoden om het beweeggedrag in doelgroepen te kwantificeren en zo een beter inzicht te krijgen hoe, wanneer en hoeveel mensen bewegen. Zo ontwikkelen RIVM en Tno samen een bredere monitor die de vitaliteit van de bevolking moet gaan volgen in de aanloop naar de Olympische Spelen van 2028, wanneer we Nederland optimaal fit en vitaal willen hebben. Lang, Gezond en Actief Leven Dhr. Dr. N.L.U. van Meeteren T E Intersectorale samenwerking Een gezonde en leefbare wijk wordt gezien als belangrijk middel om de gezondheid en kwaliteit van leven van burgers duurzaam te bevorderen, en verschillen tussen burgers te verkleinen. Voor fysieke en sociale veranderingen in de wijk is het van belang dat er tussen sectoren wordt samengewerkt, zoals ruimtelijke ordening, gezondheid en welzijn, maar ook sportverenigingen, scholen en werkgevers. Een belangrijke vraag hierbij is hoe deze intersectorale samenwerking geoptimaliseerd kan worden. Intersectorale samenwerking kan hierbij worden gedefinieerd als samenwerking binnen en tussen sectoren, die vaak geformaliseerd/ georganiseerd is en een gemeenschappelijk doel nastreeft. Tno doet onderzoek naar de (prioritaire) factoren die intersectorale samenwerking

6 TNO Levenslang Gezond Een aantal aandachtsgebieden zijn binnen beide thema s belegd. Een gezonde mond Het gebit is essentieel bij het kauwen, bijten, spreken, de esthetiek van het aangezicht en de kwaliteit van leven; mondgezondheid is dus van groot belang. Binnen tandheelkundig Nederland is Tno uniek in de uitvoering van grootschalig epidemiologisch onderzoek naar de prevalentie, incidentie en het verloop van mondziekten onder de bevolking. Hiermee worden de effecten van o.a. stelselwijzigingen in kaart gebracht en nieuw optredende bedreigingen voor de mondgezondheid, zoals tanderosie, vroegtijdig gesignaleerd. Kennis over beïnvloedbare determinanten van gebitsgezondheid wordt ingezet in interventies. Zo wordt onderzocht in hoeverre een voorlichtingsfilm aangeboden door consultatie-bureaumedewerkers over de verzorging van het kindergebit effectief is. Op deze manier draagt Tno bij aan verbeterde mondgezondheid van de populatie en verlaging van de tandheelkundige zorgkosten. Succesvol innoveren Het gebruik van een vernieuwing in de zorg of de introductie van een preventieve interventie staat of valt bij een systematische invoering. Om succesvol te zijn, is per fase in het invoeringsproces inzicht nodig in welke factoren de invoering bevorderen dan wel belemmeren. Tno doet onderzoek naar deze factoren, de effectiviteit van invoerstrategieën en de mate van verspreiding, adoptie, implementatie en continuering. Ook adviseert Tno over de invoerstrategie en begeleidt en evalueert het invoeringsproces. Door het combineren van onderzoek, advisering en training biedt Tno organisaties op maat gesneden oplossingen. Succesvol samenwerken Het oplossen van grote maatschappelijke vraagstukken in preventie en zorg vraagt om samenwerking tussen diverse partners uit beleid, onderzoek en (publieke èn private) praktijk (ook wel: BOP). In veel gevallen komt deze samenwerking helaas niet vanzelf tot stand; in andere gevallen komt de samenwerking tot een einde wanneer subsidies hiervoor eindigen. Tno doet daarom onderzoek naar factoren die het ontstaan en behoud van succesvolle samenwerking kunnen beïnvloeden en naar de competenties die de BOP-partijen nodig hebben om met succes te kunnen samenwerken.

7 Wat kan TNO voor u betekenen? Tno is de grootste onderzoeker op het gebied van preventieve zorg in Nederland. Tno is onafhankelijk en heeft een bewezen track record in multidisciplinair onderzoek. Het instituut heeft expertise in huis op het gebied van medische- gedragswetenschappen, gezondheidsbevordering, epidemiologie, gezondheidseconomie, ontwikkelingspsychologie, bewegingswetenschappen en mondzorg. Tno is verankerd in het beroepsveld en werkt samen met de academische wereld en strategische partners als het LUMC en AMC, Universiteit Maastricht, het Nederlands Jeugd Instituut (NJI), Nationaal Instituut Sport en Bewegen (NISB) en het RIVM. TNO.nl GEZOND Leven Tno initieert technologische en sociale innovatie voor een gezonde inrichting van ons leven en voor een vitale samenleving. Wassenaarseweg 56 Postbus CE Leiden (Gorter-gebouw) LevensLang GEZOND Dhr. Dr. N.L.U. van Meeteren T E

8

Jeugd, Gezond en veilig opgroeien

Jeugd, Gezond en veilig opgroeien Jeugd, Gezond en veilig opgroeien Kinderen in Nederland hebben het over het algemeen goed. Toch is de gezondheid van de Nederlandse jeugd op meerdere onderdelen voor verbetering vatbaar zoals bijvoorbeeld

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING

PROGRAMMABEGROTING PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 Programma 1 : Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs 1A Lokale gezondheidszorg Inleiding Op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) heeft de gemeente de taak door middel van

Nadere informatie

EG J. IIINO innovation. for life TNO WERKT AAN GEZOND EN VEILIG OPGROEIEN

EG J. IIINO innovation. for life TNO WERKT AAN GEZOND EN VEILIG OPGROEIEN TNO WERKT AAN GEZOND EN VEILIG OPGROEIEN 1 B EG J IIINO innovation for life - TNO WERKT AAN GEZOND EN VEILIG OPGROEIEN = ook TNO WERKT AAN GEZOND EN VEILIG OPGROEIEN PRECONCEPTIE o o Kinderwensspreekuur

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2015-2018

PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 Programma 1 : Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs 1A Lokale gezondheidszorg Inleiding Op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) heeft de gemeente de taak door middel van

Nadere informatie

Convenant Vitaal Vechtdal

Convenant Vitaal Vechtdal Convenant Vitaal Vechtdal Partijen komen door gezamenlijke regionale inspanning tot een verbetering van de vitaliteit van de individuele burger door o.a. individuele gezondheidszorg te koppelen aan een

Nadere informatie

Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Brabant. Aangenaam kennis te maken

Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Brabant. Aangenaam kennis te maken Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Brabant Aangenaam kennis te maken Via dit overzicht laten wij u graag nader kennis maken met de medewerkers en activiteiten van de Academische Werkplaats Publieke

Nadere informatie

Voorbeeldadvies Cijfers

Voorbeeldadvies Cijfers Voorbeeldadvies GGD Twente heeft de taak de gezondheid van de Twentse jeugd, volwassenen en ouderen in kaart te brengen. In dit kader worden diverse gezondheidsmonitoren afgenomen om inzicht te verkrijgen

Nadere informatie

Zorgketen c.q. Netwerkaanpak actieve leefstijl. Anneke Hiemstra en Marloes Aalbers, NISB

Zorgketen c.q. Netwerkaanpak actieve leefstijl. Anneke Hiemstra en Marloes Aalbers, NISB Zorgketen c.q. Netwerkaanpak actieve leefstijl Anneke Hiemstra en Marloes Aalbers, NISB Ketenaanpak / netwerkaanpak actieve leefstijl De oplossing om meer mensen met een hoog gezondheidsrisico in beweging

Nadere informatie

Investeren in opvoeden en opgroeien loont!

Investeren in opvoeden en opgroeien loont! Investeren in opvoeden en opgroeien loont! Kosteneffectiviteit van de preventie van pedagogische, psychosociale en psychosomatische problematiek door de jeugdgezondheidszorg Investeren in opvoeden en opgroeien

Nadere informatie

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016 Subsidieplafonds Subsidieplafonds 1 0360_15 Subsidieplafonds V1 Subsidieplafonds 2 Subsidieplafonds Beoogd Maatschappelijk Effect stelling Bedrag Jaarlijkse subsidie Samenredzaamheid 1. Ambitie Bewoners

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 001 Programma voor Jeugd en Gezin Nr. 72 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR JEUGD EN GEZIN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Zorginnovatie bij CZ

Zorginnovatie bij CZ Zorginnovatie bij CZ Het zorglandschap verandert snel, innovatie is nodig CZ groep wil de zorg nu en op lange termijn breed toegankelijk, goed en betaalbaar houden. Wij voelen een grote verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Activiteiten gericht op het behalen van de doelstellingen van de Regionale Nota Gezondheidsbeleid

Activiteiten gericht op het behalen van de doelstellingen van de Regionale Nota Gezondheidsbeleid Activiteiten gericht op het behalen van de doelstellingen van de Regionale Nota Gezondheidsbeleid 2016-2019 Bijlage bij adviesnota AB 2 juli 2015 20 mei 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Gezondheidsbescherming

Nadere informatie

Stimuleringsprogramma lokale aanpak gezondheidsachterstanden

Stimuleringsprogramma lokale aanpak gezondheidsachterstanden Stimuleringsprogramma lokale aanpak gezondheidsachterstanden Inleiding Gezondheid is het belangrijkste dat er is. Ook gemeenten hebben baat bij gezonde en actieve burgers. Ze participeren meer, zijn zelfredzamer,

Nadere informatie

Lokaal gezondheidsbeleid 2016-2020. Workshop 18 februari 2016

Lokaal gezondheidsbeleid 2016-2020. Workshop 18 februari 2016 Lokaal gezondheidsbeleid 2016-2020 Workshop 18 februari 2016 Programma 9.30 uur Welkom Toelichting VTV 2014 en Kamerbrief VWS landelijk gezondheidsbeleid Concept Positieve Gezondheid Wat is integraal gezondheidsbeleid?

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten; gelet op de Algemene subsidieverordening gemeente Houten; besluit vast te stellen de Subsidieregeling beoordelingscriteria en verplichtingen:

Nadere informatie

ambitieakkoord stichting jongeren op gezond gewicht

ambitieakkoord stichting jongeren op gezond gewicht akkoord stichting jongeren op gezond gewicht De stichting Jongeren Op Gezond Gewicht en haar partners verbinden zich met dit akkoord gezamenlijk, elk vanuit de eigen verantwoordelijkheid, in de periode

Nadere informatie

Wethouder van Jeugd, Welzijn en Sport Wethouder van Volksgezondheid, Duurzaamheid, Media en Organisatie

Wethouder van Jeugd, Welzijn en Sport Wethouder van Volksgezondheid, Duurzaamheid, Media en Organisatie Wethouder van Jeugd, Welzijn en Sport Wethouder van Volksgezondheid, Duurzaamheid, Media en Organisatie Karsten Klein Rabin Baldewsingh Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag De

Nadere informatie

Chronic, coordinated care for children with overweight and obesity. Versie 1.4 februari 2014

Chronic, coordinated care for children with overweight and obesity. Versie 1.4 februari 2014 chroniccoordinatedcareforchildrenwith obesitychroniccoordinatedcareforchildr enwithobesitychroniccoordinatedcaref Verkorte versie orchildrenwithobesitychroniccoordinat Positioneringsnota edcareforchildrenwithobesitychronicco

Nadere informatie

De lokale verbinding JOGG en GIDS

De lokale verbinding JOGG en GIDS De lokale verbinding JOGG en GIDS Studiedag Gezond in 3 november 2016 Wat is ook alweer het verschil tussen JOGG en GIDS? Wat doen gemeenten die zowel JOGG als GIDS zijn? Voorbeelden: Nuth, Weststellingwerf,

Nadere informatie

CONTOUREN ACTIEPLAN JGZ PREVENTIE SCHOOLVERZUIM

CONTOUREN ACTIEPLAN JGZ PREVENTIE SCHOOLVERZUIM CONTOUREN ACTIEPLAN JGZ PREVENTIE SCHOOLVERZUIM Snel terug naar school is veel beter! Meerjarenprogramma 2017-2020 Schoolverzuim is een actueel en groeiend maatschappelijk probleem. De JGZ-sector heeft

Nadere informatie

Visie Preall Auteur: Kerngroep/MR januari 2016 Definitief 1.0

Visie Preall Auteur: Kerngroep/MR januari 2016 Definitief 1.0 Visie op integrale geboortezorg in Almere Aanleiding Met het verschijnen van het Stuurgroep rapport Een goed begin is de organisatie van de verloskundige zorg in Nederland in de aandacht komen te staan.

Nadere informatie

AMC. Landelijke capaciteit meting in de Jeugdgezondheidszorg - Factsheet-

AMC. Landelijke capaciteit meting in de Jeugdgezondheidszorg - Factsheet- AMC Landelijke capaciteit meting in de Jeugdgezondheidszorg - Factsheet- 2014 M.Jambroes,AIOS M&G, MPH, Prof.dr.M.L.Essink-Bot, arts M&G AMC, afdeling Sociale Geneeskunde De gezondheid van de Nederlandse

Nadere informatie

RESULTATEN ZWOLLE GEZONDE STAD

RESULTATEN ZWOLLE GEZONDE STAD RESULTATEN ZWOLLE GEZONDE STAD 2010-2013 Inhoudsopgave Inleiding 2 1. Overgewicht gedaald 2. Gezonde leefstijl: 4 een wisselend beeld 3. Samenwerking versterkt 5 en geborgd 4. Landelijke uitstraling 6

Nadere informatie

Bijdrage aan Gewoon Opvoeden vanuit de JGZ. 18 maart

Bijdrage aan Gewoon Opvoeden vanuit de JGZ. 18 maart Bijdrage aan Gewoon Opvoeden vanuit de JGZ 1 18 maart 2014 1 Utrechts model Zorg voor Jeugd Een sterke samenleving: Gewoon Opvoeden Steun waar nodig: Een basiszorg voor jeugd met als spil de buurtteams

Nadere informatie

Beweegrichtlijnen Nr. 2017/08. Samenvatting

Beweegrichtlijnen Nr. 2017/08. Samenvatting Beweegrichtlijnen 2017 Nr. 2017/08 Samenvatting Beweegrichtlijnen 2017 pagina 2 van 6 Achtergrond In Nederland bestaan drie normen voor bewegen: de Nederlandse Norm Gezond Bewegen, die adviseert op minstens

Nadere informatie

Een prenataal traject bestaande uit één tot vier huisbezoeken voor een selectieve groep zwangere vrouwen. Aantal uitgevoerde huisbezoeken.

Een prenataal traject bestaande uit één tot vier huisbezoeken voor een selectieve groep zwangere vrouwen. Aantal uitgevoerde huisbezoeken. 4.1. Aanbod voor aanstaande ouders Onze producten gericht op de prenatale periode bieden aanstaande ouders begeleiding en ondersteuning die start tijdens de zwangerschap. Het is ter voorbereiding op de

Nadere informatie

Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg

Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg Juni 2014 Waarom een visie? Al sinds het bestaan van het vak jongerenwerk is er onduidelijkheid over wat jongerenwerk precies inhoudt. Hierover is doorgaans geen

Nadere informatie

Programma Participatie en Gezondheid

Programma Participatie en Gezondheid Programma Participatie en Gezondheid TNO & VUmc met AWVN voor Ministeries SZW, VWS en BZK Donderdag 20 November 2008 1 Programma participatie en gezondheid 1. Behoud en bevorderen van een gezonde arbeidsparticipatie

Nadere informatie

Het adviseren bij mogelijke leerplichtontheffingen van jeugdigen van 5 tot 18 jaar met (langdurig) schoolverzuim. Aantal jeugdigen. Jeugdarts.

Het adviseren bij mogelijke leerplichtontheffingen van jeugdigen van 5 tot 18 jaar met (langdurig) schoolverzuim. Aantal jeugdigen. Jeugdarts. 4.4. Aanbod jongeren Dit aanbod is gericht op jongeren op het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) tot 23 jaar. De doelgroep van het eerste product, Advisering leerplichtontheffing,

Nadere informatie

WIJKGERICHT WERKEN AAN GEZONDHEID

WIJKGERICHT WERKEN AAN GEZONDHEID WIJKGERICHT WERKEN AAN GEZONDHEID 1. GEZONDE WIJKEN Gebaseerd op Factsheet Gezond leven: Gezonde wijken. NIGZ, 2001 Gezonde-wijkenbenadering In achtergebleven stadsdelen en oude centrumbuurten ziet men

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 32 279 Zorg rond zwangerschap en geboorte Nr. 63 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017

opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017 opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017 Aanleiding Met ingang van 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de cliëntondersteuning voor alle inwoners, voorheen was dit een verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Menukaart Gezonde School voortgezet onderwijs: Voeding

Menukaart Gezonde School voortgezet onderwijs: Voeding Menukaart Gezonde voortgezet onderwijs: Voeding : Plaats: Locatie: Contactpersoon: Telefoonnummer: E-mailadres: Datum invullen: Inhoud: Om op een effectieve manier invulling te geven aan gezondheidsthema

Nadere informatie

GEZOND LEVEN, GOED LEVEN GEZONDHEIDSBELEID BERNHEZE & OSS 1. POSITIEVE GEZONDHEID 2. HET PROCES 3. THEMA S GEZONDHEIDSBELEID 4.

GEZOND LEVEN, GOED LEVEN GEZONDHEIDSBELEID BERNHEZE & OSS 1. POSITIEVE GEZONDHEID 2. HET PROCES 3. THEMA S GEZONDHEIDSBELEID 4. GEZOND LEVEN, GOED LEVEN GEZONDHEIDSBELEID 2018-2021 BERNHEZE & OSS 1. POSITIEVE GEZONDHEID 2. HET PROCES 3. THEMA S GEZONDHEIDSBELEID 4. BORGING 1. POSITIEVE GEZONDHEID Positieve gezondheid is je eigen

Nadere informatie

Inhoud Basispakket JGZ per 1-1-2015 (concept maart 2014)

Inhoud Basispakket JGZ per 1-1-2015 (concept maart 2014) Inhoud Basispakket JGZ per 1-1-2015 (concept maart 2014) Inhoud Advies Commissie De Winter Opmerkingen uit standpunt staatssecretaris Van Rijn Zat al in BTP Zat nog niet in BTP, maar deed JGZ al Nieuw

Nadere informatie

ADVIESNOTA. Hattem kiest met JOGG voor samenwerking aan een gezonde jeugd. Inleiding. Achtergrond Gezondheidsbevordering.

ADVIESNOTA. Hattem kiest met JOGG voor samenwerking aan een gezonde jeugd. Inleiding. Achtergrond Gezondheidsbevordering. ADVIESNOTA Hattem kiest met JOGG voor samenwerking aan een gezonde jeugd Inleiding Een gezonde jeugd. Dat is wat onze gemeente wil. Overgewicht onder jongeren vormt echter een bedreiging. Daarom is bestrijding

Nadere informatie

Methodiek Gezamenlijk Inschatten van Zorgbehoeften (GIZ- methodiek)

Methodiek Gezamenlijk Inschatten van Zorgbehoeften (GIZ- methodiek) Methodiek Gezamenlijk Inschatten van Zorgbehoeften (GIZ- methodiek) Wat is de GIZ- methodiek? De GIZ-methodiek is een innovatieve, integrale taxatiemethodiek waarmee de professional de krachten, ontwikkel-

Nadere informatie

leerwerkplaatsen: leren is werken werken is leren Leerwerkplaatsen in het ZZG Herstelhotel en Thermion

leerwerkplaatsen: leren is werken werken is leren Leerwerkplaatsen in het ZZG Herstelhotel en Thermion leerwerkplaatsen leerwerkplaatsen: leren is werken werken is leren HAN Centre of Expertise Sneller Herstel stimuleert en faciliteert de samenwerking tussen zorginstellingen, onderzoeksinstituten en de

Nadere informatie

Regionaal Consortium Zwangerschap & Geboorte Zuidwest Nederland

Regionaal Consortium Zwangerschap & Geboorte Zuidwest Nederland Regionaal Consortium Zwangerschap & Geboorte Zuidwest Nederland In het Regionaal Consortium Zwangerschap & Geboorte Zuidwest Nederland werken bijna alle ketenpartners in de geboortezorg in de regio Zuidwest

Nadere informatie

NHG-Standpunt. Huisartsenzorg en jeugd. Kom, we gaan naar de dokter... standpunt

NHG-Standpunt. Huisartsenzorg en jeugd. Kom, we gaan naar de dokter... standpunt NHG-Standpunt Huisartsenzorg en jeugd Kom, we gaan naar de dokter... standpunt Het kind als lijdend voorwerp Mevrouw Haverslag en de heer Pieters vormen sinds twee jaar een gezin. Zij hebben elk een kind

Nadere informatie

Standpunt Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland

Standpunt Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland Standpunt Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland De positie van de jeugdarts in het Zorg- en Adviesteam (ZAT) 0-12 jaar en 12-23 jaar Inleiding Vanaf 2004 zijn er Zorg- en Adviesteams ingesteld in het Voortgezet

Nadere informatie

STICHTING WELZIJN OUDEREN DINKELLAND. Fit en Gezond in Dinkelland

STICHTING WELZIJN OUDEREN DINKELLAND. Fit en Gezond in Dinkelland STICHTING WELZIJN OUDEREN DINKELLAND Fit en Gezond in Dinkelland WIE ZIJN WIJ? Patricia Verhoeven: Beweegmakelaar Marleen Wagenaar: Beleidsmedewerker/ Projectleider Van de Stichting Welzijn Ouderen Dinkelland

Nadere informatie

De jeugdgezondheidszorg als bondgenoot bij preventie en begeleiding van jongeren en seks

De jeugdgezondheidszorg als bondgenoot bij preventie en begeleiding van jongeren en seks De jeugdgezondheidszorg als bondgenoot bij preventie en begeleiding van jongeren en seks Vanessa Peters, GGD Gelderland Midden Marinka de Feijter, GGD N-O Gelderland Ineke van der Vlugt, Rutgers WPF 1

Nadere informatie

De lessen kunnen op elk gewenst tijdstip bekeken worden. Aantal deelnemers. Pedagoog. Jeugdverpleegkundige.

De lessen kunnen op elk gewenst tijdstip bekeken worden. Aantal deelnemers. Pedagoog. Jeugdverpleegkundige. 4.2.12. Digitale opvoedondersteuning voor ouders van het jonge kind Ondersteuning in de vorm van een aantal online lessen voor ouders met kinderen tot 4 jaar, om ze voor te bereiden op de (toekomstige)

Nadere informatie

Samen werken aan betere geboortezorg voor moeder en kind!

Samen werken aan betere geboortezorg voor moeder en kind! Samen werken aan betere geboortezorg voor moeder en kind! Samen verder, samen beter! Iedere vrouw heeft recht op professionele geboortezorg die haar en haar gezin in het proces van kinderwens, zwangerschap,

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan 2010-2015. Slingeland Ziekenhuis

Strategisch beleidsplan 2010-2015. Slingeland Ziekenhuis Strategisch beleidsplan 2010-2015 Slingeland Ziekenhuis Voorwoord Voor u ligt de verkorte uitgave van het Strategisch Beleidsplan 2010-2015 van ons ziekenhuis. Deze uitgave is speciaal voor u als medewerker

Nadere informatie

Zorginnovatie bij CZ D2D D2P D2D D2P D2D D2P P2D P2M P2D P2M P2D P2M

Zorginnovatie bij CZ D2D D2P D2D D2P D2D D2P P2D P2M P2D P2M P2D P2M Zorginnovatie bij CZ D2D D2P P2D P2M D2D D2P P2D P2M D2D D2P P2D P2M Durft u zich te onderscheiden? Dan zijn wij bijzonder geïnteresseerd in uw ideeën voor innovatie in de zorg! Het zijn woelige tijden

Nadere informatie

Lokale paragraaf gezondheidsnota

Lokale paragraaf gezondheidsnota Lokale paragraaf gezondheidsnota Aanleiding: Gemeenten hebben de wettelijke taak om de gezondheid van hun burgers te beschermen en te bevorderen. Deze taak staat beschreven in de Wet Publieke Gezondheid.

Nadere informatie

Krachtige basiszorg. Integrale medische en sociale samenwerking

Krachtige basiszorg. Integrale medische en sociale samenwerking Krachtige basiszorg Integrale medische en sociale samenwerking in de wijk Krachtige basiszorg is (mede)verantwoordelijkheid nemen zonder het direct zelf op te lossen - praktijkondersteuner GGZ - Krachtige

Nadere informatie

Bo Geboortezorg over de professionaliteit van kraamzorg in integrale geboortezorg

Bo Geboortezorg over de professionaliteit van kraamzorg in integrale geboortezorg Position paper kraamzorgorganisaties Ten behoeve van: de hoorzitting/het rondetafelgesprek Geboortezorg en kraamzorg in de Tweede Kamer Datum: maandag 20 juni 2016 Namens Bo Geboortezorg: Marlies Buurman

Nadere informatie

Wat heeft u gisteren gedaan om uw gezondheid op peil te houden?

Wat heeft u gisteren gedaan om uw gezondheid op peil te houden? Wat heeft u gisteren gedaan om uw gezondheid op peil te houden? Nooit te oud om te leren Gelderse bijeenkomst Consultatiebureaus voor Ouderen, 12-01- 2010, Provinciehuis, Arnhem Bankjes, buurtsuper, betaalbaar

Nadere informatie

Onderzoek in de wat leren we er van Informatiesysteem

Onderzoek in de wat leren we er van Informatiesysteem Onderzoek in de wat leren we er van Informatiesysteem Liesbeth Preller (NISB), Dave van Dijk (Vital Health) Experimenteel onderzoek Vooronderzoek Behandeling Experiment Controle Verschil Implementatie

Nadere informatie

Samen maken. mogelijk. wij meedoen voor jeugd ONDERSTEUNING BIJ LEVEN MET EEN BEPERKING

Samen maken. mogelijk. wij meedoen voor jeugd ONDERSTEUNING BIJ LEVEN MET EEN BEPERKING Samen maken wij meedoen voor jeugd mogelijk Kinderen en jongeren met een beperking moeten de kans krijgen zich optimaal te ontwikkelen, zodat zij zo zelfstandig mogelijk mee kunnen doen in de maatschappij.

Nadere informatie

Mother and Father for the First time Greve, Denemarken

Mother and Father for the First time Greve, Denemarken Mother and Father for the First time Greve, Denemarken Het programma Mother and Father for the First time wordt aangeboden in Greve, een gemeente in Denemarken van ongeveer 48.000 inwoners. Denemarken

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

Gezonde groei en ontwikkeling voor ieder kind in Nederland

Gezonde groei en ontwikkeling voor ieder kind in Nederland Gezonde groei en ontwikkeling voor ieder kind in Nederland Februari 2017 Gezonde groei en ontwikkeling voor ieder kind in Nederland Ongezonde eet-, beweeg- en slaapgewoonten vormen een grote bedreiging

Nadere informatie

Verstandelijke Beperking en Psychiatrie; praktijk richtlijnen

Verstandelijke Beperking en Psychiatrie; praktijk richtlijnen Verstandelijke Beperking en Psychiatrie; praktijk richtlijnen Congres Focus op Onderzoek, 22 juni 2015 Gerda de Kuijper, AVG/senior senior onderzoeker CVBP/UMCG Dederieke Festen AVG/senior onderzoeker

Nadere informatie

Gezondheidsvaardigheden in Nederland

Gezondheidsvaardigheden in Nederland Gezondheidsvaardigheden in Nederland ontwikkelingen in onderzoek, beleid en praktijk Jany Rademakers NIVEL, Utrecht Gezondheidsvaardigheden op de agenda in Nederland (1) 2010 Alliantie Gezondheidsvaardigheden

Nadere informatie

2e Themasessie Gezondheid. September 2014

2e Themasessie Gezondheid. September 2014 2e Themasessie Gezondheid September 2014 Welkom bij 2 e themasessie Aanleiding Doelstelling Wie aanwezig? Locatie en coproductie Interactie Aan tafels en Digital Voting System In de browser intikken: www.klm.presenterswall.com

Nadere informatie

Aantal deelnemers. Pedagoog. Jeugdverpleegkundige.

Aantal deelnemers. Pedagoog. Jeugdverpleegkundige. Een online cursus waarin per les informatie wordt gegeven over een specifiek onderwerp. Bijvoorbeeld over: borst- en flesvoeding; ouderschap; verzorging van je kind; balans tussen kind en relatie. De lessen

Nadere informatie

Kartonnage en Flexibele Verpakkingen: Vitaal de toekomst in! Investeren in duurzame inzetbaarheid? Dat hoeft u niet alleen te doen.

Kartonnage en Flexibele Verpakkingen: Vitaal de toekomst in! Investeren in duurzame inzetbaarheid? Dat hoeft u niet alleen te doen. Kartonnage en Flexibele Verpakkingen: Vitaal de toekomst in! Investeren in duurzame inzetbaarheid? Dat hoeft u niet alleen te doen. Een overzicht van ons aanbod in 2017-2018 Inhoud Inleiding: Samen investeren

Nadere informatie

Samenvatting. Succesvol ouder worden kan ook bij ziekte

Samenvatting. Succesvol ouder worden kan ook bij ziekte Samenvatting Ouderdom komt met gebreken, en vaak met één of meer chronische ziekten. Behandeling betekent dan lang niet altijd genezing, maar vaak het voorkómen van erger, door het tegengaan of verminderen

Nadere informatie

Sfeerimpressie netwerkbijeenkomst Preventie in de Buurt 19 maart 2015 in Haarlem

Sfeerimpressie netwerkbijeenkomst Preventie in de Buurt 19 maart 2015 in Haarlem Sfeerimpressie netwerkbijeenkomst Preventie in de Buurt 19 maart 2015 in Haarlem In Haarlem vond de tweede regionale bijeenkomst van het project Preventie in de Buurt plaats. Professionals vanuit de publieke

Nadere informatie

Functieprofiel van de fysiotherapeut met aanvullende scholing binnen de BeweegKuur

Functieprofiel van de fysiotherapeut met aanvullende scholing binnen de BeweegKuur Functieprofiel van de fysiotherapeut met aanvullende scholing binnen de BeweegKuur NISB ontwikkelt de BeweegKuur met subsidie van het ministerie van VWS en in samenwerking met NHG, LVG, NVDA, KNGF, LHV,

Nadere informatie

- kiezen voor het gebruik van goede digitale informatiesystemen in de zorgpraktijk.

- kiezen voor het gebruik van goede digitale informatiesystemen in de zorgpraktijk. SAMENVATTING Het aantal mensen met een chronische aandoening neemt toe. Chronische aandoeningen leiden tot (ervaren) ongezondheid, tot beperkingen en vermindering van participatie in arbeid en in andere

Nadere informatie

Uitvoeringsplan gezondheid Schagen samen gezond

Uitvoeringsplan gezondheid Schagen samen gezond Uitvoeringsplan gezondheid Schagen samen gezond Schagen samen gezond Kaders uit beleidsnota: Definitie gezondheid: het vermogen om lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk optimaal te functioneren in

Nadere informatie

Goede preventieve ouderenzorg: belangrijke elementen

Goede preventieve ouderenzorg: belangrijke elementen Goede preventieve ouderenzorg: belangrijke elementen Annemieke Spijkerman GGD NOG 18 mei 2017 Werkconferentie gezond ouder worden GGD Noord- en Oost-Gelderland 2 Doetinchem Cohort Studie, al 30 jaar! Doetinchem

Nadere informatie

4.2.2. Shantala babymassage (individuele begeleiding)

4.2.2. Shantala babymassage (individuele begeleiding) 4.2. Aanbod voor ouders van het jonge kind Dit aanbod is veelal gericht op ouders met kinderen tot 4 jaar. Een aantal producten zijn inzetbaar voor een bredere doelgroep. De producten Home-Start, Vroegtijdige

Nadere informatie

Verklarende woordenlijst

Verklarende woordenlijst Verklarende woordenlijst bij toetsingskader voor instellingen waar mensen verblijven die niet thuis kunnen wonen Utrecht, maart 2017 Behandeling Handelingen en interventies van medische, gedragswetenschappelijke

Nadere informatie

1: Missie, Visie en Doelstellingen van de Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ

1: Missie, Visie en Doelstellingen van de Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ 1: Missie, Visie en Doelstellingen van de Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ Missie De dienst draagt bij aan een vitale samenleving en gezonde inwoners in de regio Zuid-Holland Zuid. Visie Wij zijn de gemeentelijke

Nadere informatie

Verbreding Zwolle Gezonde Stad vanaf 2014

Verbreding Zwolle Gezonde Stad vanaf 2014 1 Visiedocument Verbreding Zwolle Gezonde Stad vanaf 2014 Vooraf: In deze notitie leggen we het idee voor om Zwolle Gezonde Stad (JOGG Zwolle) te verbreden naar andere thema s en doelgroepen, gebruik makend

Nadere informatie

Antwoord van staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten-Hyllner (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 9 december 2010)

Antwoord van staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten-Hyllner (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 9 december 2010) AH 740 2010Z13219 Antwoord van staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten-Hyllner (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 9 december 2010) 1 Bent u bekend met nieuw onderzoek van Michigan State University

Nadere informatie

Genootschap. Verantwoord werken aan. Vitaliteit en inzetbaarheid

Genootschap. Verantwoord werken aan. Vitaliteit en inzetbaarheid Genootschap Verantwoord werken aan Vitaliteit en inzetbaarheid Landelijk werkende organisatie met 80 professionals in werkveld arbeid en gezondheid Bevorderen van de gezondheid, inzetbaarheid en productiviteit

Nadere informatie

JOGG HELLEVOETSLUIS 2014 2016

JOGG HELLEVOETSLUIS 2014 2016 JOGG HELLEVOETSLUIS 2014 2016 Afdeling Samenlevingszaken, november 2013 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Achtergrond... 4 2.1. Gezondheidsbevordering... 4 2.2. Integrale aanpak... 4 3. Probleemstelling... 5

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Arib (PvdA) over onnodige babysterfte (2009Z19436).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Arib (PvdA) over onnodige babysterfte (2009Z19436). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Noordelijk Expertisecentrum Sport & Handicap UMCG. Concept startdocument

Noordelijk Expertisecentrum Sport & Handicap UMCG. Concept startdocument Noordelijk Expertisecentrum Sport & Handicap UMCG Concept startdocument Historie & Introductie Het UMCG heeft sinds jaar en dag met het Interfacultair Centrum voor Bewegingswetenschappen en de afdeling

Nadere informatie

Bijlage Beroepscompetenties Fysiotherapeuten

Bijlage Beroepscompetenties Fysiotherapeuten Let op! Dit formulier kunt u het beste downloaden en digitaal invullen. Daarna uitprinten, ondertekenen en retour sturen. Bijlage Beroepscompetenties Fysiotherapeuten Deze bijlage is een verplicht onderdeel

Nadere informatie

Samenwerking op het snijvlak Sociaal-Gezond

Samenwerking op het snijvlak Sociaal-Gezond Samenwerking op het snijvlak Sociaal-Gezond Presentatie door Karien Stronks Hoogleraar Sociale Geneeskunde Afd. Sociale Geneeskunde AMC Wethoudersbjieenkomst Haarlem 21 juni 2017 Mijn bijdrage Sociaal

Nadere informatie

Raadsvoorstel (gewijzigd)

Raadsvoorstel (gewijzigd) Raadsvoorstel (gewijzigd) BARCODE STICKER Nr. 2009-064 Houten, 17 november 2009 Onderwerp: Tweede kadernota Lokaal Gezondheidsbeleid 2010-2013 Beslispunten: 1. In te stemmen met de volgende in de tweede

Nadere informatie

Opleiden voor een gezonde start van de carrière?!

Opleiden voor een gezonde start van de carrière?! Opleiden voor een gezonde start van de carrière?! Hoeveel studenten in het mbo ontbijten niet? Hoeveel studenten in het mbo ontbijten niet? Maatschappelijke urgentie Maatschappelijke urgentie Overgewicht

Nadere informatie

Onderwerpen/deelprojecten regionaal uitvoeringsprogramma depressiepreventie 2008 t/m 2011 Gelderse Roos

Onderwerpen/deelprojecten regionaal uitvoeringsprogramma depressiepreventie 2008 t/m 2011 Gelderse Roos Bijlage 2 Onderwerpen/deelprojecten regionaal uitvoeringsprogramma depressiepreventie 2008 t/m 2011 Gelderse Roos A1 Uitbrengen jaarkrant A2 Advertentie huis aan huis bladen A3 Consultatie B1 Brochures

Nadere informatie

Kraamzorg: krachtige verbinder in de geboortezorg. Visie ActiZ op geboortezorg

Kraamzorg: krachtige verbinder in de geboortezorg. Visie ActiZ op geboortezorg Kraamzorg: krachtige verbinder in de geboortezorg Visie ActiZ op geboortezorg Inleiding Met deze visie nemen ActiZ-kraamzorgorganisaties stelling in de discussie rond de organisatie van de geboortezorg.

Nadere informatie

Kernelement Samenwerking tussen zorg en sport

Kernelement Samenwerking tussen zorg en sport Kernelement Samenwerking tussen zorg en sport Wat en waarom? Bij de Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht (KSG) is de samenwerking tussen professionals in de sport en de -zorg essentieel, omdat het

Nadere informatie

Call Gebiedsgerichte gezondheidsaanpakken fase 1 voor Programma Gezonde Toekomst Dichterbij

Call Gebiedsgerichte gezondheidsaanpakken fase 1 voor Programma Gezonde Toekomst Dichterbij Call Gebiedsgerichte gezondheidsaanpakken fase 1 voor Programma Gezonde Toekomst Dichterbij Aanleiding Fonds NutsOhra heeft met het programma Gezonde Toekomst Dichterbij de ambitie om de gezondheidsachterstanden

Nadere informatie

Voor informatie over Meer Mens: meermens@prismanet.nl 06-21 86 47 70. Meer info? 0800-2357747 www.prismanet.nl

Voor informatie over Meer Mens: meermens@prismanet.nl 06-21 86 47 70. Meer info? 0800-2357747 www.prismanet.nl Voor informatie over Meer Mens: meermens@prismanet.nl 06-21 86 47 70 Meer info? 0800-2357747 www.prismanet.nl Meer Mens Zorg voor kwaliteit van leven In de zorgsector wordt een breed pakket aan zorg- en

Nadere informatie

Programma. Passend onderwijs ZAT - CJG; samen sterk voor de jeugd. Landelijk Steunpunt ZAT s

Programma. Passend onderwijs ZAT - CJG; samen sterk voor de jeugd. Landelijk Steunpunt ZAT s Passend onderwijs ZAT - CJG; samen sterk voor de jeugd Themaconferenties WSNS-coördinatoren en bestuurders Dinsdag 22 september 2009, Rotterdam Woensdag 30 september 2009, Weert Maandag 5 oktober 2009,

Nadere informatie

Een gezonder Nederland VTV-2014. De Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014. Nancy Hoeymans, Jeanne van Loon, Casper Schoemaker

Een gezonder Nederland VTV-2014. De Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014. Nancy Hoeymans, Jeanne van Loon, Casper Schoemaker Een gezonder Nederland VTV-2014 Nancy Hoeymans, Jeanne van Loon, Casper Schoemaker, en vele anderen De Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014 1 Nancy Hoeymans, Jeanne van Loon, Casper Schoemaker 24 juni

Nadere informatie

Wmo 2015 Samen met de gemeente aan de slag. Kansen voor de ondernemende fysiotherapeut

Wmo 2015 Samen met de gemeente aan de slag. Kansen voor de ondernemende fysiotherapeut Wmo 2015 Samen met de gemeente aan de slag Kansen voor de ondernemende fysiotherapeut De gemeente krijgt er vanaf 2015 veel taken bij Wmo 2015 - drie essentiële transities Vanaf 2015 wordt de nieuwe Wet

Nadere informatie

Utrecht Gezond! Een succesvolle aanpak tussen gemeente en zorgverzekeraar

Utrecht Gezond! Een succesvolle aanpak tussen gemeente en zorgverzekeraar Utrecht Gezond! Een succesvolle aanpak tussen gemeente en zorgverzekeraar Utrecht gezond! Gemeente Utrecht en Door: Ellen van der Voorst en Victor Everhardt Achmea, divisie Zorg & Gezondheid werken samen

Nadere informatie

Het verhaal van Careyn Het Dorp

Het verhaal van Careyn Het Dorp Het verhaal van Careyn Het Dorp Het Dorp staat voor een nieuwe manier van werken. Een werkwijze die de klant en kwaliteit van leven centraal stelt en waarbij onze zorgprofessional aan zet is. Het Dorp

Nadere informatie

Hart voor je patiënt, goed in je vak, trots op je werk

Hart voor je patiënt, goed in je vak, trots op je werk Visie Verpleging & Verzorging VUmc 2015 Preventie Zorg plannen Pro-actief State-of-the-art zorg Samen Zorg uitvoeren Gezamenlijk verant wo or de lijk Screening & diagnostiek Efficiënt Zinvolle ontmoeting

Nadere informatie

Transitie MEE Groningen AWBZ naar Wmo. Transitie MEE Groningen AWBZ naar Wmo

Transitie MEE Groningen AWBZ naar Wmo. Transitie MEE Groningen AWBZ naar Wmo Transitie MEE Groningen AWBZ naar Wmo Transitie MEE Groningen AWBZ naar Wmo Januari 2014 Centraal kantoor Groningen Koeriersterweg 26a 9727 AC Groningen Postbus 1346 9701 BH Groningen T 050-527 45 00 E

Nadere informatie

Geacht College van onze gemeente Winsum,

Geacht College van onze gemeente Winsum, Geacht College van onze gemeente Winsum, Betreft: Advies over concept Jaarplan 2013/2014 Lokaal Gezondheidsbeleid, uitvoeringsprogramma december 2013 van de Nota Lokaal Gezondheidsbeleid, Gezondheid, welzijn

Nadere informatie

Toezichtonderzoek Jeugdgezondheidszorg. Zorggroep Almere. Datum bezoek: 19 december 2016

Toezichtonderzoek Jeugdgezondheidszorg. Zorggroep Almere. Datum bezoek: 19 december 2016 Toezichtonderzoek Jeugdgezondheidszorg Zorggroep Almere Datum bezoek: 19 december 2016 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 Ontwikkelingen, aanleiding en belang 4 1.2 Onderzoeksmethode, normen- en toetsingskader

Nadere informatie

Preventie Bevorderen van gezond gedrag

Preventie Bevorderen van gezond gedrag Preventie Preventie Bevorderen van gezond gedrag Marleen Mares Pepijn Roelofs Tweede druk Boom Lemma uitgevers Amsterdam 2015 Voorwoord In de Nederlandse Grondwet ligt vastgelegd dat de overheid verantwoordelijk

Nadere informatie

STANDPUNT. Praktijkleren JGZ Jeugdarts-KNMG!

STANDPUNT. Praktijkleren JGZ Jeugdarts-KNMG! STANDPUNT Praktijkleren JGZ 0-18 (voorheen: Praktijkleren andere leeftijdsgroep) in het kader van de profielopleiding tot Jeugdarts-KNMG AJN Jeugdartsen Nederland Praktijkleren JGZ 0-18 Versie: Juli 2016

Nadere informatie

Digitale opvoedondersteuning voor aanstaande ouders

Digitale opvoedondersteuning voor aanstaande ouders Bijvoorbeeld over: borst- en flesvoeding; ouderschap; verzorging van je kind; balans tussen kind en relatie. Ouders die deelnemen aan deze thema- of voorlichtingsbijeenkomst hebben (nieuwe) kennis en informatie

Nadere informatie

GGD Hollands Noorden. en wijkverpleegkundigen met S1-taken

GGD Hollands Noorden. en wijkverpleegkundigen met S1-taken GGD Hollands Noorden en wijkverpleegkundigen met S1-taken Waarom een GGD? Wet Publieke Gezondheidszorg (WPG): Gezondheidsbeschermende en gezondheidsbevorderende maatregelen voor de bevolking of specifieke

Nadere informatie