Tno ontwikkelt, onderzoekt en implementeert samen met partners interventies die de gezondheid van burgers, van jong tot oud, bevordert.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tno ontwikkelt, onderzoekt en implementeert samen met partners interventies die de gezondheid van burgers, van jong tot oud, bevordert."

Transcriptie

1 Levenslang gezond Tno ontwikkelt, onderzoekt en implementeert samen met partners interventies die de gezondheid van burgers, van jong tot oud, bevordert. Kinderen in Nederland hebben het over het algemeen goed. Toch is de gezondheid van de Nederlandse jeugd op meerdere onderdelen voor verbetering vatbaar zoals op het terrein van leefstijl en psychosociale problemen. Ook bij volwassenen en ouderen is nog veel winst te behalen met het verhogen van de vitaliteit en participatie en het verbeteren van de kwaliteit van leven, zowel door het stimuleren van gezonder gedrag als door het creëren van een gezondere omgeving. Hiervoor is het nodig dat de focus in de maatschappij en in de (gezondheids)zorg in toenemende mate komt te liggen op preventie en terugdringen van het zorggebruik. Samenwerking tussen beleid, onderzoek en praktijk, inclusief bedrijfsleven, is daarbij onontbeerlijk. Tno werkt hieraan vanuit twee thema s: Jeugd, Gezond en veilig opgroeien en Volwassenen en ouderen, Lang gezond en actief leven.

2 Jeugd, Gezond en veilig opgroeien Als we spreken over de Nederlandse jeugd, dan kijken we naar kinderen van vóór hun geboorte tot dat ze 23 jaar worden. Tal van professionals houden zich in die periode met hen bezig: o.a. verloskundigen, kraamverzorgenden, artsen, docenten, sportleiders en welzijnswerkers. Elk levert zijn bijdrage aan een gezonde en veilig opgroeiende jeugd. De vraag om zorg en preventie verandert onder invloed van andere gedragspatronen en veranderende risico s op ziekte. Maar ook het zorgaanbod verandert. De kosten dreigen uit de hand te lopen, terwijl we in het huidige economische klimaat juist minder willen uitgeven. Op belangrijke jeugddossiers zijn bovendien zorgwekkende trends te constateren van perinatale sterfte, overgewicht, alcoholgebruik en chronische ziekten tot mishandeling, gedragsstoornissen en multi-probleemgezinnen. Veel aandacht in de jeugd(gezondheids) zorg gaat momenteel uit naar behandeling van die problemen. Maar als we willen dat de jeugd ook straks de toekomst heeft, is voorkomen effectiever en efficiënter dan genezen. Samenhang in de keten Preventie werkt het beste door samenhang te creëren. Dat betekent dat professionals hun zorg inhoudelijk en in tijd op elkaar moeten afstemmen en daarbij dezelfde uitgangspunten hanteren. Een voorbeeld: een kraamverzorgende die een risico signaleert, moet erop kunnen vertrouwen dat op basis van een heldere overdracht van gegevens, de huisarts of jeugdarts de ontwikkelingen blijft volgen. Evidence-based interventies tno onderzoekt, ontwikkelt, implementeert en toetst interventies op basis van drie kennislijnen. 1. Een goede start De zorg voor een goede start begint al vóór de zwangerschap en varieert van algemeen advies, bijvoorbeeld over het nut van foliumzuur, stoppen met roken of gezonde voeding, tot adviezen op maat, bijvoorbeeld wanneer de aanstaande moeder een bepaalde ziekte heeft of te maken heeft met bijzondere arbeidsomstandigheden. Tno onderzoekt hoe deze zorg het beste geboden kan worden. Vervolgens zijn tijdens de zwangerschap tal van onderwerpen van belang, zoals screening op aandoeningen en pijnbestrijding. Tno richt zich op een innovatieve manier van het bieden van verloskundige zorg waarbij veel aandacht is voor onderwerpen die zwangeren zelf belangrijk vinden. Tegelijk moeten verloskundigen, kraamverzorgenden en aanstaande moeders worden ondersteund met wetenschappelijk onderbouwde informatie over zaken als borstvoeding en wiegendood. 2. Een gezonde jeugd Tno besteedt veel aandacht aan de wetenschappelijke onderbouwing van het Basistakenpakket van de Jeugdgezondheidszorg (Jgz) en aan de implementatie van onderzoeksresultaten in de praktijk. Dat doen we met screening, signalering en monitoring. Verder ontwikkelt Tno richtlijnen voor de jeugdgezondheidszorg. Deze verhogen de doelmatigheid en uniformiteit van handelen. Tot slot richten we ons binnen deze kennislijn op het bevorderen van gezond gedrag van (chronisch zieke) kinderen en jongeren. Hierbij is het gebruik van sociale media van groot belang. 3. Een optimale ontwikkeling en ontplooiing Binnen deze lijn ontwikkelt Tno kennis waarmee professionals in de preventieve sector, het onderwijs en de zorg problemen en risicovolle opgroei- en opvoedingsomstandigheden tijdig kunnen signaleren en aanpakken. Dat doen we door het ontwikkelen en evalueren van methodieken voor vroegsignalering, preventieve opgroei- en opvoedondersteuning, en interventies voor ontwikkelingsstoornissen of -problematiek. Voor professionals en ouders ontwikkelen we kennis die hen kan helpen bij de opvoeding en begeleiding van hun kinderen.

3 Naast deze kennislijnen bieden we ook onderwijs. Onderwijs Verspreiding en implementatie van onze kennis en kunde vindt plaats door onder andere borging in opleiding en bijscholing. Het onderwijs dat TNO ontwikkelt en uitvoert: Opleiding jeugdarts KNMG, 1 e fase opleiding arts Maatschappij en Gezondheid Professionalisering van opleiders in de Jgz, driedaagse opleiding voor opleiders Professionalisering van docenten van de opleiding jeugdarts KNMG Onderwijs als implementatie-instrument, bijvoorbeeld bij de invoering van standaarden en signaleringsinstrumenten in de jeugdgezondheidszorg. Bijscholing: Instructie geven over het Van Wiechenonderzoek Bijscholing: Implementeren kun je leren. voorbeelden van onze projecten CenteringPregnancy CenteringPregnancy is een inspirerende en nieuwe vorm van verloskundige zorg in de zwangerschap waarin de verloskundigmedische controles worden geïntegreerd met drie extra componenten: zelf management, ontwikkeling van kennis bij zwangeren en groepsondersteuning. Bij CenteringPregnancy worden de standaard 1-op-1 zwangerschaps controles vervangen door verloskundige groepsconsulten met 8-12 zwangeren met dezelfde zwangerschapsduur. Door de zorg aan te bieden aan een groep zwangeren is er meer tijd om dingen die belangrijk zijn voor zwangeren te bespreken, hoort de zorgverlener meer wat er speelt onder zwangeren, leert de zorgverlener de zwangere beter kennen en leren zwangeren van elkaar. Tno is partner van CenteringPregnancy in de Usa en heeft CenteringPregnancy naar Nederland gehaald. In samenwerking met de Knov en het LUMC wordt het concept verder ontwikkeld, geïmplementeerd en geëvalueerd binnen de verloskundige zorg in Nederland, zowel in de eerste lijn als binnen ziekenhuizen. Daarnaast ontwikkelt Tno ook CenteringParenting, eenzelfde model van zorg maar dan voor de jeugdgezondheidszorg op het consultatiebureau. D-screening De D(evelopmental)-screening maakt het mogelijk om kinderen met een verstandelijke beperking vroegtijdig te signaleren. Het komt vaak voor dat deze kinderen laat worden aangemeld voor hulp, terwijl zij en hun ouders veel baat hebben bij vroege signalering. Uit Tno onderzoek blijkt dat de scores op het reguliere Jgz ontwikkelingsonderzoek (het Van Wiechen Onderzoek) goed samengevat kunnen worden in 1 maat: de Developmental-score (D-score). Deze D-score hangt opmerkelijk sterk samen met het hebben van een verstandelijke beperking op latere leeftijd (5-10 jaar). Op basis van dit onderzoek ontwikkelde Tno een gestandaardiseerd hulpmiddel waarmee de jeugdarts bij jonge kinderen kan nagaan of vervolgactie nodig is: het D-screeningsinstrument. Gezondheidsbevordering op Scholen Scholen zijn er niet alleen voor de cognitieve leerprestaties van kinderen en jeugdigen. Scholen vervullen ook opvoedkundige- en zorgtaken opdat leerlingen optimaal zijn voorbereid om als volwaardige burgers te participeren in onze samenleving, nu en in de toekomst. Instrumenten die een school daarvoor kan inzetten zijn gezondheidseducatie, vroeg-signalering en opvang van individuele leerlingen met gezondheidsrisico s en het bieden van veilig leer- en leefklimaat op school (zowel in fysiek als in sociaal opzicht). Tno helpt scholen en schoolondersteunende instellingen hierbij. Twee voorbeelden: - Lang Leve de Liefde: Tno heeft en draagt nog steeds bij aan de ontwikkeling van lesmethoden (w.o. lang Leve de Liefde ) die leerlingen aanzet tot gebruik van voorbehoedmiddelen om soa s en tienerzwangerschappen te voorkomen. - Transferbevorderend leren: Tno heeft laten zien dat effectief onderwijs over bepaalde leefstijlthema s (bijv. veilig vrijen) tegelijkertijd preventieve effecten kan hebben op andere leefstijlthema s (bijv. gezonde voeding en overmatig alcoholgebruik), zonder dat hierover als zodanig is onderwezen. Tno is samen met Trimbos-instituut een project gestart om deze leerprincipes in te passen in het wijd verbreide curriculum De Gezonde School en Genotmiddelen. Gezond en veilig opgroeien Mevr. Dr. S.B. Detmar T / E

4 onderzoeksvragen van beleid en praktijk. Eventuele negatieve gevolgen van sport in de vorm van blessures moeten zoveel mogelijk voorkomen worden dan wel passende zorg krijgen. Dit geldt zowel voor breedtesport als topsport. Tno werkt daarom ook aan het optimaliseren van de sportzorg. Tno ontwikkelt inzicht in de oorzaken van blessures en preventieve maatregelen die blessures helpen voorkomen. Volwassenen en ouderen, Lang gezond en actief leven Goede gezondheid is een groot goed, dat burgers in staat stelt (lang) mee te doen in de samenleving. Gezond gedrag en een gezonde omgeving thuis, in de wijk, op het werk en in de sport zijn hiervoor een eerste vereiste en kunnen aandoeningen en de gevolgen ervan voorkomen of beperken. Samen met werkgevers en werknemers, gemeenten, ondernemers, preventie- en zorginstellingen en -professionals werkt Tno aan innovaties op deze terreinen. Deze stellen burgers in staat langer door te werken en thuis te wonen en zijn dan ook van groot maatschappelijk belang. Samenhang in de keten Preventie werkt het beste door samenhang te creëren. Daarom richt Tno zich niet alleen op de burger zelf, maar ook op de omgeving en personen die de gezondheid van risicogroepen (mede) beïnvloeden. Denk hierbij aan beleidsmakers bij gemeenten en zorginstellingen, professionals en praktijk- en brancheorganisaties. Tno initieert en faciliteert dat ontwikkelde interventies in beleid en praktijk worden toegepast in de leefomgeving en de keten waar dat het beste werkt en het meest duurzame effect sorteert. tno ontwikkelt, onderzoekt, valideert en implementeert samen met beleid en praktijk interventies op basis van drie kennislijnen. 1. Vitale burgers Door meer mensen te laten sporten en bewegen verbetert de vitaliteit van de Nederlanders. Werknemers die voldoende bewegen zijn gezonder, hebben minder kans op overgewicht en verzuimen minder vaak. Zij zijn daardoor beter en langer inzetbaar. Tno doet onderzoek naar (kosten)effectieve gezondheids-, beweeg- en leefstijlprogramma s op en om het werk om de vitaliteit van werknemers te verbeteren. Daaruit volgend advies op maat kan bijdragen aan de duurzame inzetbaarheid van het personeel en beantwoordt 2. Vitale omgeving Niet alleen de burger zelf, maar ook de omgeving is van belang bij een goede gezondheid. De omgeving moet burgers verleiden tot gezond gedrag en een verantwoorde actieve deelname in de maatschappij. Tno doet onderzoek naar (kosten-)effectieve strategieën om dat te bereiken, ondersteunt gemeenten en bedrijven met kennis over de ontwikkeling van een gezonde omgeving en werkt aan integrale oplossingen die het vitale verschil maken. 3. Meedoen Ouder worden in goede gezondheid is een groot goed en een succes van de economische en maatschappelijke ontwikkeling in de afgelopen eeuwen. De groeiende groep ouderen wil zelf zo lang mogelijk een aangenaam en waardevol leven leiden en mee blijven doen naar vermogen. Doch, ouderen kampen vaak met meerdere aandoeningen, waarmee de kwetsbaarheid toeneemt. Grote levensgebeurtenissen zoals partnerverlies, vallen en chirurgische ingrepen maar ook kleine, veelal opvolgende incidenten kunnen die zelfredzaamheid ingrijpend en zelfs onomkeerbaar verstoren. Tno ontwikkelt, valideert en implementeert in diverse samenwerkingsverbanden instrumenten en interventies die functionele achteruitgang tijdig signaleren, verergering voorkomen en de vitaliteit verbeteren. Ouderen leren doelgericht in hun eigen leefomgeving om te gaan met beperkingen en incidenten waardoor het leven aangenaam en waardevol blijft, ook op hoge leeftijd.

5 voorbeelden van onze projecten Meer ouderen laten profiteren van functionele training Functionele training is een oefenprogramma dat Nederlandse ouderen traint in de dagelijkse handelingen. Voorbeelden zijn traplopen, boodschappen doen, zich buitenshuis verplaatsen, opstaan vanuit een stoel of bed, etc. Training van deze handelingen vergroot de zelfredzaamheid en kwaliteit van leven. Door op maat, gevarieerd, complex en vooral ook intensief te trainen, kunnen ouderen zich ook redden als het even tegen zit. De bij de training opgebouwde reserves helpen bij het opvangen van lastige situaties en geven de ouderen meer zelfvertrouwen. Op deze manier houden ouderen de eigen regie in handen en kunnen ze naar eigen vermogen mee blijven doen in de maatschappij. Tno wil meer ouderen laten profiteren van functionele training en voert verschillende projecten uit om functionele training in verschillende sectoren binnen en buiten de zorg toe te passen en samen met anderen te implementeren. Zo worden bijvoorbeeld de kosten en baten van een individueel functioneel trainingsprogramma door een fysiotherapeut aan huis bij 75-plus ouderen met dreigend verlies van zelfredzaamheid onderzocht, als ook de kosten en baten van een specifiek functioneel trainingsprogramma bij ouderen die een grote operatie moeten ondergaan en risico lopen op complicaties. ten behoeve van een gezonde en leefbare wijk bevorderen. Een reeds beschikbare innovatie is de checklist Intersectorale Samenwerking (zie: doorontwikkeling en verbreding monitor Bewegen en Gezondheid naar Vitaliteit Tno meet continue het beweeggedrag van de Nederlandse bevolking en rapporteert daarover in de tweejaarlijkse Trendrapporten Bewegen en gezondheid: hoeveel Nederlanders bewegen genoeg?, wat zijn de trends? en wat is er nodig om op dit gebied vooruitgang te boeken?. Naast internetvragenlijsten ontwikkelt Tno in dat kader ook objectieve methoden om het beweeggedrag in doelgroepen te kwantificeren en zo een beter inzicht te krijgen hoe, wanneer en hoeveel mensen bewegen. Zo ontwikkelen RIVM en Tno samen een bredere monitor die de vitaliteit van de bevolking moet gaan volgen in de aanloop naar de Olympische Spelen van 2028, wanneer we Nederland optimaal fit en vitaal willen hebben. Lang, Gezond en Actief Leven Dhr. Dr. N.L.U. van Meeteren T E Intersectorale samenwerking Een gezonde en leefbare wijk wordt gezien als belangrijk middel om de gezondheid en kwaliteit van leven van burgers duurzaam te bevorderen, en verschillen tussen burgers te verkleinen. Voor fysieke en sociale veranderingen in de wijk is het van belang dat er tussen sectoren wordt samengewerkt, zoals ruimtelijke ordening, gezondheid en welzijn, maar ook sportverenigingen, scholen en werkgevers. Een belangrijke vraag hierbij is hoe deze intersectorale samenwerking geoptimaliseerd kan worden. Intersectorale samenwerking kan hierbij worden gedefinieerd als samenwerking binnen en tussen sectoren, die vaak geformaliseerd/ georganiseerd is en een gemeenschappelijk doel nastreeft. Tno doet onderzoek naar de (prioritaire) factoren die intersectorale samenwerking

6 TNO Levenslang Gezond Een aantal aandachtsgebieden zijn binnen beide thema s belegd. Een gezonde mond Het gebit is essentieel bij het kauwen, bijten, spreken, de esthetiek van het aangezicht en de kwaliteit van leven; mondgezondheid is dus van groot belang. Binnen tandheelkundig Nederland is Tno uniek in de uitvoering van grootschalig epidemiologisch onderzoek naar de prevalentie, incidentie en het verloop van mondziekten onder de bevolking. Hiermee worden de effecten van o.a. stelselwijzigingen in kaart gebracht en nieuw optredende bedreigingen voor de mondgezondheid, zoals tanderosie, vroegtijdig gesignaleerd. Kennis over beïnvloedbare determinanten van gebitsgezondheid wordt ingezet in interventies. Zo wordt onderzocht in hoeverre een voorlichtingsfilm aangeboden door consultatie-bureaumedewerkers over de verzorging van het kindergebit effectief is. Op deze manier draagt Tno bij aan verbeterde mondgezondheid van de populatie en verlaging van de tandheelkundige zorgkosten. Succesvol innoveren Het gebruik van een vernieuwing in de zorg of de introductie van een preventieve interventie staat of valt bij een systematische invoering. Om succesvol te zijn, is per fase in het invoeringsproces inzicht nodig in welke factoren de invoering bevorderen dan wel belemmeren. Tno doet onderzoek naar deze factoren, de effectiviteit van invoerstrategieën en de mate van verspreiding, adoptie, implementatie en continuering. Ook adviseert Tno over de invoerstrategie en begeleidt en evalueert het invoeringsproces. Door het combineren van onderzoek, advisering en training biedt Tno organisaties op maat gesneden oplossingen. Succesvol samenwerken Het oplossen van grote maatschappelijke vraagstukken in preventie en zorg vraagt om samenwerking tussen diverse partners uit beleid, onderzoek en (publieke èn private) praktijk (ook wel: BOP). In veel gevallen komt deze samenwerking helaas niet vanzelf tot stand; in andere gevallen komt de samenwerking tot een einde wanneer subsidies hiervoor eindigen. Tno doet daarom onderzoek naar factoren die het ontstaan en behoud van succesvolle samenwerking kunnen beïnvloeden en naar de competenties die de BOP-partijen nodig hebben om met succes te kunnen samenwerken.

7 Wat kan TNO voor u betekenen? Tno is de grootste onderzoeker op het gebied van preventieve zorg in Nederland. Tno is onafhankelijk en heeft een bewezen track record in multidisciplinair onderzoek. Het instituut heeft expertise in huis op het gebied van medische- gedragswetenschappen, gezondheidsbevordering, epidemiologie, gezondheidseconomie, ontwikkelingspsychologie, bewegingswetenschappen en mondzorg. Tno is verankerd in het beroepsveld en werkt samen met de academische wereld en strategische partners als het LUMC en AMC, Universiteit Maastricht, het Nederlands Jeugd Instituut (NJI), Nationaal Instituut Sport en Bewegen (NISB) en het RIVM. TNO.nl GEZOND Leven Tno initieert technologische en sociale innovatie voor een gezonde inrichting van ons leven en voor een vitale samenleving. Wassenaarseweg 56 Postbus CE Leiden (Gorter-gebouw) LevensLang GEZOND Dhr. Dr. N.L.U. van Meeteren T E

8

Gezonde Stad Kadernota Gezondheidsbeleid Rotterdam 2011-2014

Gezonde Stad Kadernota Gezondheidsbeleid Rotterdam 2011-2014 Gezonde Stad Kadernota Gezondheidsbeleid Rotterdam 2011-2014 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Samenvatting 6 Inleiding 8 1. Gezonde Basis 14 Een gezonde start in het leven 14 Gezond opgroeien 15 Centra voor Jeugd

Nadere informatie

Alles is. gezondheid. Het Nationaal Programma Preventie 2014-2016

Alles is. gezondheid. Het Nationaal Programma Preventie 2014-2016 Alles is gezondheid Het Nationaal Programma Preventie 2014-2016 Inhoud Deel 1 Het programma 3 1. Inleiding 2 2. Uitdagingen waar we voor staan 5 3. Uitgangspunten 7 4. stellingen 9 5. Gezondheidsachterstanden

Nadere informatie

Visiedocument. Preventieve Zorg voor Jeugd. JGZ als preventieve basis binnen de integrale zorg voor jeugd

Visiedocument. Preventieve Zorg voor Jeugd. JGZ als preventieve basis binnen de integrale zorg voor jeugd Visiedocument Preventieve Zorg voor Jeugd JGZ als preventieve basis binnen de integrale zorg voor jeugd Preventieve Zorg voor Jeugd Titel Preventieve Zorg voor Jeugd, JGZ als preventieve basis binnen de

Nadere informatie

Nota gezondheidsbeleid. regio Midden-Brabant

Nota gezondheidsbeleid. regio Midden-Brabant Nota gezondheidsbeleid regio Midden-Brabant 2014-2015 Gemeente Dongen Gemeente Gilze en Rijen Gemeente Goirle Gemeente Heusden Gemeente Hilvarenbeek Gemeente Loon op Zand Gemeente Oisterwijk Gemeente Tilburg

Nadere informatie

LANGER GEZOND LEVEN. Ook een kwestie van gezond gedrag. Oktober 2003

LANGER GEZOND LEVEN. Ook een kwestie van gezond gedrag. Oktober 2003 LANGER GEZOND LEVEN Ook een kwestie van gezond gedrag Oktober 2003 2 Inhoudsopgave Leeswijzer Deel I Volksgezondheid en gezond leven 1. Waarom een nota preventiebeleid? 1.1 Gezondheid belangrijk voor burger

Nadere informatie

Preventie in de zorg

Preventie in de zorg reventie Themarapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014 Themarapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014 Auteurs M. van den Berg (red.) N.A.M. Post H.H. Hamberg-van Reenen C.A. Baan C.G. Schoemaker

Nadere informatie

Investeren in opvoeden en opgroeien loont!

Investeren in opvoeden en opgroeien loont! Investeren in opvoeden en opgroeien loont! Kosteneffectiviteit van de preventie van pedagogische, psychosociale en psychosomatische problematiek door de jeugdgezondheidszorg Investeren in opvoeden en opgroeien

Nadere informatie

Handreikingen voor een multidisciplinaire aanpak

Handreikingen voor een multidisciplinaire aanpak Leefstijl en bewegen in de eerste lijn Handreikingen voor een multidisciplinaire aanpak Handreiking Auteur: dr. Marjan Hoeijmakers, ETC Tangram Eindredactie: Lidwien van Loon, Van Loon Arbeidsinpassing

Nadere informatie

Advies Vernieuwing leefstijlbeleid 2012-2015

Advies Vernieuwing leefstijlbeleid 2012-2015 Advies Vernieuwing leefstijlbeleid 2012-2015 Uitgebracht op verzoek van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Landelijk Overleg Thema-instituten [Webversie] 14 november 2011 Inhoudsopgave Managementsamenvatting...

Nadere informatie

Amsterdam samen gezonder

Amsterdam samen gezonder Amsterdam samen gezonder Vastberaden samen de gezondheid van Amsterdammers verbeteren Convenant tussen: Gemeente Amsterdam Stadsregio Amsterdam Achmea 2011-2015 Introductie In het najaar van 2011 loopt

Nadere informatie

Preventie kan effectiever!

Preventie kan effectiever! >±H ±< >±H ±< >±H ±< >±H ±< overzichtstudies >±H ±< Preventie kan effectiever! >±H ±< >±H ±< Deelnamebereidheid en deelnametrouw >±H ±< aan preventieprogramma s in de zorg >±H ±< NIVEL 2012 Berber Koopmans

Nadere informatie

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad Doen wat nodig is Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad 1 Voorwoord Een verandering start je niet alleen. Die moet ontstaan in de stad, bij en met de partners

Nadere informatie

Handreiking. Verantwoord gebruik van vragenlijsten in de jeugdgezondheidszorg

Handreiking. Verantwoord gebruik van vragenlijsten in de jeugdgezondheidszorg Handreiking Verantwoord gebruik van vragenlijsten in de jeugdgezondheidszorg Titel Verantwoord gebruik van vragenlijsten in de jeugdgezondheidszorg Een handreiking Een uitgave van Nederlands Centrum Jeugdgezondheid

Nadere informatie

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Mei 2014 Voorwoord Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle ondersteuning, hulp en zorg aan kinderen en gezinnen bij opgroei en opvoedproblemen. De

Nadere informatie

Zorg voor gezondheid

Zorg voor gezondheid Zorg voor gezondheid Zorg voor gezondheid Volksgezondheid toekomst verkenning 2006 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Met medewerking van: Algemene en categorale ziekenhuizen Academisch Medisch

Nadere informatie

Rapport. Van preventie verzekerd

Rapport. Van preventie verzekerd Rapport Van preventie verzekerd Rapport Van preventie verzekerd Op 16 juli 2007 uitgebracht aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Publicatienummer Uitgave College voor zorgverzekeringen

Nadere informatie

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Inleiding: Waarom dit document? In het kader van de bezuinigingen en Welzijn Nieuwe Stijl vinden zowel de gemeente Raalte als Landstede Welzijn een heroverweging

Nadere informatie

Handreiking. De JGZ in beeld bij adolescenten. Samen bouwen aan gezondheid en gezond gedrag voor duurzame participatie van jongeren

Handreiking. De JGZ in beeld bij adolescenten. Samen bouwen aan gezondheid en gezond gedrag voor duurzame participatie van jongeren Handreiking De JGZ in beeld bij adolescenten Samen bouwen aan gezondheid en gezond gedrag voor duurzame participatie van jongeren Stuurgroep Ans Engelmans, GGD Gooi & Vechtstreek Anne Derksen, VNG Siewert

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage Gemeente Utrecht. Uit de zorg, in beweging!

Onderzoeksrapportage Gemeente Utrecht. Uit de zorg, in beweging! Onderzoeksrapportage Gemeente Utrecht Uit de zorg, in beweging! Mei 2013 Onderzoeksrapportage Gemeente Utrecht Uit de zorg, in beweging! Wij danken alle betrokkenen voor hun bijdrage aan de totstandkoming

Nadere informatie

kennissynthese Gezondheidsvaardigheden Niet voor iedereen vanzelfsprekend Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg

kennissynthese Gezondheidsvaardigheden Niet voor iedereen vanzelfsprekend Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg Postadres Bezoekadres Telefoon Fax Website Postbus 1568, 3500 BN Utrecht Otterstraat 118-124, Utrecht 030 27 29 700 030 27 29 729 www.nivel.nl

Nadere informatie

Business case PreventieConsult CMR

Business case PreventieConsult CMR Business case PreventieConsult CMR Business case PreventieConsult CMR In opdracht van de partners van het PreventieConsult Ede, april 2013 Contact VitaValley / Vital Innovators Zonneoordlaan 17 6718 TK

Nadere informatie

Inhoudelijke samenhang gezondheidsbevorderende interventies. Centrum Gezond Leven

Inhoudelijke samenhang gezondheidsbevorderende interventies. Centrum Gezond Leven RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Centrum Gezond Leven Postbus 1 3720 BA Bilthoven www.loketgezondleven.nl Inhoudelijke samenhang gezondheidsbevorderende interventies Centrum Gezond Leven

Nadere informatie

Huisarts & Gemeente. Samen werken in de wijk

Huisarts & Gemeente. Samen werken in de wijk Huisarts & Gemeente Samen werken in de wijk 2 Inhoudsopgave 1 Doel van deze werkmap 3 2 Kennismaken 6 3 Checklist: werkt u al samen? 15 4 Raakvlakken voor samenwerking 19 5 Tips voor samenwerking 29 Bijlage

Nadere informatie

Jaarplan William Schrikker Groep 2015

Jaarplan William Schrikker Groep 2015 Jaarplan William Schrikker Groep 2015 WE ZIJN ER ALS HET MOET, OOK IN 2015 EN ZEKER OOK VOOR UW GEMEENTE! 2 Jaarverslag Jaarplan 2015 2012 William Schrikker Groep Jeugdbescherming Voorwoord Geachte lezer,

Nadere informatie

Samen werken in de wijk

Samen werken in de wijk Samen werken in de wijk 2 Inhoudsopgave 1 Doel van deze werkmap 3 2 Kennismaken 6 3 Checklist: werkt u al samen? 15 4 Raakvlakken voor samenwerking 19 5 Tips voor samenwerking 29 Bijlage A - Gezamenlijke

Nadere informatie

Het Chronic Care Model in Nederland

Het Chronic Care Model in Nederland Het Chronic Care Model in Nederland drs. M.E.M. Huijben Achtergrondstudie uitgebracht door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg bij het advies Bekwaam is bevoegd. Den Haag, 2011 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Zorgmodule Zelfmanagement 1.0

Zorgmodule Zelfmanagement 1.0 Zorgmodule Zelfmanagement 1.0 Het ondersteunen van eigen regie bij mensen met één of meerdere chronische ziekten In opdracht van Coördinatieplatform Zorgstandaarden en het Kwaliteitsinstituut Ministerie

Nadere informatie

Ieder Kind Wint. Zorg voor de toekomst

Ieder Kind Wint. Zorg voor de toekomst Ieder Kind Wint Zorg voor de toekomst Rotterdams Programma 2011-2014 Inhouds opgave Woord vooraf 3 1. Ieder kind wint 4 1.1 Wat we tot nu toe hebben bereikt 4 1.2 Visie: ouders eerst, professionals dichtbij

Nadere informatie

Naar nieuwe zorg en zorgberoepen: de contouren

Naar nieuwe zorg en zorgberoepen: de contouren Naar nieuwe zorg en zorgberoepen: de contouren Naar nieuwe zorg en zorgberoepen: de contouren Colofon Auteurs Dr. Marian Kaljouw en Dr. Katja van Vliet Onder redactie van De Commissie Innovatie Zorgberoepen

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie