INHOUD. Voorwoord InkomstEN 8 3. BESTEDINGEN 14. BIJLAGE: cijfers goede doelen BIJLAGE: Deelnemers onderzoek

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHOUD. Voorwoord 5. 2. InkomstEN 8 3. BESTEDINGEN 14. BIJLAGE: cijfers goede doelen 2012 22 BIJLAGE: Deelnemers onderzoek 2012 24"

Transcriptie

1 goede doelen rapport 2013

2 INHOUD Voorwoord 5 1. ONDERZOEK 6 2. InkomstEN 8 3. BESTEDINGEN GOEDE DOELEN ALS WERKGEVEr ONDERZOEK NAAR TWINTIG GROTE VFI-LEDEN 21 BIJLAGE: cijfers goede doelen BIJLAGE: Deelnemers onderzoek Projecten INNOVATIE

3 4 GOEDE DOELEN RAPPORT 2013 GOEDE DOELEN RAPPORT VOORWOORD Het Goede Doelen Rapport doet al jaren verslag van de algemene financiële ontwikkelingen bij de goede doelen die lid zijn van VFI brancheorganisatie van goede doelen. Zij vertegenwoordigen in financiële termen ongeveer twee derde van de goededoelensector in Nederland. Het werk en de werkwijze van goede doelen staan in toenemende mate in de belangstelling van media, publiek, bedrijfsleven, politiek en overheid. Hoofdoorzaak daarvan is dat deze organisaties in staat zijn om met steun van brede lagen van de bevolking, loterijen en bedrijven een zichtbare bijdrage aan een betere samenleving te leveren. Voor deze organisaties die gebouwd zijn op vertrouwen geldt dat hun werkwijze moet worden begrepen en geaccepteerd. Doen wat je zegt en zeggen wat je doet zijn principes die elke dag moeten worden nagekomen. Transparantie, toegankelijkheid en verantwoording afleggen zijn daarbij onmisbaar. Regels voor goed bestuur in de brede zin van het woord zijn al jaren leidend voor het gedrag van vele goede doelen. Ruim 300 organisaties volgen de principes van de Code Wijffels*, die sinds 2008 via het CBFkeurmerk onafhankelijk worden getoetst. Het is voor deze organisaties belangrijk dat zoveel mogelijk van de andere honderden goede doelen dezelfde spelregels volgen. Voor de donateur schept dat helderheid en de kans dat door een ongeluk bij een goed doel de rest onterecht wordt besmet wordt kleiner. VFI zet zich daarvoor in. Regelmatig komt het verwijt van de strijkstok langs. Met de strijkstok bedoelt men onnodige kosten die door goede doelen worden gemaakt en niet aan het eigenlijke goede doel worden besteed. Goede doelen die op een professionele manier werken, maken kosten: voor fondsenwerving en voor een zorgvuldige besteding. Ze maken kosten ten behoeve van het uiteindelijke goede doel door kwaliteit te leveren. Gratis bestaat niet! De goede doelen in dit rapport zijn open over hun kosten fondsenwerving, salarissen die worden betaald en over reserves die er zijn, omdat een zorgvuldige besteding dat vraagt. VFI brancheorganisatie van goede doelen Wat zijn de actuele ontwikkelingen? Voor goede doelen is de rol van de overheid belangrijk. Zij moeten rekening houden met een overheid die de zorg voor mens, dier, milieu en natuur meer en meer aan de maatschappij zelf overlaat. De rol van goede doelen wordt in dat licht alleen maar belangrijker. De overheid moet er dan wel voor zorgen dat maatschappelijke organisaties, zoals goede doelen, die rol ook waar kunnen maken: ruimte voor fondsenwerving, voor goededoelenloterijen en goede fiscale maatregelen die geven aantrekkelijk maken. Goede doelen moeten zich aanpassen aan nieuwe omstandigheden. Veranderingen door internet en nieuwe communicatiemogelijkheden, effecten van de economische crisis, andere behoeften van de donateur en beneficiant (de ontvanger) vragen nieuwe antwoorden. Innovatie staat hoog op de agenda. In deze editie brengen we in beeld hoe de goede doelen dat doen. De ruim 120 organisaties die aangesloten zijn bij VFI, zijn op allerlei terreinen actief. Van gezondheid tot internationale hulp. Van cultuur tot dierenbelangen. Samen zijn zij verantwoordelijk voor ruim tweederde van de bestedingen voor goede doelen door Nederlandse organisaties. Belangenbehartiging, zelfregulering en dienstverlening aan haar leden: dat zijn de belangrijkste taken van VFI. VFI zet zich in voor de ontwikkeling van maatschappelijk draagvlak en publieksvertrouwen en is, verenigd in de stichting Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF) met onder andere de partnerorganisaties voor de kerken en vermogensfondsen, een actieve gesprekspartner van de overheid. Gosse Bosma Directeur VFI *De Code Wijffels (bekend als de code Goed Bestuur en genoemd naar de samensteller) gaat over het besturen van goede doelen, het toezicht houden daarop en verantwoording afleggen daarover. Deze is op initiatief van VFI tot stand gekomen.

4 6 GOEDE DOELEN RAPPORT 2013 GOEDE DOELEN RAPPORT ONDERZOEK Opzet onderzoek en analyse deelnemers VFI brancheorganisatie van goede doelen geeft jaarlijks een cijfermatig inzicht in de ontwikkelingen bij haar leden. Mazars Accountants en Belastingadviseurs heeft de gegevens verzameld en geanalyseerd. Net als vorig jaar zijn eerst de gegevens van twintig grote VFI-lidorganisaties verzameld. Zo is al ruim voor het verschijnen van het Goede Doelen Rapport een indruk ontstaan van de ontwikkelingen in de sector in Enkele resultaten van dit eerste onderzoek zijn ook opgenomen in dit Goede Doelen Rapport. 93 Van de 126 VFI-leden hebben deelgenomen aan het onderzoek. Dit is 74% van het ledenbestand. De samenstelling van de groep deelnemers is niet ieder jaar hetzelfde. Hierdoor wijken de cijfers over 2011, zoals die in dit Goede Doelen Rapport staan vermeld, iets af van de cijfers in het Goede Doelen Rapport over DEELNAME 2012 In de goededoelensector zijn vier verschillende aandachtsgebieden aan te wijzen: gezondheid, welzijn & cultuur, internationale hulp en natuur, milieu & dieren. De meeste organisaties concentreren zich op één aandachtsgebied. Sommige hebben een gemengd profiel, zoals bijvoorbeeld het Nederlandse Rode Kruis, dat actief is op het gebied van gezondheid, welzijn en internationale (nood)hulp. De omvangcategorie is vastgesteld op basis van de inkomsten van een organisatie. Op pagina 24 van dit rapport staat een overzicht van alle deelnemende organisaties met daarbij vermeld de omvangcategorie en het aandachtsgebied waartoe zij behoren. FIG. 1.2 DEELNAME NAAR OMVANG FIG. 1.1 AANTAL ORGANISATIES IN HET ONDERZOEK 74% 96% 79% Grote organisaties: meer dan 20 mln totale inkomsten Middelgrote organisaties: 5-20 mln totale inkomsten Kleine organisaties: minder dan 5 mln totale inkomsten 59% 93 Deelnemende VFI-leden Totaal Groot Middel Klein FIG. 1.3 DEELNAME NAAR AANDACHTSGEBIED 69% 86% 79% 62% Gezondheid Internationale hulp Natuur, milieu & dieren Welzijn & cultuur 33 Niet-deelnemende VFI-leden Grote en middelgrote organisaties zijn, als ieder jaar, goed vertegenwoordigd in het onderzoek (respectievelijk 96% en 79%). Voor wat betreft het aandachtsgebied zijn organisaties actief in de internationale hulpverlening naar verhouding het best vertegenwoordigd met 86%. Kleine organisaties (59%) en organisaties in de categorieën welzijn & cultuur (62%) en gezondheid (69%) zijn minder goed vertegenwoordigd. Binnen de omvangcategorieën is sprake van een grote diversiteit. De meeste grote organisaties horen tot de categorie internationale hulp. Bij gezondheid domineren kleine organisaties het beeld.

5 8 GOEDE DOELEN RAPPORT 2013 GOEDE DOELEN RAPPORT INKOMSTEN TOTALE INKOMSTEN FIG. 2.3 INKOMSTENBRONNEN 2012 De totale inkomsten van de deelnemende goede doelen bedroegen in ,3 miljard euro, ten opzichte van 2,2 miljard in 2011: een toename van 5,1 %. Een toename trad op bij de grote organisaties (6,5%) en de middelgrote organisaties (1,6%), maar niet bij de kleine organisaties (-7,2%). De totale inkomsten namen toe bij alle aandachtsgebieden: bij de gezondheidsorganisaties met 9,, bij de internationale hulporganisaties met 1,5%, bij natuur, milieu & dieren met 4% en bij welzijn & cultuur was sprake van een toename van 10,. Subsidies Eigen fondsenwerving 42% 15% Acties derden Beleggingen 2011/2012 2,2mld 2,3 mld +5, Gezamelijke acties 37% 4% 2% Overig Inkomstenbronnen: Eigen fondsenwerving Gezamenlijke acties Acties derden Subsidies Beleggingen Overig FIG. 2.1 TOE-/AFNAME INKOMSTEN NAAR AANDACHTSGEBIED +9, +1,5% +4, +10, Gezamenlijk haalden de goede doelen hun inkomsten voor ongeveer 42% uit eigen wervingsactiviteiten en 37% uit subsidies. Bij alle aandachtsgebieden nam het aandeel van eigen fondsenwerving in de totale inkomsten in 2012 licht af ten opzichte van 2011: bij gezondheid van 75% naar 7, bij natuur, milieu & dieren van 52% naar 49%, bij internationale hulp van 42% naar 4 en bij welzijn & cultuur van 26% naar 2. 0,4 mld FIG. 2.2 TOE-/AFNAME INKOMSTEN NAAR OMVANG 1,1 mld 0,2 mld 0,5 mld +6,5% +1,6% -7,2% Groot Middel Klein 1,8 mld 0,4 mld 0,1 mld De subsidie-inkomsten namen voor alle deelnemende organisaties samen toe met 13,7% ten opzichte van 2011, een bedrag van circa 100 miljoen euro. Het sterkst was deze toename bij internationale hulp (19,5%) en gezondheid (18,). Bij natuur, milieu & dieren was sprake van een toename van 6,8% en bij welzijn & cultuur van 7,4%. Deze toename van subsidie-inkomsten lijkt moeilijk te rijmen met de verwachte bezuinigingen door de overheid. De verwachting was immers een verdere afname van subsidies. De subsidie-inkomsten namen echter alleen toe bij de grote organisaties (17,6%), terwijl bij middelgrote en kleine organisaties sprake was van een afname (respectievelijk -5,6% en -26,9%). De gestegen subsidie-inkomsten kwamen bovendien voor driekwart ten goede aan een paar grote organisaties werkzaam op het gebied van internationale hulp. Het betrof voor deze organisaties een toename van subsidies ten opzichte van 2011, waarmee de subsidie-inkomsten voor hen echter nog steeds beduidend lager waren dan in Voor deze organisaties was 2011 een overgangsjaar. In het kader van het Medefinancieringsstelsel 2011 t/m 2015 (MFS II) werd hen door de overheid voor de komende jaren minder subsidie in het vooruitzicht gesteld, waardoor zij zich in 2011 genoodzaakt zagen bestaande contracten met beneficianten dan wel partners af te bouwen en terughoudend waren met het aangaan van nieuwe verplichtingen. Aangezien een subsidie alleen wordt verstrekt als daar een verplichting tegenover staat, had dit een dip in de subsidieinkomsten in 2011 tot gevolg.

6 10 GOEDE DOELEN RAPPORT 2013 GOEDE DOELEN RAPPORT FIG. 2.4 INKOMSTENBRONNEN NAAR OMVANG FONDSENWERVING Eigen fondsenwerving Gezamenlijke acties Acties derden Subsidies Beleggingen Overig FIG. 2.5 INKOMSTENBRONNEN NAAR AANDACHTSGEBIED Eigen fondsenwerving Gezamenlijke acties Acties derden Subsidies Beleggingen Overig 39% 15% 4 4% 2% 7 Groot Middel Klein 7% 16% 6% % % 5% 4% 49% 17% 2 7% 6% 7 16% 6% 5% Vooral voor organisaties op het gebied van internationale hulp en welzijn & cultuur zijn subsidies belangrijk, zij bedroegen respectievelijk 37% en 59% van de inkomsten. Voor gezondheid en natuur, milieu & dieren is het aandeel van subsidies in de totale inkomsten kleiner, respectievelijk 16% en 2. Ook de inkomsten uit acties derden, waaronder de afdrachten van de goededoelenloterijen, zijn van groot belang. In 2012 was hiermee een bedrag van 338 miljoen gemoeid. De afdrachten staan echter voor een groot aantal organisaties onder druk door toenemende concurrentie op de loterijenmarkt. De inkomsten uit acties derden in 2012 zijn ten opzichte van 2011 met 7,2% gedaald. De beleggingsopbrengsten zijn in 2012 toegenomen met 14, van 35 naar 85 miljoen euro. De toename van beleggingsopbrengsten deed zich voor bij alle omvangcategorieën. Wel is het zo dat 7 van de toename kan worden toegerekend aan een paar grote organisaties. Het gaat overigens hoofdzakelijk om een waardevermeerdering van beleggingen op papier (de zogenaamde ongerealiseerde koersresultaten). Verder valt op dat veel organisaties in 2012 hun beleggingen in effecten omzetten in liquiditeiten. 24% 9% 59% 5% In totaal zijn de inkomsten uit eigen fondsenwerving gedaald met 0,9% van 962 miljoen naar 953 miljoen euro. Alleen bij de grote organisaties namen de inkomsten uit eigen fondsenwerving licht toe (0,2%). Bij middelgrote en kleine organisaties was sprake van een daling (respectievelijk -2,2% en -9,4%). De afname van de inkomsten uit eigen fondsenwerving werd ondermeer veroorzaakt door een afname van de inkomsten uit sponsoring (-18,), een afname van de inkomsten uit nalatenschappen (-6,5%) en een afname van de inkomsten uit collecten (-7,6%). De daling van de inkomsten uit sponsoring lijkt te verklaren door de economische crisis waarin Nederland verkeert. FIG. 2.6 EIGEN FONDSENWERVING NAAR WERVINGSKANAAL Collecten Donaties en giften Contributies 1 Sponsoring 2% Nalatenschappen Eigen loterijen 4% 59% 2 Verkoop goederen Overige baten Wervingskanalen: Collecten Donaties en giften Contributies Sponsoring Nalatenschappen Eigen loterijen Verkoop goederen Overige baten De daling van de inkomsten uit collecten die in 2010 is begonnen, zette zich voort (-7%). De inkomsten uit contributies (-1,5%) zijn ook opnieuw afgenomen, wat strookt met de afname van de ledenaantallen. De inkomsten uit donaties en giften zijn echter opnieuw gestegen ten opzichte van het vorige jaar van 547 miljoen naar 558 miljoen euro (1,9%), waardoor de daling van de inkomsten uit eigen fondsenwerving beperkt is gebleven. De gezondheidsorganisaties ontvingen ruim 78% van al het geld dat via collectes werd opgehaald. De internationale hulporganisaties ontvingen samen met de gezondheidsorganisaties in 2012 het grootste aandeel van het totaal aan inkomsten uit nalatenschappen, beide 38%. Natuur, milieu & dieren ontving 1 en welzijn & cultuur 1. De afname van sponsorbijdragen deed zich voor in alle omvangcategorieën, maar was het grootst bij de kleine organisaties (-26%). De verschillen tussen de aandachtsgebieden zijn hier groot. Bij internationale hulp namen de sponsorinkomsten licht toe met 1,7%. Bij de andere aandachtsgebieden was sprake van een afname: bij gezondheid met 68%, bij natuur, milieu & dieren met 25% en bij welzijn & cultuur met 15%.

7 12 GOEDE DOELEN RAPPORT 2013 GOEDE DOELEN RAPPORT FIG. 2.7 TOE-/AFNAME INKOMSTEN EIGEN FONDSENWERVING NAAR AANDACHTSGEBIED +3, -2,7% -3, -1, 0,3 mld 0,4 mld 0,1 mld 0,1 mld LEDEN EN DONATEURS Figuur 2.10 laat zien hoe het totaal aantal leden en donateurs in 2012 is verdeeld over de vier aandachtsgebieden. Figuren 2.11 en 2.12 tonen de ontwikkeling van de aantallen leden en donateurs bij de 77 organisaties, waarvan zowel over 2011 als over 2012 gegevens beschikbaar waren, de zogenaamde homogene groep. In totaal is voor deze homogene groep het aantal leden en donateurs afgenomen met 2,4%. In alle categorieën was sprake van een afname, maar deze was het grootst bij internationale hulp (-3,8%). Bij gezondheid was sprake van een afname van 1,7%, bij natuur, milieu & dieren van 1,8% en bij welzijn & cultuur van 1,4%. Bij kleine organisaties daalde het aantal leden en donateurs het meest met 6,9%, gevolgd door middelgrote organisaties (5,2%) en grote organisaties (1,4%). FIG LEDEN EN DONATEURS 2012 TOTAAL FIG. 2.8 TOE-/AFNAME INKOMSTEN EIGEN FONDSENWERVING NAAR OMVANG +0,2% -2,2% -9,4% 3 28% Groot Middel Klein 2 0,7 mld 0,2 mld 0,06 mld 16% FIG LEDEN EN DONATEURS NAAR OMVANG FIG. 2.9 INKOMSTEN EIGEN FONDSENWERVING NAAR AANDACHTSGEBIED EN NAAR OMVANG Groot Middel Klein 2011/2012-1,4% Groot -5,2% Middel -6,9% Klein Collecten 12% 4% 1 9% Homogene groep Donaties en giften Contributies 57% 7 6% % 19% 58% % 4% FIG LEDEN EN DONATEURS NAAR AANDACHTSGEBIED Sponsoring 4% 2% Nalatenschappen 25% 17% 2 16% 2 19% 1-1,7% -3,8% -1,8% -1,4% Eigen loterijen Verkoop goederen 2% 2% 2011/2012 Homogene groep Overige baten 2% 2% 2% 7% 4% 16%

8 14 GOEDE DOELEN RAPPORT 2013 GOEDE DOELEN RAPPORT BESTEDINGEN Goede doelen hebben in ,2% meer aan hun doel kunnen besteden dan in Zij besteedden samen bijna 2 miljard euro aan maatschappelijke doelen. Alleen bij de grote organisaties was sprake van een toename (6,2%). Bij de middelgrote organisaties daalde de doelbesteding met 3,2% en bij de kleine organisaties met 4,8%. De doelbesteding nam toe bij alle aandachtsgebieden. De stijging was het grootst bij gezondheid (8,2%), daarna volgt welzijn & cultuur (5%). Bij internationale hulp en natuur, milieu & dieren nam de doelbesteding toe met krap. De omvang van de doelbesteding in verhouding tot de totale inkomsten lag op 89%. Bij grote organisaties was dit 9, bij middelgrote organisaties 84% en bij kleine organisaties 79%. DOELBESTEDINGEN Doelbestedingen 2012, afgezet tegen de totale inkomsten Verbeteren en beschermen leefomgeving 7% Overig FIG. 3.3 DOELBESTEDING NAAR ACTIVITEIT 6% 67% Hulp aan individuen en groepen 7% Bevorderen kennisontwikkeling/ onderzoek 89% Cultureel erfgoed en culturele ontwikkeling Voorlichting 8% FIG. 3.1 TOE-/AFNAME DOELBESTEDING NAAR AANDACHTSGEBIED 2011/ ,2% + 3, + 3, + 5, Belangenbehartiging/lobby 4% 0,3 mld 1,0 mld 0,2 mld 0,5 mld Activiteiten: Hulp aan individuen en groepen Bevorderen kennisontwikkeling/onderzoek Voorlichting Belangenbehartiging/lobby Cultureel erfgoed en culturele ontwikkeling Verbeteren en beschermen leefomgeving Overig FIG. 3.2 TOE-/AFNAME DOELBESTEDING NAAR OMVANG 2011/ ,2% -3,2% -4,8% Groot Middel Klein 1,6 mld 0,3 mld 0,1 mld

9 16 GOEDE DOELEN RAPPORT 2013 GOEDE DOELEN RAPPORT Goede doelen ontplooien een veelheid aan activiteiten, waarvan (directe) hulp aan groepen en individuen (in geld uitgedrukt) de belangrijkste is. Figuur 3.4 laat zien hoe verschillend de aard van de bestedingen is. Internationale hulp spendeerde zo n 82% van het budget aan directe hulp en welzijn & cultuur 85%. Voor gezondheidsorganisaties was het faciliteren van wetenschappelijk onderzoek de belangrijkste bestedingscategorie (4), gevolgd door hulp (3) en voorlichting (16%). Natuurorganisaties richten zich niet op directe hulpverlening aan personen. Zij investeerden 68% van het budget in de leefomgeving en besteedden 2 aan voorlichting. Ten opzichte van 2011 zijn, in de verdeling van de doelbesteding, slechts verschuivingen van enkele procenten zichtbaar. FIG. 3.4 DOELBESTEDING NAAR AANDACHTSGEBIED 4% Kosten beheer & administratie 0,1 mld +3,2% 2011/ ,8% FIG. 3.5 TOE-/AFNAME DOELBESTEDING EN KOSTEN 8% Wervingskosten 0,2 mld +0,6% 88% Doelbesteding 2,0 mld +4,2% Hulp aan individuen en groepen 3 82% 85% Bevorderen kennisontwikkeling/onderzoek 4 FIG. 3.6 DOELBESTEDING EN KOSTEN NAAR OMVANG Voorlichting 16% 5% 2 Belangenbehartiging/lobby 5% 6% 2% Groot Middel Klein Cultureel erfgoed en culturele ontwikkeling 4% Verbeteren en beschermen leefomgeving 68% Doelbesteding 9 84% 79% Overig 9% 6% 2% 6% Kosten beheer & administratie 6% 7% Wervingskosten 7% 1 14% FIG. 3.7 DOELBESTEDING EN KOSTEN NAAR AANDACHTSGEBIED DOELBESTEDING, KOSTEN BEHEER & ADMINISTRATIE EN FONDSENWERVING In 2012 is 4,2% meer aan het doel besteed dan in 2011, de kosten voor beheer en administratie zijn toegenomen met ruim en de wervingskosten zijn toegenomen met een half procent. Kleine en middelgrote organisaties besteedden verhoudingsgewijs meer aan fondsenwerving en beheer en administratie dan grote organisaties. Deze kosten bedroegen bij kleine organisaties 2 van de totale bestedingen, bij middelgrote organisaties 16% en bij grote organisaties 1. Doelbesteding Kosten beheer & administratie Wervingskosten 8 5% 12% 9 7% 85% 4% 1 92% 5%

10 18 GOEDE DOELEN RAPPORT 2013 GOEDE DOELEN RAPPORT GOEDE DOELEN ALS WERKGEVER inkomsten en kosten EIGEN FONDSENWERVING Tegenover de inkomsten uit eigen fondsenwerving staan de kosten van eigen fondsenwerving. Deze kosten mogen volgens de regels van het Centraal Bureau Fondsenwerving niet hoger zijn dan gemiddeld 25% van de inkomsten over een periode van drie jaar. In 2012 bedroegen de kosten gemiddeld 16,4% van de inkomsten eigen fondsenwerving, iets hoger dan in 2011 toen het percentage 15,9% was. Het kostenpercentage varieerde van 16% bij grote organisaties tot bijna 18% bij kleine organisaties en van 15% bij internationale hulp tot bijna 2 bij natuur, milieu & dieren. Bij natuur, milieu & dieren was sprake van een toename van. De kosten ofwel de investeringen in eigen fondsenwerving zijn toegenomen met 0,5%. Hier tegenover stond een afname van de inkomsten uit eigen fondsenwerving van 0,9%. Dankzij een iets grotere investering in eigen fondsenwerving dan in zijn de inkomsten uit fondsenwerving bijna op hetzelfde niveau als in 2011 gebleven. Bij VFI aangesloten goede doelen volgen de in 2005 vastgestelde beloningsregeling voor directeuren. Deze is gebaseerd op de - door de commissie Wijffels opgestelde - Code Goed Bestuur voor goede doelen en houdt rekening met de omvang en complexiteit van de organisatie. Het maximumsalaris is afgeleid van het maximum dat geldt voor rijksambtenaren. Het gemiddelde jaarinkomen van een directeur (bestaande uit brutosalaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en eventuele variabele beloning) was in 2012 voor 91 van de deelnemende organisaties op fulltime basis euro. Twee organisaties hadden geen bezoldigde directie. FIG. 4.1 GEMIDDELD JAARINKOMEN DIRECTEUR Baten 84% Kosten 16% FIG. 3.8 KOSTEN EN BATEN NAAR OMVANG Groot Middel Klein Groot Middel Klein Baten 84% 8 82% NAAR AANDACHTSGEBIED NAAR OMVANG Kosten 16% 17% 18% FIG. 3.9 KOSTEN EN BATEN NAAR AANDACHTSGEBIED Baten 84% 85% 8 8 Kosten 16% 15% 2 17%

11 20 GOEDE DOELEN RAPPORT 2013 GOEDE DOELEN RAPPORT ONDERZOEK NAAR TWINTIG GROTE VFI-LEDEN In 2012 telden de aan het onderzoek deelnemende goede doelen een kleine betaalde voltijdbanen (fte), waarvan de helft in het aandachtsgebied welzijn & cultuur: het Leger des Heils is de grootste werkgever onder de VFI-leden. In de internationale hulp is een derde van de banen te vinden. Naast de betaalde medewerkers zijn er honderdduizenden vrijwilligers en collectanten actief. Bij welzijn & cultuur zijn veruit de meeste vrijwilligers actief. De gezondheidsorganisaties hebben het grootste aantal collectanten aan zich verbonden. Vooruitlopend op het sectoronderzoek naar alle VFI-leden heeft Mazars een aantal kengetallen van twintig grote organisaties op een rijtje gezet. De resultaten van dit vooronderzoek zijn in lijn met de cijfers van het complete onderzoek. De totale inkomsten namen toe met 7% (1,5 miljard euro), wat meer dan de stijging voor alle organisaties met 5%. De inkomsten uit eigen fondsenwerving namen, ondanks de economische crisis, slechts af met, vergelijkbaar met de daling voor alle organisaties. De opbrengsten uit sponsoring door bedrijven zijn voor de twintig grote leden zelfs gestegen, terwijl alle grote organisaties samen in het complete onderzoek een daling laten zien. De inkomsten uit subsidies namen toe, in lijn met het complete onderzoek. Ook de toename aan doelbesteding onder deze twintig grote organisaties lag met 5% dichtbij de 4,2% waarmee de doelbesteding voor de hele groep toenam. Het onderzoek laat zien dat de resultaten van deze twintig organisaties onderling sterk variëren. FIG. 4.2 AANTAL MEDEWERKERS BETAALD TOTALE INKOMSTEN UIT EIGEN FONDSENWERVING DOELBESTEDING FIG. 4.3 AANTAL MEDEWERKERS ONBETAALD / AANTAL COLLECTANTEN NAAR AANDACHTSGEBIED 1 16% 68% 7% 28% 8% 57% NAAR AANDACHTSGEBIED Medewerkers Collectanten 84% 1 NAAR OMVANG 76% 9% 14% Leger des Heils Cordaid Oxfam Novib Natuurmonumenten KWF Kankerbestrijding Rode Kruis Unicef Wereld Natuur Fonds Kerk in Actie Plan Nederland Prins Bernhard Cultuurfonds Nederlandse Hartstichting Stichting Woord en Daad SOS Kinderdorpen KNCV Tuberculosefonds Amnesty International VluchtelingenWerk Nederland Greenpeace Terre des Hommes Nederland Aids Fonds +6,8% -0,8% +5,6% x x x ,8% 15,8% 20,9% 10, 9,7% -15,7% -5,5% -0, -26,7% 6,4% 55,5% 14,8% -7,6% -1,6% 25, -6,7% -8,2% -4,6% 25,9% 8,8% ,4% -18,8% 12,4% -3,8% 9,7% -20,2% -4, -2,9% -8,2% 1, 5, 5,9% -5,8% 10,9% -18,2% -8, 3,7% -5,8% 13,7% -3,5% , 3,9% 33,8% 8, 7,8% -17,5% -5, -4,7% -12, 9,6% -11,7% 31,4% 1,7% -16, 21,5% -2,7% -8,8% 3,8% 14,6% 9,6%

12 22 GOEDE DOELEN RAPPORT 2013 GOEDE DOELEN RAPPORT BIJLAGE: CIJFERS GOEDE DOELEN 2012 Tabel 1 Inkomstenbron onderverdeeld naar inkomstenbron / naar omvang Inkomsten (*1000) (n=93) Groot Middel Klein Totaal I Gezondheid II Internationale hulpverlening III Natuur, milieu & dieren IV Welzijn & Cultuur Grote organisaties: meer dan 20 mln totale inkomsten Middelgrote organisaties: 5-20 mln totale inkomsten Kleine organisaties: minder dan 5 mln totale inkomsten Eigen fondsenwerving Gezamenlijke acties Acties derden Subsidies Beleggingen Overig ,2% -92,8% -8,2% 17,6% 129,9% -4, ,2% 68,7% -2,8% -5,6% 164,4% 57,6% ,4% -33, -2, -26,9% 206, -28,9% ,9% -79,6% -7,2% 13,7% 139,8% 7, Totaal ,5% ,6% ,2% , Tabel 5 Totale bestedingen / naar omvang Tabel 2 Inkomstenbron onderverdeeld naar inkomstenbron / naar aandachtsgebied Inkomsten (*1000) (n=93) I II III IV Totaal (n=93) Doelbesteding Kosten beheer & admin. Wervingskosten Groot ,2% 8,9% 1,9% Middel ,2% -9,4% -3, Klein ,8% 4, -1,6% Totaal ,2% 3,2% 0,6% Eigen fondsenwerving Gezamenlijke acties Acties derden Subsidies Beleggingen Overig , 6,7% 18, 120,8% 42,2% ,7% -80,2% -9, 19,5% 18, -37,6% , 0-100, ,9% ,8% ,2% , , 1000, -2,9% 7,4% 311, 96,8% ,9% -79,6% -7,2% 13,7% 139,8% 7, Totaal Tabel ,9% Opbouw totale bestedingen / naar aandachtsgebied -3,5% ,7% ,8% Totaal , ,5% , , , (n=93) I % II % III % IV % Totaal % Tabel 3 Inkomsten eigen fondsenwerving onderverdeeld naar wervingskanaal / naar omvang Doelbesteding Kosten beheer & admin. Wervingskosten ,9% 4,6% 12,5% ,6% 3,4% 7, ,7% 4, 11, , 3, 4,9% ,5% 3,6% 7,9% (n=93) Groot Middel Klein Totaal Totaal , , , , , Collecten Donaties en giften Contributies Sponsoring Nalatenschappen Eigen loterijen Verkoop goederen Overige baten Totaal Tabel ,8% 3,5% -1,8% -19, -5,8% 8,4% 5,6% 18,2% 0,2% , 1,2% 0,2% -15,7% -4,8% 0, -10,4% -14,4% -2,2% , -12,5% 9,2% -25,9% -30, -34,4% -30,5% 37,2% -9,4% Inkomsten eigen fondsenwerving onderverdeeld naar wervingskanaal / naar aandachtsgebied ,6% 1,9% -1,5% -18, -6,5% 2,5% 3,4% 9,7% -0,9% Tabel 7 (n=93) Doelbesteding naar activiteit / naar omvang Hulp aan individuen en groepen Bevorderen kennisontwikkeling/onderzoek Voorlichting Belangenbehartiging/lobby Cultureel erfgoed en culturele ontwikkeling Verbeteren en beschermen leefomgeving Overige Groot Middel Klein (n=93) I II III IV Totaal Tabel 8 Doelbesteding naar activiteit / naar aandachtsgebied Collecten Donaties en giften Contributies Sponsoring Nalatenschappen Eigen loterijen Verkoop goederen Overige baten Totaal ,8% 14,9% -5,2% -68, -8,4% 8, 4, -22,7% 3, ,8% -1,9% -3,7% 1,7% -9, 0, 0,9% 99,7% -2,7% , -4, -0,6% -25, -1,5% 0, -15,6% -13,2% -3, ,9% -4,2% -0,5% -14,9% 4,2% -9,8% 14,8% 6,5% -1, ,6% 1,9% -1,5% -18, -6,5% 2,5% 3,4% 9,7% -0,9% (n=93) Hulp aan individuen en groepen Bevorderen kennisontwikkeling/onderzoek Voorlichting Belangenbehartiging/lobby Cultureel erfgoed en culturele ontwikkeling Verbeteren en beschermen leefomgeving Overige I II III IV

13 24 GOEDE DOELEN RAPPORT 2013 GOEDE DOELEN RAPPORT BIJLAGE: DEELNEMERS ONDERZOEK 2012 Groot Middel Klein Stichting KWF Kankerbestrijding Aids Fonds Nederlandse Hartstichting KNCV Tuberculosefonds St. Terre des Hommes Nederland Stichting Woord en Daad Vereniging Artsen zonder Grenzen Nederlandse Rode Kruis Stichting Liliane Fonds Stichting Save The Children Stichting Oxfam Novib Stichting ZOA-Vluchtelingenzorg Stichting Cordaid Vereniging VluchtelingenWerk Nederland Stichting Plan Nederland Stichting SOS-Kinderdorpen Kerk in Actie Stichting Nederlands Comité Unicef St. War Child Nederland Vereniging Natuurmonumenten Stichting Greenpeace Stichting Het Wereld Natuur Fonds-Nederland Vereniging Amnesty International Stichting Prins Bernhard Cultuurfonds Nationale Vereniging de Zonnebloem Stichting Leger des Heils Stichting Alzheimer Nederland Stichting Longfonds Nierstichting Prinses Beatrix SpierFonds Hersenstichting Nederland Maag Lever Darm Stichting Nederlandse Brandwonden Stichting NSGK KNGF Geleidehonden Diabetes Fonds Vereniging Bartiméus sonneheerdt Stichting Open Doors Stichting Wilde Ganzen / IKON AMREF Flying Doctors Stichting Edukans St. Care Nederland Stichting Simavi Stichting Vluchteling Stichting Solidaridad IKV Pax Christi Stichting Tear Fund Nederland ICS - Investing in Children and their Societies Leprastichting Stichting Red een Kind Vereniging Vogelbescherming Nederland Stichting Aap Stichting Natuur en Milieu Stichting Mama Cash Ronald McDonald Kinderfonds Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF Vereniging Humanitas Stichting De Regenboog Groep Stichting CliniClowns Nederland V-Fonds Nationaal Epilepsie Fonds Nederlandse Vereniging voor Autisme Fonds Psychische Gezondheid Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting Stichting Oogfonds Nederland Stichting Eye Care Foundation Fonds Gehandicaptensport Stichting MS Research Stichting Meedoen Mogelijk Maken St. Vrienden van de Hoop Stichting Heifer Nederland War Trauma Foundation Stichting LEPRA Zending Nederland Stichting MAF Nederland Habitat for Humanity Nederland St. Nederlands Albert Schweitzer Fonds VSO Nederland Stichting ActionAid (Voormalig Niza) WereldOuders Stichting Wakker Dier Stichting Brooke Hospital for Animals Nederland Waddenvereniging Hondenbescherming Nationaal Muziekinstrumenten Fonds Angst, Dwang en Fobie Stichting Stichting Nationaal Jeugdfonds Jantje Beton Stichting Fondswerving Villa Pardoes Stichting Johan Cruyff Foundation Bijbelvereniging Vereniging De Hollandsche Molen Fonds Slachtofferhulp Stichting (Resto) VanHarte St. Make-A-Wish Nederland INNOVATIE PROJECTEN 2012

14 26 GOEDE DOELEN RAPPORT 2013 GOEDE DOELEN RAPPORT Edukans Edukans STARschool groot succes foto: Lee/GP In Nederland krijgt ieder kind ongeveer hetzelfde onderwijs of je nu in Utrecht of in het Friese Berlikum op school zit. In Ghana krijgt niet ieder kind onderwijs en als ze wel naar school gaan is er ook nog flink verschil in kwaliteit. Edukans wil het onderwijs op het platteland verbeteren met het STARschoolprogramma zodat de kansen van deze kinderen op de arbeidsmarkt vergroot worden. Miet Chielens van Edukans blogt: Toen ik voor het eerst op Langbina Primary School kwam in East- Mamprusi (in het Noorden van Ghana), was er eigenlijk helemaal niets.. Nog geen zeven maanden later is er veel resultaat geboekt. Inusah is een 37-jarige kleuterjuf die afgelopen jaar op de school is komen werken toen de 3 nieuwe klaslokalen af waren. De ouders van de school hebben op eigen initiatief huizen gebouwd voor de docenten zodat die dicht bij de school kunnen wonen. Ik vind het prachtig om te zien: 7 gemotiveerde docenten, kinderen die allemaal een comfortabel plekje hebben in de ruime en nieuwe klaslokalen, en genoeg boeken en lesmateriaal voor iedereen. De 5 punten van de STAR staan voor de 5 belangrijkste aspecten van een goede school: er is voldoende lesmateriaal en de lesstof is aangepast aan de omgeving waarin de kinderen les krijgen. Les van goed opgeleide leerkrachten. Het gebouw is veilig en er zijn toiletten. Ouders worden betrokken bij het onderwijs van hun kind en de gemeenschap voelt zich verantwoordelijk voor de school. De organisatie van de school is op orde. Het schoolhoofd heeft een visie op goed onderwijs en motiveert het team. Greenpeace Detoxcampagne Doelstelling van de Detoxcampagne was om diverse grote bekende kledingmerken, waaronder G-Star als belangrijk Nederlands kledingmerk, zich publiekelijk te laten committeren aan de internationale overeenkomst voor het uitbannen van het gebruik van gif tijdens kledingproductie. Deze campagne is innovatief op het gebied van doelgroep en middelen. De campagne richtte zich op een nieuwe doelgroep voor Greenpeace: modebewuste vrouwen van 25 tot 45 jaar. Door hen te interesseren in de milieuproblematiek achter de kleding is een kritische massa gecreëerd die het probleem van giftige stoffen in fast fashion begrijpt en hier actief tegen wil handelen. Greenpeace heeft zich primair niet gericht op haar reguliere supporters, maar juist op een nieuwe doelgroep. Als centraal communicatiemiddel heeft Greenpeace een spoof (nep) kledingwebsite gelanceerd om het verhaal over te brengen. Via een mix van o.a. seeding, fashionblogs, Facebook, Twitter en nagenoeg zonder betaalde media hebben we veel merken zoals G-Star zich laten uitspreken voor gifvrije kleding.

15 28 GOEDE DOELEN RAPPORT 2013 GOEDE DOELEN RAPPORT Mission Aviation Fellowship MAF vliegt 4 goedkoper MAF (Mission Aviation Fellowship) is begonnen met de inzet van vliegtuigen van het nieuwe type Cessna 182. Met dit vliegtuig kan MAF gehoor geven aan de vraag naar goedkope vluchten voor kleinere aantallen personen per keer. Om dit mogelijk te maken werd de Cessna voorzien van een SMA SR dieselmotor. De vliegkosten vallen 4 lager uit dan het andere door MAF gebruikte kleine toestel, een Cessna 206 die een traditionele vliegtuigmotor heeft. Met de Cessna 182 vliegtuigen kunnen kleinere (hulp)organisaties nu ook gebruik maken van de diensten van MAF. Doordat het toestel goedkoper in exploitatie is en kleiner, kan het heel vaak worden ingezet. De overige MAF typen vliegtuigen blijven ideaal voor langere vluchten met meer passagiers of vracht. De komst van het toestel betekent een impuls voor het werk van organisaties in de kleine en afgelegen dorpen in Zuid-Amerika, Afrika en Azië. MAF richt zich op mensen die in afgelegen gebieden leven; met vliegtuigen en communicatiemiddelen maakt MAF deze mensen bereikbaar voor hulp en het Evangelie. Meer dan (hulp)organisaties kunnen dankzij MAF sneller, efficiënter en veiliger hun werk doen. Elke 5 minuten stijgt ergens ter wereld een MAF vliegtuig op om te helpen. Amnesty Ik schaam me diep Deze publiekscampagne is gericht op staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie tegen het huidige vreemdelingendetentiebeleid. Het idee achter ik schaam me diep is het collectieve schuldgevoel over de manier waarop we vreemdelingen in Nederland opsluiten. Mensen kunnen hun gevoel voor schaamte uitspreken op een speciale website en hun gezicht als actieposter achterlaten. Deze portretten worden meegenomen in een Wall of Shame die uiteindelijk in Den Haag wordt neergezet tijdens de bespreking van een nieuw vreemdelingenbeleid in de Tweede Kamer. Zie ook

16 30 GOEDE DOELEN RAPPORT 2013 GOEDE DOELEN RAPPORT foto: Kimon Inglessis Prins Bernhard Cultuurfonds NSGK Triodos NSGK Borgstellingsfonds Belangenverenigingen, logeerhuizen, kinderdagcentra; in Nederland zijn veel organisaties die zich inzetten voor kinderen en jongeren met een handicap. Zij hebben vaak goede ideeën om het leven van deze kinderen en jongeren te verbeteren, maar onvoldoende geld om ze uit te voeren. Een lening kan uitkomst bieden, zeker nu de overheid bezuinigt op de zorg. Maar zo n lening is vaak moeilijk te krijgen. Daarom hebben NSGK (Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind) en Triodos Bank een nieuw financieringsproduct bedacht: het Triodos NSGK Borgstellingsfonds. Voortaan kunnen organisaties een lening afsluiten bij Triodos Bank om hun project voor kinderen met een handicap te realiseren. NSGK stelt zich via het Borgstellingsfonds garant voor een deel van de lening. Op deze manier kan NSGK een deel van haar fondsen en reserves blijvend inzetten om meer projecten mogelijk te maken voor kinderen en jongeren met een handicap. Autismecentrum Raeger, kinderdagverblijf BZZondere Boshoeve en Festival 5D maakten al gebruik van het borgstellingsfonds. Huis van het mecenaat: Cultuurfonds als gids Het Prins Bernhard Cultuurfonds profileert zich steeds sterker als partner in mecenaat. Nu de overheid zich terugtrekt als investeerder van cultuur, wordt het mecenaat steeds belangijker voor de culturele sector. Dat merkt het Cultuurfonds bijna dagelijks. Er komen vragen vanuit de culturele sector, van beleidsmakers, fondsenwervers en het publiek. Het Cultuurfonds springt in op al deze nieuwe ontwikkelingen door het zogeheten mecenaat op maat. Volgens Menno Tummers van het Prins Bernhard Cultuurfonds vraagt het mecenaat op maat een flexibele instelling van het Cultuurfonds. We beginnen met heel goed te luisteren naar wat iemand voor ogen heeft, stellen kritische vragen en maken een plan. Wat wilt u? Wij helpen. In die zin fungeren we als gids met een open blik. Het Cultuurfonds heeft hiertoe de benodigde kennis en ervaring in huis en kan terugvallen op een uitgebreid netwerk. Ook willen mensen zekerheid, ze willen geen zorgen hebben hoe het allemaal moet na hun overlijden. Bij het Cultuurfonds is de continuïteit van je fonds gegarandeerd. Nieuw in het beleid is dat de schenker meer betrokken wordt in het proces van beslissingen nemen. Zijn of haar stem klinkt dus door in de uiteindelijke bestedingen. Voor de vorming van een volwaardig Huis van het mecenaat is het Cultuurfonds zijn missie aan het herschrijven. Het gaat niet meer alleen om het steunen van cultuur en natuurbehoud, maar om het stimuleren van het mecenaat, voor ondersteuning van onze werkterreinen en eventueel daarbuiten gelegen gebieden.

17 32 GOEDE DOELEN RAPPORT 2013 GOEDE DOELEN RAPPORT WereldOuders Gala voor kinderen Op zaterdag 24 november 2012 organiseerde Wereld- Ouders het Angels of Light Gala in de Koepelkerk van het Renaissance Amsterdam Hotel. Het was het eerste gala van Nederland bestemd voor kinderen (maar ook volwassenen waren welkom). Kinderen staan centraal in de hulpverlening van WereldOuders en daarom stonden kinderen in de spotlights bij het Angels of Light Gala. Er was een rode loper, een echt galadiner en er waren vele optredens. Tijdens het diner werden unieke ervaringen geveild zoals een dagje achter de schermen bij het NOS Jeugdjournaal, een videoclip opnemen met Eddy Zoey of je eigen design boomhut winnen. De rode draad van het gala was de verbinding tussen kinderen in Haïti en kinderen hier via filmpjes die met kinderen uit Haïti waren gemaakt. De presentatie was in handen van Sylvana Simons met haar dochter Levi. Het gala heeft maar liefst euro opgebracht voor het St Damiens kinderziekenhuis op Haïti. Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting Groter bereik via sociale media De Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting is sinds 2010 actief op de sociale media. Via deze communicatie heeft de NCFS een steeds groter wordend bereik. Een voorbeeld hiervan is de verkoop van polsbandjes met de tekst Cure Cystic Fibrosis. Met deze polsbandjes vraagt men aandacht voor CF. Ze kosten twee euro per stuk, waarvan ruim 1,50 euro naar CF-onderzoek gaat. De polsbandjes zijn een hit, onder andere door de aandacht op Facebook via een bericht. Het bericht werd meer dan 100 keer gedeeld en ongeveer 85 keer geliket. Hiermee zijn bijna mensen bereikt, meer dan de NCFS met de andere media zoals de nieuwsbrief of het kwartaalblad bereikt.

18 34 GOEDE DOELEN RAPPORT 2013 GOEDE DOELEN RAPPORT UNICEF Nederland Voetbal voor water Voetbal voor Water is een uniek samenwerkingsverband van het ministerie van Buitenlandse Zaken, de KNVB, SIMAVI, Vitens Evides, Aqua4all, AKVO en UNICEF Nederland. Het is gelanceerd in maart 2012 tijdens de Wereld Waterdag. Doel van Voetbal voor Water is binnen vier jaar op basisscholen in Ghana, Kenia en Mozambique de levensomstandigheden van ruim kinderen te verbeteren. De meeste scholen hebben geen goede water- en sanitaire voorzieningen. Dit maakt het voor kinderen en in het bijzonder voor meisjes moeilijker om goed te presteren op school. Het unieke aan Voetbal voor Water is de aanpak: die richt zich op water en sanitatie in combinatie met voetbal. Voetbal is in dit programma de katalysator die schoolkinderen en de lokale gemeenschappen kan mobiliseren om de hygiëne en daarmee de gezondheid te verbeteren. Concreet betekent dit dat UNICEF drinkwaterpunten installeert, toiletvoorzieningen bouwt en sportveldjes aanlegt. Daarnaast worden voetbalcoaches opgeleid die jongens en meisjes bewustmaken van een gezonde levensstijl. Om te zorgen dat de hele gemeenschap profiteert van dit programma legt UNICEF verbinding tussen scholen, kinderen en hun families, en lokale ondernemers. Ten slotte worden er aanbevelingen gegeven voor duurzame oplossingen en lokaal business development. Dierenbescherming Meet your match In het najaar van 2012 zijn de Dierenbescherming en verzekeraar OHRA een samenwerkingsverband aangegaan. OHRA haalde met twee activiteiten geld op voor het project Meet your Match. Met dit project is de Dierenbescherming nog beter in staat het juiste asieldier aan de juiste baas te koppelen. In de maanden september en oktober ging van elke afgesloten huisdierverzekering 10 euro naar Meet your Match. Daarnaast kon men op de OHRA Facebook- pagina het grappige spel Raad de baas! spelen door foto s te uploaden waaruit de gelijkenis tussen hond en baas naar voren kwam. Elke week kreeg de Match van de week kans om mee te dingen naar een bijzondere prijs: een dagje de Dierenambulance op bezoek. Elke match op Facebook leverde 0,10 euro op en uiteindelijk een aanzienlijk bedrag voor het Dierenbeschermingsproject. De achterban van de Dierenbescherming ontvangt nu ten minste 7% korting op verzekeringen.

19 36 GOEDE DOELEN RAPPORT 2013 GOEDE DOELEN RAPPORT UAF Samenwerkingen: Hogeschool van Amsterdam; Opzij Nationaal MS Fonds Can Do Behandelprogramma Tijdens een intensief weekend gaan mensen met MS, en eventueel hun partner, met een multidisciplinair zorgteam kijken naar persoonlijke mogelijkheden. In dit weekend staat zowel lichamelijke als geestelijke beweging centraal. De reacties zijn erg positief: Denk meer in mogelijkheden, durf te vertrouwen op mijn lichaam. Door de yoga en het zwemmen tijdens het Can Do kwam ik er achter dat ik ontspanning miste in mijn leven. Hier wat voorbeelden wat ik nu weer doe: yoga, 2 uurtjes oppassen op mijn nichtje in de week, 10 minuten wandelen achter de kinderwagen, een boodschapje doen. Het is een heftig weekend vol emoties maar door de goede aanpak van het team heb ik daardoor wel mijn doel bereikt!! Moniek Wit Aan het Can Do Behandelprogramma zit een onderzoek verbonden naar de effectiviteit van het programma. Hieruit is naar voren gekomen dat Can Do een positief effect kan hebben op de zelfredzaamheid, autonomie, depressies en angstgevoelens bij mensen met MS. In september 2012 ondertekenden Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF en de Hogeschool van Amsterdam een convenant voor intensief samenwerken aan het verbeteren van studiesucces van vluchtelingstudenten. Met als doel dat vluchtelingstudenten tijdig hulp krijgen met hun studieproblemen. Het UAF weet tegen welke problemen de studenten aanlopen en de Hogeschool heeft de expertise om de obstakels aan te pakken. Een veelvoorkomend probleem is taalontwikkeling. Daarvoor organiseert de Hogeschool cursussen en trainingen op maat. De samenwerking houdt ook sociaal-culturele activiteiten in zodat vluchtelingstudenten en Nederlandse studenten elkaar kunnen ontmoeten. De bedoeling is dat de intensieve samenwerking een permanent karakter krijgt. Het maandblad Opzij en het UAF gingen in 2012 een content samenwerking aan om het werk van het UAF bekend te maken bij de lezers van het blad en zo nieuwe donateurs te werven. Opzij publiceerde een redactioneel artikel en een portret van een vluchtelingstudent. Arabist en publicist Petra Stienen schreef een column over hoger opgeleide vluchtelingen. Ook plaatste Opzij advertenties van het UAF in het blad en op de website. De samenwerking creëerde vooral veel zichtbaarheid voor het UAF en was in dat opzicht succesvol. De inkomsten uit de wervingsactie vielen tegen. Als voortzetting van de samenwerking zoeken de partijen naar een betere wervingsformule.

20 38 GOEDE DOELEN RAPPORT 2013 GOEDE DOELEN RAPPORT foto: Dirkje Jansen AMREF Flying Doctors mlearning voor een gezond Afrika AMREF Flying Doctors biedt verpleeg- en verloskundigen in Kenia, Oeganda en Tanzania de kans om zich via hun mobiele telefoon professioneel te ontwikkelen. In veel Afrikaanse landen is een nijpend tekort aan goed opgeleid medisch personeel. Een belangrijke oorzaak: te weinig capaciteit bij onderwijsinstellingen. Daarentegen is een heel groot deel van de Afrikaanse bevolking in het bezit van een mobiele telefoon. Dat biedt een uitgelezen kans om dit middel in te zetten als opleidingsinstrument. mlearning leren via een mobiele telefoon is een programma dat AMREF heeft opgezet in samenwerking met Rutgers WPF, de Nationale Postcode Loterij en Afrikaanse overheden. Medische informatie en steun van collega s wordt beschikbaar waar en wanneer daar behoefte aan is. Hierdoor kan medisch personeel een kwalitatief betere zorg bieden en blijven ze gemotiveerd. De bereikte verpleeg- en verloskundigen hebben ieder de zorg voor minstens mensen gedurende hun carrière dat betekent dat maar liefst 7 miljoen mensen betere zorg krijgen en daardoor meer kans hebben op een gezonde toekomst. IKV Pax Christi Ministerie van Vrede Voor de meeste belangrijke onderwerpen kent Nederland een eigen ministerie. Waarom dan niet voor één van de meest urgente thema s: vrede? Met die gedachte in het achterhoofd heeft IKV Pax Christi een Ministerie van Vrede opgericht, bemand door een minister en staatssecretaris en ondersteund door tientallen Ambassades van Vrede. Zij organiseren jaarlijks vredesactiviteiten door heel Nederland. Na de aftrap in 2011 met Jan Terlouw als minister van Vrede en Petra Stienen als staatssecretaris van Vrede, werden zij in 2012 met succes opgevolgd door cabaretier en televisiepresentator Jorgen Raymann en zijn side-kick Merlijn Twaalfhoven. In 2011 is begonnen met 12 ambassades. In 2012 verdubbelde dit aantal ruimschoots: er werden in totaal 28 Ambassades opgericht, die meer dan 160 activiteiten organiseerden waar duizenden mensen aan hebben deelgenomen. In 2013 zijn er inmiddels 44 Ambassades van Vrede tot stand gekomen. Dit laat zien dat het Ministerie van Vrede niet alleen een campagne voor, maar ook dóór betrokken burgers is. Voor meer informatie bezoek de website

GOEDE DOELEN RAPPORT 2014

GOEDE DOELEN RAPPORT 2014 GOEDE DOELEN RAPPORT 2014 VFI BRANCHEORGANISATIE VAN GOEDE DOELEN De 120 organisaties die aangesloten zijn bij VFI, zijn op allerlei terreinen actief. Van gezondheid tot internationale samenwerking. Van

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Save the Children. Jaarverslag 2010

Jaarverslag 2010 Save the Children. Jaarverslag 2010 Jaarverslag 2010 Save the Children Jaarverslag 2010 foto cover: foto save cover: the akash children / panos pictures foto: save foto: the save children the children Inhoudsopgave 1 Voorwoord van de voorzitter...

Nadere informatie

Jaarverslag Boekjaar 2012 01-07-2011 t/m 30-06-2012

Jaarverslag Boekjaar 2012 01-07-2011 t/m 30-06-2012 Jaarverslag Boekjaar 2012 01-07-2011 t/m 30-06-2012 Colofon Dit publieksjaarverslag is een uitgave van Habitat for Humanity Nederland. Prof. Van der Scheerstraat 207a 2035 AM Haarlem Postbus 4426 2003

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Jaarverslag van het Fonds Slachtofferhulp d.d. 30 april 2014. Fonds Slachtofferhulp

Jaarverslag 2013. Jaarverslag van het Fonds Slachtofferhulp d.d. 30 april 2014. Fonds Slachtofferhulp Jaarverslag 2013 Jaarverslag van het Fonds Slachtofferhulp d.d. 30 april 2014 Fonds Slachtofferhulp Inhoud 1. Verantwoording... 3 Transparantie en verantwoording... 3 Strategie en activiteiten... 4 Doelstellingen

Nadere informatie

Jaarverslag Aids Fonds

Jaarverslag Aids Fonds Jaarverslag Aids Fonds 2013 Inhoudsopgave 1 Aids Fonds in 2013 en in de toekomst 1 2 Onze aanpak: missie, doel en strategie 5 2.1 Onze focus 5 2.2 Onze nieuwe strategie 6 2.3 Werken aan verbetering 6

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO):

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): 1 Voorwoord Wist u dat de meerderheid van de MKB-ondernemers maatschappelijk betrokken onderneemt? Dat de manier waarop dat gebeurt, verrassend weinig verschilt

Nadere informatie

IN ACTIE VOOR DE ALLERARMSTEN

IN ACTIE VOOR DE ALLERARMSTEN 2013 www.dorcas.nl COLOFON Dit jaarverslag is een uitgave van Dorcas. Het jaarverslag is als beveiligd pdf-document in een bladerbare editie via www.dorcas.nl voor iedereen inzichtelijk. EINDREDACTIE EN

Nadere informatie

HOOFDSTUK 7 VERMOGENSFONDSEN ALS FINANCIER VAN PUBLIEKE DOELEN Michiel de Wilde en Lucas Meijs

HOOFDSTUK 7 VERMOGENSFONDSEN ALS FINANCIER VAN PUBLIEKE DOELEN Michiel de Wilde en Lucas Meijs HOOFDSTUK 7 VERMOGENSFONDSEN ALS FINANCIER VAN PUBLIEKE DOELEN Michiel de Wilde en Lucas Meijs Dit hoofdstuk is onderdeel van de publicatie Filantropie in Nederland, onder redactie van Lucas Meijs, een

Nadere informatie

Jaarverslag STOP AIDS NOW!

Jaarverslag STOP AIDS NOW! Jaarverslag STOP AIDS NOW! 2013 STOP AIDS NOW! is een partnerschap van het Aids Fonds en vier Nederlandse ontwikkelingsorganisaties: Cordaid Memisa, Hivos, ICCO en Oxfam Novib. Onze missie luidt: Samen

Nadere informatie

Jaarverslag oktober 2006 september 2007

Jaarverslag oktober 2006 september 2007 Jaarverslag oktober 2006 september 2007 Inhoud Kinderpostzegels voor kinderen door kinderen 2 1 Inleiding visie, missie en strategische keuzes 3 2 Doelstellingen, beleid, activiteiten en resultaten Projecten

Nadere informatie

Filantropie en de vermogenden in Nederland. De brug tussen gever en impact

Filantropie en de vermogenden in Nederland. De brug tussen gever en impact Filantropie en de vermogenden in Nederland De brug tussen gever en impact Diana van Maasdijk Inhoudsopgave Voorwoord 2 Methodologie 3 Belangrijkste bevindingen 4 Introductie 5 Respondenten 7 Wat zij denken

Nadere informatie

Het antwoord van Humanitas

Het antwoord van Humanitas Het antwoord van Humanitas www.humanitasjaarverslag2013.nl Dit document is een bijlage van het online jaarverslag 2013 van Humanitas. Het betreft de tekst van het jaarverslag. Kijk voor de Jaarrekening

Nadere informatie

Duurzaam beleggen bij charitatieve instellingen

Duurzaam beleggen bij charitatieve instellingen Duurzaam beleggen bij charitatieve instellingen Duurzaam beleggen bij charitatieve instellingen Marcel Jeucken Dutch Sustainability Research Anna Pot Robert Smallegange ING Investment Management Maart

Nadere informatie

Goed doel, goed verhaal. Publieke managementletter voor de Goededoelensector

Goed doel, goed verhaal. Publieke managementletter voor de Goededoelensector Goed doel, goed verhaal Publieke managementletter voor de Goededoelensector December 2012 Het NIVRA en de NOvAA gaan fuseren en worden samen de NBA: Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants. De leden

Nadere informatie

Duizend en één kansen op een nieuwe markt. Marketing, allochtone vrouwen en vrijwillige inzet

Duizend en één kansen op een nieuwe markt. Marketing, allochtone vrouwen en vrijwillige inzet Duizend en één kansen op een nieuwe markt Marketing, allochtone vrouwen en vrijwillige inzet Auteur: Ina Wilbrink Eindredactie: Gerard Haverkamp Fotografie: Redmar Kruithof, omslag, foto bij hoofdstuk

Nadere informatie

Voorwoord. 4 Jaarverslag 2014 4 Missie. 14 Pioniers. 4 Transport en communicatie 4 Hoe het begon 5 Resultaten 2014

Voorwoord. 4 Jaarverslag 2014 4 Missie. 14 Pioniers. 4 Transport en communicatie 4 Hoe het begon 5 Resultaten 2014 04 JAARVERSLAG MIVA/oneMen Jaarverslag 04 MIVA/oneMen Jaarverslag 04 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Jaarverslag 04 4 Missie 4 Pioniers 4 Transport en communicatie 4 Hoe het begon 5 Resultaten 04 6 Gezondheidszorg

Nadere informatie

ING Economisch Bureau Goede doelen en het bedrijfsleven. Naar meer strategische partnerships

ING Economisch Bureau Goede doelen en het bedrijfsleven. Naar meer strategische partnerships ING Economisch Bureau Goede doelen en het bedrijfsleven Naar meer strategische partnerships Colofon Auteur Edse Dantuma ING Economisch Bureau Edse.Dantuma@ing.nl Redactie Ceel Elemans ING Sectormanagement

Nadere informatie

Partnerschap, daar draait het om INTERNATIONALE ASPECTEN VAN GEMEENTELIJK BELEID

Partnerschap, daar draait het om INTERNATIONALE ASPECTEN VAN GEMEENTELIJK BELEID Partnerschap, daar draait het om INTERNATIONALE ASPECTEN VAN GEMEENTELIJK BELEID Partnerschap, daar draait het om Internationale aspecten van gemeentelijk beleid Colofon Deze publicatie is een uitgave

Nadere informatie

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt Methodiekbeschrijving voor (zelf) organisaties die vrouwen helpen deel te nemen aan het economisch verkeer en richting te geven aan hun toekomst. Moving Forward Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Van eigen activiteiten zoals de Masterclass Politiek en de Worldconnectors tot de grote mondiale thema s.

Van eigen activiteiten zoals de Masterclass Politiek en de Worldconnectors tot de grote mondiale thema s. Over dit jaarverslag Leeswijzer Welkom op het online jaarverslag van NCDO Voor het eerst in onze geschiedenis presenteren wij het jaarverslag uitsluitend online. Daarmee maken wij het u als lezer gemakkelijker

Nadere informatie

Over het Oranje Fonds Official partners

Over het Oranje Fonds Official partners Taal voor Twee Over het Oranje Fonds Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven met geld, kennis en contacten. Jaarlijks besteedt het Fonds 30 miljoen aan ruim 7.000 sociale initiatieven die er actief

Nadere informatie

cement Zonder GEEN bouwwerk vrijwilligerswerk in de zorg, nu en in de toekomst Zonder cement geen bouwwerk 1

cement Zonder GEEN bouwwerk vrijwilligerswerk in de zorg, nu en in de toekomst Zonder cement geen bouwwerk 1 Zonder GEEN cement bouwwerk vrijwilligerswerk in de zorg, nu en in de toekomst Zonder cement geen bouwwerk 1 Voorwoord In de zorg zijn veel vrijwilligers actief. Met elkaar leveren zij een zeer waardevolle

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Motivatie en geefgedrag: kleinschalige particuliere initiatieven in de goede doelen branche

Motivatie en geefgedrag: kleinschalige particuliere initiatieven in de goede doelen branche Motivatie en geefgedrag: kleinschalige particuliere initiatieven in de goede doelen branche In opdracht van de Donateursvereniging Mede mogelijk gemaakt door NCDO Uitgevoerd door Delphi Fondsen- en ledenwerving

Nadere informatie

NCDO Jaarverslag 2010

NCDO Jaarverslag 2010 Jaarverslag NCDO Jaarverslag 2010 NCDO (Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling) betrekt mensen in Nederland bij internationale samenwerking en ondersteunt hen daarbij

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

Jaarverslag Jaarv Visie ersla Missie D orcas H lp N d er lan

Jaarverslag Jaarv Visie ersla Missie D orcas H lp N d er lan Jaarverslag 2009 Inhoud Dorcas Jaarverslag 2009 3 Postbus 12 1619 ZG Andijk Tel. 0228 595900 info@dorcas.nl www.dorcas.nl Giro 2500 Foto cover Man uit Roma-gemeenschap in Szürte, Oekraïne. Deze foto is

Nadere informatie

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Nederlandse Organisatie voor toegepastnatuurwetenschappelijk onderzoek TNO S. de Vries, C. van de Ven, M. Nuyens,

Nadere informatie

GEVEN AAN GOEDE DOELEN. Kwalitatief online onderzoek naar de toekomst van het geven in Nederland

GEVEN AAN GOEDE DOELEN. Kwalitatief online onderzoek naar de toekomst van het geven in Nederland GEVEN AAN GOEDE DOELEN Kwalitatief online onderzoek naar de toekomst van het geven in Nederland 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Onderzoeksresultaten - Verschillende manieren

Nadere informatie