Brandweer, een nieuw statuut!?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Brandweer, een nieuw statuut!?"

Transcriptie

1 Brandweer, een nieuw statuut!? 1

2 In 2007 werd de wet op de civiele veiligheid een feit. Deze wet gaf aanleiding tot de hervorming van de brandweer en een statuut voor het brandweerpersoneel. Zeven jaar later zijn we zo ver, een nieuw statuut voor brandweerpersoneel ligt op de tafel. Of toch een zeer richtinggevend kader. De wet van 2007 werd ondertussen op enkele punten ingrijpend gewijzigd, dit niet zonder gevolg voor het statuut. Zo spreekt men niet langer van een personeelskader maar van een personeelsplan en delegeert men het statuut voor het administratief en technisch kader naar het zonale niveau. Bovendien heeft men het operationeel personeel in verschillende groepen verdeeld. Men spreekt nu niet alleen van brandweerpersoneel, maar ook van ambulancepersoneel van de hulpverleningszones dat geen brandweerpersoneel is. Ook voor deze mensen heeft men een kader van statuut uitgewerkt. Dit zullen we uitwerken in een aparte brochure. Men heeft dus enorm geschaafd, en wat overblijft is een kader statuut voor operationeel brandweerpersoneel, waarin, rekening houdend met 251 verschillende bestaande statuten en een krap begrotingsbudget, de moeilijke evenwichtsoefening tussen federale aansturing en lokale autonomie wordt gemaakt. ACV-Openbare Diensten heeft steeds geijverd voor een objectieve benadering. Dit sluit voor ons aan bij de beoogde uniformiteit. Bovendien leidt dit tot duidelijkheid en dat kan enorm ontlastend werken voor het zonale niveau. Deze logica werd in de discussies niet altijd gevolgd. Met de vetgedrukte passages in het groen geven we aan hoe het dossier soms ook cruciaal evolueerde, want het is geen evidente discussie geweest. En hoewel er nog zaken moeilijk liggen, is er ook heel wat bijgeschaafd tijdens de vaak turbulente gesprekken. Het werk is dus niet af. Het komt er nu op aan om ook de nodige zonale aanvullingen zo goed als mogelijk af te werken en te waken over de toepassing van de geldende regels van het spel, want bij brandweer merken we dat in het verleden dit niet altijd zo nauw gebeurde. In deze brochure geven we de krachtlijnen van het kader voor brandweerpersoneel dat nu bestaat en we duiden de marges aan die zonaal mogelijk zijn. Deze nog in te vullen marges geven we aan via de schuingedrukte passages. 2

3 We geven tevens ook notie van teksten en besluiten die een belangrijke invloed zullen hebben op de zonale invulling en aanvullingen. Sommige zaken zijn nog niet besproken en zullen dus nog later moeten worden aangevuld. Het werk is dus niet af Want los van de nog zonale invullingen en aanvullingen krijgt het statuut geen staande ovatie. Het zal er op aan komen in de toekomst nog verder te werken aan verbeteringen en wellicht ook correcties. ACV-Openbare Diensten zal hier zeker mee verder werk van maken! Tot slot willen we graag toelichten wanneer iets niet duidelijk is, dus contacteer ons gerust. Wanneer je meent een foutje te bespeuren, vragen we vriendelijk ons hiervan op de hoogte te stellen. Het zou immers best kunnen door het veelvuldig wijzigen van de teksten dat we ergens een steekje lieten vallen. Bedankt dan alvast voor het meewerken aan de verbetering van deze brochure. Veel leesgenot! 3

4 1. Het administratief statuut In dit hoofdstuk geven we alle elementen weer van het administratieve statuut, behoudens de evaluatie, opleiding en de (fysieke geschiktheid). Gezien het gewicht van evaluatie en opleiding in de loopbaan, verdienen ze net dat beetje uitleg meer. We wijden in de brochure aan elk van deze punten dan ook een apart hoofdstuk. Het administratief statuut is van toepassing op alle operationele brandweerpersoneelsleden van een toekomstige brandweerzone. Personeelsleden in administratieve en technische functies zullen onder een ander statuut vallen, hetwelke door de zone wordt bepaald. Het zou hier meer dan aangewezen zijn om af te stemmen op de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel zoals deze personeelsleden dat vandaag kennen. Het spreekt voor zich dat we als vakbond hier maximaal zullen inzetten op verworven rechten. Ook voor het ambulancepersoneel van de hulpverleningszones dat geen brandweer is, werd een statuut uitgewerkt. Ook hier zullen we een apart hoofdstuk aan wijden, omdat dit ook wat tekst en uitleg verdient. Operationele brandweerpersoneelsleden blijven statutaire personeelsleden, ook in het nieuwe statuut. 4

5 a. Aanwerving De aanwerving gebeurt in de graad van brandweerman voor wat betreft het basiskader en in de graad van kapitein voor wat betreft het hoger kader. De FOD Binnenlandse Zaken organiseert per taalregime minstens één keer per jaar geschiktheidsproeven via de opleidingscentra voor de civiele veiligheid. Via verschillende fora zal de FOD Binnenlandse zaken dit bekend maken: het staatsblad, de website van de civiele veiligheid, maar ook via VDAB, FOREM, ACTIRIS,.. Het gaat om een competentietest, een operationele handvaardigheidstest en lichamelijk geschiktheidsproeven. De competentietest gaat na of de kandidaat beschikt over de competenties gelijk aan het niveau van het zesde middelbaar beroepsonderwijs voor het basiskader. Voor het hoger kader gaat deze test de gelijkwaardigheid na van competenties vereist voor een diploma niveau A. Om te kunnen deelnemen aan de lichamelijke geschiktheidsproeven moeten de kandidaten beschikken over een medisch attest. De inhoud van de lichamelijke geschiktheidsproeven zijn te vinden in de bijlage. Let op, dit zijn enkel aanwervingsproeven! Geslaagden in het geheel der testen ontvangen een federaal geschiktheidsattest, waarmee ze kunnen meedingen naar opengestelde plaatsen in de zones. Kandidaten voor een betrekking als brandweerman moeten voldoen aan volgende voorwaarden - Belg zijn of behoren tot een land van de Europese Economische Ruimte of van Zwitserland - ten minste 18 jaar zijn voor het basiskader en ten minste 21 jaar voor het hoger kader - een gedrag in overeenstemming met de eisen van de betrekking, bewezen met een recent uitreksel uit het strafregister - de burgerlijke en politie rechten genieten 5

6 - in orde zijn met de dienstplichtwetten - houder zijn van een rijbewijs B - en dan houder van het federale geschiktheidsattest Kandidaten voor een betrekking als kapitein moeten bovendien in het bezit zijn van een diploma dat toegang geeft tot functies van een niveau A binnen de federale overheid Het geschiktheidsattest is voor onbepaalde duur geldig, behalve de lichamelijke geschiktheidsproeven. Deze blijven twee jaar gelden. Bij verloop van deze periode dien je je als kandidaat terug in orde te stellen met deze fysieke geschiktheidsproeven om nog mee te kunnen dingen naar opengestelde vacatures. Bij een vacante betrekking is het de raad die de oproep tot kandidaten doet. De raad beslist of deze betrekking wordt ingevuld door aanwerving, door bevordering, door mobiliteit of door professionalisering. De raad vermeldt hierbij duidelijk of het om een betrekking als beroepspersoneelslid gaat, dan wel als vrijwilliger. Naast het federale geschiktheidsattest organiseert de raad een vergelijkend examen bestaande uit een interview om de motivatie, de inzetbaarheid en de overeenstemming van de kandidaat met de functiebeschrijving van de zone te evalueren. Bovendien kan de raad bijkomende proeven organiseren als operationele redenen dit rechtvaardigen. De raad moet hiervoor de reglementering inzake inhoud van de proeven en de samenstelling van de examenjury vastleggen. Voor de praktische organisatie kan de raad beroep doen op een opleidingscentrum voor civiele veiligheid Laureaten worden in een wervingsreserve geplaatst die twee jaar geldig is en kan verlengd worden voor ten hoogste tweemaal twee jaar. Ten slotte organiseert de raad een eliminerend medisch onderzoek, zoals bepaald in het besluit van 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers 6

7 b. De aanwervingsstage Elke benoeming wordt voorafgegaan door een stage. De stage start de dag van de indiensttreding. Men start met het volgen van de opleiding die vereist is voor de functie. Gedurende de stage wordt het personeelslid begeleid door een stagebegeleider. De stage duurt in principe 1 jaar na het behalen van de nodige brevetten, met een maximum van 3 jaar voor beroeps en 5 jaar voor vrijwilligers. Deze stagebegeleider heeft een belangrijke rol: hij houdt via een logboek bij welke opleidingen de stagiair volgt, hij treedt op als referentiepersoon met ervaring en hij waakt er over dat de stagiair enkel deelneemt aan operaties in de mate dat zijn theoretische en praktische opleiding dat toelaat. De zoneraad bepaalt de theoretische en praktische vormingen die moeten worden gevolgd door de stagiair. Tijdens de aanwervingsstage moet de beroepsstagiair een rijbewijs C of C 1 behalen. De zoneraad kan beslissen dat een beroepsstagiair het brevet ambulancier moet behalen. In dit geval moet dit ook vermeld worden in de oproep naar de kandidaten. Het is ook aan de raad om te beslissen dat een vrijwilligers stagiair al dan niet het rijbewijs C of C1 moet behalen Het is de raad die de kosten van de opleiding voor het rijbewijs, en desgevallend voor het brevet ambulancier voor zijn rekening neemt. Gedurende de stage worden tussentijdse evaluatiemomenten voorzien en op het einde van de stage adviseert de stagecommissie de raad over de al dan niet benoeming van het personeelslid. De commissie kan adviseren om te benoemen, de stage te verlengen of te ontslaan wegens beroepsongeschiktheid. In de commissie mag een afgevaardigde per syndicale organisatie als waarnemer zetelen. 7

8 De stagecommissie zelf bestaat uit de commandant of zijn gemachtigde die de commissie voorzit, drie door de commandant aangeduide personeelsleden met minstens een gelijkwaardige graad aan deze van de stagiair. De stagebegeleider mag niet zetelen in de commissie. Rechten van verdediging zijn gevrijwaard. Dit gebeurt door middel van het mogelijk verschijnen en laten bijstaan bij het verschijnen voor de stagecommissie Een beroepspersoneelslid wordt vast benoemd, een vrijwilliger stagiair wordt aangesteld voor een periode van zes jaar. Deze aanstelling is hernieuwbaar. 8

9 c. Loopbaan Niet alle bestaande graden worden in het nieuwe statuut overgenomen. Zo spreekt men niet langer van eerste sergeant, sergeant majoor en opperadjudant in de toekomstige brandweerloopbaan. Resten nog de graden brandweerman en korporaal in het basiskader en sergeant en adjudant in het middenkader. De eerste graad van officier is voorbehouden voor personeel uit het middenkader, waardoor de werving officieren zal gebeuren in de tweede graad der officieren. Dit betekent dat de aanvankelijk voorgestelde werving in de graad van sergeant, iets waar we ons als vakbond hard hebben tegen verzet, niet langer hernomen is. Bovendien is de graad Luitenant voorbehouden aan de mensen die uit de kaders komen. De officieren die uit de kaders komen kunnen alsnog verder doorstromen via een vorming sociale promotie naar de drie volgende graden in het niveau van officier. Hoe deze vorming wordt ingevuld is ons evenwel nog onbekend. Het officierenkader zal in het totaal zo vier graden bevatten; luitenant, kapitein, majoor en kolonel. De bevorderingscyclus werd aan deze nieuwe graden aangepast die we best als volgt schematisch kunnen voorstellen: 9

10 Voor de hiërarchische bevordering worden steeds volgende voorwaarden verwacht: - het respectieve aantal jaren in de graad anciënniteit - de nodige opleiding voor de volgende graad - en de gunstige evaluatie ( voldoende) - slagen in een bevorderingsproef In de tekening zitten steeds de concrete verwachtingen vervat. Bevorderingsproeven bevatten geschiktheidstesten waaronder één praktische proef en worden georganiseerd op niveau van de opleidingscentra voor de civiele veiligheid en de zones zijn gehouden aan de rangschikking die de jury per zone vooropstelt. Een bevorderingsreserve kan door de raad worden aangelegd voor maximum twee jaar, en deze kan tot maximum twee jaar worden verlengd. 10

11 Een bevordering naar een volgend niveau (Sergeant of Luitenant) houdt een stageperiode in van zes maanden. Ook hier wordt de stagiair tussentijds geëvalueerd door een stagebegeleider. Op advies van de stagecommissie kan de stage verlengd worden of wordt het personeelslid al dan niet benoemd door de raad. Ook hier worden rechten van verdediging gevrijwaard. De verwachtte opleiding wordt verder uitgediept in een apart hoofdstuk in deze brochure. Als de bevordering niet wordt bevestigd door de raad wordt de voorgaande functie terug opgenomen in de graad die het personeelslid bekleedde voor de bevordering. 11

12 d. Mobiliteit en professionalisering Mobiliteit en professionalisering zijn twee elementen die toch een nieuwigheid zijn voor de toekomst. Mobiliteit lijkt ons ok, professionalisering ligt echter zeer moeilijk. Mobiliteit gaat over een beweging in dezelfde personeelsgroep. Het geeft de mensen de mogelijkheid om ook uit te kijken naar professionele uitdagingen in een andere zone. Dit onder een reeks van voorwaarde van vrije betrekking, desgevallend anciënniteit en een proef met stage. Met professionalisering beoogt men de kans voor vrijwilligers om beroepspersoneelslid te worden, hetzij in eigen zone, hetzij in een andere zone, let wel steeds in dezelfde graad. Ook hier worden een reeks voorwaarden gesteld alvorens men er voor in aanmerking kan komen. Pas wanneer er zich geen kandidaten aandienen via bevordering kan de raad overgaan tot professionalisering. De raad kan echter beslissen om de functie gelijktijdig op te stellen voor beroepskandidaten en kandidaat vrijwilligers. Dit moet dan een expliciete keuze zijn van de raad. De modaliteiten van mobiliteit en professionalisering vind je in onderstaand schema terug. Het is steeds de raad die deze plaatsen openstelt en ook de inhoud van de mobiliteitsproef en professionaliseringsproef vastlegt. 12

13 13

14 e. Wedertewerkstelling en eindeloopbaanregime Andere nieuwigheden in het statuut zijn de wedertewerkstelling en het eindeloopbaanregime. Wedertewerkstelling kan in volgende gevallen; omwille van medische ongeschiktheid of wanneer het personeelslid er om verzoekt. Wedertewerkstelling om medische redenen gebeurt op beslissing van de raad. Dit gebeurt voor zover het kan: dus wanneer het personeelslid nog wel geschikt is voor een ander ambt dat verenigbaar is met zijn gezondheidstoestand. Dit kan tijdelijk van aard zijn. Wedertewerkstelling op eigen verzoek kan ten vroegste vanaf 56 jaar. Men moet tevens beschikken over vijftien jaar anciënniteit in een operationele graad als beroepspersoneelslid. Ook het hoger kader komt in aanmerking voor deze mogelijkheid, voor zover het voornamelijk belast is met een operationeel takenpakket. Het verzoek kan voor zowel lichtere operationele functies als voor administratieve, technische of logistieke functies. Het personeelslid dient het verzoek schriftelijk in en de raad heeft drie maanden de tijd om de nodige inlichtingen omtrent de functie en het geldelijke statuut te bezorgen aan het personeelslid. Het al dan niet aanvaarden van de functie blijft een keuze van het personeelslid. Wedertewerkstelling in lichtere operationele functies heeft als gevolg dat het personeelslid in het operationele statuut blijft, maar wel zijn aanspraak op hiërarchische bevordering verliest. In dit geval behoudt men 75% van zijn operationaliteitspremie. Bij wedertewerkstelling in een administratieve, technische of logistieke functie aanvaardt het personeelslid het statuut van het administratieve en logistieke kader. Men behoudt evenwel de rechten inzake weddenschaal totdat een voordeligere wedde kan worden genoten in de functie van wedertewerkstelling. 14

15 In dit geval behoudt men 25% van de operationaliteitspremie. Wedertewerkstelling op eigen verzoek is definitief en betekent tevens dat men akkoord gaat om het wettelijk rustpensioen op te nemen zodra de leeftijd wordt bereikt waarop de voorwaarden voor vervroegd pensioen worden vervuld. Een bijzondere vorm van wedertewerkstelling is deze van het eindeloopbaanregime. In deze de veldslag omtrent het verlof voorafgaand aan het pensioen. Men kan voor de toepassing van het eindeloopbaanregime kiezen wanneer men aan de volgende voorwaarden voldoet: De leeftijd van 57,5 hebben voor een eindeloopbaanregime dat ingaat in 2015; Vanaf 2016 is de leeftijd van 58jaar vereist. (Wie vóór 31/12/2014 ingetekend heeft in de gemeentelijke VVP regeling, behoudt alle modaliteiten en rechten van de lokale VVP regeling.) men moet beschikken over ten minste 25 jaar aanneembare dienstjaren waarvan ten minste 15 jaar als beroepspersoneelslid met een operationele graad op het einde van het regime, hetwelke maximum vier jaar kan duren, moet men voldoen aan de voorwaarden om aanspraak te maken op vervroegd pensioen De raad moet hierbij een beslissing nemen binnen de drie maanden vanaf de ontvangst van de aanvraag. Bij het eindeloopbaanregime geldt het principe dat vooreerst wordt gekeken of een lichtere aangepaste betrekking kan worden aangeboden. Onder lichtere, aangepaste betrekking moet men verstaan, een betrekking van operationele, administratieve, technische of logistieke aard, aangepast aan het profiel en de mogelijkheden van het personeelslid. Deze mogelijke betrekkingen zullen vastgelegd worden in een lijst door de minister en dus nog worden onderhandeld met de vakbonden. 15

16 Dit gebeurt door een eindeloopbaancommissie, die paritair is samengesteld uit ten hoogste zes leden met vertegenwoordigers van de werkgever en vertegenwoordigers van de vakbonden in de zone. Bij deze beoordeling houdt de commissie rekening met de functiebeschrijving van de lichtere, aangepaste betrekking en de mogelijkheden van het personeelslid en de aanvrager wordt tevens gehoord. De commissie kan alleen maar een beslissing nemen als de meerderheid van de leden aanwezig is. Wanneer de commissie een dergelijke functie voorstelt, is het personeelslid gehouden om deze betrekking te aanvaarden of zijn huidige betrekking te houden. Het personeelslid dat kiest voor de lichtere aangepaste betrekking behoudt zijn volledige weddenschaal én heeft recht op 75% van de premie voor operationaliteit. Het personeelslid wordt in zijn operationele functie mogelijks vervangen als de raad zo beslist en aanvaardt het wettelijk rustpensioen op te nemen wanneer hij de leeftijd bereikt waarop hij de voorwaarden vervult voor vervroegd pensioen. Wanneer de commissie stelt dat het noch technisch, noch objectief mogelijk is om dergelijke functie voor te stellen, kent de raad een verlof voorafgaand aan het pensioen (VVP) toe aan het personeelslid, met een wachtgeld ten belope van 75% van zijn laatste activiteitswedde. Deze bestaat uit het gemiddelde loon én premies voor operationaliteit van de laatste 5 jaar. Het vakantiegeld en de eindejaarstoelage wordt eveneens a rato van 75% toegekend. Ook in dit geval wordt het personeelslid mogelijks vervangen. Opnieuw is het de raad die kiest om al dan niet te vervangen. 16

17 f. Administratieve standen en verloven De rubriek administratieve standen en verloven in het statuut is een hele turf. We halen de belangrijkste elementen er uit Het jaarlijkse vakantieverlof is vastgelegd op 26 dagen. Feestdagen gelden als verlof. Prestaties geleverd op feestdagen worden gecompenseerd. Bovendien zijn er nog 3 bijkomende dagen verlof die overeenstemmen met lokale feestdagen die binnen de zone worden georganiseerd. Tenslotte heeft de raad nog de mogelijkheid om maximum twee dagen verlof bijkomend toe te kennen. Dit brengt het aantal verlofdagen tot de mogelijke vork van 39 tot 41 dagen ( inclusief de feestdagen) Modaliteiten van overdracht naar het volgende jaar worden vastgelegd door de raad. Belangrijk om weten is dat een dag gelijk is aan 1/5 de van de arbeidsregeling op weekbasis. Dit wil zeggen dat wanneer het regime een 38hr regime is, dat een dag 7hr36 telt, wanneer echter het regime een 48hr regime is, dan telt een dag 9hr06. Vakantieverlof wordt met evenredige mate verminderd bij welbepaalde afwezigheden of situaties, zoals bijvoorbeeld non- activiteit, verlof voor loopbaanonderbreking, wanneer de indiensttreding in de loop van het jaar plaats heeft. Bijkomend bevat het jaarlijks vakantieverlof een maatregel eindeloopbaan, met name het verhogen van het verlofpakket vanaf de leeftijd van 50 jaar. Dit wordt nu genoteerd als zijnde per jaar een recht op 1 bijkomende verlofdag. Dit geeft bijvoorbeeld op 60 jaar bijkomend op het verlof een recht van 11 dagen. De raad kan bijkomende dienstontheffingen toekennen 17

18 Het omstandigheidsverlof werd eveneens vastgelegd volgens de gekende regel, maar hierbij nog een overzichtje huwelijk Huwelijk van een kind Huwelijk van een broer, zus, vader, moeder, schoonvader, schoonmoeder, kleinkinderen of van de echtgeno(o)t(e) Bevalling echtgenote Overlijden echtgeno(o)t(e), bloed- of aanverwant in eerste graad of van de echtgeno(o)t(e), echtgeno(o)t(e) van het kind of van het kind van echtgeno(o)t(e) Overlijden bloed- of aanverwant, ongeacht de graad, of van de echgeno(o)t(e) die onder hetzelfde dak woont Overlijden bloed- of aanverwant tweede of derde graad of deze van echtgeno(o)t(e) Priesterwijding of intreding in klooster of elke andere gelijkaardige gebeurtenis van een andere erkende religie van een kind of deze van een echtgeno(o)t(e) Plechtige communie of elke andere gelijkaardige gebeurtenis van een erkende religie van een kind of deze van echtgeno(o)t(e) Deelname aan het feest van de vrijzinnige jeugd van een kind of deze van echtgeno(o)t(e) 4 dagen* 2 dagen 1 dag 10 dagen 4 dagen* 2 dagen* 1 dag 1 dag 1 dag 1 dag * In deze gevallen hoeven de dagen niet opeenvolgend worden opgenomen maar binnen de vijftien dagen vanaf de omstandigheid die het verlof verrechtvaardigt Uiteraard zijn we ook gegaan voor de inschrijving van de verloven die ook elders generiek in een statuut worden geschreven, zoals verlof wegens dwingende redenen van familiaal belang, dienstvrijstellingen en uitzonderlijk verlof, verlof voor reservisten, moederschapsbescherming, verlof voor loopbaanonderbreking, adoptie- en opvangverlof enzoverder. 18

19 Het verlof om dwingende reden van familiaal belang wordt vastgelegd op maximum 45 dagen per jaar. Het gaat hier om gevallen als hospitalisatie van een persoon die onder hetzelfde dak woont, ziekenhuisopnamen van kind, moeder, vader of diens echtgeno(o)te, opvang tijdens de schoolvakanties van kinderen onder de 15j,. Let wel dit verlof is onbetaald. Dienstvrijstellingen en uitzonderlijk verlof gaan dan eerder over zaken als deze nodig voor wanneer je een taak hebt in een stembureau ( dienstvrijstelling), of wanneer je deel moet uitmaken van een assisenjury, wanneer er een overmacht is met betrekking tot mensen onder hetzelfde dag, zware materiale schade aan goederen, afstaan van beenmerg of organen,enz (uitzonderlijk verlof). In geval van moederschapsverlof geldt uiteraard de regel dat bij overlijden of de hospitalisatie van de moeder van het kind, er specifieke verloven voorzien zijn voor de vader. Verloven voor loopbaanonderbreking worden verwacht voltijds te nemen, behalve de thematische verloven, deze kunnen eveneens partieel genomen worden. Het betreft hier loopbaanonderbreking voor palliatieve zorgen, voor het bijstaan van of het verstrekken van verzorging aan een ziek familielid en voor ouderschapsverlof. Enkele vormen van verloven zoals verlof wegens loopbaanonderbrekingen en afwezigheid van lange duur wegens persoonlijke aangelegenheden worden niet toegestaan voor officieren 3 en 4. Dit uiteraard met uitzondering van de thematische verloven. Afwezigheidsdagen wegens ziekte worden vastgelegd op 21 werkdagen per twaalf maanden dienstanciënniteit, waarbij wanneer het personeelslid nog geen 36 maanden in dienst is, de wedde niettemin wordt gewaarborgd gedurende 63 dagen. Ook dit was een syndicale strijd, men wou immers het aantal van de afwezigheidsdagen aftoppen op een maximum van 1680 uren!!. Dit hebben we ongedaan kunnen maken. Verlof wegens ziekte wordt evenwel zonder tijdsbeperking toegestaan wanneer het gaat om een arbeidsongeval, een ongeval van en naar het werk of een beroepsziekte. Het komt de raad toe zich aan te sluiten bij een onafhankelijke en onpartijdige medische controledienst om controle uit te voeren. De raad legt de modaliteiten van verwittiging bij ziekte vast. 19

20 Het personeelslid moet een geneeskundig getuigschrift indienen volgens het model dat vastgelegd is in het statuut bij de medische controledienst waarbij de zone is aangesloten. Dit model vind je alvast in de bijlage van deze brochure. Men kan evenwel twee maal per jaar afwezig zijn gedurende maximum 12 uren zonder geneeskundig getuigschrift in te dienen. Een afwezigheid van meer dan 12 vergt sowieso een medisch getuigschrift. Het is uiteraard wel zo dat verhindering wegens ziekte of ongeval onmiddellijk moet worden gemeld aan de zone. Hoe dit moet gebeuren moet vastgelegd worden door de zone. 20

21 g. Rechten en plichten Belangrijke rechten die worden hernomen zijn deze van recht op opleiding voor de uitbouw van de loopbaan, recht op informatie en het feit dat administratieve en logistieke taken enkel kunnen uitgevoerd worden in hoofde van brandweertaken. Het is dan weer de plicht van het personeel om zich in hoofde van zijn job te laten vormen of bij te scholen en bij interventies kan het personeel verplicht worden de prestaties te verlengen. Uitzonderlijk bij grootschalige interventies veroorzaakt door een onvoorziene gebeurtenis, kan het personeel dat niet van dienst is worden teruggeroepen. Cumulactiviteiten kunnen slechts uitgevoerd mits de toestemming hiertoe werd gegeven door de zoneraad. Binnen een zelfde zone is het onmogelijk beroepsbrandweer te combineren met vrijwillige brandweer. Mits akkoord van de betrokken zoneraden kan men wel in verschillende zones vrijwilliger zijn en ook de functie van instructeur binnen een opleidingscentrum is verenigbaar met de functie van brandweerman. Tuchtsgewijs voorziet men volgende mogelijke straffen: - de berisping - de blaam - de inhouding van de wedde - de tuchtschorsing met of zonder inhouding van de wedde - de terugzetting of lagere inschaling - het ontslag van ambtswege - de afzetting Tuchtstraffen worden uitgesproken, afhankelijk van de aard van de straf door ofwel het college (voor berisping en blaam), ofwel de zoneraad( al de andere straffen). 21

22 En uiteraard zijn de rechten van verdediging bij een tuchtprocedure gevrijwaard. De procedure gaat via een informatieverslag naar desgevallend een inleidend verslag dat ter kennis wordt gegeven, waarop kan worden gereageerd met een verweer en betrokkene kan gehoord worden. Er wordt voortaan ook voorzien in een beroepsmogelijkheid bij een federale onafhankelijke beroepskamer. Deze mogelijkheid werd ingeschreven na herhaaldelijk pleidooi van de vakbonden. De tuchtsancties worden automatisch doorgehaald na een termijn van twee jaar voor berisping en blaam en na vier jaar voor de inhouding van de wedde, de tuchtschorsing, de terugzetting en de lagere inschaling. Het personeelslid kan eveneens onderworpen worden aan een alcohol- of drugtest. Dit alles moet echter vanuit het oogpunt van preventief beleid zoals de wet welzijn bepaalt. Dit betekent dat de zone ook een preventief beleid dient uit te stippelen. Tenslotte kan het personeelslid ook geschorst worden in het belang van de dienst. 22

23 h. Diensttijd vrijwilligers Anders dan voor het beroepspersoneel, wordt in het statuut de diensttijd voor vrijwilligers geregeld. Voor diensttijd verstaat men de prestaties geleverd voor interventies, brandvoorkoming, oefening en opleiding, onderhouds- en administratieve taken en wachtdiensten in de kazerne. Een vrijwilliger kan ook oproepbaar zijn. Tijdens deze periode moet hij niet in de kazerne zijn, maar het gaat om een periode waarin hij zich beschikbaar verklaart om gevolg te geven aan een oproep voor interventie. Pas wanneer de vrijwilliger gevolg geeft aan de oproep voor interventie telt deze als diensttijd. Omdat de vrijwilligers niet onderhevig zijn aan de arbeidstijdwetgeving voor beroeps worden er regels voor de vrijwilligers vastgelegd Zo kunnen vrijwilligers maximum 24 uur gemiddeld per week als vrijwilliger presteren. De referentieperiode hierbij is 12 maanden. Elke aaneensluitende dienstprestatie tussen de 12 uren en 24 uren moeten worden gecompenseerd met minimum 12hr rust. Een uitzonderlijke overschrijding kan in geval van dringende interventies maar de overschrijding moet dan geregulariseerd worden binnen een periode van 14 dagen. Per periode van zeven dagen moet er minstens een ononderbroken rustperiode van zesendertig uur worden ingebouwd. Ook hiervan kan worden afgeweken mits regularisatie in de komende 14 dagen. De minimale beschikbaarheden en de modaliteiten van oproep worden vastgelegd in een huishoudelijk reglement. Beschikbaarheden worden in overleg met het vrijwillige personeel en volgens het huishoudelijk reglement ingevuld. 23

24 i. Verzekering vrijwilligers Om de rechten van de vrijwilligers te vrijwaren wanneer ze in het kader van hun engagement het slachtoffer zijn van een ongeval, moet de zone een gemeenrechtelijke verzekeringspolis afsluiten voor arbeidsongevallen. Deze polis waarborgt het vrijwillig personeelslid een schadeloosstelling van ten minste een gelijke waarde als het een effectief personeelslid zou zijn. Het vrijwillig personeelslid heeft evenwel het recht de schadeloosstelling te laten verzekeren op basis van zijn reëel beroepsinkomen, beperkt tot maximum ,76. Hiervoor dient hij jaarlijks de nodige bewijsstukken in te dienen bij de raad. Wanneer de stagiair- vrijwilliger in dienst komt moet hij hierover ingelicht worden en elke wijziging in de bepalingen van de polis moet worden meegedeeld aan alle personeelsleden. De zone moet bovendien voor het vrijwillig personeel bijkomend een verzekering afsluiten bij een erkende verzekeringsmaatschappij die de betaling dekt van een schadevergoeding van minimum ,68 aan de rechthebbende in geval van overlijden tijdens de dienst of als gevolg van tijdens de dienst opgelopen verwondingen of ziekten. Ook hiervan wordt het vrijwillig personeelslid ingelicht als hij in dienst komt en ook hier moet elke wijziging in de bepalingen van de polis worden meegedeeld aan al de vrijwillige personeelsleden. 24

25 j. Overgangsbepalingen De overgangsbepalingen lopen over de verschillende rubrieken in het statuut. Deze overgangsbepalingen vertellen ons in welke graad elkeen zal terechtkomen. De inschaling zal dan weer zichtbaar zijn in het geldelijk statuut Wanneer personeelsleden worden overgedragen naar de zone, worden de graden volgens de huidige teksten voorzien zoals in volgend schema: Oude graad Basiskader Brandweerman Korporaal middenkader Sergeant Eerste sergeant Sergeant majoor adjudant opperadjudant officieren Onderluitenant Geen dipl A Onderluitenant Geen dipl A offr prev Onderluitenant Geen dipl A offr Prev/cris< 10j anc offr Onderluitenant Geen dipl A offr prev/cris > 10j anc offr Onderluitenant Dipl A Nieuwe graad Brandweerman korporaal Sergeant Sergeant Sergeant Adjudant adjudant luitenant Luitenant luitenant Kapitein Kapitein* Luitenant Geen dipl A Luitenant Luitenant Geen dipl A - cris < 7j anc offr Luitenant Luitenant Geen dipl A - cris > 7j anc offr Kapitein Luitenant Dipl A Kapitein** Luitenant Dienstchef minder dan 5j nuttige ervaring in de luitenant functie van dienstchef Luitenant Dienstchef meer dan 5j nuttige ervaring in de kapitein functie van dienstchef Kapitein Geen dipl A Kapitein Kapitein Geen dipl A en cris Kapitein 25

26 Kapitein Geen dipl A en cris en dstchef < 10j anc Kapitein offr Kapitein Geen dipl A en cris en dstchef > 10j anc Majoor offr Kapitein Dipl A Kapitein Kapitein Dipl A en cris kapitein Kapitein Dipl A en cris en dienstchef Majoor Kapitein Dienstchef Kapitein Kapitein Dienstchef en cris < 3j nuttige ervaring in de Kapitein functie van dienstchef Kapitein Dienstchef en cris > 3j nuttige ervaring in de Majoor functie van dienstchef Kapitein-commandant Kapitein-commandant dienstchef met diploma A Majoor Kolonel majoor Geen dipl A Majoor Geen dipl A en cris Majoor Dipl A cris en dienstchef Kolonel Luitenant-kolonel kolonel Let wel, als overgangsmaatregel zullen de mensen die de graad van eerste sergeant, van sergeant majoor, van opperadjudant, van kapitein-commandant, en luitenant-kolonel deze graad ten persoonlijke titel behouden. * deze mensen zullen het brevet van de module preventie en het brevet van de module crisissituatiebeheer van het brevet OFF2 moeten behalen alvorens verder te kunnen bevorderen in de volgende graad (majoor) ** deze mensen zullen het brevet van de module crisissituatiebeheer moeten behalen alvorens te kunnen bevorderen in de volgende graad ( majoor) Verder geven de overgangsmaatregelen nog volgende zaken aan: er kunnen maximum 70 overuren kunnen worden overgedragen. Dit betekent niet dat je ze kwijt bent maar het is aangeraden om hier tijdig te anticiperen: tracht zelf al initiatief te nemen om deze overuren in tijd te compenseren. Maar ook wij als vakbond zullen hier nog alert op zijn om voor de overige uren de nodige schikkingen te nemen De regeling aanvraag voor cumul moet na overdracht naar de zone binnen de drie maanden zijn binnengebracht 26

27 van de mensen in bestaande wervingsreserve wordt vanaf de overdracht aangenomen dat ze in het bezit zijn van het federale geschiktheidsattest De raad kan vanaf de overdracht beslissen dat lopende aanwervingsprocedures worden verdergezet. In dit geval zijn de gemeentelijke procedures nog van toepassing. Dit geldt evenzo voor de lopende bevorderingsprocedures als de raad deze wenst verder te zetten. vanaf de overdracht worden aanwervingsstages verder gezet volgens het nieuwe statuut. de eerste evaluatiecyclus start bij de overdracht en het eerste functioneringsgesprek moet binnen de drie maanden na de overdracht plaatsvinden En tot slot zijn er de verworven rechten waarvoor we tot laatst hebben gestreden: In het administratief statuut werd voorzien dat men ten persoonlijke titel men zijn jaarlijks verlof, het aantal feestdagen en de eventuele aanvullende dagen en de leeftijdsgebonden verhoging wat men in de gemeente genoot, kan behouden. (Let op, hierin zitten de compensatiedagen in functie van het arbeidsuurrooster niet vervat!) In het geldelijk statuut gaat het om het behoud ten persoonlijke titel van wat je momenteel in je huidige statuut geniet aan maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding en indien voordeliger dan voorzien in het statuut, de eindejaarstoelage. Op het moment dat je overgedragen wordt van de stad of gemeente naar de zone, ga je automatisch naar het nieuwe administratieve statuut. Volgens de wet kan het personeel echter verkiezen om in zijn oude GELDELIJK statuut te blijven maar moet dit kenbaar maken binnen de drie maanden na de overdracht naar de zone.. Dit betekent dat je op dat moment afziet van verdere mogelijke bevorderingen. Je kan echter ten alle tijden alsnog kiezen voor het nieuwe geldelijk statuut. Benoeming, bevordering, mobiliteit of aanwijzing (mandaat) geeft automatisch aanleiding tot het onderworpen worden aan het nieuwe geldelijk statuut. 27

28 2. Opleidingen Opleiding is in de loopbaan van brandweer een belangrijke pijler. De loopbaanevolutie is hier dan ook van doordrongen, zowel verticaal als horizontaal. Als ACV Openbare Diensten zien we wel degelijk het nut en soms zelfs de noodzaak van opleiding wanneer een organisatie voor meer professionaliteit gaat. Bij brandweer betekent dit immers ook veiliger werken. Men heeft echter een ambitieus plan voor ogen, wat het aantal uren opleiding aanzienlijk zal verhogen. Dit alles in een financieel (beperkt) keurslijf. Daarbij komt dat men in veel korpsen, en dus ook in de toekomstige zones, met een personeelstekort kampt. We maken ons dan ook zorgen over de haalbaarheid. En wat draagt de opleiding bij als maar enkele uitverkorenen mogen proeven van dat nagestreefde professionalisme? Hoe de opleiding een rol zal spelen in de horizontale carrière vind je terug onder het hoofdstuk van het geldelijk statuut. Opleiding zal ook nog onderwerp van discussie zijn als het gaat over de inhoud van brevetten, getuigschriften en of attesten, over de reglementering die de deelname aan vorming zal vastleggen en over welke opleidingen nodig zijn om geldelijke sprongen te kunnen maken. We kregen hierover nog geen definitieve teksten. We zullen dit hoofdstukje dan ook aanvullen op de moment dat dit plaatje meer duidelijk wordt. Als ACV Openbare Diensten zijn we trouwens pleitbezorger om vooreerst het kwalitatieve luik van de opleiding te evalueren alvorens het aantal uren op te trekken Het statuut voorziet alvast een minimale voortgezette opleiding van 24 uren. Het gaat hier om opleiding voor het behoud van competenties en desgevallend, wanneer bijvoorbeeld nieuwe technieken zich aandienen, hiermee proactief om te kunnen gaan. Deze uren worden in principe georganiseerd door de opleidingscentra voor de civiele veiligheid (de brandweerscholen), maar kunnen in de mate van het mogelijke gegeven worden in de zone. 28

29 De commandant kan nog bijkomende uren organiseren. Aanvragen om opleidingen te volgen moeten schriftelijk worden ingediend en verplaatsingen tussen kazerne en plaats van opleiding worden gelijkgesteld met dienstactiviteit 29

30 3. Fysieke geschiktheid Aanvankelijk werden vrij steriele proeven voorgesteld, die op basis van een universitaire studie werden ontwikkeld (zie in bijlage de aanwervingsproeven). Het verband tussen de proeven en het dagdagelijkse werk leek soms ver weg. Weinig motiverend dus. Vakbonden hebben daarom zelf enkele voorstellen gedaan om zo te komen tot meer aan de realiteit gebonden proeven. Fysieke proeven hebben immers wel degelijk hun nut, op voorwaarde dat ze de goede zaken meten en constructief worden gehanteerd. De grondslag van fysieke proeven ligt immers bij veiligheid, en dat kunnen we alleen maar belangrijk vinden. In het statuut worden alvast de wervingsproeven kenbaar gemaakt. De wervingsproeven hebben eerder een competitief karakter. Ze zijn een aaneenschakeling van proeven die je in de bijlage kan vinden. De onderhoudsproeven zijn als een rollercoaster, na een turbulent parcours, de bocht uitgegaan. Dat kunnen we alleen maar betreuren. De reeks proeven waarvan sprake was en waarvoor een draagvlak ontstond, weerspiegelden niet alleen de realiteit, maar waren eveneens een onderdeel van een hele omkadering, zowel fysiek als medisch. En net dat is voor ACV-Openbare Diensten minstens even belangrijk. Deze proeven blijven we dan ook genegen. Ze zijn een verzameling van 12 proeven die een brandbestrijding simuleren en een traplooptest. Vooraf aan het afleggen van de proef wordt een medische vragenlijst ingevuld. Deze reeks proeven moeten onder begeleiding van een monitor en met hartslagmeter worden uitgevoerd. In Nederland zijn deze testen gekend als PPMO testen en een instructiefilmpje vind je alvast op De onderhoudsproeven zijn volledig geschrapt uit het statuut. Een omzendbrief zal nu pogen toch enige uniformiteit te bewaren Als ACV-Openbare diensten zullen we blijven pleiten voor een uniforme aanpak met realistische en jobgerelateerde proeven met een degelijke omkadering en begeleiding. De doelstelling van deze proeven moeten ook juist zijn: fysiek goed gewapende brandweerlui bekomen en een graadmeter zijn voor een beleid met oog op veiligheid; de veiligheid van de brandweerman, de veiligheid van zijn collega s en de veiligheid van de burger. Het mag geen competitief, repressief instrument zijn. 30

31 4. Evaluatie Evaluatie wordt zowel in het kader van aanwervings- en bevorderingsstage als in het kader van periodieke evaluatie voorzien. Als ACV-Openbare diensten kijken we hierbij vooral naar het vrijwaren van de rechten van het personeel. Een periodieke evaluatiecyclus start met een functioneringsgesprek en eindigt met een evaluatiegesprek. De periodieke evaluatie gebeurt tweejaarlijks en gaat uit van de functiebeschrijving van de uit te voeren functie en de vastgelegde doelstellingen en elementen waarop het personeelslid wordt beoordeeld in het functioneringsgesprek. Een individueel evaluatiedossier wordt aangelegd en het personeelslid heeft recht op een kopie. Het dossier bevat volgende documenten: - de functiebeschrijving; - het verslag van het functioneringsgesprek - documenten omtrent gunstige en ongunstige vaststellingen - het verslag van het evaluatie Voor ACV-Openbare Diensten maakt begeleiding en herkansingsmogelijkheden deel uit van de omkadering van evaluatie. Begeleidings- en herkansingsmaatregelen moeten dan ook duidelijk aan bod komen. Het gaat hier om zaken die duidelijk tijdens tussentijdse functioneringsgesprekken naar boven moeten komen zoals oplossingen voor problemen voor het functioneren of oplossingen voor problemen die de afgesproken doelstellingen bemoeilijken. Het evaluatiegesprek zelf handelt over de verwezenlijking van de doelstellingen van het functioneringsgesprek en moet gebeuren op basis van een welbepaald schema. De nodige regelgeving moet hiervoor nog worden vastgelegd. Ook dit zal nog onderhandeld worden met de vakbonden. 31

32 Na het evaluatiegesprek vindt een nieuw functioneringsgesprek plaats voor de volgende periode. Uiteindelijk kan de evaluatie volgende vermeldingen als gevolg hebben Voldoende Te verbeteren Onvoldoende De vermeldingen te verbeteren en onvoldoende geven aanleiding tot een nieuwe evaluatie na een periode van één jaar. Telkens zijn er mogelijkheden van beroep bij een paritair samengestelde evaluatiecommissie. Hierbij kan het personeelslid op eigen verzoek, of wanneer het nodig wordt geacht, gehoord worden en hij kan zich hierbij laten bijstaan. Twee onvoldoendes in een periode van drie jaar kunnen leiden tot ontslag. Het is de raad die zich hierover uitspreekt. Het personeelslid dat zich in dit geval bevindt, heeft recht op een beroepsprocedure bij een federale onafhankelijke en paritair samengestelde beroepskamer bij de FOD Binnenlandse Zaken. Het beroep is schorsend. De functioneringsmodaliteiten van deze onafhankelijke beroepskamer moeten nog worden vastgelegd en dus onderhandeld. 32

33 5. Het geldelijk statuut In het geldelijk statuut worden volgende zaken federaal vastgelegd: de weddeschalen en de regels voor baremische en hiërarchische verhoging en enkel generieke toelagen de operationaliteitspremie en onregelmatige prestaties de toelage voor het uitoefenen van een hogere functie de diplomatoelage de prestatievergoeding en diplomatoelage voor vrijwilligers de toelage voor onregelmatige prestaties voor de vrijwilligers De raad kan naast bovenstaande premies en vergoedingen nog bijkomende vergoedingen of sociale voordelen toekennen en de toekenningsvoorwaarden ervan bepalen (bv maaltijdcheques, fietsvergoeding, hospitalisatieverzekering ) a. de weddeschalen De weddeschalen worden vastgelegd als in bijlage voorgesteld. Bijkomend wordt vastgelegd dat beroepsbrandweerlui onder dezelfde voorwaarden genieten van haard- en standplaatstoelagen, eindejaarstoelage en vakantiegeld als het personeel van de federale overheidsdiensten. In het geldelijk statuut worden tevens de voorwaarden vastgelegd voor baremische verhoging of de functionele loopbaan. Elke graad beschikt immers over vier weddeschalen (vijf voor de aanwervingsgraden een eerste schaal geldt voor de stagiair) die mits voorwaarden van anciënniteit, opleiding, evaluatie en fysieke geschiktheid kunnen worden doorlopen: Voor brandweerman: Diensten in de respectieve weddeschaal Vijf jaar in aanmerking komende diensten Vermelding voldoende bij evaluatie Bijscholing in opleidingscentrum Minstens 120u (24x 5) Erkende opleiding Minstens 50u (desgevallend slagen in proef) 33

34 Voor korporaal: Diensten in de respectieve weddeschaal Vijf jaar in aanmerking komende diensten Vermelding voldoende bij evaluatie Bijscholing in opleidingscentrum Minstens 120u (24x 5) Erkende opleiding Minstens 50u (desgevallend slagen in proef) Voor sergeant: Diensten in de respectieve weddeschaal Vier jaar in aanmerking komende diensten Vermelding voldoende bij evaluatie Bijscholing in opleidingscentrum Minstens 96u (24 X4) Erkende opleiding Minstens 40u (desgevallend slagen in proef) Voor adjudant: Diensten in de respectieve weddeschaal Vier jaar in aanmerking komende diensten Vermelding voldoende bij evaluatie Bijscholing in opleidingscentrum Minstens 96u (24x4) Erkende opleiding Minstens 40u (desgevallend slagen in proef) Voor luitenant: Diensten in de respectieve weddeschaal Vier jaar in aanmerking komende diensten Vermelding voldoende bij evaluatie Bijscholing in opleidingscentrum Minstens 96u (24x4) Erkende opleiding Minstens 40u (desgevallend slagen in proef) Voor kapitein: Diensten in de respectieve weddeschaal Vijf jaar in aanmerking komende diensten Vermelding voldoende bij evaluatie Bijscholing in opleidingscentrum Minstens 120u (24x5) Erkende opleiding Minstens 50u (desgevallend slagen in proef) Voor majoor: Diensten in de respectieve weddeschaal Vijf jaar in aanmerking komende diensten Vermelding voldoende bij evaluatie Bijscholing in opleidingscentrum Minstens 120u (24x5) Erkende opleiding Minstens 50u (desgevallend slagen in proef) 34

35 Voor kolonel: Diensten in de respectieve weddeschaal Vier jaar in aanmerking komende diensten Vermelding voldoende bij evaluatie Bijscholing in opleidingscentrum Minstens 96u (24x4) Erkende opleiding Minstens 40u (desgevallend slagen in proef) Bij hiërarchische bevordering wordt volgend schema gebruikt om in een volgende graad in te schalen: Van brandweerman naar korporaal: B0-1 B1-1 B0-2 B1-2 B0-3 B1-3 B0-4 B1-4 Van korporaal naar sergeant: B1-1 M0-1 B1-2 M0-1 B1-3 M0-2 B1-4 M0-3 Van sergeant naar adjudant: M0-1 M1-1 M0-2 M1-1 M0-3 M1-2 M0-4 M1-3 Van sergeant naar luitenant: M0-1 OF1-1 M0-2 OF1-1 M0-3 OF1-2 M0-4 OF1-3 35

36 Van adjudant naar luitenant: M1-1 OF1-1 M1-2 OF1-1 M1-3 OF1-2 M1-4 OF1-3 Van luitenant naar kapitein: OF1-1 OF1-2 OF1-3 OF1-4 OF2-1 OF2-2 OF2-3 OF2-4 Van kapitein naar majoor: OF2-1 OF2-2 OF2-3 OF2-4 OF3-1 OF3-1 OF3-2 OF3-3 Van majoor naar kolonel: OF3-1 OF3-2 OF3-3 OF3-4 OF4-1 OF4-1 OF4-2 OF4-3 36

37 b. de premie voor operationaliteit en onregelmatige prestaties Deze premie vervangt de vroegere nacht en weekendpremies, maar ook deze van wachtdienst voor officier, dienstchef, enzovoort. Het bedrag van de premie wordt berekend volgens de formule X.B.U Waarbij B overeenstemt met het bedrag van het uurloon ( 1/1850 ste van de jaarwedde) Waarbij U overeenstemt met het aantal uren van de daadwerkelijk gepresteerde periode Waarbij X overeenstemt met een volgende coëfficiënt: - 0,38 voor de graden brandweerman, korporaal, sergeant, adjudant en luitenant - 0,25 voor de graad van Kapitein - 0,12 voor de graad van Majoor - 0,18 voor de graad van kolonel In de discussies zijn we aanvankelijk van 0,29 gestart c. De toelage voor het uitoefenen van een hogere functie Wanneer een personeelslid minstens 90 dagen ononderbroken een hoger ambt uitoefende, heeft hij of zij recht op de toelage voor het uitoefenen van een hogere functie. Het bedrag van deze toelage is gelijk aan het verschil met zijn wedde en deze van de graad van de ingevulde functie. 37

38 d. de diplomatoelage Wanneer de het personeelslid zich bekwaamt in welbepaalde disciplines maakt hij of zij aanspraak op een diploma toelage. De basis hiervan werd gelegd in het besluit van 1994 en dit zal worden geactualiseerd. In afwachting van meer duidelijkheid van de nieuwe inhoud van deze tekst alvast de mogelijke bedragen waarover het gaat en de (aard van de ) brevetten waarop men mikt. We durven het voorzichtig beschouwen als erkenning van specialisatie. We weten nog niet op welke wijze de lijst zal worden geactualiseerd, noch of het principe van de twee lijsten zal blijven bestaan. Ook dit zal nog voorwerp uitmaken van onderhandeling. Het betreft in de huidige regelgeving desgevallend een som van 991 op jaarbasis niet geïndexeerd voor de brevetten in lijst A ofwel een van 496 op jaarbasis niet geïndexeerd voor de brevetten in lijst B De in de huidige teksten hernomen brevetten zijn onder meer duiker, ambulancier, technicus brandvoorkoming, automekanieker, rampengeneeskunde, preventieadviseur niv 1 en niv 2, de brevetten van de graden. e. de prestatievergoeding, diplomatoelage, erkentelijkheidstoelage en toelage voor onregelmatige prestaties voor vrijwilligers De prestaties die de vrijwillige personeelsleden leveren geven aanleiding tot de betaling van een vergoeding, die berekend wordt naar rata van het aantal gepresteerde uren. Deze vergoeding noemt men de prestatievergoeding. 38

39 De minimale vergoeding stemt overeen met de vergoeding verschuldigd voor één uur. Ieder begonnen uur wordt volledig vergoed. Aanvankelijk werkte men met uurdelen, maar daarvan is men afgestapt. Beschikbaarheidsperiodes en verplaatsingstijd van tussen de woonplaats en de plaats van de prestaties worden niet meegerekend voor de duur van de prestaties Het bedrag per uur werd vastgelegd in de prestatievergoedingschaal die overeenstemt met de graad en verworven anciënniteit. De prestatievergoeding wordt maandelijks betaald, na vervallen termijn. Deze prestatievergoedingschaal vind je in bijlage. De diplomatoelage voor vrijwilligers steunt op de regelgeving van toepassing voor het beroepspersoneel. Voor de vrijwilligers stemt ze echter overeen met een percentage van de prestatievergoeding gestort tijdens het vorige kalenderjaar. Dit percentage ligt tussen de drie en de 10% per diploma en het totaal percentage mag niet meer dan 10% bedragen, ongeacht het aantal diploma s waarover de vrijwilliger beschikt De raad kan ook een erkentelijkheidstoelage toekennen aan het vrijwillig personeelslid dat eervol uit zijn functie wordt ontslagen Ook voor de vrijwilligers voorziet men in een toelage voor onregelmatige prestaties. In tegenstelling tot bij het beroepspersoneel, voorziet men voor het vrijwillig personeel de gekende regeling van een toelage, tot maximaal 25% van het uurbedrag van de prestatievergoeding voor nachtprestaties tot maximaal 100% van het uurbedrag van de prestatievergoeding voor zaterdag en zondagprestaties En dit voor prestaties die wachtdiensten in de kazerne en interventies zijn. 39

40 Het is de raad die het percentage bepaald, bij reglementaire aanvulling van dit statuut. Tot slot wordt onder de verworven rechten ook het behoud van de erkentelijkheidspremie ten persoonlijke titel na overdracht en kan ook de vrijwilliger keuze maken bij overdracht om onder het geldelijke statuut te blijven van het huidige organiek reglement dat op hem van toepassing is. 40

41 6. Arbeidstijd Rond arbeidstijd bij brandweer is heel wat te doen geweest. Heel wat korpsen werken immers boven de wettelijke grens van de gemiddelde arbeidsduur van 38 uur per week en er zijn zelfs korpsen die de Europees vastgelegde kaap van 48 uur vlot overschrijden. Met de nieuwe arbeidstijdwet voor het brandweerpersoneel wordt een en ander aan banden gelegd. De wettelijke arbeidstijd van de operationele beroepsleden van de hulpverleningszones bedraagt in principe 38 uren. Deze gemiddelde wekelijke arbeidsduur moet worden gerespecteerd over een referentieperiode van vier maanden. Van dit principe kan enkel worden afgeweken in die zones waar op het moment van het inwerking treden van de nieuwe wet meer dan de helft van de beroepspersoneelsleden in een regime van meer dan 38 uren werkt. Dit gaat concreet om de zones - voor Vlaams Brabant : zone Oost en zone West - voor Antwerpen: zone Rivierenland - voor Limburg: zone Oost-Limburg - voor West-Vlaanderen: zone Fluvia en zone Midwest - voor Namen : zone NAGE In deze zones kan afgeweken worden tot 48 uren gemiddeld op voorwaarde dat onderhandelingen hebben plaatsgevonden met de representatieve vakbonden, met inbegrip van een procedure sociale bemiddeling indien nodig. Er moet onderhandeld worden over het aantal uren en over de bijkomende vergoeding er van. Het spreekt voor zich dat de basis het geldelijk statuut is, met name dat één uurloon gelijk aan 1/1850 en elke prestatie geeft recht op de operationaliteitspremie. Het is de bedoeling dat ook hier naar een 38 uren regime zal worden geëvolueerd op termijn. 41

42 Bijkomend kan een personeelslid individueel zelf kiezen om maximum 10 bijkomende uren per week te presteren, zonder het gemiddelde van 48 uren te overschrijden, dit is de zogenaamde persoonlijke Opt-Out Deze uren moeten het mogelijk maken bijkomende wachten in te vullen of kunnen dienen voor inzet bij interventies. Opleidingen, oefeningen, moeten binnen het normale uurrooster worden vervuld. De betaling van deze uren gebeurt volgens de normale verloning voor geleverde prestaties. (zelfde uurloon, 1/1850 Ste van de jaarwedde en de premie voor operationaliteit en onregelmatige prestaties) Uitdovend kunnen enkel personeelsleden die voor de het in werking treden van de wet beroeps en vrijwilliger waren in eenzelfde zone, deze tien uren benutten tot een regime van maximum 52 uren per week. Zo kan bijvoorbeeld iemand die in een zone werkt waar een 48 uren week geldt, nog maximum 4 uren op vrijwillige basis bijkomend presteren, op voorwaarde dat hij voordien reeds beroeps en vrijwilliger in dezelfde zone was. Een werkregime kan maximum uit 24 uren bestaan en de absolute grens van 60 uren per week mag niet worden overschreden, met uitzondering van enkele hoogst uitzonderlijke gevallen en uiteraard dienen de nodige rusttijden worden gerespecteerd. Op de toepassing van deze wet wordt toegezien door zowel de brandweerinspectie als de ambtenaren die in principe zouden aangesteld moeten zijn om toe te zien op de toepassingen van de arbeidstijdwet voor de openbare diensten. Deze laatsten zijn ondanks het feit dat de arbeidstijdwet voor de openbare diensten sinds 2000 bestaat, nog steeds niet aangeduid. ACV-Openbare Diensten heeft dan ook duidelijk aangedrongen om hier werk van te maken. Tot dan rekenen we op de mensen die er nu daadwerkelijk zijn, namelijk de brandweerinspectie. Vandaar ook dadelijk mee het belang van deze inspectie en hun bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Ook hier zullen we de nodige aandacht voor blijven hebben. Het zal er dus op aankomen om alert te zijn en te signaleren wanneer er met de geldende afspraken een loopje wordt genomen. 42

43 7. Syndicaal Het syndicaal statuut voorziet voortaan voor zowel de prezones als in de toekomstige zones, de nodige syndicale platformen. Zowel de mogelijkheden voor onderhandeling als voor overleg worden voortaan voorzien op zonaal niveau. Het feit dat deze platformen in de syndicale wet werden voorzien betekent tevens dat alle syndicale rechten voor operationeel personeel gevrijwaard blijven, ook het stakingsrecht. Het zag er even anders uit: men sprak immers van beknotting van het stakingsrecht en minimumbezetting Het komt er dus in de toekomst op aan je syndicale delegatie binnen de zone te kennen. Kijk dus verder dan je huidig korps of je toekomstige post. Onze militanten zullen je alleszins zo goed mogelijk informeren over het toekomstig reilen en zeilen in de zone. 43

44 8. Criteria voor het bepalen van het personeelsplan van het operationeel personeel van de zones Deze criteria komen niet ter sprake in het statuut op zich, maar hebben toch wel in belangrijke mate invloed op hoe het dekseltje op het potje past. Ze zijn immers mee bepalend over hoe een zone er uit zal zien en dus welke verschillende plaatsen en jobs er in de zone zullen zijn, desgevallend voor welke graden of onder welk statuut. Let wel: een personeelsplan zal niet hetzelfde zijn als een personeelskader zoals we dat nu kennen. Het is de bedoeling dat een personeelsplan soepeler is dan een strak kader. Maar of dat een voordeel of net een nadeel is, zal de toekomst uitwijzen. In de toekomst zal de zonecommandant met volgende criteria moeten rekening houden om zijn personeelsplan voor het operationele personeel op te stellen: - het nodige personeel voor de uitvoering van de operationele opdrachten, rekening houdend met de minimale voorwaarden van de snelste adequate hulp en van de adequate middelen ( hierover in punt 9 een woordje meer) 44

45 Hierbij moet rekening gehouden worden met: het niveau van dienstverlening voor de verschillende geografische sectoren van het grondgebied zoals vastgesteld in het meerjaren beleidsplan de operationele organisatie van de zone voor het sturen van de middelen vanuit het netwerk van posten de eventuele permanentie van operationeel personeel in de posten de specifieke opdrachten die specifieke middelen vereisen - voor de beschikbaarheid van de beroepspersoneelsleden moet rekening gehouden worden met de arbeidstijdregeling in de zone de verloven toegekend in de zone de vermenigvuldigingscoëfficiënt voor het voorzien van continudienst de modaliteiten van eindeloopbaanmaatregelen het aantal uren opleiding nodig voor de loopbaan en voor het uitoefenen van de functie - voor de beschikbaarheid van de vrijwillige personeelsleden moet rekening gehouden worden met de diensttijdregeling de beschikbaarheid van vrijwilligers tijdens de verschillende delen van de dag de noodzakelijke opleidingen voor de loopbaan en voor het uitoefenen van de functie - de statistieken van interventies met inbegrip van gelijktijdige uitrukken - de operationele risico analyse van de zone - het personeel nodig voor het uitvoeren van logistieke en administratieve taken in het kader van brandweertaken - desgevallend, het personeel nodig voor de zonale dispatching 45

46 Een hele boterham dus maar niet onbelangrijk: het zijn immers criteria die mede bepalend zijn om het werk ook werkbaar te maken en om effectief de mogelijke loopbaan te kunnen uitbouwen. Het personeelsplan moet voorgelegd worden aan de sociale partners, dus dit hoofdstukje kan alvast een goede canvas zijn. 46

47 9. Minimale normen Het is al sinds november 2012 dat deze regels van minimale normen in voeg zijn en ze zijn dus al wel wat ingeburgerd. Het besluit legt de minimale middelen en dus ook personeel vast per type interventie. Het zonaal plan moet deze regels respecteren. Belangrijk in dit besluit is dat men in nagenoeg alle type interventies met autopomp het principe van zes man op de autopomp vrijwaart. Hiervan kan enkel afgeweken worden als men simultaan vertrekt met twee autopompen uit twee verschillende posten. Er gelden dan echter beperkende regels omtrent de taken die de eerste (onvolledige) ploeg mag uitvoeren. De minister moet deze regels nog vastleggen. Bovendien erkent dit besluit het belang van signalisatie De zones hebben tijd tot 31 december 2017 om zich aan te passen aan deze nieuwe regels. 47

48 10. Risicoanalyse van de zone In een besluit van 14 oktober 2013 werden minimale voorwaarden vastgelegd waaraan de risicoanalyse van de zone moet voldoen. Omdat deze mede een bepalende factor is voor het personeelsplan is het niet slecht te weten welke elementen in deze risicoanalyse een rol spelen. De risicoanalyse houdt een inventaris in van risico s en een evaluatie van deze risico s. De inventaris behelst zowel de recurrente risico s als de punctuele risico s in de zone. De evaluatie bestaat uit een objectieve studie van deze risico s en hoe deze operationeel moeten beantwoord worden. Om dit te kunnen doen moet de zone een duidelijke tekening maken van de zone aan de hand van de geografische structuur, de natuurlijke omgeving, de bevolking, de bestuurlijke structuur, de economische activiteiten, de transportnetwerken, de onderen bovengrondse netwerken en de cartografie. De detailuitwerking wordt vastgelegd in bijlage van het besluit Recurrente risico s zijn deze die dagelijks voorkomen en dus goed ingeschat kunnen worden. Deze worden gedekt door de adequate middelen van de zone. Aan de hand van statistieken van de laatste drie jaar maakt de zone haar inventaris op van de recurrente risico s, ten minste rekening houdende met het gemiddelde aantal interventies van binnenbranden, buitenbranden, andere dringende interventies, dringende medische hulpverlening en de niet-dringende interventies. De zone moet aan de hand van deze gegevens een analyse maken om de gelijkwaardigheid tussen de beschikbare middelen en de noodzakelijke middelen om de opdrachten uit te voeren te toetsen. Hierbij moet minstens rekening gehouden worden met de waarschijnlijkheid van gelijke vertrekken, de dekkingsgraad voor een gegeven grondgebied, de dekkingsgraad voor een gegeven bevolking en de dekkingsgraad per groep van opdrachten. Punctuele risico s gaat om risico s die moeilijker in te schatten zijn op vlak van frequentie, maar waarvan de gevolgen ernstig kunnen zijn en dus specifieke interventiemiddelen vereisen of inzet op ruimere schaal vereisen van zowel materieel 48

49 als personeel. In een bijlage aan dit besluit wordt omschreven hoe de analyse dient te gebeuren voor de punctuele risico s, die ingedeeld zijn volgens natuurlijke risico s, industriële risico s, risico s op het niveau van gebouwen die een bijzondere waakzaamheid vereisen, risico s in verband met transport, nucleaire-radiologischebiologische en chemische risico s en maatschappelijke risico s. 49

50 11. Initiatieven te nemen door de gemeenten om naar hulpverleningszones over te gaan In het verleden werd al werk gemaakt van de zoneraad, de secretaris van de zone, het college en de bijzonder rekenplichtige. In de toekomst zal een zonecommandant moeten worden aangesteld voor de leiding, de organisatie en het beheer, alsook voor de taakverdeling binnen de zone. De functie van zonecommandant is een mandaatsfunctie De zonecommandant moet zijn structuur verder op punt stellen. Dit betekent dat hij werk moet maken van een organogram waarin de minimale functies, een meerjarenbeleidsplan, het operationeel organisatieschema. Dit laatste schema is in het bijzonder bestemd voor de personeelsleden van de zone. Het schema laat toe om een globaal zicht te hebben op de werking van de zone. De operationele personeelsleden van de gemeentelijke brandweerdiensten worden automatisch overgedragen naar hun respectievelijke zone. Dit gebeurt met behoud van hun hoedanigheid van beroepspersoneel, desgevallend vrijwilligerspersoneel. De overdracht van operationeel personeel gebeurt met behoud van de graad of met het verkrijgen van een gelijkwaardige graad, overeenstemmend met wat vastgelegd werd in het nieuwe statuut. Het administratief en technisch personeel van de gemeentelijke brandweerdiensten worden eveneens automatisch overgedragen. Het betreft hier het personeel dat ingeschreven is in het brandweerkade!. Referentie hiervoor zijn de modellen van organiek reglement. Dit personeel wordt overgedragen met behoud van hun hoedanigheid als statutair- of contractueel personeel. Voor de aanwerving van personeel zal dit gebeuren volgens de modaliteiten van het nieuwe statuut. Meer uitgebreide informatie hierover vind je op de site onder de rubriek hulpverleningszones ( het document onder hulpverleningszones vanaf 2014 te nemen maatregelen) 50

51 12. Een bijzonder gegeven: opvordering Gezien de specificiteit van brandweer kan het gebeuren dat mensen of goederen worden opgevorderd. De opvordering kan enkel wanneer dit absoluut noodzakelijk is voor de behoeften van de civiele veiligheid en moet in verhouding zijn met het nagestreefde doel en wanneer de conventionele middelen ongeschikt of ontoereikend blijken om het hoofd te bieden aan de noodsituatie binnen een nuttige termijn. We beperken ons hier enkel tot de opvordering gericht naar het personeel. Dit beperkt zich tot de individuele opvordering. Opgevorderde personen wordt gelijkgesteld met werknemers zoals vastgelegd in de welzijnswet. Ze staan op dat moment onder het gezag van de verzoekende overheid. Enkel in volgende gevallen kan opvordering geweigerd worden: - wanneer de prestaties die opgelegd worden een ernstig gevaar vormen voor de persoon of voor anderen - wanneer de persoon niet beschikt over de specifieke kennis nodig voor de uitvoering van de prestatie waarvoor hij is opgevorderd - bij gebrek aan adequate veiligheidsmaatregelen ingesteld door de verzoekende overheid - wanneer de opgelegde prestaties de continuïteit van de openbare dienst in gevaar brengt De opvordering dient schriftelijk te gebeuren, ondertekend door de verzoekende overheid en vermeldt op zijn minst de omstandigheden die de opvordering rechtvaardigen, de aard, de hoeveelheid en de duur van de prestaties en de voorwaarden waaronder deze prestaties moeten uitgevoerd. In uiterst hoogdringende gevallen kan de opvordering mondeling gebeuren. In dit geval moet dit zo snel mogelijk schriftelijk bevestigd worden met daarbij de motivering van de hoogdringendheid. Elke opvordering geeft recht op een correcte vergoeding van de uitgevoerde prestaties. 51

52 Bijlage A: de weddeschalen (ongeïndexeerde bedragen) Weddenschalen Brandweerman B0-0 B0-1 B0-2 B0-3 B

53 Korporaal B1-1 B1-2 B1-3 B

54 Sergeant, Eerste Sergeant en Eerste Sergeant Majoor M0-1 M0-2 M0-3 M

55 Adjudant en Opperadjudant M1-1 M1-2 M1-3 M

56 Luitenant (uitdovend) O0-0 O0-1 O0-2 O

57 Luitenant O1-1 O1-2 O

58 Kapitein O2-0 O2-1 O2-2 O2-3 O

59 Majoor O3-1 O3-2 O3-3 O

60 Kolonel O4-1 O4-2 O4-3 O

61 Bijlage B inschaling bij overgang uit de oude weddeschalen Brandweerman Oude weddeschaal Geldelijke anciënniteit Nieuwe weddeschaal PB 2 Alle B0 1 PB 2 bis Alle B0 2 PB 3 Van 1 tot 24 jaar B0 2 PB 3 25 jaar en meer B0 3 D 5 Alle B0 1 D 5.1 Alle B0 2 D 6 Alle B0 3 Korporaal Oude weddeschaal Geldelijke anciënniteit Nieuwe weddeschaal PB 2 bis Alle B1 2 PB 3 Van 1 tot 26 jaar B1 2 PB 3 27 jaar en meer B1 3 D 5.1 Alle B1 2 D 6 Van 1 tot 7 jaar B1 2 D 6 8 jaar en meer B1 3 Sergeant Oude weddeschaal Geldelijke anciënniteit Nieuwe weddeschaal PB 3 Alle M0 1 PB 4 Alle M0 2 PB 5 Alle M0 3 C 3 Van 1 tot 12 jaar M0 1 C 3 Van 13 tot 16 jaar M0 2 C 3 17 jaar en meer M0 3 61

62 Adjudant Oude weddeschaal Geldelijke weddeschaal Nieuwe weddeschaal PB 5 Alle M1 1 PB 6 Van 1 tot 19 jaar M1 2 PB 6 Van 20 tot 23 jaar M1 3 PB 6 24 jaar en meer M1 4 C 4 Van 1 tot 15 jaar M1 1 C 4 Van 16 tot 19 jaar M1 2 C 4 Van 20 tot 23 jaar M1 3 C 4 24 jaar en meer M1 4 Officieren genieten de eerste weddeschaal van hun nieuwe graad die het mogelijk maakt een hogere wedde te genieten dan deze voor de overdracht. Voor de officieren zal de uitdovende weddeschaal van de Luitenants gelden voor de luitenant die voor de overdracht de graad van onderluitenant genoot en voor de luitenant die voordien de graad luitenant genoot. De voormalig onderluitenant zal instappen in de schaal O0-0 en de voormalig luitenant zal instappen in de schaal O0-1. Officieren met een geldelijke anciënniteit tussen 28 en 30 jaar, schuiven één baremische schaal ( de volgende weddeschaal in dezelfde graad) door, officieren met een geldelijke anciënniteit tussen 31 en 33 jaar schuiven twee baremische schalen door en officieren met geen geldelijke anciënniteit van 34 jaar of meer schuiven drie baremische schalen door. 62

63 Bijlage C: prestatievergoeding schaal vrijwilligers (ongeïndexeerde bedragen) Geldelijke anciënniteit Brandweerman Korporaal Sergeant Adjudant Luitenant Kapitein Majoor Kolonel Stagiair 7,69 15,00 0 8,86 9,38 10,35 11,51 17,78 19,33 24,00 26,00 1 9,38 9,56 10,37 11,54 18,55 19,83 2 9,56 9,82 10,48 11,56 18,98 21,02 3 9,82 10,05 10,58 11, ,05 10,12 10,68 11, ,12 10,25 10,88 11, ,25 10,30 11,13 11, ,30 10,35 11,39 11, ,35 11,49 63

64 Bijlage D: De fysieke aanwervingsproeven De lichamelijke geschiktheid van de kandidaat wordt op vier disciplines beoordeeld: - slagen voor een fysieke testbatterij - slagen voor een laddertest - slagen voor een uithoudingstest - houder zijn van een zwembrevet van minstens 100 m De eerste drie onderdelen worden afgelegd onder supervisie van een sportdeskundige 1. De fysieke testbatterij Deze proef bestaat uit negen onderdelen die telkens maximum 1minuut duren, waarbij 1 minuut recuperatie. Wanneer je het onderdeel aflegt in minder dan een minuut wordt de resterende tijd bij je recuperatieminuut geteld Gedurende deze proef draagt de kandidaat een gewichtsvest van 5kg met gelijke gewichtsverdeling Je bent geslaagd wanneer je tenminste 8 punten haalt op de negen onderdelen en je niet geëlimineerd wordt. Test 1: OPTREKKEN Mannelijke kandidaten trekken zich op, vrouwelijke kandidaten trachten zo lang mogelijk te blijven hangen. De startpositie is hangend met gestrekte armen en met de handen in pronatie aan de balk ( de duimen wijzen naar binnen De score wordt alsvolgt gemeten: uitvoering Punten mannen vrouwen X 4 T<20s -1 5 X 7 20s T 25s 0 8 X 10 26s T 30s 1 11 X 12 31s T 35s 2 13 X 14 36s T 40s 3 X 15 T>40s 4 64

65 Test 2: KLAUTEREN De kandidaat staat achter de startlijn die zich op 1m van de 1m80 hoge balk bevindt. Bij de start loopt de kandidaat naar de balk, klautert erover en loopt daarna rond de kegel die op 750cm van de balk staat. De kandidaat loopt dan terug naar de balk, klimt er terug over en loopt terug tot achter de startlijn. De score wordt alsvolgt gemeten: uitvoering Punten T>60s 0 60s T>28s 1 28s T>15s 2 15s T>12s 3 T 12s 4 Test 3: EVENWICHT Via een ladder klimt de kandidaat op een 1m80 hoge balk van 10cm breed. Hij loopt hier 3m over, draait 180 en loopt 3m terug De score wordt alsvolgt gemeten: uitvoering Punten T>60s -1 60s T>52s 0 52s T>34s 1 34s T>27s 2 27s T>21s 3 T 21s 4 Test 4: GEHURKT LOPEN De kandidaat hurkt neer en legt met beide armen gekruist voor de borst een afstand van 8m af (tot achter de lijn) en komt op dezelfde manier terug tot achter de startlijn. Tijdens de uitvoering mag de hoek van de knie niet groter zijn dan 90. De score wordt alsvolgt gemeten: uitvoering Punten T>60s eliminatie 60s T>21s -1 21s T>19s 0 19s T>16s 1 16s T>14s 2 65

66 14s T>12s 3 T 12s 4 Test 5: OPDRUKKEN De kandidaat start al liggend op zijn buik volgens de voorschriften. Vanuit deze uitgangspositie brengt de kandidaat de armen telkens tot een hoek van 90 waarna hij de armen terug strekt. Dit is eenmaal opdrukken. Let op, enkel correcte bewegingen worden goedgekeurd De score wordt alsvolgt gemeten: uitvoering Punten X< X< X< X< X<50 3 X 50 4 Test 6: ZEIL VERSLEPEN De kandidaat neemt plaats achter de startlijn. Hij neemt het zeil dat gevuld is met zandzakjes met een totaal gewicht van 80kg. Hij sleept dit over een glad oppervlak over een afstand van 15 meter en komt dan terug tot achter de startlijn. Het zeil moet steeds volledig achter de lijn worden getrokken De score wordt alsvolgt gemeten: uitvoering Punten T>60s eliminatie 60s T>33s -1 33s T>31s 0 31s T>27s 1 27s T>23s 2 23s T>20s 3 T 20s 4 Test 7: SLANG SLEPEN De kandidaat neemt een gevulde slang vast bij de straalpijp ( aan de andere kant is een koppeling met afsluiter) en sleept deze over een afstand van 15m. De diameter van de slang is 70mm en ze is 20m lang 66

67 De score wordt als volgt gemeten: uitvoering Punten T>60s eliminatie 60s T>11s -1 11s T>9s 0 9s T>8s 1 8s T>7s 2 7s T>6s 3 T 6s 4 Test 8: SLANG OPHALEN De kandidaat neemt een slang vast en trekt deze zo snel mogelijk naar zicht toe. De oefening wordt uitgevoerd met een niet-gevulde slang van 45mm, met een straalpijp type lance robinet en een lengte van 20m De score wordt alsvolgt gemeten: uitvoering Punten T>60s eliminatie 60s T>19s -1 19s T>18s 0 18s T>16s 1 16s T>14s 2 14s T>12s 3 T 12s 4 Test 9: TRAPPEN LOOP De kandidaat loopt zo snel mogelijk trede per trede de trappen op, met telkens één voet per trede. De handen moeten volledig vrij blijven De hoogte van de treden mogen variëren tussen de 15 en de 19 cm, waarbij het aantal treden uitgerekend wordt totdat de kandidaat 22m en 60cm is gestegen: 119 treden voor 19cm, 126 treden voor 18cm, 133 treden voor 17cm, 141 treden voor 16cm, 151 treden voor 15cm. De score wordt alsvolgt gemeten: uitvoering Punten T>60s eliminatie 60s T>53s -1 53s T>51s 0 67

68 51s T>47s 1 47s T>43s 2 43s T>40s 3 T 40s 4 2. De laddertest Voor deze proef wordt een autoladder van 30m uitgezet, zonder steun opgesteld onder een hoek van 70. De kandidaat moet reglementair worden beveiligd. Op het startsignaal klimt de kandidaat naar boven. Boven aangekomen, kijkt de kandidaat naar beneden waarbij hij na een non-verbaal signaal van de begeleider luid zijn naam roept. Nadien komt de kandidaat zonder hulp naar beneden. De test duurt maximum vijf minuten. De kandidaat die in deze proef niet lukt, wordt uitgesloten van de lichamelijke geschiktheidsproeven. 3. De uithoudingstest Het gaat hier om een looptest. De kandidaat legt een zo groot mogelijke afstand af in 12 minuten, waarbij minstens volgende afstanden moeten worden afgelegd leeftijd mannen Vrouwen 18j 20j 2400m 2200m 30j 39j 2300m 2000m 40j 49j 2100m 1900m 50j 59j 2000m 1700m Niet slagen betekent eveneens uitsluiting van de lichamelijke geschiktheidsproeven. 68

69 Bijlage E Medisch attest voor controledienst - voorbeeld 69

Administratief statuut

Administratief statuut Administratief statuut Delegatie mogelijk Art. 3. Wanneer een betrekking vacant wordt verklaard, beslist de raad of deze betrekking ingevuld wordt door aanwerving, door bevordering, door mobiliteit of

Nadere informatie

Hervorming van de Civiele Veiligheid Het nieuwe ontwerp van administratief en geldelijk statuut van de brandweerlieden

Hervorming van de Civiele Veiligheid Het nieuwe ontwerp van administratief en geldelijk statuut van de brandweerlieden Brussel, 20 maart 2014 Hervorming van de Civiele Veiligheid Het nieuwe ontwerp van administratief en geldelijk statuut van de brandweerlieden Mevrouw, Mijnheer, Beste brandweerman, De Ministerraad heeft

Nadere informatie

Hervorming van de Civiele Veiligheid Het nieuwe ontwerp van administratief en geldelijk statuut van de brandweerlieden

Hervorming van de Civiele Veiligheid Het nieuwe ontwerp van administratief en geldelijk statuut van de brandweerlieden Brussel, 14 april 2014 Hervorming van de Civiele Veiligheid Het nieuwe ontwerp van administratief en geldelijk statuut van de brandweerlieden Mevrouw, Mijnheer, Beste brandweerman, De Ministerraad heeft

Nadere informatie

Brandweerhervorming : samenvatting

Brandweerhervorming : samenvatting Brandweerhervorming : samenvatting De hervorming van de brandweerdiensten, waar Open Vld steeds een voortrekkersrol in heeft gespeeld, is in zijn finale fase aanbeland. De Ministerraad van 21 februari

Nadere informatie

ADMINISTRATIEF STATUUT

ADMINISTRATIEF STATUUT ADMINISTRATIEF STATUUT BOEK 1. - Algemene bepalingen Q1 Zal de Koning, zoals in het verleden, een model van (organiek) reglement vaststellen voor de punten die door de zoneraad moeten bepaald worden (b.v.

Nadere informatie

REGLEMENT betreffende de aanvullende zonale bepalingen van het administratief en geldelijk statuut van het operationeel personeel Versie 19.11.

REGLEMENT betreffende de aanvullende zonale bepalingen van het administratief en geldelijk statuut van het operationeel personeel Versie 19.11. REGLEMENT betreffende de aanvullende zonale bepalingen van het administratief en geldelijk statuut van het operationeel personeel Versie 19.11.2014 Wettelijke omkadering - gelet op het koninklijk besluit

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT VAN 19 APRIL 2014 TOT BEPALING VAN HET ADMINISTRATIEF

KONINKLIJK BESLUIT VAN 19 APRIL 2014 TOT BEPALING VAN HET ADMINISTRATIEF KONINKLIJK BESLUIT VAN 19 APRIL 2014 TOT BEPALING VAN HET ADMINISTRATIEF STATUUT VAN HET OPERATIONEEL PERSONEEL VAN DE HULPVERLENINGSZONES. (B.S. 01.10.2014 + erratum 22.01.2015) Gelet op de wet van 15

Nadere informatie

Opleidingen bij brandweer. Enkele zaken op een rij.

Opleidingen bij brandweer. Enkele zaken op een rij. 1 Opleidingen bij brandweer. Enkele zaken op een rij. Vanaf 1 januari 2016 zijn er nieuwe bepalingen die gelden op vlak van opleiding bij brandweer. Omdat het niet altijd evident is te weten wat nieuw

Nadere informatie

Ambulanciers niet-brandweerman

Ambulanciers niet-brandweerman - Inhoudstafel Ambulanciers niet-brandweerman Inhoudstafel Ambulanciers niet-brandweerman... 3 Q1 Wat gebeurt er met de ambulanciers niet-brandweerman?... 3 1 Q2 Diverse brandweerlui leveren ook prestaties

Nadere informatie

Hoe stel ik mij kandidaat?

Hoe stel ik mij kandidaat? Informatiebrochure kandidaat brandweerman 1 Hou je van uitdagingen? Ben je technisch onderlegd en werk je graag in team? Dan is brandweerman de geknipte job voor jou. De brandweerzones in ons land hebben

Nadere informatie

Deze FAQ onvat vier delen:

Deze FAQ onvat vier delen: FAQ statuut - Inhoudstafel Deze FAQ onvat vier delen: 1. Administratief statuut 2. Geldelijk statuut 3. Arbeidstijd 4. Ambulanciers niet-brandweerman 1 FAQ statuut - Inhoudstafel Inhoudstafel ADMINISTRATIEF

Nadere informatie

Versie van DEEL III De wedde Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2. Algemeen 2.1 Definitie van de wedde 2.1.

Versie van DEEL III De wedde Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2. Algemeen 2.1 Definitie van de wedde 2.1. Versie van 21-03-2011 DEEL III De wedde Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2. Algemeen 2.1 Definitie van de wedde 2.1.1 Volledige wedde 2.1.2 Niet volledig verschuldigde wedde 3. Recht

Nadere informatie

ADMINISTRATIEF STATUUT

ADMINISTRATIEF STATUUT ADMINISTRATIEF STATUUT BOEK 1. - Algemene bepalingen Q1 Zal de Koning, zoals in het verleden, een model van (organiek) reglement vaststellen voor de punten die door de zoneraad moeten bepaald worden (b.v.

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN EN FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN EN FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN EN FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU KONINKLIJK BESLUIT VAN 23 AUGUSTUS 2014 BETREFFENDE HET ADMINISTRATIEF

Nadere informatie

Onderhandelingscomité Pensioenen 26/02/2015

Onderhandelingscomité Pensioenen 26/02/2015 Onderhandelingscomité Pensioenen 26/02/2015 Woensdag 25/02/2015 heeft ACV Politie nieuwe teksten ontvangen inzake een wettelijke overgangsregeling pensioenen voor de leden van de politie alsook een Koninklijk

Nadere informatie

Aanwervingsprocedure via mobiliteit voor vrijwillige officier luitenant

Aanwervingsprocedure via mobiliteit voor vrijwillige officier luitenant Ons kenmerk: Contactpersoon: Hulpverleningszone 1 Zonaal secretariaat secretariaat@zone1.be tel. 050 84 03 61 Aanwervingsprocedure via mobiliteit voor vrijwillige officier luitenant Voorgestelde aanwervingsprocedure

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT VAN 19 APRIL 2014 TOT BEPALING VAN HET ADMINISTRATIEF

KONINKLIJK BESLUIT VAN 19 APRIL 2014 TOT BEPALING VAN HET ADMINISTRATIEF KONINKLIJK BESLUIT VAN 19 APRIL 2014 TOT BEPALING VAN HET ADMINISTRATIEF STATUUT VAN HET OPERATIONEEL PERSONEEL VAN DE HULPVERLENINGSZONES. (B.S. 01.10.2014 + errata 22.01.2015; 24.11.2015) Gelet op de

Nadere informatie

Deze FAQ onvat vier delen:

Deze FAQ onvat vier delen: FAQ statuut - Inhoudstafel Deze FAQ onvat vier delen: 1. Administratief statuut 2. Geldelijk statuut 3. Arbeidstijd 4. Ambulanciers niet-brandweerman 1 FAQ statuut - Inhoudstafel Inhoudstafel ADMINISTRATIEF

Nadere informatie

20 vacante plaatsen voor sergeant (vrijwillig personeel) via bevordering

20 vacante plaatsen voor sergeant (vrijwillig personeel) via bevordering 20 vacante plaatsen voor sergeant (vrijwillig personeel) via bevordering Posten: Assenede (1), Deinze (1), Gavere (4), Lochristi (2), Melle (2), Merelbeke (6), Zelzate (4) Functie Doelstelling van de functie

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen. Voor de toepassing van dit besluit wordt met de term «gemeente» ook een «brandweerintercommunale» verstaan.

HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen. Voor de toepassing van dit besluit wordt met de term «gemeente» ook een «brandweerintercommunale» verstaan. KONINKLIJK BESLUIT VAN 12 OKTOBER 2011 TOT OVERPLAATSING NAAR DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN VAN DE PERSONEELSLEDEN IN DIENST BIJ DE CENTRA VAN HET EENVORMIG OPROEPSTELSEL. (inw. 31 oktober 2011) (B.S. 21.10.2011)

Nadere informatie

Wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid (B.S, 31 juli 2007);

Wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid (B.S, 31 juli 2007); Aan mevrouw Aan de heer Gouverneur Burgemeester Voorzitter van het OCMW Voorzitter van de Intercommunale Voorzitter van het Politiecollege Voorzitter van het College van de hulpverleningszone directie

Nadere informatie

Deze FAQ omvat vier delen:

Deze FAQ omvat vier delen: FAQ statuut - Inhoudstafel Deze FAQ omvat vier delen: 1. Administratief statuut 2. Geldelijk statuut 3. Arbeidstijd 4. Ambulanciers niet-brandweerman 1 FAQ statuut - Inhoudstafel Inhoudstafel ADMINISTRATIEF

Nadere informatie

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN Directie Human Resources Brussel, 19 april 2004 Bureau HR 124 Sectie 53 Tel. 911/52993 Nr.2.1.393 BERICHT 23 HR Uitreiking: 99 999: 0 (Reserve HR 124:25

Nadere informatie

BEKENDMAKING VACATURE

BEKENDMAKING VACATURE BEKENDMAKING VACATURE voor de aanwerving van brandweermannen / -vrouwen in het vrijwilligerskader Zone Midwest is een van de vier West-Vlaamse hulpverleningszones en één van de 34 hulpverleningszones in

Nadere informatie

Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector. 2. De verhoging van de leeftijd en loopbaanvoorwaarde voor vervroegd

Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector. 2. De verhoging van de leeftijd en loopbaanvoorwaarde voor vervroegd Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector 1. 0verzicht Een eerste maatregel verhoogt de minimum leeftijd en loopbaanvoorwaarde om een vervroegd rustpensioen te kunnen genieten.

Nadere informatie

De bevoegdheden inzake de organisatie en het beheer van de zone Meetjesland worden uitgeoefend door de zoneraad.

De bevoegdheden inzake de organisatie en het beheer van de zone Meetjesland worden uitgeoefend door de zoneraad. Tijdens de installatieraad van 9 januari 2015 werden de zoneraad, het zonecollege en een waarnemend zonecommandant aangesteld. Patrick Wallaert, kapitein van de post Eeklo, is voor 3 maanden aangesteld

Nadere informatie

26 dagen < 45 jaar 27 dagen: jaar 28 dagen > 50 jaar

26 dagen < 45 jaar 27 dagen: jaar 28 dagen > 50 jaar JAARLIJKS VAKANTIEVERLOF Art. 10-13 Naar keuze van de ambtenaar met inachtneming van de behoeften van de dienst één continu periode van ten minste twee weken 26 dagen < 45 jaar 27 dagen: 45-49 jaar 28

Nadere informatie

Voor u ligt de tweede uitgave van een weddenbrochure voor het personeel van de Brandweerzones.

Voor u ligt de tweede uitgave van een weddenbrochure voor het personeel van de Brandweerzones. Beste Leden, Voor u ligt de tweede uitgave van een weddenbrochure voor het personeel van de Brandweerzones. In dit boekje vindt u de nieuwe weddenschalen voor het beroepsbrandweerpersoneel, zoals vastgelegd

Nadere informatie

Functieomschrijvingen diverse functies vrijwillige sergeant

Functieomschrijvingen diverse functies vrijwillige sergeant Functieomschrijvingen diverse functies vrijwillige sergeant De zoneraad van 21 maart 2016 heeft beslist om onderstaande plaatsen vacant te verklaren door middel van bevordering: A. 7 functies voor sergeant

Nadere informatie

Oproep tot kandidaatstelling voor professionalisering in de graad van brandweerman binnen de zone Oost van Vlaams-Brabant

Oproep tot kandidaatstelling voor professionalisering in de graad van brandweerman binnen de zone Oost van Vlaams-Brabant Oproep tot kandidaatstelling voor professionalisering in de graad van brandweerman binnen de zone Oost van Vlaams-Brabant De hulpverleningszone Oost van Vlaams-Brabant organiseert momenteel een professionaliseringsproef

Nadere informatie

Aanwervingsprocedure via mobiliteit voor vrijwillig brandweerman/ambulancier

Aanwervingsprocedure via mobiliteit voor vrijwillig brandweerman/ambulancier Ons kenmerk: Contactpersoon: Hulpverleningszone 1 Zonaal secretariaat secretariaat@zone1.be tel. 050 84 03 61 Aanwervingsprocedure via mobiliteit voor vrijwillig brandweerman/ambulancier Voorgestelde aanwervingsprocedure

Nadere informatie

BEREKENING COMPETENTIETOELAGE

BEREKENING COMPETENTIETOELAGE BEREKEIG COMPETETIETOELAGE 2007 Bijwerking van 14-08-2007 FOD FIACIE THESAURIE DIEST BETALIGE WEDDE & PESIOEE KUSTLAA 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be IHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 2 Berekening competentietoelage

Nadere informatie

BVV. infosessie hervorming

BVV. infosessie hervorming BVV infosessie hervorming Brandweerhervorming BVV Verloop van de presentatie Tijdlijn en uitgangspunten BVV Administratief statuut Geldelijk statuut Arbeidstijd en diensttijd / ~ / Slotwoord Tijdlijn en

Nadere informatie

Technische nota HRM2015 AbiFire v5.7/v6.4

Technische nota HRM2015 AbiFire v5.7/v6.4 Technische nota HRM2015 AbiFire v5.7/v6.4 Stappenplan: administratief en geldelijk statuut Inhoudstabel 1 Inleiding... 2 1.1 Nieuwe statuten... 2 1.2 Herbenamingen... 2 2 Personeelsmodule juist instellen...

Nadere informatie

GEMEENTEPERSONEEL : HUISHOUDELIJK REGLEMENT AANGAANDE DE STAND DISPONIBILITEIT.

GEMEENTEPERSONEEL : HUISHOUDELIJK REGLEMENT AANGAANDE DE STAND DISPONIBILITEIT. 1 GEMEENTEBESTUUR VAN OUDERGEM. SECRETARIAAT. GEMEENTEPERSONEEL : HUISHOUDELIJK REGLEMENT AANGAANDE DE STAND DISPONIBILITEIT. HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1. Onderhavig reglement is alleen

Nadere informatie

CONVERSIETABEL AFWEZIGHEDEN VASTBENOEMDE PERSONEELSLEDEN.

CONVERSIETABEL AFWEZIGHEDEN VASTBENOEMDE PERSONEELSLEDEN. CONVERSIETABEL AFWEZIGHEDEN VASTBENOEMDE PERSONEELSLEDEN. (voorlopige versie, 22 februari 2011) in 101 werkelijk gepresteerde arbeid 102 zaterdag, zondag, of vervangdag / / 103 Wettelijke feestdag of vervangdag

Nadere informatie

WERVINGSCAMPAGNE BRANDWEERVRIJWILLIGERS INFOAVOND DEEL 2 AANWERVINGSVOORWAARDEN

WERVINGSCAMPAGNE BRANDWEERVRIJWILLIGERS INFOAVOND DEEL 2 AANWERVINGSVOORWAARDEN WERVINGSCAMPAGNE BRANDWEER-VRIJWILLIGERS INFOAVOND DEEL 2 AANWERVINGSVOORWAARDEN WOENSDAG 11 MEI 2016 TURNHOUT DINSDAG 17 MEI 2016 HOOGSTRATEN 1 2 3 AANWERVINGEN Vacatures Op zoneniveau 24 vacatures voor

Nadere informatie

FAQ: KB opleidingen 18 november 2015

FAQ: KB opleidingen 18 november 2015 FAQ: KB opleiding 18 november 2015 - Inhoudstafel FAQ: KB opleidingen 18 november 2015 Inhoudstafel FAQ: KB opleidingen 18 november 2015... 4 Hoofdstuk III. Opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten...

Nadere informatie

26 dagen < 45 jaar 27 dagen: jaar 28 dagen > 50 jaar

26 dagen < 45 jaar 27 dagen: jaar 28 dagen > 50 jaar Voorwaarden Duur van de duur Recht op wedde Recht op JAARLIJKS VAKANTIEVERLOF KB 19.11.98 Art. 10-13 Naar keuze van het personeelslid met inachtneming van de behoeften van de dienst één continu periode

Nadere informatie

CONVERSIETABEL AFWEZIGHEDEN VASTBENOEMDE PERSONEELSLEDEN

CONVERSIETABEL AFWEZIGHEDEN VASTBENOEMDE PERSONEELSLEDEN versie 2 (update 15/04/2015) in CONVERSIETABEL AFWEZIGHEDEN VASTBENOEMDE PERSONEELSLEDEN 101 werkelijk gepresteerde arbeid 102 zaterdag, zondag, of vervangdag 103 Wettelijke feestdag of vervangdag (geen

Nadere informatie

Beroepsambulancier (niet brandweerman)

Beroepsambulancier (niet brandweerman) INFORMATIE VACATURE Hulpverleningszone Waasland organiseert een aanwervingsprocedure en zal een wervingsreserve aanleggen voor De zone Beroepsambulancier (niet brandweerman) Ingevolge de brandweerhervorming

Nadere informatie

Wat zijn de gevolgen van de pensioenhervormingen voor de personeelsleden van de UGent?

Wat zijn de gevolgen van de pensioenhervormingen voor de personeelsleden van de UGent? Wat zijn de gevolgen van de pensioenhervormingen voor de personeelsleden van de UGent? DEZE TEKST IS GEBASEERD OP DE RECENTSTE REGELGEVING TOT 15 JANUARI 2012. ER ZIJN VERDER NOG EEN AANTAL MAATREGELEN

Nadere informatie

8 APRIL 2003. - Koninklijk besluit betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten.

8 APRIL 2003. - Koninklijk besluit betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten. 8 APRIL 2003. - Koninklijk besluit betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten. TITEL I. - ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit moet verstaan worden

Nadere informatie

Artikel 13. Het betreft een technische correctie. De trap "stagiair" blijft van toepassing zolang de vrijwilliger stagiair is.

Artikel 13. Het betreft een technische correctie. De trap stagiair blijft van toepassing zolang de vrijwilliger stagiair is. 9 MEI 2016. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2014 houdende bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de hulpverleningszones VERSLAG AAN DE KONING

Nadere informatie

Ambulancier-vrijwilliger (niet brandweerman)

Ambulancier-vrijwilliger (niet brandweerman) INFORMATIE VACATURE Hulpverleningszone Waasland organiseert een aanwervingsprocedure en zal een wervingsreserve aanleggen voor De zone Ambulancier-vrijwilliger (niet brandweerman) Ingevolge de brandweerhervorming

Nadere informatie

WET VAN 5 MEI 2014 BETREFFENDE DIVERSE AANGELEGENHEDEN INZAKE DE PENSIOENEN VAN DE OVERHEIDSSECTOR. (B.S. 02.06.2014) Uittreksels

WET VAN 5 MEI 2014 BETREFFENDE DIVERSE AANGELEGENHEDEN INZAKE DE PENSIOENEN VAN DE OVERHEIDSSECTOR. (B.S. 02.06.2014) Uittreksels FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID WET VAN 5 MEI 2014 BETREFFENDE DIVERSE AANGELEGENHEDEN INZAKE DE PENSIOENEN VAN DE OVERHEIDSSECTOR. (B.S. 02.06.2014) Uittreksels De Kamers hebben aangenomen

Nadere informatie

onderbroken dienst (d.i. vanaf 4 uur tussen 2 diensten): + 30%

onderbroken dienst (d.i. vanaf 4 uur tussen 2 diensten): + 30% Verloning en bijkomende voordelen Als medewerker bij het Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen kun je rekenen op een competitief loon. Bovendien bieden we je een indrukwekkend voordelenpakket dat niet in het

Nadere informatie

DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling III Functietoelage Detachement belast met de onmiddellijke beveiliging van de koninklijke familie

DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling III Functietoelage Detachement belast met de onmiddellijke beveiliging van de koninklijke familie Versie 04-03-2011 DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling III Functietoelage Detachement belast met de onmiddellijke beveiliging van de koninklijke familie Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke

Nadere informatie

- 35 - 6. Overlijden van een broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster, van de grootvader, de

- 35 - 6. Overlijden van een broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster, van de grootvader, de - 35 - Afdeling 8. - KLEIN VERLET Artikel 131 In de gevallen voorzien in het Koninklijk Besluit van 28 augustus 1963 betreffende het behoud van het normaal loon voor afwezigheidsdagen ter gelegenheid van

Nadere informatie

ADMINISTRATIEF STATUUT

ADMINISTRATIEF STATUUT - Inhoudstafel ADMINISTRATIEF STATUUT Inhoudstafel ADMINISTRATIEF STATUUT... 30 BOEK 1. - Algemene bepalingen... 30 1 Q1 Zal de Koning, zoals in het verleden, een model van (organiek) reglement vaststellen

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. DEFINITIES

HOOFDSTUK I. DEFINITIES KONINKLIJK BESLUIT VAN 18 NOVEMBER 2015 BETREFFENDE DE OPLEIDING VAN DE LEDEN VAN DE OPENBARE HULPDIENSTEN EN TOT WIJZIGING VAN DIVERSE KONINKLIJKE BESLUITEN. (B.S. 07.12.2015) Aan allen die nu zijn en

Nadere informatie

Artikel 7 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 31 januari 2003, wordt vervangen door wat volgt:

Artikel 7 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 31 januari 2003, wordt vervangen door wat volgt: Uittreksel van decreet van 6 juli 2005 houdende de wijziging van diverse decreten, wat het statuut van de mandaathouders in de aan het Vlaams Parlement verbonden instellingen betreft [ ] HOOFDSTUK III

Nadere informatie

12 DECEMBER Wet tot vaststelling van de arbeidsduur. van de geneesheren, de tandartsen, de dierenartsen,

12 DECEMBER Wet tot vaststelling van de arbeidsduur. van de geneesheren, de tandartsen, de dierenartsen, 12 DECEMBER 2010. - Wet tot vaststelling van de arbeidsduur van de geneesheren, de tandartsen, de dierenartsen, kandidaat-geneesheren in opleiding, kandidaat-tandartsen in opleiding en studenten-stagiairs

Nadere informatie

Versie 29-01-2015 DEEL VI Titel II Hoofdstuk II Begrafenisvergoeding Inhoudstafel

Versie 29-01-2015 DEEL VI Titel II Hoofdstuk II Begrafenisvergoeding Inhoudstafel Versie 29-01-2015 DEEL VI Titel II Hoofdstuk II Begrafenisvergoeding Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden 4. Voorwaarden 5. Bedrag 5.1 De overledene

Nadere informatie

BEREKENING VAKANTIEGELD

BEREKENING VAKANTIEGELD BEREKENING VAKANTIEGELD 2006 FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 2 Berekening vakantiegeld 2006 inleiding...

Nadere informatie

- 137 - Afdeling 10. - KLEIN VERLET. Artikel 771

- 137 - Afdeling 10. - KLEIN VERLET. Artikel 771 - 137 - Afdeling 10. - KLEIN VERLET Artikel 771 In de gevallen voorzien in het Koninklijk Besluit van 28 augustus 1963 betreffende het behoud van het normaal loon voor afwezigheidsdagen ter gelegenheid

Nadere informatie

Versie DEEL IV Weddebijslagen TITEL III Competentieontwikkelingstoelage Inhoudstafel

Versie DEEL IV Weddebijslagen TITEL III Competentieontwikkelingstoelage Inhoudstafel Versie 04-03-2011 DEEL IV Weddebijslagen TITEL III Competentieontwikkelingstoelage Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden 4. Voorwaarden 4.1 Algemeen

Nadere informatie

8 VACANTE BETREKKINGEN VOOR SERGEANT (VRIJWILLIG PERSONEEL) VIA BEVORDERING DOOR VERHOGING IN GRAAD

8 VACANTE BETREKKINGEN VOOR SERGEANT (VRIJWILLIG PERSONEEL) VIA BEVORDERING DOOR VERHOGING IN GRAAD 8 VACANTE BETREKKINGEN VOOR SERGEANT (VRIJWILLIG PERSONEEL) VIA BEVORDERING DOOR VERHOGING IN GRAAD De staat voor de samensmelting van de brandweer- en ambulancediensten van de gemeenten Berlare, Buggenhout,

Nadere informatie

Mijnheer, Mevrouw, de Voorzitter van de hulpverleningszones,

Mijnheer, Mevrouw, de Voorzitter van de hulpverleningszones, Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Civiele Veiligheid Juridische Directie Aan de voorzitters van de hulpverleningszones en prezones Uw contactpersoon T Uw referentie Bijlagen

Nadere informatie

Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit moet begrepen worden onder :

Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit moet begrepen worden onder : KONINKLIJK BESLUIT VAN 19 OKTOBER 2010 TOT TOEKENNING VAN EEN AANVULLENDE SUBSIDIE AAN DE PROVINCIALE OPLEIDINGSCENTRA VOOR DE OPENBARE BRANDWEERDIENSTEN VOOR HET JAAR 2010. (inw. 1 januari 2010) (B.S.

Nadere informatie

ADMINISTRATIEF STATUUT

ADMINISTRATIEF STATUUT - Inhoudstafel ADMINISTRATIEF STATUUT Inhoudstafel ADMINISTRATIEF STATUUT... 31 BOEK 1. - Algemene bepalingen... 31 1 Q1 Zal de Koning, zoals in het verleden, een model van (organiek) reglement vaststellen

Nadere informatie

Gerechtelijk Wetboek

Gerechtelijk Wetboek Bron: Belgische wetgeving - FOD Justitie Gerechtelijk Wetboek HOOFDSTUK Vquater De gerechtelijke stage Art. 259octies. 1. De Koning

Nadere informatie

Klein Verlet. Source : SD Worx Last update : June 2002

Klein Verlet. Source : SD Worx Last update : June 2002 Klein Verlet Loonwaarborg bij klein verlet Artikel 30 van de Wet op de Arbeidsovereenkomsten voorziet dat de werknemer het recht heeft om, met behoud van loon, afwezig te zijn van het werk om: bepaalde

Nadere informatie

infosessie hervorming

infosessie hervorming infosessie hervorming Verloop van de presentatie Tijdslijn Uitgangspunten / ~ / Administratief statuut Arbeidstijd en diensttijd Diverse wetgevingen slot 2007 Wet van 15 mei 2007 Civiele veiligheid Tijdlijn

Nadere informatie

DE VICE-EERSTE MINISTER EN MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN GELIJKHEID VAN KANSEN. Perscommuniqué

DE VICE-EERSTE MINISTER EN MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN GELIJKHEID VAN KANSEN. Perscommuniqué DE VICE-EERSTE MINISTER EN MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN GELIJKHEID VAN KANSEN Brussel, 14 maart 2014 Perscommuniqué De laatste stap in de hervorming van de civiele veiligheid is gezet: een positief

Nadere informatie

FAQ: KB opleiding 18 november 2015

FAQ: KB opleiding 18 november 2015 - Inhoudstafel FAQ: KB opleiding 18 november 2015 Inhoudstafel FAQ: KB opleiding 18 november 2015... 4 Hoofdstuk III. Opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten... 4 1 Afdeling I. Verschillende

Nadere informatie

(*) De twee exemplaren 2008 zullen U teruggestuurd worden na nazicht door mijn diensten; één exemplaar is bestemd voor het betrokken personeelslid

(*) De twee exemplaren 2008 zullen U teruggestuurd worden na nazicht door mijn diensten; één exemplaar is bestemd voor het betrokken personeelslid VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL DEPARTEMENT INSTRUCTION PUBLIQUE DEPARTEMENT OPENBAAR ONDERWIJS Brussel, 11 december 2007 CM 2007/2008-01/31 Aan de Hoofden van de School- en bijschoolse inrichtingen. BETREFT

Nadere informatie

- 7 - HOOFDSTUK III. INSCHRIJVING

- 7 - HOOFDSTUK III. INSCHRIJVING - 7 - HOOFDSTUK III. INSCHRIJVING Artikel 6 De werkgevers die werknemers in vast dienstverband aanwerven als vaklui, dienen hiervan onverwijld kennis te geven aan de Administratieve Commissie met het oog

Nadere informatie

Ter beschikking gesteld door ACV-metaal Picanolgroup

Ter beschikking gesteld door ACV-metaal Picanolgroup EINDEJAARSPREMIE P.C.111 WEST-VLAANDEREN Collectieve arbeidsovereenkomst van 06/03/2001 gesloten in het Gewestelijk Paritair Comité West-Vlaanderen voor de Metaal-, Machine en Elektrische Bouw. Hoofdstuk

Nadere informatie

UGENT-MENUKAART VOOR PERSONEELSLEDEN

UGENT-MENUKAART VOOR PERSONEELSLEDEN UGENT-MENUKAART VOOR PERSONEELSLEDEN De Universiteit Gent biedt haar personeelsleden twee menu's aan die volledig willekeurig worden geserveerd. We vatten alvast kort de belangrijkste kenmerken samen van

Nadere informatie

(*) De twee exemplaren 2009 zullen U teruggestuurd worden na nazicht door mijn diensten; één exemplaar is bestemd voor het betrokken personeelslid

(*) De twee exemplaren 2009 zullen U teruggestuurd worden na nazicht door mijn diensten; één exemplaar is bestemd voor het betrokken personeelslid VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL DEPARTEMENT INSTRUCTION PUBLIQUE DEPARTEMENT OPENBAAR ONDERWIJS Brussel, 2 oktober 2008 CM 2008/2009-01/15 Aan de Hoofden van de School- en bijschoolse inrichtingen. BETREFT

Nadere informatie

Met ingang van 1 september 2011 wordt het stelsel van VVP/ziekte volledig hervormd onder de modaliteiten die we hierna uiteenzetten.

Met ingang van 1 september 2011 wordt het stelsel van VVP/ziekte volledig hervormd onder de modaliteiten die we hierna uiteenzetten. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel FLITSBERICHT VVKSO 2011-08-24 Verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte vanaf 1 september 2011 Tot in 2010-2011

Nadere informatie

Statutaire wijzigingen

Statutaire wijzigingen Statutaire wijzigingen Opgelet!: Heel wat wijzigingen zijn retroactief van kracht en werden meestal reeds toegepast. Sommige autoriteiten bij de lokale politie hebben echter steeds geweigerd uitvoering

Nadere informatie

INFO. Nieuws. De nieuwe ziekteverlofregeling. Politiehervorming. Federale Politie STATUUT: Nummer april Principe

INFO. Nieuws. De nieuwe ziekteverlofregeling. Politiehervorming. Federale Politie STATUUT: Nummer april Principe Nummer 1338 10 april 2001 N 206 205 Politiehervorming INFO Nieuws STATUUT: De nieuwe ziekteverlofregeling Principe Alle personeelsleden van de politiediensten, met uitzondering van de contractuele personeelsleden,

Nadere informatie

(*) De twee exemplaren 2007 zullen U teruggestuurd worden na nazicht door mijn diensten; één exemplaar is bestemd voor het betrokken personeelslid

(*) De twee exemplaren 2007 zullen U teruggestuurd worden na nazicht door mijn diensten; één exemplaar is bestemd voor het betrokken personeelslid VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL DEPARTEMENT INSTRUCTION PUBLIQUE DEPARTEMENT OPENBAAR ONDERWIJS Brussel, 4 oktober 2006 CM 2006/2007-01/05 Aan de Hoofden van de School- en bijschoolse inrichtingen.. BETREFT

Nadere informatie

Vacature beroepskapitein bij bevordering en professionalisering in dezelfde zone

Vacature beroepskapitein bij bevordering en professionalisering in dezelfde zone Vacature beroepskapitein bij bevordering en professionalisering in dezelfde zone Selectievoorwaarden: De zoneraad verklaart de functie van beroepskapitein vacant bij bevordering en professionalisering.

Nadere informatie

- Deskundige ten behoeve van het Provinciaal Technisch Instituut ( PTI), Graaf Karel de Goedelaan 7, 8500 Kortrijk

- Deskundige ten behoeve van het Provinciaal Technisch Instituut ( PTI), Graaf Karel de Goedelaan 7, 8500 Kortrijk 2016/15 De Provincie West-Vlaanderen gaat, in het Nederlands, over tot de organisatie van een vergelijkende selectieprocedure voor de aanleg van een werfreserve deskundige budgetbeheerder/multimedia coördinator

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE. Vrijwillige Brandweerman. (Versie 20160215)

INFORMATIEBROCHURE. Vrijwillige Brandweerman. (Versie 20160215) INFORMATIEBROCHURE Vrijwillige Brandweerman (Versie 20160215) Hulpverleningszone Midwest Kwadestraat 159 8800 Roeselare 051 80 60 00 www.zonemidwest.be ZONE MIDWEST WERFT AAN Hulpverleningszone Midwest

Nadere informatie

Versie van DEEL V Titel III Hoofdstuk I Vakantiegeld Inhoudsopgave

Versie van DEEL V Titel III Hoofdstuk I Vakantiegeld Inhoudsopgave Versie van 03-09-2014 DEEL V Titel III Hoofdstuk I Vakantiegeld Inhoudsopgave 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijk en reglementaire basis 3. Begunstigden 4. Definitie 4.1 Algemeen 4.2 Invloed van bepaalde

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR HET RIJDEND PERSONEEL INGEZET IN DE ONDERNEMINGEN DIE ONGEREGELDE DIENSTEN UITBATEN

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR HET RIJDEND PERSONEEL INGEZET IN DE ONDERNEMINGEN DIE ONGEREGELDE DIENSTEN UITBATEN ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR HET RIJDEND PERSONEEL INGEZET IN DE ONDERNEMINGEN DIE ONGEREGELDE DIENSTEN UITBATEN TUSSEN De onderneming waarvan de sociale zetel gelegen is te........, vertegenwoordigd door

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST - DIENSTENCHEQUES

ARBEIDSOVEREENKOMST - DIENSTENCHEQUES ARBEIDSOVEREENKOMST - DIENSTENCHEQUES Artikel 1 T4HR S.A.... straat... nr.... gemeente... postnr.... erkenningsnummer van de werkgever toegekend door de Adviescommissie erkenningen dienstencheques... werft

Nadere informatie

BVV informatiesessies hervorming en statuut 2014

BVV informatiesessies hervorming en statuut 2014 Ronde van Vlaanderen Statuut en hervorming Voorjaar 2014 Begeleidende tekst bij ppt BVV informatiesessies hervorming en statuut 2014 Midden april schakelde de federale regering naar een regime lopende

Nadere informatie

Loopbaanonderbreking in de openbare sector. ACV-Openbare Diensten mei 2014

Loopbaanonderbreking in de openbare sector. ACV-Openbare Diensten mei 2014 Loopbaanonderbreking in de openbare sector ACV-Openbare Diensten mei 2014 Loopbaanonderbreking Veel personeelsleden in de openbare sector hebben mogelijkheden om hun loopbaan tijdelijk te onderbreken of

Nadere informatie

Perscommuniqué. Hulpverleningszones vanaf 1 januari 2015 effectief

Perscommuniqué. Hulpverleningszones vanaf 1 januari 2015 effectief DE VICE-EERSTE MINISTER, MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN GELIJKHEID VAN KANSEN Brussel, 17 april 2014 Perscommuniqué Hulpverleningszones vanaf 1 januari 2015 effectief Vandaag heeft vicepremier, minister

Nadere informatie

BEREKENING VAKANTIEGELD

BEREKENING VAKANTIEGELD BEREKENING VAKANTIEGELD 2008 FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 2 Berekening vakantiegeld 2008 inleiding...

Nadere informatie

Voorstel tekst Sociaal Statuut van Magistraten

Voorstel tekst Sociaal Statuut van Magistraten Voorstel tekst Sociaal Statuut van Magistraten uitgewerkt door de Adviesraad van de magistratuur Hoofdstuk I Toepassingsgebied en defini4es v De ontwerptekst wordt van toepassing verklaard op de magistraten

Nadere informatie

Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde. Boek 2 Hoofdstuk 5.10 : Vakantiegeld. Inhoudstafel

Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde. Boek 2 Hoofdstuk 5.10 : Vakantiegeld. Inhoudstafel Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Boek 2 Hoofdstuk 5.10 : Vakantiegeld Inhoudstafel 1 Wettelijke en reglementaire grondslagen 1.1 Rechthebbenden 2 Definities 2.1 Volledige prestaties

Nadere informatie

Nationale gemengde mijncommissie

Nationale gemengde mijncommissie 1010000 Nationale gemengde mijncommissie Een eindejaarsuitkering... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 1977 (4.559)... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 12 november 1996 (42.959)... 7 Premies

Nadere informatie

ADMINISTRATIEF EN LOGISTIEK PERSONEEL VAN DE GEINTEGREERDE POLITIE

ADMINISTRATIEF EN LOGISTIEK PERSONEEL VAN DE GEINTEGREERDE POLITIE ADMINISTRATIEF EN LOGISTIEK PERSONEEL VAN DE GEINTEGREERDE POLITIE (CALog) VERGELIJKEND EXAMEN VOOR BEVORDERING DOOR OVERGANG NAAR EEN HOGER NIVEAU In uitvoering van art. VII.10 UBPol organiseert de directie

Nadere informatie

PARITAIR SUBCOMITE VOOR HET STADS- EN STREEKVERVOER VAN HET VLAAMSE GEWEST

PARITAIR SUBCOMITE VOOR HET STADS- EN STREEKVERVOER VAN HET VLAAMSE GEWEST Neerlegging-Dépôt: 10/0112014 Regist.-Enregistr.: 24/03/2014 N : 120314/C0/328. 01 PARITAIR SUBCOMITE VOOR HET STADS- EN STREEKVERVOER VAN HET VLAAMSE GEWEST Collectieve arbeidsovereenkomst omtrent `Toegang

Nadere informatie

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006 (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels Aangevuld, gewijzigd of aangepast door: - de wet van 21 december 2007 houdende diverse bepalingen (I) (B.S. 31 december

Nadere informatie

Toegang tot weddetrekkende functies

Toegang tot weddetrekkende functies B e r i c h t 952hbB11 ter informatie ingangsdatum 8 januari 2014 geldig tot nader bericht vervangt 952/HB/B02 1 Toegang tot weddetrekkende functies verspreiding alle entiteiten vanwege centrale diensten

Nadere informatie

Uitvoeren van klusjes teneinde bij te dragen tot het onderhoud van het gemeentelijk patrimonium.

Uitvoeren van klusjes teneinde bij te dragen tot het onderhoud van het gemeentelijk patrimonium. INFORMATIEBROCHURE VACATURE TECHNISCH ASSISTENT KLUSJESMAN Functiebeschrijving Functiebenaming Technisch assistent klusjesman Niveau D (D1-D2-D3) Relaties Intern: Extern: Rapporteert aan het diensthoofd

Nadere informatie

RECHTSPOSITIEREGELING (gecoördineerde tekst GR d.d. 21/09/2015)

RECHTSPOSITIEREGELING (gecoördineerde tekst GR d.d. 21/09/2015) RECHTSPOSITIEREGELING (gecoördineerde tekst GR d.d. 21/09/2015) GEMEENTEBESTUUR BREDENE Centrumplein 1 8450 Bredene tel. 059/33.91.91 fax 059/33.00.36 Email: gemeentebestuur@bredene.be INHOUDSTABEL Titel

Nadere informatie

Verlofstelsels R E G E L I N G B I N N E N S C H O L E N G E M E E N S C H A P SAEFTINGHE V A N A F J A N U A R I 2 0 1 3

Verlofstelsels R E G E L I N G B I N N E N S C H O L E N G E M E E N S C H A P SAEFTINGHE V A N A F J A N U A R I 2 0 1 3 Welkom Verlofstelsels R E G E L I N G B I N N E N S C H O L E N G E M E E N S C H A P SAEFTINGHE V A N A F J A N U A R I 2 0 1 3 inhoud WAT MAG JE VERWACHTEN Soorten verlofstelsels Aanmoedigingspremie

Nadere informatie

Rapporteert aan het diensthoofd Relatie met de schepenen/gemeenteraadsleden Relatie met alle medewerkers van de gemeentelijke organisatie

Rapporteert aan het diensthoofd Relatie met de schepenen/gemeenteraadsleden Relatie met alle medewerkers van de gemeentelijke organisatie INFORMATIEBROCHURE VACATURE JEUGDCENTRUMCOÖRDINATOR Functiebeschrijving 1. Functiebenaming Administratief deskundige jeugdcentrumcoördinator Niveau B (B1-B2-B3) 2. Relaties Intern: Extern: Rapporteert

Nadere informatie

PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 20 APRIL 2009 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE VIII

PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 20 APRIL 2009 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE VIII Agentschap voor Overheidspersoneel SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST protocol nr. 273.895 PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 20 APRIL 2009 DIE GEVOERD WERDEN

Nadere informatie

SELECTIE VOOR TECHNISCH MEDEWERKER CULTUURCENTRUM. Voltijdse contractuele functie - niveau C

SELECTIE VOOR TECHNISCH MEDEWERKER CULTUURCENTRUM. Voltijdse contractuele functie - niveau C SELECTIE VOOR TECHNISCH MEDEWERKER CULTUURCENTRUM Voltijdse contractuele functie - niveau C 1. STATUUT De functie van technisch medewerker cultuurcentrum (niveau C) is een contractuele functie. Na de selectieprocedure

Nadere informatie

I. Koopkracht II. Eindeloopbaanregelingen III. Arbeidsvoorwaarden en werkzekerheid IV. Verloven V. Administratieve vereenvoudiging VI.

I. Koopkracht II. Eindeloopbaanregelingen III. Arbeidsvoorwaarden en werkzekerheid IV. Verloven V. Administratieve vereenvoudiging VI. CAO 2016-2017 Grote lijnen Verhoging van de koopkracht Eindeloopbaanmaatregelen veiliggesteld in het statuut Garantie op voltijdse tewerkstelling zolang de cao loopt, geen naakte ontslagen, verdediging

Nadere informatie

KB 8 april 2003: opleiding van de leden van de openbare brandweerdiensten (maandag, 05 mei 2003) -

KB 8 april 2003: opleiding van de leden van de openbare brandweerdiensten (maandag, 05 mei 2003) - KB 8 april 2003: opleiding van de leden van de openbare brandweerdiensten (maandag, 05 mei 2003) - ALBERT II 8 APRIL 2003. - Koninklijk besluit betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten

Nadere informatie