Regionale VTV Eerstelijns gezondheidszorg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Regionale VTV 2011. Eerstelijns gezondheidszorg"

Transcriptie

1 Regionale VTV 2011 Eerstelijns gezondheidszorg Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2011 Hart voor Brabant Deelrapport Eerstelijns gezondheidszorg Auteurs: Dr. M.A.M. Jacobs-van der Bruggen, GGD Hart voor Brabant Drs. Th.J.M. Kuunders, GGD Hart voor Brabant Drs. E. van Bree, GGD Brabant Zuidoost Drs. D. Brunenberg, GGD Brabant Zuidoost Referent: L. Zwakhals, R.I.V.M. Drs. S. van Wieren, R.I.V.M. GGD Hart voor Brabant s-hertogenbosch, GGD Brabant-Zuidoost; mei 2011

2 REGIONALE VTV

3 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Samenvatting Eerstelijns gezondheidszorg Aanbod eerstelijnszorg Afstemming tussen vraag en aanbod huisartsenzorg Toegankelijkheid huisartsenzorg Thema s waarop gemeente en eerstelijn meer voor elkaar kunnen betekenen Toekomst eerstelijnszorg Bronnen Overzicht deelrapporten regionale VTV 2011 Hart voor Brabant

4 REGIONALE VTV

5 INHOUDSOPGAVE Samenvatting Zorg ook een zorg voor gemeenten! Gemeenten zijn verantwoordelijk voor een goede afstemming tussen preventieve en curatieve zorg. Verschillende organisaties in de publieke gezondheidszorg en de zorgsector kunnen hun activiteiten, taken en verantwoordelijkheden nog meer op elkaar afstemmen en preventie en zorg beter met elkaar verbinden. Gemeenten kunnen de regierol die zij hierbij hebben krachtiger oppakken. Vooral op het gebied van preventie gericht op risicogroepen (selectieve preventie) en preventie gericht op individuen met een verhoogd risico op gezondheidsproblemen (geïndiceerde preventie) is er veel overlap tussen het werkterrein van de publieke gezondheidszorg en de eerstelijnszorg. Door partijen uit de zorgketen bij elkaar te brengen, kunnen gemeenten de samenwerking en afstemming stimuleren en faciliteren. Gemeenten hebben, naast hun rol in afstemming tussen preventie en zorg, ook de algemene taak om de gezondheid van hun inwoners te beschermen, te bewaken en te bevorderen. Goede (beschikbare en toegankelijke) lokale zorg draagt daaraan bij en is daarom ook voor gemeenten van belang. Zo kan de gemeente bijvoorbeeld het initiatief nemen om het aanbod van een bepaalde zorgvoorziening met relevante partijen te bespreken, indien er een indicatie is voor een mogelijk lokaal tekort aan deze voorziening. Hierbij moeten gemeenten ook rekening houden met de vergrijzing en de daarmee gepaard gaande verwachte toename in de vraag naar zorg en voorzieningen in de komende jaren. 5

6 REGIONALE VTV

7 EERSTELIJNS GEZONDHEIDSZORG 1. Eerstelijns gezondheidszorg Eerstelijns gezondheidszorg ook een zorg voor gemeenten? Gemeenten hebben geen specifieke wettelijke verplichtingen ten aanzien van de eerstelijnszorg, maar zij zijn wel verantwoordelijk voor een goede afstemming tussen preventie en zorg. Daarnaast spreken burgers haar aan op de sociale infrastructuur binnen de gemeente en de toegankelijkheid van zorgvoorzieningen. Een goede samenwerking met de eerste lijn is daarvoor essentieel. Gemeenten hebben de taak om de gezondheid van hun inwoners te beschermen, te bewaken en te bevorderen. Goede lokale zorg draagt daaraan bij en is daarom ook voor gemeenten van belang. In het adviesrapport Perspectief op gezondheid 20/20 doet de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) aanbevelingen aan het kabinet voor het behouden van een gezonde zorgsector. Het rapport is onderdeel van de Strategische Zorgagenda Het rapport beschrijft dat de zorg te maken heeft met een steeds grotere en veranderende vraag. Middelen en mankracht schieten echter te kort. Het RVZ- advies bevat in hoofdlijnen de volgende agendapunten: stuur systematisch op gezondheid en participatie; zorg voor kwaliteitsnormering (kwaliteit moet de uitkomst zijn waarbij producent en patiënt beiden hun bijdrage leveren); zet in op procesverbetering en arbeidsbesparende innovatie en technologie; zorg dat herstructurering van de grond komt. Meer aansluiting tussen preventie en zorg wenselijk Voorkómen van ziekte begint bij een gezonde leefstijl en een goede zorg voor en door de burger zelf. De georganiseerde zorg begint vaak pas op het moment dat mensen een gezondheidsprobleem hebben. Het RVZ- adviesrapport Perspectief op gezondheid 20/20 pleit voor een lange termijn perspectief waarin de nadruk niet meer ligt op zorg en ziekte maar op gedrag en gezondheid. Dit betekent bijvoorbeeld dat een zorgverlener een rol krijgt in het voorkomen van ziekte. Hij of zij moet de consument aanspreken op ongezond gedrag en begeleiding aanbieden. Een accentverschuiving van zorg en ziekte naar gedrag en gezondheid is een lang proces. Dit advies bestrijkt dan een ook een periode tot Verschillende organisaties in de publieke gezondheids- en zorgsector kunnen hun activiteiten, taken en verantwoordelijkheden nog meer op elkaar afstemmen en preventie en zorg nog meer met elkaar verbinden. De Wmo en de WPG leggen de regie hiervoor bij gemeenten. Gemeenten kunnen deze rol nog krachtiger oppakken. Door partijen uit de zorgketen bij elkaar te brengen, kunnen zij de samenwerking en 7

8 REGIONALE VTV 2011 afstemming stimuleren en faciliteren. De gemeente kan daarbij een voorwaardenscheppende of een uitvoerende rol vervullen. Kwaliteit lokale zorg en volksgezondheid De kwaliteit en toegankelijkheid van preventie en zorg, beïnvloeden de gezondheid van de lokale bevolking. Beleidsmogelijkheden van gemeenten liggen vooral op het gebied van de toegankelijkheid. Voor gemeenten zijn vooral het zorgaanbod, de keuzevrijheid in de zorg, tijdigheid van zorg, sociale toegankelijkheid, financiële toegankelijkheid en geografische bereikbaarheid relevant (Zorgbalans, 2010). Eerstelijnszorg is de zorg die rechtstreeks toegankelijk is, dus zonder verwijzing. De belangrijkste vertegenwoordigers van deze (somatische) zorglijn zijn de huisarts, verloskundige, fysiotherapeut, apotheker en tandarts. Huisartsen vormen de spil van de eerstelijnszorg. De huisarts is het eerste aanspreekpunt voor mensen met vragen of problemen over gezondheid en ziekte. De huisarts biedt diagnostische, therapeutische en preventieve medische zorg. Steeds meer huisartsen werken in de praktijk samen met één of meer collega s. In Nederland bracht 73% van de burgers in het afgelopen jaar een bezoek aan de huisarts. In het behalen van deze punten is samenwerking tussen betrokkenen van belang. De rol van het kabinet is het organiseren van deze samenwerking en zorgen voor de randvoorwaarden. Dit staat niet langer een passieve houding toe. Een gezamenlijke koersverandering slaagt alleen met het kabinet als initiator. Een heldere visie is noodzakelijk, op basis waarvan alle betrokkenen kunnen handelen. 1.1 Aanbod eerstelijnszorg Als voorbeeld worden hier enkele aspecten met betrekking tot de toegankelijkheid van huisartsenzorg verder uitgewerkt. Relatief weinig huisartsen in Brabant De gemiddelde huisartsendichtheid in Nederland is inwoners per FTE huisarts. De huisartsendichtheid varieert tussen provincies van tot (figuur 1). In Noord-Brabant is de huisartsendichtheid inwoners per FTE, dat wil zeggen veel inwoners per huisarts, dus relatief weinig huisartsen (beroepenregistratie, NIVEL). Iedereen wordt geacht een eigen huisarts te hebben. In Hart voor Brabant heeft bijna iedereen een eigen huisarts. In de gemeente Dongen is het percentages volwassenen zonder eigen huisarts het hoogst (bijna 4%, GGD volwassenen monitor 2009). 8

9 EERSTELIJNS GEZONDHEIDSZORG Figuur 1: Huisartsendichtheid per 1 januari 2009 (Bron: NIVEL) Meeste mensen hebben jaarlijks contact met de huisarts Ongeveer 72% van de bevolking van Hart voor Brabant heeft minstens eenmaal per jaar contact met de huisarts. Dit verschilt niet met het gemiddelde van Nederland ( jaarlijks contact huisarts op basis van CBS gegevens). Ook het bezoek aan een specialist, tandarts of fysiotherapeut wijkt niet af van Nederland (Zorgatlas, bron POLS, CBS). In vergelijking met Nederland, gebruikt in Hart voor Brabant een kleiner deel van de inwoners voorgeschreven of niet voorgeschreven medicijnen (Zorgatlas, bron POLS, CBS). 1.2 Afstemming tussen vraag en aanbod huisartsenzorg De Vraag Aanbod Analyse Monitor van het NIVEL ( vermeldt het aanbod aan huisartsenzorg per gemeente in Hart voor Brabant. Dit aanbod varieert van 3 fulltimerequivalenten (FTE) in Lith tot 77 FTE in Tilburg. 9

10 REGIONALE VTV 2011 Vraag Aanbod Analyse Monitor (VAAM) schat verwacht zorggebruik nu en in de toekomst Het zorggebruik (bijvoorbeeld het aantal huisartscontacten) wordt in de VAAM ( geschat op basis van nationale data die wordt geëxtrapoleerd naar gemeente of postcodeniveau. Hierbij houdt de VAAM rekening met verschillen in demografische kenmerken van de inwoners (leeftijd, geslacht, samenstelling huishouden (% eenpersoonshuishoudens), etniciteit (% niet-westers allochtoon), inkomen en de mate van stedelijkheid van een gebied. Op de VAAM zijn voor huisartsenzorg ook cijfers over zorgaanbod en over de afstemming tussen vraag en aanbod beschikbaar. De VAAM geeft ook de verwachte vraag naar huisartsenzorg per gemeente, uitgedrukt in aantal minuten huisartsenzorg per inwoner per jaar (zie figuur 2). Gemiddeld in Nederland is dat 31,8 minuten en in Hart voor Brabant 32,2 minuten. In Hart voor Brabant varieert de vraag naar huisartsenzorg van bijna 31 minuten per inwoner per jaar in Lith, Bernheze en Hilvarenbeek tot 33,5 minuten in Waalwijk. Figuur 2: Geschatte contacttijd met de huisarts per gemeente in 2009 (Bron: NIVEL, RIVM, CBS) 10 Het aanbod aan huisartsenzorg in Nederland is 7025 FTE en de vraag naar huisartsenzorg is contactminuten per FTE huisarts per jaar. In Hart voor

11 EERSTELIJNS GEZONDHEIDSZORG Brabant (exclusief de gemeente Boekel) is het aanbod aan huisartsenzorg 355 FTE. De vraag naar zorg per FTE huisarts is hoger dan gemiddeld in Nederland, namelijk contactminuten per FTE. Uitgaande van de gemiddelde vraag naar zorg per huisarts in Nederland kan het benodigde aanbod aan huisartsenzorg worden berekend. Het verschil in het geschatte, benodigde aanbod en het werkelijke aanbod per gemeente is weergegeven in figuur 3. In de regio Hart voor Brabant is er een mogelijk tekort van 24 FTE huisartsen. Het mogelijke tekort aan huisartsenzorg per gemeente loopt op tot een geschat tekort van ruim 10 FTE in Tilburg. In Boxmeer daarentegen is het aanbod aan huisartsenzorg ruim 2 FTE meer dan op basis van een landelijk gemiddelde werkdruk wordt verwacht. Figuur 3. Afstemming tussen vraag en aanbod huisartsenzorg per gemeente (NIVEL, RIVM, CBS). Toekomst De vraag naar huisartsenzorg neemt tussen 2009 en 2014 naar verwachting toe met 2,7% in Nederland en met 3,3% in Hart voor Brabant. De verwachte groei is het grootst in Boekel en in Hilvarenbeek, namelijk 7%. 1.3 Toegankelijkheid huisartsenzorg Het aantal samenwerkingsverbanden in de eerstelijnszorg neemt geleidelijk toe. Inmiddels werkt, afhankelijk van de regio, 30-40% van de huisartsen in een 11

12 REGIONALE VTV 2011 groepspraktijk. De huisarts/zorgprofessional die vroeger dag en nacht voor zijn patiënten klaar stond en veel van de kwalitatief goede zorg zelf afhandelde, heeft plaats gemaakt voor de professional die zoekt naar nieuwe mogelijkheden om het werk te organiseren. Mede hierdoor zijn gezondheidcentra en andere samenwerkingsverbanden ontstaan. Deze nieuwe organisatievormen bieden de mogelijkheid tot flexibele arbeidsomstandigheden en taakherschikking. Anno 2010 kent ons land meer dan 170 gezondheidscentra waar huisartsen, apothekers, fysiotherapeuten, diëtisten, psychologen, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, maatschappelijk werkers en/of wijkverpleegkundigen samenwerken. In alle gevallen vormt de huisarts hierbij de spil en poortwachter van de eerstelijnszorg (Robuust beleidsplan ). Eerstelijnszorg voldoende aanwezig in de eigen buurt De reistijd naar de dichtstbijzijnde huisarts bedraagt in het overgrote deel van Hart voor Brabant minder dan 5 minuten ( De huisartsen zijn daarmee, als belangrijkste eerstelijnsvoorziening, in het algemeen goed bereikbaar. Slechts 3% van de volwassen inwoners van Hart voor Brabant vindt, dat huisartsen onvoldoende aanwezig zijn in de eigen buurt. Dit percentage varieert van 0,2% in Dongen tot 6% in Waalwijk (GGD volwassenen monitor, 2009). Telefonische bereikbaarheid van de huisarts onvoldoende Ruim een kwart van de inwoners van Hart voor Brabant (27%) vindt de telefonische bereikbaarheid van de huisarts voor het maken van een afspraak onvoldoende. Iets minder dan een kwart (23%) vindt dat het te lang duurt voor men bij de huisarts terecht kan (GGD volwassenen monitor, 2009). Toegankelijkheid van huisartsenzorg vraagt in enkele gemeenten extra aandacht. In enkele gemeente van Hart voor Brabant is een mogelijk tekort aan huisartsenzorg (figuur 3), terwijl de inwoners ook vaker dan gemiddeld in de regio aangeven, dat de bereikbaarheid van de huisartsen onvoldoende is. Hier duiden dus meerdere indicatoren op een mogelijk tekort in het zorgaanbod. In zo n geval kan een gemeente initiatief nemen om het zorgaanbod met de huisartsen en de organisatie voor Regionale Ondersteuning van de Eerstelijnszorg (ROS) te bespreken. De aanwezigheid van praktijkondersteuners in de buurt en de afstemming tussen vraag en aanbod in omringende gemeenten, bepalen of er werkelijk een lokaal zorgtekort bestaat. Weinig mensen bezuinigen op medische zorg Ruim 3% van de inwoners van Hart voor Brabant (volwassenen en ouderen) bezuinigt weleens op een bezoek aan de tandarts. Bij volwassenen varieert dit percentage tussen gemeenten van 1% tot 5% en bij ouderen van 1% tot 7%. 2% van de 12

13 EERSTELIJNS GEZONDHEIDSZORG volwassen inwoners van Hart voor Brabant, en 1% van de ouderen, bezuinigt weleens op andere medische voorzieningen (GGD volwassenen en ouderen monitor, 2009). Gegevens nog beperkt beschikbaar In de regionale VTV van Hart voor Brabant (2006) werd geconstateerd dat goede informatie over (eerstelijns)zorg landelijk, regionaal en lokaal slechts fragmentarisch beschikbaar is. Ook in 2010 zijn zorggegevens nog beperkt beschikbaar. Het ministerie van VWS probeert partijen bijeen te brengen om te onderzoeken of zij de verzameling van (eerstelijns) zorggegevens beter op elkaar af kunnen stemmen. Meer aansluiting tussen preventie en zorg wenselijk Nederland heeft een goed presterende eerstelijnsgezondheidszorg die nationaal en internationaal wordt geprezen vanwege haar doelmatigheid. Van de zorgvragen in de bevolking wordt het grootste deel volledig in de eerste lijn afgehandeld. Patiënten hebben in het algemeen een groot vertrouwen in de eerstelijnszorgverleners en hechten veel waarde aan een sterke gezondheidszorg die dicht in de buurt is en direct toegankelijk. De eerstelijnsgezondheidszorg is echter aan het veranderen. Een standaardaanbod aan eerstelijnsgezondheidszorg is niet langer voldoende voor de patiënt. In de eerstelijnszorg worden naast veel enkelvoudige vragen steeds meer complexe zorgvragen behandeld. De samenstelling van de zorgvraag verandert en de vraag neemt toe. Het patiëntbeeld verandert onder andere door demografische ontwikkelingen. Het aandeel ouderen stijgt en men leeft gemiddeld genomen langer. Door de groei en vergrijzing van de Nederlandse bevolking zal het aantal chronisch zieken de komende twintig jaar sterk toenemen, maar ook complexer worden omdat er ook een toename is aan mensen die meerdere aandoeningen tegelijk hebben. Vooral het aantal diabeten en mensen met COPD krijgt een grote omvang. Ook psychosociale problematiek, onbegrepen lichamelijke klachten en medicalisering van maatschappelijke problemen leiden momenteel tot een verbreding van de zorgverlening. De rol van de curatieve zorg bij preventie krijgt de laatste jaren landelijk steeds meer aandacht. Uit onderzoek blijkt dat preventieve interventies door huisartsen meer kans hebben aan te slaan dan algemene voorlichting (RIVM / Nivel, 2005). Onderwerpen die zich hiervoor zeker lenen zijn depressie, eenzaamheid, overgewicht en diabetes, bewegingsstimulering, opvoedingsondersteuning, zorg voor jeugd, verantwoord medicijngebruik, chronische ziekten, valpreventie en dergelijke. Vooral op het gebied van selectieve preventie (preventie gericht op risicogroepen, bijvoorbeeld: ouderen en valrisico) en geïndiceerde preventie (preventie gericht op individuen met een verhoogd risico op gezondheidsproblemen, bijvoorbeeld: mensen met overgewicht - als determinant - ontwikkelen sneller diabetes) is er veel overlap tussen het werkterrein van de publieke gezondheidszorg en de eerstelijnszorg. Op dit 13

14 REGIONALE VTV 2011 terrein valt nog veel gezondheidswinst te behalen als er meer wordt samengewerkt tussen betrokken partijen. Voor lokaal beleid liggen hier mogelijkheden om preventie en zorg beter te verbinden. Innovatie in organisatie en financiering is daarbij vereist. Er zijn veel interessante initiatieven op dit terrein, maar er blijven ook nog veel mogelijkheden onbenut. De gemeente heeft de regie over de sociale infrastructuur en ze draagt verantwoordelijkheid voor de toegankelijkheid van zorgvoorzieningen. Een goed samenwerkende eerste lijn is daarvoor essentieel, alsmede een goede overdracht in de zorgketen van de eerstelijn naar de nuldelijns- (zorg door familie, mantelzorg, vrijwilligers) en tweedelijnszorg (verwezen zorg in ziekenhuizen en geestelijke gezondheidszorg). De gemeente kan daarbij een voorwaardenscheppende rol of een uitvoerende rol vervullen. Innovatie in organisatie en financiering is daarbij wel vereist. 1.4 Thema s waarop gemeente en eerstelijn meer voor elkaar kunnen betekenen WMO-loket Het WMO-loket heeft voor een groot aantal thema s (mantelzorg, armoede, chronische ziekten, hulpmiddelen, depressie, eenzaamheid, alcoholproblemen, sport- en bewegen etc.) informatie van organisaties en diensten die voor de inwoners van een gemeente beschikbaar zijn. Patiënten/cliënten kunnen hiernaar worden doorverwezen voor informatie, advies en cliëntondersteuning maar hulpverleners kunnen hier ook zelf terecht met vragen. Daarnaast kan het WMO-loket voor diverse thema s/projecten gebruikt worden als centrale toegangspoort naar andere organisaties en diensten. Jeugdgezondheidszorg Op dit moment zijn diverse projecten / nieuwe werkwijzen in ontwikkeling waarbij de eerstelijnszorg (o.a. huisartsen) een belangrijke rol kan spelen: - Zorg voor jeugd: signaleringssysteem - Centrum jeugd en gezin - RAAK: aanpak kindermishandeling - Voorbeeld: ontwikkelen van een Noordoost Brabants samenwerkingsmodel huisartsen- JGZ c.q. CJG s eerstelijnsgezondheidszorg in het kader van de Handreiking samenwerking huisarts - jeugdgezondheidszorg Vroegsignalering en preventie van psychosociale problemen waaronder depressie, angststoornissen, dementie, eenzaamheid, armoede, overbelasting van de mantelzorg en dergelijke. 14

15 EERSTELIJNS GEZONDHEIDSZORG Overgewicht In de regio Den Bosch loopt een pilot voor kinderen met obesitas via een nieuw concept: de gezinscoach. De samenwerking met gemeenten zorgt ervoor dat niet alleen interventies in de zorg plaatsvinden, maar ook in de directe woon- en leefomgeving van het kind. Bij het project zijn betrokken: Zorgverzekeraar CZ, Jeroen Bosch ziekenhuis, Van Spaendonck Management Consultants, GGD Hart voor Brabant, Gemeente Den Bosch, Stedelijke werkgroep Gezonde leefstijl en een klankbordgroep. ( Aanpak overmatig alcoholgebruik door de jeugd In het regionale project Alcohol 16 min is de aanpak vooral gericht op jongeren. In de regionale preventieplannen OGGZ regio den Bosch en Brabant Noordoost is vroegsignalering alcoholproblematiek volwassenen een aandachtspunt. Roken: inzetten van praktijkondersteuners van de huisartsen om rokers te stimuleren en te ondersteunen om te stoppen met roken. GGD kan hieraan een bijdrage leveren. In het regionaal kompas volksgezondheid zijn de regionale interventies op het gebied van onder andere depressie, overgewicht, diabetes, roken, alcohol, opvoedingsondersteuning en gezonde relaties opgenomen. Dit betreft de informatie over interventies van de GGD, de GGZ organisaties, Thuiszorg en Verslavingszorg. 1.5 Toekomst eerstelijnszorg Regierol van gemeenten in Hart voor Brabant nog beperkt Gemeenten in Hart voor Brabant zijn nog zoekende naar hun rol in het (eerstelijns) zorgbeleid. Met betrekking tot het aanbod aan eerstelijnszorg spelen gemeenten vooral een faciliterende rol, als het gaat om de huisvesting van bijvoorbeeld een gezondheidscentrum of een huisarts. De gemeenten verschillen in hun ambitie om in de toekomst meer met (eerstelijns)zorgbeleid te gaan doen. De mogelijkheden hiervoor zijn afhankelijk van het beschikbare budget en de afstemming van taken en verantwoordelijkheden met andere partijen zoals de ROS en (in Hart voor Brabant: Fast en Rose-Phoenix), het Zorgkantoor, de zorgverzekeringen en de GGD. Uitvoering van plannen nog vaak een probleem Vanuit diverse gemeenten in worden de laatste tijd steeds meer initiatieven ontplooid om de samenwerking met de eerstelijn te versterken. Op hoofdlijnen kan gesteld worden dat de initiatieven die lokaal worden ontplooid betrekking hebben op: de beweegkuur, doorbraakprojecten depressie, bedrijfsgezondheidszorg in de eerstelijn (onder andere gericht op mantelzorgers en cliënten van de sociale dient), transmurale (keten)afspraken overgewicht bij kinderen, screening leefstijladviseur ouderen binnen 15

16 REGIONALE VTV 2011 de huisartsenpraktijk (variatie op Consultatiebureau voor ouderen), wijkverpleegkundige-plus,). Binnen de eerste lijn en bij gemeenten ontstaat steeds vaker draagvlak voor dit soort initiatieven. Plannen worden gemaakt, maar uitvoering (vooral in kleinere gemeenten) blijft vaak een probleem door gebrek aan financiering. 16

17 EERSTELIJNS GEZONDHEIDSZORG Bronnen Perspectief op gezondheid 20/20 : Advies uitgebracht door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Den Haag, Visiedocument Integrale zorg in de eigen omgeving: de toekomst van chronische zorg en de huidige eerste lijn 11 Juni 2010 (VWS Stuurgroep Chronische Zorg) Omgeving0610.pdf Samen werken aan gezondheid Robuust beleidsplan Meer informatie over (eerstelijns)zorg kunt u vinden op:

18 REGIONALE VTV 2011 Overzicht deelrapporten regionale VTV 2011 Hart voor Brabant 1. Ambulancezorg 2. Bevolking 3. Eerstelijns gezondheidszorg 4. Fysieke omgeving 5. Geestelijk Hulp bij Ongevallen en Rampen 6. Genotmiddelen 7. Gezondheidsachterstanden 8. Gezondheidsbeleid 9. Huiselijk geweld 10. Integrale aanpak 11. Jeugd 12. Kwetsbare burgers 13. Levensverwachting en sterftecijfers 14. Overgewicht en diabetes 15. Psychische gezondheid - Depressie 16. Roken 17. Seksueel gedrag 18. Sociale omgeving en participatie 19. Sociale Veiligheid 20. WPG en Ouderen 21. Ziekte 22. Ziekten in de toekomst 23. Ziektepreventie 24. Zoönosen 25. Zorg 18

Regionale VTV Bevolking. Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2011 Hart voor Brabant Deelrapport Bevolking

Regionale VTV Bevolking. Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2011 Hart voor Brabant Deelrapport Bevolking Regionale VTV 2011 Bevolking Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2011 Hart voor Brabant Deelrapport Bevolking Auteurs: Dr. M.A.M. Jacobs-van der Bruggen, GGD Hart voor Brabant Drs. S. van de

Nadere informatie

Regionale VTV 2011. Levensverwachting en sterftecijfers. Referent: Drs. M.J.J.C. Poos, R.I.V.M.

Regionale VTV 2011. Levensverwachting en sterftecijfers. Referent: Drs. M.J.J.C. Poos, R.I.V.M. Regionale VTV 2011 Levensverwachting en sterftecijfers Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2011 Hart voor Brabant Deelrapport Levensverwachting en sterftecijfers Auteurs: Dr. M.A.M. Jacobs-van

Nadere informatie

Regionale VTV 2011. Ziekten in de toekomst. Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2011 Hart voor Brabant Deelrapport Ziekten in de toekomst

Regionale VTV 2011. Ziekten in de toekomst. Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2011 Hart voor Brabant Deelrapport Ziekten in de toekomst Regionale VTV 2011 Ziekten in de toekomst Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2011 Hart voor Brabant Deelrapport Ziekten in de toekomst Auteurs: Dr. M.A.M. Jacobs-van der Bruggen, GGD Hart voor

Nadere informatie

Regionale VTV 2011. Zorg. Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2011 Hart voor Brabant Deelrapport Zorg

Regionale VTV 2011. Zorg. Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2011 Hart voor Brabant Deelrapport Zorg Regionale VTV 2011 Zorg Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2011 Hart voor Brabant Deelrapport Zorg Auteur: Dr. M.A.M. Jacobs-van der Bruggen, GGD Hart voor Brabant Referent: T.M.D. Ngo, MSc,

Nadere informatie

Regionale VTV 2011. WPG / Ouderen. Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2011 Hart voor Brabant Deelrapport WPG / Ouderen

Regionale VTV 2011. WPG / Ouderen. Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2011 Hart voor Brabant Deelrapport WPG / Ouderen Regionale VTV 2011 WPG / Ouderen Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2011 Hart voor Brabant Deelrapport WPG / Ouderen Auteurs: Drs. L. de Geus, GGD West-Brabant M. Spermon, GGD Brabant-Zuidoost

Nadere informatie

GGD Hollands Noorden. en wijkverpleegkundigen met S1-taken

GGD Hollands Noorden. en wijkverpleegkundigen met S1-taken GGD Hollands Noorden en wijkverpleegkundigen met S1-taken Waarom een GGD? Wet Publieke Gezondheidszorg (WPG): Gezondheidsbeschermende en gezondheidsbevorderende maatregelen voor de bevolking of specifieke

Nadere informatie

Lokaal gezondheidsbeleid 2016-2020. Workshop 18 februari 2016

Lokaal gezondheidsbeleid 2016-2020. Workshop 18 februari 2016 Lokaal gezondheidsbeleid 2016-2020 Workshop 18 februari 2016 Programma 9.30 uur Welkom Toelichting VTV 2014 en Kamerbrief VWS landelijk gezondheidsbeleid Concept Positieve Gezondheid Wat is integraal gezondheidsbeleid?

Nadere informatie

IJsselland. Wijkgezondheidsprofiel Borgele en Platvoet Deventer

IJsselland. Wijkgezondheidsprofiel Borgele en Platvoet Deventer IJsselland Wijkgezondheidsprofiel Deventer Januari 2015 Wijkgezondheidsprofiel Dit wijkgezondheidsprofiel bestaat uit gegevens afkomstig van diverse bronnen, registraties en (bewoners)onderzoeken. Voor

Nadere informatie

Regionale VTV 2011. Psychische gezondheid - Depressie

Regionale VTV 2011. Psychische gezondheid - Depressie Regionale VTV 2011 Psychische gezondheid - Depressie Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2011 Hart voor Brabant Deelrapport Psychische gezondheid - Depressie Auteurs: Drs. A. Gietman, GGD Brabant

Nadere informatie

Raadsvoorstel (gewijzigd)

Raadsvoorstel (gewijzigd) Raadsvoorstel (gewijzigd) BARCODE STICKER Nr. 2009-064 Houten, 17 november 2009 Onderwerp: Tweede kadernota Lokaal Gezondheidsbeleid 2010-2013 Beslispunten: 1. In te stemmen met de volgende in de tweede

Nadere informatie

Regionale VTV 2011. Sociale Veiligheid. Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2011 Hart voor Brabant Deelrapport Sociale Veiligheid

Regionale VTV 2011. Sociale Veiligheid. Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2011 Hart voor Brabant Deelrapport Sociale Veiligheid Regionale VTV 2011 Sociale Veiligheid Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2011 Hart voor Brabant Deelrapport Sociale Veiligheid Auteurs: Drs. E.T.M. Anzion, GGD Hart voor Brabant Dr. M.A.M. Jacobs-van

Nadere informatie

Zorg in de G4; Verschillen tussen zorg in de G4 en daarbuiten

Zorg in de G4; Verschillen tussen zorg in de G4 en daarbuiten Zorg in de G4; Verschillen tussen zorg in de G4 en daarbuiten September 2013 Door: N. Rosendaal Introductie Amsterdam (A), Den Haag (DH), Rotterdam (R), en Utrecht (U) vormen samen de vier grootste steden

Nadere informatie

Wijkscan Enschede Zuid-West. November 2013

Wijkscan Enschede Zuid-West. November 2013 Wijkscan Enschede Zuid-West November 2013 Gezond ouder worden in Enschede Zuid-West Wijkscan Enschede Zuid-West Van het gebied Enschede Zuid-West is een wijkscan gemaakt. In deze brochure vindt u de opvallendste

Nadere informatie

SAMEN KIEZEN VOOR EEN WIJKGERICHTE AANPAK

SAMEN KIEZEN VOOR EEN WIJKGERICHTE AANPAK SAMEN KIEZEN VOOR EEN WIJKGERICHTE AANPAK SAMEN KIEZEN VOOR EEN WIJKGERICHTE AANPAK Gezonde mensen zijn gelukkiger en productiever, presteren beter en hebben minder zorg nodig. Investeren in gezondheid,

Nadere informatie

IJsselland. Wijkgezondheidsprofiel Voorstad Deventer

IJsselland. Wijkgezondheidsprofiel Voorstad Deventer IJsselland Wijkgezondheidsprofiel Deventer Januari 2015 Wijkgezondheidsprofiel Dit wijkgezondheidsprofiel bestaat uit gegevens afkomstig van diverse bronnen, registraties en (bewoners)onderzoeken. Voor

Nadere informatie

Nota Lokaal Gezondheidsbeleid

Nota Lokaal Gezondheidsbeleid Nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2012-2015 Wettelijk kader Gewijzigde Wet Publieke Gezondheid (januari 2012) Wijzigingen betreffen drie thema s, te weten: 1. Betere voorbereiding op infectieziektecrisis 2.

Nadere informatie

tweede nationale studie naar ziekten en verrichtingen in de huisartspraktijk Een kwestie van verschil:

tweede nationale studie naar ziekten en verrichtingen in de huisartspraktijk Een kwestie van verschil: Dit rapport is een uitgave van het NIVEL in 2004. De gegevens mogen met bronvermelding (H van Lindert, M Droomers, GP Westert. Tweede Nationale Studie naar ziekten en verrichtingen in de huisartspraktijk.

Nadere informatie

Bouwstenen nota volksgezondheid Renate Martens en Ivanka van der Veeken. Gemeente Drimmelen GGD West-Brabant:

Bouwstenen nota volksgezondheid Renate Martens en Ivanka van der Veeken. Gemeente Drimmelen GGD West-Brabant: Bouwstenen nota volksgezondheid 2013-2016 Gemeente Drimmelen GGD West-Brabant: Renate Martens en Ivanka van der Veeken Bouwstenen Evaluatieverslag nota volksgezondheid 2008-2011 Landelijke nota gezondheidsbeleid

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Haaksbergen

Kernboodschappen Gezondheid Haaksbergen Kernboodschappen Gezondheid Haaksbergen De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Haaksbergen epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Haaksbergen en de factoren die hierop

Nadere informatie

ROS-Wijkscan gemeente Ridderkerk

ROS-Wijkscan gemeente Ridderkerk ROS-Wijkscan gemeente Ridderkerk Mei 2013 Wilmar van Dop, manager Stichting KOEL Inhoud wijkscan 1. Wijken in beeld Demografische gegevens Sociaal economisch 2. Gezondheid inwoners 3. Zorgaanbod eerstelijnsgezondheidszorg

Nadere informatie

Toekomstbestendige zorg in Noord-Brabant: Voorlopige resultaten. Dung Ngo MSc 15 december 2010

Toekomstbestendige zorg in Noord-Brabant: Voorlopige resultaten. Dung Ngo MSc 15 december 2010 Toekomstbestendige zorg in Noord-Brabant: Voorlopige resultaten Dung Ngo MSc 15 december 2010 Achtergrond van het onderzoek Levensverwachting in NL laatste jaren met >2 jaar toegenomen Echter, vergeleken

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Oldenzaal

Kernboodschappen Gezondheid Oldenzaal Kernboodschappen Gezondheid Oldenzaal De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Oldenzaal epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Oldenzaal en de factoren die hierop

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Enschede

Kernboodschappen Gezondheid Enschede Kernboodschappen Gezondheid Enschede De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Enschede epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Enschede en de factoren die hierop van

Nadere informatie

IJsselland. Wijkgezondheidsprofiel Rivierenwijk en Bergweide Deventer

IJsselland. Wijkgezondheidsprofiel Rivierenwijk en Bergweide Deventer IJsselland Wijkgezondheidsprofiel Deventer Januari 2015 Wijkgezondheidsprofiel Dit wijkgezondheidsprofiel bestaat uit gegevens afkomstig van diverse bronnen, registraties en (bewoners)onderzoeken. Voor

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Wierden

Kernboodschappen Gezondheid Wierden Wierden Twente Nederland Kernboodschappen Gezondheid Wierden De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Wierden epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Wierden en de factoren

Nadere informatie

Gezond meedoen in Sittard-Geleen. Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014

Gezond meedoen in Sittard-Geleen. Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014 Gezond meedoen in Sittard-Geleen Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 214 Dit is de samenvatting van het lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 214 Een nieuwe kijk

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Twenterand

Kernboodschappen Gezondheid Twenterand Kernboodschappen Gezondheid Twenterand De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Twenterand epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Twenterand en de factoren die hierop

Nadere informatie

Onderwerp: Verlengen nota Lokaal gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011

Onderwerp: Verlengen nota Lokaal gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011 Raadsvergadering, 31 januari 2012 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Verlengen nota Lokaal gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011 Nr.: 483 Agendapunt: 11 Datum: 31 januari 2012 Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

Samenvatting Jong; dus gezond!?

Samenvatting Jong; dus gezond!? Samenvatting Jong; dus gezond!? Deel III Gezondheidsprofiel regio Nieuwe Waterweg Noord, 2005-2008 Samenvatting rapport Jong; dus gezond!? Gezondheidssituatie van de Jeugd (2004-2006) Regio Nieuwe Waterweg

Nadere informatie

Regionale VTV 2011. Sociale omgeving en participatie

Regionale VTV 2011. Sociale omgeving en participatie Regionale VTV 2011 Sociale omgeving en participatie Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2011 Hart voor Brabant Deelrapport Sociale omgeving en participatie Auteurs: Dr. A. Eugster, GGD Brabant-Zuidoost

Nadere informatie

Zorgketen c.q. Netwerkaanpak actieve leefstijl. Anneke Hiemstra en Marloes Aalbers, NISB

Zorgketen c.q. Netwerkaanpak actieve leefstijl. Anneke Hiemstra en Marloes Aalbers, NISB Zorgketen c.q. Netwerkaanpak actieve leefstijl Anneke Hiemstra en Marloes Aalbers, NISB Ketenaanpak / netwerkaanpak actieve leefstijl De oplossing om meer mensen met een hoog gezondheidsrisico in beweging

Nadere informatie

Omgevingsanalyse Urk 19-11-2013

Omgevingsanalyse Urk 19-11-2013 Omgevingsanalyse Urk 19-11-2013 Programma Onderdeel Tijd Presentatie omgevingsanalyse 18.00-18.45 Interactief deel in twee groepen 18.45-19.30 Plenaire terugkoppeling 19.30-19.45 Afsluiting 19.45-20.00

Nadere informatie

WERKWIJZE. Medisch Centrum Aan de Berg Nuenen 2017

WERKWIJZE. Medisch Centrum Aan de Berg Nuenen 2017 WERKWIJZE Nuenen 2017,, HA Zorg Het praktiseren van reguliere generalistische huisartsgeneeskundige zorg dichtbij huis. 90% zelf behandelen Meestal behandelen wij die zelf. Anders verwijzen wij u gericht

Nadere informatie

Goede preventieve ouderenzorg: belangrijke elementen

Goede preventieve ouderenzorg: belangrijke elementen Goede preventieve ouderenzorg: belangrijke elementen Annemieke Spijkerman GGD NOG 18 mei 2017 Werkconferentie gezond ouder worden GGD Noord- en Oost-Gelderland 2 Doetinchem Cohort Studie, al 30 jaar! Doetinchem

Nadere informatie

Samenvatting deelstudies

Samenvatting deelstudies Samenvatting deelstudies 1 t/m 4 Samenvatting achtergrondstudies deel 1 t/m 4 behorende bij het advies Regie aan de poort uitgebracht door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg aan de minister van Volksgezondheid,

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Borne

Kernboodschappen Gezondheid Borne Kernboodschappen Gezondheid Borne De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Borne epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Borne en de factoren die hierop van invloed

Nadere informatie

Het project in fasen. Waarom dit project? Gebiedsgerichte Zorg. Resultaten fase 1 en 2. Dit Zorgbelang Fryslân project wil:

Het project in fasen. Waarom dit project? Gebiedsgerichte Zorg. Resultaten fase 1 en 2. Dit Zorgbelang Fryslân project wil: Waarom dit project? Dit Zorgbelang Fryslân project wil: Gebiedsgerichte Zorg Klaas de Jong & Trees Flapper Burgers meelaten denken in een pracht gebied met veel veranderingen (krimp, belangen e.d.) Hun

Nadere informatie

Gezondheidsprofiel Boxtel Oost

Gezondheidsprofiel Boxtel Oost Gezondheidsprofiel Boxtel Oost Verbinden preventie-curatie Presentatie wijkteam 6 februari 2014 Marije Scholtens (GGD Hart voor Brabant), Nicole de Baat (Robuust) Programma 16.00 16.05 welkom en voorstelrondje

Nadere informatie

Raadsvergadering, 29 januari 2008. Voorstel aan de Raad

Raadsvergadering, 29 januari 2008. Voorstel aan de Raad Raadsvergadering, 29 januari 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 206 Agendapunt: 8 Datum: 11 december 2007 Onderwerp: Vaststelling speerpunten uit de conceptnota Lokaal Gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011

Nadere informatie

Regionale VTV 2011. Gezondheidsbeleid. Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2011 Hart voor Brabant Deelrapport Gezondheidsbeleid

Regionale VTV 2011. Gezondheidsbeleid. Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2011 Hart voor Brabant Deelrapport Gezondheidsbeleid Regionale VTV 2011 Gezondheidsbeleid Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2011 Hart voor Brabant Deelrapport Gezondheidsbeleid Auteurs: Drs. J. Piek, GGD Hart voor Brabant, Drs. Th.J.M. Kuunders,

Nadere informatie

Aardverschuiving in de chronische zorg, diseasemanagement een kans!

Aardverschuiving in de chronische zorg, diseasemanagement een kans! Aardverschuiving in de chronische zorg, diseasemanagement een kans! Eric Koster Clustercoördinator chronische ziekten en screeningen, directie Publieke Gezondheid Lid kernteam Inhoud 1. Aanleiding 2. Aanpak

Nadere informatie

Op weg naar de speerpuntennotitie lokaal gezondheidsbeleid Boxmeer 2009 2011: Speerpunten voor Boxmeer?? Esther Hendriks 24 september 2009

Op weg naar de speerpuntennotitie lokaal gezondheidsbeleid Boxmeer 2009 2011: Speerpunten voor Boxmeer?? Esther Hendriks 24 september 2009 Op weg naar de speerpuntennotitie lokaal gezondheidsbeleid Boxmeer 2009 2011: Speerpunten voor Boxmeer?? Esther Hendriks 24 september 2009 Op weg naar speerpuntennotitie? Wat doen/deden we al? Welke gezondheidsproblemen

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Almelo

Kernboodschappen Gezondheid Almelo Kernboodschappen Gezondheid Almelo De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Almelo epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Almelo en de factoren die hierop van invloed

Nadere informatie

Jeugdarts en de Jeugdwet 2015

Jeugdarts en de Jeugdwet 2015 Factsheet Jeugdarts en de Jeugdwet 2015 Gemeenten worden vanaf 2015 verantwoordelijk voor alle jeugdhulp: ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedproblemen, en geestelijke

Nadere informatie

Regionale VTV 2011. Ziekte. Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2011 Hart voor Brabant Deelrapport Ziekte

Regionale VTV 2011. Ziekte. Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2011 Hart voor Brabant Deelrapport Ziekte Regionale VTV 2011 Ziekte Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2011 Hart voor Brabant Deelrapport Ziekte Auteurs: Dr. M.A.M. Jacobs-van der Bruggen, GGD Hart voor Brabant W.T.A.C. Vervoort-Steenbakkers,

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Dinkelland & Tubbergen

Kernboodschappen Gezondheid Dinkelland & Tubbergen Kernboodschappen Gezondheid Dinkelland & Tubbergen De GGD Twente verzamelt in opdracht van Noaberkracht Dinkelland Tubbergen epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Noaberkracht

Nadere informatie

Gezond meedoen in Stein. Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014

Gezond meedoen in Stein. Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014 Gezond meedoen in Stein Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 214 Dit is de samenvatting van het lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 214 Een nieuwe kijk op gezondheid

Nadere informatie

Utrecht gezond!2008-2013

Utrecht gezond!2008-2013 Utrecht gezond!2008-2013 Utrecht Zuid Wijkgezondheidsprofiel 2010 Asn Actieplan fase 1, 2009-2010 1 2 Inhoud 1 Inleiding Wijkgerichte aanpak 4 Gerichte keuzes 4 Gebruikte gegevens 4 Utrecht Zuid en subwijken

Nadere informatie

Toezicht op netwerkzorg aan kwetsbare ouderen in de wijk

Toezicht op netwerkzorg aan kwetsbare ouderen in de wijk Toezicht op netwerkzorg aan kwetsbare ouderen in de wijk Het zorglandschap verandert Patiënten met complexe zorgvraag blijven thuis wonen zorg, behandeling en ondersteuning rond de patiënt thuis georganiseerd

Nadere informatie

Gezond meedoen in Nuth. Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014

Gezond meedoen in Nuth. Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014 Gezond meedoen in Nuth Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 214 Dit is de samenvatting van het lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 214 Een nieuwe kijk op gezondheid

Nadere informatie

Samenvatting Twente. 2 van 6 Kernboodschappen Twente. Versie 2, oktober 2013

Samenvatting Twente. 2 van 6 Kernboodschappen Twente. Versie 2, oktober 2013 Samenvatting Twente Versie 2, oktober 2013 Twente varieert naar stad en platteland In Twente wonen 626.500 mensen waarvan de helft woont in één van de drie grote steden. Tot 2030 zal de Twentse bevolking

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Hengelo

Kernboodschappen Gezondheid Hengelo Kernboodschappen Gezondheid Hengelo De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Hengelo epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Hengelo en de factoren die hierop van invloed

Nadere informatie

hoog risico angststoornis/depressie matig of hoog risico angststoornis/depressie hulp stress/spanningen te weinig regie over eigen leven

hoog risico angststoornis/depressie matig of hoog risico angststoornis/depressie hulp stress/spanningen te weinig regie over eigen leven Bron: Gezondheidsmonitor Regio Kennemerland 2012 Aantal volwassenen (19 t/m 64 jaar) in per 1-1-2013: 88.900 Functioneren en kwaliteit van leven Ziekten en aandoeningen Uitkomsten volwassenen (19 t/m 64

Nadere informatie

Wat heeft u gisteren gedaan om uw gezondheid op peil te houden?

Wat heeft u gisteren gedaan om uw gezondheid op peil te houden? Wat heeft u gisteren gedaan om uw gezondheid op peil te houden? Nooit te oud om te leren Gelderse bijeenkomst Consultatiebureaus voor Ouderen, 12-01- 2010, Provinciehuis, Arnhem Bankjes, buurtsuper, betaalbaar

Nadere informatie

Samenwerking tussen Gemeenten en CZ

Samenwerking tussen Gemeenten en CZ Samenwerking tussen Gemeenten en CZ Het ZoWel Model februari 2014 CZ ziet de noodzaak tot en de kansen van samenwerking met gemeenten Noodzaak en kansen Samenwerken vanuit basishouding Uitvoering Wmo erg

Nadere informatie

Utrecht gezond!2008-2013

Utrecht gezond!2008-2013 Utrecht gezond!2008-2013 Utrecht Noordwest Wijkgezondheidsprofiel 2010 Asn Actieplan fase 1, 2009-2010 1 2 Inhoud 1 Inleiding Wijkgerichte aanpak 4 Gerichte keuzes 4 Gebruikte gegevens 4 Noordwest en subwijken

Nadere informatie

Bestuursopdracht Raad

Bestuursopdracht Raad Bestuursopdracht Raad Natuurlijk: gezond! Uitgangspunten notitie lokaal gezondheidsbeleid Naam ambtenaar: P.M. Veldkamp Datum: 18 april 2008 1. Aanleiding. Gemeenten zijn verplicht om iedere vier jaar

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Rijssen-Holten

Kernboodschappen Gezondheid Rijssen-Holten Kernboodschappen Gezondheid Rijssen-Holten De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Rijssen-Holten epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Rijssen-Holten en de factoren

Nadere informatie

Voorbeeldadvies Cijfers

Voorbeeldadvies Cijfers Voorbeeldadvies GGD Twente heeft de taak de gezondheid van de Twentse jeugd, volwassenen en ouderen in kaart te brengen. In dit kader worden diverse gezondheidsmonitoren afgenomen om inzicht te verkrijgen

Nadere informatie

Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen

Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen Partijen Het Zorgkantoor Nijmegen,( Coöperatie VGZ. hierna te noemen het Zorgkantoor, De Coöperatie VGZ Hierna te noemen VGZ, en het

Nadere informatie

Onderwerpen/deelprojecten regionaal uitvoeringsprogramma depressiepreventie 2008 t/m 2011 Gelderse Roos

Onderwerpen/deelprojecten regionaal uitvoeringsprogramma depressiepreventie 2008 t/m 2011 Gelderse Roos Bijlage 2 Onderwerpen/deelprojecten regionaal uitvoeringsprogramma depressiepreventie 2008 t/m 2011 Gelderse Roos A1 Uitbrengen jaarkrant A2 Advertentie huis aan huis bladen A3 Consultatie B1 Brochures

Nadere informatie

Ouderenonderzoek Kennemerland

Ouderenonderzoek Kennemerland Ouderenonderzoek Kennemerland Een onderzoek naar de gezondheid en het wel bevinden van 65-plussers en hun behoefte aan voor zieningen, zorg en vervoer. Ouderenonderzoek Kennemerland HET ONDERZOEK In het

Nadere informatie

Met elkaar voor elkaar, beleidskader chronische zorg

Met elkaar voor elkaar, beleidskader chronische zorg Met elkaar voor elkaar, beleidskader chronische zorg Eric Koster Cluster coördinator chronische ziekten en screeningen. Lid Kernteam vernieuwing chronische zorg. Chronisch ziekenbeleid: 1. Waarom 2. Ambitie

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Losser

Kernboodschappen Gezondheid Losser Kernboodschappen Gezondheid Losser De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Losser epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Losser en de factoren die hierop van invloed

Nadere informatie

Sfeerimpressie netwerkbijeenkomst Preventie in de Buurt 19 maart 2015 in Haarlem

Sfeerimpressie netwerkbijeenkomst Preventie in de Buurt 19 maart 2015 in Haarlem Sfeerimpressie netwerkbijeenkomst Preventie in de Buurt 19 maart 2015 in Haarlem In Haarlem vond de tweede regionale bijeenkomst van het project Preventie in de Buurt plaats. Professionals vanuit de publieke

Nadere informatie

NHG-Standpunt. Huisartsgeneeskunde voor ouderen. Er komt steeds meer bij... standpunt

NHG-Standpunt. Huisartsgeneeskunde voor ouderen. Er komt steeds meer bij... standpunt NHG-Standpunt Huisartsgeneeskunde voor ouderen Er komt steeds meer bij... standpunt Schatting: in 2040 - op het hoogtepunt van de vergrijzing - zal zo n 23 procent van de bevolking ouder zijn dan 65 jaar.

Nadere informatie

Op het snijvlak van Zorg en Welzijn. De eerste lijn, alle facetten in beeld leergang Jan van Es instituut 5 januari 2015

Op het snijvlak van Zorg en Welzijn. De eerste lijn, alle facetten in beeld leergang Jan van Es instituut 5 januari 2015 Op het snijvlak van Zorg en Welzijn De eerste lijn, alle facetten in beeld leergang Jan van Es instituut 5 januari 2015 Even voorstellen Bureau Meulmeester & Veltman Kernthema s: samenwerking, kwaliteit

Nadere informatie

Nota gezondheidsbeleid Eemnes Aandachtpunten en/of mogelijkheden bij uitvoering van prioriteiten

Nota gezondheidsbeleid Eemnes Aandachtpunten en/of mogelijkheden bij uitvoering van prioriteiten Bijlage I. Aandachtpunten en/of mogelijkheden bij uitvoering van prioriteiten 3.1 schadelijk alcoholgebruik aansluitende lokale activiteiten uit het Plan van Aanpak uit. Het college zal nog een uitgewerkt

Nadere informatie

Uitnodiging voor huisartspraktijken voor deelname aan onderzoek Valpreventie in de eerstelijnszorg

Uitnodiging voor huisartspraktijken voor deelname aan onderzoek Valpreventie in de eerstelijnszorg Uitnodiging voor huisartspraktijken voor deelname aan onderzoek Valpreventie in de eerstelijnszorg Geachte huisarts, Zorggroep RCH Midden-Brabant heef het initiatief genomen om valpreventie te implementeren

Nadere informatie

Niek Jaspers. Arts maatschappij en. gezondheid. Sociaal geriater

Niek Jaspers. Arts maatschappij en. gezondheid. Sociaal geriater Gezekerd klimmen met de jaren Niek Jaspers Arts maatschappij en gezondheid Sociaal geriater Themamiddag Public Health en senioren Inleiding Tendensen Demografie Huidige preventie en zorg Geriatrisch paradigma

Nadere informatie

Een innovatieve samenwerking tussen Stichting Eerstelijnszorg Appingedam en gemeente Appingedam.

Een innovatieve samenwerking tussen Stichting Eerstelijnszorg Appingedam en gemeente Appingedam. Een innovatieve samenwerking tussen Stichting Eerstelijnszorg Appingedam en gemeente Appingedam. Het is zover, de Damster Zorgbalie is gerealiseerd! Het bieden van tijdige, juiste en prettige ondersteuning

Nadere informatie

Veranderende zorgvraag - de visie van VWS

Veranderende zorgvraag - de visie van VWS 1 Veranderende zorgvraag - de visie van VWS Congres DiabeteszorgBeter 3 oktober 2008, Zeist Fred Krapels Hoofd Eerstelijns- en Ketenzorg, tvs plv. Directeur Curatieve Zorg Ministerie van VWS Toename chronische

Nadere informatie

Gezonde wijk Overvecht (GWO)

Gezonde wijk Overvecht (GWO) Gezonde wijk Overvecht (GWO) 3 juni 2010, VWS Inspiratiedag Sabine Quak, Gemeente Utrecht, GG&GD Judith vd Mast, Agis Zorgverzekeringen Petra van Wezel, Overvecht Gezond! Opbouw presentatie Gezonde wijk

Nadere informatie

Samenvatting Noaberkracht Dinkelland Tubbergen

Samenvatting Noaberkracht Dinkelland Tubbergen Samenvatting Noaberkracht Dinkelland Tubbergen Versie 1, oktober 2013 Bevolkingskrimp en vergrijzing punt van aandacht in Noaberkracht Dinkelland Tubbergen In Noaberkracht Dinkelland Tubbergen wonen 47.279

Nadere informatie

NHG-Standpunt. Huisartsenzorg en jeugd. Kom, we gaan naar de dokter... standpunt

NHG-Standpunt. Huisartsenzorg en jeugd. Kom, we gaan naar de dokter... standpunt NHG-Standpunt Huisartsenzorg en jeugd Kom, we gaan naar de dokter... standpunt Het kind als lijdend voorwerp Mevrouw Haverslag en de heer Pieters vormen sinds twee jaar een gezin. Zij hebben elk een kind

Nadere informatie

Regionale VTV 2011. Ziektepreventie. Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2011 Hart voor Brabant Deelrapport Ziektepreventie

Regionale VTV 2011. Ziektepreventie. Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2011 Hart voor Brabant Deelrapport Ziektepreventie Regionale VTV 2011 Ziektepreventie Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2011 Hart voor Brabant Deelrapport Ziektepreventie Auteurs: A.S.G. van Dam, MSc, GGD Hart voor Brabant Dr. M.A.M. Jacobs-van

Nadere informatie

hoog risico angststoornis/depressie matig of hoog risico angststoornis/depressie hulp stress/spanningen 7 8 - te weinig regie over eigen leven

hoog risico angststoornis/depressie matig of hoog risico angststoornis/depressie hulp stress/spanningen 7 8 - te weinig regie over eigen leven Bron: Gezondheidsmonitor Regio Kennemerland 2012 Aantal ouderen (65 jaar en ouder) in Haarlemmermeer per 1-1-2013: 19.700 Functioneren en kwaliteit van leven Ziekten en aandoeningen Uitkomsten ouderen

Nadere informatie

Regionale VTV 2011. Roken. Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2011 Hart voor Brabant Deelrapport Roken

Regionale VTV 2011. Roken. Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2011 Hart voor Brabant Deelrapport Roken Regionale VTV 2011 Roken Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2011 Hart voor Brabant Deelrapport Roken Auteurs: Drs. I.H.F. van Veggel, GGD Hart voor Brabant Dr. M.A.M. Jacobs-van der Bruggen,

Nadere informatie

Standpunt ouderenzorg HKA

Standpunt ouderenzorg HKA Standpunt ouderenzorg HKA 1. Achtergrond De Nederlandse bevolking veroudert en blijft steeds vaker zelfstandig thuis wonen. Huisartsen krijgen daardoor steeds meer te maken met oudere patiënten, van wie

Nadere informatie

Gezondheiden Zorg in Overijssel

Gezondheiden Zorg in Overijssel Gezondheiden Zorg in Overijssel Ontwikkelingen en Perspectieven Hans Peter Benschop Gemeente Hof van Twente Goor, 1 juni 2016 Hof van Twente Gezond Gemiddelde leeftijd hoger dan Nederlandse gemiddelde

Nadere informatie

Wijkgericht werken: doel of middel?

Wijkgericht werken: doel of middel? Wijkgericht werken: doel of middel? Pim Assendelft Hoogleraar Huisartsgeneeskunde Afdeling Eerstelijnsgeneeskunde 13 juni 2017 Generalisme is ons specialisme Lichamelijke activiteit Overgewicht en obesitas

Nadere informatie

Najaar 2012. Voorbeeldrapportage Wijkscan

Najaar 2012. Voorbeeldrapportage Wijkscan Najaar 2012 Voorbeeldrapportage Wijkscan Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Gebiedsindeling... 4 2. Demografie... 5 2.1 Jeugd: 0 tot 14-jarigen... 6 2.2 Ouderen: 65-plussers... 6 2.3 Sociaal economische

Nadere informatie

Gezondheid dichtbij. Samenvatting landelijke nota gezondheidsbeleid 2011

Gezondheid dichtbij. Samenvatting landelijke nota gezondheidsbeleid 2011 Gezondheid dichtbij Samenvatting landelijke nota gezondheidsbeleid 2011 Auteur: team Lokaal Gezondheidsbeleid DMS: 92576 Titel: Gezondheid dichtbij Versie: 1 Datum: 26 mei 2011 GGD West-Brabant Inleiding

Nadere informatie

Ouderenmonitor 2011. Gezondheidsonderzoek 65-plussers regio Nijmegen. Gezondheidsonderzoek kinderen 0-12 jaar regio Nijmegen

Ouderenmonitor 2011. Gezondheidsonderzoek 65-plussers regio Nijmegen. Gezondheidsonderzoek kinderen 0-12 jaar regio Nijmegen Ouderenmonitor 2011 Gezondheidsonderzoek 65-plussers regio Nijmegen Gezondheidsonderzoek kinderen 0-12 jaar regio Nijmegen De Ouderenmonitor is een onderzoek naar de lichamelijke, sociale en geestelijke

Nadere informatie

Congres ziekenhuispsychiatrie

Congres ziekenhuispsychiatrie Congres ziekenhuispsychiatrie Het belang van integrale zorg psychiatrie & somatiek belicht vanuit de visie van de zorgverzekeraar 7 november 2013 Anouk Mateijsen Regio manager, Achmea Divisie Zorg & Gezondheid

Nadere informatie

Utrecht Gezond! Een succesvolle aanpak tussen gemeente en zorgverzekeraar

Utrecht Gezond! Een succesvolle aanpak tussen gemeente en zorgverzekeraar Utrecht Gezond! Een succesvolle aanpak tussen gemeente en zorgverzekeraar Utrecht gezond! Gemeente Utrecht en Door: Ellen van der Voorst en Victor Everhardt Achmea, divisie Zorg & Gezondheid werken samen

Nadere informatie

Factsheet Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012

Factsheet Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012 Factsheet Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012 Zuid gezond en wel? Van de inwoners van Zuid heeft 81% een positief oordeel over de eigen gezondheid, zo blijkt uit de gegevens van de Amsterdamse Gezondheidsmonitor

Nadere informatie

Uw huisarts uit de regio Berlicum, Rosmalen, Empel en Den Bosch

Uw huisarts uit de regio Berlicum, Rosmalen, Empel en Den Bosch Het aantal patiënten met chronische zorg zoals diabetes, COPD en andere chronische ziektebeelden neemt toe. Dit vraagt om een beter gestructureerde organisatie van de gezondheidszorg. Uw huisarts uit de

Nadere informatie

De Groningse zorg is van ons allemaal. Statenfractie Provincie Groningen

De Groningse zorg is van ons allemaal. Statenfractie Provincie Groningen De Groningse zorg is van ons allemaal Statenfractie De Groningse zorg is van ons allemaal De kosten van de zorg stijgen elk jaar enorm. Als er niet wordt ingegrepen, wordt over een aantal jaren de zorg

Nadere informatie

Gezonde Wijken. Bouwen aan een preventie-infrastructuur in de regio Gelderland Zuid. Gerard Molleman 1 Gerdine Fransen 1, & Jacqueline Philipsen 2

Gezonde Wijken. Bouwen aan een preventie-infrastructuur in de regio Gelderland Zuid. Gerard Molleman 1 Gerdine Fransen 1, & Jacqueline Philipsen 2 Gezonde Wijken Bouwen aan een preventie-infrastructuur in de regio Gelderland Zuid Gerard Molleman 1 Gerdine Fransen 1, & Jacqueline Philipsen 2 1 GGD Gelderland-Zuid/AMPHI, 2 Robuust Inhoud Uitgangspunten

Nadere informatie

Partij voor de Dieren

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren 1) Programmaonderdeel Zorg uit het verkiezingsprogramma 2012 2) Toelichting bij standpunt(en) bij stellingen uit de Stemwijzer Huisartsenzorg Zorg Solidariteit in de zorg staat onder

Nadere informatie

Utrecht gezond!2008-2013

Utrecht gezond!2008-2013 Utrecht gezond!2008-2013 Utrecht Overvecht Wijkgezondheidsprofiel 2010 Asn Actieplan fase 1, 2009-2010 1 2 Inhoud 1 Inleiding Wijkgerichte aanpak 4 Gerichte keuzes 4 Gebruikte gegevens 4 Utrecht Overvecht

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2015-2018

PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 Programma 1 : Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs 1A Lokale gezondheidszorg Inleiding Op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) heeft de gemeente de taak door middel van

Nadere informatie

Beukenhorst/Bergwijkpark, Diemen

Beukenhorst/Bergwijkpark, Diemen Rapport thematoezicht Gezonde Zorg: samenwerking tussen eerstelijnscentrum, de GGD en de thuiszorginstelling op het gebied van leefstijlondersteuning Beukenhorst/Bergwijkpark, Diemen Amsterdam, september

Nadere informatie

Regionale VTV 2011. Ziektepreventie. Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2011 Hart voor Brabant Deelrapport Ziektepreventie

Regionale VTV 2011. Ziektepreventie. Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2011 Hart voor Brabant Deelrapport Ziektepreventie Regionale VTV 2011 Ziektepreventie Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2011 Hart voor Brabant Deelrapport Ziektepreventie Auteurs: A.S.G. van Dam, MSc, GGD Hart voor Brabant Dr. M.A.M. Jacobs-van

Nadere informatie

De Groningse zorg is van ons allemaal. Statenfractie Provincie Groningen

De Groningse zorg is van ons allemaal. Statenfractie Provincie Groningen De Groningse zorg is van ons allemaal Statenfractie De kosten van de zorg stijgen elk jaar enorm. Als er niet wordt ingegrepen, wordt over een aantal jaren de zorg 'onbetaalbaar'. Dus moeten er veranderingen

Nadere informatie

ANTWOORDEN OPDRACHTEN ORGANISATIE VAN DE GEZONDHEIDSZORG. Hoofdstuk 2 Huisarts... 1 Stellingen... 1 Open vraag... 1

ANTWOORDEN OPDRACHTEN ORGANISATIE VAN DE GEZONDHEIDSZORG. Hoofdstuk 2 Huisarts... 1 Stellingen... 1 Open vraag... 1 ANTWOORDEN OPDRACHTEN ORGANISATIE VAN DE GEZONDHEIDSZORG INHOUD Hoofdstuk 2 Huisarts... 1... 1... 1 Hoofdstuk 4 Apotheken en zorg voor geneesmiddelen... 2... 2... 2 Hoofdstuk 5 Andere zorgverleners in

Nadere informatie

de bevolking van Aa en Hunze vergrijst, van 21% nu naar 35% in 2040.

de bevolking van Aa en Hunze vergrijst, van 21% nu naar 35% in 2040. Met deze factsheet biedt de GGD Drenthe u inzicht in de lokale gezondheidssituatie van de inwoners van de gemeente Aa en Hunze. U treft cijfers aan over de gezondheidsspeerpunten en risicogroepen. Hierbij

Nadere informatie

Utrecht gezond!

Utrecht gezond! Utrecht gezond!2008-2013 Utrecht Leidsche Rijn Wijkgezondheidsprofiel 2010 Asn Actieplan fase 1, 2009-2010 1 2 Inhoud 1 Inleiding Wijkgerichte aanpak 4 Gerichte keuzes 4 Gebruikte gegevens 4 Leidsche Rijn

Nadere informatie

Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2016 Samenvatting gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2016 Samenvatting gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Gezondheidsmonitor ouderen 2016 Samenvatting gemeente Haarlemmerliede Inhoud Deze samenvatting bevat de belangrijkste resultaten van de Gezondheidsmonitor en 2016 voor gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude.

Nadere informatie