Vastgoedmonitor FoodValley regio 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vastgoedmonitor FoodValley regio 2014"

Transcriptie

1 Vastgoedmonitor FoodValley regio 2014 barneveld ede nijkerk renswoude rhenen scherpenzeel veenendaal wageningen

2 Colofon De Vastgoedmonitor FoodValley regio 2014 is een uitgave van de Stichting Vastgoedmonitor regio Food Valley. Internet: Onderzoek Bureau Middelkoop, Amsterdam, Jan Winsemius Coördinatie Marije Kuppens, MKL Management support Ontwerp en vormgeving Case Communicatie, Ede Fotografie Jac. van der Wiel Fotografie, Bennekom Juni 2014 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voor afgaande schriftelijke toestemming van Stichting Vastgoedmonitor regio Food Valley. 2014; Stichting Vastgoedmonitor regio Food Valley.

3 Initiatiefnemers corporaties foodvalley Participant goud afdeling Veenendaal afdeling Zuid-West Veluwe Rabobank Vallei&Rijn: Woudenberg-Lunteren, Barneveld-Voorthuizen Participant zilver Participant brons 3 Participanten

4 4 vastgoedmonitor 2014

5 Inhoudsopgave Voorwoord 6 Hoofdstuk 01 Inleiding 7 Hoofdstuk 02 Trends en Verwachtingen Productie Betaalbaarheid Veranderingen zorgsector Energie en vastgoed Vraag naar huur Regionale woningmarktagenda 16 Hoofdstuk 03 Data Sociaal economische ontwikkelingen Landelijke economische trends Regionale economische trends Demografische trends Verhuisbewegingen 21 Hoofdstuk 04 Data Woningmarkt Marktsignalen Voorraadontwikkeling Transacties Prijsniveau Koopmarkt Huurmarkt Doorlooptijd 38

6 Voorwoord Regio FoodValley is een samenwerkingsverband van acht gemeenten (Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen) met samen inwoners. De ambitie is om gezamenlijk de FoodValley regio te ontwikkelen tot hét agrofoodcentrum van Europa, de internationale topregio voor kennis en innovaties op gebied van gezonde en duurzame voeding Die doelstelling is tot nu toe een succes. FoodValley wordt steeds meer nationaal en internationaal een begrip. De vastgoedmonitor is gericht op het in beeld brengen van de ontwikkelingen op de vastgoedmarkt in de regio. Deze monitor is in het bijzonder gericht op de woningmarkt. Die vastgoed- en woningmarkt zijn voor de regio als geheel van groot belang. Een goed functionerende woningmarkt wordt gevoed door de economische kracht van de regio. Andersom is de woningmarkt ook van belang voor de economische kracht van de regio. Dat voorbeeld komt nergens zo direct tot uiting als rondom de Wageningen universiteit (WUR). De internationale aantrekkingskracht van de WUR hangt direct samen met de huisvestingsmogelijkheden van internationale studenten. Zonder die huisvesting wordt het moeilijk om de studenten te trekken. De Vastgoedmonitor is een initiatief van de Stichting Vastgoedmonitor regio FoodValley. De stichting is opgericht door een aantal ondernemers in de vastgoedsector uit de FoodValley regio. Inmiddels hebben de gemeenten, de woningcorporaties uit de regio, de provincies Gelderland en Utrecht en diverse andere partijen zich aangesloten bij dit initiatief. De stichting wordt steeds meer een platform om met marktpartijen en overheden gezamenlijk in discussie te gaan over de toekomst van de regio en het vastgoed in het bijzonder. Zo is het afgelopen jaar gezamenlijk gediscussieerd over het programma voor de stichting Vastgoedmonitor. De stichting heeft in 2014, na dit beraad met de partners, besloten tot een nieuw programma voor de komende periode: - In 2014 wordt een nieuwe Vastgoedmonitor opgesteld. Deze monitor geeft voortschrijdend inzicht in vaste data omtrent de woningmarkt, zodat een historische trend in beeld kan worden gebracht. Het verschil met eerdere vastgoedmonitors is dat de huidige monitor alleen is gericht op de woningmarkt - In 2015 wordt de volgende projectenmonitor opgesteld. Deze bestaat uit een analyse van de projectgegevens van geplande woningbouwprojecten die door de provincies worden gemonitord. - In 2014 wordt een start gemaakt met het opzetten van een vraagmonitor die de vraag op de woningmarkt in de regio scherper in beeld brengt. - In 2015 wordt een afzonderlijke monitor voor commercieel vastgoed opgezet. - De stichting organiseert symposia en bijeenkomsten rondom vastgoedthema s. Het eerste resultaat is deze nieuwe vastgoedmonitor, die in tegenstelling tot eerdere vastgoedmonitors, volledig is gericht op het thema wonen. De nieuwe projectenmonitor staat in de planning en de eerste stappen zijn gezet om te komen tot een vraagmonitor. Het idee is verder dat de stichting in de toekomst meer en meer kan fungeren als een platform waar verschillende partijen open ideeën uit kunnen wisselen over de toekomst van de regio. Deze nieuwe vastgoedmonitor-wonen 2014 biedt daarvoor een basis. 6 vastgoedmonitor 2014

7 01 Inleiding

8 De woningmarkt in de regio FoodValley laat op verschillende punten duidelijke tekenen van herstel zien in Dat herstel zet in het eerste kwartaal van 2014 sterker door. Het is te vroeg om definitief de vlag uit te hangen. Daarvoor is een langduriger herstel noodzakelijk, maar voorlopig zijn de tekenen positief. Het aantal transacties stijgt. De doorlooptijd bij verkopen daalt. Wel was in 2013 nog sprake van een duidelijk daling van het prijsniveau per m 2. Die daling heeft bijgedragen aan het herstel van de dynamiek op de markt. Begin 2014 lijkt ook die prijsdaling te stabiliseren. Daarbij is in de laatste jaren ook de productie in FoodValley redelijk op niveau gebleven. Over de hele linie doet de markt in FoodValley het beter dan de Nederlandse woningmarkt. Die woningmarkt wordt bovendien ondersteund door een sterke economische positie van de regio, zowel nationaal als internationaal. Er is nog steeds over een langere periode een groeiende woningbehoefte. Dat herstel betekent nog niet dat de markt als geheel vanzelf weer op gang komt. Het probleem is dat we ook bij blijvend herstel in een nieuwe situatie zitten, na de crisis, met een programmering en plannen van voor de crisis. Belangrijk blijvend aandachtspunt is de geplande nieuwbouwproductie. Het nieuwbouwprogramma voor de komende jaren wijkt echter in typologie en prijscategorie af van het goedkope programma waarmee de laatste jaren de productie op peil is gehouden. Het herstel van de woningmarkt, zoals dat het afgelopen jaar zichtbaar was, is niet voldoende om de productie die in de planning staat te halen. Daarvoor is een herstel nodig dat ook leidt tot een duidelijke programmatische omslag in de nieuwbouw. Om die omslag te maken is een prijskwaliteitsverhouding nodig die aansluit op de behoefte van mensen en de betaalbaarheid. Die prijskwaliteitsverhouding vraagt ook in de nieuwbouw om een lagere prijsstelling dan waar in het verleden mee is gerekend. Die prijsstelling is alleen te halen met een passende grondprijs en scherpe bouwkosten. Daarbij moet er ook rekening mee worden gehouden dat de koopkracht van een grote groep potentiële kopers voor langere tijd onder druk staat door het waardeverlies op hun huidige woning. Dat is een risico voor de nieuwbouwmarkt dat niet verdwenen is met een licht vraagherstel. Een ander risico voor de regio is de afnemende omvang van de goedkope en betaalbare woningvoorraad. De afgelopen jaren is met name de goedkope voorraad gekrompen. De verwachting is dat met het nieuwe huurbeleid ook de betaalbare woningvoorraad, tot 1 585,- verder zal krimpen. Het is de vraag onder welke condities die trend kan worden gekeerd. Los van de marktontwikkelingen van het afgelopen jaar is het tijd om weer met een open blik naar de toekomst van de woningmarkt te kijken. Er zijn verschillende trends en mogelijke ontwikkelingen die aanknopingspunten bieden om niet alleen te reageren op de crisis, maar ook een nieuwe agenda voor de woningmarkt van de FoodValley op te stellen. Dat begint met de prijskwaliteitverhouding en grondprijzen die nodig zijn om de nieuwbouw weer te laten aansluiten bij de lange termijn behoefte. Daarnaast moet ook worden gedacht aan de kwaliteit van de bestaande voorraad, verduurzaming van de woningvoorraad, veranderingen in de zorg en de consequenties en kansen die dergelijke onderwerpen bieden voor de woningmarkt van de FoodValley. In de regio is meermaals gesproken over het maken van een mogelijke vraagmonitor, gericht op het scherper in beeld brengen van de kwalitatieve behoefte van de (nieuwe) inwoners van de FoodValley. Door weer naar de toekomst te kijken kan de blik worden gericht op de vraag aan welke gedifferentieerde woonmilieus in FoodValley behoefte is en welke investeringen in omvang en kwaliteit van de voorraad nodig zijn om te voldoen aan die behoefte. Het is tijd dat alle partijen in de regio gezamenlijk, marktpartijen, overheden en corporaties, een regionale visie ontwikkelen op de woningmarkt. De Stichting Vastgoedmonitor kan én wil daarvoor een platform zijn. 8 vastgoedmonitor 2014

9 02 Trends en Verwachtingen 9 Locatie- en programma-analyse woningbouw

10 2.1 Productie Grafiek bron projectenmonitor Grafiek bron projectenmonitor (bijgewerkt 2014) 2. Trends en Verwachtingen 2. Trends en Verwachtingen Landelijk is sprake van een herstel van de woningmarkt, maar de verwachting is niet dat 2.1 direct Productie sprake zal zijn van een sterke stijging van de productie. De voortgang van plannen en Landelijk hoeveelheid is sprake afgegeven van een bouwvergunningen herstel van de woningmarkt, wijst niet op maar een de dergelijke verwachting stijging. is niet Sterker, dat direct 2.1 Productie sprake de daling zal van zijn de van productie een sterke van stijging de corporatiesector van de productie. kan in De het voortgang komende van jaar plannen nog zwaar en de drukken hoeveelheid Landelijk is sprake afgegeven van een bouwvergunningen herstel van de woningmarkt, wijst niet op een maar dergelijke verwachting stijging. is Sterker, niet dat de direct op de nieuwbouwproductie. daling sprake van zal de zijn productie van een sterke van de stijging corporatiesector van de productie. kan in het De komende voortgang jaar van nog plannen zwaar en drukken de op de hoeveelheid nieuwbouwproductie. afgegeven bouwvergunningen wijst niet op een dergelijke stijging. Sterker, de daling van de productie van de corporatiesector kan in het komende jaar nog zwaar drukken op de nieuwbouwproductie. Jaarplanning per type FoodValley Jaarplanning)per)type) 2500" 2000" 2500" 1500" 2000" 1000" 1500" 500" 1000" 0" 500" 0" 2013" 2014" 2015" 2016" 2017" 2018" 2019" 2020" 2021" 2022" 2023" grafiek Planning in typen FoodValley, bron projectenmonitor grafiek Planning in typen FoodValley, bron projectenmonitor In FoodValley is de productie de afgelopen jaren in absolute getallen op een goed niveau In FoodValley is de productie de afgelopen jaren in absolute getallen op een goed niveau gebleven. In 2013 zijn 1824 woningen gerealiseerd. Die productie is zelfs iets hoger dan de gebleven. In 2013 zijn 1824 woningen gerealiseerd. Die productie is zelfs iets hoger dan de laatste In laatste FoodValley prognose prognose is de van van productie eind eind de Een afgelopen Een bijzonderheid, bijzonderheid, jaren in absolute die die de de productie productie getallen enigszins enigszins op een goed vertekent, vertekent, niveau is is wel dat gebleven. wel in dat Ede in In sprake Ede 2013 sprake is zijn van is 1824 twee van woningen twee verplaatsingen verplaatsingen gerealiseerd. van van Die zorggerelateerd productie wonen is zelfs wonen die iets die 277 hoger 277 extra dan extra de laatste prognose oplevert. van eind Een bijzonderheid, die de productie enigszins vertekent, is wel woningen dat in Ede sprake is van twee verplaatsingen van zorggerelateerd wonen die 277 extra Bij woningen een productie oplevert. van 1824 woningen is de vraag niet zo zeer of een herstel te verwachten is, Bij een productie van 1824 woningen is de vraag niet zo zeer of een herstel te verwachten maar eerder of mag worden verwacht dat ook de komende jaren hetzelfde niveau kan worden gehaald Bij is, een maar productie als eerder de afgelopen of van mag 1824 worden 2 woningen jaren. verwacht De belangrijkste is de dat vraag ook de niet bedreiging komende zo zeer of daarvoor jaren een hetzelfde herstel ligt in te niveau de verwachten kan is, programmatische maar worden eerder gehaald of mag als kenmerken worden afgelopen verwacht van 2 de jaren. nieuwbouwproductie. dat De ook belangrijkste de komende bedreiging jaren hetzelfde daarvoor niveau ligt kan in de worden gehaald programmatische als de afgelopen kenmerken 2 jaren. van De de belangrijkste nieuwbouwproductie. bedreiging daarvoor ligt in de programmatische kenmerken van de nieuwbouwproductie. Planning'in'financieringscategorieën' Planning in financieringscategorieën Planning'in'financieringscategorieën' 2500" 2500" 2000" 2013" 2014" 2015" 2016" 2017" 2018" 2019" 2020" Jaarplanning)per)type) 2021" 2022" 2023" 2024" 2024" 2025" 2026" 2027" 2028" 2029" 2030" 2025" 2026" 2027" 2028" 2029" 2030" Bijzonder" Onbekend" GGB"09treden" Bijzonder" appartement" Onbekend" Eengezins" GGB"09treden" appartement" Eengezins" 2000" 1500" 1500" 1000" 1000" 500" 500" 0" 2013" 2014" 2015" 2016" 2017" 2018" 2019" 2020" 2021" 2022" 2023" 2024" 2025" 2026" 2027" 2028" 2029" 2030" 0" 2013" 2014" 2015" 2016" 2017" 2018" 2019" 2020" 2021" 2022" 2023" 2024" 2025" 2026" 2027" 2028" 2029" 2030" grafiek Planning in financieringscategorieën, bron projectenmonitor (bijgewerkt 2014) grafiek Planning in financieringscategorieën, bron projectenmonitor (bijgewerkt 2014) Bijzonder" Onbekend" Bijzonder" Koop" Onbekend" Huur" Koop" In 2013 zijn ± 700 eengezinswoningen gerealiseerd (exclusief grondgebonden 0-treden) en ± 1000 appartementen. In de komende twee jaar zou bij het dalend aantal appartementen in Pagina # 5 van # 25 de planning de productie van eengezinswoningen moeten stijgen naar boven de 900 in 2014 en boven de 1200 in 2015 om de productie ongeveer op gelijk niveau te houden. Pagina Dat is # 5een van # 25 substantiële omslag. Er is in de planning ook een omslag zichtbaar in financieringscategorieën. In 2013 zijn nog ruim 700 huurwoningen gerealiseerd. In 2014 zitten er minder dan 500 huurwoningen Huur" 10 vastgoedmonitor 2014

11 Grafiek bron CBS In 2013 zijn ± 700 eengezinswoningen gemaakt (exclusief grondgebonden 0-treden) en ± 1000 appartementen. In de komende twee jaar zou bij het dalend aantal appartementen in de planning de productie van eengezinswoningen moeten stijgen naar boven de 900 in 2014 en boven de 1200 in 2015 om en in de 2015 productie minder ongeveer dan 450 op huurwoningen gelijk niveau te in houden. planning. Dat is Dat een betekent dat een groei van de substantiële omslag. productie van koopwoningen nodig is om de totale productie op een gelijk peil te houden. Tegelijk is er de afgelopen jaren sprake geweest van een grote productie in de goedkope koop. Er is in de planning ook een omslag zichtbaar in financieringscategorieën. In 2013 zijn nog ruim 700 huurwoningen gerealiseerd. Ook dat programma-aandeel In 2014 zitten er minder neemt dan de 500 komende en in 2015 jaren minder af. dan 450 huurwoningen in de planning. Dat betekent dat een groei van de productie van koopwoningen nodig is om de totale productie Die verandering op een gelijk in peil prijscategorie houden. en Tegelijk de verandering is afgelopen in woningtype jaren hangen met elkaar sprake geweest van een samen. grote productie Vanaf 2014 in de leunt goedkope de productie koop. in Ook de dat regio programma-aandeel veel sterker dan afgelopen jaren op een neemt de komende jaren af. aanzienlijke productie van middendure en dure koop eengezinswoningen. Het vraagt om Die verandering in prijscategorie meer dan en het de aantrekken verandering van in de woningtype verkopen om hangen die productie met elkaar op samen. gang te brengen. Vanaf 2014 leunt de productie in de regio veel sterker dan de afgelopen jaren op een aanzienlijke productie van De middendure prognose omtrent dure koop de productie eengezinswoningen. wordt verder gedrukt Het vraagt door om de meer hoeveelheid afgegeven dan het aantrekken van bouwvergunningen. de verkopen om die Deze productie liggen op in gang 2012 te en brengen beduidend lager dan de gemiddelde jaarproducties. Het aantal afgegeven bouwvergunningen dat in het eerste kwartaal van De prognose omtrent de productie wordt verder gedrukt door de hoeveelheid afgegeven bouwvergunningen. Deze 2014 liggen is, omgerekend in 2012 en 2013 naar beduidend een heel jaar lager nog dan lager. de Opvallend gemiddelde hierin is ook het lagere aantal jaarproducties. Het aantal vergunningaanvragen afgegeven bouwvergunningen door corporaties dat in in het 2011, eerste 2012, kwartaal 2013 en van het 2014 (omgerekende) is, eerste omgerekend naar een heel kwartaal jaar nog van lager Opvallend hierin is ook het lagere aantal vergunningaanvragen door corporaties in 2011, 2012, 2013 en het (omgerekende) eerste kwartaal van Bouwvergunningen 2000$ 1800$ 1600$ 1400$ 1200$ 1000$ 800$ 600$ 400$ 200$ Bouwvergunningen+ 0$ 2009$ 2010$ 2011$ 2012$ 2013$ Anders$par/culier$huur$ 0$ 61$ 0$ 1$ 19$ Bouwers$voor$de$markt$huur$ 58$ 149$ 147$ 140$ 256$ Overheid$corpora/e$huur$ 476$ 249$ 295$ 93$ 275$ Anders$par/culier$koop$ 158$ 145$ 159$ 134$ 108$ Bouwers$voor$de$markt$koop$ 832$ 984$ 1003$ 795$ 626$ Overheid$corpora/e$koop$ 94$ 245$ 9$ 31$ 0$ grafiek Afgegeven bouwvergunningen, CBS Wanneer wordt ingezoomd Wanneer op de specifieke wordt ingezoomd programma s op de waarvoor specifieke bouwvergunningen programma s waarvoor zijn bouwvergunningen zijn aangevraagd dan valt in aangevraagd 2013 vooral dan het grotere valt in 2013 aantal vooral bouwvergunningen het grotere aantal voor bouwvergunningen huurwoningen voor huurwoningen op dat is verleend aan bouwers op dat is voor verleend de markt. aan bouwers Het is het voor hoogste de markt. aantal Het in is de het afgelopen hoogste 5- aantal in de afgelopen jaarsperiode, waarmee duidelijk 5-jaarsperiode, wordt dat waarmee er in de duidelijk markt een, wordt zij dat het er lichte, in de reactie markt zichtbaar een, zij het is lichte, reactie zichtbaar op de behoefte aan vrije sector huurwoningen. is op de behoefte aan vrije sector huurwoningen. 11 Pagina # 6 van # 25 Trends en Verwachtingen

12 12 vastgoedmonitor 2014

13 2.2 Betaalbaarheid Een belangrijke belemmering voor de woningmarkt blijft de restschuld (of verdwenen overwaarde) van de kopers van inmiddels de afgelopen 14 jaar. Deze grote groep eigenaren, waarvan vooral de eerste kopers normaalgesproken een belangrijke groep zouden zijn om opnieuw te gaan kopen in een nieuwbouwwijk, zit vast in zijn huis. Bij nieuwbouw is daarbij van belang dat ook rekening moet worden gehouden met het verschil tussen de prijsbepalende overwaarde die we in het verleden gewend waren en de onderwaarde die er nu is. Bijkomend probleem is dat het lastig is de prijskwaliteitsverhouding van nieuwbouw op niveau te krijgen bij een onveranderde bouwkosten en een onveranderd grondprijsbeleid. Het afgelopen jaar is weer sprake geweest van een duidelijke daling van het prijsniveau per m 2. Dat heeft onontkoombaar opnieuw gevolgen voor de residuele grondwaarde van kavels. Betaalbaarheid is voor deze groep belangrijk in die zin dat de prijs van een koopwoning zal moeten zijn afgestemd om de financieringsmogelijkheden van het inkomen zonder overwaarde. Juist de betaalbaarheid is van groot belang om weer een grootschalige nieuwbouwproductie op gang te krijgen. Grafiek bron NVM 2014, bewerkt bureau Middelkoop Betaalbaarheid Daarnaast is betaalbaarheid van belang voor de lagere inkomensgroepen. Op steeds meer plekken in het land laten demografische analyses en inkomensprognoses zien dat deze kerndoelgroep van het corporatiebeleid niet kleiner wordt maar juist groeit. Die trend komt overeen met de analyse die een eerdere vastgoedmonitor op dit thema is gemaakt. Die ontwikkeling staat in schril contrast met de afnemende omvang van de goedkope en betaalbare sociale huurvoorraad. Deze tegengestelde trends zijn uiteindelijk niet jarenlang vol te houden zonder dat steeds grotere problemen aan de onderkant van de woningmarkt ontstaan. 13 Trends en Verwachtingen

14 2.3 Veranderingen zorgsector De veranderingen in de zorgsector, waarvan de extramuralisatie één van de belangrijkste is, vragen de komende jaren om een positiebepaling van verschillende partijen, zowel in de zorg als daarbuiten. Het is nog onduidelijk hoe de toekomstige gecombineerde vraag van zorg en wonen door die verschillende partijen zal moeten worden beantwoord. Gemeenten zitten nu nog in de voorbereidingsfase voor het overnemen van allerlei nieuwe taken. Zorgpartijen zelf zitten in een transitiefase, waarin nog onduidelijk is wat precies de consequenties van de nieuwe situatie zijn. Corporaties spreken de intentie uit hun rol te spelen, maar moeten nog wachten wat de ontwikkelingen in de zorgsector zelf precies zullen inhouden. Er is nog onduidelijk wie precies welk onderdeel van de vraag zal beantwoorden. Wat wel duidelijk is, is dat op korte termijn een programma voor de toekomst van de zorgsector zal moeten worden opgesteld. In de regio zijn deze ontwikkelingen ook aan de orde. Er worden bijeenkomsten georganiseerd over de toekomst van de zorg, zoals bijvoorbeeld de marktplaats wonen en zorg in Veenendaal in begin van dit jaar. Er zijn landelijke prognoses omtrent sluiting van zorgcomplexen, waar ook complexen in de regio op voorkomen. De regio heeft het project Woonbewust, dat is gericht op het verbeteren van de woningvoorraad in verband met het langer zelfstandig wonen van senioren. De komende anderhalf jaar moet uitkristalliseren hoe en waar verschillende groepen na de ontkoppeling van wonen en zorg gaan wonen en wat de zorgarrangementen zijn die daarbij worden geleverd. Dat programma heeft ook fysieke implicaties en vraagt regionaal om opdrachtgeverschap en om programma s op wijkniveau. Ook hier ligt een kans voor regionale samenwerking. 14 vastgoedmonitor 2014

15 2.4 Energie en vastgoed Door de lage energieprijsstijging van de afgelopen jaren lijkt het thema van energie wat minder actueel. Toch blijft de algemene trend dat energieprijzen stijgen boven inflatieniveau. De verwachting blijft tevens dat de kwaliteit van woningen een belangrijk onderdeel vormt van het antwoord op die problematiek. De verbetering van woningen gericht op energiebesparing vormt tevens op verschillende manieren een kans. In het algemeen is er een omslag gaande waarbij de betaalbaarheid van het wonen niet alleen wordt bepaald op basis van de directe huur of rente en aflossing van hypotheek. De totale woonlasten worden als basis genomen voor de betaalbaarheid, waarmee nieuwe kwaliteiten en nieuwe financieringsmogelijkheden kunnen ontstaan. De kasstromen van de energiebesparing kunnen worden ingezet voor investeringen in nieuwbouw en woningverbetering. In bestaande wijken kunnen die investeringen, die vooral zijn gericht op het verbeteren van de schil van de woning, ook de uitstraling van gebieden verbeteren. Het innovatieprogramma van de Energiesprong lijkt inmiddels stappen te maken in het realiseren van significante besparingen in de verbetering van woningen. Op de markt van conceptwoningen inmiddels oplossingen aangeboden van zeer energiezuinige woningen waarvan de meerkosten overzichtelijk zijn. In de regio is op onderdelen al zichtbaar dat het thema een rol speelt. Zo geeft het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland geeft meer dan 10 miljoen euro subsidie voor het extra duurzaam maken van woningen in het Gelderse deel van de FoodValley. Met de subsidies kunnen de woningen, die dit en volgend jaar gerenoveerd worden, extra energiezuinig worden gemaakt. Er ligt vooral een kans in een regionaal programma voor de verbetering van de bestaande voorraad. 15 Trends en Verwachtingen

16 2.5 Vraag naar huur Er is aanhoudend een grote vraag naar huurwoningen die, zoals ook in de vorige monitor aangegeven, structureel lijkt. Die groeiende vraag hangt onder andere samen met het negatievere imago van kopen, een veranderende trend bij jongeren, teruggelopen financieringsmogelijkheden en vergrijzing. Het afgelopen jaar zijn veel huurwoningen gebouwd, maar in de planning is geen sprake van een sterk groeiend aanbod. Corporaties bouwen nog wel, maar verkopen tegelijk, waardoor hun woningvoorraad niet toeneemt. De institutionele opdrachtgevers hebben bij elkaar niet de omvang om het verschil tussen vraag en aanbod in nieuwbouw op te vangen, hoewel in de productie en vergunning aanvragen wel een stijging van de productie van beleggershuurwoningen zichtbaar is. Er is bovendien regionaal, nationaal- en internationaal wel voldoende interesse om te investeren in woningen in Nederland. Er is echter niet de interesse om te investeren in de risicodragende ontwikkeling van die woningen. Als de financiering van de ontwikkeling kan worden georganiseerd ligt er een kans om op korte termijn een vraag te beantwoorden en tot productie te komen. 2.6 Regionale woningmarktagenda Met een zicht op herstel van de woningmarkt zou het goed zijn opnieuw een visie te ontwikkelingen op het wonen in de regio. Dat geldt niet alleen voor de gemeenten maar voor alle partijen in de regio die verbonden zijn aan de woningmarkt. Locaties, plannen, programma s, kwaliteiten en prijzen vloeien in belangrijke mate nog voort uit een visie van voor de crisis. Weliswaar is op onderdelen sprake geweest van een bijstelling, maar die bijstelling was veelal niet meer dan een direct noodzakelijke reactie op de veranderende omstandigheden in de omgeving. Er is nog geen sprake geweest van het opstellen van een echt nieuwe richtinggevende visie. Die visie zou moeten gaan over de gewenste woonmilieudifferentiatie in de regio en de verbeteringen in de bestaande voorraad en de toevoegingen waar een dergelijke woonmilieudifferentiatie om vraagt. Die visie zou ook in moeten gaan op de prijskwaliteitverhouding die gemaakt moet worden om potentiële kopers te verleiden weer te gaan kopen zodat de nieuwbouwproductie, aansluitend op de bouwopgave, weer op gang komt. Tegelijk vraagt die visie om een financiële onderbouwing, niet in de laatste plaats op het punt van een bij de geschetste prijskwaliteit passend grondprijsbeleid. In de monitor is ook aangegeven dat er een blijvend grote behoefte is aan goedkope én duurdere huurwoningen. Eén van de opgaven in die visie op de toekomst is een strategie om de betaalbare huurwoningen te behouden en nieuwe huurwoningen aan de voorraad toe te voegen. Die strategie kan wel eens een belangrijk onderdeel vormen van de kans om snel te komen tot een verandering in het nieuwbouwprogramma dat in de regio wordt gerealiseerd. Er zou bijvoorbeeld kunnen worden gestart met een aantal pilots. Tot slot blijft het na de grote omslag op de woningmarkt van belang weer grip te krijgen op de wensen en mogelijkheden van kopers en huurders. Het is niet meer zo vanzelfsprekend duidelijk wat verschillende groepen kunnen betalen. Evenmin is duidelijk wat de kwaliteit is die verschillende doelgroepen in de nieuwe marktomstandigheden vragen. Bovendien zijn er allerlei trends en omslagen op de markt die vragen om nieuwe kwaliteiten, die in het verleden niet vanzelfsprekend werden aangeboden. In dat kader is in de regio wel gesproken over de wens om de vraag nog scherper in beeld te brengen. Een scherper beeld van de vraag kan de basis vormen voor het bepalen van een regionale woonagenda voor de FoodValley. De Stichting Vastgoedmonitor wil graag fungeren als platform om een dergelijke agenda op te stellen. 16 vastgoedmonitor 2014

17 03 Data Sociaal economische ontwikkelingen

18 3.1 Landelijke economische trends Na de sterke stijging van de werkloosheid in 2012 en het eerste kwartaal van 2013 is de situatie in de loop van 2013 en begin 2014 enigszins gestabiliseerd. Er is ook weer een lichte stijging van het aantal vacatures. Grafiek bron CBS Vacatures Nederland Niet- commerciële dienstverlening 150 Zakelijke dienstverlening Commerciële dienstverlening Nijverheid en energie 100 Landbouw, bosbouw en visserij e kwartaal e kwartaal e kwartaal e kwartaal e kwartaal e kwartaal e kwartaal e kwartaal* Toch is ook in 2013 de Nederlandse economie nog in totaal met 0,8 procent gekrompen. Wel was in het vierde kwartaal van 2013 sprake van een groei met 0,9 procent ten opzichte van een kwartaal eerder en een groei van 0,8% ten opzichte van een jaar eerder. Grafiek bron CBS 2014 Economische groei in Nederland Economische groei, BBP 6% 4% 2% 0% - 2% - 4% - 6% e kwartaal e kwartaal e kwartaal e kwartaal e kwartaal e kwartaal e kwartaal e kwartaal De belangrijkste positieve ontwikkeling is het consumentenvertrouwen, dat zich lijkt te herstellen. Ook in 2010/2011 was al sprake van een duidelijk herstel, om vervolgens in 2012 en begin 2013 toch weer naar een nieuw dieptepunt te gaan. Het is nog afwachten of de huidige stijging van het vertrouwen blijvend is. Grafiek Bron CBS 2014 Consumentenvertrouwen in Nederland Consumentenvertrouwen e kwartaal e kwartaal e kwartaal e kwartaal e kwartaal e kwartaal e kwartaal e kwartaal 18 vastgoedmonitor 2014

19 3.2 Regionale economische trends De kamer van koophandel heeft in het derde kwartaal van 2013 met de economische barometer een beeld geschetst van de economische ontwikkeling van de regio FoodValley ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Op verschillende punten steekt FoodValley positief af. Het aantal startende hoofdvestigingen van ondernemingen ligt met een groei van 31,5% duidelijk boven het landelijk gemiddelde van 16,7%. Het aantal faillissementen ligt met een groei van 14,3% ongeveer op het gemiddelde van 14,6%. Het totaal aantal bedrijven groeit nog steeds, maar het aantal faillissementen is wel gegroeid ten opzichte van het voorgaande jaar. De laatste jaren hoorde bij die geconstateerde groei steeds de relativerende opmerking dat sprake was van een sterk groeiend aantal ZZP-ers. Dit jaar is er echter sprake van een sterke groei in de Industrie, de Groothandel en de Vervoerssector. Wel is die groei in de groothandel vooral toe te schrijven aan één bedrijf in Veenendaal. Voor de totale cijfers merkt de KvK wel op dat sprake is van een wijziging in de registratiesystematiek, die mogelijk tot trendbreuken kan leiden. Tabel bron provincie Gelderland 2013 Economische prognose Kerngegevens middellange termijn FoodValley Nederland Nederland FoodValley bevolking beroepsbevolking werkgelegenheid Groei beroepsbevolking in % p / j 2000 / ,2% 1,6% 2009 / ,3% 0,2% 2013 / ,8% 1,3% 2015 / ,2% 0,6% Werkgelegenheidsgroei in % p / j 2000 / ,0% 1,2% 2009 / ,0% 0,3% 2013 / % 0,0% 2015 / ,3% 0,8% Werkloosheidspercentage ,8% 2,8% ,8% 2,9% ,5% 6,2% ,4% 6,7% ,1% 6,4% Werkloosheid Data Sociaal economische ontwikkelingen

20 De provincie Gelderland heeft in oktober 2013 een economische prognose (PEV) gemaakt waarin ook voor de totale FoodValley regio, inclusief de Utrechtse gemeenten, een prognose wordt gegeven. Voor de periode is een groei van de werkgelegenheid voorzien van 0,8%. Alleen de Noord-Veluwe scoort met 1,0% hoger. De prognose voor heel Nederland ligt op 0,2%. het werkloosheidspercentage van 6,2% in 2013 zou in 2014 nog groeien naar 6,7% om in 2018 te zijn gedaald tot 6,4%. Belangrijk bij die cijfers is dat de regio FoodValley in die periode een duidelijk grotere groei van de beroepsbevolking heeft dan alle andere Gelderse regio s en ook een grotere groei dan het landelijk gemiddelde. Die groei van de beroepsbevolking in combinatie met de vertegenwoordiging van sterke economische sectoren in de regio FoodValley maakt dat de vooruitzichten, zeker bij een voortzettend landelijk economisch herstel, goed zijn. 20 vastgoedmonitor 2014

Woningmarktrapport 4e kwartaal 2015. Gemeente Amsterdam

Woningmarktrapport 4e kwartaal 2015. Gemeente Amsterdam Woningmarktrapport 4e kwartaal 215 Gemeente Amsterdam Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 3 Aantal verkocht 25 2 15 1 5 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 1e kwartaal

Nadere informatie

Woningmarktrapport 3e kwartaal 2015. Gemeente Rotterdam

Woningmarktrapport 3e kwartaal 2015. Gemeente Rotterdam Woningmarktrapport 3e kwartaal 215 Gemeente Rotterdam Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 9 Aantal verkocht 8 7 6 5 4 3 2 1 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 4e kwartaal

Nadere informatie

Vastgoedmonitor FoodValley regio 2015

Vastgoedmonitor FoodValley regio 2015 Vastgoedmonitor FoodValley regio 2015 barneveld ede nijkerk renswoude rhenen scherpenzeel veenendaal wageningen Colofon De Vastgoedmonitor FoodValley regio 2015 is een uitgave van de Stichting Vastgoedmonitor

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 4e kwartaal 2013. Gemeente Dordrecht

Woningmarktrapport - 4e kwartaal 2013. Gemeente Dordrecht Woningmarktrapport - 4e kwartaal 213 Gemeente Dordrecht Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 1 aantal verkocht 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 3e kwartaal 2013. Gemeente Haarlemmermeer

Woningmarktrapport - 3e kwartaal 2013. Gemeente Haarlemmermeer Woningmarktrapport - 3e kwartaal 213 Gemeente Haarlemmermeer Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 12 aantal verkocht 1 8 6 4 2 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 4e

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 4e kwartaal 2012. Gemeente Amsterdam

Woningmarktrapport - 4e kwartaal 2012. Gemeente Amsterdam Woningmarktrapport - 4e kwartaal 212 Gemeente Amsterdam Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 18 aantal verkocht 16 14 12 1 8 6 4 2 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement

Nadere informatie

2010-2012 SAMENVATTING

2010-2012 SAMENVATTING 2010-2012 SAMENVATTING Samenvatting De Regionale woningmarktmonitor 2010-2012 beschrijft de ontwikkelingen op de woningmarkt in het gebied binnen de driehoek Waalwijk, Oss en Boxtel. De kredietcrisis

Nadere informatie

Koopsom per maand, Nederland 2012-2013

Koopsom per maand, Nederland 2012-2013 Persbericht Woningmarktcijfers.nl, Heerlen 21-01-2014 Nederlandse woningmarkt stabiel in tweede halfjaar 2013 De gemiddelde koopsom van de door het Kadaster geregistreerde woningtransacties kwam in december

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 1e kwartaal 2012. Gemeente Wijdemeren

Woningmarktrapport - 1e kwartaal 2012. Gemeente Wijdemeren Woningmarktrapport - 1e kwartaal 212 Gemeente Wijdemeren Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 25 aantal verkocht 2 15 1 5 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 2e kwartaal

Nadere informatie

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt medio 2015

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt medio 2015 DATUM 30 oktober 2015 PROJECTNUMMER 3400.106/G OPDRACHTGEVER Woningmarktmonitor provincie : de staat van de woningmarkt medio 2015 Inleiding De woningmarkt is, na jaren van crisis, weer flink in beweging.

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I In deze economische monitor vindt u cijfers over de werkgelegenheid en de arbeidsmarkt van de gemeente Ede. Van de arbeidsmarkt zijn gegevens opgenomen van de tweede helft

Nadere informatie

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt medio 2014

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt medio 2014 DATUM 7 december 2014 PROJECTNUMMER 3400.106 OPDRACHTGEVER Woningmarktmonitor provincie : de staat van de woningmarkt medio 2014 Inleiding Afgelopen maand is er een nieuwe update uitgevoerd van de Woningmarktmonitor

Nadere informatie

Macro-economische Ontwikkelingen

Macro-economische Ontwikkelingen Macro-economische Ontwikkelingen e kwartaal 1 Bijlage II Overall conclusie De Nederlandse economie groeit naar verwachting met 1¾% in 1 en met 1½% in 11. De toename van het bbp komt bijna volledig voor

Nadere informatie

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland drs. J.E. den Ouden 1-11-2013 Bevolking De gemeente Steenwijkerland telt momenteel circa 43.400 inwoners. Het inwonertal

Nadere informatie

Verkoop nieuwbouwwoningen opnieuw lager Monitor Nieuwe Woningen Q2 2011 Cijfers en analyses

Verkoop nieuwbouwwoningen opnieuw lager Monitor Nieuwe Woningen Q2 2011 Cijfers en analyses Verkoop nieuwbouwwoningen opnieuw lager Monitor Nieuwe Woningen Q2 2011 Cijfers en analyses In het tweede kwartaal van 2011 is het aantal verkochte nieuwbouwwoningen gezakt naar circa 4.900 (zie figuur

Nadere informatie

Oegstgeest aan de Rijn: realisatie van een woningbouwbehoefte

Oegstgeest aan de Rijn: realisatie van een woningbouwbehoefte Oegstgeest aan de Rijn: realisatie van een woningbouwbehoefte Stap 1 van de Ladder voor Duurzame Verstedelijking schrijft voor dat een stedelijke ontwikkeling past binnen de regionale behoefte. Provincie

Nadere informatie

UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE

UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE 3 E KWARTAAL 211 Gemaakt voor NVM Wonen Gemaakt door NVM Data & Research Inhoudsopgave 1 Introductie enquête... 3 1.1 Periode... 3 1.2 Respons... 3 2 Staat van de woningmarkt...

Nadere informatie

Conjunctuurenquête Nederland

Conjunctuurenquête Nederland Nieuw: metingen op provinciaal niveau Conjunctuurenquête Nederland Rapport eerste kwartaal 212 Conjunctuurenquête Nederland I rapport eerste kwartaal 212 Inhoud rapportage COEN in het kort Economisch klimaat

Nadere informatie

Memo. Algemeen. jm.van.geet@mvgm.nl. Marktontwikkelingen rapportage

Memo. Algemeen. jm.van.geet@mvgm.nl. Marktontwikkelingen rapportage Aan Memo Behandeld door MVGM Vastgoedtaxaties / +31(0)33 464 02 97 E-mail jm.van.geet@mvgm.nl Datum Kwartaal 3 van 2011 Stationsplein 121 Postbus 442 3800 AK Amersfoort T +31(0)33 464 02 97 F +31(0)33

Nadere informatie

Verkoop door woningcorporaties

Verkoop door woningcorporaties 2 14 Ruim 22.000 corporatiewoningen verkocht Vanaf 199 tot en met de eerste helft van 14 hebben de woningcorporaties ruim 22.000 bestaande woningen verkocht aan particulieren. Het aantal verkopen kwam

Nadere informatie

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt platform woningcorporaties noord-holland noord Voorwoord Op 15 december 2011 is door ruim 20 corporaties uit de subregio s Noordkop, West-Friesland,

Nadere informatie

De Amsterdamse woningmarkt: voorzichtige stabilisatie

De Amsterdamse woningmarkt: voorzichtige stabilisatie De Amsterdamse woningmarkt: voorzichtige stabilisatie De problemen op de wereldwijde financiële markten hebben de economie inmiddels meer dan twee jaar in haar greep. Vanaf oktober 28 zijn de gevolgen

Nadere informatie

Wonen in Dordrecht. De crisis voorbij?; trends en verwachtingen. 30 november 2010

Wonen in Dordrecht. De crisis voorbij?; trends en verwachtingen. 30 november 2010 Wonen in Dordrecht De crisis voorbij?; trends en verwachtingen 30 november 2010 Inhoudsopgave 1. Wat willen we? Beleid en welke afspraken zijn er voor Dordrecht? 2. Hoe staan we er voor? Stand van zaken

Nadere informatie

Macro-economische Ontwikkelingen

Macro-economische Ontwikkelingen Macro-economische Ontwikkelingen e kwartaal 8 Overall conclusie De kredietcrisis zorgt voor een terugval van de economische bedrijvigheid in Nederland die sinds het begin van de jaren tachtig niet is voorgekomen.

Nadere informatie

NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2012-Q1

NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2012-Q1 NVM-Betaalbaarheidsanalyse 2000-Q1 tot en met 2012-Q1 NVM Data & Research 2 april 2012 Inhoudsopgave 1 Samenvatting... 3 2 Inleiding: beschrijving van de gebruikte betaalbaarheidsindicatoren en grafieken...

Nadere informatie

Woningtransacties per maand, Nederland 2013-2015

Woningtransacties per maand, Nederland 2013-2015 Uitstekend eerste halfjaar 2015 Nederlandse woningmarkt De Nederlandse woningmarkt heeft een prima eerste half jaar achter de rug. In de eerste 6 maanden van 2015 werden door het Kadaster 75.249 woningtransacties

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 2

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 2 ECONOMISCHE MONITOR EDE 211 / 2 De economische monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 27 tot 211. De economische monitor is verdeeld in twee delen. Het

Nadere informatie

Sprekende Cijfers 2011-1 / Woningmarkt gemeente Rotterdam. Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q1 Woningmarkt Gemeente Rotterdam

Sprekende Cijfers 2011-1 / Woningmarkt gemeente Rotterdam. Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q1 Woningmarkt Gemeente Rotterdam Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Q1 Woningmarkt Gemeente Rotterdam pagina 1 van 6 Gemeente Rotterdam April 2011 Inleiding Ook nieuwsgierig naar het verloop van de huizenprijzen gedurende de eerste drie

Nadere informatie

Onderzoek kleine kernen

Onderzoek kleine kernen Gemeente Kampen Onderzoek kleine kernen 1 maart 2012 Projectnr. 166.106/G Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026) 4458702 E-mail Internet

Nadere informatie

Woningmarkt Zeeland: ontwikkelingen en beleidsconsequenties

Woningmarkt Zeeland: ontwikkelingen en beleidsconsequenties Woningmarkt Zeeland: ontwikkelingen en beleidsconsequenties Michiel Mulder Programmaleider Wonen & Projectanalyse EIB Masterclass Wethouders Middelburg, 9 juli 2014 1 Inhoud Drie vragen Wat zijn de recente

Nadere informatie

ONDERZOEK MARKTONTWIKKELING EN PRIJSSTELLING BLAUWESTAD. Bureau Middelkoop, december 2014

ONDERZOEK MARKTONTWIKKELING EN PRIJSSTELLING BLAUWESTAD. Bureau Middelkoop, december 2014 ONDERZOEK MARKTONTWIKKELING EN PRIJSSTELLING BLAUWESTAD Bureau Middelkoop, december 2014 1 van 13 1. Onderzoek prijsstelling woningen en grond Blauwestad Bij de ontwikkeling van Blauwestad is een grens

Nadere informatie

Krimp in Fryslân. Inwonertal

Krimp in Fryslân. Inwonertal Krimp in Fryslân Bevolkingsdaling, lokaal en regionaal, is een vraagstuk van nu én de komende jaren. Hoewel pas over enkele decennia de bevolking van Fryslân als geheel niet meer zal groeien, is in sommige

Nadere informatie

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q3 Woningmarkt Regio Den Haag. Sprekende Cijfers 2012-3 / Woningmarkt regio Den Haag

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q3 Woningmarkt Regio Den Haag. Sprekende Cijfers 2012-3 / Woningmarkt regio Den Haag Sprekende Cijfers 2012-3 / Woningmarkt regio Den Haag Sprekende Cijfers pagina 1 van 5 regio Den Haag oktober 2012 Kwartaalbericht Q3 Woningmarkt Regio Den Haag Inleiding Voor u ligt het derde kwartaalbericht

Nadere informatie

Verkoop door woningcorporaties

Verkoop door woningcorporaties 34 Afspraken over verkoop van sociale huurwoningen Sinds 1998 worden in Amsterdam sociale huurwoningen verkocht. Aanleiding was de sterk veranderde samenstelling en woningbehoefte van de Amsterdamse bevolking.

Nadere informatie

Woonwensen en Woningbehoefte. Kenneth Gopal Kathrin Becker

Woonwensen en Woningbehoefte. Kenneth Gopal Kathrin Becker 16086-ABF Woonwensen en Woningbehoefte Kenneth Gopal Kathrin Becker 16086-ABF Opbouw presentatie I. Waar komen we vandaan? Relevante ontwikkelingen in het recente verleden II. Waar gaan we naar toe? Blik

Nadere informatie

Monitor Woningmarkt. wonen

Monitor Woningmarkt. wonen Monitor Woningmarkt wonen Vastgesteld op 9 juli 214 Inhoud Samenvatting 3 Hoofdstuk 1 Ontwikkelingen woningmarkt 213 5 2 Woningbouwrealisatie 213 11 3 Vooruitblik woningbouw 15 2 Monitor Woningmarkt 214

Nadere informatie

NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2014-Q4

NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2014-Q4 NVM-Betaalbaarheidsanalyse 2000-Q1 tot en met 2014-Q4 NVM Data & Research 15 januari 2015 1 Samenvatting De (theoretische) betaalbaarheidsindex maakt in het vierde kwartaal van 2014 nog steeds een opwaartse

Nadere informatie

Gemiddelde koopsom per regio Limburg 2014

Gemiddelde koopsom per regio Limburg 2014 Prima herstel woningmarkt in 2014. Ook in is het herstel op de woningmarkt in 2014 prima verlopen. De gemiddelde koopsom steeg in vergelijking met het gehele jaar 2013 met 3,9% tot 186.700. Dit blijkt

Nadere informatie

Krimp Prognose 2010-2025

Krimp Prognose 2010-2025 Provincie: (Stads)regio gemeenten: Limburg Profiel gemeente: Maastricht Zuid-Limburg: Maastricht, Sittard-Geleen en Heerlen Regio: 35 Aanbod van leegstand Leegstand per stad: Huidige leegstand: aantal

Nadere informatie

Woningmarktcijfers 4e kwartaal 2012

Woningmarktcijfers 4e kwartaal 2012 7 januari 2013 NVM Data & Research Niveau (t.o.v.) 2012-3 (t.o.v.) 2011-4 Opmerking Aantal transacties 25.031 + 31,8% +13,9% Gemiddelde verandering t.o.v. 3 e kwartaal: +3,1%. Totale markt naar schatting

Nadere informatie

Omgevingsrapport. Gemeente Texel

Omgevingsrapport. Gemeente Texel Omgevingsrapport Gemeente Texel 29 Aantal verkopen in gemeente & Marktaandeel NVM 175 aantal verkopen marktaandeel nvm 35% 17 165 16 3% 25% 155 2% 15 15% 145 14 135 1% 5% 13 22 23 24 25 26 27 28 % verkopen

Nadere informatie

igg bouweconomie marktanalyse

igg bouweconomie marktanalyse igg bouweconomie marktanalyse indices en prognoses kwartaalbericht, - Het herstel van de bouwmarkt krijgt steeds duidelijker vormen. Na een periode van circa zeven jaar waarin de prijzen eigenlijk continu

Nadere informatie

NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2014-Q3

NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2014-Q3 NVM-Betaalbaarheidsanalyse 2000-Q1 tot en met 2014-Q3 NVM Data & Research 9 oktober 2014 1 Samenvatting De (theoretische) betaalbaarheidsindex maakt in het derde kwartaal van 2014 een zeer sterke opwaartse

Nadere informatie

Bijlage Visie Oost : Cijfers & trends bevolking en woningvoorraad Hilversum

Bijlage Visie Oost : Cijfers & trends bevolking en woningvoorraad Hilversum Bijlage Visie Oost : Cijfers & trends bevolking en woningvoorraad Hilversum 1. Ontwikkeling bevolking naar leeftijd De Primos huishoudensprognose (2011) voor de periode 2010-2040 schetst het volgend beeld:

Nadere informatie

Woningbehoefte onderzoek

Woningbehoefte onderzoek Woningbehoefte onderzoek Prognose woningbehoefte Amersfoort tot 2015 Gemeente Amersfoort Sector Dienstverlening, Informatie en Advies (DIA) Afdeling Onderzoek en Statistiek Marc van Acht Uitgave en rapportage:

Nadere informatie

7. Effect crisis op de woningmarkt- dynamiek. Auteur Remco Kaashoek

7. Effect crisis op de woningmarkt- dynamiek. Auteur Remco Kaashoek 7. Effect crisis op de woningmarkt- dynamiek Auteur Remco Kaashoek De dynamiek op de koopwoningmarkt is tussen 2007 en 2011 afgenomen, terwijl die op de markt voor huurwoningen licht is gestegen. Het aantal

Nadere informatie

Woningmarktcijfers Nederland derde kwartaal 2008

Woningmarktcijfers Nederland derde kwartaal 2008 Woningmarktcijfers Nederland derde kwartaal 2008 In dit kwartaalbericht van Woningmarkcijfers.nl de volgende onderwerpen: - prijsontwikkelingen en transacties september - prijsontwikkelingen en transacties

Nadere informatie

De arbeidsmarkt klimt uit het dal

De arbeidsmarkt klimt uit het dal Trends en ontwikkelingen arbeidsmarkt en onderwijs De arbeidsmarkt klimt uit het dal Het gaat weer beter met de arbeidsmarkt in, ofschoon de werkgelegenheid wederom flink daalde. De werkloosheid ligt nog

Nadere informatie

Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 juli 2004.

Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 juli 2004. Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 juli 2004. 1 In deze notitie wordt een beeld geschetst van de ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt over de periode vanaf 1 januari tot 1 juli 2004.

Nadere informatie

Woningtransacties per kwartaal Nederland

Woningtransacties per kwartaal Nederland Woningtransacties op niveau 2008, koopsom slechts 10% onder topjaar De Nederlandse woningmarkt draait op volle toeren. In de eerste negen maanden van 2015 zijn door het Kadaster 125.859 woningtransacties

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Wonen raadsleden regio Nijmegen e.o. 8 oktober 2013

Informatiebijeenkomst Wonen raadsleden regio Nijmegen e.o. 8 oktober 2013 Informatiebijeenkomst Wonen raadsleden regio Nijmegen e.o. 8 oktober 2013 Programma 1. Waarom deze avond? 2. Presentatie proces ontwikkeling regionaal woningbouwprogramma stadsregio Jan Provoost, projectleider

Nadere informatie

De Stimuleringsregeling goedkope koopwoningen stand van zaken per 1 november 2009. 1. Inleiding. 2. Doel van de goedkope koop-regeling

De Stimuleringsregeling goedkope koopwoningen stand van zaken per 1 november 2009. 1. Inleiding. 2. Doel van de goedkope koop-regeling Provincie Noord-Brabant De Stimuleringsregeling goedkope koopwoningen stand van zaken per 1 november 2009 1. Inleiding Voor de voortgang en continuïteit in de woningbouwproductie is het van belang dat

Nadere informatie

Woningmarktcijfers: huidige stand van zaken & blik op de toekomst. Pieter van Santvoort, 15 april 2014 @pmjvansantvoort

Woningmarktcijfers: huidige stand van zaken & blik op de toekomst. Pieter van Santvoort, 15 april 2014 @pmjvansantvoort Woningmarktcijfers: huidige stand van zaken & blik op de toekomst Pieter van Santvoort, 15 april 2014 @pmjvansantvoort Onze diensten Van Santvoort Makelaars helpt al sinds 1976 bij transacties van: Bestaande

Nadere informatie

Verschuiving van grootschalige nieuwbouw in buitengebied naar kleinschalige (her-) bouw in bestaande situatie;

Verschuiving van grootschalige nieuwbouw in buitengebied naar kleinschalige (her-) bouw in bestaande situatie; Bouw De sector bouwnijverheid bestaat uit een diversiteit aan bedrijven. Belangrijke bedrijfsgroepen zijn: Aannemersbedrijven Burgerlijke en Utiliteitsbouw (algemeen en gespecialiseerd)* Aannemersbedrijven

Nadere informatie

vraaggericht woningmarkt onderzoek Maastricht

vraaggericht woningmarkt onderzoek Maastricht vraaggericht woningmarkt onderzoek Maastricht Stec Groep aan Gemeente Maastricht Desiree Uitzetter 18 november 2014 U vroeg ons: Actuele inzichten voor herijking stedelijke programmering Nieuwe regionale

Nadere informatie

Derde kwartaal 2012. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Gelderland

Derde kwartaal 2012. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Gelderland Derde kwartaal 212 Conjunctuurenquête Nederland Conjunctuurenquête Nederland I rapport derde kwartaal 212 Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen

Nadere informatie

Woningmarkt krabbelt langzaam op in vierde kwartaal

Woningmarkt krabbelt langzaam op in vierde kwartaal Aantal woningverkopen bijna 5 procent hoger Woningmarkt krabbelt langzaam op in vierde kwartaal Voor 2010 prognose: geen prijsstijging Dure segment blijft moeizaam Nieuwegein, 14 januari In het vierde

Nadere informatie

Toename bevolking v.a. 2008

Toename bevolking v.a. 2008 Collegevoorstel Inleiding De provincie prognosticeert de ontwikkeling van de woningbouw en bevolking voor elke gemeente. Het is aan elke gemeente om deze prognose om te zetten in een planning en deze te

Nadere informatie

Bijlagen bij: Woonagenda Aalsmeer 2016 2020

Bijlagen bij: Woonagenda Aalsmeer 2016 2020 Bijlagen bij: Woonagenda Aalsmeer 2016 2020 Bijlage 1: Vraag en Aanbod woningmarkt Aalsmeer Bijlage 2: Kaart Woningbouwprojecten Bijlage 3: Woonfonds Aalsmeer Bijlage 1: Vraag & aanbod woningmarkt Aalsmeer

Nadere informatie

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q2 Woningmarkt. Gemeente Rotterdam. Sprekende Cijfers 2010-2 / Woningmarkt gemeente Rotterdam

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q2 Woningmarkt. Gemeente Rotterdam. Sprekende Cijfers 2010-2 / Woningmarkt gemeente Rotterdam Sprekende Cijfers 20102 / Woningmarkt gemeente Rotterdam Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Q2 Woningmarkt pagina 1 van 7 Gemeente Rotterdam Gemeente Rotterdam Juli 2010 Inleiding U leest thans alweer de

Nadere informatie

COEN in het kort. Inhoud rapport. Toelichting. Nederland. Herstel komt in zicht. Conjunctuurenquête Nederland I rapport vierde kwartaal 2014

COEN in het kort. Inhoud rapport. Toelichting. Nederland. Herstel komt in zicht. Conjunctuurenquête Nederland I rapport vierde kwartaal 2014 Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête (COEN) ondervraagt elk kwartaal ondernemers over onderwerpen

Nadere informatie

Inhoud. KvK Oost Nederland - Kennis- en Adviescentrum COEN Oost Nederland Groothandel Kwartaalcijfers Pagina 1 van 27

Inhoud. KvK Oost Nederland - Kennis- en Adviescentrum COEN Oost Nederland Groothandel Kwartaalcijfers Pagina 1 van 27 Inhoud Ontwikkeling aantal orders 2 Verwachting aantal orders 3 Verwachting aantal exportorders 4 Verwachting inkopen bij leveranciers 5 Oordeel orderpositie 6 Oordeel orderpositie buitenland 7 Oordeel

Nadere informatie

Grote gemeenten goed voor driekwart van bevolkingsgroei tot 2025

Grote gemeenten goed voor driekwart van bevolkingsgroei tot 2025 Persbericht PB13 062 1 oktober 2013 9:30 uur Grote gemeenten goed voor driekwart van bevolkingsgroei tot 2025 Tussen 2012 en 2025 groeit de bevolking van Nederland met rond 650 duizend tot 17,4 miljoen

Nadere informatie

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 4 e editie. Opzet en inhoud

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 4 e editie. Opzet en inhoud 4 e editie Economische monitor Voorne PutteN Opzet en inhoud In 2010 verscheen de eerste editie van de Economische Monitor Voorne-Putten, een gezamenlijk initiatief van de vijf gemeenten Bernisse, Brielle,

Nadere informatie

Platform Wonen Assen 3 oktober 2013

Platform Wonen Assen 3 oktober 2013 Platform Wonen Assen 3 oktober 2013 Aanvalsplan wonen Albert Smit wethouder financiën, vastgoed, grondzaken en wonen 1 Aanvalsplan wonen: aanleiding Sinds 2008: Economische recessie Stagnerende woningmarkt

Nadere informatie

Waardering van leefbaarheid en woonomgeving

Waardering van leefbaarheid en woonomgeving Waardering van leefbaarheid en woonomgeving Burgerpeiling Woon- en Leefbaarheidsmonitor Eemsdelta 2015 In de Eemsdelta zijn verschillende ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de leefbaarheid.

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 4

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 4 ECONOMISCHE MONITOR EDE 20 / 4 De Economische Monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 2008 tot 20. De Economische Monitor is verdeeld in twee delen: Het

Nadere informatie

Woningmarktcijfers 1e kwartaal 2013

Woningmarktcijfers 1e kwartaal 2013 8 april 2013 NVM Data & Research Niveau (t.o.v.) 2012-4 (t.o.v.) Opmerking Aantal transacties 17.577-30,3% - 6,4% Gemiddelde verandering t.o.v. 4 e kwartaal: -8,5%. Totale markt naar schatting 23.750 woningen.

Nadere informatie

Woningvoorraad en woningbehoefte in Nederland

Woningvoorraad en woningbehoefte in Nederland Wonen in Hilversum Woningvoorraad en woningbehoefte in Nederland De Nederlandse woningmarkt staat momenteel in het middelpunt van de belangstelling. Deze aandacht heeft vooral betrekking op de ordening

Nadere informatie

Een uitdagende arbeidsmarkt. Erik Oosterveld 24 juni 2014

Een uitdagende arbeidsmarkt. Erik Oosterveld 24 juni 2014 Een uitdagende arbeidsmarkt Erik Oosterveld 24 juni 2014 Wat waren de gevolgen van de recessie? Hoeveel banen zijn er verloren gegaan? In welke sectoren heeft de recessie het hardst toegeslagen? Werkgelegenheid

Nadere informatie

Steeds meer vijftigers financieel kwetsbaar

Steeds meer vijftigers financieel kwetsbaar Maart 215 stijgt naar 91 punten Steeds meer vijftigers financieel kwetsbaar De is in het eerste kwartaal van 215 gestegen van 88 naar 91 punten. Veel huishoudens kijken positiever vooruit en verwachten

Nadere informatie

Onderbouwing woningmarktregio FoodValley ten behoeve kerngebied corporaties

Onderbouwing woningmarktregio FoodValley ten behoeve kerngebied corporaties Onderbouwing woningmarktregio FoodValley ten behoeve kerngebied corporaties Inleiding De herziene Woningwet 2015 geeft gemeenten instrumenten om meer te kunnen sturen op de bijdrage van corporaties aan

Nadere informatie

Dienst Ruimtelijke Ordening Fact sheet Demografische ontwikkelingen: blijvende groei Amsterdamse bevolking

Dienst Ruimtelijke Ordening Fact sheet Demografische ontwikkelingen: blijvende groei Amsterdamse bevolking Dienst Ruimtelijke Ordening Fact sheet nummer 7 november 2005 Demografische ontwikkelingen: blijvende groei Amsterdamse bevolking Het inwonertal van Amsterdam is in 2004 met ruim 4.000 personen tot 742.951

Nadere informatie

Inhoud. Aandeel 65+, 2011-2060. Huishoudensontwikkeling 2011-2040. Huishoudensontwikkeling per gemeente; 2010-2025

Inhoud. Aandeel 65+, 2011-2060. Huishoudensontwikkeling 2011-2040. Huishoudensontwikkeling per gemeente; 2010-2025 Delft University of Technology Inhoud Trends op de woningmarkt Peter Boelhouwer 29-10-2013 Demografische ontwikkelingen Economische ontwikkelingen Sociaal-culturele ontwikkelingen Was de crisis op de Nederlandse

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Wonen raadsleden regio Liemers. 24 september 2013

Informatiebijeenkomst Wonen raadsleden regio Liemers. 24 september 2013 Informatiebijeenkomst Wonen raadsleden regio Liemers 24 september 2013 Programma 1. Waarom deze avond? 2. Presentatie proces ontwikkeling regionaal woningbouwprogramma stadsregio Jan Provoost, projectleider

Nadere informatie

Eerste kwartaal 2013. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Limburg

Eerste kwartaal 2013. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Limburg Eerste kwartaal 2013 Conjunctuurenquête Nederland Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête Nederland

Nadere informatie

Bijlage 1: Woningbouwprogramma Dommelkwartier en relatie Lage Heide. 2010-2020 Segment Nieuwbouw Sloop Verkoop Totaal

Bijlage 1: Woningbouwprogramma Dommelkwartier en relatie Lage Heide. 2010-2020 Segment Nieuwbouw Sloop Verkoop Totaal Bijlage 1: Woningbouwprogramma Dommelkwartier en relatie Lage Heide Volgens de laatste Provinciale Prognose (2011) bedraagt de woningbouw behoefte in Valkenswaard een netto toevoeging van 1.230 woningen

Nadere informatie

Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL. SESSIE Stad maken

Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL. SESSIE Stad maken Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE Stad maken donderdag 19 maart 2015 Stad maken Duiding en context De traditionele rollen binnen het ontwikkeltraject veranderen. De corporaties,

Nadere informatie

Samen naar de gewenste woningvoorraad in Odiliapeel

Samen naar de gewenste woningvoorraad in Odiliapeel Samen naar de gewenste woningvoorraad in Odiliapeel Eindverslag April 2015 1. Inleiding In april 2014 hebben gemeente Uden, gemeente Veghel en wooncorporatie Area een woonwensenonderzoek uitgevoerd. Om

Nadere informatie

HYPOTHEEK INDEX 2E KWARTAAL 2016

HYPOTHEEK INDEX 2E KWARTAAL 2016 HYPOTHEEK INDEX 2E KWARTAAL 2016 De Hypotheek Index geeft ieder kwartaal inzicht in het consumentengedrag op het gebied van hypotheken. De kerncijfers zijn afkomstig van De Hypotheker die met ruim 10 procent

Nadere informatie

Vierde kwartaal 2012. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Zeeland

Vierde kwartaal 2012. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Zeeland Vierde kwartaal 2012 Conjunctuurenquête Nederland Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête Nederland

Nadere informatie

Feitenkaart Woningmarkt Rotterdam

Feitenkaart Woningmarkt Rotterdam SI / Afdeling Ruimte & Wonen Feitenkaart Woningmarkt Rotterdam september 2014 Nr. 2 Inhoud Algemeen Koopsector Huursector Consumentenvertrouwen Hypotheekrente Koopbereidheid Nieuwbouw Bestaande bouw Vrije

Nadere informatie

1. Inwoners stad Groningen

1. Inwoners stad Groningen facts & figures 1. Inwoners stad Groningen Huidige inwoneraantal: 195.676 De stad Groningen is de afgelopenjaren sterk gegroeid. Bovenstaande grafiek laat zien dat de stad in de komende 15 jaar blijft

Nadere informatie

Masterclass woningmarktonderzoek. Companen 50 jaar 1 oktober 2015

Masterclass woningmarktonderzoek. Companen 50 jaar 1 oktober 2015 Masterclass woningmarktonderzoek Companen 50 jaar 1 oktober 2015 De woningmarkt is een complex systeem Woningmarkt is een onvolkomen markt - Overheid stuurt op de vraag- en aanbodkant Locatiebeleid Woningbouwprogrammering

Nadere informatie

Vertrouwen en lage rente verdere stimulans voor woningmarkt

Vertrouwen en lage rente verdere stimulans voor woningmarkt PERSBERICHT Aan Van : de financieel-economische redacties en vakpers : de Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en vastgoeddeskundigen Betreft : NVM woningmarktcijfers 3 de kwartaal 2015 Datum : Nieuwegein,

Nadere informatie

rapportage Producentenvertrouwen kwartaal 1. Deze resultaten zijn tevens gepubliceerd in de tussenrapportage economische barometer (5 juni 2002)

rapportage Producentenvertrouwen kwartaal 1. Deze resultaten zijn tevens gepubliceerd in de tussenrapportage economische barometer (5 juni 2002) Rapportage producentenvertrouwen oktober/november 2002 Inleiding In de eerste Economische Barometer van Breda heeft de Hogeschool Brabant voor de eerste keer de resultaten gepresenteerd van haar onderzoek

Nadere informatie

Rapport. Eigen Huis Marktindicator. 1e kwartaal 2015

Rapport. Eigen Huis Marktindicator. 1e kwartaal 2015 Rapport Marktindicator H. Boumeester m.m.v. C. Lamain Mei Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van: Vereniging Displayweg 1 3821 BT Amersfoort Auteurs: H. Boumeester m.m.v. C. Lamain Mei OTB Onderzoek

Nadere informatie

Wonen in Ede 2011. Bijlage

Wonen in Ede 2011. Bijlage Wonen in Ede 2011 Bijlage INHOUDSOPGAVE 1. Verhuizingsdynamiek in de gemeente Ede Binnenlandse verhuizingen van, naar en binnen de gemeente Ede... 5 1.1. Samenvatting... 5 1.2. Inleiding... 6 1.3. Intergemeentelijke

Nadere informatie

Wonen in Gelderland 2014

Wonen in Gelderland 2014 Wonen in Gelderland 2014 Noord-Veluwe Monitoring van het woonbeleid GLD.info Wonen in Gelderland 2014 Noord-Veluwe Dit informatieblad geeft inzicht in de ontwikkelingen op de woningmarkt in de regio Noord-Veluwe

Nadere informatie

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 6 en 7.

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 6 en 7. Opgave 5 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 6 en 7. Door de dalende woningprijzen groeit het aantal huizen dat onder water staat. Onder water staan betekent dat de waarde van de woning lager is

Nadere informatie

Macro-economische Analyse 2013-2

Macro-economische Analyse 2013-2 Macro-economische Analyse 213-2 Macro-economische Ontwikkelingen 2e kwartaal 213 Conclusie Ten opzichte van 213 Q1 staan meer signalen op 'groen'. Wel is een tweedeling te signaleren. Een structureel economisch

Nadere informatie

Bevolkings- en woningbehoeftenprognoses provincie Noord-Brabant en regio West-Brabant

Bevolkings- en woningbehoeftenprognoses provincie Noord-Brabant en regio West-Brabant VERSLAG BETREFT Bouwberaad West-Brabant DATUM 1 maart 2012 VOORZITTER J.P. Schouw VERSLAG Bijeenkomst Bouwberaad West-Brabant Opening en toelichting De voorzitter van het Bouwberaad, de heer J.P. Schouw,

Nadere informatie

RESULTATEN WOONONDERZOEK PURMEREND UPDATE MAART 2015

RESULTATEN WOONONDERZOEK PURMEREND UPDATE MAART 2015 Inhoud 1. Woningvoorraad 2 2. Huishoudens 4 3. Huishoudens in woningen 5 4. Verhuizingen 8 5. Verhuiswensen doorstromers 10 6. Verhuiswensen starters 14 7. Woonruimteverdeling 15 Inleiding Er is heel veel

Nadere informatie

11 juni 2014 PN 328071

11 juni 2014 PN 328071 Notitie Referentienummer Datum Kenmerk 11 juni 2014 PN 328071 Betreft Woningbehoefte De Nieuwe Tuinderij 1 Aanleiding In artikel 3.1.6, lid 2 van het Besluit ruimtelijke ordening is beschreven dat een

Nadere informatie

Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht

Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht Stand van zaken zomer 2014 Inleiding Op dit moment volstrekt zich een grote verandering binnen de sociale huursector. Dit is het gevolg van het huidige

Nadere informatie

U wordt van harte uitgenodigd om zoveel mogelijk een plaats in te nemen waar u deze tekst goed kunt lezen.

U wordt van harte uitgenodigd om zoveel mogelijk een plaats in te nemen waar u deze tekst goed kunt lezen. U wordt van harte uitgenodigd om zoveel mogelijk een plaats in te nemen waar u deze tekst goed kunt lezen. Presentatie Woningmarkt voor de regio Amsterdam / gemeente Amsterdam 1 maart 2012 Presentatie

Nadere informatie