De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) staat voor onze nationale veiligheid.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) staat voor onze nationale veiligheid."

Transcriptie

1 Jaarplan 015

2 De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) staat voor onze nationale veiligheid.

3 Hoofddoel Het hoofddoel van de organisatie is het voorkomen en beperken van maatschappelijke ontwrichting door bescherming van vitale belangen. Hoofdtaken De NCTV richt zich daarbij op de volgende hoofdtaken: het duiden en (doen) verminderen van geïdentificeerde dreigingen; het zorgdragen voor het bewaken en beveiligen van personen, objecten, diensten en evenementen, en vitale sectoren; het vergroten/versterken van cybersecurity; het versterken van de weerbaarheid van overheden (waaronder de veiligheids regio s), burgers en bedrijfsleven; optimale crisisbeheersing en crisiscommunicatie. De NCTV en haar partners hebben de afgelopen jaren hard gewerkt om deze hoofdopdracht goed en gezamenlijk aan te pakken. In 2014 zijn flinke vorderingen gemaakt. Het werk is nog niet af en de betreffende vraagstukken zijn nog niet opgelost. Er zijn zelfs nog actuele en urgente maatschappelijke vraagstukken bij gekomen. 3

4 Terrorismebe NCTV Jaarplan 2014 [Hoofdstuktitel] Nationaal Co Veiligheid Prioriteiten

5 [Hoofdstuktitel] NCTV Jaarplan 2014 ördinator strijding en De prioriteiten in 2015 zijn: 1 Tegengaan dreiging jihadisme 2 Cybersecurity 3 Bescherming vitale belangen 4 Economische veiligheid 5 Verbeteren prestaties rampenbestrijding en crisisbeheersing 6 Nazorg nabestaanden vliegramp MH17 7 Optimaliseren Stelsel van Bewaken en Beveiligen 8 Uitrol Smart Aviation Security In dit jaarplan wordt aangegeven welke resultaten de NCTV in 2015 wil behalen op de prioriteiten. Daarnaast gaat de NCTV door met de vele going-concernactiviteiten die niet in dit jaarplan genoemd worden, hoe belangrijk ze ook zijn. Duidelijk is dat de dreiging van het Ebolavirus in 2015 de volle aandacht verdient. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft daarbij het voortouw. Nadere informatie over de taken van de NCTV kunt u vinden op de website 5

6 6

7 Tegengaan dreiging jihadisme NCTV Jaarplan Tegengaan dreiging jihadisme Het jihadisme vormt een substantiële bedreiging voor de nationale veiligheid en voor de internationale rechtsorde. Internationale ontwikkelingen hebben hun weerslag op Nederland. Enerzijds doordat jihadisten aansluiting zoeken bij internationale terroristische organisaties. Anderzijds doordat aanhangers van de gewelddadige jihad zich ook in ons land openlijk manifesteren en er spanningen in onze maatschappij ontstaan. De jihadistische dreiging ontwikkelt zich hiermee tot een langdurig veiligheidsprobleem. De dreiging die van het jihadisme uitgaat, vraagt om een krachtige, integrale aanpak. De minister van Veiligheid en Justitie en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelden hiertoe het Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme op dat op 29 augustus 2014 aan de Tweede Kamer is verzonden. Met het Actieprogramma worden alle beschikbare middelen aangewend om de risico s die uitgaan van jihadisten te verminderen, hun uitreis te verhinderen en jihadistische radicalisering tegen te gaan. De strafrechtelijke en bestuursrechtelijke aanpak van jihadisten wordt versterkt, ronselaars en haatpredikers worden steviger aangepakt, evenals de online verspreiding van jihadistische propaganda. De beschikbaarheid van en toegang tot (mogelijke) aanslagmiddelen wordt verminderd. En de (mogelijkheid tot) signalering van eventuele voorbereidingshandelingen wordt verhoogd. Te behalen resultaten 2015 In 2015 wordt de aanpak van de dreiging in samenwerking met alle partners met alle mogelijke kracht voortgezet. Onder meer worden de volgende maatregelen uit het Actieprogramma uitgevoerd. 7

8 NCTV Jaarplan 2015 Tegengaan dreiging jihadisme Vergroten expertise, ondersteuning en communicatie 1. Beschikbaarstelling van experts die gemeenten ondersteunen bij onder andere vroegsignalering, de inzet van interventiemogelijkheden en het versterken van relevante netwerken. 2. Oprichting van een geaccrediteerde vakopleiding voor medewerkers van instanties en organisaties die het jihadisme bestrijden. 3. Oprichting van een ondersteuningsunit voor families en andere direct betrokkenen bij jihadgangers en radicaliserende personen. 4. Oprichting van een meldpunt waar bezorgde burgers en eerstelijns professionals anoniem melding kunnen maken van ernstige zorgen over radicalisering, rekrutering en jihadisme. 5. Intensivering van de communicatie rondom contraterrorisme in het algemeen, de terroristische dreiging en de jihad-aanpak in het bijzonder. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met alle relevante partners. Elementen van de totale communicatieaanpak zijn kennis- en informatiedeling over de communicatie rond jihadisme en dreiging en het beperken van de aanwas door te sturen op de toon van het discours. Verder wordt de samenleving voorzien van handelingsperspectieven bij een terroristische dreiging. Voorkomen bezit aanslagmiddelen 6. Inwerkingtreding van en uitvoering geven aan de Wet precursoren explosieven. Daarnaast zal in 2015 het programma Aanpak Aanslagmiddelen starten. Dit programma maakt het kwaadwillenden moeilijker om aan aanslagmiddelen te komen en signaleert tijdig(er) mogelijke voorbereidingshandelingen. Aanvullende bevoegdheden 7. Indiening bij het parlement van een wetsvoorstel met nieuwe bestuurlijke bevoegdheden om de risico s van jihadgang te kunnen reduceren. Het gaat daarbij onder andere om de wettelijke regeling van de bevoegdheid om gebieds- en contactverboden op te leggen. Datzelfde geldt voor een wetsvoorstel over het bestuursrechtelijk ontnemen van de nationaliteit wanneer een persoon een gevaar vormt voor de nationale veiligheid. 8. Verruiming van de wettelijke mogelijkheden van luchtvaartmaatschappijen om reserverings- en check-in-gegevens structureel aan de overheid te verstrekken. Dit gebeurt om reisbewegingen van jihadisten beter te kunnen monitoren. 8

9 Tegengaan dreiging jihadisme NCTV Jaarplan 2015 Optreden Nederland in internationaal verband 9. Vervulling van het co-leadership met Marokko van de workstream Foreign Terrorist Fighters in het verband van het Global CounterTerrorism Forum (GCTF). Mogelijk vervult de NCTV het co-leadership EU-workstream foreign fighters samen met België als dat gewenst is. De activiteiten in EU-verband zullen in 2015 worden geïntensiveerd in aanloop naar en ter voorbereiding op het Nederlandse EU-voorzitterschap in Daar zal terrorismebestrijding een prioritair thema zijn. Nederland blijft in internationaal verband koploper door het bilateraal en multilateraal stimuleren van de effectieve samenwerking en uitwisseling (zoals in EU-, VN-verband). 9

10 10

11 Uitbouwen cybersecurity NCTV Jaarplan Uitbouwen cybersecurity Onze samenleving en economie zijn kwetsbaar door de toenemende afhankelijkheid van ICT. Cyberaanvallen op vitale onderdelen van onze maatschappij laten zien dat verhoging van de digitale weerbaarheid van Nederland noodzakelijk is. De NCTV werkt dan ook aan de hand van de Nationale Cybersecurity Strategie aan het vergroten van de ICT-weerbaarheid van organisaties en wil daarmee bijdragen aan een veilige, open en stabiele informatiesamenleving. Zo kan Nederland maximaal profiteren van de mogelijkheden van ICT om maatschappelijke groei te stimuleren. De NCTV doet dit door digitale dreigingen te detecteren en door inzicht, advies en handelingsperspectief te bieden aan partijen binnen de rijksoverheid en de vitale infrastructuur. Daarnaast worden samenwerkingsverbanden ondersteund en gestimuleerd die zijn gericht op burgers, bedrijfsleven en medeoverheden. Verder wordt vanuit de NCTV de coördinerende beleidsverantwoordelijkheid op het gebied van cybersecurity vormgegeven en de samenwerking tussen publiek-private partijen gefaciliteerd. De NCTV vervult een coördinerende rol tijdens ICT-crises en verzorgt de nationale respons op ICT-incidenten. Bijdragen aan het realiseren van veiligheid, vrijheid en maatschappelijke groei die leidt tot Nederland als een safe place to do business staat centraal bij de NCTV. Te behalen resultaten 2015 Uitvoeren Tweede Nationale Cybersecurity Strategie 1. Uitvoering van het meerjarige actieprogramma van de Tweede Nationale Cybersecurity Strategie (uitgebracht eind 2013) in interdepartementaal verband en, waar mogelijk, door publiek-private samenwerking. Leidend bij de uitvoering van de strategie is het bevorderen van veiligheid, vrijheid en maatschappelijke groei. 11

12 NCTV Jaarplan 2015 Uitbouwen cybersecurity Wettelijke basis taken cybersecurity versterken 2. Indiening bij het parlement van het Wetsvoorstel gegevensverwerking en meldplicht cybersecurity. In het voorstel wordt een versterkte wettelijke grondslag voor de taken van het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) vastgelegd. Verder wordt de European Network Information Security Richtlijn geïmplementeerd. Campagne Alert Online 3. Eind 2015 vindt de campagne Alert Online opnieuw plaats. Ook wordt gekeken of de organisatie van Alert Online permanent geborgd kan worden in een publiek-privaat samenwerkingsverband. Verhoging inzicht in dreigingen 4. In 2015 wordt het vijfde Cybersecurity Beeld Nederland uitgebracht. Daarnaast worden periodieke kortcyclische dreigingsanalyses en dreigingsanalyses bij specifieke dreigingen ingevoerd als regulier product voor de doelgroepen van NCSC. Daarbij wordt samengewerkt met publieke en private partners. Versterken (inter)nationale samenwerking en partnerschappen 5. Organisatie van de Global Conference on Cyber Space. De NCTV is verantwoordelijk voor de coördinatie van de inhoudelijke voorbereiding van deze conferentie. 6. Intensivering van de activiteiten in EU-verband ter voorbereiding op het Nederlandse EU- voorzitterschap in 2016 waar cybersecurity een prioritair thema zal zijn. 7. Versterking van de bilaterale en multilaterale samenwerking binnen Europa tussen Nationale Computer Emergency Response teams (CERT s), zoals het NCSC. 8. Professionalisering van het stakeholdermanagement: publiek-private samenwerking blijft cruciaal voor een adequate aanpak van cybersecurity. Dit gebeurt onder andere door de invoering van een Client Relation Management Systeem in pilotvorm, verdere ontwikkeling van de NCSC Council en het verder uitbouwen van de diverse netwerken met vitale partners. Vertrouwen in elkaar is een belangrijke randvoorwaarde om goed samen te kunnen werken. Dit vergt investeren in relaties, binnen de NCTV en met externe publieke en private partijen. 12

13 Uitbouwen cybersecurity NCTV Jaarplan 2015 Vertrouwelijke informatiedeling over incidenten, near misses en best practices, is nodig om onze gezamenlijke doelen te bereiken. Dit is een wezenlijk onderdeel van stakeholdermanagement. Hier zal ook aandacht aan worden besteed in de verdere ontwikkeling van het NCSC als publiek-privaat samenwerkingsplatform en expertisecentrum. Versterken capaciteit cybersecurity NCTV 9. Afronding van de versterking van het NCSC. Het NCSC beschikt dan naast een CERT, ook over een Cyber Security Operations Centre met een 24-uursbezetting die de cybersecurity status van Nederlandse belangen, de Rijksoverheid en de vitale infrastructuur permanent monitort. Het NCSC ondersteunt samenwerkingsverbanden die gericht zijn op burgers, bedrijfsleven en medeoverheden waar nodig met kennis en expertise. Versterken paraatheid en geoefendheid NCTV en crisisstructuren 10. Versteviging van de operationele coördinatie tijdens een crisis door het uitbouwen van de samenwerkingsafspraken met de partners en door deze te oefenen en in te bedden in de generieke crisisstructuur. Dit geldt zowel voor de interne samenwerking met de Nationale Academie voor Crisisbeheersing (NAC) als voor de samenwerking met onze vitale partners. Op- en uitbouwen van een Nationaal Detectie, Respons en Expertisenetwerk 11. Op- en uitbouwen van het Nationaal Detectie en Response Netwerk(NDREN), door nieuwe organisaties bij de Rijksoverheid en uit de vitale infrastructuur op het netwerk aan te sluiten. Hiermee wordt de detectiecapaciteit voor digitale dreigingen verbeterd en worden de respons capaciteiten versterkt. 12. Uitbouwen van het Nationaal Expertise Netwerk tot kennisnetwerk dat niet alleen in de warme fase, maar ook in de koude fase werkzaam is. Hierdoor kan het NCSC blijvend functioneren als spil in het web van cybersecurity. 13

14 14

15 Beschermen vitale belangen NCTV Jaarplan Beschermen vitale belangen De NCTV heeft een coördinerende verantwoordelijkheid bij het beschermen van de Nederlandse vitale belangen om maatschappelijke ontwrichting te voorkomen. Om deze te beschermen, richt de NCTV zich op het aanpakken van dreigingen en op het verhogen van de weerbaarheid. Met het programma Herijking Vitaal is meer duidelijkheid gecreëerd over wat we verstaan onder de vitale infrastructuur (processen, producten, diensten, organisaties en objecten): voor het eerst is er een integrale analyse waarbij vanuit het perspectief van mogelijke maatschappelijke ontwrichting naar de infrastructuur is gekeken en ook de natuurlijke en moedwillige dreigingen en risico s in onderling verband zijn bezien; de nieuwe lijst Vitaal kent meer focus en bestaat nu uit 22 vitale processen; om gerichter prioriteringsafwegingen te kunnen maken, wordt er onderscheid gemaakt in de mate van vitaliteit. Dan kunnen de beschikbare instrumenten zo effectief en doeltreffend mogelijk worden ingezet. Te behalen resultaten 2015 Het werk is nog niet afgerond. Voor 2015 staan de volgende resultaten op de planning. 1. Uitvoeren van de afspraken over maatregelen die genomen worden per proces zoals deze in roadmaps zijn of worden vastgelegd. 2. Signaleren van mogelijke nieuwe vitale processen. 3. Aanbrengen van samenhang bij het voorkomen van uitval op vitale processen die voor een ongestoorde doorgang afhankelijk zijn van processen van andere ketenpartners. 4. Aansluiten van vitale sectoren op de nationale crisisbesluitvorming. Hierbij hoort ook deelname aan opleidingen, trainingen en oefeningen. 15

16 NCTV Jaarplan 2015 Beschermen vitale belangen 5. Intensiveren van de activiteiten in EU-verband ter voorbereiding op het Nederlandse EU- voorzitterschap in 2016 waar naast de hoofdprioriteit cybersecurity en het prioritaire thema terrorismebestrijding, het thema Vitaal binnen Civiele Bescherming specifiek aandacht krijgt. Ook wordt gestart met uitvoering van het nationaal programma van het EU Instrument for Stability. 6. Implementeren van de gezamenlijke landelijke doelstelling continuïteit en samenleving (zie ook het hoofdstuk Verbeteren prestaties rampen bestrijding en crisisbeheersing ). 16

17 Beschermen vitale belangen NCTV Jaarplan

18 18

19 Versterken economische veiligheid NCTV Jaarplan Versterken economische veiligheid Het is belangrijk dat er een juiste balans is tussen economische belangen en aspecten van nationale veiligheid. Aandacht voor potentiële risico s voor de nationale veiligheid bij veranderende geopolitieke machtsverhoudingen en bij economische beleidsafwegingen voor vitale sectoren, is voor de NCTV dan ook van belang. Daarom is beleidsontwikkeling op het gebied van economische veiligheid (EV) één van de prioriteiten van de NCTV in Daarbij is de NCTV in 2015 betrokken bij de totstandkoming van een wetsvoorstel van het ministerie van Economische Zaken. Hierin krijgt de minister van Economische Zaken bevoegdheden waarmee hij beoordeelt of het verkrijgen van zeggenschap over de vitale telecommunicatie-infrastructuur strijdig is met het belang van de nationale veiligheid. Dit doet hij mede op basis van een veiligheidsadvies van de ministers van VenJ en BZK. Te behalen resultaten 2015 In 2015 voert de interdepartementale werkgroep Economische Veiligheid onder leiding van de NCTV, in samenwerking met VNO-NCW, drie actiepunten uit. Ex ante-analyses van vitale sectoren 1. Beoordelen van het huidige overheidsinstrumentarium voor het beschermen van de nationale veiligheid bij buitenlandse investeringen in sectoren die als vitaal worden gezien. Opzetten publiek-private dialoog 2. Inventariseren behoeften en verwachtingen van vitale bedrijven tijdens het seminar EV dat op 26 november 2014 heeft plaatsgevonden. Op basis daarvan worden in 2015 kleinschalige publiek-private overleggen georganiseerd. Verkenning economische veiligheid 3. Verkennen van het bredere thema EV voor concrete beleidstoepassing. Leidend daarbij zijn de geprioriteerde deelonderwerpen: buitenlandse investeringen in vitale sectoren, beperkte toegang tot grondstoffen, en bescherming van handelsroutes en het tegengaan van (digitale) spionage. 19

20 NCTV Jaarplan 2014 Beschermen vitale belangen 20

21 Verbeteren prestaties rampenbestrijding en crisisbeheersing NCTV Jaarplan Verbeteren prestaties rampenbestrijding en crisisbeheersing Het op orde brengen en houden van de crisisbeheersing en de rampenbestrijding is van noodzakelijk belang. In 2015 wordt verder gewerkt aan de invoering van de maatregelen voor betere prestaties bij crisisbeheersing, rampenbestrijding en brandweerzorg zoals die in de kabinetsreactie op Hoekstra zijn aangekondigd. Ook wordt verder gegaan met de aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer uit het rapport Zicht overheden op bescherming burgers en bedrijven. Om dit te realiseren, wordt het programma voortgezet dat in 2014 is ingesteld. Te behalen resultaten 2015 Strategie nationale veiligheid 1. Doorontwikkeling van de Strategie Nationale Veiligheid, waaronder het opzetten van een nieuw Nationaal Risicoprofiel, het verder uitbouwen van een capaciteitenoverzicht en het ontwikkelen van een nieuwe systematiek voor het capaciteitenprogramma. Het capaciteitenprogramma zal uit drie delen bestaan: a. inzicht in welke generieke capaciteiten er - minimaal en onder alle omstandigheden - moeten zijn voor elk cluster of thema van risico s en dreigingen. Dit zijn knoppen waaraan naar gelang de staat van risico s en dreigingen gedraaid kan worden; b. zo nodig organiseren van aanvullende capaciteit voor specifieke veiligheidsthema s; 21

22 NCTV Jaarplan 2015 Verbeteren prestaties rampenbestrijding en crisisbeheersing c. ontwikkelen van een aanpak voor het uitvoeren van zogenaamde tussentijdse capaciteitenanalyses bij plotseling opkomende, en mogelijk tijdelijke, dreigingen. Dit maakt het mogelijk om het instrument van capaciteitenanalyse flexibel in te zetten. Invoeren gezamenlijke doelstellingen 2. Uitvoering projectplannen: vanaf 2015 gaan voor de veiligheidsregio s en het Rijk gezamenlijke meerjarige doelstellingen gelden op het gebied van waterveiligheid en evacuaties, nucleaire veiligheid en continuïteit en veerkracht van de samenleving. Bij dit laatste gaat het om het voorkomen van maatschappelijke ontwrichting als gevolg van de uitval van telecom en ICT, gas, elektriciteit en drinkwater. De resultaten van het programma Vitaal worden hierbij benut. De doelstellingen worden eind 2014 in afstemming met de betrokken vakdepartementen ingevuld. De uitvoering start in januari 2015 en loopt door in 2016 en verder. De aansluiting tussen het Rijk en de veiligheidsregio s bij risicobeheersing en de voorbereiding op rampenbestrijding en crisisbeheersing wordt zo versterkt. Inzicht in kwaliteit en prestaties, aanpassen regelgeving en toezicht 3. Aanpassing van de lagere regelgeving die hoort bij de Wet Veiligheidsregio s. Dit gaat over de afronding van de eerste fase die in 2014 is gestart: de herziening van het Besluit Veiligheidsregio s en het Besluit en de Regeling Personeel veiligheidsregio s. Ook start in 2015 de tweede fase van de herziening van de lagere regelgeving. Belangrijke input voor deze tweede fase vormen de resultaten van de herijking van het Besluit Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR), de resultaten van het onderzoek naar indicatoren voor het presterend vermogen van de veiligheidsregio s en de uitkomsten van het project RemBrand. In de zomer van 2015 zijn de conceptvoorstellen naar verwachting gereed voor consultatie. 4. Verdere professionalisering van de bevolkingszorg en het vergroten van inzicht in de kwaliteit en de onderlinge vergelijkbaarheid van de prestaties van de veiligheidsregio s. Dit gaat over de prioriteiten uit de Strategische Agenda van het Veiligheidsberaad. 5. Aanpassingen in het toezichts- en handhavingsinstrumentarium die zijn gericht op de taakuitvoering door de veiligheidsregio s worden geïmplementeerd. 22

23 Verbeteren prestaties rampenbestrijding en crisisbeheersing NCTV Jaarplan Verdere vereenvoudiging en flexibilisering van de generieke nationale crisis(besluitvormings)-structuur. Daarbij wordt gebruik gemaakt van recente ervaringen. De kennis- en adviesstructuur wordt geharmoniseerd en in een generiek model vastgelegd. De implementatie van dit model zal onder coördinatie van de NCTV vanaf 2015 vorm krijgen. Ook wordt bezien op welke manier de vitale infrastructuur beter aan kan sluiten op de nationale structuur. Tevens wordt bekeken waar de nationale crisisstructuur verbeterd kan worden. De wijze waarop de rijksoverheid haar rol uitoefent in GRIP Rijk-situaties wordt vastgelegd in nationale crisisplannen. De generieke afspraken worden vastgelegd in een aangepaste versie van het Nationaal Handboek Crisisbesluitvorming en zo nodig in een aangepast instellingsbesluit van de Ministeriële Commissie Crisisbeheersing (MCCb). Departementen maken een start met actualisering van de noodwetgeving inclusief de structuur van de rijksheren, op basis van het kader dat dan wordt vastgesteld. 7. Versterking en uitbouw van het informatiemanagement in de rijkscrisisstructuur. Zo zal de Sectie Informatiemanagement (SIM), die nu bestaat uit departementen en veiligheidsregio s, uitgebreid worden met onder andere vitale partners en operationele diensten. Hiervoor wordt ook een opleidings- en trainingsmodule ingericht. Versterken civiel-militaire samenwerking 8. Versterking van civiel-militaire samenwerking (VCMS) heeft tot doel om de positie van Defensie als structurele veiligheidspartner verder te verankeren. Daarvoor is vertrouwen en draagvlak van belang. Hieraan wordt gewerkt in de koude fase door een aantal activiteiten. a. Vergroten van de bekendheid van de faciliteiten die Defensie kan bieden. In 2015 is een nieuwe versie van de digitale en interactieve Catalogus Civiel Militaire Samenwerking gereed. b. Opleiden/trainen/oefenen: de speciaal ingestelde Taskforce organiseert in 2015 activiteiten om de samenwerking te versterken, zoals netwerkbijeenkomsten, het opzetten van een gezamenlijke doctrine, de inrichting van een coördinatiepunt oefenen en samenwerking bij evalueren. 23

24 NCTV Jaarplan 2015 Verbeteren prestaties rampenbestrijding en crisisbeheersing Verbreden Nationale Academie voor Crisisbeheersing 9. De Nationale Academie voor Crisisbeheersing (NAC) breidt haar doelgroepen uit. De nationale crisisbeheersingsorganisatie moet ook nauw aansluiten bij andere partners dan die binnen de rijksoverheid. De vitale infrastructuur, de veiligheidsregio s, de nationale politie en internationale partners zijn van belang om een crisis te kunnen beheersen. De NAC zal zich daarom ook richten op deze partners. Door het ontwikkelen van een veilige leeromgeving kan op de verschillende niveaus, van team tot individu, ervaring opgedaan worden om gezamenlijk een crisis te beheersen. In het leerprogramma 2015 worden aan de hand van de thema s cyber en water en overstromingen opleidingen, trainingen, oefeningen en evaluaties georganiseerd. Hiermee wordt de kwaliteit van de nationale crisisorganisatie verhoogd. Verbreden NL-Alert 10. In 2015 staat de verdere ontwikkeling van NL-Alert als zelfstandig alarmmiddel centraal. a. NL-Alert wordt momenteel uitgezonden over 2G en 3G. Steeds meer burgers hebben een 4G-abonnement. Voor verdere groei van het directe bereik van NL-Alert is uitzending over 4G noodzakelijk: dit wordt in 2015 gerealiseerd. b. Rond de landelijke controleberichten worden publiekscampagnes uitgevoerd. Deze hebben als doel het verhogen van het kennisniveau en vergroten van de positieve houding van burgers ten aanzien van NL-Alert. c. De verbreding van NL-Alert op weg naar een zelfstandig alarmmiddel staat centraal in Dit krijgt vorm door een landelijk uniform inzetkader voor de veiligheidsregio s, een pilot om tot nauwere samenwerking te komen met Amber Alerts (NL-Alert kan profiteren van de hoge naamsbekendheid van Amber Alert). Verder wordt een marktconsultatie gedaan om NL-Alert op meer (al dan niet mobiele) apparaten te laten ontvangen en tenslotte wordt een permanente testomgeving voor NL-Alert gemaakt. 24

25 25

26 26

27 Nazorg nabestaanden vliegramp MH17 NCTV Jaarplan Nazorg nabestaanden vliegramp MH17 Na de acute crisisfase van de ramp met vlucht MH17 is besloten dat ook de vervolgfase onder verantwoordelijkheid van de NCTV valt. Het gaat daarbij om de coördinatie van de twaalf deelprocessen. Een belangrijk proces is het coördineren van de communicatie met nabestaanden, pers en algemeen publiek. Onderwerpen zijn onder andere de voortgang van het identificatieproces, de repatriëring van stoffelijke resten en persoonlijke bezittingen, en de voortgang van de lopende onderzoeken naar de toedracht en het strafrechtelijke onderzoek. Ook zorgt de NCTV voor de coördinatie op de politieke verantwoording aan de Tweede Kamer. Te behalen resultaten Coördinatie van alle processen binnen het interdepartementale project Vervolgfase MH Afgestemde communicatie aan nabestaanden en publiek. 3. Coördinatie, ook interdepartementaal, op parlementaire verantwoording. 27

28

29 Optimaliseren Stelsel van Bewaken en Beveiligen NCTV Jaarplan Optimaliseren Stelsel van Bewaken en Beveiligen Het huidige Stelsel Bewaken en Beveiligen is in april 2014 geëvalueerd. Er is geconstateerd dat de structuur van het stelsel voldoet. Desondanks is het belangrijk in gezamenlijkheid met betrokken partners te blijven werken aan verdere verbetering. De verbetermogelijkheden richten zich onder andere op de sturing en informatievoorziening in het rijksdomein, uniformiteit in het decentraal domein en de verdere professionalisering van de aanpak van dreigers. Het verfijnen, aanpassen en bestendigen van werkwijzen en afspraken en de doorontwikkeling van het stelsel vindt plaats in nauw overleg met de stelselpartners. Er is daarom een Stuurgroep Stelsel Bewaken en Beveiligen ingesteld waarin de partners zijn vertegenwoordigd die bij het stelsel zijn betrokken. Deze stuurgroep stelt een overzicht op van concrete verbeteringen en zorgt voor de uitvoering van de maatregelen ter verbetering van het stelsel. Te behalen resultaten 2015 Opstellen van en uitvoering geven aan een ontwikkelagenda ter verbetering van de kwaliteit, effectiviteit en toekomstbestendigheid van het Stelsel Bewaken en Beveiligen. 29

30 30

31 Uitrol Smart Aviation Security NCTV Jaarplan Uitrol Smart Aviation Security Internationale beveiligingsincidenten hebben de afgelopen jaren gezorgd voor het invoeren van verschillende nieuwe, dure en tijdrovende beveiligingsmaatregelen op luchthavens. Het continu reageren op incidenten door het invoeren van nieuwe maatregelen kan niet eindeloos doorgaan zonder dat de beveiliging op luchthavens op termijn vastloopt en onbetaalbaar wordt. Een beveiligingssysteem dat toekomstvast is en relatief eenvoudig aangepast kan worden aan de actuele dreiging is nodig. Daarom heeft de NCTV het SURE!- concept (Smart, Unpredictable, Risk Based Entry) ontwikkeld. Dit is een beveiligingsconcept waarbinnen beveiligingsmiddelen op een onvoorspelbare, flexibele en risicogebaseerde wijze worden ingezet. Hierdoor wordt het kwaadwillenden moeilijker gemaakt om een aanslag te plannen. In 2014 is door publiek-private samenwerking van NCTV, Schiphol, KLM en fabrikanten van beveiligingsapparatuur gewerkt aan het realiseren van verschillende innovatieve technieken die nodig zijn voor het implementeren van risk based screening volgens het SURE!-concept. De Nederlandse innovaties die op Schiphol in 2014 het licht hebben gezien, worden wereldwijd met veel interesse gevolgd. Nederland wordt dankzij deze inspanningen inmiddels gezien als gidsland op het gebied van smart aviation security. Te behalen resultaten 2015 In 2015 zullen de verschillende innovatieve beveiligingsoplossingen verder worden doorontwikkeld. De focus ligt op het integreren van de lopende pilots in de nieuwe security service lanes en het centrale security concept op Schiphol. En op het uitbouwen van de internationale exposure en draagvlak voor het SURE!-concept. Dit gebeurt door de volgende activiteiten. 1. Doorontwikkeling van de lopende innovatieve projecten (zoals laptops en vloeistoffen in de tas, dynamische security scanners, clear bag software, behaviour detection) met als doel om deze innovaties geschikt te maken voor inzet in de dagelijkse werkpraktijk. De projecten richten 31

32 NCTV Jaarplan 2015 Uitrol Smart Aviation Security zich op het meer toekomstproof maken van de personenscreening en de screening van handbagage, en het ontwikkelen van technieken voor passagiersdifferentiatie. 2. Samenvoeging van meerdere pilotprojecten die onder punt 1 zijn genoemd in een security lane die zal dienen als proof of concept. Daarnaast zullen innovaties die voldragen zijn (security scanner en remote screening) geïntegreerd worden in het centrale security concept van Schiphol en ingepast worden in het operationele proces. 3. Internationaal draagvlak voor risk based security volgens het SURE!- concept door te sturen op aanpassing van de Europese regelgeving, het spelen van een leidende rol bij het ontwikkelen van Europese standaarden en procedures, het faciliteren van werkbezoeken aan Schiphol, deelname aan de IATA Smart Security Management Group en bilaterale samenwerking op het gebied van research & development met onder andere het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk en de Verenigde Staten. 32

33 33

34 Verwijzingen Over de onderwerpen die in dit jaarplan beschreven zijn, kunt u meer informatie vinden op de volgende websites: Crisisbeheersing, veiligheidsregio s, cybersecurity, nationale veiligheid, terrorismebestrijding, bewaking en beveiliging Cybersecurity Informatie bij een noodsituatie Informatie bij een ramp of ernstige calamiteit Veiligheidsregio s, brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing op decentraal niveau Veiligheidsregio s, brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing, Instituut Fysieke Veiligheid

Rijksbegroting 2015 vi Veiligheid en Justitie

Rijksbegroting 2015 vi Veiligheid en Justitie Rijksbegroting 2015 vi Veiligheid en Justitie Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 000 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI)

Nadere informatie

2 de inhoudelijke analyse bescherming vitale infrastructuur

2 de inhoudelijke analyse bescherming vitale infrastructuur 2 de inhoudelijke analyse bescherming vitale infrastructuur Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Aanpak 3 3. Wat is vitale infrastructuur (en welke partijen zijn daarbij betrokken)? 4 4. Relevante dreigingen

Nadere informatie

Beschrijving producten en diensten NCSC

Beschrijving producten en diensten NCSC Beschrijving producten en diensten NCSC 2 Beschrijving producten en diensten NCSC Versie 1.0 Nationaal Cyber Security Centrum Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 117 2501 CC Den Haag T 070 751 55 55

Nadere informatie

Actieprogramma. Integrale Aanpak Jihadisme. Overzicht maatregelen en acties

Actieprogramma. Integrale Aanpak Jihadisme. Overzicht maatregelen en acties Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme Overzicht maatregelen en acties 1 Inleiding De dreiging die van het jihadisme uitgaat en het voorkomen van aanslagen vraagt om een krachtige, offensieve, brede

Nadere informatie

EENHEID IN VERSCHEIDENHEID. Uitwerking Advies Bestuurlijke Werkgroep Bovenregionale Samenwerking. 27 februari 2013

EENHEID IN VERSCHEIDENHEID. Uitwerking Advies Bestuurlijke Werkgroep Bovenregionale Samenwerking. 27 februari 2013 EENHEID IN VERSCHEIDENHEID Uitwerking Advies Bestuurlijke Werkgroep Bovenregionale Samenwerking 27 februari 2013 Inhoud Inleiding... 4 1 Unité de doctrine... 6 2 GRIP Rijk... 10 3 Het koppelvlak tussen

Nadere informatie

Veiligheidsregio Kennemerland

Veiligheidsregio Kennemerland nggd BRANDWEERŴ Veiligheidsregio Kennemerland Bestuur GĽMF.ĽNT1" UITGEEST ĨJ2 O'4 (?(* ÍD Retouradres Postbus 5514 2000 GM Haarlem beh.ambt. 6 OKĨ '/fih Aan de Burgemeesters van: Beverwijk, Bloemendaal,

Nadere informatie

Nationale veiligheid en crisisbeheersing

Nationale veiligheid en crisisbeheersing Magazine 12 e jaargang 2014 nr. 3 Nationale veiligheid en crisisbeheersing Strategische Monitor 2014 Thema: OTOTEL Economische Veiligheid Een nieuwe Crisisbeheersingswet pagina 3 pagina 9 pagina 36 pagina

Nadere informatie

Samenvatting Onderzoeksprogramma 2015

Samenvatting Onderzoeksprogramma 2015 Samenvatting Onderzoeksprogramma 2015 Directoraat Generaal Jeugd en Sanctietoepassing 1 Haalbaarheidsonderzoek monitor nazorg koppelen aan recidivemonitor (intern) In het re-integratiebeleid ten aanzien

Nadere informatie

SAMEN AAN DE SLAG. Bestuursakkoord rijk en gemeenten

SAMEN AAN DE SLAG. Bestuursakkoord rijk en gemeenten SAMEN AAN DE SLAG Bestuursakkoord rijk en gemeenten 4 juni 2007 SAMEN AAN DE SLAG Vertrouwen ligt aan de basis van een goed functionerende samenleving: vertrouwen van burgers in elkaar, vertrouwen van

Nadere informatie

Vraaggestuurd programma 2012-2014 Voortgangsrapportage 2014 VP Security Thema Vll High Tech Systemen en Materialen

Vraaggestuurd programma 2012-2014 Voortgangsrapportage 2014 VP Security Thema Vll High Tech Systemen en Materialen ONGERUBRICEERD TNO-rapport TNO 2015- R10507 Vraaggestuurd programma 2012-2014 Voortgangsrapportage 2014 VP Security Thema Vll High Tech Systemen en Materialen Integrale Veiligheid Kampweg 5 3769 DE Soesterberg

Nadere informatie

Publiek-privaat innoveren voor veiligheid en welvaart

Publiek-privaat innoveren voor veiligheid en welvaart Nationale Innovatieagenda Veiligheid 2015 Nationale Innovatieagenda Veiligheid 2015 Publiek-privaat innoveren voor veiligheid en welvaart Nationale Innovatieagenda Veiligheid 2015 Publiek-privaat innoveren

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Actieprogramma Gezondheid en Milieu

Actieprogramma Gezondheid en Milieu Directoraat-Generaal Milieu Directie Stoffen, Afvalstoffen, Straling Stoffen en Normstelling Actieprogramma Gezondheid en Milieu Eindrapportage Rijnstraat 8 Postbus 30945 2500 GX Den Haag Interne postcode

Nadere informatie

Actieprogramma Gezondheid en Milieu

Actieprogramma Gezondheid en Milieu www.vrom.nl Actieprogramma Gezondheid en Milieu Eindrapportage Actieprogramma Gezondheid en Milieu Eindrapportage Samenvatting In 2002 is het actieprogramma Gezondheid en Milieu 2002-2006 gestart. Het

Nadere informatie

KENNIS VOOR DE SAMENLEVING

KENNIS VOOR DE SAMENLEVING KENNIS VOOR DE SAMENLEVING Voortgangsrapportage 2006 Implementatie Kabinetstandpunt Brugfunctie TNO/GTI s 11 december 2006 R:\Spa\Vraagsturing TNO-GTI's\Kabinetsrapportage_2006.doc- 1 - Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

Tussenbericht NVBR 2011 1. Tussenbericht NVBR 2011

Tussenbericht NVBR 2011 1. Tussenbericht NVBR 2011 Tussenbericht NVBR 2011 1 Tussenbericht NVBR 2011 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Inleiding... 3 Hoofdstuk 2: Nieuwe doctrine brandveiligheid... 5 Hoofdstuk 3: De inrichting van een landelijk samenwerkingsverband

Nadere informatie

Speurwerkprogramma 2015-2018. Thema Maatschappelijke Veiligheid. Uitwerking 2015. TNO-rapport R11370 ONGERUBRICEERD ONGERUBRICEERD

Speurwerkprogramma 2015-2018. Thema Maatschappelijke Veiligheid. Uitwerking 2015. TNO-rapport R11370 ONGERUBRICEERD ONGERUBRICEERD ONGERUBRICEERD TNO-rapport R11370 Speurwerkprogramma 2015-2018 Integrale Veiligheid Kampweg 5 3769 DE Soesterberg Postbus 23 3769 ZG Soesterberg www.tno.nl T +31 88 866 15 00 F +31 34 635 39 77 Thema Maatschappelijke

Nadere informatie

Het is jouw bedrijf, maar het is mijn brand

Het is jouw bedrijf, maar het is mijn brand Het is jouw bedrijf, maar het is mijn brand De relatie tussen bedrijfscontinuïteit en de crisisbestrijdingsorganisatie van de overheid Januari 2013 Thesis Master of Crisis and Public order Management (MCPM)

Nadere informatie

dr. Ronald Plasterk Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

dr. Ronald Plasterk Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Het kabinet zit nu een half jaar, en dat is dus ook de tijd dat ik politiek verantwoordelijk ben voor de AIVD. In dit jaarverslag kunt u lezen wat de dienst doet. Toen ik de eerdere jaarverslagen las viel

Nadere informatie

VNG reactie op de Rijksbegroting 2015 BIJZONDERE LEDENBRIEF

VNG reactie op de Rijksbegroting 2015 BIJZONDERE LEDENBRIEF VNG reactie op de Rijksbegroting 2015 BIJZONDERE LEDENBRIEF Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Financiën 4 2 Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 8 3 Veiligheid en Justitie 14 4 Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

Jaarplan Auditdienst Rijk

Jaarplan Auditdienst Rijk lgemene Zaken Buitenlandse Zaken Veiligh n Justitie Binnenlandse Zaken en Koninkrijk nderwijs, Cultuur en Wetenschap Financiën efensie Infrastructuur en Milieu Economis Jaarplan Auditdienst Rijk 2013 Zaken

Nadere informatie

Beter besturen bij rampen

Beter besturen bij rampen juli 2008 Beter besturen bij rampen Een passende verantwoordelijkheidsverdeling bij rampenbestrijding en crisisbeheersing Rob /2/ Inhoud /3/ Woord vooraf 5 Samenvatting 7 1. Inleiding 13 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Cybersecuritybeeld Nederland CSBN-3

Cybersecuritybeeld Nederland CSBN-3 Cybersecuritybeeld Nederland CSBN-3 2 Cybersecuritybeeld Nederland CSBN-3 Nationaal Cyber Security Centrum Wilhelmina van Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag Per 23 augustus 2013: Turfmarkt 147 2511 DP Den

Nadere informatie

Cybersecuritybeeld Nederland CSBN-3

Cybersecuritybeeld Nederland CSBN-3 Cybersecuritybeeld Nederland CSBN-3 Cybersecuritybeeld Nederland CSBN-3 Nationaal Cyber Security Centrum Wilhelmina van Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag Per 23 augustus 2013: Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur Document D-7 Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur Versie 0.2 Datum 15 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 0.2 Contactpersoon Paul Leunissen M 06-5250 6691 Paul.Leunissen@minienm.nl

Nadere informatie

Beheerplan 2015 Nationale Politie

Beheerplan 2015 Nationale Politie Beheerplan 2015 Nationale Politie Datum: 27 augustus 2014 Inhoudsopgave 1 INLEIDING 4 1.1 Algemeen 4 1.2 Prioriteiten taakuitvoering 4 1.3 Realisatieplan NP 6 2 STERKTEBELEID 7 2.1 Sterkteverdeling en

Nadere informatie

Minder last, meer effect

Minder last, meer effect Minder last, meer effect Zes principes van goed toezicht Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - 2 - Inhoud Managementsamenvatting 3 Inleiding 7 1. Waarom een nieuwe visie op toezicht?

Nadere informatie

Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort

Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort REKENKAMERONDERZOEK DOELTREFFENDHEID EN DOELMATIGHEID IT-INVESTERINGEN Colofon Uitgave: 5 februari 2015 Rekenkamercommissie

Nadere informatie

Schietincident in De Ridderhof Alphen aan den Rijn. Inspectie Openbare Orde en Veiligheid november 2011

Schietincident in De Ridderhof Alphen aan den Rijn. Inspectie Openbare Orde en Veiligheid november 2011 Schietincident in De Ridderhof Alphen aan den Rijn Inspectie Openbare Orde en Veiligheid november 2011 Schietincident in De Ridderhof Alphen aan den Rijn Inspectie Openbare Orde en Veiligheid november

Nadere informatie

De Vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG De Vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum 17 december 2007 Inlichtingen bij drs. M.M.S. Mekel Uw kenmerk

Nadere informatie