De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) staat voor onze nationale veiligheid.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) staat voor onze nationale veiligheid."

Transcriptie

1 Jaarplan 015

2 De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) staat voor onze nationale veiligheid.

3 Hoofddoel Het hoofddoel van de organisatie is het voorkomen en beperken van maatschappelijke ontwrichting door bescherming van vitale belangen. Hoofdtaken De NCTV richt zich daarbij op de volgende hoofdtaken: het duiden en (doen) verminderen van geïdentificeerde dreigingen; het zorgdragen voor het bewaken en beveiligen van personen, objecten, diensten en evenementen, en vitale sectoren; het vergroten/versterken van cybersecurity; het versterken van de weerbaarheid van overheden (waaronder de veiligheids regio s), burgers en bedrijfsleven; optimale crisisbeheersing en crisiscommunicatie. De NCTV en haar partners hebben de afgelopen jaren hard gewerkt om deze hoofdopdracht goed en gezamenlijk aan te pakken. In 2014 zijn flinke vorderingen gemaakt. Het werk is nog niet af en de betreffende vraagstukken zijn nog niet opgelost. Er zijn zelfs nog actuele en urgente maatschappelijke vraagstukken bij gekomen. 3

4 Terrorismebe NCTV Jaarplan 2014 [Hoofdstuktitel] Nationaal Co Veiligheid Prioriteiten

5 [Hoofdstuktitel] NCTV Jaarplan 2014 ördinator strijding en De prioriteiten in 2015 zijn: 1 Tegengaan dreiging jihadisme 2 Cybersecurity 3 Bescherming vitale belangen 4 Economische veiligheid 5 Verbeteren prestaties rampenbestrijding en crisisbeheersing 6 Nazorg nabestaanden vliegramp MH17 7 Optimaliseren Stelsel van Bewaken en Beveiligen 8 Uitrol Smart Aviation Security In dit jaarplan wordt aangegeven welke resultaten de NCTV in 2015 wil behalen op de prioriteiten. Daarnaast gaat de NCTV door met de vele going-concernactiviteiten die niet in dit jaarplan genoemd worden, hoe belangrijk ze ook zijn. Duidelijk is dat de dreiging van het Ebolavirus in 2015 de volle aandacht verdient. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft daarbij het voortouw. Nadere informatie over de taken van de NCTV kunt u vinden op de website 5

6 6

7 Tegengaan dreiging jihadisme NCTV Jaarplan Tegengaan dreiging jihadisme Het jihadisme vormt een substantiële bedreiging voor de nationale veiligheid en voor de internationale rechtsorde. Internationale ontwikkelingen hebben hun weerslag op Nederland. Enerzijds doordat jihadisten aansluiting zoeken bij internationale terroristische organisaties. Anderzijds doordat aanhangers van de gewelddadige jihad zich ook in ons land openlijk manifesteren en er spanningen in onze maatschappij ontstaan. De jihadistische dreiging ontwikkelt zich hiermee tot een langdurig veiligheidsprobleem. De dreiging die van het jihadisme uitgaat, vraagt om een krachtige, integrale aanpak. De minister van Veiligheid en Justitie en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelden hiertoe het Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme op dat op 29 augustus 2014 aan de Tweede Kamer is verzonden. Met het Actieprogramma worden alle beschikbare middelen aangewend om de risico s die uitgaan van jihadisten te verminderen, hun uitreis te verhinderen en jihadistische radicalisering tegen te gaan. De strafrechtelijke en bestuursrechtelijke aanpak van jihadisten wordt versterkt, ronselaars en haatpredikers worden steviger aangepakt, evenals de online verspreiding van jihadistische propaganda. De beschikbaarheid van en toegang tot (mogelijke) aanslagmiddelen wordt verminderd. En de (mogelijkheid tot) signalering van eventuele voorbereidingshandelingen wordt verhoogd. Te behalen resultaten 2015 In 2015 wordt de aanpak van de dreiging in samenwerking met alle partners met alle mogelijke kracht voortgezet. Onder meer worden de volgende maatregelen uit het Actieprogramma uitgevoerd. 7

8 NCTV Jaarplan 2015 Tegengaan dreiging jihadisme Vergroten expertise, ondersteuning en communicatie 1. Beschikbaarstelling van experts die gemeenten ondersteunen bij onder andere vroegsignalering, de inzet van interventiemogelijkheden en het versterken van relevante netwerken. 2. Oprichting van een geaccrediteerde vakopleiding voor medewerkers van instanties en organisaties die het jihadisme bestrijden. 3. Oprichting van een ondersteuningsunit voor families en andere direct betrokkenen bij jihadgangers en radicaliserende personen. 4. Oprichting van een meldpunt waar bezorgde burgers en eerstelijns professionals anoniem melding kunnen maken van ernstige zorgen over radicalisering, rekrutering en jihadisme. 5. Intensivering van de communicatie rondom contraterrorisme in het algemeen, de terroristische dreiging en de jihad-aanpak in het bijzonder. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met alle relevante partners. Elementen van de totale communicatieaanpak zijn kennis- en informatiedeling over de communicatie rond jihadisme en dreiging en het beperken van de aanwas door te sturen op de toon van het discours. Verder wordt de samenleving voorzien van handelingsperspectieven bij een terroristische dreiging. Voorkomen bezit aanslagmiddelen 6. Inwerkingtreding van en uitvoering geven aan de Wet precursoren explosieven. Daarnaast zal in 2015 het programma Aanpak Aanslagmiddelen starten. Dit programma maakt het kwaadwillenden moeilijker om aan aanslagmiddelen te komen en signaleert tijdig(er) mogelijke voorbereidingshandelingen. Aanvullende bevoegdheden 7. Indiening bij het parlement van een wetsvoorstel met nieuwe bestuurlijke bevoegdheden om de risico s van jihadgang te kunnen reduceren. Het gaat daarbij onder andere om de wettelijke regeling van de bevoegdheid om gebieds- en contactverboden op te leggen. Datzelfde geldt voor een wetsvoorstel over het bestuursrechtelijk ontnemen van de nationaliteit wanneer een persoon een gevaar vormt voor de nationale veiligheid. 8. Verruiming van de wettelijke mogelijkheden van luchtvaartmaatschappijen om reserverings- en check-in-gegevens structureel aan de overheid te verstrekken. Dit gebeurt om reisbewegingen van jihadisten beter te kunnen monitoren. 8

9 Tegengaan dreiging jihadisme NCTV Jaarplan 2015 Optreden Nederland in internationaal verband 9. Vervulling van het co-leadership met Marokko van de workstream Foreign Terrorist Fighters in het verband van het Global CounterTerrorism Forum (GCTF). Mogelijk vervult de NCTV het co-leadership EU-workstream foreign fighters samen met België als dat gewenst is. De activiteiten in EU-verband zullen in 2015 worden geïntensiveerd in aanloop naar en ter voorbereiding op het Nederlandse EU-voorzitterschap in Daar zal terrorismebestrijding een prioritair thema zijn. Nederland blijft in internationaal verband koploper door het bilateraal en multilateraal stimuleren van de effectieve samenwerking en uitwisseling (zoals in EU-, VN-verband). 9

10 10

11 Uitbouwen cybersecurity NCTV Jaarplan Uitbouwen cybersecurity Onze samenleving en economie zijn kwetsbaar door de toenemende afhankelijkheid van ICT. Cyberaanvallen op vitale onderdelen van onze maatschappij laten zien dat verhoging van de digitale weerbaarheid van Nederland noodzakelijk is. De NCTV werkt dan ook aan de hand van de Nationale Cybersecurity Strategie aan het vergroten van de ICT-weerbaarheid van organisaties en wil daarmee bijdragen aan een veilige, open en stabiele informatiesamenleving. Zo kan Nederland maximaal profiteren van de mogelijkheden van ICT om maatschappelijke groei te stimuleren. De NCTV doet dit door digitale dreigingen te detecteren en door inzicht, advies en handelingsperspectief te bieden aan partijen binnen de rijksoverheid en de vitale infrastructuur. Daarnaast worden samenwerkingsverbanden ondersteund en gestimuleerd die zijn gericht op burgers, bedrijfsleven en medeoverheden. Verder wordt vanuit de NCTV de coördinerende beleidsverantwoordelijkheid op het gebied van cybersecurity vormgegeven en de samenwerking tussen publiek-private partijen gefaciliteerd. De NCTV vervult een coördinerende rol tijdens ICT-crises en verzorgt de nationale respons op ICT-incidenten. Bijdragen aan het realiseren van veiligheid, vrijheid en maatschappelijke groei die leidt tot Nederland als een safe place to do business staat centraal bij de NCTV. Te behalen resultaten 2015 Uitvoeren Tweede Nationale Cybersecurity Strategie 1. Uitvoering van het meerjarige actieprogramma van de Tweede Nationale Cybersecurity Strategie (uitgebracht eind 2013) in interdepartementaal verband en, waar mogelijk, door publiek-private samenwerking. Leidend bij de uitvoering van de strategie is het bevorderen van veiligheid, vrijheid en maatschappelijke groei. 11

12 NCTV Jaarplan 2015 Uitbouwen cybersecurity Wettelijke basis taken cybersecurity versterken 2. Indiening bij het parlement van het Wetsvoorstel gegevensverwerking en meldplicht cybersecurity. In het voorstel wordt een versterkte wettelijke grondslag voor de taken van het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) vastgelegd. Verder wordt de European Network Information Security Richtlijn geïmplementeerd. Campagne Alert Online 3. Eind 2015 vindt de campagne Alert Online opnieuw plaats. Ook wordt gekeken of de organisatie van Alert Online permanent geborgd kan worden in een publiek-privaat samenwerkingsverband. Verhoging inzicht in dreigingen 4. In 2015 wordt het vijfde Cybersecurity Beeld Nederland uitgebracht. Daarnaast worden periodieke kortcyclische dreigingsanalyses en dreigingsanalyses bij specifieke dreigingen ingevoerd als regulier product voor de doelgroepen van NCSC. Daarbij wordt samengewerkt met publieke en private partners. Versterken (inter)nationale samenwerking en partnerschappen 5. Organisatie van de Global Conference on Cyber Space. De NCTV is verantwoordelijk voor de coördinatie van de inhoudelijke voorbereiding van deze conferentie. 6. Intensivering van de activiteiten in EU-verband ter voorbereiding op het Nederlandse EU- voorzitterschap in 2016 waar cybersecurity een prioritair thema zal zijn. 7. Versterking van de bilaterale en multilaterale samenwerking binnen Europa tussen Nationale Computer Emergency Response teams (CERT s), zoals het NCSC. 8. Professionalisering van het stakeholdermanagement: publiek-private samenwerking blijft cruciaal voor een adequate aanpak van cybersecurity. Dit gebeurt onder andere door de invoering van een Client Relation Management Systeem in pilotvorm, verdere ontwikkeling van de NCSC Council en het verder uitbouwen van de diverse netwerken met vitale partners. Vertrouwen in elkaar is een belangrijke randvoorwaarde om goed samen te kunnen werken. Dit vergt investeren in relaties, binnen de NCTV en met externe publieke en private partijen. 12

13 Uitbouwen cybersecurity NCTV Jaarplan 2015 Vertrouwelijke informatiedeling over incidenten, near misses en best practices, is nodig om onze gezamenlijke doelen te bereiken. Dit is een wezenlijk onderdeel van stakeholdermanagement. Hier zal ook aandacht aan worden besteed in de verdere ontwikkeling van het NCSC als publiek-privaat samenwerkingsplatform en expertisecentrum. Versterken capaciteit cybersecurity NCTV 9. Afronding van de versterking van het NCSC. Het NCSC beschikt dan naast een CERT, ook over een Cyber Security Operations Centre met een 24-uursbezetting die de cybersecurity status van Nederlandse belangen, de Rijksoverheid en de vitale infrastructuur permanent monitort. Het NCSC ondersteunt samenwerkingsverbanden die gericht zijn op burgers, bedrijfsleven en medeoverheden waar nodig met kennis en expertise. Versterken paraatheid en geoefendheid NCTV en crisisstructuren 10. Versteviging van de operationele coördinatie tijdens een crisis door het uitbouwen van de samenwerkingsafspraken met de partners en door deze te oefenen en in te bedden in de generieke crisisstructuur. Dit geldt zowel voor de interne samenwerking met de Nationale Academie voor Crisisbeheersing (NAC) als voor de samenwerking met onze vitale partners. Op- en uitbouwen van een Nationaal Detectie, Respons en Expertisenetwerk 11. Op- en uitbouwen van het Nationaal Detectie en Response Netwerk(NDREN), door nieuwe organisaties bij de Rijksoverheid en uit de vitale infrastructuur op het netwerk aan te sluiten. Hiermee wordt de detectiecapaciteit voor digitale dreigingen verbeterd en worden de respons capaciteiten versterkt. 12. Uitbouwen van het Nationaal Expertise Netwerk tot kennisnetwerk dat niet alleen in de warme fase, maar ook in de koude fase werkzaam is. Hierdoor kan het NCSC blijvend functioneren als spil in het web van cybersecurity. 13

14 14

15 Beschermen vitale belangen NCTV Jaarplan Beschermen vitale belangen De NCTV heeft een coördinerende verantwoordelijkheid bij het beschermen van de Nederlandse vitale belangen om maatschappelijke ontwrichting te voorkomen. Om deze te beschermen, richt de NCTV zich op het aanpakken van dreigingen en op het verhogen van de weerbaarheid. Met het programma Herijking Vitaal is meer duidelijkheid gecreëerd over wat we verstaan onder de vitale infrastructuur (processen, producten, diensten, organisaties en objecten): voor het eerst is er een integrale analyse waarbij vanuit het perspectief van mogelijke maatschappelijke ontwrichting naar de infrastructuur is gekeken en ook de natuurlijke en moedwillige dreigingen en risico s in onderling verband zijn bezien; de nieuwe lijst Vitaal kent meer focus en bestaat nu uit 22 vitale processen; om gerichter prioriteringsafwegingen te kunnen maken, wordt er onderscheid gemaakt in de mate van vitaliteit. Dan kunnen de beschikbare instrumenten zo effectief en doeltreffend mogelijk worden ingezet. Te behalen resultaten 2015 Het werk is nog niet afgerond. Voor 2015 staan de volgende resultaten op de planning. 1. Uitvoeren van de afspraken over maatregelen die genomen worden per proces zoals deze in roadmaps zijn of worden vastgelegd. 2. Signaleren van mogelijke nieuwe vitale processen. 3. Aanbrengen van samenhang bij het voorkomen van uitval op vitale processen die voor een ongestoorde doorgang afhankelijk zijn van processen van andere ketenpartners. 4. Aansluiten van vitale sectoren op de nationale crisisbesluitvorming. Hierbij hoort ook deelname aan opleidingen, trainingen en oefeningen. 15

16 NCTV Jaarplan 2015 Beschermen vitale belangen 5. Intensiveren van de activiteiten in EU-verband ter voorbereiding op het Nederlandse EU- voorzitterschap in 2016 waar naast de hoofdprioriteit cybersecurity en het prioritaire thema terrorismebestrijding, het thema Vitaal binnen Civiele Bescherming specifiek aandacht krijgt. Ook wordt gestart met uitvoering van het nationaal programma van het EU Instrument for Stability. 6. Implementeren van de gezamenlijke landelijke doelstelling continuïteit en samenleving (zie ook het hoofdstuk Verbeteren prestaties rampen bestrijding en crisisbeheersing ). 16

17 Beschermen vitale belangen NCTV Jaarplan

18 18

19 Versterken economische veiligheid NCTV Jaarplan Versterken economische veiligheid Het is belangrijk dat er een juiste balans is tussen economische belangen en aspecten van nationale veiligheid. Aandacht voor potentiële risico s voor de nationale veiligheid bij veranderende geopolitieke machtsverhoudingen en bij economische beleidsafwegingen voor vitale sectoren, is voor de NCTV dan ook van belang. Daarom is beleidsontwikkeling op het gebied van economische veiligheid (EV) één van de prioriteiten van de NCTV in Daarbij is de NCTV in 2015 betrokken bij de totstandkoming van een wetsvoorstel van het ministerie van Economische Zaken. Hierin krijgt de minister van Economische Zaken bevoegdheden waarmee hij beoordeelt of het verkrijgen van zeggenschap over de vitale telecommunicatie-infrastructuur strijdig is met het belang van de nationale veiligheid. Dit doet hij mede op basis van een veiligheidsadvies van de ministers van VenJ en BZK. Te behalen resultaten 2015 In 2015 voert de interdepartementale werkgroep Economische Veiligheid onder leiding van de NCTV, in samenwerking met VNO-NCW, drie actiepunten uit. Ex ante-analyses van vitale sectoren 1. Beoordelen van het huidige overheidsinstrumentarium voor het beschermen van de nationale veiligheid bij buitenlandse investeringen in sectoren die als vitaal worden gezien. Opzetten publiek-private dialoog 2. Inventariseren behoeften en verwachtingen van vitale bedrijven tijdens het seminar EV dat op 26 november 2014 heeft plaatsgevonden. Op basis daarvan worden in 2015 kleinschalige publiek-private overleggen georganiseerd. Verkenning economische veiligheid 3. Verkennen van het bredere thema EV voor concrete beleidstoepassing. Leidend daarbij zijn de geprioriteerde deelonderwerpen: buitenlandse investeringen in vitale sectoren, beperkte toegang tot grondstoffen, en bescherming van handelsroutes en het tegengaan van (digitale) spionage. 19

20 NCTV Jaarplan 2014 Beschermen vitale belangen 20

21 Verbeteren prestaties rampenbestrijding en crisisbeheersing NCTV Jaarplan Verbeteren prestaties rampenbestrijding en crisisbeheersing Het op orde brengen en houden van de crisisbeheersing en de rampenbestrijding is van noodzakelijk belang. In 2015 wordt verder gewerkt aan de invoering van de maatregelen voor betere prestaties bij crisisbeheersing, rampenbestrijding en brandweerzorg zoals die in de kabinetsreactie op Hoekstra zijn aangekondigd. Ook wordt verder gegaan met de aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer uit het rapport Zicht overheden op bescherming burgers en bedrijven. Om dit te realiseren, wordt het programma voortgezet dat in 2014 is ingesteld. Te behalen resultaten 2015 Strategie nationale veiligheid 1. Doorontwikkeling van de Strategie Nationale Veiligheid, waaronder het opzetten van een nieuw Nationaal Risicoprofiel, het verder uitbouwen van een capaciteitenoverzicht en het ontwikkelen van een nieuwe systematiek voor het capaciteitenprogramma. Het capaciteitenprogramma zal uit drie delen bestaan: a. inzicht in welke generieke capaciteiten er - minimaal en onder alle omstandigheden - moeten zijn voor elk cluster of thema van risico s en dreigingen. Dit zijn knoppen waaraan naar gelang de staat van risico s en dreigingen gedraaid kan worden; b. zo nodig organiseren van aanvullende capaciteit voor specifieke veiligheidsthema s; 21

22 NCTV Jaarplan 2015 Verbeteren prestaties rampenbestrijding en crisisbeheersing c. ontwikkelen van een aanpak voor het uitvoeren van zogenaamde tussentijdse capaciteitenanalyses bij plotseling opkomende, en mogelijk tijdelijke, dreigingen. Dit maakt het mogelijk om het instrument van capaciteitenanalyse flexibel in te zetten. Invoeren gezamenlijke doelstellingen 2. Uitvoering projectplannen: vanaf 2015 gaan voor de veiligheidsregio s en het Rijk gezamenlijke meerjarige doelstellingen gelden op het gebied van waterveiligheid en evacuaties, nucleaire veiligheid en continuïteit en veerkracht van de samenleving. Bij dit laatste gaat het om het voorkomen van maatschappelijke ontwrichting als gevolg van de uitval van telecom en ICT, gas, elektriciteit en drinkwater. De resultaten van het programma Vitaal worden hierbij benut. De doelstellingen worden eind 2014 in afstemming met de betrokken vakdepartementen ingevuld. De uitvoering start in januari 2015 en loopt door in 2016 en verder. De aansluiting tussen het Rijk en de veiligheidsregio s bij risicobeheersing en de voorbereiding op rampenbestrijding en crisisbeheersing wordt zo versterkt. Inzicht in kwaliteit en prestaties, aanpassen regelgeving en toezicht 3. Aanpassing van de lagere regelgeving die hoort bij de Wet Veiligheidsregio s. Dit gaat over de afronding van de eerste fase die in 2014 is gestart: de herziening van het Besluit Veiligheidsregio s en het Besluit en de Regeling Personeel veiligheidsregio s. Ook start in 2015 de tweede fase van de herziening van de lagere regelgeving. Belangrijke input voor deze tweede fase vormen de resultaten van de herijking van het Besluit Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR), de resultaten van het onderzoek naar indicatoren voor het presterend vermogen van de veiligheidsregio s en de uitkomsten van het project RemBrand. In de zomer van 2015 zijn de conceptvoorstellen naar verwachting gereed voor consultatie. 4. Verdere professionalisering van de bevolkingszorg en het vergroten van inzicht in de kwaliteit en de onderlinge vergelijkbaarheid van de prestaties van de veiligheidsregio s. Dit gaat over de prioriteiten uit de Strategische Agenda van het Veiligheidsberaad. 5. Aanpassingen in het toezichts- en handhavingsinstrumentarium die zijn gericht op de taakuitvoering door de veiligheidsregio s worden geïmplementeerd. 22

23 Verbeteren prestaties rampenbestrijding en crisisbeheersing NCTV Jaarplan Verdere vereenvoudiging en flexibilisering van de generieke nationale crisis(besluitvormings)-structuur. Daarbij wordt gebruik gemaakt van recente ervaringen. De kennis- en adviesstructuur wordt geharmoniseerd en in een generiek model vastgelegd. De implementatie van dit model zal onder coördinatie van de NCTV vanaf 2015 vorm krijgen. Ook wordt bezien op welke manier de vitale infrastructuur beter aan kan sluiten op de nationale structuur. Tevens wordt bekeken waar de nationale crisisstructuur verbeterd kan worden. De wijze waarop de rijksoverheid haar rol uitoefent in GRIP Rijk-situaties wordt vastgelegd in nationale crisisplannen. De generieke afspraken worden vastgelegd in een aangepaste versie van het Nationaal Handboek Crisisbesluitvorming en zo nodig in een aangepast instellingsbesluit van de Ministeriële Commissie Crisisbeheersing (MCCb). Departementen maken een start met actualisering van de noodwetgeving inclusief de structuur van de rijksheren, op basis van het kader dat dan wordt vastgesteld. 7. Versterking en uitbouw van het informatiemanagement in de rijkscrisisstructuur. Zo zal de Sectie Informatiemanagement (SIM), die nu bestaat uit departementen en veiligheidsregio s, uitgebreid worden met onder andere vitale partners en operationele diensten. Hiervoor wordt ook een opleidings- en trainingsmodule ingericht. Versterken civiel-militaire samenwerking 8. Versterking van civiel-militaire samenwerking (VCMS) heeft tot doel om de positie van Defensie als structurele veiligheidspartner verder te verankeren. Daarvoor is vertrouwen en draagvlak van belang. Hieraan wordt gewerkt in de koude fase door een aantal activiteiten. a. Vergroten van de bekendheid van de faciliteiten die Defensie kan bieden. In 2015 is een nieuwe versie van de digitale en interactieve Catalogus Civiel Militaire Samenwerking gereed. b. Opleiden/trainen/oefenen: de speciaal ingestelde Taskforce organiseert in 2015 activiteiten om de samenwerking te versterken, zoals netwerkbijeenkomsten, het opzetten van een gezamenlijke doctrine, de inrichting van een coördinatiepunt oefenen en samenwerking bij evalueren. 23

24 NCTV Jaarplan 2015 Verbeteren prestaties rampenbestrijding en crisisbeheersing Verbreden Nationale Academie voor Crisisbeheersing 9. De Nationale Academie voor Crisisbeheersing (NAC) breidt haar doelgroepen uit. De nationale crisisbeheersingsorganisatie moet ook nauw aansluiten bij andere partners dan die binnen de rijksoverheid. De vitale infrastructuur, de veiligheidsregio s, de nationale politie en internationale partners zijn van belang om een crisis te kunnen beheersen. De NAC zal zich daarom ook richten op deze partners. Door het ontwikkelen van een veilige leeromgeving kan op de verschillende niveaus, van team tot individu, ervaring opgedaan worden om gezamenlijk een crisis te beheersen. In het leerprogramma 2015 worden aan de hand van de thema s cyber en water en overstromingen opleidingen, trainingen, oefeningen en evaluaties georganiseerd. Hiermee wordt de kwaliteit van de nationale crisisorganisatie verhoogd. Verbreden NL-Alert 10. In 2015 staat de verdere ontwikkeling van NL-Alert als zelfstandig alarmmiddel centraal. a. NL-Alert wordt momenteel uitgezonden over 2G en 3G. Steeds meer burgers hebben een 4G-abonnement. Voor verdere groei van het directe bereik van NL-Alert is uitzending over 4G noodzakelijk: dit wordt in 2015 gerealiseerd. b. Rond de landelijke controleberichten worden publiekscampagnes uitgevoerd. Deze hebben als doel het verhogen van het kennisniveau en vergroten van de positieve houding van burgers ten aanzien van NL-Alert. c. De verbreding van NL-Alert op weg naar een zelfstandig alarmmiddel staat centraal in Dit krijgt vorm door een landelijk uniform inzetkader voor de veiligheidsregio s, een pilot om tot nauwere samenwerking te komen met Amber Alerts (NL-Alert kan profiteren van de hoge naamsbekendheid van Amber Alert). Verder wordt een marktconsultatie gedaan om NL-Alert op meer (al dan niet mobiele) apparaten te laten ontvangen en tenslotte wordt een permanente testomgeving voor NL-Alert gemaakt. 24

25 25

26 26

27 Nazorg nabestaanden vliegramp MH17 NCTV Jaarplan Nazorg nabestaanden vliegramp MH17 Na de acute crisisfase van de ramp met vlucht MH17 is besloten dat ook de vervolgfase onder verantwoordelijkheid van de NCTV valt. Het gaat daarbij om de coördinatie van de twaalf deelprocessen. Een belangrijk proces is het coördineren van de communicatie met nabestaanden, pers en algemeen publiek. Onderwerpen zijn onder andere de voortgang van het identificatieproces, de repatriëring van stoffelijke resten en persoonlijke bezittingen, en de voortgang van de lopende onderzoeken naar de toedracht en het strafrechtelijke onderzoek. Ook zorgt de NCTV voor de coördinatie op de politieke verantwoording aan de Tweede Kamer. Te behalen resultaten Coördinatie van alle processen binnen het interdepartementale project Vervolgfase MH Afgestemde communicatie aan nabestaanden en publiek. 3. Coördinatie, ook interdepartementaal, op parlementaire verantwoording. 27

28

29 Optimaliseren Stelsel van Bewaken en Beveiligen NCTV Jaarplan Optimaliseren Stelsel van Bewaken en Beveiligen Het huidige Stelsel Bewaken en Beveiligen is in april 2014 geëvalueerd. Er is geconstateerd dat de structuur van het stelsel voldoet. Desondanks is het belangrijk in gezamenlijkheid met betrokken partners te blijven werken aan verdere verbetering. De verbetermogelijkheden richten zich onder andere op de sturing en informatievoorziening in het rijksdomein, uniformiteit in het decentraal domein en de verdere professionalisering van de aanpak van dreigers. Het verfijnen, aanpassen en bestendigen van werkwijzen en afspraken en de doorontwikkeling van het stelsel vindt plaats in nauw overleg met de stelselpartners. Er is daarom een Stuurgroep Stelsel Bewaken en Beveiligen ingesteld waarin de partners zijn vertegenwoordigd die bij het stelsel zijn betrokken. Deze stuurgroep stelt een overzicht op van concrete verbeteringen en zorgt voor de uitvoering van de maatregelen ter verbetering van het stelsel. Te behalen resultaten 2015 Opstellen van en uitvoering geven aan een ontwikkelagenda ter verbetering van de kwaliteit, effectiviteit en toekomstbestendigheid van het Stelsel Bewaken en Beveiligen. 29

30 30

31 Uitrol Smart Aviation Security NCTV Jaarplan Uitrol Smart Aviation Security Internationale beveiligingsincidenten hebben de afgelopen jaren gezorgd voor het invoeren van verschillende nieuwe, dure en tijdrovende beveiligingsmaatregelen op luchthavens. Het continu reageren op incidenten door het invoeren van nieuwe maatregelen kan niet eindeloos doorgaan zonder dat de beveiliging op luchthavens op termijn vastloopt en onbetaalbaar wordt. Een beveiligingssysteem dat toekomstvast is en relatief eenvoudig aangepast kan worden aan de actuele dreiging is nodig. Daarom heeft de NCTV het SURE!- concept (Smart, Unpredictable, Risk Based Entry) ontwikkeld. Dit is een beveiligingsconcept waarbinnen beveiligingsmiddelen op een onvoorspelbare, flexibele en risicogebaseerde wijze worden ingezet. Hierdoor wordt het kwaadwillenden moeilijker gemaakt om een aanslag te plannen. In 2014 is door publiek-private samenwerking van NCTV, Schiphol, KLM en fabrikanten van beveiligingsapparatuur gewerkt aan het realiseren van verschillende innovatieve technieken die nodig zijn voor het implementeren van risk based screening volgens het SURE!-concept. De Nederlandse innovaties die op Schiphol in 2014 het licht hebben gezien, worden wereldwijd met veel interesse gevolgd. Nederland wordt dankzij deze inspanningen inmiddels gezien als gidsland op het gebied van smart aviation security. Te behalen resultaten 2015 In 2015 zullen de verschillende innovatieve beveiligingsoplossingen verder worden doorontwikkeld. De focus ligt op het integreren van de lopende pilots in de nieuwe security service lanes en het centrale security concept op Schiphol. En op het uitbouwen van de internationale exposure en draagvlak voor het SURE!-concept. Dit gebeurt door de volgende activiteiten. 1. Doorontwikkeling van de lopende innovatieve projecten (zoals laptops en vloeistoffen in de tas, dynamische security scanners, clear bag software, behaviour detection) met als doel om deze innovaties geschikt te maken voor inzet in de dagelijkse werkpraktijk. De projecten richten 31

32 NCTV Jaarplan 2015 Uitrol Smart Aviation Security zich op het meer toekomstproof maken van de personenscreening en de screening van handbagage, en het ontwikkelen van technieken voor passagiersdifferentiatie. 2. Samenvoeging van meerdere pilotprojecten die onder punt 1 zijn genoemd in een security lane die zal dienen als proof of concept. Daarnaast zullen innovaties die voldragen zijn (security scanner en remote screening) geïntegreerd worden in het centrale security concept van Schiphol en ingepast worden in het operationele proces. 3. Internationaal draagvlak voor risk based security volgens het SURE!- concept door te sturen op aanpassing van de Europese regelgeving, het spelen van een leidende rol bij het ontwikkelen van Europese standaarden en procedures, het faciliteren van werkbezoeken aan Schiphol, deelname aan de IATA Smart Security Management Group en bilaterale samenwerking op het gebied van research & development met onder andere het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk en de Verenigde Staten. 32

33 33

34 Verwijzingen Over de onderwerpen die in dit jaarplan beschreven zijn, kunt u meer informatie vinden op de volgende websites: Crisisbeheersing, veiligheidsregio s, cybersecurity, nationale veiligheid, terrorismebestrijding, bewaking en beveiliging Cybersecurity Informatie bij een noodsituatie Informatie bij een ramp of ernstige calamiteit Veiligheidsregio s, brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing op decentraal niveau Veiligheidsregio s, brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing, Instituut Fysieke Veiligheid

Datum 2 juli 2014 Onderwerp Voortgangsrapportage kabinetsreactie Evaluatiecommissie Hoekstra

Datum 2 juli 2014 Onderwerp Voortgangsrapportage kabinetsreactie Evaluatiecommissie Hoekstra 1 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Minister van Veiligheid en Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Namens het Kabinet informeer ik u hierbij over de in 2012 ontwikkelde scenario s en de te versterken capaciteiten die daar uit voortvloeien.

Namens het Kabinet informeer ik u hierbij over de in 2012 ontwikkelde scenario s en de te versterken capaciteiten die daar uit voortvloeien. 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Aan de voorzitter van de Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301

Nadere informatie

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen AGENDAPUNT 2 Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen Vergadering 12 december 2014 Strategische Agenda Crisisbeheersing In Veiligheidsregio Groningen werken wij met acht crisispartners (Brandweer, Politie,

Nadere informatie

Nationale crisisbeheersing en CIMIC. Prof. dr. Rob de Wijk Directeur HCSS en HSD Hoogleraar IB Leiden

Nationale crisisbeheersing en CIMIC. Prof. dr. Rob de Wijk Directeur HCSS en HSD Hoogleraar IB Leiden Nationale crisisbeheersing en CIMIC Prof. dr. Rob de Wijk Directeur HCSS en HSD Hoogleraar IB Leiden Van klassieke rampenbestrijding naar moderne crisisbeheersing Interne en externe veiligheid raken verweven

Nadere informatie

Conclusies Inspectie De Inspectie heeft zich in haar onafhankelijke onderzoek gefocust op de lokale

Conclusies Inspectie De Inspectie heeft zich in haar onafhankelijke onderzoek gefocust op de lokale 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Nr. 297 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Ministerie van Veiligheid en Justitie Ministerie van Veiligheid en Justitie > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Het Veiligheidsberaad t.a.v. de voorzitter mw. G. Faber Postbus 7010 6801 HA ARNHEM Minister van Veiligheid en Justitie

Nadere informatie

en werkwijze taakuitvoering

en werkwijze taakuitvoering Missie, De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) staat voor onze nationale veiligheid. Het hoofddoel van de organisatie is het voorkomen en beperken van maatschappelijke ontwrichting

Nadere informatie

Nationale evenementen congres. 26 november 2012

Nationale evenementen congres. 26 november 2012 Nationale evenementen congres 26 november 2012 Inhoud Inleiding Actuele dreiging Prioriteiten De NCTV *Vitaal *ATb *NSCS Inleiding Actuele dreiging Nederlandse jihadisten en internationale terroristische

Nadere informatie

Voortgangsbericht projectopdrachten en voortgang Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's

Voortgangsbericht projectopdrachten en voortgang Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's Aan Veiligheidsberaad Van DB Veiligheidsberaad Datum 17 september Voortgangsbericht projectopdrachten en voortgang Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's Context en aanleiding Tijdens het Veiligheidsberaad

Nadere informatie

Doorontwikkeling Toezicht Nationale Veiligheid

Doorontwikkeling Toezicht Nationale Veiligheid Doorontwikkeling Toezicht Nationale Veiligheid Koers 1. Periodiek een beeld over het functioneren van de uitvoering 2. Achterliggende oorzaken 3. Meer op de keten gericht 4. Risicogericht toezicht (monitor)

Nadere informatie

Presterend Vermogen. Veiligheidsregio. September 2016 Project K&V Tijs van Lieshout

Presterend Vermogen. Veiligheidsregio. September 2016 Project K&V Tijs van Lieshout Presterend Veiligheidsregio September 2016 Project K&V Tijs van Lieshout VenJ is verantwoordelijk voor systeem 1. Strategie Nationale Veiligheid 2. Interdepartementaal stelsel Crisisbesluitvorming 3. Veiligheidsregio

Nadere informatie

Risico s kennen, weerbaarheid. vergroten

Risico s kennen, weerbaarheid. vergroten Risico s kennen, weerbaarheid vergroten Maaike van Tuyll Plv programmamanager Dreigingen en Capaciteiten, NCTV Maaike.Tuyll@dgv.minvenj.nl DNB Business Continuity Seminar 2011 Amsterdam - 9 november Strategie

Nadere informatie

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Kaart 21 - Telecommunicatie 21 Telecommunicatie Voor media/omroepen, zie bestuurlijke netwerkkaart media Versie april 2012 crisistypen (dreigende) uitval van

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus20018 2500n EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus20018 2500n EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus20018 2500n EA DEN HAAG Afdeling Ontwikkeling en Programma's Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag

Nadere informatie

Hoofddoel. Het hoofddoel van de organisatie is het voorkomen en beperken van maatschappelijke ontwrichting door bescherming van vitale belangen.

Hoofddoel. Het hoofddoel van de organisatie is het voorkomen en beperken van maatschappelijke ontwrichting door bescherming van vitale belangen. NCTV Jaarplan 2016 nctv Hoofddoel Hoofddoel Het hoofddoel van de organisatie is het voorkomen en beperken van maatschappelijke ontwrichting door bescherming van vitale belangen. Alle activiteiten van de

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 16950 2500 BZ Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 16950 2500 BZ Den Haag www.nctv.nl

Nadere informatie

machtsverhoudingen, blijven in 2016 onverminderd grote aandacht en inspanningen vragen binnen de onderzoeken van de AIVD.

machtsverhoudingen, blijven in 2016 onverminderd grote aandacht en inspanningen vragen binnen de onderzoeken van de AIVD. machtsverhoudingen, blijven in 2016 onverminderd grote aandacht en inspanningen vragen binnen de onderzoeken van de AIVD. Prioriteiten en accenten AIVD-onderzoek Onderstaand wordt per aandachtsgebied binnen

Nadere informatie

GRIP-regeling 1 t/m 5 en GRIP Rijk

GRIP-regeling 1 t/m 5 en GRIP Rijk GRIP-regeling 1 t/m 5 en GRIP Rijk Al jaren is het de dagelijkse praktijk om bij grote, complexe incidenten op te schalen binnen de GRIP-structuur. Deze structuur beschrijft in vier fasen de organisatie

Nadere informatie

Ministerie van BZK Kenmerk Uw kenmerk

Ministerie van BZK Kenmerk Uw kenmerk > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Ministerie van BZK Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 16950 2500 BZ Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der StatenGeneraal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 16950 2500 BZ Den Haag www.nctv.nl

Nadere informatie

Ivo Opstelten Minister van Veiligheid en Justitie Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG

Ivo Opstelten Minister van Veiligheid en Justitie Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG Post Bits of Freedom Bank 55 47 06 512 M +31 613380036 Postbus 10746 KvK 34 12 12 86 E ton.siedsma@bof.nl 1001 ES Amsterdam W https://www.bof.nl Ivo Opstelten Minister van Veiligheid en Justitie Postbus

Nadere informatie

Visie op crisismanagement in de zorgsector en de toegevoegde waarde van een Integraal Crisisplan. All hazard voorbereid zijn (1 van 3)

Visie op crisismanagement in de zorgsector en de toegevoegde waarde van een Integraal Crisisplan. All hazard voorbereid zijn (1 van 3) Visie op crisismanagement in de zorgsector en de toegevoegde waarde van een Integraal Crisisplan All hazard voorbereid zijn (1 van 3) Versie 1.0 11 november 2014 Voorwoord Zorginstellingen zijn vanuit

Nadere informatie

Programma Transport en veiligheid Zuid-Holland

Programma Transport en veiligheid Zuid-Holland Programma Transport en veiligheid Zuid-Holland Resultaten en lessen voor de toekomst drs. A.A.M. Brok Voorzitter veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, portefeuillehouder jaar van transport en veiligheid

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 23 januari 2017 Beantwoording Kamervragen

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 23 januari 2017 Beantwoording Kamervragen > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directie Democratie en Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA

Nadere informatie

BABVI/U201300696 Lbr. 13/057

BABVI/U201300696 Lbr. 13/057 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Informatiebeveiliging uw kenmerk ons kenmerk BABVI/U201300696 Lbr. 13/057 bijlage(n) datum 6 juni 2013 Samenvatting

Nadere informatie

Datum Betreft Antwoorden op feitelijke vragen over het jaarverslag MIVD 2013

Datum Betreft Antwoorden op feitelijke vragen over het jaarverslag MIVD 2013 > Retouradres Postbus 20701 2500 ES Den Haag de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag Ministerie van Defensie Plein 4 MPC 58 B Postbus 20701 2500 ES Den Haag www.defensie.nl

Nadere informatie

1. INLEIDING. Pagina 2 van 7

1. INLEIDING. Pagina 2 van 7 Pagina 1 van 7 1. INLEIDING Context Na het verschijnen van het advies van de Commissie Hoekstra over de werking van de Wet Veiligheidsregio s en het Nederlands stelsel van rampenbestrijding en crisisbeheersing

Nadere informatie

Landelijk Convenant voor samenwerkingsafspraken tussen Veiligheidsregio s, Politie en ProRail

Landelijk Convenant voor samenwerkingsafspraken tussen Veiligheidsregio s, Politie en ProRail Landelijk Convenant voor samenwerkingsafspraken tussen Veiligheidsregio s, Politie en ProRail Partijen A. De Veiligheidsregio Twente, de Veiligheidsregio IJsselland, de Veiligheidsregio Noord- en Oost

Nadere informatie

Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland

Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland Waarom een addendum? Het beleidsplan 2012-2015 is op 7 juli 2011 in een periode waarop de organisatie volop in ontwikkeling

Nadere informatie

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s Kennispublicatie Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s 1 Infopunt Veiligheid In 2006 heeft de toenmalige Veiligheidskoepel een landelijk Referentiekader GRIP opgesteld. De op 1 oktober 2010

Nadere informatie

Datum 1 september 2015 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over het aantal paspoorten dat vervallen verklaard wordt

Datum 1 september 2015 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over het aantal paspoorten dat vervallen verklaard wordt 1 > Retouradres Postbus 16950 2500 BZ Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 16950 2500 BZ Den Haag www.nctv.nl

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Nr. 344 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Bijlage 2 Beveiligingsplan. Informatiebeveiliging

Bijlage 2 Beveiligingsplan. Informatiebeveiliging Bijlage 2 Beveiligingsplan Informatiebeveiliging De verantwoordelijkheid voor informatiebeveiliging ligt bij het dagelijks bestuur. In de DB-vergadering van 31 augustus 2015 is stilgestaan bij een aantal

Nadere informatie

etouradres Postbus EA Den Haag Directie Democratie en Burgerschap oorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

etouradres Postbus EA Den Haag Directie Democratie en Burgerschap oorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Bij deze brief treft u, mede namens de minister van Veiligheid en Justitie, de antwoorden aan op de vragen die de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken op 22 december jl. heeft gesteld over het manipuleren

Nadere informatie

RAPPORTAGE STRATEGISCHE AGENDA VERSTERKING VEILIGHEIDSREGIO S

RAPPORTAGE STRATEGISCHE AGENDA VERSTERKING VEILIGHEIDSREGIO S RAPPORTAGE STRATEGISCHE AGENDA VERSTERKING VEILIGHEIDSREGIO S Op 16 mei 2014 heeft het Veiligheidsberaad de Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio s 2014-2016 vastgesteld. Er is door de voorzitters

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 26 956 Beleidsnota Rampenbestrijding 2000 2004 29 754 Terrorismebestrijding Nr. 63 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Nadere informatie

Rapport Fatale Woningbranden 2011 en Rapport Fatale woningbranden 2003 en 2008 t/m 2011: een vergelijking 1

Rapport Fatale Woningbranden 2011 en Rapport Fatale woningbranden 2003 en 2008 t/m 2011: een vergelijking 1 29517 Veiligheidsregio s 30821 Nationale Veiligheid Nr. 62 Brief van de minister van Veiligheid en Justitie Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 juli 2012 Met deze brief

Nadere informatie

Wat is de Cyberdreiging in Nederland?

Wat is de Cyberdreiging in Nederland? Wat is de Cyberdreiging in Nederland? Wat is de rol van Defensie? DS/Directie Plannen Kol ir. Hans Folmer Commandant Taskforce Cyber 11 april 2014 Digitale omgeving 2 De veranderende informatiemaatschappij

Nadere informatie

Evaluatie van het Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme. Plan van aanpak

Evaluatie van het Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme. Plan van aanpak Evaluatie van het Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme Plan van aanpak 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Afbakening 4 1.2.1 Te onderzoeken maatregelen 4 1.2.2 Te betrekken organisaties 7 1.3 Overkoepelende

Nadere informatie

Toespraak bij de lancering van het Defensie Cyber Commando door de Minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert op 25 september 2014 te Den Haag.

Toespraak bij de lancering van het Defensie Cyber Commando door de Minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert op 25 september 2014 te Den Haag. Toespraak bij de lancering van het Defensie Cyber Commando door de Minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert op 25 september 2014 te Den Haag. Let op: Alleen het gesproken woord geldt! De lancering

Nadere informatie

Nieuwe hoofdstructuur bestuursdepartement per 1 juli 2011

Nieuwe hoofdstructuur bestuursdepartement per 1 juli 2011 Nieuwe hoofdstructuur bestuursdepartement per 1 juli 2011 Nieuwe hoofdstructuur bestuursdepartement per 1 juli 2011 Minister Staatssecretaris Secretaris- Generaal plv Secretaris- Generaal Het nieuwe bestuursdepartement

Nadere informatie

Commissie Bestuur & Organisatie. Ontwikkelingen Calamiteitenzorg. 6 november 2007 Margreeth Bosker

Commissie Bestuur & Organisatie. Ontwikkelingen Calamiteitenzorg. 6 november 2007 Margreeth Bosker Commissie Bestuur & Organisatie Ontwikkelingen Calamiteitenzorg 6 november 2007 Margreeth Bosker Inhoud Terrorisme-dreiging Bescherming Vitale Infrastructuur (2001 en 2005) Strategie Nationale Veiligheid

Nadere informatie

SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013

SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013 SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013 In het Slotdocument van het VGS-congres 2013 Gemeentesecretaris in Veiligheid staat een leidraad voor

Nadere informatie

Bijlage 2: Overzicht activiteiten ter versterking communicatie en informatievoorziening in de grensregio s

Bijlage 2: Overzicht activiteiten ter versterking communicatie en informatievoorziening in de grensregio s Bijlage 2: Overzicht activiteiten ter versterking communicatie en informatievoorziening in de grensregio s Introductie Hieronder zijn de verschillende activiteiten beschreven die door de ANVS worden ondernomen

Nadere informatie

Opvolging aanbevelingen (peilmoment augustus 2015)

Opvolging aanbevelingen (peilmoment augustus 2015) Opvolging aanbevelingen (peilmoment augustus 2015) Opgave Ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) Zicht overheden op beschermen burgers en bedrijven (13 november 2014) Aanbeveling uit onderzoek van

Nadere informatie

Quickscan Vitale partnerschappen

Quickscan Vitale partnerschappen Quickscan Vitale partnerschappen Instituut Fysieke Veiligheid Bestuurs- en directieondersteuning Postbus 7010 6801 HA Arnhem Kemperbergerweg 783, Arnhem www.ifv.nl info@ifv.nl 026 355 24 00 Colofon Opdrachtgever:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 29 924 Toezichtsverslagen AIVD en MIVD Nr. 111 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 30 juni 2014 De vaste commissie voor Defensie heeft een

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Ministerie van Veiligheid en Justitie Ministerie van Veiligheid en Justitie > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Directie Financieel- Begroting en Kaderstelling De wnd president van de Algemene Rekenkamer drs. A.P. Visser Lange Voorhout

Nadere informatie

Landelijk Convenant voor Regionale Samenwerkingsafspraken tussen de Drinkwatersector, Veiligheids- en Politieregio s

Landelijk Convenant voor Regionale Samenwerkingsafspraken tussen de Drinkwatersector, Veiligheids- en Politieregio s Landelijk Convenant voor Regionale Samenwerkingsafspraken tussen de Drinkwatersector, Veiligheids- en Politieregio s Partijen A. De veiligheidsregio, vertegenwoordigd door de voorzitter van het bestuur

Nadere informatie

Datum 12 april 2012 Onderwerp Inspectie Openbare Orde en Veiligheid rapport "Follow the Money"

Datum 12 april 2012 Onderwerp Inspectie Openbare Orde en Veiligheid rapport Follow the Money 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen. Informatiemanagement en privacy 21 november 2011

Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen. Informatiemanagement en privacy 21 november 2011 Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen Informatiemanagement en privacy 21 november 2011 Presentatie Privacy Binnen het programma doorontwikkeling veiligheidshuizen is Privacy een belangrijk onderwerp.

Nadere informatie

Convenant drinkwater tussen Evides, Brabant Water, Politie Zeeland en Veiligheidsregio Zeeland

Convenant drinkwater tussen Evides, Brabant Water, Politie Zeeland en Veiligheidsregio Zeeland Convenant drinkwater tussen Evides, Brabant Water, Politie Zeeland en Veiligheidsregio Zeeland Partijen A. De veiligheidsregio Zeeland, vertegenwoordigd door de voorzitter van het bestuur van de veiligheidsregio

Nadere informatie

Security Operations Center. CISO: Bob van Graft

Security Operations Center. CISO: Bob van Graft Security Operations Center CISO: Bob van Graft OPENING De digitale toekomst van Nederland is in het geding Onderwijs en bedrijfsleven geven te weinig aandacht aan cybersecurity Het is van groot belang

Nadere informatie

Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken. Beschrijving

Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken. Beschrijving Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Introductiefilmpje Informatieveiligheid bestuurders

Introductiefilmpje Informatieveiligheid bestuurders Introductiefilmpje Informatieveiligheid bestuurders INFORMATIEVEILIGHEID een uitdaging van ons allemaal Henk Wesseling Taskforce Bestuur & Informatieveiligheid Dienstverlening Geïnitieerd door minister

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG NCTV Programma Dreigingen en Capaciteiten Postbus 20011 2500 EA Den

Nadere informatie

DNB Business Continuity en Crisis Management Seminar

DNB Business Continuity en Crisis Management Seminar DNB Business Continuity en Crisis Management Seminar 26-11-2014 Henrick Bos kolonel Kmar Bestuursstaf Defensie Alg projectleider veiligheid NSS Secr NSS DG-overleg Adj secr MC NSS Waar, wanneer, wie? Locatie

Nadere informatie

111 e iii 0 Grootschalige publieksevenementen en Nationale Evenementen

111 e iii 0 Grootschalige publieksevenementen en Nationale Evenementen Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Ministerie van Veiligheid en Justitie Dep. VERTROUWELIJK 111 e iii 0 Grootschalige publieksevenementen en Nationale Evenementen De NCTV ziet het

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de

Nadere informatie

10159/17 mak/gra/fb 1 DG D 1C

10159/17 mak/gra/fb 1 DG D 1C Raad van de Europese Unie Brussel, 12 juni 2017 (OR. en) 10159/17 ENFOPOL 301 PROCIV 54 RESULTAAT BESPREKINGEN van: d.d.: 8 juni 2017 aan: het secretariaat-generaal van de Raad de delegaties nr. vorig

Nadere informatie

Crisisbeheersing in het onderwijs. Prof. Dr. Rob de Wijk HCSS/Universiteit Leiden

Crisisbeheersing in het onderwijs. Prof. Dr. Rob de Wijk HCSS/Universiteit Leiden Crisisbeheersing in het onderwijs Prof. Dr. Rob de Wijk HCSS/Universiteit Leiden Turbulente tijden Mondiale veranderingen leiden tot onzekerheid (Brexit, Trump) Crises rond Europa leiden tot vluchtelingenstromen

Nadere informatie

Samenvatting projectplan Kwaliteit en Vergelijkbaarheid

Samenvatting projectplan Kwaliteit en Vergelijkbaarheid Projectdoelstellingen resultaten De doelstelling van het project Kwaliteit en is het vergroten van het lerend vermogen van de veiligheidsregio s en het verbeteren van de samenwerking. Door kwaliteitszorg

Nadere informatie

Samenvatting projectplan continuïteit van de samenleving

Samenvatting projectplan continuïteit van de samenleving In deze memo wordt een samenvatting gegeven van het projectplan zoals dat in concept gereed is gekomen. Het beschrijft de resultaten en aanpak zoals die momenteel wordt voorgesteld. In afstemming met veiligheidsregio

Nadere informatie

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding α Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding Postadres: Postbus 16950, 2500 BZ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres Oranjebuitensingel

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20001 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Minister-President Binnenhof 19 2513 AA Den Haag Postbus 20001 2500

Nadere informatie

Als wij nu de systemen dicht zetten, waar zeg ik dan ja tegen?

Als wij nu de systemen dicht zetten, waar zeg ik dan ja tegen? Als wij nu de systemen dicht zetten, waar zeg ik dan ja tegen? Thijs Breuking, voorzitter CMT WUR & lid RvB, Oefening OZON, 4-10-2016 Ervaringen en inzichten cybercrisismanagement 9 februari 2017 Frank

Nadere informatie

Begeleidende samenvatting en advies behorende bij de. Concept Rapportage Regionaal Risicoprofiel

Begeleidende samenvatting en advies behorende bij de. Concept Rapportage Regionaal Risicoprofiel Begeleidende samenvatting en advies behorende bij de Concept Rapportage Regionaal Risicoprofiel 1. Inleiding 1.1 Veiligheidsregio Drenthe en het Regionaal risicoprofiel De Veiligheidsregio Drenthe heeft

Nadere informatie

Samenvatting projectplan Versterking bevolkingszorg

Samenvatting projectplan Versterking bevolkingszorg Aanleiding en projectdoelstellingen Aanleiding In 2011 werd door de (toenmalige) portefeuillehouder Bevolkingszorg in het DB Veiligheidsberaad geconstateerd dat de nog te vrijblijvend door de gemeenten

Nadere informatie

Informatiebeveiliging En terugblik op informatiebeveiliging 2016

Informatiebeveiliging En terugblik op informatiebeveiliging 2016 Informatiebeveiliging 2017 En terugblik op informatiebeveiliging 2016 Missie Waken over betrouwbaarheid, integriteit en beschikbaarheid van de gegevens waarvoor de gemeente verantwoordelijk is. Voldoen

Nadere informatie

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing. Netwerkkaart 10 Terrorisme

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing. Netwerkkaart 10 Terrorisme Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Netwerkkaart 10 Terrorisme 10 Terrorisme Voor internetveiligheid: zie Bestuurlijke Netwerkkaart telecommunicatie en internet Versie 2017 Crisistypen terroristische

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 16950 2500 BZ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 16950 2500 BZ Den Haag www.nctv.nl

Nadere informatie

VOORBLAD RAADSVOORSTEL

VOORBLAD RAADSVOORSTEL VOORBLAD RAADSVOORSTEL ONDERWERP Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid Middelsee Gemeenten 2010-2014. VOORSTEL Wij stellen u voor bijgevoegde Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid Middelsee Gemeenten 2010-2014

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 200 20 30 82 Nationale Veiligheid Nr. 2 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

Doorontwikkeling Bevolkingszorg Zaanstreek- Waterland 2016

Doorontwikkeling Bevolkingszorg Zaanstreek- Waterland 2016 Doorontwikkeling Bevolkingszorg Zaanstreek- Waterland 2016 Inleiding Bevolkingszorg ten tijde van een crisis of calamiteit zet zich in voor die mensen die betrokken zijn en die niet in staat zijn zichzelf

Nadere informatie

Actieplan radicalisering en polarisatie

Actieplan radicalisering en polarisatie Actieplan radicalisering en polarisatie gemeente Eindhoven VB - Veiligheid en Bestuur, VH - Veiligheid Sociaal Domein Support, Programmering, Ontwikkeling & Kwaliteit mei 2015 Colofon Uitgave Gemeente

Nadere informatie

Evaluatie oefening Voyager

Evaluatie oefening Voyager Aan de voorzitter van de Tweede Kamer Inlichtingen H.J. Albert T 070-4266028 F Uw kenmerk Onderwerp Evaluatie oefening Voyager 1 van 8 Aantal bijlagen 0 Als coördinerend minister voor crisisbeheersing

Nadere informatie

In deze brief informeer ik u over diverse met elkaar samenhangende ontwikkelingen die tot doel hebben onze samenleving nog beter te beschermen.

In deze brief informeer ik u over diverse met elkaar samenhangende ontwikkelingen die tot doel hebben onze samenleving nog beter te beschermen. 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Orkanen Irma, José en Maria op de BES-eilanden. Plan van aanpak Incidentonderzoek

Orkanen Irma, José en Maria op de BES-eilanden. Plan van aanpak Incidentonderzoek Orkanen Irma, José en Maria op de BES-eilanden Plan van aanpak Incidentonderzoek 1 Aanleiding 3 2 Onderzoeksvraag 4 3 Onderzoeksmethode 6 2 1 De Inspectie houdt toezicht op de brandweer en de rampenbestrijding

Nadere informatie

II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING

II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING 2. VERSTEVIGING VAN RISICOMANAGEMENT Van belang is een goed samenspel tussen het bestuur, de raad van commissarissen en de auditcommissie, evenals goede communicatie met

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 16950 2500 BZ Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 16950 2500 BZ Den Haag www.nctv.nl

Nadere informatie

Is er een standaard oplossing voor Cyber Security?

Is er een standaard oplossing voor Cyber Security? Is er een standaard oplossing voor Cyber Security? Jaarcongres ECP 15 november 2012 Douwe Leguit Nationaal Cyber Security Centrum Wat staat u te wachten? Deagenda Trends Casuïstiek Uitdagingen Nationaal

Nadere informatie

Samenwerking aanpak verzekeringsfraude en gerelateerde criminaliteit

Samenwerking aanpak verzekeringsfraude en gerelateerde criminaliteit Samenwerking aanpak verzekeringsfraude en gerelateerde criminaliteit Kaderconvenant Samenwerking aanpak verzekeringsfraude en gerelateerde criminaliteit Vertrouwelijk 1 Alleen voor intern gebruik De partijen:

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Datum

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 2340 Vragen van de leden

Nadere informatie

4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden. 4.3 Het toepassingsgebied van het milieumanagementsystee m vaststellen

4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden. 4.3 Het toepassingsgebied van het milieumanagementsystee m vaststellen 4 Context van de organisatie 4 Milieumanagementsysteemeisen 4.1 Inzicht in de organisatie en haar context 4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden 4.3 Het toepassingsgebied

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Bergkamp (D66) over de aanpak van pgb-fraude (persoonsgebonden budget) (2013Z07932).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Bergkamp (D66) over de aanpak van pgb-fraude (persoonsgebonden budget) (2013Z07932). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Welkom op dit symposium met de pakkende titel Cybercrime, de digitale vijand voor ons allen.

Welkom op dit symposium met de pakkende titel Cybercrime, de digitale vijand voor ons allen. Speech Erik Akerboom, Secretaris-generaal Ministerie van Defensie Symposium KVNRO Cybercrime, de digitale vijand voor ons allen Donderdag 20 november, KMA te Breda Dames en heren, Welkom op dit symposium

Nadere informatie

Wat is Cyber Security Management? 3 oktober 2014. ISA / Hudson Cybertec Arjan Meijer Security Consultant

Wat is Cyber Security Management? 3 oktober 2014. ISA / Hudson Cybertec Arjan Meijer Security Consultant Wat is Cyber Security Management? 3 oktober 2014 ISA / Hudson Cybertec Arjan Meijer Security Consultant 1 Agenda Introductie spreker / ISA 3 pijlers van security IT versus OT Cyber Security Management

Nadere informatie

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten.

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten. BELEIDSPLAN 2011-2015 VEILIGHEIDSREGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT Bijlage 3. Sturing en organisatie De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband

Nadere informatie

2 3 MEI 28H. uw kenmerk. ons kenmerk. Lbr. 14/042

2 3 MEI 28H. uw kenmerk. ons kenmerk. Lbr. 14/042 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad 2 3 MEI 28H Vereniging van Nederlandse Gemeenten informatiecentrum tel. (070) 373 8393 uw kenmerk bījlage(n) betreft Voortgang Informatieveiligheid ons

Nadere informatie

HOOGTEPUNTEN MILJOENENNOTA

HOOGTEPUNTEN MILJOENENNOTA HOOGTEPUNTEN MILJOENENNOTA Blog van Floor Lekkerkerker Van GBA tot DIGID, van identiteitsfraude tot ICT bij de Politie, het blijkt dat de overheid blijft vernieuwen met ICT, ook (juist?) in deze tijden

Nadere informatie

Aan de commissie: Algemeen bestuur en middelen Datum vergadering: 22 maart 2007 Agendapunt: Aan de Raad. Made, 13 februari 2007

Aan de commissie: Algemeen bestuur en middelen Datum vergadering: 22 maart 2007 Agendapunt: Aan de Raad. Made, 13 februari 2007 Aan de Raad Made, 13 februari 2007 Aan de commissie: Algemeen bestuur en middelen Datum vergadering: 22 maart 2007 Agendapunt: Raadsvergadering: 12 april 2007 Onderwerp: Diagnose Integrale Veiligheid gemeente

Nadere informatie

3. Corendon Dutch Airlines, te dezen vertegenwoordigd door de Managing Director,

3. Corendon Dutch Airlines, te dezen vertegenwoordigd door de Managing Director, Convenant tussen de Staat der Nederlanden, KLM, Corendon Dutch Airlines en TUIfly en de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers inzake het nationaal borgen van het delen van dreigingsinformatie tussen

Nadere informatie

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming Continu veiliger

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming Continu veiliger Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming Continu veiliger Continu veiliger De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) ziet er op toe dat de nucleaire veiligheid en

Nadere informatie

Gezamenlijke agenda op het gebied van ICT veiligheidsbeleid.

Gezamenlijke agenda op het gebied van ICT veiligheidsbeleid. BIJLAGE Gezamenlijke agenda op het gebied van ICT veiligheidsbeleid. De gezamenlijke agenda is nooit af. Dit komt deels door het dynamische karakter van de ICT sector, waarin markt- en technologische ontwikkelingen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF INTERGEMEENTELIJKE CRISISORGANISATIE I VIJFDE EDITIE I mei 2013

NIEUWSBRIEF INTERGEMEENTELIJKE CRISISORGANISATIE I VIJFDE EDITIE I mei 2013 NIEUWSBRIEF INTERGEMEENTELIJKE CRISISORGANISATIE I VIJFDE EDITIE I mei 2013 Beste medewerkers van Bevolkingszorg Kennemerland, Hierbij ontvangen jullie een nieuwe editie van de nieuwsbrief van Bevolkingszorg

Nadere informatie

Ons kenmerk z

Ons kenmerk z Autoriteit Persoonsgegevens Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag Prins Clauslaan 60, 2595 AJ Den Haag T 070 8888 500 - F 070 8888 501 autoriteitpersoonsgegevens.nl Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 22 Den Haag

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 22 Den Haag Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 22 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.minbuza.nl Contactpersoon Pauline Eizema T 0031 70 348

Nadere informatie

Onderzoek naar de Dienst Bewaken en Beveiligen. Hoe worden mogelijke integriteitsschendingen bij de DBB voorkomen en/of bestreden?

Onderzoek naar de Dienst Bewaken en Beveiligen. Hoe worden mogelijke integriteitsschendingen bij de DBB voorkomen en/of bestreden? Onderzoek naar de Dienst Bewaken en Beveiligen Hoe worden mogelijke integriteitsschendingen bij de DBB voorkomen en/of bestreden? 1 Aanleiding 3 2 Afbakening 4 3 Doel- en probleemstelling 5 3.1 Doelstelling

Nadere informatie