Acta. Hoofdstuk XII. van de Generale Synode Amersfoort-Centrum 2005 van de Gereformeerde Kerken in Nederland. Relatie tot de Overheid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Acta. Hoofdstuk XII. van de Generale Synode Amersfoort-Centrum 2005 van de Gereformeerde Kerken in Nederland. Relatie tot de Overheid"

Transcriptie

1 Acta van de Generale Synode Amersfoort-Centrum 2005 van de Gereformeerde Kerken in Nederland Hoofdstuk XII Relatie tot de Overheid

2 Het auteursrecht van deze tekst berust hetzij bij de auteur, hetzij bij de Gereformeerde Kerken in Nederland. Voor alle zaken het auteursrecht betreffend kan contact opgenomen worden met het deputaatschap Generaal-synodale publicaties via: Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in wat voor vorm of op wat voor manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende, behoudens de uitzonderingen bij de wet gesteld. 2 Acta Generale Synode Amersfoort-Centrum 2005

3 Acta van de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland, samengekomen te Amersfoort-Centrum op zaterdag 12 maart 2005 Hoofdstuk 12 Relatie tot de overheid Artikel Rapport deputaten voor de relatie kerk en overheid (RKO) Voorstel: deputaten RKO Materiaal: rapport van deputaten voor de relatie kerk en overheid; brief van de Gereformeerde Kerk te Bedum d.d. 11 februari 2005, waarin instemming wordt betuigd met het rapport van deputaten; brief van de kerk te Amersfoort-Zuid, ongedateerd, waarin wordt gevraagd a. b. c. d. e. meer aandacht te geven aan de participatie van de kerken in het maatschappelijk debat en het tonen van maatschappelijke betrokkenheid; christenvrouwen te betrekken in het werk van het deputaatschap; het deputaatschap nieuw samen te stellen uit een evenwichtige vertegenwoordiging van de bestaande gereformeerde maatschappelijke organisaties; de voorzitter van het deputaatschap 'het gezicht' naar de overheid te laten zijn; een actief beleid te voeren om de maatschappelijke betrokkenheid van onze kerkgemeenschap te stimuleren. Besluit 1: Besluit 2: deputaten hartelijk dank te zeggen voor de uitvoering van hun opdrachten en hen te dechargeren onder goedkeuring van hun beleid. a. b. c. d. e. f. opnieuw deputaten te benoemen met de opdracht: hetzij op verzoek van de overheid, hetzij op verzoek vanuit de kerken, hetzij op eigen initiatief zich tot de overheid te richten over publieke zaken die overal in ons land de dienst van de kerk (art. 27 KO), of het leven als christen raken. Indien niet op het bijeenkomen van de generale synode kan worden gewacht, dienen deputaten de kerken van al zulke reacties in kennis te stellen; op uitnodiging van de overheid de kerken te vertegenwoordigen bij officiële plechtigheden en in bijzondere gevallen, ook zonder uitdrukkelijke uitnodiging van de overheid, de kerken te vertegenwoordigen in samenkomsten met een nationaal karakter, voor zover de aanwezigheid bij deze gelegenheden verenigbaar is met de kerkelijke verantwoordelijkheid en de christelijke levensstijl en schriftelijk te verantwoorden aan de uitnodigende instantie waarom in voorkomend geval niet op een uitnodiging kan worden ingegaan; namens de kerken gelukwensen of betuigingen van deelneming bij vreugde of rouw het Koninklijk Huis betreffende over te brengen en de vertegenwoordiging van de kerken op koninklijke recepties voor te bereiden en uit te voeren, behalve wanneer de generale synode bijeen is. de kerken te informeren over stukken die van de overheid bij hen inkomen en bestemd zijn voor de kerken of anderszins van belang zijn voor de kerken en over maatregelen of voornemens van de overheid en uitspraken van de rechterlijke macht die de dienst van de kerk en/of het leven als christen raken; de Gereformeerde Kerken in Nederland te vertegenwoordigen in het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) en daarover contact te houden met deputaten geestelijke verzorging militairen; hun werkzaamheden, met inbegrip van het lidmaatschap van het CIO, te verrichten binnen het vastgestelde budget, dat separaat zal worden toegezonden; Gereformeerde Kerken in Nederland 3

4 g. van hun arbeid rapport uit te brengen aan de eerstvolgende generale synode en hun rapport uiterlijk drie maanden voor het begin van de volgende generale synode aan de kerken toe te zenden. Besluit 3: Besluit 4: Besluit 5: de relatie kerk en overheid dient in deze vorm bestendigd te blijven. de voorzitter van de laatst gehouden generale synode te benoemen als titulair voorzitter van deputaten voor de relatie met de overheid en hem de bevoegdheid te geven, in overleg met de andere deputaten, deel te nemen aan het publieke debat zoals dat het CIO voor ogen staat en eventueel ook tot publieke standpuntbepaling namens onze kerken te komen. voor het opereren in het maatschappelijke debat is het belangrijk dat onze kerken een 'gezicht' hebben, dat namens de kerken zaken aan de orde kan stellen of op de agenda plaatsen. de kerken op te roepen zich te bezinnen op relevante maatschappelijke en culturele ontwikkelingen en/of actueel beleid van de Nederlandse overheid met het oogmerk om kerken en kerkleden te aan te moedigen tot het op een christelijke manier betrokken zijn bij de maatschappij, en de deputaten voor de relatie kerk en overheid te machtigen de kerken daartoe te ondersteunen door, desgewenst samen met andere deputaatschappen, congressen, symposia en hoorzittingen te organiseren. om te bevorderen dat de kerk zichtbaar is en als relevant wordt aangemerkt in de Nederlandse samenleving, is het nuttig een bezinning in onze kerken op gang te brengen c.q. te versterken voor wat betreft het functioneren van de kerk en haar leden in de samenleving. deputaten opdracht te geven de kerken en kerkleden te stimuleren in het op christelijke wijze betrokken zijn in de maatschappij, in het contact met plaatselijke en regionale overheden door eenmaal per drie jaar regionale bezinningsavonden te organiseren waar gevoelens en gedachten over culturele en maatschappelijke ontwikkelingen en tendensen in de samenleving kunnen worden besproken. de plaatselijke kerken dienen, gelet op de politieke en maatschappelijke ontwikkelingen, gestimuleerd te worden hun plek in het maatschappelijke veld nadrukkelijk in te nemen, om te voorkomen dat zij 'onzichtbaar' worden. Presentatie Op 15 april presenteren de deputaten hun rapport. Een van de saillante punten daaruit is de deelname in het door de premier in gang gezette debat over normen en waarden middels het zogenoemde Woerdens beraad. Het resultaat daarvan is het rapport Gerechtigheid en Welzijn. Ook is commentaar gegeven op het rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) over het onderwerp normen en waarden. Daarin wordt met geen woord over de kerken gerept. Deputaten proberen ook de plaatselijke kerken te dienen met deze stukken, zodat daar ook deelgenomen kan worden aan het maatschappelijk debat. Regionale bezinningsavonden kunnen dit proces ondersteunen. Deputaten noemen het een voorrecht dat de kerk vertegenwoordigd is bij tal van activiteiten. Tevens dringen ze er op aan, nu er een ontwikkeling op gang komt waarin de kerken weer een rol van 4 Acta Generale Synode Amersfoort-Centrum 2005

5 betekenis kunnen spelen, de GKv een gezicht te geven. Ze stellen daarom voor de preses van de synode te benoemen tot voorzitter van het deputaatschap. Bespreking Aanwezig zijn bij de bespreking van deputaten mr. drs. B. Koelewijn en drs. J.P. de Vries. Bij de bespreking van besluit 3 verlaat de preses de vergadering. De assessor neemt de leiding over. Deputaten geven aan dat dit besluit niet het karakter heeft van een moeten, maar wel van het aangrijpen van een kans. Steeds meer krijgen de kerken de gelegenheid deel te nemen aan het maatschappelijk debat. In zo n situatie is het belangrijk dat de kerken een gezicht krijgen, een aanspreekpunt voor de pers, een vertegenwoordiging bij belangrijke evenementen die herkenbaar is. De preses van de synode is daarvoor de aangewezen man. Welke plaats de preses inneemt binnen het deputaatschap RKO is voor deputaten minder relevant. De voorgestelde wijziging in titulair voorzitter nemen ze daarom graag over. Ds. Leeftink dient een tegenvoorstel in waarin gevraagd wordt om het moderamen als commissie vertegenwoordiging toe te voegen aan deputaten K&O, naar analogie van de gewoonte bij de CGK. Deputaten ontraden dit. K&O krijgt daardoor een soort kerstboomstructuur, waar van alles onder hangt. Indien de voorzitter om een of andere reden niet aanspreekbaar is of verhinderd, kan een van de andere leden van het deputaatschap zijn taak overnemen. Het tegenvoorstel wordt met 2 stemmen voor en 32 tegen verworpen. Besluit 3 komt daarna apart in stemming en wordt met 32 stemmen voor en 2 tegen aangenomen. Hierna neemt de preses de leiding van de vergadering weer op zich, er zijn verbazing over uitsprekend dat juist een gezicht met een lui oog het gezicht van de kerken gaat worden de komende drie jaar. De overige punten vragen weinig bespreking. Gevraagd wordt naar de criteria voor de vertegenwoordiging bij officiële gelegenheden. Deputaten antwoorden dat dat in goed overleg onderling wordt bepaald. De lijn die in het verleden wel gevolgd is om niet in te gaan op uitnodigingen voor (kerk)diensten waar je inhoudelijk niet achter kunt staan is begin jaren negentig verlaten. We maken deel uit van deze samenleving, laten we dat niet vergeten. Het is onhoffelijk om een uitnodiging niet te aanvaarden en het getuigt van weinig respect om op voorhand al op inhoudelijke gronden de uitnodiging af te wijzen. Bovendien ligt er ook hier voor de kerken een kans: je kunt desgevraagd je eigen verhaal kwijt. Aanwezigheid betekent niet dat je de inhoud voor je rekening neemt. Criteria opstellen heeft weinig zin. Die vragen in de praktijk om toepassing en uitleg en voegen weinig toe aan de gesignaleerde problematiek. Bij besluit 4 en 5 benadrukken deputaten het belang van de aanwezigheid van de kerken in de politiek, zowel landelijk (met name besluit 3) als ook plaatselijk (besluit 4). Voor ons als leden van de vrijgemaakte kerken is het misschien duidelijk dat organisaties als de Christenunie en de Stichting Mandaat vanuit de kerken praten, voor de gewone Nederlanders zijn dat politieke organisaties. De kerk heeft een status sui generis. Zij zelf moet spreken en haar eigen inbreng hebben in de maatschappij. De overige voorstellen van deputaten worden met algemene stemmen aanvaard. Artikel Benoeming deputaten voor de relatie kerk en overheid Op voordracht van het moderamen benoemt de synode de volgende deputaten voor de relatie kerk en overheid: primi aftredend secundi J. Cordia, Bunschoten 2008 P.P.H. Waterval,Krimpen a/d IJssel J. Haveman, Hattem 2011 T. Stelpstra, Beilen B. Koelewijn (s), Rijssen 2011 Mevr. M. Koole, Amsterdam 2014 P. Niemeijer, Den Helder 2008 H.E. Nieuwenhuis, Ermelo 2014 A. Slob, Zwolle 2011 C.P. Voorberg, Hardinxveld-Giessendam 2008 Gereformeerde Kerken in Nederland 5

6 Inhoudsopgave Artikel 168 Rapport deputaten voor de relatie kerk en overheid 3 Artikel 169 Benoeming deputaten voor de relatie kerk en overheid 5 Inhoudsopgave 6 6 Acta Generale Synode Amersfoort-Centrum 2005

KERKORDE ORDINANTIES. van de Protestantse Kerk in Nederland

KERKORDE ORDINANTIES. van de Protestantse Kerk in Nederland KERKORDE en ORDINANTIES van de Protestantse Kerk in Nederland KERKORDE VAN DE PROTESTANTSE KERK IN NEDERLAND (versie maart 2015) INHOUDSOPGAVE KERKORDE VAN DE PROTESTANTSE KERK IN NEDERLAND... 3 ORDINANTIE

Nadere informatie

Acta. Bijlage XI - III. van de Generale Synode Amersfoort-Centrum 2005 van de Gereformeerde Kerken in Nederland

Acta. Bijlage XI - III. van de Generale Synode Amersfoort-Centrum 2005 van de Gereformeerde Kerken in Nederland Acta van de Generale Synode Amersfoort-Centrum 2005 van de Gereformeerde Kerken in Nederland Bijlage XI - III Rapport Deputaten Zending, Hulpverlening en Training Woord vooraf Zendingswerk is kerkenwerk.

Nadere informatie

Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie

Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie Inhoud Ik heb een klacht! wat nu? Inleiding 2 Wat is een klacht? 3 Wat doet u met een klacht? 3 Werkwijze klachtencommissie Woonstichting

Nadere informatie

HERSTELD HERVORMDE KERK. Ordinantie 16

HERSTELD HERVORMDE KERK. Ordinantie 16 HERSTELD HERVORMDE KERK Ordinantie 16 In tweede lezing vastgesteld door de generale synode op 15 en 16 juni 2012 16. Ordinantie voor de kerkelijke financiën en goederen I Het college van kerkvoogden Artikel

Nadere informatie

ACTA VAN DE GENERALE SYNODE VAN DE GEREFORMEERDE KERKEN IN NEDERLAND, SAMENGEKOMEN TE ENSCHEDE OP12 JULI 1955

ACTA VAN DE GENERALE SYNODE VAN DE GEREFORMEERDE KERKEN IN NEDERLAND, SAMENGEKOMEN TE ENSCHEDE OP12 JULI 1955 ACTA VAN DE GENERALE SYNODE VAN DE GEREFORMEERDE KERKEN IN NEDERLAND, SAMENGEKOMEN TE ENSCHEDE OP12 JULI 1955 De raad van de Gereformeerde Kerk te Enschede heeft op maandag Bidstond 11 juli 1955 om 8 uur

Nadere informatie

GOVERNANCE HANDBOEK. 2 december 2014

GOVERNANCE HANDBOEK. 2 december 2014 GOVERNANCE HANDBOEK 2 december 2014 Governance-handboek Vestia Inhoudsopgave Inleiding op Governance-handboek Vestia Extern toezichtskader 01. Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH) 02. AedesCode 03.

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Voorwoord... 2. Solidamentum... 3. Logo Solidamentum... 4. Statuten... 5. Huishoudelijk reglement... 19

Voorwoord... 2. Solidamentum... 3. Logo Solidamentum... 4. Statuten... 5. Huishoudelijk reglement... 19 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Solidamentum... 3 Logo Solidamentum... 4 Statuten... 5 Huishoudelijk reglement... 19 Huishoudelijk reglement met betrekking tot de kringen... 23 Huishoudelijk reglement Fundamenteel...

Nadere informatie

De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars

De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars Een kwalitatief

Nadere informatie

Agendapunt 4 Voorstel Gedragscode voor ChristenUnie-politici. Pagina 1 van 12

Agendapunt 4 Voorstel Gedragscode voor ChristenUnie-politici. Pagina 1 van 12 Inleiding Naar aanleiding van gerezen vragen over het declaratiegedrag van politieke vertegenwoordigers, heeft het Landelijk Bestuur besloten dat er een ethische en financiële gedragscode moet komen voor

Nadere informatie

Gedragscode Protocol Social Media Omgaan met de media

Gedragscode Protocol Social Media Omgaan met de media Gedragscode Protocol Social Media Omgaan met de media 2 Inhoudsopgave Gedragscode Nordwin College 3 Bijlage A: gedragscode voor het gebruik van elektronische media 9 Bijlage B: omschrijving van ongewenst

Nadere informatie

F.A.L. Polsbroek, E.R.R. Pengel, A.J.M. Scholten* M. Haak*, P. Visser Y.N. de Baaij, J.A. Jägers, F.J. Mulder, H.M. Wielage*

F.A.L. Polsbroek, E.R.R. Pengel, A.J.M. Scholten* M. Haak*, P. Visser Y.N. de Baaij, J.A. Jägers, F.J. Mulder, H.M. Wielage* CONCEPTNOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 25 maart 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig:

Nadere informatie

Voorstellen van het generale college voor de kerkorde ter behandeling in enige lezing

Voorstellen van het generale college voor de kerkorde ter behandeling in enige lezing Aanpassingen van de generale regelingen voortvloeiend uit de evaluatie van de kerkorde alsmede enige nagekomen en technische aanpassingen in eerder voorgelegde teksten. Voorstellen van het generale college

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de "Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging" per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010

Huishoudelijk Reglement van de Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010 Huishoudelijk Reglement van de "Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging" per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010 1 Gewoon lidmaatschap. Artikel 1. Zij die als gewoon lid tot de vereniging willen toetreden

Nadere informatie

Diaconie van de Protestantse Gemeente in Sneek.

Diaconie van de Protestantse Gemeente in Sneek. Diaconie van de Protestantse Gemeente in Sneek. Beleidsplan 2015-2016. Pagina 1 van 9 Voorwoord Het Beleidsplan 2015-2016 is evenals dat van voorgaande jaren geen opsomming van taken van de diaconie. Dit

Nadere informatie

Studievereniging A Eskwadraat

Studievereniging A Eskwadraat Statuten en Huishoudelijk Reglement van Studievereniging A Eskwadraat Opgesteld door de StatutenwijzigingsCommissie: Fieke Dekkers Tejo Fokkinga Marco Kouwenhoven Roelof Ruules September 1996 inclusief

Nadere informatie

Gedragscode integriteit. Gedragscode Integriteit

Gedragscode integriteit. Gedragscode Integriteit Gedragscode Integriteit Voorwoord Missie en kernwaarden Thuisvester wil zich graag profileren als een maatschappelijk en klantgericht ondernemer met als doel het woon- en leefklimaat te verbeteren. Thuisvester

Nadere informatie

ZAYAZ en integriteit: Wees verstandig, bij twijfel niet inhalen

ZAYAZ en integriteit: Wees verstandig, bij twijfel niet inhalen ZAYAZ en integriteit: Wees verstandig, bij twijfel niet inhalen 1. Inleiding Integriteit, gedragsregels, spelregels. Wat mag er wel en wat mag er niet? Hoe behoor je je te gedragen en hoe niet? Waar liggen

Nadere informatie

ORDINANTIE 11 DE VERMOGENSRECHTELIJKE AANGELEGENHEDEN

ORDINANTIE 11 DE VERMOGENSRECHTELIJKE AANGELEGENHEDEN ORDINANTIE 11 DE VERMOGENSRECHTELIJKE AANGELEGENHEDEN I. DE VERMOGENSRECHTELIJKE AANGELEGENHEDEN VAN DE GEMEENTE Artikel 1. Algemeen 1. De zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente

Nadere informatie

Borgen van de kwaliteit van EVC-trajecten.

Borgen van de kwaliteit van EVC-trajecten. Borgen van de kwaliteit van EVC-trajecten. Advies aan het Kenniscentrum EVC. Hans Koole, november 2009 Hans Koole B.V. Bruggenbouwer Onderwijs Bedrijfsleven Inhoudsopgave Managementsamenvatting 1. Inleiding

Nadere informatie

Hoe richt je een belangenvereniging op?

Hoe richt je een belangenvereniging op? Hoe richt je een belangenvereniging op? Dd. 2 november 2006 Elk begin is moeilijk, maar vele handen maken licht werk, als het goed gecoördineerd wordt. 1 Inleiding en inhoudsopgave De Stichting Platform

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam. Stadsdeel Nieuw-West. Gezien de voordracht van het dagelijks bestuur van 14 februari 2012

Gemeente Amsterdam. Stadsdeel Nieuw-West. Gezien de voordracht van het dagelijks bestuur van 14 februari 2012 Bezoekadres Pieter Calandlaan 1 1065 KH Amsterdam Gemeente Amsterdam Stadsdeel Nieuw-West Postbus 2003 1000 CA Amsterdam Telefoon 14 020 Fax 020 253 6009 www.nleuwwest.amsterdam.nl Datum 25-04-2012 Reg.nr./DECOS

Nadere informatie

De bijzondere curator, een lot uit de loterij?

De bijzondere curator, een lot uit de loterij? De bijzondere curator, een lot uit de loterij? Adviesrapport over waarborging van de stem en de belangen van kinderen in de praktijk Onderzoeksteam Mevrouw mr. drs. N. van der Bijl Mevrouw drs. M.E. Van

Nadere informatie

Eerste Congreskrant. Najaarscongres 9 en 10 november 2013. Leeuwarden

Eerste Congreskrant. Najaarscongres 9 en 10 november 2013. Leeuwarden Eerste Congreskrant Najaarscongres 9 en 10 november 2013 Leeuwarden Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 4 Procedures Congres/Oproepen... 5 Vacatures... 7 Internationaal Vertegenwoordiger... 7

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

STATUTEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT

STATUTEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT STATUTEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT Heden, één en dertig januari tweeduizend één, verscheen voor mij, Jacobus Cornelis Gerard ten Brink, notaris te Dieren (gemeente Rheden): de heer mr Björn Niels van

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering op 7 mei 2011 Lokatie: Klein Vogelenzang in het Pinetum Blijdestein Van der Lindenlaat 125 1200 AA te Hilversum

Algemene Ledenvergadering op 7 mei 2011 Lokatie: Klein Vogelenzang in het Pinetum Blijdestein Van der Lindenlaat 125 1200 AA te Hilversum Jaargang 16, Nr. 2 April 2011 Inhoud www.verkeersslachtoffer.nl pag. Voorwoord van het bestuur 2 Bestuur VVS 3 Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 4 Concept agenda ALV op zaterdag 7 mei 2011

Nadere informatie

13. Ordinantie voor het pastoraat

13. Ordinantie voor het pastoraat 13. Ordinantie voor het pastoraat I. De pastorale werkzaamheden Artikel 1 Het onderscheid in de pastorale werkzaamheden 1. De pastorale werkzaamheden der predikanten worden onderscheiden in gewone, buitengewone

Nadere informatie

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners juni 2004, oktober 2005, september 2011 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Begripsbepalingen... 4 1.3 Versiehistorie... 4 2. Naleving en

Nadere informatie

Richtlijn omgaan met het verzoek om hulp bij zelfdoding door patiënten met een psychiatrische stoornis

Richtlijn omgaan met het verzoek om hulp bij zelfdoding door patiënten met een psychiatrische stoornis Richtlijn omgaan met het verzoek om hulp bij zelfdoding door patiënten met een psychiatrische stoornis Richtlijn omgaan met het verzoek om hulp bij zelfdoding door patiënten met een psychiatrische stoornis

Nadere informatie