Betreft: Rapportage werkzaamheden deputaatschap Documentatie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Betreft: Rapportage werkzaamheden deputaatschap Documentatie"

Transcriptie

1 Aan: De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland p/a De Gereformeerde Kerk Groningen B. de Roos, scriba Kraanvogelstraat BS Groningen Van: Deputaten Documentatie p/a J. Bos, secretaris Doddegras BM Rotterdam Datum: 17 juli 2014 Betreft: Rapportage werkzaamheden deputaatschap Documentatie Geachte broeders, De Generale Synode van Hasselt 2011 heeft in oktober 2012 het deputaatschap Documentatie ingesteld, waarin werden benoemd de brs. J. Bos, J. Bruijn, N.R. Hoving en T.M. de Marie. Hiermee ontvangt u het rapport over de door ons verrichte werkzaamheden. In totaal hebben wij 8 keer vergaderd. Binnen het deputaatschap zijn de taken als volgt verdeeld: voorzitter: br. Bruijn; secretaris: br. Bos; penningmeester: br. Hoving; algemeen adjunct: br. De Marie. Aangezien documentatie een nieuw te ontwikkelen gebied betreft binnen De Gereformeerde Kerken, en bovendien de instructie voor het deputaatschap ons inziens niet geheel eenduidig bleek te zijn, was er overleg nodig over wat ons te doen stond. In punt 3 van de instructie wordt ons namelijk opgedragen documenten te verzamelen waarover wij volgens punt 2.1 advies dienen te geven voor het definiëren ervan. Een en ander heeft geleid tot het opstellen van een werkdocument, dat hierbij is gevoegd, en dat onderdeel is van dit rapport. Het biedt een overzicht van wat gedaan is en wat nog gepland staat. Wij willen u dan ook graag verwijzen naar dit document. Ook is een lijst bijgevoegd van het documentatiemateriaal dat wij inmiddels hebben verzameld. Een belangrijke gebeurtenis was de ingebruikname van de bibliotheek door de Opleiding tot de Dienst des Woords (OtdDdW). Van deputaten OtdDdW hebben wij de beschikking gekregen over 10% van deze ruimte om een

2 documentatiecentrum in te richten. Hiervoor dienen wij evenredig in de huurkosten bij te dragen, wat neerkomt op 75 euro per maand, per 1 september Aangezien ons budget van 1000 euro daardoor wel wat wordt overschreden, willen wij u vriendelijk vragen hiermee akkoord te gaan, vanwege het belang van de zaak. Verder hebben deputaten OtdDdW zich ook bereid verklaard tot een zo nauw mogelijke samenwerking met ons deputaatschap op het gebied van het delen van materiaal. Vanwege het feit dat we een gedeelde ruimte hebben, en in verband met de in de instructie genoemde beheerfunctie en personele aspecten, zijn wij eveneens aan het onderzoeken of de huidige functie van bibliothecaris (in dienst van deputaten OtdDdW) gecombineerd kan worden met een nieuw in te stellen functie van documentalist (in dienst van deputaten Documentatie). In de tijd tussen het indienen van ons rapport en het begin van de synode staat een overleg met deputaten OtdDdW gepland, waarin deze zaken aan de orde zullen komen. Als daar voldoende aanleiding voor is, zullen wij u van het resultaat hiervan in een aanvullend verslag op de hoogte stellen. Vermeldenswaard is nog dat Deputaten Voorbereiding Volgende Synode ons hebben gevraagd hun voorraad acta s van vorige synodes in beheer te nemen en zo mogelijk te verkopen. Daarmee is door ons een begin gemaakt. Uiteraard zijn wij bereid een mondelinge toelichting op ons rapport te geven als de synode dat vraagt. Naast de hierboven genoemde bijlagen zijn bij deze brief eveneens gevoegd de instructie van de synode van Hasselt 2011, ons advies aan de synode en een financieel overzicht en begroting. Wij wensen u de zegen van de HERE toe over uw beraadslagingen. Met broedergroet, namens deputaten Documentatie, J. Bos, secretaris Bijlagen: - instructie synode Hasselt werkdocument Deputaatschap Documentatie - lijst met inmiddels verzameld materiaal - financieel overzicht en begroting - advies aan de synode

3 Instructie Deputaten Documentatie van De Gereformeerde Kerken in Nederland Aan de deputaten is opgedragen: 1. De volgende Generale Synode te dienen met een advies om, naast de kerkelijke archiefstukken, een documentatie-centrum op te zetten waarin documenten verband houdend met De Gereformeerde Kerken bewaard worden op een zodanige wijze dat deze te raadplegen zijn. Dat betreft zowel de bewaarfunctie, de beheerfunctie en de personele aspecten. Zij kunnen daartoe advies inwinnen bij Deputaten Voorbereiding Volgende Synode en de Archivaris. 2. In het te geven advies zal aandacht gegeven worden aan: 2.1 Het definiëren welke documentatie een plaats zou kunnen/moeten krijgen in het centrum. Hierbij kan o.a. gedacht worden aan: - acta van de synodes; - verslagen van de Classes; - artikelen uit De Bazuin; - materiaal van plaatselijke kerken i.v.m. vrijmakingen (2003,2004) en hun aanloop, kerkelijke institueringen; - verslagen van de landelijke vergaderingen; - de Oproep tot reformatie + landelijke vrijmakingsdag; - materiaal van het oude bestuur van reformanda, LWVKO, en Comité van coördinatie. 2.2 De wijze waarop documentatie wordt verworven Ordenen en beheren van documentatie (hulp van de archivaris), 2.4. Huisvesting Afstemmen medewerking van archivaris m.b.t. aanleveren van de gewenste kopieën Maatregelen om de documentatie ten nutte te doen zijn voor de kerken, voor onderzoek door studenten, voor publicaties, en voor uitlenen aan kerkleden. 3. Het verzamelen van documenten, anders dan de kerkelijke archiefstukken die door de Archivaris verzameld en gearchiveerd worden. Hierbij voorlopig als regel te nemen documenten te verzamelen over de situatie na 1 juni 1985 en een bedrag van 1.000,- euro hierbij niet te overschrijden. 4. Van hun werk rapport uitbrengen aan de eerstkomende Generale Synode van De Gereformeerde Kerken, en dit rapport, eventueel aangevuld met voorstellen, vier maanden voor aanvang van de synode aan de roepende kerk en tevens aan de archivaris van de Generale Synode toe te zenden. Instructie Deputaten Documentatie van De Gereformeerde Kerken in Nederland GS Hasselt 1

4 5. Hun archief m..b.t. de eigen werkzaamheden zowel in papieren- als ook in digitale vorm (PDF-formaat op cd-rom) uiterlijk na zes jaar over te dragen aan de archivaris van de Generale Synode. De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland Ds. S. de Marie, preses L. Menninga, scriba-1 H. Oosterhuis, assessor C.A. Teunis, scriba-2 Instructie Deputaten Documentatie van De Gereformeerde Kerken in Nederland GS Hasselt 2

5 Werkdocument Deputaatschap Documentatie versie juli aanleiding / doelstelling Het Deputaatschap Documentatie is door de synode van Hasselt 2011 ingesteld met als opdrachten: - De volgende Generale Synode te dienen met een advies om, naast de kerkelijke archiefstukken, een documentatiecentrum op te zetten waarin documenten verband houdend met De Gereformeerde Kerken bewaard worden op een zodanige wijze dat deze te raadplegen zijn. Dat betreft zowel de bewaarfunctie, de beheerfunctie en de personele aspecten. - Het verzamelen van documenten, anders dan de kerkelijke archiefstukken die door de Archivaris verzameld en gearchiveerd worden. Dit werkdocument is een overzicht van de taken die het deputaatschap naar aanleiding van de opdracht van de synode van plan is uit te voeren en van de criteria die daarbij gehanteerd zullen worden. 2. bewaarcriteria / documentatielijst als regel documenten over de situatie na 1 juni 1985 a. door de synode genoemd: acta van de synodes verslagen van de Classes (interpretatie deputaten: openbare verslagen) artikelen uit De Bazuin materiaal van plaatselijke kerken i.v.m. vrijmakingen (2003, 2004) en hun aanloop, kerkelijke institueringen verslagen van de landelijke vergaderingen de Oproep tot reformatie en landelijke vrijmakingsdag materiaal van het oude bestuur van Reformanda, LWVKO, en Comité van coördinatie b. volgens deputaten eveneens gewenst: jaargangen kerkelijke weekbladen handboekjes GKv nieuwe publicaties in kranten / weekbladen / internet documentatielijst van reeds aanwezig materiaal (Zie de bijgevoegde lijst voor een overzicht van inmiddels verzamelde documenten)

6 open in behandeling klaar 3. wijze waarop documentatie wordt verworven brief aan kerkenraden met verzoek om te inventariseren welke kerkelijke stukken m.b.t. de vrijmakingen voorhanden zijn die geschikt worden geacht om te worden opgenomen in het documentatiecentrum benaderen van particuliere gemeenteleden waarvan bekend is of wordt dat ze documenten hebben bewaard ongevraagd aangeboden materiaal beoordelen op geschiktheid het delen van materiaal afstemmen met deputaten OtdDdW m.b.t. documenten die aanwezig zijn in de bibliotheek van de Opleiding 4. huisvesting / opslag papieren materiaal in de gereserveerde ruimte in de bibliotheek van de OtdDdW digitaal - zoveel mogelijk (gescand) materiaal als pdf - audio/videobestanden wijze van opslaan van digitaal materiaal onderzoeken 5. toegankelijkheid onderzoeken van zo nauw mogelijke samenwerking met de bibliotheek mogelijkheden m.b.t. internet onderzoeken

7 open in behandeling klaar 6. financiën opstellen van een begroting betreffende de kosten voor verwerven van documenten kosten huisvesting afstemmen met OtdDdW 7. samenwerking met archivaris advies vragen m.b.t. ordenen/beheren van documentatie 8. operationeel / personeel onderzoeken van zo nauw mogelijke samenwerking met de bibliotheek (gecombineerde functie bibliothecaris / documentalist) 9. resultaten rapport met eventuele voorstellen opstellen

8 Overzicht van door het Deputaatschap Documentatie verzamelde documenten Omschrijving Type document Jaargang Opmerking Nader Bekeken 1994 t/m 2009 Jaargang 1 t/m 16 hard copy Reformanda 1991 t/m 2006 Jaargang 1 t/m 16 hard copy Reformanda 1991 t/m 2006 Jaargang 1 t/m 16 digitaal De Bazuin 2007 tot heden jaargang 1 t/m heden hard copy De Bazuin 2007 tot heden jaargang 1 t/m heden digitaal De Reformatie 1920 t/m 2005 Jaargang 1 t/m 80 Acta's Generale Synode 1892 tot heden Acta's Generale Synode 2005 t/m heden opslag / etra acta's Geref. Kerkblad Noord Geref. Kerkblad Midden Nederland Geref. Kerkblad van het Zuiden Geref. Kerkbode (gr/fr/dr) Sabbath en Zondag Brochure 2003 Weerlegging Brochure 2011 Terug naar het Woord Schets 2014 DGK Dalfsen Informatie vrijmaking, instituering DGK Mariënberg Informatie vrijmaking, instituering DGK Zwolle e.o. Informatie vrijmaking, instituering Peildatum

9 Financieel overzicht Deputaatschap Documentatie Uitgaven periode november 2012 eind 2014 abonnement De Bazuin v.a. juli ,75 2 e. Terug naar het Woord 0019,50 huur documentatieruimte v.a. september ,00 totaal 1331,25 De reiskosten zijn rechtstreeks door Deputaten Financieel Beheer aan betrokkenen vergoed en zullen in de boekhouding van DFB zijn vermeld. Jaarlijks te verwachten kosten huur documentatieruimte 0900,00 aanschaf materialen 0450,00 vergoedingen 0300,00 bankkosten 0 100,00 diversen 0200,00 totaal 1950,00

10 Advies van het Deputaatschap Documentatie aan de Generale Synode Groningen 2014 van De Gereformeerde Kerken in Nederland juli 2014 Deputaten Documentatie stellen de Generale Synode Groningen 2014 voor om het volgende te besluiten: 1. Deputaten Documentatie krijgen de instructie om verder te werken aan het inrichten en het toegankelijk maken van het documentatiecentrum, aan de hand van het werkdocument dat door hen is opgesteld. Grond: - Het werkdocument kan goed gebruikt worden bij het verder inrichten van het documentatiecentrum. 2. Deputaten Documentatie dienen door te gaan met het onderzoeken van mogelijkheden voor een zo nauw mogelijke samenwerking met de bibliotheek van de Opleiding tot de Dienst des Woords, op operationeel gebied (apparatuur en gebruik, uitlenen en onderhoud van materiaal) en op personeel gebied (gecombineerde functie bibliothecaris/documentalist). Grond: - Gezien de gemeenschappelijke ruimte en de gedeeltelijke overlapping van het materiaal ligt een zo nauw mogelijke samenwerking met de bibliotheek voor de hand. 3. De synode stelt een budget van 1950 euro per jaar ter beschikking aan het deputaatschap Documentatie. Grond: - Het financieel overzicht en de begroting die door deputaten Documentatie zijn opgesteld, geven een bruikbare indicatie van de te verwachten uitgaven voor het documentatiecentrum.

Rapport aan de Generale Synode te Groningen 2014 van Deputaten Curatoren Landelijk Kerkblad en Websites

Rapport aan de Generale Synode te Groningen 2014 van Deputaten Curatoren Landelijk Kerkblad en Websites Rapport deputaten curatoren van DE BAZUIN aan GS Groningen 2014 pag. 1 Rapport aan de Generale Synode te Groningen 2014 van Deputaten Curatoren Landelijk Kerkblad en Websites Bleiswijk, 28 augustus 2014

Nadere informatie

De GereformeeYde Kerlí Emmm ea

De GereformeeYde Kerlí Emmm ea Scriba: W. SniPPe Chopinlaan 11 9402 SBAssen e-mail: scriba@dgkemmen.nl De GereformeeYde Kerlí Emmm ea Aan: De Generale synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland p/a Kraanvogelstraat 124 9713 BS

Nadere informatie

Rapport Commissie Website Homoseksualiteit voor de Nederlands Gereformeerde Kerken met het oog op de Landelijke Vergadering 2013 in Zeewolde

Rapport Commissie Website Homoseksualiteit voor de Nederlands Gereformeerde Kerken met het oog op de Landelijke Vergadering 2013 in Zeewolde Pagina 1 van 5 Commissie Website Homoseksualiteit Secretaris: A.P. de Boer Kombuis 111 3 VN Nijkerk 033-51, ad.de.boer@filternet.nl Rapport Commissie Website Homoseksualiteit voor de Nederlands Gereformeerde

Nadere informatie

: Deputaten Adresvoering/Contacten Overheid/Binnenlandse Betrekkingen (DACOBB) van De Gereformeerde Kerken in Nederland.

: Deputaten Adresvoering/Contacten Overheid/Binnenlandse Betrekkingen (DACOBB) van De Gereformeerde Kerken in Nederland. Rapport deputaten ACOBB aan GS Groningen 2014 Aan Van : De generale synode te Groningen : Deputaten Adresvoering/Contacten Overheid/Binnenlandse Betrekkingen (DACOBB) van De Gereformeerde Kerken in Nederland.

Nadere informatie

SYNODE DER SCHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERKEN IN NEDERLAND LEEUWARDEN 2001

SYNODE DER SCHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERKEN IN NEDERLAND LEEUWARDEN 2001 Pagina 1 van 7 SYNODE DER SCHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERKEN IN NEDERLAND LEEUWARDEN 2001 Aan de Landelijke Vergadering van de Nederlands Gereformeerde Kerken Amersfoort 2001 ds. K. Muller, eerste scriba

Nadere informatie

ACTA. van de generale synode van. De Gereformeerde Kerken. in Nederland

ACTA. van de generale synode van. De Gereformeerde Kerken. in Nederland ACTA van de generale synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland Emmen 2009-2010 1 BIDSTOND VAN DE GEREFORMEERDE KERK TE EMMEN E.O. OP VRIJDAG 13 NOVEMBER 2009 De kerkenraad van de Gereformeerde Kerk

Nadere informatie

We wensen u bij al uw beraadslagingen de genade van de HERE toe (2 Corinthiërs 12:9).

We wensen u bij al uw beraadslagingen de genade van de HERE toe (2 Corinthiërs 12:9). DEPUTATEN OPLEIDING TOT DE DIENST DES WOORDS VAN DE GEREFORMEERDE KERKEN IN NEDERLAND R. ten Have Hanebalken 40 9205 CX Drachten 0512-523936 rtenhave@outlook.com Aan: De Generale Synode van De Gereformeerde

Nadere informatie

Besluiten. Gereformeerde Kerk (dolerend) Dalfsen. genomen door de Generale Synode op 17 en 31 maart 2012

Besluiten. Gereformeerde Kerk (dolerend) Dalfsen. genomen door de Generale Synode op 17 en 31 maart 2012 Document 10.113 Besluiten t.a.v. de Gereformeerde Kerk (dolerend) Dalfsen genomen door de Generale Synode op 17 en 31 maart 2012 Besluiten t.a.v. de Gereformeerde Kerk (dolerend) Dalfsen dd. 17 en 31 maart

Nadere informatie

ACTA. Van de Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland Hasselt 2011-2012

ACTA. Van de Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland Hasselt 2011-2012 ACTA Van de Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland Hasselt 2011-2012 BIDSTOND VAN DE GEREFORMEERDE KERK TE HASSELT E.O. OP VRIJDAG 25 NOVEMBER 2011 De kerkenraad van De Gereformeerde

Nadere informatie

Inhoud. Pro Acta. Buitenlandse betrekkingen. Hoofdstuk VII Appelzaken. Hoofdstuk VIII Presentatie, publicaties en communicatie.

Inhoud. Pro Acta. Buitenlandse betrekkingen. Hoofdstuk VII Appelzaken. Hoofdstuk VIII Presentatie, publicaties en communicatie. inhoud Inhoud Pro Acta Hoofdstuk II Hoofdstuk III Hoofdstuk IV Hoofdstuk V Hoofdstuk VI Kerkregering Eredienst Opleiding Binnenlandse betrekkingen Buitenlandse betrekkingen Hoofdstuk VII Appelzaken Hoofdstuk

Nadere informatie

Acta. Bijlage IX - IV. van de Generale Synode Amerfoort-Centrum 2005 van de Gereformeerde Kerken in Nederland

Acta. Bijlage IX - IV. van de Generale Synode Amerfoort-Centrum 2005 van de Gereformeerde Kerken in Nederland Acta van de Generale Synode Amerfoort-Centrum 2005 van de Gereformeerde Kerken in Nederland Bijlage IX - IV Rapport Deputaten Studiefinanciering ad art. 19 KO Het auteursrecht van deze tekst berust hetzij

Nadere informatie

Statuut van de Opleiding tot de Dienst des Woords van De Gereformeerde Kerken in Nederland

Statuut van de Opleiding tot de Dienst des Woords van De Gereformeerde Kerken in Nederland Statuut van de Opleiding tot de Dienst des Woords van De Gereformeerde Kerken in Nederland Artikel 1 Begripsomschrijvingen - Bibliotheek: verzameling documenten, vastgelegd in diverse informatiedragers,

Nadere informatie

Grensoverschrijding of grensverlegging? A. Velthuis

Grensoverschrijding of grensverlegging? A. Velthuis Grensoverschrijding of grensverlegging? A. Velthuis Eenheid Enige tijd geleden publiceerde ik mijn brochure onder de titel Radicaal Gereformeerd of Gereformeerd Radicalisme? Een oproep tot eenheid. Daarin

Nadere informatie

PRO ACTA van de Generale Synode van. De Gereformeerde Kerken in Nederland. Groningen

PRO ACTA van de Generale Synode van. De Gereformeerde Kerken in Nederland. Groningen PRO ACTA van de Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland Groningen 2014-2015 Generale Synode De Gereformeerde Kerken in Nederland Groningen 2014-2015 Artikel 1: Opening Namens de Raad van

Nadere informatie

MODEL VOOR EEN PLAATSELIJKE REGELING VOOR DE WERKWIJZE VAN DE KERKENRAAD EN DE DIACONIE Ingevolge artikel B30.1 KO

MODEL VOOR EEN PLAATSELIJKE REGELING VOOR DE WERKWIJZE VAN DE KERKENRAAD EN DE DIACONIE Ingevolge artikel B30.1 KO . Versie 4 e concept met aanvullingen notities + CBB 03.03.2016 Pagina 1 van 5 MODEL VOOR EEN PLAATSELIJKE REGELING VOOR DE WERKWIJZE VAN DE KERKENRAAD EN DE DIACONIE Ingevolge artikel B30.1 KO A. ALGEMENE

Nadere informatie

A. Algemene gegevens 1: Contactgegevens

A. Algemene gegevens 1: Contactgegevens Pagina 1 van 1 Vragenlijst van de Commissie Archief en Documentatie NGK 1 1 1 1 0 *Vereist A. Algemene gegevens 1: Contactgegevens Toelichting: 1) deze gegevens zijn benodigd voor contact vanuit onze Commissie,

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk te Zaamslag Telefoonnummer (facultatief): 0115-432331 RSIN/Fiscaal nummer: 824153145 Website adres: www.cgkzaamslag.nl E-mail: Zaamslag.scriba@cgk.info

Nadere informatie

Dit is een voorbeelddocument. Elke pzc kan hieraan haar eigen invulling geven, mits dit in overeenstemming is met de afspraken met haar kerkenraad.

Dit is een voorbeelddocument. Elke pzc kan hieraan haar eigen invulling geven, mits dit in overeenstemming is met de afspraken met haar kerkenraad. Dit is een voorbeelddocument. Elke pzc kan hieraan haar eigen invulling geven, mits dit in overeenstemming is met de afspraken met haar kerkenraad. JAARPLAN van de plaatselijke zendingscommissie van de

Nadere informatie

Acta. Hoofdstuk XII. van de Generale Synode Amersfoort-Centrum 2005 van de Gereformeerde Kerken in Nederland. Relatie tot de Overheid

Acta. Hoofdstuk XII. van de Generale Synode Amersfoort-Centrum 2005 van de Gereformeerde Kerken in Nederland. Relatie tot de Overheid Acta van de Generale Synode Amersfoort-Centrum 2005 van de Gereformeerde Kerken in Nederland Hoofdstuk XII Relatie tot de Overheid Het auteursrecht van deze tekst berust hetzij bij de auteur, hetzij bij

Nadere informatie

Rapport deputaten Raad van Advies inzake huwelijk en echtscheiding

Rapport deputaten Raad van Advies inzake huwelijk en echtscheiding Rapport deputaten Raad van Advies inzake huwelijk en echtscheiding Generale Synode van de Gereformeerde Kerken Harderwijk 2011 Het auteursrecht van deze tekst berust hetzij bij de auteur, hetzij bij de

Nadere informatie

Rapport deputaten administratieve ondersteuning

Rapport deputaten administratieve ondersteuning Rapport deputaten administratieve ondersteuning Generale Synode van de Gereformeerde Kerken Harderwijk 2011 Het auteursrecht van deze tekst berust hetzij bij de auteur, hetzij bij de Gereformeerde Kerken

Nadere informatie

ANBI-transparantie van de Christelijke Gereformeerde Kerk Dordrecht Zuid.

ANBI-transparantie van de Christelijke Gereformeerde Kerk Dordrecht Zuid. ANBI-transparantie van de Christelijke Gereformeerde Kerk Dordrecht Zuid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde Kerk te Dordrecht Zuid Telefoonnummer (facultatief): 078 6176455 RSIN/Fiscaal

Nadere informatie

Instructie voor de Deputaten Onderzoek Synodebesluiten vanaf 1990 door GS Zwolle 2007/2008.

Instructie voor de Deputaten Onderzoek Synodebesluiten vanaf 1990 door GS Zwolle 2007/2008. Van: Aan: Betreft: Deputaten Onderzoek Synodebesluiten De samenroepende kerk van de Generale Synode van De Gereformeerde Kerken te Emmen in 2009 Rapport Deputaten Onderzoek Synodebesluiten GS Ommen t/m

Nadere informatie

ACTA. van de generale synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland Zwolle 2007

ACTA. van de generale synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland Zwolle 2007 ACTA van de generale synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland Zwolle 2007 0 BIDSTOND VAN DE GEREFORMEERDE KERK TE ZWOLLE E.O. OP VRIJDAG 16 NOVEMBER 2007 De raad van De Gereformeerde Kerk te Zwolle

Nadere informatie

BIJLAGEN BIJ ACTA. van de generale synode van. De Gereformeerde Kerken. in Nederland

BIJLAGEN BIJ ACTA. van de generale synode van. De Gereformeerde Kerken. in Nederland BIJLAGEN BIJ ACTA van de generale synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland Emmen 2009-2010 1 BIJLAGEN I. Rapport Deputaten Voorbereiding Volgende Synode (VVS) 1. Deputaatschap De Generale Synode

Nadere informatie

Regeling per 1 mei 2007 voor de wijze van werken van de Kerkenraad van Wijkgemeente 2 Noord van de Hervormde Gemeente Giessendam/ Neder-Hardinxveld.

Regeling per 1 mei 2007 voor de wijze van werken van de Kerkenraad van Wijkgemeente 2 Noord van de Hervormde Gemeente Giessendam/ Neder-Hardinxveld. Regeling per 1 mei 2007 voor de wijze van werken van de Kerkenraad van Wijkgemeente 2 Noord van de Hervormde Gemeente Giessendam/ Neder-Hardinxveld. Inhoud Paragraaf Inhoud 1 Samenstelling van de wijkkerkenraad

Nadere informatie

Hervormde Gemeente te Maurik.

Hervormde Gemeente te Maurik. Pagina 1 van 6 Hervormde Gemeente te Maurik. Inhoud Paragraaf Concept-Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Hervormde Gemeente te Maurik. Inhoud 1 Samenstelling van de kerkenraad

Nadere informatie

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse wijkgemeente Nieuwe Kerk van de Protestantse Gemeente Amersfoort

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse wijkgemeente Nieuwe Kerk van de Protestantse Gemeente Amersfoort Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse wijkgemeente Nieuwe Kerk van de Protestantse Gemeente Amersfoort Inhoud Paragraaf Inhoud Samenstelling van de wijkkerkenraad

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Vereniging Evangelisatie & Recreatie Aangenomen door de algemene vergadering, gehouden op 24 april 2010 te Amersfoort

Huishoudelijk Reglement Vereniging Evangelisatie & Recreatie Aangenomen door de algemene vergadering, gehouden op 24 april 2010 te Amersfoort Huishoudelijk Reglement Vereniging Evangelisatie & Recreatie Aangenomen door de algemene vergadering, gehouden op 24 april 2010 te Amersfoort VERENIGINGSJAAR Artikel 1 Het verenigingsjaar en het boekjaar

Nadere informatie

In verband met de voorwaarden voor een ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling worden hier gegevens gepubliceerd.

In verband met de voorwaarden voor een ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling worden hier gegevens gepubliceerd. ANBI In verband met de voorwaarden voor een ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling worden hier gegevens gepubliceerd. De Hersteld Hervormde Gemeente Voorschoten e.o. behoort tot het verband van de

Nadere informatie

Inventaris van het archief van D.P.D. Fabius

Inventaris van het archief van D.P.D. Fabius 90 Inventaris van het archief van D.P.D. Fabius Levensjaren 1851-1931 (1872-1929) Samengesteld door mw. mr. M.A. Urbanus-Kamper Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden)

Nadere informatie

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Hervormde gemeente te Lienden. Vaststelling (wijziging) Deze plaatselijke regeling is gewijzigd door de kerkenraad op 18 juni en is vanaf

Nadere informatie

VRAGEN VOOR DE ENQUÊTE OVER BEAMER- EN MEDIAGEBRUIK

VRAGEN VOOR DE ENQUÊTE OVER BEAMER- EN MEDIAGEBRUIK VRAGEN VOOR DE ENQUÊTE OVER BEAMER- EN MEDIAGEBRUIK Dit enquêteformulier is u toegestuurd door het Deputaatschap Mediazaken. Wij verzoeken u het formulier uit te printen en uiterlijk 17 april ingevuld

Nadere informatie

Protocol archiefbeheer

Protocol archiefbeheer 162 Protocol archiefbeheer Protocol archiefbeheer 1. Definitie archief Een archief is het geheel van stukken, ontvangen of opgemaakt door een instelling, persoon of groep personen. Archiefstukken zijn

Nadere informatie

Besluit tot vorming van een Protestantse Gemeente met wijkgemeenten

Besluit tot vorming van een Protestantse Gemeente met wijkgemeenten concept Hervormde Gemeente te Hoogeveen Gereformeerde Kerk te Hoogeveen Besluit tot vorming van een Protestantse Gemeente met wijkgemeenten Besluit De algemene kerkenraden van de Hervormde gemeente te

Nadere informatie

Reglement Vrijwilligersraad

Reglement Vrijwilligersraad H1 1 Definities / Begripsbepaling 1.1 Vrijwilligers zijn mensen, die zich onbetaald inzetten voor en actief meewerken aan de realisatie van de doelstellingen van de stichting VluchtelingenWerk Noord-Nederland

Nadere informatie

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken in de Protestantse Gemeente te Wijhe

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken in de Protestantse Gemeente te Wijhe Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken in de Protestantse Gemeente te Wijhe Inhoud Paragraaf Inhoud 1. Samenstelling van de Kerkenraad 2. Verkiezingen 2.1. Verkiezing van ambtsdragers

Nadere informatie

ACTA VAN DE PARTICULIERE SYNODE VAN DE GEREFORMEERDE KERKEN IN HET RESSORT OVERIJSSEL

ACTA VAN DE PARTICULIERE SYNODE VAN DE GEREFORMEERDE KERKEN IN HET RESSORT OVERIJSSEL ACTA VAN DE PARTICULIERE SYNODE VAN DE GEREFORMEERDE KERKEN IN HET RESSORT OVERIJSSEL samengeroepen op 19 mei 2010, en op 14 oktober 2010 te Hengelo 2 Acta PS Overijssel 2010 ACTA VAN DE PARTICULIERE SYNODE

Nadere informatie

Regionale en landelijke structuren

Regionale en landelijke structuren pagina 1 v. 10 Regionale en landelijke structuren Regionale en landelijke structuren Johan Harmanny> Structuren en regels binnen de kerken 2 Verzamelde wijsheid 2 Kerkstructuur 3 De

Nadere informatie

Plaatselijke regeling voor het leven en werken van de Protestantse Gemeente te Cuijk

Plaatselijke regeling voor het leven en werken van de Protestantse Gemeente te Cuijk PROTESTANTSE GEMEENTE CUIJK Postbus 116 5430 AC Cuijk Rek.nr. 11.05.05.645 Email: scriba.pkncuijk@gmail.com www.protestantsekerkcuijk.nl Plaatselijke regeling voor het leven en werken van de Protestantse

Nadere informatie

1405 nhk centraal comite van kerkelijk en particulier initiatief voor sociale zorg ten behoeve van de gerepatrieerden 1950-1948

1405 nhk centraal comite van kerkelijk en particulier initiatief voor sociale zorg ten behoeve van de gerepatrieerden 1950-1948 1401 nhk oud-synodaal archief 1566-1816 1401-1 nhk oud-synodaal archief aanvulling 1575-1863 1402 nhk kantoor kerkelijke goederen 1948-1989 1403 nhk handschriften 16e-20e eeuw 1404 nhk commissie voor de

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Formulier ANBI-transparantie 2014 CGK Stadskanaal pag: 1 Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken

Nadere informatie

ACTA VAN DE GENERALE SYNODE VAN DE GEREFORMEERDE KERKEN IN NEDERLAND, SAMENGEKOMEN TE HASSELT OP ZATERDAG 26 NOVEMBER 2011.

ACTA VAN DE GENERALE SYNODE VAN DE GEREFORMEERDE KERKEN IN NEDERLAND, SAMENGEKOMEN TE HASSELT OP ZATERDAG 26 NOVEMBER 2011. ACTA VAN DE GENERALE SYNODE VAN DE GEREFORMEERDE KERKEN IN NEDERLAND, SAMENGEKOMEN TE HASSELT OP ZATERDAG 26 NOVEMBER 2011. 4 e Zitting te Hasselt op 28 januari 2012. Artikel XXX Opening 4 e zitting. 28.01.2012

Nadere informatie

Statuut Praktijkcentrum Gereformeerde Kerken

Statuut Praktijkcentrum Gereformeerde Kerken 1 Statuut Praktijkcentrum Gereformeerde Kerken Artikel 1 instelling en doelstelling 11 Het Praktijkcentrum Gereformeerde Kerken is een zelfstandig onderdeel van de Gereformeerde Kerken in Nederland conform

Nadere informatie

Model overeenkomst combinatie van gemeenten als bedoeld in ordinantie 2-8-2

Model overeenkomst combinatie van gemeenten als bedoeld in ordinantie 2-8-2 Model overeenkomst combinatie van gemeenten als bedoeld in ordinantie 2-8-2 Versie: 1.5 Datum laatste wijziging: 17-08-2016 1. De Hersteld Hervormde gemeente te (naam gemeente), vertegenwoordigd door (naam

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Vereniging Evangelisatie & Recreatie Aangenomen door de algemene vergadering, gehouden op 10 november 2012 te Utrecht.

Huishoudelijk Reglement Vereniging Evangelisatie & Recreatie Aangenomen door de algemene vergadering, gehouden op 10 november 2012 te Utrecht. Huishoudelijk Reglement Vereniging Evangelisatie & Recreatie Aangenomen door de algemene vergadering, gehouden op 10 november 2012 te Utrecht. VERENIGINGSJAAR Artikel 1 Het verenigingsjaar en het boekjaar

Nadere informatie

RSIN/Fiscaal nummer:

RSIN/Fiscaal nummer: A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk te Delfzijl RSIN/Fiscaal nummer: 824143863 Website adres: E-mail: www.cgk-delfzijl.nl info@cgk-delfzijl.nl Adres: Huibertplaat 57 Postcode:

Nadere informatie

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de. Protestantse gemeente te Hoenderloo

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de. Protestantse gemeente te Hoenderloo Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse gemeente te Hoenderloo Inhoud 0BParagraaf 1BInhoud 1 Samenstelling van de kerkenraad 2.1. Verkiezing van ambtsdragers algemeen

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde Kerk te Telefoonnummer 0180 611179 RSIN nummer: 27.44.442 Website adres: www.cgkbarendrecht.nl Adres: Voordijk 252 Postcode: 2992 AL Plaats: Postadres:

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement (HR) van de KNV-EHBO, afdeling Eelde-Paterswolde, vastgesteld in de ALV van 27 oktober 2011

Huishoudelijk Reglement (HR) van de KNV-EHBO, afdeling Eelde-Paterswolde, vastgesteld in de ALV van 27 oktober 2011 Huishoudelijk Reglement (HR) van de KNV-EHBO, afdeling Eelde-Paterswolde, vastgesteld in de ALV van 27 oktober 2011 Inleiding Overeenkomstig de statuten (art. 19) kan de vereniging reglementen opstellen

Nadere informatie

BEGROTING van de Protestantse Gemeente (excl. Diaconie) te Oosterhout (N.B.) voor het jaar 2014

BEGROTING van de Protestantse Gemeente (excl. Diaconie) te Oosterhout (N.B.) voor het jaar 2014 BEGROTING van de Protestantse Gemeente (excl. Diaconie) te Oosterhout (N.B.) voor het jaar 2014 opgesteld door het college van kerkrentmeesters Begroting 2014 College van kerkrentmeesters P.G.O. te Oosterhout

Nadere informatie

Diaconaal Steunpunt. Per 1 januari is Derk Jan Poel met veel enthousiasme begonnen als opvolger van Dirk-Albert Prins.

Diaconaal Steunpunt. Per 1 januari is Derk Jan Poel met veel enthousiasme begonnen als opvolger van Dirk-Albert Prins. Rapportage werkzaamheden periode: September 2008 September 2009 Samenvatting Het Diaconaal Steunpunt (DS) zet zich in om het diaconaat van de GKv te stimuleren via het ondersteunen van de diaken. Met afgelopen

Nadere informatie

BESLUIT TOT VORMING VAN EEN PROTESTANTSE GEMEENTE met wijkgemeenten

BESLUIT TOT VORMING VAN EEN PROTESTANTSE GEMEENTE met wijkgemeenten Pagina: 1 van 5 BESLUIT TOT VORMING VAN EEN PROTESTANTSE GEMEENTE met wijkgemeenten Besluit De algemene kerkenraden van de Hervormde gemeente te Driebergen en de Gereformeerde Kerk van Driebergen hebben

Nadere informatie

Deze regels zijn door de synode van Kampen 1975 vervangen door een nieuwe regeling. 3

Deze regels zijn door de synode van Kampen 1975 vervangen door een nieuwe regeling. 3 Rondblik Interkerkelijke samenwerking bij evangelisatie Historische achtergrond (artikel 26 KO) S.M. Alserda De verkondiging van het evangelie van Jezus Christus, in zending en evangelisatie, is een roeping

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van H. Hoekstra

Plaatsingslijst van het archief van H. Hoekstra Plaatsingslijst van het archief van H. Hoekstra (1878-1915 (1917)) 460 Samengesteld door J.F. Seijlhouwer en F. de Vries Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) Vrije

Nadere informatie

Prof. Doekes over de kerk (1)

Prof. Doekes over de kerk (1) Prof. Doekes over de kerk (1) Onderstaand het eerste artikel van prof. Doekes met als titel Afscheiding. AFSCHEIDING Is afscheiding alleen geoorloofd wanneer wij durven verklaren: deze gemeente is een

Nadere informatie

Gereformeerde Kerken Nederland (GKN)

Gereformeerde Kerken Nederland (GKN) Gereformeerde Kerken Nederland (GKN) BEKNOPTE PRESENTATIE Inleiding De Gereformeerde Kerken Nederland (GKN), zonder het tussenvoegsel in en zonder verdere postale of informele toevoeging, is de naam van

Nadere informatie

CENTRALE PLAATSELIJKE REGELING. van de Hervormde gemeente te Zwijndrecht

CENTRALE PLAATSELIJKE REGELING. van de Hervormde gemeente te Zwijndrecht CENTRALE PLAATSELIJKE REGELING van de Hervormde gemeente te Zwijndrecht september 2015 Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Hervormde gemeente te Zwijndrecht Inhoud Paragraaf

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk te Rotterdam- Kralingen Telefoonnummer: 010-4525053 RSIN/Fiscaal nummer: in aanvraag Website adres: www.rotterdam-kralingen.cgk.nl E-mail:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Comité Psalmberijming en de Stichting ter verkrijging van een Schriftgetrouwe Psalmberijming

Inventaris van het archief van het Comité Psalmberijming en de Stichting ter verkrijging van een Schriftgetrouwe Psalmberijming Inventaris van het archief van het Comité Psalmberijming en de Stichting ter verkrijging van een Schriftgetrouwe Psalmberijming 632 (1959-1987) Samenstelling: Peter Kok Historisch Documentatiecentrum voor

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Wij vallen onder goede doelen De Belastingdienst heeft bepaald dat het publiceren van informatie door algemeen nut beogende instellingen ( goede doelen) via internet een wettelijke voorwaarde (publicatieverplichting)

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk te Driebergen RSIN/Fiscaal nummer: 005856693 Website adres: www.cgk-driebergen.nl E-mail: scribacgkdriebergen@kliksafe.nl Adres: Oranjelaan

Nadere informatie

Rapport DEPUTATEN BETREKKINGEN BUITENLANDSE KERKEN (BBK) aan de Synode Hasselt 2011

Rapport DEPUTATEN BETREKKINGEN BUITENLANDSE KERKEN (BBK) aan de Synode Hasselt 2011 Rapport DEPUTATEN BETREKKINGEN BUITENLANDSE KERKEN (BBK) aan de Synode Hasselt 2011 1. Inleiding. De tijd tussen de sluiting van de synode te Emmen en het begin van de volgende synode te Hasselt is voor

Nadere informatie

ANBI gegevens van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn en de Diaconie van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn

ANBI gegevens van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn en de Diaconie van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn ANBI gegevens van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn en de Diaconie van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn De Protestantse Kerk Nederland heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking Algemeen Nut Beogende

Nadere informatie

PUBLICATIE CGK Almelo - ANBI-REGELING

PUBLICATIE CGK Almelo - ANBI-REGELING PUBLICATIE CGK Almelo - ANBI-REGELING Versie juni 2016 A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde Kerk te Almelo Fiscaal nummer: 002554604 Website adres: www.kerkinalmelo.nl E-mail: scriba@kerkinalmelo.nl

Nadere informatie

Rapport deputaten archief en documentatie

Rapport deputaten archief en documentatie Rapport deputaten archief en documentatie Generale Synode van de Gereformeerde Kerken Harderwijk 2011 Het auteursrecht van deze tekst berust hetzij bij de auteur, hetzij bij de Gereformeerde Kerken in

Nadere informatie

Rapport deputaten relatie kerk en overheid

Rapport deputaten relatie kerk en overheid Rapport deputaten relatie kerk en overheid Generale Synode van de Gereformeerde Kerken Harderwijk 2011 Het auteursrecht van deze tekst berust hetzij bij de auteur, hetzij bij de Gereformeerde Kerken in

Nadere informatie

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Gegevens te publiceren in het kader van de ANBI-transparantie van de Christelijke Gereformeerde Kerk De Zaaier te Harderwijk. Besluitvorming/uitvoering: 1. Vaststelling door de kerkenraad (17 september

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke

Nadere informatie

Diaconie Hervormde Gemeente Katwijk aan den Rijn. Parnassia 52 2224 DD Katwijk Tel.: 071-4026991. Looyerslaan 45 2223 GJ Katwijk Tel.

Diaconie Hervormde Gemeente Katwijk aan den Rijn. Parnassia 52 2224 DD Katwijk Tel.: 071-4026991. Looyerslaan 45 2223 GJ Katwijk Tel. DIACONIE HERVORMDE GEMEENTE KATWIJK AAN DEN RIJN BEGROTING 2015 Begroting Diaconie 2015 def.xls 1 12-11-2014 College van Diakenen Voorzitter : Secretaris : Penningmeester: Scriba Centrale Kerkenraad: De

Nadere informatie

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de. Protestantse Gemeente te Kollum

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de. Protestantse Gemeente te Kollum Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse Gemeente te Kollum Conform art. 9 van het Verenigingsbesluit is de Plaatselijke Regeling op 16 mei 2008 in werking getreden,

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke

Nadere informatie

Acta. Bijlage VIII - III. van de Generale Synode Amersfoort-Centrum 2005 van de Gereformeerde Kerken in Nederland

Acta. Bijlage VIII - III. van de Generale Synode Amersfoort-Centrum 2005 van de Gereformeerde Kerken in Nederland Acta van de Generale Synode Amersfoort-Centrum 2005 van de Gereformeerde Kerken in Nederland Bijlage VIII - III Aanvullend rapport deputaten ASE inzake Lichtenvoorde, Bergen op Zoom en Venlo Het auteursrecht

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Werkgroep Aangepaste Catechese (WAC)

Huishoudelijk Reglement Werkgroep Aangepaste Catechese (WAC) 1. Oprichting: De Werkgroep Aangepaste Catechese is opgericht op 22-09-1994. 2. Doel van Aangepaste Catechese: 2.1 Op een eenvoudige wijze doorgeven van het Evangelie van Jezus Christus aan verstandelijk

Nadere informatie

De Commissie van Beheer (CvB)

De Commissie van Beheer (CvB) De Commissie van Beheer (CvB) I. De Commissie van Beheer is door de kerkenraad (KR) ingesteld, om in opdracht van en onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad, een aantal taken te verrichten met betrekking

Nadere informatie

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) o o Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) Per 1 januari 2014 is door de Belastingdienst voorgeschreven dat een ANBI een officiële erkenning moet hebben. De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) heeft

Nadere informatie

Aan: Predikanten en kerken binnen de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt

Aan: Predikanten en kerken binnen de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt Aan: Predikanten en kerken binnen de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt Datum: oktober 2011 Betreft: informatie van Predikanten Vereniging/christennetwerk gmv en Steunpunt Kerkenwerk over beroepingswerk

Nadere informatie

Nota collectiebeleid 2011 De collectievorming voor de Vakbibliotheek Rechten

Nota collectiebeleid 2011 De collectievorming voor de Vakbibliotheek Rechten Nota collectiebeleid 2011 De collectievorming voor de Vakbibliotheek Rechten Inhoud: 1. Inleiding 2. Collectievorming en taakstelling van de vakbibliotheek 2.1. De taakstelling van de bibliotheek 2.2.

Nadere informatie

UITGANGSPUNTEN VOOR DE STRUCTUUR VAN DE WETENSCHAPPELIJKE INFORMATIEVOORZIENING AAN DE RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN

UITGANGSPUNTEN VOOR DE STRUCTUUR VAN DE WETENSCHAPPELIJKE INFORMATIEVOORZIENING AAN DE RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN UITGANGSPUNTEN VOOR DE STRUCTUUR VAN DE WETENSCHAPPELIJKE INFORMATIEVOORZIENING AAN DE RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN I. ORGANISATIESTRUCTUUR Er is één bibliotheekvoorziening binnen de universiteit. Deze

Nadere informatie

Studie rechtspersoonlijkheid en rechtsbevoegdheid

Studie rechtspersoonlijkheid en rechtsbevoegdheid Pagina 1 van 8 Bijlage 3 bij rapport Commissie Opleiding Predikanten - LV2005.47.1 Studie rechtspersoonlijkheid en rechtsbevoegdheid Auteurs: Mr. H.G. Taute en Mr. J. Janssens-Boer, juni 2005 Ons rechtssysteem

Nadere informatie

Informatie over ANBI-transparantie van de CGK Open Hof te Scherpenzeel

Informatie over ANBI-transparantie van de CGK Open Hof te Scherpenzeel Informatie over ANBI-transparantie van de CGK Open Hof te A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk Open Hof te RSIN/Fiscaal nummer: 820717757 Website adres: www.cgk-scherpenzeel.nl

Nadere informatie

E. Godschalk-Wielenga Zomertalinghof 29 8043 JW ZWOLLE 038-4200810 hsv.deputaten@gmail.com DEPUTATEN ONDERZOEK HERZIENE STATEN VERTALING

E. Godschalk-Wielenga Zomertalinghof 29 8043 JW ZWOLLE 038-4200810 hsv.deputaten@gmail.com DEPUTATEN ONDERZOEK HERZIENE STATEN VERTALING DEPUTATEN ONDERZOEK HERZIENE STATEN VERTALING VAN DE GEREFORMEERDE KERKEN IN NEDERLAND E. Godschalk-Wielenga Zomertalinghof 29 8043 JW ZWOLLE 038-4200810 hsv.deputaten@gmail.com Aan: De Generale Synode

Nadere informatie

Rapport van de Commissie Steunbehoevende Studenten Theologie in de Nederlands Gereformeerde Kerken over de jaren 2010 t/m 2012.

Rapport van de Commissie Steunbehoevende Studenten Theologie in de Nederlands Gereformeerde Kerken over de jaren 2010 t/m 2012. Pagina 1 van 5 Rapport van de Commissie Steunbehoevende Studenten Theologie in de Nederlands Gereformeerde Kerken over de jaren t/m. Pagina van 5 1 30 3 3 3 3 0 Rapport van de Commissie Steunbehoevende

Nadere informatie

Statuten Jeugdvereniging De Rank

Statuten Jeugdvereniging De Rank Statuten Jeugdvereniging De Rank Hier vind je de versie van de statuten van de Hervormde jeugdvereniging te Zegveld, zoals die in 2005 vastgesteld is. In de statuten staan de uitgangspunten van de vereniging,

Nadere informatie

Stichting 100% voor dieren Beleidsplan 2015 en 2016

Stichting 100% voor dieren Beleidsplan 2015 en 2016 Stichting 100% voor dieren Beleidsplan 2015 en 2016 Stichting 100% voor dieren Brummelhof 37 7045 AB Azewijn 1 1. Ontstaan, missie, visie en doelstellingen. 1.1 Ontstaan Stichting 100% voor dieren is 2

Nadere informatie

HUISHOUDELIJKE REGELING

HUISHOUDELIJKE REGELING HUISHOUDELIJKE REGELING VAN DE CLASSIS ENSCHEDE VAN DE GEREFORMEERDE KERKEN VRIJGEMAAKT (MET 15 BIJLAGEN) 1 Inhoudsopgave artikel pagina Samenstelling artikel 1 3 Naburige gemeente artikel 2 3 Adres van

Nadere informatie

Verordening Cliëntenparticipatie Wsw Wet Sociale Werkvoorziening

Verordening Cliëntenparticipatie Wsw Wet Sociale Werkvoorziening Verordening Cliëntenparticipatie Wsw Wet Sociale Werkvoorziening. De raad van de gemeente Hilversum, Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 april 2008; BESLUIT De Verordening cliëntenparticipatie

Nadere informatie

Voorstel invulling betrokkenheid Israël

Voorstel invulling betrokkenheid Israël Code: LV01 01.0.0 Pagina 1 van Voorstel invulling betrokkenheid Israël Van de Broeders: Ad de Boer, Jan Mudde en Henk Zuidhof Datum: oktober 01 Code: LV01 01.0.0 Pagina van 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Lidmaatschap, toelating

Nadere informatie

Rapport DEPUTATEN BETREKKINGEN BUITENLANDSE KERKEN. (BBK) aan de Synode Groningen 2014

Rapport DEPUTATEN BETREKKINGEN BUITENLANDSE KERKEN. (BBK) aan de Synode Groningen 2014 Rapport DEPUTATEN BETREKKINGEN BUITENLANDSE KERKEN (BBK) aan de Synode Groningen 2014 1. INLEIDING De deputaten doen hierbij verslag van intensieve werkzaamheden, die na het sluiten van GS Hasselt in een

Nadere informatie

Huishoudelijke Regeling voor generale synoden Generale Synode van de Gereformeerde Kerken Harderwijk 2011

Huishoudelijke Regeling voor generale synoden Generale Synode van de Gereformeerde Kerken Harderwijk 2011 Huishoudelijke Regeling voor generale synoden Generale Synode van de Gereformeerde Kerken Harderwijk 2011 Het auteursrecht van deze tekst berust hetzij bij de auteur, hetzij bij de Gereformeerde Kerken

Nadere informatie

ANBI publicatie Christelijke Gereformeerde Kerk te Den Helder

ANBI publicatie Christelijke Gereformeerde Kerk te Den Helder A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde Kerk te Den Helder Telefoonnummer (facultatief): 0223-610538 RSIN/Fiscaal nummer: In aanvraag bij belastingdienst Website adres: http://www.kruisanker.nl

Nadere informatie

PROTESTANTSE KERK NEDERLAND. ALGEMENE CLASSICALE VERGADERING OVERIJSSEL/FLEVOLAND CLASSIS ENSCHEDE.

PROTESTANTSE KERK NEDERLAND. ALGEMENE CLASSICALE VERGADERING OVERIJSSEL/FLEVOLAND CLASSIS ENSCHEDE. PROTESTANTSE KERK NEDERLAND. ALGEMENE CLASSICALE VERGADERING OVERIJSSEL/FLEVOLAND CLASSIS ENSCHEDE. HUISHOUDELIJKE REGELING. Artikel 1 De classicale vergadering. Ord. 4-14. 1. De classicale vergadering

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Kledingbank Nieuwleusen

Beleidsplan Stichting Kledingbank Nieuwleusen Beleidsplan Stichting Kledingbank Nieuwleusen 2014 tot 2017 Inhoud: Inleiding Over de Stichting Kledingbank Nieuwleusen Missie Visie Bestuurssamenstelling Contactgegevens Doelstelling Doelgroep Werkwijze

Nadere informatie

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE WAALSE GEMEENTE (1825) DOOR A. VAN DER POEST CLEMENT

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE WAALSE GEMEENTE (1825) DOOR A. VAN DER POEST CLEMENT G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M TOEGANGSNUMMER 302 INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE WAALSE GEMEENTE 1686-1817 (1825) DOOR A. VAN DER POEST CLEMENT SCHIEDAM INHOUDSOPGAVE INVENTARIS... 3

Nadere informatie

Gereformeerde Kerk Bussum-Huizen Commissie Steun Broederschap Spanje. Postbus 1190 1400 BD Bussum

Gereformeerde Kerk Bussum-Huizen Commissie Steun Broederschap Spanje. Postbus 1190 1400 BD Bussum Gereformeerde Kerk Bussum-Huizen Commissie Steun Broederschap Spanje Postbus 1190 1400 BD Bussum Om het publiceren van deze nieuwsbrief in kerkbladen e.d. te vergemakkelijken is de tekst ook in digitale

Nadere informatie

ANBI Grote Kerk Harlingen Nicolaaskerk - Midlum

ANBI Grote Kerk Harlingen Nicolaaskerk - Midlum ANBI Onderstaaand vindt u de ANBI gegevens van de Hervormde Gemeente Harlingen-Midlum te Harlingen voor Kerkbeheer aangevuld met het beleidsplan voor gemeente. Grote Kerk Harlingen Nicolaaskerk - Midlum

Nadere informatie

Acta. Bijlage I - I. van de Generale Synode Amersfoort-Centrum 2005 van de Gereformeerde Kerken in Nederland

Acta. Bijlage I - I. van de Generale Synode Amersfoort-Centrum 2005 van de Gereformeerde Kerken in Nederland Acta van de Generale Synode Amersfoort-Centrum 2005 van de Gereformeerde Kerken in Nederland Bijlage I - I Rapport Deputaten Voorbereiding Eerstvolgende Synode Het auteursrecht van deze tekst berust hetzij

Nadere informatie

Classicale Vergadering van Nijmegen van de Protestantse Kerk in Nederland

Classicale Vergadering van Nijmegen van de Protestantse Kerk in Nederland Classicale Vergadering van Nijmegen van de Protestantse Kerk in Nederland HUISHOUDELIJKE REGELING (Ord. 4-16-8) Artikel 1 De classicale vergadering 1. De classicale vergadering Nijmegen van de Protestantse

Nadere informatie

ANBI gegevens van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn en de Diaconie van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn

ANBI gegevens van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn en de Diaconie van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn ANBI gegevens van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn en de Diaconie van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn De Protestantse Kerk Nederland heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking Algemeen Nut Beogende

Nadere informatie