SYNODE DER SCHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERKEN IN NEDERLAND LEEUWARDEN 2001

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SYNODE DER SCHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERKEN IN NEDERLAND LEEUWARDEN 2001"

Transcriptie

1 Pagina 1 van 7 SYNODE DER SCHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERKEN IN NEDERLAND LEEUWARDEN 2001 Aan de Landelijke Vergadering van de Nederlands Gereformeerde Kerken Amersfoort 2001 ds. K. Muller, eerste scriba Oude Veenscheiding LC HEERENVEEN Groningen/Huizen, 18 december 2001 Zeer geachte broeders, van de Christelijke Gereformeerde Kerken van Leeuwarden/Nunspeet heeft zich naar aanleiding van het rapport van Deputaten voor de Eenheid van Gereformeerde Belijders in Nederland bezig gehouden met de contacten die er tussen uw kerken en de onze bestaan. De vergadering kwam eenstemmig tot de besluiten, die u in de bijlagen aantreft. We realiseren ons dat het besluit van de synode van 1998 bij u gevoelens van teleurstelling en verdriet heeft opgeroepen. Uw brief van 29 juni jl. spreekt daar ook over. Namens uw kerken heeft ds. W. Smouter in zijn toespraak tot de synode de pijn, die in uw kerken over dit besluit leeft, verwoord. De manier waarop hij dat deed, bracht ons opnieuw het besef bij hoezeer in uw kerken het hartelijke verlangen leeft naar kerkelijke eenheid met allen die de verschijning van de Heere Jezus Christus hebben liefgehad (2 Tim. 4: 8). Wees er van overtuigd, broeders, dat in onze kerken dezelfde begeerte leeft. De verdeeldheid van Christus kerk doet ons verdriet juist omdat Gods Woord en de gereformeerde belijdenis zo duidelijk spreken over de eenheid van Gods kerk. Met dankbaarheid vernam de synode van deputaten dat de gesprekken met uw Commissie voor Contact en Samenspreking niet zonder zin zijn geweest. Bovendien bleek het wegvallen van de druk waaronder de vorige gesprekken stonden bevorderlijk voor de ontmoeting. Het deed de synode ook goed om te vernemen, zowel uit uw brief, uit de rapportage van deputaten als in de toespraak van ds. W. Smouter, dat uw vergadering het signaal van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) en de Chr. Ger. Kerken over de manier waarop de eenheid in de leer in de Nederlands Gereformeerde Kerken wordt bewaard, serieus wil nemen en de bezinning daarop, ook in regionaal verband, wil stimuleren.

2 Pagina 2 van 7 Een aantal plaatselijke kerken zond aan de vergadering van onze synode signalen waarbij gewezen werd op wat in plaatselijke contacten met Nederlands Gereformeerde Kerken bereikt werd waarin Gods zegen ervaren werd. Gelet hierop en op het voorlopige karakter van het besluit van 1998 tot het beëindigen van de samensprekingen op landelijke niveau besloot de synode een krachtig en broederlijk appèl op uw vergadering te doen. Dit appèl bedoelt u op te roepen om helderheid te geven over de aard van de binding aan Schrift en confessie en, in het verlengde daarvan, over de functionering van het Akkoord van Kerkelijk Samenleven. Hierbij denken wij met name met name aan art. 17. Wij hopen dat het in die weg zal kunnen komen tot hernieuwde samensprekingen met uw commissie in het kader van het zoeken naar kerkelijke eenheid. Het is ons hartelijke gebed, broeders, dat de Heere Zelf wegen wijst om te komen tot kerkelijk samengaan van allen die in de gehoorzaamheid van het geloof buigen voor Zijn Woord. Dat ontslaat ons niet van onze verantwoordelijk om zelf ook deze wegen te zoeken. In dat licht richten we ons tot u in de hoop dat het langs deze weg zou mogen komen tot hernieuwde samensprekingen. Van harte wenst de synode u de zegen van de Heere, onze God, toe bij uw verdere beraadslagingen. Met hartelijke broedergroet, namens het moderamen van de generale synode, ds. J. Plantinga, preses drs. G. van Roekel, eerste scriba

3 Pagina 3 van 7 Besluit betreffende de verhouding met de Nederlands Gereformeerde Kerken Bijlage 1, behorend bij brief de dato 18 december dat deputaten vermelden dat zij volgens hun mandaat contact hebben onderhouden met de NG-commissie, mede met het oog op de plaatselijke situaties en zaken van gemeenschappelijk belang; 2. dat deputaten vermelden dat deze gesprekken zinvol zijn geweest en in een betere sfeer konden worden gevoerd dan in de vorige periode; besluit deputaten op te dragen de gesprekken met de NG-commissie vooralsnog te continueren, mede met het oog op de plaatselijke situaties en zaken van gemeenschappelijk belang.

4 Pagina 4 van 7 Besluit betreffende de positie van de samenwerkende en de samenwerkingsgemeenten Bijlage 2, behorend bij brief de dato 18 december dat de generale synode van Haarlem-Noord uitsprak dat wat op plaatselijk niveau met de NGK bereikt is bestendigd kan blijven; 2. dat deputaten melden dat er van de zijde van de samenwerkingsgemeenten geen behoefte is aan aparte regelingen; 3. dat deputaten melden dat er zich met name knelpunten voordoen bij de afvaardiging naar meerdere vergaderingen; van oordeel 1. dat de samenwerkingsgemeenten een volwaardige plaats hebben en ook willen hebben binnen het verband van de Christelijke Gereformeerde Kerken; 2. dat het deel uit maken van de desbetreffende gemeenten van het verband der Nederlands Gereformeerde Kerken niet in mindering komt op het deel uit maken van het verband der Christelijke Gereformeerde Kerken; spreekt uit 1. dat in de meerdere vergaderingen de status quo moet worden aanvaard dat de samenwerkingsgemeenten mede gediend worden door niet-christelijk-gereformeerde ambtsdragers; deze kunnen dus als waarnemer ook op meerdere vergaderingen ontvangen worden; 2. dat voor de samenwerkingsgemeenten dezelfde kerkordelijke regels gelden als voor iedere Christelijke Gereformeerde Kerk; en besluit deputaten te machtigen met de samenwerkingsgemeenten in gesprek te blijven met het oog op hun bijzondere positie.

5 Pagina 5 van 7 Besluit betreffende een instructie inzake een aspect in de verhouding met de Nederlands Gereformeerde Kerken Bijlage 3, behorend bij brief de dato 18 december welke spanningen zich voordoen wanneer kerken in hun samenwerking met een NGK te maken krijgen met vrouwelijke ambtsdragers; 2. dat de synode van 1998 heeft uitgesproken: a. dat uit het geheel van het spreken van de Heilige Schrift duidelijk is dat het gezaghebbend leiding geven aan de gemeente aan de man en niet aan de vrouw toekomt; b. dat het standpunt ten aanzien van de vrouw in het ambt, dat in de Christelijke Gereformeerde kerken steeds heeft gegolden, Schriftuurlijk verantwoord is; van oordeel dat kerken die vrouwelijke ambtsdragers toelaten nauwer kerkelijk samenleven blokkeren; besluit 1. de desbetreffende kerken op te roepen dit in hun samenwerking met de NGK aan de orde te stellen; 2. de classes op te roepen hierop toe te zien via de rapportages naar art. 41 KO en/of via de kerkvisitaties; 3. deputaten op te dragen in de lijn van besluit 3 van art. 305 van de Acta 1998 hiernaar te informeren bij de samenwerkende gemeenten en hierover aan de synode te rapporteren.

6 Pagina 6 van 7 Besluit betreffende een instructie inzake de mogelijkheid van samensprekingen met de NGK door gemeenten die in hun voortbestaan worden bedreigd Bijlage 4, behorend bij brief de dato 18 december constaterende 1. dat de generale synode van 1998 de samensprekingen met de Nederlands Gereformeerde Kerken voorlopig beëindigd heeft en uitgesproken heeft dat er geen grond meer is om bijlage 6 K.O. voortaan nog toe te passen op de relatie met de Nederlands Gereformeerde Kerken, 2. dat de generale synode tot dit besluit gekomen is vanwege blijvende verschillen in de samensprekingen met betrekking tot de toe-eigening des heils, de relatie Schrift en confessie, de vragen ten aanzien van het AKS en het besluit van de landelijke vergadering van de NGK inzake de openstelling van het diakenambt voor zusters der gemeente; 3. dat de generale synode alleen een uitzondering gemaakt heeft voor gemeenten die in een ver gevorderd stadium van samensprekingen waren; 1. dat de nood in verschillende kleiner wordende gemeenten zo groot is, dat zij in hun voortbestaan worden bedreigd; 2. dat plaatselijke samenwerking van de Christelijke Gereformeerde Kerk met de Nederlands Gereformeerde Kerk het voortbestaan van deze gemeenten in sommige gevallen lijkt mogelijk te maken, 3. dat deze plaatselijke samenwerking evenwel door het besluit van de generale synode van 1998 onmogelijk is, indien de gemeenten niet in een ver gevorderd stadium van samensprekingen waren; 4. dat niet uitgesloten kan worden geacht, dat plaatselijke samensprekingen van de Christelijke Gereformeerde Kerk en de Nederlands Gereformeerde Kerk tot overeenstemming leiden en dat deze overeenstemming door classes en vertegenwoordigers van particuliere synoden naar art. 49 kan worden geapprobeerd indien bijlage 6 K.O. van toepassing zou zijn op de relatie met de Nederlands Gereformeerde Kerken; 5. dat deputaten eenheid voor de gereformeerde belijders in Nederland van de generale synode opdracht hebben gekregen om nader contact te onderhouden met de Nederlands gereformeerde commissie voor contact en samensprekingen, mede met het oog op plaatselijke situaties; 6. dat deputaten eenheid van de gereformeerde belijders in Nederland van de generale synode opdracht hebben gekregen om onderzoek te doen naar de kerkrechtelijke positie van de zgn. samenwerkingsgemeenten; 7. dat deputaten eenheid van de gereformeerde belijders in Nederland van de generale synode opdracht hebben gekregen om mogelijkheden te onderzoeken voor interkerkelijk overleg en samenwerking van kerken op plaatselijk niveau; 8. dat deputaten grootstedelijke problematiek van de generale synode opdracht hebben gekregen om na te gaan op welke wijze de kerken in de grootstedelijke gebieden kunnen worden bijgestaan om onder de zegen van de Heere God de posities van Christus' gemeenten zo lang mogelijk te kunnen handhaven; spreekt uit 1. dat de nood in verschillende kleiner wordende gemeenten zo groot is dat deze gemeenten hun voortbestaan worden bedreigd en dat deze nood vraagt om een oplossing; 2. dat niet bij voorbaat uitgesloten mag worden dat deze oplossing gezocht en gevonden wordt in plaatselijke samenwerking van de Christelijke Gereformeerde Kerk met de Nederlands Gereformeerde Kerk;

7 Pagina 7 van 7 3. dat er in deze noodsituatie geen reden is om bijlage 6 K.O. niet toe te passen op plaatselijke samenwerking van de Christelijke Gereformeerde Kerk met de Nederlands Gereformeerde Kerk indien voluit aan de in bijlage 6 K.O. genoemde voorwaarden is voldaan; en besluit dat het besluit van de generale synode 1998 inzake de landelijke samensprekingen met de Nederlands Gereformeerde Kerken wordt aangevuld met de uitspraak dat de uitzondering die in `spreekt uit' punt 4 van bedoeld synodebesluit wordt genoemd ook geldt voor die gemeenten waar de nood zo groot is dat ze in hun voortbestaan worden bedreigd, indien deze gemeenten in plaatselijke samensprekingen op alle door de generale synode genoemde punten tot overeenstemming zijn gekomen, met inachtneming van eventuele nadere bepalingen van de generale synode ingevolge het onderzoek van deputaten eenheid van de gereformeerde belijders in Nederland naar de kerkrechtelijke positie van de zgn. samenwerkingsgemeenten.

van de kerkenraden van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Amersfoort en de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) te Amersfoort-Zuid

van de kerkenraden van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Amersfoort en de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) te Amersfoort-Zuid GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING van de kerkenraden van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Amersfoort en de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) te Amersfoort-Zuid De kerkenraden van de Christelijke Gereformeerde

Nadere informatie

Voorstel regio Amsterdam-Alkmaar voor de Ned. Geref. Kerken met het oog op de Landelijke Vergadering 2013 te Zeewolde

Voorstel regio Amsterdam-Alkmaar voor de Ned. Geref. Kerken met het oog op de Landelijke Vergadering 2013 te Zeewolde Pagina 1 van 5 Regio Amsterdam-Alkmaar Scriba: D.P. van Voornveld Lindenlaan 5 111 VL Zwanenburg 00-97 Regioscriba.amsterdam-alkmaar@ngk.nl Voorstel regio Amsterdam-Alkmaar voor de Ned. Geref. Kerken met

Nadere informatie

Tweede overeenstemming over hermeneutische uitgangspunten

Tweede overeenstemming over hermeneutische uitgangspunten Tweede overeenstemming hermeneutische uitgangspunten Deze notitie, geschreven door deputaten (CCS en DKE) is aangeboden aan de LV Zeewolde 2013 van de NGK en de GS Ede 2014 van de GKv. De LV Zeewolde 2013

Nadere informatie

Besluiten. Gereformeerde Kerk (dolerend) Dalfsen. genomen door de Generale Synode op 17 en 31 maart 2012

Besluiten. Gereformeerde Kerk (dolerend) Dalfsen. genomen door de Generale Synode op 17 en 31 maart 2012 Document 10.113 Besluiten t.a.v. de Gereformeerde Kerk (dolerend) Dalfsen genomen door de Generale Synode op 17 en 31 maart 2012 Besluiten t.a.v. de Gereformeerde Kerk (dolerend) Dalfsen dd. 17 en 31 maart

Nadere informatie

ANBI-transparantie van de Christelijke Gereformeerde Kerk Dordrecht Zuid.

ANBI-transparantie van de Christelijke Gereformeerde Kerk Dordrecht Zuid. ANBI-transparantie van de Christelijke Gereformeerde Kerk Dordrecht Zuid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde Kerk te Dordrecht Zuid Telefoonnummer (facultatief): 078 6176455 RSIN/Fiscaal

Nadere informatie

Rapport Waarnemers Raad voor Contact en Overleg betreffende de Bijbel (RCOB) Aanvullend Rapport Waarnemers RCOB

Rapport Waarnemers Raad voor Contact en Overleg betreffende de Bijbel (RCOB) Aanvullend Rapport Waarnemers RCOB Bijlage LV 20.1 Rapport Waarnemers Raad voor Contact en Overleg Bijbel LV 20.1 Rapport Waarnemers Raad voor Contact en Overleg betreffende de Bijbel (RCOB) De Raad voor Contact en Overleg betreffende de

Nadere informatie

Rapport van deputaten voor de eenheid van de gereformeerde belijders in Nederland

Rapport van deputaten voor de eenheid van de gereformeerde belijders in Nederland 347 2. dat thans naar billijkheid de kerken niet meer dringend kan worden verzocht, hangende een onderzoek van een studiedeputaatschap, geheel af te zien van het gebruik van de NBV in erediensten; besluit

Nadere informatie

Generale regeling voor het verlenen van consent tot het leiden van kerkdiensten. als bedoeld in ordinantie 5-5-2

Generale regeling voor het verlenen van consent tot het leiden van kerkdiensten. als bedoeld in ordinantie 5-5-2 Generale regeling voor het verlenen van consent tot het leiden van kerkdiensten als bedoeld in ordinantie 5-5-2 Inhoudsopgave I. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. De verlening van de

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Formulier ANBI-transparantie 2014 CGK Stadskanaal pag: 1 Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken

Nadere informatie

Deze samenwerkingsgemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze samenwerkingsgemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: -Christelijke Gereformeerde Kerk te Amsterdam Nieuw-West -Nederlands Gereformeerde Kerk Amsterdam Tuinsteden-Zuid/West RSIN/Fiscaal nr. 824148472 Website adres: www.gemeentedebron.nl

Nadere informatie

Spelen met gereformeerd onderwijs.

Spelen met gereformeerd onderwijs. Spelen met gereformeerd onderwijs. In 2003 werd een verstrekkende beslissing genomen t.a.v. het gereformeerde onderwijs. Het gereformeerd onderwijs werd toen opengesteld voor Christelijk gereformeerde

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE 2009 DEPUTATEN KERKELIJKE EENHEID

VOORTGANGSRAPPORTAGE 2009 DEPUTATEN KERKELIJKE EENHEID VOORTGANGSRAPPORTAGE 2009 DEPUTATEN KERKELIJKE EENHEID 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Samenstelling van het deputaatschap 3. Werkwijze 4. Contacten met de Christelijke Gereformeerde Kerk 5. Contacten

Nadere informatie

Betreft: Rapportage werkzaamheden deputaatschap Documentatie

Betreft: Rapportage werkzaamheden deputaatschap Documentatie Aan: De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland p/a De Gereformeerde Kerk Groningen B. de Roos, scriba Kraanvogelstraat 124 9713 BS Groningen Van: Deputaten Documentatie p/a J. Bos, secretaris

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk te Driebergen RSIN/Fiscaal nummer: 005856693 Website adres: www.cgk-driebergen.nl E-mail: scribacgkdriebergen@kliksafe.nl Adres: Oranjelaan

Nadere informatie

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Gegevens te publiceren in het kader van de ANBI-transparantie van de Christelijke Gereformeerde Kerk De Zaaier te Harderwijk. Besluitvorming/uitvoering: 1. Vaststelling door de kerkenraad (17 september

Nadere informatie

Acta. Hoofdstuk XII. van de Generale Synode Amersfoort-Centrum 2005 van de Gereformeerde Kerken in Nederland. Relatie tot de Overheid

Acta. Hoofdstuk XII. van de Generale Synode Amersfoort-Centrum 2005 van de Gereformeerde Kerken in Nederland. Relatie tot de Overheid Acta van de Generale Synode Amersfoort-Centrum 2005 van de Gereformeerde Kerken in Nederland Hoofdstuk XII Relatie tot de Overheid Het auteursrecht van deze tekst berust hetzij bij de auteur, hetzij bij

Nadere informatie

Rapport Commissie Website Homoseksualiteit voor de Nederlands Gereformeerde Kerken met het oog op de Landelijke Vergadering 2013 in Zeewolde

Rapport Commissie Website Homoseksualiteit voor de Nederlands Gereformeerde Kerken met het oog op de Landelijke Vergadering 2013 in Zeewolde Pagina 1 van 5 Commissie Website Homoseksualiteit Secretaris: A.P. de Boer Kombuis 111 3 VN Nijkerk 033-51, ad.de.boer@filternet.nl Rapport Commissie Website Homoseksualiteit voor de Nederlands Gereformeerde

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk te Rotterdam- Kralingen Telefoonnummer: 010-4525053 RSIN/Fiscaal nummer: in aanvraag Website adres: www.rotterdam-kralingen.cgk.nl E-mail:

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke

Nadere informatie

Verklaring van kerkelijke stappen om gereformeerd te blijven.

Verklaring van kerkelijke stappen om gereformeerd te blijven. Verklaring van kerkelijke stappen om gereformeerd te blijven. Oproep Gericht aan kerkenraad en gemeente van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Dalfsen. 1 Geachte kerkenraadsleden en broeders en zusters

Nadere informatie

Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland Zwolle-Zuid 2008. Bijlage Svw161

Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland Zwolle-Zuid 2008. Bijlage Svw161 Bijlage Svw161 Prealabel De Generale Synode -2009 (verder: de GS 2008) zal de kerkenraad (verder KR) van de Gereformeerde kerk te Kampen-Noord (Ichthus) aanduiden als de KR Ichthus, zulks ter onderscheiding

Nadere informatie

Postadres Postbus 7177

Postadres Postbus 7177 Gegevens die in het kader van de ANBI-transparantie gepubliceerd dienen te worden door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken respectievelijk de Nederlands Gereformeerde Kerken

Nadere informatie

ANBI publicatie Christelijke Gereformeerde Kerk te Den Helder

ANBI publicatie Christelijke Gereformeerde Kerk te Den Helder A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde Kerk te Den Helder Telefoonnummer (facultatief): 0223-610538 RSIN/Fiscaal nummer: In aanvraag bij belastingdienst Website adres: http://www.kruisanker.nl

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Wij vallen onder goede doelen De Belastingdienst heeft bepaald dat het publiceren van informatie door algemeen nut beogende instellingen ( goede doelen) via internet een wettelijke voorwaarde (publicatieverplichting)

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk De Zaaier te Harderwijk. Telefoonnummer (facultatief): RSIN/Fiscaal nummer: 002715892 Website adres: www.cgkdzaaier.nl E-mail: scriba@cgkdezaaier.nl

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk te Zaamslag Telefoonnummer (facultatief): 0115-432331 RSIN/Fiscaal nummer: 824153145 Website adres: www.cgkzaamslag.nl E-mail: Zaamslag.scriba@cgk.info

Nadere informatie

Formulier om ouderlingen en diakenen te bevestigen

Formulier om ouderlingen en diakenen te bevestigen Formulier om ouderlingen en diakenen te bevestigen Inleiding De kerkenraad heeft u tweemaal de namen van de broeders bekendgemaakt die tot ouderling en diaken gekozen zijn, om na te gaan of iemand een

Nadere informatie

In het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland.

In het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. In het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief):

Nadere informatie

RSIN NUMMER: 820717757 KVK NUMMER: 09197249

RSIN NUMMER: 820717757 KVK NUMMER: 09197249 Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Telefoonnummer

Nadere informatie

RSIN/Fiscaal nummer:

RSIN/Fiscaal nummer: A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk te Delfzijl RSIN/Fiscaal nummer: 824143863 Website adres: E-mail: www.cgk-delfzijl.nl info@cgk-delfzijl.nl Adres: Huibertplaat 57 Postcode:

Nadere informatie

Christelijke Gereformeerde kerk te Culemborg Telefoonnummer (facultatief):

Christelijke Gereformeerde kerk te Culemborg Telefoonnummer (facultatief): A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk te Culemborg Telefoonnummer (facultatief): 0312 456789 RSIN/Fiscaal nummer: In aanvraag bij de belastingdienst Website adres: www.cgk-culemborg.nl

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk te Culemborg Telefoonnummer (facultatief): 0312 456789 RSIN/Fiscaal nummer: In aanvraag bij de belastingdienst Website adres: www.cgk-culemborg.nl

Nadere informatie

Bijlage LV 22.6 Rappport Contact en Samenspreking andere Kerken - Binnenland

Bijlage LV 22.6 Rappport Contact en Samenspreking andere Kerken - Binnenland Bijlage LV 22.6 Rappport Contact en Samenspreking andere Kerken - Binnenland 3 CONTACT MET DE GEREFORMEERDE KERKEN VRIJGEMAAKT 3.1 Opdracht van de commissie De Landelijke Vergadering Doorn 1998 heeft ten

Nadere informatie

PUBLICATIE CGK Almelo - ANBI-REGELING

PUBLICATIE CGK Almelo - ANBI-REGELING PUBLICATIE CGK Almelo - ANBI-REGELING Versie juni 2016 A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde Kerk te Almelo Fiscaal nummer: 002554604 Website adres: www.kerkinalmelo.nl E-mail: scriba@kerkinalmelo.nl

Nadere informatie

Landelijke Vergadering 2004 van de Nederlands Gereformeerde Kerken gehouden in Lelystad

Landelijke Vergadering 2004 van de Nederlands Gereformeerde Kerken gehouden in Lelystad Landelijke Vergadering 2004 van de Nederlands Gereformeerde Kerken gehouden in Lelystad Notulen Voortgezette Landelijke Vergadering 8 januari 2005 129. Opening door de preses (10.00 uur) Ds. W. Smouter

Nadere informatie

Over ander werk in de kerk

Over ander werk in de kerk Over ander werk in de kerk In de maand mei 2009 is de folder ander werk in de kerk verspreid. Het is een folder die is opgesteld door de mensen achter de site www.synodezwollezuid.nl. Volgens de folder

Nadere informatie

Rapport deputaten M/V in de kerk

Rapport deputaten M/V in de kerk Rapport deputaten M/V in de kerk Generale Synode van de Gereformeerde Kerken Harderwijk 2011 Het auteursrecht van deze tekst berust hetzij bij de auteur, hetzij bij de Gereformeerde Kerken in Nederland.

Nadere informatie

FEDERATIEDOCUMENT NCGK

FEDERATIEDOCUMENT NCGK FEDERATIEDOCUMENT Verklaring van eenheid De Christelijke Gereformeerde Kerk en de Nederlands Gereformeerde Kerk te Zoetermeer weten zich door het geloof verbonden met hun Heer Jezus Christus en daarom

Nadere informatie

IV.8. ASSOCIATIEOVEREENKOMST MET DE PROTESTANTSE KERK IN NEDERLAND (PKN) OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 15 LID 2 VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT

IV.8. ASSOCIATIEOVEREENKOMST MET DE PROTESTANTSE KERK IN NEDERLAND (PKN) OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 15 LID 2 VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT IV.8. ASSOCIATIEOVEREENKOMST MET DE PROTESTANTSE KERK IN NEDERLAND (PKN) OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 15 LID 2 VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT B. TOELICHTING Artikel 3 De kern van de overeenkomst is dat we elkaar

Nadere informatie

Informatie over ANBI-transparantie van de CGK Open Hof te Scherpenzeel

Informatie over ANBI-transparantie van de CGK Open Hof te Scherpenzeel Informatie over ANBI-transparantie van de CGK Open Hof te A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk Open Hof te RSIN/Fiscaal nummer: 820717757 Website adres: www.cgk-scherpenzeel.nl

Nadere informatie

Ordinantie 20 20. Ordinantie voor het verband met andere kerken

Ordinantie 20 20. Ordinantie voor het verband met andere kerken 20. Ordinantie voor het verband met andere kerken I Het verband met andere kerken Artikel 1 De oecumenische arbeid 1. De Nederlandse Hervormde Kerk zoekt in al haar geledingen bevestiging en versterking

Nadere informatie

Acta. Bijlage X - IV. van de Generale Synode Amersfoort-Centrum 2005 van de Gereformeerde Kerken in Nederland

Acta. Bijlage X - IV. van de Generale Synode Amersfoort-Centrum 2005 van de Gereformeerde Kerken in Nederland Acta van de Generale Synode Amersfoort-Centrum 2005 van de Gereformeerde Kerken in Nederland Bijlage X - IV Aanvullend rapport Deputaten Kerkelijke Eenheid Het auteursrecht van deze tekst berust hetzij

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde Kerk te Telefoonnummer 0180 611179 RSIN nummer: 27.44.442 Website adres: www.cgkbarendrecht.nl Adres: Voordijk 252 Postcode: 2992 AL Plaats: Postadres:

Nadere informatie

Acta. Bijlage X - III. van de Generale Synode Amersfoort-Centrum 2005 van de Gereformeerde Kerken in Nederland. Rapport Deputaten Kerkelijke Eenheid

Acta. Bijlage X - III. van de Generale Synode Amersfoort-Centrum 2005 van de Gereformeerde Kerken in Nederland. Rapport Deputaten Kerkelijke Eenheid Acta van de Generale Synode Amersfoort-Centrum 2005 van de Gereformeerde Kerken in Nederland Bijlage X - III Rapport Deputaten Kerkelijke Eenheid Het auteursrecht van deze tekst berust hetzij bij de auteur,

Nadere informatie

Transparantieverslag Christelijke Gereformeerde Kerk Dordrecht-Centrum

Transparantieverslag Christelijke Gereformeerde Kerk Dordrecht-Centrum Transparantieverslag Christelijke Gereformeerde Kerk Dordrecht-Centrum A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk te Dordrecht-Centrum Telefoonnummer (facultatief): 078-6133403 RSIN/Fiscaal

Nadere informatie

Rapport aan de Generale Synode te Groningen 2014 van Deputaten Curatoren Landelijk Kerkblad en Websites

Rapport aan de Generale Synode te Groningen 2014 van Deputaten Curatoren Landelijk Kerkblad en Websites Rapport deputaten curatoren van DE BAZUIN aan GS Groningen 2014 pag. 1 Rapport aan de Generale Synode te Groningen 2014 van Deputaten Curatoren Landelijk Kerkblad en Websites Bleiswijk, 28 augustus 2014

Nadere informatie

Synodebesluiten GS Ede 2014. Besluitvorming M/V

Synodebesluiten GS Ede 2014. Besluitvorming M/V Synodebesluiten GS Ede 2014 Op 5 juni j.l. nam de Synode Ede 2014 de besluiten over het deputatenrapport M/V. Een week later op 14 juni, werden de besluiten genomen met betrekking tot de Nederlands Gereformeerde

Nadere informatie

Kerkverband en oecumene katholiek gereformeerd

Kerkverband en oecumene katholiek gereformeerd (Kerkverband en oecumene) - 1 - Kerkverband en oecumene katholiek gereformeerd Gouda 9 mei 2012 Ps. 122:1,2,3 Lezen: Judas 1-4,17-25 Ps. 19:3,6 Ps. 63:2,3 Broeders en zusters, De Studiegroep Midden-Nederland

Nadere informatie

Deze regels zijn door de synode van Kampen 1975 vervangen door een nieuwe regeling. 3

Deze regels zijn door de synode van Kampen 1975 vervangen door een nieuwe regeling. 3 Rondblik Interkerkelijke samenwerking bij evangelisatie Historische achtergrond (artikel 26 KO) S.M. Alserda De verkondiging van het evangelie van Jezus Christus, in zending en evangelisatie, is een roeping

Nadere informatie

ORDINANTIE 13 DE OPLEIDING EN VORMING VAN PREDIKANTEN 1

ORDINANTIE 13 DE OPLEIDING EN VORMING VAN PREDIKANTEN 1 ORDINANTIE 13 DE OPLEIDING EN VORMING VAN PREDIKANTEN 1 I. OPLEIDING EN VORMING Artikel 1. De zorg voor de opleiding en vorming 1. De generale synode wordt bij haar voortdurende zorg voor de opleiding

Nadere informatie

Over de toelating tot het ambt van predikanten in de Protestantse Kerk in Nederland

Over de toelating tot het ambt van predikanten in de Protestantse Kerk in Nederland Over de toelating tot het ambt van predikanten in de Protestantse Kerk in Nederland Een brochure voor wie toegelaten wil worden tot het ambt van predikant Inleiding Gelukgewenst! U bent gekomen aan het

Nadere informatie

Gereformeerde Kerken Nederland (GKN)

Gereformeerde Kerken Nederland (GKN) Gereformeerde Kerken Nederland (GKN) BEKNOPTE PRESENTATIE Inleiding De Gereformeerde Kerken Nederland (GKN), zonder het tussenvoegsel in en zonder verdere postale of informele toevoeging, is de naam van

Nadere informatie

Vastgesteld in tweede lezing door de Generale Synode:

Vastgesteld in tweede lezing door de Generale Synode: 2015 Ordinantie 9 voor de catechese Vastgesteld in tweede lezing door de Generale Synode: 27 november 2015 Inhoud I. De catechese... 2 Artikel 1 Wat de catechese omvat... 2 Artikel 2 De voorbereidende

Nadere informatie

De GereformeeYde Kerlí Emmm ea

De GereformeeYde Kerlí Emmm ea Scriba: W. SniPPe Chopinlaan 11 9402 SBAssen e-mail: scriba@dgkemmen.nl De GereformeeYde Kerlí Emmm ea Aan: De Generale synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland p/a Kraanvogelstraat 124 9713 BS

Nadere informatie

Rapport deputaten kerkelijke eenheid

Rapport deputaten kerkelijke eenheid Rapport deputaten kerkelijke eenheid Generale Synode van de Gereformeerde Kerken Harderwijk 2011 Het auteursrecht van deze tekst berust hetzij bij de auteur, hetzij bij de Gereformeerde Kerken in Nederland.

Nadere informatie

Gegevens Christelijke Gereformeerde Kerk te Bennekom - Oosterbeek in het kader van de ANBI-transparantie

Gegevens Christelijke Gereformeerde Kerk te Bennekom - Oosterbeek in het kader van de ANBI-transparantie Gegevens Christelijke Gereformeerde Kerk te Bennekom - Oosterbeek in het kader van de ANBI-transparantie A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk te Bennekom - Oosterbeek Telefoonnummer

Nadere informatie

: Deputaten Adresvoering/Contacten Overheid/Binnenlandse Betrekkingen (DACOBB) van De Gereformeerde Kerken in Nederland.

: Deputaten Adresvoering/Contacten Overheid/Binnenlandse Betrekkingen (DACOBB) van De Gereformeerde Kerken in Nederland. Rapport deputaten ACOBB aan GS Groningen 2014 Aan Van : De generale synode te Groningen : Deputaten Adresvoering/Contacten Overheid/Binnenlandse Betrekkingen (DACOBB) van De Gereformeerde Kerken in Nederland.

Nadere informatie

Werkplan van Kerk 2025 (KS 15-19)

Werkplan van Kerk 2025 (KS 15-19) Werkplan van Kerk 2025 (KS 15-19) A. Besluit van de Generale Synode d.d. 12 november 2015 Het besluit van de Generale Synode van 12 november 2015 naar aanleiding van de nota Kerk 2025 Waar een Woord is,

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Eben Haëzer Kerk Pniël Kerk A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde Eben Haëzer Kerk Telefoonnummer 0527-683687 RSIN/Fiscaal nummer: 824145501 Website adres: www.ebenhaezer-urk.nl E-mail:

Nadere informatie

Grond: De formulering van art. 1 en art. 3 is niet in overeenstemming met het geldend gereformeerd kerkrecht.

Grond: De formulering van art. 1 en art. 3 is niet in overeenstemming met het geldend gereformeerd kerkrecht. art. 24, 25 Grond: De formulering van art. 1 en art. 3 is niet in overeenstemming met het geldend gereformeerd kerkrecht. 9. De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland, bijeen op 15 oktober

Nadere informatie

Regionale en landelijke structuren

Regionale en landelijke structuren pagina 1 v. 10 Regionale en landelijke structuren Regionale en landelijke structuren Johan Harmanny> Structuren en regels binnen de kerken 2 Verzamelde wijsheid 2 Kerkstructuur 3 De

Nadere informatie

Generale regeling voor het gastlidmaatschap. als bedoeld in ordinantie 2-3-3

Generale regeling voor het gastlidmaatschap. als bedoeld in ordinantie 2-3-3 Generale regeling voor het gastlidmaatschap als bedoeld in ordinantie 2-3-3 Inhoudsopgave Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 8. Kerken wier leden voor

Nadere informatie

Generale regeling voor de kerkelijk werkers. als bedoeld in ordinantie 3-12-8

Generale regeling voor de kerkelijk werkers. als bedoeld in ordinantie 3-12-8 Generale regeling voor de kerkelijk werkers als bedoeld in ordinantie 3-12-8 Inhoudsopgave Artikel 1. Artikel 1a. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 6a. Artikel 7. Artikel 8.

Nadere informatie

Formulier om dienaren van het woord te bevestigen

Formulier om dienaren van het woord te bevestigen Formulier om dienaren van het woord te bevestigen Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Inleiding Als kerkenraad hebben we u tweemaal de naam bekendgemaakt van de predikant die we beroepen hebben, broeder

Nadere informatie

Rapportage Beproeving Dienstboek

Rapportage Beproeving Dienstboek Rapportage Beproeving Dienstboek Expertisecentrum van de Protestantse Kerk Bij deze rapportage hoort 1 bijlage: de inventarisatie van de reacties van de classicale vergaderingen 1. Inleiding Zoals is vastgelegd

Nadere informatie

Rapport Commissie voor Contact en Samenspreking met andere kerken - Rapport Sectie Buitenland

Rapport Commissie voor Contact en Samenspreking met andere kerken - Rapport Sectie Buitenland Bijlage LV 22.5 Rappport Contact en Samenspreking andere Kerken - Buitenland LV 22.5 Rapport Commissie voor Contact en Samenspreking met andere kerken - Rapport Sectie Buitenland 1. De opdracht aan de

Nadere informatie

Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland

Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland inclusief de ordinanties, overgangsbepalingen en generale regelingen (bijgewerkt tot mei 2013) Uitgeverij

Nadere informatie

Gereformeerd onderwijs 2.0

Gereformeerd onderwijs 2.0 Gereformeerd onderwijs 2.0 Eindrapport werkgroep Toekomst gereformeerd onderwijs Noord-Nederland Opdrachtgever: bestuur Noorderbasis, bestuur GBS De Wierde, bestuur GBS Eben Haëzer, bestuur VGSO, bestuur

Nadere informatie

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst 18-12-2016 Voorganger: Organist: Locatie: Bevestiging van: Thema: ds. Nita van der Horst - Kattenberg Marco 't Hart Dorpskerk te Oostvoorne

Nadere informatie

Wat is op deze vragen jullie antwoord? (antwoord)

Wat is op deze vragen jullie antwoord? (antwoord) Inleiding De kerkenraad heeft u tot twee keer toe bekend gemaakt dat een aantal broers benoemd is tot ouderling en diaken van onze gemeente. Het zijn (namen). Daarmee is ook ruimte gegeven om eventueel

Nadere informatie

Prof. Doekes over de kerk (1)

Prof. Doekes over de kerk (1) Prof. Doekes over de kerk (1) Onderstaand het eerste artikel van prof. Doekes met als titel Afscheiding. AFSCHEIDING Is afscheiding alleen geoorloofd wanneer wij durven verklaren: deze gemeente is een

Nadere informatie

Studie rechtspersoonlijkheid en rechtsbevoegdheid

Studie rechtspersoonlijkheid en rechtsbevoegdheid Pagina 1 van 8 Bijlage 3 bij rapport Commissie Opleiding Predikanten - LV2005.47.1 Studie rechtspersoonlijkheid en rechtsbevoegdheid Auteurs: Mr. H.G. Taute en Mr. J. Janssens-Boer, juni 2005 Ons rechtssysteem

Nadere informatie

Liturgie voor de kerkdienst op 19 juni te Begnins. Welkom en mededelingen en aansteken van de kaarsen Muziek De gemeente gaat staan

Liturgie voor de kerkdienst op 19 juni te Begnins. Welkom en mededelingen en aansteken van de kaarsen Muziek De gemeente gaat staan Liturgie voor de kerkdienst op 19 juni te Begnins Welkom en mededelingen en aansteken van de kaarsen De gemeente gaat staan Votum en groet Psalm 139: 1, 2 en 8 Heer die mij ziet De gemeente gaat zitten

Nadere informatie

Beleidsplan Hervormde Gemeente. s Grevelduin- en Vrijhoeve-Capelle 2014-2018

Beleidsplan Hervormde Gemeente. s Grevelduin- en Vrijhoeve-Capelle 2014-2018 Beleidsplan Hervormde Gemeente s Grevelduin- en Vrijhoeve-Capelle 2014-2018 Preambule op basis van het Convenant Algemeen De Hervormde Gemeente van s Grevelduin- en Vrijhoeve-Capelle vormt een gemeenschap,

Nadere informatie

VOORSTEL MET TOELICHTING. tot het aangaan van een associatieovereenkomst tussen. de Presbyterian Church of Ghana. de Protestantse Kerk in Nederland

VOORSTEL MET TOELICHTING. tot het aangaan van een associatieovereenkomst tussen. de Presbyterian Church of Ghana. de Protestantse Kerk in Nederland VOORSTEL MET TOELICHTING tot het aangaan van een associatieovereenkomst tussen de Presbyterian Church of Ghana en de Protestantse Kerk in Nederland Generale synode, 16 september 2010 MDO 10.02 Associatieovereenkomst

Nadere informatie

Preek over zondag 21, gehouden op / p.1

Preek over zondag 21, gehouden op / p.1 Preek over zondag 21, gehouden op 01-11-09 / p.1 Liturgie: Votum en groet Zi: Ps. 23:1.2.3 Gebed Schriftlezing: Matth. 4:12-25 Zi: Lied 294:1.2.4.5 Preek: Zondag 21 Zi: Gez. 119:1.2.3 Credo: gez. 179b

Nadere informatie

Liturgie in de dankdienst voor het leven van. Martinus Huistra. 3 augustus augustus 2015

Liturgie in de dankdienst voor het leven van. Martinus Huistra. 3 augustus augustus 2015 Liturgie in de dankdienst voor het leven van Martinus Huistra 3 augustus 1931 5 augustus 2015 Op maandag 10 augustus 2015 om 13.30 uur in de Gereformeerde kerk te Leek Voorganger: ds. L.G. van der Heide

Nadere informatie

ANBI Grote Kerk Harlingen Nicolaaskerk - Midlum

ANBI Grote Kerk Harlingen Nicolaaskerk - Midlum ANBI Onderstaaand vindt u de ANBI gegevens van de Hervormde Gemeente Harlingen-Midlum te Harlingen voor Kerkbeheer aangevuld met het beleidsplan voor gemeente. Grote Kerk Harlingen Nicolaaskerk - Midlum

Nadere informatie

HERVORMDE GEMEENTE ZWARTSLUIS

HERVORMDE GEMEENTE ZWARTSLUIS HERVORMDE GEMEENTE ZWARTSLUIS MISSIE VISIE BELEID Voorwoord Identiteit van de Christelijke kerk De kerk/de gemeente heeft haar ontstaan en bestaan te danken aan het werk van God. God doet de gemeente samenkomen

Nadere informatie

Kroniek H.J.C.C.J. Wilschut

Kroniek H.J.C.C.J. Wilschut Kroniek H.J.C.C.J. Wilschut GS en NGK De GS Zwolle-Zuid heeft gesproken over de verhouding tussen onze kerken en de NGK. Een tweetal rapporten lag op tafel. Eén van de meerderheid van D(eputaten) K(erkelijke)

Nadere informatie

Gereformeerde Kerk De Hoeksteen Dussen - Meeuwen. v.d. Dussenlaan 37, 4271 AN Dussen BELEIDSPLAN

Gereformeerde Kerk De Hoeksteen Dussen - Meeuwen. v.d. Dussenlaan 37, 4271 AN Dussen BELEIDSPLAN Gereformeerde Kerk De Hoeksteen Dussen - Meeuwen v.d. Dussenlaan 37, 4271 AN Dussen BELEIDSPLAN 1 Eenheid in verscheidenheid Een eerste aanzet Op de gezamenlijke kerkenraadsvergadering, die op 20 mei 2014

Nadere informatie

DUINZICHTKERK zondag 30 september 2012

DUINZICHTKERK zondag 30 september 2012 Zijn wij in U één, samen op uw wegen, dan wordt ons tot zegen lachen en geween. DUINZICHTKERK zondag 30 september 2012 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL Hartelijk welkom in de Duinzichtkerk.

Nadere informatie

Besluit tot vorming van een Protestantse Gemeente met wijkgemeenten

Besluit tot vorming van een Protestantse Gemeente met wijkgemeenten concept Hervormde Gemeente te Hoogeveen Gereformeerde Kerk te Hoogeveen Besluit tot vorming van een Protestantse Gemeente met wijkgemeenten Besluit De algemene kerkenraden van de Hervormde gemeente te

Nadere informatie

Statuut van de Opleiding tot de Dienst des Woords van De Gereformeerde Kerken in Nederland

Statuut van de Opleiding tot de Dienst des Woords van De Gereformeerde Kerken in Nederland Statuut van de Opleiding tot de Dienst des Woords van De Gereformeerde Kerken in Nederland Artikel 1 Begripsomschrijvingen - Bibliotheek: verzameling documenten, vastgelegd in diverse informatiedragers,

Nadere informatie

Hoe gaan we om met gemeenteleden die ongehuwd samenwonen? (Jongeren, bespreek dit eens met elkaar en met je ouders.)

Hoe gaan we om met gemeenteleden die ongehuwd samenwonen? (Jongeren, bespreek dit eens met elkaar en met je ouders.) Ongehuwd samenwonen? In 2010 heeft in de kerkenraad van de Hervormde gemeente De Hoeksteen een diepgaande bezinning plaatsgevonden over de vraag hoe we in Bijbels licht zorgvuldig om moeten gaan met mensen

Nadere informatie

KERKORDE ORDINANTIES. van de Protestantse Kerk in Nederland

KERKORDE ORDINANTIES. van de Protestantse Kerk in Nederland KERKORDE en ORDINANTIES van de Protestantse Kerk in Nederland INHOUDSOPGAVE KERKORDE VAN DE PROTESTANTSE KERK IN NEDERLAND...3 Ordinantie 1 HET BELIJDEN...11 Ordinantie 2 DE GEMEENTEN...13 Ordinantie 3

Nadere informatie

Themadienst zondag 11 november Thema Deel je / Zijn huis!

Themadienst zondag 11 november Thema Deel je / Zijn huis! Wat is gastvrijheid? Gulheid in het ontvangen van gasten Hartelijkheid en warmte Een uitnodigende houding Een christelijke en islamitische deugd Delen om te leven betekent voor ons Micha, Marijke en Hadassa

Nadere informatie

Welkom op de gemeentevergadering! Het onderwerp voor vanavond is: Huwelijk en Echtscheiding

Welkom op de gemeentevergadering! Het onderwerp voor vanavond is: Huwelijk en Echtscheiding Welkom op de gemeentevergadering! Het onderwerp voor vanavond is: Huwelijk en Echtscheiding Zingen: Psalm 51: 4 en 5 Afsluiten met gebed Programma: Opening Zingen: Psalm 51: 1 en 3 Gebed Inleiding door

Nadere informatie

PROTESTANTSE GEMEENTE APELDOORN ANBI. A. Algemene gegevens. Protestantse Gemeente Apeldoorn Telefoonnummer (facultatief): RSIN/Fiscaal nummer:

PROTESTANTSE GEMEENTE APELDOORN ANBI. A. Algemene gegevens. Protestantse Gemeente Apeldoorn Telefoonnummer (facultatief): RSIN/Fiscaal nummer: PROTESTANTSE GEMEENTE APELDOORN ANBI A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Protestantse Gemeente Apeldoorn Telefoonnummer (facultatief): 055 3557678 RSIN/Fiscaal nummer: 002531483 Website adres: www.pkn-apeldoorn.nl

Nadere informatie

Romeinen 14 : 12. Romeinen 14 wordt vaak genoemd en gelezen speciaal als het gaat om het samenleven in de kerk

Romeinen 14 : 12. Romeinen 14 wordt vaak genoemd en gelezen speciaal als het gaat om het samenleven in de kerk Romeinen 14 wordt vaak genoemd en gelezen speciaal als het gaat om het samenleven in de kerk toch bekruipt je telkens het gevoel dat het niets uithaalt mooi om de Bijbel open te doen maar in de praktijk

Nadere informatie

ORDE VAN DIENST VOOR DE OPNAME VAN EEN KIND IN DE VOLLEDIGE GEMEENSCHAP VAN DE KATHOLIEKE KERK

ORDE VAN DIENST VOOR DE OPNAME VAN EEN KIND IN DE VOLLEDIGE GEMEENSCHAP VAN DE KATHOLIEKE KERK 1 ORDE VAN DIENST VOOR DE OPNAME VAN EEN KIND IN DE VOLLEDIGE GEMEENSCHAP VAN DE KATHOLIEKE KERK I. Orde van dienst bij de opname tijdens de eucharistieviering (in voorbereiding van de eerste communie)

Nadere informatie

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken A. Algemene gegevens Naam ANBI: Nederlands Gereformeerde

Nadere informatie

ELFDE ZITTING. dinsdag 10 mei 2011, uur

ELFDE ZITTING. dinsdag 10 mei 2011, uur ELFDE ZITTING dinsdag 10 mei 2011, 10.00 12.15 uur Artikel 249 Opening De preses, ds. P.D.J. Buijs, opent de elfde zitting van de generale synode van Huizen. Hij heet allen hartelijk welkom en laat zingen

Nadere informatie

ACTA VAN DE GENERALE SYNODE VAN DE GEREFORMEERDE KERKEN IN NEDERLAND, SAMENGEKOMEN TE HASSELT OP ZATERDAG 26 NOVEMBER 2011.

ACTA VAN DE GENERALE SYNODE VAN DE GEREFORMEERDE KERKEN IN NEDERLAND, SAMENGEKOMEN TE HASSELT OP ZATERDAG 26 NOVEMBER 2011. ACTA VAN DE GENERALE SYNODE VAN DE GEREFORMEERDE KERKEN IN NEDERLAND, SAMENGEKOMEN TE HASSELT OP ZATERDAG 26 NOVEMBER 2011. 4 e Zitting te Hasselt op 28 januari 2012. Artikel XXX Opening 4 e zitting. 28.01.2012

Nadere informatie

Kroniek. 31 oktober 2016. C. van Dijk

Kroniek. 31 oktober 2016. C. van Dijk Kroniek C. van Dijk 31 oktober 2016 Op 31 oktober 2016 moet het er eindelijk maar eens van komen, de eenheid van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) en de Nederlands Gereformeerde Kerken. Ds. J.M. Mudde,

Nadere informatie

Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort

Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Van harte welkom! Vandaag vieren we eerste zondag van Advent. Advent

Nadere informatie

HET GELOOF BELIJDEN voor wie zich voorbereiden op de openbare belijdenis van het geloof

HET GELOOF BELIJDEN voor wie zich voorbereiden op de openbare belijdenis van het geloof HET GELOOF BELIJDEN voor wie zich voorbereiden op de openbare belijdenis van het geloof drs. M. van Campen Vierde druk Zoetermeer Inhoud 1. Met hart en mond 9 2. Zonder geloof vaart niemand wel 17 3. Op

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE & INDEX

INHOUDSOPGAVE & INDEX INHOUDSOPGAVE & INDEX ACTA GS Mariënberg Deputaten Voorbereiding Volgende Generale Synode INHOUDSOPGAVE & INDEX ACTA GS MARIËNBERG Inhoudsopgave en Index bij de Acta van de Generale Synode van De Gereformeerde

Nadere informatie

Samen één in de liefde van Christus

Samen één in de liefde van Christus Samen één in de liefde van Christus Eerst twee voorbeelden: Je bent verliefd Je hebt elkaar lief Hoe laat je dat aan elkaar merken? * door een complimentje; * door tijd en aandacht; * door iets leuks te

Nadere informatie