SYNODE DER SCHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERKEN IN NEDERLAND LEEUWARDEN 2001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SYNODE DER SCHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERKEN IN NEDERLAND LEEUWARDEN 2001"

Transcriptie

1 Pagina 1 van 7 SYNODE DER SCHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERKEN IN NEDERLAND LEEUWARDEN 2001 Aan de Landelijke Vergadering van de Nederlands Gereformeerde Kerken Amersfoort 2001 ds. K. Muller, eerste scriba Oude Veenscheiding LC HEERENVEEN Groningen/Huizen, 18 december 2001 Zeer geachte broeders, van de Christelijke Gereformeerde Kerken van Leeuwarden/Nunspeet heeft zich naar aanleiding van het rapport van Deputaten voor de Eenheid van Gereformeerde Belijders in Nederland bezig gehouden met de contacten die er tussen uw kerken en de onze bestaan. De vergadering kwam eenstemmig tot de besluiten, die u in de bijlagen aantreft. We realiseren ons dat het besluit van de synode van 1998 bij u gevoelens van teleurstelling en verdriet heeft opgeroepen. Uw brief van 29 juni jl. spreekt daar ook over. Namens uw kerken heeft ds. W. Smouter in zijn toespraak tot de synode de pijn, die in uw kerken over dit besluit leeft, verwoord. De manier waarop hij dat deed, bracht ons opnieuw het besef bij hoezeer in uw kerken het hartelijke verlangen leeft naar kerkelijke eenheid met allen die de verschijning van de Heere Jezus Christus hebben liefgehad (2 Tim. 4: 8). Wees er van overtuigd, broeders, dat in onze kerken dezelfde begeerte leeft. De verdeeldheid van Christus kerk doet ons verdriet juist omdat Gods Woord en de gereformeerde belijdenis zo duidelijk spreken over de eenheid van Gods kerk. Met dankbaarheid vernam de synode van deputaten dat de gesprekken met uw Commissie voor Contact en Samenspreking niet zonder zin zijn geweest. Bovendien bleek het wegvallen van de druk waaronder de vorige gesprekken stonden bevorderlijk voor de ontmoeting. Het deed de synode ook goed om te vernemen, zowel uit uw brief, uit de rapportage van deputaten als in de toespraak van ds. W. Smouter, dat uw vergadering het signaal van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) en de Chr. Ger. Kerken over de manier waarop de eenheid in de leer in de Nederlands Gereformeerde Kerken wordt bewaard, serieus wil nemen en de bezinning daarop, ook in regionaal verband, wil stimuleren.

2 Pagina 2 van 7 Een aantal plaatselijke kerken zond aan de vergadering van onze synode signalen waarbij gewezen werd op wat in plaatselijke contacten met Nederlands Gereformeerde Kerken bereikt werd waarin Gods zegen ervaren werd. Gelet hierop en op het voorlopige karakter van het besluit van 1998 tot het beëindigen van de samensprekingen op landelijke niveau besloot de synode een krachtig en broederlijk appèl op uw vergadering te doen. Dit appèl bedoelt u op te roepen om helderheid te geven over de aard van de binding aan Schrift en confessie en, in het verlengde daarvan, over de functionering van het Akkoord van Kerkelijk Samenleven. Hierbij denken wij met name met name aan art. 17. Wij hopen dat het in die weg zal kunnen komen tot hernieuwde samensprekingen met uw commissie in het kader van het zoeken naar kerkelijke eenheid. Het is ons hartelijke gebed, broeders, dat de Heere Zelf wegen wijst om te komen tot kerkelijk samengaan van allen die in de gehoorzaamheid van het geloof buigen voor Zijn Woord. Dat ontslaat ons niet van onze verantwoordelijk om zelf ook deze wegen te zoeken. In dat licht richten we ons tot u in de hoop dat het langs deze weg zou mogen komen tot hernieuwde samensprekingen. Van harte wenst de synode u de zegen van de Heere, onze God, toe bij uw verdere beraadslagingen. Met hartelijke broedergroet, namens het moderamen van de generale synode, ds. J. Plantinga, preses drs. G. van Roekel, eerste scriba

3 Pagina 3 van 7 Besluit betreffende de verhouding met de Nederlands Gereformeerde Kerken Bijlage 1, behorend bij brief de dato 18 december dat deputaten vermelden dat zij volgens hun mandaat contact hebben onderhouden met de NG-commissie, mede met het oog op de plaatselijke situaties en zaken van gemeenschappelijk belang; 2. dat deputaten vermelden dat deze gesprekken zinvol zijn geweest en in een betere sfeer konden worden gevoerd dan in de vorige periode; besluit deputaten op te dragen de gesprekken met de NG-commissie vooralsnog te continueren, mede met het oog op de plaatselijke situaties en zaken van gemeenschappelijk belang.

4 Pagina 4 van 7 Besluit betreffende de positie van de samenwerkende en de samenwerkingsgemeenten Bijlage 2, behorend bij brief de dato 18 december dat de generale synode van Haarlem-Noord uitsprak dat wat op plaatselijk niveau met de NGK bereikt is bestendigd kan blijven; 2. dat deputaten melden dat er van de zijde van de samenwerkingsgemeenten geen behoefte is aan aparte regelingen; 3. dat deputaten melden dat er zich met name knelpunten voordoen bij de afvaardiging naar meerdere vergaderingen; van oordeel 1. dat de samenwerkingsgemeenten een volwaardige plaats hebben en ook willen hebben binnen het verband van de Christelijke Gereformeerde Kerken; 2. dat het deel uit maken van de desbetreffende gemeenten van het verband der Nederlands Gereformeerde Kerken niet in mindering komt op het deel uit maken van het verband der Christelijke Gereformeerde Kerken; spreekt uit 1. dat in de meerdere vergaderingen de status quo moet worden aanvaard dat de samenwerkingsgemeenten mede gediend worden door niet-christelijk-gereformeerde ambtsdragers; deze kunnen dus als waarnemer ook op meerdere vergaderingen ontvangen worden; 2. dat voor de samenwerkingsgemeenten dezelfde kerkordelijke regels gelden als voor iedere Christelijke Gereformeerde Kerk; en besluit deputaten te machtigen met de samenwerkingsgemeenten in gesprek te blijven met het oog op hun bijzondere positie.

5 Pagina 5 van 7 Besluit betreffende een instructie inzake een aspect in de verhouding met de Nederlands Gereformeerde Kerken Bijlage 3, behorend bij brief de dato 18 december welke spanningen zich voordoen wanneer kerken in hun samenwerking met een NGK te maken krijgen met vrouwelijke ambtsdragers; 2. dat de synode van 1998 heeft uitgesproken: a. dat uit het geheel van het spreken van de Heilige Schrift duidelijk is dat het gezaghebbend leiding geven aan de gemeente aan de man en niet aan de vrouw toekomt; b. dat het standpunt ten aanzien van de vrouw in het ambt, dat in de Christelijke Gereformeerde kerken steeds heeft gegolden, Schriftuurlijk verantwoord is; van oordeel dat kerken die vrouwelijke ambtsdragers toelaten nauwer kerkelijk samenleven blokkeren; besluit 1. de desbetreffende kerken op te roepen dit in hun samenwerking met de NGK aan de orde te stellen; 2. de classes op te roepen hierop toe te zien via de rapportages naar art. 41 KO en/of via de kerkvisitaties; 3. deputaten op te dragen in de lijn van besluit 3 van art. 305 van de Acta 1998 hiernaar te informeren bij de samenwerkende gemeenten en hierover aan de synode te rapporteren.

6 Pagina 6 van 7 Besluit betreffende een instructie inzake de mogelijkheid van samensprekingen met de NGK door gemeenten die in hun voortbestaan worden bedreigd Bijlage 4, behorend bij brief de dato 18 december constaterende 1. dat de generale synode van 1998 de samensprekingen met de Nederlands Gereformeerde Kerken voorlopig beëindigd heeft en uitgesproken heeft dat er geen grond meer is om bijlage 6 K.O. voortaan nog toe te passen op de relatie met de Nederlands Gereformeerde Kerken, 2. dat de generale synode tot dit besluit gekomen is vanwege blijvende verschillen in de samensprekingen met betrekking tot de toe-eigening des heils, de relatie Schrift en confessie, de vragen ten aanzien van het AKS en het besluit van de landelijke vergadering van de NGK inzake de openstelling van het diakenambt voor zusters der gemeente; 3. dat de generale synode alleen een uitzondering gemaakt heeft voor gemeenten die in een ver gevorderd stadium van samensprekingen waren; 1. dat de nood in verschillende kleiner wordende gemeenten zo groot is, dat zij in hun voortbestaan worden bedreigd; 2. dat plaatselijke samenwerking van de Christelijke Gereformeerde Kerk met de Nederlands Gereformeerde Kerk het voortbestaan van deze gemeenten in sommige gevallen lijkt mogelijk te maken, 3. dat deze plaatselijke samenwerking evenwel door het besluit van de generale synode van 1998 onmogelijk is, indien de gemeenten niet in een ver gevorderd stadium van samensprekingen waren; 4. dat niet uitgesloten kan worden geacht, dat plaatselijke samensprekingen van de Christelijke Gereformeerde Kerk en de Nederlands Gereformeerde Kerk tot overeenstemming leiden en dat deze overeenstemming door classes en vertegenwoordigers van particuliere synoden naar art. 49 kan worden geapprobeerd indien bijlage 6 K.O. van toepassing zou zijn op de relatie met de Nederlands Gereformeerde Kerken; 5. dat deputaten eenheid voor de gereformeerde belijders in Nederland van de generale synode opdracht hebben gekregen om nader contact te onderhouden met de Nederlands gereformeerde commissie voor contact en samensprekingen, mede met het oog op plaatselijke situaties; 6. dat deputaten eenheid van de gereformeerde belijders in Nederland van de generale synode opdracht hebben gekregen om onderzoek te doen naar de kerkrechtelijke positie van de zgn. samenwerkingsgemeenten; 7. dat deputaten eenheid van de gereformeerde belijders in Nederland van de generale synode opdracht hebben gekregen om mogelijkheden te onderzoeken voor interkerkelijk overleg en samenwerking van kerken op plaatselijk niveau; 8. dat deputaten grootstedelijke problematiek van de generale synode opdracht hebben gekregen om na te gaan op welke wijze de kerken in de grootstedelijke gebieden kunnen worden bijgestaan om onder de zegen van de Heere God de posities van Christus' gemeenten zo lang mogelijk te kunnen handhaven; spreekt uit 1. dat de nood in verschillende kleiner wordende gemeenten zo groot is dat deze gemeenten hun voortbestaan worden bedreigd en dat deze nood vraagt om een oplossing; 2. dat niet bij voorbaat uitgesloten mag worden dat deze oplossing gezocht en gevonden wordt in plaatselijke samenwerking van de Christelijke Gereformeerde Kerk met de Nederlands Gereformeerde Kerk;

7 Pagina 7 van 7 3. dat er in deze noodsituatie geen reden is om bijlage 6 K.O. niet toe te passen op plaatselijke samenwerking van de Christelijke Gereformeerde Kerk met de Nederlands Gereformeerde Kerk indien voluit aan de in bijlage 6 K.O. genoemde voorwaarden is voldaan; en besluit dat het besluit van de generale synode 1998 inzake de landelijke samensprekingen met de Nederlands Gereformeerde Kerken wordt aangevuld met de uitspraak dat de uitzondering die in `spreekt uit' punt 4 van bedoeld synodebesluit wordt genoemd ook geldt voor die gemeenten waar de nood zo groot is dat ze in hun voortbestaan worden bedreigd, indien deze gemeenten in plaatselijke samensprekingen op alle door de generale synode genoemde punten tot overeenstemming zijn gekomen, met inachtneming van eventuele nadere bepalingen van de generale synode ingevolge het onderzoek van deputaten eenheid van de gereformeerde belijders in Nederland naar de kerkrechtelijke positie van de zgn. samenwerkingsgemeenten.

van de kerkenraden van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Amersfoort en de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) te Amersfoort-Zuid

van de kerkenraden van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Amersfoort en de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) te Amersfoort-Zuid GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING van de kerkenraden van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Amersfoort en de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) te Amersfoort-Zuid De kerkenraden van de Christelijke Gereformeerde

Nadere informatie

Voorstel regio Amsterdam-Alkmaar voor de Ned. Geref. Kerken met het oog op de Landelijke Vergadering 2013 te Zeewolde

Voorstel regio Amsterdam-Alkmaar voor de Ned. Geref. Kerken met het oog op de Landelijke Vergadering 2013 te Zeewolde Pagina 1 van 5 Regio Amsterdam-Alkmaar Scriba: D.P. van Voornveld Lindenlaan 5 111 VL Zwanenburg 00-97 Regioscriba.amsterdam-alkmaar@ngk.nl Voorstel regio Amsterdam-Alkmaar voor de Ned. Geref. Kerken met

Nadere informatie

ANBI-transparantie van de Christelijke Gereformeerde Kerk Dordrecht Zuid.

ANBI-transparantie van de Christelijke Gereformeerde Kerk Dordrecht Zuid. ANBI-transparantie van de Christelijke Gereformeerde Kerk Dordrecht Zuid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde Kerk te Dordrecht Zuid Telefoonnummer (facultatief): 078 6176455 RSIN/Fiscaal

Nadere informatie

Rapport van deputaten voor de eenheid van de gereformeerde belijders in Nederland

Rapport van deputaten voor de eenheid van de gereformeerde belijders in Nederland 347 2. dat thans naar billijkheid de kerken niet meer dringend kan worden verzocht, hangende een onderzoek van een studiedeputaatschap, geheel af te zien van het gebruik van de NBV in erediensten; besluit

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Formulier ANBI-transparantie 2014 CGK Stadskanaal pag: 1 Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken

Nadere informatie

ANBI publicatie Christelijke Gereformeerde Kerk te Den Helder

ANBI publicatie Christelijke Gereformeerde Kerk te Den Helder A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde Kerk te Den Helder Telefoonnummer (facultatief): 0223-610538 RSIN/Fiscaal nummer: In aanvraag bij belastingdienst Website adres: http://www.kruisanker.nl

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk te Driebergen RSIN/Fiscaal nummer: 005856693 Website adres: www.cgk-driebergen.nl E-mail: scribacgkdriebergen@kliksafe.nl Adres: Oranjelaan

Nadere informatie

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Gegevens te publiceren in het kader van de ANBI-transparantie van de Christelijke Gereformeerde Kerk De Zaaier te Harderwijk. Besluitvorming/uitvoering: 1. Vaststelling door de kerkenraad (17 september

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke

Nadere informatie

Rapport Commissie Website Homoseksualiteit voor de Nederlands Gereformeerde Kerken met het oog op de Landelijke Vergadering 2013 in Zeewolde

Rapport Commissie Website Homoseksualiteit voor de Nederlands Gereformeerde Kerken met het oog op de Landelijke Vergadering 2013 in Zeewolde Pagina 1 van 5 Commissie Website Homoseksualiteit Secretaris: A.P. de Boer Kombuis 111 3 VN Nijkerk 033-51, ad.de.boer@filternet.nl Rapport Commissie Website Homoseksualiteit voor de Nederlands Gereformeerde

Nadere informatie

Postadres Postbus 7177

Postadres Postbus 7177 Gegevens die in het kader van de ANBI-transparantie gepubliceerd dienen te worden door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken respectievelijk de Nederlands Gereformeerde Kerken

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Wij vallen onder goede doelen De Belastingdienst heeft bepaald dat het publiceren van informatie door algemeen nut beogende instellingen ( goede doelen) via internet een wettelijke voorwaarde (publicatieverplichting)

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk te Zaamslag Telefoonnummer (facultatief): 0115-432331 RSIN/Fiscaal nummer: 824153145 Website adres: www.cgkzaamslag.nl E-mail: Zaamslag.scriba@cgk.info

Nadere informatie

Betreft: Rapportage werkzaamheden deputaatschap Documentatie

Betreft: Rapportage werkzaamheden deputaatschap Documentatie Aan: De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland p/a De Gereformeerde Kerk Groningen B. de Roos, scriba Kraanvogelstraat 124 9713 BS Groningen Van: Deputaten Documentatie p/a J. Bos, secretaris

Nadere informatie

Acta. Hoofdstuk XII. van de Generale Synode Amersfoort-Centrum 2005 van de Gereformeerde Kerken in Nederland. Relatie tot de Overheid

Acta. Hoofdstuk XII. van de Generale Synode Amersfoort-Centrum 2005 van de Gereformeerde Kerken in Nederland. Relatie tot de Overheid Acta van de Generale Synode Amersfoort-Centrum 2005 van de Gereformeerde Kerken in Nederland Hoofdstuk XII Relatie tot de Overheid Het auteursrecht van deze tekst berust hetzij bij de auteur, hetzij bij

Nadere informatie

Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland Zwolle-Zuid 2008. Bijlage Svw161

Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland Zwolle-Zuid 2008. Bijlage Svw161 Bijlage Svw161 Prealabel De Generale Synode -2009 (verder: de GS 2008) zal de kerkenraad (verder KR) van de Gereformeerde kerk te Kampen-Noord (Ichthus) aanduiden als de KR Ichthus, zulks ter onderscheiding

Nadere informatie

RSIN NUMMER: 820717757 KVK NUMMER: 09197249

RSIN NUMMER: 820717757 KVK NUMMER: 09197249 Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Telefoonnummer

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk te Culemborg Telefoonnummer (facultatief): 0312 456789 RSIN/Fiscaal nummer: In aanvraag bij de belastingdienst Website adres: www.cgk-culemborg.nl

Nadere informatie

Verklaring van kerkelijke stappen om gereformeerd te blijven.

Verklaring van kerkelijke stappen om gereformeerd te blijven. Verklaring van kerkelijke stappen om gereformeerd te blijven. Oproep Gericht aan kerkenraad en gemeente van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Dalfsen. 1 Geachte kerkenraadsleden en broeders en zusters

Nadere informatie

Landelijke Vergadering 2004 van de Nederlands Gereformeerde Kerken gehouden in Lelystad

Landelijke Vergadering 2004 van de Nederlands Gereformeerde Kerken gehouden in Lelystad Landelijke Vergadering 2004 van de Nederlands Gereformeerde Kerken gehouden in Lelystad Notulen Voortgezette Landelijke Vergadering 8 januari 2005 129. Opening door de preses (10.00 uur) Ds. W. Smouter

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke

Nadere informatie

Ordinantie 20 20. Ordinantie voor het verband met andere kerken

Ordinantie 20 20. Ordinantie voor het verband met andere kerken 20. Ordinantie voor het verband met andere kerken I Het verband met andere kerken Artikel 1 De oecumenische arbeid 1. De Nederlandse Hervormde Kerk zoekt in al haar geledingen bevestiging en versterking

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde Kerk te Telefoonnummer 0180 611179 RSIN nummer: 27.44.442 Website adres: www.cgkbarendrecht.nl Adres: Voordijk 252 Postcode: 2992 AL Plaats: Postadres:

Nadere informatie

Informatie over ANBI-transparantie van de CGK Open Hof te Scherpenzeel

Informatie over ANBI-transparantie van de CGK Open Hof te Scherpenzeel Informatie over ANBI-transparantie van de CGK Open Hof te A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk Open Hof te RSIN/Fiscaal nummer: 820717757 Website adres: www.cgk-scherpenzeel.nl

Nadere informatie

Transparantieverslag Christelijke Gereformeerde Kerk Dordrecht-Centrum

Transparantieverslag Christelijke Gereformeerde Kerk Dordrecht-Centrum Transparantieverslag Christelijke Gereformeerde Kerk Dordrecht-Centrum A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk te Dordrecht-Centrum Telefoonnummer (facultatief): 078-6133403 RSIN/Fiscaal

Nadere informatie

Synodebesluiten GS Ede 2014. Besluitvorming M/V

Synodebesluiten GS Ede 2014. Besluitvorming M/V Synodebesluiten GS Ede 2014 Op 5 juni j.l. nam de Synode Ede 2014 de besluiten over het deputatenrapport M/V. Een week later op 14 juni, werden de besluiten genomen met betrekking tot de Nederlands Gereformeerde

Nadere informatie

Over ander werk in de kerk

Over ander werk in de kerk Over ander werk in de kerk In de maand mei 2009 is de folder ander werk in de kerk verspreid. Het is een folder die is opgesteld door de mensen achter de site www.synodezwollezuid.nl. Volgens de folder

Nadere informatie

Rapport aan de Generale Synode te Groningen 2014 van Deputaten Curatoren Landelijk Kerkblad en Websites

Rapport aan de Generale Synode te Groningen 2014 van Deputaten Curatoren Landelijk Kerkblad en Websites Rapport deputaten curatoren van DE BAZUIN aan GS Groningen 2014 pag. 1 Rapport aan de Generale Synode te Groningen 2014 van Deputaten Curatoren Landelijk Kerkblad en Websites Bleiswijk, 28 augustus 2014

Nadere informatie

De GereformeeYde Kerlí Emmm ea

De GereformeeYde Kerlí Emmm ea Scriba: W. SniPPe Chopinlaan 11 9402 SBAssen e-mail: scriba@dgkemmen.nl De GereformeeYde Kerlí Emmm ea Aan: De Generale synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland p/a Kraanvogelstraat 124 9713 BS

Nadere informatie

Regionale en landelijke structuren

Regionale en landelijke structuren pagina 1 v. 10 Regionale en landelijke structuren Regionale en landelijke structuren Johan Harmanny> Structuren en regels binnen de kerken 2 Verzamelde wijsheid 2 Kerkstructuur 3 De

Nadere informatie

Deze regels zijn door de synode van Kampen 1975 vervangen door een nieuwe regeling. 3

Deze regels zijn door de synode van Kampen 1975 vervangen door een nieuwe regeling. 3 Rondblik Interkerkelijke samenwerking bij evangelisatie Historische achtergrond (artikel 26 KO) S.M. Alserda De verkondiging van het evangelie van Jezus Christus, in zending en evangelisatie, is een roeping

Nadere informatie

ORDINANTIE 13 DE OPLEIDING EN VORMING VAN PREDIKANTEN 1

ORDINANTIE 13 DE OPLEIDING EN VORMING VAN PREDIKANTEN 1 ORDINANTIE 13 DE OPLEIDING EN VORMING VAN PREDIKANTEN 1 I. OPLEIDING EN VORMING Artikel 1. De zorg voor de opleiding en vorming 1. De generale synode wordt bij haar voortdurende zorg voor de opleiding

Nadere informatie

Gereformeerde Kerken Nederland (GKN)

Gereformeerde Kerken Nederland (GKN) Gereformeerde Kerken Nederland (GKN) BEKNOPTE PRESENTATIE Inleiding De Gereformeerde Kerken Nederland (GKN), zonder het tussenvoegsel in en zonder verdere postale of informele toevoeging, is de naam van

Nadere informatie

Over de toelating tot het ambt van predikanten in de Protestantse Kerk in Nederland

Over de toelating tot het ambt van predikanten in de Protestantse Kerk in Nederland Over de toelating tot het ambt van predikanten in de Protestantse Kerk in Nederland Een brochure voor wie toegelaten wil worden tot het ambt van predikant Inleiding Gelukgewenst! U bent gekomen aan het

Nadere informatie

Kerkverband en oecumene katholiek gereformeerd

Kerkverband en oecumene katholiek gereformeerd (Kerkverband en oecumene) - 1 - Kerkverband en oecumene katholiek gereformeerd Gouda 9 mei 2012 Ps. 122:1,2,3 Lezen: Judas 1-4,17-25 Ps. 19:3,6 Ps. 63:2,3 Broeders en zusters, De Studiegroep Midden-Nederland

Nadere informatie

Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland

Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland inclusief de ordinanties, overgangsbepalingen en generale regelingen (bijgewerkt tot mei 2013) Uitgeverij

Nadere informatie

Gegevens Christelijke Gereformeerde Kerk te Bennekom - Oosterbeek in het kader van de ANBI-transparantie

Gegevens Christelijke Gereformeerde Kerk te Bennekom - Oosterbeek in het kader van de ANBI-transparantie Gegevens Christelijke Gereformeerde Kerk te Bennekom - Oosterbeek in het kader van de ANBI-transparantie A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk te Bennekom - Oosterbeek Telefoonnummer

Nadere informatie

Werkplan van Kerk 2025 (KS 15-19)

Werkplan van Kerk 2025 (KS 15-19) Werkplan van Kerk 2025 (KS 15-19) A. Besluit van de Generale Synode d.d. 12 november 2015 Het besluit van de Generale Synode van 12 november 2015 naar aanleiding van de nota Kerk 2025 Waar een Woord is,

Nadere informatie

Studie rechtspersoonlijkheid en rechtsbevoegdheid

Studie rechtspersoonlijkheid en rechtsbevoegdheid Pagina 1 van 8 Bijlage 3 bij rapport Commissie Opleiding Predikanten - LV2005.47.1 Studie rechtspersoonlijkheid en rechtsbevoegdheid Auteurs: Mr. H.G. Taute en Mr. J. Janssens-Boer, juni 2005 Ons rechtssysteem

Nadere informatie

ACTA VAN DE GENERALE SYNODE VAN DE GEREFORMEERDE KERKEN IN NEDERLAND, SAMENGEKOMEN TE HASSELT OP ZATERDAG 26 NOVEMBER 2011.

ACTA VAN DE GENERALE SYNODE VAN DE GEREFORMEERDE KERKEN IN NEDERLAND, SAMENGEKOMEN TE HASSELT OP ZATERDAG 26 NOVEMBER 2011. ACTA VAN DE GENERALE SYNODE VAN DE GEREFORMEERDE KERKEN IN NEDERLAND, SAMENGEKOMEN TE HASSELT OP ZATERDAG 26 NOVEMBER 2011. 4 e Zitting te Hasselt op 28 januari 2012. Artikel XXX Opening 4 e zitting. 28.01.2012

Nadere informatie

Rapportnummer KTO 12-08 generale synode november 2012

Rapportnummer KTO 12-08 generale synode november 2012 Evaluatie van het plan van aanpak Hand aan de Ploeg Rapportnummer KTO 12-08 generale synode november 2012 In april 2009 biedt een stuurgroep onder voorzitterschap van prof. dr. C.P.Veerman aan de Generale

Nadere informatie

Grond: De formulering van art. 1 en art. 3 is niet in overeenstemming met het geldend gereformeerd kerkrecht.

Grond: De formulering van art. 1 en art. 3 is niet in overeenstemming met het geldend gereformeerd kerkrecht. art. 24, 25 Grond: De formulering van art. 1 en art. 3 is niet in overeenstemming met het geldend gereformeerd kerkrecht. 9. De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland, bijeen op 15 oktober

Nadere informatie

Wat is op deze vragen jullie antwoord? (antwoord)

Wat is op deze vragen jullie antwoord? (antwoord) Inleiding De kerkenraad heeft u tot twee keer toe bekend gemaakt dat een aantal broers benoemd is tot ouderling en diaken van onze gemeente. Het zijn (namen). Daarmee is ook ruimte gegeven om eventueel

Nadere informatie

Gereformeerd onderwijs 2.0

Gereformeerd onderwijs 2.0 Gereformeerd onderwijs 2.0 Eindrapport werkgroep Toekomst gereformeerd onderwijs Noord-Nederland Opdrachtgever: bestuur Noorderbasis, bestuur GBS De Wierde, bestuur GBS Eben Haëzer, bestuur VGSO, bestuur

Nadere informatie

HET GELOOF BELIJDEN voor wie zich voorbereiden op de openbare belijdenis van het geloof

HET GELOOF BELIJDEN voor wie zich voorbereiden op de openbare belijdenis van het geloof HET GELOOF BELIJDEN voor wie zich voorbereiden op de openbare belijdenis van het geloof drs. M. van Campen Vierde druk Zoetermeer Inhoud 1. Met hart en mond 9 2. Zonder geloof vaart niemand wel 17 3. Op

Nadere informatie

Beleidsplan Hervormde Gemeente. s Grevelduin- en Vrijhoeve-Capelle 2014-2018

Beleidsplan Hervormde Gemeente. s Grevelduin- en Vrijhoeve-Capelle 2014-2018 Beleidsplan Hervormde Gemeente s Grevelduin- en Vrijhoeve-Capelle 2014-2018 Preambule op basis van het Convenant Algemeen De Hervormde Gemeente van s Grevelduin- en Vrijhoeve-Capelle vormt een gemeenschap,

Nadere informatie

Kroniek H.J.C.C.J. Wilschut

Kroniek H.J.C.C.J. Wilschut Kroniek H.J.C.C.J. Wilschut GS en NGK De GS Zwolle-Zuid heeft gesproken over de verhouding tussen onze kerken en de NGK. Een tweetal rapporten lag op tafel. Eén van de meerderheid van D(eputaten) K(erkelijke)

Nadere informatie

ORDINANTIE 12 DE BEHANDELING VAN BEZWAREN EN GESCHILLEN

ORDINANTIE 12 DE BEHANDELING VAN BEZWAREN EN GESCHILLEN ORDINANTIE 12 DE BEHANDELING VAN BEZWAREN EN GESCHILLEN Artikel 1. Algemeen 1. De behandeling van bezwaren en geschillen geschiedt ter onderhouding van het recht, met inachtneming van de rechtvaardigheid

Nadere informatie

ANBI Grote Kerk Harlingen Nicolaaskerk - Midlum

ANBI Grote Kerk Harlingen Nicolaaskerk - Midlum ANBI Onderstaaand vindt u de ANBI gegevens van de Hervormde Gemeente Harlingen-Midlum te Harlingen voor Kerkbeheer aangevuld met het beleidsplan voor gemeente. Grote Kerk Harlingen Nicolaaskerk - Midlum

Nadere informatie

Acta. Hoofdstuk 10. van de Generale Synode Zwolle-Zuid 2008-2009. van de Gereformeerde Kerken in Nederland. Binnenlandse betrekkingen

Acta. Hoofdstuk 10. van de Generale Synode Zwolle-Zuid 2008-2009. van de Gereformeerde Kerken in Nederland. Binnenlandse betrekkingen Acta van de Generale Synode Zwolle-Zuid 2008-2009 van de Gereformeerde Kerken in Nederland Hoofdstuk 10 Binnenlandse betrekkingen Het auteursrecht van deze tekst berust hetzij bij de auteur, hetzij bij

Nadere informatie

HERVORMDE GEMEENTE ZWARTSLUIS

HERVORMDE GEMEENTE ZWARTSLUIS HERVORMDE GEMEENTE ZWARTSLUIS MISSIE VISIE BELEID Voorwoord Identiteit van de Christelijke kerk De kerk/de gemeente heeft haar ontstaan en bestaan te danken aan het werk van God. God doet de gemeente samenkomen

Nadere informatie

Statuut van de Opleiding tot de Dienst des Woords van De Gereformeerde Kerken in Nederland

Statuut van de Opleiding tot de Dienst des Woords van De Gereformeerde Kerken in Nederland Statuut van de Opleiding tot de Dienst des Woords van De Gereformeerde Kerken in Nederland Artikel 1 Begripsomschrijvingen - Bibliotheek: verzameling documenten, vastgelegd in diverse informatiedragers,

Nadere informatie

Aan: Wijkkerkenraden Van: Algemene Kerkenraad Betreft: Discussienotitie beleidsplan Hervormd Dordrecht 2013-2019 Datum: mei 2013

Aan: Wijkkerkenraden Van: Algemene Kerkenraad Betreft: Discussienotitie beleidsplan Hervormd Dordrecht 2013-2019 Datum: mei 2013 Aan: Wijkkerkenraden Van: Algemene Kerkenraad Betreft: Discussienotitie beleidsplan Hervormd Dordrecht 2013-2019 Datum: mei 2013 1) Inleiding De kerkorde bepaalt dat de kerkenraad een beleidsplan opstelt

Nadere informatie

Trouw in de stijl van Gods koninkrijk? Over een symposium in Assen-Zuid*

Trouw in de stijl van Gods koninkrijk? Over een symposium in Assen-Zuid* Trouw in de stijl van Gods koninkrijk? Over een symposium in Assen-Zuid* Afgelopen woensdag 21 maart was er een symposium in Assen-Zuid n.a.v. de synodebesluiten van Amersfoort over huwelijk en echtscheiding;

Nadere informatie

PROTESTANTSE GEMEENTE APELDOORN ANBI. A. Algemene gegevens. Protestantse Gemeente Apeldoorn Telefoonnummer (facultatief): RSIN/Fiscaal nummer:

PROTESTANTSE GEMEENTE APELDOORN ANBI. A. Algemene gegevens. Protestantse Gemeente Apeldoorn Telefoonnummer (facultatief): RSIN/Fiscaal nummer: PROTESTANTSE GEMEENTE APELDOORN ANBI A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Protestantse Gemeente Apeldoorn Telefoonnummer (facultatief): 055 3557678 RSIN/Fiscaal nummer: 002531483 Website adres: www.pkn-apeldoorn.nl

Nadere informatie

Instructie voor de Deputaten Onderzoek Synodebesluiten vanaf 1990 door GS Zwolle 2007/2008.

Instructie voor de Deputaten Onderzoek Synodebesluiten vanaf 1990 door GS Zwolle 2007/2008. Van: Aan: Betreft: Deputaten Onderzoek Synodebesluiten De samenroepende kerk van de Generale Synode van De Gereformeerde Kerken te Emmen in 2009 Rapport Deputaten Onderzoek Synodebesluiten GS Ommen t/m

Nadere informatie

Welkom op de gemeentevergadering! Het onderwerp voor vanavond is: Huwelijk en Echtscheiding

Welkom op de gemeentevergadering! Het onderwerp voor vanavond is: Huwelijk en Echtscheiding Welkom op de gemeentevergadering! Het onderwerp voor vanavond is: Huwelijk en Echtscheiding Zingen: Psalm 51: 4 en 5 Afsluiten met gebed Programma: Opening Zingen: Psalm 51: 1 en 3 Gebed Inleiding door

Nadere informatie

VOORSTEL MET TOELICHTING. tot het aangaan van een associatieovereenkomst tussen. de Presbyterian Church of Ghana. de Protestantse Kerk in Nederland

VOORSTEL MET TOELICHTING. tot het aangaan van een associatieovereenkomst tussen. de Presbyterian Church of Ghana. de Protestantse Kerk in Nederland VOORSTEL MET TOELICHTING tot het aangaan van een associatieovereenkomst tussen de Presbyterian Church of Ghana en de Protestantse Kerk in Nederland Generale synode, 16 september 2010 MDO 10.02 Associatieovereenkomst

Nadere informatie

Voorstel invulling betrokkenheid Israël

Voorstel invulling betrokkenheid Israël Code: LV01 01.0.0 Pagina 1 van Voorstel invulling betrokkenheid Israël Van de Broeders: Ad de Boer, Jan Mudde en Henk Zuidhof Datum: oktober 01 Code: LV01 01.0.0 Pagina van 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1

Nadere informatie

Voorstel inzake wijziging ord. 3 c.a. (wijzigingen i.v.m. HBO-theoloog/kerkelijk werker) 1. Inleiding

Voorstel inzake wijziging ord. 3 c.a. (wijzigingen i.v.m. HBO-theoloog/kerkelijk werker) 1. Inleiding Voorstel inzake wijziging ord. 3 c.a. (wijzigingen i.v.m. HBO-theoloog/kerkelijk werker) (GCK 11-04). 1. Inleiding De generale synode heeft op 11 november 2011 besluiten genomen ten aanzien van de positie

Nadere informatie

Een Visioen van Liefde

Een Visioen van Liefde Een Visioen van Liefde Orthen, april 2012 WIE ZIJN WIJ? De oorsprong van de gemeenschap San Salvator ligt in de rooms-katholieke traditie, en voelt zich van daaruit verbonden met de Bijbel, geïnspireerd

Nadere informatie

Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort

Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Van harte welkom! Vandaag vieren we eerste zondag van Advent. Advent

Nadere informatie

Nederlands Tijdschrift voor Kerk en Recht, Annotatiet, 1 (2007) 71-79. Kanttekeningen bij de uitspraak van de Rechtbank Zwolle d.d.

Nederlands Tijdschrift voor Kerk en Recht, Annotatiet, 1 (2007) 71-79. Kanttekeningen bij de uitspraak van de Rechtbank Zwolle d.d. NTKR (2007), 71 Nederlands Tijdschrift voor Kerk en Recht, Annotatiet, 1 (2007) 71-79 T.M. Willemze Kanttekeningen bij de uitspraak van de Rechtbank Zwolle d.d. 2 februari 2005 1. Aan de kerken is vanouds

Nadere informatie

Commissie Contact en Samenspreking sectie Binnenland

Commissie Contact en Samenspreking sectie Binnenland pag. van Commissie Contact en Samenspreking sectie Binnenland voorzitter: ds. K. Muller secretaris: ds. H.J. Zuidhof, Emmeloord de Reede, DB Urk ccs@ngk.nl Aan: de Landelijke Vergadering. van de Nederlands

Nadere informatie

Derde zondag van de veertigdagentijd. Bevestigingsdienst ds. A. W. Baan. 23 maart 2014 14.30 uur. Nieuwe kerk te Zoutkamp. Heenzending en zegen

Derde zondag van de veertigdagentijd. Bevestigingsdienst ds. A. W. Baan. 23 maart 2014 14.30 uur. Nieuwe kerk te Zoutkamp. Heenzending en zegen Derde zondag van de veertigdagentijd Bevestigingsdienst ds. A. W. Baan 23 maart 2014 14.30 uur Heenzending en zegen Nieuwe kerk te Zoutkamp Voorganger: ds. K. G. Pieterman, Niekerk Organist: Sj. de Wind

Nadere informatie

Thema: Aanvaard elkaar Tekst: Romeinen 15: 7. Liturgie: Paulus, wat doe je nou? Ik kan je nu even niet meer volgen. Je spreekt jezelf gewoon tegen.

Thema: Aanvaard elkaar Tekst: Romeinen 15: 7. Liturgie: Paulus, wat doe je nou? Ik kan je nu even niet meer volgen. Je spreekt jezelf gewoon tegen. Thema: Tekst: Romeinen 15: 7 Liturgie: Lied voor de dienst: EL 212: 1,2: Heer, wat een voorrecht Welkom Lied 971: 1,2,3: Zing een nieuw lied Stilte en begroeting Klein gloria Gebed Kinderkerk Zingen: Samen

Nadere informatie

Zijn we bereid om te delen? En draag de rijken van deze wereld op om goed te doen, rijk te zijn aan goede daden, vrijgevig, en bereid om te delen. (1 Tim. 6:18) Hij kwam om te delen In zijn opstanding

Nadere informatie

BESLUIT TOT VORMING VAN EEN PROTESTANTSE GEMEENTE met wijkgemeenten

BESLUIT TOT VORMING VAN EEN PROTESTANTSE GEMEENTE met wijkgemeenten Pagina: 1 van 5 BESLUIT TOT VORMING VAN EEN PROTESTANTSE GEMEENTE met wijkgemeenten Besluit De algemene kerkenraden van de Hervormde gemeente te Driebergen en de Gereformeerde Kerk van Driebergen hebben

Nadere informatie

Orde III Schrift, zegen en gebed

Orde III Schrift, zegen en gebed Orde III Schrift, zegen en gebed bemoediging en groet Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, Ps. 124:8 [die trouw houdt tot in eeuwigheid Ps. 146:6 en niet laat varen het

Nadere informatie

Preek Waarom zou ik belijdenis doen?

Preek Waarom zou ik belijdenis doen? Preek Waarom zou ik belijdenis doen? Waarom zou ik belijdenis doen? Deze vraag kom ik regelmatig tegen. Met als mogelijke reacties: Ik ben niet goed genoeg. Ik zondig immers elke dag; of, wat is de meerwaarde

Nadere informatie

Hermeneutiek: een identiteitskwestie

Hermeneutiek: een identiteitskwestie Hermeneutiek: een identiteitskwestie Geachte broeders en zusters, Als u mij vraagt op welk punt de discussie rondom de positie van mannen en vrouwen in de kerk vastloopt, dan zou ik in eerste instantie

Nadere informatie

Code: LV2013 02.01.02 Pagina 1 van 6. Commissie Arbeidszaken. Secretaris: H. van Rees Email: reesh@xs4all.nl

Code: LV2013 02.01.02 Pagina 1 van 6. Commissie Arbeidszaken. Secretaris: H. van Rees Email: reesh@xs4all.nl Code: LV013 0.01.0 Pagina 1 van Commissie Arbeidszaken Secretaris: H. van Rees Email: reesh@xsall.nl Reactie Commissie Arbeidszaken op Rapport Commissie Onderzoek Ambtsvisie voor de Ned. Geref. Kerken

Nadere informatie

Liturgische teksten en gebeden

Liturgische teksten en gebeden Liturgische teksten en gebeden Votum en groet Votum: Psalm 124:8 Groet: 1 Korintiërs 1:3 of 1 Timoteüs 1:2b of Openbaring 1:4b,5a of Genade zij u en vrede van God de Vader, door onze Heer Jezus Christus

Nadere informatie

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. Huwelijk Eucharistische gebeden 2. Eucharistisch Gebed XII-b Jezus, onze Weg. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil

Nadere informatie

Referaat COGG 10 april 2014

Referaat COGG 10 april 2014 Referaat COGG 10 april 2014 Arnold Huijgen Hartelijk dank voor de gelegenheid om een co-referaat uit te spreken. Ik ben benaderd om vanuit het perspectief van de christelijke gereformeerde kerken op de

Nadere informatie

Grensoverschrijding of grensverlegging? A. Velthuis

Grensoverschrijding of grensverlegging? A. Velthuis Grensoverschrijding of grensverlegging? A. Velthuis Eenheid Enige tijd geleden publiceerde ik mijn brochure onder de titel Radicaal Gereformeerd of Gereformeerd Radicalisme? Een oproep tot eenheid. Daarin

Nadere informatie

Wat is een kerkdienst?

Wat is een kerkdienst? Inhoudsopgave Welkom...3 Wat is een kerkdienst?... 4 Liturgie...5 Schema liturgie... 6 Begrippen... 8 Ruimte voor uw aantekeningen... 9 Contact...10 Routebeschrijving... 11 2 Welkom Allereerst hartelijk

Nadere informatie

handreiking om de kerkdienst te volgen

handreiking om de kerkdienst te volgen Uitgave: oktober 2006 Evangelisatiecommissie Chr. Geref. Kerk De Zaaier Foto s: Jaco Reijgersberg Als pdf te downloaden van www.cgkdezaaier.nl handreiking om de kerkdienst te volgen Inhoudsopgave Welkom

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

Naar een beleidsplan voor de PG Lemmer

Naar een beleidsplan voor de PG Lemmer Naar een beleidsplan voor de PG Lemmer Inleiding In de komende maanden willen we als kerkenraad een beleidsplan opstellen voor de komende vijf jaar. Iedereen die op dit moment op de één of andere manier

Nadere informatie

Gemeentevisie van de evangelische gemeente te Ommen (aanvaard februari 2014 )

Gemeentevisie van de evangelische gemeente te Ommen (aanvaard februari 2014 ) Gemeentevisie van de evangelische gemeente te Ommen (aanvaard februari 2014 ) 1. Het hoofd van de gemeente: Onze Here Jezus Christus is het hoofd van Zijn gemeente. Hij werkt in en door de gemeente door

Nadere informatie

Plaatselijke regeling voor het leven en werken van de Protestantse Gemeente te Cuijk

Plaatselijke regeling voor het leven en werken van de Protestantse Gemeente te Cuijk PROTESTANTSE GEMEENTE CUIJK Postbus 116 5430 AC Cuijk Rek.nr. 11.05.05.645 Email: scriba.pkncuijk@gmail.com www.protestantsekerkcuijk.nl Plaatselijke regeling voor het leven en werken van de Protestantse

Nadere informatie

1. Wat is vervuld worden met de Geest? 2. Wat is het verschil tussen een christen die wel met de Geest vervuld is en een christen die niet met de

1. Wat is vervuld worden met de Geest? 2. Wat is het verschil tussen een christen die wel met de Geest vervuld is en een christen die niet met de Efeze 5:15-20 Let er dan op dat u nauwgezet wandelt, niet als dwazen, maar als wijzen, en buit de geschikte tijd uit, omdat de dagen vol kwaad zijn. Wees daarom niet onverstandig, maar begrijp wat de wil

Nadere informatie

PROTESTANTSE KERK NEDERLAND. ALGEMENE CLASSICALE VERGADERING OVERIJSSEL/FLEVOLAND CLASSIS ENSCHEDE.

PROTESTANTSE KERK NEDERLAND. ALGEMENE CLASSICALE VERGADERING OVERIJSSEL/FLEVOLAND CLASSIS ENSCHEDE. PROTESTANTSE KERK NEDERLAND. ALGEMENE CLASSICALE VERGADERING OVERIJSSEL/FLEVOLAND CLASSIS ENSCHEDE. HUISHOUDELIJKE REGELING. Artikel 1 De classicale vergadering. Ord. 4-14. 1. De classicale vergadering

Nadere informatie

Pastorale richtlijnen. huwelijk en seksualiteit

Pastorale richtlijnen. huwelijk en seksualiteit Pastorale richtlijnen huwelijk en seksualiteit Niets uit deze brochure mag - op welke wijze dan ook - worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming. Neem hiervoor contact op met de scriba (scriba@ngkvoorthuizenbarneveld.nl).

Nadere informatie

Eucharistieviering Tweede zondag van de Veertigdagentijd 21 februari 2016 Oud-katholieke parochie van de heilige Georgius, Amersfoort

Eucharistieviering Tweede zondag van de Veertigdagentijd 21 februari 2016 Oud-katholieke parochie van de heilige Georgius, Amersfoort Eucharistieviering Tweede zondag van de Veertigdagentijd 21 februari 2016 Oud-katholieke parochie van de heilige Georgius, Amersfoort In de Veertigdagentijd is er iedere zondag kinderkerk. De kinderkerk

Nadere informatie

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

RESULTATEN VAN DE ENQUETE 'GELOVEN IN BENNEKOM' - eerste wijk - Inleiding. Resultaten. 1. Kerklidmaatschap en kerkbezoek

RESULTATEN VAN DE ENQUETE 'GELOVEN IN BENNEKOM' - eerste wijk - Inleiding. Resultaten. 1. Kerklidmaatschap en kerkbezoek RESULTATEN VAN DE ENQUETE 'GELOVEN IN BENNEKOM' - eerste wijk - Inleiding De enquête waarvan de resultaten hier gepresenteerd worden, is georganiseerd door de Christelijke Gereformeerde Kerk en de Vrije

Nadere informatie

Deel 1 De gevolgen van de vorming van de Protestantse Kerk in Nederland voor alle gemeenten.

Deel 1 De gevolgen van de vorming van de Protestantse Kerk in Nederland voor alle gemeenten. Deel 1 De gevolgen van de vorming van de Protestantse Kerk in Nederland voor alle gemeenten. 1.1. Algemeen, overgangsmaatregelen De vorming van de Protestantse Kerk in Nederland heeft gevolgen voor alle

Nadere informatie

HET OPLOSSEN VAN CONFLICTEN. 1. Relaties met anderen

HET OPLOSSEN VAN CONFLICTEN. 1. Relaties met anderen HET OPLOSSEN VAN CONFLICTEN 1. Relaties met anderen De mens is geschapen met de behoefte aan relaties. Ieder mens heeft een aantal relatiecirkels. Je hebt relaties binnen het gezin, het werk, de buurt,

Nadere informatie

Diaconie van de Protestantse Gemeente te Rijswijk. www.protestantsrijswijk.com

Diaconie van de Protestantse Gemeente te Rijswijk. www.protestantsrijswijk.com DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE RIJSWIJK A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse Gemeente te Rijswijk RSIN/Fiscaal nummer: Website adres: 823899081 www.protestantsrijswijk.com E-mail:

Nadere informatie

deputaten herziening kerkorde

deputaten herziening kerkorde 1 deputaten herziening kerkorde ontwerp kerkorde - 3 tekst en toelichting Generale Synode van de Gereformeerde Kerken Harderwijk 2011 Het auteursrecht van deze tekst berust hetzij bij de auteur, hetzij

Nadere informatie

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Hervormde wijkgemeente Centrum van de Protestantse gemeente te Hilversum

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Hervormde wijkgemeente Centrum van de Protestantse gemeente te Hilversum Protestantse gemeente Hilversum Hervormde wijkgemeente Centrum Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Hervormde wijkgemeente Centrum van de Protestantse gemeente te Hilversum

Nadere informatie

wat is passend? naar aanleiding van Paulus brief aan de Kolossenzen wil ik dat uitwerken voor 4 categorieën vier kringen

wat is passend? naar aanleiding van Paulus brief aan de Kolossenzen wil ik dat uitwerken voor 4 categorieën vier kringen vandaag wil ik dit gebod toepassen op het geloofsgesprek onderwerp van de gemeenteavond komende week onze overtuiging is dat zulke gesprekken hard nodig zijn voor de opbouw van onze gemeente tegelijk is

Nadere informatie

Inhoud. Pro Acta. Buitenlandse betrekkingen. Hoofdstuk VII Appelzaken. Hoofdstuk VIII Presentatie, publicaties en communicatie.

Inhoud. Pro Acta. Buitenlandse betrekkingen. Hoofdstuk VII Appelzaken. Hoofdstuk VIII Presentatie, publicaties en communicatie. inhoud Inhoud Pro Acta Hoofdstuk II Hoofdstuk III Hoofdstuk IV Hoofdstuk V Hoofdstuk VI Kerkregering Eredienst Opleiding Binnenlandse betrekkingen Buitenlandse betrekkingen Hoofdstuk VII Appelzaken Hoofdstuk

Nadere informatie

Kroniek. Fundamenteel en niet fundamenteel. H.J.C.C.J. Wilschut

Kroniek. Fundamenteel en niet fundamenteel. H.J.C.C.J. Wilschut Kroniek H.J.C.C.J. Wilschut Fundamenteel en niet fundamenteel Van de kant van de NGK wordt benadrukt dat een ambtsdrager niet gauw geschorst zal worden, wanneer er geen sprake is van aantasting van het

Nadere informatie

Diensten voor en met dove mensen

Diensten voor en met dove mensen Diensten voor en met dove mensen Een stukje geschiedenis met dank aan historicus Henk Betten -ooo- Heel lang geleden deed de Kerk heel weinig of niets voor dove mensen. Men wist geen raad met hun doof-zijn

Nadere informatie

Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen

Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen 2 Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen Basisschool.. Basisschool.. Thema... 200. 3 Binnenkomst communicantjes Muziek door. Welkomstwoord Door pastoor

Nadere informatie

College voor geschillen medezeggenschap defensie

College voor geschillen medezeggenschap defensie ADVIES Dossiernr: Advies van het College voor geschillen medezeggenschap defensie aan de Bevelhebber der Zeestrijdkrachten naar aanleiding van een verzoek om advies inzake een tussen: de Commandant Maritieme

Nadere informatie

De stap tussen u en de genezing

De stap tussen u en de genezing De stap tussen u en de genezing profeet T.B. Joshua Introductie Er is een stap tussen u en het herstel, de genezing, de zegen en redding. Die stap is geloof in Christus. Jezus staat aan de ene kant en

Nadere informatie