Begeleidingsplan Noordzeelant

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Begeleidingsplan Noordzeelant"

Transcriptie

1 Titel instrument Nuttig voor doelgroep Doel / bruikbaar voor Korte beschrijving van het instrument Van MBO Contactpersoon Begeleidingsplan Noordzeelant Docenten mbo Docenten mbo Wellantcollege mbo Rijnsburg heeft als doelstelling goed onderwijs te leveren dat afgestemd is op het ontwikkelingsniveau van de student, zodat wij hen optimaal kunnen voorbereiden op de arbeidsmarkt. Onze ambitie is hierbij, dat alle studenten van Wellantcollege Noordzeelant met een diploma de school verlaten en gekwalificeerd zijn om op zijn/haar niveau te kunnen werken en/of door studeren. Het begeleidingsplan voor de regio Noordzeelant (vestigingen Rijnsburg en Rijswijk) biedt een overzicht van de activiteiten op het gebied van zorg en begeleiding om bovenstaande doelstellingen te behalen. Wellantcollege mbo Rijnsburg Ellen der Nederlanden-Hofman 1

2 Begeleidingsplan Noordzeelant 2

3 3

4 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Visie op begeleiding 3. Intake en plaatsing Bijlagen 4. Begeleidingsstructuur Bijlagen 5. Begeleidingsaanbod eerste lijn Bijlagen 6. Begeleidingsaanbod tweede en derde lijn Bijlagen 7. Verzuim en VSV Bijlagen 4

5 5

6 1. Inleiding De missie van het Wellantcollege is: Werken aan een gezonde en leefbare toekomst door uit te blinken in groen onderwijs. Daaruit voort vloeiend kan gezegd worden dat mbo Noordzeelant als doelstelling heeft goed onderwijs te leveren dat afgestemd is op het ontwikkelingsniveau van de student, zodat wij hen optimaal kunnen voorbereiden op de arbeidsmarkt. Onze ambitie is hierbij, dat alle studenten van Wellantcollege Noordzeelant met een diploma de school verlaten en gekwalificeerd zijn om op zijn/haar niveau te kunnen werken en/of door studeren. Het begeleidingsplan voor de regio Noordzeelant (vestigingen Rijnsburg en Rijswijk) biedt een overzicht van de activiteiten op het gebied van zorg en begeleiding om bovenstaande doelstellingen te behalen. De basis voor dit zorgplan is het document begeleiding bij Wellantcollege mbo geweest. De missie van Wellantcollege is vertaald in onder andere een visie op begeleiding. Hierin wordt beschreven hoe de begeleiding is vorm gegeven en op welke manier de studenten begeleid worden. Uitgangspunten zijn: - Van zorg voor de student naar begeleiding - De coach als spin in het web - Van aanbod naar vraag - Aandacht voor verzuim Met dit document willen wij aantonen en borgen, dat we op weg zijn naar een optimale begeleiding van de student binnen het Wellantcollege Noordzeelant en de kaders van Wellantcollege. Lotte Segger Ellen der Nederlanden 6

7 7

8 2. Visie op begeleiding - Van zorg voor de student naar begeleiding - De coach als spin in het web - Van aanbod naar vraag - Aandacht voor verzuim Van zorg voor de student naar begeleiding Begeleiding wordt direct gekoppeld aan het onderwijs en daarmee aan de te behalen onderwijsdoelen: het diploma en de mogelijkheden van de student. Uitgangspunt is het optimaliseren van opleidingskansen voor alle studenten en het leveren van een bijdrage aan het terugdringen van risico s voor voortijdig schoolverlaten. In deze visie wordt dan ook niet gesproken over zorg voor de student, maar over begeleiding. De taak van het onderwijsteam, de coach en docenten, is dan ook niet alleen het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs, maar ook het bieden van daarop afgestemde adequate coaching en begeleiding. Deze visie sluit aan bij de wens van Wellantcollege om verder te professionaliseren, vooral waar het gaat om het vergroten van de handelingsbekwaamheid van de docent in het omgaan met en lesgeven aan studenten met diverse onderwijsbehoeften, leerstijlen en gedrag. Dit vraagt om expertise op het gebied van klassenmanagement. De coach als spin in het web De centrale (regie) rol wordt ingevuld door de coach. Hij overlegt met zijn collega s in zijn team. Zodra hij aan de grenzen van zijn rol komt, schakelt hij, eventueel via de studentbespreking, intern advies en hulp in uit de tweede lijn, voor zichzelf, de docent en /of de student. Als de grenzen van de tweede lijn zijn bereikt en daarmee de grenzen van de schoolinterne begeleiding in zicht komt, schakelt de coördinator onderwijsondersteuning op zijn beurt extern advies en hulp in (de 3 e lijn) voor de coach, docent en / of student. Deze visie sluit aan bij het functiebouwwerk waarin de centrale (regie) rol is weggelegd voor de coach. De coördinator onderwijsondersteuning heeft vooral een coördinerende rol in de 2 e en 3 e lijn. Van aanbod naar vraag De begeleidingsvraag van de student staat centraal, niet ons begeleidingsaanbod. Tijdens de intake wordt door ons advies gegeven over de kansrijkheid van de student voor een opleiding bij Wellant. Op basis van dit advies wordt in samenspraak met de student en zonodig diens begeleiders, de benodigde ondersteuning en begeleiding die de student nodig heeft om de onderwijsdoelen te behalen vastgesteld. Mocht hier sprake zijn van extra ondersteuning en begeleiding, naast het basisaanbod, dan worden afspraken hieromtrent vastgelegd. De coach zal vervolgens vanuit zijn expertise systematisch proactief en reactief in overleg met de student en andere betrokken partijen zoals collega s en praktijkopleider in de gaten houden of deze begeleiding afdoende en adequaat is. Blijkt dit niet meer het geval, dan zal opnieuw in overleg met de student de begeleidingsbehoefte worden vastgesteld en zal de coach hiermee aan de slag gaan. 8

9 Ook de student, waarmee tijdens de intake geen afspraken zijn gemaakt over extra begeleiding, kan in de loop van de opleiding toch leerbelemmeringen gaan ervaren. In overleg kan dan gekeken worden welke begeleiding nodig is en/of we die vanuit Wellantcollege kunnen aanbieden of dat we de student verwijzen naar externe specialisten. Aandacht voor verzuim Uitgangspunt voor de begeleiding van studenten is het optimaliseren van opleidingskansen voor alle studenten en het leveren van een bijdrage aan het terugdringen van risico s voor voortijdig schoolverlaten. Adequaat (op tijd en met de juiste aanpak) reageren op verzuim van studenten kan voorkómen, dat ze definitief afhaken. Spijbelen en verzuim zijn vaak voorbode van voortijdige uitval. Wellantcollege heeft het terugdringen van voortijdig schoolverlaten 1 benoemd als aandachtspunt. Met een stevig begeleidingsbeleid, waarin veel aandacht is voor verzuim, kunnen we snel signaleren dat er verzuim is of dreigt en hier alert op reageren. We kunnen de student de juiste begeleiding aanbieden op weg naar een diploma, bij ons of elders. Kaders verzuimbeleid - Er geldt een Wellantbreed verzuimbeleid voor het mbo. - Het verzuimbeleid is in de studiegids opgenomen en maakt onderdeel uit van de OER 2. - Wellantcollege is verplicht de afwezigheid en aanwezigheid 3 van studenten te registreren. - Wellantcollege is verplicht alle verzuim te registreren (dus ook het te laat komen) en hiervan melding te maken aan het verzuimloket van DUO. - Dit verzuimbeleid maakt onderdeel uit van het begeleidingsbeleid in het mbo. 1 VSV-er, voortijdig schoolverlater: Iedere jongere tussen de 12 en 23 jaar die zonder startkwalificatie het onderwijs verlaat (diploma op minimaal havo, vwo of mbo 2 niveau). 2 Onderwijs- en examenregeling 3 Hiermee tonen we aan dat een student werkelijk de opleiding volgt waarvoor hij/zij is ingeschreven én of de wettelijke urennorm daarbij wordt gehaald (registratie in Trajectplanner). 9

10 3. Intake en plaatsing - Doel - Resultaat - Hoofdlijnen procedure - Uitleg (invulling) procedure Doel Plaatsen van de aspirant deelnemer in de juiste opleiding, in de juiste leerweg en op het juiste niveau. Hierbij spelen we in op de individuele wensen en mogelijkheden van de deelnemer, zodat de kans op het succesvol afronden van de opleiding optimaal is. Oftewel de juiste match tussen deelnemer en opleiding. De procedure voldoet aan wet- en regelgeving, is organiseerbaar, uitvoerbaar en betaalbaar. Resultaat De verwachtingen van en naar de deelnemer zijn helder: we weten waar de aspirant deelnemer staat in zijn ontwikkeling, wat zijn ambities en leermogelijkheden zijn. De deelnemer heeft de juiste informatie over de organisatie van het onderwijs, de mogelijkheden voor BPV, het juiste beroepsbeeld en zicht op de werkgelegenheid in het beroep waar de deelnemer voor wil kiezen. De afspraken over de benodigde begeleiding zijn gemaakt en vastgelegd. De eerste stap in de studieloopbaanbegeleiding is gezet. Kaders Naast kaders voortkomend uit wet- en regelgeving, gelden de volgende kaders: - De intakeprocedure geldt voor alle teams en opleidingen op alle mbo locaties. - Afwijkingen kunnen ontstaan door de samenwerkingsafspraken binnen een RMC-regio, gemeente of in VO samenwerkingsverband. - Teamleiders besluiten over aanname, plaatsing en afwijzing van deelnemers. Hoofdlijnen procedure De intakeprocedure bestaat uit drie processen te weten: aanmelding, intake en inschrijving. De procedure start op het moment van aanmelding en is de eerste stap in de studieloopbaanbegeleiding. De procedure sluit naadloos aan op de PR en werving. De procedure eindigt op het moment van definitieve plaatsing en de start van het onderwijsproces. De procedure raakt aan veel interne procedures, waardoor verandering van processtappen invloed kan hebben op processtappen van andere procedures. 10

11 PR en werving Intakeprocedure aanmelding intake inschrijving Studieloopbaanbegeleiding en onderwijsproces Organisatie en coördinatie intakeprocedure Bedrijfsvoering en organisatie: o.a. deelnemer-administratie en dossiervorming. Uitleg intakeprocedure (bijlage 1) Aanmelding Intake Inschrijving - Aanmelding - (Verdiept) intakegesprek - Verslag & advies - Beslissing teamleider - Inschrijving - Voorlopige plaatsing - Ondertekening OOK A. Aanmelding Hierin vindt de aanmelding (bijlage 2a en b) door de aspirant-deelnemer plaats. De deelnemer ontvangt binnen 1 week de bevestiging van de aanmelding en informatie over het vervolg van de procedure (bijlage 3). Kaders aanmelding - Bij aanmelding ontvangt de aspirant deelnemer binnen 1 week een bevestiging van de aanmelding. - Elke aspirant deelnemer vult het (digitaal) doorstroomdossier in, indien deze beschikbaar is. B. Intake De deelnemer ontvangt een uitnodiging voor het maken van de AMN intaketest. Ook de toeleverende school levert de benodigde informatie via het digitale doorstroomdossier VOROC/Intergrip aan (bijlage 4). De deelnemer maakt de AMN intaketest (bijlage 5a en 5b). Na het maken van de AMN-test ontvangt de deelnemer een uitnodiging voor het intakegesprek (bijlage 6) en kan het intakegesprek plaats vinden. Ter afronding van dit onderdeel wordt het verslag van het intakegesprek (bijlage 7a en 7b) met daarin o.a. het advies van de intaker en coördinator onderwijsondersteuning en het eventuele voorstel omtrent benodigde begeleiding en maatwerkafspraken ingeleverd bij de teamleider. De teamleider neemt het besluit over aanname, voorlopige plaatsing en afwijzing op basis van het advies (met argumenten) van de intaker en coördinator onderwijsondersteuning. Ook kan in dit stadium besloten worden tot het voeren van een extra (verdiept) intakegesprek, alvorens de teamleider een besluit neemt. Wanneer een verdiept intake gesprek nodig is wordt dit mondeling toegelicht en wordt een nieuwe afspraak gemaakt. Het resultaat van deze processtap is, dat de deelnemer voorlopig kan worden ingeschreven in betreffende opleiding in KRD en de OOK kan worden gegenereerd ter ondertekening. De deelnemer ontvangt hierover een brief bevestiging aanname (bijlage 8) of de deelnemer ontvangt een brief afwijzing (bijlage 9). 11

12 Kaders intake - Met elke aspirant deelnemer vindt een individueel intakegesprek plaats. - Er vindt een verdiept intakegesprek plaats als de aspirant deelnemer in functioneren wordt beperkt door sociaal emotionele problemen en/ of lichamelijke problemen. Of wanneer er twijfel is over goede plaatsing n.a.v. het eerste gesprek. C. Inschrijving Behalve de inschrijving in KRD en in de opleiding en de voorlopige plaatsing, vindt de ondertekening van de OOK en de ondertekening van de praktijkovereenkomst bij BOL/BBL plaats, waarmee we de inschrijving formeel bekrachtigen. Pas nu is de deelnemer geen aspirant deelnemer meer, maar een ingeschreven deelnemer van Wellantcollege. Ook start het volgen van de deelnemer in Trajectplanner middels het vastleggen van de afspraken over de begeleiding en het toevoegen van het intake-informatie aan het deelnemersdossier in Trajectplanner. De resultaten zijn: - Uiterlijk op 1 oktober 2014 is er volledig beeld van alle nieuwe deelnemers. - Het deelnemerdossier is op orde op 14 oktober. - Trajectplanner is hèt instrument bij het volgen van de deelnemer. Processchema intakeprocedure op hoofdlijnen Betrokkenen Aanmelding Intake Inschrijving Aspirant deelnemer Intakegesprek Ondertekening OOK Decaan toeleverende school Medewerker belast met de coördinatie en/of administratie Aanmelden Invullen doorstroomdossier(ddd) i Invullen doorstroomdossier(ddd) Versturen bevestiging aanmelding Voorlopige inschrijving KRD Inplannen gesprekken Uitnodiging AMN-test versturen Inleveren benodigde gegevens Maken AMNtest Overzichten gesprekken up-to-date houden Monitoren DDD Herinnering DDD Klaarzetten AMN-test Overzichten aannames upto-date houden Bevestigen aanname + toezending OOK Overzichten OOK up-to-date houden Ondertekening POK Definitief inschrijven Dossier op orde maken Overzichten POK en betaling up-to-date houden Intaker (en coördinator onderwijsondersteuner) Voorbereiden gesprek: doornemen DDD/intakefor mulier Intakegesprek Verslag + advies inleveren bij teamleider Teamleider Monitoren en aansturen ii Besluit over aanname, afwijzing en verdiepte intake Ondertekening OOK Ondertekening POK Coach Start dossier in TP Status in KRD iii Voorlopig Voorlopig Volledig Afgedrukt Definitief 12

13 4 Psychosociale en sociaal maatschappelijke problemen zoals aandacht- en gedragsproblemen en problemen op het gebied van welzijn en welbevinden die het behalen van de onderwijsdoelen belemmeren of bemoeilijken. 5 Het intakegesprek vindt ook doorgang als het doorstroomdossier (DDD) nog niet is ingevuld. De procedure mag geen vertraging oplopen. Bij twijfel kan altijd een extra gesprek gepland worden, o.b.v. informatie uit het DDD. 6 Gedurende de gehele procedure. Taakbelasting uren / formatie (op locatie) - Organisatie en coördinatie: Organisatie, coördinatie, voorbereiding en onderhoud van de procedure is onderdeel van de reguliere taken van zowel teamleider, coördinator onderwijsondersteuning en de medewerker belast met de coördinatie rondom de intake. - Intakegesprekken: De totale taakbelasting van de intaker komt neer op 45 minuten per intakegesprek. Het intakegesprek duurt maximaal 30 minuten, voor- en nazorg is 15 minuten. De benodigde formatie voor de reguliere intakegesprekken is uit te rekenen op basis van de prognose aantal nieuwe deelnemers (het aantal te voeren gesprekken dat wordt verwacht). - Verdiepte intakegesprekken: De totale taakbelasting van de intaker is 1 uur per verdiept intakegesprek. Het verdiepte intakegesprek duurt 45 minuten, voor- en nazorg is 15 minuten. Let op: bij het verdiepte intakegesprek zijn normaliter twee medewerkers (intaker en coördinator onderwijsondersteuning) aanwezig, dit komt dus neer op 2 uur per gesprek. De benodigde formatie voor de verdiepte intakegesprekken is vast te stellen door een inschatting te maken op basis van aantallen en ervaringen uit het verleden. 13

14 3. Bijlagen Bijlage Middel / instrument Vindplaats / uitleg 1 Overzicht intake procedure Noordzeelant G-schijf: zorgplan Noordzeelant 2a Aanmeldformulier Wellant site 2b Doorstroomformulier voor deelnemer Wellantsite 3 Brief Bevestiging aanmelding en vervolg procedure (aparte BOL en BBL variant) 4 Digitale doorstroomformulier voor decaan toeleverende school KRD / Administratie Hierin staat o.a. uitleg over de procedure, de benodigde gegevens (o.a. over BPV), de uitnodiging tot invullen doorstroom dossier en het intakegesprek Via Intergrip / VOROC 5a Uitleg AMN test voor de deelnemer Administratie 5b AMN-test Administratie / Hier de uitleg hoe de AMN-test wordt klaargezet en hoe deze geïnterpreteerd moet worden. 6 Uitnodiging intakegesprek Administratie 7a Formulier Intakegesprek Intranet (algemeen) / G-schijf: zorgplan Noordzeelant (aangepast) Dit is zowel het verslagformulier en adviesformulier en met handtekening van de teamleider tevens inschrijfopdracht 7b Hand-out Intakegesprek Intranet / G-schijf: zorgplan Noordzeelant Hierin wordt uitleg gegeven over het doel en de aanpak van het intakegesprek. Naast uitleg over de procedure, de kaders, de verslaglegging en advisering ook bijzondere aandachtspunten zoals de check op rechtmatig verblijf in Nederland (koppelingswet). 8 Brief Voorwaardelijke plaatsing en uitnodiging AMN Nederlands en rekenen KRD / Administratie Plaatsingsbrief met hierin uitleg over de voorlopige plaatsing en vervolgstappen, tevens toezending OOK en factuur. 9 Brief Afwijzing KRD / Hierin staat uitleg over de procedure, inhoudelijke motivatie en verwijzing naar de klachtenprocedure. 14

15 15

16 4. Begeleidingsstructuur - Indeling in eerste, tweede en derde lijn - Route ondersteuningsvraag - Signalering mogelijke leerbelemmeringen 1 e lijn: Coach Docenten BPV begeleiding Vertrouwenspersoon 2 e lijn: Coördinator onderwijsondersteuning Interne specialisten en medewerkers 3 e lijn: Externe specialisten w.o. schoolmaatschappelijk werk en leerplichtambtenaar. Indeling in 1 e, 2 e en 3 e lijn De 1 e lijn bestaat uit direct betrokkenen bij het onderwijsproces, het onderwijsteam. Zij zijn direct aanspreekbaar door de student, waarbij de coach het eerste aanspreekpunt voor de student is. (bijlage 1) In de 2 e lijn bevinden zich medewerkers van Wellantcollege (van de locatie of uit de regio Noordzeelant) die in opdracht van de coördinator onderwijsondersteuning begeleiding bieden aan de student. De 3 e lijn bestaat uit extern betrokkenen. Hun hulp wordt ingeroepen door de coördinator onderwijsondersteuning op advies van het intern begeleidingsteam (WAT) of het zorgadviesteam (ZAT). Route ondersteuningsvraag 16

17 4. Bijlagen Bijlage Middel / instrument Vindplaats / uitleg 1 Overzicht coaches per locatie G-schijf: zorgplan Noordzeelant 17

18 5. Begeleidingsaanbod eerste lijn - Basisaanbod begeleiding - Vertrouwenspersoon - Signalering mogelijke leerbelemmeringen - Wellantcollege mbo biedt alle studenten een basisaanbod begeleiding aan. Naast dit basisaanbod onderscheiden we nog het extra begeleidingsaanbod dat tijdens de intake en zo nodig gedurende de leerloopbaan bij Wellantcollege, op advies van de coördinator onderwijsondersteuning en student (en begeleiders) wordt vastgesteld. Met ingang van 1 augustus 2014 wordt dit vastgelegd in de bijlage bij de Onderwijsovereenkomst (OOK). Op dit moment van schrijven staat het extra begeleidingsaanbod vermeld in het AMN-overzicht welke alle docenten hebben ontvangen aan het begin van het schooljaar en staat dit in Trajectplanner vermeld. Basisaanbod begeleiding Het basisaanbod bestaat uit begeleiding op 3 gebieden: 1. Studievoortgangbegeleiding: begeleiding bij studie, beroepsoriëntatie en loopbaanbegeleiding door de coach. Deze studievoortgangbegeleiding bestaat onder andere uit individuele coachgesprekken, waar vooral houding/gedrag, verzuim en leerresultaten onderwerp van gesprek zullen zijn (zie kader). Het voeren van een loopbaangesprek of het begeleiden bij een beroepskeuzeonderzoek kan ook tot de mogelijkheden behoren (bijlage 1 en 2a +2b). Ook vindt er wekelijks een coach-uur plaats waar vooral de aanwezigheid en verzuim, voortgang op de BPV, plannen en organiseren, samenwerken en loopbaanontwikkeling aan de orde zullen komen (zie kader en bijlage 3). 2. Cognitieve ondersteuning: begeleiding door de docent, coach en praktijkbegeleider bij het leren van alle benodigde kennis, vaardigheden en juiste houding zowel op school als op het BPV-bedrijf. Eveneens kan begeleiding door middel van bijles en remedial teaching door interne specialisten (taalcoach) en medewerkers plaatsvinden. Dit is begeleiding i.v.m. cognitieve problemen waaronder leerstoornissen zoals dyslexie (bijlage 4), maar ook algemene leerproblemen die onderpresteren en/of leerachterstanden tot gevolg hebben, veroorzaakt door omstandigheden, een motorische of emotionele stoornis, een zintuiglijke handicap, een te lage intelligentie of een ander probleem. 3. Sociaal emotionele ondersteuning: begeleiding door de coach op het gebied van welzijn en welbevinden van de student op school en BPV. Het doel hiervan is het opheffen van leerbelemmeringen. Daarbij kent de coach zijn eigen grenzen en de grenzen die aan zijn rol als coach verbonden zijn. In de vakgroepen wordt het effect van de ondersteuning regelmatig geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. Per locatie is er een duidelijk overzicht wie de coaches zijn en wie welke begeleiding biedt. 18

19 Vertrouwenspersoon Naast het basisaanbod begeleiding is er voor iedereen binnen Wellantcollege een gecertificeerde vertrouwenspersoon beschikbaar. De vertrouwenspersoon fungeert als vertrouwelijk aanspreekpunt voor het melden pesten, agressie en geweld, discriminatie en seksuele intimidatie (bijlage 5a + 5b). Voor de Rijswijk is dit Lotte Segger en voor Rijnsburg is dit Ellen der Nederlanden. Om deze vertrouwenspersonen goed in de school neer te zetten staat er een stuk in de studiegids en hangt er een poster op het mededelingenbord. Ook komt de vertrouwenspersoon aan het begin van het schooljaar bij iedere klas langs om zich voor te stellen. Ook is hij/zij het eerste aanspreekpunt als de school te maken heeft met een overlijden (bijlage 5c). Signalering mogelijke leerbelemmeringen 19

20 Coachgesprek De coach voert minimaal 3 x per jaar een coachgesprek in de reflectieweek met de student om onder andere mogelijke leerbelemmeringen te signaleren en hier actie op te ondernemen. In dit gesprek komen in ieder geval de volgende onderwerpen aan de orde: - Verzuim - Houding / gedrag - Leerresultaten zowel op school als op de BPV Coach-uur Elke week staat onder leiding van de coach het coach-uur op het lesrooster. De coachgroep gaat in dit uur gezamenlijk aan de slag met de volgende onderwerpen: - Aanwezigheid en verzuim - Voortgang op de BPV - Plannen en organiseren - Samenwerking - Voorbereiding op examinering - Loopbaanontwikkeling 20

21 4. Bijlagen Bijlage Middel / instrument Vindplaats / uitleg 1 Inhoud reflectieweek G-schijf: zorgplan Noordzeelant 2a Agenda reflectiegesprek G-schijf: zorgplan Noordzeelant 2b Verslag reflectiegesprek G-schijf: zorgplan Noordzeelant 3 Signalering mogelijke G-schijf: zorgplan Noordzeelant leerbelemmeringen coach 4 Dyslexie-kaart G-schijf: zorgplan Noordzeelant 5a Informatie vertrouwenspersonen G-schijf: zorgplan Noordzeelant (schoolgids / flyer / poster) 5b Pestprotocol G-schijf: zorgplan Noordzeelant 5c Rouwprotocol G-schijf: zorgplan Noordzeelant 21

22 6. Begeleidingsaanbod Tweede- en derde lijn - Tweede lijn - Derde lijn Tweede lijn Zodra de coach aan de grenzen van zijn rol komt, schakelt hij de coördinator onderwijsondersteuning in via het W.A.T. (Wellant Advies Team) (bijlage 1a). Het extra begeleidingsaanbod kent ook de indeling in twee gebieden: 1. Studievoortgangbegeleiding: begeleiding bij motivatieproblemen, problemen op het gebied van werkhouding, plannen, organiseren, verzuim en persoonlijke problemen die het behalen van de onderwijsdoelen belemmeren of bemoeilijken. 2. Sociaal emotionele ondersteuning: door coördinator onderwijsondersteuning. begeleiding bij psychosociale en sociaal maatschappelijke problemen. Dit zijn (aandacht- en gedrags-) problemen op het gebied van welzijn en welbevinden die het behalen van de onderwijsdoelen belemmeren of bemoeilijken. De coördinator onderwijsondersteuning houdt zich met name bezig met studenten met een leerlinggebonden financiering. Derde lijn Als de grenzen van de tweede lijn zijn bereikt en daarmee de grenzen van de schoolinterne begeleiding in zicht komt, schakelt de coördinator onderwijsondersteuning op zijn beurt extern advies en hulp in (derde lijn). Er kan worden doorverwezen naar verschillende instanties in de regio (bijlage 2). Schoolmaatschappelijk werk Wellantcollege Noordzeelant werkt structureel samen met een klinisch psycholoog. Voor de vestiging Rijswijk wordt deze ingehuurd als SMW- er. De vestiging Rijnsburg maakt gebruik van diensten van Kwadraad. De SMW-er participeert in het WAT en wordt wekelijks ten minste voor 2 uur ingezet. De inzet van de SMW-er wordt besproken in het WAT en wordt gecoördineerd door de coördinator onderwijsondersteuning. De SMW-er houdt een subsidieverantwoording bij (tijdsregistratie en inhoudelijk verslag) en levert dit elk jaar vóór 1 februari aan (bijlage 3). Naast hulpverlening heeft de schoolmaatschappelijk werker de volgende taken: signaleren, consultatie bieden, informatie en advies geven en doorverwijzen. 22

23 Ambulant begeleiders Met de invoering van passend onderwijs wordt op 1 augustus 2014 de landelijke indicatiestelling voor leerlinggebonden financiering (lgf) voor cluster 3 en 4 afgeschaft.(bijlage 4) Om ervoor te zorgen dat geïndiceerde leerlingen de juiste begeleiding krijgen huurt het Wellantcollege ambulant begeleiders in. Ambulant begeleiders bieden samen met de coördinator onderwijsondersteuning de geïndiceerde studenten individueel maatwerk, rekening houdend met wat realistisch is binnen school. School stelt in overleg met de student en ouders/verzorgers vast welke extra begeleiding en ondersteuning nodig is. Deze afspraken die tijdens of na de intake worden gemaakt, worden opgenomen in de bijlage van de onderwijsovereenkomst ( ). In beginsel blijft de onderwijsovereenkomst gedurende de gehele opleiding van kracht, maar wijzigingen daarop kunnen met onderling goedvinden plaatsvinden. Voor cursusjaar wordt gebruik gemaakt van Handelingsplan LGF mbo (bijlage 5). Voor cluster 1 (blinde/slechtziende studenten) en 2 (dove/slechthorende studenten) blijft de indicatiestelling gehandhaafd. De cluster 1- en 2-instellingen hebben hiertoe landelijke criteria opgesteld (bijlage 6a, 6b en 6c). Deze instellingen spelen een belangrijke rol bij de indicatie van deze studenten. Zorg en Advies Team (Z.A.T.) Problemen van studenten die een succesvolle schoolloopbaan in de weg staan kunnen soms zo omvangrijk en complex zijn, dat specifieke hulp en begeleiding noodzakelijk is. De bijeenkomsten van het ZAT, met interdisciplinaire casusbespreking, kan dan passend zijn. Het WAT werkt samen met gemeentes en instellingen uit de zorgketen. Te denken valt hierbij aan het Jeugd Interventie Team, bureau jeugdzorg, JGZ, en diensten als leerplicht en het RMC. Vooral de contacten in de al bestaande ZAT zullen hierbij gebruikt worden. Op uitnodiging kunnen derden aanschuiven, zoals ambulante begeleiders, politie en de jeugdreclassering. Voor het bespreken van studenten tijdens het ZAT wordt een privacy protocol gehanteerd (bijlage 7). Wellantcollege kenmerkt zich echter onder andere door haar kleinschaligheid, waardoor het begeleidingsteam zeer korte lijnen heeft met de externe hulpverleners. Zaken kunnen in de meeste gevallen direct opgepakt worden, waardoor het ZAT georganiseerd wordt wanneer er casussen zijn die kunnen worden ingebracht.. Wel vindt eens in de twee a drie weken een mini ZAT plaats. Deze bestaat in ieder geval uit de coördinator onderwijsondersteuning en SMW- er. Op afroep schuiven de ambulant begeleiders aan van leerlingen met een leerlinggebonden financiering (LGF) en de leerplichtambtenaar/casemanager Voortijdig Schoolverlaten. 23

24 Leerplichtambtenaar Er wordt op de vestiging Rijswijk samengewerkt met leerplichtambtenaren van verschillende gemeenten. Bij de vestiging Rijnsburg wordt samengewerkt met één en dezelfde leerplichtambtenaar die studenten uit alle gemeenten oproept. Deze ambtenaar heeft ook gesprekken met 18+ studenten. De leerplichtambtenaar controleert of ouders en studenten de leerplicht naleven. Ook geeft hij voorlichting over waarom het belangrijk is om naar school te gaan en wat de gevolgen zijn als studenten en ouders de leerplichtwet overtreden. Daarnaast zoekt de leerplichtambtenaar samen met de school, student en ouders naar een oplossing bij problemen met schoolbezoek. De leerplichtambtenaar kan dus ook een begeleidende en verwijzende rol hebben. 4 Pedagogisch didactisch klimaat Het pedagogisch didactisch klimaat bij Wellant geeft studenten het vertrouwen om succesvol te zijn in (verdere) studie, op de arbeidsmarkt en in maatschappelijk functioneren. Het onderwijs bij Wellant is activerend ingericht. We willen graag dat leren en ontwikkelen samenkomen en streven naar een maximale verbinding van theorie en praktijk. Studenten worden met een variatie aan aantrekkelijke werkvormen en leerbronnen uitgedaagd om samen met anderen in toenemende mate zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces. Schoolklimaat / sociale veiligheid We willen graag dat iedereen zich prettig voelt en zichzelf kan zijn. Daarom zorgen coaches en docenten voor respectvolle omgangsvormen, duidelijkheid en een sfeer waar gewerkt kan worden. Zo helpen we onze studenten in hun ontwikkeling tot evenwichtige personen. Dit wordt nog eens versterkt door het feit dat we een kleine school zijn, waarin medewerkers en studenten elkaar goed kennen. De sociale controle is groot en onze medewerkers dienen als extra ogen en oren en zorgen voor rust en veiligheid

25 6. Bijlagen Bijlage Middel / instrument Vindplaats / uitleg 1a WAT-formulier G-schrijf: map zorgplan Noordzeelant 2 Externe hulpverlening G-schijf: zorgplan Noordzeelant 3 Procedure en verantwoording SMW Intranet Onderwijs & Kwaliteit, formats & formulieren Verdieping passend onderwijs Intranet / G-schrijf: map zorgplan Noordzeelant Met de invoering van passend onderwijs in augustus 2014 wijzigen een aantal regelingen voor het mbo. 5 Handelingsplan LGF - mbo G-schrijf: map zorgplan Noordzeelant 6a Special needs special G-schrijf: map zorgplan Noordzeelant 6b Simea slechthorenden G-schrijf: map zorgplan Noordzeelant 6c Formulier aanpassing examen G-schrijf: map zorgplan Noordzeelant 7 Privacy protocol ZAT Coördinator onderwijsondersteuning 25

Inhoudsopgave verzuimkaart Clusius College mbo

Inhoudsopgave verzuimkaart Clusius College mbo Inhoudsopgave kaart Clusius College mbo VERZUIMKAART... 2 Verzuimregistratie... 2 Leer- en kwalificatieplicht... 2 Taken van de leerplichtambtenaar... 3 Taken van het RMC... 3 Verzuimbeleid van het Clusius

Nadere informatie

VERZUIM- EN MELDPROTOCOL V(S)O en MBO REGIO 38

VERZUIM- EN MELDPROTOCOL V(S)O en MBO REGIO 38 VERZUIM- EN MELDPROTOCOL V(S)O en MBO REGIO 38 Leerlingen tot 18 jaar zonder startkwalificatie vallen onder de leer- en kwalificatieplicht. Leerlingen tussen 18 en 23 jaar zonder startkwalificatie vallen

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel. Oktober 2014

Ondersteuningsprofiel. Oktober 2014 Oktober 2014 ALGEMEEN INLEIDING CSG Wessel Gansfort onderdeel van CSG is een middelgrote vestiging voor VMBO-TL, HAVO, Atheneum en Atheneum+. De school heeft ongeveer 820 leerlingen. Onderwijs wordt in

Nadere informatie

Informatie over leerplicht. Verzuimwijzer. Leerplicht gemeente Overbetuwe

Informatie over leerplicht. Verzuimwijzer. Leerplicht gemeente Overbetuwe Informatie over leerplicht Verzuimwijzer Leerplicht gemeente Overbetuwe Via deze brochure willen we alle basis- en voortgezet onderwijs scholen in de gemeente Overbetuwe een handvat bieden bij het toezicht

Nadere informatie

Verzuim- en. meldprotocol. 12-23 jaar in VO en MBO Noorden Midden-Limburg (regio 38)

Verzuim- en. meldprotocol. 12-23 jaar in VO en MBO Noorden Midden-Limburg (regio 38) Verzuim- en meldprotocol 12-23 jaar in VO en MBO Noorden Midden-Limburg (regio 38) Leerlingen/studenten tot 18 jaar zonder startkwalificatie vallen onder de leer- en kwalificatieplicht. Leerlingen/studenten

Nadere informatie

ZORGPLAN. Christelijk Lyceum Delft VMBO

ZORGPLAN. Christelijk Lyceum Delft VMBO ZORGPLAN Christelijk Lyceum Delft VMBO 1 Missie en visie van de school Het CLD wil zijn leerlingen een veilige omgeving bieden, waarin zij kunnen opgroeien tot verantwoordelijke en vrije mensen. Wij beschouwen

Nadere informatie

Dagelijks tot 11.00 07.30 en 08.15 3 werkdagen Tijdens de lessen Vervolgacties Vervolg bij te laat komen bovenbouwleerling

Dagelijks tot 11.00 07.30 en 08.15 3 werkdagen Tijdens de lessen Vervolgacties Vervolg bij te laat komen bovenbouwleerling Verzuimprotocol Berlage Lyceum 2014-2015 1 Hieronder staat de beschrijving van de regels en afspraken omtrent het verzuim van leerlingen. Onder verzuim valt te laat komen, geoorloofd en ongeoorloofd verzuim

Nadere informatie

Protocol. Schoolverzuim 18+ ter voorkoming van voortijdig schoolverlaten

Protocol. Schoolverzuim 18+ ter voorkoming van voortijdig schoolverlaten Protocol Schoolverzuim 18+ ter voorkoming van voortijdig schoolverlaten mei 2014 1. Inleiding Verzuim is vaak een voorbode van voortijdig schooluitval. Door een goede verzuimregistratie, een preventief

Nadere informatie

Wat verstaan wij onder ongeoorloofd schoolverzuim? Schoolverzuim is het niet aanwezig zijn op school zonder dat daar een geldige reden voor is.

Wat verstaan wij onder ongeoorloofd schoolverzuim? Schoolverzuim is het niet aanwezig zijn op school zonder dat daar een geldige reden voor is. Plaatsingsregels: College St. Paul is een kleine school. Wij hebben ruimte voor 15 leerlingen met een advies VMBO-theoretische leerweg. Wij hebben ruimte voor 15 leerlingen met een advies VMBO kaderberoepsgericht.

Nadere informatie

Verzuimprotocol Berlage Lyceum 2015-2016

Verzuimprotocol Berlage Lyceum 2015-2016 Verzuimprotocol Berlage Lyceum 2015-2016 Hieronder staat de beschrijving van de regels en afspraken omtrent het verzuim van leerlingen. Onder verzuim valt te laat komen, geoorloofd en ongeoorloofd verzuim

Nadere informatie

Toelatingsprocedure Schooljaar 2015-2016

Toelatingsprocedure Schooljaar 2015-2016 Toelatingsprocedure Schooljaar 2015-2016 Inleiding Beste student, Het toelatingsbeleid van Lentiz MBO Greenport is er op gericht je in de meest geschikte opleiding te plaatsen. Dat moet voor jou ook haalbaar

Nadere informatie

Verzuim- en. meldprotocol. voor jongeren van 12-23 jaar voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs in Noord en Midden-Limburg (regio 38)

Verzuim- en. meldprotocol. voor jongeren van 12-23 jaar voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs in Noord en Midden-Limburg (regio 38) Verzuim- en meldprotocol voor jongeren van 12-23 jaar voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs in Noord en Midden-Limburg (regio 38) Herziene versie na evaluatie - maart 2014 Leerlingen/studenten tot

Nadere informatie

Protocol schoolverzuim. Oktober 2015. Concept 2015-1113-

Protocol schoolverzuim. Oktober 2015. Concept 2015-1113- Protocol schoolverzuim Oktober 2015 Concept 2015-1113- 1 Inleiding Voor u ligt het protocol schoolverzuim van Het Rhedens. Dit protocol is geschreven om duidelijkheid te geven over hoe binnen onze organisatie

Nadere informatie

iets voor jou? Leerlingzorg

iets voor jou? Leerlingzorg iets voor jou? Leerlingzorg Leerlingzorg Waarom deze wegwijzer? Soms heb je wel eens vragen maar weet je niet waar je ze kunt stellen of waar je hiervoor heen moet op school. Deze wegwijzer zal je helpen

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage op basis van het kader* voor gemeentelijke toetsing verzuim en voortijdig schoolverlaten bij scholen / instellingen

Onderzoeksrapportage op basis van het kader* voor gemeentelijke toetsing verzuim en voortijdig schoolverlaten bij scholen / instellingen Onderzoeksrapportage op basis van het kader* voor gemeentelijke toetsing verzuim en voortijdig schoolverlaten bij scholen / instellingen * Van toepassing op gemeenten met een samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

Iedereen naar school..

Iedereen naar school.. Iedereen naar school.. Onderwijs is een grondrecht van alle inwoners van Nederland. Kinderen/ jongeren hebben recht op een goede school, zodat ze zich kunnen ontwikkelen tot mondige, zelfstandige volwassenen,

Nadere informatie

Verzuimbeleid Verzuimbeleid. Status Vastgesteld CD d.d. 16 september 2016 Verlengd MT d.d. 24 mei 2017

Verzuimbeleid Verzuimbeleid. Status Vastgesteld CD d.d. 16 september 2016 Verlengd MT d.d. 24 mei 2017 2017-2018 Status Vastgesteld CD d.d. 16 september 2016 Verlengd MT d.d. 24 mei 2017-1- Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Definiëring relatief verzuim 4 1.1 Beginnend verzuim... 4 1.2 Luxe verzuim... 4 1.3

Nadere informatie

Verzuimprotocol IJsselcollege 2016

Verzuimprotocol IJsselcollege 2016 Verzuimprotocol IJsselcollege 2016 VISIE IJSSELCOLLEGE OP OMGAAN MET SCHOOLVERZUIM De school is de plek waar leerlingen door leren voorbereid worden op deelname aan de maatschappij of participeren op de

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel 2015-2016 Juni 2015 Ondersteuningsprofiel CSG Wessel Gansfort Inleiding Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband VO 20.01. Samen met alle scholen voor voortgezet (speciaal)

Nadere informatie

Protocol Ziekteverzuim in het basisonderwijs

Protocol Ziekteverzuim in het basisonderwijs Protocol Ziekteverzuim in het basisonderwijs 1. Kader Als je ziek bent blijf je thuis en doe je even niet mee. Incidenteel niet erg. Het wordt pas erg als het schoolziekteverzuim lang duurt of zeer regelmatig

Nadere informatie

Protocol. Inhoud. Inleiding

Protocol. Inhoud. Inleiding Protocol Schoolverzuim, Guyotschool VSO december 2015 Inhoud Protocol... 1 Inleiding... 1 Wetgeving... 2 Dagelijks... 3 Te laat komen... 3 Ziekte... 4 Wettelijk ongeoorloofd verzuim... 4 Signaalverzuim...

Nadere informatie

Bijlagen: Legenda... 10

Bijlagen: Legenda... 10 Inhoud Voorwoord... 2 Sluitende aanpak... 2 Opzet Protocol... 2 Uitgangspunten... 3 Invoeren verzuim... 4 Voorwaarden... 4 Absentie... 4 Te laat... 4 Te laat met geoorloofde reden... 4 Het verwerken van

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 - Wet- en regelgeving Hoofdstuk 3 - Gevolgen ongeoorloofd verzuim Hoofdstuk 4 - Preventie

Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 - Wet- en regelgeving Hoofdstuk 3 - Gevolgen ongeoorloofd verzuim Hoofdstuk 4 - Preventie Verzuimprotocol Inhoudsopgave Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 - Wet- en regelgeving... 3 1.1 - Leerplicht... 3 1.2 - Kwalificatieplicht... 3 1.3-18- tot 23-jarigen zonder startkwalificatie... 3 Hoofdstuk 2

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage op basis van het kader* voor gemeentelijke toetsing verzuim en voortijdig schoolverlaten bij scholen / instellingen

Onderzoeksrapportage op basis van het kader* voor gemeentelijke toetsing verzuim en voortijdig schoolverlaten bij scholen / instellingen Onderzoeksrapportage op basis van het kader* voor gemeentelijke toetsing verzuim en voortijdig schoolverlaten bij scholen / instellingen * Van toepassing op gemeenten met een samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

Intake- en plaatsingsproces ROC Leiden

Intake- en plaatsingsproces ROC Leiden Intake- en plaatsingsproces ROC Leiden Elke student is welkom bij ROC Leiden. geplaatst in geschikte opleiding op passend niveau. klantvriendelijk, snel en adequaat proces. de student weet (snel) waar

Nadere informatie

Verzuim- en meldprotocol SG. St. Ursula

Verzuim- en meldprotocol SG. St. Ursula Verzuim- en meldprotocol SG. St. Ursula Inleiding: Nederland telt honderden thuiszitters en duizenden voortijdige schoolverlaters. Mede in het kader van aanval op de uitval is er in op veel plaatsen opnieuw

Nadere informatie

Protocol verzuim cursusjaar 2014-2015

Protocol verzuim cursusjaar 2014-2015 Protocol verzuim cursusjaar 2014-2015 Opmerking: het protocol moet worden gezien als een richtlijn, waarvan naar behoefte kan worden afgeweken. Te laat Geoorloofd 1. Melden bij conciërge. 2. Conciërge

Nadere informatie

Protocol (onvoldoende verklaard) ziekteverzuim

Protocol (onvoldoende verklaard) ziekteverzuim H N D E N L G Regionale Meld- en Coördinatiefunctie JGZ Zuid-Holland West, RMC regio Haaglanden, augustus 2011 Inleiding In Nederland geldt de leerplicht voor kinderen van 5 tot 18 jaar. Dit houdt in dat

Nadere informatie

VERZUIMPROTOCOL. Waterlant College IJdoorn

VERZUIMPROTOCOL. Waterlant College IJdoorn VERZUIMPROTOCOL Waterlant College IJdoorn 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Registratie Magister 3 1.1 Afmelding door ouders 3 1.2 Absentie registratie 3 1.3 Te laat komen/ inhalen verzuim uren 3 Hoofdstuk 2

Nadere informatie

EEN PREVENTIEPROJECT APRIL

EEN PREVENTIEPROJECT APRIL DE OVERSTAP EEN PREVENTIEPROJECT APRIL 2014 OVERSTAPPEN Het preventieproject De Overstap wordt uitgevoerd in opdracht van de gemeente Den Haag door de afdelingen Voortijdig Schoolverlaten (VSV) & leerplicht

Nadere informatie

Good practise: Uitgebreide zorgintake bij KWC1'

Good practise: Uitgebreide zorgintake bij KWC1' Good practise: Uitgebreide zorgintake bij KWC1' Good practise Het koning willem 1 college in Den Bosch heeft, naast de reguliere intake voor alle leerlingen, een aparte zorgintake voor leerlingen met een

Nadere informatie

Verzuimbeleid Jorismavo

Verzuimbeleid Jorismavo Verzuimbeleid Jorismavo Het verzuimbeleid op de Jorismavo is gebaseerd op het Regionaal Verzuimprotocol Voortgezet (Speciaal) Onderwijs Regio Nijmegen. De hieronder staande notitie is een samenvatting

Nadere informatie

Verzuim leerplichtige en kwalificatieplichtige studenten

Verzuim leerplichtige en kwalificatieplichtige studenten Verzuim leerplichtige en kwalificatieplichtige studenten De Uitvoering Betreft Standaardisatie verzuimprotocol Fase 1: Regelregime toepassen Fase 2: Verzuim 18+ (VSV) Opdrachtgever Scalda, College van

Nadere informatie

FAQ lijst Hooghuisbreed

FAQ lijst Hooghuisbreed FAQ lijst Hooghuisbreed Algemeen Hoe is passend onderwijs in deze regio geregeld? Sinds 2014 is passend onderwijs ingevoerd op alle scholen in Nederland. Dat houdt in dat de leerlingen zoveel mogelijk

Nadere informatie

Preventieproject De Overstap 2015 April 2015

Preventieproject De Overstap 2015 April 2015 Preventieproject De Overstap 2015 April 2015 Gemeente Den Haag Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn Afdeling Leerlingzaken Postbus 12 652 2500 DP Den Haag Bezoekadres: Spui 70, Den Haag Projectcoördinatoren

Nadere informatie

PROTOCOL MELDING EN REGISTRATIE VOORTIJDIG SCHOOLVERLATERS REGIO ZUID-HOLLAND ZUID

PROTOCOL MELDING EN REGISTRATIE VOORTIJDIG SCHOOLVERLATERS REGIO ZUID-HOLLAND ZUID PROTOCOL MELDING EN REGISTRATIE VOORTIJDIG SCHOOLVERLATERS REGIO ZUID-HOLLAND ZUID Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Hoofdstuk 1 Inleiding. 3 Hoofdstuk 2 Melding en registratie. 5 Bijlage 1 Stroomschema

Nadere informatie

DOORSTROOMFORMULIER van VMBO naar MBO Van: VMBO

DOORSTROOMFORMULIER van VMBO naar MBO Van: VMBO DOORSTROOMFORMULIER van VMBO naar MBO Van: VMBO Naam leerling: Sofinr.leerling: Naam school: Adres school: Postcode en plaats: Telefoonnummer: Contactpersoon: Naar: MBO Naam school: Adres school: Postcode

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage op basis van het kader* voor gemeentelijke toetsing verzuim en voortijdig schoolverlaten bij scholen / instellingen

Onderzoeksrapportage op basis van het kader* voor gemeentelijke toetsing verzuim en voortijdig schoolverlaten bij scholen / instellingen Onderzoeksrapportage op basis van het kader* voor gemeentelijke toetsing verzuim en voortijdig schoolverlaten bij scholen / instellingen * Van toepassing op gemeenten met een samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

Verzuimprotocol IKC Buikslotermeer

Verzuimprotocol IKC Buikslotermeer Verzuimprotocol IKC Buikslotermeer Dagelijks Ouders/verzorgers melden voor half negen de afwezigheid van hun kind. Dit kan telefonisch of persoonlijk. Diegene die het verzuimbericht krijgt, schrijft de

Nadere informatie

Protocol voor verzuim, schorsing, verwijdering, ondersteuning zieke leerlingen Het Lyceum Rotterdam

Protocol voor verzuim, schorsing, verwijdering, ondersteuning zieke leerlingen Het Lyceum Rotterdam Protocol voor verzuim, schorsing, verwijdering, ondersteuning zieke leerlingen Het Lyceum Rotterdam Algemeen: Een goede absentieregistratie vereist een gezamenlijke aanpak d.w.z. een nauwkeurige samenwerking

Nadere informatie

Good practise: intakeprocedure verdiepte intake'

Good practise: intakeprocedure verdiepte intake' Good practise: intakeprocedure verdiepte intake' Good practise De onderstaand beschreven intakeprocedure betreft een verdiepte intakeprocedure voor zorgleerlingen. Het is een initiatief van de lokatie

Nadere informatie

REGIONALE VERZUIMKAART twente

REGIONALE VERZUIMKAART twente REGIONALE VERZUIMKAART twente Snel terug naar school is (veel) beter! De 14 gemeenten in Twente hebben, in samenspraak met het onderwijs en de afdeling Jeugdgezondheidszorg van GGD Twente (GGD-JGZ), een

Nadere informatie

Achtergrondinformatie formatiemeter 2014

Achtergrondinformatie formatiemeter 2014 Achtergrondinformatie formatiemeter 2014 Aanleiding De formatierichtlijn leerplichtfunctie dateert uit 2007. Een aantal ontwikkelingen is aanleiding om de formatierichtlijn in 2013 tegen het licht te houden.

Nadere informatie

Toelatingsbeleid mbo

Toelatingsbeleid mbo Toelatingsbeleid mbo Concept Opsteller: Afdeling K&O Datum: Versie: 1.0 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Algemene toelatingseisen Clusius College... 3 Taal en rekenen... 4 Positieve intake... 4 Beroepsbegeleidende

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage op basis van het kader* voor gemeentelijke toetsing verzuim en voortijdig schoolverlaten bij scholen / instellingen

Onderzoeksrapportage op basis van het kader* voor gemeentelijke toetsing verzuim en voortijdig schoolverlaten bij scholen / instellingen Onderzoeksrapportage op basis van het kader* voor gemeentelijke toetsing verzuim en voortijdig schoolverlaten bij scholen / instellingen * Van toepassing op gemeenten met een samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

P r o t o c o l : V e r z u i m

P r o t o c o l : V e r z u i m Leerplichtwet Volledige leerplicht: vanaf de eerste schooldag van de maand na de 5 e verjaardag tot aan het eind van het schooljaar waarin de leerling 16 jaar wordt of aan het einde van het 12 e volledig

Nadere informatie

Vaststellen verzuimprotocol Beroeps en Volwassenen Educatie

Vaststellen verzuimprotocol Beroeps en Volwassenen Educatie Openbaar Onderwerp Vaststellen verzuimprotocol Beroeps en Volwassenen Educatie Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Om schooluitval

Nadere informatie

Verzuimprotocol. Katholieke Scholengemeenschap Hoofddorp

Verzuimprotocol. Katholieke Scholengemeenschap Hoofddorp Verzuimprotocol Katholieke Scholengemeenschap Hoofddorp Goedgekeurd door de MR d.d. 15 januari 2013 Dagelijks 1. Ouders/verzorgers melden tussen 08.00 uur en 09.00 uur de afwezigheid van hun zoon/dochter.

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel Wim Gertenbach College Zandvoort

Ondersteuningsprofiel Wim Gertenbach College Zandvoort Ondersteuningsprofiel Wim Gertenbach College Zandvoort Naam school: Wim Gertenbach College Adres: Zandvoortselaan 19A Telefoon: 0235713782 Onderwijstypen: mavo, onderbouw havo leerwegondersteuning Aantal

Nadere informatie

VERZUIMPROTOCOL HELICON OPLEIDINGEN

VERZUIMPROTOCOL HELICON OPLEIDINGEN VERZUIMPROTOCOL HELICON OPLEIDINGEN Werkproces en een praktische handreiking Voor vmbo- en mbo-vestigingen Helicon Opleidingen 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 4 Recht op onderwijs 4 Verzuim 5 Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Protocol Thuiszitters Versie 26-3-2015; t.d.v. ambtelijk en intern overleg SWV VO Weert Nederweert en Cranendonck. Door; Bram Winantz en Thijs Stroeks

Protocol Thuiszitters Versie 26-3-2015; t.d.v. ambtelijk en intern overleg SWV VO Weert Nederweert en Cranendonck. Door; Bram Winantz en Thijs Stroeks Protocol Thuiszitters Versie 26-3-2015; t.d.v. ambtelijk en intern overleg SWV VO Weert Nederweert en Cranendonck. Door; Bram Winantz en Thijs Stroeks Het samenwerkingsverband VO Weert Nederweert Cranendonck

Nadere informatie

Aanmelding en monitoring warme overdracht V(S)O-mbo Uitstroom V(S)O leerlingen 2013 Instroom bij MBO instellingen regio Utrecht

Aanmelding en monitoring warme overdracht V(S)O-mbo Uitstroom V(S)O leerlingen 2013 Instroom bij MBO instellingen regio Utrecht Aanmelding en monitoring warme overdracht V(S)O-mbo Uitstroom V(S)O leerlingen 2013 Instroom bij MBO instellingen regio Utrecht Uitgangspunten warme overdracht V(S)O-MBO RMC 19 1. De leerlingen zijn bekend

Nadere informatie

Kwetsbare studenten in het MBO

Kwetsbare studenten in het MBO Kwetsbare studenten in het MBO Een verkennend onderzoek Uitgevoerd voorjaar 2011 Inhoud 1. conclusies 2. aanleiding en opzet onderzoek 3. detectie zorgstudenten 4. extra begeleiding 5. dossiervorming en

Nadere informatie

Verzuimprotocol Pax Christi College

Verzuimprotocol Pax Christi College Verzuimprotocol Pax Christi College In dit verzuimprotocol treft u aan hoe we op het Pax Christi College omgaan met verzuim. Het protocol beschrijft in drie hoofdstukken de voorgeschreven handelswijzen

Nadere informatie

Handreiking verzuim. deel II

Handreiking verzuim. deel II Handreiking verzuim deel II Wettelijk verzuim Absoluut verzuim Omschrijving Actie Wie Een leerling staat niet ingeschreven op een school Brief leerplicht: ouders zijn verplicht kind binnen 4 weken in te

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPLAN De Nieuwe Veste Coevorden, 2015-2016

SCHOOLONDERSTEUNINGSPLAN De Nieuwe Veste Coevorden, 2015-2016 SCHOOLONDERSTEUNINGSPLAN De Nieuwe Veste Coevorden, inclusief Praktijkonderwijs 2015-2016 juni 2015 Inhoudsopgave Schoolgegevens bladzijde 3 Missie en visie bladzijde 4-5 Basisondersteuning bladzijde 6-7-8-9

Nadere informatie

Route 35 Zomeractie 2013

Route 35 Zomeractie 2013 Route 35 Zomeractie 2013 Document zomer actie 2013 Pagina 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving en doel activiteit blz. 3 2. Overzicht planning zomeractie 2013 blz. 4 3. Programma blz. 5 4. Bijlagen: - Bijlage

Nadere informatie

Verzuimregeling studenten

Verzuimregeling studenten Verzuimregeling studenten Inhoud 1. Inleiding 3 2. Algemeen 4 3. Wetgeving 5 3.1 Leerplichtwet 1969 5 3.2 RMC-wet 5 4. Verzuimsoorten en de bijbehorende acties 6 4.1 Absoluut verzuim 6 4.2 Relatief verzuim

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage op basis van het kader* voor gemeentelijke toetsing verzuim en voortijdig schoolverlaten bij scholen / instellingen

Onderzoeksrapportage op basis van het kader* voor gemeentelijke toetsing verzuim en voortijdig schoolverlaten bij scholen / instellingen Onderzoeksrapportage op basis van het kader* voor gemeentelijke toetsing verzuim en voortijdig schoolverlaten bij scholen / instellingen * Van toepassing op gemeenten met een samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

Profiel personal coach WelSlagen Diversiteit

Profiel personal coach WelSlagen Diversiteit Datum 23-07- 2012 Versie: 1.0 Profiel personal coach WelSlagen Diversiteit Inleiding: De personal coach wordt ingezet om deelnemers van WelSlagen Diversiteit met een relatief grote afstand tot de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Passend Onderwijs. VMBO met leerwegondersteuning Leerwegen: BBL, KBL, TL. pomonavmbo.nl

Passend Onderwijs. VMBO met leerwegondersteuning Leerwegen: BBL, KBL, TL. pomonavmbo.nl Passend Onderwijs VMBO met leerwegondersteuning Leerwegen: BBL, KBL, TL pomonavmbo.nl Welkom op onze school Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Met

Nadere informatie

PROTOCOL VERZUIM LEERLINGEN SO en VSO

PROTOCOL VERZUIM LEERLINGEN SO en VSO PROTOCOL VERZUIM LEERLINGEN SO en VSO Inleiding Iedere leerling heeft het recht, maar ook de plicht om onderwijs te volgen. De Pels streeft ernaar het onderwijs zo aantrekkelijk mogelijk te maken en stelt

Nadere informatie

PROTOCOL VOOR HET VERZUIMSPREEKUUR

PROTOCOL VOOR HET VERZUIMSPREEKUUR PROTOCOL VOOR HET VERZUIMSPREEKUUR RMC Regio Friesland Noord 1. Inleiding Gemeenten en onderwijs hebben samen de taak voortijdig schoolverlaten te voorkomen. De nadruk ligt hierbij op een preventieve

Nadere informatie

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen 23 juni 2014 1 Inhoud INLEIDING... 3 MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD... 3 CRITERIA

Nadere informatie

Jacobusschool VERZUIMPROTOCOL

Jacobusschool VERZUIMPROTOCOL Jacobusschool VERZUIMPROTOCOL Verzuimprotocol m.b.t. de leerlingen Beschrijving van de schoolinterne procedure voor behandeling van het schoolverzuim. Dit stappenplan beschrijft de handelingen, die dagelijks

Nadere informatie

Verzuimprotocol. Verzuimprotocol

Verzuimprotocol. Verzuimprotocol Voorwoord In dit verzuimprotocol leggen we vast hoe we omgaan met geoorloofd en ongeoorloofd verzuim, extra verlof en te laat komen. Dit stappenplan beschrijft de handelingen, die dagelijks, wekelijks

Nadere informatie

Amsterdam over middelbaar beroepsonderwijs PROCEDURE VOROC 2011 RMC-REGIO HAAGLANDEN

Amsterdam over middelbaar beroepsonderwijs PROCEDURE VOROC 2011 RMC-REGIO HAAGLANDEN n g Amsterdam over middelbaar beroepsonderwijs PROCEDURE VOROC 2011 RMC-REGIO HAAGLANDEN Inleiding De schoolbesturen van het VO-platform en de mbo-opleidingen in de regio Haaglanden hechten er belang aan

Nadere informatie

Team passend onderwijs wat is het, hoe werkt het?

Team passend onderwijs wat is het, hoe werkt het? Team passend onderwijs wat is het, hoe werkt het? werkgroep bundelen van expertise, 25 mei 2012 Aanleiding voor een team passend onderwijs Passend onderwijs betekent dat iedere leerling het onderwijs en

Nadere informatie

Schoolondersteuningprofiel 2014 2018 Naam school: CITAVERDE College, locatie Horst Naam schoolbestuur: CITAVERDE College SWV VO 31.

Schoolondersteuningprofiel 2014 2018 Naam school: CITAVERDE College, locatie Horst Naam schoolbestuur: CITAVERDE College SWV VO 31. Schoolondersteuningprofiel 2014 2018 Naam school: CITAVERDE College, locatie Horst Naam schoolbestuur: CITAVERDE College SWV VO 31.01 Noord-Limburg 1. Inleiding 2. Algemene gegevens 2.1 Contactgegevens

Nadere informatie

Toelichting ontwikkelingsperspectief

Toelichting ontwikkelingsperspectief Toelichting ontwikkelingsperspectief Dit document is bedoeld als achtergrond informatie voor de scholen, maar kan ook (in delen, zo gewenst) gebruikt worden als informatie aan ouders, externe partners

Nadere informatie

-studieresultaten De mentor volgt de studieresultaten van zijn leerling, bespreekt zijn bevindingen met de leerling en onderneemt zo nodig actie.

-studieresultaten De mentor volgt de studieresultaten van zijn leerling, bespreekt zijn bevindingen met de leerling en onderneemt zo nodig actie. ORGANISATIE ZORG DE MENTOR De mentor is het eerste aanspreekpunt. Bij hem komen de signalen samen, hij onderneemt actie en verzorgt de rapportage. Daarnaast is hij op de hoogte van de acties die ondernomen

Nadere informatie

Meldprocedure ongeoorloofd verzuim Januari 2013

Meldprocedure ongeoorloofd verzuim Januari 2013 Meldprocedure ongeoorloofd verzuim Januari 2013 Meldprocedure Aventus versie januari 2013 1 Inhoud Inhoud pagina 02 Inleiding pagina 03 Schema meldprocedures pagina 04 Omschrijving ongeoorloofd verzuim

Nadere informatie

Zorgplan ISW Hoogeland

Zorgplan ISW Hoogeland Zorgplan 2016-2017 ISW Hoogeland 1 Docenten Vakdocenten observeren de leerling tijdens de lessen en in de vrije ruimte (pauzes, schoolplein, excursies, etc.) Bij opvallendheden meldt de vakdocent deze

Nadere informatie

R.K. basisschool Kardinaal de Jong. Verzuimprotocol

R.K. basisschool Kardinaal de Jong. Verzuimprotocol R.K. basisschool Kardinaal de Jong Verzuimprotocol Dagelijks 1. Ouders/verzorgers melden tussen 8:00 8:20 uur de afwezigheid van hun kind. Dit kan telefonisch, persoonlijk, schriftelijk of via de e-mail.

Nadere informatie

Protocol te laat komen en verzuim

Protocol te laat komen en verzuim Protocol te laat komen en verzuim 2016-2017 Protocol te laat komen en verzuim Alle leerkrachten houden de absenties in bij Esis en zorgen ervoor dat dit uiterlijk elke vrijdag bijgewerkt is voor de voorbije

Nadere informatie

Protocol. Leerlingbegeleiding op het Cosmicus College

Protocol. Leerlingbegeleiding op het Cosmicus College Protocol Leerlingbegeleiding op het Cosmicus College Inleiding Onder leerlingbegeleiding wordt verstaan het geheel van activiteiten dat tot doel heeft leerlingen, zowel individueel als in groepsverband,

Nadere informatie

Verzuimprotocol Primair Onderwijs Leonardo da Vinci school

Verzuimprotocol Primair Onderwijs Leonardo da Vinci school Verzuimprotocol Primair Onderwijs Leonardo da Vinci school Inleiding Het verzuimbeleid is erop gericht om het verzuim van leerlingen tot een minimum te beperken en om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen

Nadere informatie

Beantwoording vragen rondom in- en uitschrijving in het voortgezet onderwijs

Beantwoording vragen rondom in- en uitschrijving in het voortgezet onderwijs Beantwoording vragen rondom in- en uitschrijving in het voortgezet onderwijs Hoofdvraag Is artikel 10, eerste lid, Leerplichtwet 1969 (Lpw 1969), onverenigbaar met artikel 4 en 5 van het Bekostigingsbesluit

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Bossche Vakschool

Schoolondersteuningsprofiel Bossche Vakschool Schoolondersteuningsprofiel Bossche Vakschool In dit schoolondersteuningsprofiel wordt omschreven welke ondersteuning op de Bossche Vakschool aan leerlingen geboden kan worden. Dit schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

Doelstelling Percentage en streefcijfers uitval naar onderwijssoort Haaglanden Tussenstand verloop dit schooljaar

Doelstelling Percentage en streefcijfers uitval naar onderwijssoort Haaglanden Tussenstand verloop dit schooljaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters in RMC regio Haaglanden 4 e voortgangsrapportage 2012-2013 teldatum 01 oktober 2013 (versie 2) Doelstelling In het convenant Voortijdig Schoolverlaten 2012-2015 Haaglanden

Nadere informatie

Jaarplan Leerplicht. Schooljaar 2013-2014. Gemeente Velsen

Jaarplan Leerplicht. Schooljaar 2013-2014. Gemeente Velsen Jaarplan Leerplicht Schooljaar 2013-2014 Gemeente Velsen 1 2 Inleiding Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs. Zo kunnen zij zich voorbereiden op de maatschappij en de arbeidsmarkt. In Nederland

Nadere informatie

ZORGPLAN AOC TERRA ASSEN 2012-2013

ZORGPLAN AOC TERRA ASSEN 2012-2013 ZORGPLAN AOC TERRA ASSEN 2012-2013 Versie: Vensters voor Verantwoording en Schoolkompas, januari 2013 Overzicht Leerlingbegeleiding AOC Terra Assen Mentor De mentor is de eerste persoon om alles aan te

Nadere informatie

MELDING EN REGISTRATIE VERZUIM EN VSV Eerste heronderzoek. Administratief medewerker (Bedrijfsadministratief medewerker)

MELDING EN REGISTRATIE VERZUIM EN VSV Eerste heronderzoek. Administratief medewerker (Bedrijfsadministratief medewerker) MELDING EN REGISTRATIE VERZUIM EN VSV Eerste heronderzoek ROC Flevoland te Almere Administratief medewerker (Bedrijfsadministratief medewerker) Juni 2014 H3417218 Plaats: Almere BRIN: 25LR Onderzoeksnummer:

Nadere informatie

Ziekteverzuimbegeleiding De interventie M@ZL (Medische Advisering Ziek gemelde Leerling)

Ziekteverzuimbegeleiding De interventie M@ZL (Medische Advisering Ziek gemelde Leerling) Informatiefolder Ziekteverzuimbegeleiding De interventie M@ZL (Medische Advisering Ziek gemelde Leerling) M@ZL: Medische Advisering van de Ziekgemelde Leerling M@ZL is een manier van signaleren en begeleiden

Nadere informatie

PROCEDURE VOROC 2013 RMC 28 REGIO HAAGLANDEN

PROCEDURE VOROC 2013 RMC 28 REGIO HAAGLANDEN n g Amsterdam over middelbaar beroepsonderwijs PROCEDURE VOROC 2013 RMC 28 REGIO HAAGLANDEN Inleiding De schoolbesturen van de vo en de mbo-scholen in de regio Haaglanden hechten er belang aan dat jongeren

Nadere informatie

Traject van de toekomst

Traject van de toekomst Gebundelde kracht in een kansrijk MBO 10 januari 2013 Traject van de toekomst Bovenschoolse opvang Groningen Hans Everhardt Programmamanager VSV regiogelden Aanleiding Traject vd Toekomst Regionale analyse

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel. Januari 2015

Ondersteuningsprofiel. Januari 2015 Januari 2015 Algemeen Inleiding CSG Winsum is een kleine vestiging voor vmbo-tl en havo. Onze school heeft ongeveer 300 leerlingen. In het eerste jaar (brugjaar) krijgen alle leerlingen dezelfde leerstof.

Nadere informatie

BIJLAGE A. Specifiek voor het Markiezaat College. VERZUIM EN ONGEOORLOOFD GEDRAG STUDENTEN BOL

BIJLAGE A. Specifiek voor het Markiezaat College. VERZUIM EN ONGEOORLOOFD GEDRAG STUDENTEN BOL BIJLAGE A Specifiek voor het Markiezaat College. VERZUIM EN ONGEOORLOOFD GEDRAG STUDENTEN BOL Algemeen Toezicht op verzuim gebeurt door een medewerker die door de afdelingscoördinator met deze taak belast

Nadere informatie

ONDERSTEUNINGSPROFIEL MONTESSORI LYCEUM staat aangegeven:

ONDERSTEUNINGSPROFIEL MONTESSORI LYCEUM staat aangegeven: ONDERSTEUNINGSPROFIEL MONTESSORI LYCEUM 2016-2017 INLEIDING Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband VO 20.01. Samen met alle scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in de gemeenten

Nadere informatie

Begeleidingsstructuur (V)MBO

Begeleidingsstructuur (V)MBO Begeleidingsstructuur (V)MBO Inhoudsopgave: Pagina 1. Inleiding 1 2. De begeleidingsstructuur 3 3. Uitvoering begeleidingsstructuur 6 3.1 Intake 6 3.2 Informatieoverdracht van VMBO extern naar het MBO

Nadere informatie

Leerplichtbeleid gemeente Tynaarlo Administratie van scholen en gemeente Leerplicht; verzuimmelding, vrijstelling

Leerplichtbeleid gemeente Tynaarlo Administratie van scholen en gemeente Leerplicht; verzuimmelding, vrijstelling Inleiding Hierbij bieden wij u het jaarverslag Leerplicht 2012-2013 aan, waarin verslag wordt uitgebracht over het uitgevoerde leerplichtbeleid over genoemd schooljaar. Leerplicht is een belangrijk middel

Nadere informatie

Schoolportret samenwerkingsverband Roermond. vo- docenten over Passend onderwijs (vmbo tot en met gymnasium)

Schoolportret samenwerkingsverband Roermond. vo- docenten over Passend onderwijs (vmbo tot en met gymnasium) Schoolportret samenwerkingsverband Roermond vo- docenten over Passend onderwijs (vmbo tot en met gymnasium) Schoolportret samenwerkingsverband Roermond vo- docenten over Passend onderwijs (vmbo tot en

Nadere informatie

Te laat komen De SLB er checkt minimaal 2x per week de meldingen in het registratiesysteem Wanneer? Actie door? Te ondernemen actie?

Te laat komen De SLB er checkt minimaal 2x per week de meldingen in het registratiesysteem Wanneer? Actie door? Te ondernemen actie? Samenvatting verzuimprotocol en verzuimbegeleiding Schoolverzuim (zowel op school als in de BPV)in de vorm van ongeoorloofde afwezigheid, twijfelachtig ziekteverzuim en veelvuldig te laat komen zijn vaak

Nadere informatie

Datum 4 oktober 2016 Antwoord op schriftelijke vragen van de leden Vermue en Mohandis (beiden PvdA) over problemen in de doorstroom vmbo-mbo

Datum 4 oktober 2016 Antwoord op schriftelijke vragen van de leden Vermue en Mohandis (beiden PvdA) over problemen in de doorstroom vmbo-mbo >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Middelbaar Beroeps Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500

Nadere informatie

Procedure Aanvraag TLV

Procedure Aanvraag TLV Procedure plaatsing leerlingen Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) / Aanvraag Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) VSO Voor het afgeven van een TLV, zodat de leerling toelaatbaar is tot het VSO, kent het samenwerkingsverband

Nadere informatie

Met een goede opleiding en een diploma op zak sta je sterker

Met een goede opleiding en een diploma op zak sta je sterker Met een goede opleiding en een diploma op zak sta je sterker Informatie over leerplicht en RMC 1 Onderwijs is belangrijk om in de maatschappij goed mee te komen. Met een goede opleiding en een diploma

Nadere informatie

Formulier doelstellingengesprek

Formulier doelstellingengesprek Formulier doelstellingengesprek Functie : Docent Afdeling/sector : Havens Datum gesprek : 24 september 2012 Deze cyclus is breed opgezet vanuit de doelstellingen zoals deze zijn geformuleerd uit het sectorplan

Nadere informatie

Verzuimprotocol De Mavo Vos

Verzuimprotocol De Mavo Vos Inhoud Voorwoord... 2 Sluitende aanpak... 2 Opzet Protocol... 2 Uitgangspunten... 3 Invoeren verzuim... 4 Voorwaarden... 4 Absentie... 4 Te laat... 4 Te laat met geoorloofde reden... 4 Het verwerken van

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ AOC DE GROENE WELLE. Opleiding Bloembinder (Eerste Bloembinder)

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ AOC DE GROENE WELLE. Opleiding Bloembinder (Eerste Bloembinder) RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ AOC DE GROENE WELLE Opleiding Bloembinder (Eerste Bloembinder) Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport vastgesteld

Nadere informatie

VOORTGEZET ONDERWIJS MBO

VOORTGEZET ONDERWIJS MBO DOORSTROOMDOSSIER VOORTGEZET ONDERWIJS MBO 2007-2008 Achternaam: Adres: Woonplaats: Mobiel nummer: Voornaam: Postcode: Tel. nummer: E-mail: Gewenste opleiding: Crebonummer: Naam college: Instroom leerjaar:

Nadere informatie