Begeleidingsplan Noordzeelant

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Begeleidingsplan Noordzeelant"

Transcriptie

1 Titel instrument Nuttig voor doelgroep Doel / bruikbaar voor Korte beschrijving van het instrument Van MBO Contactpersoon Begeleidingsplan Noordzeelant Docenten mbo Docenten mbo Wellantcollege mbo Rijnsburg heeft als doelstelling goed onderwijs te leveren dat afgestemd is op het ontwikkelingsniveau van de student, zodat wij hen optimaal kunnen voorbereiden op de arbeidsmarkt. Onze ambitie is hierbij, dat alle studenten van Wellantcollege Noordzeelant met een diploma de school verlaten en gekwalificeerd zijn om op zijn/haar niveau te kunnen werken en/of door studeren. Het begeleidingsplan voor de regio Noordzeelant (vestigingen Rijnsburg en Rijswijk) biedt een overzicht van de activiteiten op het gebied van zorg en begeleiding om bovenstaande doelstellingen te behalen. Wellantcollege mbo Rijnsburg Ellen der Nederlanden-Hofman 1

2 Begeleidingsplan Noordzeelant 2

3 3

4 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Visie op begeleiding 3. Intake en plaatsing Bijlagen 4. Begeleidingsstructuur Bijlagen 5. Begeleidingsaanbod eerste lijn Bijlagen 6. Begeleidingsaanbod tweede en derde lijn Bijlagen 7. Verzuim en VSV Bijlagen 4

5 5

6 1. Inleiding De missie van het Wellantcollege is: Werken aan een gezonde en leefbare toekomst door uit te blinken in groen onderwijs. Daaruit voort vloeiend kan gezegd worden dat mbo Noordzeelant als doelstelling heeft goed onderwijs te leveren dat afgestemd is op het ontwikkelingsniveau van de student, zodat wij hen optimaal kunnen voorbereiden op de arbeidsmarkt. Onze ambitie is hierbij, dat alle studenten van Wellantcollege Noordzeelant met een diploma de school verlaten en gekwalificeerd zijn om op zijn/haar niveau te kunnen werken en/of door studeren. Het begeleidingsplan voor de regio Noordzeelant (vestigingen Rijnsburg en Rijswijk) biedt een overzicht van de activiteiten op het gebied van zorg en begeleiding om bovenstaande doelstellingen te behalen. De basis voor dit zorgplan is het document begeleiding bij Wellantcollege mbo geweest. De missie van Wellantcollege is vertaald in onder andere een visie op begeleiding. Hierin wordt beschreven hoe de begeleiding is vorm gegeven en op welke manier de studenten begeleid worden. Uitgangspunten zijn: - Van zorg voor de student naar begeleiding - De coach als spin in het web - Van aanbod naar vraag - Aandacht voor verzuim Met dit document willen wij aantonen en borgen, dat we op weg zijn naar een optimale begeleiding van de student binnen het Wellantcollege Noordzeelant en de kaders van Wellantcollege. Lotte Segger Ellen der Nederlanden 6

7 7

8 2. Visie op begeleiding - Van zorg voor de student naar begeleiding - De coach als spin in het web - Van aanbod naar vraag - Aandacht voor verzuim Van zorg voor de student naar begeleiding Begeleiding wordt direct gekoppeld aan het onderwijs en daarmee aan de te behalen onderwijsdoelen: het diploma en de mogelijkheden van de student. Uitgangspunt is het optimaliseren van opleidingskansen voor alle studenten en het leveren van een bijdrage aan het terugdringen van risico s voor voortijdig schoolverlaten. In deze visie wordt dan ook niet gesproken over zorg voor de student, maar over begeleiding. De taak van het onderwijsteam, de coach en docenten, is dan ook niet alleen het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs, maar ook het bieden van daarop afgestemde adequate coaching en begeleiding. Deze visie sluit aan bij de wens van Wellantcollege om verder te professionaliseren, vooral waar het gaat om het vergroten van de handelingsbekwaamheid van de docent in het omgaan met en lesgeven aan studenten met diverse onderwijsbehoeften, leerstijlen en gedrag. Dit vraagt om expertise op het gebied van klassenmanagement. De coach als spin in het web De centrale (regie) rol wordt ingevuld door de coach. Hij overlegt met zijn collega s in zijn team. Zodra hij aan de grenzen van zijn rol komt, schakelt hij, eventueel via de studentbespreking, intern advies en hulp in uit de tweede lijn, voor zichzelf, de docent en /of de student. Als de grenzen van de tweede lijn zijn bereikt en daarmee de grenzen van de schoolinterne begeleiding in zicht komt, schakelt de coördinator onderwijsondersteuning op zijn beurt extern advies en hulp in (de 3 e lijn) voor de coach, docent en / of student. Deze visie sluit aan bij het functiebouwwerk waarin de centrale (regie) rol is weggelegd voor de coach. De coördinator onderwijsondersteuning heeft vooral een coördinerende rol in de 2 e en 3 e lijn. Van aanbod naar vraag De begeleidingsvraag van de student staat centraal, niet ons begeleidingsaanbod. Tijdens de intake wordt door ons advies gegeven over de kansrijkheid van de student voor een opleiding bij Wellant. Op basis van dit advies wordt in samenspraak met de student en zonodig diens begeleiders, de benodigde ondersteuning en begeleiding die de student nodig heeft om de onderwijsdoelen te behalen vastgesteld. Mocht hier sprake zijn van extra ondersteuning en begeleiding, naast het basisaanbod, dan worden afspraken hieromtrent vastgelegd. De coach zal vervolgens vanuit zijn expertise systematisch proactief en reactief in overleg met de student en andere betrokken partijen zoals collega s en praktijkopleider in de gaten houden of deze begeleiding afdoende en adequaat is. Blijkt dit niet meer het geval, dan zal opnieuw in overleg met de student de begeleidingsbehoefte worden vastgesteld en zal de coach hiermee aan de slag gaan. 8

9 Ook de student, waarmee tijdens de intake geen afspraken zijn gemaakt over extra begeleiding, kan in de loop van de opleiding toch leerbelemmeringen gaan ervaren. In overleg kan dan gekeken worden welke begeleiding nodig is en/of we die vanuit Wellantcollege kunnen aanbieden of dat we de student verwijzen naar externe specialisten. Aandacht voor verzuim Uitgangspunt voor de begeleiding van studenten is het optimaliseren van opleidingskansen voor alle studenten en het leveren van een bijdrage aan het terugdringen van risico s voor voortijdig schoolverlaten. Adequaat (op tijd en met de juiste aanpak) reageren op verzuim van studenten kan voorkómen, dat ze definitief afhaken. Spijbelen en verzuim zijn vaak voorbode van voortijdige uitval. Wellantcollege heeft het terugdringen van voortijdig schoolverlaten 1 benoemd als aandachtspunt. Met een stevig begeleidingsbeleid, waarin veel aandacht is voor verzuim, kunnen we snel signaleren dat er verzuim is of dreigt en hier alert op reageren. We kunnen de student de juiste begeleiding aanbieden op weg naar een diploma, bij ons of elders. Kaders verzuimbeleid - Er geldt een Wellantbreed verzuimbeleid voor het mbo. - Het verzuimbeleid is in de studiegids opgenomen en maakt onderdeel uit van de OER 2. - Wellantcollege is verplicht de afwezigheid en aanwezigheid 3 van studenten te registreren. - Wellantcollege is verplicht alle verzuim te registreren (dus ook het te laat komen) en hiervan melding te maken aan het verzuimloket van DUO. - Dit verzuimbeleid maakt onderdeel uit van het begeleidingsbeleid in het mbo. 1 VSV-er, voortijdig schoolverlater: Iedere jongere tussen de 12 en 23 jaar die zonder startkwalificatie het onderwijs verlaat (diploma op minimaal havo, vwo of mbo 2 niveau). 2 Onderwijs- en examenregeling 3 Hiermee tonen we aan dat een student werkelijk de opleiding volgt waarvoor hij/zij is ingeschreven én of de wettelijke urennorm daarbij wordt gehaald (registratie in Trajectplanner). 9

10 3. Intake en plaatsing - Doel - Resultaat - Hoofdlijnen procedure - Uitleg (invulling) procedure Doel Plaatsen van de aspirant deelnemer in de juiste opleiding, in de juiste leerweg en op het juiste niveau. Hierbij spelen we in op de individuele wensen en mogelijkheden van de deelnemer, zodat de kans op het succesvol afronden van de opleiding optimaal is. Oftewel de juiste match tussen deelnemer en opleiding. De procedure voldoet aan wet- en regelgeving, is organiseerbaar, uitvoerbaar en betaalbaar. Resultaat De verwachtingen van en naar de deelnemer zijn helder: we weten waar de aspirant deelnemer staat in zijn ontwikkeling, wat zijn ambities en leermogelijkheden zijn. De deelnemer heeft de juiste informatie over de organisatie van het onderwijs, de mogelijkheden voor BPV, het juiste beroepsbeeld en zicht op de werkgelegenheid in het beroep waar de deelnemer voor wil kiezen. De afspraken over de benodigde begeleiding zijn gemaakt en vastgelegd. De eerste stap in de studieloopbaanbegeleiding is gezet. Kaders Naast kaders voortkomend uit wet- en regelgeving, gelden de volgende kaders: - De intakeprocedure geldt voor alle teams en opleidingen op alle mbo locaties. - Afwijkingen kunnen ontstaan door de samenwerkingsafspraken binnen een RMC-regio, gemeente of in VO samenwerkingsverband. - Teamleiders besluiten over aanname, plaatsing en afwijzing van deelnemers. Hoofdlijnen procedure De intakeprocedure bestaat uit drie processen te weten: aanmelding, intake en inschrijving. De procedure start op het moment van aanmelding en is de eerste stap in de studieloopbaanbegeleiding. De procedure sluit naadloos aan op de PR en werving. De procedure eindigt op het moment van definitieve plaatsing en de start van het onderwijsproces. De procedure raakt aan veel interne procedures, waardoor verandering van processtappen invloed kan hebben op processtappen van andere procedures. 10

11 PR en werving Intakeprocedure aanmelding intake inschrijving Studieloopbaanbegeleiding en onderwijsproces Organisatie en coördinatie intakeprocedure Bedrijfsvoering en organisatie: o.a. deelnemer-administratie en dossiervorming. Uitleg intakeprocedure (bijlage 1) Aanmelding Intake Inschrijving - Aanmelding - (Verdiept) intakegesprek - Verslag & advies - Beslissing teamleider - Inschrijving - Voorlopige plaatsing - Ondertekening OOK A. Aanmelding Hierin vindt de aanmelding (bijlage 2a en b) door de aspirant-deelnemer plaats. De deelnemer ontvangt binnen 1 week de bevestiging van de aanmelding en informatie over het vervolg van de procedure (bijlage 3). Kaders aanmelding - Bij aanmelding ontvangt de aspirant deelnemer binnen 1 week een bevestiging van de aanmelding. - Elke aspirant deelnemer vult het (digitaal) doorstroomdossier in, indien deze beschikbaar is. B. Intake De deelnemer ontvangt een uitnodiging voor het maken van de AMN intaketest. Ook de toeleverende school levert de benodigde informatie via het digitale doorstroomdossier VOROC/Intergrip aan (bijlage 4). De deelnemer maakt de AMN intaketest (bijlage 5a en 5b). Na het maken van de AMN-test ontvangt de deelnemer een uitnodiging voor het intakegesprek (bijlage 6) en kan het intakegesprek plaats vinden. Ter afronding van dit onderdeel wordt het verslag van het intakegesprek (bijlage 7a en 7b) met daarin o.a. het advies van de intaker en coördinator onderwijsondersteuning en het eventuele voorstel omtrent benodigde begeleiding en maatwerkafspraken ingeleverd bij de teamleider. De teamleider neemt het besluit over aanname, voorlopige plaatsing en afwijzing op basis van het advies (met argumenten) van de intaker en coördinator onderwijsondersteuning. Ook kan in dit stadium besloten worden tot het voeren van een extra (verdiept) intakegesprek, alvorens de teamleider een besluit neemt. Wanneer een verdiept intake gesprek nodig is wordt dit mondeling toegelicht en wordt een nieuwe afspraak gemaakt. Het resultaat van deze processtap is, dat de deelnemer voorlopig kan worden ingeschreven in betreffende opleiding in KRD en de OOK kan worden gegenereerd ter ondertekening. De deelnemer ontvangt hierover een brief bevestiging aanname (bijlage 8) of de deelnemer ontvangt een brief afwijzing (bijlage 9). 11

12 Kaders intake - Met elke aspirant deelnemer vindt een individueel intakegesprek plaats. - Er vindt een verdiept intakegesprek plaats als de aspirant deelnemer in functioneren wordt beperkt door sociaal emotionele problemen en/ of lichamelijke problemen. Of wanneer er twijfel is over goede plaatsing n.a.v. het eerste gesprek. C. Inschrijving Behalve de inschrijving in KRD en in de opleiding en de voorlopige plaatsing, vindt de ondertekening van de OOK en de ondertekening van de praktijkovereenkomst bij BOL/BBL plaats, waarmee we de inschrijving formeel bekrachtigen. Pas nu is de deelnemer geen aspirant deelnemer meer, maar een ingeschreven deelnemer van Wellantcollege. Ook start het volgen van de deelnemer in Trajectplanner middels het vastleggen van de afspraken over de begeleiding en het toevoegen van het intake-informatie aan het deelnemersdossier in Trajectplanner. De resultaten zijn: - Uiterlijk op 1 oktober 2014 is er volledig beeld van alle nieuwe deelnemers. - Het deelnemerdossier is op orde op 14 oktober. - Trajectplanner is hèt instrument bij het volgen van de deelnemer. Processchema intakeprocedure op hoofdlijnen Betrokkenen Aanmelding Intake Inschrijving Aspirant deelnemer Intakegesprek Ondertekening OOK Decaan toeleverende school Medewerker belast met de coördinatie en/of administratie Aanmelden Invullen doorstroomdossier(ddd) i Invullen doorstroomdossier(ddd) Versturen bevestiging aanmelding Voorlopige inschrijving KRD Inplannen gesprekken Uitnodiging AMN-test versturen Inleveren benodigde gegevens Maken AMNtest Overzichten gesprekken up-to-date houden Monitoren DDD Herinnering DDD Klaarzetten AMN-test Overzichten aannames upto-date houden Bevestigen aanname + toezending OOK Overzichten OOK up-to-date houden Ondertekening POK Definitief inschrijven Dossier op orde maken Overzichten POK en betaling up-to-date houden Intaker (en coördinator onderwijsondersteuner) Voorbereiden gesprek: doornemen DDD/intakefor mulier Intakegesprek Verslag + advies inleveren bij teamleider Teamleider Monitoren en aansturen ii Besluit over aanname, afwijzing en verdiepte intake Ondertekening OOK Ondertekening POK Coach Start dossier in TP Status in KRD iii Voorlopig Voorlopig Volledig Afgedrukt Definitief 12

13 4 Psychosociale en sociaal maatschappelijke problemen zoals aandacht- en gedragsproblemen en problemen op het gebied van welzijn en welbevinden die het behalen van de onderwijsdoelen belemmeren of bemoeilijken. 5 Het intakegesprek vindt ook doorgang als het doorstroomdossier (DDD) nog niet is ingevuld. De procedure mag geen vertraging oplopen. Bij twijfel kan altijd een extra gesprek gepland worden, o.b.v. informatie uit het DDD. 6 Gedurende de gehele procedure. Taakbelasting uren / formatie (op locatie) - Organisatie en coördinatie: Organisatie, coördinatie, voorbereiding en onderhoud van de procedure is onderdeel van de reguliere taken van zowel teamleider, coördinator onderwijsondersteuning en de medewerker belast met de coördinatie rondom de intake. - Intakegesprekken: De totale taakbelasting van de intaker komt neer op 45 minuten per intakegesprek. Het intakegesprek duurt maximaal 30 minuten, voor- en nazorg is 15 minuten. De benodigde formatie voor de reguliere intakegesprekken is uit te rekenen op basis van de prognose aantal nieuwe deelnemers (het aantal te voeren gesprekken dat wordt verwacht). - Verdiepte intakegesprekken: De totale taakbelasting van de intaker is 1 uur per verdiept intakegesprek. Het verdiepte intakegesprek duurt 45 minuten, voor- en nazorg is 15 minuten. Let op: bij het verdiepte intakegesprek zijn normaliter twee medewerkers (intaker en coördinator onderwijsondersteuning) aanwezig, dit komt dus neer op 2 uur per gesprek. De benodigde formatie voor de verdiepte intakegesprekken is vast te stellen door een inschatting te maken op basis van aantallen en ervaringen uit het verleden. 13

14 3. Bijlagen Bijlage Middel / instrument Vindplaats / uitleg 1 Overzicht intake procedure Noordzeelant G-schijf: zorgplan Noordzeelant 2a Aanmeldformulier Wellant site 2b Doorstroomformulier voor deelnemer Wellantsite 3 Brief Bevestiging aanmelding en vervolg procedure (aparte BOL en BBL variant) 4 Digitale doorstroomformulier voor decaan toeleverende school KRD / Administratie Hierin staat o.a. uitleg over de procedure, de benodigde gegevens (o.a. over BPV), de uitnodiging tot invullen doorstroom dossier en het intakegesprek Via Intergrip / VOROC 5a Uitleg AMN test voor de deelnemer Administratie 5b AMN-test Administratie / Hier de uitleg hoe de AMN-test wordt klaargezet en hoe deze geïnterpreteerd moet worden. 6 Uitnodiging intakegesprek Administratie 7a Formulier Intakegesprek Intranet (algemeen) / G-schijf: zorgplan Noordzeelant (aangepast) Dit is zowel het verslagformulier en adviesformulier en met handtekening van de teamleider tevens inschrijfopdracht 7b Hand-out Intakegesprek Intranet / G-schijf: zorgplan Noordzeelant Hierin wordt uitleg gegeven over het doel en de aanpak van het intakegesprek. Naast uitleg over de procedure, de kaders, de verslaglegging en advisering ook bijzondere aandachtspunten zoals de check op rechtmatig verblijf in Nederland (koppelingswet). 8 Brief Voorwaardelijke plaatsing en uitnodiging AMN Nederlands en rekenen KRD / Administratie Plaatsingsbrief met hierin uitleg over de voorlopige plaatsing en vervolgstappen, tevens toezending OOK en factuur. 9 Brief Afwijzing KRD / Hierin staat uitleg over de procedure, inhoudelijke motivatie en verwijzing naar de klachtenprocedure. 14

15 15

16 4. Begeleidingsstructuur - Indeling in eerste, tweede en derde lijn - Route ondersteuningsvraag - Signalering mogelijke leerbelemmeringen 1 e lijn: Coach Docenten BPV begeleiding Vertrouwenspersoon 2 e lijn: Coördinator onderwijsondersteuning Interne specialisten en medewerkers 3 e lijn: Externe specialisten w.o. schoolmaatschappelijk werk en leerplichtambtenaar. Indeling in 1 e, 2 e en 3 e lijn De 1 e lijn bestaat uit direct betrokkenen bij het onderwijsproces, het onderwijsteam. Zij zijn direct aanspreekbaar door de student, waarbij de coach het eerste aanspreekpunt voor de student is. (bijlage 1) In de 2 e lijn bevinden zich medewerkers van Wellantcollege (van de locatie of uit de regio Noordzeelant) die in opdracht van de coördinator onderwijsondersteuning begeleiding bieden aan de student. De 3 e lijn bestaat uit extern betrokkenen. Hun hulp wordt ingeroepen door de coördinator onderwijsondersteuning op advies van het intern begeleidingsteam (WAT) of het zorgadviesteam (ZAT). Route ondersteuningsvraag 16

17 4. Bijlagen Bijlage Middel / instrument Vindplaats / uitleg 1 Overzicht coaches per locatie G-schijf: zorgplan Noordzeelant 17

18 5. Begeleidingsaanbod eerste lijn - Basisaanbod begeleiding - Vertrouwenspersoon - Signalering mogelijke leerbelemmeringen - Wellantcollege mbo biedt alle studenten een basisaanbod begeleiding aan. Naast dit basisaanbod onderscheiden we nog het extra begeleidingsaanbod dat tijdens de intake en zo nodig gedurende de leerloopbaan bij Wellantcollege, op advies van de coördinator onderwijsondersteuning en student (en begeleiders) wordt vastgesteld. Met ingang van 1 augustus 2014 wordt dit vastgelegd in de bijlage bij de Onderwijsovereenkomst (OOK). Op dit moment van schrijven staat het extra begeleidingsaanbod vermeld in het AMN-overzicht welke alle docenten hebben ontvangen aan het begin van het schooljaar en staat dit in Trajectplanner vermeld. Basisaanbod begeleiding Het basisaanbod bestaat uit begeleiding op 3 gebieden: 1. Studievoortgangbegeleiding: begeleiding bij studie, beroepsoriëntatie en loopbaanbegeleiding door de coach. Deze studievoortgangbegeleiding bestaat onder andere uit individuele coachgesprekken, waar vooral houding/gedrag, verzuim en leerresultaten onderwerp van gesprek zullen zijn (zie kader). Het voeren van een loopbaangesprek of het begeleiden bij een beroepskeuzeonderzoek kan ook tot de mogelijkheden behoren (bijlage 1 en 2a +2b). Ook vindt er wekelijks een coach-uur plaats waar vooral de aanwezigheid en verzuim, voortgang op de BPV, plannen en organiseren, samenwerken en loopbaanontwikkeling aan de orde zullen komen (zie kader en bijlage 3). 2. Cognitieve ondersteuning: begeleiding door de docent, coach en praktijkbegeleider bij het leren van alle benodigde kennis, vaardigheden en juiste houding zowel op school als op het BPV-bedrijf. Eveneens kan begeleiding door middel van bijles en remedial teaching door interne specialisten (taalcoach) en medewerkers plaatsvinden. Dit is begeleiding i.v.m. cognitieve problemen waaronder leerstoornissen zoals dyslexie (bijlage 4), maar ook algemene leerproblemen die onderpresteren en/of leerachterstanden tot gevolg hebben, veroorzaakt door omstandigheden, een motorische of emotionele stoornis, een zintuiglijke handicap, een te lage intelligentie of een ander probleem. 3. Sociaal emotionele ondersteuning: begeleiding door de coach op het gebied van welzijn en welbevinden van de student op school en BPV. Het doel hiervan is het opheffen van leerbelemmeringen. Daarbij kent de coach zijn eigen grenzen en de grenzen die aan zijn rol als coach verbonden zijn. In de vakgroepen wordt het effect van de ondersteuning regelmatig geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. Per locatie is er een duidelijk overzicht wie de coaches zijn en wie welke begeleiding biedt. 18

19 Vertrouwenspersoon Naast het basisaanbod begeleiding is er voor iedereen binnen Wellantcollege een gecertificeerde vertrouwenspersoon beschikbaar. De vertrouwenspersoon fungeert als vertrouwelijk aanspreekpunt voor het melden pesten, agressie en geweld, discriminatie en seksuele intimidatie (bijlage 5a + 5b). Voor de Rijswijk is dit Lotte Segger en voor Rijnsburg is dit Ellen der Nederlanden. Om deze vertrouwenspersonen goed in de school neer te zetten staat er een stuk in de studiegids en hangt er een poster op het mededelingenbord. Ook komt de vertrouwenspersoon aan het begin van het schooljaar bij iedere klas langs om zich voor te stellen. Ook is hij/zij het eerste aanspreekpunt als de school te maken heeft met een overlijden (bijlage 5c). Signalering mogelijke leerbelemmeringen 19

20 Coachgesprek De coach voert minimaal 3 x per jaar een coachgesprek in de reflectieweek met de student om onder andere mogelijke leerbelemmeringen te signaleren en hier actie op te ondernemen. In dit gesprek komen in ieder geval de volgende onderwerpen aan de orde: - Verzuim - Houding / gedrag - Leerresultaten zowel op school als op de BPV Coach-uur Elke week staat onder leiding van de coach het coach-uur op het lesrooster. De coachgroep gaat in dit uur gezamenlijk aan de slag met de volgende onderwerpen: - Aanwezigheid en verzuim - Voortgang op de BPV - Plannen en organiseren - Samenwerking - Voorbereiding op examinering - Loopbaanontwikkeling 20

21 4. Bijlagen Bijlage Middel / instrument Vindplaats / uitleg 1 Inhoud reflectieweek G-schijf: zorgplan Noordzeelant 2a Agenda reflectiegesprek G-schijf: zorgplan Noordzeelant 2b Verslag reflectiegesprek G-schijf: zorgplan Noordzeelant 3 Signalering mogelijke G-schijf: zorgplan Noordzeelant leerbelemmeringen coach 4 Dyslexie-kaart G-schijf: zorgplan Noordzeelant 5a Informatie vertrouwenspersonen G-schijf: zorgplan Noordzeelant (schoolgids / flyer / poster) 5b Pestprotocol G-schijf: zorgplan Noordzeelant 5c Rouwprotocol G-schijf: zorgplan Noordzeelant 21

22 6. Begeleidingsaanbod Tweede- en derde lijn - Tweede lijn - Derde lijn Tweede lijn Zodra de coach aan de grenzen van zijn rol komt, schakelt hij de coördinator onderwijsondersteuning in via het W.A.T. (Wellant Advies Team) (bijlage 1a). Het extra begeleidingsaanbod kent ook de indeling in twee gebieden: 1. Studievoortgangbegeleiding: begeleiding bij motivatieproblemen, problemen op het gebied van werkhouding, plannen, organiseren, verzuim en persoonlijke problemen die het behalen van de onderwijsdoelen belemmeren of bemoeilijken. 2. Sociaal emotionele ondersteuning: door coördinator onderwijsondersteuning. begeleiding bij psychosociale en sociaal maatschappelijke problemen. Dit zijn (aandacht- en gedrags-) problemen op het gebied van welzijn en welbevinden die het behalen van de onderwijsdoelen belemmeren of bemoeilijken. De coördinator onderwijsondersteuning houdt zich met name bezig met studenten met een leerlinggebonden financiering. Derde lijn Als de grenzen van de tweede lijn zijn bereikt en daarmee de grenzen van de schoolinterne begeleiding in zicht komt, schakelt de coördinator onderwijsondersteuning op zijn beurt extern advies en hulp in (derde lijn). Er kan worden doorverwezen naar verschillende instanties in de regio (bijlage 2). Schoolmaatschappelijk werk Wellantcollege Noordzeelant werkt structureel samen met een klinisch psycholoog. Voor de vestiging Rijswijk wordt deze ingehuurd als SMW- er. De vestiging Rijnsburg maakt gebruik van diensten van Kwadraad. De SMW-er participeert in het WAT en wordt wekelijks ten minste voor 2 uur ingezet. De inzet van de SMW-er wordt besproken in het WAT en wordt gecoördineerd door de coördinator onderwijsondersteuning. De SMW-er houdt een subsidieverantwoording bij (tijdsregistratie en inhoudelijk verslag) en levert dit elk jaar vóór 1 februari aan (bijlage 3). Naast hulpverlening heeft de schoolmaatschappelijk werker de volgende taken: signaleren, consultatie bieden, informatie en advies geven en doorverwijzen. 22

23 Ambulant begeleiders Met de invoering van passend onderwijs wordt op 1 augustus 2014 de landelijke indicatiestelling voor leerlinggebonden financiering (lgf) voor cluster 3 en 4 afgeschaft.(bijlage 4) Om ervoor te zorgen dat geïndiceerde leerlingen de juiste begeleiding krijgen huurt het Wellantcollege ambulant begeleiders in. Ambulant begeleiders bieden samen met de coördinator onderwijsondersteuning de geïndiceerde studenten individueel maatwerk, rekening houdend met wat realistisch is binnen school. School stelt in overleg met de student en ouders/verzorgers vast welke extra begeleiding en ondersteuning nodig is. Deze afspraken die tijdens of na de intake worden gemaakt, worden opgenomen in de bijlage van de onderwijsovereenkomst ( ). In beginsel blijft de onderwijsovereenkomst gedurende de gehele opleiding van kracht, maar wijzigingen daarop kunnen met onderling goedvinden plaatsvinden. Voor cursusjaar wordt gebruik gemaakt van Handelingsplan LGF mbo (bijlage 5). Voor cluster 1 (blinde/slechtziende studenten) en 2 (dove/slechthorende studenten) blijft de indicatiestelling gehandhaafd. De cluster 1- en 2-instellingen hebben hiertoe landelijke criteria opgesteld (bijlage 6a, 6b en 6c). Deze instellingen spelen een belangrijke rol bij de indicatie van deze studenten. Zorg en Advies Team (Z.A.T.) Problemen van studenten die een succesvolle schoolloopbaan in de weg staan kunnen soms zo omvangrijk en complex zijn, dat specifieke hulp en begeleiding noodzakelijk is. De bijeenkomsten van het ZAT, met interdisciplinaire casusbespreking, kan dan passend zijn. Het WAT werkt samen met gemeentes en instellingen uit de zorgketen. Te denken valt hierbij aan het Jeugd Interventie Team, bureau jeugdzorg, JGZ, en diensten als leerplicht en het RMC. Vooral de contacten in de al bestaande ZAT zullen hierbij gebruikt worden. Op uitnodiging kunnen derden aanschuiven, zoals ambulante begeleiders, politie en de jeugdreclassering. Voor het bespreken van studenten tijdens het ZAT wordt een privacy protocol gehanteerd (bijlage 7). Wellantcollege kenmerkt zich echter onder andere door haar kleinschaligheid, waardoor het begeleidingsteam zeer korte lijnen heeft met de externe hulpverleners. Zaken kunnen in de meeste gevallen direct opgepakt worden, waardoor het ZAT georganiseerd wordt wanneer er casussen zijn die kunnen worden ingebracht.. Wel vindt eens in de twee a drie weken een mini ZAT plaats. Deze bestaat in ieder geval uit de coördinator onderwijsondersteuning en SMW- er. Op afroep schuiven de ambulant begeleiders aan van leerlingen met een leerlinggebonden financiering (LGF) en de leerplichtambtenaar/casemanager Voortijdig Schoolverlaten. 23

24 Leerplichtambtenaar Er wordt op de vestiging Rijswijk samengewerkt met leerplichtambtenaren van verschillende gemeenten. Bij de vestiging Rijnsburg wordt samengewerkt met één en dezelfde leerplichtambtenaar die studenten uit alle gemeenten oproept. Deze ambtenaar heeft ook gesprekken met 18+ studenten. De leerplichtambtenaar controleert of ouders en studenten de leerplicht naleven. Ook geeft hij voorlichting over waarom het belangrijk is om naar school te gaan en wat de gevolgen zijn als studenten en ouders de leerplichtwet overtreden. Daarnaast zoekt de leerplichtambtenaar samen met de school, student en ouders naar een oplossing bij problemen met schoolbezoek. De leerplichtambtenaar kan dus ook een begeleidende en verwijzende rol hebben. 4 Pedagogisch didactisch klimaat Het pedagogisch didactisch klimaat bij Wellant geeft studenten het vertrouwen om succesvol te zijn in (verdere) studie, op de arbeidsmarkt en in maatschappelijk functioneren. Het onderwijs bij Wellant is activerend ingericht. We willen graag dat leren en ontwikkelen samenkomen en streven naar een maximale verbinding van theorie en praktijk. Studenten worden met een variatie aan aantrekkelijke werkvormen en leerbronnen uitgedaagd om samen met anderen in toenemende mate zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces. Schoolklimaat / sociale veiligheid We willen graag dat iedereen zich prettig voelt en zichzelf kan zijn. Daarom zorgen coaches en docenten voor respectvolle omgangsvormen, duidelijkheid en een sfeer waar gewerkt kan worden. Zo helpen we onze studenten in hun ontwikkeling tot evenwichtige personen. Dit wordt nog eens versterkt door het feit dat we een kleine school zijn, waarin medewerkers en studenten elkaar goed kennen. De sociale controle is groot en onze medewerkers dienen als extra ogen en oren en zorgen voor rust en veiligheid

25 6. Bijlagen Bijlage Middel / instrument Vindplaats / uitleg 1a WAT-formulier G-schrijf: map zorgplan Noordzeelant 2 Externe hulpverlening G-schijf: zorgplan Noordzeelant 3 Procedure en verantwoording SMW Intranet Onderwijs & Kwaliteit, formats & formulieren Verdieping passend onderwijs Intranet / G-schrijf: map zorgplan Noordzeelant Met de invoering van passend onderwijs in augustus 2014 wijzigen een aantal regelingen voor het mbo. 5 Handelingsplan LGF - mbo G-schrijf: map zorgplan Noordzeelant 6a Special needs special G-schrijf: map zorgplan Noordzeelant 6b Simea slechthorenden G-schrijf: map zorgplan Noordzeelant 6c Formulier aanpassing examen G-schrijf: map zorgplan Noordzeelant 7 Privacy protocol ZAT Coördinator onderwijsondersteuning 25

School Ondersteuningsprofiel. Omgaan met verschillen

School Ondersteuningsprofiel. Omgaan met verschillen School Ondersteuningsprofiel Omgaan met verschillen Franka Rodrigues en Tanja de Vrueh Almere, oktober 2013 Inhoud Inleiding... 3 Visie op het Onderwijs... 4 Onze basis... 5 Visie op zorg... 5 De organisatie

Nadere informatie

landelijke handreiking voor een integrale aanpak van schoolziekteverzuim bij kinderen en jongeren

landelijke handreiking voor een integrale aanpak van schoolziekteverzuim bij kinderen en jongeren landelijke handreiking voor een integrale aanpak van schoolziekteverzuim bij kinderen en jongeren Bestemd voor scholen, diensten Jeugdgezondheidszorg, GGD-en, Centra voor Jeugd en Gezin, gemeenten en leerplichtambtenaren

Nadere informatie

Zorgplan Theresialyceum. Opdat elk kind zijn kleur en kracht vindt..

Zorgplan Theresialyceum. Opdat elk kind zijn kleur en kracht vindt.. Zorgplan Theresialyceum Opdat elk kind zijn kleur en kracht vindt.. INHOUD Inleiding... 2 Visie op zorg... 3 0 Leerlingen uit groep 8... 4 I De zorg en begeleiding specifiek voor leerjaar 1.. 4 I.I Coaching

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs Schoolgids 2014-2015 1 Inleiding: Deze schoolgids is bedoeld om ouders te informeren over het onderwijs, zoals dat verzorgd wordt op 'De Sprong', school voor praktijkonderwijs. 'De Sprong' maakt deel uit

Nadere informatie

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 ZORGPLAN 2014-2018 Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 Proceseigenaar : Intern begeleider 2. Zorg Nr 2.1: Zorgplan 2014-2018 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Basisondersteuning...

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Kellebeek College. In het juiste perspectief

Jaarverslag 2012 Kellebeek College. In het juiste perspectief Kellebeek College Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Kellebeek College In het juiste perspectief Datum: 31 mei 2013 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Directieverslag... 4 2.a Strategie... 4 2.b Realisatie

Nadere informatie

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3 Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 9 Contactgegevens school... 9 Contactgegevens Attendiz... 9 Contactgegevens Samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Intakeprocedure MBO April 2013

Intakeprocedure MBO April 2013 Intakeprocedure MBO April 2013 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten bij de intake MBO van het Kellebeek College... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Toelating tot een opleiding binnen Kellebeek College... 4 1.3 Intake

Nadere informatie

Schoolgids Schooljaar 2014-2015

Schoolgids Schooljaar 2014-2015 School voor speciaal onderwijs Schoolgids Schooljaar 2014-2015 PC Hooft College Leiderdorp PCHooftcollege Touwbaan 42 a/b 2352 CZ Leiderdorp 071-581 45 66 www.leokannerschool.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Zorgplan. Inhoudsopgave

Zorgplan. Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 2 2. Visie/missie/doelen van de Dr. Schaepmanstichting pag. 3 t/m 5 3. Uitwerking voor de Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma pag. 6 4. 1-zorgroute als zorgstructuur pag.

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel:

Schoolondersteuningsprofiel: Schoolondersteuningsprofiel: 1 Korte beschrijving van de locatie De Sint Jorisschool realiseert VMBO-T onderwijs voor leerlingen die om uiteenlopende redenen onvoldoende in staat zijn om binnen een reguliere

Nadere informatie

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden.

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden. 1 P a g i n a Secretariaat schoolbestuur Postbus 67014 1060 JA Amsterdam IBS El Amien I Saaftingestraat 312 1069 BW Amsterdam Tel: 020-619-9970 Fax: 020-367-0145 IBS El Amien II (1) Van Gentstraat 16a

Nadere informatie

Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014

Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014 Kwalificatiedossier 22161, 94891 Naam opleiding Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4 Leerweg BOL Datum / Cohort / Versie Kwalificatiedossier 2014-2017 Opleidingsduur 3 jaar Startdatum

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015 Schoolgids OBS Het Palet Schooljaar 2014-2015 Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt onze nieuwe schoolgids voor schooljaar 2014-2015. Veel elementen uit de vorige schoolgids zult u hierin terugvinden. Sommige

Nadere informatie

6.4.1 Verwijzing naar een andere school... 17 6.4.2 Mogelijke uitstroom... 17 6.5 Leerlingenzorg... 17 6.5.1 Uitgangspunten interne

6.4.1 Verwijzing naar een andere school... 17 6.4.2 Mogelijke uitstroom... 17 6.5 Leerlingenzorg... 17 6.5.1 Uitgangspunten interne Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 8 Regionaal Expertise Centrum (REC) en nieuw Samenwerkingsverband Passend Onderwijs...

Nadere informatie

Tussenrapportage VSV Februari 2014 VSV 2012 2015 Ten behoeve van het LEA overleg, onderdeel VSV d.d 10 februari 2014

Tussenrapportage VSV Februari 2014 VSV 2012 2015 Ten behoeve van het LEA overleg, onderdeel VSV d.d 10 februari 2014 Tussenrapportage VSV Februari 2014 VSV 2012 2015 Ten behoeve van het LEA overleg, onderdeel VSV d.d 10 februari 2014 VSV 2012 2015, tussenstand februari 2014 Pagina 1 Een leeswijzer: Overzicht stand van

Nadere informatie

Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 8 Regionaal Expertise

Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 8 Regionaal Expertise Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 8 Regionaal Expertise Centrum (REC) en nieuw Samenwerkingsverband Passend Onderwijs...

Nadere informatie

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 SCHOOLGIDS 2014-2015 OBS De Poolster - Schoolgids 2014-2015 Colofon Openbare basisschool De Poolster Zevenhuisterweg 3 9311 VA Nieuw-Roden Postbus 131 9300 AC Roden

Nadere informatie

schoolgids 2012-2013 nieuw

schoolgids 2012-2013 nieuw schoolgids 2012-2013 nieuw ma n ag e &em o v a h rt & bew ge n, spo ement schoolgids 2012-2013 Echnaton leren in beweging 1 2 echnaton schoolgids 2012-2013 inhoud Inhoud Voorwoord 5 1 2 3 4 5 6 7 8 Echnaton:

Nadere informatie

Entreeopleidingen en het bindend studieadvies VERSIE 2.0

Entreeopleidingen en het bindend studieadvies VERSIE 2.0 Entreeopleidingen en het bindend studieadvies VERSIE 2.0 Titel : Entreeopleidingen en het bindend studieadvies Project/Werkgroep : Werkgroep bindend studieadvies Auteur(s) : Mieke de Haan MBO Raad : Houttuinlaan

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Clusius College Purmerend 2014 Groen licht voor succes! Clusius College Purmerend 1. Inleiding Passend onderwijs is de nieuwe manier waarop onderwijs aan leerlingen, die etra

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes SCHOOLGIDS 2013-2014 t Noorderlicht Goes 1 Een nieuwe schoolgids Advertentie Gegevens PCBS t Noorderlicht P.C.B.S. t Noorderlicht De Spinne 70 T 0113 270 790 EEN NIEUWE SCHOOLGIDS 4463 CW Goes F 0113 270

Nadere informatie

Bijlage 1. Wettelijk kader passend onderwijs

Bijlage 1. Wettelijk kader passend onderwijs Bijlage 1 Wettelijk kader passend onderwijs Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Het wettelijke kader... 5 2.1 Zorgplicht... 5 Aanmelding... 5 Toelating en verwijdering... 6 Onderwijszorgprofiel... 6 Ontwikkelingsperspectief...

Nadere informatie

Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 7 Regionaal Expertise

Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 7 Regionaal Expertise Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 7 Regionaal Expertise Centrum (REC) en nieuw Samenwerkingsverband Passend Onderwijs...

Nadere informatie

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Uitgebracht aan: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

Handreiking voor een effectief en efficiënt zorgteam of ZAT

Handreiking voor een effectief en efficiënt zorgteam of ZAT Handreiking voor een effectief en efficiënt zorgteam of ZAT Praktische tips voor het verhogen van de kwaliteit van zorgteams en ZAT's in het primair onderwijs Handreiking voor een effectief en efficiënt

Nadere informatie

Schoolgids basisschool De JazzSingel

Schoolgids basisschool De JazzSingel Schoolgids basisschool De JazzSingel Schoolgids basisschool De JazzSingel schooljaar 2015-2016 Pagina 1 Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 4 1. Ons onderwijs... 5 1.1 De school... 5 1.2

Nadere informatie

Het Michaël College: voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo en vmbo

Het Michaël College: voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo en vmbo Schoolgids 2014-2015 Het Michaël College: voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo en vmbo Het Michaël college in Breda Prinsenbeek verzorgt voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo, mavo en

Nadere informatie

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 E-mail: dir@obs-elsakker.nl Website : www.obs-elsakker.nl Schoolgids o.b.s. De Elsakker 2014-2015 0 Woord vooraf: Voor u ligt de nieuwe schoolgids

Nadere informatie