Indicatorenset Obstructief slaapapneusyndroom (OSAS) bij volwassenen. Uitvraag 2014 over verslagjaar 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Indicatorenset Obstructief slaapapneusyndroom (OSAS) bij volwassenen. Uitvraag 2014 over verslagjaar 2013"

Transcriptie

1 Indicatorenset Obstructief slaapapneusyndroom (OSAS) bij volwassenen Uitvraag 2014 over verslagjaar 2013 Definitieve versie okt. 2013

2 Colofon Internet: Portal voor aanlevering kwaliteitsgegevens verslagjaar 2013: Meer informatie: Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen: Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra: Samengesteld door: Zorginhoudelijke indicatoren Scientific Institute for Quality of Healthcare (IQ healthcare), UMC St Radboud Klantpreferentievragen Consumentenbond Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) Eerder tot stand gekomen in opdracht en onder eindverantwoordelijkheid van de stuurgroep Zichtbare Zorg Ziekenhuizen. Let op: Zichtbare Zorg is per 1 januari 2013 gestopt en gaat op in het Kwaliteitsinstituut. De ondersteuning die het programmabureau Zichtbare Zorg leverde aan ziekenhuizen en ZBC s met betrekking tot het verzamelen en aanleveren van de indicatoren, komt hiermee te vervallen. Het beschikbaar stellen van kwaliteitsinformatie is een wettelijke opdracht aan zorgaanbieders, die van kracht blijft. De indicatoren uit deze indicatorengids worden daarom in 2014 niet aangeleverd via de ZiZo-portal, maar via een webportal van Dutch Hospital Data. Den Haag, oktober

3 Inhoudsopgave Deel 1: Zorginhoudelijke indicatoren 4 1. Algemene informatie over zorginhoudelijke indicatoren 5 2. Factsheets zorginhoudelijke indicatoren OSAS 6 3. Lijst te verzamelen variabelen 8 Bijlage 1: Wijzigingstabel zorginhoudelijke indicatoren 9 Bijlage 2: Autorisatie zorginhoudelijke indicatoren door wetenschappelijke 10 verenigingen Deel 2: Klantpreferentievragen 11 Klantpreferentievragen OSAS 12 Bijlage 1: Wijzigingstabel 18 Afkortingenlijst 19 3

4 Deel 1: Zorginhoudelijke indicatoren 4

5 1. Algemene informatie over Zorginhoudelijke indicatoren OSAS Indicatorwerkgroep De werkgroep voor de ontwikkeling van de indicatorenset OSAS in 2009 bestond uit de volgende personen: NVALT: Dhr. Drs. M.M. Eijsvogel (voorzitter), longarts, Medisch Spectrum Twente, Enschede Dhr. Drs. J. Asin, longarts, Amphia Ziekenhuis, Breda Mw. Dr. P.J.E. Vos, longarts, Alysis Zorggroep, Arnhem NVN: Dhr. Drs. K.E. Schreuder, Arts klinische slaapgeneeskunde, St. Kempenhaeghe, Heeze KNO: Dhr. Dr. N. de Vries, KNO-arts, St. Lucas Andreas Ziekenhuis, Amsterdam NVAB: Mw. Drs. D.N. Visser, bedrijfsarts, Maetis, Houten ZN: Mw. N. Huiskes MBA, arts Beleid en Advies, Medisch Advies Groep CZ Actief in Gezondheid, Tilburg Mw. T. Braam, zorgbemiddelaar hulpmiddelen, UVIT Dhr. C. Itz, adviserend arts, afd. zorgbemiddeling UVIT NVSAP: Dhr. Drs. P.H.J.M. van Mechelen, voorzitter ApneuVereniging De werkgroep voor de revisie van de indicatorenset OSAS bestond in 2010 uit de volgende personen: NVALT: Dhr. Drs. M.M. Eijsvogel (voorzitter), longarts, Medisch Spectrum Twente, Enschede KNO: Mw. Dr. E.H. van den Akker, KNO-arts, Meander Medisch Centrum, Amersfoort NVN: Dhr. Dr. R.J. Schimsheimer, neuroloog, Medisch Centrum Haaglanden, Den Haag Dhr. Drs. K. Schreuder NVSAP: Dhr. van Mechelen, afgevaardigde van de patiëntvereniging De werkgroep voor de tweede revisie van de indicatorenset OSAS in 2011 bestond uit de volgende personen: KNO: Mw. Dr. E.H. van den Akker, KNO-arts, Meander Medisch Centrum, Amersfoort Dhr. Dr. M.H.J.M. Majoor, KNO-arts, ziekenhuis Gelderse Vallei, Ede, Veenendaal en Barneveld Dhr. Dr. J. Tan, KNO-arts, St. Lucas Andreas Ziekenhuis, Amsterdam NVALT: Dhr. Drs. H.H.M. Hassing, longarts, Viecuri, Venlo NVN: Dhr. Dr. R.L.M. Strijers, neuroloog, VU Medisch Centrum, Amsterdam Dhr. Dr. C.J.W. van de Vlasakker, neuroloog, Slingeland ziekenhuis, Doetinchem ZN: Mw. Drs. R. Geels, Adviserend Geneeskundige, Zorg en Zekerheid Dhr. Drs. G. Salemink, vertegenwoordiger Zorgverzekeraars Nederland, huisarts (n.p.) NVSAP: Dhr. Drs. P.H.J.M. van Mechelen, voorzitter ApneuVereniging Afstemming met bestaande richtlijnen Bij de ontwikkeling van de indicatoren is gebruik gemaakt van de kennis die is opgedaan in het ontwikkeltraject van de Richtlijn Diagnostiek en behandeling van het obstructieveslaapapneusyndroom bij volwassenen (CBO, 2009). Populatiebepaling OSAS Voor het bepalen van de indicatoren moet eerst de populatie worden vastgesteld. Het aantal patiënten met OSAS kan niet via DBC s of DBC-zorgproducten worden vastgesteld. De reden is dat de drie belangrijkste specialismen (Longziekten, KNO, Neurologie) verschillende DBC s of DBC-zorgproducten kennen, waarbij OSAS patiënten niet of gedeeltelijk worden aangemerkt. U kunt het aantal OSAS patiënten exact weergeven wanneer u beschikking heeft over een diagnose-database; anders zult u een zo betrouwbaar mogelijke schatting moeten maken. Het betreft de optelsom van alle nieuwe patiënten met de diagnose OSAS die een behandeling ondergaan van alle betrokken specialismen in uw kliniek. Conservatieve therapie valt ook onder behandeling in het kader van deze indicatoren. Peildatum De structuurindicatoren worden, in verband met de actualiteit, eenmaal per jaar op peildatum 1 maart geregistreerd. 5

6 2. Zorginhoudelijke indicatoren OSAS 1. BMI Relatie tot kwaliteit Overgewicht is een belangrijke risicofactor die mede ten grondslag ligt aan het ontstaan van OSAS. Begeleiding bij vermindering van overgewicht is daarom belangrijk. Operationalisatie Wordt in uw ziekenhuis begeleiding bij vermindering van overgewicht aangeboden of wordt nagegaan of dit in de eerste lijn wordt gedaan? Begeleiding door eigen ziekenhuis/begeleiding in de eerste lijn/geen begeleiding Definitie(s) BMI: Body Mass Index Overgewicht is een BMI >25 In- /exclusiecriteria Inclusie: alle volwassen OSAS-patiënten Bron DBC-registratie en verrichtingenregistratie, ziekenhuisregistratie Meetfrequentie 1x per jaar Peildatum Rapportagefrequentie 1x per jaar Type indicator Structuur Meetniveau Ziekenhuisniveau Kwaliteitsdomein Effectiviteit, patiëntgerichtheid Achtergrond en variatie in kwaliteit van zorg Obesitas is een belangrijke risicofactor voor het ontwikkelen van OSAS (Young, 2002; Peppard, 2000; Tishler, 2003). Uit de literatuur komt verder naar voren dat het verlagen van het BMI een gunstig effect heeft op OSAS (Peppard, 2000; Sampol, 1998; CBO, 2009). Mogelijkheden tot verbetering Het verminderen van de BMI kan een gunstig effect hebben op OSAS. Het opnemen van de behandeling van overgewicht bij OSAS kan daarom de kwaliteit van de OSAS behandeling vergroten. De werkgroep is het er over eens dat de start met behandeling van OSAS de negatieve spiraal waarin een patiënt met obesitas zich bevind (de OSAS en obesitas kunnen elkaar versterken) zou kunnen doorbreken. Begeleiding bij vermindering van overgewicht kan de kwaliteit van zorg daarom vergroten. Beperkingen bij gebruik en interpretatie De werkgroep realiseert zich dat het verminderen van de BMI iets is waar de behandelaar niet al te veel invloed op heeft. De motivatie van de patiënt is erg belangrijk. Omdat de start van de behandeling van de OSAS de start van een opwaartse spiraal kan betekenen vindt de werkgroep het toch interessant om deze indicator uit te vragen. Inhoudsvaliditeit De relatie tussen een te hoge BMI (>25) en OSAS is in de literatuur onomstreden. Uit de literatuur komt verder naar voren dat het verlagen van het BMI een gunstig effect heeft op OSAS (Peppard, 2000; Sampol, 1998; CBO, 2009). De mate van bewijskracht voor deze indicator is C. Statistisch betrouwbaar onderscheiden De werkgroep verwacht dat er voldoende variatie in de praktijk bestaat, waardoor de indicator discrimineert tussen de ziekenhuizen en verbeteringen in kwaliteit van zorg zal registreren. Vergelijkbaarheid Bij deze indicator spelen bias en case-mix geen rol. 6

7 Registratiebetrouwbaarheid De werkgroep verwacht dat de indicator onder gelijkblijvende omstandigheden (min of meer) hetzelfde resultaat oplevert. Aangezien het hier gaat om een structuurindicator is er sprake van een geringe registratielast. Maar de verantwoordelijkheid voor de registratiebetrouwbaarheid ligt bij de aanleverende ziekenhuizen zelf. Referenties - CBO Richtlijn Diagnostiek en behandeling van het obstructieve slaapapneusyndroom bij volwassenen. 2009: Centraal Begeleidingsorgaan. - Peppard PE, Young T, Palta M, Dempsey J and Skatrud J. Longitudinal study of moderate weight change and sleep-disordered breathing. JAMA 2000;284: Sampol G, Munoz X, Sagales MT, Marti S, Roca A, Dolors-de-la CM, et al. Long-term efficacy of dietary weight loss in sleep apnoea hypopnoea syndrome. Eur Resp J 1998;12: Tishler PV, Larkin EK, Schluchter MD, Redline S. Incidence of sleep-disordered breathing in an urban adult population: the relative importance of risk factors in the development of sleep-disordered breathing. JAMA 2003;289: Young T, Peppard PE, Gottlieb DJ. Epidemiology of obstructive sleep apnea: a population health perspective. Am J Respir Crit Care Med 2002;165:

8 3. Lijst te verzamelen variabelen In dit hoofdstuk leest u hoe u de gegevens voor het bepalen van de indicatoren kunt verzamelen. Dit gebeurt aan de hand van een variabelenlijst. Een variabele is een te verzamelen data-element. Variabelenlijst Structuurindicatoren worden op ziekenhuisniveau verzameld. Het is voor deze indicatoren voldoende om één keer per jaar een vraag met ja of nee te beantwoorden. 8

9 Bijlage 1: Aanpassingen in zorginhoudelijke indicatoren n.a.v. gegevensuitvraag in 2013 over verslagjaar 2012 De zorginhoudelijke indicatoren van deze set zijn ongewijzigd gebleven. 9

10 Bijlage 2: Autorisatie zorginhoudelijke indicatoren door wetenschappelijke vereniging De zorginhoudelijke indicatoren uit de indicatorset OSAS zijn in 2010 geautoriseerd door: - Nederlandse Vereniging voor Neurologie - Nederlandse Vereniging voor KNO-heelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied - Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose 10

11 Deel 2: Klantpreferentievragen 11

12 Vragenlijst klantpreferenties Obstructief Slaapapneu Syndroom De volgende vragen gaan in op het aanbod van de zorg rondom OSAS. Deze informatie kan bijdragen aan de beeldvorming van de patiënt/consument om een keuze te maken voor een zorgaanbieder. De klantpreferentievragen zijn opgesteld door de Consumentenbond en de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie, in samenwerking met de Apneuvereniging; Nederlandse Vereniging Slaapapneu Patiënten. Om te achterhalen welke informatie de patiënt wil gebruiken om een ziekenhuis op te kiezen, zijn er focusgroepen en/of telefonische interviews gehouden. Door middel van een vragenlijst aan een grotere groep patiënten is onderzocht welke aspecten voor deze groep patiënten het meest van belang zijn. Bij elke vraag worden, waar nodig, definities beschreven en de technische haalbaarheid toegelicht. Daar waar ziekenhuis of ziekenhuislocatie staat, kan ook zelfstandig behandelcentrum gelezen worden. Vaste hoofdbehandelaar Vraag 1 A. Heeft de patiënt met OSAS gedurende het gehele zorgtraject één verantwoordelijk hoofdbehandelaar 1?* (aanvinken, één antwoord mogelijk) Ja Nee B. Welke zorgprofessional(s) is/zijn hoofdbehandelaar 1 van de patiënt met OSAS?* KNO-arts Longarts Neuroloog Tandheelkundig specialist Gespecialiseerd verpleegkundige 2 Anders, namelijk Definities Technische haalbaarheid 1 Met verantwoordelijk hoofdbehandelaar wordt bedoeld: de zorgverlener die de zorg voor de patiënt coördineert en op wie de inhoudelijke eindverantwoordelijkheid van de zorgverlening rust. 2 Een gespecialiseerd verpleegkundige kan zijn: de OSAS-verpleegkundige, de SAAS-verpleegkundige of een verpleegkundig specialist. * Peildatum: 1 maart

13 Aangeboden behandelmethoden Vraag 2 A. Welke behandelmethoden zijn op uw ziekenhuislocatie beschikbaar voor de behandeling van OSAS?* Conservatieve behandeling 1 Continous positive airway pressure (CPAP) apparaat 2 Chirurgische ingrepen tegen OSAS 3 Septumcorrectie tegen OSAS Beugel (MRA, MDA en/of snurkbeugel) Anders, namelijk B. Welke soorten CPAP-apparaten worden er op uw ziekenhuislocatie door specialisten voorgeschreven?* Standaard CPAP-apparaat Expiratiedrukverlagende CPAP 2 Auto-CPAP (APAP) 4 BilevelPAP 5 Anders, namelijk C. Welke chirurgische ingrepen tegen OSAS worden op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd?* Uvulo-palato-faryngo-plastiek (UPPP, wegsnijden delen verhemelte en huig) Somnoplastiek (radiofrequente thermotherapie van de tongbasis) Hyoïdthyroïdpexie (hyoïdsuspensie, verplaatsen van het tongbeen) Genioglossus advancement (verplaatsen van de onderste tongspier) Kaakoperatie (mandulaire repositie, verplaatsen van de kaak) Pillartechniek (variant op somnoplastiek maar met preparaten) Meervoudige chirurgie (operatie waarbij combinatie van bovenstaande ingrepen wordt uitgevoerd) Anders, namelijk Definities Technische haalbaarheid 1 Conservatieve behandeling bestaat uit leefstijladviezen. 2 Het expiratiedrukverlagende CPAP-apparaat is een standaard CPAP met een extra functie. Het apparaat herkent wanneer de patiënt inademt en uitademt. Tijdens de uitademing (expiratie) blaast het apparaat minder hard, waardoor het uitademen comfortabeler is. 3 Hiermee worden chirurgische ingrepen bedoeld die specifiek op uw ziekenhuislocatie worden ingezet tegen OSAS, zoals UPPP en somnoplastiek. 4 Auto-CPAP past voortdurend de druk aan, op basis van snurkgeluid, apneus en hypopneus. Bedoelt voor patiënten die de standaard CPAP niet verdragen of bij wie het onvoldoende effect heeft. 5 Bij BilevelPAP wordt de druk tijdens inademing en uitademing apart ingesteld. Het apparaat herkent wanneer de patiënt inademt en uitademt. Bedoelt voor patiënten die de standaard CPAP niet verdragen of bij wie het onvoldoende effect heeft. * Peildatum: 1 maart

14 Slaaponderzoek Vraag 3 A. Welke mogelijkheden biedt uw ziekenhuis voor het uitvoeren van het polysomnografisch onderzoek (slaaponderzoek)?* Thuisregistratie Registratie in de instelling/kliniek Doorverwijzing/gebruikmakend van de faciliteiten op locatie Anders, namelijk B. Beschikt uw ziekenhuis over een speciaal ingericht slaaplaboratorium/slaapcentrum 1 voor bewaakte polysomnografie 2?* (aanvinken, één antwoord mogelijk) Ja Nee, polysomnografie vindt bij ons alleen onbewaakt plaats Anders, namelijk Definities Technische haalbaarheid 1 Onder slaaplaboratorium wordt verstaan de samenwerking tussen verschillende disciplines met het oog op diagnose en behandeling van slaapstoornissen. 2 Dit is een onderzoek waarbij onder monitortoezicht van een zorgverlener de hersenactiviteit en verschillende lichaamsfuncties worden gemeten tijdens de slaap. * Peildatum: 1 maart

15 Betrokken (ondersteunende) zorgverleners en bereikbaarheid Vraag 4 A. Welke ondersteunende zorgverleners zijn op uw ziekenhuislocatie standaard betrokken bij de behandeling en/of verzorging van patiënten met OSAS?* Verpleegkundig specialisten OSAS-verpleegkundigen 1 SAAS-verpleegkundigen 2 Physician Assistants Anders, namelijk B. Welke ondersteunende zorgverleners voeren op uw ziekenhuislocatie een zelfstandig spreekuur voor patiënten met OSAS?* Verpleegkundig specialist OSAS-verpleegkundige 1 SAAS-verpleegkundige 2 Physician Assistants Geen van bovenstaande zorgverleners voert een zelfstandig spreekuur Anders namelijk C. Hoe is de bereikbaarheid van de zorgverleners voor patiënten met OSAS buiten de reguliere spreekuren op de poli, geregeld op uw ziekenhuislocatie? * De patiënt kan tijdens kantooruren naar het ziekenhuis of naar de poli bellen, en wordt te woord gestaan of teruggebeld Via een telefonisch spreekuur, op gezette tijden Via de 3 De zorgverleners zijn alleen bereikbaar via reguliere spreekuren op de poli Anders namelijk D. Krijgt de patiënt, de in vraag 4C aangegeven mogelijkheden voor de bereikbaarheid, altijd op papier 4 mee?* Ja Nee Definities Technische haalbaarheid 1 De OSAS-verpleegkundige is gespecialiseerd in de zorg voor en begeleiding van mensen die lijden aan OSAS. 2 SAAS betekent slaapafhankelijke ademhalingsstoornissen en derhalve is de SAAS-verpleegkundige overkoepelend voor alle slaapafhankelijke ademhalingsstoornissen. 3 binnen 72 uur beantwoord. 4 Dit kan bijvoorbeeld middels de afsprakenkaart, een brief of een visitekaartje. * Peildatum: 1 maart

16 Informatievoorziening Vraag 5 A. Welke informatie krijgt de patiënt op papier mee van uw ziekenhuis(locatie)?* Algemene informatie over wat OSAS is en de mogelijke oorzaken van OSAS Informatie over de invloed van OSAS op het dagelijks leven van de patiënt (zoals autorijden) Informatie over wat patiënten zelf kunnen doen om OSAS te verminderen/voorkomen (zoals leefstijladviezen) Informatie over de behandelmogelijkheden die, in geval van OSAS, op de ziekenhuislocatie beschikbaar zijn B. Welke informatie is te vinden op de website 1 van uw ziekenhuis(locatie)?* Algemene informatie over wat OSAS is en de mogelijke oorzaken van OSAS Informatie over de invloed van OSAS op het dagelijks leven van de patiënt (zoals autorijden) Informatie over wat patiënten zelf kunnen doen om OSAS te verminderen/voorkomen (zoals leefstijladviezen) Informatie over de behandelmogelijkheden die, in geval van OSAS, op de ziekenhuislocatie beschikbaar zijn C. Wordt de uitleg aan de patiënt ondersteund door beeldmateriaal?* Ja, foto s/plaatjes ter verduidelijking wat OSAS is Ja, video s over de behandelingsvormen/operatietechnieken bij OSAS Nee D. Krijgt de patiënt dit beeldmateriaal ook mee naar huis?* Ja Dit staat op de website 1 en is dus altijd beschikbaar voor de patiënt Nee Definities Technische haalbaarheid 1 Met website wordt de website van het ziekenhuis bedoeld of een duidelijke verwijzing op de website naar een andere website waar de informatie te vinden is. * Peildatum: 1 maart

17 Afspraken en onderzoeken op 1 locatie Vraag 6 Vinden alle onderzoeken, afspraken met zorgprofessionals en een eventuele operatie voor de patiënt met OSAS op één locatie plaats?* Ja Nee, voor sommige diagnostische onderzoeken moet de patiënt naar een andere locatie Nee, voor sommige zorgverleners moet de patiënt naar een andere locatie Nee, voor de operatie moet de patiënt naar een andere locatie Definities Technische haalbaarheid Geen bijzonderheden. * Peildatum: 1 maart

18 Bijlage 1: Wijzigingstabel vragenlijst klantpreferenties De klantpreferentievragen van deze set zijn ongewijzigd gebleven. 18

19 Afkortingenlijst indicatorengids OSAS AIRE AHI CBO CPAP DBC s EPD IGZ KNO MRA NFU NIVEL NPCF NVALT NVN NVSAP NVZ OECD OMS OSAS RVZ SCP TNS Nipo VWS ZA-code ZBC s ZIS ZN Appraisal of Indicators, Research and Evaluation Apneu-hypopneu-index Centraal Begeleidingsorgaan Continuous Positive Airway Pressure Diagnose Behandeling Combinaties Elektronisch patiëntendossier Inspectie voor de Gezondheidszorg Keel-, Neus- en Oorheelkunde Mandibulair repositie apparaat Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose Nederlandse Vereniging voor Neurologie Nederlandse Vereniging Slaapapneu Patiënten Vereniging van Ziekenhuizen is de organisatie van de branche ziekenhuizen Organisation for Economic Co-operation and Development Orde van Medisch Specialisten Obstructief Slaapapneu Syndroom Raad voor de Volksgezondheid en Zorg Sociaal en Cultureel Planbureau Nederlands opinieonderzoeksbureau Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Zorgactiviteitscode Zelfstandige Behandelcentra Ziekenhuis informatiesysteem Zorgverzekeraars Nederland 19

Indicatorenset IBD. Uitvraag 2014 over verslagjaar 2013

Indicatorenset IBD. Uitvraag 2014 over verslagjaar 2013 Indicatorenset IBD Uitvraag 2014 over verslagjaar 2013 Definitieve versie okt. 2013 1 Colofon Internet: Portal voor aanlevering kwaliteitsgegevens verslagjaar 2013: http://ziekenhuizentransparant.nl. Meer

Nadere informatie

Indicatorenset Maculadegeneratie. Uitvraag 2014 over verslagjaar 2013

Indicatorenset Maculadegeneratie. Uitvraag 2014 over verslagjaar 2013 Indicatorenset Maculadegeneratie Uitvraag 2014 over verslagjaar 2013 Definitieve versie okt. 2013 Colofon Internet: Portal voor aanlevering kwaliteitsgegevens verslagjaar 2013: http://ziekenhuizentransparant.nl.

Nadere informatie

Indicatorenset Parkinson. Uitvraag 2014 over verslagjaar 2013

Indicatorenset Parkinson. Uitvraag 2014 over verslagjaar 2013 Indicatorenset Parkinson Uitvraag 2014 over verslagjaar 2013 Definitieve versie okt. 2013 Colofon Internet: Portal voor aanlevering kwaliteitsgegevens verslagjaar 2013: http://ziekenhuizentransparant.nl.

Nadere informatie

Indicatorenset Coeliakie. Uitvraag 2013 over verslagjaar 2012

Indicatorenset Coeliakie. Uitvraag 2013 over verslagjaar 2012 Indicatorenset Coeliakie Uitvraag 2013 over verslagjaar 2012 Definitieve versie okt. 2012 1 Colofon Internet: www.zichtbarezorg.nl (tot 1 januari 2013, daarna website Kwaliteitsinstituut en/of JMV) Samengesteld

Nadere informatie

Obstructieve SlaapApneu Syndroom

Obstructieve SlaapApneu Syndroom Obstructieve SlaapApneu Syndroom (OSAS) U heeft het Obstructieve SlaapApneu Syndroom, of u krijgt hier onderzoek naar. Het Obstructieve SlaapApeu Syndroom wordt afgekort naar OSAS. In deze tekst gebruiken

Nadere informatie

CPAP behandeling. bij OSAS

CPAP behandeling. bij OSAS CPAP behandeling bij OSAS In overleg met uw behandelend arts is besloten uw OSAS te behandelen met CPAP therapie. In deze folder leest u wat CPAP is en hoe de behandeling er uit ziet. De CPAP CPAP is

Nadere informatie

Indicatorenset Migraine. Uitvraag 2014 over verslagjaar 2013

Indicatorenset Migraine. Uitvraag 2014 over verslagjaar 2013 Indicatorenset Migraine Uitvraag 2014 over verslagjaar 2013 Definitieve versie okt. 2013 1 Colofon Internet: Portal voor aanlevering kwaliteitsgegevens verslagjaar 2013: http://ziekenhuizentransparant.nl.

Nadere informatie

Patiëntenversie richtlijn obstructieve slaapapneusyndroom

Patiëntenversie richtlijn obstructieve slaapapneusyndroom Patiëntenversie richtlijn obstructieve slaapapneusyndroom Op basis van de definitieve richtlijn Diagnostiek en behandeling van het obstructieve slaapapneu-syndroom bij volwassenen uit 2009. Waar gaat deze

Nadere informatie

patiëntenversie richtlijn obstructieve slaapapneusyndroom uit apneumagazine, september 2008

patiëntenversie richtlijn obstructieve slaapapneusyndroom uit apneumagazine, september 2008 patiëntenversie richtlijn obstructieve slaapapneusyndroom uit apneumagazine, september 2008 De osas-richtlijn is nagenoeg definitief. Op basis van dit wetenschappelijke stuk is een patiëntenversie geschreven

Nadere informatie

Obstructieve slaapapneu syndroom (OSAS)

Obstructieve slaapapneu syndroom (OSAS) Obstructieve slaapapneu syndroom (OSAS) 2 U heeft misschien obstructieve slaapapneu syndroom, afgekort OSAS. We kunnen ons voorstellen dat u dan enkele vragen zult hebben. Hoe wordt de diagnose OSAS gesteld?

Nadere informatie

Indicatorenset Dementie. Uitvraag 2014 over verslagjaar 2013

Indicatorenset Dementie. Uitvraag 2014 over verslagjaar 2013 Indicatorenset Dementie Uitvraag 2014 over verslagjaar 2013 Definitieve versie okt. 2013 Colofon Internet: Portal voor aanlevering kwaliteitsgegevens verslagjaar 2013: http://ziekenhuizentransparant.nl.

Nadere informatie

Indicatorenset Melanoom van de huid. Uitvraag 2014 over verslagjaar 2013

Indicatorenset Melanoom van de huid. Uitvraag 2014 over verslagjaar 2013 Indicatorenset Melanoom van de huid Uitvraag 2014 over verslagjaar 2013 Definitieve versie okt. 2013 Colofon Internet: Portal voor aanlevering kwaliteitsgegevens verslagjaar 2013: http://ziekenhuizentransparant.nl.

Nadere informatie

Snurken en slaap-apneu bij kinderen

Snurken en slaap-apneu bij kinderen Snurken en slaap-apneu bij kinderen Patiëntenversie van de richtlijn OSAS bij kinderen Definitieve versie juni 2013 Definitieve versie juni 2013 pagina 1 van 14 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding Waar

Nadere informatie

Behandelingen bij Obstructief Slaap Apneu Syndroom (OSAS)

Behandelingen bij Obstructief Slaap Apneu Syndroom (OSAS) Slaapcentrum Slingeland Keel-, neus- en oorheelkunde Longziekten Neurologie Behandelingen bij Obstructief Slaap Apneu Syndroom (OSAS) i Patiënteninformatie Slingeland Ziekenhuis Algemeen Uit slaaponderzoek

Nadere informatie

Indicatorenset IBD. Uitvraag 2012 over verslagjaar 2011

Indicatorenset IBD. Uitvraag 2012 over verslagjaar 2011 Indicatorenset IBD Uitvraag 2012 over verslagjaar 2011 Definitieve versie okt. 2011 1 Colofon Internet: www.zichtbarezorg.nl/ziekenhuizen E-mail: info@zichtbarezorg.nl Samengesteld door: Zorginhoudelijke

Nadere informatie

(C)PAP-therapie de verschillende behandelopties. Sjef Lebon Physician Assistant Longgeneeksunde 23 november 2011

(C)PAP-therapie de verschillende behandelopties. Sjef Lebon Physician Assistant Longgeneeksunde 23 november 2011 (C)PAP-therapie de verschillende behandelopties Sjef Lebon Physician Assistant Longgeneeksunde 23 november Inhoud (C)PAP-therapie achtergrond werking Titratie therapiedrukken Veschillende behandelopties

Nadere informatie

Indicatorenset Ruggenmergstimulatie bij Failed Back Surgery Syndrome (FBSS) Uitvraag 2014 over verslagjaar 2013

Indicatorenset Ruggenmergstimulatie bij Failed Back Surgery Syndrome (FBSS) Uitvraag 2014 over verslagjaar 2013 Indicatorenset Ruggenmergstimulatie bij Failed Back Surgery Syndrome (FBSS) Uitvraag 2014 over verslagjaar 2013 Definitieve versie okt. 2013 1 Colofon Internet: Portal voor aanlevering kwaliteitsgegevens

Nadere informatie

Kwaliteitsindicatoren kinderen met diabetes type 1 (fase 1)

Kwaliteitsindicatoren kinderen met diabetes type 1 (fase 1) Kwaliteitsindicatoren kinderen met diabetes type 1 (fase 1) Nederlandse Diabetes Federatie 033-4480845 info@diabetesfederatie.nl Stationsplein 139 3818 LE Amersfoort Kwaliteitsindicatoren kinderen met

Nadere informatie

Snurken en Slaapapneu

Snurken en Slaapapneu Snurken en Slaapapneu In deze folder vindt u uitgebreide informatie over de behandeling van snurkklachten en slaapapneu. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee! Wat is snurken? Snurken

Nadere informatie

Snurken en slaapapneu

Snurken en slaapapneu Snurken en slaapapneu Gevolgen Eén op de tien volwassenen snurkt. Dit is hinderlijk voor de omgeving maar heeft verder geen nadelige lichamelijke gevolgen. Dit kan wel het geval zijn als er sprake is van

Nadere informatie

Verstoorde ademhaling tijdens de slaap

Verstoorde ademhaling tijdens de slaap Verstoorde ademhaling tijdens de slaap Diagnose en behandeling van slaapapneu Als u last heeft van een verstoorde ademhaling tijdens de slaap bent u zich daarvan niet altijd bewust. Een verstoorde ademhaling

Nadere informatie

Indicatorenset Hartfalen

Indicatorenset Hartfalen Indicatorenset Hartfalen 1 Inhoudsopgave Overzicht indicatoren Hartfalen en invulformulier 3 Deel 1: Zorginhoudelijke indicatoren 7 Deel 2: Klantpreferentievragen 8 1: Klantpreferentievragen Hartfalen

Nadere informatie

Indicatorenset Reumatoïde Artritis. Uitvraag 2014 over verslagjaar 2013

Indicatorenset Reumatoïde Artritis. Uitvraag 2014 over verslagjaar 2013 Indicatorenset Reumatoïde Artritis Uitvraag 2014 over verslagjaar 2013 Definitieve versie okt. 2013 Colofon Internet: Portal voor aanlevering kwaliteitsgegevens verslagjaar 2013: http://ziekenhuizentransparant.nl.

Nadere informatie

We spreken van OSAS als u s nachts meer dan vijf keer per uur een ademstilstand heeft en overdag zeer slaperig of vermoeid bent.

We spreken van OSAS als u s nachts meer dan vijf keer per uur een ademstilstand heeft en overdag zeer slaperig of vermoeid bent. OSAS Obstructief Slaapapneu Syndroom In deze folder leest u hoe Obstructief Slaapapneu Syndroom (OSAS) ontstaat en wat u zelf kunt doen om te proberen de OSAS te verminderen. Ook worden verschillende behandelmethodes

Nadere informatie

Obstructief Slaapapneusyndroom

Obstructief Slaapapneusyndroom Obstructief Slaapapneusyndroom Onderzoek voor de operatie Informatie voor patiënten F0961-4350 november 2014 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1

Nadere informatie

Bezoek aan de OSAS-polikliniek. Ziekenhuislocatie Scheper

Bezoek aan de OSAS-polikliniek. Ziekenhuislocatie Scheper Bezoek aan de OSAS-polikliniek Ziekenhuislocatie Scheper 1 U bent doorverwezen naar de OSAS-poli kliniek om te kijken of er bij u sprake is van OSAS. OSAS is de afkorting voor Obstructief Slaap Apneu Syndroom.

Nadere informatie

Hoe gaat de huisarts om met slaapapneu?

Hoe gaat de huisarts om met slaapapneu? Hoe gaat de huisarts om met slaapapneu? Comorbiditeit maakt herkennen van slaapapneu moeilijk voor de huisarts. Door: Lotte Kors In het kader van mijn afstudeeronderzoek voor de opleiding tot leefstijlprofessional

Nadere informatie

Obesitas Hypertensie Cardiovasculair risico Diabetes mellitus II

Obesitas Hypertensie Cardiovasculair risico Diabetes mellitus II Obesitas Hypertensie Cardiovasculair risico Diabetes mellitus II Patiënt: Al jaren niet fit overdag. Kan daarom zijn werk als manager van supermarkt niet meer aan. Zit nu thuis en is in overleg met bedrijfsarts

Nadere informatie

Obstructief slaapapneu-syndroom

Obstructief slaapapneu-syndroom Obstructief slaapapneu-syndroom Behandeling Patiënteninformatie 1215900PR/1-2013 Behandeling Obstructief slaapapneu-syndroom De behandeling van OSAS De behandeling van OSAS is gericht op het helemaal wegnemen

Nadere informatie

MRA-behandeling bij snurken en obstructief slaapapneusyndroom (OSAS)

MRA-behandeling bij snurken en obstructief slaapapneusyndroom (OSAS) MRA-behandeling bij snurken en obstructief slaapapneusyndroom (OSAS) Inleiding Deze folder gaat over het gebruik van een individueel op maat gemaakte beugel om snurken of apneu (=ademstop) te behandelen.

Nadere informatie

Snurken en Slaapapneu

Snurken en Slaapapneu Snurken en Slaapapneu In deze folder vindt u uitgebreide informatie over de behandeling van snurkklachten en slaapapneu. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee! Wat is snurken? Snurken

Nadere informatie

Behandeling met CPAP bij obstructief slaapapneu-syndroom

Behandeling met CPAP bij obstructief slaapapneu-syndroom Behandeling met CPAP bij obstructief slaapapneu-syndroom Informatie voor patiënten F0856-4350 mei 2015 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus

Nadere informatie

Welkom bij het Slaap Waak Centrum

Welkom bij het Slaap Waak Centrum Welkom bij het Slaap Waak Centrum Albert Schweitzer ziekenhuis mei 2014 pavo 1085 Inleiding Binnenkort heeft u een afspraak bij het Slaap Waak Centrum van het Albert Schweitzer ziekenhuis. In deze folder

Nadere informatie

Slaap- en snurkproblemen

Slaap- en snurkproblemen PATIËNTEN INFORMATIE Slaap- en snurkproblemen Informatiefolder over onderzoek, behandeling en begeleiding 2 PATIËNTENINFORMATIE Met deze informatiefolder willen wij u informeren over het onderzoek- en

Nadere informatie

Slaap apneu centrum Ikazia

Slaap apneu centrum Ikazia Ikazia 1 SLAAP APNEU CENTRUM IKAZIA Wat is slaapapneu? Het woord apneu is afgeleid van het Grieks: a betekent niet, pneu betekent lucht. Het woord apneu betekent dus letterlijk geen lucht. Er bestaan twee

Nadere informatie

Obstructief slaapapneu syndroom OSAS

Obstructief slaapapneu syndroom OSAS Obstructief slaapapneu syndroom OSAS Amsterdam WaakSlaapCentrum INLEIDING Bij u is (mogelijk) sprake van een obstructief slaapapneu syndroom (OSAS). In deze folder kunt u informatie lezen over de aandoening

Nadere informatie

Snurken en/of slaapapneu Obstructief Slaap Apneu Syndroom (OSAS)

Snurken en/of slaapapneu Obstructief Slaap Apneu Syndroom (OSAS) Snurken en/of slaapapneu Obstructief Slaap Apneu Syndroom (OSAS) Slaapcentrum locatie Eindhoven Inhoudsopgave Snurken kan minder onschuldig zijn dan u denkt 2 Obstructief Slaap Apneu Syndroom (OSAS) 2

Nadere informatie

Slaapapneu, wat nu? Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee!

Slaapapneu, wat nu? Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee! Slaapapneu, wat nu? Uw longarts heeft u verteld dat u Obstructief Slaapapneu Syndroom (OSAS) heeft. Daarbij heeft u veel informatie gekregen. U kunt in deze folder alles nog eens rustig doorlezen. De folder

Nadere informatie

Indicatorenset Liesbreukoperaties. Uitvraag 2014 over verslagjaar 2013

Indicatorenset Liesbreukoperaties. Uitvraag 2014 over verslagjaar 2013 Indicatorenset Liesbreukoperaties Uitvraag 2014 over verslagjaar 2013 Definitieve versie okt. 2013 Colofon Internet: Portal voor aanlevering kwaliteitsgegevens verslagjaar 2013: http://ziekenhuizentransparant.nl.

Nadere informatie

Indicatorenset Bariatrische chirurgie. Uitvraag 2014 over verslagjaar 2013

Indicatorenset Bariatrische chirurgie. Uitvraag 2014 over verslagjaar 2013 Indicatorenset Bariatrische chirurgie Uitvraag 2014 over verslagjaar 2013 Definitieve versie okt. 2013 Colofon Internet: Portal voor aanlevering kwaliteitsgegevens verslagjaar 2013: http://ziekenhuizentransparant.nl.

Nadere informatie

Klinisch Slaaponderzoek ( Polygrafie)

Klinisch Slaaponderzoek ( Polygrafie) Klinisch Slaaponderzoek ( Polygrafie) Uw afspraken: 1. Voor de Slaapregistratie is voor u een bed gereserveerd voor één nacht op afdeling A4 van Rode Kruis Ziekenhuis. U kunt zich daar om 22.00 uur melden

Nadere informatie

Indicatorenset HIV/AIDS. Uitvraag 2013 over verslagjaar 2012

Indicatorenset HIV/AIDS. Uitvraag 2013 over verslagjaar 2012 Indicatorenset HIV/AIDS Uitvraag 2013 over verslagjaar 2012 Definitieve versie okt. 2012 Colofon Internet: www.zichtbarezorg.nl (tot 1 januari 2013, daarna website Kwaliteitsinstituut en/of JMV) Samengesteld

Nadere informatie

10 Auteurs en redacteuren 10 10 Auteurs 10 10 Redacteuren 10. 11 Voorwoord 11. 13 Voorwoord van de redactie 13

10 Auteurs en redacteuren 10 10 Auteurs 10 10 Redacteuren 10. 11 Voorwoord 11. 13 Voorwoord van de redactie 13 Inhoud 10 Auteurs en redacteuren 10 10 Auteurs 10 10 Redacteuren 10 11 Voorwoord 11 13 Voorwoord van de redactie 13 1 14 Introductie 14 1.1 14 Een eerste aftrap 14 1.2 15 Grote namen gingen u voor 15 2

Nadere informatie

Snurken en Slaapapnoe

Snurken en Slaapapnoe Wat is snurken en het obstructief slaapapneusyndroom? Snurken en het obstructieve slaapapneusyndroom (OSAS) worden gerekend tot de slaapafhankelijke ademhalingsstoornissen. Snurken kan hinderlijk voor

Nadere informatie

HANDLEIDING INDICATORENONTWIKKELING

HANDLEIDING INDICATORENONTWIKKELING HANDLEIDING INDICATORENONTWIKKELING VERSIE VOOR WERKGROEPLEDEN Versie juni 2013 VERANTWOORDING De handleiding indicatorenontwikkeling voor werkgroepleden is gemaakt door medewerkers van het Kennisinstituut

Nadere informatie

Indicatorenset Chirurgische behandeling van lage rug hernia en stenose. Uitvraag 2014 over verslagjaar 2013

Indicatorenset Chirurgische behandeling van lage rug hernia en stenose. Uitvraag 2014 over verslagjaar 2013 Indicatorenset Chirurgische behandeling van lage rug hernia en stenose Uitvraag 2014 over verslagjaar 2013 Definitieve versie okt. 2013 Colofon Internet: Portal voor aanlevering kwaliteitsgegevens verslagjaar

Nadere informatie

OSAS ( = obstructief slaapapneu

OSAS ( = obstructief slaapapneu OSAS ( = obstructief slaapapneu syndroom) Slaap-apneu Slaap is even belangrijk als eten en drinken. Alleen een regelmatig slaap-waakritme houdt ons op de lange duur lichamelijk en geestelijk gezond. Het

Nadere informatie

INTERNE INDICATOREN BEHORENDE BIJ DE RICHTLIJN ASPECIFIEKE LAGE RUGKLACHTEN

INTERNE INDICATOREN BEHORENDE BIJ DE RICHTLIJN ASPECIFIEKE LAGE RUGKLACHTEN INTERNE INDICATOREN BEHORENDE BIJ DE RICHTLIJN ASPECIFIEKE LAGE RUGKLACHTEN Samenstelling subwerkgroep indicatoren richtlijn Aspecifieke lage rugklachten : - Dr. P.R. Algra, Nederlandse Vereniging voor

Nadere informatie

Poli longziekten. Bezoek aan de OSAS-poli

Poli longziekten. Bezoek aan de OSAS-poli Poli longziekten Bezoek aan de OSAS-poli 1 U bent doorverwezen naar de OSAS-poli om te kijken of er bij u sprake is van OSAS. OSAS is de afkorting voor Obstructief Slaap Apneu Syndroom. In deze folder

Nadere informatie

Obstructief slaapapneusyndroom OSAS

Obstructief slaapapneusyndroom OSAS Obstructief slaapapneusyndroom OSAS Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen. Wat is het obstructief slaapapneusyndroom (OSAS)? 1 CSAS 2 Oorzaken 2 Wat zijn de verschijnselen? 3 Wat zijn

Nadere informatie

Indicatorenset Nierstenen. Uitvraag 2014 over verslagjaar 2013

Indicatorenset Nierstenen. Uitvraag 2014 over verslagjaar 2013 Indicatorenset Nierstenen Uitvraag 2014 over verslagjaar 2013 Definitieve versie okt. 2013 Colofon Internet: Portal voor aanlevering kwaliteitsgegevens verslagjaar 2013: http://ziekenhuizentransparant.nl.

Nadere informatie

gedeeltelijk geblokkeerd volledig geblokkeerd

gedeeltelijk geblokkeerd volledig geblokkeerd 1/5 Slaapcentrum Slaapapneu (OSAS) Inleiding Uw behandelend specialist heeft bij u de diagnose: Slaapapneu gesteld. Een veel voorkomende klacht bij slaapapneu is snurken en vermoeidheid. In deze folder

Nadere informatie

Indicatorenset dialyse bij nierziekten. Uitvraag 2014 over verslagjaar 2013

Indicatorenset dialyse bij nierziekten. Uitvraag 2014 over verslagjaar 2013 Indicatorenset dialyse bij nierziekten Uitvraag 2014 over verslagjaar 2013 Definitieve versie okt. 2013 1 Colofon Internet: Portal voor aanlevering kwaliteitsgegevens verslagjaar 2013: http://ziekenhuizentransparant.nl.

Nadere informatie

Mandibulair Repositie Apparaat (MRA) Bij snurken en Obstructief Slaapapneu Syndroom (OSAS)

Mandibulair Repositie Apparaat (MRA) Bij snurken en Obstructief Slaapapneu Syndroom (OSAS) Mandibulair Repositie Apparaat (MRA) Bij snurken en Obstructief Slaapapneu Syndroom (OSAS) Inleiding U heeft last van snurken of van het Obstructief Slaapapneu Syndroom (OSAS). Er zijn verschillende behandelmethoden

Nadere informatie

Slaapscopie Hoe onderzoeken en behandelen de KNO-artsen uw snurken?

Slaapscopie Hoe onderzoeken en behandelen de KNO-artsen uw snurken? Patiënteninformatie Slaapscopie Hoe onderzoeken en behandelen de KNO-artsen uw snurken? Inhoudsopgave Pagina Algemeen 4 Snurken en apneu 4 Waar komt het snurkgeluid vandaan? 5 Leefregels bij snurken 6

Nadere informatie

Leven met snurken en apneu

Leven met snurken en apneu Leven met snurken en apneu Leven met snurken en apneu Nico de Vries Piet-Heijn van Mechelen Houten 2011 2011 Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze

Nadere informatie

Indicatoren. Richtlijn urine-incontinentie voor de tweede- en derdelijnszorg. Definitief mei 2013

Indicatoren. Richtlijn urine-incontinentie voor de tweede- en derdelijnszorg. Definitief mei 2013 Indicatoren Richtlijn urine-incontinentie voor de tweede- en derdelijnszorg Definitief mei 2013 Inhoud 1. Procesbeschrijving... 3 1.1. Indicatorenwerkgroep... 3 1.2. Achtergrond over interne indicatoren...

Nadere informatie

Snurken Oorzaken en behandeling. Maatschap KNO IJsselland Ziekenhuis

Snurken Oorzaken en behandeling. Maatschap KNO IJsselland Ziekenhuis Snurken Oorzaken en behandeling Maatschap KNO IJsselland Ziekenhuis Inleiding Deze folder heeft tot doel u informatie te geven over oorzaken en behandeling van snurken. Als u recent voor deze aandoening

Nadere informatie

Aanbiedingsformulier. Algemene informatie

Aanbiedingsformulier. Algemene informatie Aanbiedingsformulier Op grond van dit aanbiedingsformulier heeft Zorginstituut Nederland getoetst of de kwaliteitsstandaard voldoet aan de criteria uit het Toetsingskader. Dit document speelt een essentiële

Nadere informatie

Vragen naar aanleiding van informatiebijeenkomsten

Vragen naar aanleiding van informatiebijeenkomsten UMC St Radboud bouwt gespecialiseerde MS-zorg af De afdeling Neurologie van het UMC St Radboud heeft besloten om de gespecialiseerde MS-zorg die we de afgelopen jaren boden af te gaan bouwen. MS zal geen

Nadere informatie

Maagoperaties bij ernstig overgewicht

Maagoperaties bij ernstig overgewicht CHIRURGIE Maagoperaties bij ernstig overgewicht BEHANDELING Maagoperaties bij ernstig overgewicht U hebt deze folder meegekregen omdat u erover denkt een maagoperatie te ondergaan om uw overgewicht te

Nadere informatie

Slaap- en snurkcentrum. Zuyderland Medisch Centrum

Slaap- en snurkcentrum. Zuyderland Medisch Centrum Slaap- en snurkcentrum Zuyderland Medisch Centrum Inleiding Mensen slapen een groot deel van hun leven. Een goede nachtrust lijkt vanzelfsprekend. Toch zijn er in Nederland naar schatting meer dan één

Nadere informatie

magazine Kansrijke klinieken extra editie november 2012 Onderzoeksrapport ApneuVereniging

magazine Kansrijke klinieken extra editie november 2012 Onderzoeksrapport ApneuVereniging apneu magazine Kansrijke klinieken resultaten van het onderzoek onder de slaapklinieken van nederland november 2012 Onderzoeksrapport ApneuVereniging drs. Piet-Heijn van Mechelen, ApneuVereniging drs.

Nadere informatie

Indicatoren Zichtbare Mondzorg Tandprothetici. Inleiding. Terugkoppeling praktijkgegevens zorginhoudelijke indicatoren

Indicatoren Zichtbare Mondzorg Tandprothetici. Inleiding. Terugkoppeling praktijkgegevens zorginhoudelijke indicatoren Indicatoren Zichtbare Mondzorg Tandprothetici Terugkoppeling praktijkgegevens zorginhoudelijke indicatoren Inleiding Zichtbare Mondzorg In de mondzorg wordt hard gewerkt aan het inzichtelijk en transparant

Nadere informatie

Obstructief Slaapapneu syndroom OSAS

Obstructief Slaapapneu syndroom OSAS Obstructief Slaapapneu syndroom OSAS 2 Inhoudsopgave Pagina 1. Wat is het Obstructief Slaapapneu Syndroom? 4 2. Oorzaken 5 3. Wat zijn de verschijnselen? 6 4. Wat zijn de gevolgen? 7 5. De behandeling

Nadere informatie

Indicatorenset Carpaletunnelsyndroom. Uitvraag 2014 over verslagjaar 2013

Indicatorenset Carpaletunnelsyndroom. Uitvraag 2014 over verslagjaar 2013 Indicatorenset Carpaletunnelsyndroom Uitvraag 2014 over verslagjaar 2013 Definitieve versie okt. 2013 1 Colofon Internet: Portal voor aanlevering kwaliteitsgegevens verslagjaar 2013: http://ziekenhuizentransparant.nl.

Nadere informatie

Indicatorenset Ziekten van Adenoïd en Tonsillen. Uitvraag 2014 over verslagjaar 2013

Indicatorenset Ziekten van Adenoïd en Tonsillen. Uitvraag 2014 over verslagjaar 2013 Indicatorenset Ziekten van Adenoïd en Tonsillen Uitvraag 2014 over verslagjaar 2013 Definitieve versie okt. 2013 Colofon Internet: Portal voor aanlevering kwaliteitsgegevens verslagjaar 2013: http://ziekenhuizentransparant.nl.

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren Bariatrische chirurgie (DATO) 2016

Factsheet Indicatoren Bariatrische chirurgie (DATO) 2016 Factsheet en Bariatrische chirurgie (DATO) 2016 Start registratie: 2014 Inclusiecriteria Inclusie De patiënten die geregistreerd dienen te worden zijn die patiënten die een chirurgische interventie ondergaan

Nadere informatie

1. Wat is de naam van het meetinstrument? (incl. versienummer of jaartal van ontwerp) Heupprothese

1. Wat is de naam van het meetinstrument? (incl. versienummer of jaartal van ontwerp) Heupprothese 1. Wat is de naam van het meetinstrument? (incl. versienummer of jaartal van ontwerp) Heupprothese Naam: Mevrouw S. de Vries Organisatie: Zorgverzekeraars Nederland Email: s.de.vries@zn.nl Telefoonnummer:

Nadere informatie

OSAS-traject. Longgeneeskunde

OSAS-traject. Longgeneeskunde OSAS-traject Longgeneeskunde Inhoudsopgave Inleiding 4 De voorbereiding 4 Programma eerste dag 5 Wat dient u mee te nemen en/of te doen? 7 Het poly(somno)grafisch onderzoek 7 Aandachtspunten 8 Neuscanule

Nadere informatie

Obstructieve Slaapapneusyndroom en Werk

Obstructieve Slaapapneusyndroom en Werk Richtlijn Advisering en begeleiding door de bedrijfsarts bij het Obstructieve Slaapapneusyndroom en Werk NVAB. Richtlijn OSAS. Utrecht, 2012 Pagina 1 Colofon NVAB, 2012 Uitgave NVAB Kwaliteitsbureau NVAB

Nadere informatie

Aanbiedingsformulier. Algemene informatie

Aanbiedingsformulier. Algemene informatie Aanbiedingsformulier Op grond van dit aanbiedingsformulier heeft Zorginstituut Nederland getoetst of de kwaliteitsstandaard voldoet aan de criteria uit het Toetsingskader. Dit document speelt een essentiële

Nadere informatie

Factsheet generieke indicatoren vaatcentrum (DAVC) A. Beschrijving Indicator

Factsheet generieke indicatoren vaatcentrum (DAVC) A. Beschrijving Indicator Factsheet generieke indicatoren vaatcentrum (DAVC) A. Beschrijving Dutch Audit Vascular Center [1.0; 20-11-2014] Registratie huidige criteria gestart: 1 januari 2013 (H&V groep arterieel vaatkeurmerk)

Nadere informatie

Indicatorenset Longontsteking. Uitvraag 2011

Indicatorenset Longontsteking. Uitvraag 2011 Indicatorenset Longontsteking Uitvraag 2011 1 Inhoudsopgave Longontsteking Overzicht indicatoren Longontsteking en invulformulier... 3 Deel 1: Zorginhoudelijke indicatoren... 8 1. Algemene informatie over

Nadere informatie

Polikliniek Keel- Neus- en Oorheelkunde

Polikliniek Keel- Neus- en Oorheelkunde Polikliniek Keel- Neus- en Oorheelkunde In overleg met uw behandelend arts heeft u een afspraak gemaakt op de polikliniek Keel- Neus- Oorheelkunde (KNO) van het Radboudumc. In deze folder informeren wij

Nadere informatie

Indicatorenset SOA. Uitvraag 2011

Indicatorenset SOA. Uitvraag 2011 Indicatorenset SOA Uitvraag 2011 1 Inhoudsopgave Overzicht indicatoren SOA en invulformulier..3 Deel 1: Zorginhoudelijke indicatoren.8 Deel 2: Klantpreferentievragen 9 1. Klantpreferentievragen SOA...

Nadere informatie

Factsheets indicatoren Voorkomen van nierinsufficiëntie bij intravasculair gebruik van jodiumhoudende contrastmiddelen.

Factsheets indicatoren Voorkomen van nierinsufficiëntie bij intravasculair gebruik van jodiumhoudende contrastmiddelen. aan Factsheets indicatoren Voorkomen van nierinsufficiëntie bij intravasculair gebruik van jodiumhoudende contrastmiddelen Publicatienummer: 2009.1901 Versiebeheer Wijzigingen 2009.1900 (okt 2009) Eerste

Nadere informatie

Het begint met vage klachten. De klachten worden vaak heel ernstig. Ergens gaat ineens een lampje branden

Het begint met vage klachten. De klachten worden vaak heel ernstig. Ergens gaat ineens een lampje branden Het begint met vage klachten De klachten worden vaak heel ernstig Ergens gaat ineens een lampje branden Veel mensen lopen rond met vage klachten. Ze zijn snel vermoeid, voelen zich niet lekker, zijn prikkelbaar.

Nadere informatie

Indicatorenset Cataract. Uitvraag 2014 over verslagjaar 2013

Indicatorenset Cataract. Uitvraag 2014 over verslagjaar 2013 Indicatorenset Cataract Uitvraag 2014 over verslagjaar 2013 Definitieve versie okt. 2013 Colofon Internet: Portal voor aanlevering kwaliteitsgegevens verslagjaar 2013: http://ziekenhuizentransparant.nl.

Nadere informatie

I n f o r m a t i e v o o r p a t i ë n t e n. Snurken en slaapapneu

I n f o r m a t i e v o o r p a t i ë n t e n. Snurken en slaapapneu I n f o r m a t i e v o o r p a t i ë n t e n Snurken en slaapapneu 3 INHOUD Wat is slaapapneu?...4 Wat is obstructieve slaapapneu en hoe ontstaat het?...5 Hoe herkent u een obstructieve slaapapneu?...7

Nadere informatie

Info. Slaap-Waakcentrum SEIN. Expertisecentrum voor epilepsie en slaapgeneeskunde

Info. Slaap-Waakcentrum SEIN. Expertisecentrum voor epilepsie en slaapgeneeskunde Info Slaap-Waakcentrum SEIN Expertisecentrum voor epilepsie en slaapgeneeskunde 1. Slaap-Waakcentrum SEIN SLAAP-waakCENTRUM Deze brochure is bedoeld om u te informeren over het Slaap-Waakcentrum van Stichting

Nadere informatie

Kinderneurologie.eu OSAS. www.kinderneurologie.eu

Kinderneurologie.eu OSAS. www.kinderneurologie.eu OSAS Wat is OSAS? OSAS is een aandoening waarbij kinderen tijdens de slaap met regelmaat even stoppen met ademhalen omdat er geen lucht meer door de keel naar de longen toe kan stromen door een tijdelijke

Nadere informatie

Onderwerpen. Slaapstoornissen. ICSD-2 hoofdcategorieën. De rol van slaapdiagnostiek in de slaapgeneeskunde. Slaap & Slaapgeneeskunde

Onderwerpen. Slaapstoornissen. ICSD-2 hoofdcategorieën. De rol van slaapdiagnostiek in de slaapgeneeskunde. Slaap & Slaapgeneeskunde Onderwerpen Basiscursus slaapgeneeskunde 24 maart 2011 De rol van slaapdiagnostiek in de slaapgeneeskunde Slaap & Slaapgeneeskunde Slaapdiagnostiek Do s en don ts. Nanny Duis, Physician Assistant Centrum

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren Bariatrische chirurgie (DATO)

Factsheet Indicatoren Bariatrische chirurgie (DATO) Factsheet en Bariatrische chirurgie (DATO) DATO 2014 [2.0.; 10102014] Registratie gestart: 1 januari 2014 Type Uitvraag over Bron Nr. indicator (jaar) 1 Aantal primaire bariatrische ingrepen per ziekenhuislocatie.

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren Melanoom (DMTR) DMTR 2015 [2015.4.ZIN besluit verwerkt; 05-11- 2015]

Factsheet Indicatoren Melanoom (DMTR) DMTR 2015 [2015.4.ZIN besluit verwerkt; 05-11- 2015] Factsheet Indicatoren Melanoom (DMTR) DMTR [.4.ZIN besluit verwerkt; 0511] Beschrijving Indicatoren Registratie gestart: Medio 2013 Naar aanleiding van eerder gemaakte afspraken vindt de behandeling van

Nadere informatie

POLIKLINIEKEN. Poliklinieken van SEIN

POLIKLINIEKEN. Poliklinieken van SEIN POLIKLINIEKEN Poliklinieken van SEIN 1. Gespecialiseerde zorg GESPECIALISEERD Welkom op de polikliniek van SEIN Naast de klinieken (in Zwolle en in Heemstede) heeft SEIN twaalf poliklinieken. Deze zijn

Nadere informatie

Snurken en het slaap-apneu syndroom

Snurken en het slaap-apneu syndroom Snurken en het slaap-apneu syndroom Algemeen Bij u is er sprake van snurken en mogelijk het obstructief slaap-apneu syndroom. In deze folder wordt u meer informatie gegeven over beide diagnosen. Snurken

Nadere informatie

Boerhaaveplein 7 4624 VT Bergen op Zoom www.obesitascentrumzuidwest.nl/contact/

Boerhaaveplein 7 4624 VT Bergen op Zoom www.obesitascentrumzuidwest.nl/contact/ Boerhaaveplein 7 4624 VT Bergen op Zoom www.obesitascentrumzuidwest.nl/contact/ Wat dacht u van een mogelijke vermindering van andere ziekten? kans op sterfte Gezondheidsrisico s Ernstig overgewicht is

Nadere informatie

Snurken en het Slaapapneusyndroom

Snurken en het Slaapapneusyndroom Slaap Waak Centrum Snurken en het Slaapapneusyndroom Afspraak op het Slaap Waak Centrum Een slaapprobleem of een slaapgerelateerd probleem heeft vaak een brede aanpak nodig. In het Slaap Waak Centrum werken

Nadere informatie

Snurken en obstructief slaapapneusyndroom (OSAS) Afdeling KNO

Snurken en obstructief slaapapneusyndroom (OSAS) Afdeling KNO Snurken en obstructief slaapapneusyndroom (OSAS) Afdeling KNO Snurken en obstructief slaapapneusyndroom (OSAS) Deze folder bevat informatie over oorzaken en behandeling van snurken en OSAS. Deze schriftelijke

Nadere informatie

Q&A Kwaliteitsvenster - Communicatie

Q&A Kwaliteitsvenster - Communicatie Q&A Kwaliteitsvenster - Communicatie Q Wat is het Kwaliteitsvenster? A Het Kwaliteitsvenster geeft patiënten op een heldere en eenduidige manier inzicht in de ziekenhuisbrede kwaliteit van zorg. Aan de

Nadere informatie

Snurken en slaapapneu. Afdeling KNO

Snurken en slaapapneu. Afdeling KNO Snurken en slaapapneu Afdeling KNO Snurken komt voor op alle leeftijden, maar op oudere leeftijd neemt het snurken toe en wordt het snurkgeluid harder. Op volwassen leeftijd snurkt ongeveer 1 op de 5 mannen

Nadere informatie

Domein Categorie Indicatorset id_bron Vraag Operationalisatie Antwoord Codering Rekenregel

Domein Categorie Indicatorset id_bron Vraag Operationalisatie Antwoord Codering Rekenregel Codering antwoorden en rekenregels Elsevier 2013 woensdag 23 oktober 2013 Domein Categorie Indicatorset id_bron Vraag Operationalisatie Antwoord Codering Rekenregel Dienstverle ning behandeltr aject Blaascarcinoom

Nadere informatie

Toezicht op de toegankelijkheid en kwaliteit van de veteranenzorg met behulp van de CQ-index

Toezicht op de toegankelijkheid en kwaliteit van de veteranenzorg met behulp van de CQ-index 110309.08/03 Toezicht op de toegankelijkheid en kwaliteit van de veteranenzorg met behulp van de CQ-index Inleiding In oktober 2007 is het Landelijk Zorgsysteem Veteranen (LZV) van start gegaan. Het LZV

Nadere informatie

Slaapstoornissen bij mensen met een verstandelijke beperking

Slaapstoornissen bij mensen met een verstandelijke beperking Slaapstoornissen bij mensen met een verstandelijke beperking Slaapproblemen komen veel voor bij mensen met een verstandelijke beperking maar ze worden vaak niet herkend. Veelal kunnen deze mensen hun slaapprobleem

Nadere informatie