Opleidingen Primair Onderwijs. Ruimte voor onderwijs

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opleidingen Primair Onderwijs. Ruimte voor onderwijs"

Transcriptie

1 Opleidingen Primair Onderwijs Ruimte voor onderwijs

2 Inhoudsopgave Rovict helpt u ruimte voor Onderwijs te scheppen! 4 ESIS webbased: goed gereedschap behoeft deskundig gebruik 6 Workshops voor bestuur en/of schoolleiding bij ESIS webbased 8 Cursussen voor een juist gebruik van ESIS webbased 10 Workshops Primair Onderwijs algemeen 12 Docenten workshops Primair Onderwijs algemeen 18 Belangstelling? 22

3 Rovict helpt u Ruimte voor Onderwijs te scheppen! Als bestuurder of schoolleider in het Primair Onderwijs worden er hoge eisen gesteld aan leiderschap en het afleggen van verantwoording. Good Governance is inmiddels een gevleugeld begrip. Het goed uitoefenen van uw functie is niet mogelijk zonder op het juiste moment over de juiste informatie te beschikken. Of het nu gaat om het sturen van de eigen organisatie of, zoals al eerder benoemd, het afleggen van verantwoording. informatievoorziening. Onze missie is Ruimte voor Onderwijs. Dat wil zeggen dat onze oplossingen er op gericht zijn om uw bedrijfsvoering te optimaliseren, de administratieve last omlaag te brengen en zoveel mogelijk tijd en geld beschikbaar te krijgen voor het primaire proces van uw organisatie: het ondersteunen van leerprocessen. Wij helpen u het functioneren van uw organisatie en de informatievoorziening te verbeteren tegen lagere kosten. 4 Rovict heeft zich gespecialiseerd in het ondersteunen van de professionals in het onderwijsveld waar het gaat om bedrijfsvoering en informatievoorziening. Enerzijds doen wij dat door systemen beschikbaar te stellen die u helpen de benodigde gegevens op te slaan en informatie te ontsluiten, anderzijds door u verschillende diensten aan te bieden die u helpen uzelf en uw organisatie verder te professionaliseren. Daarnaast bieden wij u advies bij het (her)inrichten van uw organisatie, specifiek gericht op een adequate In het Primair Onderwijs neemt onze eigen applicatie ESIS webbased een centrale plaats in binnen onderwijsorganisaties. ESIS webbased ondersteunt uw processen betreffende de leerlingadministratie, absentie, zorg en toetsing. ESIS webbased levert u bij de genoemde processen informatie waarmee u de processen binnen uw organisatie beter kunt sturen en efficiënter in kunt richten. Goed gebruik van ESIS webbased binnen uw organisatie is dus van groot belang. Het belang van een goede

4 leerlingadministratie is eveneens groot, omdat de bekostiging van uw onderwijs daarvan afhankelijk is. In deze brochure presenteren wij u ons opleidingsaanbod. Daarbij maken wij onderscheid tussen de opleidingen die gericht zijn op een zo goed mogelijk gebruik van ESIS webbased en opleidingen die een breder doel dienen. Binnen de opleidingen bij ESIS webbased onderscheiden wij workshops en cursussen. De workshops kennen een zeer interactief karakter en een actieve inbreng van de deelnemers. Doelstelling is dat u binnen de workshop onder deskundige begeleiding nadenkt over de inrichting van uw organisatie voor die processen waarbij ESIS een rol speelt en dat u de sturingsmogelijkheden van ESIS webbased beter leert benutten. Daarnaast bieden wij cursussen aan die de gebruiker helpen ESIS webbased op de juiste wijze te gebruiken. Ook tijdens de cursussen gaan de deelnemers actief aan de slag, zij het daar aan de hand van concrete oefeningen. Naast deze twee op het gebruik en de toepassing van ESIS webbased gerichte opleidingen kennen wij nog een derde soort opleidingen. Dit betreft workshops die gericht zijn op bredere thema s als kwaliteitszorg, leiderschap, ICT, etc. Deze workshops hebben allemaal dezelfde opbouw waarin theorie en praktijk worden geïntegreerd. De ervaring van de deelnemers wordt nadrukkelijk binnen de workshop betrokken en u leert zo ook van elkaar.

5 ESIS webbased: goed gereedschap behoeft deskundig gebruik 6 Het wekt wellicht enige verbazing dat we tegen de lezer uit het onderwijsveld beginnen over de noodzaak van goed en dus passend onderwijs. In relatie tot het goed gebruik van ons systeem ESIS webbased menen we echter voldoende aanleiding te vinden om aandacht te besteden aan deskundigheidsbevordering. We zullen eerst iets meer over ESIS webbased vertellen. ESIS webbased is ontwikkeld met het oog op de toekomst, zowel technisch als functioneel. Het systeem is daarom webbased gemaakt en kan op een centrale plek worden gehost voor alle bij het bestuur betrokken scholen. Het vernieuwde systeem is daarbij gebruiksvriendelijk en biedt meer mogelijkheden dan voorheen. Functioneel gezien is ESIS webbased als het ware in twee richtingen opgerekt. Enerzijds is ESIS webbased nog veel beter dan voorheen geschikt voor het gebruik in de klas, anderzijds kan ESIS webbased nu ook gebruikt worden op bovenschools niveau en om de samenwerking tussen scholen te ondersteunen. Met ESIS webbased ontstaan daardoor vele nieuwe gebruiksmogelijkheden. ESIS webbased ondersteunt de leerlingadministratie, het bijhouden van absenties, het zorgproces, het vastleggen van toetsresultaten en het volgen van leerlingen in hun ontwikkeling. Deze processen kunnen zowel op school- als op bovenschools niveau worden ingericht en ondersteund met rapportages. Om de genoemde mogelijkheden zo goed mogelijk te benutten, bieden we de scholen en besturen verschillende vormen van ondersteuning waaronder de in deze brochure beschreven opleidingen. De opleidingen zijn steeds op bepaalde doelgroepen binnen de schoolorganisatie gericht. Totaaloverzicht workshops en cursussen ESIS webbased voor doelgroepen:

6 Naam Bovenschoolse directie/management Schoolleiding Administratie Groepsleerkracht Intern Begeleider Applicatiebeheerder Workshops Implementatie ESIS webbased x x Managementinformatie ESIS webbased x x Inschrijving en bekostiging ESIS webbased x x ESIS webbased voor Intern Begeleiders x Toetsanalyse ESIS webbased x Cursussen ESIS-A webbased (x) x x (x) PGN-scan 2 ESIS webbased x x Aansluiting IB-Groep ESIS webbased (x) x x MijnESIS webbased x ESIS-B webbased (x) (x) x (x) Applicatiebeheer ESIS webbased x (x) wil zeggen dat deze cursus voor de betreffende doelgroep mogelijk interessant is ter oriëntatie op een specifiek deel van de functionaliteit in ESIS webbased.

7 Workshops voor bestuur en/of schoolleiding bij ESIS webbased 8 Voor het bestuur en de schoolleiding is er een reeks workshops ontwikkeld, die enerzijds zicht geven op de mogelijkheden van ESIS webbased en anderzijds gericht zijn op het realiseren van een zo goed mogelijke aansluiting tussen de processen in uw organisatie en de inrichting en het gebruik van ESIS webbased. Workshop implementatie ESIS webbased (1 dag): π Oriëntatie op de eigenschappen/ mogelijkheden van ESIS webbased; π Overzicht van de activiteiten tijdens de overstap en implementatie; π Waar wilt u op sturen? π Wat is de consequentie van de sturingsbehoefte op de inrichting van relevante processen en ESIS webbased? π Maken van concrete afspraken als basis voor een op te stellen plan van aanpak bij de implementatie van ESIS webbased. Workshop managementinformatie ESIS webbased (0,5 dag): π Oriëntatie op de eigenschappen/ mogelijkheden van ESIS webbased; π Waar wilt u op sturen? π Op welke wijze kan ESIS webbased u de informatie geven die u nodig heeft om te kunnen sturen? π Hoe interpreteert u de standaardoverzichten die ESIS webbased u biedt? π Op welke punten dient u de onderliggende processen en/of de inrichting van ESIS webbased aan te passen op basis van uw informatiebehoefte? π Maken van werkafspraken over de implementatie van genomen besluiten en nog te nemen besluiten. Workshop inschrijving en bekostiging ESIS webbased (0,5 dag): π Oriëntatie op ESIS-A webbased, de leerlingadministratie; π Oriëntatie op de relatie tussen inschrijving en bekostiging;

8 π De impact van het BSN en BRON; π Hoe is uw inschrijfproces nu georganiseerd en vastgelegd? π Welke mogelijkheden biedt ESIS webbased om de organisatie van het inschrijfproces te verbeteren? π Welke aanpassingen zijn op uw organisatie van toepassing en zinvol? π Maken van werkafspraken over de implementatie van genomen besluiten en nog te nemen besluiten. Workshop ESIS webbased voor IB-ers (evt. samen met schoolleiding) (0,5 dag): π Oriëntatie op ESIS-B webbased; π Wat zijn de ambities ten aanzien van Toetsing en Zorg? π Wat zijn de consequenties van de ambities van de organisatie op de inrichting van ESIS-B webbased en de taakverdeling binnen of tussen de scholen? π Welke fasering wilt u aanhouden? π Maken van werkafspraken over de implementatie van genomen besluiten en nog te nemen besluiten. Workshop Toetsanalyse ESIS webbased voor IB- ers (0,5 dag): π Maken van overzichten en grafieken (waaronder trendanalyses en dwarsdoorsneden) op leerling-, groeps- en schoolniveau; π Analyseren van overzichten en grafieken (op alle niveaus); π Opstellen van een verbetercyclus op basis van analyses; π Reflectie op taken en verantwoordelijkheden IB-er, groepsleerkracht en directie; π Maken van werkafspraken over de implementatie van genomen besluiten en nog te nemen besluiten. De workshops worden altijd op locatie en op maat verzorgd.

9 Cursussen voor een juist gebruik van ESIS webbased (per doelgroep) 10 Vervolgens kennen we een aantal opleidingen dat zich toespitst op een juist gebruik van ESIS webbased. Deze opleidingen hebben het karakter van een cursus en zijn dus gericht op het operationele gebruik van ESIS webbased. Na afloop van de cursus zijn de deelnemers in staat om het betreffende deel van de functionaliteit van ESIS webbased op de juiste wijze te gebruiken. Uiteraard is het noodzakelijk dat het eenmaal geleerde daarna in de praktijk wordt toegepast, zodat het als het ware in de vingers komt. Zoals bij zoveel vaardigheden zal het geleerde anders snel vergeten worden. De cursussen worden onderstaand per doelgroep vermeld. Cursussen voor schoolleiding en/of administratie ESIS-A webbased (1 dag): π Structuur ESIS webbased; π Leerlingadministratie; π Groepsindeling; π Overzichten en exports; π Leerlingtelling; π Absentie; π Jaarovergang; π PGN-scan2; π Aansluiting IB-Groep. PGN-scan 2 ESIS webbased (0,5 dag): π Wet op het onderwijsnummer (WON); π Invoeringstraject en fasering; π PGN-scan2; π Voorbereiding; π Gegevensuitwisseling; π Uitvoering; π Extra rapportages.

10 Aansluiting IB-Groep ESIS webbased (0,5 dag): π Wet op het Onderwijsnummer (WON); π Invoeringstraject en fasering; π Aansluiting IB-Groep; π Voorbereiding; π Gegevensuitwisseling; π Uitvoering. Cursus voor groepsleerkrachten MijnESIS webbased (1 dag): π Structuur ESIS webbased; π Toetsen: Invoer; - Overzichten; - Didactische leeftijd. π Toetsresultaten invoeren/wijzigen; π Dossier: registraties maken; π Absentie invoeren; π Overzichten; π Leerlingdossier en overzichtpagina. Cursus voor IB-ers Cursussen voor applicatiebeheerders ESIS-B webbased (1 dag): Applicatiebeheer ESIS webbased (1 dag): π Structuur ESIS webbased; π Structuur ESIS webbased; π Toetsen: Invoer; π Licentiebeheer; - Overzichten; π Inrichting basisstructuur; - Didactische leeftijd. π Onderwijsstructuur; π Onderhoud toetsen; π Jaarovergang; π Registraties en Handelingsplannen; π Gebruikers, medewerkers en rollen/ π Leerlingdossier en Overzichtpagina; rechten; π Dossierindeling maken. π Gebruikerstabellen, opschoonfunctie en vrije velden; π Vrije overzichten; π Beveiliging; π Instellingen; π Help. De cursussen worden middels open inschrijving aangeboden, maar kunnen desgewenst ook op locatie worden verzorgd. In het laatste geval wordt de cursus op uw maat toegesneden. 11

11 Workshops Primair Onderwijs algemeen Het primair onderwijs is meer dan ooit in beweging. Schaalvergroting, lumpsum, toenemende impact van de onderwijsconsument, deregulering en autonomievergroting, een greep uit recente veranderingen, die door de schoolleiding adequaat gemanaged moeten worden. Dit vraagt van de schoolleiding van de toekomst dat hij meester is op vele wapens. Zo is de consequentie van autonomievergroting, dat de scholen volledig verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van het onderwijs. Omdat de zorg voor kwaliteit essentieel is voor de continuïteit van de organisatie zal het management van de school hoge prioriteit geven aan de ontwikkeling van een praktisch bruikbaar kwaliteitssysteem. Uiteraard werkt de schoolleiding niet alleen aan de kwaliteit van het onderwijs, maar doet hij dat met het gehele team. Dat gaat echter niet vanzelf en doet een groot appel op de leiderschapskwaliteiten van de schoolleider, van wie bovendien verwacht wordt processen doelmatig aan te sturen. Hiervoor is ICT een absolute voorwaarde. Zo ondersteunt ICT de administratieve organisatie van de scholen. Het is meer dan ooit van belang die op orde te hebben, immers, PO- en WEC-scholen zijn verplicht het persoonsgebonden nummer (PGN) in te voeren. Uw bekostiging is hierop gebaseerd. Een goede voorbereiding op deze verandering vraagt om adequate antwoorden op relevante vragen. 12 Een belangrijk fundament onder kwaliteitsdenken is klantgerichtheid. In het bedrijfsleven is er een sterk causaal verband tussen de verwachtingen en wensen van de klant en het voortbestaan van het bedrijf. In essentie is de situatie in het onderwijs niet anders. Rovict biedt zes workshops aan waarin de schoolleider kennis en vaardigheden worden aangereikt om bovengenoemde uitdagende taken als leider en manager bedrijfsmatig en resultaatgericht uit te kunnen voeren. Deze workshops hangen onderling samen, maar

12 kunnen ook als op zichzelf staande workshops worden gevolgd. Bij het bepalen van de inhoud van de workshops is er bewust voor gekozen ervaringen uit andere maatschappelijke sectoren te betrekken. Het aanbod sluit zoveel mogelijk aan bij de alledaagse praktijk van de deelnemers en heeft mede om die reden een interactief karakter. De workshops nemen een dagdeel in beslag. Het tijdstip en de locatie worden in overleg met u gepland. De reeks workshops die door ons wordt aangeboden, vormt een aantrekkelijke mogelijkheid om binnen uw bestuur een aantal relevante en actuele thema s op de agenda te zetten. Wij voorzien u en uw collega s van de benodigde theoretische achtergronden en begeleiden u tijdens de workshop waar u actief met de theorie aan de slag gaat. Wij betrekken daarbij de concrete context van de deelnemers. De workshop wordt afgesloten met een reflectie op het interactieve deel en theoretische verdieping. Workshops: π Kwaliteitszorg; π Leiderschap; π Klantgericht werken; π Doelmatige sturing; π ICT in het Primair Onderwijs; π Persoonsgebonden nummer en uw bedrijfsvoering/ administratieve organisatie. Inhoud van de workshops Kwaliteitszorg Het realiseren van goede kwaliteit mag geen toeval zijn. Sterker nog, de zorg voor kwaliteit is cruciaal voor de continuïteit van de organisatie. Belanghebbenden mogen dus van scholen verwachten dat zij systematisch en doelgericht de kwaliteit van hun onderwijs bewaken en waar nodig verbeteren en ontwikkelen. Dat betekent onder meer: goed weten wat je wilt bereiken, vervolgens de noodzakelijke acties uitvoeren en op een professionele wijze bepalen 13

13 Workshops Primair Onderwijs algemeen 14 of bereikt is wat de school wilde bereiken. Hierop gaat deze workshop nader in en komen de volgende onderwerpen aan de orde: π wat is eigenlijk kwaliteit en waarom zorgen hierover? π wat is kwaliteitszorg, voor wie is het en wat zijn de belangrijkste uitgangspunten? π wat zijn de kenmerken van een goed systeem van kwaliteitszorg? π wat zijn mogelijke aanleidingen voor kwaliteitsverbetering en hoe kom je tot een cyclische en resultaatgerichte aanpak? π hoe maak je gebruik van modellen en instrumenten? π hoe kun je starten met kwaliteitszorg en wat is de rol van het management? Leiderschap Tot een aantal jaren geleden bevond het primair onderwijs zich in een betrekkelijk stabiele omgeving. Maar vanaf de negentiger jaren tot nu toe komt deze onderwijssector steeds meer in beweging: samenwerkingsverbanden, fusies, schaalvergroting, bovenschools management, lumpsum, meer specialisaties, meer differentiatie, nieuwe taken en functies, enz. Al deze ontwikkelingen hebben grote consequenties voor het management van de scholen. De positie van de schoolleider wordt cruciaal en wint aan invloed. De functie wordt niet alleen boeiender maar ook complexer. Bovendien roept een meer resultaatgerichte aanpak en het streven naar een professionele cultuur niet zelden weerstanden op bij die professionals, die menen recht te hebben op een vrijwel onbeperkte autonomie. De kwaliteit van de school wordt steeds meer afhankelijk van de kwaliteit van het leiderschap van de schoolleider. Leiderschap staat in deze workshop dan ook centraal. Hierbij komen de volgende onderwerpen aan de orde: π school-in-verandering vraagt om leiderschap, maar wat is leiderschap eigenlijk? π is leiderschap hetzelfde als management?

14 π vormen van leiderschap en leiderschapsstijlen; π typologieën en rollen van (school)leiders; π de positionering van leiderschap en management binnen een model voor organisatieontwikkeling; π het onderwijs is sterk in beweging, wat vraagt om verandermanagement. Klantgericht werken In tegenstelling tot bijvoorbeeld de commerciële sector is het in het (primaire) onderwijsveld nog niet zo gebruikelijk te denken en te handelen in termen van klanten of belanghebbenden. Kennelijk voelt men de noodzaak tot meer klantgerichtheid minder. Als je school bijvoorbeeld enigszins gunstig is gelegen in de wijk leverde dat tot voor kort op zichzelf al behoorlijk wat klanten op. Inmiddels blijkt dat de aantrekkingskracht van scholen ook en steeds vaker wordt bepaald door de wijze waarop de school omgaat met haar klanten, hun wensen, ideeën en eventuele klachten. Ook basisscholen zullen meer marktgericht moeten denken en handelen. Maar hoe doe je dat? Het antwoord op deze vraag staat in deze workshop centraal. Hierbij komen de volgende onderwerpen aan de orde: π wat verstaan we onder marketing en wat betekent dat voor de school? π hoe vertaal je marketing naar klantgericht werken? π wat is klantgericht werken en hoe vertaal je het naar de eigen organisatie? π wie zijn je klanten en hoe stel je vast wat ze willen? π welke factoren beïnvloeden de klantgerichtheid van scholen? π hoe maak je een plan voor klantgerichtheid? Doelmatige sturing Het primair onderwijs was tot een aantal jaren geleden zowel inhoudelijk als organisatorisch vrij statisch en overzichtelijk. Het primaire proces werd voor een belangrijk deel bepaald door centrale wet- en regelgeving. Daarnaast werd veel overgelaten aan de 15

15 Workshops Primair Onderwijs algemeen 16 professionaliteit van de individuele leerkracht. Van gerichte aansturing van processen was veel minder sprake. Het streven naar een doelmatige sturing is een belangrijk cultuurkenmerk van de basisschool. De praktijk blijkt echter weerbarstig. Centraal in deze workshop staat de vraag hoe je primaire en ondersteunende processen het best kunt aansturen en welke hulpmiddelen je hierbij ten dienste staan. Hierbij komen de volgende onderwerpen aan de orde: π waarom sturing en hoe doe je dat? π uitgangspunten bij sturing; π welke hulpmiddelen heb je bij sturing nodig? π kenmerken van een effectieve en efficiënte school; π effectieve inzet van personele en materiële middelen; π effectief leiding geven; π effectiviteit en efficiency van secundaire processen. ICT in het primair onderwijs ICT is niet meer weg te denken uit onze samenleving en dat geldt ook voor het primair onderwijs. Ogenschijnlijk is ICT een eenduidig begrip maar beter kijken maakt al snel duidelijk dat ICT op diverse terreinen binnen het primair onderwijs een verschillende betekenis heeft. Een fysieke technische omgeving van apparaten en netwerken moet in de lucht worden gehouden, leren wordt in toenemende mate ondersteund door ICT, een kantooromgeving zonder tekstverwerking, spreadsheets en internet is ondenkbaar, ondersteunende processen kunnen niet meer worden uitgevoerd zonder systemen die belangrijke functies daarbij uitvoeren en voor managementinformatie geldt hetzelfde. Echter, hoe zorgen we ervoor dat dit allemaal in samenhang met een hoge mate van betrouwbaarheid en tegen acceptabele kosten beschikbaar is? Hierbij komen de volgende onderwerpen aan de orde: π wat is een informatiearchitectuur en waarom is dat belangrijk? π ontwerpen, inrichten en beheren;

16 π hoe zorgt u voor een stabiele ICT-infrastructuur? π wie is verantwoordelijk voor de ICT-infrastructuur? π ICT en leren; π zelf doen of uitbesteden; π informatiemanagement; π de inhoud van een ICT-beleidsplan. Persoonsgebonden nummer en uw bedrijfsvoering / administratieve organisatie De bekostiging van uw school of scholen is afhankelijk van het voeren van een juiste administratie. Een enkele wijziging of aanvulling in de verplichte gegevens betekent binnen twee weken digitaal uitwisselen met de IB-groep. Het wordt steeds belangrijker dat u uw administratieve organisatie en alle procedures, die hier mee samenhangen, op orde hebt en dat administratieve rompslomp met veel tijdverlies wordt voorkomen. De centrale vraag hierbij is: Wie (functionaris) mag Wat (welke gegevens), Waarom, Wanneer en Waarmee (met welke hulpmiddelen) bewerken en Waarheen gaan die gegevens? Deze workshop geeft u hiervoor handreikingen. Daarnaast komen ervaringen uit andere onderwijsdomeinen aan de orde en de vraag welke meerwaarde samenwerking tussen scholen op dit gebied op kan leveren. Hierbij komen de volgende onderwerpen aan de orde: π inrichten leerlingenadministratie; π wie is waarvoor verantwoordelijk? π heeft u de juiste formulieren? π procedures / werkinstructies; π ervaringen in andere onderwijsdomeinen; π samenwerking binnen het bestuur; π informatie-uitwisseling. 17

17 Docenten workshops Primair Onderwijs algemeen V.l.n.r. Rob Risseeuw, Gea de Hoop, Enst-Jan Heuseveldt, Edvard Houtkoop, Joost van Dijck en Ko Groen 18

18 Rob Risseeuw Directeur Rovict, econoom, werkte ruim 20 jaar voor het internationale bedrijfsleven en is sinds 1992 intensief betrokken bij de professionalisering van het onderwijs. Was interim faculteitsdirecteur en interim directeur ICT in het HBO, interim directeur Educatie in het BVE, voerde een groot aantal adviesopdrachten uit in het HBO, BVE, en VO en was betrokken bij diverse managementopleidingen binnen het onderwijs. Gea de Hoop Consultant bij Rovict, bedrijfskundige, werkzaam geweest in verschillende verkoop- en marketingfuncties in zowel internationale als lokale organisaties. Ervaring opgedaan in het buitenland met ICT. Een 10-tal jaren bestuurlijk werk verricht binnen het onderwijs en de overheid, onder meer als wethouder voor onderwijs, sociale zaken en sport. Bij Rovict betrokken bij de kwaliteitszorg in het primair onderwijs en de invoering van het persoonsgebonden nummer (PGN). Ernst-Jan Heuseveldt Adjunct directeur Rovict. Na te zijn opgeleid als ingenieur en bedrijfskundige werkzaam in de ICT sector. Sinds elf jaar werkzaam bij Rovict en gespecialiseerd in de domeinen ICT, informatiesystemen en bedrijfsvoering. Daarin actief als projectmanager en adviseur waarbij de nadruk ligt op het verbeteren van de organisatie middels het doorvoeren van veranderingsprocessen op deze domeinen. Edvard Houtkoop Manager consultancy Rovict, bewegingswetenschapper en informatiemanager, werkte ruim 20 jaar in het HBO als docent, onderwijsontwikkelaar en opleidingsmanager. Sinds zeven jaar werkzaam bij Rovict, waar hij vele verschillende adviesopdrachten 19

19 Docenten 20 voor onderwijsinstellingen binnen alle domeinen heeft vervuld. Zijn specifieke deskundigheid bevindt zich op de domeinen: informatiemanagement, kwaliteitszorg, digitaal ondersteund leren (ELO), onderwijsontwikkeling en studievoortgang. Joost van Dijck Psycholoog en sinds 1997 consultant met specifieke deskundigheden in het PO. Is werkzaam geweest in de Amsterdamse onderwijsbegeleidingsdienst en was van daaruit betrokken bij de invoering van ICT in het basisonderwijs. Speelde een belangrijke rol bij de keuze en implementatie van software voor leerlingregistratie en leerlingvolgsysteem in zowel grootstedelijke gebieden als in een kleinschalige omgeving. Als Rovict-consultant vooral gericht op het bevorderen van uitwisseling van gegevens tussen systemen in de onderwijsketen: DOD, PGN, Monitorprojecten, Onderwijskundig rapport, RVC, REC. Ko Groen Is vele jaren werkzaam geweest bij de onderwijsinspectie, eerst als inspecteur, later als leidinggevende in verschillende kantoren. Van 2000 tot 2002 gaf hij leiding aan de uitvoering van een ingrijpende reorganisatie van de Inspectie van het Onderwijs, met als belangrijkste doel een meer bedrijfsmatige, resultaatgerichte aanpak. Begon als leraar in het basisonderwijs en is daarna een aantal jaren werkzaam geweest in een onderwijsbegeleidingsdienst, eerst als schoolbegeleider en later als leidinggevende. Is vanaf 2005 verbonden aan Rovict en voert uiteenlopende en afwisselende opdrachten uit. Dorinne Mouw Consultant bij Rovict. Bedrijfseconome, werkte 12 jaar in het bedrijfsleven. Heeft brede ervaring opgedaan op het gebied van financiën, marketing en verandermanagement. Voerde opdrachten uit m.b.t. het inrichten, aansturen en veranderen van onder

20 steunende processen, verzorgde de communicatie van een nieuw e-learning product en gaf leiding aan een back-office. Heeft bestuurlijke ervaring in het onderwijs. Vanaf januari 2007 is zij werkzaam bij Rovict en zij werkt aan verschillende projecten. 21

21 Belangstelling? Heeft u belangstelling om gebruik te maken van ons aanbod cursussen en workshops? Indien u zich in wilt schrijven voor een cursus op basis van open inschrijving, dan kunt u dat via onze website doen. Daar treft u de geplande cursussen op onze locaties aan en kunt u zich online inschrijven. U gaat naar onze website: www. rovict.nl en dan via Opleidingen en bijeenkomsten naar cursussen. Wilt u een cursus of workshop op locatie organiseren, dan kunt u contact opnemen met onze commerciële binnendienst door te bellen naar telefoonnummer of door een mailtje te sturen naar 22

22 Rovict Meesters in onderwijslogistiek Rovict B.V. Nieuweweg GC Soest Postbus AJ Soest Tel: Fax:

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie Studiegids Associate degree- en Bacheloropleiding Management van Informatie 1 1 Inleiding... 4 2 Wie, wat, waar en waarom... 6 Wie zijn wij... 6 Waarom... 6 Wat bieden wij... 6 Waar... 6 3 De opleiding

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

Eerst kiezen, dan delen. Sturen met zorg. Financieel management in samenwerkingsverbanden passend onderwijs

Eerst kiezen, dan delen. Sturen met zorg. Financieel management in samenwerkingsverbanden passend onderwijs Eerst kiezen, dan delen Sturen met zorg Financieel management in samenwerkingsverbanden passend onderwijs Sturen met zorg Financieel management in samenwerkingsverbanden passend onderwijs 2 sturen met

Nadere informatie

OPLEIDING SCHOOLLEIDER 2015-2016. Basisbekwaam / Vakbekwaam. 4e leergang

OPLEIDING SCHOOLLEIDER 2015-2016. Basisbekwaam / Vakbekwaam. 4e leergang OPLEIDING SCHOOLLEIDER Basisbekwaam / Vakbekwaam 2015-2016 4e leergang Voorwoord Scholen worden steeds grotere en complexere organisaties. De taken van het management in deze scholen worden daardoor ingewikkelder

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur?

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT PO VO Hoe besturen borgen Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? Simone Kessels Tessa de With Mmv: Barbara de Boer, Gert-Jan Bos

Nadere informatie

Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO

Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO Stand van zaken ict infrastructuur en verwachtingen over ontwikkelingen Kennisnet, juli 2014 1 Inhoud INLEIDING EN DOEL...

Nadere informatie

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs 2 toezicht houden onder de loep Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen

Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen januari 2015 Riemer Kemper Wietske Zevering Sanneke Zegwaard Inhoud 1. Inleiding op de professionaliseringsthema s... 3 2. Omgaan met verschillen... 5

Nadere informatie

Een brug naar gebalanceerde beheersing

Een brug naar gebalanceerde beheersing Een brug naar gebalanceerde beheersing Door: Peter Hartog en Ron Ghijssen. Inleiding Beheersing, risicomanagement, transparantie en verantwoording zijn in de gezondheidszorg inmiddels bekende begrippen.

Nadere informatie

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk belasting belastbaarheid Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk: Factor tijd Roostermanagement Activiteitenanalyse Resultaatgericht

Nadere informatie

Kwaliteit in Kaart. Werkwijze en achtergronden. Kwaliteit in kaart is een complete aanpak kwaliteitszorg voor het onderwijs.

Kwaliteit in Kaart. Werkwijze en achtergronden. Kwaliteit in kaart is een complete aanpak kwaliteitszorg voor het onderwijs. Kwaliteit in Kaart Werkwijze en achtergronden Kwaliteit in kaart is een complete aanpak kwaliteitszorg voor het onderwijs. Peter Theunis Edux onderwijsadviseurs Kwaliteit in Kaart Werkwijze en achtergronden

Nadere informatie

Kbs De Triangel, Nijverdal Schoolondernemingsplan 2011 2015 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 5 Inleiding... 5 Schematische weergave schoolondernemingsplan. 7 2. STRATEGISCH DEEL... 8 Strategische doelen...

Nadere informatie

B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e

B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e Schoolgids B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e Woord vooraf Met veel plezier presenteren wij u onze schoolgids. U vindt hierin praktische informatie, maar ook achtergronden

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

Reader: Tekort Schoolleiders in het primair onderwijs

Reader: Tekort Schoolleiders in het primair onderwijs Reader: Tekort Schoolleiders in het primair onderwijs SBO, november 2009 Schoolleiders in het primair onderwijs de cijfers... 2 Convenant professionalisering: Professionalisering directeuren basisonderwijs...

Nadere informatie

POLITIEACADEMIE. Studiewijzer. Operationeel Leidinggevende Leergang Recherche (OLL-R)

POLITIEACADEMIE. Studiewijzer. Operationeel Leidinggevende Leergang Recherche (OLL-R) POLITIEACADEMIE Studiewijzer Operationeel Leidinggevende Leergang Recherche (OLL-R) Studiewijzer Operationeel Leidinggevende Leergang Recherche (OLL-R) Voorwoord Voor u ligt de studiewijzer van de Operationeel

Nadere informatie

Startende docenten. Resultaten van een onderzoek naar de professionalisering van startende docenten in het hbo.

Startende docenten. Resultaten van een onderzoek naar de professionalisering van startende docenten in het hbo. Startende docenten Resultaten van een onderzoek naar de professionalisering van startende docenten in het hbo. Voorwoord In het hbo is er sprake van een sterke vergrijzing van het onderwijspersoneel. Hierdoor

Nadere informatie

Opleidingsoverzicht. Primair. Maak uw keuze uit:

Opleidingsoverzicht. Primair. Maak uw keuze uit: Opleidingsoverzicht Primair Najaar 2015 Onderwijs Maak uw keuze uit: Rekencoördinator Anti-pestcoördinator Talentbegeleider Intern Begeleider Onderwijskundig (e-)learning Ontwerper Strategisch Onderwijskundig

Nadere informatie

SLIMMER VERBINDEN Informatie Beleidsplan 2013-2016

SLIMMER VERBINDEN Informatie Beleidsplan 2013-2016 SLIMMER VERBINDEN Informatie Beleidsplan 2013-2016 Vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders d.d. 11 maart 2013 Maart 2013 versie 0.13 Samenvatting Het informatiebeleid 2013-2016 De

Nadere informatie

Zorgplan. Inhoudsopgave

Zorgplan. Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 2 2. Visie/missie/doelen van de Dr. Schaepmanstichting pag. 3 t/m 5 3. Uitwerking voor de Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma pag. 6 4. 1-zorgroute als zorgstructuur pag.

Nadere informatie

Didactische Technologie

Didactische Technologie Didactische Technologie Peter Lakeman, Jetske Vleugel, Jaap Wilmink HvA DOO Mens en Technologie Leerjaar 3, 2012 2013 Modules Voorwoord 1 Digitaliseren van lesstof 2 Technologie in het onderwijs 3 Digitale

Nadere informatie

Coöperatief leren doe je samen

Coöperatief leren doe je samen Coöperatief leren doe je samen 2015 1 2 www.cooperatieacademie.nl Voorwoord NCR Coöperatie Academie: investeren in bestuurlijke kwaliteit is investeren in de coöperatie De omgeving waarin coöperaties zich

Nadere informatie

School for. Leadership. Professionaliseringsgids 2011/2012. Kader Primair. Nieuwe website! www.avspifo.nl. trainingen opleidingen maatwerk

School for. Leadership. Professionaliseringsgids 2011/2012. Kader Primair. Nieuwe website! www.avspifo.nl. trainingen opleidingen maatwerk Kader Primair AVS Professionaliserings- en Innovatiecentrum Funderend Onderwijs Professionaliseringsgids 2011/2012 trainingen opleidingen maatwerk Nieuwe website! www.avspifo.nl School for Leadership Jaargang

Nadere informatie

Het teamperspectief. Informatie voor teams in het mbo

Het teamperspectief. Informatie voor teams in het mbo Het teamperspectief Informatie voor teams in het mbo Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Teamverantwoordelijkheid en informatiebehoefte 6 3 Generieke informatie voor operationeel sturen en verantwoorden 8 4

Nadere informatie

Carante Groep. in 2011

Carante Groep. in 2011 Carante Groep in 2011 1 VOORWOORD De dynamiek en ontwikkelingen in de wereld om ons heen vragen van organisaties in de care sector een permanente alertheid, hoge kwaliteitsstandaards en professionaliteit.

Nadere informatie

Ritsen vanaf hier. Over leren en innoveren. Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs

Ritsen vanaf hier. Over leren en innoveren. Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs 3 Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs Ria Timmermans, Emerance Uytendaal, Daniëlle Verschuren en Nora Booij Ritsen vanaf hier Over leren en innoveren Ritsen vanaf hier Over leren en innoveren

Nadere informatie

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs White Paper In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs Een sociaal intranet op basis van SharePoint moet goed worden voorbereid. Uiteindelijk zullen er een groot

Nadere informatie

Werken op dezelfde golflengte

Werken op dezelfde golflengte Onderwijsprofessionals kiezen steeds vaker voor onderzoek om beter inzicht te krijgen in hun onderwijspraktijk. Vaak blijven de onderzoeksresultaten echter nog beperkt tot de school in kwestie. De ontwikkel-

Nadere informatie