Federale overheidsmaatregelen voor eenoudergezinnen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Federale overheidsmaatregelen voor eenoudergezinnen"

Transcriptie

1 Bijlage Federale overheidsmaatregelen voor eenoudergezinnen Geel: specifieke maatregelen voor eenoudergezinnen Blauw: maatregelen voor een persoon met gezinslast (waartoe ook eenoudergezinnen behoren), voor wezen met of zonder ouder, voor weduwen/weduwnaars die eventueel kinderen te hebben. Inhoud 1. Sociale zekerheid Inkomensaanvullende uitkeringen Gezinsbijslagen Terugbetaling van ziektekosten Vervangingsinkomens Ziekte-uitkeringen 6 Bedragen van ziekte- en invaliditeitsuitkeringen voor werknemers Bedragen van ziekte- en invaliditeitsuitkeringen voor zelfstandigen Uitkeringen bij arbeidsongevallen Werkloosheidsuitkeringen Pensioenen (wettelijke) 8 Overlevingspensioen Toegelaten beroepsarbeid gepensioneerde werknemers en zelfstandigen Onderbrekingsuitkeringen/combinatie beroeps- en gezinsleven 9 Loopbaanonderbreking/tijdskrediet 1/5 de privé-sector Loopbaanonderbreking/ouderschapsverlof Loopbaanonderbreking in het kader van medische bijstand Palliatieve zorg 2. Sociale bescherming/bijstand Leefloon Inkomensgarantie voor ouderen Tegemoetkoming aan personen met een handicap Inkomstenbelasting Belastingvoordeel voor kinderen ten Belasting op de onderhoudsuitkeringen die je als ex-wettelijk samenwonende partner of als ex-huwelijkspartner voor jezelf of je kinderen ontvangt Dienst voor alimentatievordering Huisvesting en energie Verwarmingstoelage Huurwaarborgen Geplande Werkgelegenheidsmaatregelen Werkhervattingspremie voor eenoudergezinnen Dienstencheques voor eenoudergezinnen Versterking van het ouderschapsverlof Opstart van de operatie Alleenstaande vrouwen met kinderen beter bijstaan" 15

2 1. Sociale zekerheid (bedragen uitkeringen maart 2009) 1.1. Inkomensaanvullende uitkeringen Gezinsbijslagen Werknemers Basiskinderbijslag Bron: Kinderbijslag Per maand in euro 1 ste kind 83,40 2 de kind 154,33 3 de en volgende kinderen 230,42 Sinds 1 januari 2009, geldt het ook voor alle gehandicapten die vóór 1 juli 1966 geboren zijn. Kinderbijslag voor wezen (art. 50bis, KBW) per weeskind 320,40 Het weeskind waarvan de overlevende ouder hertrouwd is of een huishouden heeft gevormd, geniet de gewone kinderbijslag. Bijzondere bijslag voor kinderen geplaatst in een gezin (art. 70ter, KBW) Per geplaatst kind 55,96 Toeslagen Bron: Deze toeslagen omvatten: - leeftijdsbijslag - jaarlijkse bijslag (betaling in augustus) - toeslag voor kinderen met een handicap, jonger dan 21 jaar - toeslag voor langdurig werklozen/gepensioneerden Bedrag per maand 1 ste kind 91,35 2 de kind 26,32 3 de en volgende kinderen 4,62 3 de en elk der volgende 21,22 eenoudergezin - toeslag voor kinderen van invalide werknemers Bedrag per maand 1 ste kind 91,35 2 de kind 26,32 3 de en volgende kinderen 4,62 3 de en elk der volgende 21,22 eenoudergezin - toeslag voor eenoudergezinnen Bedrag per maand 1 ste kind 42,46 2 de kind 26,32 3 de en volgende kinderen 21,22 Het supplement wordt toegekend als de beroeps- of vervangingsinkomsten van het eenoudergezin dat de gewone bijslag geniet een grensbedrag niet overschrijdt. 2

3 Eenoudergezinnen met een bescheiden inkomen die de gewone kinderbijslag ontvangen, krijgen maandelijks een toeslag voor elk kind. Bovendien krijgen ze een hogere leeftijdstoeslag voor het oudste of enige kind. Eenoudergezinnen die een kinderbijslagtoeslag voor langdurig werklozen, langdurig zieken, invaliden of gepensioneerden ontvangen of gewaarborgde gezinsbijslag krijgen, krijgen meer kinderbijslag vanaf het derde kind. Inkomensgrenzen Inkomensplafond voor het gezin: Totaal bedrag van de vervangingsinkomsten en de inkomsten uit werk (toegelaten activiteit en/of activiteit van de echtgenoot of partner) waarboven geen toeslag verleend wordt voor een die invalide is, gepensioneerd, langer dan 6 maanden werkloos of als werkhervatter, als: - de of de bijslagtrekkende alleen woont met de kinderen: 2.060,91 - de en zijn echtgenoot of partner samenwonen met de kinderen: 2.131,19 Zelfstandigen Gewone kinderbijslag Bron: maandelijks 6 tot tot basisbedrag 1ste kind 78,00 106,98 122,27 126,86 120,46 149,44 164,73 169,32 éénoudergezin gepensioneerde 102,85 131,83 147,12 159,14 2de kind 154,33 183,31 198,60 210,62 180,65 209,63 224,92 236,94 éénoudergezin gepensioneerde 180,65 209,63 224,92 236,94 3de kind en volgende kinderen 230,42 259,40 274,69 286,71 gepensioneerde 235,04 264,02 279,31 291,33 éénoudergezin 251,64 280,62 295,91 307,93 Kinderbijslag voor gehandicapte kinderen jonger dan 21 maandelijks basisbedrag 1ste kind 6 tot tot

4 83,40 112,38 127,67 139,69 125,86 154,84 170,13 182,15 éénoudergezin gepensioneerde 125,86 154,84 170,13 182,15 2de kind 154,33 183,31 198,60 210,62 180,65 209,63 224,92 236,94 éénoudergezin gepensioneerde 180,65 209,63 224,92 236,94 3de kind en volgende kinderen 230,42 259,40 274,69 286,71 gepensioneerde 235,04 264,02 279,31 291,33 éénoudergezin 251,64 280,62 295,91 307,93 Kinderbijslag invalide of actieve mindervalide zelfstandigen Na 6 maand basisbedrag 6 tot tot arbeidsongeschiktheid 1 ste kind 174,75 203,73 219,02 231,04 2 de kind 180,65 209,63 224,92 236,94 3 de en volgende kinderen: eenoudergezin 251,64 280,62 295,91 307,33 ander gezin 235,04 264,02 279,31 291,33 Kinderen van volledig uitkeringsgerechtigde werklozen die een zelfstandige activiteit beginnen Na 6 maand basisbedrag 6 tot tot arbeidsongeschiktheid 1 ste kind 120,46 149,44 164,73 169,32 2 de kind 180,65 209,63 224,92 236,94 3 de en volgende kinderen: eenoudergezin 251,64 280,62 295,91 307,33 ander gezin 235,04 264,02 279,31 291,33 Beroepsinkomens/vervangingsinkomens Inkomensgrens waarboven het betrokken rechtgevend kind niet langer recht geeft op kinderbijslag Inkomen werknemer bruto Inkomen zelfstandige netto Maandelijks grensbedrag 480,47 384,38 Betrokken rechtgevenden: - jongeren met leerovereenkomst 4

5 - kinderen die niet langer onderworpen zijn aan de leerplicht en een secundair onderwijs met beperkt leerplan volgen en die daarnaast een winstgevende activiteit uitoefenen of een sociale uitkering ontvangen - studenten die bezoldigd stage lopen om een wettelijk diploma, getuigschrift of brevet te behalen - kinderen die niet meer onderworpen zijn aan de leerplicht en ingeschreven zijn als werkzoekende Inkomensgrens waarboven geen recht meer bestaat op de verhoogde bijslag Betrokken rechtgevenden: - kinderen waarvan de gepensioneerd is - kinderen waarvan de arbeidsongeschikt is Rechthebbende of bijslagtrekkende woont alleen met het kind: Inkomen werknemer bruto Inkomen zelfstandige netto Maandelijks grensbedrag 2.060, ,73 Rechthebbende en zijn echtgenoot of zijn partner wonen samen met het kind: Inkomen werknemer bruto Inkomen zelfstandige netto Maandelijks grensbedrag 2.131, ,95 Wezenbijslag Maandelijks 6 tot tot basisbedrag Per kind 320,40 349,38 364,67 376, Terugbetaling van ziektekosten De rechten in de ziektekostenverzekering zijn gelijk voor werknemers, zelfstandigen en ambtenaren. Rechthebbenden op de verhoogde (verzekerings) tegemoetkoming (RVV) Bron: Voor wie? Personen die behoren tot één van de volgende categorieën hebben recht op een verhoogde tegemoetkoming (zonder inkomensvoorwaarde). U ontvangt: een leefloon van het OCMW, sociale hulp, toegekend door het OCMW een inkomensgarantie voor ouderen (IGO) of een rentebijslag, een vergoeding van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid als u bent erkend als gehandicapte. Personen die behoren tot een van de volgende categorieën hebben recht op een verhoogde tegemoetkoming als ze de inkomensvoorwaarde vervullen. Het belastbare bruto gezinsinkomen van de persoon die de verhoogde tegemoetkoming wenst te genieten mag een bepaald maximumbedrag niet overstijgen, vermeerderd met een extra bedrag per persoon ten (bedragen: zie de site van RIZIV - rubriek "Verhoogde tegemoetkoming"). De betrokkene moet een verklaring op erewoord invullen en aan de plaatselijke afdeling van zijn ziekenfonds bezorgen. U bent: weduw(naar)(e), invalide, gepensioneerde of wees (WIGW); erkend als gehandicapte (en geen tegemoetkoming ontvangen); volledig langdurig werkloos en minstens 50 jaar oud; als resident ingeschreven en minstens 65 jaar oud; lid van een kloostergemeenschap; iemand die vroeger in de openbare sector in Afrika werkte; ambtenaar die in disponibiliteit gesteld werd; begunstigde van een verhoogde kinderbijslag (erkend voor ten minste 66%); een persoon met het Omnio-statuut. 5

6 Omnio-statuut Bron: Het gaat om een beschermingsmaatregel die het recht op het voorkeurtarief voor geneeskundige verzorging uitbreidt naar de verzekerden uit gezinnen met een laag inkomen. o.a. WIGW 1.2. Vervangingsinkomens Ziekte-uitkeringen Krijg je wanneer je arbeidsongeschikt bent wegens ziekte of ongeval. Ze vervangt je loon of werkloosheidsuitkering. De bedragen verschillen voor werknemers, zelfstandigen en die van de ambtenaren kennen een specifieke en complexe eigen opbouw en structuur. Volgende uitkeringen zijn niet beïnvloed door de gezinsvorm: - uitkeringen rond ouderschap: zwangerschaps- en bevallingrust, ouderschaps- en vaderschapsverlof en adoptieverlof - forfaitaire tegemoetkomingen: voor hulp aan derden, voor begrafeniskosten. o Bedragen van de ziekte- en invaliditeitsuitkeringen voor werknemers Bron: Een zieke werknemer ontvangt tijdens de eerste maand ziekte een gewaarborgd loon. De volgende elf maanden: - werknemer met gezinslast: van het bruto geplafonneerd loon - alleenstaande: - samenwonende: * betaal je een onderhoudsbijdrage van minstens 115 euro/maand, dan krijg je de uitkering voor een werknemer met gezinslast. Vanaf het tweede jaar (= invaliditeit): - werknemer met gezinslast: 65% van het bruto geplafonneerd loon - alleenstaande: 53% - samenwonende: 40% o Bedragen van de ziekte- en invaliditeitsuitkeringen voor zelfstandigen Primaire ongeschiktheid, forfaitaire uitkeringen - zelfstandige met gezinslast: 44,54 euro - zelfstandige alleenstaande: 33,61 - samenwonende: 18,92 Invaliditeit Zonder stopzetting bedrijf - zelfstandige met gezinslast: 44,54 euro - zelfstandige alleenstaande: 33,61 - samenwonende: 18,92 Met stopzetting bedrijf - zelfstandige met gezinslast: 46,16 euro - zelfstandige alleenstaande: 37,52 - samenwonende: 31,85 o Uitkeringen bij arbeidsongevallen Na een dodelijk arbeidsongeval werknemer: Nabestaanden hebben recht op een vergoeding voor begrafeniskosten (30x het gemiddelde dagloon en vergoeding voor vervoer van stoffelijk overschot naar begraafplaats) en een rente (verschilt naargelang de familieband): voor overblijvende huwelijkspartner of wettelijk 6

7 samenwonende partner: 30% van het basisloon (gemiddeld brutoloon), geplafonneerd. De rente mag gecumuleerd worden met een rust- of overlevingspensioen maar bedrag wordt dan beperkt Werkloosheidsuitkeringen De werklozen worden ingedeeld in drie categorieën volgens de gezinstoestand: samenwonenden met gezinslast 1 ontvangen van het laatst verdiende loon gedurende hun hele werkloosheidsperiode. Bron: 7 1ste periode - deel A = 1ste jaar werkloosheid eerste 6 maanden 1ste periode - deel B = 1ste jaar werkloosheid volgende 6 maanden 2de periode = eerste 3 maanden van het 2de jaar (soms verlengd) 3de periode = na de tweede periode samenwonenden met gezinslast op de hoogste loongrens op de intermediaire loongrens op de basisloongrens op de basisloongrens alleenwonenden op de hoogste loongrens op de intermediaire loongrens 53% op de basisloongrens 53% op de basisloongrens samenwonenden op de hoogste loongrens op de intermediaire loongrens 40% op de basisloongrens forfaitaire uitkering (behalve uitzonderingen Pensioenen (wettelijke) o Overlevingspensioen werknemers De voorwaarde om in de regeling van werknemers in aanmerking te komen voor een overlevingspensioen: 1 Zie art. 110 van het KB van 25 november 1991: Onder werknemer met gezinslast wordt verstaan de werknemer die: 1 samenwoont met een echtgeno(o)t(e), die noch over beroepsinkomens, noch over vervangingsinkomens beschikt; in dat geval wordt geen rekening gehouden met het al dan niet bestaan van inkomens in hoofde van andere personen met wie de werknemer samenwoont; 2 niet samenwoont met een echtgeno(o)t(e) doch uitsluitend samenwoont met : a. één of meerdere kinderen, op voorwaarde dat hij aanspraak kan maken op gezinsbijslagen voor ten minste één ervan of dat geen onder hen over beroeps- of vervangingsinkomens beschikt; b. één of meerdere kinderen en andere bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad, op voorwaarde dat hij aanspraak kan maken op gezinsbijslagen voor ten minste één van die kinderen en dat de andere bloed- of aanverwanten noch over beroeps- noch over vervangingsinkomens beschikken; c. één of meerdere bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad, die noch over beroeps-, noch over vervangingsinkomens beschikken; 3 alleen woont en effectief onderhoudsuitkeringen betaalt : a. op grond van een rechterlijke beslissing; b. op grond van een notariële akte in het kader van een procedure tot echtscheiding door onderlinge toestemming of van een scheiding van tafel en bed; c. op grond van een notariële akte ten voordele van zijn kind, hetzij aan de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent, hetzij aan het meerderjarig kind, indien de staat van behoeftigheid voortduurt; 7

8 - leeftijd: minstens 45 jaar oud zijn, tenzij men een kind ten heeft of tenminste 66% voortdurend arbeidsongeschikt is: - duur van het huwelijk: minstens één jaar gehuwd geweest. Het overlevingspensioen wordt niet langer uitgekeerd als de betrokken persoon hertrouwt. Wanneer het nieuwe huwelijk wordt ontbonden door echtscheiding of overlijden, overleeft het recht op overlevingspensioen. Enkel het hoogste overlevingspensioen wordt uitbetaald. - Cumulatie van een overlevingspensioen met een werkloosheids- of ziekteuitkering is mogelijk gedurende 12 maanden. Het overlevingspensioen wordt dan wel beperkt tot een bepaald bedrag. Na die 12 maanden moet de betrokkene kiezen tussen overlevingspensioen of uitkering. o Overlevingspensioen zelfstandigen basisbedrag* rustpensioen als gezin 7.436, ,12 rustpensioen als alleenstaande 5.948, ,68 overlevingspensioen 5.948, ,68 pensioen van uit de echt gescheiden echtgeno(o)t(e) 3.718,16 - minimumpensioen / plafond * Na omzetting naar een forfaitair beroepsinkomen, is het basisbedrag (forfaitair), dat gold voor pensioenen die daadwerkelijk voor 1 januari 1984 ingegaan zijn, ook van toepassing voor de berekening van een pensioen ingegaan na 1 december 1983 en waarvan een deel van de beroepsloopbaan als zelfstandige voor 1984 gelegen is. Voor het deel van de loopbaan gelegen na 1983, wordt er rekening gehouden met het reële beroepsinkomen (jaar per jaar). Bron: o Toegelaten beroepsinkomsten gepensioneerde werknemers en zelfstandigen Rustpensioen of Rust- en overlevingspensioen Aard van de uitgeoefende bezigheid a) werknemer (incl. mandaat, ambt, post) - bruto b) zelfstandige of helper - netto c) werknemer + zelfstandige (gelijktijdig of achtereenvolgend) - 80% bruto + netto jonger dan de wettelijke pensioenleeftijd zonder kind ten met kind ten vanaf de wettelijke pensioenleeftijd zonder kind ten met kind ten 7.421, , , , , , , , , , , ,98 Uitsluitend overlevingspensioen Aard van de uitgeoefende bezigheid voor 65 jaar vanaf 65 jaar zonder kind ten met kind ten zonder kind ten met kind ten 8

9 a) werknemer (incl. mandaat, ambt, post) - bruto b) zelfstandige of helper - netto c) werknemer + zelfstandige (gelijktijdig of achtereenvolgend) - 80% bruto + netto , , , , , , , , , , , , Onderbrekingsuitkeringen/combinatie beroeps- en gezinsleven o Loopbaanonderbreking/tijdskrediet 1/5 - privésector Bron: NL Tijdskrediet 1/5 de voorbehouden aan werknemers van 50 jaar of ouder Voor een volledige maand bedraagt de uitkering tijdskrediet 1/5 voor werknemers van 50 jaar of ouder: Niet alleenwonende Alleenwonende werknemers werknemers Brutobedragen 205,57 248,08 nettobedragen 133,63 261,26 * 205,54** * werknemer die alleen woont, ** werknemer die uitsluitend samenwoont met één of meer kinderen waarvan ten minste één te zijner Algemeen stelsel tijdskrediet 1/5 de Niet alleenwonende Alleenwonende werknemers werknemers Brutobedragen 146,32 188,82 nettobedragen 95,11 122,74* 156,44** * werknemer die alleen woont, ** werknemer die uitsluitend samenwoont met één of meer kinderen waarvan ten minste één te zijner o Loopbaanonderbreking/Ouderschapsverlof Bron: NL Maandelijkse brutobedragen Volledige Loopbaanvermindering onderbreking tot een halftijdse betrekking Loopbaanvermindering met 1/5-50 jaar ,85 363,42 616,45 123,29 246,58 of 165,80 (*) (*) Enkel voor alleenwonende werknemers ( behalve voor de statutairen van het onderwijs), d.w.z. voor de personen die uitsluitend met 1 of meerdere kinderen ten samenwonen. Maandelijkse nettobedragen Volledige Loopbaanvermindering onderbreking tot een halftijdse betrekking Loopbaanvermindering met 1/5-50 jaar ,23 301,10 510,73 102,15 204,30 9

10 of 137,37 (*) (*) Enkel voor alleenwonende werknemers ( behalve voor de statutairen van het onderwijs), d.w.z. voor de personen die uitsluitend met 1 of meerdere kinderen ten samenwonen. o Loopbaanonderbreking/in het kader van medische bijstand Voor de verzorging van een zwaar zieke patiënt De volledige onderbreking U kunt uw prestaties volledig onderbreken per periode van minimum 1 maand tot maximum 3 maanden. De periodes van volledige onderbreking, bekomen in het kader van de medische bijstand, kunnen al dan niet opeenvolgend verlengd worden tot maximum 12 maanden. De maximumduur van de volledige onderbreking kan verlengd worden tot maximum 24 maanden, indien: - het verlof voor medische bijstand gevraagd wordt voor een kind dat maximum 16 jaar oud is dat u uitsluitend of hoofdzakelijk ten hebt - u alleenstaande is, dit wil zeggen indien u uitsluitend en effectief samenwoont met één of meer van uw kinderen ten Deze twee voorwaarden moeten tegelijkertijd vervuld zijn. Opgelet: de uitbreiding van de maximumduur is mogelijk in alle sectoren behalve het onderwijs. Bron: Forfaitaire uitkeringen/maandelijkse bedragen: Voltijdse onderbreking - brutobedragen Voltijdse tewerkstelling Deeltijdse tewerkstelling 726,85 726,85x (aantal onderbroken uren)/ (aantal uren voltijds) Voltijdse onderbreking - nettobedragen Voltijdse tewerkstelling Deeltijdse tewerkstelling 653,23 653,23 x (aantal onderbroken uren)/ (aantal uren voltijds) De gedeeltelijke onderbreking U kunt uw prestaties verminderen met 1/5 of tot een halftijdse betrekking. Indien u uw prestaties wenst te verminderen met 1/5, moet u voltijds tewerkgesteld zijn. Indien u uw prestaties wenst te verminderen tot een halftijdse betrekking, moet u minstens 3/4 tewerkgesteld zijn. Wat is de duur van de gedeeltelijke loopbaanonderbreking? Per zwaar zieke patiënt: U kunt uw prestaties verminderen met 1/5 en 1/2 per periode van minimum 1 maand tot maximum 3 maanden. De periodes van vermindering van prestaties, bekomen in het kader van de medische bijstand, kunnen al dan niet opeenvolgend verlengd worden tot maximum 24 maanden. De maximumduur van de vermindering van prestaties kan verlengd worden tot maximum 48 maanden, indien: - Het verlof voor medische bijstand gevraagd wordt voor een kind dat maximum 16 jaar oud is dat u uitsluitend of hoofdzakelijk ten hebt. - U alleenstaande bent, dit wil zeggen indien u uitsluitend en effectief samenwoont met één of meer van uw kinderen ten. Deze twee voorwaarden moeten tegelijkertijd vervuld zijn. Opgelet: de uitbreiding van de maximumduur is mogelijk in alle sectoren behalve het onderwijs 10

11 Bron: NL Vermindering prestaties tot een halftijdse job Met 1/5 - brutobedragen - 50 jaar ,46 616,45 123,29 of 165,80* 246,58 *voor alleenstaanden met 1 of meer kinderen ten Vermindering prestaties tot een halftijdse job Met 1/5 - nettobedragen - 50 jaar ,10 510,73 102,15 of 137,37* 204,30 * Enkel voor alleenstaande werknemers ( behalve voor de statutairen van het onderwijs ), dit wil zeggen voor personen die uitsluitend samenwonen met 1 of meerdere kinderen ten. N.B. : Het bedrag van deze uitkeringen is van kracht sinds Voor deeltijdse werknemers worden deze bedragen proportioneel berekend. o Palliatieve zorgen De gedeeltelijke onderbreking U kunt uw prestaties verminderen met 1/5 of tot een halftijdse betrekking.indien u uw prestaties wenst te verminderen met 1/5, moet u voltijds tewerkgesteld zijn.indien u uw prestaties wenst te verminderen tot een halftijdse betrekking, moet u minstens 3/4 tewerkgesteld zijn.u kunt uw prestaties gedeeltelijk onderbreken gedurende 1 maand, verlengbaar met 1 maand per patiënt. Bron: Vermindering prestaties tot een halftijdse job Met 1/5 - brutobedragen - 50 jaar ,46 616,45 123,29 of 165,80* 246,58 *voor alleenstaanden met 1 of meer kinderen ten Vermindering prestaties tot een halftijdse job Met 1/5 - nettobedragen - 50 jaar ,10 510,73 102,15 of 137,37* 204,30 * Enkel voor alleenstaande werknemers ( behalve voor de statutairen van het onderwijs ), dit wil zeggen voor personen die uitsluitend samenwonen met 1 of meerdere kinderen ten. N.B. : Het bedrag van deze uitkeringen is van kracht sinds Voor deeltijdse werknemers worden deze bedragen proportioneel berekend. Voor een onvolledige maand worden deze bedragen proportioneel verminderd. 2. Sociale bescherming/bijstand 2.1. Leefloon Bron: Vanaf 1 januari 2005 zijn volgende categorieën ingevoerd, die voor een leefloon in aanmerking komen: 11

12 - Je leeft samen met één of meerdere personen waarmee je jouw huishouden gemeenschappelijk regelt. = bedrag per samenwonende persoon: 474,37 - Je leeft alleen = bedrag alleenstaande persoon: 711,56. Volgende personen krijgen hetzelfde bedrag als een alleenstaande: - de alleenstaande die onderhoudsgeld voor de kinderen verschuldigd is en dit betaalt; - de alleenstaande die minstens één minderjarig kind in bilocatie huisvest (helft van de tijd) en kind moet ten zijn van de leefloonouder wanneer het bij hem is (dat is niet het geval wanneer de leefloner voor het kind een hoog onderhoudsgeld ontvangt) - Je hebt een gezin ten met minstens één minderjarig ongehuwd kind: 948,74 per maand. Als je in dit geval samenwoont met een partner, geldt dit bedrag voor jullie beiden samen. Buiten dit kind mag de aanvrager enkel samenwonen met de echtgenoot, de levenspartner in geval van een feitelijk gezin, meerdere kinderen. Een alleenstaande moeder met een ongehuwd kind bijvoorbeeld, behoort tot deze categorie. Alleenstaanden met kinderen was een specifieke categorie die in aanmerking kwam voor een verhoogd leefloon. De bedragen vanaf 1 oktober 2004 waren de volgende: - samenwonende persoon: 408,89 euro per maand - alleenstaande persoon: 613,33 euro - alleenstaande persoon met recht op een verhoogd bedrag: 715,55 euro - éénoudergezin met kinderlast: 817,77 euro 2.2. Inkomensgarantie voor ouderen Bron: Men heeft recht op de verhoogde IGO als alleenstaande wanneer men zijn hoofdverblijfplaats deelt met o.a. minderjarige kinderen 2.3. Tegemoetkomingen aan een persoon met een handicap Bron: Er zijn drie soorten tegemoetkomingen: - de inkomensvervangende tegemoetkomingen voor personen met een handicap en met bestaansmiddelen onder een bepaalde inkomensgrens: uitbetaald aan drie categorieën: - C: gerechtigde met persoon ten (= persoon die een huishouden vormt of één of meerdere kinderen ten heeft); - B: alleenstaande; - samenwonende - de integratietegemoetkoming - de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden: hier gelden inkomensgrenzen per jaar en er zijn drie categorieën: - A: iedereen die niet onder B of C valt - B: alleenstaanden of in een instelling sedert 3 maanden - C: samenwonende met een niet-bloedverwant in de 1 ste, 2 de of 3 de graad of met kinderen ten 3. Inkomstenbelasting 3.1. Belastingvoordeel van kinderen ten Voorwaarden om een kind fiscaal ten te hebben: de nettobestaansmiddelen van het kind moeten lager zijn dan een bepaald bedrag: Het maximumbedrag van de nettobestaansmiddelen om fiscaal ten van iemand te blijven: de nettobestaansmiddelen van de persoon die in aanmerking komt om van iemand ten 12

13 te zijn mogen een bepaald bedrag niet overschrijden. Voor kinderen ten verschilt dit bedrag naargelang men fiscaal gehuwd dan wel als alleenstaande wordt beschouwd. Kinderen ten Je wordt fiscaal gezien als Maximumbedrag van de nettobestaansmiddelen Inkomsten 2007 Inkomsten 2008 Gehuwd of wettelijk samenwonend Alleenstaande en het kind wordt fiscaal niet als gehandicapte beschouwd Alleenstaande en het kind wordt fiscaal wel als gehandicapte beschouwd Bron: Fiscale voordelen voor kinderen ten : De toeslag op de belastingvrije som voor kinderen ten - Het bedrag per kind ten Je krijgt per kind ten een toeslag op de belastingvrije som: Bedrag van belastingvrije som voor euro alleenstaande zonder kinderen Met een kind ten, plus euro Met twee kinderen ten, plus Met drie kinderen ten, plus Bijkomende toeslag voor kind ten, vanaf het vierde kind - De aftrek van de kosten voor collectieve opvang - De vermindering van de onroerende voorheffing vanaf tenminste twee kinderen ten (= Gewestelijke materie) Toeslagen op de belastingvrije som voor kinderen ten bij een tweeverblijfsregeling Je kan niet alleen de gewone toeslag op de belastingvrije som verdelen maar ook de toeslag van 490 euro voor kinderen jonger dan drie jaar (= het forfaitaire bedrag per jaar in het kader van de aftrek van de kosten voor collectieve kinderopvang). Elke alleenstaande ouder kan de verhoging vragen van de belastingvrije som als 'alleenstaande ouder'. Er zijn twee mogelijkheden: - kinderen fiscaal toewijzen aan één ouder - het fiscaal voordeel over beide ouders verdelen De verdeling werkt niet door in de bedrijfsvoorheffing. Daar blijft het kind ten van één ouder, meestal de ouder bij wie het kind ingeschreven is in het bevolkingsregister. De keuze voor verdeling kan niet gemaakt worden als één ouder onderhoudsgeld betaalt voor de kinderen en dit aftrekt. Wanneer beide ouders akkoord gaan over de verdeling in de helft, mag elke ouder ook de kosten voor kinderopvang voor kinderen tot 12 jaar die hij betaald heeft, fiscaal in mindering brengen. De forfaitaire aftrek van 490 euro voor elk kind onder de drie jaar wordt toegekend aan de ouder die de werkelijke kosten van kinderopvang niet aftrekt; trekt geen van beiden de werkelijke kosten af, dan verdeelt de fiscus het bedrag van 490 euro tussen de ouders. 13

14 3.2. Belastingen op de onderhoudsuitkeringen die je als ex-wettelijk samenwonende partner of als ex-huwelijkspartner voor jezelf of je kinderen ontvangt Enkel de persoonlijke onderhoudsuitkering is voor de ex-partner die het ontvangt een belastbaar inkomen. De ontvanger betaalt belastingen op 80% van het periodiek betaald onderhoudsgeld. Van de persoonlijke onderhoudsuitkering mag geen enkele uitgave afgetrokken worden. Het onderhoudsgeld voor de kinderen is fiscaal geen inkomen voor de ouder bij wie de kinderen hun hoofdverblijf hebben. Je betaalt belastingen op je persoonlijk onderhoudgeld zodra je totale aangegeven inkomen boven het belastingvrije minimum komt (inkomen 2008, aanslagjaar 2009): Alleenstaande euro Plus een bedrag voor kinderen ten Eerste kind Samengevoegde toeslag voor kinderen ten Tweede kind Derde kind Vierde kind per kind vanaf het 5 de Een gehandicapt kind telt dubbel Dienst voor Alimentatievorderingen Bron: Deze dienst, opgericht bij de FOD Financiën in 2004, is bevoegd voor de toekenning van voorschotten en de invordering van onderhoudsgelden, wanneer een ex-partner de betaling van onderhoudsgeld voor de kinderen niet nakomt. 4. Huisvesting en Energie 4.1. Verwarmingstoelage Bron: 009%20NL.doc Voor drie categorieën gerechtigden: - de gerechtigden op een verhoogde tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering, o.a. WIGW - de gezinnen met een laag inkomen: het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van uw huishouden is lager of gelijk aan ,70, verhoogd met 2.707,42 per persoon ten - personen met een schuldenoverlast 4.2. Huurwaarborgen Bron: OCMW's kunnen personen helpen bij het vinden van een woning, namelijk door een dienstverlening in de vorm van een huurwaarborg voor een woning die ze anders niet zouden kunnen bekomen, gelet op hun geringe financiële middelen. 14

15 5. Geplande werkgelegenheidsmaatregelen 5.1. Werkhervattingspremie voor eenoudergezinnen Sinds 1 februari 2009 wordt gedurende 12 maanden een werkhervattingstoeslag van 75 euro toegekend aan werkloze gezinshoofden van eenoudergezinnen. De idee bestaat erin deze premie eveneens toe te kennen aan vrouwen die herintreden op de arbeidsmarkt en die niet uitkeringsgerechtigd werkloos zijn. Vrouwen beslissen immers vaak opnieuw in te treden op de arbeidsmarkt naar aanleiding van een echtscheiding Dienstencheques voor eenoudergezinnen Voor 2009 werd een enveloppe van 1,7 miljoen euro vrijgemaakt om gratis sociale dienstencheques te creëren om de meest kwetsbare alleenstaande gezinshoofden bij te staan Versterking van het ouderschapsverlof voor alleenstaande ouders De uitkering voor alleenstaande ouders van minder dan 50 jaar die 1/5 deeltijds ouderschapsverlof opnemen, bedraagt momenteel 165,80 euro. De minister van Werk wenst, in het kader van de begrotingsopmaak voor 2010, voor te stellen om deze uitkering voor alleenstaande ouders op te trekken. Het gaat hier immers om het verlof dat het vaakst wordt opgenomen en dat aan alleenstaande ouders de kans gunt om voort te werken en toch meer tijd vrij te maken voor het privé-leven Opstart van de operatie Alleenstaande vrouwen met kinderen beter bijstaan De minister van Werk en van Gelijke Kansen, Joëlle Milquet, zal het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen alsook de verschillende vrouwenverenigingen de opdracht meegeven verschillende studies, panels en analyses op te zetten om te komen tot een gedetailleerd rapport en tot verschillende aanbevelingen en voorstellen. Dat alles zal aan de verschillende besluitvormingsniveaus worden voorgelegd tijdens het Symposium van de alleenstaande Vrouw, dat in de herfst van 2009 zal worden opgezet. Het geheel past in een proces dat de titel meekrijgt: Alleenstaande vrouwen met kinderen beter bijstaan. 15

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG A. ALGEMENE KINDERBIJSLAGWET Schaal tegen spilindex 119,62 (Basis 2004 = 100) van toepassing op 01/07/2014 Aanpassingen: 1. Aanpassing van de grensbedragen voor de inkomsten

Nadere informatie

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG A. ALGEMENE KINDERBIJSLAGWET Schaal tegen spilindex 101,02 (Basis 2013 = 100) van toepassing op 01/06/2016 Aanpassing van het barema aan de nieuwe spilindex I. BASISKINDERBIJSLAGEN 1. GEWONE KINDERBIJSLAG

Nadere informatie

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG A. ALGEMENE KINDERBIJSLAGWET Schaal tegen spilindex 119,62 (Basis 2004 = 100) van toepassing op 01/07/2015 Aanpassing: Aanpassing van de grensbedragen voor de inkomsten of sociale

Nadere informatie

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG 2017/1

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG 2017/1 A. ALGEMENE KINDERBIJSLAGWET Schaal tegen spilindex 103,04 (Basis 2013 = 100) van toepassing op 01/06/2017 Aanpassing van het barema aan de nieuwe spilindex I. BASISKINDERBIJSLAGEN 1. GEWONE KINDERBIJSLAG

Nadere informatie

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG 2017/1

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG 2017/1 A. ALGEMENE KINDERBIJSLAGWET Voor de kinderbijslagbedragen is de spilindex 101,02 (Basis 2013 = 100) van toepassing vanaf 01/06/2016. De grensbedragen voor de bestaansmiddelen zijn aangepast vanaf 01/06/2017

Nadere informatie

CIRCULAIRE. Sociale uitkeringen Bedragen per 1 januari 2014

CIRCULAIRE. Sociale uitkeringen Bedragen per 1 januari 2014 Anneleen Bettens Adjunct-adviseur Competentiecentrum Werk & Sociale Zekerheid T +32 2 515 09 27 F +32 2 515 09 13 ab@vbo-feb.be CIRCULAIRE Sociale uitkeringen Bedragen per 1 januari 2014 19 februari 2014

Nadere informatie

Barema. Kinderbijslag voor werknemers KINDERBIJSLAG

Barema. Kinderbijslag voor werknemers KINDERBIJSLAG Barema Kinderbijslag voor werknemers KINDERBIJSLAG 1. BASISBEDRAGEN 1.1 Premies Eénmalig KRAAMGELD 1 ste geboorte 1.223,11 2 de geboorte en elk der volgende 920,25 Elk kind uit een meerlingenzwangerschap

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling?

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site: www.rva.be Infoblad

Nadere informatie

CIRCULAIRE. Sociale uitkeringen Bedragen per 1 januari 2013 S.2013/004 AB/LP/S.5000 CI13-004N.AB. 11 januari 2013. Samenvatting

CIRCULAIRE. Sociale uitkeringen Bedragen per 1 januari 2013 S.2013/004 AB/LP/S.5000 CI13-004N.AB. 11 januari 2013. Samenvatting Anneleen Bettens Adjunct-adviseur AB/LP/S.5000 CI13-004N.AB CIRCULAIRE Sociale uitkeringen Bedragen per 1 januari 2013 11 januari 2013 Samenvatting Sedert 1 december 2012 is het bedrag van bepaalde socialezekerheidsuitkeringen

Nadere informatie

Barema. Kinderbijslag voor werknemers KINDERBIJSLAG

Barema. Kinderbijslag voor werknemers KINDERBIJSLAG Barema Kinderbijslag voor werknemers KINDERBIJSLAG 1. BASISBEDRAGEN 1.1 Premies Eénmalig KRAAMGELD 1ste geboorte 2de geboorte en elk der volgende Elk kind uit een meerlingenzwangerschap 1.223,11 920,25

Nadere informatie

Bedragen kinderbijslag

Bedragen kinderbijslag Bedragen kinderbijslag 1/06/2016 KINDERBIJSLAG 1. BASISBEDRAGEN 1.1 Premies Eénmalig KRAAMGELD 1ste geboorte 2de geboorte en elk der volgende Elk kind uit een meerlingenzwangerschap 1.247,58 938,66 1.247,58

Nadere informatie

e-doc SOCIALE BIJDRAGEN M E T A A L

e-doc SOCIALE BIJDRAGEN M E T A A L e-doc SOCIALE BIJDRAGEN ABVV M E T A A L 4 Ontdek alles over de sociale bijdragen! 5 Sociale bijdragen 1. TIJDSKREDIET Bedragen van toepassing vanaf 01/09/2012 (index van toepassing vanaf 01/12/2012).

Nadere informatie

e-doc A B ABVV M E T A A M E M E T A A L ALLE SOCIALE UITKERINGEN M E M E M E OP EEN RIJ februari 2015

e-doc A B ABVV M E T A A M E M E T A A L ALLE SOCIALE UITKERINGEN M E M E M E OP EEN RIJ februari 2015 e-doc A BVV A B L T A A ALL SOCIAL UITKRINGN OP N RIJ A BVV L T A A ABVV T A A L L T A A ABVV T A A februari 2015 2 Ontdek alles over de sociale uitkeringen! BVV-etaal november 2014 e-doc 3 Sociale uitkeringen

Nadere informatie

Nieuwe uitkeringen vanaf 1 mei 2011

Nieuwe uitkeringen vanaf 1 mei 2011 Nieuwe uitkeringen vanaf 1 mei 2011 Door de overschrijding van de index worden de bedragen van de sociale uitkeringen opnieuw aangepast. De bedragen zijn geldig vanaf 1 mei 2011. 1. KINDERBIJSLAGEN Gewone

Nadere informatie

Bijlage bij bericht 6 H-HR/ e bijvoegsel bij ARPS-Bundel 522. Uitreiking: typelijst 25/003

Bijlage bij bericht 6 H-HR/ e bijvoegsel bij ARPS-Bundel 522. Uitreiking: typelijst 25/003 Bijlage bij bericht 6 H-HR/2007 70e bijvoegsel bij ARPS-Bundel 522 Uitreiking: typelijst 25/003 Reserve: 20 ex BEDRAGEN VAN DE GEZINSPRESTATIES TOEPASSELIJK VANAF 01.05.2006 TOT 30.09.2006 Spilindex Coëfficiënt

Nadere informatie

sociale bijdragen en sociale uitkeringen op 1 juni 2001

sociale bijdragen en sociale uitkeringen op 1 juni 2001 Uitgegeven door het Algemeen Christelijk Vakverbond, Haachtsesteenweg 579, 1031 Brussel - Afgiftekantoor Brussel X sociale bijdragen en sociale uitkeringen op 1 juni 2001 taux et montants en droit du travail

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Wat is uw gezinstoestand?

Infoblad - werknemers Wat is uw gezinstoestand? Infoblad - werknemers Wat is uw gezinstoestand? Waarover gaat dit infoblad? In dit infoblad leggen we uit wat uw gezinstoestand als werkloze is. Eerst bespreken we de mogelijke situaties. Aan de hand van

Nadere informatie

Cijferbijlage Wonen in Nederland en werken in België

Cijferbijlage Wonen in Nederland en werken in België Cijferbijlage Wonen in Nederland en werken in België Inhoud Algemeen 2 Gezin 2 Medische zorg 3 Nabestaanden 3 Werkloos 4 Ziek of arbeidsongeschikt 5 Zwangerschap en bevalling 5 Zo blijft u op de hoogte

Nadere informatie

Gezinsbijslag (schaal van kracht vanaf 1 januari maandelijkse bedragen in EUR)

Gezinsbijslag (schaal van kracht vanaf 1 januari maandelijkse bedragen in EUR) Gezinsbijslag (schaal van kracht vanaf 1 januari 2008 - maandelijkse bedragen in EUR) I. Samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders 1. Gewone kinderbijslag (artikel 40): eerste

Nadere informatie

Gezinsbijslag (schaal van kracht vanaf 1 mei (maandelijkse bedragen in EUR)

Gezinsbijslag (schaal van kracht vanaf 1 mei (maandelijkse bedragen in EUR) Gezinsbijslag (schaal van kracht vanaf 1 mei (maandelijkse bedragen in EUR) I. Samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders 1. Gewone kinderbijslag (artikel 40) eerste kind 86,77

Nadere informatie

Gezinsbijslag (schaal van kracht vanaf 1 september maandelijkse bedragen in EUR)

Gezinsbijslag (schaal van kracht vanaf 1 september maandelijkse bedragen in EUR) Gezinsbijslag (schaal van kracht vanaf 1 september 2008 - maandelijkse bedragen in EUR) I. Samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders 1. Gewone kinderbijslag (artikel 40): eerste

Nadere informatie

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Ouderschapsverlof 12.07.2016 Rev. 31.07.2017 Juridische dienst Info@salar.be Ouderschapsverlof is een thematisch verlof dat werknemers de mogelijkheid biedt de arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen of

Nadere informatie

Tijdskrediet Verklaring gezinstoestand van de werknemer

Tijdskrediet Verklaring gezinstoestand van de werknemer Tijdskrediet Verklaring gezinstoestand van de werknemer Voor zover nodig dient u dit formulier C1-CAO77bis in samen met uw aanvraagformulier C61-CAO77bis wanneer u gelijktijdig: - een volledig of halftijds

Nadere informatie

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep.

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep. 7. Het sociaal statuut van een zelfstandige ondernemer. ---------------------------------------------------------------- 7.1. Sociaal statuut zelfstandige. 7.1.1.Hoofdberoep Als zelfstandige arbeid je

Nadere informatie

ZiekteUitkeringenType PrimaireArbeidsongeschiktheid(Werknemer) Invaliditeit(Werknemer) NietVergoedePeriode(Zelfstandige) VergoedePeriode(Zelfstandige) Na1JaarPrimaireOngeschiktheid(Zelfstandige) ZiekteKrediet(Ambtenaar)

Nadere informatie

Bedragen en bijdragen arbeidsrecht en sociale zekerheid op 1 januari 2008

Bedragen en bijdragen arbeidsrecht en sociale zekerheid op 1 januari 2008 Bedragen en bijdragen arbeidsrecht en sociale zekerheid op 1 januari 2008 Vooraf In deze groene bladen vind je de bedragen waarvan sprake is in de voorafgaande tekst van de Wegwijzer Sociale Wetgeving:

Nadere informatie

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Juridische dienst

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Juridische dienst Ouderschapsverlof 12.07.2016 Juridische dienst Info@salar.be Ouderschapsverlof is een thematisch verlof dat werknemers de mogelijkheid biedt de arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen of te verminderen

Nadere informatie

Kinderbijslagfonds UCM

Kinderbijslagfonds UCM Kinderbijslagfonds UCM Maandelijkse verhoging van de kinderbijslag voor eenoudergezinnen De regering heeft beslist om de kinderbijslag te verhogen voor eenoudergezinnen waarvan het brutomaandinkomen niet

Nadere informatie

Nieuwe maatregelen ter bestrijding van de werkloosheidsvallen, toegelicht bij CO 1362 van 16 februari 2007

Nieuwe maatregelen ter bestrijding van de werkloosheidsvallen, toegelicht bij CO 1362 van 16 februari 2007 Nieuwe maatregelen ter bestrijding van de werkloosheidsvallen, toegelicht bij CO 1362 van 16 februari 2007 Overzicht van de gestelde vragen en gegeven antwoorden Toekenning van een sociale toeslag na het

Nadere informatie

Gezinsbijslag in 15 vragen

Gezinsbijslag in 15 vragen Gezinsbijslag in 15 vragen 1. Wat is gezinsbijslag? Gezinsbijslag omvat: - het kraamgeld dat eenmalig wordt uitbetaald bij de geboorte - de adoptiepremie die eenmaal wordt uitbetaald bij de adoptie - de

Nadere informatie

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen 1 / 3 1.1.1 Rijksdienst voor Pensioenen Controle ~ P132 Zuidertoren 1060 BRUSSEL BELGIE Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen Nationaal nummer:.. -. 1 In te vullen

Nadere informatie

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen 1/3 STUREN NAAR: Federale Pensioendienst Beroepsactiviteit en betaalwijze - P3121 Zuidertoren 1060 BRUSSEL BELGIE Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen Nationaal

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling?

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad - werknemers

Nadere informatie

Nr. Situatie Recht op toeslag voor eenoudergezinnen

Nr. Situatie Recht op toeslag voor eenoudergezinnen Programmawet (1) van 27 april 2007 - Maatregelen voor de eenoudergezinnen - Voorbeelden Eenoudergezinnen die enkel de gewone schaal ontvangen: specifieke toeslag van 20 EUR 1. Een koppel gaat gescheiden

Nadere informatie

Recht op een toeslag op de kinderbijslag. Mevrouw, mijnheer,

Recht op een toeslag op de kinderbijslag. Mevrouw, mijnheer, P19Fisc-B dienst datum onze ref. uw ref. contact telefoon telefax De gegevens die u op dit formulier invult, worden verzameld voor de vestiging van het recht op kinderbijslag en de betaling ervan. Ze worden

Nadere informatie

Woordje uitleg. Formulier 225 Deel A. Aangifte van de gezinssituatie en de inkomsten teneinde het uitkeringspercentage te bepalen

Woordje uitleg. Formulier 225 Deel A. Aangifte van de gezinssituatie en de inkomsten teneinde het uitkeringspercentage te bepalen Woordje uitleg Formulier 225 Deel A Aangifte van de gezinssituatie en de inkomsten teneinde het uitkeringspercentage te bepalen 1. Waarom ontvangt u deze vragenlijst? U ontvangt een uitkering van uw ziekenfonds.

Nadere informatie

Omnio en RVV onder de loep!

Omnio en RVV onder de loep! PRAKTISCH Omnio en RVV onder de loep! Een uitgave van de Onafhankelijke Ziekenfondsen Sint-Huibrechtsstraat 19-1150 Brussel T 02 778 92 11 - F 02 778 94 04 commu@mloz.be Foto s > Reporters www.mloz.be

Nadere informatie

Met dit formulier kun je als je met je gezin in België woont een toeslag op de kinderbijslag aanvragen als:

Met dit formulier kun je als je met je gezin in België woont een toeslag op de kinderbijslag aanvragen als: Model S Mevrouw Mijnheer Met dit formulier kun je als je met je gezin in België woont een toeslag op de kinderbijslag aanvragen als: - langdurig werkloze (ten minste 6 maanden), - zieke (ten minste 6 maanden),

Nadere informatie

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2011 en 2012 -

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2011 en 2012 - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Studentenarbeid Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2011 en 2012 - Ik heb gewerkt als student.

Nadere informatie

Terug te sturen naar: PB ANDERLECHT Je rijksregisternummer: Ons kenmerk: Telefoon:

Terug te sturen naar: PB ANDERLECHT Je rijksregisternummer: Ons kenmerk: Telefoon: Terug te sturen naar: PB 10020 1070 ANDERLECHT Je rijksregisternummer: Ons kenmerk: Telefoon: 02 643 18 11 E-mail: infokbaf@attentia.be Betreft: Aanvraag voor een toeslag op de kinderbijslag Beste Met

Nadere informatie

Uw pensioen Onze zorg Over de toekomst van uw pensioen. Een initiatief van sp.a Zandhoven 7 mei 2014 Greet van Gool

Uw pensioen Onze zorg Over de toekomst van uw pensioen. Een initiatief van sp.a Zandhoven 7 mei 2014 Greet van Gool Uw pensioen Onze zorg Over de toekomst van uw pensioen Een initiatief van sp.a Zandhoven 7 mei 2014 Greet van Gool Schema Pensioen Stand van zaken en Uitdagingen Soorten pensioenen Toekenningsvoorwaarden

Nadere informatie

Betreft: Aanvraag voor een toeslag op de kinderbijslag voor gezinnen buiten België

Betreft: Aanvraag voor een toeslag op de kinderbijslag voor gezinnen buiten België MOD. 19_Fisc dienst datum onze ref. uw ref. contact telefoon telefax De gegevens die u op dit formulier invult, worden verzameld voor de vestiging van het recht op kinderbijslag en de betaling ervan. Ze

Nadere informatie

ADMB KINDERBIJSLAGFONDS VZW, SINT-CLARASTRAAT 48, 8000 BRUGGE

ADMB KINDERBIJSLAGFONDS VZW, SINT-CLARASTRAAT 48, 8000 BRUGGE ADMB KINDERBIJSLAGFONDS VZW, SINT-CLARASTRAAT 48, 8000 BRUGGE Mevrouw, mijnheer, Met dit formulier kun je als je met je gezin in België woont een toeslag op de kinderbijslag aanvragen als: langdurig werkloze

Nadere informatie

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2013 en 2014 -

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2013 en 2014 - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Studentenarbeid Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2013 en 2014 - Ik heb gewerkt als student.

Nadere informatie

Toeslag op de kinderbijslag

Toeslag op de kinderbijslag Toeslag op de kinderbijslag De gegevens die u op dit formulier invult, worden verzameld voor de vestiging van het recht op kinderbijslag en de betaling ervan. Ze worden beschermd door de wet verwerking

Nadere informatie

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2010 en

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2010 en EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Studentenarbeid Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2010 en 2011 - Ik heb gewerkt als student.

Nadere informatie

Aanvraag voor een toeslag op de kinderbijslag voor gezinnen BUI TEN België

Aanvraag voor een toeslag op de kinderbijslag voor gezinnen BUI TEN België Terug te sturen naar: PB 10020 1070 ANDERLECHT Ons kenmerk: Dossierbeheerder: Telefoon: 02 643 18 11 E-mail: infokbaf@attentia.be De gegevens die u op dit formulier invult, worden verzameld voor de vestiging

Nadere informatie

Verklaring op erewoord (verhoogde verzekeringstegemoetkoming - ZIV-hoedanigheid + inkomens) - (bijdrage ingezetene) (DV0481)

Verklaring op erewoord (verhoogde verzekeringstegemoetkoming - ZIV-hoedanigheid + inkomens) - (bijdrage ingezetene) (DV0481) Onafhankelijk Ziekenfonds Verklaring op erewoord (verhoogde verzekeringstegemoetkoming - ZIV-hoedanigheid + inkomens) - (bijdrage ingezetene) (DV0481) Identificatie van het ziekenfonds : 516 Voornaam en

Nadere informatie

Schalen bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2015

Schalen bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2015 Onderstaande schalen gelden voor de maandlonen. Belastbaar : Schaal 1 : Schaal 2 : Schaal 3 : Schalen bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2015 Brutoloon - persoonlijke R.S.Z.-bijdragen. Indien het belastbare

Nadere informatie

Versie van 10-03-2011 DEEL X Titel V Hoofdstuk I Bepaling van de bedrijfsvoorheffing Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2.

Versie van 10-03-2011 DEEL X Titel V Hoofdstuk I Bepaling van de bedrijfsvoorheffing Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2. Versie van 10-03-2011 DEEL X Titel V Hoofdstuk I Bepaling van de bedrijfsvoorheffing Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2. Belastbare inkomsten 3. Inkomsten van de kinderen ten laste 4.

Nadere informatie

Betreft: Toeslag op de kinderbijslag. Mevrouw, mijnheer,

Betreft: Toeslag op de kinderbijslag. Mevrouw, mijnheer, dienst datum onze ref. uw ref. contact telefoon telefax Betreft: Toeslag op de kinderbijslag Mevrouw, mijnheer, Werklozen, gepensioneerden, invaliden, gehandicapten, zieken en eenoudergezinnen kunnen recht

Nadere informatie

Met dit formulier kunt u als u met uw gezin in België woont een VOORLOPIGE toeslag op de kinderbijslag aanvragen als:

Met dit formulier kunt u als u met uw gezin in België woont een VOORLOPIGE toeslag op de kinderbijslag aanvragen als: Mevrouw Mijnheer Met dit formulier kunt u als u met uw gezin in België woont een toeslag op de kinderbijslag aanvragen als: - Langdurig werkloze (tenminste 6 maanden) - Zieke (tenminste 6 maanden) - Bruggepensioneerde

Nadere informatie

Recht op een toeslag op de kinderbijslag voor gezinnen buiten België

Recht op een toeslag op de kinderbijslag voor gezinnen buiten België P19Fisc-A De gegevens die u op dit formulier invult, worden verzameld voor de vestiging van het recht op kinderbijslag en de betaling ervan. Ze worden beschermd door de wet verwerking persoonsgegevens

Nadere informatie

Infoblad - werknemers

Infoblad - werknemers Infoblad - werknemers Mag u een overlevingspensioen cumuleren met uitkeringen? Waarover gaat dit infoblad? In dit infoblad wordt uitgelegd onder welke voorwaarden u een overlevingpensioen kunt cumuleren

Nadere informatie

Ouderschapsverlof. 13.04.2006 Rev. 04.06.2012 Juridische dienst info@salar.be

Ouderschapsverlof. 13.04.2006 Rev. 04.06.2012 Juridische dienst info@salar.be 13.04.2006 Rev. 04.06.2012 Juridische dienst info@salar.be Ouderschapsverlof De redactie en uitgever streven naar optimale betrouwbaarheid en volledigheid van de verstrekte informatie, waarvoor ze echter

Nadere informatie

hoofdstuk 11 Socialezekerheid

hoofdstuk 11 Socialezekerheid hoofdstuk 11 Sociale zekerheid Socialezekerheid 225 Inleiding In de voorgaande hoofdstukken zijn er al heel wat verschilpunten tussen gehuwden en ongehuwd samenwonenden grondig toegelicht. Naast deze

Nadere informatie

ZORGKREDIET VANAF 2 SEPTEMBER 2016 EN DE MOGELIJKHEDEN VOOR ONBETAALD VERLOF

ZORGKREDIET VANAF 2 SEPTEMBER 2016 EN DE MOGELIJKHEDEN VOOR ONBETAALD VERLOF ZORGKREDIET VANAF 2 SEPTEMBER 2016 EN DE MOGELIJKHEDEN VOOR ONBETAALD VERLOF ZORGKREDIET Zorgkrediet Vanaf 2 september Is een recht voor iedereen (indien voldaan aan de voorwaarden) Enkel en alleen nog

Nadere informatie

Figuur 1: logo Vrouwenraad BELEIDSAANBEVELINGEN ALLEENSTAANDE OUDERS, GENDER EN ARMOEDE

Figuur 1: logo Vrouwenraad BELEIDSAANBEVELINGEN ALLEENSTAANDE OUDERS, GENDER EN ARMOEDE Figuur 1: logo Vrouwenraad BELEIDSAANBEVELINGEN ALLEENSTAANDE OUDERS, GENDER EN ARMOEDE Federaal 2014 INHOUDSTAFEL Het aantal alleenstaande ouders neemt toe in België... 3 De ene alleenstaande ouder is

Nadere informatie

Bedragen en bijdragen arbeidsrecht en sociale zekerheid op 1 september 2010

Bedragen en bijdragen arbeidsrecht en sociale zekerheid op 1 september 2010 Bedragen en bijdragen arbeidsrecht en sociale zekerheid op 1 september 2010 Vooraf In de hiernavolgende groene bladen vind je de belangrijkste bedragen (inkomens, sociale uitkeringen, refertebedragen,

Nadere informatie

Recht op een toeslag op de kinderbijslag

Recht op een toeslag op de kinderbijslag Terug te sturen naar: PB 10020 1070 ANDERLECHT Ons kenmerk: Dossierbeheerder: Telefoon: 02 643 18 11 E-mail: infokbaf@attentia.be De gegevens die u op dit formulier invult, worden verzameld voor de vestiging

Nadere informatie

Om recht te hebben op die toeslag, mogen uw belastbare beroepsinkomsten en/of uitkeringen als alleenstaande maximum EUR per maand bedragen.

Om recht te hebben op die toeslag, mogen uw belastbare beroepsinkomsten en/of uitkeringen als alleenstaande maximum EUR per maand bedragen. FISC brief 1: provisionele ambtshalve beslissing tot toekenning Volgens onze gegevens is X / bent u sinds... zes maanden werkloos / ziek. is X sinds... gepensioneerd. ontvangt X / u sinds... een faillissementsverzekering.

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de toepassing van het gewijzigde artikel 48 KBW en de toepassing van de 240-uren norm

Vragen en antwoorden over de toepassing van het gewijzigde artikel 48 KBW en de toepassing van de 240-uren norm Vragen en antwoorden over de toepassing van het gewijzigde artikel 48 KBW en de toepassing van de 240-uren norm Ontstaan van een recht in de werknemersregeling als gevolg van een wijziging in de socio-professionele

Nadere informatie

Tegemoetkomingen aan personen met een handicap

Tegemoetkomingen aan personen met een handicap Tegemoetkomingen aan personen met een handicap Barema's vanaf 01.12.2012 SPILINDEX 119,62 (Jaarbedragen in euro) 1. De wet van 27 februari 1987 De wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen

Nadere informatie

Tijdskrediet met motief 1

Tijdskrediet met motief 1 Tijdskrediet met motief 1 Reden Hoelang waarden Beperkingen / uitbreidingen Vlaamse premie RVA uitkeringen (bruto netto) MOTIEF ZORG 1. opvoeding van kinderen

Nadere informatie

Inhoud. Woord vooraf 11 Aloïs Van oevelen. Alimentatieovereenkomsten tussen (ex)-partners in de belangrijkste samenlevingsvormen 15

Inhoud. Woord vooraf 11 Aloïs Van oevelen. Alimentatieovereenkomsten tussen (ex)-partners in de belangrijkste samenlevingsvormen 15 Inhoud Woord vooraf 11 Aloïs Van oevelen Alimentatieovereenkomsten tussen (ex)-partners in de belangrijkste samenlevingsvormen 15 Steven Brouwers Inleiding 15 1. Algemene principes 17 1.1. Alimentatieovereenkomsten

Nadere informatie

Memo en actuele cijfers voor de werkgever Actuele bedragen op datum van 1 januari 2016

Memo en actuele cijfers voor de werkgever Actuele bedragen op datum van 1 januari 2016 Memo en actuele cijfers voor de werkgever Actuele bedragen op datum van 1 januari 2016 1. Loongrenzen concurrentiebeding 2015 33.203-66.406 2016 33.221-66.441 Loongrens scholingsbeding 2015 33.203 2016

Nadere informatie

Recht op een toeslag op de kinderbijslag voor gezinnen buiten België

Recht op een toeslag op de kinderbijslag voor gezinnen buiten België Terug te sturen naar: PB 10020 1070 ANDERLECHT Ons kenmerk: Dossierbeheerder: Telefoon: 02 643 18 11 E-mail: infokbaf@attentia.be De gegevens die u op dit formulier invult, worden verzameld voor de vestiging

Nadere informatie

Artikel WIB. (16 - aj. 2005) 518

Artikel WIB. (16 - aj. 2005) 518 Omschrijving WONINGAFTREK (oud stelsel) Forfaitaire aftrek eigen woning: - verhoging persoon ten laste: - maximumbedrag netto-inkomen woningaftrek: BEROEPSINKOMSTEN Artikel WIB (16 - aj. 2005) 518 Basisbedrag

Nadere informatie

Infoblad - werknemers U wil een overeenkomst sluiten met een activiteitencoöperatie als kandidaat-ondernemer?

Infoblad - werknemers U wil een overeenkomst sluiten met een activiteitencoöperatie als kandidaat-ondernemer? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Infoblad - werknemers U wil een overeenkomst sluiten met een activiteitencoöperatie als kandidaat-ondernemer? Wat is een activiteitencoöperatie? Indien u behoort tot

Nadere informatie

Bedragen en bijdragen arbeidsrecht en sociale zekerheid op 1 april 2015

Bedragen en bijdragen arbeidsrecht en sociale zekerheid op 1 april 2015 Bedragen en bijdragen arbeidsrecht en sociale zekerheid op 1 april 2015 482 Vooraf In de hiernavolgende groene bladen vind je de bedragen waarvan sprake is in de voorafgaande tekst van de Wegwijzer Sociale

Nadere informatie

Verhoging van de Inkomensgarantie voor Ouderen op 1 juli 2008

Verhoging van de Inkomensgarantie voor Ouderen op 1 juli 2008 Verhoging van de Inkomensgarantie voor Ouderen op 1 juli 2008 De Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO) is een uitkering die tot doel heeft een financiële steun te bieden aan ouderen die niet over voldoende

Nadere informatie

Bedragen en bijdragen arbeidsrecht en sociale zekerheid op 1 maart 2014

Bedragen en bijdragen arbeidsrecht en sociale zekerheid op 1 maart 2014 Bedragen en bijdragen arbeidsrecht en sociale zekerheid op 1 maart 2014 Vooraf In de hiernavolgende groene bladen vind je de bedragen waarvan sprake is in de voorafgaande tekst van de Wegwijzer Sociale

Nadere informatie

Toelichtingen bij de uitbreiding van de maatregel tot de toekenning van een installatiepremie aan personen die hun hoedanigheid van dakloze verliezen

Toelichtingen bij de uitbreiding van de maatregel tot de toekenning van een installatiepremie aan personen die hun hoedanigheid van dakloze verliezen Vragen naar: petr romelart E-mail: petra.romelart@mi-is.be Toelichtingen bij de uitbreiding van de maatregel tot de toekenning van een installatiepremie aan personen die hun hoedanigheid van dakloze verliezen

Nadere informatie

Zijn er mogelijkheden om tijdelijk te stoppen met werken?

Zijn er mogelijkheden om tijdelijk te stoppen met werken? Zijn er mogelijkheden om tijdelijk te stoppen met werken? Mijn vader gaat de laatste tijd erg achteruit, zeker nu hij onlangs zijn heup gebroken heeft. Hij kan de deur niet meer uit om voor zijn duiven

Nadere informatie

NIEUWIGHEDEN OP VLAK VAN HET PENSIOEN Januari 2013

NIEUWIGHEDEN OP VLAK VAN HET PENSIOEN Januari 2013 NIEUWIGHEDEN OP VLAK VAN HET PENSIOEN Januari 2013 1. Inleiding Eén van de eerste beslissingen van de regering Di Rupo I, had betrekking op de hervorming van de pensioenen. Intussen werden al heel wat

Nadere informatie

FORMULIER 225. INKOMSTENAANGIFTE (Document ingevuld en ondertekend zo snel mogelijk terug te sturen) Mevrouw, Meneer,

FORMULIER 225. INKOMSTENAANGIFTE (Document ingevuld en ondertekend zo snel mogelijk terug te sturen) Mevrouw, Meneer, FORMULIER 225 INKOMSTENAANGIFTE (Document ingevuld en ondertekend zo snel mogelijk terug te sturen) Mevrouw, Meneer, Teneinde het dagtarief van uw uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid te bepalen, dienen

Nadere informatie

De administrateur-generaal

De administrateur-generaal Trierstraat 70 B-1000 Brussel De administrateur-generaal Afzender RKW Trierstraat 70 B-1000 Brussel datum 18.12.2009 uw ref. contact Hugo Bogaert adviseur telefoon 02-237 23 61 02-237 21 11 Betreft: Artikel

Nadere informatie

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006 (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels Aangevuld, gewijzigd of aangepast door: - de wet van 21 december 2007 houdende diverse bepalingen (I) (B.S. 31 december

Nadere informatie

Omzendbrief betreffende de verwarmingsperiode 2007-2008

Omzendbrief betreffende de verwarmingsperiode 2007-2008 Vragen naar: Petra Romelart E-mail: petra.romelart@mi-is.be Tel 02/5078727 Url : www.mi-is.be Aan de dames en heren Voorzitters van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn Dienst Juridisch en Beleidsondersteunend

Nadere informatie

Bedragen en bijdragen arbeidsrecht en sociale zekerheid op 1 juni 2016

Bedragen en bijdragen arbeidsrecht en sociale zekerheid op 1 juni 2016 Bedragen en bijdragen arbeidsrecht en sociale zekerheid op 1 juni 2016 482 Vooraf In de hiernavolgende groene bladen vind je de bedragen waarvan sprake is in de voorafgaande tekst van de Wegwijzer Sociale

Nadere informatie

Halftijds brugpensioen

Halftijds brugpensioen Halftijds brugpensioen //dossier Eindeloopbaan Inhoud Wat verstaat men onder halftijds brugpensioen?... 01 Onder welke voorwaarden krijgt men toegang tot het halftijds brugpensioen?... 01 Welke procedure

Nadere informatie

Nomenclatuur van de socio economische positie vanaf 2003 :

Nomenclatuur van de socio economische positie vanaf 2003 : Nomenclatuur van de socio economische positie vanaf 2003 : 1. Werkend 1.1. Werkend in loondienst 1.1.1. Werkend in één job in loondienst 1.1.2. Werkend in meerdere jobs in loondienst 1.2. Werkend als zelfstandige

Nadere informatie

P19Fisc-A. Recht op een toeslag op de kinderbijslag voor gezinnen buiten België. Mevrouw, mijnheer,

P19Fisc-A. Recht op een toeslag op de kinderbijslag voor gezinnen buiten België. Mevrouw, mijnheer, P19Fisc-A dienst datum onze ref. uw ref. contact telefoon telefax De gegevens die u op dit formulier invult, worden verzameld voor de vestiging van het recht op kinderbijslag en de betaling ervan. Ze worden

Nadere informatie

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 Hoofdstuk 1. Situering 7 Hoofdstuk 2. Strategie/Beleidsluik 7 Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 9 Afdeling 1. Basiswetgeving 9 Afdeling 2. Afwijkingen

Nadere informatie

INHOUD. Woord vooraf 9

INHOUD. Woord vooraf 9 INHOUD Woord vooraf 9 1 Sociale zekerheid 11 1. Kinderbijslag 14 1.1. Aanbod gezinsuitkeringen 14 1.1.1. Kraamgeld 14 1.1.2. Adoptiepremie 18 1.1.3. Basiskinderbijslag 21 1.1.4. Verhoogde kinderbijslag

Nadere informatie

Loopbaanonderbreking in de openbare sector. ACV-Openbare Diensten mei 2014

Loopbaanonderbreking in de openbare sector. ACV-Openbare Diensten mei 2014 Loopbaanonderbreking in de openbare sector ACV-Openbare Diensten mei 2014 Loopbaanonderbreking Veel personeelsleden in de openbare sector hebben mogelijkheden om hun loopbaan tijdelijk te onderbreken of

Nadere informatie

Wie valt onder toepassing van het sociaal statuut?

Wie valt onder toepassing van het sociaal statuut? Statuut van de Gepensioneerde zelfstandige Statuut van de Gepensioneerde zelfstandige... Wie valt onder toepassing van het sociaal statuut?... Verplichtingen... Bijdrageplicht... Mag ik werken als gepensioneerde?...

Nadere informatie

INHOUD. Woord vooraf 9 INHOUD

INHOUD. Woord vooraf 9 INHOUD INHOUD Woord vooraf 9 1 Sociale zekerheid 11 1. Kinderbijslag 14 1.1. Aanbod gezinsuitkeringen 14 1.1.1. Kraamgeld 14 1.1.2. Adoptiepremie 18 1.1.3. Basiskinderbijslag 21 1.1.4. Verhoogde kinderbijslag

Nadere informatie

Inkomensvervangende Tegemoetkoming Integratietegemoetkoming

Inkomensvervangende Tegemoetkoming Integratietegemoetkoming DIRECTIE GENERAAL PERSONEN MET EEN HANDICAP Inkomensvervangende Tegemoetkoming Integratietegemoetkoming A. Doelstellingen en vorm van deze tegemoetkomingen Deze tegemoetkomingen streven naar de vervanging

Nadere informatie

STATISTISCH OVERZICHT 30 JUNI 2016

STATISTISCH OVERZICHT 30 JUNI 2016 FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE KINDERBIJSLAG STATISTISCH OVERZICHT 30 JUNI 2016 Gedetailleerde gegevens STATISTISCH OVERZICHT NR. 3 Verantwoordelijke uitgever: Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag Voor

Nadere informatie

Overleg mdt en ouders Timing

Overleg mdt en ouders Timing Mariska Waldukat Sociaal werker Patiëntenbegeleiding Overleg mdt en ouders Timing Wat nu? Aanvraagprocedure Rechten? Indienen van de aanvraag Medisch onderzoek Beslissing 1 Contact kinderbijslagfonds Bedienden

Nadere informatie

DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2016 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN

DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2016 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2016 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN 1. DERDE PIJLER Pensioensparen Langetermijnsparen 940 euro/jaar 2.260 euro/jaar Beperkt tot 15% op belastbaar beroepsinkomen tot 1.880

Nadere informatie

FORMULIER 225. INKOMSTENAANGIFTE (Document ingevuld en ondertekend zo snel mogelijk terug te sturen) Mevrouw, Meneer,

FORMULIER 225. INKOMSTENAANGIFTE (Document ingevuld en ondertekend zo snel mogelijk terug te sturen) Mevrouw, Meneer, FORMULIER 225 INKOMSTENAANGIFTE (Document ingevuld en ondertekend zo snel mogelijk terug te sturen) Mevrouw, Meneer, Teneinde het dagtarief van uw uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid te bepalen, dienen

Nadere informatie

De verwarmingstoelage

De verwarmingstoelage Versie nr: 1 Laatste wijziging: 04-02-2009 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Wat is dat een verwarmingstoelage? 3) Wordt elke brandstof in aanmerking genomen voor de toekenning van de verwarmingstoelage?

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling?

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling? Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling? Waarover gaat dit infoblad? In dit infoblad leggen we uit hoe we het dagbedrag van uw werkloosheidsuitkering als volledig werkloze

Nadere informatie

Betaling van kinderbijslag voor werknemers Gewaarborgde gezinsbijslag. Mieke SERLIPPENS Jurist bij de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers

Betaling van kinderbijslag voor werknemers Gewaarborgde gezinsbijslag. Mieke SERLIPPENS Jurist bij de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Betaling van kinderbijslag voor werknemers Gewaarborgde gezinsbijslag Mieke SERLIPPENS Jurist bij de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Sociale Praktijkstudies nr. 10002 Stof bijgehouden tot

Nadere informatie

Inhoud. 1. Wie is zelfstandig? 2. Sociaal statuut: categorieën 3. Sociale bijdragen 4. Sociale rechten 5. Aanvullende sociale verzekeringen

Inhoud. 1. Wie is zelfstandig? 2. Sociaal statuut: categorieën 3. Sociale bijdragen 4. Sociale rechten 5. Aanvullende sociale verzekeringen Inhoud 1. Wie is zelfstandig? 2. Sociaal statuut: categorieën 3. Sociale bijdragen 4. Sociale rechten 5. Aanvullende sociale verzekeringen 1. Wie is zelfstandig? Zelfstandigen -natuurlijke personen (handelaars

Nadere informatie

Een handleiding voor de pensioenwetgeving

Een handleiding voor de pensioenwetgeving Een handleiding voor de pensioenwetgeving Brecht Van Roey Vrije visie, eigen stem Inhoudstafel Pensioenleeftijd Pensioenberekening (werknemers) Toegelaten arbeid Netto MyPension.be Pensioenprognose ACLVB

Nadere informatie

Bijlage 1 bij dienstbrief 996/93bis: vragen en antwoorden

Bijlage 1 bij dienstbrief 996/93bis: vragen en antwoorden Principe 1 2 De algemene afwijking primeert op de individuele afwijking. De MO 599 vermeldt een groep personen gedefinieerd als de niet-voorrangsgerechtigde rechthebbende vader, moeder, stiefvader, stiefmoeder

Nadere informatie

6 MAART 2007. - Koninklijk besluit tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige geneesheren

6 MAART 2007. - Koninklijk besluit tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige geneesheren 6 MAART 2007. - Koninklijk besluit tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige geneesheren BS 20/03/2007 (dit KB vervangt het KB dd 31/03/1983 zie art 6 van KB 06-03-2007) Gewijzigd

Nadere informatie