Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling?"

Transcriptie

1 Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling? Belangrijke wijziging van de regelgeving vanaf 1 november 2012 Vanaf november 2012 zijn er belangrijke wijzigingen in het recht op uitkeringen in geval van volledige werkloosheid. De regering heeft immers beslist om de regels voor de geleidelijke vermindering van het uitkeringsbedrag ( de degressiviteit ) uit te breiden en te verscherpen, in functie van de werkloosheidsduur en uw beroepsverleden als loontrekkende. De actuele minimabedragen blijven echter ongewijzigd. Voor meer uitleg verwijzen we naar het infoblad T136. Hoe wordt de werkloosheidsuitkering berekend? Het bedrag van de werkloosheidsuitkeringen wordt vastgesteld op basis van uw laatst verdiende loon, uw gezinstoestand en uw beroepsverleden. Daarenboven zijn de uitkeringen onderworpen aan de bedrijfsvoorheffing. De uitkeringen worden toegekend voor alle dagen van de week, met uitzondering van de zondagen (6 uitkeringen per week). In principe worden de uitkeringen toegekend voor onbeperkte duur. Wat is het laatst verdiende loon? Het betreft uw eerste uitkeringsaanvraag binnen de werkloosheidsverzekering De RVA neemt het loon in aanmerking dat u hebt ontvangen gedurende uw laatste tewerkstelling van ten minste 4 aaneensluitende weken bij éénzelfde werkgever. Verder moet het gaan om loon waarop bijdragen voor de sociale zekerheid zijn gestort. Dit loon wordt echter begrensd (zie verder). Indien deze voorwaarden niet zijn vervuld, dan moet het bedrag van de werkloosheidsuitkering berekend worden op basis van een referteloon dat 1.501,82 euro bruto bedraagt. Het betreft een latere aanvraag In principe wordt gedurende de ganse werkloosheid het bedrag van de uitkering berekend op basis van het loon dat in aanmerking werd genomen bij uw eerste aanvraag. Indien u evenwel geen uitkeringen hebt ontvangen gedurende ten minste 2 jaar en u in die periode een tewerkstelling hebt van ten minste 4 aaneensluitende weken bij éénzelfde werkgever, dan zal het loon van die laatste tewerkstelling in rekening worden gebracht. Bent u meer dan 45 jaar op het ogenblik van de werkhervatting dan wordt de meest voordelige uitkering toegekend. Hebben uw gezinstoestand en uw beroepsverleden een invloed op het bedrag van de uitkering? De werklozen worden in drie categorieën opgedeeld volgens hun gezinssituatie: samenwonenden met gezinslast; alleenwonenden; samenwonenden zonder gezinslast. Bijgewerkt op T 67 - p. 1

2 Alle volledig werklozen ontvangen tijdens het eerste jaar werkloosheid van hun laatst verdiende loon. Na deze eerste periode van één jaar volgt een tweede periode van 2 maanden, verlengd met 2 maanden per jaar beroepsverleden in loondienst. Deze tweede periode bedraagt maximaal 36 maanden en is opgedeeld in maximaal 5 fases: tijdens de eerste fase van maximaal 12 maanden (2 maanden "vast" en maximaal 10 maanden in functie van het beroepsverleden) ontvangen de volledig werklozen de volgende bedragen: samenwonenden met gezinslast ontvangen loon; alleenwonenden ontvangen 55% loon; samenwonenden zonder gezinslast ontvangen 40% loon. tijdens de volgende vier fases van samen maximaal 24 maanden (= maximaal 4 periodes van telkens maximaal 6 maanden) zakken de uitkeringen in vier keer tot een. Tijdens de derde periode, na maximaal 48 maanden werkloosheid (= 12 maanden eerste periode + maximaal 36 maanden tweede periode), ontvangt u als volledig werkloze een waarvan het bedrag eveneens afhangt van uw gezinssituatie. U behoudt het bedrag dat u in een deelfase van de tweede periode genoot indien u zich in één van de volgende situaties bevindt tijdens die deelfase: u hebt een voldoende beroepsverleden als loontrekkende. Dit is momenteel minstens 20 jaar, maar het vereiste aantal jaren zal stijgen; u hebt een graad van blijvende arbeidsongeschiktheid van minstens 33%; u bent 55 jaar geworden. De volgende vergoedingsperiodes kunnen worden onderscheiden: samenwonenden met gezinslast alleenwonenden samenwonenden 1ste periode fase 1 = 1ste jaar werkloosheid eerste 6 maanden de hoogste loongrens de hoogste loongrens de hoogste loongrens 1ste periode fase 2 = 1ste jaar werkloosheid volgende 6 maanden de intermediaire loongrens de intermediaire loongrens de intermediaire loongrens 2de periode fase 2A en 2B = eerste 2 maanden van het 2 de jaar (2A) (eventueel verlengd met maximaal 10 maanden) (2B) de basisloongrens 55% een specifieke loongrens 40% de basisloongrens 2de periode fase 21 verminderd met 1/5 van verminderd met 1/5 van verminderd met 1/5 van 2de periode fase 22 verminderd met 2/5 van verminderd met 2/5 van verminderd met 2/5 van 2de periode fase 23 verminderd met 3/5 van verminderd met 3/5 van verminderd met 3/5 van 2de periode fase 24 verminderd met 4/5 van verminderd met 4/5 van verminderd met 4/5 van 3de periode = na de tweede periode (behalve uitzonderingen) (behalve uitzonderingen) (behalve uitzonderingen) Bijgewerkt op T 67 - p. 2

3 De hoogste loongrens bedraagt 2.418,23 euro per maand en geldt gedurende de eerste 6 maanden van de eerste vergoedingsperiode. De intermediaire loongrens bedraagt 2.253,83 euro per maand en geldt gedurende de volgende 6 maanden van de eerste vergoedingsperiode. De basisloongrens bedraagt 2.106,15 euro per maand en geldt na de eerste vergoedingsperiode. De specifieke loongrens voor alleenwonenden tijdens de tweede (...) periode bedraagt 2.060,32 euro per maand. De dagbedragen van de werkloosheidsuitkeringen evolueren in de praktijk als volgt in de tijd (Cat. A = samenwonenden met gezinslast; Cat. N = alleenwonenden; Cat. B = samenwonenden): Periode = welke maand? Cat. A Cat. N Cat. B 1ste periode fase 1 1 tot 6 MIN 42,79 35,94 26,94 1ste periode fase 1 1 tot 6 MAX 55,81 55,81 55,81 1ste periode fase 2 7 tot 12 MIN 42,79 35,94 26,94 1ste periode fase 2 7 tot 12 MAX 52,01 52,01 52,01 2de periode fase 2A en 2B 13 tot max. 24 MIN 42,79 35,94 26,94 2de periode fase 2A en 2B 13 tot max. 24 MAX 48,60 43,58 32,40 2de periode fase tot 30 2de periode fase tot 30 2de periode fase tot 36 2de periode fase tot 36 2de periode fase tot 42 2de periode fase tot 42 2de periode fase tot 48 2de periode fase tot 48 MIN 42,79 35,94 25,35 MAX 47,44 42,05 29,72 MIN 42,79 35,94 23,76 MAX 46,28 40,52 27,04 MIN 42,79 35,94 22,17 MAX 45,11 39,00 24,35 MIN 42,79 35,94 20,58 MAX 43,95 37,47 21,67 3de periode 49 tot... 42,79 35,94 18,99 U kunt weer met een nieuwe cyclus beginnen, zo u gedurende 12 maanden voltijds tewerkgesteld was. Deze 12 maanden moeten gelegen zijn in een periode van 18 maanden. (...) Voorts kunnen de eerste en de tweede periode verlengd worden, met name in geval van werkhervatting als voltijdse werknemer gedurende ten minste 3 maanden (...). U woont alleen? U wordt beschouwd als alleenwonende. U wordt evenwel beschouwd als werknemer met gezinslast indien u alleen woont en: onderhoudsgeld betaalt op basis van hetzij een gerechtelijke beslissing, hetzij een voor een notaris verleden akte in geval van een procedure van echtscheiding of van scheiding van tafel en bed met wederzijdse instemming; vrijwillig onderhoudsgeld betaalt via een notariële akte (buiten een echtscheidingsprocedure) voor uw minderjarig kind of voor uw behoeftig meerderjarig kind; feitelijk gescheiden bent en het uw echtgeno(o)t(e) toegelaten is om door andere personen verschuldigde geldsommen te ontvangen (in toepassing van artikel 221 van het Burgerlijk Wetboek). U woont samen met andere personen? U wordt beschouwd als werknemer met gezinslast indien u voldoet aan één van de volgende voorwaarden. U wordt beschouwd als samenwonende indien u aan geen enkele van deze voorwaarden voldoet. Werknemer met gezinslast - voorwaarden: Bijgewerkt op T 67 - p. 3

4 U bent gehuwd en woont samen met uw echtgeno(o)t(e) die geen beroeps- of vervangingsinkomsten heeft U woont samen met een partner die geen beroeps- of vervangingsinkomsten heeft In de gevallen 1. en 2. wijzigt de aanwezigheid van andere personen in het gezin uw toestand niet, zelfs al hebben deze personen inkomsten. U woont niet samen met uw echtgeno(o)t(e) of een partner, doch uitsluitend met: één of meerdere kinderen, op voorwaarde dat u tenminste voor één van deze kinderen gerechtigd bent op kinderbijslag; één of meerdere kinderen, op voorwaarde dat niemand van hen een beroeps- of vervangingsinkomen heeft; één of meerdere kinderen en andere bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad voor zover gelijktijdig aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: u bent gerechtigd op kinderbijslag voor tenminste één kind; de andere bloed- of aanverwanten beschikken noch over beroepsinkomsten, noch over vervangingsinkomsten; één of meer bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad, die noch over beroepsinkomsten, noch over vervangingsinkomsten beschikken. In de gevallen bedoeld in dit punt 3, wijzigt de aanwezigheid van andere personen in het gezin uw toestand niet, op voorwaarde dat deze personen NIET beschikken over beroeps- of vervangingsinkomsten. Indien u alleenwonende bent en onderdak verleent aan een regularisatieaanvrager die niet over een beroeps- of vervangingsinkomen beschikt en ingeschreven is in het bevolkingsregister van het gemeentebestuur, kunt u vergoed worden als werknemer met gezinslast, op voorwaarde dat u en de regularisatieaanvrager de RVA op de hoogte brengen van de samenwoonst en van het feit dat u de regularisatieaanvrager financieel ten laste neemt. Wat betekent samenwonen? Samenwonen betekent dat twee of meerdere personen samen onder hetzelfde dak wonen en gemeenschappelijk de belangrijkste huishoudelijke aangelegenheden regelen. Diegenen die tijdelijk om beroepsredenen een andere verblijfplaats hebben worden eveneens geacht samen te wonen. Wie mag beschouwd worden als partner? De persoon die: samenwoont met de werkloze en die met hem/haar een feitelijk gezin vormt (het gezin moet niet noodzakelijk uit een man en een vrouw samengesteld zijn); geen familie is van de werkloze d.w.z. die geen bloed-of aanverwant tot en met de 3 de graad is van de werkloze; geen kind is van een ander gezin waarvoor de werknemer of een ander lid van het gezin gerechtigd kan zijn op kinderbijslag (bijvoorbeeld: het kind van een vrouw die met een werkloze samenwoont en waarvoor de vrouw kinderbijslag ontvangt, kan niet de hoedanigheid van partner hebben); die financieel ten laste is van de werkloze. Welke zijn de voorwaarden om financieel ten laste te zijn van de werkloze? geen bestaansminimumtrekker zijn; niet ten laste zijn van een bloedverwant die aanspraak kan maken op kinderbijslag (bijvoorbeeld, een studentin die met een werkloze samenwoont. De ouders van de studentin ontvangen kinderbijslag voor hun dochter. De studentin kan niet als partner beschouwd worden); niet ten laste zijn van een andere werkloze waarmee de partner samenwoont (een partner kan niet ten laste zijn van meerdere werklozen); de partner mag geen echtgeno(o)t(e) hebben die met haar/hem en met de werkloze samenwoont; een verklaring invullen bij de uitbetalingsinstelling. Wie is bloed- of aanverwant van de werkloze tot en met de 3de graad? het kind en diens echtgeno(o)t(e); het kleinkind en diens echtgeno(o)t(e); het achterkleinkind en diens echtgeno(o)t(e); de vader en de moeder, de stiefvader en de stiefmoeder; de grootvader en de grootmoeder van de werkloze en hun echtgenoten; de overgrootvader en de overgrootmoeder van de werkloze en hun echtgenoten; Bijgewerkt op T 67 - p. 4

5 de oom, de tante en hun echtgenoten; de broer, de zus en hun echtgenoten; het kind van de broer of de zus en diens echtgeno(o)t(e). Worden beschouwd als kinderen, het kind van wie de werkloze of de partner de vader of de moeder is, het geadopteerd kind, het kind onder voogdij alsook het kind waarvoor men aanspraak kan maken op kinderbijslag. Wat is de invloed van een beroepsinkomen of een vervangingsinkomen ontvangen door deze andere personen? Principe Als beroepsinkomsten worden beschouwd alle inkomsten verkregen uit de uitoefening van een beroepsactiviteit, ongeacht de duur van de activiteit of het bedrag van het inkomen en ongeacht of het een financieel voordeel, dan wel een voordeel in natura betreft. De financiële en materiële voordelen uit arbeid in loondienst of uit arbeid als zelfstandige worden dus beschouwd als beroepsinkomsten. Uitzondering Er wordt geen rekening gehouden met de geringe beroepsinkomsten van uw echtgeno(o)t(e) of partner indien voldaan is aan de 3 volgende voorwaarden: u geeft deze inkomsten aan bij uw uitbetalingsinstelling (op een formulier C1, beschikbaar bij die instelling) wanneer u uw uitkeringsaanvraag indient of bij de aanvang van de uitoefening van de beroepsactiviteit of van de samenwoonst; deze inkomsten komen voort uit een activiteit in loondienst; het brutobedrag van deze inkomsten overschrijdt 750,94 euro per maand niet. Zijn de inkomsten van uw partner variabel, dan moet u bovendien voor de maand waarin het inkomen deze grens niet overschrijdt, een formulier C110A bij uw controlekaart voegen. Er wordt geen rekening gehouden met de beroepsinkomsten van een kind indien het brutobedrag 402,14 euro per maand niet overschrijdt. Het beroepsinkomen van een kind wordt niet als een beroepsinkomen beschouwd, en dit ongeacht het bedrag van het inkomen, gedurende de periode van 12 maanden vanaf het tijdstip waarop het kind na het einde van de studies voor het eerst een beroepsinkomen ontvangt. Wat is een vervangingsinkomen? De werkloosheidsuitkeringen; de inschakelingsuitkeringen en de overbruggingsuitkeringen; de uitkeringen inzake ziekte- en invaliditeitsverzekering en moederschapverzekering worden beschouwd als vervangingsinkomsten, wat ook hun bedrag is BEHALVE als u samenwoont zonder echtgeno(o)t(e) of partner, maar met één of meerdere kinderen, worden deze uitkeringen - ontvangen door één of meerdere kinderen - niet beschouwd als vervangingsinkomsten, indien het totaal bedrag waarop ieder kind aanspraak kan maken 417,30 euro per maand niet overschrijdt. De verbrekingsvergoedingen van een arbeidsovereenkomst, alle sommen betaald tot herstel van het verlies van een beroepsinkomen en de loopbaanonderbrekingsuitkeringen worden steeds beschouwd als vervangingsinkomsten, wat ook hun bedrag is. De vergoedingen ingevolge een arbeidsongeval of een beroepsziekte, de ouderdoms-, rust-, anciënniteits- en overlevingspensioenen (behalve de pensioenen van de ascendenten) worden niet beschouwd als vervangingsinkomsten voor zover de maandelijkse brutobedragen ervan 576,46 euro per persoon niet overschrijden. Kinderbijslagen, uitkeringen aan mindervaliden, soldijen en militievergoedingen, studiebeurzen waarop geen inhoudingen voor de sociale zekerheid verricht worden, vergoedingen gestort aan gedetineerden die in de gevangenis werken en onderhoudsgelden worden nooit beschouwd als vervangingsinkomsten. De door het O.C.M.W. gestorte sommen worden niet beschouwd als vervangingsinkomsten, behalve als deze sommen worden uitkgekeerd aan de partner van de werkloze. In dat geval kan de werkloze geen uitkering ontvangen als samenwonende met gezinslast. De pensioenen van de bloedverwanten in de opgaande lijn van de werkloze? Wie is bloedverwant in de opgaande lijn van de werkloze? De ouders, grootouders en overgrootouders en hun echtgenoten van de werkloze en/of van de levenspartner waarmee de werkloze gehuwd is. Bijgewerkt op T 67 - p. 5

6 Wanneer u uitsluitend samenwoont met één of meerdere kinderen (indien u aanspraak kunt maken op kinderbijslag voor minstens één van hen) en andere bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad, worden de pensioenen van de bloedverwanten in de opgaande lijn met wie u samenwoont niet beschouwd als vervangingsinkomsten, indien het totaal brutobedrag ervan 2.102,28 euro per maand niet overschrijdt. Wanneer u uitsluitend samenwoont met andere bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad, worden de pensioenen van de bloedverwanten in de opgaande lijn met wie u samenwoont en die u ten laste zijn, niet beschouwd als vervangingsinkomsten, indien het totaal brutobedrag ervan 1.296,09 euro per maand niet overschrijdt. Opmerkingen: Het bedrag van 1.296,09 euro wordt op 2.102,28 euro gebracht, wanneer u op basis van een attest dat wordt afgeleverd door de FOD Sociale Zekerheid (bestuursdirectie uitkeringen aan personen met een handicap, aantoont dat de ouder of bloedverwant in de opgaande lijn wegens zijn gezondheidstoestand geen enkele autonomie meer heeft of deze verminderd is met minstens 9 punten op de binnen de wetgeving inzake de minder-validen toepasselijke medisch-sociale schaal. Indien meerdere bloedverwanten één of meerdere pensioenen ontvangen, worden deze laatste samengeteld om vergeleken te worden met de respectievelijke bedragen van 2.102,28 euro of 1.296,09 euro. Hebt u recht op een verhoogde uitkering als u meer dan 55 jaar bent? Onder bepaalde voorwaarden krijgt u een werkloosheidsuitkering verhoogd met de zogenaamde anciënniteitstoeslag. Om deze te krijgen moet u: minstens 55 jaar oud zijn; 20 jaar arbeid in loondienst bewijzen; sinds minstens 1 jaar voltijds werkloos zijn. Dat betekent dat u de toeslag maar ten vroegste krijgt vanaf de "tweede periode" en mogelijk dus ook maar ten vroegste in de "derde periode". Mogelijk ontvangt u die pas voor het eerst in een deelfase van de tweede periode. Het bedrag dat u in deze deelfase ontvangt, zakt nadien niet meer. Een werkhervatting kan nooit het voordeel van de anciënniteitstoeslag tenietdoen; geen stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag of brugpensioen als grensarbeider genieten, en niet hebben verzaakt aan het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag. Hoeveel bedraagt de werkloosheidsuitkering met anciënniteitstoeslag? De regels inzake het bedrag van de anciënniteitstoeslag verschillen naargelang uw gezinstoestand en leeftijd. U bent werknemer met gezinslast De dagbedragen van de werkloosheidsuitkeringen met anciënniteitstoeslag evolueren in de praktijk als volgt in de tijd Periode Bedrag 2de periode fase 2A en 2B MIN 44,85 2de periode fase 2A en 2B MAX 53,27 2de periode fase 21 MIN 44,85 2de periode fase 21 MAX 51,92 2de periode fase 22 MIN 44,85 2de periode fase 22 MAX 50,58 2de periode fase 23 MIN 44,85 2de periode fase 23 MAX 49,23 2de periode fase 24 MIN 44,85 2de periode fase 24 MAX 47,89 3de periode MIN 44,85 3de periode MAX 46,54 U bent alleenwonende werknemer De dagbedragen van de werkloosheidsuitkeringen met anciënniteitstoeslag evolueren in de praktijk als volgt in de tijd: Bijgewerkt op T 67 - p. 6

7 Periode Bedrag 2de periode fase 2A en 2B MIN 41,23 2de periode fase 2A en 2B MAX 48,60 2de periode fase 21 MIN 40,92 2de periode fase 21 MAX 46,82 2de periode fase 22 MIN 40,61 2de periode fase 22 MAX 45,04 2de periode fase 23 MIN 40,31 2de periode fase 23 MAX 43,25 2de periode fase 24 MIN 40,00 2de periode fase 24 MAX 41,47 3de periode 39,69 U bent samenwonende werknemer Bij samenwonende werknemers hangt het bedrag van de werkloosheidsuitkering met anciënniteitstoeslag af van de leeftijd: minder dan 58 jaar of minstens 58 jaar. De dagbedragen van de werkloosheidsuitkeringen met anciënniteitstoeslag evolueren in de praktijk als volgt in de tijd: Periode Bedrag Bedrag < 58 jaar >= 58 jaar 2de periode fase 2A en 2B MIN 33,96 37,33 2de periode fase 2A en 2B MAX 40,50 44,55 2de periode fase 21 MIN 31,72 34,41 2de periode fase 21 MAX 36,95 40,19 2de periode fase 22 MIN 29,47 31,49 2de periode fase 22 MAX 33,40 35,83 2de periode fase 23 MIN 27,23 28,58 2de periode fase 23 MAX 29,84 31,46 2de periode fase 24 MIN 24,98 25,66 2de periode fase 24 MAX 26,29 27,10 3de periode 22,74 22,74 In uitzonderlijke gevallen kunnen werknemers van minder dan 55 jaar ook nog een toeslag genieten tijdens de fases 21 tot 24. Wat gebeurt er indien u op basis van de oude regels vóór de leeftijd van 55 jaar een uitkering hebt genoten verhoogd met een anciënniteitstoeslag? Vanaf is de leeftijd om recht te hebben op een uitkering verhoogd met een anciënniteitstoeslag op 55 jaar gebracht. De andere voorwaarden blijven ongewijzigd. Diegene die vóór al een uitkering verhoogd met een anciënniteitstoeslag heeft genoten, verliest zijn recht niet. Dat betekent dat: indien u op al een uitkering verhoogd met een anciënniteitstoeslag genoot, u deze vanaf verder geniet, ongeacht uw leeftijd; indien u tijdens een werkloosheidsperiode voorafgaand aan een uitkering verhoogd met een anciënniteitstoeslag hebt genoten, u bij een nieuwe aanvraag om werkloosheidsuitkeringen opnieuw recht hebt op uw uitkering met anciënniteitstoeslag. Tussen 50 en 55 jaar is het bedrag van de uitkering verhoogd met de anciënniteitstoeslag als volgt vastgesteld: indien u werknemer met gezinslast bent: de uitkering met anciënniteitstoeslag is gelegen tussen 44,85 euro (minimumbedrag) en 53,27 euro per dag (maximumbedrag); indien u alleenwonende werknemer bent: u hebt recht op een anciënniteitstoeslag van 0,8% loon. In totaal hebt u dus recht op 55,8% loon. De uitkering met anciënniteitstoeslag van de alleenwonende werknemer van 50 tot minder dan Bijgewerkt op T 67 - p. 7

8 55 jaar is gelegen tussen 37,53 euro (minimumbedrag) en 45,20 euro per dag (maximumbedrag); indien u samenwonende werknemer bent: u hebt recht op een anciënniteitstoeslag van 5% van het gemiddelde loon. In totaal hebt u dus recht op 45% loon. De uitkering met anciënniteitstoeslag van de samenwonende werknemer van 50 tot minder dan 55 jaar is gelegen tussen tussen 30,48 euro (minimumbedrag) en 36,45 euro per dag (maximumbedrag). Evolueren de bedragen in de tijd? Alle bedragen vermeld in dit infoblad zijn geïndexeerde bedragen. Ze zijn geldig vanaf Wordt er bedrijfsvoorheffing ingehouden op de werkloosheidsuitkeringen? Op de uitkeringen wordt in principe een bedrijfsvoorheffing van 10,09% verricht. Evenwel zijn de volgende werklozen niet aan de bedrijfsvoorheffing onderworpen (behalve wanneer zij hierom verzoeken), op voorwaarde dat ze geen enkel beroepsinkomen bovenop hun uitkeringen ontvangen: de "werknemers met gezinslast"; de alleenwonenden; de samenwonenden die uitkeringen in de "tweede periode" ontvangen, op voorwaarde dat hun echtgeno(o)t(e) enkel over vervangingsinkomens beschikt; de samenwonenden die de ontvangen; de werklozen die een vrijstelling genieten wegens sociale en familiale redenen. Op de bijpassing van de uitkeringen van werklozen tewerkgesteld door een plaatselijk werkgelegenheidsagentschap (PWA) wordt geen bedrijfsvoorheffing verricht. Bijgewerkt op T 67 - p. 8

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling?

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site: www.rva.be Infoblad

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Wat is uw gezinstoestand?

Infoblad - werknemers Wat is uw gezinstoestand? Infoblad - werknemers Wat is uw gezinstoestand? Waarover gaat dit infoblad? In dit infoblad leggen we uit wat uw gezinstoestand als werkloze is. Eerst bespreken we de mogelijke situaties. Aan de hand van

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling?

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling? Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling? Waarover gaat dit infoblad? In dit infoblad leggen we uit hoe we het dagbedrag van uw werkloosheidsuitkering als volledig werkloze

Nadere informatie

Tijdskrediet Verklaring gezinstoestand van de werknemer

Tijdskrediet Verklaring gezinstoestand van de werknemer Tijdskrediet Verklaring gezinstoestand van de werknemer Voor zover nodig dient u dit formulier C1-CAO77bis in samen met uw aanvraagformulier C61-CAO77bis wanneer u gelijktijdig: - een volledig of halftijds

Nadere informatie

e-doc SOCIALE BIJDRAGEN M E T A A L

e-doc SOCIALE BIJDRAGEN M E T A A L e-doc SOCIALE BIJDRAGEN ABVV M E T A A L 4 Ontdek alles over de sociale bijdragen! 5 Sociale bijdragen 1. TIJDSKREDIET Bedragen van toepassing vanaf 01/09/2012 (index van toepassing vanaf 01/12/2012).

Nadere informatie

e-doc A B ABVV M E T A A M E M E T A A L ALLE SOCIALE UITKERINGEN M E M E M E OP EEN RIJ februari 2015

e-doc A B ABVV M E T A A M E M E T A A L ALLE SOCIALE UITKERINGEN M E M E M E OP EEN RIJ februari 2015 e-doc A BVV A B L T A A ALL SOCIAL UITKRINGN OP N RIJ A BVV L T A A ABVV T A A L L T A A ABVV T A A februari 2015 2 Ontdek alles over de sociale uitkeringen! BVV-etaal november 2014 e-doc 3 Sociale uitkeringen

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hervorming van de werkloosheidsverzekering vanaf november 2012

Infoblad - werknemers Hervorming van de werkloosheidsverzekering vanaf november 2012 Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad - werknemers

Nadere informatie

Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling?

Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling? Rijksdie nst voor Arbe idsvoorzie ning Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Hoeveel bedraagt

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Mag u werken als werkloze met bedrijfstoeslag?

Infoblad - werknemers Mag u werken als werkloze met bedrijfstoeslag? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva..be Infoblad - werknemers

Nadere informatie

CIRCULAIRE. Sociale uitkeringen Bedragen per 1 januari 2014

CIRCULAIRE. Sociale uitkeringen Bedragen per 1 januari 2014 Anneleen Bettens Adjunct-adviseur Competentiecentrum Werk & Sociale Zekerheid T +32 2 515 09 27 F +32 2 515 09 13 ab@vbo-feb.be CIRCULAIRE Sociale uitkeringen Bedragen per 1 januari 2014 19 februari 2014

Nadere informatie

CIRCULAIRE. Sociale uitkeringen Bedragen per 1 januari 2013 S.2013/004 AB/LP/S.5000 CI13-004N.AB. 11 januari 2013. Samenvatting

CIRCULAIRE. Sociale uitkeringen Bedragen per 1 januari 2013 S.2013/004 AB/LP/S.5000 CI13-004N.AB. 11 januari 2013. Samenvatting Anneleen Bettens Adjunct-adviseur AB/LP/S.5000 CI13-004N.AB CIRCULAIRE Sociale uitkeringen Bedragen per 1 januari 2013 11 januari 2013 Samenvatting Sedert 1 december 2012 is het bedrag van bepaalde socialezekerheidsuitkeringen

Nadere informatie

Hervorming werkloosheidsreglementering 1 november 2012

Hervorming werkloosheidsreglementering 1 november 2012 Hervorming werkloosheidsreglementering 1 november 2012 Op 1 november 2012 treedt de hervorming van de werkloosheidsreglementering in werking. Deze hervorming beoogt de huidige degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen

Nadere informatie

Infoblad - werknemers

Infoblad - werknemers Infoblad - werknemers Mag u een overlevingspensioen cumuleren met uitkeringen? Waarover gaat dit infoblad? In dit infoblad wordt uitgelegd onder welke voorwaarden u een overlevingpensioen kunt cumuleren

Nadere informatie

INFORMATIEDOCUMENT "UITKERINGSAANVRAAG ALS VOLLEDIG WERKLOZE"

INFORMATIEDOCUMENT UITKERINGSAANVRAAG ALS VOLLEDIG WERKLOZE INFORMATIEDOCUMENT "UITKERINGSAANVRAAG ALS VOLLEDIG WERKLOZE" (met een controlekaart C3A) Dit informatiedocument biedt u een overzicht van uw rechten en plichten en van de belangrijkste zaken die u als

Nadere informatie

Hervorming van de werkloosheidsverzekering vanaf november Brochure

Hervorming van de werkloosheidsverzekering vanaf november Brochure Hervorming van de werkloosheidsverzekering vanaf november 2012 Brochure B Hervorming van de werkloosheidsverzekering vanaf november 2012 Inleiding Vanaf november 2012 zijn er belangrijke wijzigingen in

Nadere informatie

INFORMATIEDOCUMENT UITKERINGSAANVRAAG ALS VOLLEDIG WERKLOZE VAN MINSTENS 50 JAAR DIE GENIET VAN DE MINIMALE VRIJSTELLING

INFORMATIEDOCUMENT UITKERINGSAANVRAAG ALS VOLLEDIG WERKLOZE VAN MINSTENS 50 JAAR DIE GENIET VAN DE MINIMALE VRIJSTELLING INFORMATIEDOCUMENT UITKERINGSAANVRAAG ALS VOLLEDIG WERKLOZE VAN MINSTENS 50 JAAR DIE GENIET VAN DE MINIMALE VRIJSTELLING (met een controlekaart C3D-mini) Dit informatiedocument biedt u een overzicht van

Nadere informatie

Dit informatiedocument biedt u een overzicht van uw rechten en plichten en van de belangrijkste zaken die u als werkloze moet weten.

Dit informatiedocument biedt u een overzicht van uw rechten en plichten en van de belangrijkste zaken die u als werkloze moet weten. INFORMATIEDOCUMENT "UITKERINGSAANVRAAG ALS VOLLEDIG WERKLOZE VRIJGESTELD VAN INSCHRIJVING ALS WERKZOEKENDE" (met een controlekaart C3C) Dit informatiedocument biedt u een overzicht van uw rechten en plichten

Nadere informatie

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen 1 / 3 1.1.1 Rijksdienst voor Pensioenen Controle ~ P132 Zuidertoren 1060 BRUSSEL BELGIE Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen Nationaal nummer:.. -. 1 In te vullen

Nadere informatie

INFORMATIEDOCUMENT "UITKERINGSAANVRAAG ALS SCHOOLVERLATER"

INFORMATIEDOCUMENT UITKERINGSAANVRAAG ALS SCHOOLVERLATER INFORMATIEDOCUMENT "UITKERINGSAANVRAAG ALS SCHOOLVERLATER" (met een controlekaart C3A) Dit informatiedocument biedt u een overzicht van uw rechten en plichten en van de belangrijkste zaken die u als werkloze

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Mag u werken als bruggepensioneerde?

Infoblad - werknemers Mag u werken als bruggepensioneerde? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad

Nadere informatie

DE TOELATING TOT HET RECHT OP UITKERINGEN

DE TOELATING TOT HET RECHT OP UITKERINGEN INFORMATIEDOCUMENT "UITKERINGSAANVRAAG ALS VOLLEDIG WERKLOZE" (met een controlekaart C3A) Dit informatiedocument biedt u een overzicht van uw rechten en plichten en van de belangrijkste zaken die u als

Nadere informatie

uitkeringsaanvraag als volledig

uitkeringsaanvraag als volledig uitkeringsaanvraag als volledig werkloze vrijgesteld van INSCHRIJVING ALS WERKZOEKENDE (met een controlekaart C3C) informatiedocument Versie 1 01.04.2015 C3C Dit informatiedocument biedt u een overzicht

Nadere informatie

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen 1/3 STUREN NAAR: Federale Pensioendienst Beroepsactiviteit en betaalwijze - P3121 Zuidertoren 1060 BRUSSEL BELGIE Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen Nationaal

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hebt u recht op de inkomensgarantie-uitkering?

Infoblad - werknemers Hebt u recht op de inkomensgarantie-uitkering? Infoblad - werknemers Hebt u recht op de inkomensgarantie-uitkering? Waarover gaat dit infoblad? Indien u als werkloze het werk deeltijds hervat, kunt u onder bepaalde voorwaarden boven op uw loon een

Nadere informatie

Infoblad - werknemers U bent een werkloze van 50 jaar of ouder?

Infoblad - werknemers U bent een werkloze van 50 jaar of ouder? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hebt u recht op de werkhervattingstoeslag?

Infoblad - werknemers Hebt u recht op de werkhervattingstoeslag? Infoblad - werknemers Hebt u recht op de werkhervattingstoeslag? Belangrijke melding over de zesde staatshervorming De informatie in dit infoblad heeft betrekking op bevoegdheden die door de zesde staatshervorming

Nadere informatie

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Ouderschapsverlof 12.07.2016 Rev. 31.07.2017 Juridische dienst Info@salar.be Ouderschapsverlof is een thematisch verlof dat werknemers de mogelijkheid biedt de arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen of

Nadere informatie

Cijferbijlage Wonen in Nederland en werken in België

Cijferbijlage Wonen in Nederland en werken in België Cijferbijlage Wonen in Nederland en werken in België Inhoud Algemeen 2 Gezin 2 Medische zorg 3 Nabestaanden 3 Werkloos 4 Ziek of arbeidsongeschikt 5 Zwangerschap en bevalling 5 Zo blijft u op de hoogte

Nadere informatie

Woordje uitleg. Formulier 225 Deel A. Aangifte van de gezinssituatie en de inkomsten teneinde het uitkeringspercentage te bepalen

Woordje uitleg. Formulier 225 Deel A. Aangifte van de gezinssituatie en de inkomsten teneinde het uitkeringspercentage te bepalen Woordje uitleg Formulier 225 Deel A Aangifte van de gezinssituatie en de inkomsten teneinde het uitkeringspercentage te bepalen 1. Waarom ontvangt u deze vragenlijst? U ontvangt een uitkering van uw ziekenfonds.

Nadere informatie

INFORMATIEDOCUMENT "UITKERINGSAANVRAAG IN HET STELSEL WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) UITTREKSELS UIT UW RECHTEN EN PLICHTEN"

INFORMATIEDOCUMENT UITKERINGSAANVRAAG IN HET STELSEL WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) UITTREKSELS UIT UW RECHTEN EN PLICHTEN INFORMATIEDOCUMENT "UITKERINGSAANVRAAG IN HET STELSEL WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) UITTREKSELS UIT UW RECHTEN EN PLICHTEN" Dit informatiedocument is bestemd voor: - de werknemers die na 31 december

Nadere informatie

INFORMATIEDOCUMENT "UITKERINGSAANVRAAG IN HET STELSEL WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG UITTREKSELS UIT UW RECHTEN EN PLICHTEN"

INFORMATIEDOCUMENT UITKERINGSAANVRAAG IN HET STELSEL WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG UITTREKSELS UIT UW RECHTEN EN PLICHTEN INFORMATIEDOCUMENT "UITKERINGSAANVRAAG IN HET STELSEL WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG UITTREKSELS UIT UW RECHTEN EN PLICHTEN" Voorafgaande opmerking: Het brugpensioen verandert van naam vanaf 01.01.2012.

Nadere informatie

Analyse van de uitkeringen voor volledige werkloosheid

Analyse van de uitkeringen voor volledige werkloosheid Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Keizerslaan 7-9 - 1000 Brussel Tel. 02 515 41 11 http://www.rva.fgov.be Analyse van de uitkeringen voor volledige werkloosheid Beschouwde statuten De onderzochte populatie

Nadere informatie

Met dit formulier kunt u als u met uw gezin in België woont een VOORLOPIGE toeslag op de kinderbijslag aanvragen als:

Met dit formulier kunt u als u met uw gezin in België woont een VOORLOPIGE toeslag op de kinderbijslag aanvragen als: Mevrouw Mijnheer Met dit formulier kunt u als u met uw gezin in België woont een toeslag op de kinderbijslag aanvragen als: - Langdurig werkloze (tenminste 6 maanden) - Zieke (tenminste 6 maanden) - Bruggepensioneerde

Nadere informatie

FORMULIER 225. INKOMSTENAANGIFTE (Document ingevuld en ondertekend zo snel mogelijk terug te sturen) Mevrouw, Meneer,

FORMULIER 225. INKOMSTENAANGIFTE (Document ingevuld en ondertekend zo snel mogelijk terug te sturen) Mevrouw, Meneer, FORMULIER 225 INKOMSTENAANGIFTE (Document ingevuld en ondertekend zo snel mogelijk terug te sturen) Mevrouw, Meneer, Teneinde het dagtarief van uw uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid te bepalen, dienen

Nadere informatie

INFORMATIEDOCUMENT "UITKERINGSAANVRAAG ALS VOLLEDIG WERKLOZE"

INFORMATIEDOCUMENT UITKERINGSAANVRAAG ALS VOLLEDIG WERKLOZE INFORMATIEDOCUMENT "UITKERINGSAANVRAAG ALS VOLLEDIG WERKLOZE" (met een controlekaart C3A) Dit informatiedocument biedt u een overzicht van uw rechten en plichten en van de belangrijkste zaken die u als

Nadere informatie

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Juridische dienst

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Juridische dienst Ouderschapsverlof 12.07.2016 Juridische dienst Info@salar.be Ouderschapsverlof is een thematisch verlof dat werknemers de mogelijkheid biedt de arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen of te verminderen

Nadere informatie

Wat zijn de gevolgen van uw statuut als werkloze met bedrijfstoeslag?

Wat zijn de gevolgen van uw statuut als werkloze met bedrijfstoeslag? Rijksdie nst voor Arbe idsvoorzie ning Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Wat zijn de gevolgen

Nadere informatie

Werkloosheidsuitkeringen

Werkloosheidsuitkeringen je rechten op zak Werkloosheidsuitkeringen Het bedrag van je werkloosheidsuitkering wordt berekend op basis van je laatst verdiende loon en je gezinstoestand. De hoogte van de uitkering is ook afhankelijk

Nadere informatie

INFORMATIEDOCUMENT UITKERINGSAANVRAAG ALS VOLLEDIG WERKLOZE VAN 60 JAAR OF OUDER

INFORMATIEDOCUMENT UITKERINGSAANVRAAG ALS VOLLEDIG WERKLOZE VAN 60 JAAR OF OUDER INFORMATIEDOCUMENT UITKERINGSAANVRAAG ALS VOLLEDIG WERKLOZE VAN 60 JAAR OF OUDER (hetzij met de aangifteprocedure C99 hetzij met een controlekaart) Dit informatiedocument is bedoeld voor werknemers van

Nadere informatie

INFORMATIEDOCUMENT "UITKERINGSAANVRAAG ALS BRUGGEPENSIONEERDE UITTREKSELS UIT UW RECHTEN EN PLICHTEN"

INFORMATIEDOCUMENT UITKERINGSAANVRAAG ALS BRUGGEPENSIONEERDE UITTREKSELS UIT UW RECHTEN EN PLICHTEN INFORMATIEDOCUMENT "UITKERINGSAANVRAAG ALS BRUGGEPENSIONEERDE UITTREKSELS UIT UW RECHTEN EN PLICHTEN" Dit informatiedocument is gericht tot de werknemers die ontslagen zijn in het kader van de oude brugpensioenregeling,

Nadere informatie

UITKERINGSAANVRAAG ALS VOLLEDIG WERKLOZE VAN 60 JAAR OF OUDER (hetzij met de aangifteprocedure C99 hetzij met een controlekaart) C3D WAT MOET U DOEN?

UITKERINGSAANVRAAG ALS VOLLEDIG WERKLOZE VAN 60 JAAR OF OUDER (hetzij met de aangifteprocedure C99 hetzij met een controlekaart) C3D WAT MOET U DOEN? UITKERINGSAANVRAAG ALS VOLLEDIG WERKLOZE VAN 60 JAAR OF OUDER (hetzij met de aangifteprocedure C99 hetzij met een controlekaart) informatiedocument Versie 1 01.01.2016 C3D Dit informatiedocument is bedoeld

Nadere informatie

sociale bijdragen en sociale uitkeringen op 1 juni 2001

sociale bijdragen en sociale uitkeringen op 1 juni 2001 Uitgegeven door het Algemeen Christelijk Vakverbond, Haachtsesteenweg 579, 1031 Brussel - Afgiftekantoor Brussel X sociale bijdragen en sociale uitkeringen op 1 juni 2001 taux et montants en droit du travail

Nadere informatie

Nieuwe maatregelen ter bestrijding van de werkloosheidsvallen, toegelicht bij CO 1362 van 16 februari 2007

Nieuwe maatregelen ter bestrijding van de werkloosheidsvallen, toegelicht bij CO 1362 van 16 februari 2007 Nieuwe maatregelen ter bestrijding van de werkloosheidsvallen, toegelicht bij CO 1362 van 16 februari 2007 Overzicht van de gestelde vragen en gegeven antwoorden Toekenning van een sociale toeslag na het

Nadere informatie

UITKERINGSAANVRAAG IN HET STELSEL WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG C3 SWT UITTREKSELS UIT UW RECHTEN EN PLICHTEN WAT MOET U DOEN?

UITKERINGSAANVRAAG IN HET STELSEL WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG C3 SWT UITTREKSELS UIT UW RECHTEN EN PLICHTEN WAT MOET U DOEN? ITKERINGSAANVRAAG IN HET STELSEL WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (stock - algemene stelsel) informatiedocument Versie 1 01.10.2016 C3 SWT ITTREKSELS IT W RECHTEN EN PLICHTEN Dit informatiedocument is

Nadere informatie

UITKERINGSAANVRAAG ALS VOLLEDIG WERKLOZE VRIJGESTELD VAN INSCHRIJVING ALS WERKZOEKENDE (met een controlekaart C3C) C3C WAT MOET U DOEN?

UITKERINGSAANVRAAG ALS VOLLEDIG WERKLOZE VRIJGESTELD VAN INSCHRIJVING ALS WERKZOEKENDE (met een controlekaart C3C) C3C WAT MOET U DOEN? UITKERINGSAANVRAAG ALS VOLLEDIG WERKLOZE VRIJGESTELD VAN INSCHRIJVING ALS WERKZOEKENDE (met een controlekaart C3C) informatiedocument Versie 1 01.10.2016 C3C Dit informatiedocument biedt u een overzicht

Nadere informatie

INFORMATIEDOCUMENT "UITKERINGSAANVRAAG IN HET STELSEL WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) - UITTREKSELS UIT UW RECHTEN EN PLICHTEN"

INFORMATIEDOCUMENT UITKERINGSAANVRAAG IN HET STELSEL WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) - UITTREKSELS UIT UW RECHTEN EN PLICHTEN INFORMATIEDOCUMENT "UITKERINGSAANVRAAG IN HET STELSEL WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) - UITTREKSELS UIT UW RECHTEN EN PLICHTEN" Dit informatiedocument is bedoeld voor de werknemers die werden ontslagen

Nadere informatie

Halftijds brugpensioen

Halftijds brugpensioen Halftijds brugpensioen //dossier Eindeloopbaan Inhoud Wat verstaat men onder halftijds brugpensioen?... 01 Onder welke voorwaarden krijgt men toegang tot het halftijds brugpensioen?... 01 Welke procedure

Nadere informatie

RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING

RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING UI en stempel RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING FORMULIER C1 AANGIFTE VAN DE PERSOONLIJKE EN FAMILIALE TOESTAND stempel WB MIJN IDENTITEIT IN TE VULLEN DOOR DE WERKLOZE De cijfers tussen haakjes verwijzen

Nadere informatie

UITKERINGSAANVRAAG IN HET STELSEL WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) (INSTROMERS) C3 RCC UITTREKSELS UIT UW RECHTEN EN PLICHTEN WAT MOET U DOEN?

UITKERINGSAANVRAAG IN HET STELSEL WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) (INSTROMERS) C3 RCC UITTREKSELS UIT UW RECHTEN EN PLICHTEN WAT MOET U DOEN? UITKERINGSAANVRAAG IN HET STELSEL WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) (INSTROMERS) informatiedocument Versie 1 01.10.2017 C3 RCC UITTREKSELS UIT UW RECHTEN EN PLICHTEN Dit informatiedocument is bestemd

Nadere informatie

Infoblad - werknemers U wil een overeenkomst sluiten met een activiteitencoöperatie als kandidaat-ondernemer?

Infoblad - werknemers U wil een overeenkomst sluiten met een activiteitencoöperatie als kandidaat-ondernemer? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Infoblad - werknemers U wil een overeenkomst sluiten met een activiteitencoöperatie als kandidaat-ondernemer? Wat is een activiteitencoöperatie? Indien u behoort tot

Nadere informatie

INFORMATIEDOCUMENT UITKERINGSAANVRAAG ALS VOLLEDIG WERKLOZE VAN 50 JAAR OF OUDER DIE GENIET VAN DE MAXIMALE VRIJSTELLING

INFORMATIEDOCUMENT UITKERINGSAANVRAAG ALS VOLLEDIG WERKLOZE VAN 50 JAAR OF OUDER DIE GENIET VAN DE MAXIMALE VRIJSTELLING INFORMATIEDOCUMENT UITKERINGSAANVRAAG ALS VOLLEDIG WERKLOZE VAN 50 JAAR OF OUDER DIE GENIET VAN DE MAXIMALE VRIJSTELLING (hetzij met de aangifteprocedure C99 hetzij met een controlekaart C3D-MAXI) Dit

Nadere informatie

RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING

RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING UI en datumstempel RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING FORMULIER C1 AANGIFTE VAN DE PERSOONLIJKE EN FAMILIALE TOESTAND datumstempel WB MIJN IDENTITEIT IN TE VULLEN DOOR DE WERKLOZE De cijfers tussen haakjes

Nadere informatie

Versie van 10-03-2011 DEEL X Titel V Hoofdstuk I Bepaling van de bedrijfsvoorheffing Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2.

Versie van 10-03-2011 DEEL X Titel V Hoofdstuk I Bepaling van de bedrijfsvoorheffing Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2. Versie van 10-03-2011 DEEL X Titel V Hoofdstuk I Bepaling van de bedrijfsvoorheffing Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2. Belastbare inkomsten 3. Inkomsten van de kinderen ten laste 4.

Nadere informatie

Toeslag op de kinderbijslag

Toeslag op de kinderbijslag Toeslag op de kinderbijslag De gegevens die u op dit formulier invult, worden verzameld voor de vestiging van het recht op kinderbijslag en de betaling ervan. Ze worden beschermd door de wet verwerking

Nadere informatie

Kinderbijslagfonds UCM

Kinderbijslagfonds UCM Kinderbijslagfonds UCM Maandelijkse verhoging van de kinderbijslag voor eenoudergezinnen De regering heeft beslist om de kinderbijslag te verhogen voor eenoudergezinnen waarvan het brutomaandinkomen niet

Nadere informatie

Bedrijfsvoorheffing. vanaf 1 januari Vrije visie, eigen stem

Bedrijfsvoorheffing. vanaf 1 januari Vrije visie, eigen stem Bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2017 Vrije visie, eigen stem V.U.: Mario Coppens, Koning Albertlaan 95, 9000 Gent. 2017/01 Bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2017 De schalen van de bedrijfsvoorheffing

Nadere informatie

Dien een uitkeringsaanvraag in van zodra u werkloos wordt

Dien een uitkeringsaanvraag in van zodra u werkloos wordt informatiedocument C3 SWT uitkeringsaanvraag in het stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag Versie 3.1 01.10.2013 UITTREKSELS UIT UW RECHTEN EN PLICHTEN Nieuwe regeling algemene stelsels Voorafgaande

Nadere informatie

UITKERINGSAANVRAAG ALS VOLLEDIG WERKLOZE (met een controlekaart C3A)

UITKERINGSAANVRAAG ALS VOLLEDIG WERKLOZE (met een controlekaart C3A) UITKERINGSAANVRAAG ALS VOLLEDIG WERKLOZE (met een controlekaart C3A) informatiedocument Versie 1 01.10.2015 C3A Dit informatiedocument biedt u een overzicht van uw rechten en plichten en van de belangrijkste

Nadere informatie

Betreft: Toeslag op de kinderbijslag. Mevrouw, mijnheer,

Betreft: Toeslag op de kinderbijslag. Mevrouw, mijnheer, dienst datum onze ref. uw ref. contact telefoon telefax Betreft: Toeslag op de kinderbijslag Mevrouw, mijnheer, Werklozen, gepensioneerden, invaliden, gehandicapten, zieken en eenoudergezinnen kunnen recht

Nadere informatie

INFORMATIEDOCUMENT UITKERINGSAANVRAAG IN HET STELSEL WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG INGEVOLGE EEN ERKENNING UITTREKSELS UIT UW RECHTEN EN PLICHTEN

INFORMATIEDOCUMENT UITKERINGSAANVRAAG IN HET STELSEL WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG INGEVOLGE EEN ERKENNING UITTREKSELS UIT UW RECHTEN EN PLICHTEN INFORMATIEDOCUMENT UITKERINGSAANVRAAG IN HET STELSEL WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG INGEVOLGE EEN ERKENNING UITTREKSELS UIT UW RECHTEN EN PLICHTEN Voorafgaande opmerking: Het brugpensioen verandert van

Nadere informatie

Schalen bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2015

Schalen bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2015 Onderstaande schalen gelden voor de maandlonen. Belastbaar : Schaal 1 : Schaal 2 : Schaal 3 : Schalen bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2015 Brutoloon - persoonlijke R.S.Z.-bijdragen. Indien het belastbare

Nadere informatie

Infoblad - werkgevers Het WIN WIN - ACTIVA-plan (de werkkaart)

Infoblad - werkgevers Het WIN WIN - ACTIVA-plan (de werkkaart) Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek op de site : www.rva.be Infoblad - werkgevers Het

Nadere informatie

INFORMATIEDOCUMENT «UITKERINGSAANVRAAG ALS BRUGGEPENSIONEERDE INGEVOLGE EEN ERKENNING UITTREKSELS UIT UW RECHTEN EN PLICHTEN

INFORMATIEDOCUMENT «UITKERINGSAANVRAAG ALS BRUGGEPENSIONEERDE INGEVOLGE EEN ERKENNING UITTREKSELS UIT UW RECHTEN EN PLICHTEN Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening INFORMATIEDOCUMENT «UITKERINGSAANVRAAG ALS BRUGGEPENSIONEERDE INGEVOLGE EEN ERKENNING UITTREKSELS UIT UW RECHTEN EN PLICHTEN Dit informatiedocument richt zich tot de

Nadere informatie

Nr. Situatie Recht op toeslag voor eenoudergezinnen

Nr. Situatie Recht op toeslag voor eenoudergezinnen Programmawet (1) van 27 april 2007 - Maatregelen voor de eenoudergezinnen - Voorbeelden Eenoudergezinnen die enkel de gewone schaal ontvangen: specifieke toeslag van 20 EUR 1. Een koppel gaat gescheiden

Nadere informatie

Eindeloopbaan: je rechten

Eindeloopbaan: je rechten Eindeloopbaan: je rechten Eindeloopbaan: je rechten Bedragen Alle bedragen zijn van toepassing op moment van publicatie (oktober 2017) en uitgedrukt in euro. Vrouwen-Mannen Alle verwijzingen naar personen

Nadere informatie

Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2

Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 bedrijfstoeslag (Brugpensioen) 2014 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 DEEL I: HET STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (VOLTIJDS BRUGPENSIOEN)... 7 INLEIDING... 7 1. TOEKENNINGSVOORWAARDEN... 8

Nadere informatie

10. Werkloosheidsuitkeringen

10. Werkloosheidsuitkeringen 10. Werkloosheidsuitkeringen De werkloosheidsuitkeringen worden berekend in verhouding tot uw brutoloon met een begrenzing van 1 676,07 per maand. Als u 2 230 verdient, worden uw uitkeringen dus berekend

Nadere informatie

Nieuwe uitkeringen vanaf 1 mei 2011

Nieuwe uitkeringen vanaf 1 mei 2011 Nieuwe uitkeringen vanaf 1 mei 2011 Door de overschrijding van de index worden de bedragen van de sociale uitkeringen opnieuw aangepast. De bedragen zijn geldig vanaf 1 mei 2011. 1. KINDERBIJSLAGEN Gewone

Nadere informatie

UITKERINGSAANVRAAG IN HET STELSEL WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) (stock - erkenning) C3 RCC UITTREKSELS UIT UW RECHTEN EN PLICHTEN

UITKERINGSAANVRAAG IN HET STELSEL WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) (stock - erkenning) C3 RCC UITTREKSELS UIT UW RECHTEN EN PLICHTEN UITKERINGSAANVRAAG IN HET STELSEL WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) (stock - erkenning) informatiedocument Versie 1 01.01.2016 C3 RCC UITTREKSELS UIT UW RECHTEN EN PLICHTEN Dit informatiedocument

Nadere informatie

UITKERINGSAANVRAAG IN HET STELSEL WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG C3 SWT UITTREKSELS UIT UW RECHTEN EN PLICHTEN WAT MOET U DOEN?

UITKERINGSAANVRAAG IN HET STELSEL WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG C3 SWT UITTREKSELS UIT UW RECHTEN EN PLICHTEN WAT MOET U DOEN? UITKERINGSAANVRAAG IN HET STELSEL WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (stock - algemene stelsel) informatiedocument Versie 1 01.01.2016 C3 SWT UITTREKSELS UIT UW RECHTEN EN PLICHTEN Voorafgaande opmerking:

Nadere informatie

INFORMATIEDOCUMENT "UITKERINGSAANVRAAG ALS VOLLEDIG WERKLOZE"

INFORMATIEDOCUMENT UITKERINGSAANVRAAG ALS VOLLEDIG WERKLOZE INFORMATIEDOCUMENT "UITKERINGSAANVRAAG ALS VOLLEDIG WERKLOZE" (met een controlekaart C3A) Dit informatiedocument biedt u een overzicht van uw rechten en plichten en van de belangrijkste zaken die u als

Nadere informatie

NIEUWIGHEDEN OP VLAK VAN HET PENSIOEN Januari 2013

NIEUWIGHEDEN OP VLAK VAN HET PENSIOEN Januari 2013 NIEUWIGHEDEN OP VLAK VAN HET PENSIOEN Januari 2013 1. Inleiding Eén van de eerste beslissingen van de regering Di Rupo I, had betrekking op de hervorming van de pensioenen. Intussen werden al heel wat

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Welke zijn de voorwaarden om recht te hebben op brugpensioen tot en vanaf ?

Infoblad - werknemers Welke zijn de voorwaarden om recht te hebben op brugpensioen tot en vanaf ? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad

Nadere informatie

Infoblad RVA. Onderwerp. Datum. November 2002. Copyright and disclaimer

Infoblad RVA. Onderwerp. Datum. November 2002. Copyright and disclaimer Infoblad RVA Onderwerp Wat is de invloed van een zelfstandige activiteit op het recht op uitkeringen? Datum November 2002 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document

Nadere informatie

FORMULIER 225. INKOMSTENAANGIFTE (Document ingevuld en ondertekend zo snel mogelijk terug te sturen) Mevrouw, Meneer,

FORMULIER 225. INKOMSTENAANGIFTE (Document ingevuld en ondertekend zo snel mogelijk terug te sturen) Mevrouw, Meneer, FORMULIER 225 INKOMSTENAANGIFTE (Document ingevuld en ondertekend zo snel mogelijk terug te sturen) Mevrouw, Meneer, Teneinde het dagtarief van uw uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid te bepalen, dienen

Nadere informatie

- 137 - Afdeling 10. - KLEIN VERLET. Artikel 771

- 137 - Afdeling 10. - KLEIN VERLET. Artikel 771 - 137 - Afdeling 10. - KLEIN VERLET Artikel 771 In de gevallen voorzien in het Koninklijk Besluit van 28 augustus 1963 betreffende het behoud van het normaal loon voor afwezigheidsdagen ter gelegenheid

Nadere informatie

Bedrijfsvoorheffing. vanaf 1 januari Vrije visie, eigen stem

Bedrijfsvoorheffing. vanaf 1 januari Vrije visie, eigen stem Bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2016 Vrije visie, eigen stem V.U.: Mario Coppens, Koning Albertlaan 95, 9000 Gent. 2016/01 Bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2016 De schalen van de bedrijfsvoorheffing

Nadere informatie

Dien een uitkeringsaanvraag in van zodra u werkloos wordt

Dien een uitkeringsaanvraag in van zodra u werkloos wordt informatiedocument UITKERINGSAANVRAAG in het stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag INGEVOLGE EEN erkenning Versie 3.1 Ter 01.10.2013 UITTREKSELS UIT UW RECHTEN EN PLICHTEN C3 SWT Nieuwe regeling Voorafgaande

Nadere informatie

Gewaarborgd Inkomen: Luxe of noodzaak? Kempische Verzekeringskring. 22 oktober 2013 Dries Wouters

Gewaarborgd Inkomen: Luxe of noodzaak? Kempische Verzekeringskring. 22 oktober 2013 Dries Wouters Gewaarborgd Inkomen: Luxe of noodzaak? Kempische Verzekeringskring 22 oktober 2013 Dries Wouters ERGO slide master 2010 1 Sociale zekerheid 2 Financiering van de sociale zekerheid Werknemers 3 Financiering

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/038 BERAADSLAGING NR 09/028 VAN 5 MEI 2009 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

uitkeringsaanvraag in het stelsel

uitkeringsaanvraag in het stelsel uitkeringsaanvraag in het stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag (Nieuwe regeling algemene stelsels) informatiedocument Versie 1 01.10.2014 C3 SWT UITTREKSELS UIT UW RECHTEN EN PLICHTEN Voorafgaande

Nadere informatie

U woont alleen met de kinderen: uw belastbare beroepsinkomsten en/of uitkeringen mogen maximum 2309,58 EUR per maand bedragen.

U woont alleen met de kinderen: uw belastbare beroepsinkomsten en/of uitkeringen mogen maximum 2309,58 EUR per maand bedragen. MODEL S Stuur alle documenten ingevuld en ondertekend terug naar: Acerta Kinderbijslagfonds vzw, Groenenborgerlaan 16, B-2610 Wilrijk. Gelieve uw dossiernummer (ons kenmerk) of indien u het niet kent uw

Nadere informatie

UITKERINGSAANVRAAG ALS DEELTIJDSE WERKNEMER MET BEHOUD VAN RECHTEN al dan niet met inkomensgarantie-uitkering (afgekort IGU) C131A WAT MOET U DOEN?

UITKERINGSAANVRAAG ALS DEELTIJDSE WERKNEMER MET BEHOUD VAN RECHTEN al dan niet met inkomensgarantie-uitkering (afgekort IGU) C131A WAT MOET U DOEN? UITKERINGSAANVRAAG ALS DEELTIJDSE WERKNEMER MET BEHOUD VAN RECHTEN al dan niet met inkomensgarantie-uitkering (afgekort IGU) informatiedocument Versie 3.1 01.10.2015 C131A Dit informatiedocument biedt

Nadere informatie

Infoblad - werkgevers Het Plan Activa (de werkkaart)

Infoblad - werkgevers Het Plan Activa (de werkkaart) Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met uw uitbetalingsinstelling de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek op de site

Nadere informatie

Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet

Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet Directie reglementering Tijdskrediet en Loopbaanonderbreking Communicatie Datum 29.12.2014 Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet In toepassing van het federaal regeerakkoord van 09.10.2014

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Infoblad werknemers RVA Onderwerp Hebt u recht op de jeugdvakantie? Datum 1 oktober 2006 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn

Nadere informatie

Recht op een toeslag op de kinderbijslag

Recht op een toeslag op de kinderbijslag Terug te sturen naar: PB 10020 1070 ANDERLECHT Ons kenmerk: Dossierbeheerder: Telefoon: 02 643 18 11 E-mail: infokbaf@attentia.be De gegevens die u op dit formulier invult, worden verzameld voor de vestiging

Nadere informatie

Eindeloopbaan: je rechten

Eindeloopbaan: je rechten Eindeloopbaan: je rechten Eindeloopbaan: je rechten Eindeloopbaan: je rechten Bedragen Alle bedragen zijn van toepassing op moment van publicatie (april 2016) en uitgedrukt in euro. Vrouwen-Mannen Alle

Nadere informatie

RVA. de degressiviteit van de uitkeringen voor mensen in arbeidszorg

RVA. de degressiviteit van de uitkeringen voor mensen in arbeidszorg RVA In het najaar 2013 stond een infosessie met de RVA gepland. Deze kon jammer genoeg door dienstnoodwendbaarheden niet doorgaan. Daarom ging het Steunpunt op een andere manier op zoek naar info. Alle

Nadere informatie

Aanvraag voor een toeslag op de kinderbijslag voor gezinnen BUI TEN België

Aanvraag voor een toeslag op de kinderbijslag voor gezinnen BUI TEN België Terug te sturen naar: PB 10020 1070 ANDERLECHT Ons kenmerk: Dossierbeheerder: Telefoon: 02 643 18 11 E-mail: infokbaf@attentia.be De gegevens die u op dit formulier invult, worden verzameld voor de vestiging

Nadere informatie

UITKERINGSAANVRAAG ALS VOLLEDIG WERKLOZE (met een controlekaart C3A)

UITKERINGSAANVRAAG ALS VOLLEDIG WERKLOZE (met een controlekaart C3A) UITKERINGSAANVRAAG ALS VOLLEDIG WERKLOZE (met een controlekaart C3A) informatiedocument Versie 1 01.10.2017 C3A Dit informatiedocument biedt u een overzicht van uw rechten en plichten en van de belangrijkste

Nadere informatie

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep.

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep. 7. Het sociaal statuut van een zelfstandige ondernemer. ---------------------------------------------------------------- 7.1. Sociaal statuut zelfstandige. 7.1.1.Hoofdberoep Als zelfstandige arbeid je

Nadere informatie

Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van medische bijstand voor de personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven

Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van medische bijstand voor de personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van medische bijstand voor de personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven U wilt uw loopbaan gedeeltelijk of volledig onderbreken en de tussenkomst

Nadere informatie

Aanvraag voor uitkering mantelzorg

Aanvraag voor uitkering mantelzorg Aanvraag voor uitkering mantelzorg U kunt een aanvraag voor uitkeringen indienen door het bijgevoegde aanvraagformulier in te vullen en het ingevuld terug te sturen naar het sociaal verzekeringsfonds,

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Wat is de invloed van een artistieke activiteit op uw volledige werkloosheid?

Infoblad - werknemers Wat is de invloed van een artistieke activiteit op uw volledige werkloosheid? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva..be Inleiding Infoblad

Nadere informatie

Inkomensvervangende Tegemoetkoming Integratietegemoetkoming

Inkomensvervangende Tegemoetkoming Integratietegemoetkoming DIRECTIE GENERAAL PERSONEN MET EEN HANDICAP Inkomensvervangende Tegemoetkoming Integratietegemoetkoming A. Doelstellingen en vorm van deze tegemoetkomingen Deze tegemoetkomingen streven naar de vervanging

Nadere informatie

1. Schrijf u in als werkzoekende

1. Schrijf u in als werkzoekende UITKERINGSAANVRAAG in het stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag INGEVOLGE EEN erkenning (Nieuwe regeling) informatiedocument Versie 1 01.10.2014 C3 SWT UITTREKSELS UIT UW RECHTEN EN PLICHTEN Voorafgaande

Nadere informatie

Terug te sturen naar: PB ANDERLECHT Je rijksregisternummer: Ons kenmerk: Telefoon:

Terug te sturen naar: PB ANDERLECHT Je rijksregisternummer: Ons kenmerk: Telefoon: Terug te sturen naar: PB 10020 1070 ANDERLECHT Je rijksregisternummer: Ons kenmerk: Telefoon: 02 643 18 11 E-mail: infokbaf@attentia.be Betreft: Aanvraag voor een toeslag op de kinderbijslag Beste Met

Nadere informatie

Nomenclatuur van de socio economische positie vanaf 2003 :

Nomenclatuur van de socio economische positie vanaf 2003 : Nomenclatuur van de socio economische positie vanaf 2003 : 1. Werkend 1.1. Werkend in loondienst 1.1.1. Werkend in één job in loondienst 1.1.2. Werkend in meerdere jobs in loondienst 1.2. Werkend als zelfstandige

Nadere informatie

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2011 en 2012 -

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2011 en 2012 - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Studentenarbeid Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2011 en 2012 - Ik heb gewerkt als student.

Nadere informatie