Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling?"

Transcriptie

1 Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling? Belangrijke wijziging van de regelgeving vanaf 1 november 2012 Vanaf november 2012 zijn er belangrijke wijzigingen in het recht op uitkeringen in geval van volledige werkloosheid. De regering heeft immers beslist om de regels voor de geleidelijke vermindering van het uitkeringsbedrag ( de degressiviteit ) uit te breiden en te verscherpen, in functie van de werkloosheidsduur en uw beroepsverleden als loontrekkende. De actuele minimabedragen blijven echter ongewijzigd. Voor meer uitleg verwijzen we naar het infoblad T136. Hoe wordt de werkloosheidsuitkering berekend? Het bedrag van de werkloosheidsuitkeringen wordt vastgesteld op basis van uw laatst verdiende loon, uw gezinstoestand en uw beroepsverleden. Daarenboven zijn de uitkeringen onderworpen aan de bedrijfsvoorheffing. De uitkeringen worden toegekend voor alle dagen van de week, met uitzondering van de zondagen (6 uitkeringen per week). In principe worden de uitkeringen toegekend voor onbeperkte duur. Wat is het laatst verdiende loon? Het betreft uw eerste uitkeringsaanvraag binnen de werkloosheidsverzekering De RVA neemt het loon in aanmerking dat u hebt ontvangen gedurende uw laatste tewerkstelling van ten minste 4 aaneensluitende weken bij éénzelfde werkgever. Verder moet het gaan om loon waarop bijdragen voor de sociale zekerheid zijn gestort. Dit loon wordt echter begrensd (zie verder). Indien deze voorwaarden niet zijn vervuld, dan moet het bedrag van de werkloosheidsuitkering berekend worden op basis van een referteloon dat 1.501,82 euro bruto bedraagt. Het betreft een latere aanvraag In principe wordt gedurende de ganse werkloosheid het bedrag van de uitkering berekend op basis van het loon dat in aanmerking werd genomen bij uw eerste aanvraag. Indien u evenwel geen uitkeringen hebt ontvangen gedurende ten minste 2 jaar en u in die periode een tewerkstelling hebt van ten minste 4 aaneensluitende weken bij éénzelfde werkgever, dan zal het loon van die laatste tewerkstelling in rekening worden gebracht. Bent u meer dan 45 jaar op het ogenblik van de werkhervatting dan wordt de meest voordelige uitkering toegekend. Hebben uw gezinstoestand en uw beroepsverleden een invloed op het bedrag van de uitkering? De werklozen worden in drie categorieën opgedeeld volgens hun gezinssituatie: samenwonenden met gezinslast; alleenwonenden; samenwonenden zonder gezinslast. Bijgewerkt op T 67 - p. 1

2 Alle volledig werklozen ontvangen tijdens het eerste jaar werkloosheid van hun laatst verdiende loon. Na deze eerste periode van één jaar volgt een tweede periode van 2 maanden, verlengd met 2 maanden per jaar beroepsverleden in loondienst. Deze tweede periode bedraagt maximaal 36 maanden en is opgedeeld in maximaal 5 fases: tijdens de eerste fase van maximaal 12 maanden (2 maanden "vast" en maximaal 10 maanden in functie van het beroepsverleden) ontvangen de volledig werklozen de volgende bedragen: samenwonenden met gezinslast ontvangen loon; alleenwonenden ontvangen 55% loon; samenwonenden zonder gezinslast ontvangen 40% loon. tijdens de volgende vier fases van samen maximaal 24 maanden (= maximaal 4 periodes van telkens maximaal 6 maanden) zakken de uitkeringen in vier keer tot een. Tijdens de derde periode, na maximaal 48 maanden werkloosheid (= 12 maanden eerste periode + maximaal 36 maanden tweede periode), ontvangt u als volledig werkloze een waarvan het bedrag eveneens afhangt van uw gezinssituatie. U behoudt het bedrag dat u in een deelfase van de tweede periode genoot indien u zich in één van de volgende situaties bevindt tijdens die deelfase: u hebt een voldoende beroepsverleden als loontrekkende. Dit is momenteel minstens 20 jaar, maar het vereiste aantal jaren zal stijgen; u hebt een graad van blijvende arbeidsongeschiktheid van minstens 33%; u bent 55 jaar geworden. De volgende vergoedingsperiodes kunnen worden onderscheiden: samenwonenden met gezinslast alleenwonenden samenwonenden 1ste periode fase 1 = 1ste jaar werkloosheid eerste 6 maanden de hoogste loongrens de hoogste loongrens de hoogste loongrens 1ste periode fase 2 = 1ste jaar werkloosheid volgende 6 maanden de intermediaire loongrens de intermediaire loongrens de intermediaire loongrens 2de periode fase 2A en 2B = eerste 2 maanden van het 2 de jaar (2A) (eventueel verlengd met maximaal 10 maanden) (2B) de basisloongrens 55% een specifieke loongrens 40% de basisloongrens 2de periode fase 21 verminderd met 1/5 van verminderd met 1/5 van verminderd met 1/5 van 2de periode fase 22 verminderd met 2/5 van verminderd met 2/5 van verminderd met 2/5 van 2de periode fase 23 verminderd met 3/5 van verminderd met 3/5 van verminderd met 3/5 van 2de periode fase 24 verminderd met 4/5 van verminderd met 4/5 van verminderd met 4/5 van 3de periode = na de tweede periode (behalve uitzonderingen) (behalve uitzonderingen) (behalve uitzonderingen) Bijgewerkt op T 67 - p. 2

3 De hoogste loongrens bedraagt 2.418,23 euro per maand en geldt gedurende de eerste 6 maanden van de eerste vergoedingsperiode. De intermediaire loongrens bedraagt 2.253,83 euro per maand en geldt gedurende de volgende 6 maanden van de eerste vergoedingsperiode. De basisloongrens bedraagt 2.106,15 euro per maand en geldt na de eerste vergoedingsperiode. De specifieke loongrens voor alleenwonenden tijdens de tweede (...) periode bedraagt 2.060,32 euro per maand. De dagbedragen van de werkloosheidsuitkeringen evolueren in de praktijk als volgt in de tijd (Cat. A = samenwonenden met gezinslast; Cat. N = alleenwonenden; Cat. B = samenwonenden): Periode = welke maand? Cat. A Cat. N Cat. B 1ste periode fase 1 1 tot 6 MIN 42,79 35,94 26,94 1ste periode fase 1 1 tot 6 MAX 55,81 55,81 55,81 1ste periode fase 2 7 tot 12 MIN 42,79 35,94 26,94 1ste periode fase 2 7 tot 12 MAX 52,01 52,01 52,01 2de periode fase 2A en 2B 13 tot max. 24 MIN 42,79 35,94 26,94 2de periode fase 2A en 2B 13 tot max. 24 MAX 48,60 43,58 32,40 2de periode fase tot 30 2de periode fase tot 30 2de periode fase tot 36 2de periode fase tot 36 2de periode fase tot 42 2de periode fase tot 42 2de periode fase tot 48 2de periode fase tot 48 MIN 42,79 35,94 25,35 MAX 47,44 42,05 29,72 MIN 42,79 35,94 23,76 MAX 46,28 40,52 27,04 MIN 42,79 35,94 22,17 MAX 45,11 39,00 24,35 MIN 42,79 35,94 20,58 MAX 43,95 37,47 21,67 3de periode 49 tot... 42,79 35,94 18,99 U kunt weer met een nieuwe cyclus beginnen, zo u gedurende 12 maanden voltijds tewerkgesteld was. Deze 12 maanden moeten gelegen zijn in een periode van 18 maanden. (...) Voorts kunnen de eerste en de tweede periode verlengd worden, met name in geval van werkhervatting als voltijdse werknemer gedurende ten minste 3 maanden (...). U woont alleen? U wordt beschouwd als alleenwonende. U wordt evenwel beschouwd als werknemer met gezinslast indien u alleen woont en: onderhoudsgeld betaalt op basis van hetzij een gerechtelijke beslissing, hetzij een voor een notaris verleden akte in geval van een procedure van echtscheiding of van scheiding van tafel en bed met wederzijdse instemming; vrijwillig onderhoudsgeld betaalt via een notariële akte (buiten een echtscheidingsprocedure) voor uw minderjarig kind of voor uw behoeftig meerderjarig kind; feitelijk gescheiden bent en het uw echtgeno(o)t(e) toegelaten is om door andere personen verschuldigde geldsommen te ontvangen (in toepassing van artikel 221 van het Burgerlijk Wetboek). U woont samen met andere personen? U wordt beschouwd als werknemer met gezinslast indien u voldoet aan één van de volgende voorwaarden. U wordt beschouwd als samenwonende indien u aan geen enkele van deze voorwaarden voldoet. Werknemer met gezinslast - voorwaarden: Bijgewerkt op T 67 - p. 3

4 U bent gehuwd en woont samen met uw echtgeno(o)t(e) die geen beroeps- of vervangingsinkomsten heeft U woont samen met een partner die geen beroeps- of vervangingsinkomsten heeft In de gevallen 1. en 2. wijzigt de aanwezigheid van andere personen in het gezin uw toestand niet, zelfs al hebben deze personen inkomsten. U woont niet samen met uw echtgeno(o)t(e) of een partner, doch uitsluitend met: één of meerdere kinderen, op voorwaarde dat u tenminste voor één van deze kinderen gerechtigd bent op kinderbijslag; één of meerdere kinderen, op voorwaarde dat niemand van hen een beroeps- of vervangingsinkomen heeft; één of meerdere kinderen en andere bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad voor zover gelijktijdig aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: u bent gerechtigd op kinderbijslag voor tenminste één kind; de andere bloed- of aanverwanten beschikken noch over beroepsinkomsten, noch over vervangingsinkomsten; één of meer bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad, die noch over beroepsinkomsten, noch over vervangingsinkomsten beschikken. In de gevallen bedoeld in dit punt 3, wijzigt de aanwezigheid van andere personen in het gezin uw toestand niet, op voorwaarde dat deze personen NIET beschikken over beroeps- of vervangingsinkomsten. Indien u alleenwonende bent en onderdak verleent aan een regularisatieaanvrager die niet over een beroeps- of vervangingsinkomen beschikt en ingeschreven is in het bevolkingsregister van het gemeentebestuur, kunt u vergoed worden als werknemer met gezinslast, op voorwaarde dat u en de regularisatieaanvrager de RVA op de hoogte brengen van de samenwoonst en van het feit dat u de regularisatieaanvrager financieel ten laste neemt. Wat betekent samenwonen? Samenwonen betekent dat twee of meerdere personen samen onder hetzelfde dak wonen en gemeenschappelijk de belangrijkste huishoudelijke aangelegenheden regelen. Diegenen die tijdelijk om beroepsredenen een andere verblijfplaats hebben worden eveneens geacht samen te wonen. Wie mag beschouwd worden als partner? De persoon die: samenwoont met de werkloze en die met hem/haar een feitelijk gezin vormt (het gezin moet niet noodzakelijk uit een man en een vrouw samengesteld zijn); geen familie is van de werkloze d.w.z. die geen bloed-of aanverwant tot en met de 3 de graad is van de werkloze; geen kind is van een ander gezin waarvoor de werknemer of een ander lid van het gezin gerechtigd kan zijn op kinderbijslag (bijvoorbeeld: het kind van een vrouw die met een werkloze samenwoont en waarvoor de vrouw kinderbijslag ontvangt, kan niet de hoedanigheid van partner hebben); die financieel ten laste is van de werkloze. Welke zijn de voorwaarden om financieel ten laste te zijn van de werkloze? geen bestaansminimumtrekker zijn; niet ten laste zijn van een bloedverwant die aanspraak kan maken op kinderbijslag (bijvoorbeeld, een studentin die met een werkloze samenwoont. De ouders van de studentin ontvangen kinderbijslag voor hun dochter. De studentin kan niet als partner beschouwd worden); niet ten laste zijn van een andere werkloze waarmee de partner samenwoont (een partner kan niet ten laste zijn van meerdere werklozen); de partner mag geen echtgeno(o)t(e) hebben die met haar/hem en met de werkloze samenwoont; een verklaring invullen bij de uitbetalingsinstelling. Wie is bloed- of aanverwant van de werkloze tot en met de 3de graad? het kind en diens echtgeno(o)t(e); het kleinkind en diens echtgeno(o)t(e); het achterkleinkind en diens echtgeno(o)t(e); de vader en de moeder, de stiefvader en de stiefmoeder; de grootvader en de grootmoeder van de werkloze en hun echtgenoten; de overgrootvader en de overgrootmoeder van de werkloze en hun echtgenoten; Bijgewerkt op T 67 - p. 4

5 de oom, de tante en hun echtgenoten; de broer, de zus en hun echtgenoten; het kind van de broer of de zus en diens echtgeno(o)t(e). Worden beschouwd als kinderen, het kind van wie de werkloze of de partner de vader of de moeder is, het geadopteerd kind, het kind onder voogdij alsook het kind waarvoor men aanspraak kan maken op kinderbijslag. Wat is de invloed van een beroepsinkomen of een vervangingsinkomen ontvangen door deze andere personen? Principe Als beroepsinkomsten worden beschouwd alle inkomsten verkregen uit de uitoefening van een beroepsactiviteit, ongeacht de duur van de activiteit of het bedrag van het inkomen en ongeacht of het een financieel voordeel, dan wel een voordeel in natura betreft. De financiële en materiële voordelen uit arbeid in loondienst of uit arbeid als zelfstandige worden dus beschouwd als beroepsinkomsten. Uitzondering Er wordt geen rekening gehouden met de geringe beroepsinkomsten van uw echtgeno(o)t(e) of partner indien voldaan is aan de 3 volgende voorwaarden: u geeft deze inkomsten aan bij uw uitbetalingsinstelling (op een formulier C1, beschikbaar bij die instelling) wanneer u uw uitkeringsaanvraag indient of bij de aanvang van de uitoefening van de beroepsactiviteit of van de samenwoonst; deze inkomsten komen voort uit een activiteit in loondienst; het brutobedrag van deze inkomsten overschrijdt 750,94 euro per maand niet. Zijn de inkomsten van uw partner variabel, dan moet u bovendien voor de maand waarin het inkomen deze grens niet overschrijdt, een formulier C110A bij uw controlekaart voegen. Er wordt geen rekening gehouden met de beroepsinkomsten van een kind indien het brutobedrag 402,14 euro per maand niet overschrijdt. Het beroepsinkomen van een kind wordt niet als een beroepsinkomen beschouwd, en dit ongeacht het bedrag van het inkomen, gedurende de periode van 12 maanden vanaf het tijdstip waarop het kind na het einde van de studies voor het eerst een beroepsinkomen ontvangt. Wat is een vervangingsinkomen? De werkloosheidsuitkeringen; de inschakelingsuitkeringen en de overbruggingsuitkeringen; de uitkeringen inzake ziekte- en invaliditeitsverzekering en moederschapverzekering worden beschouwd als vervangingsinkomsten, wat ook hun bedrag is BEHALVE als u samenwoont zonder echtgeno(o)t(e) of partner, maar met één of meerdere kinderen, worden deze uitkeringen - ontvangen door één of meerdere kinderen - niet beschouwd als vervangingsinkomsten, indien het totaal bedrag waarop ieder kind aanspraak kan maken 417,30 euro per maand niet overschrijdt. De verbrekingsvergoedingen van een arbeidsovereenkomst, alle sommen betaald tot herstel van het verlies van een beroepsinkomen en de loopbaanonderbrekingsuitkeringen worden steeds beschouwd als vervangingsinkomsten, wat ook hun bedrag is. De vergoedingen ingevolge een arbeidsongeval of een beroepsziekte, de ouderdoms-, rust-, anciënniteits- en overlevingspensioenen (behalve de pensioenen van de ascendenten) worden niet beschouwd als vervangingsinkomsten voor zover de maandelijkse brutobedragen ervan 576,46 euro per persoon niet overschrijden. Kinderbijslagen, uitkeringen aan mindervaliden, soldijen en militievergoedingen, studiebeurzen waarop geen inhoudingen voor de sociale zekerheid verricht worden, vergoedingen gestort aan gedetineerden die in de gevangenis werken en onderhoudsgelden worden nooit beschouwd als vervangingsinkomsten. De door het O.C.M.W. gestorte sommen worden niet beschouwd als vervangingsinkomsten, behalve als deze sommen worden uitkgekeerd aan de partner van de werkloze. In dat geval kan de werkloze geen uitkering ontvangen als samenwonende met gezinslast. De pensioenen van de bloedverwanten in de opgaande lijn van de werkloze? Wie is bloedverwant in de opgaande lijn van de werkloze? De ouders, grootouders en overgrootouders en hun echtgenoten van de werkloze en/of van de levenspartner waarmee de werkloze gehuwd is. Bijgewerkt op T 67 - p. 5

6 Wanneer u uitsluitend samenwoont met één of meerdere kinderen (indien u aanspraak kunt maken op kinderbijslag voor minstens één van hen) en andere bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad, worden de pensioenen van de bloedverwanten in de opgaande lijn met wie u samenwoont niet beschouwd als vervangingsinkomsten, indien het totaal brutobedrag ervan 2.102,28 euro per maand niet overschrijdt. Wanneer u uitsluitend samenwoont met andere bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad, worden de pensioenen van de bloedverwanten in de opgaande lijn met wie u samenwoont en die u ten laste zijn, niet beschouwd als vervangingsinkomsten, indien het totaal brutobedrag ervan 1.296,09 euro per maand niet overschrijdt. Opmerkingen: Het bedrag van 1.296,09 euro wordt op 2.102,28 euro gebracht, wanneer u op basis van een attest dat wordt afgeleverd door de FOD Sociale Zekerheid (bestuursdirectie uitkeringen aan personen met een handicap, aantoont dat de ouder of bloedverwant in de opgaande lijn wegens zijn gezondheidstoestand geen enkele autonomie meer heeft of deze verminderd is met minstens 9 punten op de binnen de wetgeving inzake de minder-validen toepasselijke medisch-sociale schaal. Indien meerdere bloedverwanten één of meerdere pensioenen ontvangen, worden deze laatste samengeteld om vergeleken te worden met de respectievelijke bedragen van 2.102,28 euro of 1.296,09 euro. Hebt u recht op een verhoogde uitkering als u meer dan 55 jaar bent? Onder bepaalde voorwaarden krijgt u een werkloosheidsuitkering verhoogd met de zogenaamde anciënniteitstoeslag. Om deze te krijgen moet u: minstens 55 jaar oud zijn; 20 jaar arbeid in loondienst bewijzen; sinds minstens 1 jaar voltijds werkloos zijn. Dat betekent dat u de toeslag maar ten vroegste krijgt vanaf de "tweede periode" en mogelijk dus ook maar ten vroegste in de "derde periode". Mogelijk ontvangt u die pas voor het eerst in een deelfase van de tweede periode. Het bedrag dat u in deze deelfase ontvangt, zakt nadien niet meer. Een werkhervatting kan nooit het voordeel van de anciënniteitstoeslag tenietdoen; geen stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag of brugpensioen als grensarbeider genieten, en niet hebben verzaakt aan het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag. Hoeveel bedraagt de werkloosheidsuitkering met anciënniteitstoeslag? De regels inzake het bedrag van de anciënniteitstoeslag verschillen naargelang uw gezinstoestand en leeftijd. U bent werknemer met gezinslast De dagbedragen van de werkloosheidsuitkeringen met anciënniteitstoeslag evolueren in de praktijk als volgt in de tijd Periode Bedrag 2de periode fase 2A en 2B MIN 44,85 2de periode fase 2A en 2B MAX 53,27 2de periode fase 21 MIN 44,85 2de periode fase 21 MAX 51,92 2de periode fase 22 MIN 44,85 2de periode fase 22 MAX 50,58 2de periode fase 23 MIN 44,85 2de periode fase 23 MAX 49,23 2de periode fase 24 MIN 44,85 2de periode fase 24 MAX 47,89 3de periode MIN 44,85 3de periode MAX 46,54 U bent alleenwonende werknemer De dagbedragen van de werkloosheidsuitkeringen met anciënniteitstoeslag evolueren in de praktijk als volgt in de tijd: Bijgewerkt op T 67 - p. 6

7 Periode Bedrag 2de periode fase 2A en 2B MIN 41,23 2de periode fase 2A en 2B MAX 48,60 2de periode fase 21 MIN 40,92 2de periode fase 21 MAX 46,82 2de periode fase 22 MIN 40,61 2de periode fase 22 MAX 45,04 2de periode fase 23 MIN 40,31 2de periode fase 23 MAX 43,25 2de periode fase 24 MIN 40,00 2de periode fase 24 MAX 41,47 3de periode 39,69 U bent samenwonende werknemer Bij samenwonende werknemers hangt het bedrag van de werkloosheidsuitkering met anciënniteitstoeslag af van de leeftijd: minder dan 58 jaar of minstens 58 jaar. De dagbedragen van de werkloosheidsuitkeringen met anciënniteitstoeslag evolueren in de praktijk als volgt in de tijd: Periode Bedrag Bedrag < 58 jaar >= 58 jaar 2de periode fase 2A en 2B MIN 33,96 37,33 2de periode fase 2A en 2B MAX 40,50 44,55 2de periode fase 21 MIN 31,72 34,41 2de periode fase 21 MAX 36,95 40,19 2de periode fase 22 MIN 29,47 31,49 2de periode fase 22 MAX 33,40 35,83 2de periode fase 23 MIN 27,23 28,58 2de periode fase 23 MAX 29,84 31,46 2de periode fase 24 MIN 24,98 25,66 2de periode fase 24 MAX 26,29 27,10 3de periode 22,74 22,74 In uitzonderlijke gevallen kunnen werknemers van minder dan 55 jaar ook nog een toeslag genieten tijdens de fases 21 tot 24. Wat gebeurt er indien u op basis van de oude regels vóór de leeftijd van 55 jaar een uitkering hebt genoten verhoogd met een anciënniteitstoeslag? Vanaf is de leeftijd om recht te hebben op een uitkering verhoogd met een anciënniteitstoeslag op 55 jaar gebracht. De andere voorwaarden blijven ongewijzigd. Diegene die vóór al een uitkering verhoogd met een anciënniteitstoeslag heeft genoten, verliest zijn recht niet. Dat betekent dat: indien u op al een uitkering verhoogd met een anciënniteitstoeslag genoot, u deze vanaf verder geniet, ongeacht uw leeftijd; indien u tijdens een werkloosheidsperiode voorafgaand aan een uitkering verhoogd met een anciënniteitstoeslag hebt genoten, u bij een nieuwe aanvraag om werkloosheidsuitkeringen opnieuw recht hebt op uw uitkering met anciënniteitstoeslag. Tussen 50 en 55 jaar is het bedrag van de uitkering verhoogd met de anciënniteitstoeslag als volgt vastgesteld: indien u werknemer met gezinslast bent: de uitkering met anciënniteitstoeslag is gelegen tussen 44,85 euro (minimumbedrag) en 53,27 euro per dag (maximumbedrag); indien u alleenwonende werknemer bent: u hebt recht op een anciënniteitstoeslag van 0,8% loon. In totaal hebt u dus recht op 55,8% loon. De uitkering met anciënniteitstoeslag van de alleenwonende werknemer van 50 tot minder dan Bijgewerkt op T 67 - p. 7

8 55 jaar is gelegen tussen 37,53 euro (minimumbedrag) en 45,20 euro per dag (maximumbedrag); indien u samenwonende werknemer bent: u hebt recht op een anciënniteitstoeslag van 5% van het gemiddelde loon. In totaal hebt u dus recht op 45% loon. De uitkering met anciënniteitstoeslag van de samenwonende werknemer van 50 tot minder dan 55 jaar is gelegen tussen tussen 30,48 euro (minimumbedrag) en 36,45 euro per dag (maximumbedrag). Evolueren de bedragen in de tijd? Alle bedragen vermeld in dit infoblad zijn geïndexeerde bedragen. Ze zijn geldig vanaf Wordt er bedrijfsvoorheffing ingehouden op de werkloosheidsuitkeringen? Op de uitkeringen wordt in principe een bedrijfsvoorheffing van 10,09% verricht. Evenwel zijn de volgende werklozen niet aan de bedrijfsvoorheffing onderworpen (behalve wanneer zij hierom verzoeken), op voorwaarde dat ze geen enkel beroepsinkomen bovenop hun uitkeringen ontvangen: de "werknemers met gezinslast"; de alleenwonenden; de samenwonenden die uitkeringen in de "tweede periode" ontvangen, op voorwaarde dat hun echtgeno(o)t(e) enkel over vervangingsinkomens beschikt; de samenwonenden die de ontvangen; de werklozen die een vrijstelling genieten wegens sociale en familiale redenen. Op de bijpassing van de uitkeringen van werklozen tewerkgesteld door een plaatselijk werkgelegenheidsagentschap (PWA) wordt geen bedrijfsvoorheffing verricht. Bijgewerkt op T 67 - p. 8

Dit informatiedocument biedt u een overzicht van uw rechten en plichten en van de belangrijkste zaken die u als werkloze moet weten.

Dit informatiedocument biedt u een overzicht van uw rechten en plichten en van de belangrijkste zaken die u als werkloze moet weten. INFORMATIEDOCUMENT "UITKERINGSAANVRAAG ALS VOLLEDIG WERKLOZE VRIJGESTELD VAN INSCHRIJVING ALS WERKZOEKENDE" (met een controlekaart C3C) Dit informatiedocument biedt u een overzicht van uw rechten en plichten

Nadere informatie

FEBRUARI 2012. Overlevingspensioenen van de overheidssector

FEBRUARI 2012. Overlevingspensioenen van de overheidssector FEBRUARI 2012 Overlevingspensioenen van de overheidssector Deze brochure werd opgesteld door de dienst communicatie van de PDOS. Ze mag niet worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze

Nadere informatie

Welke zijn de voorwaarden om recht te hebben op het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag?

Welke zijn de voorwaarden om recht te hebben op het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag? Rijksdie nst voor Arbe idsvoorzie ning Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Welke zijn de voorwaarden

Nadere informatie

De Vlaamse successierechten voor u gekaderd

De Vlaamse successierechten voor u gekaderd De Vlaamse successierechten voor u gekaderd (1) Hoeveel moet u betalen als u erft? Colofon Brochure Vlaamse successierechten Wettelijk depot D/2012/3241/111 VU Hedwig Van der Borght, secretaris generaal

Nadere informatie

Deeltijds werken: rechten en valkuilen. Deeltijds werken: ABVV. Samen sterk. rechten Rechten en valkuilen

Deeltijds werken: rechten en valkuilen. Deeltijds werken: ABVV. Samen sterk. rechten Rechten en valkuilen Deeltijds werken: rechten en valkuilen Deeltijds werken: rechten Rechten en valkuilen ABVV Samen sterk 1 Deeltijds werken: rechten en valkuilen Mannen - Vrouwen: Verwijzingen naar personen of functies

Nadere informatie

STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be

STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be 2013 CENTEN VOOR STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be Deze brochure is een realisatie van de studentenvoorzieningen van alle hogescholen en universiteiten in Vlaanderen. P.4 Studietoelagen van de Vlaamse

Nadere informatie

Scenario 10: Maandelijkse aangifte van de uren jeugd- of seniorvakantie

Scenario 10: Maandelijkse aangifte van de uren jeugd- of seniorvakantie Scenario 10: Maandelijkse aangifte van de uren jeugd- of seniorvakantie Inleiding De regelingen jeugd- en seniorvakantie voorzien dat pas afgestudeerde jongeren en oudere werknemers die aan de reglementaire

Nadere informatie

Tijdskrediet met motief

Tijdskrediet met motief Rijksdie nst voor Arbe idsvoorzie ning Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Tijdskrediet met

Nadere informatie

Mag u werken als werkloze met bedrijfstoeslag?

Mag u werken als werkloze met bedrijfstoeslag? Rijksdie nst voor Arbe idsvoorzie ning Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Mag u werken als

Nadere informatie

Wonen in Nederland. Werken in België

Wonen in Nederland. Werken in België Wonen in Nederland Werken in België Als u in Nederland woont en in België in loondienst werkt, heeft u sinds 1 januari 2003 te maken met het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en België. Deze brochure

Nadere informatie

Wat te doen bij overlijden? februari 2015

Wat te doen bij overlijden? februari 2015 Wat te doen bij overlijden? februari 2015 Inhoud Wat zijn de meest dringende zaken als iemand overleden is? 4 Een arts moet de dood vaststellen 4 Waarschuw een begrafenisondernemer 4 Waarschuw de uitvaartverzekering

Nadere informatie

Een sociaal statuut voor de onthaalouders

Een sociaal statuut voor de onthaalouders Een sociaal statuut voor de onthaalouders Uitgegeven door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Inhoud Inleiding 3 1. De Belgische Sociale Zekerheid: hoe werkt dat? 4 2. Word ik dan werknemer,

Nadere informatie

Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE. Augustus 2011. Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE. Augustus 2011. Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE Augustus 2011 Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Deze brochure is gratis te verkrijgen: Telefonisch op het

Nadere informatie

Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid

Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid Juli 2008 1 Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid 2 Woord vooraf Sociale zekerheid.

Nadere informatie

Scenario 1: volledige werkloosheid

Scenario 1: volledige werkloosheid Scenario 1: volledige werkloosheid Inleiding In toepassing van artikel 137 van het KB van 25.11.1991 bent u verplicht bij de beëindiging van een arbeidsovereenkomst, ongeacht van wie het initiatief uitgaat,

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 103 VAN 27 JUNI 2012 TOT INVOERING VAN EEN STELSEL VAN TIJDSKREDIET, LOOPBAAN- VERMINDERING EN LANDINGSBANEN

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 103 VAN 27 JUNI 2012 TOT INVOERING VAN EEN STELSEL VAN TIJDSKREDIET, LOOPBAAN- VERMINDERING EN LANDINGSBANEN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 103 VAN 27 JUNI 2012 TOT INVOERING VAN EEN STELSEL VAN TIJDSKREDIET, LOOPBAAN- VERMINDERING EN LANDINGSBANEN --------------- Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende

Nadere informatie

Eindeloopbaan: mogelijkheden in 2013-2014

Eindeloopbaan: mogelijkheden in 2013-2014 Eindeloopbaan: mogelijkheden in 2013-2014 Eindeloopbaan: mogelijkheden in 2013-2014 MANNEN - VROUWEN Verwijzingen naar personen of functies (zoals werknemer, werkgever, arbeider,...) hebben vanzelfsprekend

Nadere informatie

PLATFORM "RETURN TO WORK" AAN HET WERK HOU- DEN EN HERINSCHAKELEN VAN ARBEIDSONGESCHIKTE WERKNEMERS SOCIALEZEKERHEIDSREGELGEVING

PLATFORM RETURN TO WORK AAN HET WERK HOU- DEN EN HERINSCHAKELEN VAN ARBEIDSONGESCHIKTE WERKNEMERS SOCIALEZEKERHEIDSREGELGEVING PLATFORM "RETURN TO WORK" AAN HET WERK HOU- DEN EN HERINSCHAKELEN VAN ARBEIDSONGESCHIKTE WERKNEMERS SOCIALEZEKERHEIDSREGELGEVING Bijgewerkt tot 1 februari 2015 INHOUDSOPGAVE ---------------------------

Nadere informatie

Slachtoffer van een ongeval

Slachtoffer van een ongeval Een ongeluk is gauw gebeurd: in de privésfeer, maar ook in uw beroepsleven. Hoe kunnen het ziekenfonds, de verzekeringsmaatschappij of overheidsinstellingen instaan voor de uitbetaling van een vergoeding?

Nadere informatie

Wat zijn de gevolgen van uw statuut als werkloze met bedrijfstoeslag?

Wat zijn de gevolgen van uw statuut als werkloze met bedrijfstoeslag? Rijksdie nst voor Arbe idsvoorzie ning Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Wat zijn de gevolgen

Nadere informatie

Uw socialezekerheidsrechten. in Zweden

Uw socialezekerheidsrechten. in Zweden Uw socialezekerheidsrechten in Zweden De informatie in deze gids is opgesteld en bijgewerkt in nauwe samenwerking met de nationale correspondenten van het EU-systeem voor informatie over de nationale socialezekerheidsstelsels

Nadere informatie

Maatregelen 50+ opgemaakt door:

Maatregelen 50+ opgemaakt door: Maatregelen 50+ opgemaakt door: Event 2/06/09 Met 50-plussers leeft uw organisatie langer versie dd. 25/06/09 Inhoudstabel 1 Werkgevers maatregelen 3 1.1. De tewerkstellingspremie 50+ (Vlaamse maatregel)

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 103 ----------------------------------------------------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 103 ---------------------------------------------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 103 ---------------------------------------------------------------------- Zitting van 27 juni 2012 --------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST

Nadere informatie

U bent. Wat nu? arbeidsongeschikt. praktisch

U bent. Wat nu? arbeidsongeschikt. praktisch praktisch U bent arbeidsongeschikt. Wat nu? Een uitgave van het Onafhankelijk Ziekenfonds Securex in samenwerking met de Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen T 078 15 93 01 www.securex-ziekenfonds.be

Nadere informatie

Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.onp.fgov.be

Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.onp.fgov.be Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.onp.fgov.be Praktische gids voor de gepensioneerde 2008-2009 VLAAMS GEWEST Praktische gids voor de gepensioneerde 2008-2009 2 Inleiding Met pensioen gaan is een ingrijpende

Nadere informatie

Op Zak 13-14 PC 112 inclusief nieuwe regeling opzegtermijnen

Op Zak 13-14 PC 112 inclusief nieuwe regeling opzegtermijnen Op Zak 13-14 PC 112 inclusief nieuwe regeling opzegtermijnen garages www.abvvmetaal.be Inhoudsopgave SAMEN STERK Voorwoord...4 1. Inkomen...6 1.1 Loonvoorwaarden...6 1.1.1 Index...6 1.1.2 Koopkracht...6

Nadere informatie

Kinderbijslag zonder grenzen

Kinderbijslag zonder grenzen Kinderbijslag zonder grenzen 2 september 2011 In deze Accent Kinderbijslag voor vreemdelingen in België Belgische kinderbijslag in het buitenland - detachering - kraamgeld bij bevalling buiten EER - kinderen

Nadere informatie

Wat is de invloed van een zelfstandige activiteit op het recht op werkloosheidsuitkeringen?

Wat is de invloed van een zelfstandige activiteit op het recht op werkloosheidsuitkeringen? Rijksdie nst voor Arbe idsvoorzie ning Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Wat is de invloed

Nadere informatie

EEN WEGWIJZER BIJ OVERLIJDEN VAN JE ECHTGENOOT

EEN WEGWIJZER BIJ OVERLIJDEN VAN JE ECHTGENOOT EEN WEGWIJZER BIJ OVERLIJDEN VAN JE ECHTGENOOT 2, Remylaan 4b, 3018 Wijgmaal, 016/24 39 99 Het overlijden van je partner kan je voor heel wat verwachte en onverwachte problemen stellen. Deze informatiebrochure

Nadere informatie

De mobiliteit van artiesten binnen de Europese Unie op het vlak van de sociale zekerheid.

De mobiliteit van artiesten binnen de Europese Unie op het vlak van de sociale zekerheid. De mobiliteit van artiesten binnen de Europese Unie op het vlak van de sociale zekerheid. Voor de fiscale aspecten zie de PDF de mobiliteit van artiesten binnen de Europese Unie op het vlak van de fiscaliteit.

Nadere informatie