BRL 6000 Deel 08C

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BRL 6000 Deel 08C 30-04-2013"

Transcriptie

1 BRL 6000 Deel 08C NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KOMO INSTAL productcertificaat voor ONTWERPEN, INSTALLEREN EN BEHEREN VAN INSTALLATIES Techniek gebied INST Vastgesteld door het CCvD van de Stichting Kwaliteitsborging Installatiesector op 20 maart 2012 Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit op 24 januari 2013 Bindend verklaard door de Stichting Kwaliteitsborging Installatiesector op 30 april 2013 KBI

2 Algemene informatie bij deze uitgave Met het oog op nieuwe aanwijzingen van de Raad voor Accreditatie (RvA-document T033) was een aanpassing van BRL C noodzakelijk. Tijdens de aanpassing werd de Waterleidingwet vervangen door de Drinkwaterwet en Bouwbesluit 2003 door Bouwbesluit De gevolgen daarvan zijn ook verwerkt. Het resultaat ligt voor u als de nieuwe versie van 30 april Deze versie komt in de plaats van de versie van 27 februari 2007 ( ). Het onderhouden van een leidingwaterinstallatie is een beheeractiviteit die de eigenaar meestal uitbesteedt aan een installatie-/onderhoudsbedrijf. Naast het onderhoud kan hij echter ook het beheer zelf uitbesteden. BRL Deel C biedt bedrijven de gelegenheid om hun diensten op het gebied van beheren en onderhouden van leidingwaterinstallaties onder certificatie te leveren. De kwaliteitseisen die daarbij aan de diensten worden gesteld, omvatten ook de betreffende eisen van het Drinkwaterbesluit. Dat betekent dat een eigenaar van een leidingwaterinstallatie aan de eisen van het Drinkwaterbesluit voldoet, als hij het beheer van de installatie uitbesteedt aan een op basis van deze BRL gecertificeerd bedrijf. De certificaten voor onderhoud en beheer zijn gericht op het reguliere onderhoud en het algemene beheer, inclusief aansturing van specialistische activiteiten. Onder het certificaat op basis van BRL C vallen specialistische activiteiten, zoals het uitvoeren van een legionella risicoanalyse en het opstellen van een legionellabeheersplan, maar ook het uitvoeren van onderhoud aan drukverhogingsinstallaties, brandpompen, waterbehandelingstoestellen (inclusief de apparatuur van fysisch, fotochemisch en elektrochemisch beheer t.b.v. legionellapreventie) en drinkwaterreservoirs, buiten de reikwijdte van onderhoud, maar wel binnen de reikwijdte van beheer. De certificatieregelingen voor installaties zijn ondergebracht in één beoordelingsrichtlijn, BRL De beoordelingsrichtlijn bestaat uit een Algemeen Deel en een aantal Bijzondere Delen voor diverse deelgebieden op het gehele terrein van ontwerpen, installeren en beheren van installaties. Een deelgebied wordt gekenmerkt door de soort installatie (bijvoorbeeld: lage temperatuurverwarmingsinstallatie, elektrotechnische installatie) en de soort activiteit (bijvoorbeeld: ontwerpen, installeren). Het Algemene Deel (BRL Deel ) bevat de eisen die in principe altijd voor het ontwerpen, installeren en beheren van een installatie gelden, ongeacht de soort installatie. Het voorliggende Bijzondere Deel (BRL Deel C) heeft betrekking op het beheren en onderhouden van leidingwaterinstallaties van bouwwerken, anders dan individuele woningen. Dit houdt in dat de BRL voor het beheren en onderhouden van leidingwaterinstallaties van bouwwerken, anders dan individuele woningen uit twee delen bestaat: BRL Deel (algemene eisen), en BRL Deel C (specifieke eisen voor beheren en onderhouden van leidingwaterinstallaties van bouwwerken, anders dan individuele woningen). BRL 6000 sluit aan bij de in de bouwsector bestaande regelingen voor certificatie. Deze BRL is opgesteld, onder begeleiding van de Technische Commissies van het Centraal College van Deskundigen (CCvD) van de Stichting Kwaliteitsborging Installatiesector (KBI). Bouwbesluit 2012 ( Volgens het Bouwbesluit 2012 (artikel 1.16, zorgplicht) moet een bestaande drinkwaterinstallatie en een bestaande warmtapwaterinstallatie adequaat worden beheerd, onderhouden en gecontroleerd. Bestaande drinkwaterinstallaties moeten ten minste voldoen aan NEN 1006:1981 Algemene voorschriften voor drinkwaterinstallaties (AVWI ), inclusief correctieblad C1: Drinkwaterbesluit ( Volgens het Drinkwaterbesluit moet de eigenaar van een collectieve leidingwaterinstallatie waarvoor een legionella-risicoanalyse is voorgeschreven, maatregelen en controles uitvoeren overeenkomstig het legionellabeheersplan.

3 INHOUDSOPGAVE pagina 1. INLEIDING 1 2. ONDERWERP EN DOEL VAN CERTIFICATIE 1 3. PRODUCTEISEN Wettelijke eisen aan de installaties Overige eisen aan de installaties Eisen te stellen aan de documenten (subdeelgebied beheer ) Beheerplan Beheeractiviteiten Verplichte beheeractiviteiten Logboek Rapport eerste beoordeling 4 4. AANVULLENDE EISEN Opdracht Vakbekwaamheid Programma van eisen Ontwerp Controle bouwkundige randvoorwaarden Uitvoering Gebruikshandleiding Beheer (subdeelgebied beheer ) Wettelijke eisen beheer Omvang Eerste beoordeling van de leidingwaterinstallatie Eerste beoordelingsrapport Beheerplan Legionella beheersing Controlelijst beheer leidingwaterinstallatie Meting van de waterkwaliteit Onderhoud en reparatie Logboek Revisietekeningen en gegevens Onderhoudsschema Uitvoering onderhoud (subdeelgebied onderhoud ) Wettelijke eisen onderhoud Lekkage Het herstellen van kleine gebreken Herkenbaarheid Legionella beheersmaatregelen Afsluiters, kranen en zeven Douchekoppen en schuimstraalmondstukken Beveiligingstoestellen Regel- en inregeltoestellen Warmtapwaterinstallaties Droge blusleidingen Brandslanghaspels Afvoeren van ontlastwater Meterruimten met warmtelevering 10

4 5. EISEN TE STELLEN AAN DE CERTIFICAATHOUDER Inschrijving bij Kamer van Koophandel Personeel Hulpmiddelen Meet- en beproevingsmiddelen Overige hulpmiddelen Bereikbaarheid EISEN TE STELLEN AAN DE INTERNE KWALITEITSBEWAKING Eis Algemeen, kwaliteitshandboek Kwaliteitsbeleid Taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en vakbekwaamheden Controleactiviteiten Beschrijving van procedures Procedure-eisen Registratie van projecten Beheer van projectdossiers Ontwerpbeoordeling Werktekeningen Ingangscontrole van materialen Controle op transport en opslag Controle op montagewerkzaamheden Controle van de gerealiseerde installatie Controle op beheeractiviteiten (subdeelgebied beheer ) Onderhoudsschema Controle op onderhoudswerkzaamheden (subdeelgebied onderhoud ) Documentenbeheer Beheer van meet- en beproevingsinstrumenten Beheer van overige hulpmiddelen Beheersing van de vakbekwaamheid van de medewerkers Beheersing van tekortkomingen Klachtenbehandeling Interne audits EXTERNE KWALITEITSBEWAKING Toelatingsprocedure Organisatiegericht onderzoek, omvang Organisatiegericht onderzoek, inhoud Projectgericht onderzoek, omvang Projectgericht onderzoek, inhoud Algemeen Beheer (subdeelgebied beheer ) Onderhoud (subdeelgebied onderhoud ) Rapportage toelatingsonderzoek Vervolgcontroles Organisatiegericht vervolgonderzoek, omvang Organisatiegericht vervolgonderzoek, inhoud Projectgericht vervolgonderzoek, omvang Projectgericht vervolgonderzoek, inhoud Sancties Rapportage vervolgonderzoek Onvoldoende projecten 15

5 7.3 Eisen aan de bekwaamheid van de reviewer Eisen aan de bekwaamheid van de auditor (organisatiegericht) Eisen aan de bekwaamheid van de inspecteur (projectgericht) Klachtenbehandeling door certificatie-instelling EISEN TE STELLEN AAN HET CERTIFICAAT REFERENTIES 16 Bijlage 1 Eisen aan de bekwaamheid van de deskundige leidingwaterinstallaties, beheer en onderhoud

6 1. INLEIDING Dit Bijzondere Deel van beoordelingsrichtlijn 6000 beschrijft de specifieke eisen voor een certificaat voor het deelgebied beheren en onderhouden van leidingwaterinstallaties van bouwwerken, anders dan individuele woningen. Techniekgebied: Inst, installaties. Op de certificering voor dit deelgebied is van toepassing: dit gehele Bijzondere Deel, en het Algemene Deel van BRL 6000 (BRL Deel ), met uitzondering van de bepalingen met betrekking tot ontwerpen en installeren. BRL C, d.d , vervangt samen met BRL , d.d , per 1 mei 2013 BRL C, d.d , en BRL , d.d Bestaande certificaathouders krijgen een nieuw certificaat na een positieve vervolgcontrole volgens de nieuwe BRL-delen. Reeds afgegeven certificaten op basis van de oude BRL-delen blijven geldig tot uiterlijk 1 oktober ONDERWERP EN DOEL VAN CERTIFICATIE De certificaten hebben betrekking op het beheren en onderhouden van leidingwaterinstallaties van bouwwerken, anders dan individuele woningen. In deze beoordelingsrichtlijn worden onder een leidingwaterinstallatie van een bouwwerk verstaan: installaties voor drinkwater, installaties voor warmtapwater, installaties voor huishoudwater, natte blusleidingen, en droge blusleidingen. Het deelgebied beheren en onderhouden van leidingwaterinstallaties van bouwwerken, anders dan individuele woningen kent twee subdeelgebieden: het beheren van leidingwaterinstallaties (beheer), en het uitvoeren van onderhoud aan leidingwaterinstallaties (onderhoud), De certificaathouder kan een of beide subdeelgebieden kiezen, waarbinnen hij zijn diensten onder certificaat wil leveren. Binnen het bereik van beheer vallen alle bestuurlijke activiteiten die nodig zijn om de kwaliteit van de leidingwaterinstallatie in stand te houden. Het daadwerkelijk opstellen van een legionella beheersplan valt buiten de reikwijdte van beheer 1. 1 Het valt binnen de reikwijdte van BRL pagina 1

7 Binnen het bereik van onderhoud valt de uitvoering van maatregelen die nodig zijn om de kwaliteit van de leidingwaterinstallatie in stand te houden. Dit betreft activiteiten, zoals: het schoonmaken, afstellen, repareren en/of vervangen van onderdelen van de installatie, het doorspoelen en zo nodig desinfecteren van de installatie, en het uitvoeren van legionella beheersmaatregelen. Het uitvoeren van het onderhoud aan drukverhogingsinstallaties, brandpompen, waterbehandelingstoestellen (inclusief de apparatuur van fysisch -, fotochemische - en elektrochemische beheer t.b.v. legionellapreventie) en drinkwaterreservoirs geschiedt door de leverancier van die onderdelen en valt buiten de reikwijdte van onderhoud (maar wel binnen de reikwijdte van beheer ). - pagina 2

8 3. PRODUCTEISEN In dit hoofdstuk zijn de eisen vermeld die worden gesteld aan enkele concrete resultaten van de gecertificeerde diensten, zoals een beheerplan en een logboek. De eisen die worden gesteld aan de diensten staan in hoofdstuk Wettelijke eisen aan de installaties In het kader van beheer en onderhoud worden geen (onderdelen van) installaties opgeleverd. 3.2 Overige eisen aan de installaties In het kader van beheer en onderhoud worden geen (onderdelen van) installaties opgeleverd. 3.3 Eisen te stellen aan de documenten (subdeelgebied beheer ) Beheerplan Beheeractiviteiten In het beheerplan is beschreven hoe moet worden omgegaan met de volgende beheeractiviteiten: het bijhouden van een overzicht van toestellen en hun beveiligingen, het bijhouden van een controlelijst beheer leidingwaterinstallatie, het controleren van voldoende doorstroming/verversing van leidingen, het uitvoeren van het onderhoud zoals bedoeld in (lekkage) en (herstellen van kleine gebreken), het uitvoeren van onderhoud aan drukverhogingsinstallaties volgens paragraaf 6.1 van Waterwerkblad WB 1.4 G [1]. het uitvoeren van onderhoud aan brandpompen volgens paragraaf 6.2 van Waterwerkblad WB 1.4 G [1]. het uitvoeren van onderhoud aan waterbehandelingstoestellen volgens hoofdstuk 7 van Waterwerkblad WB 1.4 G [1], en voor de apparatuur van fysisch -, fotochemische - en elektrochemische beheer t.b.v. legionellapreventie, mede volgens de bijbehorende beheersinstructies, het uitvoeren van onderhoud aan drinkwaterreservoirs volgens hoofdstuk 8 van Waterwerkblad WB 1.4 G [1], het uitvoeren van beheersmaatregelen overeenkomstig het legionella beheersplan zoals bedoeld in , het uitvoeren van metingen van de waterkwaliteit, zoals bedoeld in 4.8.8, het reageren op klachten over (het functioneren van) de leidingwaterinstallatie, het verrichten van reparaties, het bijhouden van een logboek, en het actualiseren van de gegevens over de drinkwaterinstallatie (revisietekeningen). - pagina 3

9 Opmerking Waterwerkblad WB 1.4 G [1] geeft in hoofdstuk 17 modellen voor een controlelijst beheer leidingwaterinstallatie, een overzicht toestellen en tappunten met beveiligingstoestel en een logboek Verplichte beheeractiviteiten In het beheerplan zijn ten minste de beheeractiviteiten opgenomen zoals is voorgeschreven in hoofdstuk 16 van Waterwerkblad WB 1.4 G [1]. De frequentie van de onderhoudsactiviteiten volgens 4.10 is niet minder dan 1 x per jaar. Inbouwkeerkleppen EB/ED van tapkranen, thermostatische mengkranen en toestellen moeten iedere 10 jaar worden vervangen Logboek In het logboek zijn meldingen opgenomen (datum en eventuele bijzonderheden) van: elke verrichte onderhoudsactiviteit, elke uitgevoerde legionella beheersmaatregel, elke klacht, elk onderzoek, en elke reparatie. Opmerking In het logboek staan dus ook alle maatregelen, controles en onderzoeken, alsmede de resultaten daarvan, in verband met een volgens het Drinkwaterbesluit voorgeschreven legionella-risicoanalyse, beheersplan en logboek Rapport eerste beoordeling In het rapport eerste beoordeling is vermeld welke onderdelen van de leidingwaterinstallatie niet voldoen aan de eisen van Daarbij wordt de betreffende eis aangegeven. - pagina 4

10 4. AANVULLENDE EISEN 4.1 Opdracht De certificaathouder moet de opdracht, met alle bijbehorende voorwaarden, schriftelijk vastleggen. Daarbij wordt de installatie aangeduid en wordt aangegeven om welke van de volgende diensten het gaat: beheer, onderhoud. Opmerking De opdrachtgever bepaalt welk onderhoud moet worden uitgevoerd. Hij zal zich daarbij baseren op de in het beheerplan voorgeschreven frequenties. De eisen die op deze diensten van toepassing zijn, volgen in de overige paragrafen van dit hoofdstuk. 4.2 Vakbekwaamheid De dienst wordt verricht door of onder verantwoordelijkheid van een deskundige leidingwaterinstallaties, beheer en onderhoud. Een deskundige leidingwaterinstallaties, beheer en onderhoud is een persoon die voldoet aan de eisen van bijlage Programma van eisen Niet van toepassing. 4.4 Ontwerp Niet van toepassing. 4.5 Controle bouwkundige randvoorwaarden Geen specifieke eisen. 4.6 Uitvoering Geen specifieke eisen. 4.7 Gebruikshandleiding Niet van toepassing. - pagina 5

11 4.8 Beheer (subdeelgebied beheer ) Wettelijke eisen beheer Voor eigenaren van een collectieve leidingwaterinstallatie kan het op grond van het Drinkwaterbesluit verplicht zijn om een legionella beheersplan op te (laten) stellen (zie 4.8.6), en een logboek bij te (laten) houden (4.8.10). Deze activiteiten maken ook deel uit van het beheer volgens de BRL als ze niet wettelijk verplicht zijn Omvang Een eigenaar/gebruiker van een leidingwaterinstallatie kan het beheer van de installatie uitbesteden aan de certificaathouder. In dat geval zorgt de certificaathouder ervoor, dat het noodzakelijke onderhoud wordt uitgevoerd en dat reparaties plaats vinden. Ook het bijhouden van een logboek en het actueel houden van de informatie over de leidingwaterinstallatie (revisietekeningen) maken deel uit van het beheer Eerste beoordeling van de leidingwaterinstallatie De certificaathouder neemt een leidingwaterinstallatie slechts in beheer als deze ten minste voldoet aan: NEN [8], en NEN [10]. Opmerking De genoemde eisen gelden op grond van het Bouwbesluit 2012 voor bestaande installaties Eerste beoordelingsrapport De certificaathouder levert aan de opdrachtgever een rapport van de eerste beoordeling, dat voldoet aan De certificaathouder bewaart een exemplaar van dit rapport gedurende ten minste 10 jaar Beheerplan De certificaathouder stelt een beheerplan op, waarin is aangegeven op welke momenten welke activiteiten moeten plaatsvinden om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van de leidingwaterinstallatie in stand blijft. Het beheerplan voldoet aan de eisen van onderdeel Opmerking ISSO-publicatie 55.5 geeft een model voor een beheer- en onderhoudsplan waarvan gebruik gemaakt kan worden bij de onderhoudsanalyse en de uitvoering van het onderhoud, conform de richtlijnen in Waterwerkblad WB 1.4 G. - pagina 6

12 4.8.6 Legionella beheersing De certificatiehouder zorgt ervoor dat er een legionella beheersplan wordt opgesteld volgens paragraaf 4.4 en 4.5 van BRL 6010 [12], dat voldoet aan hoofdstuk 3 van BRL 6010 [12]. Opmerking Een legionella beheersplan kan wettelijk zijn voorgeschreven volgens het Drinkwaterbesluit Controlelijst beheer leidingwaterinstallatie De certificaathouder houdt een controlelijst beheer leidingwaterinstallatie bij. In deze lijst is aangegeven op welke punten en met welke frequentie de leidingwaterinstallatie moet worden gecontroleerd en onderhouden Meting van de waterkwaliteit De certificaathouder zorgt ervoor dat metingen van de waterkwaliteit worden uitgevoerd zoals voorgeschreven in het legionella beheersplan Onderhoud en reparatie De certificaathouder zorgt ervoor dat het in het beheerplan vastgelegde onderhoud wordt uitgevoerd. Het precieze tijdstip van het onderhoud wordt vastgesteld in overleg met de opdrachtgever. Als de certificaathouder, op verzoek van de opdrachtgever, constateert dat onderhoud en/of reparatie van onderdelen van de leidingwaterinstallatie nodig is, zorgt hij ervoor dat dit wordt uitgevoerd. De certificaathouder zorgt ervoor dat er binnen 24 uur na de melding van een lekkage wordt begonnen met het opheffen ervan. Opmerking Als de opdrachtgever besluit om onderhouds- en reparatiewerkzaamheden niet te laten uitvoeren, dan kan de certificaathouder de installatie niet meer beheren Logboek De certificaathouder houdt in een logboek aantekening bij van ten minste de beheeractiviteiten van de afgelopen drie jaar. Het logboek voldoet aan de eisen van onderdeel Opmerking Deze eis sluit aan bij artikel 40, lid 2, van het Drinkwaterbesluit Revisietekeningen en gegevens De certificaathouder zorgt ervoor dat er steeds actuele tekeningen en gegevens van de leidingwaterinstallatie beschikbaar zijn. - pagina 7

13 4.9 Onderhoudsschema Niet van toepassing Uitvoering onderhoud (subdeelgebied onderhoud ) Hierna is per onderdeel van de leidingwaterinstallatie beschreven welke activiteiten worden verricht in het kader van onderhoud Wettelijke eisen onderhoud Voor eigenaren van een collectieve leidingwaterinstallatie kan het op grond van het Drinkwaterbesluit verplicht zijn om legionella beheersmaatregelen uit te (laten) voeren (zie ). Deze activiteiten maken ook deel uit van het onderhoud volgens de BRL als ze niet wettelijk verplicht zijn Lekkage De certificaathouder controleert de leidingwaterinstallatie op lekkages, bijvoorbeeld door naar de watermeter te kijken op een moment waarop er geen water zou moeten worden verbruikt. Als er lekkages zijn, heft hij deze op Het herstellen van kleine gebreken De certificaathouder controleert de leidingwaterinstallatie op beschadigingen en repareert deze. Alvorens het gerepareerde gedeelte weer in gebruik te stellen, zorgt de certificaathouder er volgens paragraaf 2.4 van NEN 1006+A3 [4] voor dat de installatie van binnen schoon is. Dit houdt in dat hij de installatie doorspoelt en zo nodig reinigt en/of desinfecteert, of laat reinigen en/of desinfecteren. Opmerking Dit onderwerp is behandeld in Waterwerkblad WB 2.4 (oktober 2011). Indien de certificaathouder bij het herstellen van gebreken genoodzaakt was om inbreuk te maken op een zorgvuldig afgedichte doorvoering van een waterleiding door een scheidingsconstructie of op een aardingsvoorziening, dan meldt hij dit aan de opdrachtgever. Opmerking De doorvoering kan om diverse redenen zorgvuldig afgedicht geweest zijn, bijvoorbeeld voor waterdichtheid, luchtdichtheid, brandwerendheid of geluidisolatie Herkenbaarheid Indien er in het gebouw naast de leidingwaterinstallatie ook een ander waterinstallatie aanwezig is, dan controleert de certificaathouder of de leidingwaterinstallatie is gemerkt volgens Waterwerkblad WB 3.7 [4]. - pagina 8

14 Legionella beheersmaatregelen De certificaathouder voert de legionella beheersmaatregelen uit zoals voorgeschreven in het legionella beheersplan. Opmerking Het uitvoeren van legionella beheersmaatregelen kan wettelijk zijn voorgeschreven volgens het Drinkwaterbesluit Afsluiters, kranen en zeven De certificaathouder gaat na of afsluiters, stopkranen, aftapkranen, tapkranen en mengkranen gangbaar zijn en maakt ze zo nodig gangbaar. Hij vervangt zo nodig de klepafdichting. De certificaathouder maakt zeven, zoals bij een wasmachineaansluiting, schoon of vervangt ze. De certificaathouder gaat na of spoelkranen juist werken en stelt zo nodig de regeling van de spoeltijden bij Douchekoppen en schuimstraalmondstukken De certificaathouder maakt de douchekoppen en schuimstraalmondstukken schoon Beveiligingstoestellen De certificaathouder gaat bij de controleerbare terugstroom- en procesbeveiligingstoestellen na of ze juist werken en vervangt zo nodig de kleerkleppen. Hij volgt hierbij de voorschriften van de leverancier van het beveiligingstoestel, of voor keerkleppen de methoden zoals beschreven in hoofdstuk 18 van Waterwerkblad WB 1.4 G [1] Regel- en inregeltoestellen De certificaathouder controleert drukverminderingstoestellen en andere regeltoestellen op hun werking en maakt ze schoon, volgens de aanwijzingen van de leverancier. De certificaathouder controleert de inregeling Warmtapwaterinstallaties De certificaathouder controleert de warmtapwaterinstallaties volgens hoofdstuk 5 van Waterwerkblad WB 1.4 G [1]. Hij verwijdert zo nodig afzetting en sediment in voorraadwarmtapwatertoestellen. Hij volgt hierbij de onderhoudsvoorschriften van de leverancier. De certificaathouder stelt de inregelafsluiters van de circulatieregeling zo nodig bij Droge blusleidingen De certificaathouder verricht aan de droge blusleidingen de activiteiten zoals beschreven in Tabel B.1 van NEN [9]. - pagina 9

15 Brandslanghaspels De certificaathouder verricht aan de brandslanghaspels de activiteiten zoals beschreven in NEN-EN [11]. Hij controleert de verzegeling van de bedieningsafsluiters (gesloten stand) en van de afsluiters in de aftakkingen naar de brandslanghaspels (open stand). Hij controleert of de (leidingen naar de) brandslanghaspels zijn gemerkt volgens Waterwerkblad WB 4.5 A [6] Afvoeren van ontlastwater De certificaathouder controleert de afvoeren van ontlastwater volgens hoofdstuk 9 van Waterwerkblad WB 1.4 G [1] Meterruimten met warmtelevering De certificaathouder controleert een meterruimte met warmtelevering volgens hoofdstuk 12 van Waterwerkblad WB 1.4 G [1]. - pagina 10

16 5. EISEN TE STELLEN AAN DE CERTIFICAATHOUDER 5.1 Inschrijving bij Kamer van Koophandel 5.2 Personeel De certificaathouder heeft een arbeidsovereenkomst met ten minste één deskundige leidingwaterinstallaties, beheer en onderhoud (zie bijlage 1). 5.3 Hulpmiddelen Meet- en beproevingsmiddelen De certificaathouder dient de feitelijke beschikking te hebben over de volgende instrumenten: Voor het bepalen van de tapwatertemperatuur: een thermometer met een bereik van o C met een afleesbaarheid van 1 o C en een nauwkeurigheid van 2 o C. Voor het bepalen van tijdsduur: een stopwatch. Voor het verrichten van een persproef volgens paragraaf 2.3 van NEN 1006+A [7]: de instrumenten volgens paragraaf 2.3 van NEN 1006+A [7]. Voor de beproeving van de drukvastheid van droge blusleidingen de instrumenten volgens bijlage A van NEN [9]. Voor het controleren van keerkleppen: de instrumenten volgens hoofdstuk 18 van Waterwerkblad WB 1.4G [1] Overige hulpmiddelen Geen eisen. 5.4 Bereikbaarheid De certificaathouder zorgt ervoor dat hij het hele jaar door 24 uur per dag meldingen kan ontvangen. - pagina 11

17 6. EISEN TE STELLEN AAN DE INTERNE KWALITEITSBEWAKING 6.1 Eis 6.2 Algemeen, kwaliteitshandboek 6.3 Kwaliteitsbeleid 6.4 Taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en vakbekwaamheden 6.5 Controleactiviteiten 6.6 Beschrijving van procedures 6.7 Procedure-eisen Registratie van projecten Beheer van projectdossiers Ontwerpbeoordeling Niet van toepassing Werktekeningen Niet van toepassing Ingangscontrole van materialen Controle op transport en opslag Controle op montagewerkzaamheden Niet van toepassing Controle van de gerealiseerde installatie Niet van toepassing Controle op beheeractiviteiten (subdeelgebied beheer ) - pagina 12

18 Onderhoudsschema Niet van toepassing Controle op onderhoudswerkzaamheden (subdeelgebied onderhoud ) Documentenbeheer Beheer van meet- en beproevingsinstrumenten Beheer van overige hulpmiddelen Geen eisen Beheersing van de vakbekwaamheid van de medewerkers Beheersing van tekortkomingen Klachtenbehandeling Interne audits - pagina 13

19 7. EXTERNE KWALITEITSBEWAKING 7.1 Toelatingsprocedure Organisatiegericht onderzoek, omvang Organisatiegericht onderzoek, inhoud Projectgericht onderzoek, omvang Indien de (potentiële) certificaathouder gecertificeerd (wordt) is voor de subdeelgebieden beheer en onderhoud, dan heeft het projectgerichte onderzoek betrekking op ten minste één project voor beheer en één voor onderhoud. Dit mag een gecombineerd project zijn Projectgericht onderzoek, inhoud Algemeen Bij het projectgerichte onderzoek controleert de certificatie-instelling of de te onderzoeken projecten voldoen aan de eisen van hoofdstuk 3 en 4. In dat kader bezoeken de (potentiële) certificaathouder en de certificatie-instelling gezamenlijk één leidingwaterinstallatie uit elk project Beheer (subdeelgebied beheer ) De certificatie-instelling controleert ter plaatse samen met de (potentiële) certificaathouder of de leidingwaterinstallatie, of een deel daarvan, juist is beschreven in de documenten zoals bedoeld in paragraaf Onderhoud (subdeelgebied onderhoud ) De certificatie-instelling controleert ter plaatse samen met de (potentiële) certificaathouder of de onderhoudswerkzaamheden aan de leidingwaterinstallatie, of een deel daarvan, worden uitgevoerd volgens paragraaf Rapportage toelatingsonderzoek 7.2 Vervolgcontroles Organisatiegericht vervolgonderzoek, omvang - pagina 14

20 7.2.2 Organisatiegericht vervolgonderzoek, inhoud Projectgericht vervolgonderzoek, omvang Op het projectgerichte vervolgonderzoek zijn de bepalingen van onderdeel van toepassing Projectgericht vervolgonderzoek, inhoud Op het projectgerichte vervolgonderzoek zijn de bepalingen van onderdeel van toepassing Sancties Rapportage vervolgonderzoek Onvoldoende projecten 7.3 Eisen aan de bekwaamheid van de reviewer 7.4 Eisen aan de bekwaamheid van de auditor (organisatiegericht) De auditor heeft een diploma deskundige leidingwaterinstallaties, beheer en onderhoud (zie bijlage 1). 7.5 Eisen aan de bekwaamheid van de inspecteur (projectgericht) De inspecteur heeft een diploma deskundige leidingwaterinstallaties, beheer en onderhoud (zie bijlage 1). 7.6 Klachtenbehandeling door certificatie-instelling 8. EISEN TE STELLEN AAN HET CERTIFICAAT - pagina 15

21 9. REFERENTIES [1] Waterwerkblad WB 1.4 G Beheer van leidingwaterinstallaties, oktober [2] Waterwerkblad WB 2.3 Uitvoering persproef, juni [3] Waterwerkblad WB 2.4 Doorspoelen (spuien), reinigen en desinfecteren van leidingwaterinstallaties, oktober [4] Waterwerkblad WB 3.7 Aanleg van drinkwaterinstallaties: verschillende watervoorzieningen in een perceel, juni [5] Waterwerkblad WB 4.1 Reservoirs voor de voeding van een drinkwaterinstallatie, juni [6] Waterwerkblad WB 4.5 A Brandblusinstallaties: slanghaspels en kleine blusmiddelen, oktober [7] NEN 1006+A Algemene voorschriften voor leidingwaterinstallaties (AVWI- 2002). [8] NEN Algemene voorschriften voor drinkwaterinstallaties (AVWI 1981), inclusief correctieblad C1: 1990 (bestaande bouw). [9] NEN Droge blusleidingen in en aan gebouwen, uitgave 2006, inclusief correctieblad C1:2007. [10] NEN Droge blusleidingen in en aan gebouwen, uitgave 1991, inclusief wijzigingsblad A1:1997 (bestaande bouw). [11] NEN-EN Vaste brandblusinstallaties - Brandslangsystemen - Deel 3: Onderhoud van brandslanghaspels met vormvaste slang en brandslangsystemen met platoprolbare slang, april [12] BRL 6010 Legionella preventieadvisering d.d pagina 16

22 Bijlage 1 Eisen aan de bekwaamheid van de deskundige leidingwaterinstallaties, beheer en onderhoud Eisen met betrekking tot beheer De deskundige leidingwaterinstallaties, beheer en onderhoud kent en begrijpt de eisen die in paragraaf 4.8 van de BRL worden gesteld aan het beheer van een leidingwaterinstallatie, kent en begrijpt de gezondheidsrisico s, inclusief legionella, van leidingwaterinstallaties, kent en begrijpt de inhoud van de vigerende wet- en regelgeving omtrent controle en beheer van leidingwaterinstallaties (Drinkwaterwet, Drinkwaterbesluit, Regeling legionellapreventie in drinkwater en warmtapwaterinstallaties), c.q. de bepalingen die voor een goed beheer en onderhoud van een leidingwaterinstallatie van belang zijn, kent en begrijpt de actuele versie van ISSO-publicatie 55.5, kent en begrijpt de actuele Waterwerkbladen WB 1.4 G, 2.3, 2.4, 3.7, 3.8, 4.1 en 4.5 A, heeft kennis van waterbehandeling en de toepassingsmogelijkheden en technische eisen rond de verschillende beheersconcepten (thermisch, fysisch, chemisch, fotochemisch of elektrochemisch in het kader van legionellapreventie), kan de in beheer te nemen (bestaande) leidingwaterinstallatie toetsen aan de eisen die daaraan in de BRL worden gesteld (onderdeel 4.8.3, met verwijzing naar NEN 1006:1981, inclusief correctieblad C1: 1990, en NEN 1594:1991), en hierover (inclusief de verbeterbehoefte) rapporteren aan de opdrachtgever, kan een beheerplan opstellen dat voldoet aan de eisen die daaraan in van de BRL worden gesteld (onderdeel van de BRL), kan een controlelijst beheer leidingwaterinstallatie opstellen en bijhouden waarin is aangegeven op welke punten en met welke frequentie de leidingwaterinstallatie moet worden gecontroleerd en onderhouden (onderdeel van de BRL), kan een logboek opstellen en bijhouden, dat voldoet aan de eisen die daaraan in onderdeel van de BRL worden gesteld (onderdeel van de BRL), Eisen met betrekking tot onderhoud De deskundige leidingwaterinstallaties, beheer en onderhoud kan een leidingwaterinstallatie controleren op lekkages en beschadigingen en deze opheffen of repareren (onderdeel van de BRL), kan legionella beheersmaatregelen uitvoeren (onderdeel van de BRL), kan afsluiters, kranen, zeven, douchekoppen, schuimstraalmondstukken, beveiligingstoestellen, regel- en inregeltoestellen en de afvoer van ontlastwater onderhouden (onderdeel t/m en van de BRL), kan warmtapwaterinstallaties onderhouden (onderdeel van de BRL), kan droge blusleidingen en brandslanghaspels onderhouden (onderdeel en van de BRL), kan een leidingwaterinstallatie na herstelwerkzaamheden doorspoelen, en zo nodig (laten) reinigen of desinfecteren, en kan meterruimten met warmtelevering controleren (onderdeel van de BRL). bijlage 1

BRL 6000 Deel 09 2005-11-18

BRL 6000 Deel 09 2005-11-18 BRL 6000 Deel 09 2005-11-18 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KOMO INSTAL procescertificaat voor ONTWERPEN, INSTALLEREN EN BEHEREN VAN INSTALLATIES ONTWERPEN EN INSTALLEREN VAN TIJDELIJKE DRINKWATERINSTALLATIES

Nadere informatie

Inhoudelijke gevolgen van actualisatie van BRL 6000-01 t/m 08

Inhoudelijke gevolgen van actualisatie van BRL 6000-01 t/m 08 Inhoudelijke gevolgen van actualisatie van BRL 6000-01 t/m 08 (versie 30 april 2013 met wijzigingsbladen d.d. 30 september 2013 versus de versie van 18 november 2005) KBI heeft met instemming van het Centraal

Nadere informatie

BRL s. drs. ir. T. (Ton) van Oostwaard. Presentatie Workshop BRL6000-10/ 03-02-2009

BRL s. drs. ir. T. (Ton) van Oostwaard. Presentatie Workshop BRL6000-10/ 03-02-2009 Het Wat en Waarom van Komo Instal BRL s drs. ir. T. (Ton) van Oostwaard Presentatie Workshop BRL6000-10/ 03-02-2009 Inhoud Het Wat en Waarom van KOMO INSTAL Organisatiestructuur KBI Wat is een BRL? BRL6000

Nadere informatie

Techniek gebied INST. Vastgesteld door het CCvD van de Stichting Kwaliteitsborging Installatiesector op 20 maart 2012

Techniek gebied INST. Vastgesteld door het CCvD van de Stichting Kwaliteitsborging Installatiesector op 20 maart 2012 BRL 6010 30-04-2013 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KOMO INSTAL productcertificaat voor het LEGIONELLAPREVENTIE-ADVIES VOOR Techniek gebied INST Vastgesteld door het CCvD van de Stichting Kwaliteitsborging

Nadere informatie

BRL 6000 Deel 013 2005-11-18

BRL 6000 Deel 013 2005-11-18 BRL 6000 Deel 013 2005-11-18 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KOMO INSTAL procescertificaat voor ONTWERPEN, INSTALLEREN EN BEHEREN VAN INSTALLATIES INSTALLEREN VAN INDIVIDUELE (COMBI-)WARMTEPOMPEN

Nadere informatie

BRL 6000 Deel 01 30-04-2013

BRL 6000 Deel 01 30-04-2013 BRL 6000 Deel 01 30-04-2013 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KOMO INSTAL productcertificaat voor ONTWERPEN, INSTALLEREN EN BEHEREN VAN INSTALLATIES Techniek gebied INST Vastgesteld door het CCvD

Nadere informatie

BRL 6000 Deel 00 30-04-2013

BRL 6000 Deel 00 30-04-2013 BRL 6000 Deel 00 30-04-2013 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KOMO INSTAL productcertificaat voor ONTWERPEN, INSTALLEREN EN BEHEREN VAN INSTALLATIES Techniek gebied INST Vastgesteld door het CCvD

Nadere informatie

BRL 9500 Deel 03 2006-12-06

BRL 9500 Deel 03 2006-12-06 BRL 9500 Deel 03 2006-12-06 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING voor het NL-EPBD -procescertificaat voor het

Nadere informatie

BRL 9500 Deel

BRL 9500 Deel BRL 9500 Deel 00 2006-12-06 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING Vastgesteld door het CCvD van de Stichting Kwaliteitsborging

Nadere informatie

BRL 6000 Deel 014 2005-11-18

BRL 6000 Deel 014 2005-11-18 BRL 6000 Deel 014 2005-11-18 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KOMO INSTAL procescertificaat voor ONTWERPEN, INSTALLEREN EN BEHEREN VAN INSTALLATIES INSTALLEREN VAN INDIVIDUELE ZONNEBOILERS VAN

Nadere informatie

BRL 9500 Deel 02 2006-12-06

BRL 9500 Deel 02 2006-12-06 BRL 9500 Deel 02 2006-12-06 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING voor het KOMO -procescertificaat voor het afgeven

Nadere informatie

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN. voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING BIJZONDER DEEL

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN. voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING BIJZONDER DEEL BRL 9500 Deel 06 d.d. 17 april 2015 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING voor het NL-EPBD -procescertificaat voor

Nadere informatie

BRL6000 Installatietechniek

BRL6000 Installatietechniek CERTIFICERING VOOR INSTALLATIETECHNIEK Sinds 2005 kent Nederland een nieuwe certificatieregeling voor bedrijven die zich willen certificeren voor het ontwerpen, installeren en beheren van installaties,

Nadere informatie

BRL 9500 Deel 06 concept 2012-04-26

BRL 9500 Deel 06 concept 2012-04-26 BRL 9500 Deel 06 concept 2012-04-26 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING voor het NL-EPBD -procescertificaat voor

Nadere informatie

Certificering voor ontwerpen, installeren en beheren van installaties conform BRL6000

Certificering voor ontwerpen, installeren en beheren van installaties conform BRL6000 Certificering voor ontwerpen, installeren en beheren van installaties conform BRL6000 Rotterdam, juli 2013 1 Certificering voor installatietechniek conform de BRL6000 Deze toelichting beschrijft de stappen

Nadere informatie

BRL 9500 Deel 00 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN. voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING

BRL 9500 Deel 00 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN. voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING BRL 9500 Deel 00 2011-08-31 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING Vastgesteld door het CCvD van de Stichting Kwaliteitsborging

Nadere informatie

KvINL. Wijzigingsblad d.d. 1 augustus 2015 bij BRL 9500, deel 00 ENERGIEPRESTATIEADVISERING, ALGEMEEN DEEL

KvINL. Wijzigingsblad d.d. 1 augustus 2015 bij BRL 9500, deel 00 ENERGIEPRESTATIEADVISERING, ALGEMEEN DEEL Wijzigingsblad d.d. 1 augustus 2015 bij BRL 9500, deel 00 ENERGIEPRESTATIEADVISERING, ALGEMEEN DEEL Vastgesteld door het CCvD van de Stichting Kwaliteit voor Installaties Nederland op 17 april 2015. Aanvaard

Nadere informatie

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN. voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING BIJZONDER DEEL

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN. voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING BIJZONDER DEEL BRL 9500 Deel 01 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN 2009-08-20 voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING voor het NL-EPBD -procescertificaat voor het

Nadere informatie

KvINL. WB 9500-01 d.d. 1 augustus 2015 bij BRL 9500, deel 01 ENERGIEPRESTATIEADVISERING, BIJZONDER DEEL ENERGIE-INDEX, BESTAANDE WONINGEN

KvINL. WB 9500-01 d.d. 1 augustus 2015 bij BRL 9500, deel 01 ENERGIEPRESTATIEADVISERING, BIJZONDER DEEL ENERGIE-INDEX, BESTAANDE WONINGEN WB 9500-01 d.d. 1 augustus 2015 bij BRL 9500, deel 01 ENERGIEPRESTATIEADVISERING, BIJZONDER DEEL ENERGIE-INDEX, BESTAANDE WONINGEN Vastgesteld door het CCvD van de Stichting Kwaliteit voor Installaties

Nadere informatie

Gevolgen van nieuw Drinkwaterbesluit

Gevolgen van nieuw Drinkwaterbesluit VSK 2012: 7 februari 2012 De zorg voor de kwaliteit van drinkwater Legionellapreventie Gevolgen van nieuw Drinkwaterbesluit Will Scheffer Het nieuwe Drinkwaterbesluit vraagt om een strakke regie van de

Nadere informatie

KBI. Vergelijkingsdocument BRL6001-BRL6000

KBI. Vergelijkingsdocument BRL6001-BRL6000 20.03 2006 KBI Vergelijkingsdocument BRL6001-BRL6000 Inhoudelijke gevolgen van de overgang van BRL 6001 naar BRL 6000 De overgang van BRL 6001 naar BRL 6000 heeft naast administratieve ook enkele inhoudelijke

Nadere informatie

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN. voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING BIJZONDER DEEL

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN. voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING BIJZONDER DEEL BRL 9500 Deel 01 2011-08-31 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING voor het NL-EPBD -procescertificaat voor het

Nadere informatie

BRL 9500 Deel

BRL 9500 Deel BRL 9500 Deel 01 2006-12-06 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING voor het NL-EPBD -procescertificaat voor het

Nadere informatie

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN. voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING BIJZONDER DEEL

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN. voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING BIJZONDER DEEL BRL 9500 Deel 03 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN 2009-08-20 voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING voor het NL-EPBD -procescertificaat voor het

Nadere informatie

WERKBLAD LEIDINGWATERINSTALLATIES BEHEER VAN LEIDINGWATERINSTALLATIES

WERKBLAD LEIDINGWATERINSTALLATIES BEHEER VAN LEIDINGWATERINSTALLATIES Herziening van februari 1999 VEWIN WERKBLAD LEIDINGWATERINSTALLATIES BEHEER VAN LEIDINGWATERINSTALLATIES WB 1.4 G DATUM: JUNI 2004 Auteursrechten voorbehouden Dit werkblad heeft betrekking op het beheer

Nadere informatie

BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het HortiQ kwaliteitssysteemcertificaat voor BEDRIJVEN IN DE KASSENBOUWSECTOR

BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het HortiQ kwaliteitssysteemcertificaat voor BEDRIJVEN IN DE KASSENBOUWSECTOR BRL 8001 2008-10-08 BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het HortiQ kwaliteitssysteemcertificaat voor BEDRIJVEN IN DE KASSENBOUWSECTOR Vastgesteld door het CCvD van de Stichting Kwaliteitsborging Installatiesector

Nadere informatie

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN. voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING BIJZONDER DEEL

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN. voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING BIJZONDER DEEL BRL 9500 Deel 05 concept 2012-04-26 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING voor het NL-EPBD -procescertificaat voor

Nadere informatie

Positie van BRL s bij certificering van bedrijven. www.kbi.nl. Wil van Ophem. Nationaal Congres Warmtepompen te Ede, 23 mei 2013. Presentatie vandaag

Positie van BRL s bij certificering van bedrijven. www.kbi.nl. Wil van Ophem. Nationaal Congres Warmtepompen te Ede, 23 mei 2013. Presentatie vandaag Positie van BRL s bij certificering van bedrijven www.kbi.nl Wil van Ophem Nationaal Congres Warmtepompen te Ede, 23 mei 2013 Presentatie vandaag www.kbi.nl Certificering - Structuur BRL6000-serie Wat

Nadere informatie

BRL 9500 Deel oktober 2016

BRL 9500 Deel oktober 2016 BRL 9500 Deel 01 21 oktober 2016 BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor Energieprestatieadvisering, voor het NL-EPBD -procescertificaat Vastgesteld door

Nadere informatie

Algemene informatie bij dit wijzigingsblad Dit wijzigingsblad (WB) geeft vervangende bepalingen bij BRL 9500, deel 01, d.d

Algemene informatie bij dit wijzigingsblad Dit wijzigingsblad (WB) geeft vervangende bepalingen bij BRL 9500, deel 01, d.d WB 9500-01, d.d. 5 juni 2014 bij BRL 9500, deel 01 ENERGIEPRESTATIEADVISERING, BIJZONDER DEEL ENERGIE-INDEX, BESTAANDE WONINGEN Vastgesteld door het CCvD van de Stichting Kwaliteit voor Installaties Nederland

Nadere informatie

Energielabels Inhoudelijke gevolgen van de overgang naar de nieuwe BRL 9500, d.d. 2011-08-31

Energielabels Inhoudelijke gevolgen van de overgang naar de nieuwe BRL 9500, d.d. 2011-08-31 Energielabels Inhoudelijke gevolgen van de overgang naar de nieuwe BRL 9500, d.d. 2011-08-31 KBI heeft per 31 augustus 2011 nieuwe versies vastgesteld van BRL 9500-00, 01 en 03. De overgang van BRL 9500,

Nadere informatie

BRL 9500 Deel 05 concept xx-xxxx 2016

BRL 9500 Deel 05 concept xx-xxxx 2016 BRL 9500 Deel 05 concept xx-xxxx 2016 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING voor het NL-EPBD -procescertificaat

Nadere informatie

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfseigen kwaliteitshandboek. Installatietechniek BRL6000

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfseigen kwaliteitshandboek. Installatietechniek BRL6000 Handleiding voor het opstellen van een bedrijfseigen kwaliteitshandboek Installatietechniek BRL6000 Rotterdam, juli 2013 1 Waarom deze handleiding Deze handleiding is bedoeld als ondersteuning voor het

Nadere informatie

WATERWERKBLAD BEHEER VAN LEIDINGWATERINSTALLATIES

WATERWERKBLAD BEHEER VAN LEIDINGWATERINSTALLATIES WATERWERKBLAD BEHEER VAN LEIDINGWATERINSTALLATIES WB 1.4 G DATUM: NOV. 2005 Auteursrechten voorbehouden Dit werkblad heeft betrekking op het beheer van leidingwaterinstallaties. De verplichting tot beheer

Nadere informatie

1. Voor welke deelregelingen wilt u zich certificeren?

1. Voor welke deelregelingen wilt u zich certificeren? Stappenplan naar certificering voor BRL9500 Energieprestatieadvisering Certificeren lijkt ingewikkeld, maar in de praktijk valt het meestal erg mee. In veel bedrijven zijn immers al belangrijke stappen

Nadere informatie

BRL 9500 Deel 04 2006-12-06

BRL 9500 Deel 04 2006-12-06 BRL 9500 Deel 04 2006-12-06 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING voor het KOMO -procescertificaat voor het afgeven

Nadere informatie

WATERWERKBLAD BEHEER VAN LEIDINGWATERINSTALLATIES

WATERWERKBLAD BEHEER VAN LEIDINGWATERINSTALLATIES Herziening van nov 2005 WATERWERKBLAD BEHEER VAN LEIDINGWATERINSTALLATIES WB 1.4 G DATUM: OKT 2011 Auteursrechten voorbehouden Dit werkblad heeft betrekking op het beheer van leidingwaterinstallaties.

Nadere informatie

ll Kwsfiteitsborgang Insta f latiesegtor BRL 6010 2006-12-06

ll Kwsfiteitsborgang Insta f latiesegtor BRL 6010 2006-12-06 Kru isplein 25 301 4 DB Rotterdam Postbus 1 B1 9 3 000 BV Rotterdam te lefoo n 010 20659 69 fax 01021303 84 BRL 6010 2006-12-06 isso@isso.nl www. isso. n I NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KOMO

Nadere informatie

Beheer en onderhoud van leidingwaterinstallaties

Beheer en onderhoud van leidingwaterinstallaties Beheer en onderhoud van leidingwaterinstallaties Cursusboek Nieuwegein, 2012 w w w. w a t e r o p l e i d i n g e n. n l Stichting Wateropleidingen, november 2012 Groningenhaven 7 3433 PE Nieuwegein Versie

Nadere informatie

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN BORG 2005 versie 2 Procescertificaat voor het ontwerp, de installatie en het onderhoud van inbraakbeveiliging.

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN BORG 2005 versie 2 Procescertificaat voor het ontwerp, de installatie en het onderhoud van inbraakbeveiliging. NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN BORG 2005 versie 2 Procescertificaat voor het ontwerp, de installatie en het onderhoud van inbraakbeveiliging. Mei 2007 Deze tekst van de Nationale beoordelingsrichtlijn

Nadere informatie

BRL-K14012/01 2007-03-01. Beoordelingsrichtlijn voor het Kiwa procescertificaat voor: Legionella veilig beheerde installaties

BRL-K14012/01 2007-03-01. Beoordelingsrichtlijn voor het Kiwa procescertificaat voor: Legionella veilig beheerde installaties BRL-K14012/01 Beoordelingsrichtlijn voor het Kiwa procescertificaat voor: BRL-K14012/01 Beoordelingsrichtlijn voor het Kiwa procescertificaat voor: Kiwa N.V Certificatie en Keuringen Sir Winston Churchill-laan

Nadere informatie

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfseigen kwaliteitshandboek. Installatietechniek BRL6000

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfseigen kwaliteitshandboek. Installatietechniek BRL6000 Handleiding voor het opstellen van een bedrijfseigen kwaliteitshandboek Installatietechniek BRL6000 Rotterdam, augustus 2007 1 Waarom deze handleiding Deze handleiding is bedoeld als ondersteuning voor

Nadere informatie

BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KOMO INSTAL procescertificaat voor ONTWERPEN, INSTALLEREN EN BEHEREN VAN INSTALLATIES BIJZONDER DEEL

BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KOMO INSTAL procescertificaat voor ONTWERPEN, INSTALLEREN EN BEHEREN VAN INSTALLATIES BIJZONDER DEEL BRL 6000 Deel 21 23-01-2014 BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KOMO INSTAL procescertificaat voor ONTWERPEN, INSTALLEREN EN BEHEREN VAN INSTALLATIES ONTWERPEN, INSTALLEREN EN BEHEREN VAN ENERGIECENTRALES VAN

Nadere informatie

Model-kwaliteitshandboek BRL6000 Installatietechniek

Model-kwaliteitshandboek BRL6000 Installatietechniek Model-kwaliteitshandboek BRL6000 Installatietechniek KvINL, Rotterdam, mei 2016 Disclaimer Hoewel deze publicatie met de grootst mogelijke zorg is samengesteld kunnen de opstellers van dit model kwaliteitshandboek

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD BRL 1332 Het thermisch isoleren met een in situ spraysysteem van polyurethaanschuim. Pagina 1 van 5 d.d. 2015-07-29

WIJZIGINGSBLAD BRL 1332 Het thermisch isoleren met een in situ spraysysteem van polyurethaanschuim. Pagina 1 van 5 d.d. 2015-07-29 Pagina 1 van 5 d.d. 2015-07-29 Dit wijzigingsblad behoort bij BRL 1332 d.d. 2013-01-02. Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld door het College van Deskundigen Na-Isolatie d.d. 01-07-2015.

Nadere informatie

WATERWERKBLAD LEIDINGWATERINSTALLATIES IN GEBOUWEN EN INRICHTINGEN VOOR BEHANDELING VAN AFVALWATER

WATERWERKBLAD LEIDINGWATERINSTALLATIES IN GEBOUWEN EN INRICHTINGEN VOOR BEHANDELING VAN AFVALWATER Herziening van juni 2004 WATERWERKBLAD LEIDINGWATERINSTALLATIES IN GEBOUWEN EN INRICHTINGEN VOOR BEHANDELING VAN AFVALWATER WB 1.4 B DATUM: JAN. 2017 Auteursrechten voorbehouden Dit werkblad heeft betrekking

Nadere informatie

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het BORG procescertificaat voor ONTWERPEN, UITVOEREN EN ONDERHOUDEN VAN INBRAAKBEVEILIGING

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het BORG procescertificaat voor ONTWERPEN, UITVOEREN EN ONDERHOUDEN VAN INBRAAKBEVEILIGING NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het BORG procescertificaat voor ONTWERPEN, UITVOEREN EN ONDERHOUDEN VAN INBRAAKBEVEILIGING 13 juni 2005 Deze tekst van de Nationale beoordelingsrichtlijn voor het BORG

Nadere informatie

Vakbekwaamheidseisen en -bewijzen in het kader van procescertificering voor het ontwerpen, installeren en beheren van gebouwinstallaties

Vakbekwaamheidseisen en -bewijzen in het kader van procescertificering voor het ontwerpen, installeren en beheren van gebouwinstallaties Vakbekwaamheidseisen en -bewijzen in het kader van procescertificering voor het ontwerpen, installeren en beheren van gebouwinstallaties PRC divisie Bouwcentrum MCM Advies 7 juni 2007 INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

Congres alternatieve technieken legionellapreventie. Certificatie

Congres alternatieve technieken legionellapreventie. Certificatie Kiwa Nederland B.V. 9 april 2013, Unit Drinkwaterinstallaties, Jos van der Westen Partner for progress Congres alternatieve technieken legionellapreventie Certificatie Inhoud Certificatie in het Drinkwaterbesluit

Nadere informatie

WB 9501 Wijzigingsblad d.d. 4 december 2014 bij BRL 9501

WB 9501 Wijzigingsblad d.d. 4 december 2014 bij BRL 9501 WB 9501 Wijzigingsblad d.d. 4 december 2014 bij BRL 9501 Vastgesteld door het CCvD van de Stichting Kwaliteit voor Installaties Nederland op 4 december 2014 Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw

Nadere informatie

1. Vraagstuk. 2. Juridisch kader

1. Vraagstuk. 2. Juridisch kader 1. Vraagstuk Ondernemers zijn zich op dit moment vaak niet bewust van hun juridische positie is als zij een recreatiegebouw (laten) bouwen dan wel een recreatiebedrijf inrichten. In deze notitie geven

Nadere informatie

Kwaliteitsborging. Voorkomen van installatiefouten leidt tot hoog rendement zonnepanelen

Kwaliteitsborging. Voorkomen van installatiefouten leidt tot hoog rendement zonnepanelen Kwaliteitsborging Voorkomen van installatiefouten leidt tot hoog rendement zonnepanelen W. van Ophem, directeur KvINL Solar Solutions Expo, 15 & 16 april 2015 - Wie - Wat Wie- Wat- Waarom KvINL - Is een

Nadere informatie

Controle van leidingwaterinstallaties

Controle van leidingwaterinstallaties Controle van leidingwaterinstallaties Cursusboek Nieuwegein, 2012 w w w. w a t e r o p l e i d i n g e n. n l Stichting Wateropleidingen, november 2012 Groningenhaven 7 3433 PE Nieuwegein Versie 8.3 Niets

Nadere informatie

WATERWERKBLAD. BEREKENINGSGRONDSLAGEN Druk, volumestroom en temperatuur voor tappunten en toestellen

WATERWERKBLAD. BEREKENINGSGRONDSLAGEN Druk, volumestroom en temperatuur voor tappunten en toestellen Herziening van okt 20 WATERWERKBLAD BEREKENINGSGRONDSLAGEN Druk, volumestroom en temperatuur voor tappunten en toestellen WB 2. A DATUM: DEC 205 Auteursrechten voorbehouden Voor betreffende tekst uit NEN

Nadere informatie

BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het HortiQ productcertificaat voor ONTWERPEN EN BOUWEN VAN TUINBOUWKAS-CONSTRUCTIES EN -INSTALLATIES

BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het HortiQ productcertificaat voor ONTWERPEN EN BOUWEN VAN TUINBOUWKAS-CONSTRUCTIES EN -INSTALLATIES BRL 8000 2015-09-15 BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het HortiQ productcertificaat voor ONTWERPEN EN BOUWEN VAN TUINBOUWKAS-CONSTRUCTIES EN -INSTALLATIES Techniek gebied BOUW/INST Vastgesteld door het CCvD van

Nadere informatie

KOMO INSTAL. Van Haren Installaties B.V. Besluit bodemkwaliteit

KOMO INSTAL. Van Haren Installaties B.V. Besluit bodemkwaliteit KOMO INSTAL Procescertificaat voor het ontwerpen, installeren en beheren van bodem energiesystemen van individuele woningen, woongebouwen en/of utiliteitsgebouwen Nummer K88238/01 Vervangt - Uitgegeven

Nadere informatie

Het inspectiebeleid voor drinkwaterinstallaties!

Het inspectiebeleid voor drinkwaterinstallaties! Het inspectiebeleid voor drinkwaterinstallaties! Caleffi Academy Zwolle, 26 maart 2015 N.V. Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD) Felix Timmermans Korte introductie WMD Kentallen WMD * 32 miljard liter

Nadere informatie

KBI Wijzigingsblad d.d. 2008-03-07 bij BRL 9500-01

KBI Wijzigingsblad d.d. 2008-03-07 bij BRL 9500-01 KBI Wijzigingsblad d.d. 2008-03-07 bij BRL 9500-01 ENERGIEPRESTATIEADVISERING, BIJZONDER DEEL ENERGIEPRESTATIECERTIFICAAT, BESTAANDE WONINGEN Vastgesteld door het CCvD van de Stichting Kwaliteitsborging

Nadere informatie

KOMO INSTAL. Nummer K25164/04 Vervangt K25164/03. Uitgegeven 2011-04-10 d.d. 2011-04-08. Loodgietersbedrijf N.J. van den Broek

KOMO INSTAL. Nummer K25164/04 Vervangt K25164/03. Uitgegeven 2011-04-10 d.d. 2011-04-08. Loodgietersbedrijf N.J. van den Broek KOMO INSTAL proces Nummer K25164/04 Vervangt K25164/03 Uitgegeven 2011-04-10 d.d. 2011-04-08 Geldig tot 2014-04-10 Pagina 1 van 5 Loodgietersbedrijf N.J. van den Broek VERKLARING VAN KIWA Deze kwaliteitsverklaring

Nadere informatie

WATERWERKBLAD. BRANDBLUSINSTALLATIES Algemeen

WATERWERKBLAD. BRANDBLUSINSTALLATIES Algemeen WATERWERKBLAD BRANDBLUSINSTALLATIES Algemeen WB 4.5 DATUM: JUNI 2004 Auteursrechten voorbehouden Met betrekking tot brandblusinstallaties is in artikel 4.5 van NEN 1006 (AVWI- 2002) het volgende gesteld:

Nadere informatie

WATERWERKBLAD TERMEN EN DEFINITIES circulatiesysteem systeem waarin warm water in een warmtapwaterinstallatie in beweging wordt gehouden

WATERWERKBLAD TERMEN EN DEFINITIES circulatiesysteem systeem waarin warm water in een warmtapwaterinstallatie in beweging wordt gehouden WATERWERKBLAD TERMEN EN DEFINITIES WB 1.2 DATUM: JUNI 2004 Auteursrechten voorbehouden Met betrekking tot termen en definities 1 is in artikel 1.2.1 van NEN 1006 (AVWI-2002) het volgende gesteld: 1.2.1.1

Nadere informatie

Wet- en regelgeving Legionellapreventie in drink- en warmtapwater

Wet- en regelgeving Legionellapreventie in drink- en warmtapwater Informatieblad Wet- en regelgeving Legionellapreventie in drink- en warmtapwater Uitleg over zorgplicht, alternatieve technieken en risico-analyse Wat is úw verantwoordelijkheid? kennisinstituut voor de

Nadere informatie

Nummer K22678/09 Vervangt K22678/08. Uitgegeven 2015-09-09 D.d. 2014-10-01. Geldig tot 2018-09-09 Pagina 1 van 7. Van Haren Installaties B.V.

Nummer K22678/09 Vervangt K22678/08. Uitgegeven 2015-09-09 D.d. 2014-10-01. Geldig tot 2018-09-09 Pagina 1 van 7. Van Haren Installaties B.V. KOMO INSTAL Proces Nummer K22678/09 Vervangt K22678/08 Uitgegeven 2015-09-09 D.d. 2014-10-01 Geldig tot 2018-09-09 Pagina 1 van 7 Van Haren Installaties B.V. VERKLARING VAN KIWA Dit proces is op basis

Nadere informatie

Wijzigingsblad d.d. 2012-09-27 bij BRL 9501

Wijzigingsblad d.d. 2012-09-27 bij BRL 9501 KBI Wijzigingsblad d.d. 2012-09-27 bij BRL 9501 Vastgesteld door het CCvD van de Stichting Kwaliteitsborging Installatiesector op 27 september 2012 Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting

Nadere informatie

Certificering voor Energieprestatieadvisering. conform BRL9500 voor woningen en utiliteitsgebouwen

Certificering voor Energieprestatieadvisering. conform BRL9500 voor woningen en utiliteitsgebouwen Certificering voor Energieprestatieadvisering conform BRL9500 voor woningen en utiliteitsgebouwen 1 Deze toelichting op het certificatietraject voor de BRL 9500 is door ISSO in samenwerking met KBI ontwikkeld.

Nadere informatie

KRITIEKVERSIE OKT.2014

KRITIEKVERSIE OKT.2014 BRL 6000 Deel 10 26 september 2014 BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KOMO INSTAL procescertificaat voor ONTWERPEN, INSTALLEREN EN BEHEREN VAN INSTALLATIES ONTWERPEN EN INSTALLEREN VAN VENTILATIEVOORZIENINGEN

Nadere informatie

Nummer K24691/07 Vervangt K24691/06. Uitgegeven 01-10-2013 d.d. 12-04-2013. Geldig tot 01-10-2014 Pagina 1 van 8. Meijs Installatie Techniek B.V.

Nummer K24691/07 Vervangt K24691/06. Uitgegeven 01-10-2013 d.d. 12-04-2013. Geldig tot 01-10-2014 Pagina 1 van 8. Meijs Installatie Techniek B.V. KOMO INSTAL Procescertificaat Nummer K24691/07 Vervangt K24691/06 Uitgegeven 01-10-2013 d.d. 12-04-2013 Geldig tot 01-10-2014 Pagina 1 van 8 Meijs Installatie Techniek B.V. VERKLARING VAN KIWA Dit procescertificaat

Nadere informatie

WATERWERKBLAD LEIDINGWATERINSTALLATIES IN AGRARISCHE BEDRIJVEN

WATERWERKBLAD LEIDINGWATERINSTALLATIES IN AGRARISCHE BEDRIJVEN WATERWERKBLAD LEIDINGWATERINSTALLATIES IN AGRARISCHE BEDRIJVEN WB 1.4 A DATUM: JUNI 2004 Auteursrechten voorbehouden Dit werkblad heeft betrekking op de aanleg en beveiliging van leidingwaterinstallaties

Nadere informatie

WATERWERKBLAD LEIDINGWATERINSTALLATIES IN LABORATORIA

WATERWERKBLAD LEIDINGWATERINSTALLATIES IN LABORATORIA WATERWERKBLAD LEIDINGWATERINSTALLATIES IN LABORATORIA WB 1.4 F DATUM: JUNI 2004 Auteursrechten voorbehouden Dit werkblad heeft betrekking op de aanleg en beveiliging van leidingwaterinstallaties in laboratoria.

Nadere informatie

Wet- en regelgeving (alternatieve) Legionella beheerstechnieken voor leidingwaterinstallaties

Wet- en regelgeving (alternatieve) Legionella beheerstechnieken voor leidingwaterinstallaties ISSO-congres Alternatieve technieken tegen legionella Wet- en regelgeving (alternatieve) Legionella beheerstechnieken voor leidingwaterinstallaties Mr. Wilfred Reinhold, Minisiterie van Infrastructuur

Nadere informatie

ONTWERP. BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KvINL productcertificaat voor ONTWERPEN, INSTALLEREN EN BEHEREN VAN INSTALLATIES BIJZONDER DEEL

ONTWERP. BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KvINL productcertificaat voor ONTWERPEN, INSTALLEREN EN BEHEREN VAN INSTALLATIES BIJZONDER DEEL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 BRL 6000 Ontwerp Deel xx Kritiek vóór: 17 november 2014 ONTWERP BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KvINL productcertificaat voor ONTWERPEN,

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 4702

Wijzigingsblad BRL 4702 Het gebruik van deze beoordelingsrichtlijn door derden, voor welk doel dan ook, is uitsluitend toegestaan nadat een schriftelijke overeenkomst met SGS INTRON Certificatie, KIWA, IKOB-BKB is gesloten waarin

Nadere informatie

Veelgestelde vragen BRL9500

Veelgestelde vragen BRL9500 Veelgestelde vragen BRL9500 1. Waarom de BRL9500? Bedrijven die energieprestatiecertificaten ofwel energielabels voor gebouwen willen gaan afgeven zullen zich verplicht moeten certificeren voor BRL9500.

Nadere informatie

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN Procescertificaat voor het ontwerp, de installatie en het onderhoud van inbraakbeveiliging BORG 2005 Versie 2 + A1 Publicatiedatum : 15 december 2008 Ingangsdatum : 15 maart

Nadere informatie

Wat certificatie voor u betekent. www.kbi.nl www.sikb.nl

Wat certificatie voor u betekent. www.kbi.nl www.sikb.nl Wat certificatie voor u betekent www.kbi.nl www.sikb.nl Arthur de Groof & Wil van Ophem Dordrecht & Amersfoort, 26 & 28 november 2013 Presentatie vandaag Ontwikkeling Regeling bodemkwaliteit en ondersteunende

Nadere informatie

Ter kritiek t/m 8 mei 2017 KvINL

Ter kritiek t/m 8 mei 2017 KvINL Versie: 2017-03-22 BRL 6000 Deel 21/00 XX-XX-2017 BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KvINL procescertificaat voor ONTWERPEN, INSTALLEREN EN BEHEREN VAN INSTALLATIES Deelgebied ONTWERPEN EN INSTALLEREN VAN

Nadere informatie

2 drs. G.J. Zoetbrood. , J.B.J. Luttikhold. KOMO INSTAL procescertificaat. Heijmans Utiliteit. Bouwbesluit. Geïnstalleerd In bouwwerk

2 drs. G.J. Zoetbrood. , J.B.J. Luttikhold. KOMO INSTAL procescertificaat. Heijmans Utiliteit. Bouwbesluit. Geïnstalleerd In bouwwerk KOMO INSTAL proces DEKRA Certification B.V. Meander 1051 6825 MJ Arnhem Nederland Tel.: +31 88 96 83000 www.dekra-certification.com Geïnstalleerd In bouwwerk Nummer: K2147721 pag. 1 van 6 Dit is geldig

Nadere informatie

Update drinkwaterbesluit en BRL-903

Update drinkwaterbesluit en BRL-903 Update drinkwaterbesluit en BRL-903 Update drinkwaterbesluit en BRL-903 Inhoud presentatie: 1. Huidige stand van zaken drinkwaterbesluit en BRL-903 2. Korte stand van zaken mbt drinkwaterbesluit 3. Korte

Nadere informatie

KOMO INSTAL Procescertificaat K87437/01

KOMO INSTAL Procescertificaat K87437/01 KOMO INSTAL Proces Nummer K87437/01 Vervangt - Uitgegeven 2015-09-15 D.d. - Geldig tot 2018-09-15 Pagina 1 van 10 Installatiebedrijf den Doorn B.V. VERKLARING VAN KIWA Dit proces is op basis van BRL 6000-00

Nadere informatie

WET- EN REGELGEVING LEGIONELLAPREVENTIE IN DRINK- EN WARM TAPWATER

WET- EN REGELGEVING LEGIONELLAPREVENTIE IN DRINK- EN WARM TAPWATER NADERE UITLEG WET- EN REGELGEVING LEGIONELLAPREVENTIE IN DRINK- EN WARM TAPWATER Landelijk Overlegorgaan Preventie Legionella (LOPL) Werkgroep IWR-LPD 5 maart 2013 DOELSTELLING Veel marktpartijen ervaren

Nadere informatie

Betekenis van collectieve leidingwaterinstallaties

Betekenis van collectieve leidingwaterinstallaties leidingwater. Scheffer Beheer wordt een belangrijk aspect Betekenis van collectieve leidingwaterinstallaties Nederland telt zo n 600.000 collectieve leidingwaterinstallaties. e regelgeving hiervoor is

Nadere informatie

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO-PRODUCTCERTIFICAAT VOOR "LIJMEN VOOR DRAGENDE HOUTEN BOUWCONSTRUCTIES" van de Stichting Bouwkwaliteit

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO-PRODUCTCERTIFICAAT VOOR LIJMEN VOOR DRAGENDE HOUTEN BOUWCONSTRUCTIES van de Stichting Bouwkwaliteit Ú BRL 2338 d.d. 1998-11-15 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO-PRODUCTCERTIFICAAT VOOR "LIJMEN VOOR DRAGENDE HOUTEN BOUWCONSTRUCTIES" Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting

Nadere informatie

Aanpassing wet- en regelgeving ST

Aanpassing wet- en regelgeving ST Aanpassing wet- en regelgeving ST Driebergen, 20 september 2017 Eric van der Blom e.vanderblom@uneto-vni.nl Vakspecialist ST / Vakgroepmanager S&RT Inhoud 1. Bouwbesluit; 2. Drinkwaterwetgeving; 3. NEN

Nadere informatie

Beheer gebouw gebonden

Beheer gebouw gebonden Beheer gebouw gebonden Om bedrijven en de particulieren een totaalpakket te kunnen bieden is Taylor Elektrotechniek B.V. in 2008 een samenwerking aangegaan met PBK Technische Installaties B.V Voor een

Nadere informatie

WATERWERKBLAD TIJDELIJKE LEIDINGWATERINSTALLATIES. Dit werkblad heeft betrekking op de aanleg en beveiliging van tijdelijke leidingwaterinstallaties.

WATERWERKBLAD TIJDELIJKE LEIDINGWATERINSTALLATIES. Dit werkblad heeft betrekking op de aanleg en beveiliging van tijdelijke leidingwaterinstallaties. WATERWERKBLAD TIJDELIJKE LEIDINGWATERINSTALLATIES WB 1.4 H DATUM: JUNI 2004 Auteursrechten voorbehouden Dit werkblad heeft betrekking op de aanleg en beveiliging van tijdelijke leidingwaterinstallaties.

Nadere informatie

BRL 9600 Nationale Beoordelingsrichtlijn

BRL 9600 Nationale Beoordelingsrichtlijn BRL 9600 2004-03-01 Nationale Beoordelingsrichtlijn Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit d.d. 21 juli 2004. voor het KOMO-procescertificaat voor Afbouwwerkzaamheden

Nadere informatie

BRANDBLUSSERS EN BRANDSLANGHASPELS

BRANDBLUSSERS EN BRANDSLANGHASPELS BRANDBLUSSERS EN BRANDSLANGHASPELS WAAROM IS ONDERHOUD VAN BRANDBLUSSERS EN BRANDSLANGHASPELS BELANGRIJK? Goed onderhoud is van doorslaggevend belang voor uw brandveiligheid. De kans dat brandblussers

Nadere informatie

Controle drinkwaterinstallaties door de waterbedrijven. Caleffi Academy 24 maart 2015 Eindhoven. March 11, 2015 1

Controle drinkwaterinstallaties door de waterbedrijven. Caleffi Academy 24 maart 2015 Eindhoven. March 11, 2015 1 Controle drinkwaterinstallaties door de waterbedrijven Caleffi Academy 24 maart 2015 Eindhoven March 11, 2015 1 Waterleidingbedrijven in Nederland March 11, 2015 2 Programma Waarom controles Wettelijk

Nadere informatie

Overzicht interpretatie- en wijzigingsbesluiten CCvD BRL9500 Energieprestatieadvisering (inclusief ISSO-publicaties) versie 26 januari 2015

Overzicht interpretatie- en wijzigingsbesluiten CCvD BRL9500 Energieprestatieadvisering (inclusief ISSO-publicaties) versie 26 januari 2015 Overzicht interpretatie- en wijzigingsbesluiten CCvD BRL9500 Energieprestatieadvisering (inclusief ISSO-publicaties) versie 26 januari 2015 Beoordelingsrichtlijn / deel Oorspronkelijk document BRL9500-00

Nadere informatie

Levering van diensten en gebruik van beeldmerken 5.5 Het BORG-bedrijf verleent op het gebied waarvoor hij op grond van de BRL is gecertificeerd slecht

Levering van diensten en gebruik van beeldmerken 5.5 Het BORG-bedrijf verleent op het gebied waarvoor hij op grond van de BRL is gecertificeerd slecht LPCB Nederland B.V. LPCB Nederland B.V. Postbus 342 5300 AH Zaltbommel-NL Postbus 342 5300 AH Zaltbommel-NL Algemeen nr: +31 (0) 418 57 38 80 Algemeen nr: +31 (0) 418 57 Fax 38 nr: 80 +31 (0) 418 57 38

Nadere informatie

REOB 2010 Veranderingen voor het REOB bedrijf Deel 2

REOB 2010 Veranderingen voor het REOB bedrijf Deel 2 REOB 2010 Veranderingen voor het REOB bedrijf Deel 2 Seminar REOB Veranderingen voor 2012 1 6 juni 2011 Door: Harrit Broos, LPCB Nederland Inhoud Alle aspecten van het nieuwe certificatieschema REOB 2012

Nadere informatie

WATERWERKBLAD. WARMTAPWATERINSTALLATIES Beveiligingen

WATERWERKBLAD. WARMTAPWATERINSTALLATIES Beveiligingen WATERWERKBLAD WARMTAPWATERINSTALLATIES Beveiligingen WB 4.4 B DATUM: SEPT. 2007 Auteursrechten voorbehouden Met betrekking tot de beveiliging van warmtapwaterinstallaties is in NEN 1006 (AVWI-2002) het

Nadere informatie

Tarievenblad EPG-Certificering B.V.

Tarievenblad EPG-Certificering B.V. Tarievenblad EPG-Certificering B.V. Tarievenblad voor certificering van managementsystemen volgens de BRL 9500-norm: BRL 9500 deel 00, versie 31 augustus 2011 BRL 9500 deel 01, versie 31 augustus 2011

Nadere informatie

Richtlijn voor de indeling in risicoklassen van drinkwaterinstallaties die aangesloten zijn op het drinkwaternet

Richtlijn voor de indeling in risicoklassen van drinkwaterinstallaties die aangesloten zijn op het drinkwaternet Richtlijn voor de indeling in risicoklassen van drinkwaterinstallaties die aangesloten zijn op het drinkwaternet Organisatie: Vewin Postbus 1019 2280 CA Rijswijk Auteurs - Treur (Waternet), De Veer (PWN),

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn

Beoordelingsrichtlijn BRL K14011/01 20 juli 2006 Beoordelingsrichtlijn Waterleidingtechnische veiligheidsaspecten BRL K14011/01 20 juli 2006 Beoordelingsrichtlijn Waterleidingtechnische veiligheidsaspecten 2006 Kiwa N.V. Alle

Nadere informatie

WATERWERKBLAD. DOORSPOELEN (spuien), REINIGEN EN DESINFECTEREN VAN LEIDINGWATERINSTALLATIES

WATERWERKBLAD. DOORSPOELEN (spuien), REINIGEN EN DESINFECTEREN VAN LEIDINGWATERINSTALLATIES WATERWERKBLAD DOORSPOELEN (spuien), REINIGEN EN DESINFECTEREN VAN LEIDINGWATERINSTALLATIES WB 2.4 DATUM: OKT 2011 Auteursrechten voorbehouden Met betrekking tot het in gebruik stellen van een leidingwaterinstallatie

Nadere informatie

WATERWERKBLAD. DOORSPOELEN (spuien) EN DESINFECTEREN VAN LEIDINGWATERINSTALLATIES

WATERWERKBLAD. DOORSPOELEN (spuien) EN DESINFECTEREN VAN LEIDINGWATERINSTALLATIES WATERWERKBLAD DOORSPOELEN (spuien) EN DESINFECTEREN VAN LEIDINGWATERINSTALLATIES WB 2.4 DATUM: JUNI 2004 Auteursrechten voorbehouden Met betrekking tot het in gebruik stellen van een leidingwaterinstallatie

Nadere informatie

BRL 6000 Deel 010 2005-11-18

BRL 6000 Deel 010 2005-11-18 BRL 6000 Deel 010 2005-11-18 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KOMO INSTAL procescertificaat voor ONTWERPEN, INSTALLEREN EN BEHEREN VAN INSTALLATIES Techniek gebied INST Vastgesteld door het CCvDI

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO PROCESCERTIFICAAT voor het uitvoeren van luchtdichtheidsmetingen en thermografische opnamen

Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO PROCESCERTIFICAAT voor het uitvoeren van luchtdichtheidsmetingen en thermografische opnamen BRL 5027 CONCEPT d.d. 2014-09-02 Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO PROCESCERTIFICAAT voor het uitvoeren van luchtdichtheidsmetingen en thermografische opnamen Techniekgebied PBU Vastgesteld door het

Nadere informatie

KOMO INSTAL. Electrasluis B.V. Bouwbesluit. Procescertificaat

KOMO INSTAL. Electrasluis B.V. Bouwbesluit. Procescertificaat KOMO INSTAL Procescertificaat Nummer K46686/04 Vervangt K46686/03 Uitgegeven 2014-11-07 D.d. 2013-10-01 Geldig tot 2017-11-07 Pagina 1 van 5 Electrasluis B.V. VERKLARING VAN KIWA Dit procescertificaat

Nadere informatie