Inhoudelijke gevolgen van actualisatie van BRL t/m 08

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudelijke gevolgen van actualisatie van BRL 6000-01 t/m 08"

Transcriptie

1 Inhoudelijke gevolgen van actualisatie van BRL t/m 08 (versie 30 april 2013 met wijzigingsbladen d.d. 30 september 2013 versus de versie van 18 november 2005) KBI heeft met instemming van het Centraal College van Deskundigen (CCvD) van KBI de nieuwe versie van de BRL , -01 t/m -08 bindend verklaard op 30 april Dit betekent dat certificaathouders vanaf 1 mei 2013 hun werkzaamheden op het gebied van elektro-, gas-, watertechniek volgens deze versie moeten uitvoeren. Een aanpassing van de BRL was noodzakelijk door nieuwe aanwijzingen van de Raad voor Accreditatie en het van kracht worden van het Bouwbesluit De actualisatie van de BRL6000, delen 00 en delen 01 t/m 08, heeft naast administratieve ook inhoudelijke consequenties voor certificaathouders. Een belangrijke aanvulling is bijvoorbeeld het uit gaan voeren van interne audits door het gecertificeerde bedrijf zoals dat bekend is vanuit, bijvoorbeeld, de ISO9001 normering. Door middel van interne audits moet de certificaathouder zelf zijn eigen werkwijze toetsen en indien nodig aanpassen. Door het van kracht worden van het nieuwe Bouwbesluit 2012 en de Regeling Bouwbesluit zijn ook de eisen aan de installaties gewijzigd. Aan alle bijzondere delen van BRL 6000 is wederom een geactualiseerde Bouwbesluitingang toegevoegd. Een Bouwbesluitingang is een tabel waarin is aangegeven aan welke eisen van het Bouwbesluit de betreffende installatie voldoet. In het kader van de bouwvergunningsprocedure geldt het certificaat als voldoende bewijs dat het ontwerp en de uitvoering van de installatie voldoet aan de in de tabel genoemde eisen van het Bouwbesluit. De Bouwbesluitingang is daarmee een handig instrument voor de gemeente (bouw- en woningtoezicht) en de aanvrager van de bouwvergunning (de opdrachtgever of zijn adviseur. Ook wordt verwezen naar recentere versies van normen. Certificaathouders moeten zowel over het nieuwe Bouwbesluit en Regeling Bouwbesluit beschikken als over de nieuwe normversies. Verder worden in de deelregelingen concrete eisen gesteld aan de vakbekwaamheid van de deskundigen elektro-, gas-, leidingwaterinstallaties. Die eisen zijn in de vorm van eindtermen opgenomen in van de BRL. Deze eindtermen zijn gebaseerd op bestaande en veel gevolgde opleidingen in de markt. De Certificatie Instelling (CI) gaat de deskundigheid van de deskundigen elektro-, gas-, leidingwaterinstallaties toetsen mede op basis van deze vakbekwaamheidseisen. Andere aanpassingen hebben te maken met het verbeteren van de eenduidigheid van controles door de Certificatie Instellingen. Met de wijzigingsbladen van september 2013 leidt beoordelingsschema weer opnieuw tot een procescertificatie. Het model-certificaat is ook hier op aangepast. De belangrijkste verschillen tussen de oudere BRL6000-versies van 00 en 01 t/m 08 (van januari 2006) en de geactualiseerde regelingen (van april 2013 met wijzigingsbladen van 30 september), zijn hierna aangegeven in tabellen. Het doel van de tabellen is om een indruk te geven van de draagwijdte van de veranderingen. De eerste tabel geeft de wijzigingen die gelden voor alle deelgebieden van BRL 6000, de overige tabellen geven de extra wijzigingen per deelregeling. Omdat de deelregelingen 02 en 03, 05 en 06 erg op elkaar lijken en ook de wijzigingen niet erg van elkaar verschillen, zijn de wijzigingen in een tabel voor 02/03 en een tabel voor 05/06 opgenomen. Gevolgen actualisatie BRL6000 deelregelingen 00 t/m 08 (versie 2013 versus 2005) 1

2 Wijzigingen BRL Algemeen deel Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO INSTAL procescertificaat voor ontwerpen, installeren en beheren van installaties Certificaathouders die zich voor één of meerdere deelregelingen van de BRL6000 willen certificeren of gecertificeerd zijn, zullen in ieder geval moeten werken volgens de bepalingen van het algemene deel in combinatie met de door hen gekozen deelregeling(en), versie 30 april 2013 met Wijzigingsblad van 30 september Wijzigingen BRL versie 30 april 2013 (incl. Wijzigingsblad van 30 september 2013) versus versie BRL november 2005 Onderwerp Wijziging Plaats Algemeen Soort certificaat Onderwerp van certificatie Doel Hoewel het certificaat volgens de nieuwe BRL een productcertificaat zou worden, zorgt het wijzigingsblad ervoor dat het gewoon een procescertificaat blijft. Nadere toelichting toegevoegd ten aanzien van het onderwerp van certificatie: Het onderwerp van certificatie wordt gevormd door producten en diensten van installatiebedrijven en ingenieursbureaus. Bij producten gaat het om een ontwerp, een rapportage of een installatie; bij diensten gaat het om beheer en onderhoud van installaties. Toelichtend artikel toegevoegd. De gecertificeerde bedrijven verlenen producten en diensten die aan vastgelegde kwaliteitseisen voldoen. Zij stellen zich onder controle van een onafhankelijke deskundige certificatie-instelling, die de bedrijven het recht geeft om hun producten en diensten onder certificaat te leveren. De certificatie-instelling verklaart in het certificaat dat ervan mag worden uitgegaan dat de producten en/of diensten van de certificaathouder aan de vastgelegde kwaliteitseisen voldoen. Een onder certificaat geleverde installatie, bijvoorbeeld, voldoet dus aan de kwaliteitseisen die volgens BRL 6000 op die installatie van toepassing zijn. Titel / Wijzigingsblad BRL , 2.1 BRL , 2.2 Producteisen Producteisen Nadere toelichting op het product van beheren en onderhouden, zie BRL , 3 Eisen installaties en documenten Aanvullende eisen Opdracht Vakbekwaamheid Nieuwe verwijzing naar voor (wettelijke en overige) eisen installaties en documenten (volgens het Bouwbesluit e.d.) rond installaties (B-deel), aanvullend op reeds bestaande verwijzingen voor Ontwerp (A-deel) en Beheer (C-deel) Herformulering in verband met gewijzigde verwijzingen naar. Nieuwe bepaling dat werkzaamheden ten behoeve van de gecertificeerde producten en diensten worden verricht door of onder verantwoordelijkheid van een deskundige. Verwijzing naar paragraaf 4.2 van de voor de eisen die aan deze deskundige worden gesteld. BRL , 3, 3.1, 3.2, , BRL , Risicoanalyse en beheerplan Risicoanalyse opgenomen in bredere term beheer. BRL , 4.8, 4.8 Eisen certificaathouder Inschrijving Kamer van Koophandel Personeel Bereikbaarheid Verplichte inschrijving van de certificaathouder bij het handelsregister van een lidstaat van de Europese Unie (vergunningseisen vervallen. Nieuwe bepaling dat de certificaathouder tenminste een arbeidsovereenkomst heeft met de personen genoemd in de Bijzondere Delen. Mogelijkheid opgenomen dat in de eisen op het gebied van bereikbaarheid worden opgenomen. BRL , 5.1, 5.1 BRL , 5.2, 5.2 BRL6000/00, 5.4, 5.4 Eisen te stellen aan de interne kwaliteitsbewaking Algemeen, Onder andere wordt toegelicht dat het kwaliteitssysteem ook van BRL , 6.2 Gevolgen actualisatie BRL6000 deelregelingen 00 t/m 08 (versie 2013 versus 2005) 2

3 Onderwerp Wijziging Plaats kwaliteitshandboek toepassing is op ingehuurd personeel, dat het moet beschrijven hoe wordt omgegaan met inhuur en uitbesteding, en een opdracht slechts uitbesteed mag worden aan een andere certificaathouder. Beschrijving van procedures In het kwaliteitshandboek moeten naast de eerder opgenomen BRL , 6.5 procedures ook procedures voor uitbesteding en interne audits worden beschreven. Ontwerpbeoordeling Gewijzigd, alle wijzigingen en aanpassingen van een ontwerp dienen BRL , door een deskundige (zie 4.2) te worden vastgesteld, vastgelegd, beoordeeld en goedgekeurd. Controle op Verwijzing opgenomen naar mogelijke eisen in, BRL , beheeractiviteiten Beheersing van tekortkomingen Interne audits Externe kwaliteitsbewaking Algemeen Toelatingsonderzoek Vervolgonderzoek Sancties Eisen reviewer Eisen auditor (organisatiegericht) Eisen inspecteur (projectgericht) Eisen te stellen aan het certificaat Toepassingsgebieden Modelcertificaat KOMO INSTAL productcertificaat paragraaf Extra bepaling dat de certificaathouder bij gebleken tekortkomingen moet nagaan of aanpassing van de interne kwaliteitsbewaking noodzakelijk is en hij deze zonodig ook aanpast. Nieuw is dat de certificaathouder ten minste één keer per jaar een interne audit uitvoert om vast te stellen of de kwaliteitszorg is beschreven en geïmplementeerd,en wordt onderhouden en uitgevoerd. In dit kader voert de certificaathouder op jaarbasis ten minste een gelijk aantal projectcontroles uit als de certificatie/instelling. Zie verder.. Toegevoegd, een certificaat kan betrekking hebben op een bedrijf met meerdere vestigingen, indien het bedrijf uit één rechtspersoon bestaat, bijvoorbeeld een B.V:, en de hoofdvestiging en de nevenvestigingen een uniform kwaliteitssysteem hanteren Bij de toelatingsprocedure is een onderscheid gemaakt in organisatiegericht en projectgericht onderzoek. Eisen zijn opgenomen ten aanzien van omvang en inhoud (minimale tijdsduur) van het onderzoek. Zo bezoeken de (potentiële) certificaathouder en de certificatie-instelling in ieder geval gezamenlijk één installatie uit elk te onderzoeken project. Omvang en inhoud van het toelatingsonderzoek is gewijzigd door onderverdeling in organisatiegericht en projectgericht onderzoek. Vervallen is de bepaling dat na een half jaar na het toelatingsonderzoek eenmalig een vervolgonderzoek plaatsvindt. Doordat ook hier onderscheid wordt gemaakt in organisatiegericht en projectgericht vervolgonderzoek is het artikel gewijzigd. Aanscherping van het artikel over geconstateerde afwijkingen bij de certificaathouder en de opschorting van het certificaat bij het vaststellen van kritieke afwijkingen. Gewijzigde eisen ten aanzien van de vakbekwaamheid van de medewerker van de certificatie-instelling die de rapportages van het toelatingsonderzoek en vervolgonderzoek beoordeelt. Omschrijving van de taken van de auditor van de certificatie-instelling inclusief vakbekwaamheidseisen, de stellen aanvullende eisen. Omschrijving van de taken van de inspecteur van de certificatieinstelling inclusief vakbekwaamheidseisen, de stellen aanvullende eisen. Additioneel: op het certificaat wordt ook de naam en het adres van de certificatie-instelling opgenomen BRL , BRL , BRL , , , , , , 7.4; , 7.5, , 8.3 Nieuw model procescertificaat , (WB 30 september 2013!) Gevolgen actualisatie BRL6000 deelregelingen 00 t/m 08 (versie 2013 versus 2005) 3

4 Wijzigingen BRL 6000 deelregeling 01 Ontwerpen en installeren van elektrotechnische installaties van individuele woningen Certificaathouders die zich voor deelregeling 01 willen certificeren of gecertificeerd zijn, moeten werken volgens BRL 6000, deel 00, en BRL 6000, deel 01 (versie ) en Wijzigingsblad d.d. 30 september 2013 bij BRL Wijzigingen BRL d.d. 30 april 2013 (inclusief wijzigingsblad d.d. 30 september 2013) versus BRL , 18 november 2005 Onderwerp Wijziging Plaats Eisen te stellen aan de installaties verwijzing naar wettelijke eisen verwijzing naar Bouwbesluit 2012, Regeling Bouwbesluit 2012 en bijbehorende normen , 3.1, meterruimte Bepalingen zijn vervallen als gevolg van wijzigingen (Regeling) Bouwbesluit verlichtingsinstallatie artikel is anders geformuleerd naar aanleiding van de wijzigingen in het BB. Er gelden minimale verlichtingssterktes van 1 lux voor onder het meetniveau gelegen ruimtes voor het stallen van motorvoertuigen (BB art. 6.2, lid 2), besloten ruimtes waardoor een beschermde vluchtroute of beschermde route voert (BB art. 6.2, lid 4) + verplichte aansluiting op elektrotechnische installatie voor lage spanning (BB art. 6.4) , 3.1.1, noodverlichting Inrichting distributienet voor elektriciteit wijziging of uitbreiding van een bestaande elektrotechnische installatie Eisen te stellen aan het proces vakbekwaamheid distributienet Gebruikershandleiding verplichte noodverlichting in liftkooien: binnen 15 seconden na het uitvallen van de reguliere elektrotechnische moet de noodverlichting minimaal 60 minuten een op de vloer gemeten verlichtingssterkte van tenminste 1 lux hebben. (BB art. 6.3, lid 4) een nieuwe elektrotechnische installatie voor lage spanning moet voldoen aan nieuwe versie van de NEN 1010 [3] zoals aangewezen in het Bouwbesluit [1] (BB art. 6.8, lid 1) voorwaarden voor aansluiten elektrotechnische installatie voor lage spanning op het distributienet voor elektriciteit (BB art. 6.10, lid 1) Bij wijzigingen of uitbreidingen van bestaande elektrotechnische installaties moet het nieuwe deel van de installatie voldoen aan het rechtens verkregen niveau van eisen (omschreven in BB art. 1.12, lid 3). Gemeente kan geen ontheffing meer verlenen. De dienst wordt verricht door of onder verantwoordelijkheid van een deskundige elektrotechnische woninginstallaties. Een deskundige elektrotechnische woninginstallaties is een persoon die voldoet aan de eisen van. Is aangepast. Toestemming om de elektrotechnische installatie aan te sluiten op het net moet zijn verleend door de beheerder van het elektriciteitsnet (kan een andere partij zijn dan de leverancier) De gebruikshandleiding bestaat ten minste uit: groepenverklaringen, en instructies voor het periodiek testen van aardlekschakelaars. Eisen te stellen aan de certificaathouder Inschrijving Kamer van Vervallen: vergunningseisen Kamer van Koophandel /ontheffing SER, Koophandel (N.B. wel inschrijvingseis BRL Eisen personeel Nieuw: de certificaathouder heeft een arbeidsovereenkomst met ten minste één deskundige elektrotechnische woninginstallaties (zie ). Meet- en beproevingsmiddelen Interne kwaliteitsbewaking Controle van de gerealiseerde installatie Geen specifieke meet- en beproevingsmiddelen meer voorgeschreven. Deze moeten voldoen aan de eisen van NEN-EN-IEC Zie verder van NEN 1010 [3]. Ten behoeve van de controle van de gerealiseerde installatie moet de certificaathouder beschikken over schema s en tekeningen volgens van NEN 1010 [3]. De certificaathouder controleert de gerealiseerde installatie volgens en van NEN 1010 [3] , 3.1.2, , , 3.1.4, , , 4.2, , , , , 5.2, , , Externe kwaliteitsbewaking Toelatingsprocedure Bij de toelatingsprocedure is een onderscheid gemaakt in , 7.1 organisatiegericht en projectgericht onderzoek. Eisen zijn opgenomen Gevolgen actualisatie BRL6000 deelregelingen 00 t/m 08 (versie 2013 versus 2005) 4

5 Onderwerp Wijziging Plaats ten aanzien van omvang en inhoud (minimale tijdsduur) van het onderzoek. Zo bezoeken de (potentiële) certificaathouder en de certificatie-instelling in ieder geval gezamenlijk één woning uit elk te onderzoeken project. Vervolgonderzoek Het vervolgonderzoek bestaat uit organisatiegericht en projectgericht , 7.2 onderzoek. Voor omvang en inhoud verwijst dit artikel naar dezelfde eisen als bij de toelatingsprocedure Eisen auditor (organisatiegericht) De auditor heeft een diploma deskundige elektrotechnische woninginstallaties (zie ) , 7.4; Eisen inspecteur (projectgericht) De inspecteur heeft een diploma deskundige elektrotechnische woninginstallaties (zie ) , 7.5; Referenties hoofdstuk 9 gewijzigd, zie , 9. Bouwbesluitingang Bouwbesluitingang Gewijzigd naar aanleiding van nieuw Bouwbesluit 2012, zie , Bekwaamheid deskundige elektrotechnische woninginstallaties Bekwaamheid deskundige Nieuw opgenomen, zie , elektrotechnische woninginstallaties Verwijzing naar NEN1010 Verwijzing naar NEN1010 Nieuw opgenomen, zie , bijlage 3 Gevolgen actualisatie BRL6000 deelregelingen 00 t/m 08 (versie 2013 versus 2005) 5

6 Wijzigingen BRL 6000 deelregelingen 02 en 03 Ontwerpen en installeren van middelgrote elektrotechnische installaties (maximaal 3 x 80A) van bouwwerken, anders dan individuele woningen (02) Ontwerpen en installeren van grote elektrotechnische installaties (> 3X80A) van bouwwerken, anders dan individuele woningen (03) Certificaathouders die zich voor deelregeling 02 en of 03 willen certificeren of gecertificeerd zijn moeten werken volgens BRL 6000 deel 00, en BRL 6000, delen 02 en of 03 (versie ) en Wijzigingsbladen d.d. 30 september 2013 bij BRL en/of Wijzigingen BRL en -03 d.d. 30 april 2013 (inclusief wijzigingsbladen d.d. 30 september 2013) versus BRL en -03, 18 november 2005 Onderwerp Wijziging Plaats Titel Titel Is gewijzigd: de regeling heeft betrekking op titel elektrotechnische installaties van maximaal 3 x 80A, in plaats van tot en met 3 x 80A Eisen te stellen aan de installaties verwijzing naar wettelijke verwijzing naar Bouwbesluit 2012, Regeling Bouwbesluit 3.1, eisen 2012 en bijbehorende normen meterruimte Bepalingen zijn vervallen als gevolg van wijzigingen verlichtingsinstallatie (incl. noodverlichting inrichting distributienet voor elektriciteit wijziging of uitbreiding van een bestaande elektrotechnische installatie Eisen te stellen aan het proces vakbekwaamheid distributienet gebruikershandleiding Eisen te stellen aan de certificaathouder Inschrijving Kamer van Koophandel Eisen personeel (Regeling) Bouwbesluit De eisen uit het nieuwe Bouwbesluit ten aanzien van verlichting en noodverlichting zijn in deze paragraaf opgenomen, zie Een nieuwe elektrotechnische installatie voor lage spanning moet voldoen aan nieuwe versie van de NEN 1010 [3] zoals aangewezen in het Bouwbesluit [1] (BB art. 6.8, lid 1). voorwaarden voor aansluiten elektrotechnische installatie voor lage spanning op het distributienet voor elektriciteit (BB art. 6.10, lid 1) Bij wijzigingen of uitbreidingen van bestaande elektrotechnische installaties moet het nieuwe deel van de installatie voldoen aan het rechtens verkregen niveau van eisen (omschreven in BB art. 1.12, lid 3). Gemeente kan geen ontheffing meer verlenen. De dienst wordt verricht door of onder verantwoordelijkheid van een deskundige middelgrote elektrotechnische installaties. Een deskundige middelgrote elektrotechnische installaties is een persoon die voldoet aan de eisen van. De dienst wordt verricht door of onder verantwoordelijkheid van een deskundige grote elektrotechnische installaties. Een deskundige grote elektrotechnische installaties is een persoon die voldoet aan de eisen van. Is aangepast: toestemming om de elektrotechnische installatie aan te sluiten op het net moet zijn verleend door de beheerder van het elektriciteitsnet (kan een andere partij zijn dan de leverancier) De gebruikshandleiding bestaat ten minste uit: groepenverklaringen, en instructies voor het periodiek testen van aardlekschakelaars. Vervallen: vergunningseisen Kamer van Koophandel /ontheffingsmogelijkheid via SER, (N.B. wel inschrijvingseis BRL Nieuw: de certificaathouder heeft een arbeidsovereenkomst met ten minste één deskundige middelgrote elektrotechnische installaties (zie ) , 3.1.2, 3.1.3, Plaats Gevolgen actualisatie BRL6000 deelregelingen 00 t/m 08 (versie 2013 versus 2005) , , 4.2, Nieuw: de certificaathouder heeft een arbeidsovereenkomst 5.2,

7 Onderwerp Wijziging Plaats met ten minste één deskundige grote elektrotechnische installaties (zie ). Meet- en beproevingsmiddelen Interne kwaliteitsbewaking Controle van de gerealiseerde installatie Externe kwaliteitsbewaking Toelatingsprocedure Vervolgonderzoek Eisen auditor (organisatiegericht) Eisen inspecteur (projectgericht) Geen specifieke meet- en beproevingsmiddelen meer voorgeschreven. Deze moeten voldoen aan de eisen van NEN-EN-IEC Zie verder van NEN 1010 [3]. Ten behoeve van de controle van de gerealiseerde installatie moet de certificaathouder beschikken over schema s en tekeningen volgens van NEN 1010 [3]. De certificaathouder controleert de gerealiseerde installatie volgens en van NEN 1010 [3]. Bij de toelatingsprocedure is een onderscheid gemaakt in organisatiegericht en projectgericht onderzoek. Eisen zijn opgenomen ten aanzien van omvang en inhoud (minimale tijdsduur) van het onderzoek. Zo bezoeken de (potentiële) certificaathouder en de certificatie-instelling in ieder geval gezamenlijk één installatie uit elk te onderzoeken project. Het vervolgonderzoek bestaat uit organisatiegericht en projectgericht onderzoek. Voor omvang en inhoud verwijst dit artikel naar dezelfde eisen als bij de toelatingsprocedure De auditor heeft een diploma deskundige middelgrote elektrotechnische installaties (zie ). De auditor heeft een diploma deskundige grote elektrotechnische installaties (zie ). De inspecteur heeft een diploma deskundige middelgrote elektrotechnische installaties (zie ). De inspecteur heeft een diploma deskundige grote elektrotechnische installaties (zie ). Plaats ; 7.5, 7.4; 7.5; Referenties hoofdstuk 9 gewijzigd, zie 9 9 Bouwbesluitingang Bouwbesluitingang Gewijzigd naar aanleiding van nieuw Bouwbesluit 2012, zie Bekwaamheid deskundige Bekwaamheid deskundige Nieuw opgenomen voor deskundige middelgrote elektrotechnische installaties, zie Nieuw opgenomen voor deskundige grote elektrotechnische installaties, zie Verwijzing naar NEN1010 Verwijzing naar NEN1010 Nieuw opgenomen, zie bijlage 3 bijlage 3 Gevolgen actualisatie BRL6000 deelregelingen 00 t/m 08 (versie 2013 versus 2005) 7

8 Wijzigingen BRL 6000 deelregeling 04 Ontwerpen en installeren van gasinstallaties en installeren van gasverbrandingstoestellen (< 130 kw) van individuele woningen Certificaathouders die zich voor deelregeling 04 willen certificeren of gecertificeerd zijn moeten werken volgens BRL 6000 deel 00, en BRL 6000, deel 04 (versie ) en Wijzigingsblad d.d. 30 september 2013 bij BRL Wijzigingen BRL d.d. 30 april 2013 (inclusief wijzigingsblad d.d. 30 september 2013) versus BRL , 18 november 2005 Onderwerp Wijziging Plaats Eisen te stellen aan de installaties verwijzing naar wettelijke eisen verwijzing naar Bouwbesluit 2012, Regeling Bouwbesluit 2012 en bijbehorende normen , 3.1, meterruimte/inrichting / aansluiting Bepalingen zijn vervallen als gevolg van wijzigingen (Regeling) Bouwbesluit inrichting Inrichtingseisen zijn nav wijzigingen BB anders omschreven. Een nieuwe gasinstallatie met een nominale werkdruk tot ten hoogste 0,05 MPa (0,5 bar) moet voldoen aan NEN 1078 [3] (BB art 6.9, lid 1, onderdeel a). Een te bouwen bouwwerk met een voorgeschreven distributienet voor gas heeft, voor die aansluiting, leidingdoorvoeren en een mantelbuis die voldoen aan NEN 2768 [4] (BB art 6.9, lid 3) , , distributienet voor gas wijziging of uitbreiding van een bestaande gastechnische installatie plaatsen verbrandingstoestel Veilig gebruik verbrandingstoestel Eisen te stellen aan het proces Eisen distibutienet zijn agv wijzigingen BB anders omschreven. Een gasinstallatie is aangesloten op het distributienet voor gas indien: a. de aansluitafstand niet groter is dan 40 m, of b. de aansluitafstand groter is dan 40 m en de aansluitkosten niet hoger zijn dan bij een aansluitafstand van 40 m. (BB art 6.10, lid 2) Bij wijzigingen of uitbreidingen van bestaande gastechnische installaties moet het nieuwe deel van de installatie voldoen aan het rechtens verkregen niveau van eisen (omschreven in BB art. 1.12, lid 3). Gemeente kan geen ontheffing meer verlenen. De eisen ten aanzien van het plaatsen van een verbrandingstoestel zijn agv wijziging van het Bouwbesluit en normen anders en uitgebreider omschreven. Een afvoervoorziening voor rookgas is brandveilig, bepaald volgens NEN 6062 [9].(BB art. 2.59, lid 1) Een ruimte met een opstelplaats voor een verbrandingstoestel moet nu voorzieningen hebben voor de toevoer van verbrandingslucht én de afvoer van rookgas. Een opstelplaats voor een kooktoestel met een nominale belasting van niet meer dan 15 kw, gelegen in een verblijfsruimte, blijft hierbij buiten beschouwing.(bb art. 3.49) Een voorziening voor de toevoer van verbrandingslucht wordt bepaald volgens de onderdelen 5.1 en 5.3 van NEN 1087 en voldoet aan artikel 3.49 en 3.50, lid 2. De capaciteit van de rookgas wordt bepaald aan de hand van NEN 2757 en voldoet aan artikel 3.49 en 3.50, lid 3 t/m 6 van het BB. De plaats van de instroomopening voldoet aan artikel 3.51, lid 1 t/m 3 van het BB. De plaats van de uitmonding voldoet aan artikel 3.51, lid 3 BB Het thermisch comfort wordt bepaald volgens NEN 1087 en voldoet aan artikel 3.52 BB De rookdoorlatendheid van de rookgasafvoer wordt bepaald volgens NEN en voldoet aan artikel 3.53 BB De stromingsrichting van de verbrandingslucht wordt bepaald volgens NEN 1087 en voldoet aan artikel 3.54, lid 1 BB De stromingsrichting van de rookgas wordt bepaald aan de hand van NEN en voldoet aan artikel 3.54, lid 2 BB Of de opstelling van het verbrandingstoestel brandveilig is, wordt bepaald aan de hand van NEN Een verbrandingstoestel mag alleen indien brandveilig worden gebruikt waarmee voldaan wordt aan BB art. 7.9, lid 1, onderdeel c , , , , , Gevolgen actualisatie BRL6000 deelregelingen 00 t/m 08 (versie 2013 versus 2005) 8

9 Onderwerp Wijziging Plaats vakbekwaamheid De dienst wordt verricht door of onder verantwoordelijkheid van een deskundige gastechnische woninginstallaties. Een deskundige gastechnische woninginstallaties is een persoon die voldoet aan de eisen van. distributienet Eisen te stellen aan de certificaathouder Inschrijving Kamer van Koophandel Eisen personeel Meet- en beproevingsmiddelen Interne kwaliteitsbewaking Controle van de gerealiseerde installatie Externe kwaliteitsbewaking Toelatingsprocedure Vervolgonderzoek Is aangepast: toestemming om de gastechnische installatie aan te sluiten op het net moet zijn verleend door de beheerder van het gasnet ((kan een andere partij zijn dan de leverancier) Vervallen: vergunningseisen Kamer van Koophandel /ontheffingsmogelijkheid via SER, (N.B. wel inschrijvingseis BRL Nieuw: de certificaathouder heeft een arbeidsovereenkomst met ten minste één deskundige gastechnische woninginstallaties (zie ). Geen specifieke meet- en beproevingsmiddelen meer voorgeschreven. De certificaathouder dient de feitelijke beschikking te hebben over de instrumenten die nodig zijn voor het verrichten van de in voorgeschreven metingen en beproevingen. De voor de gasdichtheidsbeproeving van de gasinstallatie volgens onderdeel van NEN 1078 [3] gebruikte meetinstrumenten moeten voldoen aan de eisen die onderdeel van NEN 1078 [3] aan de meetinstrumenten stelt. Nieuwe bepaling: De controle bestaat uit controleren, meten en beproeven van de installatie op het voldoen aan de eisen van hoofdstuk 3. De certificaathouder moet gasleidingen na het gereedkomen beproeven op gasdichtheid volgens onderdeel van NEN 1078 [3]. De certificaathouder moet de rookgasafvoer controleren volgens bijlage 3 en controleren of er volledige verbranding optreedt volgens bijlage 4. Bij de toelatingsprocedure is onderscheid gemaakt in een organisatiegericht en projectgericht onderzoek. Eisen zijn opgenomen ten aanzien van omvang en inhoud (minimale tijdsduur) van het onderzoek. Zo bezoeken de (potentiële) certificaathouder en de certificatie-instelling in ieder geval gezamenlijk één installatie uit elk te onderzoeken project. Het vervolgonderzoek bestaat uit organisatiegericht en projectgericht onderzoek. Voor omvang en inhoud verwijst dit artikel naar dezelfde eisen als bij de toelatingsprocedure De auditor heeft een diploma deskundige gastechnische woninginstallaties (zie ). De inspecteur heeft een diploma deskundige gastechnische woninginstallaties (zie ) , 4.2, , , , 5.2, , 5.3.1, , , , 7.2 Eisen auditor (organisatiegericht) , 7.4; Eisen inspecteur , 7.5; (projectgericht) Referenties hoofdstuk 9 gewijzigd, zie , 9. Bouwbesluitingang Bouwbesluitingang Gewijzigd naar aanleiding van nieuw Bouwbesluit 2012, zie , Bekwaamheid deskundige gastechnische woninginstallaties Bekwaamheid deskundige gastechnische woninginstallaties Nieuw opgenomen, zie , Controle op trek / volledige verbranding Controle op voldoende Nieuw opgenomen, zie , bijlage 3 afvoer van rook Controle op volledige verbranding Nieuw opgenomen, zie , bijlage 4 Gevolgen actualisatie BRL6000 deelregelingen 00 t/m 08 (versie 2013 versus 2005) 9

10 Wijzigingen BRL 6000 deelregelingen 05 en 06 Ontwerpen en Installeren van middelgrote gasinstallaties ( 0,5 bar en tot en met G16) en installeren van gasverbrandingstoestellen van bouwwerken, anders dan individuele woningen (05) Ontwerpen en installeren van grote gasinstallaties (< 0,5 bar en > G16) en installeren van gasverbrandingstoestellen van bouwwerken, anders dan individuele woningen (06) Certificaathouders die zich voor deelregeling 05 en/of 06 willen certificeren of gecertificeerd zijn moeten werken volgens BRL 6000 deel 00, en BRL 6000, deel 05 en of 06 (versie ) en Wijzigingsblad d.d. 30 september 2013 bij BRL en/of Wijzigingen versies BRL en -06 d.d. 30 april 2013 (inclusief wijzigingsbladen d.d. 30 september 2013) versus BRL en -06, 18 november 2005 Onderwerp Wijziging Plaats BRL Titel titel Deel titel gewijzigd: was 100 mbar en tot en met G16, nu titel 0,5 bar en tot en met G16 Onderwerp van certificatie ondergrens installaties Het certificaat heeft betrekking op een ontwerp en een installatie binnen het deelgebied middelgrote gasinstallaties ( 0,5 bar en tot en met G16) en installeren van gasverbrandingstoestellen van bouwwerken, anders dan individuele woningen. (ondergrens was < 100 mb) Het certificaat heeft betrekking op een ontwerp en een installatie binnen het deelgebied grote gasinstallaties ( 0,5 bar > G16) en installeren van gasverbrandingstoestellen van bouwwerken, anders dan individuele woningen. (ondergrens was < 100 mb) Eisen te stellen aan de installaties verwijzing naar wettelijke verwijzing naar Bouwbesluit 2012, Regeling Bouwbesluit eisen 2012 en bijbehorende normen meterruimte/inrichting / Bepalingen zijn vervallen als gevolg van wijzigingen aansluiting inrichting distributienet voor gas wijziging of uitbreiding van een bestaande gastechnische installatie plaatsen verbrandingstoestel (Regeling) Bouwbesluit Inrichtingseisen zijn nav wijzigingen BB anders omschreven. Een nieuwe gasinstallatie met een nominale werkdruk tot ten hoogste 0,05 MPa (0,5 bar) moet voldoen aan NEN 1078 [3] (BB art 6.9, lid 1, onderdeel a). Een te bouwen bouwwerk met een voorgeschreven aansluiting op het distributienet voor gas heeft, voor die aansluiting, leidingdoorvoeren en een mantelbuis die voldoen aan NEN 2768 [4] (BB art 6.9, lid 3) Eisen distibutienet zijn agv wijzigingen BB anders omschreven. Een gasinstallatie is aangesloten op het distributienet voor gas indien: a. de aansluitafstand niet groter is dan 40 m, of b. de aansluitafstand groter is dan 40 m en de aansluitkosten niet hoger zijn dan bij een aansluitafstand van 40 m. (BB art 6.10, lid 2) Bij wijzigingen of uitbreidingen van bestaande gastechnische installaties moet het nieuwe deel van de installatie voldoen aan het rechtens verkregen niveau van eisen (omschreven in BB art. 1.12, lid 3). Gemeente kan geen ontheffing meer verlenen. De eisen ten aanzien van het plaatsen van een verbrandingstoestel zijn agv wijziging van het Bouwbesluit en normen anders en uitgebreider omschreven. Een afvoervoorziening voor rookgas is brandveilig, bepaald volgens NEN 6062 [9].(BB art. 2.59, lid 1 Een ruimte met een opstelplaats voor een verbrandingstoestel moet nu voorzieningen hebben voor de Plaats BRL Gevolgen actualisatie BRL6000 deelregelingen 00 t/m 08 (versie 2013 versus 2005) , 3.1, , , , bijlage ,

11 Onderwerp Wijziging Plaats BRL toevoer van verbrandingslucht én de afvoer van rookgas. Een opstelplaats voor een kooktoestel met een nominale belasting van niet meer dan 15 kw, gelegen in een verblijfsruimte, blijft hierbij buiten beschouwing.(bb art. 3.49) Een voorziening voor de toevoer van verbrandingslucht wordt bepaald volgens de onderdelen 5.1 en 5.3 van NEN 1087 en voldoet aan artikel 3.49 en 3.50, lid 2. De capaciteit van de rookgas wordt bepaald aan de hand van NEN 2757 en voldoet aan artikel 3.49 en 3.50, lid 3 t/m 6 van het BB. De plaats van de instroomopening voldoet aan artikel 3.51, lid 1 t/m 3 van het BB. De plaats van de uitmonding voldoet aan artikel 3.51, lid 3 BB Het thermisch comfort wordt bepaald volgens NEN 1087 en voldoet aan artikel 3.52 BB De rookdoorlatendheid van de rookgasafvoer wordt bepaald volgens NEN en voldoet aan artikel 3.53 BB De stromingsrichting van de verbrandingslucht wordt bepaald volgens NEN 1087 en voldoet aan artikel 3.54, lid 1 BB De stromingsrichting van de rookgas wordt bepaald aan de hand van NEN en voldoet aan artikel 3.54, lid 2 BB Veilig gebruik verbrandingstoestel Eisen te stellen aan het proces vakbekwaamheid distributienet Of de opstelling van het verbrandingstoestel brandveilig is, wordt bepaald aan de hand van NEN Een verbrandingstoestel mag alleen indien brandveilig worden gebruikt waarmee voldaan wordt aan BB art. 7.9, lid 1, onderdeel c De dienst wordt verricht door of onder verantwoordelijkheid van een deskundige gastechnische installaties. Een deskundige gastechnische installaties is een persoon die voldoet aan de eisen van. Is aangepast: toestemming om de gastechnische installatie aan te sluiten op het net moet zijn verleend door de beheerder van het gasnet ((kan een andere partij zijn dan de leverancier) Eisen te stellen aan de certificaathouder Inschrijving Kamer van Vervallen: vergunningseisen Kamer van Koophandel Koophandel /ontheffingsmogelijkheid via SER, (N.B. wel inschrijvingseis BRL Eisen personeel Nieuw: de certificaathouder heeft een arbeidsovereenkomst met ten minste één deskundige gastechnische installaties (zie ). Meet- en beproevingsmiddelen Interne kwaliteitsbewaking Controle van de gerealiseerde installatie Geen specifieke meet- en beproevingsmiddelen meer voorgeschreven. De certificaathouder dient de feitelijke beschikking te hebben over de instrumenten die nodig zijn voor het verrichten van de in voorgeschreven metingen en beproevingen. De gebruikte meetinstrumenten voor de gasdichtheidsbeproeving van de gasinstallatie volgens onderdeel van NEN 1078 [3] moeten voldoen aan de eisen die onderdeel van NEN 1078 [3] aan de meetinstrumenten stelt. Nieuwe bepaling: De controle bestaat uit controleren, meten en beproeven van de installatie op het voldoen aan de eisen van hoofdstuk 3. De certificaathouder moet gasleidingen na het gereedkomen beproeven op gasdichtheid volgens onderdeel van NEN 1078 [3]. De certificaathouder moet de rookgasafvoer controleren volgens bijlage 3 en controleren of er volledige verbranding optreedt volgens bijlage 4. Plaats BRL , 4.2, , , 5.2, 5.3.1, , Externe kwaliteitsbewaking Toelatingsprocedure Bij de toelatingsprocedure is onderscheid gemaakt in een Gevolgen actualisatie BRL6000 deelregelingen 00 t/m 08 (versie 2013 versus 2005) 11

12 Onderwerp Wijziging Plaats BRL Plaats BRL organisatiegericht en projectgericht onderzoek. Eisen zijn opgenomen ten aanzien van omvang en inhoud (minimale tijdsduur) van het onderzoek. Zo bezoeken de (potentiële) certificaathouder en de certificatie-instelling in ieder geval gezamenlijk één installatie uit elk te onderzoeken project. Vervolgonderzoek Het vervolgonderzoek bestaat uit organisatiegericht en projectgericht onderzoek. Voor omvang en inhoud verwijst dit artikel naar dezelfde eisen als bij de toelatingsprocedure Eisen auditor De auditor heeft een diploma deskundige gastechnische 7.4; 7.4, (organisatiegericht) installaties (zie ). Eisen inspecteur De inspecteur heeft een diploma deskundige gastechnische 7.5, 7.5, (projectgericht) installaties (zie ). Referenties hoofdstuk 9 gewijzigd, zie 9 9 Bouwbesluitingang Bouwbesluitingang Gewijzigd naar aanleiding van nieuw Bouwbesluit 2012, zie Bekwaamheid deskundige gastechnische installaties Bekwaamheid deskundige Nieuw opgenomen, zie gastechnische installaties Controle op trek / volledige verbranding Controle op voldoende Nieuw opgenomen, zie bijlage 3 bijlage 3 afvoer van rook Controle op volledige verbranding Nieuw opgenomen, zie bijlage 4 bijlage 4 Gevolgen actualisatie BRL6000 deelregelingen 00 t/m 08 (versie 2013 versus 2005) 12

13 Wijzigingen BRL 6000 deelregeling 07 Ontwerpen en installeren van leidingwaterinstallaties van individuele woningen Certificaathouders die zich voor deelregeling 07 willen certificeren of gecertificeerd zijn moeten werken volgens BRL 6000 deel 00, en BRL 6000, deel 07 (versie ) en Wijzigingsblad d.d. 30 september 2013 bij BRL Wijzigingen versie BRL d.d. 30 april 2013 (inclusief wijzigingsblad d.d. 30 september 2013) versus BRL , 18 november 2005 Onderwerp Wijziging Plaats Eisen te stellen aan de installaties verwijzing naar wettelijke eisen verwijzing naar Bouwbesluit 2012, Regeling Bouwbesluit 2012 en bijbehorende normen meterruimte/inrichting / Bepalingen zijn vervallen als gevolg van wijzigingen (Regeling) aansluiting/ aansluitpunten Bouwbesluit warmtapwaterinstallaties/ brandslanghaspels/ geluidsniveau inrichting drinkwaterinstallatie inrichting warmtapwaterinstallatie Aansluiting op het distributienet voor drinkwater wijziging of uitbreiding van een installatie Warmtapwatertoestellen Naast het behoud van de bepaling ten aanzien van het geluidsniveau in een verblijfsgebied op een aangrenzend perceel, is er een bepaling opgenomen over het geluidsniveau in een verblijfsruimte van een aangrenzende woonfunctie op hetzelfde perceel. Nieuwe norm (NEN 1006_ A3) BB art. 6.12, lid 1; een extra eis is dat onderdelen van een drink- en/of warm tapwatervoorziening moeten voldoen aan hoofdstuk 4 van de Regeling Materialen en Chemicaliën drink- en warm tapwatervoorziening (BB art. 6.12, lid 2 en hoofdstuk 4 van de genoemde regeling) Nieuwe norm (NEN 1006_ A3) BB art. 6.12, lid 1; een extra eis is dat onderdelen van een drink- en/of warm tapwatervoorziening moeten voldoen aan hoofdstuk 4 van de Regeling Materialen en Chemicaliën drink- en warm tapwatervoorziening (BB art. 6.12, lid 2 en hoofdstuk 4 van de genoemde regeling) Een drinkwaterinstallatie is aangesloten op het openbare distributienet voor drinkwater als, de aansluitafstand niet groter is dan 50 m of de aansluitafstand groter is dan 40 m en de aansluitkosten niet hoger zijn dan bij een aansluitafstand van 40 m (BB art. 6.14) Bij wijzigingen of uitbreidingen van bestaande gastechnische installaties moet het nieuwe deel van de installatie voldoen aan het rechtens verkregen niveau van eisen (omschreven in BB art. 1.12, lid 3). Gemeente kan geen ontheffing meer verlenen. Warmtapwatertoestellen moeten voldoen aan nieuwe norm (NEN 1006+A3) , 3.1, , en , , 3.1.4, , 3.1.5, , , Eisen te stellen aan het proces vakbekwaamheid De dienst wordt verricht door of onder verantwoordelijkheid van een deskundige leidingwaterinstallaties individuele woningen. Een deskundige leidingwaterinstallaties individuele woningen is een persoon die voldoet aan de eisen van. Eisen te stellen aan de certificaathouder Inschrijving Kamer van Vervallen: vergunningseisen Kamer van Koophandel Koophandel /ontheffingsmogelijkheid via SER, (N.B. wel inschrijvingseis BRL Eisen personeel Nieuw: de certificaathouder heeft een arbeidsovereenkomst met ten minste één deskundige leidingwaterinstallaties, individuele woningen (zie ). Meet- en beproevingsmiddelen Geen specifieke meet- en beproevingsmiddelen meer voorgeschreven. De certificaathouder dient de feitelijke beschikking te hebben over de instrumenten die nodig zijn voor het verrichten van de in voorgeschreven metingen en beproevingen. In is de persproef volgens paragraaf 2.3 van NEN 1006+A3 [4] voorgeschreven. De daarbij gebruikte meetinstrumenten moeten voldoen aan de eisen die paragraaf 2.3 van NEN 1006+A3 [4] aan de meetinstrumenten stelt , 4.2, , , 5.2, , 5.3.1, Gevolgen actualisatie BRL6000 deelregelingen 00 t/m 08 (versie 2013 versus 2005) 13

14 Onderwerp Wijziging Plaats Interne kwaliteitsbewaking Controle van de gerealiseerde installatie Externe kwaliteitsbewaking Toelatingsprocedure Vervolgonderzoek Nieuwe bepaling: De controle bestaat uit controleren, meten en beproeven van de installatie op het voldoen aan de eisen van hoofdstuk 3. De certificaathouder moet leidingen na het gereedkomen onderwerpen aan de persproef volgens paragraaf 2.3 van NEN 1006+A3 Bij de toelatingsprocedure is onderscheid gemaakt in een organisatiegericht en projectgericht onderzoek. Eisen zijn opgenomen ten aanzien van omvang en inhoud (minimale tijdsduur) van het onderzoek. Zo bezoeken de (potentiële) certificaathouder en de certificatie-instelling in ieder geval gezamenlijk één installatie uit elk te onderzoeken project. Het vervolgonderzoek bestaat uit organisatiegericht en projectgericht onderzoek. Voor omvang en inhoud verwijst dit artikel naar dezelfde eisen als bij de toelatingsprocedure De auditor heeft een diploma deskundige leidingwaterinstallaties, , , , 7.2 Eisen auditor (organisatiegericht) individuele woningen (zie ) , 7.4; Eisen inspecteur De inspecteur heeft een diploma deskundige leidingwaterinstallaties, , 7.5; (projectgericht) individuele woningen (zie ). Referenties hoofdstuk 9 gewijzigd, zie , 9. Bouwbesluitingang Bouwbesluitingang gewijzigd naar aanleiding van nieuw Bouwbesluit 2012, zie , Bekwaamheid deskundige leidingwaterinstallaties, individuele woningen Bekwaamheid deskundige leidingwaterinstallaties, individuele woningen Nieuw opgenomen, zie , Gevolgen actualisatie BRL6000 deelregelingen 00 t/m 08 (versie 2013 versus 2005) 14

15 Wijzigingen BRL 6000 deelregeling 08 Ontwerpen en installeren van leidingwaterinstallaties, anders dan individuele woningen Certificaathouders die zich voor deelregeling 08 willen certificeren of gecertificeerd zijn moeten werken volgens BRL 6000 deel 00, en BRL 6000, deel 08 (versie ) en Wijzigingsblad d.d. 30 september 2013 bij BRL Wijzigingen versie BRL (inclusief wijzigingsblad d.d. 30 september 2013) d.d. 30 april 2013 versus BRL , 18 november 2005 Onderwerp Wijziging Plaats Onderwerp en doel certificatie Te certificeren onderwerp Aan de omschrijving van het te certificeren onderwerp zijn droge , 2 blusleidingen toegevoegd (inhoudelijk zaten deze al in de regeling) Eisen te stellen aan de installaties verwijzing naar wettelijke eisen verwijzing naar Bouwbesluit 2012, Regeling Bouwbesluit 2012 en bijbehorende normen , 3.1, meterruimte/inrichting / aansluiting/ aansluitpunten warmtapwaterinstallaties/ brandslanghaspels/ Bepalingen zijn vervallen als gevolg van wijzigingen (Regeling) Bouwbesluit, of komen terug in nieuwe artikelen geluidsniveau inrichting drinkwaterinstallatie inrichting warmtapwaterinstallatie distributienet voor drinkwater bestrijden van brand wijziging of uitbreiding van een installatie warmtapwatertoestellen Naast het behoud van de bepaling ten aanzien van het geluidsniveau in een verblijfsgebied op een aangrenzend perceel, is er een bepaling opgenomen over het geluidsniveau in een verblijfsruimte van een aangrenzende woonfunctie op hetzelfde perceel. Nieuwe norm (NEN A3) BB art. 6.12, lid 1; een extra eis is dat onderdelen van een drink- en/of warm tapwatervoorziening moeten voldoen aan hoofdstuk 4 van de Regeling Materialen en Chemicaliën drink- en warm tapwatervoorziening (BB art. 6.12, lid 2 en hoofdstuk 4 van de genoemde regeling) Nieuwe norm (NEN A3) BB art. 6.12, lid 1; een extra eis is dat onderdelen van een drink- en/of warm tapwatervoorziening moeten voldoen aan hoofdstuk 4 van de Regeling Materialen en Chemicaliën drink- en warm tapwatervoorziening (BB art. 6.12, lid 2 en hoofdstuk 4 van de genoemde regeling) Een drinkwaterinstallatie is aangesloten op het openbare distributienet voor drinkwater als, de aansluitafstand niet groter is dan 50 m of de aansluitafstand groter is dan 40 m en de aansluitkosten niet hoger zijn dan bij een aansluitafstand van 40 m (BB art. 6.14) Nieuwe bepaling als gevolg van gewijzigde Bouwbesluit artikel 6.27 op het gebied van brandbestrijding en de verplichte aanwezigheid van brandslanghaspels (BB art. 6.28) en droge blusleidingen (BB art. 6.29), zie Bij wijzigingen of uitbreidingen van bestaande gastechnische installaties moet het nieuwe deel van de installatie voldoen aan het rechtens verkregen niveau van eisen (omschreven in BB art. 1.12, lid 3). Gemeente kan geen ontheffing meer verlenen. Warmtapwatertoestellen moeten voldoen aan nieuwe norm (NEN 1006+A3) , en , , 3.1.4, , 3.1.5, , 3.1.6, , , Eisen te stellen aan het proces vakbekwaamheid Doorspoelen, reinigen en desinfecteren De dienst wordt verricht door of onder verantwoordelijkheid van een deskundige leidingwaterinstallaties. Een deskundige leidingwaterinstallaties is een persoon die voldoet aan de eisen van. Toegevoegd de bepaling dat de certificaathouders voor gereedmelding, er volgens paragraaf 2.4 van NEN 1006+A3 [4] voor zorgt dat de installatie van binnen schoon is. Dit houdt in dat hij de installatie doorspoelt en zo nodig reinigt en/of desinfecteert, of laat reinigen en/of desinfecteren , 4.2, , Eisen te stellen aan de certificaathouder Inschrijving Kamer van Vervallen: vergunningseisen Kamer van Koophandel , 5.1 Gevolgen actualisatie BRL6000 deelregelingen 00 t/m 08 (versie 2013 versus 2005) 15

16 Onderwerp Wijziging Plaats Koophandel /ontheffingsmogelijkheid via SER, (N.B. wel inschrijvingseis BRL Eisen personeel Nieuw: de certificaathouder heeft een arbeidsovereenkomst met ten minste één deskundige leidingwaterinstallaties (zie ) , 5.2, Meet- en beproevingsmiddelen , 5.3.1, Interne kwaliteitsbewaking Controle van de gerealiseerde installatie Externe kwaliteitsbewaking Toelatingsprocedure Vervolgonderzoek Geen specifieke meet- en beproevingsmiddelen meer voorgeschreven. De certificaathouder dient de feitelijke beschikking te hebben over de instrumenten die nodig zijn voor het verrichten van de in voorgeschreven metingen en beproevingen. In is de persproef volgens paragraaf 2.3 van NEN 1006+A3 [4] voorgeschreven. De daarbij gebruikte meetinstrumenten moeten voldoen aan de eisen die paragraaf 2.3 van NEN 1006+A3 [4] aan de meetinstrumenten stelt Nieuwe bepaling: De controle bestaat uit controleren, meten en beproeven van de installatie op het voldoen aan de eisen van hoofdstuk 3. De certificaathouder moet leidingen na het gereedkomen onderwerpen aan de persproef volgens paragraaf 2.3 van NEN 1006+A3. De certificaathouder moet droge blusleidingen na het gereedkomen beproeven op drukvastheid volgens onderdeel van NEN 1594 [6]. Bij de toelatingsprocedure is onderscheid gemaakt in een organisatiegericht en projectgericht onderzoek. Eisen zijn opgenomen ten aanzien van omvang en inhoud (minimale tijdsduur) van het onderzoek. Zo bezoeken de (potentiële) certificaathouder en de certificatie-instelling in ieder geval gezamenlijk één installatie uit elk te onderzoeken project. Het vervolgonderzoek bestaat uit organisatiegericht en projectgericht onderzoek. Voor omvang en inhoud verwijst dit artikel naar dezelfde eisen als bij de toelatingsprocedure De auditor heeft een diploma deskundige leidingwaterinstallaties (zie , , , 7.2 Eisen auditor (organisatiegericht) ) , 7.4; Eisen inspecteur De inspecteur heeft een diploma deskundige leidingwaterinstallaties , 7.5; (projectgericht) (zie ). Referenties hoofdstuk 9 gewijzigd, zie , 9 Bouwbesluitingang Bouwbesluitingang gewijzigd naar aanleiding van nieuw Bouwbesluit 2012, zie , Bekwaamheid deskundige leidingwaterinstallaties Bekwaamheid deskundige leidingwaterinstallaties, Nieuw opgenomen, zie , Gevolgen actualisatie BRL6000 deelregelingen 00 t/m 08 (versie 2013 versus 2005) 16

KBI. Vergelijkingsdocument BRL6001-BRL6000

KBI. Vergelijkingsdocument BRL6001-BRL6000 20.03 2006 KBI Vergelijkingsdocument BRL6001-BRL6000 Inhoudelijke gevolgen van de overgang van BRL 6001 naar BRL 6000 De overgang van BRL 6001 naar BRL 6000 heeft naast administratieve ook enkele inhoudelijke

Nadere informatie

Nummer K24691/07 Vervangt K24691/06. Uitgegeven 01-10-2013 d.d. 12-04-2013. Geldig tot 01-10-2014 Pagina 1 van 8. Meijs Installatie Techniek B.V.

Nummer K24691/07 Vervangt K24691/06. Uitgegeven 01-10-2013 d.d. 12-04-2013. Geldig tot 01-10-2014 Pagina 1 van 8. Meijs Installatie Techniek B.V. KOMO INSTAL Procescertificaat Nummer K24691/07 Vervangt K24691/06 Uitgegeven 01-10-2013 d.d. 12-04-2013 Geldig tot 01-10-2014 Pagina 1 van 8 Meijs Installatie Techniek B.V. VERKLARING VAN KIWA Dit procescertificaat

Nadere informatie

KOMO INSTAL Procescertificaat K87437/01

KOMO INSTAL Procescertificaat K87437/01 KOMO INSTAL Proces Nummer K87437/01 Vervangt - Uitgegeven 2015-09-15 D.d. - Geldig tot 2018-09-15 Pagina 1 van 10 Installatiebedrijf den Doorn B.V. VERKLARING VAN KIWA Dit proces is op basis van BRL 6000-00

Nadere informatie

2 drs. G.J. Zoetbrood. , J.B.J. Luttikhold. KOMO INSTAL procescertificaat. Heijmans Utiliteit. Bouwbesluit. Geïnstalleerd In bouwwerk

2 drs. G.J. Zoetbrood. , J.B.J. Luttikhold. KOMO INSTAL procescertificaat. Heijmans Utiliteit. Bouwbesluit. Geïnstalleerd In bouwwerk KOMO INSTAL proces DEKRA Certification B.V. Meander 1051 6825 MJ Arnhem Nederland Tel.: +31 88 96 83000 www.dekra-certification.com Geïnstalleerd In bouwwerk Nummer: K2147721 pag. 1 van 6 Dit is geldig

Nadere informatie

Nummer K45637/05 Vervangt K45637/04. Uitgegeven D.d Geldig tot Pagina 1 van 10

Nummer K45637/05 Vervangt K45637/04. Uitgegeven D.d Geldig tot Pagina 1 van 10 KOMO INSTAL Proces Nummer K45637/05 Vervangt K45637/04 Uitgegeven 2015-11-17 D.d. 2014-10-01 Geldig tot 2018-11-17 Pagina 1 van 10 technisch installatiebedrijf tibo-veen b.v. VERKLARING VAN KIWA Dit is

Nadere informatie

BRL 6000 Deel 01 30-04-2013

BRL 6000 Deel 01 30-04-2013 BRL 6000 Deel 01 30-04-2013 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KOMO INSTAL productcertificaat voor ONTWERPEN, INSTALLEREN EN BEHEREN VAN INSTALLATIES Techniek gebied INST Vastgesteld door het CCvD

Nadere informatie

Nummer K22678/09 Vervangt K22678/08. Uitgegeven 2015-09-09 D.d. 2014-10-01. Geldig tot 2018-09-09 Pagina 1 van 7. Van Haren Installaties B.V.

Nummer K22678/09 Vervangt K22678/08. Uitgegeven 2015-09-09 D.d. 2014-10-01. Geldig tot 2018-09-09 Pagina 1 van 7. Van Haren Installaties B.V. KOMO INSTAL Proces Nummer K22678/09 Vervangt K22678/08 Uitgegeven 2015-09-09 D.d. 2014-10-01 Geldig tot 2018-09-09 Pagina 1 van 7 Van Haren Installaties B.V. VERKLARING VAN KIWA Dit proces is op basis

Nadere informatie

Kiwa KvINL Procescertificaat K94144/01

Kiwa KvINL Procescertificaat K94144/01 504/170301 Kiwa KvINL Procescertificaat K94144/01 Uitgegeven 2017-03-15 Vervangt - Geldig tot 2020-03-15 Eerste uitgave 2017-03-15 Klomp Technisch Buro B.V. Dit certificaat is op basis van BRL Deel 6000-AB

Nadere informatie

BRL 6000 Deel 08C 30-04-2013

BRL 6000 Deel 08C 30-04-2013 BRL 6000 Deel 08C 30-04-2013 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KOMO INSTAL productcertificaat voor ONTWERPEN, INSTALLEREN EN BEHEREN VAN INSTALLATIES Techniek gebied INST Vastgesteld door het CCvD

Nadere informatie

Nummer K84016/04 Vervangt K84016/03. Uitgegeven D.d Geldig tot Pagina 1 van 8. Croonwolter&dros B.V.

Nummer K84016/04 Vervangt K84016/03. Uitgegeven D.d Geldig tot Pagina 1 van 8. Croonwolter&dros B.V. 504/160921 Kiwa KvINL Procescertificaat Nummer K84016/04 Vervangt K84016/03 Uitgegeven 2016-12-01 D.d. 2014-10-01 Geldig tot 2017-11-01 Pagina 1 van 8 Croonwolter&dros B.V. VERKLARING VAN KIWA Dit certificaat

Nadere informatie

Kiwa KvINL Procescertificaat K54711/06

Kiwa KvINL Procescertificaat K54711/06 504/170519 Kiwa KvINL Proces K54711/06 Uitgegeven 2017-07-01 Vervangt K54711/05 Geldig tot 2019-11-01 Eerste uitgave 2003-12-05 Schouten Techniek B.V. Dit is op basis van BRL Deel 6000-AB d.d. 2016-07-01

Nadere informatie

Nummer: K pag. 1 van 10

Nummer: K pag. 1 van 10 KvINL proces DEKRA Certification B.V. Meander 1051 6825 MJ Arnhem Nederland Tel.: +31 88 96 83000 www.dekra-certification.nl -ontwerpen en installeren van elektrotechnische-installaties van individuele

Nadere informatie

BRL 6000 Deel 09 2005-11-18

BRL 6000 Deel 09 2005-11-18 BRL 6000 Deel 09 2005-11-18 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KOMO INSTAL procescertificaat voor ONTWERPEN, INSTALLEREN EN BEHEREN VAN INSTALLATIES ONTWERPEN EN INSTALLEREN VAN TIJDELIJKE DRINKWATERINSTALLATIES

Nadere informatie

Nummer K65938/06 Vervangt K65938/05. Uitgegeven D.d Geldig tot Pagina 1 van 10

Nummer K65938/06 Vervangt K65938/05. Uitgegeven D.d Geldig tot Pagina 1 van 10 504/160921 Kiwa KvINL Proces Nummer K65938/06 Vervangt K65938/05 Uitgegeven 2016-09-01 D.d. 2015-06-22 Geldig tot 2018-06-22 Pagina 1 van 10 Pactum Installatietechniek Deventer B.V. VERKLARING VAN KIWA

Nadere informatie

Nummer K82992/03 Vervangt K82992/02. Uitgegeven D.d Geldig tot Pagina 1 van 5

Nummer K82992/03 Vervangt K82992/02. Uitgegeven D.d Geldig tot Pagina 1 van 5 504/160921 Kiwa KvINL Proces Nummer K82992/03 Vervangt K82992/02 Uitgegeven 2016-09-01 D.d. 2014-10-01 Geldig tot 2017-07-18 Pagina 1 van 5 VERKLARING VAN KIWA Dit is op basis van BRL Deel 6000-AB d.d.

Nadere informatie

Nummer K53011/06 Vervangt K53011/05. Uitgegeven D.d Geldig tot Pagina 1 van 7

Nummer K53011/06 Vervangt K53011/05. Uitgegeven D.d Geldig tot Pagina 1 van 7 KOMO INSTAL Proces Nummer K53011/06 Vervangt K53011/05 Uitgegeven 2016-04-01 D.d. 2014-10-01 Geldig tot 2019-04-01 Pagina 1 van 7 KEMTEC BV VERKLARING VAN KIWA Dit is op basis van BRL Deel 6000-AB d.d.

Nadere informatie

Nummer K85551/02 Vervangt K85551/01. Uitgegeven D.d Geldig tot Pagina 1 van 5. Locas reparatie en onderhoud B.V.

Nummer K85551/02 Vervangt K85551/01. Uitgegeven D.d Geldig tot Pagina 1 van 5. Locas reparatie en onderhoud B.V. 504/160921 Kiwa KvINL Procescertificaat Nummer K85551/02 Vervangt K85551/01 Uitgegeven 2017-01-04 D.d. 2014-11-04 Geldig tot 2017-11-04 Pagina 1 van 5 Locas reparatie en onderhoud B.V. VERKLARING VAN KIWA

Nadere informatie

Nummer K52853/07 Vervangt K52853/06. Uitgegeven D.d Geldig tot Pagina 1 van 5. Loodgietersbedrijf RéVé B.V.

Nummer K52853/07 Vervangt K52853/06. Uitgegeven D.d Geldig tot Pagina 1 van 5. Loodgietersbedrijf RéVé B.V. 504/160921 Kiwa KvINL Proces Nummer K52853/07 Vervangt K52853/06 Uitgegeven 2016-09-01 D.d. 2014-10-01 Geldig tot 2019-08-18 Pagina 1 van 5 Loodgietersbedrijf RéVé B.V. VERKLARING VAN KIWA Dit is op basis

Nadere informatie

Nummer: K pag. 1 van 7

Nummer: K pag. 1 van 7 KvINL proces DEKRA Certification B.V. Meander 1051 6825 MJ Arnhem Nederland Tel.: +31 88 96 83000 www.dekra-certification.nl -ontwerpen en installeren van gasinstallaties en gasveringstoestellen < 130

Nadere informatie

Kiwa KvINL Procescertificaat K77573/06

Kiwa KvINL Procescertificaat K77573/06 504/170519 Kiwa KvINL Proces K77573/06 Uitgegeven 2017-06-01 Vervangt K77573/05 Geldig tot 2020-04-28 Eerste uitgave 2013-06-28 Van Losser Installaties Rijssen B.V. Dit is op basis van BRL Deel 6000-AB

Nadere informatie

BRL6000 Installatietechniek

BRL6000 Installatietechniek CERTIFICERING VOOR INSTALLATIETECHNIEK Sinds 2005 kent Nederland een nieuwe certificatieregeling voor bedrijven die zich willen certificeren voor het ontwerpen, installeren en beheren van installaties,

Nadere informatie

BRL 6000 Deel 00 30-04-2013

BRL 6000 Deel 00 30-04-2013 BRL 6000 Deel 00 30-04-2013 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KOMO INSTAL productcertificaat voor ONTWERPEN, INSTALLEREN EN BEHEREN VAN INSTALLATIES Techniek gebied INST Vastgesteld door het CCvD

Nadere informatie

Nummer K64626/05 Vervangt K64626/04. Uitgegeven D.d Geldig tot Pagina 1 van 7

Nummer K64626/05 Vervangt K64626/04. Uitgegeven D.d Geldig tot Pagina 1 van 7 504/160921 Kiwa KvINL Proces Nummer K64626/05 Vervangt K64626/04 Uitgegeven 2016-09-01 D.d. 2015-06-03 Geldig tot 2018-06-03 Pagina 1 van 7 Installatiebedrijf Mulder Sappemeer B.V. VERKLARING VAN KIWA

Nadere informatie

KOMO INSTAL. Nummer K25164/04 Vervangt K25164/03. Uitgegeven 2011-04-10 d.d. 2011-04-08. Loodgietersbedrijf N.J. van den Broek

KOMO INSTAL. Nummer K25164/04 Vervangt K25164/03. Uitgegeven 2011-04-10 d.d. 2011-04-08. Loodgietersbedrijf N.J. van den Broek KOMO INSTAL proces Nummer K25164/04 Vervangt K25164/03 Uitgegeven 2011-04-10 d.d. 2011-04-08 Geldig tot 2014-04-10 Pagina 1 van 5 Loodgietersbedrijf N.J. van den Broek VERKLARING VAN KIWA Deze kwaliteitsverklaring

Nadere informatie

KOMO INSTAL. Nummer K68294/01 Vervangt n.v.t. Uitgegeven d.d. n.v.t. Geldig tot Pagina 1 van 10

KOMO INSTAL. Nummer K68294/01 Vervangt n.v.t. Uitgegeven d.d. n.v.t. Geldig tot Pagina 1 van 10 KOMO INSTAL proces Nummer K68294/01 Vervangt n.v.t. Uitgegeven 2012-10-02 d.d. n.v.t. Geldig tot 2015-10-02 Pagina 1 van 10 Scheer & Foppen Installatietechniek B.V. VERKLARING VAN KIWA Dit proces is op

Nadere informatie

BRL 9500 Deel 02 2006-12-06

BRL 9500 Deel 02 2006-12-06 BRL 9500 Deel 02 2006-12-06 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING voor het KOMO -procescertificaat voor het afgeven

Nadere informatie

Certificering voor ontwerpen, installeren en beheren van installaties conform BRL6000

Certificering voor ontwerpen, installeren en beheren van installaties conform BRL6000 Certificering voor ontwerpen, installeren en beheren van installaties conform BRL6000 Rotterdam, juli 2013 1 Certificering voor installatietechniek conform de BRL6000 Deze toelichting beschrijft de stappen

Nadere informatie

BRL 6000 Deel 013 2005-11-18

BRL 6000 Deel 013 2005-11-18 BRL 6000 Deel 013 2005-11-18 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KOMO INSTAL procescertificaat voor ONTWERPEN, INSTALLEREN EN BEHEREN VAN INSTALLATIES INSTALLEREN VAN INDIVIDUELE (COMBI-)WARMTEPOMPEN

Nadere informatie

1. Voor welke deelregelingen wilt u zich certificeren?

1. Voor welke deelregelingen wilt u zich certificeren? Stappenplan naar certificering voor BRL9500 Energieprestatieadvisering Certificeren lijkt ingewikkeld, maar in de praktijk valt het meestal erg mee. In veel bedrijven zijn immers al belangrijke stappen

Nadere informatie

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden ELEKTRISCHE INSTALLATIES (procescertificaat) BRL 6000 Ontwerpen, installeren en beheren van installatie Deel 00 Algemeen deel (2005-11) Deel 01 Ontwerpen en installeren van elektriciteits-installaties

Nadere informatie

BRL 9500 Deel 03 2006-12-06

BRL 9500 Deel 03 2006-12-06 BRL 9500 Deel 03 2006-12-06 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING voor het NL-EPBD -procescertificaat voor het

Nadere informatie

KOMO INSTAL. Nummer K22678/06 Vervangt K22678/05. Uitgegeven d.d Geldig tot Pagina 1 van 7

KOMO INSTAL. Nummer K22678/06 Vervangt K22678/05. Uitgegeven d.d Geldig tot Pagina 1 van 7 KOMO INSTAL proces Nummer K22678/06 Vervangt K22678/05 Uitgegeven 2012-09-09 d.d. 2013-09-09 Geldig tot 2015-09-09 Pagina 1 van 7 Van Haren Installaties B.V. VERKLARING VAN KIWA Dit proces is op basis

Nadere informatie

KvINL. Wijzigingsblad d.d. 1 augustus 2015 bij BRL 9500, deel 00 ENERGIEPRESTATIEADVISERING, ALGEMEEN DEEL

KvINL. Wijzigingsblad d.d. 1 augustus 2015 bij BRL 9500, deel 00 ENERGIEPRESTATIEADVISERING, ALGEMEEN DEEL Wijzigingsblad d.d. 1 augustus 2015 bij BRL 9500, deel 00 ENERGIEPRESTATIEADVISERING, ALGEMEEN DEEL Vastgesteld door het CCvD van de Stichting Kwaliteit voor Installaties Nederland op 17 april 2015. Aanvaard

Nadere informatie

BRL s. drs. ir. T. (Ton) van Oostwaard. Presentatie Workshop BRL6000-10/ 03-02-2009

BRL s. drs. ir. T. (Ton) van Oostwaard. Presentatie Workshop BRL6000-10/ 03-02-2009 Het Wat en Waarom van Komo Instal BRL s drs. ir. T. (Ton) van Oostwaard Presentatie Workshop BRL6000-10/ 03-02-2009 Inhoud Het Wat en Waarom van KOMO INSTAL Organisatiestructuur KBI Wat is een BRL? BRL6000

Nadere informatie

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN. voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING BIJZONDER DEEL

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN. voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING BIJZONDER DEEL BRL 9500 Deel 01 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN 2009-08-20 voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING voor het NL-EPBD -procescertificaat voor het

Nadere informatie

BRL 9500 Deel

BRL 9500 Deel BRL 9500 Deel 00 2006-12-06 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING Vastgesteld door het CCvD van de Stichting Kwaliteitsborging

Nadere informatie

GASINSTALLATIES EN GASVERBRANDINGSTOESTELLEN (procescertificaat)

GASINSTALLATIES EN GASVERBRANDINGSTOESTELLEN (procescertificaat) GASINSTALLATIES EN GASVERBRANDINGSTOESTELLEN (procescertificaat) BRL 6000 Ontwerpen, installeren en beheren van installaties Deel 00 Algemeen deel (2005-11) Deel 04 Ontwerpen en installeren van gasinstallaties

Nadere informatie

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN. voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING BIJZONDER DEEL

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN. voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING BIJZONDER DEEL BRL 9500 Deel 06 d.d. 17 april 2015 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING voor het NL-EPBD -procescertificaat voor

Nadere informatie

BRL 9500 Deel 00 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN. voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING

BRL 9500 Deel 00 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN. voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING BRL 9500 Deel 00 2011-08-31 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING Vastgesteld door het CCvD van de Stichting Kwaliteitsborging

Nadere informatie

KOMO INSTAL procescertificaat

KOMO INSTAL procescertificaat KOMO INSTAL proces Nummer K23418/03 Vervangt K23418/02 Uitgegeven 2009-07-01 d.d. 2003-07-01 Geldig tot 2012-07-01 Pagina 1 van 7 A.J. Loots B.V. VERKLARING VAN KIWA Deze kwaliteitsverklaring is op basis

Nadere informatie

KvINL. WB 9500-01 d.d. 1 augustus 2015 bij BRL 9500, deel 01 ENERGIEPRESTATIEADVISERING, BIJZONDER DEEL ENERGIE-INDEX, BESTAANDE WONINGEN

KvINL. WB 9500-01 d.d. 1 augustus 2015 bij BRL 9500, deel 01 ENERGIEPRESTATIEADVISERING, BIJZONDER DEEL ENERGIE-INDEX, BESTAANDE WONINGEN WB 9500-01 d.d. 1 augustus 2015 bij BRL 9500, deel 01 ENERGIEPRESTATIEADVISERING, BIJZONDER DEEL ENERGIE-INDEX, BESTAANDE WONINGEN Vastgesteld door het CCvD van de Stichting Kwaliteit voor Installaties

Nadere informatie

Nummer K56161/05 Vervangt K56161/04. Uitgegeven D.d Geldig tot Pagina 1 van 5. Hajnadi Klimaattechniek B.V.

Nummer K56161/05 Vervangt K56161/04. Uitgegeven D.d Geldig tot Pagina 1 van 5. Hajnadi Klimaattechniek B.V. KOMO INSTAL Proces Nummer K56161/05 Vervangt K56161/04 Uitgegeven 2016-02-11 D.d. 2014-10-01 Geldig tot 2019-02-11 Pagina 1 van 5 Hajnadi Klimaattechniek B.V. VERKLARING VAN KIWA Dit is op basis van BRL

Nadere informatie

BRL 6000 Deel 014 2005-11-18

BRL 6000 Deel 014 2005-11-18 BRL 6000 Deel 014 2005-11-18 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KOMO INSTAL procescertificaat voor ONTWERPEN, INSTALLEREN EN BEHEREN VAN INSTALLATIES INSTALLEREN VAN INDIVIDUELE ZONNEBOILERS VAN

Nadere informatie

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN. voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING BIJZONDER DEEL

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN. voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING BIJZONDER DEEL BRL 9500 Deel 03 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN 2009-08-20 voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING voor het NL-EPBD -procescertificaat voor het

Nadere informatie

BRL 9500 Deel

BRL 9500 Deel BRL 9500 Deel 01 2006-12-06 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING voor het NL-EPBD -procescertificaat voor het

Nadere informatie

Nieuwe Bouwbesluit. Programma 12-10-2011. Gevolgen voor de installateur: de belangrijkste wijzigingen

Nieuwe Bouwbesluit. Programma 12-10-2011. Gevolgen voor de installateur: de belangrijkste wijzigingen Nieuwe Bouwbesluit Gevolgen voor de installateur: de belangrijkste wijzigingen Imagine the result Programma ir. Rick Bleeker ARCADIS Achtergronden Bouwbesluit Wijzigingen: Algemeen Wijzigingen: Per vakgebied

Nadere informatie

KOMO INSTAL. Electrasluis B.V. Bouwbesluit. Procescertificaat

KOMO INSTAL. Electrasluis B.V. Bouwbesluit. Procescertificaat KOMO INSTAL Procescertificaat Nummer K46686/04 Vervangt K46686/03 Uitgegeven 2014-11-07 D.d. 2013-10-01 Geldig tot 2017-11-07 Pagina 1 van 5 Electrasluis B.V. VERKLARING VAN KIWA Dit procescertificaat

Nadere informatie

BRL 9500 Deel 06 concept 2012-04-26

BRL 9500 Deel 06 concept 2012-04-26 BRL 9500 Deel 06 concept 2012-04-26 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING voor het NL-EPBD -procescertificaat voor

Nadere informatie

Techniek gebied INST. Vastgesteld door het CCvD van de Stichting Kwaliteitsborging Installatiesector op 20 maart 2012

Techniek gebied INST. Vastgesteld door het CCvD van de Stichting Kwaliteitsborging Installatiesector op 20 maart 2012 BRL 6010 30-04-2013 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KOMO INSTAL productcertificaat voor het LEGIONELLAPREVENTIE-ADVIES VOOR Techniek gebied INST Vastgesteld door het CCvD van de Stichting Kwaliteitsborging

Nadere informatie

Positie van BRL s bij certificering van bedrijven. www.kbi.nl. Wil van Ophem. Nationaal Congres Warmtepompen te Ede, 23 mei 2013. Presentatie vandaag

Positie van BRL s bij certificering van bedrijven. www.kbi.nl. Wil van Ophem. Nationaal Congres Warmtepompen te Ede, 23 mei 2013. Presentatie vandaag Positie van BRL s bij certificering van bedrijven www.kbi.nl Wil van Ophem Nationaal Congres Warmtepompen te Ede, 23 mei 2013 Presentatie vandaag www.kbi.nl Certificering - Structuur BRL6000-serie Wat

Nadere informatie

Algemene informatie bij dit wijzigingsblad Dit wijzigingsblad (WB) geeft vervangende bepalingen bij BRL 9500, deel 01, d.d

Algemene informatie bij dit wijzigingsblad Dit wijzigingsblad (WB) geeft vervangende bepalingen bij BRL 9500, deel 01, d.d WB 9500-01, d.d. 5 juni 2014 bij BRL 9500, deel 01 ENERGIEPRESTATIEADVISERING, BIJZONDER DEEL ENERGIE-INDEX, BESTAANDE WONINGEN Vastgesteld door het CCvD van de Stichting Kwaliteit voor Installaties Nederland

Nadere informatie

Energielabels Inhoudelijke gevolgen van de overgang naar de nieuwe BRL 9500, d.d. 2011-08-31

Energielabels Inhoudelijke gevolgen van de overgang naar de nieuwe BRL 9500, d.d. 2011-08-31 Energielabels Inhoudelijke gevolgen van de overgang naar de nieuwe BRL 9500, d.d. 2011-08-31 KBI heeft per 31 augustus 2011 nieuwe versies vastgesteld van BRL 9500-00, 01 en 03. De overgang van BRL 9500,

Nadere informatie

Veelgestelde vragen BRL9500

Veelgestelde vragen BRL9500 Veelgestelde vragen BRL9500 1. Waarom de BRL9500? Bedrijven die energieprestatiecertificaten ofwel energielabels voor gebouwen willen gaan afgeven zullen zich verplicht moeten certificeren voor BRL9500.

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD BRL 1332 Het thermisch isoleren met een in situ spraysysteem van polyurethaanschuim. Pagina 1 van 5 d.d. 2015-07-29

WIJZIGINGSBLAD BRL 1332 Het thermisch isoleren met een in situ spraysysteem van polyurethaanschuim. Pagina 1 van 5 d.d. 2015-07-29 Pagina 1 van 5 d.d. 2015-07-29 Dit wijzigingsblad behoort bij BRL 1332 d.d. 2013-01-02. Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld door het College van Deskundigen Na-Isolatie d.d. 01-07-2015.

Nadere informatie

BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het HortiQ kwaliteitssysteemcertificaat voor BEDRIJVEN IN DE KASSENBOUWSECTOR

BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het HortiQ kwaliteitssysteemcertificaat voor BEDRIJVEN IN DE KASSENBOUWSECTOR BRL 8001 2008-10-08 BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het HortiQ kwaliteitssysteemcertificaat voor BEDRIJVEN IN DE KASSENBOUWSECTOR Vastgesteld door het CCvD van de Stichting Kwaliteitsborging Installatiesector

Nadere informatie

BRL 9500 Deel 04 2006-12-06

BRL 9500 Deel 04 2006-12-06 BRL 9500 Deel 04 2006-12-06 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING voor het KOMO -procescertificaat voor het afgeven

Nadere informatie

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden WARMTEPOMPTOESTELLEN (procescertificaat) BRL 6000 Ontwerpen, installeren en beheren van installaties Deel 00 Algemeen deel (200511) Deel 12 Installeren van individuele warmtepompboilers van woningen (200511)

Nadere informatie

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN. voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING BIJZONDER DEEL

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN. voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING BIJZONDER DEEL BRL 9500 Deel 01 2011-08-31 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING voor het NL-EPBD -procescertificaat voor het

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 5023 d.d

Wijzigingsblad BRL 5023 d.d Het proces van het meten van trillingen Vastgesteld door CvD Bouwtechnische Diensten d.d. 18 oktober 2013. Aanvaard door de KOMO Kwaliteits- en Toetsingscommissie d.d. 20-11-2015. Bindend verklaard door

Nadere informatie

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfseigen kwaliteitshandboek. Installatietechniek BRL6000

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfseigen kwaliteitshandboek. Installatietechniek BRL6000 Handleiding voor het opstellen van een bedrijfseigen kwaliteitshandboek Installatietechniek BRL6000 Rotterdam, juli 2013 1 Waarom deze handleiding Deze handleiding is bedoeld als ondersteuning voor het

Nadere informatie

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN. voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING BIJZONDER DEEL

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN. voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING BIJZONDER DEEL BRL 9500 Deel 05 concept 2012-04-26 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING voor het NL-EPBD -procescertificaat voor

Nadere informatie

Nummer K82701/03 Vervangt K82701/02. Uitgegeven D.d Geldig tot Pagina 1 van 5. Elektrotechnisch Bureau Verweij B.V.

Nummer K82701/03 Vervangt K82701/02. Uitgegeven D.d Geldig tot Pagina 1 van 5. Elektrotechnisch Bureau Verweij B.V. KOMO INSTAL Procescertificaat Nummer K82701/03 Vervangt K82701/02 Uitgegeven 2016-02-18 D.d. 2014-10-01 Geldig tot 2019-02-18 Pagina 1 van 5 Elektrotechnisch Bureau Verweij B.V. VERKLARING VAN KIWA Dit

Nadere informatie

BRL 6000 Deel 010 2005-11-18

BRL 6000 Deel 010 2005-11-18 BRL 6000 Deel 010 2005-11-18 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KOMO INSTAL procescertificaat voor ONTWERPEN, INSTALLEREN EN BEHEREN VAN INSTALLATIES Techniek gebied INST Vastgesteld door het CCvDI

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 4702

Wijzigingsblad BRL 4702 Het gebruik van deze beoordelingsrichtlijn door derden, voor welk doel dan ook, is uitsluitend toegestaan nadat een schriftelijke overeenkomst met SGS INTRON Certificatie, KIWA, IKOB-BKB is gesloten waarin

Nadere informatie

BRL 9500 Deel 05 concept xx-xxxx 2016

BRL 9500 Deel 05 concept xx-xxxx 2016 BRL 9500 Deel 05 concept xx-xxxx 2016 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING voor het NL-EPBD -procescertificaat

Nadere informatie

Certificering voor Energieprestatieadvisering. conform BRL9500 voor woningen en utiliteitsgebouwen

Certificering voor Energieprestatieadvisering. conform BRL9500 voor woningen en utiliteitsgebouwen Certificering voor Energieprestatieadvisering conform BRL9500 voor woningen en utiliteitsgebouwen 1 Deze toelichting op het certificatietraject voor de BRL 9500 is door ISSO in samenwerking met KBI ontwikkeld.

Nadere informatie

Kwaliteitsborging. Voorkomen van installatiefouten leidt tot hoog rendement zonnepanelen

Kwaliteitsborging. Voorkomen van installatiefouten leidt tot hoog rendement zonnepanelen Kwaliteitsborging Voorkomen van installatiefouten leidt tot hoog rendement zonnepanelen W. van Ophem, directeur KvINL Solar Solutions Expo, 15 & 16 april 2015 - Wie - Wat Wie- Wat- Waarom KvINL - Is een

Nadere informatie

BRL 9500 Deel oktober 2016

BRL 9500 Deel oktober 2016 BRL 9500 Deel 01 21 oktober 2016 BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor Energieprestatieadvisering, voor het NL-EPBD -procescertificaat Vastgesteld door

Nadere informatie

Besluitenlijst CCvD-bijeenkomst 29-11-2011, schriftelijk vastgesteld d.d. 15-12- 2011

Besluitenlijst CCvD-bijeenkomst 29-11-2011, schriftelijk vastgesteld d.d. 15-12- 2011 Besluitenlijst CCvD 2011 Besluitenlijst CCvD-bijeenkomst 29-11-2011, schriftelijk vastgesteld d.d. 15-12- 2011 Besluit CB29112011-01 Aanvullende eisen opfrisbijeenkomsten en geldigheidsduur diploma s BRL9500

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 5212

Wijzigingsblad BRL 5212 14-12-2015 Dit wijzigingsblad behoort bij BRL 5212 d.d.22-05-2007 Wijzigingsdatum 14-12-2015 Vastgesteld door het College van deskundigen Dak en gevelbekleding van SKG-IKOB d.d.04-06-2015. Aanvaard door

Nadere informatie

2 drs. G.J. Zoetbrood. ) R.H. Hoveijn. KOMO INSTAL procescertificaat. Brusche Elektrotechniek. Bouwbesluit. Geïnstalleerd In bouwwerk

2 drs. G.J. Zoetbrood. ) R.H. Hoveijn. KOMO INSTAL procescertificaat. Brusche Elektrotechniek. Bouwbesluit. Geïnstalleerd In bouwwerk KOMO INSTAL proces DEKRA Certification B.V. Meander 1051 6825 MJ Arnhem Nederland Tel.: +31 88 96 83000 www.dekra-certification.com Geïnstalleerd In bouwwerk Nummer: K2006391 pag. 1 van 5 Dit is geldig

Nadere informatie

Checklist woonfunctie

Checklist woonfunctie Naam bouwwerk: Adres Bouwwerk: Gebruiksfunctie(s): Aanvrager: Bouwplannummer: Architect:: Projectnummer: Tekening- en bladnummer(s) / Datum: Adviseur: Projectnummer: Rapportnummer(s) / Datum: Ingevuld

Nadere informatie

Inhoudsopgave. werknr : H59 Opgesteld door : mst Datum: Versie : 1.0 Blz. 2/10

Inhoudsopgave. werknr : H59 Opgesteld door : mst Datum: Versie : 1.0 Blz. 2/10 GEMEENTE TEYLI Behoort bij besluit v en wethouders van Tey d.d. 29-05-2017 20161584 No. Inhoudsopgave Algemeen... 4 art. 1.2. Aantal personen... 4 art. 1.3. Gelijkwaardigheidsbepaling... 4 Veiligheid...

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 2202 (zonwerend)(warmtereflecterend) isolerend dubbelglas voor thermische isolatie 31 december 2014

Wijzigingsblad BRL 2202 (zonwerend)(warmtereflecterend) isolerend dubbelglas voor thermische isolatie 31 december 2014 Wijzigingsblad BRL 2202 (zonwerend)(warmtereflecterend) isolerend dubbelglas voor thermische isolatie 31 december 2014 Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld door College van Deskundigen

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 3201

Wijzigingsblad BRL 3201 Wijzigingsblad BRL 3201 Het toepassen van specialistische instandhoudingstechnieken voor betonconstructies Wijzigingsdatum: 19 januari 2015 Techniekgebied H8: het repareren, onderhouden, versterken en

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 2502

Wijzigingsblad BRL 2502 Wijzigingsblad BRL 2502 Korrelvormig materialen met een volumieke massa van ten minste 2000 kg/m 3 Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld door College van Deskundigen Korrelvormige

Nadere informatie

Model-kwaliteitshandboek BRL6000 Installatietechniek

Model-kwaliteitshandboek BRL6000 Installatietechniek Model-kwaliteitshandboek BRL6000 Installatietechniek KvINL, Rotterdam, mei 2016 Disclaimer Hoewel deze publicatie met de grootst mogelijke zorg is samengesteld kunnen de opstellers van dit model kwaliteitshandboek

Nadere informatie

Rapport Bouwbesluiteisen

Rapport Bouwbesluiteisen BOUWADVIESBUREAU RAATJES HEIN LEEMHUISSTRAAT 5 9744 DR GRONINGEN TELEFOON: 050-5 25 37 51 E-MAIL: INFO@RAATJES.NL INTERNET : WWW.RAATJES.NL BANKNR : NL84INGB0009395868 KVK GRONINGEN : 02078129 Rapport

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 2101 d.d. 06-03-2013

Wijzigingsblad BRL 2101 d.d. 06-03-2013 Woonwagens Wijzigingsdatum 06-03-2013. Vastgesteld door CvD IKOB-BKB d.d. 30-08-2012. Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit d.d. 06-03-2013. Bindend verklaard door

Nadere informatie

AFD BEPERKING ONTSTAAN BRANDGEVAARLIJKE SITUATIE

AFD BEPERKING ONTSTAAN BRANDGEVAARLIJKE SITUATIE UITGANGSPUNTEN Regelgeving Tekeningen Gebouw LEGENDA UITGANGSPUNTEN..P LEGENDA VOORZIENINGEN BRANDVEILIGHEID Opmerking 1 Opmerking 2 Het bouwplan is getoetst aan: - Bouwbesluit 2012; - 2.2 Sterkte bij

Nadere informatie

Besluitenlijsten CCvD Besluitenlijst CCvD-bijeenkomst

Besluitenlijsten CCvD Besluitenlijst CCvD-bijeenkomst Besluitenlijsten CCvD 2015 Besluitenlijst CCvD-bijeenkomst 09-12-2015 Besluit CB 09122015-01 Vaststellingsbesluit BRL1201 Bliksembeveiliging Het CCvD heeft kennis genomen van de vakbekwaamheidseisen voor

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn

Beoordelingsrichtlijn 15 december 2011 voor het Kiwa-procescertificaat voor Naleving van de Regeling Kwaliteitsborging Watermeters (RKW) Voorwoord Kiwa Deze is opgesteld door de Commissie Regeling Kwaliteitsborging Watermeters

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 7700

Wijzigingsblad BRL 7700 - 1 Wijzigingsblad BRL 7700 Vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen Bodembescherming N.B. Doorgehaalde tekst is geschrapt Onderstreepte tekst is toegevoegd Wijziging nummer 1 Wijzigingen

Nadere informatie

Overzicht interpretatie- en wijzigingsbesluiten CCvD BRL9500 Energieprestatieadvisering (inclusief ISSO-publicaties) versie 26 januari 2015

Overzicht interpretatie- en wijzigingsbesluiten CCvD BRL9500 Energieprestatieadvisering (inclusief ISSO-publicaties) versie 26 januari 2015 Overzicht interpretatie- en wijzigingsbesluiten CCvD BRL9500 Energieprestatieadvisering (inclusief ISSO-publicaties) versie 26 januari 2015 Beoordelingsrichtlijn / deel Oorspronkelijk document BRL9500-00

Nadere informatie

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het BORG procescertificaat voor ONTWERPEN, UITVOEREN EN ONDERHOUDEN VAN INBRAAKBEVEILIGING

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het BORG procescertificaat voor ONTWERPEN, UITVOEREN EN ONDERHOUDEN VAN INBRAAKBEVEILIGING NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het BORG procescertificaat voor ONTWERPEN, UITVOEREN EN ONDERHOUDEN VAN INBRAAKBEVEILIGING 13 juni 2005 Deze tekst van de Nationale beoordelingsrichtlijn voor het BORG

Nadere informatie

Elektro-Technisch Installatiebedrijf Leerkes B.V.

Elektro-Technisch Installatiebedrijf Leerkes B.V. KOMO INSTAL proces DEKRA Certification B.V. Utrechtseweg 310 6812 AR Arnhem Nederland Tel.: +31 88 96 83000 www.dekra-certification.com Geïnstalleerd In bouwwerk Nummer: K2024498 Pagina 1 5 Dit is geldig

Nadere informatie

Wat certificatie voor u betekent. www.kbi.nl www.sikb.nl

Wat certificatie voor u betekent. www.kbi.nl www.sikb.nl Wat certificatie voor u betekent www.kbi.nl www.sikb.nl Arthur de Groof & Wil van Ophem Dordrecht & Amersfoort, 26 & 28 november 2013 Presentatie vandaag Ontwikkeling Regeling bodemkwaliteit en ondersteunende

Nadere informatie

BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het HortiQ productcertificaat voor ONTWERPEN EN BOUWEN VAN TUINBOUWKAS-CONSTRUCTIES EN -INSTALLATIES

BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het HortiQ productcertificaat voor ONTWERPEN EN BOUWEN VAN TUINBOUWKAS-CONSTRUCTIES EN -INSTALLATIES BRL 8000 2015-09-15 BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het HortiQ productcertificaat voor ONTWERPEN EN BOUWEN VAN TUINBOUWKAS-CONSTRUCTIES EN -INSTALLATIES Techniek gebied BOUW/INST Vastgesteld door het CCvD van

Nadere informatie

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfseigen kwaliteitshandboek. Installatietechniek BRL6000

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfseigen kwaliteitshandboek. Installatietechniek BRL6000 Handleiding voor het opstellen van een bedrijfseigen kwaliteitshandboek Installatietechniek BRL6000 Rotterdam, augustus 2007 1 Waarom deze handleiding Deze handleiding is bedoeld als ondersteuning voor

Nadere informatie

BEOORDELINGSRICHTLIJN. voor het. KOMO-procescertificaat voor Het aanbrengen van tegelwerk BRL 1017

BEOORDELINGSRICHTLIJN. voor het. KOMO-procescertificaat voor Het aanbrengen van tegelwerk BRL 1017 BRL 1017 d.d. 2009-03-16 BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KOMO-procescertificaat voor Het aanbrengen van tegelwerk BRL 1017 Techniekgebied PBU Vastgesteld door CvD IKOB-BKB d.d. 2009-04-01 Aanvaard door

Nadere informatie

Gemeenschappelijk en gezamenlijk Artikel ; 1.156;

Gemeenschappelijk en gezamenlijk Artikel ; 1.156; Algemene bepalingen Hoofdstuk 1 Algemeen 1.1 Begripsbepalingen Artikel 1.1 1.1; 2.136 1.1 1.1 1.1; 2.7.7; 5.3.7 Aantal personen Artikel 1.2 1.1 Gelijkwaardigheidsbepaling Artikel 1.3 1.5; 2.200-1.4 4 2.207

Nadere informatie

Presentatie Workshop. Borging en registratie van kwaliteit - Welke instrumenten hebben we nodig? Rotterdam, 3 juli 2014. W.

Presentatie Workshop. Borging en registratie van kwaliteit - Welke instrumenten hebben we nodig? Rotterdam, 3 juli 2014. W. Presentatie Workshop Borging en registratie van kwaliteit - Welke instrumenten hebben we nodig? Rotterdam, 3 juli 2014 W. van Ophem KvINL is een onafhankelijke en deskundige organisatie op het gebied van

Nadere informatie

BEM1403270. Omschrijving : Toetsing bebouwing t.b.v. het houden van een Agrarische Kinderopvang aan De Zeeweg 4 te Nieuw-Vossemeer (Gem. Steenbergen).

BEM1403270. Omschrijving : Toetsing bebouwing t.b.v. het houden van een Agrarische Kinderopvang aan De Zeeweg 4 te Nieuw-Vossemeer (Gem. Steenbergen). BEM1403270 gemeente Steenbergen Stoofweg 3 4681 RK Nieuw-Vossemeer Telefoon 0167 56 05 09 Telefax 0167 56 09 10 e-mail info@kraakbv.nl Projectnummer : 14056 Onderdeel : Eisen brandveiligheid, daglicht,

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn

Beoordelingsrichtlijn 01-02-2012 voor het Kiwa productcertificaat voor Doucheslangen voor sanitaire kranen Voorwoord Kiwa Deze is opgesteld door het College van Deskundigen CWK van Kiwa, waarin belanghebbende partijen op het

Nadere informatie

Project: Verbouw van tot een kinderdagverblijf Kinderdagverblijf Dolfijn te Voorthuizen Adviesrapport brandpreventie

Project: Verbouw van tot een kinderdagverblijf Kinderdagverblijf Dolfijn te Voorthuizen Adviesrapport brandpreventie Project: Verbouw van tot een kinderdagverblijf Kinderdagverblijf Dolfijn te Voorthuizen Adviesrapport brandpreventie Project 20130202: Verbouw tot een kinderdagverblijf Kinderdagverblijf Dolfijn te Voorthuizen

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO PROCESCERTIFICAAT voor het uitvoeren van luchtdichtheidsmetingen en thermografische opnamen

Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO PROCESCERTIFICAAT voor het uitvoeren van luchtdichtheidsmetingen en thermografische opnamen BRL 5027 CONCEPT d.d. 2014-09-02 Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO PROCESCERTIFICAAT voor het uitvoeren van luchtdichtheidsmetingen en thermografische opnamen Techniekgebied PBU Vastgesteld door het

Nadere informatie

KBI Wijzigingsblad d.d. 2008-03-07 bij BRL 9500-01

KBI Wijzigingsblad d.d. 2008-03-07 bij BRL 9500-01 KBI Wijzigingsblad d.d. 2008-03-07 bij BRL 9500-01 ENERGIEPRESTATIEADVISERING, BIJZONDER DEEL ENERGIEPRESTATIECERTIFICAAT, BESTAANDE WONINGEN Vastgesteld door het CCvD van de Stichting Kwaliteitsborging

Nadere informatie

Roozen - van Hoppe Bouw en Ontwikkeling bv T.a.v. de heer Jeroen Pel Postbus 165 5080 AD HILVARENBEEK

Roozen - van Hoppe Bouw en Ontwikkeling bv T.a.v. de heer Jeroen Pel Postbus 165 5080 AD HILVARENBEEK Roozen - van Hoppe Bouw en Ontwikkeling bv T.a.v. de heer Jeroen Pel Postbus 165 5080 AD HILVARENBEEK datum: 13 augustus 2015 ons kenmerk: 5777S02 inzake: Abdij Koningsoord te Berkel Enschot Geachte heer

Nadere informatie

KOMO INSTAL. Van Haren Installaties B.V. Besluit bodemkwaliteit

KOMO INSTAL. Van Haren Installaties B.V. Besluit bodemkwaliteit KOMO INSTAL Procescertificaat voor het ontwerpen, installeren en beheren van bodem energiesystemen van individuele woningen, woongebouwen en/of utiliteitsgebouwen Nummer K88238/01 Vervangt - Uitgegeven

Nadere informatie

T O E T S I N G S R A P P O R T

T O E T S I N G S R A P P O R T T O E T S I N G S R A P P O R T BOUWBESLUIT 2012: LUCHTVERVERSING project: status: werknummer: Geluidstudio Warnier Posta Amsterdam Definitief 2016-032 rapportnummer: datum: auteur: 2016032_LUCHTVERVERSING

Nadere informatie