GADGET VERZEKERING - VERZEKERINGSPOLIS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GADGET VERZEKERING - VERZEKERINGSPOLIS"

Transcriptie

1 GADGET VERZEKERING - VERZEKERINGSPOLIS ALGEMENE VOORWAARDEN DE VERZEKERAAR Smart2Cover wordt mede mogelijk gemaakt door Web Insurance Solutions Europe B.V. De Verzekeraar is 100% AF Beazley & Others bij Lloyd s of London; 18% Syndicaat % Syndicaat 2623 (hierna te noemen: "wij/ons/onze"). De beheerder (Managing Agent) van Lloyd's voor Lloyd's Syndicaat 2623/623 is: Beazley Furlonge Limited, ingeschreven in het Register van Lloyd's Managing Agents, gevestigd te: Plantation Place South, 60 Great Tower Street, Londen, EC3R 5AD, Verenigd Koninkrijk. Ingeschreven in Engeland onder nummer: Claims administrateur is AftersalesNL, onderdeel van Aftersales Group: Kantoor adres: Achter de Tolbrug 151, 5211 SM s- Hertogenbosch Telefoon: Smart2Cover B.V. is gemachtigd door en staat onder toezicht van de AFM, onder nummer Kijk op de website van de AFM voor een overzicht van alle onder haar toezicht staande kantoren: Beazley Furlonge Ltd. is geautoriseerd door de Prudential Regulation Authority en wordt gereguleerd door de Financial Conduct Authority en de Prudential Regulation Authority (Referentie Nummer ). DEKKINGSBEWIJS Deze polis in combinatie met jouw certificaat vormt het bewijs dat jij een verzekering hebt afgesloten met ons. Tegen betaling van de premie die jij betaalt (frequentie per maand, kwartaal of jaar bepaal jijzelf) verklaren wij jou te zullen verzekeren in overeenstemming met de voorwaarden zoals die zijn opgenomen en onderschreven in deze documenten. Wij (de Verzekeraar) zijn een Bindend Machtigings- contract aangegaan onder nummer B0879C met Web Insurance Solutions Europe B.V. op grond waarvan wij Web Insurance Solutions Europe B.V., ten behoeve van Smart2Cover B.V., machtigen deze documenten namens ons te ondertekenen en af te geven. Ondertekend door: J.R.M. van der Velde Directeur Web Insurance Solutions Europe B.V. INLEIDING Deze verzekering biedt jou onderstaande dekking voor jouw apparaat:! Schade door ongeval en diefstal Er geldt een Wereldwijde dekking voor een periode van 12 maanden. Het apparaat dient volledig operationeel én onbeschadigd te zijn ten tijde van het afsluiten van deze verzekering of registratie van jouwhet apparaat. Je moet daarnaast een aankoopbewijs van het apparaat kunnen overleggen om een claim in te dienen. Jouw dekking staat vermeld in jouw certificaat. Bewaar jouw certificaat samen met deze polis op een veilige plaats. Deze polis heeft een looptijd van 12 maanden gerekend vanaf de ingangsdatum op jouw certificaat. Om er zeker van te zijn dat de dekking blijft behouden op jouw polis zal Smart2Cover jouw polis automatisch verlengen na 12 maanden, tenzij jij anders aangeeft. Je zal daarom uiterlijk 30 dagen vóór de datum van automatische verlenging van jouw polis bericht van ons ontvangen en, in geval van wijziging van de premie en/of Algemene Voorwaarden, hiervan op de hoogte gesteld worden.

2 INGANG VAN DE DEKKING De dekking met terugwerkende kracht gaat in onmiddellijk na betaling van de Smart2Cover pas bij de kassa in de winkel en heeft een maximale duur van 30 dagen. In geval er aanvankelijk een pa s met verzekeringstegoed in de winkel is gekocht gaat de dekking in met terugwerkende kracht vanaf het moment van aankoop van de Smart2Cover pas. Tijdens deze periode (van non- registratie) zijn claims met betrekking tot diefstal, beroving en /of zakkenrollerij niet gedekt op jouw Smart2Cover pas. Deze uitsluiting vervalt echter direct na de volledige en afgeronde registratie van jouw Smart2Cover pas op onze website DEFINITIES De hierna gedefinieerde woorden en zinsneden hebben overal in deze Algemene Voorwaarden, waar ze vetgedrukt voorkomen, dezelfde betekenis. Administrateur AftersalesNL, onderdeel van Aftersales Group. Eigen risico Dit is het bedrag van jouw eigen bijdrage voor elke claim die jij indient. De hoogte van het eigen risico staat vermeld op jouw certificaat. Apparaat Het artikel dat / de artikelen die op grond van deze polis is/zijn verzekerd, dat door jou is gekocht en dat op het desbetreffende aankoopbewijs is vermeld en dat op het moment van afsluiten van deze verzekering niet ouder is dan 6 maanden. Uitsluitend de volgende artikelen vallen onder de dekking: Mobiele telefoon / Smartphone Tablet Laptop Naaste familie Jouw moeder, vader, zoon, dochter, echtgeno(o)t(e) of huisgeno(o)t(e) die duurzaam met jou samenwoont. Certificaat Het document dat na afsluiten van deze verzekering wordt afgegeven. Hierin zijn de gegevens van jouw verzekering vermeld, waaronder de verzekeringsduur, de door jou gekozen dekking, de beperking van onze aansprakelijkheid, de hoogte van het eigen risico en het aantal verzekerde apparaten. Verzekeringsduur De door jou afgesloten verzekering is een polis voor één jaar, maar de premie kan maandelijks, per kwartaal of jaarlijks worden voldaan in overeenstemming met hetgeen is bevestigd op jouw certificaat. Voor polissen waarbij de premie maandelijks wordt betaald geldt dat de polis uitsluitend geldig is als de maandelijkse premie is voldaan. Certificaat Het document dat na afsluiten van deze verzekering wordt afgegeven. Hierin zijn de gegevens van jouw verzekering vermeld, waaronder de verzekeringsduur, de door jou gekozen dekking, de beperking van onze aansprakelijkheid, de hoogte van het eigen risico en het aantal verzekerde apparaten. Aankoopbewijs De originele aankoopbon die is verstrekt bij het verkooppunt (niet van internetveilingen) waarin de gegevens zijn vermeld van het gekochte apparaat, of soortgelijke documenten waaruit blijkt dat jij eigenaar bent van het apparaat. Voorzorgsmaatregelen Alle praktische maatregelen die een persoon normaal gesproken neemt om schade aan of diefstal van jouw apparaat te voorkomen. Terrorisme Elke handeling door een persoon of organisatie die gepaard gaat met of die de oorzaak is van of waarbij wordt gedreigd met schade, of waarbij (enig deel van) het publiek angst wordt aangejaagd en waarbij het waarschijnlijke doel van politieke, religieuze, (intellectueel dan wel rationeel) ideologische of soortgelijke aard is. Onbeheerd Niet te allen tijde binnen jouw gezichtsveld en buiten jouw handbereik. Inbraak met geweld Betreding die gepaard gaat met zichtbare schade aan de constructie van het gebouw, de kamer of het voertuig op het punt van betreding. Wij, ons, onze De Verzekeraar, Beazley, Syndicaten 2623 / 623.

3 Jij, je, jouw De eigenaar van het apparaat zoals vermeld op het certificaat, die ten minste 16 jaar oud dient te zijn en een Nederlands ingezetene is. GEOGRAFISCH BEREIK Wereldwijd WAT WIJ DEKKEN De dekkingsrubrieken zijn als volgt: Schade door ongeval (Incl. Waterschade) Wij vergoeden de kosten van reparatie of vervanging indien jouw apparaat beschadigd raakt als gevolg van een ongeval. Indien alleen bepaalde onderdelen van jouw apparaat schade hebben opgelopen vergoeden wij alleen de reparatie of vervanging van de desbetreffende onderdelen. Diefstal In geval van diefstal van jouw apparaat verstrekken wij een vervangend exemplaar. Indien alleen bepaalde onderdelen van jouw apparaat zijn gestolen vervangen wij alleen de desbetreffende onderdelen. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID Maximale uitkering Onze aansprakelijkheid in verband met één bepaalde claim is beperkt tot vergoeding van de kosten van vervanging van jouw apparaat en gaat nimmer het totaalbedrag aan geclaimde kosten per apparaat te boven dat hieronder is aangegeven en op jouw certificaat is bevestigd. Mobiele Telefoon / Smartphone 1000,- Tablet 750,- Laptop 2.000,- Vervanging a. Jouw verzekering biedt dekking voor één vervangingsclaim per dekkingsjaar. b. Indien de administrateur na een geldige claim vaststelt dat jouw apparaat moet worden vervangen en deze niet kan worden vervangen door een identiek of volledig opgeknapt exemplaar van dezelfde leeftijd en in dezelfde staat, zal hij het vervangen door een apparaat met een vergelijkbare specificatie of van gelijke waarde, rekening houdend met de leeftijd en staat van het oorspronkelijke apparaat. c. Als je een vervangingsclaim indient, dan dien je de nog uitstaande maandelijkse premies (naast jouw eigen risico) eerst te voldoen voor wij jouw claim in behandeling nemen. EIGEN RISICO Voor elke claim geldt een eigen risico (het bedrag van jouw eigen bijdrage voor de claim). Mobiele Telefoon/Smartphone & Tablet: Indien jij een claim indient geldt een eigen risico van 50 per claim wegens schade door een ongeval binnen Nederland en 75 in geval van diefstal binnen Nederland. Indien jouw claim wordt ingediend naar aanleiding van schade door een ongeval of diefstal elders ter wereld geldt een eigen risico van 75 per claim. Laptop: Indien jij een claim indient geldt een eigen risico van 75 per claim wegens schade door een ongeval binnen Nederland en 100 in geval van diefstal binnen Nederland. Het eigen risico is 50 voor elke claim met betrekking tot schade door een ongeval binnen Nederland en 75 voor elke claim met betrekking tot diefstal binnen Nederland. Indien jouw claim wordt ingediend naar aanleiding van schade door een ongeval of diefstal elders ter wereld geldt een eigen risico van 75 per claim. De hoogte van het eigen risico wordt bevestigd op jouw certificaat. WAT WIJ NIET DEKKEN Jouw apparaat is niet gedekt voor: 1. het bedrag van het eigen risico dat voor elke claim geldt; 2. diefstal, tenzij jij een nummer van een aangifte strafbaar feit overlegt. Een nummer van een aangifte van verlies van goederen wordt niet geaccepteerd ter ondersteuning van een claim wegens diefstal; 3. claims die betrekking hebben op diefstal, tenzij binnen 24 uur na ontdekking van het incident aangifte is gedaan bij de desbetreffende lokale politie en de netwerk provider (indien van toepassing); 4. diefstal van een apparaat uit een onbewoond pand, tenzij er sporen zijn van inbraak met geweld in of aan het pand;

4 5. diefstal van een apparaat dat onbeheerd is achtergelaten in een openbare ruimte of een ruimte waartoe het publiek normaal toegang heeft; 6. diefstal van een apparaat vanuit jouw controle of die van jouw naaste familie, tenzij het apparaat bij jou of rondom jou verborgen gehouden en niet onbeheerd is achtergelaten of tenzij er geweld of dreiging van geweld is gebruikt, of in geval van zakkenrollen; 7. diefstal van of schade door een ongeval aan het apparaat terwijl deze in bruikleen was gegeven aan een ander, niet zijnde iemand uit jouw naaste familie; 8. diefstal van of schade aan extra apparatuur of accessoires (niet zijnde SIM- of PCIMA- kaarten) die zich op het moment van de schade of diefstal in het apparaat bevonden; 9. waterschade indien een apparaat wordt gebruikt tijdens watersporten zoals, maar niet uitsluitend beperkt tot, kitesurfen, windsurfen en zeilen; 10. diefstal uit een onbeheerd gelaten voertuig tenzij het apparaat volledig uit het zicht is opgeborgen in het handschoenenkastje of kofferbak van een volledig afgesloten en beveiligd voertuig en inbraak met geweld is gebruikt. Een nota van de reparateur van een dergelijke schade aan het voertuig dient te worden ingediend ter afhandeling van een dergelijke claim; 11. diefstal van of schade aan het apparaat dat is achtergelaten op het dak, motorkap of enig ander uitwendig deel van een voertuig; 12. claims waarbij het IMEI- /serienummer van jouw apparaat niet kan worden achterhaald; 13. verlies van of schade aan informatie of gegevens of software die aanwezig of opgeslagen was op het apparaat, al dan niet als gevolg van een door deze verzekering uitbetaalde claim; 14. claims als gevolg van het niet correct herkennen en verwerken van kalenderdata of tijden door elektrische of computerapparatuur, software, microcontrollers, microchips, accessoires of randapparatuur; 15. reparatie- en andere kosten in verband met: normale servicebeurten, inspectie, onderhoud of reiniging; verlies als gevolg van een fabricagefout of terugroeping van het apparaat; vervanging of aanpassing aan armaturen, bedieningsschakelaars of - knoppen, batterijen of antennes; reparaties die zijn uitgevoerd door niet door ons goedgekeurde personen; slijtage of geleidelijke afname van het functioneren; claims als gevolg van misbruik, onjuist gebruik of nalatigheid; een apparaat waarbij op enigerlei wijze met het serienummer is geknoeid; 16. enigerlei schade, tenzij het beschadigde apparaat ter reparatie wordt aangeboden; 17. enige vorm van heraansluitingskosten of abonnementskosten; 18. de kosten van vervanging van gepersonaliseerde beltonen of afbeeldingen, gedownload materiaal of software; 19. onkosten die zijn gemaakt als gevolg van het niet kunnen gebruiken van het apparaat, of enig verlies anders dan de kosten van reparatie of vervanging van het apparaat. Belangrijk om te weten: Indien je een artikel zonder SIM- of PCIMA- kaartmogelijkheid verzekert, zijn de uitsluitingen met betrekking tot SIM- of PCIMA- kaarten niet van toepassing. ALGEMENE UITSLUITINGEN Deze verzekering biedt geen dekking voor het volgende: 1. aansprakelijkheid van enigerlei aard als gevolg van de eigendom of het gebruik van het apparaat, daaronder begrepen ziekte of letsel als gevolg daarvan; 2. andere kosten als gevolg van de gebeurtenis die aanleiding heeft gegeven tot jouw claim, behoudens voor zover specifiek vermeld in deze polis; 3. elke claim van diefstal of schade of aansprakelijkheid die direct of indirect wordt veroorzaakt of optreedt door of als gevolg van terrorisme of oorlog, invasie, handelingen van buitenlandse vijanden, vijandigheden (al dan niet in een verklaarde oorlogssituatie), burgeroorlog, rebellie, revolutie, opstand, militaire of wederrechtelijk toegeëigende macht, of confiscatie of nationalisatie of vordering of vernietiging van of schade aan eigendommen door of op grond van een bevel van een overheid of een openbare of lokale autoriteit; 4. elke claim voortvloeiend uit nucleair risico, d.w.z. schade of vernietiging veroorzaakt door, bijgedragen aan of als gevolg van: a ioniserende straling of radioactieve besmetting door een nucleaire brandstof of nucleair afval van de verbranding van nucleaire brandstoffen; of

5 b de radioactieve, giftige, explosieve of anderszins gevaarlijke eigenschappen van een explosieve nucleaire installatie of enig onderdeel daarvan; 5. supersonische knal, d.w.z. schade of vernietiging die direct wordt veroorzaakt door drukgolven die ontstaan doordat vliegtuigen of andere vliegende objecten zich voortbewegen met (super)sonische snelheden. VOORZORGSMAATREGELEN Jij en jouw naaste familie dienen te allen tijde alle voorzorgsmaatregelen te nemen. VOORWAARDEN EN BEPERKINGEN 1. Zowel jij als wij kunnen kiezen welk recht van toepassing is op deze overeenkomst. Tenzij jij en wij anders overeenkomen, is het recht dat van toepassing is op deze overeenkomst het recht dat geldt in het land in Europa waar je duurzaam verblijft. 2. Het apparaat mag niet ouder zijn dan 6 maanden en dient op het moment dat deze verzekering ingaat vergezeld te gaan van een geldig aankoopbewijs (niet van internetveilingen). 3. Jij dient alle aankoopbonnen, documenten of aankoopbewijzen te overleggen die de administrateur in redelijkheid verlangt. 4. Jij kan de verzekering niet overdragen aan een andere persoon of op een ander apparaat. 5. Onder de dekking vallen niet die kosten of betalingen die op een derde kunnen worden verhaald op grond van het bepaalde in andere overeenkomsten, garanties of verzekeringen, en in geval van een claim dien je de administrateur op de hoogte te stellen van jouw eventuele andere verzekeringspolissen voor jouw apparaat. CLAIMPROCEDURE Volg onderstaande procedures om jouw claim zo snel mogelijk te laten goedkeuren. Het niet volgen van deze procedures kan leiden tot ongeldigheid van jouw claim. Voor alle claims (incl. diefstal) moet je: zo snel mogelijk contact opnemen met de administrateur op telefoonnummer doch uiterlijk binnen 24 uur na ontdekking van het incident (of in het geval van een incident dat plaatsvindt buiten Nederland, binnen 24 uur na terugkomst in Nederland); bij diefstal of verlies van enig apparaat, binnen 12 uur na ontdekking hiervan melding doen bij jouw Netwerk Provider; bij diefstal of verlies van enig apparaat binnen 24 uur na ontdekking aangifte doen bij de politie om een nummer aangifte strafbaar feit te verkrijgen. Aan ons gegevens verstrekken over de claim en over eventuele andere overeenkomsten, garanties of verzekeringen die betrekking kunnen hebben op de claim, daaronder begrepen doch niet beperkt tot een inboedelverzekering. Voor zover dat van toepassing is, kan een evenredig deel van de claim rechtstreeks worden verhaald op de desbetreffende verzekeraar(s). Indien wij jouw gadget vervangen, wordt het beschadigde of gestolen artikel ons eigendom. Je dient jouw apparaat voor onderzoek van jouw claim toe te sturen wanneer jij daartoe wordt verzocht. Deze dient in dezelfde staat te verkeren zoals de administrateur die van jou, bij melding van jouw claim, heeft doorgekregen. Wanneer dat niet het geval blijkt te zijn, kan jouw claim als ongeldig worden beoordeeld. Indien het desbetreffende apparaat wordt geretourneerd of gevonden, dien jij ons hiervan op de hoogte te stellen en ons het artikel in kwestie op ons verzoek toe te sturen. Ter verbetering van onze service kunnen wij telefoongesprekken opnemen of met telefoongesprekken meeluisteren. Let op: Wij zullen de door jou ingediende claim verwerken volgens de bepalingen uit de Algemene Voorwaarden van deze verzekering en op basis van de eerste, aan ons kenbaar gemaakte, oorzaak van de claim. Indien jouw claim niet wordt gehonoreerd en je vervolgens op basis van een andere oorzaak dezelfde schade claimt, beschouwen wij dit als fraude. Bijzonderheden van al zulke gevallen zullen door ons worden doorgegeven aan de juiste instanties. Je krijgt van ons een schadeformulier toegezonden. Vul het schadeformulier VOLLEDIG in en retourneer het aan de administrateur in overeenstemming met diens aanwijzingen en in elk geval binnen 30 dagen na melding van de claim, tezamen met alle verlangde ondersteunende documentatie, zoals (maar niet beperkt tot): het nummer aangifte strafbaar feit/verlies (indien van toepassing);

6 bewijs van inbraak met geweld (indien van toepassing); het aankoopbewijs; De administrateur beoordeelt jouw claim en verleent, mits jouw claim geldig is, toestemming voor reparatie respectievelijk vervanging van het apparaat. FRAUDE Wij hebben een streng beleid als het gaat om fraudepreventie om de premies laag te kunnen houden, zodat onze klanten niet hoeven te betalen voor de oneerlijkheid van anderen. Indien een claim op grond van deze verzekering frauduleus is of bedoeld is om te misleiden, of indien jij of een ander die namens jou optreedt gebruik maakt van misleidende of frauduleuze middelen teneinde een uitkering te verkrijgen op grond van deze verzekering, vervalt het recht op enige uitkering op grond van deze verzekering, wordt de verzekering geannuleerd en hebben wij het recht om alle als gevolg van die frauduleuze of misleidende claim betaalde uitkeringen en gemaakte kosten te verhalen. Tevens kunnen wij een melding doen bij de politie. KLACHTEN Smart2Cover B.V. is staat voor eerlijkheid in de behandeling van haar klanten. Echter kunnen van tijd tot tijd misverstanden of geschillen ontstaan. Voor al jouw vragen of klachten over deze verzekering kan jij je richten tot: Smart2Cover Achter de Tolbrug SM s- Hertogenbosch Per e- mail: Per telefoon: Voor een snelle afhandeling van jouw vraag dien je de gegevens van jouw polis en in het bijzonder het op jouw certificaat vermelde certificaatnummer te vermelden. Indien je niet tevreden bent over de wijze waarop een klacht is afgehandeld, kan je jouw klacht indienen bij: Lloyd s Representative Benelux Beurs World Trade Center Beursplein 37 Postbus DD Rotterdam Telefoon: E- mail: Je kunt jouw zaak ook ter beoordeling voorleggen aan Lloyd's in Londen. Het adres is: Policyholder & Market Assistance One Lime Street Londen EC3M 7HA Telephone: Fax: E- mail: Klachten die niet kunnen worden opgelost door Lloyd's kunnen worden doorverwezen naar een bevoegde rechter van jouw keuze in Nederland. Nadere gegevens worden verstrekt in het desbetreffende stadium van de klachtenprocedure. Deze procedures laten jouw wettelijke rechten onverlet. BEËINDIGING Voor beëindiging van jouw polis kan je contact opnemen met Web Insurance Solutions Europe B.V. en je verzekeringsdocumenten aan hen terugsturen op het volgende adres: Smart2Cover B.V. Achter de Tolbrug SM s- Hertogenbosch E- mail: Bedenktijd Je kunt de verzekering zonder opgaaf van redenen beëindigen binnen 30 dagen na de aanvangsdatum of (indien later) binnen 30 dagen na jouw ontvangst van de verzekeringsdocumenten. Je ontvangt dan het volledige bedrag aan betaalde premies terug, mits je geen claim hebt ingediend of voornemens bent dat te doen. Na de bedenktijd Na de eerste bedenktijd van 30 dagen kun je de verzekering te allen tijde beëindigen. Indien jouw verzekering maandelijks doorlopend is, vindt er geen restitutie plaats, omdat jij dan uitsluitend hebt betaald voor de dekking die jij reeds hebt ontvangen. Indien je de premie jaarlijks betaalt, vindt er, mits je geen claim hebt ingediend, evenredige restitutie plaats van de jaarpremie. Deze restitutie van de jaarpremie wordt berekend op maandelijkse basis. Annulering door ons Wij kunnen de polis annuleren door middel van een schriftelijke opzegging aan jouw bij ons laatst bekende adres, met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen en onder opgave van de reden voor de annulering.

7 Wij zullen er voor zorgen dat jij een evenredig deel van de door jou conform jouw certificaat betaalde premies terug ontvangt, mits jij geen claim hebt ingediend of voornemens bent dat te doen. Als wij jouw certificaat annuleren ben jij ons geen premies meer verschuldigd, maar jij blijft gerechtigd om een geldige claim in te dienen mits jouw claim vóór de annuleringsdatum is ontstaan. Geldige redenen kunnen (zonder limitering) het volgende behelzen: Als wij geen premiebetaling hebben ontvangen. Als dit het geval is zullen wij schriftelijk contact met jou opnemen met het verzoek voor een bepaalde datum te betalen. Als wij op deze datum geen betaling hebben ontvangen, zullen wij jou weer aanschrijven om jou te laten weten dat de betaling niet is ontvangen, en jou een laatste termijn van 30 dagen voor betaling aan te zeggen. Deze brief zal jou tevens laten weten dat indien op deze uiterlijke datum geen betaling is ontvangen jouw polis zal worden geannuleerd. Indien jouw betaling op die datum niet is ontvangen zullen wij jouw polis annuleren met onmiddellijk effect en jou schriftelijk mededelen dat deze annulering heeft plaatsgevonden; In geval jij, ingevolge de voorwaarden van deze polis, verplicht bent met ons samen te werken of ons informatie of documentatie toe te sturen en jij dit nalaat met als gevolg dat wij wezenlijk worden gehinderd bij het verwerken van een claim of bij het verdedigen van onze belangen. In zulk geval kunnen wij een annuleringsbrief sturen en kunnen wij de polis annuleren indien jij nalaat met ons samen te werken of de benodigde informatie of documentatie te verstrekken voor het einde van de opzeggingstermijn van 30 dagen; Als jij op wezenlijke wijze hebt nagelaten jouw zorgplicht met betrekking tot jouw eigendom uit te oefenen, zoals vereist onder de alinea getiteld "Voorzorgsmaatregelen"; Indien wij een redelijk vermoeden van fraude hebben; of In geval van bedreigend of beledigend gedrag of taalgebruik of intimidatie van ons personeel of onze leveranciers. Als de premies maandelijks worden voldaan, is de polis uitsluitend van kracht als de maandelijkse premie is betaald. Jouw polis zal worden geannuleerd als wij jouw maandelijkse premie niet ontvangen. Een schriftelijke mededeling hiervan zal naar jouw bij ons laatste bekende adres worden gestuurd. PREMIES EN CLAIMS - JOUW RECHTEN Bij de afhandeling van door jou aan ons verschuldigde premiebetalingen en bij de afhandeling van claims die jij indient, treden Smart2Cover B.V. en de administrateur op als onze bevoegde agent. Dit houdt in dat als jij een premie betaalt aan Smart2Cover B.V. deze geacht wordt te zijn ontvangen door ons en dat elke geldige claim die je indient bij de administrateur eerst geacht wordt te zijn afgehandeld als jij daadwerkelijk een gerepareerd of vervangend apparaat hebt ontvangen. ONS RECHT TOT WIJZIGING VAN DE DEKKING OF DE PRIJS Je ontvangt ten minste twee maanden van tevoren schriftelijk bericht indien wij besluiten of ons genoodzaakt zien om jouw dekking of de prijs van jouw verzekering te wijzigen om een van volgende redenen: om kleine tekstuele wijzigingen aan te brengen in de polis die niet van invloed zijn op de aard van de geboden dekking en uitkering, zoals wijzigingen om de polis begrijpelijker te maken; in verband met wijzigingen in wet- of regelgeving (daaronder begrepen beslissingen van toezichthouders) of in gedragscodes of brancherichtlijnen die van invloed zijn op ons of op jouw polis; in verband met wijzigingen in belastingen die van toepassing zijn op jouw polis. (daaronder begrepen doch niet beperkt tot assurantiebelasting) COMPENSATIEREGELING Wij vallen onder het Financial Services Compensation Scheme. Je kunt recht hebben op compensatie vanuit deze regeling indien wij niet kunnen voldoen aan onze verplichtingen jegens jou uit hoofde van deze overeenkomst. Voor nadere informatie kan jij je wenden tot het: Financial Services Compensation Scheme 7th Floor Lloyd s Chambers, Portsoken Street Londen E1 8BN, Verenigd Koninkrijk of telefonisch: of kijk op de website: GEGEVENSBESCHERMING Door jou verstrekte informatie wordt uitsluitend gebruikt ten behoeve van de aanbieding aan jou van deze verzekeringsovereenkomst, het beheer van jouw polis en de afhandeling van eventuele door jou ingediende claims. Wij en alle partijen die namens ons optreden zullen alle door jou verstrekte informatie behandelen in

8 overeenstemming met de wetgeving op het gebied van gegevensbescherming zoals die geldt in het land in Europa waar jij woonachtig bent. Om fraude te voorkomen wisselen verzekeraars soms informatie uit. Gegevens over jouw aanvraag en eventuele door jou ingediende claims kunnen met andere verzekeraars uitgewisseld worden. LSW 487 EUROPESE BETEKENINGS- EN FORUMKEUZE CLAUSULE: Lloyd s Representative Benelux Beurs- World Trade Center Beursplein 37 Postbus DD Rotterdam Telefoon: E- mail: LSW 1001 (08/94) - KENNISGEVING INDIVIDUELE AANSPRAKELIJKHEID (VERZEKERING): De participerende verzekeraars zijn, ten aanzien van de verzekeringscontracten waaraan zij deelnemen, ieder individueel en niet hoofdelijk aansprakelijk; de aansprakelijkheid van elk van hen is uitsluitend beperkt tot de omvang van hun individuele participatie. Participerende verzekeraars zijn niet verantwoordelijk voor de participatie van een co- participerende verzekeraar die om welke reden dan ook zijn verbintenissen, geheel of gedeeltelijk, niet nakomt.