DEKKING VOOR GADGET VERZEKERINGSBEWIJS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DEKKING VOOR GADGET VERZEKERINGSBEWIJS"

Transcriptie

1 DEKKING VOOR GADGET VERZEKERINGSBEWIJS VOORWAARDEN Deze verzekering wordt afgesloten door DIGIWISE, een handelsnaam van Web Insurance Solutions Europe B.V. Verzekeraar is Jubilee Insurance, Lloyd's Syndicate 5820 (hierna te noemen: "wij/ons/onze"). Beheerder (Managing Agent) van Lloyd's voor Lloyd's Syndicate 5820 is Jubilee Managing Agency Limited, ingeschreven in het Register van Lloyd's Managing Agents, gevestigd te: 50 Fenchurch Street, London EC3M 3JY, Verenigd Koninkrijk, ingeschreven in Engeland onder nummer: Administrateur is Jubilee Europe B.V., Nachtwachtlaan 20, Gebouw Ringpark, 1058 EA Amsterdam, telefoonnummer: Jubilee Europe B.V. is gemachtigd door en staat onder toezicht van de AFM, onder nummer Web Insurance Solutions Europe B.V. is gemachtigd door en staat onder toezicht van de AFM, onder nummer Kijk op de website van de AFM voor een overzicht van alle onder haar toezicht staande kantoren: DEKKINGSBEWIJS Dit Bewijs in combinatie met uw polisblad vormt het bewijs dat u een verzekering hebt afgesloten met ons. Tegen betaling van de premie verklaren wij u te zullen verzekeren in overeenstemming met de voorwaarden zoals die zijn opgenomen en onderschreven in deze documenten. Wij (Verzekeraar) zijn een Bindend Machtigingscontract aangegaan onder nummer EW144 met Web Insurance Solutions Europe B.V. op grond waarvan wij Web Insurance Solutions Europe B.V. machtigen deze documenten namens ons te ondertekenen en af te geven. Ondertekend door J.R.M. van der Velde Directeur Web Insurance Solutions Europe B.V. INLEIDING Afhankelijk van de door u gekozen dekking en de door u betaalde premie biedt DIGIWISE de volgende dekking voor uw gadget: Schade door ongeval en diefstal Schade door ongeval, diefstal en verlies Schade door ongeval, diefstal, verlies en technische storing De dekking geldt binnen Nederland en wordt gedurende een periode van maximaal 90 dagen binnen een periode van twaalf maanden uitgebreid naar wereldwijde dekking. Bij het afsluiten van deze verzekering hebt u de door u gewenste dekking gekozen. Uw dekking staat vermeld in uw polisblad. Bewaar uw polisblad samen met dit Bewijs op een veilige plaats. Deze polis heeft een maximale looptijd van 12 maanden gerekend van de ingangsdatum op uw polisblad. U kunt na deze periode besluiten om uw polis opnieuw af te sluiten tegen de door u gewenste dekking. Als u op welke wijze dan ook problemen ondervindt met communiceren, laat u dit dan weten aan de administrateur en zij zullen u graag behulpzaam zijn.

2 DEFINITIES De hierna gedefinieerde woorden en zinsneden hebben overal in dit bewijs waar ze vetgedrukt voorkomen dezelfde betekenis. Administrateur Jubilee Europe B.V. Eigen risico Dit is het bedrag van uw eigen bijdrage voor elke claim die u indient. De hoogte van uw eigen risico staat vermeld op uw polisblad. Gadget Het artikel dat op grond van dit Bewijs is verzekerd, dat door u is gekocht en dat op het desbetreffende aankoopbewijs is vermeld en dat op het moment van afsluiten van deze verzekering niet ouder is dan 36 maanden of, in het geval van laptops, niet ouder is dan 12 maanden. Uitsluitend de volgende artikelen vallen onder de dekking: Tablets Mobiele telefoons Smartphones Laptops Naaste familie Uw moeder, vader, zoon, dochter, echtgeno(o)t(e) of huisgeno(o)t(e) die duurzaam met u samenwoont en ouder is dan 16 jaar. Polisblad Het document dat na afsluiten van deze verzekering wordt afgegeven. Hierin zijn de gegevens van uw gadgetverzekering vermeld, zoals de verzekeringsduur, de door u gekozen dekking, de beperking van onze aansprakelijkheid, de hoogte van het eigen risico en het aantal verzekerde gadgets. Verzekeringsduur De door u afgesloten verzekering is een polis voor één jaar, maar de premie kan maandelijks of jaarlijks worden voldaan in overeenstemming met hetgeen is bevestigd op uw polisblad. Voor polissen waarbij de premie maandelijks wordt betaald geldt dat de polis uitsluitend geldig is als de maandelijkse premie is voldaan. De verzekering wordt onmiddellijk beëindigd indien DIGIWISE uw maandelijkse premie voor zover van toepassing niet heeft ontvangen. Aankoopbewijs De originele aankoopbon die is verstrekt bij het verkooppunt (niet van internetveilingen) waarin de gegevens zijn vermeld van de gekochte gadget, of soortgelijke documenten waaruit blijkt dat u eigenaar bent van de gadget. Voorzorgsmaatregelen Alle praktische maatregelen die een persoon normaal gesproken neemt om schade aan of verlies door ongeval of diefstal van uw gadget te voorkomen. Terrorisme Elke handeling door een persoon of organisatie die gepaard gaat met of die de oorzaak is van of waarbij wordt gedreigd met schade, of waarbij (enig deel van) het publiek angst wordt aangejaagd en waarbij het waarschijnlijke doel van politieke, religieuze, (intellectueel dan wel rationeel) ideologische of soortgelijke aard is. Onbeheerd Niet te allen tijde binnen uw gezichtsveld en buiten uw handbereik. Inbraak met geweld Betreding die gepaard gaat met zichtbare schade aan de constructie van het gebouw, de kamer of het voertuig op het punt van betreding. Wij, ons, onze De Verzekeraar, Jubilee Lloyd's Syndicate U, uw De eigenaar van de gadget zoals vermeld op het polisblad die ten minste 16 jaar oud dient te zijn. GEOGRAFISCHE BEPERKING De dekking geldt als uw gadget zich in Nederland bevindt en gedurende 90 dagen per jaar wereldwijd. Wat wij dekken De dekkingsrubrieken zijn als volgt: A. Schade door ongeval (Incl. Waterschade) Wij vergoeden de kosten van reparatie of vervanging indien uw gadget beschadigd raakt als gevolg van een ongeval. Indien alleen bepaalde onderdelen van uw gadget schade hebben opgelopen vergoeden wij alleen de desbetreffende onderdelen.

3 B. Diefstal In geval van diefstal van uw gadget verstrekken wij een vervangend exemplaar. Indien alleen bepaalde onderdelen van uw gadget zijn gestolen vervangen wij alleen de desbetreffende onderdelen. C. Storing (indien gedekt) Een technische storing die zich voordoet na afloop van de garantieperiode van de fabrikant. C. Verlies (indien gedekt) Dit betekend dat u uw gadget per ongeluk heeft achtergelaten op een locatie en het gebruik van uw gadget u permanent is ontnomen. Deze dekking geldt alleen indien u daar bij uw aanvraag voor hebt gekozen en de desbetreffende aanvullende premie is voldaan. In geval van verlies van uw gadget zorgen wij voor een vervangend exemplaar. Indien alleen bepaalde onderdelen van uw gadget verloren zijn gegaan vervangen wij alleen de desbetreffende onderdelen. De voor u geldende dekkingsrubrieken zijn vermeld op uw polisblad. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID Maximale uitkering Onze aansprakelijkheid in verband met één bepaalde claim is beperkt tot vergoeding van de kosten van vervanging van uw gadget en gaat nimmer het totaalbedrag aan geclaimde kosten per gadget te boven dat hieronder is aangegeven en op uw polisblad is bevestigd. Tablet/iPad 1.000,- Laptop 2.000,- Mobiele telefoon/smartphone 1.000,- Vervanging a. Uw verzekering biedt dekking voor één vervangingsclaim per dekkingsjaar. b. Indien de administrateur na een geldige claim vaststelt dat uw gadget moet worden vervangen en deze niet kan worden vervangen door een identiek of volledig opgeknapt exemplaar van dezelfde leeftijd en in dezelfde staat, zal hij het vervangen door een gadget met een vergelijkbare specificatie of van gelijke waarde, rekening houdend met de leeftijd en staat van de oorspronkelijke gadget. c. Als u heeft gekozen voor maandelijkse betaling en u dient een vervangingsclaim in, dan dient u de nog uitstaande maandelijkse premies (naast uw eigen risico) eerst te voldoen voor wij uw claim in behandeling nemen. EIGEN RISICO Voor elke claim geldt een eigen risico (het bedrag van uw eigen bijdrage voor de claim). Indien u een claim indient voor een Laptop bedraagt het eigen risico 75 per claim indien de claim binnen Nederland wordt ingediend, en 100 indien de claim elders ter wereld wordt ingediend. Indien u een claim indient voor een Tablet, Mobiele telefoon of Smartphone geldt een eigen risico van 40 per claim wegens diefstal of schade binnen Nederland en 50 per claim wegens verlies. Indien uw claim wegens diefstal of verlies van of schade aan uw Tablet, Mobiele telefoon of Smartphone elders ter wereld wordt ingediend geldt een eigen risico van 75 per claim. De hoogte van het eigen risico wordt bevestigd op uw polisblad. WAT WIJ NIET DEKKEN Uw gadget niet is gedekt voor: 1. het bedrag van het eigen risico dat voor elke claim geldt; 2 diefstal of verlies, tenzij u een nummer van een aangifte strafbaar feit overlegt. Een nummer van een aangifte verlies van goederen wordt niet geaccepteerd ter ondersteuning van een claim wegens diefstal; 3. claims die betrekking hebben op diefstal of verlies, tenzij binnen 24 uur na ontdekking van het incident aangifte is gedaan bij de desbetreffende lokale politie en het netwerk (indien van toepassing); 4. diefstal van de gadget uit een onbewoond pand, tenzij er sporen zijn van inbraak met geweld in het pand; 5. diefstal van de gadget die onbeheerd is achtergelaten in een openbare ruimte of een ruimte waartoe het publiek normaal toegang heeft; 6. diefstal van de gadget vanaf de persoon, tenzij daarbij geweld of dreiging van geweld is gebruikt, of in geval van zakkenrollen; 7. diefstal of verlies van of schade door ongeval aan de gadget terwijl deze in bruikleen was gegeven aan een ander, niet zijnde iemand uit uw naaste familie;

4 8. verlies of diefstal van of schade aan extra apparatuur of accessoires ander dan SIM- of PCIMA-kaarten die zich op het moment van de schade of diefstal in de gadget bevonden; 9. claims waarbij het IMEI-/serienummer van uw gadget niet kan worden achterhaald; 10. verlies van of schade aan informatie of gegevens of software die aanwezig of opgeslagen was in de gadget, al dan niet als gevolg van een door deze verzekering uitbetaalde claim; 11. claims als gevolg van het niet correct herkennen en verwerken van kalenderdata of tijden door elektrische of computerapparatuur, software, microcontrollers, microchips, accessoires of randapparatuur; 12. reparatie- en andere kosten in verband met: normale servicebeurten, inspectie, onderhoud of reiniging; verlies als gevolg van een fabricagefout of terugroeping van de gadget; vervanging of aanpassing aan armaturen, bedieningsschakelaars of -knoppen, batterijen of antennes; reparaties die zijn uitgevoerd door niet door ons goedgekeurde personen; slijtage of geleidelijke afname van de prestaties; claims als gevolg van misbruik, onjuist gebruik of nalatigheid; een gadget waarbij op enigerlei wijze met het serienummer is geknoeid; 13. enigerlei schade, tenzij de beschadigde gadget ter reparatie wordt aangeboden; 14. het BTW-element van een claim indien u BTWplichtig bent; 15. enige vorm van heraansluitingskosten of abonnementsvergoedingen; 16. de kosten van vervanging van gepersonaliseerde beltonen of afbeeldingen, gedownloade materialen of software; 17. onkosten die zijn gemaakt als gevolg van het niet kunnen gebruiken van de gadget, of enig verlies anders dan de kosten van reparatie of vervanging van de gadget. Belangrijk om te weten: 1. Waar in bovenstaande uitsluitingen wordt gesproken van Verlies geldt dit uitsluitend indien u deze dekking hebt gekozen en de bijbehorende premie hebt voldaan. Indien u niet hebt gekozen voor dekking voor Verlies, dan is elk geval van verlies door ongeval uitgesloten van dekking en kunnen verwijzingen in bovenstaande uitsluitingen naar Verlies derhalve worden genegeerd. De overige uitsluitingen blijven echter van kracht. Op uw polisblad staat vermeld of Verlies al dan niet onder de dekking valt. 2. Indien u een artikel zonder SIM- of PCIMA-kaartmogelijkheid verzekert, zijn de uitsluitingen met betrekking tot SIM- of PCIMA-kaarten niet van toepassing. ALGEMENE UITSLUITINGEN Deze verzekering biedt geen dekking voor het volgende: 1. aansprakelijkheid van enigerlei aard als gevolg van de eigendom of het gebruik van de gadget, daaronder begrepen ziekte of letsel als gevolg daarvan; 2. andere kosten als gevolg van de gebeurtenis die aanleiding heeft gegeven tot uw claim, behoudens voor zover specifiek vermeld in dit Bewijs; 3. elke claim van verlies of schade of aansprakelijkheid die direct of indirect wordt veroorzaakt of optreedt door of als gevolg van terrorisme of oorlog, invasie, handelingen van buitenlandse vijanden, vijandigheden (al dan niet in een verklaarde oorlogssituatie), burgeroorlog, rebellie, revolutie, opstand, militaire of wederrechtelijk toegeëigende macht, of confiscatie of nationalisatie of vordering of vernietiging van of schade aan eigendommen door of op grond van een bevel van een overheid of een openbare of lokale autoriteit; 4. elke claim voortvloeiend ui nucleair risico, d.w.z. schade of vernietiging veroorzaakt door, bijgedragen aan of als gevolg van: a ioniserende straling of radioactieve besmetting door een nucleaire brandstof of nucleair afval van de verbranding van nucleaire brandstoffen; of b de radioactieve, giftige, explosieve of anderszins gevaarlijke eigenschappen van een explosieve nucleaire installatie of enig onderdeel daarvan; 5. supersonische knal, d.w.z. schade of vernietiging die direct wordt veroorzaakt door drukgolven die ontstaan doordat vliegtuigen of andere vliegende objecten zich voortbewegen met (super)sonische snelheden. VOORZORGSMAATREGELEN U en uw naaste familie dienen te allen tijde alle voorzorgsmaatregelen te nemen.

5 VOORWAARDEN EN BEPERKINGEN 1. Zowel u als Verzekeraar kunnen kiezen welk recht van toepassing is op deze overeenkomst. Tenzij u en Verzekeraar anders overeenkomen, is het recht dat van toepassing is op deze overeenkomst het recht dat geldt in het land in Europa waar u duurzaam verblijft. 2. De gadget mag niet ouder zijn dan 36 maanden en dient op het moment dat deze verzekering ingaat vergezeld te gaan van een geldig aankoopbewijs (niet van internetveilingen). Laptops mogen niet ouder zijn dan 12 maanden en u dient op het moment dat deze verzekering ingaat over een geldig aankoopbewijs (niet van internetveilingen) te beschikken. 3. U dient alle aankoopbonnen, documenten of aankoopbewijzen over te leggen die de administrateur in redelijkheid verlangt. 4. Zonder onze schriftelijke toestemming kunt u de verzekering niet overdragen aan een andere persoon of op een andere gadget. 5. Onder de dekking vallen niet die kosten of betalingen die op een derde kunnen worden verhaald op grond van het bepaalde in andere overeenkomsten, garanties of verzekeringen, en in geval van een claim dient u de administrateur op de hoogte te stellen van uw eventuele andere verzekeringspolissen voor uw gadget. CLAIMPROCEDURE Volg onderstaande procedures om uw claims zo snel mogelijk te laten goedkeuren. Het niet volgen van deze procedures kan leiden tot ongeldigheid van uw claim. Diefstal of verlies (indien gedekt): U dient binnen 24 uur na ontdekking van het incident aangifte te doen bij de plaatselijke politie en een nummer aangifte strafbaar feit/verlies en een kopie van de aangifte te verkrijgen. Indien u een claim indient wegens diefstal van uw telefoon dient u tevens binnen 12 uur na ontdekking van het incident contact op te nemen met uw netwerkprovider om het toestel te laten blokkeren. Voor alle claims (met inbegrip van diefstal en verlies): Neem binnen 24 uur na ontdekking van het incident (of in het geval van een incident dat plaatsvindt buiten Nederland, binnen 24 uur na terugkomst in Nederland) contact op met de administrateur op U krijgt dan een schadeformulier toegezonden, maar u kunt het formulier ook downloaden van de site. Vul het schadeformulier VOLLEDIG in en retourneer het aan de administrateur in overeenstemming met diens aanwijzingen, en in elk geval binnen 30 dagen na melding van de claim, tezamen met alle verlangde ondersteunende documentatie, zoals: het eventuele nummer aangifte strafbaar feit/verlies; eventueel bewijs van inbraak met geweld; het aankoopbewijs; alle andere verlangde documentatie. De administrateur beoordeelt uw claim en verleent, mits uw claim geldig is, toestemming voor reparatie respectievelijk vervanging van de gadget. In geval van een claim kan u worden gevraagd om gegevens te verstrekken over eventuele andere overeenkomsten, garanties of verzekeringen die van toepassing zijn op het artikel, daaronder begrepen doch niet beperkt tot een inboedelverzekering. Voor zover dat van toepassing is, kan een evenredig deel van de claim rechtstreeks worden verhaald op de desbetreffende verzekeraars. N.B.: Indien wij uw gadget vervangen, wordt het beschadigde of verloren gegane artikel ons eigendom. Indien het desbetreffende artikel wordt geretourneerd of gevonden, dient u ons hiervan op de hoogte te stellen en ons het artikel in kwestie op ons verzoek toe te sturen. Ter verbetering van zijn service kan de administrateur telefoongesprekken opnemen of met telefoongesprekken meeluisteren. FRAUDE Wij hebben een streng beleid als het gaat om fraudepreventie om de premies laag te kunnen houden, zodat onze klanten niet hoeven te betalen voor de oneerlijkheid van anderen. Indien een claim op grond van deze verzekering frauduleus is of bedoeld is om te misleiden, of indien u of een ander die namens u optreedt gebruik maakt van misleidende of frauduleuze middelen teneinde een uitkering te verkrijgen op grond van deze verzekering, eindigt het recht op enige uitkering op grond van deze verzekering, wordt de verzekering geroyeerd en hebben wij het recht om alle als gevolg van die frauduleuze of misleidende claim betaalde uitkeringen en gemaakte kosten te verhalen. Tevens kunnen wij een melding doen bij de politie.

6 Om fraude te voorkomen, wisselen verzekeraars soms informatie uit. Gegevens over uw aanvraag en door u ingediende claims kunnen worden uitgewisseld met andere verzekeraars. KLACHTEN Web Insurance Solutions Europe B.V. en de administrateur zijn trots op hun reputatie op het gebied van eerlijke behandeling van hun klanten. Geschillen of misverstanden kunnen echter in een enkel geval voorkomen. Voor al uw vragen of klachten over deze verzekering kunt u zich richten tot: Web Insurance Solutions Europe B.V. Postbus BB Oegstgeest Telefoon: Voor een snelle afhandeling van uw vraag dient u de gegevens van uw polis en in het bijzonder het op uw polisblad vermelde polisnummer te vermelden. Indien u niet tevreden bent over de wijze waarop een klacht is afgehandeld, kunt u contact opnemen met de administrateur: Jubilee Europe B.V. Nachtwachtlaan 20 Gebouw Ringpark 1058 EA Amsterdam Telefoon: Indien u hierna nog steeds niet tevreden bent over de wijze waarop een klacht is afgehandeld, kunt u uw klacht indienen bij Kifid: Postbus AG Den Haag of telefonisch: U kunt uw zaak ook ter beoordeling voorleggen aan Lloyd's. Het adres is: Beurs-World Trade Centre Beursplein 37 Postbus DD Rotterdam Klachten die niet door Kifid of Lloyd's kunnen worden opgelost kunnen worden doorverwezen naar een bevoegde rechter van uw keuze in Nederland. Nadere gegevens worden verstrekt in het desbetreffende stadium van de klachtenprocedure. Deze procedures laten uw wettelijke rechten onverlet. BEËINDIGING Voor beëindiging van uw polis kunt u contact opnemen met en uw verzekeringsdocumenten retourneren aan Web Insurance Solutions Europe B.V.: Postbus BB Oegstgeest Bedenktijd U kunt de verzekering zonder opgaaf van redenen beëindigen binnen 14 dagen na de ingangsdatum of (indien dat later is) binnen 14 dagen na ontvangst door u van de verzekeringsdocumenten. U ontvangt dan het volledige bedrag aan betaalde premies terug, mits u geen claim hebt ingediend of voornemens bent dat te doen. Na de bedenktijd Na de eerste bedenktijd van 14 dagen kunt u de verzekering te allen tijde beëindigen. Indien uw verzekering maandelijks doorlopend is, vindt er geen restitutie plaats, omdat u dan uitsluitend hebt betaald voor de dekking die u reeds hebt ontvangen. Web Insurance Solutions Europe B.V. brengt alleen 15 aan administratiekosten in rekening voor elke beëindiging binnen de eerste 12 maanden van de overeenkomst. De overeenkomst eindigt onmiddellijk na ontvangst van deze betaling. Indien u de premie jaarlijks betaalt, vindt er, mits u geen claim hebt ingediend, evenredige restitutie plaats van de jaarpremie na aftrek van administratiekosten ter hoogte van 25% van de jaarpremie, met een minimum van 15. Royering door ons Wij kunnen de polis royeren door middel van schriftelijke opzegging aan uw bij ons laatst bekende adres, met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen. Wij zullen er voor zorgen dat u een evenredig deel van de door u betaalde premies conform uw polis terug ontvangt, mits u geen claim hebt ingediend of voornemens bent dat te doen. Als wij uw polis royeren bent u ons geen premies meer verschuldigd, maar u blijft gerechtigd om een geldige claim in te dienen mits uw claim vóór de royementdatum is ontstaan.

7 PREMIES EN CLAIMS - UW RECHTEN Bij de afhandeling van aan ons verschuldigde premiebetalingen van u en bij de afhandeling van claims die u indient, treden Web Insurance Solutions Europe B.V. en de administrateur op als onze bevoegde agent. Dit houdt in dat als u een premie betaalt aan Web Insurance Solutions Europe B.V. deze geacht wordt te zijn ontvangen door ons en dat elke geldige claim die u indient bij de administrateur eerst geacht wordt te zijn afgehandeld als u daadwerkelijk een gerepareerde of vervangende gadget hebt ontvangen. ONS RECHT TOT WIJZIGING VAN DE DEKKING OF DE PRIJS U ontvangt ten minste twee maanden van tevoren schriftelijk bericht indien wij besluiten of ons genoodzaakt zien om uw polisdekking of de prijs van uw verzekering te wijzigen om een van volgende redenen: om kleine tekstuele wijzigingen aan te brengen in de polis die niet van invloed zijn op de aard van de geboden dekking en uitkering, zoals wijzigingen om de polis begrijpelijker te maken; in verband met wijzigingen in wet- of regelgeving (daaronder begrepen beslissingen van toezichthouders) of in gedragscodes of brancherichtlijnen die van invloed zijn op ons of op uw polis; in verband met wijzigingen in belastingen die van toepassing zijn op uw polis (daaronder begrepen doch niet beperkt tot assurantiebelasting); in verband met verhogingen of verlagingen van de kosten (of de verwachte kosten) voor het bieden van uw dekking, daaronder begrepen doch niet beperkt tot kostenverhogingen of -verlagingen als gevolg van wijzigingen in het aantal, de kosten of de timing van claims waarvan wij in het kader van ons prijsbeleid hebben aangenomen of verwacht dat deze zullen plaatsvinden met betrekking tot dit verzekeringsproduct; ter dekking van de kosten van wijzigingen in de dekking/uitkeringen die deze verzekering biedt, daaronder begrepen doch niet beperkt tot doorhaling van een of meer polis uitsluitingen; ter dekking van de kosten van wijzigingen in de systemen, diensten of technologie ter ondersteuning van dit verzekeringsproduct. Wij kunnen wijzigingen onmiddellijk laten ingaan en zullen het u binnen 30 dagen na doorvoering van de wijziging laten weten indien die wijziging gunstig is voor u. Na doorvoering van een wijziging in de dekking of de prijs zullen wij ten minste zes maanden lang geen nieuwe wijzigingen doorvoeren. COMPENSATIEREGELING Wij vallen onder de Financial Services Compensation Scheme. U kunt recht hebben op compensatie vanuit deze regeling indien wij niet kunnen voldoen aan onze verplichtingen jegens u uit hoofde van deze overeenkomst. Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot het: Financial Services Compensation Scheme 7th Floor Lloyd s Chambers Portsoken Street Londen E1 8BN, Verenigd Koninkrijk of telefonisch: of kijk op de website: GEGEVENSBESCHERMING Door u verstrekte informatie wordt uitsluitend gebruikt ten behoeve van de aanbieding aan u van deze verzekeringsovereenkomst, het beheer van uw polis en de afhandeling van eventuele door u ingediende claims. Wij, Verzekeraar, en alle partijen die namens ons of hen optreden zullen alle door u verstrekte informatie behandelen in overeenstemming met de wetgeving op het gebied van gegevensbescherming zoals die geldt in het land in Europa waar u woonachtig bent.

DE DEKKING VOOR UW GADGET ALGEMENE VOORWAARDEN

DE DEKKING VOOR UW GADGET ALGEMENE VOORWAARDEN DE DEKKING VOOR UW GADGET ALGEMENE VOORWAARDEN DE VOORWAARDEN Deze verzekering wordt afgesloten door DIGIWISE, een handelsnaam van Web Insurance Solutions Europe B.V. De Verzekeraar betreft 100% AF Beazley

Nadere informatie

GADGET VERZEKERING - VERZEKERINGSPOLIS

GADGET VERZEKERING - VERZEKERINGSPOLIS GADGET VERZEKERING - VERZEKERINGSPOLIS ALGEMENE VOORWAARDEN DE VERZEKERAAR Smart2Cover wordt mede mogelijk gemaakt door Web Insurance Solutions Europe B.V. De Verzekeraar is 100% AF Beazley & Others bij

Nadere informatie

Uw ACE Toestelverzekering of ACE Toestelverzekering PLUS Polisvoorwaarden TM0001 TM0002

Uw ACE Toestelverzekering of ACE Toestelverzekering PLUS Polisvoorwaarden TM0001 TM0002 Uw ACE Toestelverzekering of ACE Toestelverzekering PLUS Polisvoorwaarden TM0001 TM0002 Voorwaarden en condities We zijn blij dat u voor de ACE Toestelverzekering of de ACE Toestelverzekering PLUS heeft

Nadere informatie

De voordelen van de Gadgetverzekering op een rij

De voordelen van de Gadgetverzekering op een rij De voordelen van de Gadgetverzekering op een rij Dit is een samenvatting van de gadgetverzekering en bevat dus niet de volledige voorwaarden van de dekking. Deze kunt u terugvinden in de DIGIWISE polisvoorwaarden.

Nadere informatie

LIFELINE OPTIMAAL PHONE HOUSE

LIFELINE OPTIMAAL PHONE HOUSE LIFELINE OPTIMAAL PHONE HOUSE Gefeliciteerd met uw keuze voor Lifeline Optimaal. Dit product is ontworpen om u de zekerheid te geven dat u in geval van diefstal of pech nooit zonder uw draagbare elektronische

Nadere informatie

LIFELINE DIGITAAL PHONE HOUSE

LIFELINE DIGITAAL PHONE HOUSE LIFELINE DIGITAAL PHONE HOUSE Gefeliciteerd met uw keuze voor Lifeline Digitaal. Dit product is ontworpen om u de zekerheid te geven dat u in geval van diefstal of pech nooit zonder uw draagbare elektronische

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Zekerheidspakket Harmony Service Center BV

Polisvoorwaarden Zekerheidspakket Harmony Service Center BV Polisvoorwaarden Zekerheidspakket Harmony Service Center BV Kruisweg 659 2132 NC Hoofddorp T: 020 655 3000 F: 020 653 1534 KvK Amsterdam 34090783 E: info@intercityzakelijk.nl W: www.intercityzakelijk.nl

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Dit maakt deel uit van het verzekeringscontract 'Lifeline' - Draagbare Telefoon

Algemene Voorwaarden. Dit maakt deel uit van het verzekeringscontract 'Lifeline' - Draagbare Telefoon Algemene Voorwaarden Dit maakt deel uit van het verzekeringscontract 'Lifeline' - Draagbare Telefoon Bedankt voor het aansluiten bij Lifeline. Wij hebben dit verzekeringsproduct ontwikkeld teneinde U te

Nadere informatie

Garant Uniek GU001 2015. Polisvoorwaarden Autoverzekering. Inhoudsopgave. Ongevallen Inzittenden Artikel 39 Dekking 13 Artikel 40 Uitkeringen 14

Garant Uniek GU001 2015. Polisvoorwaarden Autoverzekering. Inhoudsopgave. Ongevallen Inzittenden Artikel 39 Dekking 13 Artikel 40 Uitkeringen 14 Garant Uniek GU001 2015 Polisvoorwaarden Autoverzekering Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden Artikel 1 Begripsomschrijvingen 2 Artikel 2 Grondslag 2 Artikel 3 Algemene en Bijzondere Voorwaarden 2 Artikel

Nadere informatie

Voorwaarden Autoverzekering Auto-LOV 2010

Voorwaarden Autoverzekering Auto-LOV 2010 Voorwaarden Autoverzekering Auto-LOV 00 Inhoudsopgave Algemene voorwaarden Bladzijde Gedeeltelijk Casco Bladzijde Artikel. Definities en begripsomschrijvingen Artikel 0. Dekking en schadevergoeding Artikel.

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Autoverzekering. - Pve 0108 Auto -

Polisvoorwaarden Autoverzekering. - Pve 0108 Auto - Polisvoorwaarden Autoverzekering - Pve 0108 Auto - "Prima voor elkaar Schadeservice": Heeft u een cascodekking dan kunt u gebruik maken van de samenwerking tussen Prima voor elkaar en geselecteerde schadeherstelbedrijven.

Nadere informatie

Voorwaarden Motorverzekering MTR UGB

Voorwaarden Motorverzekering MTR UGB Voorwaarden Motorverzekering MTR UGB Belangrijk! Raadpleeg bij schade uw groene kaart. Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden Bladzijde Artikel 1 Begripsomschrijvingen 2 Artikel 2 Grondslag 2 Artikel 3 Algemene

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Autoverzekering AUT UGB

Polisvoorwaarden Autoverzekering AUT UGB Polisvoorwaarden Autoverzekering AUT UGB Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden Bladzijde Artikel Begripsomschrijvingen Artikel Grondslag Artikel Algemene en Bijzondere Voorwaarden Artikel Begin van de verzekering

Nadere informatie

Polisvoorwaarden verzekeringen Creditcard en Platinumcard

Polisvoorwaarden verzekeringen Creditcard en Platinumcard Polisvoorwaarden verzekeringen Creditcard en Platinumcard Creditcard en Platinumcard Met de creditcards van de ING kunt u veilig betalen en geld opnemen. Niet alleen in Nederland, maar wereldwijd. Bovendien

Nadere informatie

P o l i s v o o r w a a r d e n. M o t o r r i j t u i g v e r z e k e r i n g. Rialto.Tóch verzekerd

P o l i s v o o r w a a r d e n. M o t o r r i j t u i g v e r z e k e r i n g. Rialto.Tóch verzekerd P o l i s v o o r w a a r d e n M o t o r r i j t u i g v e r z e k e r i n g Rialto.Tóch verzekerd Algemene Begripsomschrijvingen Aanhanger Een caravan, een aanhangwagen met maximaal 4 wielen of een daarmee

Nadere informatie

Voorwaarden Gerust Op Weg Autoverzekering

Voorwaarden Gerust Op Weg Autoverzekering Voorwaarden Gerust Op Weg Autoverzekering Voorwaarden Gerust op Weg Autoverzekering In dit document staan de voorwaarden die horen bij de autoverzekering die u bij ons heeft afgesloten. Zo weet u waar

Nadere informatie

POLISVOORWAARDEN KNAC AUTOVERZEKERING AUT KNA

POLISVOORWAARDEN KNAC AUTOVERZEKERING AUT KNA POLISVOORWAARDEN KNAC AUTOVERZEKERING AUT KNA Belangrijk! Raadpleeg bij schade uw groene kaart. Diefstal direct melden bij Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit: 07-6777. Inhoudsopgave Algemene voorwaarden

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Ribank AutoPolis ALGEMENE VOORWAARDEN

Polisvoorwaarden Ribank AutoPolis ALGEMENE VOORWAARDEN Polisvoorwaarden Ribank AutoPolis ANWB Hulpverlening binnenland: 0592-390545 ANWB Alarmcentrale buitenland: +31 70 3145150 ALGEMENE VOORWAARDEN ARTIKEL 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN De begrippen in deze polisvoorwaarden

Nadere informatie

POLISVOORWAARDEN AUTOVERZEKERING AUT UGA

POLISVOORWAARDEN AUTOVERZEKERING AUT UGA BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS! Hulpverlening op plaats van ongeval: In Nederland belt u : 0592-39 05 45 In het buitenland belt u : 31-70 314 51 50 Verdere schadeafhandeling: Bel Unigarant Schadeservice :

Nadere informatie

WOONGARANT AUTOVERZEKERING PROMINENT 0112

WOONGARANT AUTOVERZEKERING PROMINENT 0112 WOONGARANT AUTOVERZEKERING PROMINENT 0112 INHOUD ALGEMEEN Artikel 1 Algemeen Artikel 2 Begripsomschrijvingen Artikel 3 Waar en wanneer bent u verzekerd Artikel 4 Premie Artikel 5 Gewijzigde omstandigheden

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV INHOUD ARTIKEL 1 ALGEMENE INFORMATIE 2 ARTIKEL 2 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 2 ARTIKEL 3 OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING 3

Delta Lloyd Schadeverzekering NV INHOUD ARTIKEL 1 ALGEMENE INFORMATIE 2 ARTIKEL 2 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 2 ARTIKEL 3 OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING 3 VOORWAARDEN Geldverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL BE 03.2.62 B INHOUD ARTIKEL 1 ALGEMENE INFORMATIE 2 ARTIKEL 2 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 2 ARTIKEL 3 OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING

Nadere informatie

WitGeld Autoverzekering, via Nationale-Nederlanden schadeverz. NV Polisvoorwaarden versie 1.1.2 INHOUD

WitGeld Autoverzekering, via Nationale-Nederlanden schadeverz. NV Polisvoorwaarden versie 1.1.2 INHOUD WitGeld Autoverzekering, via Nationale-Nederlanden schadeverz. NV Polisvoorwaarden versie 1.1.2 INHOUD Algemene voorwaarden Artikel 1 Wat bent u verplicht mee te delen bij aanvang van de verzekering? Artikel

Nadere informatie

MODEL MV 03.2.30 A INHOUD

MODEL MV 03.2.30 A INHOUD POLISVOORWAARDEN Autoverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering N.V. Amsterdam MODEL MV 03.2.30 A INHOUD ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Wat bent u verplicht mee te delen bij aanvang van de verzekering?

Nadere informatie

POLISVOORWAARDEN INBOEDELVERZEKERING

POLISVOORWAARDEN INBOEDELVERZEKERING POLISVOORWAARDEN INBOEDELVERZEKERING Ri INB 0106 Algemene Begripsomschrijvingen Aanvangspremie Behalve de premie die verschuldigd is bij het aangaan van de nieuwe verzekering wordt onder aanvangspremie

Nadere informatie

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden CanalDigitaal voor consumenten

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden CanalDigitaal voor consumenten Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden CanalDigitaal voor consumenten Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Totstandkoming Overeenkomst 4. Duur van de Overeenkomst

Nadere informatie

MV 03.2.30 D MV 03.2.30-0412 BLAD

MV 03.2.30 D MV 03.2.30-0412 BLAD polisvoorwaarden Autoverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model MV 03.2.30 D Inhoud Algemene voorwaarden Artikel 1 Wat bent u verplicht mee te delen bij aanvang van de verzekering? 2

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Verkeersverzekering

Polisvoorwaarden Verkeersverzekering erk eer Polisvoorwaarden Verkeersverzekering Wijzigingen polisvoorwaarden Verkeersverzekering per 1 oktober 2007 Met ingang van 1 oktober 2007 zijn de polisvoorwaarden van de Verkeersverzekering gewijzigd.

Nadere informatie

Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zelfstandigen Zonder Personeel 2015

Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zelfstandigen Zonder Personeel 2015 Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zelfstandigen Zonder Personeel 2015 Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zelfstandigen Zonder Personeel 2015 2 Hoe meldt u een zaak aan? Bent u betrokken geraakt bij

Nadere informatie

VOORWAARDEN MOBIELE APPARATUUR VERZEKERING Model MA (01.01.2012)

VOORWAARDEN MOBIELE APPARATUUR VERZEKERING Model MA (01.01.2012) VOORWAARDEN MOBIELE APPARATUUR VERZEKERING Model MA (01.01.2012) Algemene en bijzondere voorwaarden De algemene voorwaarden gelden voor alle onderdelen van deze verzekering. Daarnaast zijn er ook bijzondere

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN De Nederlandse Autopolis

ALGEMENE VOORWAARDEN De Nederlandse Autopolis ALGEMENE VOORWAARDEN De Nederlandse Autopolis WEGWIJZER ZIE ARTIKEL Definities 1 Grondslag 2 Verplichtingen van verzekerde 3 Uitsluitingen 4 Aanpassing en beëindiging na aanpassing 5 Verzekeringsduur,

Nadere informatie