DE DEKKING VOOR UW GADGET VERZEKERINGSPOLIS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE DEKKING VOOR UW GADGET VERZEKERINGSPOLIS"

Transcriptie

1 DE DEKKING VOOR UW GADGET VERZEKERINGSPOLIS DE VOORWAARDEN Deze verzekering wordt afgesloten door DIGIWISE, een handelsnaam van Web Insurance Solutions Europe B.V. De Verzekeraar is 100% AF Beazley & Others bij Lloyd s of London; 18% Syndicaat % Syndicaat 2623 (hierna te noemen: "wij/ons/onze"). De beheerder (Managing Agent) van Lloyd's voor Lloyd's Syndicaat 2623/623 is: Beazley Furlonge Limited, ingeschreven in het Register van Lloyd's Managing Agents, gevestigd te: Plantation Place South, 60 Great Tower Street, Londen, EC3R 5AD, Verenigd Koninkrijk. Ingeschreven in Engeland onder nummer: DEKKINGSBEWIJS Deze polis in combinatie met uw certificaat vormt het bewijs dat u een verzekering hebt afgesloten met ons. Tegen betaling van de premie verklaren wij u te zullen verzekeren in overeenstemming met de voorwaarden zoals die zijn opgenomen en onderschreven in deze documenten. Wij (Verzekeraar) zijn een Bindend Machtigingscontract aangegaan onder nummer B0879C met Web Insurance Solutions Europe B.V. op grond waarvan wij Web Insurance Solutions Europe B.V. machtigen deze documenten namens ons te ondertekenen en af te geven. Ondertekend door Claims administrateur is Broadspire, onderdeel van Crawford & Company Kantoor adres: Warenarburg 1, 2907 CK Capelle aan den IJssel Postadres: Postbus 626, 3000 AP Rotterdam Telefoon: Web Insurance Solutions Europe B.V. is geautoriseerd door en staat onder toezicht van de AFM, onder nummer Kijk op de website van de AFM voor een overzicht van alle onder haar toezicht staande kantoren: Beazley Furlonge Ltd. is geautoriseerd door de Prudential Regulation Authority en wordt gereguleerd door de Financial Conduct Authority en de Prudential Regulation Authority (Referentie Nummer ). J.R.M. van der Velde Directeur Web Insurance Solutions Europe B.V. INLEIDING Afhankelijk van de door u gekozen dekking en de door u betaalde premie biedt deze verzekeringspolis de volgende dekking voor uw gadget(s): Schade door ongeval Schade door ongeval en diefstal Schade door ongeval, diefstal en technische storing De dekking geldt binnen Nederland en Wereldwijd voor een periode van 12 maanden. Een gadget dient volledig operationeel én onbeschadigd te zijn ten tijde van het afsluiten van deze verzekering of registratie van uw gadget. U moet daarnaast in staat zijn om een aankoopbewijs van uw gadget kunnen overleggen om een claim in te dienen.

2 Bij het afsluiten van deze verzekering hebt u de door u gewenste dekking gekozen. Uw dekking staat vermeld in uw certificaat. Bewaar uw certificaat samen met deze Algemene Voorwaarden op een veilige plaats. Deze polis heeft een minimale looptijd van 12 maanden gerekend vanaf de ingangsdatum op uw certificaat. Om er zeker van te zijn dat u dekking blijft behouden op uw polis zal Digiwise uw polis automatisch verlengen na 12 maanden, tenzij u anders aangeeft. U zal daarom uiterlijk 30 dagen vóór de datum van automatische verlenging van uw certificaat bericht van ons ontvangen en, in geval van wijziging van de premie en/of Algemene Voorwaarden, hiervan op de hoogte gesteld worden. DEFINITIES De hierna gedefinieerde woorden en zinsneden hebben overal in deze Algemene Voorwaarden, waar ze vetgedrukt voorkomen, dezelfde betekenis. Administrateur Broadspire, onderdeel van Crawford & Company. Eigen risico Dit is het bedrag van uw eigen bijdrage voor elke claim die u indient. De hoogte van uw eigen risico staat vermeld op uw certificaat. Gadget Het artikel dat/de artikelen die op grond van deze Algemene Voorwaarden is/zijn verzekerd, dat door u is gekocht en dat op het desbetreffende aankoopbewijs is vermeld en dat op het moment van afsluiten van deze verzekering niet ouder is dan 6 maanden. Uitsluitend de volgende artikelen vallen onder de dekking: Mobiele Telefoon /Smartphone Tablet Laptop Naaste familie Uw moeder, vader, zoon of dochter ouder dan 16 jaar, echtgeno(o)t(e), of huisgeno(o)t(e) die duurzaam met u samenwoont. Certificaat Het document dat na afsluiten van deze verzekering wordt afgegeven. Hierin zijn de gegevens van uw gadgetverzekering vermeld, waaronder de verzekeringsduur, de door u gekozen dekking, de beperking van onze aansprakelijkheid, de hoogte van het eigen risico en het aantal verzekerde gadgets. Verzekeringsduur De door u afgesloten verzekering is een polis voor één jaar, maar de premie kan maandelijks of jaarlijks worden voldaan in overeenstemming met hetgeen is bevestigd op uw certificaat. Voor polissen waarbij de premie maandelijks wordt betaald geldt dat de polis uitsluitend geldig is als de maandelijkse premie is voldaan. Aankoopbewijs De originele aankoop bon die is verstrekt bij het verkooppunt (niet van internetveilingen) waarin de gegevens zijn vermeld van de gekochte gadget, of soortgelijke documenten waaruit blijkt dat u eigenaar bent van de gadget. Voorzorgsmaatregelen Alle praktische maatregelen die een persoon normaal gesproken neemt om schade aan of diefstal van uw gadget te voorkomen. Terrorisme Elke handeling door een persoon of organisatie die gepaard gaat met of die de oorzaak is van of waarbij wordt gedreigd met schade, of waarbij (enig deel van) het publiek angst wordt aangejaagd en waarbij het waarschijnlijke doel van politieke, religieuze, (intellectueel dan wel rationeel) ideologische of soortgelijke aard is. Onbeheerd Niet te allen tijde binnen uw gezichtsveld en buiten uw handbereik. Inbraak met geweld Betreding die gepaard gaat met zichtbare schade aan de constructie van het gebouw, de kamer of het voertuig op het punt van betreding. Wij, ons, onze De Verzekeraar, Beazley, Syndicaten 2623 / 623. U, uw De eigenaar van de gadget zoals vermeld op het certificaat die ten minste 16 jaar oud dient te zijn.

3 GEOGRAFISCH BEREIK Wereldwijd. Wat wij dekken De dekkingsrubrieken zijn als volgt: A. Schade door ongeval (Incl. Waterschade) Wij vergoeden de kosten van reparatie of vervanging indien uw gadget beschadigd raakt als gevolg van een ongeval. Indien alleen bepaalde onderdelen van uw gadget schade hebben opgelopen vergoeden wij alleen reparatie of vervanging van de desbetreffende onderdelen. B. Diefstal (indien gedekt) In geval van diefstal van uw gadget verstrekken wij een vervangend exemplaar. Indien alleen bepaalde onderdelen van uw gadget zijn gestolen vervangen wij alleen de desbetreffende onderdelen. C. Storing (indien gedekt) Een technische storing die zich voordoet na afloop van de garantieperiode van de fabrikant. De dekkingscategorieën die op u van toepassing zijn staan vermeld op uw certificaat. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID Maximale uitkering Onze aansprakelijkheid in verband met één bepaalde claim is beperkt tot vergoeding van de kosten van vervanging van uw gadget en gaat nimmer het totaalbedrag aan geclaimde kosten per gadget te boven dat hieronder is aangegeven en op uw certificaat is bevestigd. Tablet 1.000,- Mobiele Telefoon/Smartphone 1.000,- Laptop 3.000,- Vervanging a. Uw verzekering biedt dekking voor één vervangingsclaim per dekkingsjaar. b. Indien de administrateur na een geldige claim vaststelt dat uw gadget moet worden vervangen en deze niet kan worden vervangen door een identiek of volledig opgeknapt exemplaar van dezelfde leeftijd en in dezelfde staat, zal hij het vervangen door een gadget met een vergelijkbare specificatie of van gelijke waarde, rekening houdend met de leeftijd en staat van de oorspronkelijke gadget. c. Als u heeft gekozen voor maandelijkse betaling en u dient een vervangingsclaim in, dan dient u de nog uitstaande maandelijkse premies (naast uw eigen risico) eerst te voldoen voor wij uw claim in behandeling nemen. EIGEN RISICO Voor elke claim geldt een eigen risico (het bedrag van uw eigen bijdrage voor de claim). Mobiele Telefoon/Smartphone & Tablet: Indien u een claim indient geldt een eigen risico van 50 per claim wegens schade door een ongeval of een technische storing binnen Nederland en 75 in geval van diefstal binnen Nederland. Indien uw claim wordt ingediend naar aanleiding van een ongeval, technische storing of diefstal elders ter wereld geldt een eigen risico van 75 per claim. Laptop: Indien u een claim indient geldt een eigen risico van 75 per claim wegens schade door een ongeval of een technische storing binnen Nederland en 100 in geval van diefstal binnen Nederland. Indien uw claim wordt ingediend naar aanleiding van een ongeval, technische storing of diefstal elders ter wereld geldt een eigen risico van 100 per claim. De hoogte van het eigen risico wordt bevestigd op uw certificaat. WAT WIJ NIET DEKKEN Uw gadget niet is gedekt voor: 1. het bedrag van het eigen risico dat voor elke claim geldt; 2. claims die ingediend worden of een gebeurtenis die het indienen van een claim noodzakelijk maakt binnen de eerste 14 dagen na de ingangsdatum van het certificaat tenzij de claim betrekking heeft op een nieuwe gadget, die geregistreerd en verzekerd is op de dag van de aankoop zelf; 3. diefstal, tenzij u een nummer van een aangifte strafbaar feit overlegt. Een nummer van een aangifte van verlies van goederen wordt niet geaccepteerd ter ondersteuning van een claim wegens diefstal;

4 4. claims die betrekking hebben op diefstal, tenzij binnen 24 uur na ontdekking van het incident aangifte is gedaan bij de desbetreffende lokale politie en de netwerk provider (indien van toepassing); 5. diefstal van een gadget uit een onbewoond pand, tenzij er sporen zijn van inbraak met geweld in of aan het pand; 6. diefstal van een gadget die onbeheerd is achtergelaten in een openbare ruimte of een ruimte waartoe het publiek normaal toegang heeft; 7. diefstal van een gadget vanuit uw controle of die van uw naaste familie, tenzij de gadget bij u of rondom u verborgen gehouden en niet onbeheerd is achtergelaten of tenzij er geweld of dreiging van geweld is gebruikt, of in geval van zakkenrollen; 8. diefstal van of schade door ongeval aan de gadget terwijl deze in bruikleen was gegeven aan een ander, niet zijnde iemand uit uw naaste familie; 9. diefstal van of schade aan extra apparatuur of accessoires ander dan SIM- of PCIMA-kaarten die zich op het moment van de schade of diefstal in de gadget bevonden; 10. waterschade indien een gadget wordt gebruikt tijdens watersporten zoals, maar niet uitsluitend beperkt tot, kitesurfen, windsurfen, zeilen; 11. diefstal uit een onbeheerd gelaten voertuig tenzij een gadget volledig uit het zicht is opgeborgen in het handschoenenkastje of kofferbak van een volledig afgesloten en beveiligd voertuig en inbraak met geweld is gebruikt. Een nota van de reparateur van een dergelijke schade aan het voertuig dient te worden ingediend ter afhandeling van een dergelijke claim; 12. diefstal van of schade aan een gadget die is achtergelaten op het dak, motorkap of ieder ander uitwendig deel van een voertuig; 13. claims waarbij het IMEI-/serienummer van uw gadget niet kan worden achterhaald; 14. verlies van of schade aan informatie of gegevens of software die aanwezig of opgeslagen was in de gadget, al dan niet als gevolg van een door deze verzekering uitbetaalde claim; 15. claims als gevolg van het niet correct herkennen en verwerken van kalenderdata of tijden door elektrische of computerapparatuur, software, microcontrollers, microchips, accessoires of randapparatuur; 16. reparatie- en andere kosten in verband met: normale servicebeurten, inspectie, onderhoud of reiniging; verlies als gevolg van een fabricagefout of terugroeping van de gadget; vervanging of aanpassing aan armaturen, bedieningsschakelaars of -knoppen, batterijen of antennes; reparaties die zijn uitgevoerd door niet door ons goedgekeurde personen; slijtage of geleidelijke afname van de prestaties; claims als gevolg van misbruik, onjuist gebruik of nalatigheid; een gadget waarbij op enigerlei wijze met het serienummer is geknoeid; 17. enigerlei schade, tenzij de beschadigde gadget ter reparatie wordt aangeboden; 18. enige vorm van heraansluitingskosten of abonnementskosten; 19. de kosten van vervanging van gepersonaliseerde beltonen of afbeeldingen, gedownload materiaal of software; 20. onkosten die zijn gemaakt als gevolg van het niet kunnen gebruiken van de gadget, of enig verlies anders dan de kosten van reparatie of vervanging van de gadget. Belangrijk om te weten: Indien u een artikel zonder SIM- of PCIMA-kaartmogelijkheid verzekert, zijn de uitsluitingen met betrekking tot SIM- of PCIMA-kaarten niet van toepassing. ALGEMENE UITSLUITINGEN Deze verzekering biedt geen dekking voor het volgende: 1. aansprakelijkheid van enigerlei aard als gevolg van de eigendom of het gebruik van de gadget, daaronder begrepen ziekte of letsel als gevolg daarvan; 2. andere kosten als gevolg van de gebeurtenis die aanleiding heeft gegeven tot uw claim, behoudens voor zover specifiek vermeld in deze Algemene Voorwaarden; 3. elke claim van diefstal of schade of aansprakelijkheid die direct of indirect wordt veroorzaakt of optreedt door of als gevolg van terrorisme of oorlog, invasie, handelingen van buitenlandse vijanden, vijandigheden (al dan niet in een verklaarde oorlogssituatie), burgeroorlog, rebellie, revolutie, opstand, militaire of

5 wederrechtelijk toegeëigende macht, of confiscatie of nationalisatie of vordering of vernietiging van of schade aan eigendommen door of op grond van een bevel van een overheid of een openbare of lokale autoriteit; 4. elke claim voortvloeiend uit nucleair risico, d.w.z. schade of vernietiging veroorzaakt door, bijgedragen aan of als gevolg van: a ioniserende straling of radioactieve besmetting door een nucleaire brandstof of nucleair afval van de verbranding van nucleaire brandstoffen; of b de radioactieve, giftige, explosieve of anderszins gevaarlijke eigenschappen van een explosieve nucleaire installatie of enig onderdeel daarvan; 5. supersonische knal, d.w.z. schade of vernietiging die direct wordt veroorzaakt door drukgolven die ontstaan doordat vliegtuigen of andere vliegende objecten zich voortbewegen met (super)sonische snelheden. VOORZORGSMAATREGELEN U en uw naaste familie dienen te allen tijde alle voorzorgsmaatregelen te nemen. VOORWAARDEN EN BEPERKINGEN 1. Zowel u als wij kunnen kiezen welk recht van toepassing is op deze overeenkomst. Tenzij u en wij anders overeenkomen, is het recht dat van toepassing is op deze overeenkomst het recht dat geldt in het land in Europa waar u duurzaam verblijft. 2. De gadget mag niet ouder zijn dan 6 maanden op het moment dat deze verzekering ingaat en dient vergezeld te gaan van een geldig aankoopbewijs (niet van internetveilingen). 3. U dient alle aankoopbonnen, documenten of aankoopbewijzen over te leggen die de administrateur in redelijkheid verlangt. 4. U kunt de verzekering niet overdragen aan een andere persoon of op een andere gadget. 5. Onder de dekking vallen niet die kosten of betalingen die op een derde kunnen worden verhaald op grond van het bepaalde in andere overeenkomsten, garanties of verzekeringen, en in geval van een claim dient u de administrateur op de hoogte te stellen van uw eventuele andere verzekeringspolissen voor uw gadget. CLAIMPROCEDURE Volg onderstaande procedures om uw claim zo snel mogelijk te laten goedkeuren. Het niet volgen van deze procedures kan leiden tot ongeldigheid van uw claim. Voor alle claims (met inbegrip van diefstal) moet u: zo snel mogelijk contact opnemen met de administrateur op telefoonnummer doch uiterlijk binnen 24 uur na ontdekking van het incident (of in het geval van een incident dat plaatsvindt buiten Nederland, binnen 24 uur na terugkomst in Nederland); bij diefstal binnen 12 uur na ontdekking van de diefstal hiervan melding doen bij uw Netwerk Provider; bij diefstal binnen 24 uur na ontdekking van de diefstal aangifte doen bij de plaatselijke politie om een nummer aangifte strafbaar feit en een kopie van de aangifte te verkrijgen. Aan ons gegevens verstrekken over de claim en over eventuele andere overeenkomsten, garanties of verzekeringen die betrekking kunnen hebben op de claim, daaronder begrepen doch niet beperkt tot een inboedelverzekering. Voor zover dat van toepassing is, kan een evenredig deel van de claim rechtstreeks worden verhaald op de desbetreffende verzekeraars. Indien wij uw gadget vervangen, wordt het beschadigde of gestolen artikel ons eigendom. U dient uw gadget voor onderzoek van uw claim toe te sturen wanneer u daartoe wordt verzocht. Deze dient in dezelfde staat te verkeren zoals de administrateur die van u, bij melding van uw claim, heeft doorgekregen. Wanneer dat niet het geval blijkt te zijn, kan uw claim als ongeldig worden beoordeeld. Indien het desbetreffende artikel wordt geretourneerd of gevonden, dient u ons hiervan op de hoogte te stellen en ons het artikel in kwestie op ons verzoek toe te sturen. Ter verbetering van haar service kan de administrateur telefoongesprekken opnemen of met telefoongesprekken meeluisteren. Let op: Wij zullen de door u ingediende claim verwerken volgens de bepalingen uit de Algemene Voorwaarden van deze verzekering en op basis van de eerste aan ons kenbaar gemaakte oorzaak van de ontstane schade.

6 Indien deze claim niet wordt gehonoreerd en u vervolgens op basis van een andere oorzaak dezelfde schade claimt, kunnen wij dit beschouwen als fraude. Bijzonderheden van al zulke gevallen zullen door ons worden doorgegeven aan de juiste instanties. U krijgt van ons een schadeformulier toegezonden. Vul het schadeformulier VOLLEDIG in en retourneer het aan de administrateur in overeenstemming met diens aanwijzingen, en in elk geval binnen 30 dagen na melding van de claim, tezamen met alle verlangde ondersteunende documentatie, zoals (maar niet beperkt tot): het eventuele nummer aangifte strafbaar feit/verlies; eventueel bewijs van inbraak met geweld; het aankoopbewijs. De administrateur beoordeelt uw claim en verleent, mits uw claim geldig is, toestemming voor reparatie respectievelijk vervanging van de gadget. FRAUDE Wij hebben een streng beleid als het gaat om fraudepreventie om de premies laag te kunnen houden, zodat onze klanten niet hoeven te betalen voor de oneerlijkheid van anderen. Indien een claim op grond van deze verzekering frauduleus is of bedoeld is om te misleiden, of indien u of een ander die namens u optreedt gebruik maakt van misleidende of frauduleuze middelen teneinde een uitkering te verkrijgen op grond van deze verzekering, eindigt het recht op enige uitkering op grond van deze verzekering, wordt de verzekering geroyeerd en hebben wij het recht om alle als gevolg van die frauduleuze of misleidende claim betaalde uitkeringen en gemaakte kosten te verhalen. Tevens kunnen wij een melding doen bij de politie. KLACHTEN Voor al uw vragen of klachten over deze verzekering kunt u zich richten tot: Web Insurance Solutions Europe B.V. Joris Dircksenstraat CB Breukelen Telefoon: Voor een snelle afhandeling van uw vraag dient u de gegevens van uw certificaat en in het bijzonder het op uw certificaat vermelde certificaatnummer te vermelden. Indien u niet tevreden bent over de wijze waarop een klacht is afgehandeld, kunt u uw klacht indienen bij: Lloyd s Netherlands Representative B.V Beurs-World Trade Center Beursplein 37 Postbus DD Rotterdam The Netherlands Telephone: U kunt uw zaak ook ter beoordeling voorleggen aan Lloyd's in Londen. Het adres is: Certificate holder and Market Assistance One Lime Street London EC3M 7HA Telephone: Facsimile: Klachten die niet door Lloyd's kunnen worden opgelost kunnen worden doorverwezen naar een bevoegde rechter van uw keuze in Nederland. Nadere gegevens worden verstrekt in het desbetreffende stadium van de klachtenprocedure. Deze procedures laten uw wettelijke rechten onverlet. BEËINDIGING Voor beëindiging van uw certificaat kunt u contact opnemen met en uw verzekeringsdocumenten retourneren aan Web Insurance Solutions Europe B.V.: Joris Dircksenstraat CB Breukelen Bedenktijd U kunt de verzekering zonder opgaaf van redenen beëindigen binnen 14 dagen na de ingangsdatum of (indien dat later is) binnen 14 dagen na ontvangst door u van de verzekeringsdocumenten. U ontvangt dan het volledige bedrag aan betaalde premies terug, mits u geen claim hebt ingediend of voornemens bent dat te doen.

7 Na de bedenktijd Na de eerste bedenktijd van 14 dagen kunt u de verzekering te allen tijde beëindigen. Indien uw verzekering maandelijks doorlopend is, vindt er geen restitutie plaats, omdat u dan uitsluitend hebt betaald voor de dekking die u reeds hebt ontvangen. Indien u de premie jaarlijks betaalt, vindt er, mits u geen claim hebt ingediend, evenredige restitutie plaats van de jaarpremie na aftrek van beeïndigingskosten van 15 voor redelijke administratiekosten. Annulering door ons Wij kunnen het certificaat annuleren door middel van schriftelijke opzegging aan uw bij ons laatst bekende adres, met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen en onder opgave van een geldige reden voor de annulering. Wij zullen er voor zorgen dat u een evenredig deel van de door u conform uw certificaat betaalde premies terug ontvangt, mits u geen claim hebt ingediend of voornemens bent dat te doen. Als wij uw certificaat annuleren bent u ons geen premies meer verschuldigd, maar u blijft gerechtigd om een geldige claim in te dienen mits uw claim vóór de annuleringsdatum is ontstaan. Geldige redenen kunnen (zonder limitering) het volgende behelzen: Als wij geen premiebetaling hebben ontvangen. Als dit het geval is zullen wij schriftelijk contact met u opnemen met het verzoek voor een bepaalde datum te betalen. Als wij op deze datum geen betaling hebben ontvangen, zullen wij u weer schrijven om u te laten weten dat de betaling niet is ontvangen, en u een laatste termijn van 30 dagen voor betaling aan te zeggen. Deze brief zal u tevens laten weten dat indien op deze uiterlijke datum geen betaling is ontvangen uw polis zal worden geannuleerd. Indien uw betaling op die datum niet is ontvangen zullen wij uw polis annuleren met onmiddellijk effect en u schriftelijk mededelen dat deze annulering heeft plaatsgevonden; In geval u, ingevolge de voorwaarden van deze polis, verplicht bent met ons samen te werken of ons informatie of documentatie toe te sturen en u dit nalaat met als gevolg dat wij wezenlijk worden gehinderd bij het verwerken van een claim of bij het verdedigen van onze belangen. In zulk geval kunnen wij een annuleringsbrief sturen en kunnen wij de polis annuleren indien u nalaat met ons samen te werken of de benodigde informatie of documentatie te verstrekken voor het einde van de opzeggingstermijn van 30 dagen; Als u op wezenlijke wijze hebt nagelaten uw zorgplicht met betrekking tot uw eigendom uit te oefenen, zoals vereist onder de alinea getiteld "Voorzorgsmaatregelen" Indien wij een redelijk vermoeden van fraude hebben; In geval van bedreigend of beledigend gedrag of taalgebruik of intimidatie van ons personeel of onze leveranciers. Als de premies maandelijks worden voldaan, is de polis uitsluitend van kracht als de maandelijkse premie is betaald. Uw polis zal worden geannuleerd als wij uw maandelijkse premie niet ontvangen. Een schriftelijke mededeling hiervan zal naar uw bij ons laatste bekende adres worden gestuurd. PREMIES EN CLAIMS - UW RECHTEN Bij de afhandeling van aan ons verschuldigde premiebetalingen van u en bij de afhandeling van claims die u indient, treden Web Insurance Solutions Europe B.V. en de administrateur op als onze bevoegde agent. Dit houdt in dat als u een premie betaalt aan Web Insurance Solutions Europe B.V. deze geacht wordt te zijn ontvangen door ons en dat elke geldige claim die u indient bij de administrateur eerst geacht wordt te zijn afgehandeld als u daadwerkelijk een gerepareerde of vervangende gadget hebt ontvangen. ONS RECHT TOT WIJZIGING VAN DE DEKKING OF DE PRIJS U ontvangt ten minste twee maanden van tevoren schriftelijk bericht indien wij besluiten of ons genoodzaakt zien om uw dekking of de prijs van uw verzekering te wijzigen om een van volgende redenen: om kleine tekstuele wijzigingen aan te brengen in het certificaat die niet van invloed zijn op de aard van de geboden dekking en uitkering, zoals wijzigingen om het certificaat begrijpelijker te maken; in verband met wijzigingen in wet- of regelgeving (daaronder begrepen beslissingen van toezichthouders) of in gedragscodes of brancherichtlijnen die van invloed zijn op ons of op uw certificaat; in verband met wijzigingen in belastingen die van toepassing zijn op uw certificaat. (daaronder begrepen doch niet beperkt tot assurantiebelasting).

8 COMPENSATIEREGELING Wij vallen onder de Financial Services Compensation Scheme. U kunt recht hebben op compensatie vanuit deze regeling indien wij niet kunnen voldoen aan onze verplichtingen jegens u uit hoofde van deze overeenkomst. Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot het: Financial Services Compensation Scheme 7th Floor Lloyd s Chambers, Portsoken Street Londen E1 8BN, Verenigd Koninkrijk of telefonisch: of kijk op de website: GEGEVENSBESCHERMING Door u verstrekte informatie wordt uitsluitend gebruikt ten behoeve van de aanbieding aan u van deze verzekeringsovereenkomst, het beheer van uw certificaat en de afhandeling van eventuele door u ingediende claims. Wij en alle partijen die namens ons optreden zullen alle door u verstrekte informatie behandelen in overeenstemming met de wetgeving op het gebied van gegevensbescherming zoals die geldt in het land in Europa waar u woonachtig bent. Om fraude te voorkomen wisselen verzekeraars soms informatie uit. Gegevens over uw aanvraag en eventuele door u ingediende claims kunnen met andere verzekeraars uitgewisseld worden. LSW 1001 (08/94) - KENNISGEVING INDIVIDUELE AANSPRAKELIJKHEID (VERZEKERING): De participerende verzekeraars zijn, ten aanzien van de verzekeringscontracten waaraan zij deelnemen, ieder individueel en niet hoofdelijk aansprakelijk; de aansprakelijkheid van elk van hen is uitsluitend beperkt tot de omvang van hun individuele participatie. De participerende verzekeraars zijn niet verantwoordelijk voor de participatie van een co-participerende verzekeraar die om welke reden dan ook zijn verbintenissen, geheel of gedeeltelijk, niet nakomt. LSW EUROPESE BETEKENINGS-EN FORUMKEUZECLAUSULE BENOEMENDE: Lloyd s Netherlands Representative B.V Beurs-World Trade Center Beursplein 37 Postbus DD Rotterdam The Netherlands Telephone:

GADGET VERZEKERING - VERZEKERINGSPOLIS

GADGET VERZEKERING - VERZEKERINGSPOLIS GADGET VERZEKERING - VERZEKERINGSPOLIS ALGEMENE VOORWAARDEN DE VERZEKERAAR Smart2Cover wordt mede mogelijk gemaakt door Web Insurance Solutions Europe B.V. De Verzekeraar is 100% AF Beazley & Others bij

Nadere informatie

DE DEKKING VOOR UW GADGET ALGEMENE VOORWAARDEN

DE DEKKING VOOR UW GADGET ALGEMENE VOORWAARDEN DE DEKKING VOOR UW GADGET ALGEMENE VOORWAARDEN DE VOORWAARDEN Deze verzekering wordt afgesloten door DIGIWISE, een handelsnaam van Web Insurance Solutions Europe B.V. De Verzekeraar betreft 100% AF Beazley

Nadere informatie

DEKKING VOOR GADGET VERZEKERINGSBEWIJS

DEKKING VOOR GADGET VERZEKERINGSBEWIJS DEKKING VOOR GADGET VERZEKERINGSBEWIJS VOORWAARDEN Deze verzekering wordt afgesloten door DIGIWISE, een handelsnaam van Web Insurance Solutions Europe B.V. Verzekeraar is Jubilee Insurance, Lloyd's Syndicate

Nadere informatie

LIFELINE OPTIMAAL PHONE HOUSE

LIFELINE OPTIMAAL PHONE HOUSE LIFELINE OPTIMAAL PHONE HOUSE Gefeliciteerd met uw keuze voor Lifeline Optimaal. Dit product is ontworpen om u de zekerheid te geven dat u in geval van diefstal of pech nooit zonder uw draagbare elektronische

Nadere informatie

LIFELINE DIGITAAL PHONE HOUSE

LIFELINE DIGITAAL PHONE HOUSE LIFELINE DIGITAAL PHONE HOUSE Gefeliciteerd met uw keuze voor Lifeline Digitaal. Dit product is ontworpen om u de zekerheid te geven dat u in geval van diefstal of pech nooit zonder uw draagbare elektronische

Nadere informatie

Uw ACE Toestelverzekering of ACE Toestelverzekering PLUS Polisvoorwaarden TM0001 TM0002

Uw ACE Toestelverzekering of ACE Toestelverzekering PLUS Polisvoorwaarden TM0001 TM0002 Uw ACE Toestelverzekering of ACE Toestelverzekering PLUS Polisvoorwaarden TM0001 TM0002 Voorwaarden en condities We zijn blij dat u voor de ACE Toestelverzekering of de ACE Toestelverzekering PLUS heeft

Nadere informatie

De voordelen van de Gadgetverzekering op een rij

De voordelen van de Gadgetverzekering op een rij De voordelen van de Gadgetverzekering op een rij Dit is een samenvatting van de gadgetverzekering en bevat dus niet de volledige voorwaarden van de dekking. Deze kunt u terugvinden in de DIGIWISE polisvoorwaarden.

Nadere informatie

MOBIELE TELEFOON VERZEKERING Polisvoorwaarden Versie 2012.002 BBASISI. 1 november 2012 EXCELL DEKKING België

MOBIELE TELEFOON VERZEKERING Polisvoorwaarden Versie 2012.002 BBASISI. 1 november 2012 EXCELL DEKKING België MOBIELE TELEFOON VERZEKERING Polisvoorwaarden Versie 2012.002 BBASISI 1 november 2012 EXCELL DEKKING België Polisvoorwaarden Mobiele Telefoon Verzekering 1. De verzekering Diefstal, onvoorziene gebeurtenissen,

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Zekerheidspakket Harmony Service Center BV

Polisvoorwaarden Zekerheidspakket Harmony Service Center BV Polisvoorwaarden Zekerheidspakket Harmony Service Center BV Kruisweg 659 2132 NC Hoofddorp T: 020 655 3000 F: 020 653 1534 KvK Amsterdam 34090783 E: info@intercityzakelijk.nl W: www.intercityzakelijk.nl

Nadere informatie

Private Insurance Polisvoorwaarden. Module A - Algemeen Module G - Motorrijtuigen

Private Insurance Polisvoorwaarden. Module A - Algemeen Module G - Motorrijtuigen Module A - Algemeen Module G - Motorrijtuigen Inhoudsopgave Module A - ALGEMEEN... 4 1 Algemene informatie... 5 2 Begripsomschrijvingen... 5 3 Persoonsgegevens... 6 4 Fraude... 6 5 Dekking... 7 6 Premiebetaling...

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Dit maakt deel uit van het verzekeringscontract 'Lifeline' - Draagbare Telefoon

Algemene Voorwaarden. Dit maakt deel uit van het verzekeringscontract 'Lifeline' - Draagbare Telefoon Algemene Voorwaarden Dit maakt deel uit van het verzekeringscontract 'Lifeline' - Draagbare Telefoon Bedankt voor het aansluiten bij Lifeline. Wij hebben dit verzekeringsproduct ontwikkeld teneinde U te

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Autoverzekering. - Pve 0108 Auto -

Polisvoorwaarden Autoverzekering. - Pve 0108 Auto - Polisvoorwaarden Autoverzekering - Pve 0108 Auto - "Prima voor elkaar Schadeservice": Heeft u een cascodekking dan kunt u gebruik maken van de samenwerking tussen Prima voor elkaar en geselecteerde schadeherstelbedrijven.

Nadere informatie

Polisvoorwaarden verzekeringen Creditcard en Platinumcard

Polisvoorwaarden verzekeringen Creditcard en Platinumcard Polisvoorwaarden verzekeringen Creditcard en Platinumcard Creditcard en Platinumcard Met de creditcards van de ING kunt u veilig betalen en geld opnemen. Niet alleen in Nederland, maar wereldwijd. Bovendien

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VVS GARAGEVERZEKERING

ALGEMENE VOORWAARDEN VVS GARAGEVERZEKERING ALGEMENE VOORWAARDEN VVS GARAGEVERZEKERING Januari 2010: GAR10 ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Deze overeenkomst beantwoordt, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, aan het vereiste

Nadere informatie

WOONGARANT AUTOVERZEKERING PROMINENT 0112

WOONGARANT AUTOVERZEKERING PROMINENT 0112 WOONGARANT AUTOVERZEKERING PROMINENT 0112 INHOUD ALGEMEEN Artikel 1 Algemeen Artikel 2 Begripsomschrijvingen Artikel 3 Waar en wanneer bent u verzekerd Artikel 4 Premie Artikel 5 Gewijzigde omstandigheden

Nadere informatie

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden CanalDigitaal voor consumenten

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden CanalDigitaal voor consumenten Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden CanalDigitaal voor consumenten Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Totstandkoming Overeenkomst 4. Duur van de Overeenkomst

Nadere informatie

Voorwaarden Schadeverzekering

Voorwaarden Schadeverzekering Algemene voorwaarden RV 0413-01 Voorwaarden Schadeverzekering Mijn verplichtingen bij schade Het is voor u en voor ons belangrijk dat u: 1. Direct als er schade is of u daarvan op de hoogte had kunnen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Particulieren 2012

Algemene Voorwaarden Particulieren 2012 Algemene Voorwaarden Particulieren 2012 Deze algemene voorwaarden zijn één geheel met het polisblad, het clausuleblad en de van toepassing zijnde bijzondere voorwaarden. Bij strijdigheid tussen de bijzondere

Nadere informatie

Voorwaarden Hyundai Autoverzekering AUT HYA

Voorwaarden Hyundai Autoverzekering AUT HYA Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities en begripsomschrijvingen 2 Artikel 2 Grondslag 2 Artikel 3 Algemene en Bijzondere Voorwaarden 2 Artikel 4 Begin van de verzekering en bedenktijd

Nadere informatie

Leenovereenkomst voor een vast bedrag ingevolge de Wet op het consumentenkrediet 1974 (Verenigd Koninkrijk)

Leenovereenkomst voor een vast bedrag ingevolge de Wet op het consumentenkrediet 1974 (Verenigd Koninkrijk) Leenovereenkomst voor een vast bedrag ingevolge de Wet op het consumentenkrediet 1974 (Verenigd Koninkrijk) Dit is een leenovereenkomst voor een vast bedrag (de Overeenkomst) ingevolge de Wet op het consumentenkrediet

Nadere informatie

INHOUD Schade en veranderende omstandigheden 1 Contact 2

INHOUD Schade en veranderende omstandigheden 1 Contact 2 POLISVOORWAARDEN Kostbaarhedenverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering Arnhem MODEL BV 03.2.44 A INHOUD Schade en veranderende omstandigheden 1 Contact 2 ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Wat bent u verplicht

Nadere informatie

Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zelfstandigen Zonder Personeel 2015

Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zelfstandigen Zonder Personeel 2015 Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zelfstandigen Zonder Personeel 2015 Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zelfstandigen Zonder Personeel 2015 2 Hoe meldt u een zaak aan? Bent u betrokken geraakt bij

Nadere informatie

POLISVOORWAARDEN KNAC AUTOVERZEKERING AUT KNA

POLISVOORWAARDEN KNAC AUTOVERZEKERING AUT KNA POLISVOORWAARDEN KNAC AUTOVERZEKERING AUT KNA Belangrijk! Raadpleeg bij schade uw groene kaart. Diefstal direct melden bij Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit: 07-6777. Inhoudsopgave Algemene voorwaarden

Nadere informatie

AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD

AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD OVEREENKOMST VOOR DE AMERICAN EXPRESS KAARTHOUDERS AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD OVEREENKOMST VOOR AMERICAN EXPRESS KAARTHOUDERS INHOUD PAGINA DEEL 1 Partijen 4 Termen die wij gebruiken 4 Vergoedingen

Nadere informatie

MODEL MV 03.2.30 A INHOUD

MODEL MV 03.2.30 A INHOUD POLISVOORWAARDEN Autoverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering N.V. Amsterdam MODEL MV 03.2.30 A INHOUD ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Wat bent u verplicht mee te delen bij aanvang van de verzekering?

Nadere informatie

Hoe meldt u een zaak aan?

Hoe meldt u een zaak aan? Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zakelijke Markt, juni 2011 Hoe meldt u een zaak aan? Bent u betrokken geraakt bij een ongeval of juridisch geschil? U kunt uw zaak bij ons aanmelden. Dit kan online

Nadere informatie

POLISVOORWAARDEN AUTOVERZEKERING AUT UGA

POLISVOORWAARDEN AUTOVERZEKERING AUT UGA BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS! Hulpverlening op plaats van ongeval: In Nederland belt u : 0592-39 05 45 In het buitenland belt u : 31-70 314 51 50 Verdere schadeafhandeling: Bel Unigarant Schadeservice :

Nadere informatie

Hoe meldt u een zaak aan?

Hoe meldt u een zaak aan? Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zakelijke Markt, juni 2011 Hoe meldt u een zaak aan? Bent u betrokken geraakt bij een ongeval of juridisch geschil? U kunt uw zaak bij ons aanmelden. Dit kan online

Nadere informatie

P o l i s v o o r w a a r d e n. M o t o r r i j t u i g v e r z e k e r i n g. Rialto.Tóch verzekerd

P o l i s v o o r w a a r d e n. M o t o r r i j t u i g v e r z e k e r i n g. Rialto.Tóch verzekerd P o l i s v o o r w a a r d e n M o t o r r i j t u i g v e r z e k e r i n g Rialto.Tóch verzekerd Algemene Begripsomschrijvingen Aanhanger Een caravan, een aanhangwagen met maximaal 4 wielen of een daarmee

Nadere informatie

WitGeld Autoverzekering, via Delta Lloyd Amsterdam Polisvoorwaarden versie 1.1.2 INHOUD

WitGeld Autoverzekering, via Delta Lloyd Amsterdam Polisvoorwaarden versie 1.1.2 INHOUD WitGeld Autoverzekering, via Delta Lloyd Amsterdam Polisvoorwaarden versie 1.1.2 INHOUD Algemene voorwaarden Artikel 1 Wat bent u verplicht mee te delen bij aanvang van de verzekering? Artikel 2 Waarop

Nadere informatie