DE DEKKING VOOR UW GADGET VERZEKERINGSPOLIS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE DEKKING VOOR UW GADGET VERZEKERINGSPOLIS"

Transcriptie

1 DE DEKKING VOOR UW GADGET VERZEKERINGSPOLIS DE VOORWAARDEN Deze verzekering wordt afgesloten door DIGIWISE, een handelsnaam van Web Insurance Solutions Europe B.V. De Verzekeraar is 100% AF Beazley & Others bij Lloyd s of London; 18% Syndicaat % Syndicaat 2623 (hierna te noemen: "wij/ons/onze"). De beheerder (Managing Agent) van Lloyd's voor Lloyd's Syndicaat 2623/623 is: Beazley Furlonge Limited, ingeschreven in het Register van Lloyd's Managing Agents, gevestigd te: Plantation Place South, 60 Great Tower Street, Londen, EC3R 5AD, Verenigd Koninkrijk. Ingeschreven in Engeland onder nummer: DEKKINGSBEWIJS Deze polis in combinatie met uw certificaat vormt het bewijs dat u een verzekering hebt afgesloten met ons. Tegen betaling van de premie verklaren wij u te zullen verzekeren in overeenstemming met de voorwaarden zoals die zijn opgenomen en onderschreven in deze documenten. Wij (Verzekeraar) zijn een Bindend Machtigingscontract aangegaan onder nummer B0879C met Web Insurance Solutions Europe B.V. op grond waarvan wij Web Insurance Solutions Europe B.V. machtigen deze documenten namens ons te ondertekenen en af te geven. Ondertekend door Claims administrateur is Broadspire, onderdeel van Crawford & Company Kantoor adres: Warenarburg 1, 2907 CK Capelle aan den IJssel Postadres: Postbus 626, 3000 AP Rotterdam Telefoon: Web Insurance Solutions Europe B.V. is geautoriseerd door en staat onder toezicht van de AFM, onder nummer Kijk op de website van de AFM voor een overzicht van alle onder haar toezicht staande kantoren: Beazley Furlonge Ltd. is geautoriseerd door de Prudential Regulation Authority en wordt gereguleerd door de Financial Conduct Authority en de Prudential Regulation Authority (Referentie Nummer ). J.R.M. van der Velde Directeur Web Insurance Solutions Europe B.V. INLEIDING Afhankelijk van de door u gekozen dekking en de door u betaalde premie biedt deze verzekeringspolis de volgende dekking voor uw gadget(s): Schade door ongeval Schade door ongeval en diefstal Schade door ongeval, diefstal en technische storing De dekking geldt binnen Nederland en Wereldwijd voor een periode van 12 maanden. Een gadget dient volledig operationeel én onbeschadigd te zijn ten tijde van het afsluiten van deze verzekering of registratie van uw gadget. U moet daarnaast in staat zijn om een aankoopbewijs van uw gadget kunnen overleggen om een claim in te dienen.

2 Bij het afsluiten van deze verzekering hebt u de door u gewenste dekking gekozen. Uw dekking staat vermeld in uw certificaat. Bewaar uw certificaat samen met deze Algemene Voorwaarden op een veilige plaats. Deze polis heeft een minimale looptijd van 12 maanden gerekend vanaf de ingangsdatum op uw certificaat. Om er zeker van te zijn dat u dekking blijft behouden op uw polis zal Digiwise uw polis automatisch verlengen na 12 maanden, tenzij u anders aangeeft. U zal daarom uiterlijk 30 dagen vóór de datum van automatische verlenging van uw certificaat bericht van ons ontvangen en, in geval van wijziging van de premie en/of Algemene Voorwaarden, hiervan op de hoogte gesteld worden. DEFINITIES De hierna gedefinieerde woorden en zinsneden hebben overal in deze Algemene Voorwaarden, waar ze vetgedrukt voorkomen, dezelfde betekenis. Administrateur Broadspire, onderdeel van Crawford & Company. Eigen risico Dit is het bedrag van uw eigen bijdrage voor elke claim die u indient. De hoogte van uw eigen risico staat vermeld op uw certificaat. Gadget Het artikel dat/de artikelen die op grond van deze Algemene Voorwaarden is/zijn verzekerd, dat door u is gekocht en dat op het desbetreffende aankoopbewijs is vermeld en dat op het moment van afsluiten van deze verzekering niet ouder is dan 6 maanden. Uitsluitend de volgende artikelen vallen onder de dekking: Mobiele Telefoon /Smartphone Tablet Laptop Naaste familie Uw moeder, vader, zoon of dochter ouder dan 16 jaar, echtgeno(o)t(e), of huisgeno(o)t(e) die duurzaam met u samenwoont. Certificaat Het document dat na afsluiten van deze verzekering wordt afgegeven. Hierin zijn de gegevens van uw gadgetverzekering vermeld, waaronder de verzekeringsduur, de door u gekozen dekking, de beperking van onze aansprakelijkheid, de hoogte van het eigen risico en het aantal verzekerde gadgets. Verzekeringsduur De door u afgesloten verzekering is een polis voor één jaar, maar de premie kan maandelijks of jaarlijks worden voldaan in overeenstemming met hetgeen is bevestigd op uw certificaat. Voor polissen waarbij de premie maandelijks wordt betaald geldt dat de polis uitsluitend geldig is als de maandelijkse premie is voldaan. Aankoopbewijs De originele aankoop bon die is verstrekt bij het verkooppunt (niet van internetveilingen) waarin de gegevens zijn vermeld van de gekochte gadget, of soortgelijke documenten waaruit blijkt dat u eigenaar bent van de gadget. Voorzorgsmaatregelen Alle praktische maatregelen die een persoon normaal gesproken neemt om schade aan of diefstal van uw gadget te voorkomen. Terrorisme Elke handeling door een persoon of organisatie die gepaard gaat met of die de oorzaak is van of waarbij wordt gedreigd met schade, of waarbij (enig deel van) het publiek angst wordt aangejaagd en waarbij het waarschijnlijke doel van politieke, religieuze, (intellectueel dan wel rationeel) ideologische of soortgelijke aard is. Onbeheerd Niet te allen tijde binnen uw gezichtsveld en buiten uw handbereik. Inbraak met geweld Betreding die gepaard gaat met zichtbare schade aan de constructie van het gebouw, de kamer of het voertuig op het punt van betreding. Wij, ons, onze De Verzekeraar, Beazley, Syndicaten 2623 / 623. U, uw De eigenaar van de gadget zoals vermeld op het certificaat die ten minste 16 jaar oud dient te zijn.

3 GEOGRAFISCH BEREIK Wereldwijd. Wat wij dekken De dekkingsrubrieken zijn als volgt: A. Schade door ongeval (Incl. Waterschade) Wij vergoeden de kosten van reparatie of vervanging indien uw gadget beschadigd raakt als gevolg van een ongeval. Indien alleen bepaalde onderdelen van uw gadget schade hebben opgelopen vergoeden wij alleen reparatie of vervanging van de desbetreffende onderdelen. B. Diefstal (indien gedekt) In geval van diefstal van uw gadget verstrekken wij een vervangend exemplaar. Indien alleen bepaalde onderdelen van uw gadget zijn gestolen vervangen wij alleen de desbetreffende onderdelen. C. Storing (indien gedekt) Een technische storing die zich voordoet na afloop van de garantieperiode van de fabrikant. De dekkingscategorieën die op u van toepassing zijn staan vermeld op uw certificaat. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID Maximale uitkering Onze aansprakelijkheid in verband met één bepaalde claim is beperkt tot vergoeding van de kosten van vervanging van uw gadget en gaat nimmer het totaalbedrag aan geclaimde kosten per gadget te boven dat hieronder is aangegeven en op uw certificaat is bevestigd. Tablet 1.000,- Mobiele Telefoon/Smartphone 1.000,- Laptop 3.000,- Vervanging a. Uw verzekering biedt dekking voor één vervangingsclaim per dekkingsjaar. b. Indien de administrateur na een geldige claim vaststelt dat uw gadget moet worden vervangen en deze niet kan worden vervangen door een identiek of volledig opgeknapt exemplaar van dezelfde leeftijd en in dezelfde staat, zal hij het vervangen door een gadget met een vergelijkbare specificatie of van gelijke waarde, rekening houdend met de leeftijd en staat van de oorspronkelijke gadget. c. Als u heeft gekozen voor maandelijkse betaling en u dient een vervangingsclaim in, dan dient u de nog uitstaande maandelijkse premies (naast uw eigen risico) eerst te voldoen voor wij uw claim in behandeling nemen. EIGEN RISICO Voor elke claim geldt een eigen risico (het bedrag van uw eigen bijdrage voor de claim). Mobiele Telefoon/Smartphone & Tablet: Indien u een claim indient geldt een eigen risico van 50 per claim wegens schade door een ongeval of een technische storing binnen Nederland en 75 in geval van diefstal binnen Nederland. Indien uw claim wordt ingediend naar aanleiding van een ongeval, technische storing of diefstal elders ter wereld geldt een eigen risico van 75 per claim. Laptop: Indien u een claim indient geldt een eigen risico van 75 per claim wegens schade door een ongeval of een technische storing binnen Nederland en 100 in geval van diefstal binnen Nederland. Indien uw claim wordt ingediend naar aanleiding van een ongeval, technische storing of diefstal elders ter wereld geldt een eigen risico van 100 per claim. De hoogte van het eigen risico wordt bevestigd op uw certificaat. WAT WIJ NIET DEKKEN Uw gadget niet is gedekt voor: 1. het bedrag van het eigen risico dat voor elke claim geldt; 2. claims die ingediend worden of een gebeurtenis die het indienen van een claim noodzakelijk maakt binnen de eerste 14 dagen na de ingangsdatum van het certificaat tenzij de claim betrekking heeft op een nieuwe gadget, die geregistreerd en verzekerd is op de dag van de aankoop zelf; 3. diefstal, tenzij u een nummer van een aangifte strafbaar feit overlegt. Een nummer van een aangifte van verlies van goederen wordt niet geaccepteerd ter ondersteuning van een claim wegens diefstal;

4 4. claims die betrekking hebben op diefstal, tenzij binnen 24 uur na ontdekking van het incident aangifte is gedaan bij de desbetreffende lokale politie en de netwerk provider (indien van toepassing); 5. diefstal van een gadget uit een onbewoond pand, tenzij er sporen zijn van inbraak met geweld in of aan het pand; 6. diefstal van een gadget die onbeheerd is achtergelaten in een openbare ruimte of een ruimte waartoe het publiek normaal toegang heeft; 7. diefstal van een gadget vanuit uw controle of die van uw naaste familie, tenzij de gadget bij u of rondom u verborgen gehouden en niet onbeheerd is achtergelaten of tenzij er geweld of dreiging van geweld is gebruikt, of in geval van zakkenrollen; 8. diefstal van of schade door ongeval aan de gadget terwijl deze in bruikleen was gegeven aan een ander, niet zijnde iemand uit uw naaste familie; 9. diefstal van of schade aan extra apparatuur of accessoires ander dan SIM- of PCIMA-kaarten die zich op het moment van de schade of diefstal in de gadget bevonden; 10. waterschade indien een gadget wordt gebruikt tijdens watersporten zoals, maar niet uitsluitend beperkt tot, kitesurfen, windsurfen, zeilen; 11. diefstal uit een onbeheerd gelaten voertuig tenzij een gadget volledig uit het zicht is opgeborgen in het handschoenenkastje of kofferbak van een volledig afgesloten en beveiligd voertuig en inbraak met geweld is gebruikt. Een nota van de reparateur van een dergelijke schade aan het voertuig dient te worden ingediend ter afhandeling van een dergelijke claim; 12. diefstal van of schade aan een gadget die is achtergelaten op het dak, motorkap of ieder ander uitwendig deel van een voertuig; 13. claims waarbij het IMEI-/serienummer van uw gadget niet kan worden achterhaald; 14. verlies van of schade aan informatie of gegevens of software die aanwezig of opgeslagen was in de gadget, al dan niet als gevolg van een door deze verzekering uitbetaalde claim; 15. claims als gevolg van het niet correct herkennen en verwerken van kalenderdata of tijden door elektrische of computerapparatuur, software, microcontrollers, microchips, accessoires of randapparatuur; 16. reparatie- en andere kosten in verband met: normale servicebeurten, inspectie, onderhoud of reiniging; verlies als gevolg van een fabricagefout of terugroeping van de gadget; vervanging of aanpassing aan armaturen, bedieningsschakelaars of -knoppen, batterijen of antennes; reparaties die zijn uitgevoerd door niet door ons goedgekeurde personen; slijtage of geleidelijke afname van de prestaties; claims als gevolg van misbruik, onjuist gebruik of nalatigheid; een gadget waarbij op enigerlei wijze met het serienummer is geknoeid; 17. enigerlei schade, tenzij de beschadigde gadget ter reparatie wordt aangeboden; 18. enige vorm van heraansluitingskosten of abonnementskosten; 19. de kosten van vervanging van gepersonaliseerde beltonen of afbeeldingen, gedownload materiaal of software; 20. onkosten die zijn gemaakt als gevolg van het niet kunnen gebruiken van de gadget, of enig verlies anders dan de kosten van reparatie of vervanging van de gadget. Belangrijk om te weten: Indien u een artikel zonder SIM- of PCIMA-kaartmogelijkheid verzekert, zijn de uitsluitingen met betrekking tot SIM- of PCIMA-kaarten niet van toepassing. ALGEMENE UITSLUITINGEN Deze verzekering biedt geen dekking voor het volgende: 1. aansprakelijkheid van enigerlei aard als gevolg van de eigendom of het gebruik van de gadget, daaronder begrepen ziekte of letsel als gevolg daarvan; 2. andere kosten als gevolg van de gebeurtenis die aanleiding heeft gegeven tot uw claim, behoudens voor zover specifiek vermeld in deze Algemene Voorwaarden; 3. elke claim van diefstal of schade of aansprakelijkheid die direct of indirect wordt veroorzaakt of optreedt door of als gevolg van terrorisme of oorlog, invasie, handelingen van buitenlandse vijanden, vijandigheden (al dan niet in een verklaarde oorlogssituatie), burgeroorlog, rebellie, revolutie, opstand, militaire of

5 wederrechtelijk toegeëigende macht, of confiscatie of nationalisatie of vordering of vernietiging van of schade aan eigendommen door of op grond van een bevel van een overheid of een openbare of lokale autoriteit; 4. elke claim voortvloeiend uit nucleair risico, d.w.z. schade of vernietiging veroorzaakt door, bijgedragen aan of als gevolg van: a ioniserende straling of radioactieve besmetting door een nucleaire brandstof of nucleair afval van de verbranding van nucleaire brandstoffen; of b de radioactieve, giftige, explosieve of anderszins gevaarlijke eigenschappen van een explosieve nucleaire installatie of enig onderdeel daarvan; 5. supersonische knal, d.w.z. schade of vernietiging die direct wordt veroorzaakt door drukgolven die ontstaan doordat vliegtuigen of andere vliegende objecten zich voortbewegen met (super)sonische snelheden. VOORZORGSMAATREGELEN U en uw naaste familie dienen te allen tijde alle voorzorgsmaatregelen te nemen. VOORWAARDEN EN BEPERKINGEN 1. Zowel u als wij kunnen kiezen welk recht van toepassing is op deze overeenkomst. Tenzij u en wij anders overeenkomen, is het recht dat van toepassing is op deze overeenkomst het recht dat geldt in het land in Europa waar u duurzaam verblijft. 2. De gadget mag niet ouder zijn dan 6 maanden op het moment dat deze verzekering ingaat en dient vergezeld te gaan van een geldig aankoopbewijs (niet van internetveilingen). 3. U dient alle aankoopbonnen, documenten of aankoopbewijzen over te leggen die de administrateur in redelijkheid verlangt. 4. U kunt de verzekering niet overdragen aan een andere persoon of op een andere gadget. 5. Onder de dekking vallen niet die kosten of betalingen die op een derde kunnen worden verhaald op grond van het bepaalde in andere overeenkomsten, garanties of verzekeringen, en in geval van een claim dient u de administrateur op de hoogte te stellen van uw eventuele andere verzekeringspolissen voor uw gadget. CLAIMPROCEDURE Volg onderstaande procedures om uw claim zo snel mogelijk te laten goedkeuren. Het niet volgen van deze procedures kan leiden tot ongeldigheid van uw claim. Voor alle claims (met inbegrip van diefstal) moet u: zo snel mogelijk contact opnemen met de administrateur op telefoonnummer doch uiterlijk binnen 24 uur na ontdekking van het incident (of in het geval van een incident dat plaatsvindt buiten Nederland, binnen 24 uur na terugkomst in Nederland); bij diefstal binnen 12 uur na ontdekking van de diefstal hiervan melding doen bij uw Netwerk Provider; bij diefstal binnen 24 uur na ontdekking van de diefstal aangifte doen bij de plaatselijke politie om een nummer aangifte strafbaar feit en een kopie van de aangifte te verkrijgen. Aan ons gegevens verstrekken over de claim en over eventuele andere overeenkomsten, garanties of verzekeringen die betrekking kunnen hebben op de claim, daaronder begrepen doch niet beperkt tot een inboedelverzekering. Voor zover dat van toepassing is, kan een evenredig deel van de claim rechtstreeks worden verhaald op de desbetreffende verzekeraars. Indien wij uw gadget vervangen, wordt het beschadigde of gestolen artikel ons eigendom. U dient uw gadget voor onderzoek van uw claim toe te sturen wanneer u daartoe wordt verzocht. Deze dient in dezelfde staat te verkeren zoals de administrateur die van u, bij melding van uw claim, heeft doorgekregen. Wanneer dat niet het geval blijkt te zijn, kan uw claim als ongeldig worden beoordeeld. Indien het desbetreffende artikel wordt geretourneerd of gevonden, dient u ons hiervan op de hoogte te stellen en ons het artikel in kwestie op ons verzoek toe te sturen. Ter verbetering van haar service kan de administrateur telefoongesprekken opnemen of met telefoongesprekken meeluisteren. Let op: Wij zullen de door u ingediende claim verwerken volgens de bepalingen uit de Algemene Voorwaarden van deze verzekering en op basis van de eerste aan ons kenbaar gemaakte oorzaak van de ontstane schade.

6 Indien deze claim niet wordt gehonoreerd en u vervolgens op basis van een andere oorzaak dezelfde schade claimt, kunnen wij dit beschouwen als fraude. Bijzonderheden van al zulke gevallen zullen door ons worden doorgegeven aan de juiste instanties. U krijgt van ons een schadeformulier toegezonden. Vul het schadeformulier VOLLEDIG in en retourneer het aan de administrateur in overeenstemming met diens aanwijzingen, en in elk geval binnen 30 dagen na melding van de claim, tezamen met alle verlangde ondersteunende documentatie, zoals (maar niet beperkt tot): het eventuele nummer aangifte strafbaar feit/verlies; eventueel bewijs van inbraak met geweld; het aankoopbewijs. De administrateur beoordeelt uw claim en verleent, mits uw claim geldig is, toestemming voor reparatie respectievelijk vervanging van de gadget. FRAUDE Wij hebben een streng beleid als het gaat om fraudepreventie om de premies laag te kunnen houden, zodat onze klanten niet hoeven te betalen voor de oneerlijkheid van anderen. Indien een claim op grond van deze verzekering frauduleus is of bedoeld is om te misleiden, of indien u of een ander die namens u optreedt gebruik maakt van misleidende of frauduleuze middelen teneinde een uitkering te verkrijgen op grond van deze verzekering, eindigt het recht op enige uitkering op grond van deze verzekering, wordt de verzekering geroyeerd en hebben wij het recht om alle als gevolg van die frauduleuze of misleidende claim betaalde uitkeringen en gemaakte kosten te verhalen. Tevens kunnen wij een melding doen bij de politie. KLACHTEN Voor al uw vragen of klachten over deze verzekering kunt u zich richten tot: Web Insurance Solutions Europe B.V. Joris Dircksenstraat CB Breukelen Telefoon: Voor een snelle afhandeling van uw vraag dient u de gegevens van uw certificaat en in het bijzonder het op uw certificaat vermelde certificaatnummer te vermelden. Indien u niet tevreden bent over de wijze waarop een klacht is afgehandeld, kunt u uw klacht indienen bij: Lloyd s Netherlands Representative B.V Beurs-World Trade Center Beursplein 37 Postbus DD Rotterdam The Netherlands Telephone: U kunt uw zaak ook ter beoordeling voorleggen aan Lloyd's in Londen. Het adres is: Certificate holder and Market Assistance One Lime Street London EC3M 7HA Telephone: Facsimile: Klachten die niet door Lloyd's kunnen worden opgelost kunnen worden doorverwezen naar een bevoegde rechter van uw keuze in Nederland. Nadere gegevens worden verstrekt in het desbetreffende stadium van de klachtenprocedure. Deze procedures laten uw wettelijke rechten onverlet. BEËINDIGING Voor beëindiging van uw certificaat kunt u contact opnemen met en uw verzekeringsdocumenten retourneren aan Web Insurance Solutions Europe B.V.: Joris Dircksenstraat CB Breukelen Bedenktijd U kunt de verzekering zonder opgaaf van redenen beëindigen binnen 14 dagen na de ingangsdatum of (indien dat later is) binnen 14 dagen na ontvangst door u van de verzekeringsdocumenten. U ontvangt dan het volledige bedrag aan betaalde premies terug, mits u geen claim hebt ingediend of voornemens bent dat te doen.

7 Na de bedenktijd Na de eerste bedenktijd van 14 dagen kunt u de verzekering te allen tijde beëindigen. Indien uw verzekering maandelijks doorlopend is, vindt er geen restitutie plaats, omdat u dan uitsluitend hebt betaald voor de dekking die u reeds hebt ontvangen. Indien u de premie jaarlijks betaalt, vindt er, mits u geen claim hebt ingediend, evenredige restitutie plaats van de jaarpremie na aftrek van beeïndigingskosten van 15 voor redelijke administratiekosten. Annulering door ons Wij kunnen het certificaat annuleren door middel van schriftelijke opzegging aan uw bij ons laatst bekende adres, met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen en onder opgave van een geldige reden voor de annulering. Wij zullen er voor zorgen dat u een evenredig deel van de door u conform uw certificaat betaalde premies terug ontvangt, mits u geen claim hebt ingediend of voornemens bent dat te doen. Als wij uw certificaat annuleren bent u ons geen premies meer verschuldigd, maar u blijft gerechtigd om een geldige claim in te dienen mits uw claim vóór de annuleringsdatum is ontstaan. Geldige redenen kunnen (zonder limitering) het volgende behelzen: Als wij geen premiebetaling hebben ontvangen. Als dit het geval is zullen wij schriftelijk contact met u opnemen met het verzoek voor een bepaalde datum te betalen. Als wij op deze datum geen betaling hebben ontvangen, zullen wij u weer schrijven om u te laten weten dat de betaling niet is ontvangen, en u een laatste termijn van 30 dagen voor betaling aan te zeggen. Deze brief zal u tevens laten weten dat indien op deze uiterlijke datum geen betaling is ontvangen uw polis zal worden geannuleerd. Indien uw betaling op die datum niet is ontvangen zullen wij uw polis annuleren met onmiddellijk effect en u schriftelijk mededelen dat deze annulering heeft plaatsgevonden; In geval u, ingevolge de voorwaarden van deze polis, verplicht bent met ons samen te werken of ons informatie of documentatie toe te sturen en u dit nalaat met als gevolg dat wij wezenlijk worden gehinderd bij het verwerken van een claim of bij het verdedigen van onze belangen. In zulk geval kunnen wij een annuleringsbrief sturen en kunnen wij de polis annuleren indien u nalaat met ons samen te werken of de benodigde informatie of documentatie te verstrekken voor het einde van de opzeggingstermijn van 30 dagen; Als u op wezenlijke wijze hebt nagelaten uw zorgplicht met betrekking tot uw eigendom uit te oefenen, zoals vereist onder de alinea getiteld "Voorzorgsmaatregelen" Indien wij een redelijk vermoeden van fraude hebben; In geval van bedreigend of beledigend gedrag of taalgebruik of intimidatie van ons personeel of onze leveranciers. Als de premies maandelijks worden voldaan, is de polis uitsluitend van kracht als de maandelijkse premie is betaald. Uw polis zal worden geannuleerd als wij uw maandelijkse premie niet ontvangen. Een schriftelijke mededeling hiervan zal naar uw bij ons laatste bekende adres worden gestuurd. PREMIES EN CLAIMS - UW RECHTEN Bij de afhandeling van aan ons verschuldigde premiebetalingen van u en bij de afhandeling van claims die u indient, treden Web Insurance Solutions Europe B.V. en de administrateur op als onze bevoegde agent. Dit houdt in dat als u een premie betaalt aan Web Insurance Solutions Europe B.V. deze geacht wordt te zijn ontvangen door ons en dat elke geldige claim die u indient bij de administrateur eerst geacht wordt te zijn afgehandeld als u daadwerkelijk een gerepareerde of vervangende gadget hebt ontvangen. ONS RECHT TOT WIJZIGING VAN DE DEKKING OF DE PRIJS U ontvangt ten minste twee maanden van tevoren schriftelijk bericht indien wij besluiten of ons genoodzaakt zien om uw dekking of de prijs van uw verzekering te wijzigen om een van volgende redenen: om kleine tekstuele wijzigingen aan te brengen in het certificaat die niet van invloed zijn op de aard van de geboden dekking en uitkering, zoals wijzigingen om het certificaat begrijpelijker te maken; in verband met wijzigingen in wet- of regelgeving (daaronder begrepen beslissingen van toezichthouders) of in gedragscodes of brancherichtlijnen die van invloed zijn op ons of op uw certificaat; in verband met wijzigingen in belastingen die van toepassing zijn op uw certificaat. (daaronder begrepen doch niet beperkt tot assurantiebelasting).

8 COMPENSATIEREGELING Wij vallen onder de Financial Services Compensation Scheme. U kunt recht hebben op compensatie vanuit deze regeling indien wij niet kunnen voldoen aan onze verplichtingen jegens u uit hoofde van deze overeenkomst. Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot het: Financial Services Compensation Scheme 7th Floor Lloyd s Chambers, Portsoken Street Londen E1 8BN, Verenigd Koninkrijk of telefonisch: of kijk op de website: GEGEVENSBESCHERMING Door u verstrekte informatie wordt uitsluitend gebruikt ten behoeve van de aanbieding aan u van deze verzekeringsovereenkomst, het beheer van uw certificaat en de afhandeling van eventuele door u ingediende claims. Wij en alle partijen die namens ons optreden zullen alle door u verstrekte informatie behandelen in overeenstemming met de wetgeving op het gebied van gegevensbescherming zoals die geldt in het land in Europa waar u woonachtig bent. Om fraude te voorkomen wisselen verzekeraars soms informatie uit. Gegevens over uw aanvraag en eventuele door u ingediende claims kunnen met andere verzekeraars uitgewisseld worden. LSW 1001 (08/94) - KENNISGEVING INDIVIDUELE AANSPRAKELIJKHEID (VERZEKERING): De participerende verzekeraars zijn, ten aanzien van de verzekeringscontracten waaraan zij deelnemen, ieder individueel en niet hoofdelijk aansprakelijk; de aansprakelijkheid van elk van hen is uitsluitend beperkt tot de omvang van hun individuele participatie. De participerende verzekeraars zijn niet verantwoordelijk voor de participatie van een co-participerende verzekeraar die om welke reden dan ook zijn verbintenissen, geheel of gedeeltelijk, niet nakomt. LSW EUROPESE BETEKENINGS-EN FORUMKEUZECLAUSULE BENOEMENDE: Lloyd s Netherlands Representative B.V Beurs-World Trade Center Beursplein 37 Postbus DD Rotterdam The Netherlands Telephone:

DE DEKKING VOOR UW GADGET ALGEMENE VOORWAARDEN

DE DEKKING VOOR UW GADGET ALGEMENE VOORWAARDEN DE DEKKING VOOR UW GADGET ALGEMENE VOORWAARDEN DE VOORWAARDEN Deze verzekering wordt afgesloten door DIGIWISE, een handelsnaam van Web Insurance Solutions Europe B.V. De Verzekeraar betreft 100% AF Beazley

Nadere informatie

DEKKING VOOR GADGET VERZEKERINGSBEWIJS

DEKKING VOOR GADGET VERZEKERINGSBEWIJS DEKKING VOOR GADGET VERZEKERINGSBEWIJS VOORWAARDEN Deze verzekering wordt afgesloten door DIGIWISE, een handelsnaam van Web Insurance Solutions Europe B.V. Verzekeraar is Jubilee Insurance, Lloyd's Syndicate

Nadere informatie

GADGET VERZEKERING - VERZEKERINGSPOLIS

GADGET VERZEKERING - VERZEKERINGSPOLIS GADGET VERZEKERING - VERZEKERINGSPOLIS ALGEMENE VOORWAARDEN DE VERZEKERAAR Smart2Cover wordt mede mogelijk gemaakt door Web Insurance Solutions Europe B.V. De Verzekeraar is 100% AF Beazley & Others bij

Nadere informatie

De voordelen van de Gadgetverzekering op een rij

De voordelen van de Gadgetverzekering op een rij De voordelen van de Gadgetverzekering op een rij Dit is een samenvatting van de gadgetverzekering en bevat dus niet de volledige voorwaarden van de dekking. Deze kunt u terugvinden in de DIGIWISE polisvoorwaarden.

Nadere informatie

Voorwaarden Lifeline Silver

Voorwaarden Lifeline Silver Voorwaarden Lifeline Silver Gefeliciteerd met de aankoop van The Phone House Lifeline Silver. Dit product is ontworpen om u de zekerheid te geven dat u in geval van diefstal of pech nooit zonder uw mobiele

Nadere informatie

Verzekering Ongeoorloofd Gebruik. World Card Business (Gold)

Verzekering Ongeoorloofd Gebruik. World Card Business (Gold) Verzekering Ongeoorloofd Gebruik World Card Business (Gold) 2 Inhoudsopgave 4 Definities Voorwaarden 3 Artikel 1 Algemene bepaling Artikel 2 Aanvang en duur van de verzekering 5 Artikel 3 Artikel 4 Einde

Nadere informatie

Vodafone Garant Verzekeringsvoorwaarden Garant Basis en Garant Top Pakket

Vodafone Garant Verzekeringsvoorwaarden Garant Basis en Garant Top Pakket Vodafone Garant Verzekeringsvoorwaarden Garant Basis en Garant Top Pakket Verzekeraar ACE zal tijdens de verzekeringsperiode, in ruil voor betaling van de maandelijkse premie, aan u en/of Vodafone Libertel

Nadere informatie

MOBIELE TELEFOON VERZEKERING Polisvoorwaarden Versie 2013.002

MOBIELE TELEFOON VERZEKERING Polisvoorwaarden Versie 2013.002 MOBIELE TELEFOON VERZEKERING Polisvoorwaarden Versie 2013.002 BBASISI 1 juni 2013 BASIS DEKKING België Polisvoorwaarden Mobiele Telefoon Verzekering - Basis Verzekeraar Deze verzekering wordt 100% ondertekend

Nadere informatie

Uw ACE Toestel Vervangservice Polisvoorwaarden TM0003

Uw ACE Toestel Vervangservice Polisvoorwaarden TM0003 Voorwaarden en condities Uw ACE Toestel Vervangservice Polisvoorwaarden TM0003 We zijn blij dat u voor de ACE Toestel Vervangservice heeft gekozen. Hier vindt u alles wat u moet weten over uw verzekeringspolis.

Nadere informatie

Vodafone Garant Verzekeringsvoorwaarden Garant Basis en Garant Top Pakket

Vodafone Garant Verzekeringsvoorwaarden Garant Basis en Garant Top Pakket Vodafone Garant Verzekeringsvoorwaarden Garant Basis en Garant Top Pakket Verzekeraar Chubb zal tijdens de verzekeringsperiode, in ruil voor betaling van de maandelijkse premie, aan u en/of Vodafone Libertel

Nadere informatie

Uw ACE Toestelverzekering of ACE Toestelverzekering PLUS Polisvoorwaarden TM0001 TM0002

Uw ACE Toestelverzekering of ACE Toestelverzekering PLUS Polisvoorwaarden TM0001 TM0002 Uw ACE Toestelverzekering of ACE Toestelverzekering PLUS Polisvoorwaarden TM0001 TM0002 Voorwaarden en condities We zijn blij dat u voor de ACE Toestelverzekering of de ACE Toestelverzekering PLUS heeft

Nadere informatie

TomTom Extra Care Polisdocument (NL)

TomTom Extra Care Polisdocument (NL) TomTom Extra Care Polisdocument (NL) 0 INHOUDSOPGAVE Sectie Pagina('s) 1. Inleiding 2 2. Belangrijke informatie 3-4 3. Wat wordt gedekt? 4 4. Wat wordt niet gedekt? 4-5 5. Algemene voorwaarden 5 6. Een

Nadere informatie

TomTom Extra Care Plus Polisdocument (NL)

TomTom Extra Care Plus Polisdocument (NL) TomTom Extra Care Plus Polisdocument (NL) 0 INHOUDSOPGAVE Sectie Pagina('s) 1. Inleiding 2 2. Belangrijke informatie 3-4 3. Wat wordt gedekt? 4 4. Wat valt niet onder deze polis? 4-6 5. Algemene voorwaarden

Nadere informatie

Schade, Diefstal, Verlengde Garantie Verzekering Polisvoorwaarden Laptop en Tablet

Schade, Diefstal, Verlengde Garantie Verzekering Polisvoorwaarden Laptop en Tablet Schade, Diefstal, Verlengde Garantie Verzekering Polisvoorwaarden Laptop en Tablet Juli 2013 Nederland Polisvoorwaarden Elektronica Producten TABLETS & NOTEBOOKS Schade, Diefstal en Verlengde Garantie

Nadere informatie

MOBIELE TELEFOON VERZEKERING Polisvoorwaarden Versie 2013.003 BBASISI. 15 december 2013 MODULE POLIS

MOBIELE TELEFOON VERZEKERING Polisvoorwaarden Versie 2013.003 BBASISI. 15 december 2013 MODULE POLIS MOBIELE TELEFOON VERZEKERING Polisvoorwaarden Versie 2013.003 BBASISI 15 december 2013 MODULE POLIS Polisvoorwaarden Mobiele Telefoon Verzekering -Module Verzekeraar Deze verzekering wordt 100% ondertekend

Nadere informatie

Ongeval en Diefstal Verzekering

Ongeval en Diefstal Verzekering Ongeval en Diefstal Verzekering Polisvoorwaarden Laptop en Tablet Versie 2013.002 Juli 2013 België Polisvoorwaarden Elektronica Producten TABLETS & NOTEBOOKS Schade Verzekering Dit zijn de polisvoorwaarden

Nadere informatie

Onopzettelijke Schade Service Plan voor uw Sony Product... VOORWAARDEN... 2

Onopzettelijke Schade Service Plan voor uw Sony Product... VOORWAARDEN... 2 Onopzettelijke Schade Service Plan voor uw Sony Product... VOORWAARDEN... 2 Onopzettelijke Schade en Verlengd Reparatie Service Plan voor uw Sony Product... VOORWAARDEN... 9 1 Onopzettelijke Schade Service

Nadere informatie

TomTom Extra Care Plus Polisdocument. (Belgie - NL)

TomTom Extra Care Plus Polisdocument. (Belgie - NL) TomTom Extra Care Plus Polisdocument (Belgie - NL) INHOUDSOPGAVE Sectie Pagina('s) 1. Inleiding 2 2. Belangrijke informatie 3-4 3. Wat wordt gedekt? 4 4. Wat valt niet onder deze polis? 4-6 5. Algemene

Nadere informatie

ACE TOESTEL VERVANGSERVICE

ACE TOESTEL VERVANGSERVICE POLISVOORWAARDEN ACE TOESTEL VERVANGSERVICE Polisvoorwaarden TM0003 Voorwaarden en condities We zijn blij dat u voor de ACE Toestel Vervangservice heeft gekozen. Hier vindt u alles wat u moet weten over

Nadere informatie

TomTom Extra Care Polisdocument. (Belgie - NL)

TomTom Extra Care Polisdocument. (Belgie - NL) TomTom Extra Care Polisdocument (Belgie - NL) 0 INHOUDSOPGAVE Sectie Pagina('s) 1. Inleiding 2 2. Belangrijke informatie 3-4 3. Wat wordt gedekt? 4 4. Wat wordt niet gedekt? 4-5 5. Algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. index

Algemene voorwaarden. index Algemene voorwaarden index algemeen 1. Wie is Morgen Verzekert? 2. Wat mag u van Morgen Verzekert verwachten? 3. Wat verwacht Morgen Verzekert van u? 4. Hoe sluit u een verzekering bij Morgen af? 5. Vanaf

Nadere informatie

Ongeval en Diefstal Verzekering. Polisvoorwaarden Laptop en Tablet

Ongeval en Diefstal Verzekering. Polisvoorwaarden Laptop en Tablet Ongeval en Diefstal Verzekering Polisvoorwaarden Laptop en Tablet OKT 2013 Nederland Polisvoorwaarden Elektronica Producten TABLETS & NOTEBOOKS Schade Verzekering Dit zijn de polisvoorwaarden behorende

Nadere informatie

Voorwaarden Schadeverzekering

Voorwaarden Schadeverzekering Polisvoorwaarden PP 8000-01 Voorwaarden Schadeverzekering Algemene voorwaarden Wie behandelt mijn zaken? In principe behandelt Nationale-Nederlanden al uw schades. Maar heeft u bij ons een Rechtsbijstandverzekering

Nadere informatie

TICKETPLAN EUROPA. Annuleringsverzekering voor Theater- en Evenemententickets

TICKETPLAN EUROPA. Annuleringsverzekering voor Theater- en Evenemententickets INLEIDING TICKETPLAN EUROPA Annuleringsverzekering voor Theater- en Evenemententickets Bijgaand ontvangt u de polisvoorwaarden voor uw Annuleringsverzekering voor Theater- en Evenemententickets, die samen

Nadere informatie

MOBIELE TELEFOON VERZEKERING Polisvoorwaarden Versie 2012.002

MOBIELE TELEFOON VERZEKERING Polisvoorwaarden Versie 2012.002 MOBIELE TELEFOON VERZEKERING Polisvoorwaarden Versie 2012.002 Basis 1 augustus 2012 BASIS DEKKING Polisvoorwaarden Mobiele Telefoon Verzekering 1. De verzekering Diefstal, onvoorziene gebeurtenissen, stukgaan

Nadere informatie

Voorwaarden Lifeline Gold

Voorwaarden Lifeline Gold Voorwaarden Lifeline Gold Gefeliciteerd met de aankoop van The Phone House Lifeline Gold. Dit product is ontworpen om u de zekerheid te geven dat u in geval van diefstal of pech nooit zonder uw mobiele

Nadere informatie

POLISVOORWAARDEN ACE TOESTELVERZEKERING

POLISVOORWAARDEN ACE TOESTELVERZEKERING POLISVOORWAARDEN ACE TOESTELVERZEKERING Polisvoorwaarden TM0001 TM0002 Voorwaarden en condities We zijn blij dat u voor de ACE Toestelverzekering of de ACE Toestelverzekering PLUS heeft gekozen. Hier vindt

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Zekerheidspakket Harmony Service Center BV

Polisvoorwaarden Zekerheidspakket Harmony Service Center BV Polisvoorwaarden Zekerheidspakket Harmony Service Center BV Kruisweg 659 2132 NC Hoofddorp T: 020 655 3000 F: 020 653 1534 KvK Amsterdam 34090783 E: info@intercityzakelijk.nl W: www.intercityzakelijk.nl

Nadere informatie

MOBIELE TELEFOON VERZEKERING Polisvoorwaarden Versie 2013.002

MOBIELE TELEFOON VERZEKERING Polisvoorwaarden Versie 2013.002 MOBIELE TELEFOON VERZEKERING Polisvoorwaarden Versie 2013.002 BBASISI 1 juli 2013 EXCELL DEKKING België Polisvoorwaarden Mobiele Telefoon Verzekering - Excell Verzekeraar Deze verzekering wordt 100% ondertekend

Nadere informatie

Inhoud Uw Verzekeringspolis Definities Wat valt onder de dekking? Wat te doen bij schade?... 3

Inhoud Uw Verzekeringspolis Definities Wat valt onder de dekking? Wat te doen bij schade?... 3 Inhoud Uw Verzekeringspolis... 1 Definities... 1 1. Wat valt onder de dekking?... 3 2. Wat te doen bij schade?... 3 3. Wat valt niet onder de dekking?... 3 4. Algemene Voorwaarden... 5 5. Garantiestelsel...

Nadere informatie

TomTom Extra Care Plus Polisdocument. (Belgie - NL)

TomTom Extra Care Plus Polisdocument. (Belgie - NL) TomTom Extra Care Plus Polisdocument (Belgie - NL) 0 INHOUDSOPGAVE Sectie Pagina('s) 1. Inleiding 2 2. Belangrijke informatie 3-4 3. Wat wordt gedekt? 4 4. Wat valt niet onder deze polis? 4-6 5. Algemene

Nadere informatie

GARANTIEVOORWAARDEN SITECOM

GARANTIEVOORWAARDEN SITECOM GARANTIEVOORWAARDEN SITECOM Voorwaarden en algemene bepalingen 10 Year Warranty (1) Definities In deze garantieverklaring hebben onderstaande termen de volgende betekenis: Sitecom betekent Sitecom Europe

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Omvang van de dekking. Algemene uitsluitingen en beperkingen

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Omvang van de dekking. Algemene uitsluitingen en beperkingen VOORWAARDEN Algemene voorwaarden Schadeverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model TE 03.2.40 B INHOUD Artikel 1 Begripsomschrijving Artikel 2 Omvang van de dekking 1 Vergoeding van schade

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Mobiele Telefoon Verzekering - Excell

Polisvoorwaarden Mobiele Telefoon Verzekering - Excell 1 Polisvoorwaarden Mobiele Telefoon Verzekering - Excell Verzekeraar Deze verzekering wordt 100% ondertekend door: China Taiping Insurance (UK) Co. Ltd. Dekkingsbevestiging Dit bewijs in combinatie met

Nadere informatie

Ongeval en Diefstal Verzekering

Ongeval en Diefstal Verzekering Ongeval en Diefstal Verzekering Polisvoorwaarden All Risk Laptop Verzekering SEPT 2012, vs12.0001 België Polisvoorwaarden Elektronica Producten Dit zijn de polisvoorwaarden behorende bij uw verzekering

Nadere informatie

ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID

ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of overeenkomsten van Yourdialerapp.com met betrekking tot mobiele telecommunicatieservices aangegaan

Nadere informatie

VERZEKERINGSVOORWAARDEN

VERZEKERINGSVOORWAARDEN VERZEKERINGSVOORWAARDEN De verzekeringsovereenkomst bestaat uit de verzekeringsvoorwaarden, de verzekeringspolis en alle bijgevoegde documenten. De verleende verzekeringsdienst is gegrond op de definities,

Nadere informatie

Neerlandse Overstromingsverzekering

Neerlandse Overstromingsverzekering Neerlandse Overstromingsverzekering voor huurders In deze samenvatting van de vindt u overzichtelijk informatie over de Neerlandse overstromingsverzekering en antwoorden op vragen als: Welke risico s dekt

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS

ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS Artikel - 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden (algemene tankpas voorwaarden) zijn van toepassing op het gebruik van de

Nadere informatie

ACE 50+ Gegarandeerde levensverzekering Aanvullend voordeel:

ACE 50+ Gegarandeerde levensverzekering Aanvullend voordeel: ACE 50+ Gegarandeerde levensverzekering Vrije keuze verzekerd bedrag tot maximaal 12.630,- afhankelijk van uw leeftijd en de premie die u kiest Lage instappremies; vanaf 4,99 per maand Maximale aanvangsleeftijd

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden Toestelschade en Toestel Totaal Service

Aanvullende Voorwaarden Toestelschade en Toestel Totaal Service Aanvullende Voorwaarden Toestelschade en Toestel Totaal Service Aanvullende Voorwaarden Toestelschade en Toestel Totaal Service KPN B.V. versie juli 2009 I N H O U D 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN..........................................

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Operationele Techniek Verzekering

Algemene Voorwaarden Operationele Techniek Verzekering Algemene Voorwaarden Operationele Techniek Verzekering OTV ALG MINT 2015 Inhoudsopgave 1 Definities, meervoud en sanctiewetgeving 3 2 Grondslag 3 3 Automatische bijverzekering 3 4 Verplichtingen van verzekerde

Nadere informatie

Schade, Diefstal, Verlengde Garantie Verzekering Polisvoorwaarden Laptop en Tablet

Schade, Diefstal, Verlengde Garantie Verzekering Polisvoorwaarden Laptop en Tablet Schade, Diefstal, Verlengde Garantie Verzekering Polisvoorwaarden Laptop en Tablet sep 2015 Nederland Polisvoorwaarden Elektronica Producten TABLETS & NOTEBOOKS Schade, Diefstal en Verlengde Garantie Verzekering

Nadere informatie

N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij

N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven en Beroepen Artikel 1: Verzekerden Verzekerden krachtens deze verzekering zijn: - de verzekeringnemer (met wie de verzekering is aangegaan),

Nadere informatie

Algemene voorwaarden - Natura verzekeringen

Algemene voorwaarden - Natura verzekeringen Polisvoorwaarden: MV-99-100 Algemene voorwaarden - Natura verzekeringen Inhoudsopgave Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Artikel 6: Artikel 7: Artikel 8: Artikel 9: Artikel 10: Algemeen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Particulier 2015. Wat vindt u waar? Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Algemene voorwaarden Particulier 2015. Wat vindt u waar? Artikel 1. Begripsomschrijvingen Wat vindt u waar? Artikel 1. Begripsomschrijvingen Artikel 2. Betaling en terugbetaling van premie 2.1 Premiebetaling 2.2 Terugbetaling van premie Artikel 3. Wijziging van premie en/of voorwaarden Artikel

Nadere informatie

VOORWAARDEN RAETSHEREN VAN ORDEN LEERLING EIGENDOMMEN -BESTURENRAAD

VOORWAARDEN RAETSHEREN VAN ORDEN LEERLING EIGENDOMMEN -BESTURENRAAD VOORWAARDEN RAETSHEREN VAN ORDEN LEERLING EIGENDOMMEN -BESTURENRAAD Raetsheren van Orden B.V. Registermakelaar in Assurantiën Arcadialaan 36a 1813 KN Alkmaar Postbus 1015 1810 KA Alkmaar T: 072 54 14 151

Nadere informatie

POLISVOORWAARDEN ACE TOESTELVERZEKERING

POLISVOORWAARDEN ACE TOESTELVERZEKERING POLISVOORWAARDEN ACE TOESTELVERZEKERING Polisvoorwaarden TM0001 TM0002 Voorwaarden en condities We zijn blij dat u voor de ACE Toestelverzekering of de ACE Toestelverzekering PLUS heeft gekozen. Hier vindt

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Chubb Verzekering Standaard en Verzekering Uitgebreid. Polisvoorwaarden TM0005 TM0006

Polisvoorwaarden Chubb Verzekering Standaard en Verzekering Uitgebreid. Polisvoorwaarden TM0005 TM0006 Polisvoorwaarden Chubb Verzekering Standaard en Verzekering Uitgebreid Polisvoorwaarden TM0005 TM0006 Polisvoorwaarden Chubb Verzekering Standaard en Verzekering Uitgebreid Polisvoorwaarden TM0005 TM0006

Nadere informatie

Personenautoverzekering

Personenautoverzekering Polis Home 1 (Polis) Personenautoverzekering Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Begripsomschrijvingen Premie Wijziging van premies en/of Aanmelding van schade

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Versie Informatie voor de klant

Algemene Voorwaarden. Versie Informatie voor de klant Algemene Voorwaarden Versie 2014 Informatie voor de klant Belangrijk Dit zijn de Algemene Voorwaarden van uw verzekering. Daarnaast hebben wij aparte Aanvullende Voorwaarden. Soms gelden er Bijzondere

Nadere informatie

Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007

Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007 Leenvoorwaarden Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007 I N H O U D 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN............................................. 3 2 TOTSTANDKOMING LEENOVEREENKOMST................................

Nadere informatie

Voorwaarden Goudse Schadeverzekeringen N.V. Versie 2.0

Voorwaarden Goudse Schadeverzekeringen N.V. Versie 2.0 Voorwaarden Goudse Schadeverzekeringen N.V. Versie 2.0 Let op! Dit zijn de Algemene voorwaarden die bij uw autoverzekering horen. Voor uw autoverzekering hebben wij aparte Aanvullende voorwaarden. Soms

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN D-TAC

ALGEMENE VOORWAARDEN D-TAC ALGEMENE VOORWAARDEN D-TAC Gevestigd: Postbus 23 2450 AA Leimuiden KVK nummer: 28099669 Algemeen Artikel 1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen van D-tac

Nadere informatie

Ongeval en Diefstal Verzekering. Polisvoorwaarden Laptop en Tablet

Ongeval en Diefstal Verzekering. Polisvoorwaarden Laptop en Tablet Ongeval en Diefstal Verzekering Polisvoorwaarden Laptop en Tablet Juni 2013 Nederland Polisvoorwaarden Elektronica Producten Dit zijn de polisvoorwaarden behorende bij uw verzekering voor het product dat

Nadere informatie

VERZEKERINGSVOORWAARDEN GAZELLE E-BIKE VERLENGDE GARANTIE

VERZEKERINGSVOORWAARDEN GAZELLE E-BIKE VERLENGDE GARANTIE VERZEKERINGSVOORWAARDEN GAZELLE E-BIKE VERLENGDE GARANTIE VVS-GZVG-2016.01 INHOUDSOPGAVE Artikel 1: Definities 2 Artikel 2: Geldigheidsgebied 2 Artikel 3: Vergoedingen 2 Artikel 4: Schadevaststelling 2

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Chubb Verzekering Standaard en Verzekering Uitgebreid. Polisvoorwaarden TM0005 TM0006

Polisvoorwaarden Chubb Verzekering Standaard en Verzekering Uitgebreid. Polisvoorwaarden TM0005 TM0006 Polisvoorwaarden Chubb Verzekering Standaard en Verzekering Uitgebreid Polisvoorwaarden TM0005 TM0006 Polisvoorwaarden Chubb Verzekering Standaard en Verzekering Uitgebreid Polisvoorwaarden TM0005 TM0006

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Inhoudsopgave. Van: Nationale Examentraining Drift 1 3512 BP Utrecht. T 088 392 6367 E info@examentraining.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Inhoudsopgave. Van: Nationale Examentraining Drift 1 3512 BP Utrecht. T 088 392 6367 E info@examentraining. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Nationale Examentraining Drift 1 3512 BP Utrecht T 088 392 6367 E info@examentraining.nl Inhoudsopgave Artikel 1: Definities Artikel 2: Algemeen Artikel 3: Aanmelding Artikel

Nadere informatie

Pakketverzekering voor Vereniging van Eigenaren

Pakketverzekering voor Vereniging van Eigenaren Pakketverzekering voor Vereniging van Eigenaren Versie 2014 Informatie voor de klant Belangrijk Dit zijn de van uw Pakketverzekering voor Vereniging van Eigenaren. Voor elke verzekering in uw pakket hebben

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Artikel 1 Algemeen 1.1 In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

SCHADEAANGIFTE «REISANNULATIEVERZEKERING» (pagina 1 van 5) Polisnummer:

SCHADEAANGIFTE «REISANNULATIEVERZEKERING» (pagina 1 van 5) Polisnummer: SCHADEAANGIFTE «REISANNULATIEVERZEKERING» (pagina 1 van 5) ALGEMENE INFORMATIE Kaartuitgever Beobank NV/SA Generaal Jacqueslaan 263g B -1050 Brussel - België Verzekeraar: De polis is verstrekt en onderschreven

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden CamelotCard zijn in werking getreden op 1 juli 2015.

Deze algemene voorwaarden CamelotCard zijn in werking getreden op 1 juli 2015. ALGEMENE VOORWAARDEN CAMELOTCARD Deze algemene voorwaarden CamelotCard zijn in werking getreden op 1 juli 2015. In deze algemene voorwaarden leest u wat uw rechten en plichten zijn als houder van een CamelotCard.

Nadere informatie

Annuleringsverzekering

Annuleringsverzekering Annuleringsverzekering Wat is wel en niet gedekt door deze Annuleringsverzekering? Wat is een annuleringsverzekering? Deze verzekering vergoedt schade als je de reis moet annuleren. Ook als je een reis

Nadere informatie

Voorwaarden Schadeverzekering

Voorwaarden Schadeverzekering Polisvoorwaarden PP 8000-01 Voorwaarden Schadeverzekering Algemene voorwaarden (PP 8000-01) Wie behandelt mijn zaken? In principe behandelt Nationale-Nederlanden al uw schades. Maar heeft u bij ons een

Nadere informatie

SCHADEAANGIFTE «REISANNULATIEVERZEKERING» (pagina 1 van 5) Polisnummer :

SCHADEAANGIFTE «REISANNULATIEVERZEKERING» (pagina 1 van 5) Polisnummer : SCHADEAANGIFTE «REISANNULATIEVERZEKERING» (pagina 1 van 5) ALGEMENE INFORMATIE Kaartuitgever Beobank NV/SA Generaal Jacqueslaan 263g B -1050 Brussel - België Verzekeraar: De polis is verstrekt en onderschreven

Nadere informatie

VERZEKERINGSVOORWAARDEN

VERZEKERINGSVOORWAARDEN VERZEKERINGSVOORWAARDEN De verzekeringsovereenkomst bestaat uit de verzekeringsvoorwaarden, de verzekeringspolis en alle bijgevoegde documenten. De verleende verzekeringsdienst is gegrond op de definities,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Casco Eigendommen Vrijwilligers V1611

ALGEMENE VOORWAARDEN Casco Eigendommen Vrijwilligers V1611 ALGEMENE VOORWAARDEN Casco Eigendommen Vrijwilligers V1611 Arcadialaan 36a 1813 KN Alkmaar Postbus 1015 1810 KA Alkmaar T 072 541 41 51 F 072 540 82 66 home@raetsheren.nl www.raetsheren.nl Deze Algemene

Nadere informatie

Algemene voorwaarden AV 03-2012. 088-887 79 99 www.polisvoormij.nl. Postbus 864, 4200 AW Gorinchem APVM 2008 XI

Algemene voorwaarden AV 03-2012. 088-887 79 99 www.polisvoormij.nl. Postbus 864, 4200 AW Gorinchem APVM 2008 XI ALGEMENE VOORWAARDEN PolisVoorMij Algemene voorwaarden AV 03-2012 APVM 2008 XI Postbus 864, 4200 AW Gorinchem 088-887 79 99 www.polisvoormij.nl Index Veilige Rijders Verzekering Algemene Voorwaarden VRV-03-2012

Nadere informatie

Voorwaarden. Reaal Goed Geregeld Pakket. Schadeverzekeringen Algemeen RGGP-1601 Alg. RGGP-1601 Alg. Belangrijke informatie. Heeft u schade?

Voorwaarden. Reaal Goed Geregeld Pakket. Schadeverzekeringen Algemeen RGGP-1601 Alg. RGGP-1601 Alg. Belangrijke informatie. Heeft u schade? Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket Schadeverzekeringen Algemeen RGGP-1601 Alg. RGGP-1601 Alg. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle schadeverzekeringen van het Reaal Goed Geregeld Pakket. Daarnaast

Nadere informatie

Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket Reaal Pakket voor de zaak

Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket Reaal Pakket voor de zaak Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket Reaal Pakket voor de zaak Schadeverzekeringen Algemeen 03 100 15-01 Deze algemene voorwaarden gelden voor alle schadeverzekeringen van het Reaal Goed Geregeld Pakket

Nadere informatie

Informatie voor de klant

Informatie voor de klant Pakketverzekering voor Vereniging van Eigenaren Algemene Voorwaarden Versie 2016 Belangrijk Dit zijn de Algemene Voorwaarden van uw Pakketverzekering voor Vereniging van Eigenaren. Voor elke verzekering

Nadere informatie

Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket

Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket Schadeverzekeringen Algemeen 03 100 16-01 VM Deze algemene voorwaarden gelden voor alle schadeverzekeringen van het Reaal Goed Geregeld Pakket. Daarnaast gelden er

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Chubb Verzekering Zakelijk. Polisvoorwaarden TM0007

Polisvoorwaarden Chubb Verzekering Zakelijk. Polisvoorwaarden TM0007 Polisvoorwaarden Chubb Verzekering Zakelijk Polisvoorwaarden TM0007 Polisvoorwaarden Chubb Verzekering Zakelijk Polisvoorwaarden TM0007 Voorwaarden en condities We zijn blij dat u voor de Chubb Verzekering

Nadere informatie

Bijzondere pakketvoorwaarden Bruns ten Brink

Bijzondere pakketvoorwaarden Bruns ten Brink Bijzondere pakketvoorwaarden Bruns ten Brink BTBBVPAK1507 Bruns ten Brink Versie juli 2015 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 3 Hoofdstuk 2 Omschrijving van de dekking 3 Hoofdstuk 3 Uitsluitingen

Nadere informatie

3. De dekking wordt bepaald aan de hand van de algemene voorwaarden van het door u afgesloten verzekeringsproduct.

3. De dekking wordt bepaald aan de hand van de algemene voorwaarden van het door u afgesloten verzekeringsproduct. Dienstenwijzer Vomax BV A. Inleiding De wetgever hecht waarde aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Daarom is wettelijk voorgeschreven aan welke punten een assurantiekantoor minimaal

Nadere informatie

Voorwaarden. Premiebetaling

Voorwaarden. Premiebetaling Voorwaarden Begin en bedenktijd Op je polis blad kun je vinden op welke dag je dekking ingaat, dit is altijd vanaf 00:00 uur, tenzij het anders afgesproken is. Vanaf deze dag, heb je 14 dagen bedenktijd,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Stichting One Fine Day

Algemene voorwaarden Stichting One Fine Day Artikel 1: Definities a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij Stichting One Fine Day diensten van welke aard ook aan een derde

Nadere informatie

Vrijwillige financiële bijsluiter T@F Maandlastbeschermer

Vrijwillige financiële bijsluiter T@F Maandlastbeschermer Vrijwillige financiële bijsluiter T@F Maandlastbeschermer Over de financiële bijsluiter Voor producten als de T@F Maandlastbeschermer is een financiële bijsluiter niet verplicht. We geven u toch graag

Nadere informatie

Verlengde Garantie Verzekering

Verlengde Garantie Verzekering Verlengde Garantie Verzekering Polisvoorwaarden Laptops en Tablets 1 juni 2013 België Polisvoorwaarden Garantie Verzekering voor laptops en tablets Dit zijn de polisvoorwaarden behorende bij uw verzekering

Nadere informatie

Een mondelinge dan wel schriftelijk overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer betreffende therapie of coaching van de opdrachtgever

Een mondelinge dan wel schriftelijk overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer betreffende therapie of coaching van de opdrachtgever Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder Opdrachtnemer: Pit-begeleiding Opdrachtgever: Cliënt Behandelovereenkomst: Een mondelinge dan wel schriftelijk

Nadere informatie

Juli 2014. Phonak Hoor Protectie Plan

Juli 2014. Phonak Hoor Protectie Plan Juli 2014 Phonak Hoor Protectie Plan Solo-apparatuur is zowel klein als waardevol en wordt altijd meegedragen. Het risico van beschadiging, diefstal of verlies is daarom groot. Het Hoor Protectie Plan

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Nationale Examentraining Drift 1. 3512 BP Utrecht. T 030 890 1285 F 030 310 0377 E info@examentraining.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Nationale Examentraining Drift 1. 3512 BP Utrecht. T 030 890 1285 F 030 310 0377 E info@examentraining. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Nationale Examentraining Drift 1 3512 BP Utrecht T 030 890 1285 F 030 310 0377 E info@examentraining.nl Inhoudsopgave Artikel 1 : Definities Artikel 2 : Algemeen Artikel 3 : Aanmelding

Nadere informatie

Algemene voorwaarden oldtimer motorrijtuigverzekering OZ MOT ALG1601

Algemene voorwaarden oldtimer motorrijtuigverzekering OZ MOT ALG1601 Algemene voorwaarden oldtimer motorrijtuigverzekering OZ MOT ALG1601 Belangrijk Dit zijn de Algemene Voorwaarden Oldtimer motorrijtuigverzekering. Deze voorwaarden vormen één geheel met de aanvullende

Nadere informatie

SVIB Stichting Verzekeringsbelangen Zorginstellingen te Rotterdam.

SVIB Stichting Verzekeringsbelangen Zorginstellingen te Rotterdam. VOORWAARDEN GLASVERZEKERING SOVIB 2010 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1 Verzekeringnemer SVIB Stichting Verzekeringsbelangen Zorginstellingen te Rotterdam. 1.2 Verzekerde Elke instelling die door verzekeringnemer

Nadere informatie

Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering

Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering Voorwaardenblad 320-91 Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering Algemene voorwaarden Artikel 17-21.1504 Datum 1 april 2015 pagina 1 Begripsomschrijvingen 3 1.1 Polisblad 3 1.2 Motorrijtuig 3 1.3 Schadegeval 3

Nadere informatie

Voorwaarden Koopsom Risicoverzekering

Voorwaarden Koopsom Risicoverzekering Voorwaarden Koopsom Risicoverzekering ABN AMRO Levensverzekering N.V. Deze voorwaarden beschrijven uw verzekering. Deze verzekering keert een bedrag uit na overlijden. Deze verzekering kan alleen met een

Nadere informatie

MOBIELE TELEFOON VERZEKERING Polisvoorwaarden. Februari 2017 CTI module polis Basis * Excellent * Excellent Plus

MOBIELE TELEFOON VERZEKERING Polisvoorwaarden. Februari 2017 CTI module polis Basis * Excellent * Excellent Plus MOBIELE TELEFOON VERZEKERING Polisvoorwaarden Februari 2017 CTI module polis Basis * Excellent * Excellent Plus Polisvoorwaarden Mobiele Telefoon Verzekering -Module Verzekeraar Deze verzekering wordt

Nadere informatie

Kersten Hulpmiddelspecialist Low Vision Loket., belast met de levering Low Vision hulpmiddelen namens Zorgverzekeraar VGZ Hierna te noemen: uitlener

Kersten Hulpmiddelspecialist Low Vision Loket., belast met de levering Low Vision hulpmiddelen namens Zorgverzekeraar VGZ Hierna te noemen: uitlener BRUIKLEENOVEREENKOMST LOW VISION HULPMIDDELEN Ondergetekenden: En Kersten Hulpmiddelspecialist Low Vision Loket., belast met de levering Low Vision hulpmiddelen namens Zorgverzekeraar VGZ Hierna te noemen:

Nadere informatie

Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering

Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering Algemene Home 1 Algemene Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Begripsomschrijvingen Premie Wijziging van premies en/of Aanmelding

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Independer Extra Schadedekking Woonverzekering. Fatum

Polisvoorwaarden. Independer Extra Schadedekking Woonverzekering. Fatum Polisvoorwaarden Independer Extra Schadedekking Woonverzekering Fatum 2016-06 Inhoud Deze voorwaarden gelden voor jou en je Independer Extra Schadedekking Woonverzekering, behalve als er op het polisblad

Nadere informatie

W E B S H O P V O O R W AARDEN BRAAIMASTER

W E B S H O P V O O R W AARDEN BRAAIMASTER W E B S H O P V O O R W AARDEN BRAAIMASTER ARTIKEL 1. DEFINITIES 1. Braaimaster: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Medemblik, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer

Nadere informatie

Voorwaarden autoverzekering schadeverzekering inzittenden

Voorwaarden autoverzekering schadeverzekering inzittenden Voorwaarden autoverzekering schadeverzekering inzittenden ABN AMRO Schadeverzekering N.V. Deze voorwaarden beschrijven de schadeverzekering inzittenden van uw autoverzekering. Deze verzekering keert een

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden. SOP06/711 Eigendommenverzekering voor leerlingen

Verzekeringsvoorwaarden. SOP06/711 Eigendommenverzekering voor leerlingen Verzekeringsvoorwaarden SOP06/711 Eigendommenverzekering voor leerlingen Inhoudsopgave 1 Begripsomschrijvingen... 1 2 Omvang der verzekering... 1 3 Dekking... 1 4 Verzekeringsgebied... 1 5 Uitsluitingen...

Nadere informatie

De woorden of begrippen die hieronder worden beschreven en verder gebruikt in deze verzekeringsvoorwaarden hebben de volgende betekenis.

De woorden of begrippen die hieronder worden beschreven en verder gebruikt in deze verzekeringsvoorwaarden hebben de volgende betekenis. VERZEKERINGSVOORWAARDEN.De verzekeringsovereenkomst bestaat uit de verzekeringsvoorwaarden, de verzekeringspolis en alle bijgevoegde documenten. De verleende verzekeringsdienst is gegrond op de definities,

Nadere informatie

Schade-aangifte Evenementen

Schade-aangifte Evenementen Belangrijk Vul alle van toepassing zijnde vragen zo volledig mogelijk in, dit voorkomt vertraging in de schade-afhandeling Stuur verklaringen, originele nota s en andere bewijsstukken altijd direct mee

Nadere informatie

Schade, Diefstal, Verlengde Garantie Verzekering Polisvoorwaarden Laptop en Tablet

Schade, Diefstal, Verlengde Garantie Verzekering Polisvoorwaarden Laptop en Tablet Schade, Diefstal, Verlengde Garantie Verzekering Polisvoorwaarden Laptop en Tablet Juli 2016 Nederland Polisvoorwaarden Elektronica Producten TABLETS, NOTEBOOKS & e-readers Schade, Diefstal en Verlengde

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ihelpu

Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu 1.Definities Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ihelpu een overeenkomst tot het leveren van diensten sluit. ihelpu, wilhelminastraat

Nadere informatie

van het ingevolge de Voorwaarden g. Einddatum (overlijdensrisico): De in de Polis vermelde Einddatum van de dekking van het ingevolge de Voorwaarden

van het ingevolge de Voorwaarden g. Einddatum (overlijdensrisico): De in de Polis vermelde Einddatum van de dekking van het ingevolge de Voorwaarden ! "##$% %&$%''( %)%*%+ #, #- De Voorwaarden Overlijdensrisicoverzekering gelden in aanvulling op de Algemene Voorwaarden, die eveneens op de Verzekeringsovereenkomst van toepassing zijn. De Voorwaarden

Nadere informatie

Verlengde Garantie Verzekering. Polisvoorwaarden consumenten electronica

Verlengde Garantie Verzekering. Polisvoorwaarden consumenten electronica Verlengde Garantie Verzekering Polisvoorwaarden consumenten electronica Polisvoorwaarden Desktop en Laptop Garantie Verzekering Dit zijn de polisvoorwaarden behorende bij uw verzekering voor het product

Nadere informatie