Planning PS-stukken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Planning PS-stukken 2014-2016"

Transcriptie

1 Planning PSstukken t.b.v. presidium 12 februari Planning PSstukken 2016 De ambtelijke organisatie kan deze onderwerpen op de voorgestelde datum aanleveren, het presidium bepaalt uiteraard wanneer onderwerpen in de PS vergadering aan de orde komen. Leeswijzer: in de kolom Verplaatst wordt aangegeven of een onderwerp verplaatst is en voor welke PSvergadering het onderwerp eerder op de planning stond. N.B. Het betreft uitsluitend stukken die ter besluitvorming worden aangeboden aan PS januari februari maart 4 februari 12 maart 23 april Milieubeleidskader 2015 en verder (voorheen Vervolg Frysk Miljeuplan 2011) Poepjes Kennis en Ekonomy Het Milieubeleidskader 2015 en verder (voorheen Frysk Miljeuplan 2011) loopt eind december af. Grutsk/Structuurvisie Konst Stêd en Plattelân Delegatieverordening Franekerdeel Harlingen Uitvoeringsprogramma Gastfrij Fryslân Vaststelling Archiefverordening provinsje Fryslân Structuurvisie Fryslân Windenergie, IJsselmeer Investeringsagenda Drachten Heerenveen; begrotingswijziging Kramer BRLG De Vries Kennis en Economie In de commissie B&M van 13 november is besloten om het uitvoeringsprogramma Gastfrij Fryslân niet voor de Statenvergadering van 27 november 2013 te agenderen maar dit te verplaatsen naar begin. Eerst zal er zoals ook beloofd in de commissie een informerende commissie worden georganiseerd over: Gastvrij Fryslân Waddenprogramma Innovatiestrategie brancheorganisaties Regiomarketing (met presentatie nieuwe directeur) Het onderwerp is op de planning PSstukken voor maart geplaatst omdat voor 1 april duidelijkheid over de financiën met betrekking tot regiomarketing wenselijk is. Regiomarketing maakt onderdeel uit van dit plan. De Vries Kultuer en Mienskip Konst Stêd en Plattelân Een harde fatale datum is niet meer aan de orde. Met het ministerie van EZ is afgesproken dat PS niet voor eind december 2013, maar in april een structuurvisie behandelen waarin gebieden voor windenergie, waaronder het IJsselmeer, worden vastgelegd. Vanuit het ministerie is aangegeven dat het overschrijden van de eerder afgesproken fatale datum geen probleem is, omdat het later vaststellen van een structuurvisie het proces rond het Rijksinpassingsplan niet vertraagd. Op 12 november 2013 hebben Gedeputeerde Staten Provinciale Staten via een brief met nummer op de hoogte gesteld van het vervolg op de structuurvisie voor windenergie. In januari hebt u door middel van een brief met briefnummer een up date over dit onderwerp ontvangen. Poepjes Complexe Infraprojecten 1 van 15

2 Planning PSstukken t.b.v. presidium 12 februari maart april mei Vaarwegenverordening Fryslân (een complete herziening van de verordening, de aanwijzing van het waterschapsregelement en een beperkte wijziging van de waterverordening) Poepjes Stêd en Plattelân 21 mei Reden deadline is dat aan de verordening financiële consequenties vastzitten. De behandeling van de verordening moet plaatsvinden voorafgaand aan de behandeling van de kadernota in juni. Bij een gelijktijdige behandeling met de kadernota zou een feitelijk keuzemoment ontbreken en dat is onwenselijk. Jaarstukken 2013 De Vries FP&C 18 juni De vastgestelde jaarstukken moeten voor 15 juli bij het Ministerie worden aangeleverd. Verordening REP Konst Kennis en Ekonomy Uiterlijk 1 juni moet er een verordening zijn vastgesteld omdat anders de juridische grondslag verdwijnt onder de financiële bijdrage die voor 2013 is verleend aan Wetsus en Dairy Campus vanuit het REP. De verordening zal optimaal worden afgestemd op toekomstige projecten. Notitie Vervoer in het landelijk gebied Kramer Stêd en Plattelân In de Cie. LLW van 30 oktober 2013 waren 2 stukken over het vervoer in het landelijk gebied aan de orde. De Commissieleden vonden de samenhang tussen de verschillende documenten onvoldoende helder. 21 mei Uiterlijk 1 juni moet er een verordening zijn vastgesteld. Geen fatale termijn. Gedeputeerde Kramer heeft daarom toegezegd dat GS zal komen met een integraal voorstel over: Het beleid en uitvoeringsmaatregelen ten aanzien van het vervoer in het landelijk gebied; De inzet van de 15 miljoen van het PvdAamendement van februari 2010; De inzet van de aan BDUgeld dat over is van de concessie Noord en Zuidwest Fryslân en Schiermonnikoog. In de Statenvergadering van 6 november 2013 is deze wens van de staten en de toezegging nogmaals bevestigd. Dat maakt dat GS zo spoedig mogelijk met een aangepast, verbeterd en uitgebreider stuk moet komen. Het onderwerp is op de planning PSstukken voor 21 mei geplaatst. Het stuk zal zo spoedig mogelijk aan PS worden toegestuurd. Eventueel kan het presidium besluiten het stuk tijdens een eerdere Statenbijeenkomst te behandelen. 2 van 15

3 Planning PSstukken t.b.v. presidium 12 februari Quickwins streekagenda Vaststelling Uitvoeringsplan Waddenfonds 2017 waarbij behorend: Wijziging begroting Begroting 2015 De Vries/ Kramer Plattelandsprojecten Bij de begrotingsbehandeling is aangegeven dat het College in gesprek gaat met de gemeenten over prioritaire projecten van de gemeenten. Hiermee willen we op korte termijn werkgelegenheid realiseren. Gezien de uitvoering van deze projecten in is besluitvorming vanuit PS noodzakelijk, het financieringsvoorstel wordt ter besluitvorming voorgelegd. Schokker Stêd en Plattelân Het vigerende uitvoeringsplan Waddenfonds (2010) is nog door het rijk opgesteld en bij de overdracht van het Waddenfonds naar de drie waddenprovincies door de provincies overgenomen. De eerste anderhalf jaar heeft de gemeenschappelijke regeling Waddenfonds gewerkt met een pionier jaarprogramma (en met verlenging tot het 1 e kwartaal ) De gemeenschappelijke regeling Waddenfonds stelt nu het nieuwe uitvoeringsplan op waarbij de interprovinciale waddenvisie (door PSen vast te stellen in november 2013) als beleidskader fungeert. Geen fatale termijn. 21 mei Hier stond eerder juni, maar willen we 1 juli (zie uitleg hieronder) halen moet het onderwerp dus 21 mei behandeld worden. Het Waddenfonds heeft verlening van het vigerende UP Waddenfonds tot 1 juli aangevraagd bij PS van Noord Holland, Groningen en Fryslân. Uiterlijk 1 juli moet een nieuw UP zijn vastgesteld omdat anders de wettelijke basis voor het verlenen van subsidies vanuit het Waddenfonds wegvalt. Verplaatst van april naar mei. De reden voor de verplaatsing is dat Statenleden van de drie Waddenprovincies eind november 2013 hebben aangegeven een extra commissievergadering over dit onderwerp te willen. Het gaat om een eventuele extra commissievergadering bij de provincies afzonderlijk. Als deze op advies van de eerste commissievergadering in maart gehouden gaat worden is de behandeling in de Statenvergadering van april niet meer haalbaar. Het concept Uitvoeringsplan wordt op 16 januari vastgesteld en in overleg met de griffie is gebleken dat de eerst mogelijke commissie 12 maart is. Wanneer als resultaat van deze extra vergadering een Nota van Wijzigingen in de drie colleges moet worden vastgesteld, is de commissievergadering van 9 april a.s. niet haalbaar en moet naar 14 mei a.s. worden uitgeweken. Dit betekent automatisch dat PSbehandeling van het Uitvoeringsplan moet worden verplaatst van april naar mei. Verplaatsing van het onderwerp naar een latere datum, als gevolg van veranderingen in de bestuurlijke procedure van de drie PS en blijft mogelijk. U bent via een brief verzonden op 18 december jl. met briefnummer geïnformeerd over de veranderde planning. 3 van 15

4 Planning PSstukken t.b.v. presidium 12 februari Verzoekbesluit aan de Kroon tot aanwijzing van percelen ter onteigening ten behoeve van de uitvoering van het wijzigingsplan N359, Knooppunt Winsum Verzoekbesluit aan de Kroon tot aanwijzing van percelen ter onteigening ten behoeve van de uitvoering van het wijzigingsplan N359, Knooppunt HunsLeons Verzoekbesluit aan de Kroon tot aanwijzing van percelen ter onteigening ten behoeve van de uitvoering van het wijzigingsplan N359, Knooppunt Hilaard Kramer Vastgoed De drie verzoekbesluiten kunnen niet gebundeld worden 21 mei in één GSstuk, er moeten namelijk drie aparte Uitstel betekent dat de verzoekbesluiten worden genomen. Het adviesbureau dat onteigeningsprocedure de afdeling begeleidt bij de voorbereiding op de later wordt onteigening heeft daarom de afdeling aangeraden drie opgestart waardoor de afzonderlijke PSstukken ter besluitvorming aan uw Staten benodigde gronden voor te leggen. later worden verkregen. Dit zou vertraging betekenen in de uitvoering van de reconstructie van het knooppunt. Kramer Vastgoed De drie verzoekbesluiten kunnen niet gebundeld worden 21 mei in één GSstuk, er moeten namelijk drie aparte Uitstel betekent dat de verzoekbesluiten worden genomen. Het adviesbureau dat onteigeningsprocedure de afdeling begeleidt bij de voorbereiding op de later wordt onteigening heeft daarom de afdeling aangeraden drie opgestart waardoor de afzonderlijke PSstukken ter besluitvorming aan uw Staten benodigde gronden voor te leggen. later worden verkregen. Dit zou vertraging betekenen in de uitvoering van de reconstructie van het Kramer Vastgoed De drie verzoekbesluiten kunnen niet gebundeld worden in één GSstuk, er moeten namelijk drie aparte verzoekbesluiten worden genomen. Het adviesbureau dat de afdeling begeleidt bij de voorbereiding op de onteigening heeft daarom de afdeling aangeraden drie afzonderlijke PSstukken ter besluitvorming aan uw Staten voor te leggen. knooppunt. 21 mei Uitstel betekent dat de onteigeningsprocedure later wordt opgestart waardoor de benodigde gronden later worden verkregen. Dit zou vertraging betekenen in de uitvoering van de reconstructie van het knooppunt. 4 van 15

5 Planning PSstukken t.b.v. presidium 12 februari Eindbeeld financiële consequenties van de overgang naar de FUMO Langetermijnvisie van de nieuwe marketingorganisatie en verzoek om vrijgeven reeds beschikbaar gestelde financiën Participatieregeling bijzondere huurprojecten Aanvalsplan Woningmarkt Corporatieregeling Aanvalsplan Woningmarkt Poepjes Kennis en Ekonomy Overgang naar de FUMO wordt verwerkt in de begroting Er is geen fatale Verplaatst van 23 april, inclusief inzicht in de financiële consequenties van termijn. In de naar 21 mei. Via een de overgang naar de FUMO. informerende brief met brief verzonden begin briefnummer januari met briefnummer aan u verzonden op bent u december jl. zeggen geïnformeerd over de wij toe dit onderwerp reden van deze aan te bieden voor de verplaatsing. Bij de Statenvergadering van FUMO is vertraging bij april. Het onderwerp de begrotingsbehandeling moesten wij helaas in het verplaatsen van april Dagelijks Bestuur naar mei. Wij willen opgetreden. De graag onze belofte, vaststelling van de gedaan in de begroting FUMO bovengenoemde brief, door het Algemeen aan u nakomen dus Bestuur is het onderwerp doorgeschoven van aanbieden zo dicht februari naar maart. Het mogelijk bij de eerder gevolg is dat ook de beloofde datum. behandeling van dit Natuurlijk is het aan onderwerp verplaatst het presidium om te moet worden. besluiten wanneer zij het onderwerp willen agenderen voor een Statenvergadering. De Vries Kennis en Ekonomy Momenteel wordt gewerkt aan een nieuwe Marketingorganisatie. Hiervoor wordt een plan opgesteld, dat aan uw Staten wordt voorgelegd. Tevens worden uw Staten verzocht om gereserveerde middelen beschikbaar te stellen voor de uitoefening van de taken van de nieuwe marketingorganisatie. Er is nog tot 1 juli geld beschikbaar. Konst Wurkje foar Fryslân In de investeringsagenda Wurkje Foar Fryslân (onderdeel aanvalsplan Woningmarkt) is opgenomen dat er een financieringsregeling zal worden gemaakt voor bijzondere huurprojecten. Dit krijgt zijn beslag in de participatieregeling bijzondere huurprojecten, Na vaststelling van deze participatieregeling door PS kunnen financieringsaanvragen van bijzondere huurprojecten worden gehonoreerd. Konst Wurkje foar Fryslân In de investeringsagenda Wurkje Foar Fryslân (onderdeel aanvalsplan Woningmarkt) is opgenomen dat er een corporatieregeling wordt ontwikkeld met als doel kwaliteitsverbetering en verduurzaming van het corporatiebezit door middel van het vrijmaken van vastgelegd kapitaal van corporaties in grond en vastgoed. Corporaties zijn aanzet om hiervoor een voorstel te maken. Het voorstel voor de corporatieregeling ligt nu ter besluitvorming aan uw Staten voor. 18 juni Het betreft geen wettelijke termijn. Er is echter geld beschikbaar tot 1 juli dus voor die tijd is het wenselijk dat uw Staten een besluit hebben genomen zodat de uitoefening van de taken van de nieuwe marketing organisatie doorgang kan vinden. Er is geen fatale datum in juridische zin. De inzet van WFF is wel om de NUON middelen snel in te zetten in de Friese economie. Er is geen fatale datum in juridische zin. De inzet van WFF is wel om de NUON middelen snel in te zetten in de Friese economie. Nieuw Nieuw Nieuw 5 van 15

6 Planning PSstukken t.b.v. presidium 12 februari 8 april 14 mei 18 juni (regulier) Untwerpbegrutting 2015 en mearjierrebegrutting fan it Rekreaasjeskip De Marrekrite Uitkomst traject Maatschappelijke Organisaties als onderdeel van transitie Sociaal Beleid De Vries Kennis en Ekonomy 18 juni Het AB van de Marrekrite komt eind juni bij elkaar om over de begroting te besluiten. Het is wenselijk dat de zienswijze van PS wordt betrokken bij dit overleg. Behandeling tijdens de PSbijeenkomst van 18 juni is dus zeer wenselijk. Schokker Kultuer en Mienskip Onderdeel van transitie Sociaal Beleid, conform besluitvorming in PS van januari juni Met het oog op behoorlijk bestuur moeten de organisaties uiterlijk 1 juli worden geïnformeerd over een mogelijk afbouw. Mocht deze termijn niet worden gehaald dan is afbouw pas in 2016 mogelijk. 1 e bestuursrapportage De Vries FP&C 18 juni Deadline is conform de door PS vastgestelde financiële verordening. 6 van 15

7 Planning PSstukken t.b.v. presidium 12 februari Aanpassen diversie verordeningen in de ASV Uitvoeringsgereed plan voor het Breedbandfonds en het Breedbandloket Kramer Subsidiezaken 18 juni Reden fatale termijn is Provinciale Staten hebben in december 2013 de nieuwe ASV vastgesteld, met als gevolg, kortgezegd, dat de nieuwe Algemene subsidieverordening in werking treedt met ingang van 1 juli. In de tussenliggende periode worden alle subsidieverordeningen van PS en de uitvoeringsregelingen van GS aangepast aan de nieuwe ASV. Vanaf 1 juli vervalt dus de huidige (oude) ASV en daarmee vervalt ook de juridische basis voor de huidige subsidieverordeningen en uitvoeringsregelingen. Om te voorkomen dat subsidieverordeninge n en uitvoeringsregelingen geen juridische basis hebben, is het van belang dat de huidige subsidieregelgeving met ingang van 1 juli wordt ingetrokken door PS en dat duidelijk is welk overgangsrecht van toepassing is op bestaande gevallen. Daarvoor is vaststelling van de nieuwe ASV vóór 1 juli noodzakelijk. Poepjes Kennis en Ekonomy Geen fatale datum. De afdeling geeft aan dat richting de Staten wel verwachtingen zijn gewekt en het daarom niet wenselijk is als het onderwerp pas in september wordt behandeld. 7 van 15

8 Planning PSstukken t.b.v. presidium 12 februari Landbouwagenda 2012 Kramer Stêd en Plattelân Eind 2013 hebben het ministerie van EZ en een meerderheid van de Tweede Kamer aangegeven in te kunnen stemmen met de hoofdlijnen van de voorstellen van de provincies voor het nieuwe POP3programma. Met het voorbehoud dat ook de Europese Commissie hiermee in moet stemmen, is nu duidelijk hoeveel POP3middelen beschikbaar komen voor landbouwinnovatieprojecten en landbouwstructuurversterking. Eind 2013 heeft het kabinet ook aangegeven hoe zij het nieuwe Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid voor Nederland in gaan vullen. Met deze kennis kan een nieuwe Friese Landbouwagenda opgesteld worden, inclusief het beleid voor landbouwstructuurversterking. Rekening houdend met het benodigde vooroverleg, o.a. met de PCLG, is de planning dat deze agenda in april door het college wordt vastgesteld. Daarmee is een PSbehandeling in juni mogelijk. Op 19 november 2013 is over deze planning van de landbouwagenda een informerende brief met nummer naar PS verzonden. Geen fatale termijn. Standpunt ontwikkelingsmogelijkheden intensieve veeij in Fryslân Het onderwerp Landbouw structuurverbetering 2016 is als zelfstandig onderwerp van de planning verdwenen. Dit onderwerp wordt meegenomen in de Landbouwagenda Kramer Stêd en Plattelân Datum mede afhankelijk en in afwachting van Rijksstudies m.b.t. dit onderwerp. Bij voorkeur gelijktijdig behandelen met Wijziging verordening Ruimte. Wijziging verordening Ruimte Konst Stêd en Plattelân De herbegrenzing van de EHS moet worden meegenomen bij de wijziging van de Verordening Romte. Bij voorkeur gelijktijdig behandelen met het onderwerp Standpunt ontwikkelingsmogelijkheden intensieve veeij in Fryslân. Geen fatale termijn. Echter bij voorkeur gelijktijdig behandelen met de Wijziging verordening Ruimte. Er is bij dit onderwerp sprake van een expliciete toezegging aan uw Staten dat dit onderwerp voor de zomer behandeld zal worden. Geen fatale termijn. Echter bij voorkeur gelijktijdig behandelen met het Standpunt ontwikkelingsmogelijk heden intensieve veeij Fryslân. Er is bij dit onderwerp sprake van een expliciete toezegging aan uw Staten dat dit onderwerp voor de zomer behandeld zal worden. 8 van 15

9 Planning PSstukken t.b.v. presidium 12 februari Nieuw plan van aanpak Innovatiecluster Drachten Uitvoeringsprogramma Economie Watertechnologie Lichtemissie agrarische bedrijfsgebouwen Uitvoeringsprogramma Wurkje foar Fryslân Konst Kennis en Ekonomy Hiermee voldoen we aan de toezegging die op 19 juni in Geen fatale termijn. Dit de Commissie B&M is gedaan: Uterlik 1 july onderwerp kan wat de ûntfange Provinsjale Steaten in neier plan fan oanpak fan afdeling betreft zonder it Innovatiecluster Drachten, dêr t konkrete doelen en problemen tijdens een wurkwizen yn fêstlein binne. latere PSbijeenkomst De eerste fase van het project loopt tot en met 31 worden behandeld. Op december. behandeling tijdens de PSbijeenkomst van 18 juni is in eerdere planningslijsten ingezet vanwege de toezegging die op 19 juni 2013 in de Commissie B&M is gedaan: Uterlik 1 july ûntfange Provinsjale Steaten in neier plan fan oanpak fan it Innovatiecluster Drachten, dêr t konkrete doelen en wurkwizen yn fêstlein binne. Konst Kennis en Ekonomy Betreft een uitwerking van paragraaf 5.4 uit de door PS Geen fatale termijn. vastgestelde beleidsvisie Economie. Voorstel PS afhankelijk van benodigd budget, anders ter kennisname. Alle in de PSplanning genoemde Uitvoeringsprogramma s Economie zijn een uitwerking van de in september 2012 vastgestelde Beleidsvisie Economie. Kramer Stêd en Plattelân Mede afhankelijk van een convenant dat nog gesloten Geen fatale termijn. moet worden tussen de Milieufederatie en LTO Noord. Als wij als provincie de lichtuitstoot uit melkveestallen willen verminderen, zullen wij dat moeten doen via stimulerende maatregelen richting de Friese gemeenten en de landbouwsector. In dat verband kan het lichtconvenant dat de Milieufederaties van Groningen en Fryslân samen met de provinciale besturen van LTO Noord aan het ontwikkelen zijn, een belangrijke rol gaan spelen. Om die reden willen we dat lichtconvenant afwachten. De planning is dat dit convenant eind 2013 afgerond wordt. Mede op basis hiervan zullen wij bekijken hoe de provincie haar stimulerende rol in zal vullen. Onze planning is dat wij hierover in april een standpunt innemen zodat de statenbehandeling in juni mogelijk is. In een informerende brief aan uw Staten met nummer door ons verzonden op 19 november jl. is bovenstaande uitgebreider toegelicht. De Vries Wurkje foar Fryslân Bij het vaststellen van de investeringsagenda Wurkje foar Geen fatale termijn. Fryslân hebben GS toegezegd bij de eerste berap te komen met een verder uitgewerkt uitvoeringsprogramma Wurkje foar Fryslân. Het hier bedoelde uitvoeringsprogramma zal als afzonderlijk voorstel, dus niet opgenomen in de berap, ter vaststelling aan uw Staten worden aangeboden. 9 van 15

10 Planning PSstukken t.b.v. presidium 12 februari Besluit tot indiening van verzoek om onteigening ten behoeve van de uitvoering van het op 23 juni 2010 vastgestelde Inpassingsplan De Centrale As Kramer Vastgoed Het op grond van artikelen 78 juncto art. 77, lid 1 sub 1 18 juni Ow, doen van een verzoek aan de Kroon, ter uitvoering Reden voor deze van het Inpassingsplan De Centrale As, om, ten behoeve deadline is dat de van de verkrijging van het eigendom, vrij van alle lasten onteigeningsprocedure en beperkte rechten, door uw provincie, tot onteigening is opgenomen in aan te wijzen (een gedeelte van) de onroerende zaken. een strak schema. Wanneer dit onderwerp later wordt behandeld loopt het hele schema vertraging op hetgeen nadelige consequenties heeft voor de onteigeningsprocedure en daarmee het verkrijgen van gronden om De Centrale As aan te leggen. Geen fatale termijn. Nota Weidevogels Kramer Stêd en Plattelân Op 19 november 2013 is over de voorgang van dit onderwerp een brief aan PS verzonden met nummer Nota reserves en voorzieningen De Vries FP&C Geen fatale termijn. Verplaatst van 2 de Besluitvorming MER Skûlenboarch/Westkern, onderdeel Vaarweg Lemmer Delfzijl Poepjes Complexe Infraprojecten Het MER Skûlenboarch/Westkern gaat over de gebiedsontwikkeling rondom het Prinses Margrietkanaal tussen de bruggen van Skûlenboarch en Kootstertille. Het MER is bedoeld voor het realiseren van een watergebonden bedrijventerrein waarop zich m.e.r. (milieu effect rapportage) plichtige bedrijven kunnen vestigen en voor het eventueel verleggen van het Prinses Margrietkanaal. Er is niet echt sprake van een fatale termijn. De afdeling geeft echter aan dat behandeling van dit onderwerp tijdens de PSbijeenkomst van 18 juni zeer wenselijk is. De reden hiervoor is dat de MER 18 september jl. is vrijgeven voor openbare kennisgeving n.a.v. het besluit genomen tijdens de commissie LLW van 4 september jl. Hiermee is een verwachting gewekt bij de Mienskip die als het onderwerp verder doorschuift niet wordt nagekomen. kwartaal naar 18 juni. Het betreft een concretisering van de datum Nieuw 10 van 15

11 Planning PSstukken t.b.v. presidium 12 februari 22 april 27 mei 2 juli 25 juni (Kadernota) 24 sept. PAS Beleidsregel, inclusief mandatering Gedeputeerde Staten door Provinciale Staten t.b.v. instemming met PAS Kramer Stêd en Plattelân De landelijke Programmatische Aanpak Stikstof is een landelijk programma van het Rijk en de provincies waarin afspraken worden gemaakt over het uitvoeren van natuurherstelmaatregelen en het verdelen van ontwikkelingsruimte nodig voor economische ontwikkeling via NB wet vergunningen. De provincie moet met dit programma instemmen en het deels uitvoeren. De verordening heeft als doel te komen tot een goede en eerlijke verdeling van de ontwikkelingsruimte. Om de beleidsregel te kunnen opstellen, moeten we kunnen beschikken over de landelijke Programmatische Aanpak Stikstof, waarin het juridische kader en de ontwikkelruimte worden aangegeven. Deze aanpak, die wordt opgesteld door het ministerie van IenM, het ministerie van EZ en het IPO, is vertraagd en zal op 1 maart definitief beschikbaar komen. Op 19 november 2013 is hierover een informerende brief met nummer naar uw Staten verzonden. Op 24 juni moeten GS besluiten of ze kunnen instemmen met de Landelijke PAS. Op 18 juni wordt aan uw Staten of ze GS hiertoe willen mandateren. Er is geen sprake van een wettelijke of juridisch fatale termijn. Echter, op 24 juni worden GS gevraagd in te stemmen met het landelijke PAS. Daar is mandaat voor nodig dat uw Staten aan Gedeputeerde Staten kunnen verlenen. Verplaatst van mei naar juni omdat de landelijke planning van dit traject (IPO, EZ en I&M hebben hierop de regie) het niet mogelijk maakt uw Staten in mei al een besluit te laten nemen. De benodigde documenten zijn dan nl. nog niet vrijgegeven door beide ministeries. Kadernota 2015 De Vries FP&C Vaststellen bijdrage 2013 GR Tresoar De Vries Kultuer en Mienskip 1 juli 17 sept. 22 oktober Vaststellen van het Activiteitenplan De Vries Kultuer en Mienskip en Begroting GS Tresoar UP Zorgeconomie Schokker Kultuer en Mienskip Conform toezegging (ID nr. 765) van gedeputeerde Schokker tijdens de Provinciale Statenvergadering van 6 november Subsidieregeling gebruik regenwater Schokker Stêd en Plattelân Verplaatst van 3 de Normenkader De Vries FP&C 17 december In de kadernota rechtmatigheid is opgenomen dat PS minimaal kennis neemt van het normenkader i.v.m. controle door de accountant in januari/februari Stelsel Natuur en Landschap Kramer BRLG In verband met bepalingen in de subsidieverordening heeft het de voorkeur om dit onderwerp 22 oktober door Uw Staten te laten behandelen. Het Stelsel Natuur en Landschap gaat echter ingrijpend op de schop. Op dit moment kan niet voorspeld worden of dit consequenties heeft voor het aanpassen van de verordening. kwartaal naar 24 september. Het betreft een concretisering van de datum. 11 van 15

12 Planning PSstukken t.b.v. presidium 12 februari 1 juli 2 sept. 30 sept. 4 nov. 8 oktober 5 november 10 december 3 e kwartaal 12 nov. (begroting) 19 nov. (regulier) 17 dec. januari 2015 Traverse Lemmer Poepjes Stêd en Plattelân Verplaatst van juni naar oktober. Het proces (o.a. bijvoorbeeld dat met de klankbordgroep) neemt meer tijd in beslag dan gepland. Pas eind april kan een informatiemoment voor de gehele omgeving georganiseerd worden. Daarna moeten GS en de gemeente De Friese Meren nog een standpunt innemen. Hierdoor blijkt de PSbijeenkomst van juni niet haalbaar. Begroting De Vries FP&C 12 november De vastgestelde begroting moet voor 15 november bij het Ministerie worden aangeleverd. 2e bestuursrapportage De Vries FP&C 12 november Deadline is conform de door PS vastgestelde financiële verordening. Ontwerp 4e Waterhuishoudingsplan , inclusief KRWbeslisnota Inventarisatie Voorstellen Windmolens op land Uitvoeringsverordening Natuur en Landelijk Gebied Schokker Stêd en Plattelân Het waterhuishoudingsplan vormt een bouwsteen voor de omgevingsvisie. Konst Stêd en Plattelân Over het tijdpad van deze inventarisatie wordt bent u januari geïnformeerd door middel van brief Kramer BRLG Het uitvoeringsprogramma wordt ter informatie aan PS aangeboden, de uitvoeringsverordening gaat wel ter besluitvorming naar PS. Ontwikkelingen Omrop Fryslân/Media De Vries Kultuer en Mienskip Betreft inzet resterende middelen na uitname provinciefonds i.v.m. recentralisatie regionale omroepen. 17 december Reden deadline is dat deze is genoemd in de Europese Kaderrichtlijn Water Verplaatst van 4 de kwartaal naar 17 december. Het betreft een concretisering van de datum. 12 van 15

13 Planning PSstukken t.b.v. presidium 12 februari 4 e kwartaal Luchthavenregeling St. Jacobiparochie Luchthavenregeling Beetsterzwaag Luchthavenregeling Makkum Poepjes Kennis en Ekonomy Zoveel mogelijk gebundeld aangeleverd met overige Verplaatst van 2 de luchthavenregelingen. Planning mede afhankelijk van kwartaal naar 3 e kwartaal i.v.m. moet worden. afhankelijkheid van adviezen externe organisaties zoals de Inspectie Leefomgeving en Sport van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en de Militaire Luchtvaart Autoriteit. Poepjes Kennis en Ekonomy Zoveel mogelijk gebundeld aangeleverd met overige Verplaatst van 2 de luchthavenregelingen. Planning mede afhankelijk van kwartaal naar 3 e kwartaal i.v.m. moet worden. afhankelijkheid van adviezen externe organisaties zoals de Inspectie Leefomgeving en Sport van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en de Militaire Poepjes Kennis en Ekonomy Zoveel mogelijk gebundeld aangeleverd met overige luchthavenregelingen. Planning mede afhankelijk van moet worden. Fêststellen nije oardering De Vries Kultuer en Mienskip staveringsregeling en standertwurklist Fryske Vaststellen kerndoelen Fries De Vries Kultuer en Mienskip Exacte datum afhankelijk van het verloop van diverse wetswijzigingen betreffende Fries n.a.v. advies van de Luchthavenregeling Antoniusziekenhuis Sneek. stuurgroep Hoekstra. Poepjes Kennis en Ekonomy Zoveel mogelijk gebundeld aangeleverd met overige luchthavenregelingen. Planning mede afhankelijk van moet worden. Planning kan alleen gehaald worden als het ministerie het BBL aanpast voor 1 januari. Luchtvaart Autoriteit. Verplaatst van 2 de kwartaal naar 3 e kwartaal i.v.m. afhankelijkheid van adviezen externe organisaties zoals de Inspectie Leefomgeving en Sport van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en de Militaire Luchtvaart Autoriteit. Verplaatst van 3 de naar 4 de kwartaal omdat de inhoud en planning van besluitvorming m.b.t. de verordeningen afhankelijk is van het Besluit Burger Luchthavens dat op dit moment nog niet door het Ministerie is aangepast. 13 van 15

14 Planning PSstukken t.b.v. presidium 12 februari Luchthavenregeling MCL Leeuwarden Luchthavenregeling Terschelling Luchthavenregeling Schiermonnikoog Luchthavenregeling Drachten Luchthavenregeling Dokkum Poepjes Kennis en Ekonomy Zoveel mogelijk gebundeld aangeleverd met overige Verplaatst van 3 de naar luchthavenregelingen. Planning mede afhankelijk van 4 de kwartaal omdat de inhoud en planning van moet worden. Planning kan alleen gehaald worden als het besluitvorming m.b.t. de ministerie het BBL aanpast voor 1 januari. verordeningen afhankelijk is van het Besluit Burger Luchthavens dat op dit moment nog niet door het Ministerie is aangepast. Poepjes Kennis en Ekonomy Zoveel mogelijk gebundeld aangeleverd met overige Verplaatst van 3 de naar luchthavenregelingen. Mocht een luchthavenbesluit nodig 4 de kwartaal omdat de zijn dan wordt het later. Planning mede afhankelijk van inhoud en planning van besluitvorming m.b.t. de moet worden. Planning kan alleen gehaald worden als het verordeningen ministerie het BBL aanpast voor 1 januari. afhankelijk is van het Besluit Burger Luchthavens dat op dit moment nog niet door het Ministerie is Poepjes Kennis en Ekonomy Zoveel mogelijk gebundeld aangeleverd met overige luchthavenregelingen. Mocht er een luchthavenbesluit nodig zijn dan wordt het later. Planning mede afhankelijk van wetgevingstraject en hoeveelheid zienswijzen die verwerkt moet worden. Planning kan alleen gehaald worden als het ministerie het BBL aanpast voor 1 januari. Poepjes Kennis en Ekonomy Zoveel mogelijk gebundeld aangeleverd met overige luchthavenregelingen. Planning mede afhankelijk van moet worden. Planning kan alleen gehaald worden als het ministerie het BBL aanpast voor 1 januari. Poepjes Kennis en Ekonomy Zoveel mogelijk gebundeld aangeleverd met overige luchthavenregelingen. Planning afhankelijk van het ziekenhuis. Planning tevens mede afhankelijk van moet worden. Planning kan alleen gehaald worden als het ministerie het BBL aanpast voor 1 januari. aangepast. Verplaatst van 3 de naar 4 de kwartaal omdat de inhoud en planning van besluitvorming m.b.t. de verordeningen afhankelijk is van het Besluit Burger Luchthavens dat op dit moment nog niet door het Ministerie is aangepast. Verplaatst van 3 de naar 4 de kwartaal omdat de inhoud en planning van besluitvorming m.b.t. de verordeningen afhankelijk is van het Besluit Burger Luchthavens dat op dit moment nog niet door het Ministerie is aangepast. Verplaatst van 3 de naar 4 de kwartaal omdat de inhoud en planning van besluitvorming m.b.t. de verordeningen afhankelijk is van het Besluit Burger Luchthavens dat op dit moment nog niet door het Ministerie is aangepast. 14 van 15

15 Planning PSstukken t.b.v. presidium 12 februari 1 e kwartaal e kwartaal de kwartaal de kwartaal Veenweidevisie Schokker Stêd en Plattelân De visie dient als bouwsteen voor de omgevingsvisie en moet er dus in de loop van komen. Verplaatst van 3 de naar 4 de kwartaal. Reden van verplaatsing is dat uit de inmiddels verder uitgewerkte planning blijkt dat de procedures meer tijd in beslag nemen dan eerder is aangenomen. Daarnaast vraagt de afstemming met belanghebbenden zoals Wetterskip en gemeenten om te komen tot een gedragen visie. Notitie over vervolg Stedelijke Konst Stêd en Plattelân vernieuwing en Aanvalsplan herstructurering Friese woningvoorraad Poepjes Kennis en Ekonomy Afhankelijk van zienswijzen en of het ambtshalve dan wel op aanvraag gaat. Luchthavenbesluit Vliegveld Drachten Luchthavenbesluit Vliegveld Ameland Poepjes Kennis en Ekonomy Afhankelijk van zienswijzen en of het ambtshalve dan wel op aanvraag gaat. 15 van 15

Planning PS-stukken 2015-2017

Planning PS-stukken 2015-2017 Planning PSstukken t.b.v. presidium 14 januari Planning PSstukken 2017 De ambtelijke organisatie kan deze onderwerpen op de voorgestelde datum aanleveren, het presidium bepaalt uiteraard wanneer onderwerpen

Nadere informatie

Planning PS-stukken

Planning PS-stukken Planning PSstukken t.b.v. presidium 22 maart Planning PSstukken 2020 De ambtelijke organisatie kan deze onderwerpen op de voorgestelde datum aanleveren, het presidium bepaalt uiteraard wanneer onderwerpen

Nadere informatie

Over de voorliggende planningslijst kan verder nog het volgende worden opgemerkt:

Over de voorliggende planningslijst kan verder nog het volgende worden opgemerkt: MEMO Aan: presidium Van: griffie Betreft: planningslijst PS-stukken Datum: 16 november 2015 1. Planningslijst Voor u ligt de meest recente planningslijst. In de lijst is de planning van stukken die vragen

Nadere informatie

konsept Beslutelist gearkomste fan D.S. 21 oktober 2014 Ofwêzich: deputearre Kramer, deputearre frou Poepjes

konsept Beslutelist gearkomste fan D.S. 21 oktober 2014 Ofwêzich: deputearre Kramer, deputearre frou Poepjes konsept Datum DS-gearkomste 28-10-2014 Punt fan e wurklist 2b Geheim nee Tot Beslutelist Ofwêzich: deputearre Kramer, deputearre frou Poepjes 1. a. Aktualiteiten en tema s b. Planning PS-stukken t.b.v.

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 20 maaie 2014. Ofwêzich: deputearre frou Schokker. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S.

Beslutelist gearkomste fan D.S. 20 maaie 2014. Ofwêzich: deputearre frou Schokker. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. Beslutelist Ofwêzich: deputearre frou Schokker 1. Aktualiteiten en tema s. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 21 b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 13 maaie 2014 wurdt ûnferoare fêststeld. BESPREKPUNTEN

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 13 maaie 2014. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid) 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 20, 2014

Beslutelist gearkomste fan D.S. 13 maaie 2014. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid) 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 20, 2014 Beslutelist 1. Aktualiteiten en tema s. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 20, 2014 b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 6 maaie 2014 wurdt ûnferoare fêststeld. BESPREKPUNTEN SOBD (meerdere) B1. Beantwoording

Nadere informatie

Behanneladvizen Presidium 13 mei 2015

Behanneladvizen Presidium 13 mei 2015 Behanneladvizen Presidium 13 mei 2015 Steatemerk 3 juni: Steatemerk Jaarstukken en 1e Berap: 14.00 uur tot 15.30 uur Reguliere Steatemerk: 16.00 uur tot 18.00 uur Agindearringsfersiken kolleezje deputearre

Nadere informatie

konsept Beslutelist skriftlike omgong fan D.S. 8 july 2014 ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid) BESPREKPUNTEN

konsept Beslutelist skriftlike omgong fan D.S. 8 july 2014 ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid) BESPREKPUNTEN konsept Beslutelist skriftlike omgong fan D.S. 8 july 2014 BESPREKPUNTEN B1. Beantwoording schriftelijke vragen geen SOBD (meerdere) B2. Brieven aan Provinciale Staten De navolgende brief aan PS vast te

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 21 jannewaris 2014. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid)

Beslutelist gearkomste fan D.S. 21 jannewaris 2014. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid) Beslutelist 1. Aktualiteiten en tema s. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 4, 2014 b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 14 jannewaris 2014 wurdt ûnferoare fêststeld. B1. Statenvragen geen BESPREKPUNTEN SOBD

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 20 jannewaris 2015. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid) 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 4

Beslutelist gearkomste fan D.S. 20 jannewaris 2015. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid) 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 4 Beslutelist 1. Aktualiteiten en tema s. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 4 b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 13 jannewaris 2015 wurdt ûnferoare fêststeld. BESPREKPUNTEN SOBD (meerdere) B1. Beantwoording

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 10 maart 2015. Ofwêzich: deputearre frou Poepjes en siktaris

Beslutelist gearkomste fan D.S. 10 maart 2015. Ofwêzich: deputearre frou Poepjes en siktaris Beslutelist Ofwêzich: deputearre frou Poepjes en siktaris 1. a. Aktualiteiten en tema s b. Planning PS-stukken t.b.v. presidium april 2015 wurdt ûnferoare fêststeld. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 11,

Nadere informatie

Begrotingswijziging 2011. Jaarstukken 2010

Begrotingswijziging 2011. Jaarstukken 2010 Bijlage IV Provincie Fryslân Begrotingswijziging 211 Jaarstukken 21 1 Behandeling bij Jaarstukken 21 Vaststelling bij 1 e Berap 211 Programma: 1. Algemene dekkingsmiddelen Onderdeel: 1. Decembercirculaire

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 16 septimber 2014. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid) 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 38

Beslutelist gearkomste fan D.S. 16 septimber 2014. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid) 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 38 Beslutelist 1. Aktualiteiten en tema s. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 38 b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 9 septimber 2014 wurdt wizige fêststeld. BESPREKPUNTEN SOBD (meerdere) B1. Beantwoording

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 24 maart 2015. Ofwêzich: deputearre frou De Vries, deputearre Konst (foar in part)

Beslutelist gearkomste fan D.S. 24 maart 2015. Ofwêzich: deputearre frou De Vries, deputearre Konst (foar in part) Beslutelist Ofwêzich: deputearre frou De Vries, deputearre Konst (foar in part) 1. Aktualiteiten en tema s 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 13, 2015 b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 17 maart 2015 wurdt

Nadere informatie

1.10 Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

1.10 Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 1.10 Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Portefeuillehouder: mevrouw J.A. de Vries Baten en lasten Bedragen x 1.000 Realisatie 2011 2012 2013 2014 2015 2016 - Baten 10.1 Provinciefonds

Nadere informatie

Startnotitie t.b.v. het opstellen van een beleidskader kleine luchtvaart

Startnotitie t.b.v. het opstellen van een beleidskader kleine luchtvaart Pagina 1 Startnotitie t.b.v. het opstellen van een beleidskader kleine luchtvaart 1. Inleiding De Tweede Kamer heeft op 18 oktober 2007 het wetsvoorstel Regelgeving Burgerluchthavens en Militaire Luchthavens

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 12 juny 2012. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 24, 2012.

Beslutelist gearkomste fan D.S. 12 juny 2012. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 24, 2012. Beslutelist 1. Aktualiteiten en tema s. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 24, 2012. b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 5 juny 2012 wurdt ûnferoare fêststeld. BESPREKPUNTEN Complexe Infra Projecten (Poepjes)

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 22 maart ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid)

Beslutelist gearkomste fan D.S. 22 maart ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid) Beslutelist 1. a. Aktualiteiten en tema s b. Planning PS-stukken t.b.v. presidium 13 april wurdt ûnferoare fêststeld. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 12 b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 15 maart 2016

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 8 april 2014. Ofwêzich: deputearre Konst. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S.

Beslutelist gearkomste fan D.S. 8 april 2014. Ofwêzich: deputearre Konst. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. Beslutelist Ofwêzich: deputearre Konst 1. Aktualiteiten en tema s. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 15 b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 1 april 2014 wurdt wizige fêststeld. BESPREKPUNTEN SOBD (meerdere)

Nadere informatie

Dag van de Ruimtelijke Kwaliteit, 23 september, De Kanselarij

Dag van de Ruimtelijke Kwaliteit, 23 september, De Kanselarij Ingekomen stukken week 35, 2015 26 augustus 2015 Motie actieplan schone bodem 26 augustus 2015 Stân fan saken ynfiering Wet natuerbeskerming 27 augustus 2015 Afhandeling motie 1006 jongerenparticipatie

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 22 september 2010 Wurklistnûmer : 01B Beliedsprogramma : 2 Verkeer en Vervoer Ôfdieling : Complexe Projecten Infrastructuur Behanneljend amtner : Wim Boogholt/ Dirk-Jan

Nadere informatie

Aan: Provinciale Staten van Fryslân en Groningen. Assen, 6 augustus 2012. Geachte leden van Provinciale Staten. 1. Aanleiding. De Algemene Rekenkamer

Aan: Provinciale Staten van Fryslân en Groningen. Assen, 6 augustus 2012. Geachte leden van Provinciale Staten. 1. Aanleiding. De Algemene Rekenkamer Aan: Provinciale Staten van Fryslân en Groningen Betreft: Decentralisatieie Waddenfonds Assen, 6 augustus 2012 Geachte leden van Provinciale Staten 1. Aanleiding De Algemene Rekenkamer (AR) heeft in haar

Nadere informatie

Ingekomen stukken week 14, 2014. Datum/Afzender/onderwerp. Ingekomen stukken GS

Ingekomen stukken week 14, 2014. Datum/Afzender/onderwerp. Ingekomen stukken GS Ingekomen stukken week 14, 2014 Nieuw kader voor de verkoop van grond voor de ecologische hoofdstructuur GS-besluitvorming subsidieregeling Wifinetwerken op toeristische locaties Beantwoording toezeggingen

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 14 april 2015. Ofwêzich: KfdK. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid)

Beslutelist gearkomste fan D.S. 14 april 2015. Ofwêzich: KfdK. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid) Beslutelist Ofwêzich: KfdK 1. Aktualiteiten en tema s. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 16, 2015 b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 7 april 2015 wurdt ûnferoare fêststeld. BESPREKPUNTEN SOBD (meerdere)

Nadere informatie

Adviezen uit de Statencommissies over Statenvoordrachten t.b.v. PS 28 juni 2017

Adviezen uit de Statencommissies over Statenvoordrachten t.b.v. PS 28 juni 2017 Adviezen uit de Statencommissies over Statenvoordrachten t.b.v. PS 28 juni 2017 Onderwerp 2. Bespreekstukken: Voorjaarsnota 2017 en Kadernota 2018-2021; begrotingssubsidies en subsidieplafonds 2018 voor

Nadere informatie

statengriffie Onderwerp: voorstel nieuwe werkwijze informerende Statencommissies Datum: september 2013

statengriffie Onderwerp: voorstel nieuwe werkwijze informerende Statencommissies Datum: september 2013 MEMO Aan: Presidium Van: statengriffie Onderwerp: voorstel nieuwe werkwijze informerende Statencommissies Datum: september 2013 1. Aanleiding. Er is meerdere keren in het presidium gesproken over de werkwijze

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : Wurklistnûmer : Beliedsprogramma : Kennis en Economy Ôfdieling : Het Friese Merenproject Behanneljend amtner : Klaas Talma Tastel : 06 29246676 Registraasjenûmer :

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 30 septimber 2014. Ofwêzich: KfdK en sektaris. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S.

Beslutelist gearkomste fan D.S. 30 septimber 2014. Ofwêzich: KfdK en sektaris. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. Beslutelist Ofwêzich: KfdK en sektaris 1. Aktualiteiten en tema s. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 40, 2014 b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 23 septimber 2014 wurdt ûnferoare fêststeld. BESPREKPUNTEN

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : Wurklistnûmer : Beliedsprogramma : Wurkje foar Fryslân Ôfdieling : Wurkje foar Fryslân Behanneljend amtner : Z.R. Cazemier/5682 Tastel : 5682 Registraasjenûmer : 1120170

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 1 septimber 2015. Ofwêzich: KfdK. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid)

Beslutelist gearkomste fan D.S. 1 septimber 2015. Ofwêzich: KfdK. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid) Beslutelist Ofwêzich: KfdK 1. a. Aktualiteiten en tema s b. Moties en toezeggingen, afgehandeld wurdt ûnferoare fêststeld. c. Moties en toezeggingen, voorstel af te voeren wurdt ûnferoare fêststeld. d.

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 10 november 2015

Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 10 november 2015 Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 10 november 2015 1 Onderwerp: Economische kustontwikkeling Flevoland - Lelystad Rijsberman, M. & Lodders, J. 1. De

Nadere informatie

Houtskoolschets Windstreek 2011

Houtskoolschets Windstreek 2011 Windenergie in Fryslân, voorgeschiedenis Bij de evaluatie van Windstreek 2000 in 2008 hebben Provinciale Staten Gedeputeerde Staten gevraagd om nieuw beleid voor windenergie op te stellen. Houtskoolschets

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : Wurklistnûmer : Beliedsprogramma : Sociaal Beleid en Zorg Ôfdieling : Kultuer & Mienskip Behanneljend amtner : Y. Visser Tastel : 5244 Registraasjenûmer : 1124275 Primêr

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 11 febrewaris ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid) 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 7

Beslutelist gearkomste fan D.S. 11 febrewaris ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid) 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 7 Beslutelist 1. Aktualiteiten en tema s. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 7 b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 4 febrewaris 2014 wurdt ûnferoare fêststeld. BESPREKPUNTEN SOBD (meerdere) B1. Beantwoorden

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 2.Wat willen we bereiken?

Raadsvoorstel. 2.Wat willen we bereiken? Raadsvoorstel Agendanr: CS5 Kenmerk: 15-0120932 Datum collegevergadering: 26 mei 2015 Onderwerp: jaarverslag en jaarrekening 2014 en de concept meerjarenbegroting 2016-2019 van Baanbrekers 0.Samenvatting:

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland. Voordracht. Haarlem, Onderwerp: Kadernotitie regionale luchthavens

Provinciale Staten van Noord-Holland. Voordracht. Haarlem, Onderwerp: Kadernotitie regionale luchthavens Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht Haarlem, Onderwerp: Kadernotitie regionale luchthavens Bijlagen: 1. Concept kadernotitie regionale luchthavens 2. Ontwerpbesluit 1. Inleiding. Deze kaderstellende

Nadere informatie

Het pluspakket moet gelezen worden als maatwerk, waardoor ruimte wordt geboden voor de lokale autonomie en het voeren van lokaal beleid.

Het pluspakket moet gelezen worden als maatwerk, waardoor ruimte wordt geboden voor de lokale autonomie en het voeren van lokaal beleid. Aan de leden van de gemeenteraad B.J. Nootenboom Wethouder Uw brief van: 17 april 2013 Ons kenmerk: 395123 Uw kenmerk: 392770 Contactpersoon: S. Krikke Bijlage(n): - Afdeling: BAR-staf Onderwerp: Beantwoording

Nadere informatie

Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim. 28 oktober 2014 J j OKF ZOU

Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim. 28 oktober 2014 J j OKF ZOU 5 -minuten versie voor Provinciale Staten provincie HOLLAND Directie DLB Afdeling Samenleving en Economie Registratienummer 489015306 {DOS-2007-0015748) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum

Nadere informatie

INGEKOMEN 0 8 DEC Verzenddatum - 8 DEC Paraaf Provinciesecretaris

INGEKOMEN 0 8 DEC Verzenddatum - 8 DEC Paraaf Provinciesecretaris 5 -minuten versie voor Provinciale Staten p ZUID HOLLAND INGEKOMEN 0 8 DEC. 2009 Directie DRM Afdeling Verkeer en Vervoer Registratienummer PZH-2009-144285304 (DOS-2007-0021019) Datum vergadering Gedeputeerde

Nadere informatie

Agenda voor de vergadenng van Provinciale Staten van Groningen op 9 maart Onderwerp: Onderzoek van de geloofsbrieven.

Agenda voor de vergadenng van Provinciale Staten van Groningen op 9 maart Onderwerp: Onderzoek van de geloofsbrieven. Agenda voor de vergadenng van Provinciale Staten van Groningen op 9 maart 2011 Nummer agenda 1 2 3 4 5 6 B-Stukken Volgnummer voordracht Onderwerp: Processen-verbaal verkiezing leden PS op 2 maart j.1.

Nadere informatie

Agenda vergadering Provinciale Staten op 14 november 2012

Agenda vergadering Provinciale Staten op 14 november 2012 Agenda vergadering Provinciale Staten op 14 november 2012 Hierbij wordt u uitgenodigd voor de openbare vergadering van de Provinciale Staten Datum: woensdag 14 november 2012 Aanvang: 10:00 uur (de vergadering

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 1 DECEMBER 2015. Besluitenlijst van de vergadering 24 november 2015 vastgesteld.

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 1 DECEMBER 2015. Besluitenlijst van de vergadering 24 november 2015 vastgesteld. A1 Janssen PZH-2015-531390795 Wijziging Waterverordening Zuid-Holland 1. Vastgesteld het ontwerpbesluit tot aanpassing van de Waterverordening Zuid-Holland met bijbehorende toelichting en twee kaarten.

Nadere informatie

Lange Termijn Agenda Statencommissie Groen en Water, versie 16 januari 2013

Lange Termijn Agenda Statencommissie Groen en Water, versie 16 januari 2013 Lange Termijn Agenda Staten Groen en Water, versie 16 januari 2013 Eerste kwartaal 2013 Door GS aan te bieden onderwerpen aan de Concept beheerplan Natura 2000 Nieuwkoopse Plassen 23-01-2013 13-02-2013

Nadere informatie

Bestuurlijke P&C-kalender 2014

Bestuurlijke P&C-kalender 2014 Bestuurlijke P&C-kalender 2014 Inleiding Voor u ligt de P&C-kalender voor de bestuurlijke Planning en Control cyclus 2014. In deze kalender is van elk document binnen deze cyclus de planning opgenomen

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 30 JUNI Besluitenlijst van de vergadering 23 juni 2015 vastgesteld.

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 30 JUNI Besluitenlijst van de vergadering 23 juni 2015 vastgesteld. A1 Vermeulen PZH-2015-519730398 Intentieovereenkomst N211 geeft energie 1. Aangegaan de Intentieovereenkomst Vormgeven gezamenlijke ambities Provincie Zuid-Holland en de gemeente Westland in het project

Nadere informatie

GEMEENTE LEEUWARDERADEEL. Notitie Bestuurlijke toekomst gemeente Leeuwarderadeel Met Leeuwarden naar 2018

GEMEENTE LEEUWARDERADEEL. Notitie Bestuurlijke toekomst gemeente Leeuwarderadeel Met Leeuwarden naar 2018 GEMEENTE LEEUWARDERADEEL Notitie Bestuurlijke toekomst gemeente Leeuwarderadeel Met Leeuwarden naar 2018 Versie 1.0 28/02/2013 Inleiding: In de gemeenteraadsvergadering van 14 februari 2013 heeft de gemeenteraad

Nadere informatie

p e r s b e r i c h t

p e r s b e r i c h t p e r s b e r i c h t e-mail: website: statengriffie@provinciegroningen.nl www.provinciegroningen.nl PS-besluitenlijst, nr. 127 Groningen, 5 november 2015 Besluiten Provinciale Staten 4 november 2015 Provinciale

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : Wurklistnûmer : Beliedsprogramma : 5 Lanlik Gebiet Ôfdieling : Stêd en Plattelân Behanneljend amtner : Klaas Talma Tastel : 06-29246676 Registraasjenûmer : 1092934

Nadere informatie

tijdelijk voorzitter, gemeente Leeuwarden De heer R.L.M. Lambrichs de Bruin tijdelijk secretaris

tijdelijk voorzitter, gemeente Leeuwarden De heer R.L.M. Lambrichs de Bruin tijdelijk secretaris Verslag van de vergadering van het Dagelijks Bestuur van de FUMO op maandag 28 januari 2013 van 10.00 tot 11.30 uur in het Provinciehuis, Tweebaksmarkt 52 te Leeuwarden. Aanwezig: De heer A. van der Ploeg

Nadere informatie

PS2008BEM32-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Programmabegroting 2009, posten voorjaarsnota. Aan Provinciale Staten,

PS2008BEM32-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Programmabegroting 2009, posten voorjaarsnota. Aan Provinciale Staten, PS2008BEM32-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 7 oktober 2008 Nummer PS : PS2008BEM32 Afdeling : Financiën Commissie : alle Registratienummer : 2008INT228103 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Ontwerpbesluit. Toelichting

Ontwerpbesluit. Toelichting College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel 2011RGW10 Datum : 14 februari 2011 Nummer PS : Afdeling : PRO Commissie : RGW Steller : B. Cornelissen Portefeuillehouder : R.W. Krol Registratienummer :

Nadere informatie

Middelen ja feb-15 Molkenboer Voor 1 februari 2015 zullen wij u informeren over proces en planning om te komen tot een factsheet

Middelen ja feb-15 Molkenboer Voor 1 februari 2015 zullen wij u informeren over proces en planning om te komen tot een factsheet PLANNING november-14 Beleidskader voor Straatverlichting Middelen ja jan-15? Duindam Consultatie geweest op 13 maart 2014. Definitieve bespreking / vaststelling wordt geagendeerd voor de raad van december

Nadere informatie

Agenda. Openbare vergadering van. Datum en tijdstip 15 september 2015 16:00 uur. Algemeen Bestuur GR Bleizo

Agenda. Openbare vergadering van. Datum en tijdstip 15 september 2015 16:00 uur. Algemeen Bestuur GR Bleizo Agenda Openbare vergadering van Algemeen Bestuur GR Bleizo Datum en tijdstip 15 september 2015 16:00 uur Gemeente Lansingerland - Dhr. A. Abee (voorzitter) - Dhr. J. Heuvelink - Dhr. S.A.F. Fortuyn Gemeente

Nadere informatie

Onderwerp: Gewijzigde begroting 2014, ontwerpbegroting 2015 en scenariokeuze transitie werkvoorzieningsschap Zaanstreek-Waterland (Baanstede).

Onderwerp: Gewijzigde begroting 2014, ontwerpbegroting 2015 en scenariokeuze transitie werkvoorzieningsschap Zaanstreek-Waterland (Baanstede). Raadsvoorstel Raadsvergadering: 25 september 2014 Agendapunt: september 2014-9 Voorstelnummer: 9 Landsmeer, B&W vergadering 16 september 2014 Onderwerp: Gewijzigde begroting 2014, ontwerpbegroting 2015

Nadere informatie

Voorstel : Planning en control kalender Vergadering Algemeen Bestuur d.d.: 19 maart Agendapunt : 5.a. Vertrouwelijk : Nee

Voorstel : Planning en control kalender Vergadering Algemeen Bestuur d.d.: 19 maart Agendapunt : 5.a. Vertrouwelijk : Nee Voorstel : Vergadering Algemeen Bestuur d.d.: 19 maart 2015 Agendapunt : 5.a Vertrouwelijk : Nee Aan het Algemeen Bestuur, Voor een adequate sturing en beheersing van de activiteiten van de ODZOB is een

Nadere informatie

2. Vaststelling besluitenlijst en lijst van te paraferen stukken en de vertrouwelijke lijst van te paraferen stukken van 12 mei 2015.

2. Vaststelling besluitenlijst en lijst van te paraferen stukken en de vertrouwelijke lijst van te paraferen stukken van 12 mei 2015. Agenda Periode: april 2014 april 2018 Nummer: 50 Datum en tijd: Plaats: Aanwezig: dinsdag 19 mei 2015, 09.00 uur Gemeentehuis Damwâld, Benw-kamer vergadering van burgemeester en wethouders burgemeester

Nadere informatie

Besluit tot coördinatie procedures Ressen/Bouwmarkt

Besluit tot coördinatie procedures Ressen/Bouwmarkt Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Besluit tot coördinatie procedures Ressen/Bouwmarkt Programma Stedelijke ontwikkeling Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting De initiatiefnemer van de realisatie

Nadere informatie

BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 14 april 2011

BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 14 april 2011 BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 14 april 2011 Aanwezig: L.A.W. de Lange, H.J.J. Lenferink (vz), E. van Oortmerssen-Schutte, C.J.M.W. Wassenaar, J.B. Uit den Boogaard R. van Netten (secretaris) M.J

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 10 juli 2017

Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 10 juli 2017 Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 10 juli 2017 1 Onderwerp: Antwoorden statenvragen CU landschapskunst Rijsberman, M.A. 1. De antwoorden vast te stellen op de schriftelijke statenvragen van de

Nadere informatie

Overzicht ingekomen stukken en behandeladviezen

Overzicht ingekomen stukken en behandeladviezen Overzicht ingekomen stukken en behandeladviezen Periode: 17 november - 7 december Burgerbrieven worden om privacy redenen niet gepubliceerd nummer Onderwerp behandeladvies toelichting 001 Overzicht Ingekomen

Nadere informatie

Onderwerp: Oprichten stichting Bevordering kwaliteit omgeving Schipholregio

Onderwerp: Oprichten stichting Bevordering kwaliteit omgeving Schipholregio Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 70 Haarlem, 14 augustus 2007 Onderwerp: Oprichten stichting Bevordering kwaliteit omgeving Schipholregio Bijlagen: - Ontwerpbesluit - Convenant Omgevingskwaliteit

Nadere informatie

De voorzitter van de raad van de gemeente Terschelling roept de leden van de raad op tot het houden van een openbare vergadering op:

De voorzitter van de raad van de gemeente Terschelling roept de leden van de raad op tot het houden van een openbare vergadering op: Agenda Raad De voorzitter van de raad van de gemeente Terschelling roept de leden van de raad op tot het houden van een openbare vergadering op: Dinsdag 22 december 2015, aanvang 19.30 uur in de raadzaal

Nadere informatie

Bestuursafspraken inwerkingtreding PAS

Bestuursafspraken inwerkingtreding PAS 1 Bestuursafspraken inwerkingtreding PAS De staatssecretaris van Economische Zaken, de minister van Infrastructuur en Milieu en de colleges van gedeputeerde staten van de provincies Drenthe, Flevoland,

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst B&W Smallingerland - week Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp. 28 september 2015

Openbare besluitenlijst B&W Smallingerland - week Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp. 28 september 2015 Openbare besluitenlijst B&W Smallingerland - week 41-2015 Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp 28 september 2015 PenO 1. 1471498 Procedureregeling Functieboek en functie-indeling gemeente Smallingerland 2015 De

Nadere informatie

Overzicht ingekomen stukken en behandeladviezen

Overzicht ingekomen stukken en behandeladviezen Overzicht ingekomen stukken en behandeladviezen Periode: 29 oktober 2014-11 november 2014 Nr. Onderwerp Behandeladvies Toelichting 001 Overzicht ingekomen stukken en behandeladviezen 002 Statenmededeling

Nadere informatie

provinsje fryslân provincie fryslân

provinsje fryslân provincie fryslân Heerenveen provinsje fryslân provincie fryslân Provinciale Staten van Fryslân postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax: (058) 292 5125 ;vvsv.fryslan.ni provincie@fryslan.nl

Nadere informatie

Besluitenlijst Provinciale Staten

Besluitenlijst Provinciale Staten Besluitenlijst Provinciale Staten Middelburg: 16 juli 2015 Nummer: 15009898 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de provinciale staten van Zeeland, gehouden op 3 juli 2015 van 9.35 tot 17.39

Nadere informatie

I Planning commissie Zorg & cultuur

I Planning commissie Zorg & cultuur Planning commissie Zorg & cultuur d.d..18-5-06 Hieronder treft u een - voor zover mogelijk - geactualiseerde planning aan voor de vergaderingen van de statencommissie Zorg en cultuur. Deze planning (oader

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 5 maart a. Aktiviteitenkalinder wike 10, 2013

Beslutelist gearkomste fan D.S. 5 maart a. Aktiviteitenkalinder wike 10, 2013 Beslutelist 1. Aktualiteiten en tema s. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 10, 2013 b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 26 febrewaris 2013 wurdt wizige fêststeld. BESPREKPUNTEN Meerdere (allen) B1. Statenvragen

Nadere informatie

Haarlem, 15 april 2014

Haarlem, 15 april 2014 Haarlem, 15 april 2014 2014 29 Vragen van mevrouw C. Stevens-Meewis (CDA) en mevrouw P.J. van Hartskamp-de Jong (VVD) inzake Subsidie Waddenfonds aan project Lage Oude Veer in gemeente Hollands Kroon.

Nadere informatie

Datum: Adviserend. Datum: Informerend

Datum: Adviserend. Datum: Informerend Oplegvel 1. Onderwerp Informatienota Leader Holland Rijnland 2015-2020 2. Rol van het Basistaak samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 3. Regionaal belang Voor de periode 2015-2020 is er 1,6 miljoen aan

Nadere informatie

Aan de raad. Status: ter besluitvorming

Aan de raad. Status: ter besluitvorming No. 290486-1 Onderwerp Vervolg actualisatie bestemmingsplan landelijk gebied 2004. Advies raadscommissie [ ] Emmeloord, 13 januari 2015. Aan de raad. Status: ter besluitvorming Voorgesteld besluit Het

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 8 december 2015

Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 8 december 2015 Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 8 december 2015 1 Onderwerp: Beantwoording statenvragen GroenLinks dienstauto s 1. de antwoorden vast te stellen

Nadere informatie

overwegende dat het noodzakelijk is dit besluit op onderdelen in verband met technische wijzigingen aan te passen;

overwegende dat het noodzakelijk is dit besluit op onderdelen in verband met technische wijzigingen aan te passen; Besluit van de commissaris van de Koning van 11 juli 2017, 966740/966754, tot vaststelling van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging commissaris van de Koning van Noord-Holland De commissaris van

Nadere informatie

2) Uitnodiging provincie ZH masterclass BIZ d.d. 18 november uur in Zoetermeer. Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

2) Uitnodiging provincie ZH masterclass BIZ d.d. 18 november uur in Zoetermeer. Besluit: Voor kennisgeving aannemen. Lijst van besluiten vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Strijen Datum 11 november 2014 Openbaar Ja Adviesnr/zaaknr Onderwerp ADV-14-00986/Z.02426 Uitnodigingen B&W

Nadere informatie

Raadsvergadering. Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen (GR RDWI)

Raadsvergadering. Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen (GR RDWI) RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 17-12-2015 15-097 Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen (GR RDWI) Aan de raad, Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst

Nadere informatie

Periode april 2006 april 2010 AGENDA. van de vergadering van burgemeester en wethouders te houden op dinsdag 27 mei 2008 9.00 UUR. Nr.

Periode april 2006 april 2010 AGENDA. van de vergadering van burgemeester en wethouders te houden op dinsdag 27 mei 2008 9.00 UUR. Nr. Periode april 2006 april 2010 AGENDA van de vergadering van burgemeester en wethouders te houden op dinsdag 27 mei 2008 1. Opening. 9.00 UUR Nr. 92 2. Vaststelling besluitenlijst 20 mei 2008, lijst te

Nadere informatie

Oplegvel. 4. Behandelschema: Datum: Informerend. Datum: Adviserend. Datum: Besluitvormend. DB Colleges PHO DB Gemeenteraad DB AB Gemeenteraad

Oplegvel. 4. Behandelschema: Datum: Informerend. Datum: Adviserend. Datum: Besluitvormend. DB Colleges PHO DB Gemeenteraad DB AB Gemeenteraad Oplegvel 1. Onderwerp Verdeling van subsidie voor regionale infrastructurele projecten en voor projecten Duurzaam Veilig voor het subsidiejaar 2017 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland Basistaak

Nadere informatie

B. Verkleinen takenpakket Provincie Zuid-Holland

B. Verkleinen takenpakket Provincie Zuid-Holland Aanbiedingsformulier voor AB Bijlage bij agendapunt 3 Datum 14 maart 2016 Onderwerp Eerste begrotingswijziging 2016 Verseon: 2015015836 Vertrouwelijk Nee Doel van agendering Besluitvormend Toelichting

Nadere informatie

COLLEGEBESLUITEN D.D. 13-04-2010 Nr. Onderwerp Samenvatting / toelichting Besluit Regnr. 1 Jaarverslag Gemeentearchief 2008-2009.

COLLEGEBESLUITEN D.D. 13-04-2010 Nr. Onderwerp Samenvatting / toelichting Besluit Regnr. 1 Jaarverslag Gemeentearchief 2008-2009. 1 Jaarverslag Gemeentearchief 2008-2009. B010.0307 Op grond van art. 30 lid 1 van de Archiefwet 1995 draagt het college van B&W de zorg voor de gemeentelijke archiefbescheiden. Conform artikel 14 van de

Nadere informatie

Overzicht Jaaragenda Raad

Overzicht Jaaragenda Raad 20165 DT 3103 B&W 1204 Presidium 1904 Verzendin 2204 09may Accommodatiebeleid (1578) Herstel vestingwallen (2458g) Speelterreinbeleid (2773g) Jaarrekening 2015 (besluitvorming verzet naar 30 juni 2016)

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 31 JANUARI 2017

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 31 JANUARI 2017 Onderwerp 1. Wob-verzoek Pittige Politiek 2. Wob-verzoek RTV NH 3. Wob-verzoek dhr. E. Geels 4. nr. 2 van dhr. J.M. Bruggeman en mw. C. Boelhouwer (SP) over het voortbestaan van de onafhankelijke regionale

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 13 juni 2017

Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 13 juni 2017 Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 13 juni 2017 1 Onderwerp: Zienswijze begroting Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) 2018 1. Provinciale Staten voor te stellen om een zienswijze

Nadere informatie

Bijlage D Raads- en statenvoorstel 1 en besluit GR RUD LN

Bijlage D Raads- en statenvoorstel 1 en besluit GR RUD LN Bijlage D Raads- en statenvoorstel 1 en besluit GR RUD LN 1 T.b.v. het statenvoorstel moet daar waar Raad is opgenomen dit vervangen worden door Provinciale Staten, daar waar het college van burgemeesters

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten HK Haarlem. Betreft: technische briefing Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) Geachte leden,

Gedeputeerde Staten HK Haarlem. Betreft: technische briefing Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) Geachte leden, POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM Provinciale Staten van Noord-Holland door tussenkomst van de Statengriffier, mr. J.J.M. Vrijburg Florapark 6, kamer L-104 2012 HK Haarlem Gedeputeerde Staten Uw contactpersoon

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 26 maaie 2010 Wurklistnûmer : 06H Beliedsprogramma : Bestjoer Ôfdieling : Steategriffy Behanneljend amtner : G. Kraak Tastel : 5618 Registraasjenûmer : 892187 Primêr

Nadere informatie

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. P& / 20 J W / Ob 0 7 JAN 2G14. Dat. ontv.: Routing

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. P& / 20 J W / Ob 0 7 JAN 2G14. Dat. ontv.: Routing Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Provinciale Staten van Overijssel Postbus 10078 8000 GB ZWOLLE PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr.

Nadere informatie

Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen

Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen Afdeling grondgebied 26-0-205 INLEIDING Voor u ligt het projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen. 2 AANLEIDING PROJECT

Nadere informatie

Rapport bij de jaarstukken 2007 provincies Noord-Brabant en Limburg

Rapport bij de jaarstukken 2007 provincies Noord-Brabant en Limburg Startnotitie Rapport bij de jaarstukken 2007 provincies Noord-Brabant en Limburg 1 Aanleiding voor het onderzoek In de jaarrekening en het jaarverslag leggen Gedeputeerde Staten jaarlijks verantwoording

Nadere informatie

Lange Termijn Agenda Statencommissie Groen en Water, versie 3 juni Voorstel datum behandeling. bij de griffie

Lange Termijn Agenda Statencommissie Groen en Water, versie 3 juni Voorstel datum behandeling. bij de griffie Tweede kwartaal 2013 Door GS aan te bieden onderwerpen aan de commissie Notitie continuiteit vrijwilligerswerk Groen (hoe financiering) o.a. mogelijkheid meerjarige projectsubsidies Programmering systeeminnovatie

Nadere informatie

I Planning commissie Zorg & cultuur

I Planning commissie Zorg & cultuur Hieronder treft u een voor zover mogelijk geactualiseerde planning aan voor de vergaderingen van de statencommissie Zorg en cultuur. Deze planning (onder I) is gebaseerd op: (a) de lijst met onderwerpen

Nadere informatie

PS2010BEM13-1 - Datum : 13 september 2010 Nummer PS : PS2010BEM13 Afdeling : PMF Commissie : BEM

PS2010BEM13-1 - Datum : 13 september 2010 Nummer PS : PS2010BEM13 Afdeling : PMF Commissie : BEM PS2010BEM13-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 13 september 2010 Nummer PS : PS2010BEM13 Afdeling : PMF Commissie : BEM Registratienummer : 2010int263533 Portefeuillehouder : Haak-

Nadere informatie

Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard

Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard gemeente Valkenswaard Team Ruimtelijke ontwikkeling en economie 25-09-2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Definitie 3 3. Vergelijking veegplannen en postzegelbestemmingsplannen

Nadere informatie

De commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland;

De commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland; Besluit van de commissaris van de Koning van 10 juni 2015, nr. 632165/632168, tot wijziging van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging commissaris van de Koning Noord-Holland De commissaris van de

Nadere informatie

Statenvoorstel. Verhoging subsidieplafond en wijziging van de Subsidieregeling groen 2016, paragrafen 2.4 en 2.10

Statenvoorstel. Verhoging subsidieplafond en wijziging van de Subsidieregeling groen 2016, paragrafen 2.4 en 2.10 Statenvoorstel Vergaderdatum GS: 21 november 2017 Portefeuillehouder: Weber, JF Uiterlijke beslistermijn: 31 december 2017 Behandeld ambtenaar : A.P.J. van der Sluis E-mailadres: apj.vander.sluis@pzh.nl

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST VOOR DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 26 SEPTEMBER 2017

OPENBARE BESLUITENLIJST VOOR DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 26 SEPTEMBER 2017 1. Vaststelling subsidie Velsen Noord fase 1 2. Herziening landbouwartikelen in de Provinciale Ruimtelijke Verordening 3. Auditopvolging per 1 september 2017 4. Midterm review van het Uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

Verslag Dagelijks Bestuur

Verslag Dagelijks Bestuur Verslag Dagelijks Bestuur Datum : Maandag 24 oktober 2011 Plaats : Regiokantoor, Bestuurskamer Tijdstip : 14.30 uur Voorzitter : drs. F.A.M. Kerckhaert, plv. Secretaris : K. de Vries, a.i. Aanwezig : heren:

Nadere informatie

Nr. Afdeling Zaak Poho Onderwerp Samenvatting Advies Besluit BP 0.1 Secretaris B&W besluitenlijst 1 nov. 2016

Nr. Afdeling Zaak Poho Onderwerp Samenvatting Advies Besluit BP 0.1 Secretaris B&W besluitenlijst 1 nov. 2016 Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders. Dinsdag 8 november 2016 om 9.30 uur in de kamer van de burgemeester, gemeentehuis te Neerijnen Aanwezig: Nr. Burgerparticipatie Burgemeester

Nadere informatie

Kadernota begroting 2009 Welstandszorg Noord-Brabant

Kadernota begroting 2009 Welstandszorg Noord-Brabant Collegevoorstel Inleiding: Vanuit de adoptieregeling regio Brabant-Noord is extern een voorstel voorbereid inzake de kadernota begroting 2009 Welstandszorg Noord-Brabant. Omdat hiermee ingestemd kan worden

Nadere informatie

Begrotingswijziging Provinciale Staten Behandeling bij jaarstukken 2012

Begrotingswijziging Provinciale Staten Behandeling bij jaarstukken 2012 Begrotingswijziging Provinciale Staten Behandeling bij jaarstukken 2012 Programma: 6. Economie, toerisme en recreatie Onderwerp : Stimulering werkgelegenheid jongeren Toelichting: Door de economische recessie

Nadere informatie