Verslag KIO (Kennisforum Integriteit Overheid) 28 maart Het onderwerp van deze KIO-bijeenkomst is ongewenste omgangsvormen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag KIO (Kennisforum Integriteit Overheid) 28 maart 2013. Het onderwerp van deze KIO-bijeenkomst is ongewenste omgangsvormen."

Transcriptie

1 Verslag KIO (Kennisforum Integriteit Overheid) 28 maart 2013 Het onderwerp van deze KIO-bijeenkomst is ongewenste omgangsvormen. Voorafgaand aan de bijeenkomst zijn door de deelnemers verschillende vragen ingediend die tijdens deze middag aan de orde zijn gekomen. De deelnemers hebben deze vragen zelf gepresenteerd. Daarnaast hebben Joyce Rust en Gabriëlle Boon van de gemeente Den Haag nog een inhoudelijke bijdrage geleverd door de inbreng van een good practice. Als expert op het gebied van ongewenste omgangsvormen heeft Henk van den Boogaard (Van den Boogaard Diversity Training B.V.) vertelt hoe het werk als vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen of vertrouwenspersoon Integriteit eruit ziet en heeft hij antwoord gegeven op de verschillende vragen die er leefden. Vervolgens werd het World Café geopend. Een werkvorm waarbij alle deelnemers in groepen aan tafels een aan het onderwerp gerelateerde vraag bespraken en een antwoordt of een oplossingsrichting daarop formuleerden De antwoorden en oplossingsrichtingen werden in een volgende ronde verder aangevuld en bediscussieerd door een volgende groep. In de plenaire terugkoppeling zijn alle vragen en antwoorden besproken en heeft Henk zijn visie hierop gegeven. Bart Hofstee (gemeente Amsterdam) Bart geeft een inleiding op het thema. Bij Bureau Integriteit Amsterdam krijgen ze steeds vaker te maken met vragen over ongewenste omgangsvormen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen zakelijke integriteit en sociale integriteit. Ongewenste omgangsvormen behoren tot deze laatste categorie. Hierbij is de melder ook vaak het slachtoffer. Dit in tegenstelling tot de zakelijke integriteit. De infrastructuur bij het behandelen van zaken van ongewenste omgangsvormen ontbrak of werkte niet binnen de gemeente. Maar daar is de laatste tijd meer speciale aandacht voor. De focus is vaak gericht op de klachten of mogelijke klachten terwijl het thema breder moet worden opgepakt. Hoe zorgen we voor een gezond werkklimaat? Deelnemer Deelnemer vertelt een korte anekdote: Eind vorig jaar stond ik met een clubje mannelijke collega s buiten een sigaret te roken. Bij het voorbijgaan van een keurig geklede jonge dame, keken alle mannen van het groepje om en maakte 1 de opmerking: Zo daar zou ik wel een beschuitje mee willen eten. De anderen vielen hem bij en er werden nog wat opmerkingen gemaakt over haar mooie benen en goede figuur. Ik vroeg hen of ze dit nou integer vonden. Stomverbaasd keken ze me aan, dat is normaal onder mannen. Nu moet ik erbij zeggen dat deze groep mannen bekend staan als de meest integere deel binnen onze organisatie. In de discussie staan twee vragen centraal: is dit ongewenst gedrag? Moet het gewenste gedrag van binnenuit komen of is het tonen van gewenst gedrag voldoende? Het boek Driften op de werkvloer, van Bram Buunk geeft een uitleg. Mensen handelen volgens dit boek vanuit een oergevoel. Om ongewenste omgangsvormen te voorkomen zijn beschavingsnormen nodig. 1

2 Joyce Rust en Gabriëlle Boon (gemeente Den Haag) Joyce Rust - manager bedrijfsmaatschappelijk werk en Gabriëlle Boon - secretaris Centrale Ondernemingsraad (COR) Edgar Karssing heeft Joyce en Gabrielle gevraagd te vertellen over hoe zij het onderwerp ongewenste omgangsvormen op de agenda hebben gekregen binnen de gemeente Den Haag en dit als best practice te presenteren. Zowel bij het bedrijfsmaatschappelijk werk als bij de COR kwamen signalen van ongewenste omgangsvormen binnen. De perceptie op grond van deze signalen week af van het aantal meldingen die in het Sociaal Jaarverslag (SJV) werden gerapporteerd. De resultaten van onderzoek in opdracht van ministerie van Sociale Zaken kwamen meer overeen met onze perceptie. Volgens dit onderzoek zou je 400 meldingen mogen verwachten op een populatie van medewerkers, terwijl er het SJV sprake was van 80 meldingen. Gezien het feit dat er vertrouwenspersonen waren, dat er een regeling vertrouwenspersonen werk was, dat er een gedragscode was, dat hieraan bekendheid werd gegeven via het intranet etc. was het aantal meldingen toch lager dan je zou mogen verwachten voor de omvang van de organisatie. De commissie Diversiteit van de COR bood een uitstekend podium om hierover met de bestuurder, de gemeentesecretaris, in gesprek te komen. De gemeentesecretaris wilde hier wel aandacht aan besteden maar dan moest eerst worden aangetoond dat er daadwerkelijk iets aan de hand was op dit gebied. In samenwerking met een externe deskundige werd een werkconferentie georganiseerd om de gemeentesecretaris er van te overtuigen dat er meer aan de hand was dan uit de cijfers zou kunnen worden geconcludeerd. Hiervoor zijn alle functionarissen uitgenodigd die op grond van hun functie te maken kunnen krijgen met meldingen ongewenste omgangsvormen (bedrijfsarts, bedrijfsmaatschappelijk werk, vertrouwenspersonen, HR-medewerkers, mediators en de gemeentesecretaris). In de beslotenheid van de conferentie hebben zij hier expliciete voorbeelden van genoemd en hoe vaak zij hiermee in aanraking kwamen. Resultaat: de gemeentesecretaris was hiermee overtuigd. Nog tijdens de bijeenkomst deed hij aan Gabriëlle en Joyce het verzoek om gemeentebreed onderzoek te doen naar de aanwezigheid/toereikendheid van: - registratiesysteem - communicatie/voorlichting - relevant beleid - toepasselijke vraagstelling in risico-inventarisatie en evaluatie (RIE) Afgesproken werd verslag te doen van de bevindingen in een volgende bijeenkomst voor dezelfde groep genodigden. In vervolg op de werkconferentie is onderzoek gedaan. Gestart is met het in beeld brengen van de bestaande situatie: - er zijn interviews afgenomen (bij BA, P&O, BMW, diensthoofden, voorzitter klachtencie. etc.) - benchmark (bij andere grote gemeenten en FNV) - aanwezige informatie (folders, intranet etc.) - beleid (regeling Vertrouwenswerk) De resultaten en aanbevelingen zijn gepresenteerd in de tweede conferentie. De reactie van de gemeentesecretaris was positief: alle aanbevelingen zijn overgenomen. 2

3 De nieuwe input uit deze conferentie is opgenomen in de definitieve eindrapportage. Kritische succesfactoren om dit onderwerp op de agenda te krijgen waren: - aankaarten op het hoogste niveau - overtuigen en betrokken geraakt (deuren geopend, brief) - rol van gemeentesecretaris - inschakelen extern deskundige (onafhankelijk) - instellen klankbordgroep - projectplan (SMART) - Centrale Ondernemingsraad (COR) als eigenaar (daarmee los van persoonsniveau) - COR-leden als ambassadeur in de diensten - PR ( Breeduit en magazine B&K) - het project als zodanig genereerde aandacht voor het onderwerp (DOB en RIE) - de manier van omgaan met mensen (anonimiteit garanderen, terugkoppelen) - het breed maken van het onderzoek (werkconferentie, inzet van een acteur etc.) - het onderzoek is niet door één, maar door twee personen gedaan Neveneffecten: - doen leidt tot aandacht en interventie - de onderlinge contacten worden versterkt. Voor meer informatie: Joyce Rust: Gabrielle Boon: Deelnemer Deelnemer stelt als vraag: wat kan een organisatie doen als de VPI en/of VPOO alleen maar signalen en geen meldingen over integriteitskwesties en ongewenste omgangsvormen ontvangt? Dit kan gebeuren als medewerkers zich niet veilig voelen En in aanvulling daarop: Is er een bepaalde manier van veiligheid bieden, zodat er toch meldingen worden gedaan? Deelnemer Deelnemer brengt een voorbeeld in van een klager van ongewenst gedrag/pesten, terwijl deze zelf al niet goed functioneerde. Hoe ga je om in situaties van vermeend disfunctioneren van personen die tevens een klacht hebben ingediend omtrent ongewenst gedrag? Een vraag uit de zaal hierop was: Is dit disfunctioneren door het pesten ontstaan of is juist het omgekeerde het geval? Een vraag in de categorie kip en het ei verhaal. Uiteindelijk zijn in het kader van de klachtenprocedure de feiten zo scherp mogelijk inzichtelijk gemaakt. De klachten werden gegrond en gedeeltelijk ongegrond verklaard. Ook is daarbij het disfunctioneren genoemd. Is dit laatste nu juist om bij deze klacht te betrekken? De signalen op mogelijk ongewenst gedrag zijn niet scherp gezien door het management. Een idee zou kunnen zijn om audit uit te voeren op kwetsbare functies voor omgangsvormen (een soort cultuuronderzoek). Deelnemer Deelnemer stelt als vraag: wat kan een geschorste medewerker doen, als deze wordt geschorst op basis van hetgeen ze had verteld? Aanvullende vragen die gesteld werden; Was de schorsing een ordemaatregel of een sanctie? Wat was de reden van de schorsing? Was de organisatie gezond of niet? 3

4 Henk van den Boogaard(VPI/VPO en trainer) Henk startte met het benoemen van een aantal situaties/vragen waar je als Vertrouwenspersoon mee te maken kan krijgen. - Iemand met een arbeidsconflict. Wil graag zijn verhaal kwijt. Reactie die je als VP geeft is dan erg belangrijk. Zorg dat hij zijn verhaal ook kwijt kan. - Een oude vrouw waarmee hij uiteindelijk wel 17 gesprekken heeft gevoerd. Het bedrijfsmaatschappelijk werk zag het probleem als haar probleem terwijl het ook een organisatieprobleem was. - Iemand die stelde dat ze verkracht was door een collega. - Soms zijn het hele lastige zaken in relatie leidinggevende en medewerker. Belangrijk is dat je moet proberen in lastige situaties, de kring zo klein mogelijk te houden. Probeer een oplossing te zoeken bij degene bij wie het is ontstaan, zoals tussen leidinggevende en melder. Hoe krijg je ongewenste omgangsvormen zichtbaar? Hoe maak je het zo concreet en meetbaar mogelijk? - Geanonimiseerde medewerker onderzoeken helpen, als daarin de juiste vragen worden gesteld. - Grote organisaties hebben een Arbo zorgsysteem bestaande uit bedrijfsarts, bedrijfsmaatschappelijk werk, consulenten, P&O en Vertrouwenspersonen ongewenste omgangsvormen (VPO). - Vertrouwenspersonen moeten meer betrokken worden bij de uitvraag over wat er speelt in een organisatie (dus niet op individueel niveau). VP s moeten meer doen om in de picture te komen. - Bedrijfsartsen krijgen vaak signalen van ongewenste omgangsvormen die vaak niet zichtbaar worden. - Ongewenste omgangsvormen horen thuis in managementrapportages en functioneringsgesprekken. (bij 70-80% van de meldingen zjn leidinggevenden betrokken) - Het is nodig dat de leidinggevende meer in actie komt. De rol van de leidinggevende is belangrijk. Waar hebben we het over bij ongewenste omgangsvormen? - Meldingen kunnen gaan over ongewenste omgangsvormen (OO) of integriteit (i). Veel organisaties zien OO als een onderdeel van i. - Bijna alle OO meldingen (70-80%)zijn onder het kopje agressie te brengen. - Over de vraag of je de functie van VPO en VPI kan combineren zijn de meningen verschillend. Henk is van mening dat dit niet verstandig is en dat je hier voorzichtig mee om moet gaan. Bij ongewenste omgangsvormen komt het erg nauw hoe je alles doet. Het ligt ook niet iedereen om beide rollen te vervullen. Anderen vinden dat deze combinatie wel een goede ontwikkeling zou kunnen zijn. Hoe krijg je het op de agenda bij de werkgever? - De leidinggevende wijzen op hun verplichting (is een verplichting in de Europese richtlijnen waar de Arbowet op is gebaseerd). - Er geldt een omgekeerde bewijslast, dit kan ook de alertheid bij leidinggevende verhogen. - Een VPO zou direct onder de algemeen directeur moeten hangen en niet bij HRM. Immers HRM is vaak 1 van de partijen bij een incident. - Aangeven welke problemen je kan hebben als er zich een situatie van ongewenste omgangsvormen voordoet en wat de voordelen zijn van een VPO. - Als het proces van omgangsvormen op orde is kan dit ook meldingen voorkomen en dat scheelt weer geld. 4

5 Klachtenprocedure? - Lees je eigen klachtenregeling. Een klachtencommissie zou hierbij het sluitstuk van de regeling moeten zijn. Probeer de klacht eerst klein en zelf op te lossen en pas later een klachtencommissie erbij betrekken. - Een klachtencommissie denkt vaak juridisch. De vraag is wat je daar mee wint. Ter afronding Een VP is als een ventiel! Een VP kan de lucht helpen klaren en kan zorgen dat de lucht eruit kan. Vaak kan een VP zorgen om te de-escaleren als dat nog mogelijk is. Henk verwijst nadrukkelijk nogmaals naar het boek van Bram Buunk, Oerdriften op de werkvloer. Bij omgangsvormen wordt vaak moraliserend gekeken als goed of fout. Maar dat hoeft niet. Dit boek vertelt daar meer over. Ook verwijst Henk naar een artikel van Sacha Spoor en Esther Sinnema, in het jaarboek integriteit World Café Tijdens het World Café zijn de vragen van de deelnemers als leidraad genomen. Hieronder staan de resultaten van de verschillende tafels. 1. Hoe krijg je zichtbaar wat ondergronds leeft (concreet, meetbaar)? Met speciale aandacht voor ontmoedigingsbeleid (mensen angst aanpraten om te melden omdat dit zou zorgen voor trammelant, zielig is voor dader etc.). Enquête (evt. anoniem), denk wel heel goed na over de vragen, laat dit niet zomaar door anderen doen, denk goed na wat je wil weten. Goede gesprek (zie verhaal Den Haag). OR goede kennisbron. Wees alert op incidenten (windows of opportunity: zorg dat je in de startblokken staat). Gebruik casus om te vragen kan zoiets ook bij ons gebeuren? en vertel dan dat dit gebeurt. Creatieve ideeën: filmpjes, eigen krant (a la telegraaf), yurt voor gesprekken in kleine groepjes, fluisterkast). Maak het middenmanagement belangrijk Rol management: o Pas op: ze moeten al heel veel; o Enthousiasmeren; o OO/I koppelen aan professionaliteit en productiviteit. Werk bijvoorbeeld met dilemma besprekingen Aandachtspunt: cultuurverschillen. 2. Wat kan een organisatie doen als de VPI en/of VOO alleen maar signalen en geen meldingen over integriteitskwesties en ongewenste omgangsvormen ontvangt? Signalen laten onderzoeken door extern bureau (let op: wel toestemming nodig van melders via VP). Vanuit management integriteit meer op agenda: draagvlak creëren en transparant informeren hoe het thema wordt opgepakt. Jaarverslag opmaken en bespreken met managers. Meenemen in MTO. 5

6 Beleidsvoorstellen formuleren met oplossingen. Handvatten geven aan managers, bijv. Hoe ze onderwerp bespreekbaar maken tijdens beoordelingsgesprekken. Stel jezelf ook de kritische vraag: functioneert het vertrouwenswerk goed??? 3. Wat heeft werkgever voor handelingsrepertoire om met ongewenst gedrag om te gaan? Duidelijk commitment (hoogste) leiding - onderwerp serieus nemen. Maak organisatie bewust van thematiek - herhalen, herhalen, herhalen. Ook handhavend optreden. Laat betrokkenen zelf verhaal doen. Zorg voor een verantwoordingsrelatie naar directeur. Geef VP rechtspositionele bescherming zoals OR-lid. MTO zorgt voor objectief beeld, belangrijk voor beleid. 4. Moet je ongewenst gedrag en integriteit apart behandelen (aparte regelingen, aparte Vertrouwenspersonen) of juist niet? Wat zijn voor- en nadelen van beide opties? Aanname: VP is geen meldpunt! Voordelen samen: o 1 loket; o Problemen hebben vaak zowel OO als I component; o Signalen en trends worden sneller zichtbaar. Nadelen samen: o Vraagt veel van VP; o Zware neventaak; o Afbreukrisico? o Opleiding intensief. Voordelen los: o Vaardigheden; o Capaciteit; o Interessegebied (je kunt VPs kwijtraken); o Affiniteit. Nadelen: o Meerdere keren verhaal vertellen; o Afhalers; o Drempels; o Je hebt band opgebouwd en dan moet je melder weer wegsturen; o Van kastje naar muur sturen. 5. Wat zijn de onderdelen van een goede klachtenprocedure? Goede intake waardoor melder weet waaraan hij/zij begint en VP kan inschatten of hij/zij rol kan waarmaken. Nadruk op de-escalatie: oplossen bilateraal, leiding betrekken. Kwaliteitseisen zoals hoor/wederhoor. Escalatiemodel: hoe opschalen? Sfeerovergang naar misdrijf. Regie vanuit organisatie. Afronding: mogelijke uitkomsten van te voren aangeven. Nazorg. 6

7 Voorwaarden: o VP is niet lijnverantwoordelijkheid; o Goede afscherming gegevens; o Registratie niet alleen van gevallen, maar ook van leerlessen. In de tafelgesprekken is het vertrekpunt een procedure voor klachten over ongewenst gedrag geweest, omdat dit het thema van de bijeenkomst van vandaag is en om weg te blijven van de discussie rond vraag 4. We hebben in de discussie vervolgens elementen besproken die direct zien op de klachtafhandeling en de omgang met de klager zelf, en er is een aantal zaken besproken die meer liggen op organisatorisch vlak. Klachtbehandeling en omgang met de klager Allereerst kwam uit de gesprekken naar voren dat de intake belangrijk is en dat hierin goede uitleg aan en advisering van de klager aan de orde zou moeten komen. Dan kan de klager vooraf weten wat hem/haar te wachten kan staan en waar risico s liggen, tegelijkertijd kan degene die de intake afneemt zicht krijgen op zaken als aannemelijkheid en de aard van de gemelde ongewenste gedragsvorm. Dan kwam aan tafel het belang naar voren dat enerzijds de procedure een deëscalatiemodel volgt en anderzijds mogelijkheden tot directe escalatie bevat. Met een deëscalatiemodel wordt bedoeld dat de procedure gericht zou moeten zijn op herstel van relaties en het zo laag in de organisatie en zo informeel als mogelijk uitspreken van de problematiek. Liefst dus tussen de direct betrokkenen, als dat niet lukt met inschakeling van de (naasthogere) leidinggevende en pas als ook dat niet kan de gang naar een klachtencommissie. Met een escalatiemogelijkheid wordt bedoeld dat als op voorhand duidelijk is dat de kwestie binnen de organisatie niet goed aan de orde kan komen, er een andere of onafhankelijke instantie is voorzien waar de (behandeling van) de klacht kan plaatsvinden. Verwant aan het voorgaande is dat er (veelal ernstiger of als ernstiger ervaren) vormen van ongewenst gedrag zijn die zich minder goed lenen voor een procedure waarbij de regie tot het einde bij de klager blijft liggen. Zolang onderzoek stopt als de klager zijn klacht intrekt, is de drager kwetsbaar voor druk dit ook te doen. Zeker als het ongewenste gedrag erg ingrijpend is, voortduurt en uit de directie werkomgeving van de klager komt, kan het van de klager te veel gevraagd zijn om die druk alsmaar te weerstaan. In dit soort gevallen is het goed dat is voorzien in overname van de onderzoeksregie door de organisatie, dat zij als het ware de aap van de schouder van de klager neemt, en zelf beslist en het onderzoek voort te zetten of te laten zetten. Verder moet de procedure kwaliteitseisen aan in te stellen onderzoek bevatten. Daarbij is vanuit de deelnemers rond de tafel vooral veel nadruk gelegd op het belang van het goed toepassen van het beginsel van hoor en wederhoor. Als sluitstuk moet de procedure duidelijk maken welke uitkomsten er kunnen zijn, hoe deze worden gecommuniceerd en hoe wordt voorzien in nazorg. Organisatorische waarborgen De personen die betrokken zijn bij behandeling van klachten, zoals vertrouwenspersonen en onderzoekers, moeten geen verantwoordelijkheid in de lijn moeten afleggen voor hun inzet. Zij moeten direct voor de hoogste leiding werken of helemaal onafhankelijk zijn. Een klacht is per definitie een gevoelige zaak. Zo ook verdere actie naar aanleiding daarvan en verklaringen die naar aanleiding daarvan worden opgetekend. Dat betekent dat stukken die hierop betrekking hebben, zoals de klachtdossiers en gespreksverslagen 7

8 die door onderzoekers en vertrouwenspersonen worden opgemaakt, behoorlijk moeten worden afgeschermd. Dit in lijn met de wetgeving ter bescherming van privacy (WPG). Er moet met name een goed regime rond bewaren, (niet) verstrekken en vernietigen zijn. Ten slotte moeten signalen en nader onderzochte klachten zodanig worden geregistreerd dat enerzijds de anonimiteit gewaarborgd kan blijven, maar ook dat er voldoende informatie is dat de organisatie hieruit lering kan trekken. 6. Hoe doe je recht aan disfunctioneren, bij OO? Herken en onderken de situatie. Het zijn vaak trieste zaken. Oorzaak ligt veel dieper. Kijk goed naar verhouding disfunctioneren en klacht. Vergeet niet de disbalans macht organisatie versus macht individu -bij twijfel voordeel individu. Neem verhaal niet mee in feitenrelaas, wel in contextbeschrijving. Algemeen: stel duidelijk een norm en geef definities! 8

9 Bijlagen: Bijlage 1 - antwoorden op vragen van deelnemers. Bijlage 2 - Artikel Spoor/Sinnema: De vertrouwenspersoon Integriteit in spagaat, in Jaarboek Integriteit Bijlage 3 - Het Bureau Integriteit van de gemeente Eindhoven heeft een spel "Zo zijn onze manieren" ontwikkeld. Zie bijgaande handleiding voor een eerste indruk. Het spel wordt gespeeld op een bord met verschillende vlakken voor de 3 verschillende invalshoeken en met dobbelstenen zodat het ook echt een spel blijft. Het wordt gespeeld in teams die op die manier tot een aantal - gezamenlijk geformuleerde - afspraken kunnen komen over de manier waarop zij met elkaar en anderen omgaan. We letten er op dat deze afspraken positief geformuleerd worden. Bijlage 4 - Voorbeeld rolomschrijving vertrouwenspersonen van deelnemer. 9

HANDLEIDING OPZETTEN BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENST GEDRAG

HANDLEIDING OPZETTEN BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENST GEDRAG HANDLEIDING OPZETTEN BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENST GEDRAG INHOUD 0. ALGEMEEN 3 Wat is de bedoeling van het beleid voor ongewenst gedrag? 3 Voor wie? 3 Hoe pak je het aan? 3 1. MAATREGELEN

Nadere informatie

Pesten. Wie heeft welke rol

Pesten. Wie heeft welke rol Pesten Wie heeft welke rol Wat zegt de wet Doelvoorschriften t.a.v. PSA Psychosociale arbeidsbelasting Seksuele intimidatie Agressie en geweld Pesten Discriminatie Werkdruk Werkgever verplicht beleid te

Nadere informatie

Protocol ongewenste omgangsvormen

Protocol ongewenste omgangsvormen Protocol ongewenste omgangsvormen 1. Inleiding Het protocol ongewenste omgangsvormen is onderdeel van de Integriteitscode van Vidomes. De Integriteitscode bestaat uit de onderdelen: Zakelijke Integriteit

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling Woonpartners Midden-Holland

Klokkenluidersregeling Woonpartners Midden-Holland Klokkenluidersregeling Woonpartners Midden-Holland Waddinxveen, 15 december 2014 Doc.nr.: 1412025 / # Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Inleiding 3 1.1 Waarom een klokkenluidersregeling... 3 1.2 Definities...

Nadere informatie

Kenmerken BedrijfsMaatschappelijk Werk:

Kenmerken BedrijfsMaatschappelijk Werk: De bedrijfsmaatschappelijk werker helpt bij het tot stand laten komen van gezondere arbeidsverhoudingen en meer welzijn binnen het bedrijf of de instelling. Op die manier ontstaat bij werknemers een grotere

Nadere informatie

Jaarverslag Vertrouwenswerk Naam Onderneming jaartal

Jaarverslag Vertrouwenswerk Naam Onderneming jaartal Jaarverslag Vertrouwenswerk Naam Onderneming jaartal 3a. Standaard jaarverslag 1 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de vertrouwenspersoon van over het jaar . In dit jaarverslag

Nadere informatie

Protocol Ongewenste Omgangsvormen. Van. De Banketgroep. en haar dochtervennootschappen

Protocol Ongewenste Omgangsvormen. Van. De Banketgroep. en haar dochtervennootschappen Protocol Ongewenste Omgangsvormen Van De Banketgroep en haar dochtervennootschappen van toepassing vanaf 1 december 2013 Inleiding De Banketgroep wil ongewenste omgangsvormen zoals seksuele intimidatie,

Nadere informatie

DAT KOMT BIJ ONS TOCH NIET VOOR!?

DAT KOMT BIJ ONS TOCH NIET VOOR!? GABRIËLLE BOON EN JOYCE RUST 12 HOOFDSTUK 2 DAT KOMT BIJ ONS TOCH NIET VOOR!? Ongewenste omgangsvormen op de agenda 1. INLEIDING Ongewenste omgangsvormen zijn een belangrijke oorzaak van veel problemen

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over het college van burgemeester en wethouders van Emmen. Datum: 12 december 2011. Rapportnummer: 2011/358

Rapport. Rapport over een klacht over het college van burgemeester en wethouders van Emmen. Datum: 12 december 2011. Rapportnummer: 2011/358 Rapport Rapport over een klacht over het college van burgemeester en wethouders van Emmen. Datum: 12 december 2011 Rapportnummer: 2011/358 2 Klacht Verzoekster klaagt erover, dat de gemeentesecretaris

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling Woonstichting Land van Altena

Klokkenluidersregeling Woonstichting Land van Altena Klokkenluidersregeling Woonstichting Land van Altena Inwerkingtreding De klokkenluidersregeling is op 18 mei 2016 vastgesteld in de vergadering van de RvC en treedt per 18 mei 2016 in werking. Klokkenluidersregeling

Nadere informatie

Bijlage 2: Klachten regelement Klachten regelement Autstekend

Bijlage 2: Klachten regelement Klachten regelement Autstekend Bijlage 2: Klachten regelement Klachten regelement Autstekend 1 Inhoud 1. Doelstelling... 3 2. Verantwoordelijkheden... 3 3. Beschrijving procedure... 3 3.1 Interne klachten... 4 3.2.Vertrouwenspersoon...

Nadere informatie

Programma Opening Korte introductie Panel/forum Pauze Vervolg Incidenten in NL: aard en omvang Borrel

Programma Opening Korte introductie Panel/forum Pauze Vervolg Incidenten in NL: aard en omvang Borrel Verslag KVO bijeenkomst 25 juni 2014 Het Kennisforum Vertrouwenspersonen Overheid (KVO) is een themabijeenkomst welke zich richt op het professionaliseren van het vertrouwenswerk (integriteit & ongewenste

Nadere informatie

Protocol Opvang en nazorg na schokkende gebeurtenissen

Protocol Opvang en nazorg na schokkende gebeurtenissen Protocol Opvang en nazorg na schokkende gebeurtenissen Doel Door een goede opvang en nazorg bij schokkende gebeurtenissen wordt het risico op psychische overbelasting verminderd. Er is sprake van een schokkende

Nadere informatie

BELEID VERTROUWENSPERSOON Rkvv JEKA.

BELEID VERTROUWENSPERSOON Rkvv JEKA. BELEID VERTROUWENSPERSOON Rkvv JEKA. 1. Doelstelling vertrouwenspersoon De regeling biedt betrokkenen bij Jeka een laagdrempelige mogelijkheid om onvrede of onbehagen ten aanzien van gedrag, bejegening

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL VERTROUWENSPERSOON ONGEWENSTE OMGANGSVORMEN

FUNCTIEPROFIEL VERTROUWENSPERSOON ONGEWENSTE OMGANGSVORMEN FUNCTIEPROFIEL VERTROUWENSPERSOON ONGEWENSTE OMGANGSVORMEN 1. WAAROM EEN VERTROUWENSPERSOON In elke organisatie krijgen medewerkers te maken met ongewenste onderlinge omgangsvormen, zowel van collega s

Nadere informatie

Ten behoeve van de klachtenregeling IVA opleiding en training zal de benoeming van een klachtfunctionaris geregeld worden.

Ten behoeve van de klachtenregeling IVA opleiding en training zal de benoeming van een klachtfunctionaris geregeld worden. Preambule IVA opleiding en training wil inhoud geven aan de kwaliteit van het onderwijs, bewaken dat die kwaliteit wordt gerealiseerd en vaststellen welke maatregelen ter verbetering nodig zijn. Het klachtrecht

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL VERTROUWENSPERSOON ONGEWENSTE OMGANGSVORMEN

FUNCTIEPROFIEL VERTROUWENSPERSOON ONGEWENSTE OMGANGSVORMEN FUNCTIEPROFIEL VERTROUWENSPERSOON ONGEWENSTE OMGANGSVORMEN 1. WAAROM EEN VERTROUWENSPERSOON In elke organisatie krijgen medewerkers te maken met ongewenste onderlinge omgangsvormen, zowel van collega s

Nadere informatie

Klachtenbeleid Cliënten

Klachtenbeleid Cliënten Klachtenbeleid Cliënten Datum vaststelling : mei 2013 Te herzien voor: mei 2016 Opgesteld en vastgesteld door : Arienne Versendaal en Janine Meijer Inhoud 1. Inleiding 1.1 Compliment, feedback of klachtenbehandeling

Nadere informatie

Regeling Klokkenluiden

Regeling Klokkenluiden Regeling Klokkenluiden Doelgroep Deze regeling is van toepassing op alle medewerkers van Van Lanschot. Gepubliceerd door Compliance Vervangt Beleid d.d. 1 april 2015 Instemming verleend door De ondernemingsraad

Nadere informatie

Kennisforum Vertrouwenspersonen Overheid De vertrouwenspersoon als wakend oog en hoeder, tijdens en na een integriteitsonderzoek?

Kennisforum Vertrouwenspersonen Overheid De vertrouwenspersoon als wakend oog en hoeder, tijdens en na een integriteitsonderzoek? Kennisforum Vertrouwenspersonen Overheid De vertrouwenspersoon als wakend oog en hoeder, tijdens en na een integriteitsonderzoek? Verslag bijeenkomst 3 februari 2015 Het Kennisforum Vertrouwenspersonen

Nadere informatie

HELLAS-GLANA beleidsnotitie klachten

HELLAS-GLANA beleidsnotitie klachten HELLAS-GLANA beleidsnotitie klachten 1. Inhoud 2. Inleiding 1. Inhoud 2. Inleiding 3. Intentie van het beleid op het gebied van klachten 4. Uitvoering beleid 5. Implementatie 6. Bijlage 1 Gemeenschappelijke

Nadere informatie

JAARVERSLAG KLACHTEN GEMEENTE HOF VAN TWENTE

JAARVERSLAG KLACHTEN GEMEENTE HOF VAN TWENTE JAARVERSLAG KLACHTEN 2014 GEMEENTE HOF VAN TWENTE Inhoud 1. Inleiding. 3 2. Wat zijn klachten?... 3 2.1 Gedragingen 3 2.2 Geen klachten 3 3. Klachtenprocedure.. 3 3.1 Intern en extern klachtrecht 3 3.2

Nadere informatie

Stroomschema: klachtenroutes bij Ongewenste Omgangsvormen

Stroomschema: klachtenroutes bij Ongewenste Omgangsvormen Stroomschema: klachtenroutes bij Ongewenste Omgangsvormen De Wet schrijft voor dat elke school een klachtenregeling heeft. Iedereen binnen de school (leerlingen, ouders, docenten, leidinggevenden, overige

Nadere informatie

Stappenplan voor werknemers die op het werk gepest worden

Stappenplan voor werknemers die op het werk gepest worden Stappenplan voor werknemers die op het werk gepest worden Inleiding Pesten op het werk is een ernstige kwestie en heeft vaak een grote impact op de gepeste werknemer. Het vraagt echter wel om een standvastige

Nadere informatie

Klachtenprocedure en protocol vertrouwenspersoon medewerkers, vrijwilligers en gasten

Klachtenprocedure en protocol vertrouwenspersoon medewerkers, vrijwilligers en gasten Klachtenprocedure en protocol vertrouwenspersoon medewerkers, vrijwilligers en gasten 1 - Veilig klimaat De Herberg wil een veilig klimaat scheppen voor alle betrokkenen. Dat is onlosmakelijk verbonden

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling de Alliantie

Klokkenluidersregeling de Alliantie Pagina : 1/7 Klokkenluidersregeling de Alliantie Regeling procedure betreffende het omgaan met een vermoeden of aanwijzing van een misstand Inleiding De Alliantie wil in al haar activiteiten hoge normen

Nadere informatie

Onze gedragscode zorg

Onze gedragscode zorg INTERN RESULTAAT Afspraak is afspraak glashelder MELDPUNT intranet aandacht INZICHT dilemma s BETROUWBAAR Onze gedragscode zorg eerlijk vertrouwenspersonen meer vertrouwen Zo doen we dat samen bij Staedion

Nadere informatie

III. Route bij signalen van seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling

III. Route bij signalen van seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling III. Route bij signalen van seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling Stap 1 In kaart brengen van signalen Stap 1: In kaart brengen van signalen De beroepskracht: observeert; raadpleegt

Nadere informatie

B O D Y M I N D O P L E I D I N G E N KLACHTENREGELING MEDEWERKERS

B O D Y M I N D O P L E I D I N G E N KLACHTENREGELING MEDEWERKERS B O D Y M I N D O P L E I D I N G E N Rotterdam KLACHTENREGELING MEDEWERKERS Inhoudsopgave Begripsbepaling... 1 Doelstelling van de klachtenregeling... 3 Uitgangspunten bij de klachtregeling... 3 Indienen

Nadere informatie

Klachtenregeling Avondopleidingen SKO

Klachtenregeling Avondopleidingen SKO Avondopleidingen SKO Postbus 2227 5260 CE Vught tel: 073-656 22 77 fax:073-657 16 63 e-mail: info@avondopleidingen.info De opleidingen van SKO worden verzorgd op het: Maurick College Titus Brandsmalaan

Nadere informatie

Integriteit en de vertrouwenspersoon

Integriteit en de vertrouwenspersoon Integriteit en de vertrouwenspersoon Contactbijeenkomst Integriteit Instituut voor Integriteitsmanagement en BedrijfsEthiek Sacha Spoor 2 juli 2015 Leadership Entrepreneurship Stewardship s.spoor@nyenrode.nl

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling REGELING INZAKE HET OMGAAN MET EEN VERMOEDEN VAN EEN MISSTAND HOOFDSTUK 1. DEFINITIES Artikel 1. Definities In deze regeling worden de volgende definities gebruikt: betrokkene: degene die al dan niet in

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling Thús Wonen

Klokkenluidersregeling Thús Wonen Klokkenluidersregeling Thús Wonen Voorwoord Thús Wonen vindt het belangrijk dat werknemers op een adequate en veilige manier melding kunnen doen van eventuele vermoedens van misstanden binnen de organisatie.

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling Oosterpoort. Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand

Klokkenluiderregeling Oosterpoort. Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand Klokkenluiderregeling Oosterpoort Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand Groesbeek Juni 2008 1 Inhoudsopgave Bladzijde 1. Inleiding 3 2. Definities 4 3. Het melden van een (vermoeden

Nadere informatie

Seksuele intimidatie. informatie voor werkgevers

Seksuele intimidatie. informatie voor werkgevers Seksuele intimidatie informatie voor werkgevers Seksuele intimidatie: informatie voor werkgevers Van dubbelzinnige opmerking tot verkrachting: seksuele intimidatie kent veel vormen en komt overal voor,

Nadere informatie

Wie kan klagen? Een persoon of organisatie die gebruik maakt of heeft gemaakt van de diensten van een regionale ondersteuningsstructuur (ROS).

Wie kan klagen? Een persoon of organisatie die gebruik maakt of heeft gemaakt van de diensten van een regionale ondersteuningsstructuur (ROS). KLACHTENREGELING ROS-COLLECTIEF Inleiding Indien personen of organisaties een klacht willen indienen die betrekking heeft op (medewerkers van) een regionale ondersteuningsstructuur (ROS), dan dient men

Nadere informatie

VERTROUWENSPERSOON. z.v.v. Blauw Wit 66

VERTROUWENSPERSOON. z.v.v. Blauw Wit 66 VERTROUWENSPERSOON z.v.v. Blauw Wit 66 Februari 2015 1 Inhoud 1. Doel en aanpak pag. 3 2. Regelement vertrouwenspersoon pag. 5 Vastgesteld door het bestuur d.d. 2 februari 2015 - Holten 2 De vertrouwenspersoon

Nadere informatie

1.4.3 Omgaan met klachten binnen de SKPO; klachtenregeling ouders

1.4.3 Omgaan met klachten binnen de SKPO; klachtenregeling ouders 1.4.3 Omgaan met klachten binnen de SKPO; klachtenregeling ouders Ieder kind heeft recht op een goede sfeer en iedere ouder wil vanzelfsprekend dat zijn/haar kind het naar de zin heeft op school. De inwerkingtreding

Nadere informatie

REACTIEPLAN LOKAAL NIVEAU. groen geel rood zwart Inschatten mate van ernst bij vermoeden, onthulling of vaststelling

REACTIEPLAN LOKAAL NIVEAU. groen geel rood zwart Inschatten mate van ernst bij vermoeden, onthulling of vaststelling WAT? Dit plan beschrijft de stappen die een lokale groep kan zetten bij een vermoeden, onthulling of vaststelling van seksueel (grensoverschrijdend) gedrag of seksueel misbruik t.a.v. de leden. Het is

Nadere informatie

Klachtenregeling. Verpleging en Verzorging en Hulp bij het Huishouden

Klachtenregeling. Verpleging en Verzorging en Hulp bij het Huishouden Klachtenregeling VerplegingenVerzorgingenHulpbijhet Huishouden StichtingHumanitas Klachtenregeling 13januari2011 Inhoudsopgave Inleidingpagina3 Aandachtspuntenprocedureinformelefasepagina5 Stappenplaninformelefasepagina7

Nadere informatie

Interne klachtenregeling Synthese Dit document betreft het reglement voor interne klachtenafhandeling.

Interne klachtenregeling Synthese Dit document betreft het reglement voor interne klachtenafhandeling. Interne klachtenregeling Synthese Dit document betreft het reglement voor interne klachtenafhandeling. Versie 1.0 Inwerkingtreding vanaf 12 mei 2016 1 / 5 0 Begripsbepalingen In dit reglement worden onderstaande

Nadere informatie

1. Aanleiding beleid bij ongewenste omgangsvormen

1. Aanleiding beleid bij ongewenste omgangsvormen Beleid ongewenste omgangsvormen en de vertrouwenspersoon 1. Aanleiding beleid bij ongewenste omgangsvormen Helaas vinden er soms ongewenste situaties op of rondom het voetbalveld plaats die betiteld kunnen

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERSREGLEMENT STICHTING TRIFOLIUM WOONDIENSTEN BOSKOOP

KLOKKENLUIDERSREGLEMENT STICHTING TRIFOLIUM WOONDIENSTEN BOSKOOP KLOKKENLUIDERSREGLEMENT STICHTING TRIFOLIUM WOONDIENSTEN BOSKOOP Inleiding/beleidslijn Trifolium verwacht dat haar medewerkers zich te allen tijde aan in- en externe regelgeving en afspraken zullen houden.

Nadere informatie

DUUR WAT HOE MATERIAAL

DUUR WAT HOE MATERIAAL DUUR WAT HOE MATERIAAL 0.00 5 min Intro begeleiders Introductie thema agressiehantering Doelen simulatiespel Toelichting rollen Introduceer jezelf en het spel Introductie begeleiders Nodig deelnemers uit

Nadere informatie

Ongewenste omgangsvormen

Ongewenste omgangsvormen Ongewenste omgangsvormen De Raad van Bestuur van BNG verklaart dat ongewenste omgangsvormen en kwetsend gedrag van seksuele en andere aard tussen medewerkers niet getolereerd worden. Een ieder die van

Nadere informatie

MELDPROCEDURE MISSTANDEN. Voor iedereen die werkzaam is bij een van de bedrijfsonderdelen van Transdev Nederland

MELDPROCEDURE MISSTANDEN. Voor iedereen die werkzaam is bij een van de bedrijfsonderdelen van Transdev Nederland MELDPROCEDURE MISSTANDEN Voor iedereen die werkzaam is bij een van de bedrijfsonderdelen van Transdev Nederland INLEIDING INHOUDSOPGAVE Bij Transdev Nederland willen we op een zo eerlijk en integer mogelijke

Nadere informatie

VOOR ONDERNEMINGSRADEN

VOOR ONDERNEMINGSRADEN VOOR ONDERNEMINGSRADEN BESPREEKBAAR MAKEN VAN PSYCHISCHE DIVERSITEIT WERKT! CHECKLIST VOOR ONDERNEMINGSRADEN Psychische aandoeningen komen veel voor. Het kan letterlijk iedereen overkomen. Maar als het

Nadere informatie

Heeft u een klacht? Meld het bij de Arbeidsinspectie

Heeft u een klacht? Meld het bij de Arbeidsinspectie Heeft u een klacht? Meld het bij de Arbeidsinspectie Heeft u een klacht? 1 Heeft u een klacht? Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ontwikkelt beleid op het terrein van arbeid en inkomen.

Nadere informatie

Protocol Grensoverschrijdend Gedrag

Protocol Grensoverschrijdend Gedrag Protocol Grensoverschrijdend Gedrag Intentie ATTC EVO-Repro is tijdens verenigingsactiviteiten verantwoordelijk voor het welzijn van haar leden, kaderleden en vrijwilligers. Zij dient in dit kader haar

Nadere informatie

JAARVERSLAG KLACHTEN 2013 Stichting voor peuterspeelzaalwerk en voorschoolse educatie

JAARVERSLAG KLACHTEN 2013 Stichting voor peuterspeelzaalwerk en voorschoolse educatie JAARVERSLAG KLACHTEN 2013 Stichting voor peuterspeelzaalwerk en voorschoolse educatie 7 januari 2014 Omschrijving van de klachtenregeling De klachtenregeling kan een goed instrument zijn om de kwaliteit

Nadere informatie

Protocol omgaan met ongewenste omgangsvormen binnen COC Midden-Nederland

Protocol omgaan met ongewenste omgangsvormen binnen COC Midden-Nederland Protocol omgaan met ongewenste omgangsvormen binnen COC Midden-Nederland Versie 15 augustus 2010 Waar is dit protocol voor? In dit protocol wordt gedefinieerd wat ongewenst gedrag is, hoe een klager daar

Nadere informatie

Aan de slag met het. Leren Inhoud Geven

Aan de slag met het. Leren Inhoud Geven Aan de slag met het ontwikkelmodel Samen Leren Inhoud Geven Het ontwikkelmodel Samen Leren Inhoud Geven is een handvat om de dialoog te voeren over de ontwikkeling naar een lerende organisatie. Door hierover

Nadere informatie

LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE VOOR HET ALGEMEEN BIJZONDER ONDERWIJS

LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE VOOR HET ALGEMEEN BIJZONDER ONDERWIJS LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE VOOR HET ALGEMEEN BIJZONDER ONDERWIJS ADVIES 2014-07 1 augustus 2014 De commissie constateert dat de school zich niet heeft gehouden aan het protocol Incidenten. De aangeklaagden

Nadere informatie

Meldprocedure. Bij vermoeden van een misstand. Personeel & Organisatie Wendy Oosterwijk 07 2015 Versie 2.0 4 augustus 2015 15-077

Meldprocedure. Bij vermoeden van een misstand. Personeel & Organisatie Wendy Oosterwijk 07 2015 Versie 2.0 4 augustus 2015 15-077 Meldprocedure Bij vermoeden van een misstand Personeel & Organisatie Wendy Oosterwijk 07 2015 Versie 2.0 4 augustus 2015 15-077 Meldprocedure Bij vermoeden van een misstand Versiebeheer Versie Wie Directiebesluit

Nadere informatie

Klachtenreglement Ongewenste Omgangsvormen

Klachtenreglement Ongewenste Omgangsvormen Klachtenreglement Ongewenste Omgangsvormen Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum

Nadere informatie

Jaarlijks doet Stichting VSNON verslag van het aantal en het soort klachten en geeft aan op welke wijze de klachten zijn opgelost.

Jaarlijks doet Stichting VSNON verslag van het aantal en het soort klachten en geeft aan op welke wijze de klachten zijn opgelost. Klachtenbeleid 1 Waarom een klachtenbeleid? Stichting VSNON vindt het belangrijk dat het onderwijs aan onze leerlingen naar tevredenheid van ouders/leerlingen en van onze medewerkers verloopt. Daar doen

Nadere informatie

3.1.6 Klachten en Bezwaren regeling

3.1.6 Klachten en Bezwaren regeling 3.1.6 Klachten en Bezwaren regeling Klachtenregeling ongewenst gedrag Artikel 1: de stichting: medewerker: cliënt: ongewenst gedrag: klacht: verweerder bestuurder: vertrouwenspersoon: Klachten commissie:

Nadere informatie

Bedrijfscode Haag Wonen

Bedrijfscode Haag Wonen Bedrijfscode Haag Wonen Bedrijfscode Haag Wonen 1 Dit is de bedrijfscode van woningcorporatie Haag Wonen. In deze code benoemen we onze uitgangspunten voor eerlijk en integer samen werken. Wij handelen

Nadere informatie

Klachtenreglement 2015

Klachtenreglement 2015 Klachtenreglement 2015 1.0 Doel & toepassingsgebied Doel Toepassingsgebied Datum opstellen Januari 2015 Frequentie evaluatie Dit reglement beschrijft de wijze waarop de organisatie en zorgverleners omgaan

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling Domesta (vastgesteld door de bestuurder op 13-5-2014)

Klokkenluidersregeling Domesta (vastgesteld door de bestuurder op 13-5-2014) Klokkenluidersregeling Domesta (vastgesteld door de bestuurder op 13-5-2014) Domesta is een maatschappelijk ondernemer en heeft als corporatie de verantwoordelijkheid over vastgoed en (financiële) middelen

Nadere informatie

NETWERK VERTROUWENSPERSONEN Samen leren samen werken: vertrouwenspersoon als tweede beroep

NETWERK VERTROUWENSPERSONEN Samen leren samen werken: vertrouwenspersoon als tweede beroep NETWERK VERTROUWENSPERSONEN Samen leren samen werken: vertrouwenspersoon als tweede beroep Training en intervisie data najaar 2013 Intervisie Dringend gezocht: enkele vertrouwenspersonen voor een nieuw

Nadere informatie

REGELING VERTROUWENSWERK ONGEWENST GEDRAG GEMEENTE DEN HAAG 2016

REGELING VERTROUWENSWERK ONGEWENST GEDRAG GEMEENTE DEN HAAG 2016 BSD/2015.939 RIS 292826 REGELING VERTROUWENSWERK ONGEWENST GEDRAG GEMEENTE DEN HAAG 2016 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, gelet op: - artikel 3 van de Arbeidsomstandighedenwet; - hoofdstuk 9

Nadere informatie

Klachten als gevolg van ongewenst gedrag

Klachten als gevolg van ongewenst gedrag Klachten als gevolg van ongewenst gedrag 1. Inleiding In deze nota zal ongewenst gedrag op het gebied van seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en discriminatie aangeduid worden als ongewenst

Nadere informatie

Omgaan met klachten De scholen van Stichting Basisonderwijs Westelijke Tuinsteden staan voor een veilig pedagogisch klimaat. Dat betekent dat de relatie tussen de leraar, leerling, ouders en medewerkers

Nadere informatie

KLACHTENREGELING ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS

KLACHTENREGELING ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS KLACHTENREGELING ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS 2003. Ons Middelbaar Onderwijs, Tilburg Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,

Nadere informatie

Klachtenprocedure van ZoMa Opleidingen

Klachtenprocedure van ZoMa Opleidingen Klachtenprocedure van ZoMa Opleidingen ZoMa Opleidingen Waemelslant 170 6931 HR Westervoort M: 06-19425670 E: marjolein@zoma-opleidingen.nl, www.zoma-opleidingen.nl Lid van: Het Verbond lidnr: 256; Reiki

Nadere informatie

KLACHTENREGELING ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS

KLACHTENREGELING ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS KLACHTENREGELING ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS 2011. Ons Middelbaar Onderwijs, Tilburg Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,

Nadere informatie

TOT HIER EN NIET VERDER! OVER ONGEWENSTE OMGANGSVORMEN OP HET WERK EN WAT JE ER TEGEN KUNT DOEN DE KLACHTENREGELING VAN WSD (VEREENVOUDIGDE VERSIE)

TOT HIER EN NIET VERDER! OVER ONGEWENSTE OMGANGSVORMEN OP HET WERK EN WAT JE ER TEGEN KUNT DOEN DE KLACHTENREGELING VAN WSD (VEREENVOUDIGDE VERSIE) TOT HIER EN NIET VERDER! OVER ONGEWENSTE OMGANGSVORMEN OP HET WERK EN WAT JE ER TEGEN KUNT DOEN DE KLACHTENREGELING VAN WSD (VEREENVOUDIGDE VERSIE) Inhoud Algemeen 2 Seksuele intimidatie 4 Agressie en

Nadere informatie

KLACHTENREGELING VERSIE 2.2. Een goede afhandeling van klachten is een middel is om de tevredenheid van klanten te vergroten.

KLACHTENREGELING VERSIE 2.2. Een goede afhandeling van klachten is een middel is om de tevredenheid van klanten te vergroten. VERSIE 2.2 Een goede afhandeling van klachten is een middel is om de tevredenheid van klanten te vergroten. 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 1 2. Doelstellingen en Uitgangspunten 2 Algemene Doelstelling

Nadere informatie

Protocol ongewenste omgangsvormen

Protocol ongewenste omgangsvormen Protocol ongewenste omgangsvormen Versiebeheer: revisienummer datum omschrijving verandering 4-03-2013 Vaststelling in bestuursvergadering 4 maart 2013, met ingang van 1 maart 2013 Protocol ongewenste

Nadere informatie

Workshop Up to date agressiebeleid

Workshop Up to date agressiebeleid 1 Workshop Up to date agressiebeleid Van beleid naar praktijk 27 mei 2015 William Bertrand w.bertrand@radarvertige.nl Programma Introductie Feiten en cijfers enquête Knelpunten uit de praktijk Kijk op

Nadere informatie

Klachtenbeleid: van ongewenst gedrag tot formele klacht

Klachtenbeleid: van ongewenst gedrag tot formele klacht Werkingsgebied : Zijlenbreed Evaluatiedatum : mei 2018 Pagina 1 van 5 1. Inleiding De Zijlen vindt het belangrijk dat de zorg en ondersteuning aan cliënten naar tevredenheid verloopt. En dat medewerkers

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling Auteur: Compliance Versie: Definitief (6 december 2016) Algemeen Vektis legt de lat hoog waar het gaat om integer, open en fatsoenlijk handelen (binnen de wet en de eigen gedragscode)

Nadere informatie

Werkinstructie Ombudscommissie Eindhoven November 2016

Werkinstructie Ombudscommissie Eindhoven November 2016 Werkinstructie Ombudscommissie Eindhoven November 2016 Uitgangspunt In deze werkinstructie wordt uiteengezet op welke wijze de Ombudscommissie haar werkzaamheden zal invullen en uitvoeren. Het uitgangspunt

Nadere informatie

Discriminatie op de werkvloer:

Discriminatie op de werkvloer: Discriminatie op de werkvloer: herkennen, oplossen en voorkomen Discriminatie op de werkvloer: herkennen, oplossen en voorkomen Inhoudsopgave Inleiding 5 Problemen herkennen, oplossen en voorkomen Hoe

Nadere informatie

KLACHTENREGELING. Het bestuur is verantwoordelijk voor de implementatie van de klachtenprocedure en ziet erop toe dat hij goed wordt uitgevoerd.

KLACHTENREGELING. Het bestuur is verantwoordelijk voor de implementatie van de klachtenprocedure en ziet erop toe dat hij goed wordt uitgevoerd. COC Leiden KLACHTENREGELING Organisaties worden gevormd door mensen. COC Leiden doet er veel aan om ervoor te zorgen dat haar vrijwilligers en medewerkers correct optreden. Toch kan niet worden uitgesloten

Nadere informatie

Onder een klacht wordt verstaan elk naar voren gebracht bezwaar m.b.t. het handelen of

Onder een klacht wordt verstaan elk naar voren gebracht bezwaar m.b.t. het handelen of 1 Titel Klachten procedure, cliënten en familie Inleiding Beleid, definitie en doelstelling Uitgangspunt voor het klachtenbeleid van de RIBW K/AM is voorzien in een effectieve en laagdrempelige opvang

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling Stichting Woontij

Klokkenluiderregeling Stichting Woontij Klokkenluiderregeling Stichting Woontij Klokkenluiderregeling Woontij, versie 1.2, 8 februari 2011 1 Woontij vindt het belangrijk dat werknemers op een adequate en veilige manier melding kunnen doen van

Nadere informatie

KLACHTENREGELING. Preventie en aanpak ongewenst gedrag, intimidatie en discriminatie

KLACHTENREGELING. Preventie en aanpak ongewenst gedrag, intimidatie en discriminatie KLACHTENREGELING Preventie en aanpak ongewenst gedrag, intimidatie en discriminatie 1. Klachtenregeling 1.1 Begripsbepalingen en definities. Discriminatie: Het ongelijk behandelen van mensen in gelijke

Nadere informatie

Heijmans. Meldprocedure integriteit en misstanden. Pagina 1 van 6

Heijmans. Meldprocedure integriteit en misstanden. Pagina 1 van 6 Heijmans Meldprocedure integriteit en misstanden Pagina 1 van 6 1. Algemeen Deze Heijmans Meldprocedure integriteit en misstanden, die door de Raad van Bestuur is goedgekeurd, biedt iedere Heijmans medewerker

Nadere informatie

Functie en taakomschrijving vertrouwenspersoon

Functie en taakomschrijving vertrouwenspersoon Functie en taakomschrijving vertrouwenspersoon VEILIG SPORTKLIMAAT Budovereniging Asahi Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Doel van aanstelling van een vertrouwenscontactpersoon 2 3 Taken en bevoegdheden van

Nadere informatie

Klachtenreglement Sagènn Diensten Versie januari 2015

Klachtenreglement Sagènn Diensten Versie januari 2015 Klachtenreglement Sagènn Diensten Versie januari 2015 Sagènn Diensten B.V. - 2015 1 Klachtenreglement Sagènn Leeswijzer Het klachtenreglement Sagènn Diensten is onderverdeeld in 5 hoofdstukken. In hoofdstuk

Nadere informatie

Klachten Procedure en Reglement

Klachten Procedure en Reglement Klachten De directie van Coaching Plaza heeft een klachtenprocedure in het leven geroepen en heeft daarvoor het volgende reglement vastgesteld. Tevens heeft de directie de hierin genoemde klachtencommissie

Nadere informatie

Discussie notitie Aan Van Datum Onderwerp Basisprincipes als afspraak Discussie voor raadsleden Extra informatie Gevraagd

Discussie notitie Aan Van Datum Onderwerp Basisprincipes als afspraak Discussie voor raadsleden Extra informatie Gevraagd Discussie notitie Aan : Gemeenteraad Van : Inge Schopenhouer Datum : maandag 21 mei 2012 Onderwerp : Social media, spelregels voor effectief gebruik: een discussie waard! Onder Social media verstaan we

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Meldingsregeling overtredingen of misstanden Group Compliance Document informatie Titel Klokkenluidersregeling Auteur Group Compliance Versie 2.0 Datum 1 januari 2014 Inhoud 1. Inleiding... 2 1.1 Doel

Nadere informatie

Procedure seksueel grensoverschrijdend gedrag

Procedure seksueel grensoverschrijdend gedrag VERSIE WIJZIGING GOEDGEKEURD RMW GEPUBLICEERD 0-23-06-2015 1. Doel OCMW Maldegem respecteert de integriteit van de gebruiker en neemt maatregelen om deze te waarborgen. OCMW Maldegem neemt in het bijzonder

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling. Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand

Klokkenluidersregeling. Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand Klokkenluidersregeling Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand Inhoudsopgave Inleiding... 3 Doelstelling... 3 Hoofdstuk 1. Definities... 4 Hoofdstuk 2. Intern melden... 5 Hoofdstuk

Nadere informatie

Visitatieprogramma huisartsen

Visitatieprogramma huisartsen Visitatieprogramma huisartsen Klachtenreglement Visitatie Bureau Visitatie Huisartsen 1 november 2015 1 Begripsomschrijvingen 1.1 Klacht Een klacht is: een schriftelijke uiting van ongenoegen over de geboden

Nadere informatie

Jaarverslag Klachtencommissie Ons Middelbaar Onderwijs

Jaarverslag Klachtencommissie Ons Middelbaar Onderwijs Jaarverslag Klachtencommissie Ons Middelbaar Onderwijs 2013 INHOUDSOPGAVE 1. VOORWOORD... 3 2. ORGANISATIE, WERKWIJZE EN SAMENSTELLING... 4 2.1 Wettelijke regeling... 4 2.2 OMO-organisatie... 4 2.3 Klachtenregelingen

Nadere informatie

Klachtenregeling primair onderwijs

Klachtenregeling primair onderwijs Klachtenregeling primair onderwijs Het bevoegd gezag van obs Hendrik van Brederode, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra, gehoord de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de gemeente Hilversum. Datum: 28 augustus 2012. Rapportnummer: 2012/134

Rapport. Rapport over een klacht over de gemeente Hilversum. Datum: 28 augustus 2012. Rapportnummer: 2012/134 Rapport Rapport over een klacht over de gemeente Hilversum. Datum: 28 augustus 2012 Rapportnummer: 2012/134 2 Klacht 1. Verzoeker klaagt erover dat de gemeente Hilversum geen inzage heeft gegeven in het

Nadere informatie

AFASIE VERENIGING NEDERLAND - KLACHTENPROTOCOL geldend per december 2011

AFASIE VERENIGING NEDERLAND - KLACHTENPROTOCOL geldend per december 2011 Vooraf De vereniging met rechtspersoonlijkheid: Afasie Vereniging Nederland, hierna te noemen: AVN, wenst hierbij een protocol voor het indienen en de afhandeling van klachten over onder meer handelingen,

Nadere informatie

Vorige versie: December 2011 Evaluatie: December 2016 Verantwoordelijke: Adviseur kwaliteit en beleid. Klachtenregeling voor cliënten van Boogh

Vorige versie: December 2011 Evaluatie: December 2016 Verantwoordelijke: Adviseur kwaliteit en beleid. Klachtenregeling voor cliënten van Boogh Vorige versie: December 2011 Evaluatie: December 2016 Verantwoordelijke: Adviseur kwaliteit en beleid Klachtenregeling voor cliënten van Boogh Versie: December 2014 Stroomschema klachtenregeling Onvrede

Nadere informatie

Klachtenreglement Zorgmed

Klachtenreglement Zorgmed 1 Klachtenreglement Zorgmed Inhoudsopgave Inleiding 2 Hoofdstuk 1 Definities 3 Art. 1.1. Art. 1.2. Art. 1.3. Art. 1.4. Klacht Klager Medewerker Klachtencommissie Hoofdstuk 2 Procedure voor behandeling

Nadere informatie

6.21. Gedragscode THUIS met zorg Zaanstreek B.V.

6.21. Gedragscode THUIS met zorg Zaanstreek B.V. 6.21. Gedragscode THUIS met zorg Zaanstreek B.V. Inleiding Wij willen graag dat de cliënten van THUIS met zorg Zaanstreek thuiszorg tevreden zijn over de zorg die aan hen wordt geboden. Ook vinden we het

Nadere informatie

ongewenst gedrag reglement

ongewenst gedrag reglement ongewenst gedrag reglement 052008 Inleiding Binnen Woonvisie wordt hoog gescoord op veiligheidsbeleving. Toch is het (een wettelijke) noodzaak om ten aanzien van seksuele intimidatie, agressie, geweld,

Nadere informatie

Regeling Vertrouwenspersonen Leerlingen

Regeling Vertrouwenspersonen Leerlingen Regeling Vertrouwenspersonen Leerlingen Preambule Op grond van Arbo-wet en de CAO Voortgezet Onderwijs heeft de werkgever de plicht om beleid te voeren dat is gericht tegen seksuele intimidatie, pesten,

Nadere informatie

Functie en taakomschrijving vertrouwenspersoon VEILIG SPORTKLIMAAT

Functie en taakomschrijving vertrouwenspersoon VEILIG SPORTKLIMAAT Functie en taakomschrijving vertrouwenspersoon VEILIG SPORTKLIMAAT Taak/ functiebeschrijving vertrouwenspersoon versie 01 datum 22-01-2016 Pagina 1 of 8 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Doel van aanstelling

Nadere informatie

TRAINING VOOR VERTROUWENSPERSONEN Over integriteit en vertrouwelijkheid

TRAINING VOOR VERTROUWENSPERSONEN Over integriteit en vertrouwelijkheid TRAINING VOOR VERTROUWENSPERSONEN Over integriteit en vertrouwelijkheid Training voor medewerkers die binnen hun bedrijf als vertrouwenspersoon optimaal willen functioneren. Training vertrouwenspersonen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 KLACHTENBEHANDELING GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER

JAARVERSLAG 2015 KLACHTENBEHANDELING GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER JAARVERSLAG 2015 KLACHTENBEHANDELING GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER Inleiding/voorwoord De gemeente Noordoostpolder biedt een breed scala aan producten en diensten aan. Denk hierbij aan vergunningen, paspoorten,

Nadere informatie