GEFASEERDE INVOERING UNIFIED COMMUNICATIONS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEFASEERDE INVOERING UNIFIED COMMUNICATIONS"

Transcriptie

1 GEFASEERDE INVOERING UNIFIED COMMUNICATIONS versie 1.0, 15 april 2010 SURFNET BV, R ADBOUDKWARTIER 273, POSTBUS 19035, 3501 DA U TRECHT T , F , NL

2 INHOUD 1. Inleiding Wat is UC? Werkwijze Visie bepalen Inleiding Wat levert UC de instelling op? Voor wie wil de instelling UC implementeren? Welke elementen van UC zijn voor de instelling interessant? Wat is het budget? Architectuur vaststellen Inleiding Landelijke architectuur Instellingsarchitectuur Uitwerking architectuur Implementatiestrategie bepalen Inleiding Onderdelen implementatiestrategie Individuele projecten Inleiding Projectmanagement Gebruikerswensen Globaal ontwerp Selectie van oplossing Detailontwerp en installatie Valideren en testen Awareness en training Go-live en onderhoud Status en vervolgacties

3 1. INLEIDING 1.1 Wat is UC? Unified Communications (UC) heeft de toekomst als het gaat om communicatie tussen medewerkers en studenten binnen instellingen en tussen instellingen. Gebruikers kunnen met elkaar in contact treden via welk medium en via welk apparaat ze willen. In het kort staat UC namelijk voor: de integratie van realtime communicatiemiddelen (zoals messaging, telefonie en videoconferencing) en niet realtime communicatie middelen (zoals voic , en SMS). Unified Communications zorgt ervoor dat de gebruikers al deze communicatiemiddelen via één interface met elkaar kunnen combineren. Een aantal voorbeelden van UC-toepassingen: 1 on 1 VoIP audiocalls Presence Presence-integratie met agenda, te weten 1 on 1 videocalls Multiparty audiocalls over IP Presence met autorisatielevels Onderling bestanden versturen Chef/secretaresseschakeling Multiparty chat One number, Integratie vast/mobiel/softclient, in het netwerk Videoconferencing met reeds gebruikte systemen Whiteboard delen Multiparty videocalls over IP Applicaties delen IM&P met Skype Follow-me adhv agenda IM&P op PDA/mobiel Trusted IM&P met andere community's Geografische presence (wel/niet on campus, wel niet op werkplek) Web presence: is online op deze pagina 3

4 1.2 Werkwijze Omdat UC vooral zijn waarde bewijst bij gebruik tussen instellingen, is het van belang dat alle instellingen UC implementeren op basis van dezelfde set architectuurprincipes. Uit die principes komt voor elke functionaliteit van UC (bijvoorbeeld conferencing, unified messaging) een referentie-architectuur voort. Deze wordt beschikbaar gesteld door SURFnet, via de UC-portal In dit document vindt u een globale werkwijze voor het invoeren van UC in uw instelling. Deze bestaat uit de volgende stappen: 1. Visie op UC ontwikkelen en randvoorwaarden scheppen. 2. Architectuur vaststellen op basis van referentie-architectuur. 3. Implementatiestrategie bepalen. 4. Individuele projecten opzetten. Deze stappen worden in dit handboek verder uitgewerkt. Gedeelde Visie Directie Akkoord Blauwdruk Werkende POC Akkoord Geld Akkoord Mensen Akkoord Middelen UC Visie UC Architectuur UC Implementatie Strategie UC Individuele Projecten Wat is UC? Wat brengt UC ons? Voor wie is het bedoeld? Welke elementen zijn belangrijk? Wanneer en voor hoeveel? AS-IS Inf rastrucuur Gebruikers wensen Architectuur principes Referentie Architectuur (TO-BE) POC Centrale Oplossing Implementatie Strategie Samenwerkings verband Project Plannen Pilot individuele projecten Gebruikerswensen gedetailleerd Globaal Ontwerp Selectie (RFQ, evaluatie, POC) Detail Ontwerp& Installatie Awareness & Training Go-Live 4

5 2. VISIE BEPALEN 2.1 Inleiding Om UC in uw instelling op een goede, doordachte manier te implementeren, is het belangrijk binnen de instelling een visie op UC te vast te stellen. Een visiestatement zorgt er bijvoorbeeld voor dat u randvoorwaarden kunt vaststellen waarmee bij de implementatie rekening moet worden gehouden. Een fictief voorbeeld van een visiestatement: Strakke en efficiënte communicatie is voor ons bedrijf van levensbelang voor de toekomst. Wij zien dat ook onze werknemers steeds meer zelf bepalen via welke weg ze met elkaar en onze klanten communiceren (telefoon, , chat, internetcommunity's). Voor het bedrijf is het essentieel, dat onze medewerkers maximaal worden ondersteund bij hoe zij met elkaar en derden willen communiceren. Daartoe willen we in de komende 2 jaar zorgen dat de medewerkers zowel via , telefoon, pc, een eventuele smartphone, via chat, via een social network of discussieforum op het intranet, via video en/of audioconferencing kunnen communiceren. Er is 2 miljoen euro beschikbaar gesteld om bovenstaande te realiseren. De volgende vragen kunnen behulpzaam zijn bij het opstellen van een visiestatement: Wat levert UC de instelling op? Voor wie wil de instelling UC implementeren? Welke elementen van UC zijn voor de instelling interessant? Wat is het budget? Deze vragen worden in de paragrafen hieronder uitgewerkt. 2.2 Wat levert UC de instelling op? Business case Het gaat bij deze vraag om de business case op het hoogste niveau. In een business case wordt onderbouwd hoe UC een bijdrage aan levert aan de bestaande situatie. Hij verantwoordt investeringen door meetbare doelstellingen te formuleren, die volgens een Return On Investment (ROI) berekening in de tijd kunnen worden geplaatst. Hiermee wordt duidelijk in welke periode de investeringen in UC kunnen worden terugverdiend. De business case voor UC is op hoofdlijnen gericht op: verlagen van kosten efficiëntere en effectievere samenwerking verhogen van productiviteit 5

6 'Harde' doelstellingen Deze doelstellingen zijn goed meetbaar. Dit geldt voor de doelstelling kosten te verlagen. Drie voorbeelden hiervan zijn: Verminderen van reiskosten door een deel van het reisbudget te investeren in UC (bijvoorbeeld videoconferencing). Het reisbudget wordt lager en het alternatief is videoconferencing. Dit bevordert het gebruik en de investering wordt vanzelf terugverdiend. Daarna levert het winst op, omdat er geen nieuwe investeringen nodig zijn maar het reisbudget wel lager blijft. Telefoneren over IP, waardoor geen telefoontikken meer hoeven worden betaald. Beheren van single-platforms, wat leidt tot lagere beheerkosten (telefonie en AD) in plaats van meerdere (PBX, AD). 'Zachte' doelstellingen Deze doelstellingen zijn lastig te meten. Efficiëntere en effectievere samenwerking en verhogen van de productiviteit zijn daar voorbeelden van. Benchmarkcijfers laten productiviteitsstijgingen tot 5% zien, maar er is altijd een groot aantal aannames en manieren van berekenen. Verder zijn dergelijke cijfers situatieafhankelijk. Andere moeilijk meetbare doelstellingen: Het gebruik van UC maakt het werk sneller, omdat je sneller mensen bij elkaar kunt brengen en vervolgens sneller besluiten kunnen nemen (in plaats van s die in overvolle boxen blijven hangen). De kwaliteit van het werk gaat omhoog, omdat de juiste mensen snel gevonden en aangeschakeld kunnen worden. De instelling is een aantrekkelijke werkgever, omdat er aantoonbaar gebruik wordt gemaakt van vernieuwende middelen. UC is groen, een doelstelling gericht op imago. 2.3 Voor wie wil de instelling UC implementeren? Voor het bepalen van de scope moet de instelling een helder idee vormen voor welke doelgroepen UC zal worden geïmplementeerd. Er moet worden nagedacht over: het aantal gebruikers dat wordt voorzien. De oplossingen moeten worden geschaald en schaalbaar zijn voor eventuele groei. het type gebruiker. Er valt te denken aan studenten, docenten, stafmedewerkers, managers, bestuursleden, buitenlandse onderwijsinstellingen, leveranciers, kennisinstituten, enzovoort. Er kunnen verschillen bestaan in de geboden functionaliteit per gebruikersgroep. Dit heeft weer consequenties voor de te kiezen techniek, training, communicatie en implementatie. 6

7 2.4 Welke elementen van UC zijn voor de instelling interessant? Het is belangrijk om te identificeren welke UC-elementen moeten worden geïmplementeerd. Gaat het om specifieke toepassingen, zoals het beschikbaar maken van nieuwe functionaliteit voor de medewerker of student of gaat het om het gehele aanbod van UC, waarbij alle media worden geïntegreerd en aan elkaar gekoppeld? Hoe belangrijk is de rol van telefonie? Welke huidige systemen willen we koppelen aan UC? Een totaalbeeld van wat UC moet kunnen heeft grote impact op de keuze die gemaakt gaat worden voor het product en de implementatie. 2.5 Wat is het budget? Een high-level budget wordt vastgesteld in de business case, waarbij een grove inschatting wordt gedaan wat de kosten zullen zijn, uitgesplitst over een bepaalde periode. De verdere detaillering van het budget wordt gemaakt tijdens de projectdefinitie. 7

8 3. ARCHITECTUUR VASTSTELLEN 3.1 Inleiding Om grootschalig gebruik van Unified Communications mogelijk te maken, zijn er twee niveaus waarop we een architectuur voorstellen: landelijke infrastructuur; wat moet er gebeuren om UC mogelijk te maken tussen instellingen? instellingsarchitectuur; wat moet er binnen de instelling ingericht worden om UC mogelijk te maken? De architecturen die we schetsen zijn TO-BE-architecturen: ze moeten een richting aangeven voor de projectmanagers die Unified Communications binnen het hoger onderwijs implementeren. 3.2 Landelijke architectuur SURFnet heeft in samenwerking met de instellingen gekeken naar verschillende modellen en op basis daarvan een landelijke UC-architectuur opgesteld. Deze is noodzakelijk om te zorgen dat alle 170 aangesloten instellingen probleemloos met elkaar kunnen communiceren via UC. Fig. 1 Landelijke federatieve architectuur voor Unified Communications De architectuur wordt organisch opgezet. Dat betekent dat er geen overkoepelende organisatie is via welke alle communicatie moet verlopen: eindgebruikers communiceren direct met elkaar, via decentrale servers. Het voordeel hiervan is dat instellingen UC kunnen gaan implementeren zonder dat de federatieve component van de landelijke infrastructuur al (helemaal) gereed is. De enige voorwaarde is dat de instellingen 8

9 gebruikmaken van dezelfde standaarden voor unified communications (XMPP, SIP en H.323) en de standaarden op een soortgelijke wijze binnen de instelling inrichten. In de volgende paragraaf zal nader ingegaan worden op de vraag hoe deze standaarden het beste binnen de instelling geïmplementeerd kunnen worden. 3.3 Instellingsarchitectuur Als we inzoomen op de architectuur binnen de instellingen, dan zien we feitelijk drie standaarden voor realtime communicatie die gezamenlijk alle functionaliteiten voor realtime communicatie afdekken: SIP, H.323 en XMPP. Fig. 2 Standaarden voor realtime UC Figuur 2 geeft de standaarden voor realtime communicatie weer als venn-diagrammen. De standaarden bieden namelijk een gedeelte van elkaars functionaliteiten, maar hebben elk een eigen specialiteit (ook in de figuur weergegeven). Alle standaarden beweren overigens alle functionaliteiten af te dekken, of die ambitie te hebben, maar doen dat niet. Figuur 2 laat ook de koppelvlakken zien die de realtime standaarden hebben met de bestaande functionaliteiten zoals storage, , telefonie en Identity Management (IdM). Om te komen tot een goede keuze welke standaarden ondersteund moeten worden, moet de ICT-architect van een instelling zich de volgende vragen stellen: Welke standaarden moet ik binnen mijn instelling ondersteunen? Als ik meerdere standaarden ondersteun, hoe moeten deze dan met elkaar geïntegreerd worden? Hoe richt ik de koppelvlakken in tussen niet-realtime en realtime functionaliteiten? 9

10 Welke standaarden moet ik binnen mijn instelling ondersteunen? Het is niet waarschijnlijk dat binnen uw instelling alle genoemde standaarden (XMPP, SIP, H.323) even belangrijk zijn. Het is raadzaam om bij de implementatie van UC te beginnen vanuit een van de standaarden. Het voordeel hiervan is dat de implementatie goed beheersbaar is. Verder blijkt dat de ontwikkelingen binnen de genoemde callsignalling-protocollen heel snel gaan. De protocollen bieden nu al voor een deel functionaliteiten waar andere standaarden in gespecialiseerd zijn. Bijvoorbeeld: XMPP ondersteunt ook het gebruik van video en audio (denk aan messaging clients als Skype). In de toekomst zal deze overlap alleen maar groter worden. Dat betekent dat met één UC-functionaliteit als uitgangspunt al een vrij breed UC-aanbod kan worden gegenereerd. Welke standaard (XMPP, SIP, H.323) u als uitgangspunt neemt, kan afhangen van een aantal factoren: Gebruikerswensen Om de gewenste oplossing te kunnen opstellen, moet er een globaal beeld zijn van wat eindgebruikers, zoals studenten en medewerkers, willen en welke UC-functionaliteit(en) deze wensen kan/kunnen vervullen. Deze wensen kunnen in dit stadium beknopt worden beschreven in scenario s / use cases die de belangrijkste wensen weergeven. Op basis daarvan kunt u besluiten de meest gewenste UC-functionaliteit als eerste te gaan implementeren. Een aantal voorbeelden van use cases zijn: chatvragenuur voor studenten projectsamenwerking tussen studenten college geven vanuit een ander werelddeel college volgen in een andere vestiging deelnemen aan overleg vanuit thuis/verspreid IM met melding verschuiven college, cijfers zijn bekend projectinformatie delen met peers van andere instellingen of het bedrijfsleven stagevoortgangsgesprekken via videoconferencing online onderzoeksdata vergaren, analyseren en bespreken beschikbaarheid en locatie van dienstdoend staflid (bijv. verpleging) bepalen t.b.v. oproep beschikbaarheid van agents bepalen in callcenter ontruiming BHV: waarschuwing via meerdere kanalen; en: is iedereen het gebouw uit? Uitgangssituatie De bestaande situatie in uw instelling kan een duidelijke richting geven in de keuze voor de eerste UC-functionaliteit die u wilt implementeren. Enkele voorbeeldsituaties: 10

11 De telefooncentrale in uw instelling gaat binnenkort worden vervangen. In dat geval kan het voor de hand liggen om eerst de audiofunctionaliteit te gaan implementeren, door de nieuwe centrale op het SIP-protocol te baseren. Uw instelling biedt al videoconferencing aan via H.323. Dan kan de videofunctionaliteit het uitgangspunt zijn vanwaaruit u bijvoorbeeld uitbreidt naar de IM&P-functionaliteit. Er wordt dan presence-informatie bekend over de gebruikers, zodat het van tevoren strak vastleggen van een videoconferencingrooster niet meer nodig is. Uw instelling gaat Gmail aanbieden, met daarbij het gebruik van Google Talk. De nadruk daarbij ligt op instant messaging, waardoor het logisch is om de UCfunctionaliteit IM&P als eerste te implementeren. Hoe worden de verschillende standaarden met elkaar geïntegreerd? Als u meerdere standaarden wilt implementeren in uw instelling, moeten deze met elkaar geïntegreerd worden. Dit kan op verschillende manieren: Via gateways, dat wil zeggen plug-ins die translatie tussen verschillende protocollen kunnen uitvoeren. Deze gateways kunnen bij de instelling worden geïnstalleerd, of de gatewaydiensten kunnen bij SURFnet worden afgenomen (centrale gateways) Via de client: clients ondersteunen meerdere standaarden (SIP, H.323) voor realtime communicatie. Nadeel is dat de gebruiker meerdere keren accountgegeven moet invullen per standaard. Hoe richt ik de koppelvlakken in tussen niet-realtime en realtime UCfunctionaliteiten? Voor de niet-realtime functionaliteiten (telefonie, , identity management en storage) moeten koppelvlakken ingericht worden om ze aan te sluiten op de UCfunctionaliteiten. Deze integratie kan in verschillende gradaties plaatsvinden, afhankelijk van de gebruikswensen: voor een secretariaat kan het wenselijk zijn telefonie sterk te integreren in UC, voor studenten is het wellicht belangrijker dat sterk verweven is met UC. Hieronder worden een aantal 'uitersten' weergegeven voor de integratie van niet-realtime functionaliteiten in UC. Een lage integratiegraad betekent dat nietrealtimefunctionaliteiten hun eigen interface behouden; een hoge integratiegraad houdt in dat deze functionaliteiten in de interface van UC zijn geïntegreerd. Telefonie lage integratiegraad: de telefoniefunctionaliteit blijft los staan van de UCfunctionaliteiten. hoge integratiegraad: er kunnen scenario's toegepast worden waarin bijvoorbeeld een telefoontje doorgezet wordt naar een voic die naar de van de ontvanger wordt gestuurd. lage integratiegraad: er blijft een eigen interface bestaan voor , die geen functionele koppeling kent met UC. 11

12 hoge integratiegraad: als een gebruiker een krijgt, kan hij bijvoorbeeld meteen zien of de afzender online is, en kan hij indien gewenst vanuit deze interface de afzender bellen op zijn mobiele nummer. Identity management lage integratiegraad: er is een aparte accountdatabase voor UC en voor niet-realtime functionaliteiten. hoge integratiegraad: er is één accountdatabase, zodat bijvoorbeeld voor nieuwe medewerkers naast ook meteen de presence status beschikbaar is; ook presence-informatie in wordt zo mogelijk gemaakt. Storage lage integratiegraad: bijvoorbeeld chatsessies worden niet centraal maar lokaal op de computer van de gebruiker opgeslagen. hoge integratiegraad: de data van alle functionaliteiten worden centraal opgeslagen, zodat makkelijk gezocht kan worden in zowel conversaties als chatsessies, en eventueel ook audio en video. 3.4 Uitwerking architectuur Met een keuze voor een standaard, of misschien zelfs wel twee standaarden is de eerste stap gezet naar het inrichten van een UC-oplossing binnen de instelling. Het is echter nog te vroeg om al over te gaan op een pakketselectie of productontwikkeling. Er zijn namelijk een aantal technische randvoorwaarden en principes die een rol spelen bij de implementatie van UC binnen een instelling. 12

13 Fig. 3 Architectuur voor realtime communicatie In figuur 3 is schematisch weergegeven welke onderdelen een rol spelen bij het inrichten van een realtime UC-omgeving met koppelvlakken naar , telefonie, storage en Identity management. Voor elke standaard (XMPP, SIP, H.323) moeten de onderdelen die gegroepeerd zijn onder de kopjes Netwerken & infrastructuur, Security en Standaarden & protocollen verder uitgewerkt worden. De uitwerking per standaard zal door SURFnet uitgevoerd worden. Op dit moment is alleen het document voor XMPP helemaal uitgewerkt. Het document kan gedownload worden via onderstaande link: %20Federatieve%20architectuur%20voor%20UC%201.0.pdf 13

14 4. IMPLEMENTATIESTRATEGIE BEPALEN 4.1 Inleiding Een implementatiestrategie is belangrijk om de invoering van UC goed en gestructureerd te laten verlopen. Daarnaast gaat het bij de implementatiestrategie over de aanpak. Welke eindgebruikers worden betrokken bij het voortraject? Welke fasering wordt gekozen? Wat wordt de projectstructuur? Zijn er gezamenlijke activiteiten tussen de instellingen? Hoe worden keuzes gemaakt voor de techniek? Hoe worden gebruikers getraind? Van groot belang is dat de standaarden zoals genoemd in hoofdstuk 3, toegepast worden. Zo wordt voorkomen dat er problemen ontstaan bij het aansluiten op andere instellingen. het is dus zeer aan te bevelen om de architectuur zoals beschreven, te volgen. 4.2 Onderdelen implementatiestrategie In dit hoofdstuk wordt behandeld wat belangrijk is bij het bepalen van een implementatiestrategie. In het kort: Principe leaders/followers Top down/bottom up Roadshows Eindgebruikers betrekken Pilots UC-champion Principe leaders/followers Het is goed om de bij de implementatie te starten bij een afdeling of faculteit die bereid is een voortrekkersrol te vervullen. Dat zou bijvoorbeeld de ICT-afdeling kunnen zijn, of een faculteit waar men al enthousiast is over het inzetten van UC. Deze situatie is goed te gebruiken voor overige followers om alvast geleerde lessen te trekken en methodes voor invoering te leren kennen. Vice versa kan men leren van fouten voor de vervolgstappen. Doordat er al initiatieven zijn ontplooid wordt het gemakkelijker voor andere afdelingen en faculteiten om aan te haken. Top-down / bottom-up Een volgende belangrijke keuze is de top-down of bottom-up aanpak. De top-down benadering betekent hier een volledige projectaanpak, waarbij alle relevante belanghebbenden (bijvoorbeeld CvB-leden, eindgebruikers, IT-afdeling, managers) worden betrokken en vervolgens de oplossing wordt uitgekozen door een comité van bovengenoemde belanghebbenden. In de bottom-up aanpak wordt de oplossing geselecteerd door de IT-afdeling, die de regie voert over de implementatie. Na uitrol zijn de enthousiastelingen of early adopters de 14

15 eerste gebruikers. Men rekent op een olievlekwerking, waarbij het aantal gebruikers toeneemt door mond-tot-mondreclame en verdere stimulering door enthousiastelingen. SURFnet adviseert te kiezen voor de top-down aanpak om te voorkomen dat de gebruikers de oplossing niet accepteren, omdat er geen onderzoek is gedaan naar de wensen en eisen van deze gebruiker. Het luister naar je klant principe is belangrijk bij UC, mede omdat de mogelijkheden eindeloos zijn. Roadshows In veel grote veranderprojecten worden de veranderingen aangekondigd en toegelicht middels Roadshows. Dit is een soort vooraankondiging met presentaties en eventueel een demonstratie aan de toekomstige gebruikers van hetgeen gaat worden geïmplementeerd. Enkele afgevaardigden van de project teams bezoeken de afdelingen of instellingen om de aankondigingen te doen. Vaak wordt er ook al gepresenteerd hoe het project er in hoofdlijnen uitziet, wat men wil bereiken en grove tijdslijnen. Het is dus zaak dat de visie is gevormd en afgestemd. Eindgebruikers betrekken De eindgebruikers worden vaak niet voldoende of te laat bij een implementatie betrokken. Het risico dat men loopt is dat er niet de juiste UC-functies worden geïmplementeerd. Men kan kiezen om de eindgebruikers vanaf het begin van het project (zelfs bij de visievorming) te betrekken. In het project betekent dit veel werk maar zal het uiteindelijke succes. De voornaamste reden is, dat de mogelijkheden van UC nog onbekend zijn bij de eindgebruikers. Het is aan te bevelen de gebruikers vanaf het begin bekend te maken met UC, zodat tijdens het proces de juiste keuzes kunnen worden gemaakt voor functionaliteit. Dit zorgt voor een hoge mate van gebruikersadoptie. Een andere mogelijkheid is om de keuzes voor gewoon een UC oplossing te kiezen, te installeren en vervolgens de gebruikers laten ontdekken wat er beschikbaar is gesteld. Dit is een goede mogelijkheid, als er enthousiastelingen zijn die mond-tot-mondreclame maken. Het risico is dat het bij de enthousiastelingen blijft en dat het gros van de gebruikers de nieuwe tools niet adopteert. De olievlekwerking is dan niet gerealiseerd. Pilots Door pilots te starten voor communicatie tussen instellingen of voor nieuwe functionaliteit, kunnen de eerste kinderziektes worden opgelost, worden gebruikers in een vroeg stadium bekend gemaakt met de functies en is bijsturing nog relatief eenvoudig. Bovendien worden de eerste user experiences al opgedaan, zodat men een reëel beeld kan krijgen bij wat men kan verwachten. Het werken met pilots is in deze situatie ten zeerste aan te bevelen. UC-champion Voor het implementeren van nieuwe tools als UC, is het raadzaam iemand aan te wijzen, die op overkoepelend niveau als UC-champion fungeert. Deze persoon helpt de instellingen op weg bij problemen, kent de oplossingen in de markt op zijn duimpje, heeft interfaces met leveranciers en heeft ervaring met grootschalige implementaties. De toegevoegde waarde van de UC-champion, is dat hij de expertise op UC-gebied heeft die weinigen op dit moment hebben, zodat hij van grote waarde kan zijn voor advies en hulp voor de instellingen. 15

16 De UC Champion kan zijn rol invullen vanuit een instelling, waarin hij als lokale kennisbaak wordt ingezet of op centraal niveau, waarbij hij ten behoeve van alle instellingen zijn kennis kan inbrengen. Het laatste is aan te bevelen, vanwege maximale uitnutting van kennis voor ten bate van alle instellingen. 16

17 5. INDIVIDUELE PROJECTEN 5.1 Inleiding Instellingen kunnen na het vaststellen van hun visie en doelstellingen de individuele UCprojecten uit gaan voeren, uitgaande van de landelijke UC referentie-architectuur. Instellingen die al begonnen met dergelijke trajecten, kunnen de projectstructuur gebruiken om hun UC-oplossing verder vorm te geven. De hier gepresenteerde methode bestaat uit een aantal criteria voor project management en een standaardproces om inhoudelijk tot een UC-implementatie te komen. De methode bestaat uit de volgende stappen: Akkoord Project Start Acceptatie Functionaliteit Acceptatie Beheer Project Management Regulier Onderhoud Project Definitie - Project Planning & Organisatie - Communicatie - Project Controle Analyse Gebruikers Wensen Globaal Ontwerp Selectie Oplossing Detail Ontwerp Installatie & Test Opstellen Use Cases Mappen UC features Prioriteren UC Features Beheers Aspecten Technische Vereisten Integratie Opstellen RFQ Evalueren Antwoorden POC & Selectie Partner(s) Software Configuraties Hardware Configuraties Interfaces Configureren Programmeren Aansluiten Testen Accepteren Awareness & Training Communicatie - Demonstratie - Training functioneel & technisch De toegevoegde waarde voor instellingen van een dergelijk gezamenlijke project aanpak is vooral het delen van kennis en van elkaar leren, waardoor UC implementaties makkelijker en beter kunnen verlopen. Zo kunnen instellingen bijvoorbeeld hun status en voortgang eenduidig communiceren: hoewel bezig met verschillende implementaties in verschillende fases, is de gevolgde methode hetzelfde. Het is aan de onderwijsinstellingen te kiezen voor een passende Project management methode, bijvoorbeeld PRINCE2, of een interne methode. Wij beperken ons in dit document tot de minimale elementen waarvan wij denken dat ze aanwezig moeten zijn om samen effectief projecten te kunnen managen en de status hiervan te kunnen delen (project definitie, project plan, communicatie plan, status rapportage). De hier gepresenteerde methodiek bevat de volgende proces stappen, die in het vervol van dit hoofdstuk nader worden toegelicht: Projectmanagement (enkele minimale richtlijnen) Gebruikerswensen: gedetailleerd (funct. techn. presenteren, workshops, use cases) 17

18 Globaal ontwerp Selectie van oplossing (RFQ, evaluatie, POC; afhankelijk v.d. instelling) Detailontwerp & installatie Awareness, training en uitrol 5.2 Projectmanagement Om tot goede samenwerking tussen instellingen te komen zijn een aantal elementen van project management essentieel: Projectdefinitie, projectplanning, en organisatieprojectcontrole. Een dilemma is altijd waar voorbereiding ophoudt en een officieel project begint: in dit document gaan we er vanuit dat het project begint met een zeer globaal idee dat vervolgens uitgewerkt moet worden, waarvoor een rechtvaardiging moet worden opgesteld, en een planning voor moet worden gemaakt. Wie Project Eigenaar & Project Manager Output Project Definitie (bijv. als Project Charter) Project Plan (incl. communicatie en risico's) Gevalideerde Business Case Status Rapportage Projectdefinitie Een goed project begint met een heldere definitie van het project zelf: het doel, de scope, business case en voorzien resultaten. De analyse activiteiten die hieronder vallen zijn helder krijgen gebruikers wensen, identificeren UC functies en detailleren van de Business Case (in volgende secties toegelicht) Een taak van de project eigenaar/manager is dit kernachtig te formuleren als middel voor besluitvorming. Dit blijkt in de praktijk lastiger dan gedacht en in het bijzonder voor UC trajecten. Wij bevelen hierom het gebruik van een project charter aan, die de opsteller dwingt het project samen te vatten op één A4 en is bedoeld om besluitvorming te faciliteren: Doelen: wat willen we met het project bereiken, niet te verwarren met de doelen vastgesteld in de visie. Bijvoorbeeld inrichten het inrichten van 2 videoconferencing ruimtes om hoge kwaliteit videoconferencing te bieden aan vakgroepen en zuster instellingen Scope: wat valt binnen het project en wat valt er buiten. Hoewel in theorie niet nodig kan het laatste verhelderend werken. Bijvoorbeeld ruimte op locatie A en B en volledige apparatuur. Conference booking interface met en calendar valt buiten het project Kosten en baten: hoewel vaak lastig, is het wenselijk baten te kwantificeren waar mogelijk. Kosten voorbeeld: infrastructuur aanpassingen, nieuwe apparatuur, kosten implementatie. Baten voorbeeld reiskosten vermindering en kwaliteitsverbetering van werk 18

19 Middelen: een inschatting van de bemensing van het project en eventueel de fysieke middelen die hiervoor moeten worden gereserveerd/aangeschaft Impact / hoofdactiviteiten: de belangrijkste te nemen stappen voor het project. Hier hoeft niet de hele methode te worden herhaald, slechts stappen die aandacht verdienen. Bijvoorbeeld extra aandacht change management gebruikers en POC Risico s: het noemen van risico s helpt vooral bij het later vormgeven van de project controles, kernpunten die in de gaten gehouden moeten worden. Bijvoorbeeld onvoldoende adoptie van de oplossing, onvoldoende aandacht voor goede integratie Stakeholders: wie hebben baat bij het project, en wie is de eigenaar van het project? Bijvoorbeeld: studenten, onderzoekers, onderwijsmedewerkers, administratieve staf en management. De Business case Al naar gelang de behoefte van de instelling kunnen zij ervoor kiezen de Business Case voor de duidelijkheid gescheiden op te stellen. Hierin zullen de bovenstaande elementen terugkomen, nu expliciet kijkend naar harde en zachte factoren, zoals reeds vermeld in het Visie hoofdstuk: Harde factoren: specifieke factoren die van belang zijn voor de instellingen, zoals bijvoorbeeld reduceren reistijd, reduceren onderhoudskosten telefonie, etc. Zachte factoren: specifieke factoren die van belang zijn voor de instellingen, zoals betere communicatie met specifieke studenten groepen, op afstand werken voor specifieke medewerkers, mobility-support voor frequent reizende managers etc. Projectplanning & -organisatie Bij projectplanning wordt vaak eerst gedacht aan traditionele tijdsplanning van activiteiten en medewerkers verstaan (bijv. Gantt charts in mpp). Voor effectieve samenwerking tussen onderwijsinstellingen het plannen van communicatiemomenten en het plannen van maatregelen voor de grootset risico s echter evenzeer belangrijk: Communicatieplan: wie ontvangt welke informatie wanneer en hoe? Het betrekken van de gebruikers wordt geborgd middels dit plan. Dit kan verschillen per communicatiemoment en doelgroep Statusrapportage: met statusrapportage wordt de reguliere rapportage naar hoger management bedoeld, bijvoorbeeld met stoplichtrapportage over issues, open acties, voortgang en budget. De frequentie en vorm kunnen worden opgenomen in het communicatieplan. Risicomanagement: hoe gaan we de belangrijkste risico s ondervangen? De maatregelen kunnen vervolgens worden opgenomen als standaard projectcontroles. Een heldere projectorganisatie bestaat uit een organisatiechart, rollen en verantwoordelijkheden. Zeker binnen dit soort trajecten met meerdere spelers (SURFnet, instelling, afdelingen en leveranciers) is dit geen overbodige exercitie. Vooral het betrekken van zowel IT als gebruikers is hierin belangrijk: hoewel iedereen beaamt gebruikerswensen mee te zullen nemen, blijken UC-trajecten in de praktijk sterk IT-gedreven. Door expliciet vertegenwoordigers van gebruikersafdelingen / 19

20 groepen rollen en verantwoordelijkheden te geven, kan dit in grote mate worden voorkomen. Bijkomend voordeel is vroege betrokkenheid van gebruikers en vlottere acceptatie. 5.3 Gebruikerswensen Per instelling moeten worden gekeken wat de specifieke wensen en eisen van haar gebruikers zijn. Het is aan te bevelen om de gebruikerswensen als volgt te verwerken: Opstellen use cases: gebruikerswensen kunnen in kaart worden gebracht door identificeren van typische UC-gebruikersscenario s. De gebruikers moeten de hele organisatie vertegenwoordigen, dit kunnen dus de belangrijkste stakeholders zijn zoals geïdentificeerd tijdens project definitie. Een voorbeeld van een use case is chatvragenuur voor studenten Mappen naar UC-functionaliteiten: de use cases zullen in de praktijk raken aan vele UC-functionaliteiten. Bij deze mapping is UC-expertise vereist. Typische UCfunctionaliteiten zijn presence, desktop conferencing, één telefoonnummer voor vast/mobile/softphone etc. Prioriteren van de UC-functionaliteiten: het prioriteren van de UCfunctionaliteiten is de laatste stap, bijvoorbeeld aan de hand van. MoSCoW. Voorkomen moet worden dat alles bij geringste twijfel als Must Have wordt geprioriteerd: soms helpt het de bewijslast om te keren, door aan te tonen waarom een lagere prioriteit niet kan. Workshops zijn de meest efficiënte methode zijn om met meerdere gebruikers te prioriteren. Omdat er veel verschillende soorten gebruikers zijn met verschillende opvattingen over UC, is het raadzaam voldoende tijd te nemen voor het uitleggen van UC en de relevante functionaliteiten. Aan het einde van deze stap zijn de gebruikerswensen helder en geprioriteerd naar UCfunctionaliteiten. De activiteiten in dit blok moeten de volgende concrete resultaten leveren: Wie Businessanalist, UC-experts (Vertegenwoordigers van) gebruikers: input en besluiten Output Uitgewerkte use cases Geprioriteerde UC-functionaliteiten 5.4 Globaal ontwerp Op basis van gebruikerswensen en UC-functionaliteiten kan nu een globaal ontwerp worden gemaakt van hoe de oplossing er uit komt te zien. Dit ontwerp heeft als doel zo helder mogelijk te kunnen communiceren tijdens het selectieproces. In het algemeen geldt: hoe beter dit ontwerp hoe beter het antwoord van de leveranciers. In deze stappen moet een aantal zaken helder worden: 20

Het telefonieplatform van deze tijd. Telefonie en IT komen steeds meer samen

Het telefonieplatform van deze tijd. Telefonie en IT komen steeds meer samen Het telefonieplatform van deze tijd Telefonie en IT komen steeds meer samen 2002 02 13 Stabiele groei 14 miljoen Omzet 2012 115+ professionals Ambitie: de beste Partnership Innovatief Onderwijs Zorg Goede

Nadere informatie

IP Businessmanager voor gevorderden

IP Businessmanager voor gevorderden IP Businessmanager voor gevorderden mobiel integratie total cost of ownership (tco) management rapportages netwerken en ict vm en hosted oplossingen business manager integratie bedrijfs applicaties voip

Nadere informatie

Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens

Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens Copyright Datacon www.datacon.nl Wat is een intranetportal? Een intranet is een online gepersonaliseerde en geïntegreerde toegang tot

Nadere informatie

HET IS TIJD OM DE BELOFTE VAN UNIFIED COMMUNICATIONS WAAR TE MAKEN

HET IS TIJD OM DE BELOFTE VAN UNIFIED COMMUNICATIONS WAAR TE MAKEN HET IS TIJD OM DE BELOFTE VAN UNIFIED COMMUNICATIONS WAAR TE MAKEN Het is tijd om de belofte van Unified Communications waar te maken HET IS TIJD OM DE BELOFTE VAN UNIFIED COMMUNICATIONS WAAR TE MAKEN

Nadere informatie

PROJECT INITIATION DOCUMENT

PROJECT INITIATION DOCUMENT PROJECT INITIATION DOCUMENT Versie: Datum: x.x dd-mm-jj DOCUMENTATIE Versie Naam opdrachtgever Naam opsteller Datum: dd-mm-jj Voor akkoord: Datum:. INHOUDSOPGAVE 1. Managementsamenvatting

Nadere informatie

IP TELEPHONY & UNIFIED COMMUNICATIONS

IP TELEPHONY & UNIFIED COMMUNICATIONS IP TELEPHONY & UNIFIED COMMUNICATIONS Nederlands GET IN TOUCH innovaphone AG Böblinger Str. 76 D-71065 Sindelfingen Tel. +49 7031 73009-0 Fax +49 7031 73009-9 info@innovaphone.com www.innovaphone.com UW

Nadere informatie

Whitepaper Integratie Videoconferentie. Integreer bestaande UC oplossingen met Skype for Business

Whitepaper Integratie Videoconferentie. Integreer bestaande UC oplossingen met Skype for Business Whitepaper Integratie Videoconferentie Integreer bestaande UC oplossingen met Skype for Business Talk & Vision 2015 Inhoudsopgave 1. Introductie 3 2. Skype for Business/Lync 4 Hoe doen we dat? 4 3. Gebruiksvriendelijke

Nadere informatie

De Lync naar Het Nieuwe Werken. Utrecht - 25 januari 2011

De Lync naar Het Nieuwe Werken. Utrecht - 25 januari 2011 De Lync naar Het Nieuwe Werken Utrecht - 25 januari 2011 Agenda 25 januari 14:30 tot + 17.00 uur 14:30 15:15 Lync 2010 - What s New? 15:15 15:30 Pauze 15:30 16:15 Lync 2010 Architectuur en Case 16:15 17:00

Nadere informatie

Campus Challenge 2013: HBO en MBO

Campus Challenge 2013: HBO en MBO Aankondiging Datum: 26 april 2013 Radboudkwartier 273 3511 CK Utrecht Postbus 19035 3501 DA Utrecht 030-2 305 305 admin@surfnet.nl www.surfnet.nl Deutsche Bank 46 57 33 506 KvK Utrecht 30090777 BTW NL

Nadere informatie

Strategie Applicatie integratie Open.Amsterdam project. versie 1.0 juni 2008

Strategie Applicatie integratie Open.Amsterdam project. versie 1.0 juni 2008 Strategie Applicatie integratie Open.Amsterdam project versie 1.0 juni 2008 Document informatie Versiebeheer Versie Datum Auteur Activiteiten 1.0 juni 2008 drs. E. Willemsen Initiële opzet Archivering

Nadere informatie

Mitel User Group. Mitel-licentiestructuur. Jan Jansen. Account Director april 2015

Mitel User Group. Mitel-licentiestructuur. Jan Jansen. Account Director april 2015 Mitel User Group Mitel-licentiestructuur Jan Jansen Account Director april 2015 De concrete vraag Kan iemand van Mitel de licentiestructuur uitleggen? 2 Agenda Waarom licenties Basis Mitel-licentiestructuur

Nadere informatie

Video Conferencing anno 2012

Video Conferencing anno 2012 White paper Video Conferencing anno 2012 +31 (0) 88 121 20 00 upc.nl/business Pagina 1 van 8 Video Conferencing De behoefte aan video-vergaderen groeit. Mensen gaan steeds flexibeler om met de begrippen

Nadere informatie

BlackBerry Cloud Services

BlackBerry Cloud Services BlackBerry Cloud Services Flexibele draadloze oplossing Uitgebreide beveiligingsopties Eenvoudig (centraal) te beheren Kosten besparen BlackBerry Enterprise Server & BlackBerry Express Server BlackBerry

Nadere informatie

Ontdek de voordelen van een VoIP-telefooncentrale

Ontdek de voordelen van een VoIP-telefooncentrale e Trotsr van e partn Ontdek de voordelen van een VoIP-telefooncentrale 3CX Phone System for Windows is een op software gebaseerde IP PBX die leverancier specifieke PBX Telefooncentrale vervangt. De IP

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken. NGI presentatie 16 februari 2010. Richard Groothuis (NIEUWS) PUBLICEREN WERK PROCESSEN KENNIS/ INFORMATIE TEAMSITES

Het Nieuwe Werken. NGI presentatie 16 februari 2010. Richard Groothuis (NIEUWS) PUBLICEREN WERK PROCESSEN KENNIS/ INFORMATIE TEAMSITES Het Nieuwe Werken (NIEUWS) PUBLICEREN KENNIS/ INFORMATIE WERK PROCESSEN TEAMSITES DOCUMENTEN & DOSSIERS INSTANT MESSAGING AUDIO & VIDEO CONFERENCING MOBILITEIT TELEFOON NGI presentatie 16 februari 2010

Nadere informatie

Vastgoedinformatiesystemen. Thijs van der Spil

Vastgoedinformatiesystemen. Thijs van der Spil Vastgoedinformatiesystemen Thijs van der Spil Wat je wilt voorkomen is een systeem dat niet kan wat je nodig hebt dat veel te duur is in aanschaf of exploitatie dat niet kan meegroeien met je organisatie

Nadere informatie

Dienstbeschrijving I AM Connect 1 Platform

Dienstbeschrijving I AM Connect 1 Platform CBG Connect B.V. Tel: +31228 56 60 70 Fax: +31228 56 60 79 Verkoop@cbgconnect.nl Dienstbeschrijving I AM Connect 1 Platform Versie: 1 Maand: juli 2015 Versie: 1.0 Maand: april 2010 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Veel bedrijven maken of overwegen een transitie naar de

Nadere informatie

Telecommunicatie op maat van uw onderneming.

Telecommunicatie op maat van uw onderneming. Telecommunicatie op maat van uw onderneming. Licom info@licom.be www.licom.be Industriezone Herdersbrug Pathoekeweg 9B 009 B-8000 Brugge T +32(0)50 45 78 00 Licom Z.1 Researchpark 310 B-1731 Zellik T +32(0)2

Nadere informatie

innovaphone case study

innovaphone case study innovaphone case study ARCNL en AMOLF kiezen met het oog op geplande uitbreidingen flexibele IP telefonie en UC oplossing van innovaphone ARCNL en AMOLF: Eind 2014 nam het Advanced Research Center for

Nadere informatie

I AM. Totaalcommunicatie. Dienstbeschrijving

I AM. Totaalcommunicatie. Dienstbeschrijving Totaalcommunicatie Dienstbeschrijving Document historie Versie Toelichting Auteur Datum 1.0 Initiële versie RoutIT B.V. 09-03-2015 1.1 Aanpassing met vast toestel RoutIT B.V. 09-11-2016 2 1. Inhoud 1.

Nadere informatie

Moderne vormen van samenwerken Maarten Groeneveld

Moderne vormen van samenwerken Maarten Groeneveld Moderne vormen van samenwerken Maarten Groeneveld Samenwerken Het moderne kantoor met Office 365 Maarten Groeneveld ICT Adviseur - ICT Architectuur - Sourcing - Business & IT Alignment 1. Introductie Visie

Nadere informatie

Gebruikerservaringen Unified Communications

Gebruikerservaringen Unified Communications indi-2010-012-019 Gebruikerservaringen Unified Communications Project : SURFworks Projectjaar : 2010 Projectmanager : Alexander van den Hil Auteur(s) : Jan Michielsen Opleverdatum : 22 december 2010 Versie

Nadere informatie

Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1

Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1 Bijlage D: Projectplan Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1 Realisatie, Implementatie en overdracht aan beheer Inhoudsopgave 1 Projectdefinitie 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Reikwijdte 4 1.4 Randvoorwaarden,

Nadere informatie

Technologieverkenning

Technologieverkenning Technologieverkenning Videocontent in the cloud door de koppeling van MediaMosa installaties Versie 1.0 14 oktober 2010 Auteur: Herman van Dompseler SURFnet/Kennisnet Innovatieprogramma Het SURFnet/ Kennisnet

Nadere informatie

PBX: uw eigen fysieke centrale. Investeer in de mogelijkheden van uw telefonie en bespaar op uw telefoonnota

PBX: uw eigen fysieke centrale. Investeer in de mogelijkheden van uw telefonie en bespaar op uw telefoonnota PBX: uw eigen fysieke centrale Investeer in de mogelijkheden van uw telefonie en bespaar op uw telefoonnota Uw centrale binnen bereik Telefonie kan het hart van uw organisatie vormen. Het is daarom van

Nadere informatie

Implementatie Unified Communications TU Delft

Implementatie Unified Communications TU Delft Implementatie Unified Communications TU Delft Hans Nouwens, ICT Architect SSC-ICT SamSam 8 mei 2012 Delft University of Technology Challenge the future Onderwerpen Aanleiding en pilot Productieomgeving

Nadere informatie

THE BIG CHALLENGE VAN DE KLANT DIE OP UW WEBSITE ZIT

THE BIG CHALLENGE VAN DE KLANT DIE OP UW WEBSITE ZIT THE BIG CHALLENGE VAN DE KLANT DIE OP UW WEBSITE ZIT Whitepaper the next best thing in customer communication: Skype for Business. Patrick Kusseneers, Product manager Voxtron Communication Center Ons Voxtron

Nadere informatie

Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO

Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO Een eenvoudige en toegankelijke oplossing Thinking Portfolio is een snel te implementeren software applicatie. Een krachtig web-based hulpmiddel

Nadere informatie

doel bereikt zelfsturing inrichten veiligheid fundament Behoeftepiramide van een "Social Business"

doel bereikt zelfsturing inrichten veiligheid fundament Behoeftepiramide van een Social Business Behoeftepiramide van een "" (Naar analogie piramide van Maslow) Maslow rangschikte de volgens hem universele behoeften van de mens in een hiërarchie. Volgens zijn theorie zou de mens pas streven naar bevrediging

Nadere informatie

Agile in Projecten minimalisme of strak pak? Richard Weber PMP

Agile in Projecten minimalisme of strak pak? Richard Weber PMP Agile in Projecten minimalisme of strak pak? Richard Weber PMP De Spreker Richard Weber Directeur & oprichter Adviseur & coach Projectmanagement Profile Dynamics ICT & Bedrijfskundige achtergrond Trainer

Nadere informatie

Lync Call Appliance Zijn er dan nog variabele kosten? Beheer interface

Lync Call Appliance Zijn er dan nog variabele kosten? Beheer interface Met de implementatie ervaring van de vele Microsoft UC projecten die Communicativ heeft uitgevoerd binnen de groot zakelijke markt zijn wij gaan kijken naar de mogelijkheden om gelijkwaardige functionaliteit

Nadere informatie

Cisco Cloud. Collaboration. Ronald Zondervan David Betlem September, 2011. Presentation_ID 2010 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Cisco Cloud. Collaboration. Ronald Zondervan David Betlem September, 2011. Presentation_ID 2010 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Cloud Collaboration Ronald Zondervan David Betlem September, 2011 1 E Open architectuur Uitgangspunten Gebaseerd op Open Standaarden telefonie, video, desktop integratie, beschikbaarheidsstatus (presence)

Nadere informatie

NDERE KIJK OP ICT CONSULTANCY

NDERE KIJK OP ICT CONSULTANCY DE a NDERE KIJK OP ICT CONSULTANCY Innervate is al ruim 13 jaar succesvol in het adviseren van vele organisaties op het gebied van ICT vraagstukken. Naast onze dienstverlening op het gebied van ICT Beleid

Nadere informatie

Optimale bereikbaarheid Service verhogend Thuiswerken Flexibiliteit Eenvoudig beheer Toekomstvaste technologie Dé complete IP telefonie oplossing

Optimale bereikbaarheid Service verhogend Thuiswerken Flexibiliteit Eenvoudig beheer Toekomstvaste technologie Dé complete IP telefonie oplossing Optimale bereikbaarheid Service verhogend Thuiswerken Flexibiliteit Eenvoudig beheer Toekomstvaste technologie Dé complete IP telefonie oplossing Wat is SwyxWare? SwyxWare is de perfecte communicatieoplossing

Nadere informatie

Projectmanagement De rol van een stuurgroep

Projectmanagement De rol van een stuurgroep Projectmanagement De rol van een stuurgroep Inleiding Projecten worden veelal gekenmerkt door een relatief standaard projectstructuur van een stuurgroep, projectgroep en enkele werkgroepen. De stuurgroep

Nadere informatie

kwaliteitsmeterplus 4

kwaliteitsmeterplus 4 kwaliteitsmeterplus 4 Testen voor de toekomst Eenvoudig en intuïtief Werkproces georiënteerd Scheiding bevindingen en issues Hertest methode Schermafdruk en -opnames SaaS Open platform kwaliteitsmeterplus

Nadere informatie

Digitaal Loket: kansen of kosten

Digitaal Loket: kansen of kosten Digitaal Loket: kansen of kosten 27 oktober 2011 www.gentleware.nl janjaap.vanweringh@gentleware.nl 06-12.1234.15 1 Onderwerpen Wat is een digitaal loket? Waarom een digitaal loket? Stappenplan Do s en

Nadere informatie

WAAROM OFFICE 365 BINNEN ZORG?

WAAROM OFFICE 365 BINNEN ZORG? WAAROM OFFICE 365 BINNEN ZORG? SOCIAAL INTRANET EN DIGITALE WERKPLEK VOOR DE ZORGVERLENER Office 365 is een veilig platform die als dienst afgenomen kan worden en bijvoorbeeld ingezet kan worden als Digitale

Nadere informatie

Beheer van IP telefonie diensten 12 december 2008

Beheer van IP telefonie diensten 12 december 2008 Beheer van IP telefonie diensten 12 december 2008 NiVo network architects Peter Hartman Even voorstellen NiVo network architects Sinds 1991 actief op het gebied van ICT Architectuur, Consultancy en Management

Nadere informatie

Toekomstbestending maken van selectie tool Rekening houdend met strikte privacy wetgeving

Toekomstbestending maken van selectie tool Rekening houdend met strikte privacy wetgeving Toekomstbestending maken van selectie tool Rekening houdend met strikte privacy wetgeving Kurt.Merchiers@colruytgroup.com Functioneel Analist Roel.Van.Assche@sas.com Consultant Agenda Vervanging van de

Nadere informatie

Christian Hoppenbrouwers Tools voor offshore testen Voorjaarsevent Testnet: 30 juni 2008

Christian Hoppenbrouwers Tools voor offshore testen Voorjaarsevent Testnet: 30 juni 2008 Titel, samenvatting en biografie Samenvatting: Christian Hoppenbrouwers Tools voor offshore testen Voorjaarsevent Testnet: 30 juni 2008 Steeds meer bedrijven offshoren hun IT activiteiten naar landen als

Nadere informatie

Communicatie bij implementatie

Communicatie bij implementatie Communicatie bij implementatie Hoe je met een duidelijk communicatieplan software-implementaties positief beïnvloedt Een software systeem implementeren heeft, naast de nodige technische uitdagingen, ook

Nadere informatie

Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen

Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen Codeless White Paper Roland Worms, Directeur Wouter van der Ven, Lead Software Architect Inhoudsopgave 1. Introductie 2. Het IT dilemma. Als standaard

Nadere informatie

Architectuur, Organisatie en Business Cases

Architectuur, Organisatie en Business Cases Architectuur, Organisatie en Business Cases Ervaringen uit de praktijk Jan de Baat CMG Trade, Transport & Industry B.V. Inleiding In de Dynamiek track van LAC 2000 is de problematiek omtrent de alignment

Nadere informatie

RESULTAATGERICHT ORGANISEREN

RESULTAATGERICHT ORGANISEREN RESULTAATGERICHT ORGANISEREN Hoe de beste resultaten te halen uit uw organisatie, managers en medewerkers. Wat is resultaatgericht organiseren? Resultaatgericht organiseren heeft als doel om organisaties

Nadere informatie

innovaphone Case Study

innovaphone Case Study innovaphone Case Study Retailbedrijf TEDi kiest voor communicatie oplossing van innovaphone om zijn verschillende vestigingen met elkaar te verbinden Retailbedrijf TEDi: Non-foodketen TEDi, met hoofdkantoor

Nadere informatie

Portal Planning Process

Portal Planning Process BROCHURE Portal Planning Process SAMENWERKEN AAN EEN WAARDEVOL PORTAAL BROCHURE PORTAL PLANNING PROCESS 2 Axians PORTAL PLANNING PROCESS BROCHURE Inhoud Introductie 4 3 Portal Planning Process 5 4 Uitdagingen

Nadere informatie

DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN

DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN Inleiding CRM Resultants biedt aan haar klanten de keuze om Microsoft Dynamics CRM in huis te installeren, of om de

Nadere informatie

Factsheet KICKSTARTERS Mirabeau

Factsheet KICKSTARTERS Mirabeau Factsheet KICKSTARTERS Mirabeau KICKSTARTERS We lanceren binnen twee maanden een nieuw digitaal platform waarmee u in hoog tempo business value genereert. De digitale transformatie is in volle gang. Consumenten

Nadere informatie

Leones. Business Case Service Management Tool

Leones. Business Case Service Management Tool Leones Business Case Service Management Tool Inhoudsopgave 1. AFBAKENING... 3 1.1 DOEL... 3 1.2 AANNAMES... 3 1.3 HUIDIGE SITUATIE... 3 1.4 PROBLEEMSTELLING... 3 1.5 WAT ALS ER NIETS GEBEURT?... 3 2. OPTIES...

Nadere informatie

Endemol verbetert haar interne en externe communicatie met Unified Communications platform op basis van Microsoft-technologie

Endemol verbetert haar interne en externe communicatie met Unified Communications platform op basis van Microsoft-technologie Endemol verbetert haar interne en externe communicatie met Unified Communications platform op basis van Microsoft-technologie Organisatie Endemol is marktleider op het gebied van de productie van spraakmakend

Nadere informatie

INTERNET TELEFONIE FLEXIBELE CONFIGURATIE EN KOSTENGUNSTIG

INTERNET TELEFONIE FLEXIBELE CONFIGURATIE EN KOSTENGUNSTIG INTERNET TELEFONIE FLEXIBELE CONFIGURATIE EN KOSTENGUNSTIG Hosted IP Telefonie (HIP Telefonie) is een systeem waarbij U gebruikt kunt maken van een internetverbinding om te telefoneren. De telefooncentrale

Nadere informatie

Enabling Enterprise Mobility. Chantal Smelik csmelik@microsoft.com

Enabling Enterprise Mobility. Chantal Smelik csmelik@microsoft.com Enabling Enterprise Mobility Chantal Smelik csmelik@microsoft.com Nieuwe werkplek & digitaal toetsen Hanzehogeschool Groningen Agenda 1. Introductie Chantal Smelik Microsoft Maaike van Mourik project

Nadere informatie

EIGENSCHAPPEN CONVERGED HARDWARE

EIGENSCHAPPEN CONVERGED HARDWARE EIGENSCHAPPEN CONVERGED HARDWARE Eigenschappen Converged Hardware 1 van 8 Document Informatie Versie Datum Omschrijving Auteur(s) 0.1 29-09-2015 Draft Remco Nijkamp 0.2 29-09-2015 Volgende Versie opgesteld

Nadere informatie

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol. Datum: dd-mm-jj

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol. Datum: dd-mm-jj BUSINESS CASE: Versie Naam opdrachtgever Naam opsteller Datum: dd-mm-jj Voor akkoord: Datum: LET OP: De bedragen in deze business case zijn schattingen op grond van de nu beschikbare kennis en feiten.

Nadere informatie

Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009

Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009 Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009 Project Management met Teamcenter 2007 Door: Ramon van Raak Beheert u complexe projecten dan weet u als geen ander dat de projectvoorbereiding de basis legt

Nadere informatie

WHITE PAPER. Business Solutions

WHITE PAPER. Business Solutions WHITE PAPER Business Solutions De keuze van de strategie/aanpak is be-palend voor de complexiteit en doorlooptijd van een implementatie. Introductie Uw organisatie staat op het punt om een standaard software

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein INFORMATIEPAKKET voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden Maart 2014 Blad 2 Blad 3 Algemene informatie Deze informatie

Nadere informatie

OSCS. OpenScapeCommunicationServer Telecommunicatie anno 2013. Maatwerk van kwaliteit, betaalbaar en zonder zorgen.

OSCS. OpenScapeCommunicationServer Telecommunicatie anno 2013. Maatwerk van kwaliteit, betaalbaar en zonder zorgen. OpenScapeCommunicationServer Telecommunicatie anno 2013. Maatwerk van kwaliteit, betaalbaar en zonder zorgen. Uw telecom-kosten altijd in de hand met OSCS vanaf 4,95 OSCS is dé oplossing voor bedrijven

Nadere informatie

OpenText RightFax. Intuitive Business Intelligence. Whitepaper. BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax

OpenText RightFax. Intuitive Business Intelligence. Whitepaper. BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax OpenText RightFax Intuitive Business Intelligence Whitepaper BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax Beschrijving van de oplossing, functionaliteit & implementatie Inhoud 1 Introductie 2 Kenmerken

Nadere informatie

Live Communications Server en Office Communicator bij Bugaboo

Live Communications Server en Office Communicator bij Bugaboo Live Communications Server en Office Communicator bij Bugaboo Innovatieve samenwerking bij Bugaboo: betere communicatie en minder e-mail Het designbedrijf Bugaboo bekend van de baanbrekende kinderwagens

Nadere informatie

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision Werkplekvisie Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision De essentie De gebruiker centraal Verschillende doelgroepen Verschillende toepassingen Verschillende locaties Het beschikbaar

Nadere informatie

Doe eens gek! Houd rekening met de mensen in uw organisatie bij het implementeren van ICT oplossingen.

Doe eens gek! Houd rekening met de mensen in uw organisatie bij het implementeren van ICT oplossingen. Doe eens gek! Houd rekening met de mensen in uw organisatie bij het implementeren van ICT oplossingen. ERP, CRM, workflowmanagement en documentmanagement systemen, ze hebben één ding gemeen: Veel van de

Nadere informatie

Welkom! GertJan Coolen

Welkom! GertJan Coolen Welkom! GertJan Coolen Agenda Introductie Communicare Trends in de markt & MS Lync Contact Center for Lync Uitgangspunten Architectuur Functionaliteiten Partnership Wrap up & interactie Communicare Internationaal

Nadere informatie

Masterclass. Uitbesteden / Outsourcing

Masterclass. Uitbesteden / Outsourcing Masterclass Uitbesteden / Outsourcing Agenda Hoe is het begonnen en waar staat outsourcing nu Praktische oefeningen om outsourcing te ervaren Uiteenzetting van de verschillende typen uitbesteding Hulp

Nadere informatie

Windows Server 2003 End of support

Windows Server 2003 End of support Windows Server 2003 End of support Wat betekent dit voor mijn organisatie? Remcoh legt uit Met dit nieuwsitem brengt Remcoh de naderende End of Support datum voor Windows Server 2003 onder uw aandacht.

Nadere informatie

Het PMO van PostNL IT

Het PMO van PostNL IT Het PMO van PostNL IT WIN PMO Congres Blik op een kleurrijk PMO Alex Palma, manager IT Projecten 13-03-2014 Wat willen we jullie vertellen? Positionering van projectenorganisatie Waarom een PSO? Implementatiestrategie

Nadere informatie

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen 7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen Organisaties die zich op dit moment (opnieuw) in een CRM software selectie traject begeven, hebben een grote uitdaging. Daar waar vroeger

Nadere informatie

Betreft: Verzoek tot Offerte AmersfoortBreed Cultuureducatie / Website Scholen in de Kunst Datum: 10 oktober 2011

Betreft: Verzoek tot Offerte AmersfoortBreed Cultuureducatie / Website Scholen in de Kunst Datum: 10 oktober 2011 Betreft: Verzoek tot Offerte AmersfoortBreed Cultuureducatie / Website Scholen in de Kunst Datum: 10 oktober 2011 Geachte heer, mevrouw, Gemeente Amersfoort is in 2010 gestart met het project AmersfoortBreed.

Nadere informatie

Vast Mobiel Integratie (FMC)

Vast Mobiel Integratie (FMC) Kernactiviteiten Support & Beheer Telecommunicatie IT Vertical Systemen VoIP Mobility Unified Communications Applicatieontwikkeling Hosted Solutions Managed Solutions Connectivity WWW.MERICT.NL Whitepaper

Nadere informatie

Business Scenario. Voorbeeld Archimate Risico Extensie. versie 0.1. Bert Dingemans

Business Scenario. Voorbeeld Archimate Risico Extensie. versie 0.1. Bert Dingemans Business Scenario Voorbeeld Archimate Risico Extensie versie 0.1 Bert Dingemans Administratieve pagina Wijzigingshistorie Versie Datum Auteur Reden wijziging Review historie Naam Afdeling Functie Datum

Nadere informatie

Maak kennis met het nieuwe bellen!

Maak kennis met het nieuwe bellen! Maak kennis met het nieuwe bellen! Waar ik ook ben, je mag mij altijd storen voor echt belangrijk nieuws! U heeft de regie U heeft uw mobility zelf in de hand. Wij verzorgen het beheer voor u, zoals beveiligingsinstellingen,

Nadere informatie

Zo helder kan communicatie zijn!

Zo helder kan communicatie zijn! Zo helder kan communicatie zijn! Solide VoIP oplossing ClearVox; noem het gerust dé Nederlandse softwarespecialist van VoIP oplossingen. Wij combineren opensource-technologie met eigen ontwikkelde software

Nadere informatie

Acrobat 8 voor marketingprofessionals

Acrobat 8 voor marketingprofessionals Acrobat 8 voor marketingprofessionals Colin van Oosterhout Business Development Manager Acrobat Monique Engelaar Marketing Manager Acrobat Adobe Systems Benelux 2006 Adobe Systems Incorporated. All Rights

Nadere informatie

Mobiel comfort voor de prijs van vast

Mobiel comfort voor de prijs van vast Mobiel comfort voor de prijs van vast Full MVNO op VDF, Eigen mobiele Infra, Naast Wholesale MVNE ook eigen pgsm propositie, Missie om haar partners te enabelen met mobiele functionaliteit die we vandaag

Nadere informatie

Trends in de Campusinfrastuctuur. In samenwerking met Stratix

Trends in de Campusinfrastuctuur. In samenwerking met Stratix Trends in de Campusinfrastuctuur In samenwerking met Stratix Agenda Workshop Trends in Campusinfrastructuur 30-4-2015 Agenda Introductie: SURFnet Automated Networks IaaS en SaaS Wireless Privacy en Security

Nadere informatie

SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010

SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010 SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010 We staan aan de vooravond van de volgende Internetrevolutie De klassieke werkwijze van organisaties zal

Nadere informatie

6. Project management

6. Project management 6. Project management Studentenversie Inleiding 1. Het proces van project management 2. Risico management "Project management gaat over het stellen van duidelijke doelen en het managen van tijd, materiaal,

Nadere informatie

Data Governance van visie naar implementatie

Data Governance van visie naar implementatie make connections share ideas be inspired Data Governance van visie naar implementatie Frank Dietvorst (PW Consulting) deelprogrammamanager Caesar - Vernieuwing Applicatie Landschap Leendert Paape (SAS

Nadere informatie

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Opkomst van Social Media verandert klant contact Trend Beschrijving Consequenties Gebruik Social Media Ruim 70% van de

Nadere informatie

INTRANET SUITE: SOCIAL INTRANET IN ÉÉN DAG

INTRANET SUITE: SOCIAL INTRANET IN ÉÉN DAG INTRANET SUITE: SOCIAL INTRANET IN ÉÉN DAG Een sociaal intranet met unieke, aanvullende portals Uw medewerkers zijn van grote waarde om de doelstellingen van uw organisatie te behalen. Een effectieve interne

Nadere informatie

Workshop Slimmer Communiceren

Workshop Slimmer Communiceren Workshop Slimmer Communiceren Smart Communications Event 11 april 2013 Antoine van der Sijs Strict Consultancy BV 06-27085938 a.van.der.sijs@strict.nl René van Dormolen Microsoft BV (020) 500 1441 renevan@microsoft.com

Nadere informatie

Vrijheid van vinden. FileLinx Cloud

Vrijheid van vinden. FileLinx Cloud FileLinx Cloud FileLinx Cloud Vrijheid van vinden FileLinx en Lancom automatisering hebben de handen ineen geslagen. Met trots presenteren wij u FileLinx Cloud! Geen maatwerk software, maar een Out Of

Nadere informatie

WHITEPAPER IS HOSTED VOIP EEN OPLOSSING VOOR UW ORGANISATIE? TRITEL EIGENDOM Whitepaper: Is Hosted VoIP een oplossing voor uw organisatie?

WHITEPAPER IS HOSTED VOIP EEN OPLOSSING VOOR UW ORGANISATIE? TRITEL EIGENDOM Whitepaper: Is Hosted VoIP een oplossing voor uw organisatie? WHITEPAPER IS HOSTED VOIP EEN OPLOSSING VOOR UW ORGANISATIE? Inleiding Hosted VoIP oplossingen zijn de laatste jaren behoorlijk in opkomst. Hosted VoIP biedt bedrijven namelijk een bijoznder professioneel

Nadere informatie

Microsoft Office 365 voor bedrijven. Remcoh legt uit

Microsoft Office 365 voor bedrijven. Remcoh legt uit Microsoft Office 365 voor bedrijven Remcoh legt uit Beter samenwerken, ook onderweg Starten met Office 365 is starten met het nieuwe werken. Met Office 365 heeft u namelijk de mogelijkheid om altijd en

Nadere informatie

End-note. Sven Noomen Wouter Heutmekers

End-note. Sven Noomen Wouter Heutmekers End-note Sven Noomen Wouter Heutmekers 2 Ok, en morgenvroeg? Voorstellen 25111978 14 8 4 6 23 25031981 12 3 1 1339 3 Think BIG Act SMALL 2011 Scale FAST 4 5 6 Visie & strategie Strategie Ondersteuning

Nadere informatie

Het recept van de IP Businessmanager

Het recept van de IP Businessmanager Het recept van de IP Businessmanager mobiel integratie total cost of ownership (tco) management rapportages netwerken en ict vm en hosted oplossingen business manager integratie bedrijfs applicaties voip

Nadere informatie

Dicht het security gat - Microsoft SharePoint, OCS, en Exchange met Secure File Sharing Heeft uw organisatie ook een Dropbox probleem?

Dicht het security gat - Microsoft SharePoint, OCS, en Exchange met Secure File Sharing Heeft uw organisatie ook een Dropbox probleem? Dicht het security gat - Microsoft SharePoint, OCS, en Exchange met Secure File Sharing Heeft uw organisatie ook een Dropbox probleem? Executive summary Organisaties maken meer en meer gebruik van online

Nadere informatie

Scrumscrumscrumscrumscrumscrum scrumscrumscrumscrumscrumscrum scrumscrumscrumscrumscrumscrum agileagileagileagileagileagileagileagil

Scrumscrumscrumscrumscrumscrum scrumscrumscrumscrumscrumscrum scrumscrumscrumscrumscrumscrum agileagileagileagileagileagileagileagil Scrumscrumscrumscrumscrumscrum scrumscrumscrumscrumscrumscrum scrumscrumscrumscrumscrumscrum agileagileagileagileagileagileagileagil eagileagileagileagileagileagileagileagi leagileagileagileagileagileagileagileag

Nadere informatie

Marlin Family. Marlin

Marlin Family. Marlin PCA Mobile PCA Mobile Organisatie PCA Mobile BV maakt deel uit van de Mobile Solution Group en biedt met ruim 40 enthousiaste collega s een veelomvattend pakket van innovatieve en gebruiksvriendelijke

Nadere informatie

IP Services. De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk

IP Services. De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk IP Services De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk Voor wie opgroeit in deze tijd is het de grootste vanzelfsprekendheid. Je zet de computer aan en je kunt mailen, chatten, elkaar spreken

Nadere informatie

VOOR EN NADELEN VAN DE CLOUD

VOOR EN NADELEN VAN DE CLOUD VOOR EN NADELEN VAN DE CLOUD VOOR EN NADELEN VAN DE CLOUD Cloud storage. Back-up in de cloud. Er zijn verschillende benamingen voor diensten die computergebruikers in staat stellen om hun documenten en

Nadere informatie

Bellen via het internet levert DQ&A 20% kostenbesparing op gesprekskosten

Bellen via het internet levert DQ&A 20% kostenbesparing op gesprekskosten Bellen via het internet levert DQ&A 20% kostenbesparing op gesprekskosten De oude telefooncentrale van DQ&A, marktleider op het gebied van online advertentiecampagnes, kon de sterke groei van het bedrijf

Nadere informatie

Bouwblokken Kantoor. Bouwblokken voor de versnelling van ontwikkeling van IV-ondersteuning voor kantoorprocessen

Bouwblokken Kantoor. Bouwblokken voor de versnelling van ontwikkeling van IV-ondersteuning voor kantoorprocessen Bouwblokken Kantoor Bouwblokken voor de versnelling van ontwikkeling van IV-ondersteuning voor kantoorprocessen NORA Gebruikersraad 3 februari 2015 Victor Akkersdijk Vraag van B/CAO: Welke bouwblokken?

Nadere informatie

Projectmanagementenquête 2007

Projectmanagementenquête 2007 Projectmanagementenquête 2007 Handvatten voor succesvolle projecten 21 maart 2007 Bisnez Management in samenwerking met het IT Trends Institute en de Vrije Universiteit van Amsterdam copyright by Bisnez

Nadere informatie

SAMENWERKEN TO THE MAX. Derk-Jan Hilberding Lead UC Cloud & Managed Services bij Axians

SAMENWERKEN TO THE MAX. Derk-Jan Hilberding Lead UC Cloud & Managed Services bij Axians SAMENWERKEN TO THE MAX Derk-Jan Hilberding Lead UC Cloud & Managed Services bij Axians 1 GARTNER UC TRENDS 2016 DELIVERY MODEL INTEGRATIE BEREIKBAARHEID FUNCTIONEEL UC is commodity Broken promise S4B Gevaren

Nadere informatie

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van VPN s

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van VPN s Beknopte dienstbeschrijving Beveiligen van VPN's m.b.v. digitale certificaten en PKI Document: Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van VPN s Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Snel te

Nadere informatie

Workshop verkrijgen requirements. Draaiboek requirementsontwikkeling sessie. SYSQA B.V. Almere

Workshop verkrijgen requirements. Draaiboek requirementsontwikkeling sessie. SYSQA B.V. Almere Workshop verkrijgen requirements Draaiboek requirementsontwikkeling SYSQA B.V. Almere Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 6 Titel Workshop verkrijgen requirements Versie 1.1 Onderwerp Datum 16-03-2011

Nadere informatie

Be here, be there, be everywhere Maak meer mogelijk met videosamenwerking

Be here, be there, be everywhere Maak meer mogelijk met videosamenwerking Be here, be there, be everywhere Maak meer mogelijk met videosamenwerking VideoSamenwerking Met het oog op zakelijk succes Videosamenwerking (collaboration) is een snelle en effectieve oplossing voor face

Nadere informatie