Schoolgids Haarlem, 1 augustus Geachte ouders, verzorgers, School voor speciaal basisonderwijs. Beste ouder(s), verzorger(s),

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolgids 2014-2015. Haarlem, 1 augustus 2014. Geachte ouders, verzorgers, School voor speciaal basisonderwijs. Beste ouder(s), verzorger(s),"

Transcriptie

1 Schoolgids

2 Haarlem, 1 augustus 2014 School voor speciaal basisonderwijs Van Zeggelenplein 31B, 2032 KA Haarlem Telefoon: adres: Website: Geachte ouders, verzorgers, Beste ouder(s), verzorger(s), Voor u ligt de nieuwe schoolgids van de Hildebrandschool. Samen met de ML Kingschool, naschoolsopvangorganisatie Op Stoom en de peuterspeelzaal de Woelwatertjes zijn wij de gebruikers van het prachtige nieuwe pand aan het Van Zeggelenplein. Plein Oost, want zo heet dit gebouw, biedt onderwijs en opvang aan kinderen van twee en een half tot dertien jaar. De vier genoemde organisaties stemmen hun aanbod zo veel mogelijk op elkaar af. Het gebouw is energieneutraal en voldoet aan de normen voor een frisse school.. U treft in deze gids tevens de jaarkalender aan, waarin per maand wordt aangegeven welke activiteiten er zullen plaatsvinden. Het kan zijn dat er na het uitkomen van deze gids nog veranderingen of aanvullingen komen. Deze zullen tijdig via de tweewekelijkse info aan u doorgegeven worden. Wij hopen dat u deze schoolgids met veel plezier zult lezen. De gids wordt jaarlijks aan ieder gezin uitgereikt en aan alle ouders die (eventueel) een nieuwe leerling in willen laten schrijven. Met vriendelijke groet, ook namens het team, Ronald Wijers, directeur 2

3 INHOUD Hoofdstuk 1 Algemeen De ligging Het bestuur van de scholen het team Identiteit Algemene visie in Plein Oost Missie van de Hildebrand Voor welke kinderen Schoolorganisatie Afgrenzing met speciaal onderwijs Specialisten Het fundament en de pijlers in Plein Oost Het pedagogisch klimaat Multicultureel onderwijs Taken binnen de school... 9 Hoofdstuk 2 Werkwijze van de school Planmatig werken Toetsing Ontwikkelingsprognose leerlingen Leerlingenbesprekingen Lezen, spelling en dyslexie Rapporten, overgang en terugplaatsing Hoofdstuk 3 Terugblikken en vooruitkijken Terugblikken Schoolverlaters naar het voortgezet onderwijs Mening leerlingen en ouders Terugblik op plannen schooljaar Plannen schooljaar Hoofdstuk 4 De ouders Ouderraad Medezeggenschapsraad (MZR) Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Ouderbijdrage Hoofdstuk 5 Veiligheid Ontruimingsplan Persoonsgegevens Klachtenregeling Incidentenregistratie Hoofdstuk 6 Overige informatie op alfabet HOOFDSTUK 7 Ouders, buurt en instellingen De ouderraad (OR) Klassenouders Ouderbijdrage Ouders helpen op school De medezeggenschapsraad (MZR) Contacten met ouders Overige contacten HOOFDSTUK 8 Rechten en plichten algemeen Time-out, schorsing en verwijdering Klachten

4 HOOFDSTUK 9 Jaarkalender Index

5 HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN Hildebrandschool, openbare school voor speciaal basisonderwijs. Van Zeggelenplein 31B, 2032 KA Haarlem Telefoon: adres: Website: Andere gebruikers van Plein Oost: Martin Luther Kingschool, openbare basisschool. Van Zeggelenplein 31A, 2032 KA Haarlem Telefoon: adres: Website: De Woelwatertjes, peuterspeelzaal van SKOS Anna Kaulbachstraat 1A, 2032 KT Haarlem Telefoon: Website: Op Stoom, vestiging Plein Oost, kinderopvangorganisatie Van Zeggelenplein 31A, 2032 KA, Haarlem Telefoon: adres: website: opstoom.nl 1.1 DE LIGGING Ons gebouw is gelegen aan de noordoostkant van de Amsterdamse buurt in Haarlem. Het gebouw is in april 2014 gereedgekomen en vanaf dit schooljaar in gebruik. 1.2 HET BESTUUR VAN DE SCHOLEN Spaarnesant heeft 26 scholen op 33 locaties, 19 basisscholen, 3 speciale basisscholen en 4 scholen voor speciaal (voortgezet) onderwijs. Iedere locatie wordt als zelfstandige school erkend. Spaarnesant is de werkgever van ca. 925 medewerkers. De scholen staan voornamelijk in de gemeente Haarlem, nevenvestigingen van het speciaal onderwijs staan in Hoofddorp en Heemskerk. Op de teldatum 1 oktober 2013 had het openbaar primair onderwijs in Haarlem 6841 leerlingen en ca 514 FTE s aan medewerkers. De dagelijkse leiding van de stichting is in handen van een bestuurder en twee clusterdirecteuren. De organisatie wordt gecontroleerd door een raad van toezicht. Daarnaast heeft elke school een eigen directeur. De organisatie wordt ondersteund door een stafbureau. De stichting heeft een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMZR), naast de medezeggenschapsraden die per individuele school functioneren. Als u wat meer wilt weten van onze organisatie, bezoek dan de website: (*) Waarom Spaarnesant? t Sant was ooit een hoger gelegen duin aan de oever van het Spaarne, daar waar nu de Grote Markt ligt. Hier is Haarlem ontstaan met de bouw van een kerk en het Jachtslot van de Heren van Holland (nu het stadhuis). De rivier het Spaarne is niet los te zien van Haarlem, net zo min als de Haarlemse openbare scholen die op en rond de oevers van het Spaarne zijn gebouwd. 1.3 HET TEAM Hieronder vindt u de namen van de medewerkers van de school. Directeur Dhr Ronald Wijers Docenten Dhr Ronald van Gool Mw Astrid Hers Mw Marieke Jonkhart Mw Alice Philips Mw Margot van der Valk Interne begeleider Mw Nel Jole Gymdocent Mw. Ciske van Son Administratieve medewerker Mw Linda Prinsen Conciërge Dhr Jaap Versterre Ondersteuningsspecialisten Dhr Leendert van der Nes (maatsch. deskundige) Mw Laura Hisschemöller (logopedist) Mw Nancy Zwemmer (orthopedagoog/gzpsycholoog, tevens contactpersoon) 5

6 In onderstaande tabel kunt u ziet welke medewerkers groepsverantwoordelijkheid dragen. Groep Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag M 1 Marieke Marieke Marieke Marieke Marieke M2 Alice Alice Ronald v. G Alice Alice M3 Astrid H Astrid H Astrid H Astrid H Ronald v. G. 1.4 IDENTITEIT Zowel de Hildebrandschool als de ML King openbare scholen. Dit betekent dat er plaats is voor alle kinderen ongeacht afkomst, levensbeschouwing, religie of cultuur. We willen onze leerlingen opvoeden tot gelijkwaardige burgers, die met elkaar in een multiculturele samenleving kunnen functioneren. De Woelwatertjes hoort bij stichting Kinderopvang Spaarne (SKOS) en Op Stoom is onze partner voor buitenschoolse opvang. 1.5 ALGEMENE VISIE IN PLEIN OOST Scholen hebben in het algemeen een onderwijsgevende en een opvoedkundige taak. Zij proberen aan beide taken in samenhang vorm te geven. Voor de Hildebrand en de ML King geldt het motto: Ieder kind zit bij ons op de juiste plek en gaat naar de juiste vervolgschool. Vanuit deze missie hebben wij ons onderwijs zo georganiseerd dat kinderen hun talenten kunnen ontwikkelen, ongeacht hun achtergrond, voorsprong of achterstand. Wij doen dat in een krachtige, positieve, pedagogische omgeving. 1.6 MISSIE VAN DE HILDEBRAND Onze school stelt zich ten doel aangepast onderwijs te bieden aan kinderen met leerproblemen en sociaalemotionele problemen in de leeftijd van zes tot dertien jaar. Wij zien het als onze belangrijkste taak de kinderen een goede basis mee te geven voor hun toekomst in deze maatschappij. Het leeraanbod zal dan ook zo breed mogelijk zijn en in overeenstemming met de maximale mogelijkheden van uw kind. Wij zullen ons niet alleen richten op het aanleren van kennis en vaardigheden, maar ook op het ontwikkelen van de sociaal-emotionele vaardigheden, de communicatie en de creativiteit. Herstellen en versterken van het zelfvertrouwen vinden we belangrijk. Het sleutelwoord hierbij is succeservaringen opdoen. Niets motiveert meer dan het het opnieuw succes boeken in: het leren, de omgang met andere kinderen, en het zich gewaardeerd weten door leeftijdgenoten, leerkrachten en andere volwassenen. Op onze school wordt zowel binnen als buiten de groepen getracht een klimaat te scheppen van veiligheid en geborgenheid, zodat een ieder zichzelf durft te zijn. Respect en begrip leren opbrengen voor elkaars ideeën, gevoelens en belangen staan centraal. Vanuit een veilige, duidelijke en beschermde situatie kunnen leerlingen hun zelfvertrouwen herwinnen, zodat ze weer open staan voor een verdere ontplooiing van hun specifieke individuele mogelijkheden. 1.7 VOOR WELKE KINDEREN Onze school voor speciaal basisonderwijs (SBO) wordt bezocht door leerlingen met zeer verschillende problemen, achtergronden en mogelijkheden. Veelal hebben ze leerachterstanden of problemen van sociaal en/of emotionele aard. 1.8 SCHOOLORGANISATIE De organisatie van onze school wijkt op bepaalde punten af van het reguliere basisonderwijs. Dit heeft te maken met de schoolgrootte en de problematiek van de leerlingen en met de instroom van nieuwe leerlingen met zeer verschillende leeftijden en leerniveaus. Onze school heeft drie groepen van maximaal 17 á 18 leerlingen in de leeftijd van 6 t/m 12 jaar. Bij de indeling van de groepen houden we rekening met de leeftijd, de sociaal-emotionele ontwikkeling en met het didactisch niveau van de leerling. De groepsleerkracht geeft zoveel mogelijk op drie niveaus instructie, daarbij soms ondersteund door een RTleerkracht. De zaakvakken worden evenals de expressievakken groepsgewijs aangeboden. Bij de expressievakken zijn er raakvlakken met de sociale en emotionele ontwikkeling. Handvaardigheidslessen, optredens op toneel, tekenen en schilderen en muzieklessen geven verder het nodige evenwicht en plezier t.o.v. de moeilijkere leervakken. 6

7 1.9 AFGRENZING MET SPECIAAL ONDERWIJS Onze school is onderdeel van de zorgstructuur voor het gewone basisonderwijs. Wij heten daarom een school voor speciaal basisonderwijs. We vallen onder de wet op het basisonderwijs en bieden in principe hetzelfde leerpakket aan als het reguliere basisonderwijs. We hebben echter vaak kleinere klassen en meer specialistische hulp. Bij sommige kinderen is echter de zorgbehoefte zo groot, dat zij meer specialistische hulp nodig hebben. Zij kunnen dan beter begeleid worden op een school, die daar speciaal voor is ingericht. Deze kinderen komen in aanmerking voor plaatsing op een school voor speciaal onderwijs. Deze scholen vallen onder de wet op het speciaal onderwijs SPECIALISTEN Naast de directie van de school kunnen leerkrachten en ouders een beroep doen op specialisten. De school heeft een orthopedagoog/psycholoog, een vakleerkracht gymnastiek, een motorische remedial teacher, een remedial teacher, een logopedist en een maatschappelijk deskundige. Daarnaast wordt er via de zorgverzekering gebruik gemaakt van de diensten van een kinderfysiotherapeut en een speltherapeut. Bij problemen van medische aard kan de schoolarts worden geraadpleegd. Over de inzet van specialisten beslist het zorgteam van de school (IB er, orthopedagoog en directie) HET FUNDAMENT EN DE PIJLERS IN PLEIN OOST Ieder kind mag zijn wie hij is. Hij/zij ontwikkelt zich op een eigen unieke manier en doet dat altijd in een gemeenschap, in ons geval is dat de school en de klas. De school heeft tot taak de talenten van een leerling te herkennen en te versterken en ook om hem/haar te betrekken bij zijn/haar eigen ontwikkeling. Hoe doen wij dat? Verbreed onderwijs, ons fundament Onze groepen zijn kleiner dan in een reguliere basisschool. Doorgaans zitten er niet meer dan 15 leerlingen in de klas en de leerkracht is gespecialiseerd is in dit type onderwijs. Zoals gezegd vormt verbreed onderwijs ons fundament. Daarbovenop staan vier pijlers die het onderwijshuis stevigheid en profiel geven. DE PIJLERS 1. PBS Met Positive Behavior Support (PBS) maken de gebruikers van Plein Oost zichtbaar welk gedrag van leerlingen wordt verwacht. Vanuit gedeelde waarden (veiligheid, respect, verantwoordelijkheid en plezier) is het oorspronkelijke gedrag van de leerlingen in de klas en in de gezamenlijke ruimtes van de school in kaart gebracht. Op basis van eerder verzamelde gegevens zijn met het hele schoolteam concrete en eenduidige gedragsverwachtingen opgesteld. Het schoolteam wordt getraind om deze actief aan leerlingen over te brengen en gewenst gedrag positief te bekrachtigen. Voor (zorg)leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben wordt een heldere aanpak ontwikkeld. Wat zijn de kenmerken van PBS? 1. Schoolbrede aanpak: sociale vaardigheden en sociaal gedrag aanleren vanuit schoolbreed gedragen waarden. Vanuit deze waarden worden concrete gedragsverwachtingen opgesteld die onder meer in lessen worden aangeleerd. 2. Preventie: door op een positieve wijze gedrag aan te leren, voorkom je in veel gevallen probleemgedrag. 3. Positieve bekrachtiging: door te benoemen wat er goed gaat, werkt onze school preventief aan het creëren van een positieve cultuur. Een positief en warm schoolklimaat, een uitdagende, betekenisvolle leeromgeving en goed klassenmanagement zijn belangrijke elementen in het PBS-model. 4. Datagestuurd: op basis van data uit metingen bepaalt onze school wat er nog nodig is om positieve effecten te versterken. Wat ziet u ervan in de school? In de school ziet u op verscheidene plekken wat er van de kinderen op die plek verwacht wordt. Het zal u waarschijnlijk opvallen dat kinderen met gekleurde rubberen armbandjes rondlopen. Dit zijn kinderen die een beloning voor goed gedrag hebben gekregen. U merkt dat de kinderen door alle medewerkers op dezelfde manier worden aangesproken op ongewenst gedrag 2. Betrokkenheid Als je weet waarvoor je leert, dan leer je sneller. Onze kinderen worden betrokken bij hun eigen ontwikkeling. Vanaf groep 6 maar soms ook eerder - laten we ze zien wat ze gepresteerd hebben en praten we over de doelen die we samen met hen opstellen. We doen dat in vorm van zogenoemde kindgesprekken. Na de middentoetsen volgt een tweede gesprek. 7

8 De betrokkenheid van ouders vinden we ook heel belangrijk. Aan het begin van het schooljaar nodigen we hen uit om over hun verwachtingen te praten. 3. Samenwerkend leren Samenwerkend leren heeft veel voordelen. Het stimuleert de betrokkenheid en een actieve deelname van de leerlingen. Er is veel variatie in werkvormen. De leerlingen leren veel van en met elkaar. Het bevordert ook de sociale vaardigheden en draagt daardoor bij aan een goede sfeer in de groep. De ontwikkeling van sociale vaardigheden verloopt heel natuurlijk. Samenwerkend leren is ook een effectieve vorm van klassenmanagement, want de leerkracht maakt gebruik van het vermogen van leerlingen om elkaar te helpen. Uit onderzoek is gebleken dat het vaak ook een positieve invloed heeft op het zelfvertrouwen van de leerlingen. 4. Talentontwikkeling Vakken als rekenen, taal, lezen en wereldoriëntatie vinden we heel belangrijk en daar besteden we dan ook veel tijd en aandacht aan. Maar er is meer onder de zon. Mensen bezitten ook andere talenten en wij vinden het belangrijk dat kinderen die bij zichzelf ontdekken en ontwikkelen. De kinderen krijgen 3 tot 4 keer per jaar een blok van vier lessen aangeboden rond de domeinen techniek en handvaardigheid, sport, muziek en drama en koken. Deze lessen worden gegeven door de docenten of door specialisten. Kinderen mogen binnen deze domeinen per blok een keuze maken uit allerlei activiteiten, waarbij we de eerste keuze van een kind zo veel mogelijk honoreren. Soms is een tweede of derde keus onvermijdelijk wanneer er organisatorische problemen spelen. In het tweede jaar overwegen we een aantal masterclasses te organiseren HET PEDAGOGISCH KLIMAAT Met het eerder genoemde PBS werken we aan een fijne sfeer in de klas en in de school. Om goed te kunnen leren is het van belang dat kinderen zich thuis voelen op school. Wij vinden een goede sfeer in de groepen en in de school erg belangrijk. De leerkrachten doen er alles aan om uw kind goed te begeleiden. Ook ouders spelen bij deze begeleiding een belangrijke rol. Een goede samenwerking tussen thuis en school bevordert het welbevinden van een kind. Wij stellen het op prijs als u ons van belangrijke gebeurtenissen thuis op de hoogte houdt. Als uw kind niet graag naar school gaat willen we graag met u praten om erachter te komen wat de reden daarvan is. Misschien kunnen wij op school maatregelen treffen 8 ter verbetering. Om een goed pedagogisch klimaat te kunnen realiseren streven wij naar het volgende: Kinderen, leerkrachten en ouders hebben respect voor elkaar. We helpen de leerlingen zelfvertrouwen te krijgen. We laten de leerlingen presteren naar eigen mogelijkheden. We leren kinderen zelfstandig en kritisch te denken. We leren kinderen omgaan met regels. We spreken leerlingen aan op hun verantwoordelijkheid. Activiteiten ter bevordering van het pedagogisch klimaat: Er worden kringgesprekken gehouden waarin met kinderen gepraat wordt over normen en waarden. De leerlingen krijgen zogenoemde Leefstijllessen. We stimuleren en oefenen gewenst gedrag en corrigeren ongewenst gedrag. We zijn alert op discriminatie en pesten. We proberen het te voorkomen en grijpen in als het toch gebeurt. De school heeft een pestprotocol. PBS werkt effectief om pestgedrag te verminderen We vertellen de kinderen dat er regels zijn op school en leren hun die te hanteren. We vinden het belangrijk dat de leerlingen de regels begrijpen. Bij kinderen met gedragsproblemen observeert de intern begeleider en wordt er met de leerkracht en de ouders een handelingsplan gemaakt, waarbij het kind zoveel mogelijk betrokken wordt. Er is een protocol voor grensoverschrijdend gedrag. Er is een intern klachtenregistratieformulier. Er is een leerlingvolgsysteem voor de sociaalemotionele ontwikkeling. (SCOL) Jaarlijks is er in de school een aantal bijzondere activiteiten die ook bedoeld zijn om de goede sfeer te bevorderen. Een opsomming: sinterklaasfeest, kerstviering, lenteontbijt, project, schoolreisje, schoolkamp, sportdag, verjaardag leerkracht, optredens en musicals. Daarnaast zijn er incidentele activiteiten zoals een excursie, film- of theaterbezoek MULTICULTUREEL ONDERWIJS Onze schoolbevolking heeft leerlingen uit verschillende culturen. Dit is uiteraard mede bepalend voor ons onderwijs. De multiculturele samenleving waarin wij ons bevinden, moet ook een duidelijke plaats hebben binnen ons onderwijs. De leerkrachten geven aandacht aan multiculturele aspecten van onze samenleving. Zij proberen die uit diverse invalshoeken te be-

9 spreken, daar waar de lessen daartoe mogelijkheden bieden (kringgesprekken, aardrijkskunde- en geschiedenislessen, krantenbespreking, tv-uitzendingen, spreekbeurten, maken van werkstukken). Ook wordt er met behulp van projecten aandacht aan deze materie besteed. Ons onderwijs draagt er op deze wijze toe bij dat de kinderen inzicht en kennis verwerven over andere culturen. De methode Leefstijl geeft ook activiteiten en opdrachten die het besef van goed omgaan met elkaar versterken 1.14 TAKEN BINNEN DE SCHOOL Directie De leiding is in handen van de directeur. Hij is verantwoordelijk voor de organisatie van de school. Tevens stuurt hij het beleid, zowel het onderwijsinhoudelijke beleid, het organisatorische als het personeelsbeleid. Naast de leraren is hij het aanspreekpunt voor de ouders. De directeur stuurt het samenwerkingstraject dat de Hildebrandschool is aangegaan met de reguliere basisschool ML King. Evenals alle directeuren van de openbare scholen in Haarlem, participeert hij in de organisatie van het Openbaar Primair Onderwijs Haarlem, de stichting Spaarnesant. De leerkrachten De leerkrachten dragen verantwoording voor de cognitieve, creatieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. Zij geven les, ondersteunen en begeleiden. Zij dragen zorg voor een goede planning, structuur, administratie en rapportage. Zij zijn voor de ouders het eerste aanspreekpunt. De intern begeleider Zij is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg en de didactische begeleiding van de leraren. Zij onderhoudt de contacten met hulpverlenende instanties. De logopedist Aan de school is een logopedist verbonden. Zij is specialist op het gebied van spraak, taal, auditieve vaardigheden, lezen, spellen en dyslexie. Zij ondersteunt leerkrachten met haar expertise en screent alle nieuwe leerlingen uit de onderbouwgroepen. De vakleerkracht gymnastiek Alle groepen krijgen twee keer per week bewegingsonderwijs. Tijdens de contactavonden kunt u een afspraak maken om te horen hoe het met uw zoon of dochter in de groep tijdens de gymnastiek gaat. Na de gymles douchen de kinderen verplicht. Dat betekent dat de kinderen een handdoek bij zich moeten hebben. De GZ-psycholoog De GZ-psycholoog maakt deel uit van het zorgteam van de school. Binnen onze school heeft zij een ondersteunende en adviserende rol. Zij onderzoekt leerlingen van wie de gegevens bij toelating een onvolledig beeld geven voor de begeleiding. In overleg doet zij ook aanvullend en/of herhalingsonderzoek bij leerlingen. Zij onderhoudt ook contacten met Bureau Jeugdzorg en andere instellingen voor Jeugdhulpverlening. Bij de advisering voor het vervolgonderwijs wordt mede gebruik gemaakt van haar onderzoeken. De speltherapeut Als kinderen last hebben van emotionele problematiek en daardoor vastlopen in hun ontwikkeling kunnen we een speltherapeut inschakelen. Marianne de Backker werkt voor De Waerden en kan onze kinderen op school helpen. De maatschappelijke deskundige De maatschappelijke deskundige maakt deel uit van de begeleidingscommissie van de school. Binnen onze school heeft hij een ondersteunende en adviserende rol. Op verzoek van de directie, leerkrachten of ouders brengt de maatschappelijke deskundige een bezoek aan de kinderen thuis en voert gesprekken met ouders. Hij onderhoudt ook contacten met Bureau Jeugdzorg en anderen instellingen voor Jeugdhulpverlening. De MRT er (motorische remedial teaching) Jaarlijks worden kinderen gescreend op motorische achterstanden. Onze vakleerkracht gymnastiek Ciske van Son is geschoold en getraind in het opsporen van motorische achterstanden. Na de screening stelt zij in samenwerking met de ouders een trainingsprogramma op. De administratieve medewerkster De administratieve medewerkster verzorgt de leerling administratie, de financiële administratie de inkomende en uitgaande post, ze neemt de telefoon aan en zij administreert de incidentmelding. Daarnaast begeleidt zij kinderen in de pauzeopvang. De conciërge De conciërge verricht allerlei klein onderhoudswerkwerk in en om het schoolgebouw. Hij neemt de tele- 9

10 foon aan en onderhoudt de contacten met de onderhoudsbedrijven. Daarnaast begeleidt hij kinderen in de pauzeopvang. HOOFDSTUK 2 WERKWIJZE VAN DE SCHOOL Jaarlijks komt een aantal thema s aan de orde. Deze thema s zijn elk jaar hetzelfde, maar worden elk jaar uitgebreid. PBS Samen met onze zusterschool de ML King maken we dit schooljaar een start met de pedagogische aanpak PBS (Positive Behavior Support). In deze aanpak benaderen en corrigeren we de kinderen structureel op een heel positieve wijze. (zie ook 1.12) 2.1 PLANMATIG WERKEN De leerlingen van onze school verschillen onderling sterk in aanleg, leermotivatie en werktempo. Dat betekent dat de pedagogische en didactische aanpak zoveel mogelijk gericht moet zijn op de individuele instructie- en ondersteuningsbehoefte. Het bespreken van Cito-toetsen, didactische ontwikkelingen, (individuele) handelingsplannen, het onderling (bouw) overleggen en consulteren van collega s en andere deskundigen in de leerlingenbespreking, het bespreken van uitkomsten van onderzoek en observatie zijn belangrijke jaarlijks terugkerende elementen. Structuur Structuur biedt kinderen veiligheid. Als kinderen zich veilig voelen in de groep kunnen zij zich richten op het leren. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zelf leren een oplossing te zoeken voor hun problemen. Structuur bieden wij o.a. door in elke groep het dagprogramma zichtbaar te maken. In de jongste groep gebeurt dit met pictogrammen in de andere groepen met woorden. Taken voor de verschillende vakgebieden en taken in het kader van zelfstandigheids- bevordering zijn voor elk kind zichtbaar. Elke leerling wordt gestimuleerd eerst zelf een oplossing te zoeken en door te gaan met de stof die wel begrepen wordt totdat de leerkracht hulp komt bieden. Leefstijl Leefstijl is een programma voor sociaal emotionele vorming. Het wordt in alle groepen uitgevoerd en het bevordert het sociale gedrag van kinderen (Hoe ga je op een correcte waarderende en respectvolle wijze met jezelf en de ander om) TOETSING Tweemaal per schooljaar, in januari en in juni, wordt bij alle kinderen een Cito-toets afgenomen over de volgende vakgebieden: begrijpend lezen, technisch lezen, rekenen, woordenschat en spelling. Voor kinderen die aan hun plafond zitten zijn er andere toetsen beschikbaar. Ook worden observatiegegevens met betrekking tot motivatie en werkhouding, taakgerichtheid en gedrag t.o.v. medeleerlingen en volwassenen door de leerkracht bijgehouden. Voor het systematisch volgen van de kinderen op sociaal-emotioneel gebied gebruiken we Scol (Sociale Competentie Observatie Lijst). 2.3 ONTWIKKELINGSPROGNOSE LEERLINGEN Op basis van didactische gegevens en het IQ wordt een leerlijn per leerling uitgezet. Dit ontwikkelingsperspectief vormt de basis voor het handelen van de leerkracht. Twee keer per jaar wordt gekeken of de leerling nog op de verwachte lijn zit of dat deze achterblijft of voorloopt. In beide gevallen wordt geanalyseerd wat er aan de hand is en worden de verwachtingen en het leerstofaanbod bijgesteld. Als blijkt dat een leerling zich niet volgens de verwachting ontwikkelt, gaan we onderzoeken hoe dit komt. Afhankelijk van de bevindingen wordt een individueel handelingsplan gemaakt. Aan de hand van de gegevens uit de Cito-toetsen schrijft de groepsleerkracht een groepshandelingsplan dat mede wordt bewaakt door de intern begeleider. Hierin staat welke leerstof aansluit en hoe het aanbieden daarvan wordt georganiseerd in de komende periode. In geval van ernstige (leer) proble-

11 men wordt een individueel handelingsplan opgesteld. Een individueel handelingsplan kan ook worden opgesteld bij meer hardnekkige gedragsproblemen of werkhoudingproblemen. 2.4 LEERLINGENBESPREKINGEN In de eerste weken van het schooljaar is er stafoverleg, waarin per groep alle leerlingen de revue passeren. Op de agenda staan de onderwijskundige ontwikkelingen, de sociaal-emotionele ontwikkeling en andere zaken die van belang zijn. De groepsleerkracht, directeur, IB er en psycholoog/orthopedagoog vormen de kern van dit overleg. Andere deskundigen, als de logopedist en de maatschappelijk deskundige, kunnen aanschuiven. Twee keer per jaar worden de leervorderingen van elk kind uitgebreid besproken in het didactisch overleg. Daarbij zijn aanwezig de groepsleerkracht, de didactisch coördinator en de IB er. Het ontwikkelingsperspectief wordt dan bijgesteld. Ontwikkelt het kind zich zoals we verwachten dat het zich zou moeten ontwikkelen? Daarnaast is er de leerlingbespreking. In dit overleg wordt de sociaal-emotionele kant van het kind besproken. Het gesprek wordt gevoerd door de leerkracht, de psycholoog/orthopedagoog en de IB er. Net als na het didactisch overleg worden de resultaten met de ouders besproken als daartoe aanleiding voor is. 2.5 LEZEN, SPELLING EN DYSLEXIE Naast het lees- en spellingonderwijs in de groepen is er op de Hildebrandschool voor kinderen die dat nodig hebben extra lees- en spellingbegeleiding. Dit gebeurt buiten de groep. Een aantal keren per week is er in onze vernieuwde bibliotheek de zogenaamde leesclub. Leesmotivatie, leesplezier en het uitbreiden van de woordenschat staan hier centraal. We hebben daisyspelers, een readingpen, een aantal computerprogramma s, taalspellen en een grote collectie aantrekkelijke boeken. Dyslectische kinderen en leerlingen met ernstige spellingsproblemen worden extra begeleid door de logopedist en een gespecialiseerde leerkracht. Er wordt hoofdzakelijk gewerkt met de methode klanken en kleuren. 2.6 RAPPORTEN, OVERGANG EN TERUGPLAATSING Rapporten Het rapport wordt uitgereikt tijdens het rapportgesprek dat plaatsvindt in januari/februari en juni/juli. 11 Gespreksavonden/-middagen zijn er in november, februari en in juni. Het is van groot belang dat u gebruik maakt van deze gelegenheid om de ontwikkelingsvorderingen van uw kind met de leerkracht door te spreken en ervaringen uit te wisselen. Meestal stromen de kinderen door naar een volgende groep, maar het is niet ongebruikelijk dat uw kind langer in dezelfde groep blijft. Als dat gebeurt is er nooit sprake van zittenblijven, soms hebben kinderen meer tijd nodig om de doelen voor uitstroming te halen. De kinderen gaan altijd verder met hun eigen schoolwerk voor lezen, rekenen, taal en schrijven. Hoewel het schoolwerk regelmatig gevarieerd moet worden herhaald, hoeft het nooit opnieuw te worden gedaan. Dat kan omdat deze vakken op hun eigen niveau, soms groepsgewijs, soms individueel gegeven worden. Schoolverlating Vanuit Maatgroep 3 gaan onze leerlingen naar een passende school voor voortgezet onderwijs. We streven ernaar om de leerlingen voor hun dertiende verjaardag uit te laten stromen naar het voortgezet onderwijs. Terugplaatsing Het streven van de school is een kind terug te plaatsen op een reguliere school als het zich zodanig ontwikkelt, dat het niet meer aangewezen is op de hulpverlening en begeleiding van onze school. Dat gaat niet van de ene dag op de andere. In overleg met de basisschool en de ouders wordt vastgesteld of dat ook inderdaad wenselijk is. Pas als de basisschool, de ouder(s) en de Hildebrandschool het daarover eens zijn, kan een kind teruggeplaatst worden en vervolgens zal onze school de basisschool ondersteuning bieden. Doorverwijzing De ontwikkeling van een kind kan zodanig verlopen dat verder verblijf binnen onze school voor speciaal basisonderwijs niet haalbaar meer is. De mogelijkheden op onze school zijn dan niet (meer) toereikend. Als de problemen te groot worden kan er op drie manieren een oplossing worden gevonden: Ouders zoeken een op het (gedrag) probleem gerichte behandeling via Bureau Jeugdzorg of een ander daartoe ingerichte instelling. Ouders geven de voorkeur aan doorverwijzing aan een meer op de problematiek van hun kind toe gesneden vorm van speciaal onderwijs en geven hun kind daarvoor op. Time-out, schorsing en verwijdering

12 Het schorsen en verwijderen van een leerling is een uiterste maatregel die bijna nooit toegepast hoeft te worden. Toch willen wij hier duidelijk over zijn. Het gedrag van een leerling kan wel eens zulke vormen aannemen dat het beter is dat het kind even uit de school is. De school treft in een dergelijk geval een ordemaatregel of time-out. Dit besluit kan door de schoolleiding genomen worden. Een time-out kan na contact met de ouders/verzorgers - onmiddellijk ingaan. Een besluit tot schorsing, ook een ordemaatregel, kan door de schoolleiding genomen worden, na overleg met het schoolbestuur en na melding bij de inspectie en de leerplichtambtenaar. Door een schorsing wordt de toegang tot de school tijdelijk ontzegd. Terugkeer is mogelijk nadat er een gesprek heeft plaatsgevonden tussen ouders en directeur en er goed afspraken zijn gemaakt. Een besluit om tot schorsing of verwijdering over te gaan gebeurt als er sprake is van zeer ontoelaatbaar gedrag van de leerling en/of ouders en als sprake is van gedrag waarbij de veiligheid van andere leerlingen en personeel in gevaar komt. De beslissing over de verwijdering van een leerling wordt genomen door het schoolbestuur. Voordat zo n besluit wordt genomen worden eerst de betrokken leraar of leraren en de ouders gehoord. Als het besluit tot verwijdering is genomen mag het schoolbestuur de leerling niet onmiddellijk van school sturen. Het bestuur moet namelijk gedurende acht weken vanaf het moment dat tot verwijdering is besloten, proberen om een andere school te vinden voor de leerling. Op het moment dat een nieuwe school is gevonden, kan de leerling direct worden verwijderd. De termijn van acht weken hoeft dan niet meer worden afgemaakt. Als het vinden van een andere school niet is gelukt mag na acht weken tot definitieve verwijdering worden overgegaan. Als het schoolbestuur een leerling wil schorsen of verwijderen vindt hierover overleg plaats met de ouders. Tegen het besluit tot schorsing en verwijdering kunnen de ouders schriftelijk bezwaar aantekenen. Als het schoolbestuur dan nog vasthoudt aan het besluit om de leerling te verwijderen, dan kunnen de ouders in beroep gaan bij de rechter. HOOFDSTUK 3 TERUGBLIKKEN EN VOORUITKIJKEN 3.1 TERUGBLIKKEN Bij deze terugblik kijken we hoe de uitstroom was en hoe ouders en leerlingen de school ervaren hebben en hoe de inspectie de school beoordeelt. Daarnaast houden we de plannen die we opgesteld hadden tegen het licht en kijken wat we ervan gerealiseerd hebben. Wat is er afgelopen jaar gebeurd, hoe verliep de leerlingenstroom, waar zijn onze kinderen heen gegaan, hoe kijken ouders en leerlingen tegen de school aan? Zo maar wat vragen waar we in dit hoofdstuk een antwoord op geven. Daarnaast hebben we het vorige schooljaar plannen gemaakt om ons onderwijs nog beter te maken. Het is goed om die plannen eens tegen het licht te houden en te kijken welke daarvan gerealiseerd zijn en welke niet. En tot slot geven we in dit hoofdstuk aan welke plannen we voor het schooljaar opgesteld hebben. We doen dat per school. 3.2 SCHOOLVERLATERS NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS Voor de Hildebrandschool stroomden 14 kinderen uit, daarvan 13 uit groep blauw en 1 uit groep groen. Hieronder kunt u zien naar welke schooltypen zij vertrokken. 12

13 3.3.2 OUDER-ENQUETE Dit jaar hebben we niet de beproefde kwaliteitsmeter afgenomen. De reden ligt in het afstudeeronderzoek over ouderbetrokkenheid van onze LIO-stagiaire Romy Teeuwen die daarvoor de ouders met een vragenlijst benaderd heeft. 20 van de 50 aangeschreven ouders hebben de vragenlijst ingevuld (=40%). De resultaten van haar onderzoek worden hieronder op hoofdlijnen gepubliceerd. 3.3 MENING LEERLINGEN EN OUDERS LEERLING-ENQUETE Alle 13 leerlingen van de eindgroep hebben meegedaan aan de enquête Er werd gescoord op een 4-puntsschaal, waarbij 1 staat voor oneens en 4 voor eens. Wanneer de score onder de 3,0 zakt is dat voor de school een signaal voor verdere analyse. De vragen werden verdeeld over 13 rubrieken, waarover telkens meerdere vragen werden gesteld. De resultaten: Schoolklimaat 3,2 (-/-) Onderwijsleerproces 3,5 (-/-) Leerstof en toetsen 3,4 (+0,2) De lessen 3,4 (-/-) Begeleiding 3,5 (-0,1) Leer- en hulpmiddelen 3,4 (-0,1) ICT 3,5 (-0,2) Sfeer 3,1 (-0,4) Sociale omgang 3,3 (-0,2) Veiligheid 3,5 (-/-) Inspraak 3,4 (-0,4) Interactie leerling directeur 3,2 (-0,3) Interactie leerling meester/juf 3,6 (-0,1) Schoolgebouw 3,2 (-0,2) Informatievoorziening 4.0 (-/-) De leerlingen geven de school het rapportcijfer 7,7 (- 0,9). Op vijf onderdelen na krijgt de school (groep) een lagere score van de kinderen dan vorig jaar. Op geen van de hoofdrubrieken zakt de score echter onder de kritiek grens van 3.0. Gelet op het gegeven dat de kinderen het dit jaar helaas onderling minder goed met elkaar konden vinden, vinden wij deze score niet tegenvallend. 13

14 In de plannen voor het nieuwe jaar besteden we aandacht aan de uitkomst van dit onderzoeken. 3.4 TERUGBLIK OP PLANNEN SCHOOLJAAR Wat is er terecht gekomen van onze plannen voor het vorige schooljaar? Onderstaand de plannen en een toelichting. Uitwerken visie op samenwerking Samen met de collega s van de ML Kingschool wordt de visie op de volgende onderwerpen uitgewerkt: Meer verantwoordelijkheid leerlingen; Samenwerkend leren; Talentontwikkeling Doel is dat bij de start van het schooljaar deze elementen ingevoerd worden. Gerealiseerd Synchronisatie schooltijden met ML Kingschool. In het nieuwe schoolgebouw is het organisatorisch wenselijk, zo niet noodzakelijk, dat de schooltijden en vakanties van beide scholen gelijk lopen. Een voorstel om dit te regelen wordt ter instemming voorgelegd aan de MZR. Gerealiseerd Pedagogische huisstijl De scholen hebben gekozen voor PBS (Positive Behavior Support). De teams volgen vanaf augustus een twee- of driejarig scholingstraject. Gerealiseerd Organisatorische aansluiting Hildebrand en ML King zijn afzonderlijke scholen en hebben een verschillend onderwijsaanbod. In het nieuwe gebouw willen we leerlingen laten profiteren van de mogelijkheden die de andere school biedt. Welke organisatorische aanpassing is er nodig? Gerealiseerd Hoe richt de school zijn onderwijs in, waar legt de school accenten en waar niet? Hoe is onze pedagogische aanpak? Het zijn vragen en nog tientallen andere - waar we in het onderwijsprofiel antwoord op gaan geven. Niet Gerealiseerd. Wordt aangepast op nieuwe situatie Aanschaf nieuwe rekenmethode. De rekenmethode is aan vervanging toe. Komend jaar wordt een keuze gemaakt, in het schooljaar wordt de methode ingevoerd. Gerealiseerd 3.5 PLANNEN SCHOOLJAAR Wat zijn onze plannen voor dit schooljaar, wat willen we bereiken? Het zal niet verbazen dat een belangrijk deel van onze plannen gaat over de nieuwe schoolorganisatie. Een nieuwe gebouw, het samengaan van culturen, nieuwe partners: het vraagt om een stevig fundament, nieuwe overleg structuren én het vermogen tussentijds bij te stellen wanneer beleid toch niet het gewenste resultaat oplevert. Evaluatiemomenten worden in de agenda s van het team en de MZR en vastgelegd. Invoeren PBS, onze pedagogische aanpak. Kinderen weten welke waarden op school belangrijk zijn; zij krijgen gedragslessen en goed gedrag wordt door de medewerkers daarop beloond. Uitvoeren van activiteiten rond de pijlers Talentontwikkeling, samenwerkend leren en vergroten van betrokkenheid zijn in het vorige schooljaar voorbereid en worden nu zichtbaar in de school. Kinderziekten uit het gebouw wegwerken Het gebouw zit vol met technologie. Werkt deze naar behoren, hoe gaan we ermee om en hoe gaan we onvolkomenheden herstellen? Organiseren verhuizing De oplevering van het nieuwe gebouw is rond de meivakantie gepland. Waarschijnlijk wordt de periode tot de zomervakantie gebruikt om het gebouw in te richten en te verhuizen. Na deze vakantie kan het gebouw in gebruik worden genomen. Gerealiseerd Maken van een onderwijsprofiel. 14

15 Invoeren rekenmethode Alles Telt in maatgroep 1 en 2. In de reguliere groepen wordt al gebruik gemaakt van deze rekenmethode. Maatgroep 3 (schoolverlaters) blijft nog de oude methode hanteren. Invoeren aanvankelijk leesmethode Veilig leren lezen in groep 3. Deze methode bouwt voort op eerdere succesvolle versies en maakt meer gebruikt van digitale mogelijkheden. 3.6 INSPECTIERAPPORT Op 30 mei 2013 heeft de inspectie de school bezocht. De inspectie heeft geoordeeld dat het onderwijs in orde is en heeft haar een zogenoemd basisarrangement gegeven. 15

16 HOOFDSTUK 4 DE OUDERS 4.1 OUDERRAAD Aan elke school is een ouderraad verbonden. Deze ouderraad ondersteunt de activiteiten van de school in algemene en praktische zin bijvoorbeeld bij ouderavonden, Sinterklaas- en kerstfeest, tuinactiviteiten, bibliotheek, enz. De leden van deze raad of commissie worden gekozen uit de ouders die zich aangemeld hebben, op de jaarlijkse algemene ouderavond. Uiteraard is het verlenen van hulp binnen de school niet voorbehouden aan ouders die zitting hebben in de ouderraad. Wij kunnen altijd helpende handen gebruiken. Elk jaar zoeken wij ouders die willen helpen in de bibliotheek en in de tuin, bij het vervoeren van leerlingen op excursies, enzovoorts. 4.2 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (MZR) Het schoolbestuur bestuurt de school. Een vertegenwoordiging van drie ouders en drie medewerkers van de school maken deel uit van de medezeggenschapsraad (MZR). Deze raad praat mee over het schoolbeleid en heeft instemmings- of adviesrecht. De raad is voor elke school wettelijk voorgeschreven en is min of meer te vergelijken met een ondernemingsraad in het bedrijfsleven. Advies- en instemmingsrecht zijn bij de wet geregeld en in een MZR-reglement vastgelegd. Op deze wijze kunnen ouders en leerkrachten invloed uitoefenen op de wijze waarop de school wordt bestuurd. De leden van de MZR worden gekozen voor een periode van maximaal drie jaar. 4.3 GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Een afgevaardigde van de MZR van onze school overlegt regelmatig met MZR leden van de andere openbare basisscholen (zowel speciaal- als regulier) over de bestuurlijke gang van zaken in het Openbaar Primair Onderwijs. Van elke school zit een MZR-lid in deze GMZR. De GMZR heeft regelmatig overleg met het Schoolbestuur. De GMZR kan gevraagd en ongevraagd het Schoolbestuur van advies dienen. De GMZR heeft in bepaalde gevallen het recht van instemming bij bestuursbeslissingen. 4.4 OUDERBIJDRAGE Van de ouders wordt jaarlijks een bijdrage verwacht voor het ouderfonds. Deze bijdrage is weliswaar vrijwillig, maar we hopen echt dat u deze wilt voldoen. We hopen dat u het bedrag voor 1 oktober wilt overmaken. Van dit bedrag worden namelijk excursies en vieringen (sint, kerst, eindfeest, etc.) bekostigd, kosten die niet door de rijksoverheid worden vergoed. De ouderbijdrage komt de kinderen dus rechtstreeks ten goede. Wanneer u besluit geen ouderbijdrage te betalen dan krijgen enkele feesten een kaler karakter of we misschien moeten we ze zelfs helemaal wel schrappen. Ook kan het zijn dat we per feest om een bijdrage vragen. De hoogte en besteding ervan wordt door de oudergeleding van de MZR bepaald. In de jaarvergadering legt de MZR verantwoording af. We vragen een vrijwillige bijdrage van 50 euro allin, de kosten voor het schoolreisje zijn hierin dus ingebegrepen. Voor een mogelijk schoolkamp van Maatgroep 3 komt er nog een bedrag bovenop. De kosten van dit kamp zijn 100 euro (incl. ouderbijdrage). Wij vragen u het bedrag via internet over te maken, in dit geval op rekeningnummer NL29ABNA , t.n.v. ouderraad Hildebrandschool, maar contant betalen kan ook. Mocht u betalingsproblemen hebben neemt u dan alstublieft contact op met de schoolleiding. We wijzen u erop dat er voor ouders met een minimuminkomen een subsidiepotje van de gemeente voor onvermijdbare schoolkosten is. Zie hiervoor: loket.haarlem.nl 16

17 HOOFDSTUK 5 VEILIGHEID 5.1 ONTRUIMINGSPLAN Voor alle gebouwen is het verplicht een ontruimingsplan op te stellen. Ook op onze school bestaat een ontruimingsplan. Met behulp van dit ontruimingsplan is het mogelijk dat alle aanwezigen, het gebouw bij brand of calamiteiten op een ordelijke manier kunnen verlaten. Tweemaal per jaar wordt een ontruimingsoefening gehouden. De oefening wordt geleid door de bedrijfshulpverleners. Alle aanwezigen gaan, op aanwijzingen van de leerkrachten naar het verzamelpunt; het schoolplein, in verband met controles en tellingen. Het ontruimingsplan hangt op diverse plaatsen in de school. Alle medewerkers zijn in het bezit van het ontruimingsplan. Het ontruimingsplan zit ook Daarnaast beheren we in het leerlingendossier correspondentie gevoerd met andere scholen en/of instellingen, die in het belang is voor de begeleiding van de leerling. Al deze zaken zijn slechts toegankelijk voor de verantwoordelijke leerkrachten en medewerkers van de school, met medeweten van de directie. Op verzoek kunnen ouders een afspraak maken met de directeur om het dossier van hun kind in te zien. Gegevens van leerlingen worden slechts aan andere instanties doorgegeven, als de ouders of gemachtigden daar schriftelijk toestemming voor hebben gegeven. 5.3 KLACHTENREGELING Hebt u het gevoel dat iets niet helemaal goed loopt, zit u iets dwars of heeft u een klacht, dan kunt u dit altijd aan de school melden. Als het betrekking heeft op een voorval in de klas richt u zich in de eerste plaats tot de groepsleerkracht. In de meeste gevallen leidt dit gesprek tot de gewenste oplossing. Zo niet dan kunt u zich tot de schoolleiding richten. Contactpersoon Als u een klacht hebt die betrekking heeft op de dagelijkse gang van zaken in de klas, dan kunt u terecht bij De groepsleerkracht De directie in de map Info Ouders die op de balie bij de administratie ligt. 5.2 PERSOONSGEGEVENS Van elke leerling wordt in de loop van de jaren een dossier opgebouwd. Het begint allereerst met de gegevens die de ouders of verzorgers hebben verstrekt bij de aanmelding. Ook gegevens van de school waar het kind vandaan komt en de verslagen van onderzoeken worden bewaard in het dossier. Verder komen daarbij: het onderwijskundig rapport (aanmelding) en de beschikking van de PCL (Permanente Commissie Leerlingenzorg), verslagen van diverse leerlingenbesprekingen, het verslag van het eindadvies. De school heeft een aparte contactpersoon voor klachten met betrekking tot: seksuele intimidatie agressie/geweld pesten discriminatie/racisme De taak van de contactpersoon is het verzorgen van de eerste opvang bij de hierboven genoemde klachten. De contactpersoon zal samen met u en/of uw kind naar een passende oplossing zoeken. Bij ons op school kunt u terecht bij: mw Nancy Zwemmer,orthopedagoog/GZ-psycholoog. Zij werkt op maandag en donderdag en is te bereiken op het telefoonnummer van de school: Vertrouwenspersoon Er is voor alle scholen binnen Stichting Spaarnesant een extern vertrouwenspersoon aangewezen ten 17

18 behoeve van ouders en leerlingen. Deze is werkzaam bij de GGD Kennemerland. GGD Kennemerland Spaarnepoort TM Hoofddorp Wanneer er binnen de school geen passende oplossing gevonden kan worden, dan kunt u een brief sturen naar Stichting Spaarnesant. Hierin kunt u het probleem en uw wensen aangeven, en wat u reeds heeft ondernomen om tot een oplossing te komen. De bovenschools directeur neemt dan contact met u op. Stichting Spaarnesant Postbus RVZ Haarlem Mocht ook de tussenkomst van de bovenschools directeur niet tot een bevredigende oplossing leiden dan resteert de formele weg naar de Landelijke Klachtencommissie. Spaarnesant is hierbij aangesloten. Op iedere school is de klachtenregeling ter inzage. Meer informatie over de klachtencommissie, de procedure en het klachtenreglement kunt u vinden op de website van de school en onder Het staat ouders overigens vrij rechtstreeks contact op te nemen met de Landelijke Klachtencommissie: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs Postbus 85191, 3508 AD Utrecht Telefoon Meldpunt inspectie De inspectie van het onderwijs heeft een meldpunt over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld. Het telefoonnummer van de vertrouwensinspecteur is Schoolbesturen zijn verplicht direct contact op te nemen met de vertrouwensinspecteur als het vermoeden bestaat dat een personeelslid zich schuldig heeft gemaakt aan een zedenmisdrijf met een minderjarige leerling. Als uit het overleg met de vertrouwensinspecteur blijkt dat er een redelijk vermoeden bestaat van een strafbaar feit, is het schoolbestuur verplicht daarvan aangifte te doen bij politie/justitie. Indien een personeelslid op de hoogte is van een zo n misdrijf dan is hij of zij verplicht het schoolbestuur daarover direct informeren. 5.4 INCIDENTENREGISTRATIE Ieder ongeluk(je) en iedere vorm van verbaal of fysiek geweld van leerlingen of ouders wordt geregistreerd. Deze registratie is een onderdeel van het veiligheidsbeleid op school. De risico-inventarisatie en het plan van aanpak (ARBO Beleid) vormen samen met de incidentenregistratie de basis van een plan van aanpak. HOOFDSTUK 6 OVERIGE INFORMATIE OP ALFABET AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING Tijdens schooluren of buitenschoolse activiteiten kan schade ontstaan, bijvoorbeeld letselschade of schade aan spullen. Het schoolbestuur heeft een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten die deze schade vergoedt indien de school hiervoor aansprakelijk is. Dat is meestal het geval wanneer de schade is veroorzaakt door een verwijtbare fout van iemand die op school werkt of meehelpt. Dus ook ouders die op verzoek van de school helpen bij schoolactiviteiten zijn meeverzekerd tegen schadeclaims. De school is niet (zonder meer) aansprakelijk voor alle schade die tijdens de schooluren en buitenschoolse activiteiten ontstaat. Een kapotte bril doordat uw kind er tijdens de gymnastiekles een 18 bal tegenaan krijgt is niet verzekerd en wordt niet vergoed. Verder is de school in beginsel niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door leerlingen (jonger dan 14 jaar). Deze aansprakelijkheid ligt bij de ouders. Wij adviseren u om een particuliere aansprakelijkheidsverzekering (WAP) af te sluiten. In het geval dat kinderen per auto vervoerd worden, bijvoorbeeld bij een excursie, gelden bijzondere regels. De schade die door de auto is toegebracht aan een ander wordt niet gedekt door de schoolverzekering, maar door de auto-waverzekering. Iedere autobezitter is verplicht een dergelijke verzekering af te sluiten. Daarnaast geeft een inzittendenverzekering recht op vergoeding bij lichamelijk letsel inclusief smartengeld aan de passagiers, ongeacht of er iemand aansprakelijk kan worden gesteld voor de schade.

19 ALLERGIE EN ANDERE MEDISCHE INFORMATIE Het kan van belang zijn dat de school op de hoogte is van bepaalde medische informatie. U bepaalt zelf welke medische informatie u aan de school verstrekt. Ouders krijgen aan het begin van het schooljaar een medicatieformulier mee dat ingevuld dient te worden als medicijnen op school ingenomen worden. BIBLIOTHEEK De school beschikt over een prachtige bibliotheek die voorzien is van moderne boeken en media. De boeken worden via een professioneel registratieen zoeksysteem beheerd. BHV In Plein Oost zijn zes bedrijfshulpverleners (BHV ers) aanwezig. Zij worden jaarlijks bijgeschoold op brandpreventie, ontruimingen en EHBO. Twee keer per jaar worden er op school ontruimingsoefeningen gedaan. Brengen en halen van de kinderen Tien minuten voor schooltijd - dus om uur - mogen de kinderen s ochtends naar binnen. Om uur, moeten de kinderen binnen zijn. Dan beginnen de lessen. Buitengewoon verlof De wetgeving rond het toekennen van buitengewoon verlof tijdens het schooljaar is de laatste jaren aanzienlijk aangescherpt. Wilt u een aanvraag bij de directeur indienen, houdt u dan s.v.p. rekening met het feit dat we uitsluitend onder de volgende condities toestemming kunnen verlenen: A. Vakantieverlof Met vakantie gaan tijdens schooltijd is in principe onmogelijk. Een uitzondering kan gemaakt worden wanneer een kind gedurende geen enkele schoolvakantie twee weken gezinsvakantie kan genieten vanwege de specifieke aard van het beroep van een van de ouders. Uit jurisprudentie blijkt dat er dan vanuit gegaan wordt dat de ouder het merendeel van het inkomen in de zomervakantie moet verdienen, zoals bij strandtenthouders of in de landbouw het geval kan zijn. Er mag géén verlof gegeven worden op grond van organisatorische problemen bij de werkgever, zoals bij luchtvaartmaatschappijen, behalve wanner er sprake is van onoverkomelijke bedrijfseconomische bezwaren. 19 Een verzoek om vakantieverlof dient minimaal acht weken van tevoren aan de directeur van de school te worden voorgelegd. Dit verlof mag slechts eenmaal per schooljaar worden verleend, mag niet langer duren dan 10 schooldagen en mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar. B. Gewichtige omstandigheden tot maximaal 10 dagen per schooljaar Bij gewichtige omstandigheden gaat het volgens de wet om buiten de wil van ouders en kind gelegen situaties. Een verzoek hiertoe dient vooraf of binnen twee dagen na ontstaan van de verhindering aan de directeur van de school te worden voorgelegd. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden: huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad binnen de woonplaats: maximaal één dag; huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad buiten de woonplaats: maximaal twee dagen. Indien in het buitenland is het criterium: een zo kort mogelijke reistijd: binnen Europa maximaal 5, buiten Europa maximaal 10 dagen. overlijden van bloed- of aanverwanten: maximaal één dag; bij ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad: periode in overleg met de directeur (tot 10 schooldagen) bij medische of sociale indicatie (hierbij dient een verklaring van arts van de GGD of een sociale instantie te worden overlegd). (Bij bovenstaande bolletjes kan de directeur meer vrije dagen toekennen wanneer bezoek aan het buitenland noodzakelijk is.) bij 12,5-, 25-, 40-, of 60-jarig ambts- of huwelijksjubileum van ouders of grootouders: maximaal één dag; verhuizing: maximaal één dag; voor het voldoen aan een wettelijke verplichting indien dit niet buiten lestijd kan. voor andere naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen. C. Verlof voor religieuze feestdagen Per religieuze feest kan in principe één vrije dag worden verstrekt. Een aanvraag om een religieus feest in het thuisland te vieren, kan niet gehonoreerd worden; vrije dagen worden alleen verstrekt voor de religieuze feestdag zelf, de rest zou extra vakantie zijn. De afwezigheid dient ten minste twee dagen van tevoren door ouders schriftelijk aan de directeur gemeld te worden.

20 D. Gewichtige omstandigheden van meer dan 10 schooldagen per jaar Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden voor meer dan 10 schooldagen per schooljaar dient minimaal 1 maand van tevoren via de directeur van de school bij de leerplichtambtenaar van de woongemeente te worden neergelegd. Geen reden voor verlof: familiebezoek in het buitenland; een ernstige belemmering (organisatorische problemen) voortvloeiend uit het beroep. (Pas wanneer de ouder het merendeel van zijn inkomen slechts in de periode van de zomervakantie kan verdienen, waardoor het voor het gezin feitelijk onmogelijk is in die periode een vakantie op te nemen, kan er toestemming worden verleend.) vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding; vakantie in verband met een gewonnen prijs; vakantie bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden; uitnodiging van vrienden of familie om buiten de normale schoolvakantie op vakantie te gaan; eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte; deelname aan sportieve of culturele evenementen buiten schoolverband; verlof voor een kind omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn; Op school zijn standaardformulieren te verkrijgen voor de aanvraag van het buitengewoon verlof. U kunt uw verzoek indienen bij de directeur of diens plaatsvervanger(s). Verder vragen we uw aandacht voor het gegeven dat de directeur verplicht is de leerplichtambtenaar mededeling te doen van ongeoorloofd schoolverzuim. Tegen de ouders die hun kind(eren) zonder toestemming van school houden, kan proces-verbaal worden opgemaakt. Geen toestemming, toch weg? Wanneer een ouder geen toestemming heeft voor extra verlof en de kinderen toch van school houdt, dan is de directeur van de school verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar. Deze zal de ouder(s) in dat geval oproepen en kan ertoe besluiten proces-verbaal op te maken. Indien u zich met deze beslissing niet kunt verenigen, kunt u hiertegen op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen 6 weken na dagtekening van deze beschikking, gemotiveerd een bezwaarschrift indienen bij: de directeur van de school (indien de aanvraag betrekking heeft op vakantieverlof artikel 13a of gewichtige omstandigheden artikel 14 voor minder dan 10 schooldagen per schooljaar). Bij een tweede afwijzing kunt de zaak aanhangig maken bij de Sector Bestuursrecht van de Arrondissementsrechtbank door middel van een gemotiveerd bezwaarschrift. Voor meer informatie: Bureau Leerplicht. Postbus PB Haarlem Telefoon: ETEN EN DRINKEN We zien graag dat de kinderen in de pauzes gezond voedsel en drinken nuttigen. Waar kunt u dan aan denken als u de lunchtrommeltjes gaat vullen: brood (bij voorkeur bruin), fruit, groente en drankjes zonder prik. EXCURSIES EN SCHOOLREISJES Aansluitend op de lessen nemen de kinderen elk jaar deel aan verschillende excursies. Deze excursies sluiten aan op in de groep behandelde onderwerpen. De excursies vinden vaak plaats in het kader van de kunstzinnige vorming of wereldoriëntatie. Het vervoer daarbij wordt niet geregeld door de gemeente. FEESTEN EN GODSDIENST Klassieke feesten worden bij ons als vanouds gevierd. Het accent ligt op de traditie en niet op de godsdienstige kant. Met andere woorden: Kerst is een feest van de vrede, saamhorigheid, de zonnewende, het licht en de gezelligheid. Daar horen een kerstboom (oeroud symbool), lichtjes en samen gezellig eten bij. Pasen is het feest van het voorjaar, vruchtbaarheid. Daar horen eieren, paashaas, kuikentjes, geel en groen bij. Sinterklaas is het kinderfeest van de vrijgevigheid met de bekende symbolen. Natuurlijk hangt er ook een christelijke betekenis aan de feesten. Daarover geven we uitleg, net als over belangrijke feesten van andere religies en zijn we respectvol. We besteden in die zin aandacht aan het suiker- en slachtfeest. 20

21 Nieuwe feesten die een godsdienstige achtergrond hebben vieren we echter niet. In de Leefstijllessen besteden we structureel aandacht aan de levensbeschouwelijke stromingen. FIETSEN Het is verboden te fietsen op het schoolplein. Fietsen moeten in het fietsenrek achterop het plein worden geplaatst en niet lukraak worden neergezet. De school is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan fietsen. FOTOGRAFIE Voor promotiedoeleinden maken wij op school af en toe foto s. Bij plaatsing van een foto in de schoolgids of op de website nemen wij altijd de nodige zorgvuldigheid in acht. Indien u niet wenst dat door ons gemaakte foto s van uw kind(eren) in onze publicaties en op de website worden gebruikt, kunt u dit schriftelijk bij de directie kenbaar maken. GEVONDEN VOORWERPEN Als u iets kwijt bent, kunt u bij de administratie informeren of het object gevonden is. GG & D Alle kinderen worden gedurende hun schoolperiode door de schoolarts of verpleegkundige van de jeugdgezondheidszorg (JGZ) enkele keren onderzocht. De gegevens worden besproken met de groepsleerkracht. Vertrouwelijke gegevens worden niet uitgewisseld. Indien nodig kan de schoolarts u adviseren om uw kind via de huisarts te laten doorverwijzen naar bijvoorbeeld logopedist, diëtist, fysiotherapeut en maatschappelijk werker (zie ook 6.7.1). In de bovenbouw worden de kinderen door de Jeugdgezondheidsdienst onderzocht. Het onderzoek bestaat uit de volgende onderdelen: De JGZ-assistente onderzoekt in de bovenbouw de ogen, het gehoor, de lengte en het gewicht. Als ouder/verzorger vult u een vragenlijst in over uw kind en u geeft toestemming voor onderdelen van het onderzoek. Eventueel worden kinderen met hun ouders door de JGZ-arts of JGZverpleegkundige uitgenodigd voor een uitgebreider onderzoek op een GGDlocatie. Als ouder kunt u zelf aangeven dat u een gesprek met de JGZ-arts of -verpleegkundige wilt. GODSDIENST EN LEVENSBESCHOUWING Op een openbare school wordt tevens de gelegenheid geboden om godsdienstig of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs te volgen. De ouders dienen deze wens zelf te uiten en het moet voor de school praktisch mogelijk zijn om de lessen te (laten) geven. In onze methode Leefstijl komen levensbeschouwelijke stromingen structureel aan de orde. Zie ook bij Feesten en godsdienst. HOOFDLUIS Ze lijken onuitroeibaar: hoofdluizen. Overal waar mensen en vooral: kinderen - samenleven ligt het ongemak op de loer, ook bij ons op school. Hoofdluis is overigens niets om je over te schamen, het heeft niks te maken met hygiëne maar alles met gevoeligheid ervoor en pure pech. De koppies van de kinderen worden periodiek gecontroleerd door ouders van de hoofdluisbrigade. Wanneer we actieve eitjes (neten) of het volwassen beestjes constateren worden de ouders van het betreffende kind vertrouwelijk in kennis gesteld. We rekenen er dan op dat de behandeling na schooltijd onmiddellijk gestart wordt en wordt volgehouden. Op onderstaande site vindt u heel veel informatie over hoofdluis(bestrijding): HONDEN IN DE SCHOOL Honden in de school zijn niet toegestaan. Wij willen u verzoeken uw hond groot of klein - buiten de school bij het hek te laten wachten. HUISWERK Huiswerk is soms gewoonweg nodig, vooral voor de groepen M2 en M3. Ter voorbereiding op de situatie in het voortgezet onderwijs wordt in deze groepen instructie gegeven hoe je moet studeren, plannen, enz. Een agenda is daarbij noodzakelijk. INCIDENTENREGISTRATIE Ieder ongeluk(je) en iedere vorm van verbaal of fysiek geweld van leerlingen of ouders wordt geregistreerd. Deze registratie is een onderdeel van het veiligheidsbeleid op school. De risico-inventarisatie en het plan van aanpak (ARBO Beleid) vormen samen met de incidentenregistratie de basis van een plan van aanpak. 21

22 INFO Eens in de twee weken ontvangt u op vrijdag ons informatieblad: De Weekinfo. Hierin vindt u belangrijke data, toelichtingen op activiteiten. Indien u dit wenst, kunt u de info ook digitaal ontvangen. Hebt u meer kinderen op school, dan ontvangt alleen het jongste kind een exemplaar. JEUGDSPORTFONDS, JEUGDCULTUURFONDS Wanneer ouders niet in staat zijn de financiële lasten van het sporten of hobby van hun kind te dragen dan kan het Jeugdsportfonds of het jeugdcultuurfonds bijspringen. Dit fonds kan de contributie van een sportvereniging of cultuurclub (bijvoorbeeld een muziekschool) maar ook de aanschaf van sportkleding en -schoenen of instrumenten voor zijn rekening nemen. De school kan als intermediair optreden. Zie of LAATKOMEN De leerkrachten beginnen de lessen om half negen en dan is het storend als zij bij herhaling worden onderbroken. Daarnaast missen laatkomers al een deel van de instructie. Om deze redenen dringen we erop aan laatkomen zo veel mogelijk te voorkomen. Als het tijd is gaat de schooldeur dicht. Laatkomers worden geregistreerd in de absentielijst. We zullen ouders en oudere kinderen er zeker op aanspreken als er een laatkom-patroon zichtbaar is en zo nodig afdeling Leerplicht op de hoogte brengen. Mocht u zich een keertje verslapen hebben dan is het zaak de les zo min mogelijk te verstoren. Gaat u dan vooral niet mee naar de klas om de juf of meester nog wat uitleg te geven, maar zet uw kind bij de voordeur af en geef de boodschap door aan degene die u open doet. Ná schooltijd is er doorgaans wel gelegenheid om met de leerkracht te spreken. LEERLINGENRAAD Wij vinden het belangrijk dat de kinderen inspraak op school hebben. Door mee te denken over het 'reilen en zeilen' op hun school, voelen ze zich meer betrokken. De leerlingenraad is een platform van leerlingen voor leerlingen. Leerlingen kunnen er hun licht opsteken, suggesties doen en ze met anderen bespreken, activiteiten organiseren en met projecten meedenken. De school kan haar oor te luisteren leggen bij de raad en met hen de thema's bepraten die voor de leerlingen van belang zijn. In de leerlingenraad zitten vertegenwoordigers uit de hoogste groepen. Deze vertegenwoordigers worden per groep door de leerlingen in de klas gekozen voor een half jaar. In de leerlingenraad zitten 6 leerlingen en twee leerkrachten. In de klas wordt een groepsraad gevormd. Deze groep geeft de afgevaardigden input voor de vergadering. Na een half jaar volgt een evaluatie. De vergaderingen worden gepland na schooltijd. De overlegmomenten zijn eens in de 6/8 weken. Kinderen kunnen suggesties doen en vragen stellen via een brievenbus in de aula. LEERLINGENVERVOER Onze kinderen wonen soms buiten de wijk. Vaak wordt het vervoer door de gemeente geregeld of bekostigd. Dat verschilt per woongemeente. De gemeente kijkt ondermeer naar de leeftijd van het kind en de afstand tussen huisadres en schooladres (zes kilometergrens), de aard van de beperking en het inkomen van de ouder(s). De aanvraag voor vervoer moeten de ouders zelf regelen bij hun gemeente van hun woonplaats. Steeds meer gemeenten waaronder Haarlem - geven alleen nog maar een OV-vergoeding, soms ook voor een begeleider. Op kunnen ouders die in Haarlem wonen de aanvraag digitaal doen. MAATSCHAPPELIJK WERK Opvoeden is beslist niet gemakkelijk. Meestal worden problemen opgelost, maar soms is deskundige hulp noodzakelijk en/of welkom om tot een oplossing te komen. Problemen kunnen betrekking hebben op bijvoorbeeld financiële problemen, moeilijk gedrag van een kind, echtscheidingsperikelen, gezondheidsproblemen en de relatie tot het kind. De schoolmaatschappelijk werker, Leendert van der Nes, kan hulp bieden aan de ouders/verzorgers van kinderen die dat nodig hebben. Aanmelding of het verkrijgen van meer informatie geschiedt via de leerkracht van uw kind of de intern begeleider. MEDIA Af en toe tonen de media belangstelling voor onze school. Dit houdt o.a. in dat we bezoek kunnen krijgen van mensen van de televisie, de radio en de krant. Wij staan voor al deze belangstelling open, maar verlangen bij medewerking wel dat de gemaakte programma's aan 'goede smaak' voldoen. 22

23 Voor ons is het bij gerealiseerde opnamen veelal ondoenlijk aan iedere ouder persoonlijk toestemming te vragen voor uitzending van het gemaakte materiaal. Hebt u bezwaar tegen het feit dat uw kind hieraan meedoet, dan verzoeken wij u dit schriftelijk aan de directie kenbaar te maken. Het spreekt overigens vanzelf dat we de privacy van kinderen waarborgen. Gaat het om het geluids- of filmtechnisch volgen van één kind of een klein groepje kinderen in een specifieke situatie, dan nemen we altijd apart contact op met de ouders in verband met het verkrijgen van toestemming. OPVANG BIJ ZIEKE LEERKRACHTEN Wanneer er door ziekte of door een andere omstandigheid een leerkracht niet aanwezig is dan doet de school haar uiterste best dit op te lossen. In de eerste plaats door het regelen van een vervanger, hetzij uit de gezamenlijke arbeidspoule, hetzij uit ons eigen lerarenbestand. Door een groot tekort aan vervangingsleerkrachten lukt dit helaas niet altijd. Als tweede kiezen we ervoor de groep te verdelen over overige klassen. Deze oplossing verdient niet de schoonheidsprijs en is bovendien niet altijd mogelijk. Overbelasting van de ontvangende groepsleerkrachten is een reëel gevaar. Wanneer deze oplossingen tot niets leiden denkt u maar eens aan een griepgolf waarbij meerdere leraren geveld worden dan zit er niets anders op dan de kinderen naar huis te sturen. In dit noodgeval laten we de kinderen alleen naar huis gaan, wanneer we ons ervan verzekerd hebben dat er thuis opvang is. Ook zorgen we ervoor dat niet steeds dezelfde groep de dupe is. OVERBLIJVEN Alle kinderen blijven in de grote pauze (van uur) onder leiding van de leerkracht in de klas over. Een kwartiertje lunch en een kwartiertje (buiten)spel. Geeft u uw kind een gezond lunchpakketje mee? (zie hiervoor ook de rubriek Eten en Drinken.) PETTEN EN HOOFDDOEKEN Petten of andere hoofddeksels zijn in groep niet toegestaan. Hoofddoekjes die vanuit religieuze overwegingen worden gedragen, willen en kunnen we niet verbieden. We moedigen het gebruik echter niet aan. Over dit onderwerp heeft de Hoge Raad een uitspraak gedaan. een beeld van de prestaties van uw kind bij de methodegebonden toetsen en die van het landelijk genormeerde Cito-leerlingenvolgsysteem. Deze beide resultaten kunnen verschillen, omdat de methodegebonden toetsen meten wat het kind in de weken daarvoor heeft aangeboden gekregen en wat het heeft ingeoefend, terwijl de Cito-toets een beeld geeft over een grotere periode en over meer onderdelen. Het rapport verwachten we veertien dagen na de uitreiking weer terug op school. Zorgt u er wel voor dat het in goede staat blijft, het moet immers acht jaar mee. ROKEN IN SCHOOL Roken in school en op het plein is verboden. SCHOOLFOTOGRAAF Eens per jaar komt de schoolfotograaf op bezoek. De foto s worden vrijblijvend gemaakt. Broertjes en zusjes die op school zitten worden ook samen gefotografeerd. Wilt u ook nog andere gezinsleden op de foto, dan proberen we ruimte te regelen buiten schooltijd. SCHOOLREIZEN We organiseren voor elke groep een schoolreisje of een schoolkamp. De bestemming wordt in het voorjaar bekend gemaakt. SCHOOLSPORT Onze school heeft een sportcommissie. Deze commissie organiseert en begeleidt de jaarlijkse sportactiviteiten (sportdag, schoolvoetbal, korfbal enz.). Jaarlijks wordt bekeken aan welke sporten wij zullen meedoen. De school doet mee aan het project van de Jeugdsportpas. Dit is een project om de kinderen kennis te laten maken met verschillende sporten. Met behulp van de jeugdsportpas kan uw kind vier lessen volgen bij een sportvereniging. In mei ontvangt u een boekje, waarin aangegeven staat voor welke sporten een kind zich op kan geven. U bepaalt voor een heel jaar aan welke sporten uw kind meedoet. De betaling gaat via Sport Support. SCHOOLTIJDEN De schooltijden zijn van maandag tot en met vrijdag voor alle groepen van uur. De middagpauze is van uur. RAPPORTEN Twee keer per jaar krijgen de kinderen een rapport mee over hun vorderingen. De leerkracht schetst 23 SMARTPHONES Smartphones, mp3-spelers, telefoons en tablets worden op eigen risico mee naar school genomen.

24 De apparaten staan uit tijdens schooltijd, behalve wanneer deze bij de les gebruikt mogen worden. Indien deze regel wordt overtreden dan wordt het apparaat ingenomen en kunnen de ouders het ophalen bij de directie. SPONSORING Sponsoring kan een bron van inkomsten zijn voor de school. Het product van de sponsor mag niet haaks staan op de normen en waarden van de school. STAGIAIRES Onze school werkt samen met de Pedagogische Academie Basis Onderwijs (PABO), een onderdeel van In Holland. Regelmatig krijgen wij van deze school stagiaires. LIO-stagiaires zijn studenten die in hun laatste studiejaar zijn en bevoegd zijn om alleen aan een groep les te geven. Gedurende twee keer 10 weken per jaar worden zij aan een groep toegevoegd. Zij zullen regelmatig alleen aan een groep leiding geven. Naast stageplekken aan de leraren in spé bieden we ook begeleiding aan toekomstige onderwijsassistenten. STUDIEDAGEN Leerkrachten moeten zich blijven scholen om te zorgen dat het onderwijs voortdurend verbetert. Soms is het nodig om met het hele team gezamenlijk aan scholing te doen. Daarvoor zijn er enkele studiedagen per jaar. Dan hebben de kinderen geen school. De exacte data staan vermeld in de jaarkalender. U wordt ook nog door ons via de weekinfo geïnformeerd als zo n dag zal plaatsvinden. TOEZICHT NA SCHOOLTIJD Voor de kinderen uit M1 houdt de school na schooltijd toezicht totdat de kinderen onder de hoede van de wachtende ouders zijn gekomen. TRAKTATIES Als een kind jarig is dan is het leuk om te trakteren en klassen rond te gaan. Buitensporige lekkernijen of cadeautjes zijn echt niet nodig. Houd het simpel, zouden we willen zeggen. VAKANTIES Herfstvakantie Za t/m zo Kerstvakantie Za t/m zo Voorjaarsvak. Za t/m zo Pasen Za t/m ma Meivakantie Za t/m zo Hemelvaart Do t/m zo Pinksteren Za t/m ma Zomervakantie Za t/m zo VIJF GELIJKE SCHOOLDAGEN We werken volgens het vijf gelijke schooldagenmodel. Alle kinderen van groep 1 t/m 8 gaan op maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot uur naar school met een grote pauze van uur uur. Per week krijgen de kinderen dus 25 uur les. Over een heel schooljaar zijn dat 950 uur, verdeeld over 38 schoolweken. Ze krijgen 10 uur meer les dan het ministerie bekostigt. Het aantal vrije (vakantie)dagen en studiedagen voor het team neemt in dit model iets toe. In vergelijking met het oude model krijgen de groepen 1 t/m 4 méér les en de groepen 5 t/m 8 minder. ZIEKMELDING We vragen u ons tijdig (of zo spoedig mogelijk) in te lichten over de ziekte of het verzuim van uw kind. Tot 9.00 uur kunt u de ziekmelding doorgeven. Belt u niet, dan noteren we de afwezigheid van het kind als ongeoorloofd verzuim. HOOFDSTUK 7 OUDERS, BUURT EN INSTELLINGEN 7.1 DE OUDERRAAD (OR) De ouderraad heeft tot doel de samenwerking tussen de ouders en de school te verstevigen. De leden van de OR helpen bij schoolse en buitenschoolse activiteiten. Jaarlijks worden er werkgroepen samengesteld uit ouders en leerkrachten. Deze groepen organiseren en bereiden allerlei activiteiten voor: Sinterklaas, Kerst, sportdag, lenteontbijt, eindejaarsfeest, avondvierdaagse, schoolreis, etc. De school heeft altijd enthousiaste ouders nodig. Mocht u ons willen helpen, neem dan contact op met iemand van de OR of de schoolleiding. 7.2 KLASSENOUDERS Een klassenouder is een belangrijke schakel tussen de groepsleerkracht en de overige ouders bijvoor- 24

25 beeld bij het organiseren van een feestje of een excursie. De groepsleerkracht zal op de informatieavond aan het begin van het schooljaar hier verder uitleg over geven. 7.3 OUDERBIJDRAGE De ouderraad vraagt aan alle ouders een vrijwillige bijdrage om activiteiten te kunnen doen waarvoor de school geen of niet voldoende subsidie van het Rijk ontvangt, zoals cadeautjes en pepernoten bij Sinterklaas, vaantjes en bekers bij de sportdag, het eindejaarsfeest en de schoolreis of -kamp. Weest u er gerust op dat alle gelden aan de kinderen ten goede komen. Zonder de ouderbijdrage verliezen deze leuke activiteiten hun glans. We vragen een vrijwillige bijdrage van 50 euro allin. Voor het schoolkamp van Maatgroep 3 komt er nog een bedrag bovenop. De kosten van dit kamp zijn op dit moment echter nog niet bekend. Wilt u het bedrag via internet overmaken, op rekeningnummer NL29ABNA , t.n.v. ouderraad Hildebrandschool? U kunt ook contant betalen. Mocht u betalingsproblemen hebben neemt u dan alstublieft contact op met de schoolleiding. We wijzen u erop dat er voor ouders met een minimuminkomen een subsidiepotje van de gemeente voor onvermijdbare schoolkosten is. Zie hiervoor: loket.haarlem.nl De gelden worden beheerd door de penningmeester van de MZR die daar jaarlijks verantwoording voor aflegt. 7.4 OUDERS HELPEN OP SCHOOL Gelukkig zijn er veel ouders op verschillende manieren actief op Plein Oost. Niet alleen de medezeggenschapsraad en de ouderraad spelen een belangrijke rol, maar ook andere ouders zijn actief bij veel activiteiten onder en na schooltijd. Het gaat om: begeleiden van groepen kinderen bij een uitstapje, hulp bij sportactiviteiten en in de bibliotheek, etc. Het kan zijn dat leerkrachten u persoonlijk benaderen of dat we een oproep via de weekinfo doen. 7.5 DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (MZR) Beide scholen hebben een medezeggenschapsraad. Deze bestaat uit ouders en leerkrachten. De raad heeft wettelijk vastgelegde bevoegdheden en dient vooral als platform voor het peilen van de meningen over huidig en nieuw beleid. De oudergeleding wordt rechtstreeks door de ouders gekozen. De raad bestaat uit zes leden: 3 ouders en 3 leerkrachten. In de statuten staat precies aangegeven op welke gebieden de geledingen apart of de raad als geheel advies- of instemmingsrecht hebben. Op de openbare vergaderingen kunnen alle schoolzaken besproken worden. Alleen in bijzondere gevallen belegt men een besloten vergadering. De medezeggenschapsraadsvergaderingen worden op school gehouden en de notulen zijn ter inzage. 7.6 CONTACTEN MET OUDERS Verreweg de meeste contacten betreffen het functioneren van de leerlingen. Wij bieden diverse mogelijkheden voor de ouders/verzorgers om zich op de hoogte te stellen. Aan het begin van het schooljaar organiseren we een informatieavond voor alle groepen. Doel van deze bijeenkomst is enerzijds u in de gelegenheid te stellen kennis te maken met de leerkracht(en) van uw kind, anderzijds u te informeren over wat uw kind in de betreffende groep aan leerstof en afspraken gaat tegenkomen. We houden drie keer per jaar gespreksavonden. In een gesprek van 10 minuten wisselen de leerkracht en u informatie uit over het functioneren van uw kind. De ouders van de schoolverlaters ontvangen extra uitnodigingen voor een voorlichtingsavond m.b.t. de scholen van voortgezet onderwijs en een uitnodiging om, voor het advies voor een school van voortgezet onderwijs, de resultaten van schooltesten door te spreken (januari/februari). De school geeft regelmatig een weekinfo uit, in principe eens in de twee weken. Daarmee wordt u op de hoogte gehouden van de meest actuele zaken. De website www. hildebrandschool.nl en De Facebookpagina Op de infoborden bij de entrees krijgt u de meest actuele informatie. Voor het overige bepaalt u in belangrijke mate zèlf hoe intensief de contacten met school zijn. Teamleden zijn in principe ook op momenten buiten schooltijd te spreken voor ouders. Het verzoek om een gesprek kan uitgaan van zowel de leerkracht als van de ouder. Verder kan het voorkomen dat uw kind speciale begeleiding ontvangt in de klas. 25

26 Hieruit kunnen ook gesprekken ontstaan met de directeur en de intern begeleider. 7.7 OVERIGE CONTACTEN GGD Het JGZ-team (Jeugdgezondheidszorg) van de GG&GD bestaat uit een jeugdarts en jeugdverpleegkundige. Dit team onderzoekt de kinderen in zowel de onder- als de bovenbouw. De ouders worden altijd via een oproep benaderd. Er wordt verwacht dat er een ouder bij het onderzoek aanwezig is. De bevindingen van de dokter worden met de ouder ter plekke en met de leerkrachten naderhand doorgesproken. Bij deze onderzoeken let de GG&GD op zaken als gehoor, ogen, lengtegroei, gewicht, motorische ontwikkeling, ziekteverzuim, eten, slapen en andere ontwikkelingsaspecten. Ouders of leerkrachten kunnen ook uit eigen beweging contact opnemen met een arts of verpleegkundige van de GG&GD als daar redenen voor zijn, bijvoorbeeld bij twijfel over groei, gehoor of spraak. Maar ook bij andere problemen, bijvoorbeeld wanneer uw kind erg vaak angstig is. De leerkracht overlegt van tevoren met de ouders, wanneer hij voor een kind een onderzoek aanvraagt. Als het onderzoek daartoe aanleiding geeft, zal het JGZ-team ouder en kind voor nader onderzoek of behandeling verwijzen naar de huisarts. Naast het periodiek gezondheidsonderzoek van de kinderen adviseren de arts en verpleegkundige van de JGZ de scholen over de veiligheid en de hygiëne binnen de school en over de gezondheidstoestand van de leerlingen. Hierbij wordt de vertrouwelijkheid van het onderzoek in acht genomen. Het JGZ-team kan de school adviseren bij de invulling van het vak Bevorderen van gezond gedrag, hierbij ondersteund door de afdeling Gezondheidsvoorlichting en -Opvoeding. Het telefoonnummer van de GG&GD, locatie Amsterdamstraat 71 is: OPVOEDPOLI Meer en meer maken wij en ouders gebruik van de diensten van de Opvoedpoli. Of het nu om een psychologisch onderzoek gaat of om directe gezinsbegeleiding. De Opvoedpoli is er voor iedereen met vragen over ouderschap, opvoeding en de ontwikkeling van kinderen van 0-23 jaar. 26 U herkent ze aan de directe toegang, de snelle reactie en de deskundigheid van hun professionals die samen met cliënten en collega s werken aan praktische oplossingen: van eenvoudige vragen tot complexe problemen. De Opvoedpoli heeft alle disciplines in huis die nodig kunnen zijn om een vraag te beantwoorden. Ze werken laagdrempelig en doelgericht en nemen verantwoordelijkheid voor het geheel. Ze zijn - zoals ze zeggen - het kastje èn de muur. Opvoedpoli Haarlem Spaarne CC Haarlem Telefoon: SCHOOLBEGELEIDINGSDIENST Een schoolbegeleidingsdienst adviseert scholen over de aanschaf van materialen en het invoeren van nieuwe werkwijzen. Ook verzorgt men nascholing van leerkrachten. Een andere taak is het geven van adviezen over individuele kinderen. De Hildebrandschool werkt onder ander samen met Onderwijs Advies en obd Noord-West. Deels adviseert en begeleidt deze diensten de school en de leerkrachten, maar voor een ander deel kunnen ook ouders met de dienst te maken krijgen als het om een individueel kind gaat. Soms is er aanleiding om een kind eens nader te onderzoeken. Dit kan gebeuren op verzoek van de school of van de ouders. Als de school zo n onderzoek wil aanvragen, wordt er eerst toestemming gevraagd aan de ouders. Wanneer de ouders een onderzoek aanvragen brengt de OBD dat doorgaans bij hen in rekening. Zo n onderzoek kan een verschillend karakter dragen. Het kan er één van psychologische aard zijn of één die zich richt op de beroepskeuzemogelijkheden. Ook kan er gekeken worden naar de schoolvorderingen PEUTERSPEELZAAL Peuterspeelzaal De Woelwatertjes van de SKOS is verbonden aan Plein Oost. De peuterspeelzaal is een fijne plek waar kinderen tussen de 2 en 4 jaar zich ontwikkelen om de stap naar de basisschool te maken. De omgang met leeftijdsgenootjes, samen delen, op je beurt wachten, liedjes zingen, puzzelen en knutselen Kinderen die naar de peuterspeelzaal gaan, hebben daar de rest van hun leven plezier van.

27 De peuterspeelzaal werkt met het VVE-programma Piramide. Een uitdagend en afwisselend programma voor alle peuters. Maar er is meer: VVE zorgt er voor dat kinderen die een extra steuntje in de rug Daarnaast heeft de school een convenant met de Stichting Kinderopvang Haarlem. De kinderen worden opgevangen op nso de Locomotief, Beatrixdreef 6, 2033 TX Haarlem telefoonnummer Meer informatie over deze locatie vindt u op kunnen gebruiken bij hun taal- en sociale ontwikkeling, dat ook krijgen. Leuke, afwisselende thema s die helemaal passen in de belevingswereld van de peuters laten hen spelenderwijs leren. De peuterspeelzaal is een slimme start! Adres Anna Kaulbachstraat 1A,2032 KT HAARLEM Telefoon:: Meer informatie over de SKOS Website: VVE-coördinator Petra Bürmann tel: Voor plaatsing en inschrijving: en SKOS. Samen groot worden NASCHOOLSE OPVANG Plein Oost heeft een convenant afgesloten met OP Stoom. De kinderen worden dit jaar meesttijds in ons gebouw opgevangen. Er is ook de mogelijkheid tot voorschoolse opvang vanaf 7.30 uur. Op Stoom biedt inspirerende opvang met een zeer divers aanbod. Er worden veel activiteiten gedaan op het gebied van kunst, sport, natuur, toneel en muziek. Naast de vaste vertrouwde medewerkers van de groep werkt Op Stoom ook met Reizigers die langskomen voor cultuur, sport, koken, film maken, techniek, etc. En natuurlijk trekken ze er ook veel op uit met de kinderen. Op Stoom beschikt over vervoersmiddelen als bakfietsen en busjes om lekker de hort op te gaan. Ook plannen ze geregeld uitjes naar verschillende andere locaties om samen met andere kinderen activiteiten te doen. 27 Bij de directie kunt meer informatie over de naschoolse opvang krijgen VERENIGING VOOR OPENBAAR ONDERWIJS (VOO) Vragen over onderwijs? Ondanks alle informatie in deze gids, kan het voorkomen dat u nog vragen heeft. Vragen over de school kunt u stellen aan één van de teamleden of aan de (adjunct-)directeur. Vragen over onderwijs in het algemeen en vragen die u liever eerst met een onafhankelijk iemand wilt doorspreken, kunt u voorleggen aan de landelijke onderwijsvraagbaak van de Vereniging voor Openbaar Onderwijs (VOO), telefonisch bereikbaar onder nummer toets 4 (op schooldagen tussen uur en uur) en digitaal via de website Dichter bij huis kunt u voor vragen terecht bij De onderwijswinkel (zie 7.7.9): Onderwijsloket (speciaal onderwijs) Het Onderwijsloket is bestemd voor ouders van leerlingen met vragen over het speciaal (basis)onderwijs. De consulent van het Onderwijsloket Haarlem en Omstreken, mw. Henriëtte Lemmens, geeft u onafhankelijke voorlichting en advies. Zij helpt u om de juiste weg te vinden naar de school met de beste mogelijkheden voor uw kind.

Bijlage 1. Leerplicht. Onderwerp Info verlofregeling. Geachte ouders/verzorgers, Verlof voor religieuze feestdagen

Bijlage 1. Leerplicht. Onderwerp Info verlofregeling. Geachte ouders/verzorgers, Verlof voor religieuze feestdagen Onderwerp Info verlofregeling. Geachte ouders/verzorgers, Om kinderen ongehinderd het leerproces te kunnen laten volgen is het belangrijk om het luxe verzuim zoveel mogelijk terug te dringen en waar mogelijk

Nadere informatie

Schoolgids 2010-2011

Schoolgids 2010-2011 Schoolgids 2010-2011 School voor speciaal basisonderwijs Vilniusstraat 2 2034 EM Haarlem Tel: 023 5336992 E-mail: hildebrand@hildebrandschool.nl Website: www.hildebrandschool.nl Haarlem, 1 augustus 2010

Nadere informatie

De Duinpieper LEERPLICHT: IEDEREEN OP SCHOOL. Deze brochure is een uitgave van de gemeente Noordwijk en de Noordwijkse scholen

De Duinpieper LEERPLICHT: IEDEREEN OP SCHOOL. Deze brochure is een uitgave van de gemeente Noordwijk en de Noordwijkse scholen De Duinpieper LEERPLICHT: IEDEREEN OP SCHOOL Iedereen op school Alle kinderen in Nederland moeten naar school. Want onderwijs is belangrijk als je later in de maatschappij wilt meedoen. En met een goede

Nadere informatie

Kwaliteitsvragenlijst

Kwaliteitsvragenlijst Samenvatting Kwaliteitsvragenlijst Ouders September 2011 Vragenlijst ingevuld door 79 ouders in september 2011 De ouders geven Octant een 7,2 als algemeen rapportcijfer We scoren het best op: Leer- en

Nadere informatie

Aan de ouders/verzorgers van Kiem onderwijs en opvang. Uden, juni 2015. Geachte ouders/verzorgers,

Aan de ouders/verzorgers van Kiem onderwijs en opvang. Uden, juni 2015. Geachte ouders/verzorgers, Aan de ouders/verzorgers van Kiem onderwijs en opvang Uden, juni 2015 Geachte ouders/verzorgers, In deze brief willen we u informeren over de voortgang van de tevredenheidsonderzoeken. De basisschool van

Nadere informatie

Protocol schorsing en verwijdering

Protocol schorsing en verwijdering Protocol schorsing en verwijdering Regels en afspraken Om de voorspelbaarheid binnen onze school te vergroten, willen wij de bij ons geldende regels met betrekking tot de gevolgen van ongewenst gedrag

Nadere informatie

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 De Marcusschool is een Vreedzame School Inleiding In dit boekje vindt u alle informatie die u nodig heeft als uw kind op de Marcusschool komt. Indien u meer informatie

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Aantal respondenten: 76 02-10-2015 Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker 1

Nadere informatie

RESULTATEN. Rapportage bs Overhoven, Sittard

RESULTATEN. Rapportage bs Overhoven, Sittard RESULTATEN Rapportage bs Overhoven, Sittard 2014 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school en/of het schoolbestuur in kaart

Nadere informatie

Handreiking voor schooldirecteuren bij het aanvragen en toekennen van verlof

Handreiking voor schooldirecteuren bij het aanvragen en toekennen van verlof Handreiking voor schooldirecteuren bij het aanvragen en toekennen van verlof - vanwege vakantie - gewichtige omstandigheden - Plichten voortvloeiend uit godsdienst of levensovertuiging. Bronnen: De leerplichtwet

Nadere informatie

SCHOOLVEILIGHEIDSPLAN MONTESSORISCHOOL ELZENEIND

SCHOOLVEILIGHEIDSPLAN MONTESSORISCHOOL ELZENEIND SCHOOLVEILIGHEIDSPLAN MONTESSORISCHOOL ELZENEIND Inhoudsopgave Inleiding Onderzoek Visie schoolveiligheidsplan Montessorischool Elzeneind Doelstelling beleidsplan Preventief beleid Curatief beleid Registratie

Nadere informatie

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Aantal respondenten: 134 14-11-2010 Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders 1 / 9 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek. De vragen gaan over

Nadere informatie

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties

Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties September 2015 1 Inhoud Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties... 1 1. Verlof in verband met vakantie... 3 2. Verlof in verband met andere gewichtige

Nadere informatie

Onderwijs en leren. Leerstof en toetsen 3,5 3,4. Begeleiding 3,6 3,6. Aantal respondenten: 72 Ouderenquete OPOD 2014 compleet.

Onderwijs en leren. Leerstof en toetsen 3,5 3,4. Begeleiding 3,6 3,6. Aantal respondenten: 72 Ouderenquete OPOD 2014 compleet. Aantal respondenten: 72 Ouderenquete OPOD 2014 compleet Onderwijs en leren 2010 2014 On Meer dan on Eens? Leerstof en toetsen 3,5 3,4 BHet is mij duidelijk wat de school onderwijskundig wil bereiken. 3,4

Nadere informatie

Handreiking bij het aanvragen en toekennen van verlof

Handreiking bij het aanvragen en toekennen van verlof Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland Bezoekadres: Schuttersveld 9 Postadres: Postbus 558, 2300 AN LEIDEN T 071 523 90 00 E info-rbl@hollandrijnland.net Handreiking bij het aanvragen en toekennen

Nadere informatie

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM Noordpolderkade 167 2516 JE Den Haag Telefoon: (070) 3350628 Fax: (070) 3352470 School voor Praktijkonderwijs info@esloocollege.nl www.esloocollege.nl PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM INHOUD: 1. WAT DOET DE

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink Aantal respondenten: 28 02-10-2015 Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink

Nadere informatie

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 1 Algemeen In 2010 is er een Grote Ouder- en Leerlingenenquete geweest. Het onderzoek is uitgevoerd door het bekende bureau Beekveld en Terpstra. Alle ouders en de

Nadere informatie

Resultaten oudertevredenheidpeiling maart Paasbergschool

Resultaten oudertevredenheidpeiling maart Paasbergschool Resultaten oudertevredenheidpeiling maart 2012 Paasbergschool 1. algemeen In maart 2012 hebben de ouders van de leerlingen van de Paasbergschool meegedaan aan een tevredenheidsonderzoek aan de hand van

Nadere informatie

Klachtenregeling. Deel. Van Beleid Klachten bij Scholengroep LeerTij

Klachtenregeling. Deel. Van Beleid Klachten bij Scholengroep LeerTij Klachtenregeling Deel 1 Van Beleid Klachten bij Scholengroep LeerTij 1 Het bevoegd gezag van Scholengroep LeerTij, stichting voor openbaar, PC en RK-onderwijs, statutair gevestigd te Terneuzen, gelet op

Nadere informatie

Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders

Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders Aantal respondenten: 37 01-04-2011 Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders 1 / 11 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek.

Nadere informatie

Regeling. leerplicht. verlof buiten schoolvakanties

Regeling. leerplicht. verlof buiten schoolvakanties Regeling leerplicht & verlof buiten schoolvakanties Besproken in de directie d.d. 26 april 2011 Besproken in de ouderraad d.d. 10 mei 2011 Besproken in de schoolleiding d.d. 7 juni 2011 Vastgesteld na

Nadere informatie

Met een goede opleiding en een diploma op zak sta je sterker

Met een goede opleiding en een diploma op zak sta je sterker Met een goede opleiding en een diploma op zak sta je sterker Informatie over leerplicht en RMC 1 Onderwijs is belangrijk om in de maatschappij goed mee te komen. Met een goede opleiding en een diploma

Nadere informatie

Verlofaanvragen & Leerplicht (leerrecht)

Verlofaanvragen & Leerplicht (leerrecht) Verlofaanvragen & Leerplicht (leerrecht) Uw kind mag vanaf het vierde jaar naar school. Veel kinderen gaan voor hun vierde jaar al een tijdje naar een peuterspeelzaal of een kinderdagverblijf. Zo worden

Nadere informatie

Gemiddelde. Gemiddelde

Gemiddelde. Gemiddelde Aantal respondenten: 57 Ouders 2014 Vensters voor verantwoording PO -- - + ++ Schoolklimaat 3,2 BIn hoeverre gaat uw kind met plezier naar school? 3,3 3 32 21 BHoe veilig voelt uw kind zich op school?

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. van de 4 2. Missie en Visie van de 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal

Nadere informatie

Protocol schorsing en verwijdering van leerlingen

Protocol schorsing en verwijdering van leerlingen Protocol schorsing en verwijdering van leerlingen Indien er sprake is van ernstig ongewenst gedrag door een leerling of een ouder/verzorger van deze leerling of een ernstig incident m.b.t. een leerling

Nadere informatie

Leerplicht?! Wat u moet weten over de leerplicht. Deze folder is een gezamenlijke uitgave van de gemeenten:

Leerplicht?! Wat u moet weten over de leerplicht. Deze folder is een gezamenlijke uitgave van de gemeenten: Deze folder is een gezamenlijke uitgave van de gemeenten: Leerplicht?! Fotografie: communicatie, gemeente Steenbergen. Foto: Leerlingen OBS De Regenboog in Dinteloord Wat u moet weten over de leerplicht

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede VGPONN- SWV PO 20.01 1 Inhoudsopgave Inleiding pag 3 Schoolgegevens pag 4 Ondersteuning pag 5 Basisondersteuning pag 5 Extra ondersteuning pag 6 Zorg voor

Nadere informatie

Het bevoegd gezag van Vivente, stichting voor christelijke primair onderwijs, gevestigd te Zwolle,

Het bevoegd gezag van Vivente, stichting voor christelijke primair onderwijs, gevestigd te Zwolle, Het bevoegd gezag van Vivente, stichting voor christelijke primair onderwijs, gevestigd te Zwolle, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op

Nadere informatie

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT Telefoon 0317-350815 ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT DON BOSCOSCHOOL RENKUM Versie april 2011 ZORGSYSTEEM DON BOSCOSCHOOL RENKUM Iedere school heeft de plicht voor alle kinderen zorg op maat te bieden.

Nadere informatie

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Datum vaststelling Attendiz: juni 2016 Datum instemming MR: juni 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Foto s 5 Gymnastiek 5 Informatie aan gescheiden ouders

Nadere informatie

De kern van SWPBS in 6 pijlers: Schoolwide PBS is een: School Wide Positive Behavior Support (SWPBS) De kern van SWPBS in 6 pijlers: Doel van SWPBS

De kern van SWPBS in 6 pijlers: Schoolwide PBS is een: School Wide Positive Behavior Support (SWPBS) De kern van SWPBS in 6 pijlers: Doel van SWPBS School Wide Positive Behavior Support (SWPBS) Sandra Koot en Monique Baard www.educote.nl 06-14980658 Schoolwide PBS is een: Schoolbrede, preventieve aanpak van gedrag, gericht op alle leerlingen Gericht

Nadere informatie

Veiligheidsplan. Versie: apr.2014. Veiligheidsplan Pagina 1 van 6

Veiligheidsplan. Versie: apr.2014. Veiligheidsplan Pagina 1 van 6 Veiligheidsplan Versie: apr.2014 Veiligheidsplan Pagina 1 van 6 Inhoud blz. 2 Inleiding blz. 3 1. Informatie bestuur blz. 3 2. Fysieke veiligheid: inspectie van de accommodatie blz. 3 Stappenplan inspectie

Nadere informatie

5. Contacten met ouders

5. Contacten met ouders 5. Contacten met ouders 5.1 Hoe wordt u geïnformeerd over ons onderwijs Wij vinden het erg belangrijk om de ouders/verzorgers van de kinderen van onze school goed op de hoogte te houden over ons onderwijs.

Nadere informatie

Verzuimbeleid Praktijkcollege De Schakel d.d.1-6-2015

Verzuimbeleid Praktijkcollege De Schakel d.d.1-6-2015 Verzuimbeleid Praktijkcollege De Schakel d.d.1-6-2015 Inleiding De Schakel wil een veilige school zijn, een school met een veilig klimaat. Samenwerking met ouders is daarbij een voorwaarde. Ook bij het

Nadere informatie

Gedragsprotocol RKBS De Flamingo

Gedragsprotocol RKBS De Flamingo Gedragsprotocol RKBS De Flamingo Inhoud: 1. Algemene inleiding gedragsprotocol. 2. Visie van de school 3. Doel van het protocol 4. Afspraken en regels 5. Aanpak van ongewenst gedrag 6. Wettelijke regelingen

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolgids Deel A

Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inleiding... 2 Even voorstellen!... 4 Foto s... 4 Gymnastiek... 4 Informatievoorziening aan gescheiden ouders... 4 Medezeggenschapsraad (MR)... 5 Ouderraad (OR)... 5 Ouderbijdrage...

Nadere informatie

KLACHTENREGELING BERG EN BOSCHSCHOOL

KLACHTENREGELING BERG EN BOSCHSCHOOL KLACHTENREGELING BERG EN BOSCHSCHOOL Klachtenregeling Berg en Boschschool - april 2015 1 1 Inleiding In artikel 3 van de Arbowet is opgenomen dat het bevoegd gezag beleid betreffende preventie en bestrijding

Nadere informatie

Gedragsprotocol. Waarden en normen op. (Egmond aan den Hoef)

Gedragsprotocol. Waarden en normen op. (Egmond aan den Hoef) Gedragsprotocol Waarden en normen op RKBS Sint Jozef (Egmond aan den Hoef) Gedragsprotocol Jozefschool 1 Inleiding Een veilig klimaat en een prettige sfeer zijn belangrijke voorwaarden om te komen tot

Nadere informatie

Gemiddelde. BOp school komt mijn kind in aanraking met maatschappelijke en actuele thema's (onder andere het milieu en de politiek).

Gemiddelde. BOp school komt mijn kind in aanraking met maatschappelijke en actuele thema's (onder andere het milieu en de politiek). Aantal respondenten: 134 Ouders 2012 Onderwijs en leren On Meer on dan Meer dan on Eens? Leerstof en toetsen 3,3 BHet is mij duidelijk wat de school onderwijskundig wil bereiken. 3,5 4 9 37 79 4 BIk ben

Nadere informatie

Welkom op de informatie-avond!

Welkom op de informatie-avond! Welkom op de informatie-avond! Programma: Presentatie over de uitslag van de tevredenheidsonderzoeken, de verbeterplannen en de resultaten van vorig schooljaar. Interactief met elkaar van gedachten wisselen

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Basisschool De Bron Spiesheem 54 3907 NJ Veenendaal tel. 0318-508510 e-mail. De bron@shsveenendaal.nl PASSEND ONDERWIJS - Elke school zorgplicht?! Met het ingaan van de Wet

Nadere informatie

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht.

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht. De zorg voor onze leerlingen Zorgbreedte Op de Koningin Emmaschool streven we ernaar om alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. Naast de normale zorg die de leerkrachten aan de kinderen besteden,

Nadere informatie

Klachtenregeling Stedelijk Dalton Lyceum Inleiding. 1 Mondelinge klachten. 2 schriftelijke klachten. 2.1 Interne afhandeling op locatieniveau

Klachtenregeling Stedelijk Dalton Lyceum Inleiding. 1 Mondelinge klachten. 2 schriftelijke klachten. 2.1 Interne afhandeling op locatieniveau Klachtenregeling Stedelijk Dalton Lyceum Inleiding Uitgangspunt van het Stedelijk Dalton Lyceum is klachten zoveel mogelijk te voorkomen. In een schoolomgeving waarin zoveel mensen met elkaar samen leven

Nadere informatie

Klassengids 2015-2016 groep E7

Klassengids 2015-2016 groep E7 Klassengids 2015-2016 groep E7 Vooraf In deze klassengids willen wij ingaan op de speciale zaken voor groep E7. Algemene schoolzaken vindt u in de schoolgids. Daarnaast hebben we ook de schoolkalender.

Nadere informatie

Klachten Regeling. 1 januari 2010. Postbus 744 9700 AG Groningen info@o2g2.nl www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.

Klachten Regeling. 1 januari 2010. Postbus 744 9700 AG Groningen info@o2g2.nl www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373. Klachten Regeling Onderwerp Klachtenregeling Openbaar Onderwijs Groep Groningen Definitief Bezoekadres Postadres - Europaweg 8 9723 AS Groningen Postbus 744 9700 AG Groningen info@o2g2.nl www.openbaaronderwijs

Nadere informatie

Op 1 augustus 2014 wordt de wet Passend Onderwijs van kracht. Kernpunten uit deze nieuwe wet zijn dat:

Op 1 augustus 2014 wordt de wet Passend Onderwijs van kracht. Kernpunten uit deze nieuwe wet zijn dat: 3.De ROOBOL organisatie 3.1. Passend Onderwijs: Op 1 augustus 2014 wordt de wet Passend Onderwijs van kracht. Kernpunten uit deze nieuwe wet zijn dat: - reguliere en speciale scholen op het gebied van

Nadere informatie

Algemene informatieavond groep 5-6

Algemene informatieavond groep 5-6 Algemene informatieavond groep Kindcentrum de Eik Burg. Willemeplein 8 EA Nieuwstadt Tel. 4483938 www.kcdeeik.nl Inhoud Presentatie Afspraken Pedagogisch klimaat Handelingsgericht werken Coöperatieve werkomgeving

Nadere informatie

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 Woord vooraf Dit informatieboekje is een bijlage bij de schoolgids. In de schoolgids wordt uitgebreid de structuur van de school in al haar facetten

Nadere informatie

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Naam School Algemene gegevens School Cbs. Het Middelpunt BRIN 09YO Directeur Dhr. J. Oudshoorn Adres Cromme Meth 70, 3191 TG Hoogvliet Telefoon 010-4168762 E-mail

Nadere informatie

o Het externe bureau buiten schooltijd

o Het externe bureau buiten schooltijd Behandeling door externen onder schooltijd 1. Inleiding Basisscholen krijgen in toenemende mate te maken met ouders/verzorgers die op eigen initiatief en voor eigen rekening externe hulp inschakelen om

Nadere informatie

Interne zorgstructuur

Interne zorgstructuur Interne zorgstructuur Zorgniveau 1: Adaptief onderwijs Doel: Preventie van problemen door tegemoet te komen aan de basisbehoeften van kinderen: relatie, competentie en autonomie. In deze fase staat het

Nadere informatie

SCHOOLMAGAZINE

SCHOOLMAGAZINE SCHOOLMAGAZINE 2016-2017 SAMENWERKEN AAN GEÏNSPIREERD ONDERWIJS! ONZE WAARDEN Als team staan wij voor de taak om uw kind(eren) een zo goed mogelijke basisschool tijd te bieden. Goed onderwijs waarbij ook

Nadere informatie

Uiteraard wordt met de informatie zorgvuldig en discreet omgegaan

Uiteraard wordt met de informatie zorgvuldig en discreet omgegaan P.C. Basisschool Driestromenland Voorstraat 336 8226 KA Lelystad Woensdag 19 augustus 2015 nummer 1 Opening schooljaar Vorige week hebben de meesters en juffen hard gewerkt om de klassen in te richten.

Nadere informatie

Schoolrapportage Oudertevredenheid. Basisschool 'Regenboog' Saks Alkmaar 7.5. Datum: 21 juni Rapportage periode: Schooljaar

Schoolrapportage Oudertevredenheid. Basisschool 'Regenboog' Saks Alkmaar 7.5. Datum: 21 juni Rapportage periode: Schooljaar Schoolrapportage Oudertevredenheid Basisschool 'Regenboog' Saks Alkmaar Datum: 21 juni 2012 Rapportage periode: Schooljaar 2011-2012 Colofon Damzigt 16d 3454 PS De Meern Eindredactie: Johan Gelauf 2009-2012

Nadere informatie

Basisschool De Kleine Wereld Rapportage ouders/verzorgers

Basisschool De Kleine Wereld Rapportage ouders/verzorgers Tevredenheidsonderzoek Josephscholen 2010 Basisschool De Kleine Wereld Rapportage ouders/verzorgers Ten geleide In de periode van 20 september t/m 10 oktober 2010 werd een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

pit de school met Schoolkalender 2007-2008 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft T 015-256 83 65 info@cornelismusius.

pit de school met Schoolkalender 2007-2008 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft T 015-256 83 65 info@cornelismusius. de school met pit Schoolkalender 0-0 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat SR Delft T 0- info@cornelismusius.nl Peuterspeelzaal Het Muizenhuis Prins Mauritsstraat SR Delft T 0-0 0 muizenhuis@laurentiusstichting.nl

Nadere informatie

Protocol Goed gedrag is onze zorg. Onderdeel: Anti pestbeleid.

Protocol Goed gedrag is onze zorg. Onderdeel: Anti pestbeleid. Protocol Goed gedrag is onze zorg. Onderdeel: Anti pestbeleid. Een onderwijsprotocol tegen pesten houdt in dat door samenwerking het probleem van het pestgedrag bij kinderen wordt aangepakt. Hiermee willen

Nadere informatie

4. Wanneer pesten ondanks alle inspanningen toch weer de kop opsteekt, beschikt de school over een directe aanpak. (Zie verderop in dit protocol)

4. Wanneer pesten ondanks alle inspanningen toch weer de kop opsteekt, beschikt de school over een directe aanpak. (Zie verderop in dit protocol) ANTI PEST PROTOCOL Er gelden drie uitgangspunten: n 1. Wij gaan met respect met elkaar om. 2. Wij pesten niet. 3. Wij accepteren niet dat er gepest wordt. Pesten op school. Hoe gaan we hier mee om? Pesten

Nadere informatie

Gemeente Haarlem. Iedereen naar school. Informatie over leerplicht voor ouders en leerlingen van 5 tot 18 jaar

Gemeente Haarlem. Iedereen naar school. Informatie over leerplicht voor ouders en leerlingen van 5 tot 18 jaar Gemeente Haarlem Iedereen naar school Informatie over leerplicht voor ouders en leerlingen van 5 tot 18 jaar Leerplicht Met een goede schoolopleiding en een diploma op zak staan jongeren sterker in de

Nadere informatie

RESULTATEN KMPO VRAGENLIJST De KMPO is ingevuld door 50% van de ouders, 75% van het personeel en 100% door de lln (6,7,8,).

RESULTATEN KMPO VRAGENLIJST De KMPO is ingevuld door 50% van de ouders, 75% van het personeel en 100% door de lln (6,7,8,). RESULTATEN KMPO VRAGENLIJST De KMPO is ingevuld door 50% van de ouders, 75% van het personeel en 100% door de lln (6,7,8,). april 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst

Nadere informatie

Notitie hulp en/of behandeling door externen onder schooltijd. Basisschool Dierdonk. MT vastgesteld: 07-11-2011

Notitie hulp en/of behandeling door externen onder schooltijd. Basisschool Dierdonk. MT vastgesteld: 07-11-2011 Notitie hulp en/of behandeling door externen onder schooltijd Basisschool Dierdonk MT vastgesteld: 07-11-2011 MR behandeld: 19-01-2012 Notitie hulp / behandeling door externen onder schooltijd 1. Inleiding

Nadere informatie

Vragenlijst leerlingonderzoek onderbouw Informatie voor BVS

Vragenlijst leerlingonderzoek onderbouw Informatie voor BVS Begeleidingsdienst voor v rijecholen Hoofdstraat 14-b 3972 LA Driebergen tel. 0343-524090 fax 0343-531772 email:begeleidingsdienst@vrijescholen.com Vragenlijst leerlingonderzoek onderbouw Informatie voor

Nadere informatie

KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS

KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS Inleiding Stichting KPO Sint Antonius heeft de klachtenregeling geactualiseerd. Deze klachtenregeling streeft ernaar zorgvuldig met klachten van een klager

Nadere informatie

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014 Ouderbeleidsplan Sbo de Bonte Vlinder September 2014 1 Inleiding De meerwaarde van een ouderbeleidsplan Een ouderbeleidsplan vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit.

Nadere informatie

1. Inleiding 2. Elementen van sociale veiligheid: A. Inzicht:

1. Inleiding 2. Elementen van sociale veiligheid: A. Inzicht: 1. Inleiding Dit beleidsplan is een integraal beleidsplan voor sociale veiligheid. Dit wil zeggen dat het beleidsplan zich richt op alle vormen van agressie, geweld, seksuele intimidatie, discriminatie

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Protocol -Speciaal Verlof -Verzuim leerplicht. -Regionaal bureau Maassluis, Vlaardingen en Schiedam

Protocol -Speciaal Verlof -Verzuim leerplicht. -Regionaal bureau Maassluis, Vlaardingen en Schiedam Protocol -Speciaal Verlof -Verzuim leerplicht. -Regionaal bureau Maassluis, Vlaardingen en Schiedam Te laat komen Te laat komen Bij 3 keer te laat komen gesprek leerling mentor. Waarschuwing school aan

Nadere informatie

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs 3. De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Onze scholen zijn aangesloten

Nadere informatie

Obs de Bouwsteen. Notitie actief burgerschap en sociale integratie OBS DE BOUWSTEEN. actief burgerschap en sociale integratie

Obs de Bouwsteen. Notitie actief burgerschap en sociale integratie OBS DE BOUWSTEEN. actief burgerschap en sociale integratie Obs de Bouwsteen Notitie actief burgerschap en sociale integratie OBS DE BOUWSTEEN 1. Wat is actief burgerschap? Actief burgerschap is: de bereidheid en het vermogen om deel uit te kunnen maken van een

Nadere informatie

Jeugd gezond heids zorg. 0-19 jaar

Jeugd gezond heids zorg. 0-19 jaar Jeugd gezond heids zorg 0-19 jaar Ongewenst gedrag binnen het onderwijs Meldingsregeling Vertrouwenspersoon Inleiding Meldingen van machtsmisbruik Soms is er sprake van meldingen over een vorm van machtsmisbruik

Nadere informatie

De leerkrachten willen de kinderen het gevoel geven van veiligheid en geborgenheid.

De leerkrachten willen de kinderen het gevoel geven van veiligheid en geborgenheid. 1. Doelen van ons onderwijs De Burchtgaarde wil bereiken dat ieder kind via een ononderbroken leer-en ontwikkelingsproces, die kennis en vaardigheden verwerft die het nodig heeft om een zelfstandig, sociaal

Nadere informatie

OBS De Notenkraker Othelloweg 8, 3194 GS Hoogvliet

OBS De Notenkraker Othelloweg 8, 3194 GS Hoogvliet Gedragsprotocol 2 0 1 4-2 0 1 5 Inhoud Inhoud 1 Inleiding 2 De huisregels 2 De vier sterregels 2 Ongewenst gedrag voorkomen 3 Wat te doen bij ongewenst gedrag? 3 Schorsing 3 Verwijdering 4 Bijlage 1: Formulier

Nadere informatie

& Sociale Integratie. Beleidsstuk ACTIEF BURGERSCHAP. Actief burgerschap & Sociale integratie. Het Palet MeerderWeert 1

& Sociale Integratie. Beleidsstuk ACTIEF BURGERSCHAP. Actief burgerschap & Sociale integratie. Het Palet MeerderWeert 1 Beleidsstuk ACTIEF BURGERSCHAP & Sociale Integratie Actief burgerschap & Sociale integratie. Het Palet MeerderWeert 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1: Visie op actief burgerschap & sociale integratieactie Hoofdstuk

Nadere informatie

Voor klachten op overige terreinen geldt de klachtenprocedure. Deze procedure is hieronder beschreven:

Voor klachten op overige terreinen geldt de klachtenprocedure. Deze procedure is hieronder beschreven: De klachtenregeling Elke school is verplicht een klachtenregeling te hebben, waarin staat hoe de school omgaat met klachten. Een goed informatiebeleid voorkomt klachten. Wij informeren ouders, leerlingen

Nadere informatie

Protocol Time-out, Schorsing en Verwijdering van leerlingen

Protocol Time-out, Schorsing en Verwijdering van leerlingen Protocol Time-out, Schorsing en Verwijdering van leerlingen Dit protocol treedt in werking als er sprake is van de volgende situaties: Ernstig ongewenst gedrag door een leerling, of ouder waarbij psychisch

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 18 13-05-2011

NIEUWSBRIEF 18 13-05-2011 NIEUWSBRIEF 18 13-05-2011 Richtlijnen verlof basisonderwijs Beste ouders, De vakantieperiode komt er weer aan. Ieder jaar worden we geconfronteerd met leerlingen die buiten de vakantieperiode niet naar

Nadere informatie

LEERLINGENBELEID EN VEILIGHEID

LEERLINGENBELEID EN VEILIGHEID LEERLINGENBELEID EN VEILIGHEID Inleiding De locatiedirecteur is binnen de door het bestuur vastgestelde kaders en met inachtneming van de wettelijke voorschriften belast met de inschrijving, uitschrijving

Nadere informatie

Waar mensen werken ontstaan misverstanden, worden fouten gemaakt en kan er iets misgaan in de communicatie. Dat geldt ook voor het onderwijs.

Waar mensen werken ontstaan misverstanden, worden fouten gemaakt en kan er iets misgaan in de communicatie. Dat geldt ook voor het onderwijs. Klachtenregeling Waar mensen werken ontstaan misverstanden, worden fouten gemaakt en kan er iets misgaan in de communicatie. Dat geldt ook voor het onderwijs. In beginsel kan iemand met een klacht zich

Nadere informatie

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Haarlemmermeer. Regeling schorsing & verwijdering

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Haarlemmermeer. Regeling schorsing & verwijdering Regeling schorsing & verwijdering 01 januari 2016 INHOUDSOPGAVE A) REGELING SCHORSING EN VERWIJDERING... 3 Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Artikel 2 Vaststelling van de regeling... 3 Artikel 3 Inwerkingtreding

Nadere informatie

Leerplicht en verlof. buiten de schoolvakantie geen vakantie

Leerplicht en verlof. buiten de schoolvakantie geen vakantie Leerplicht en verlof buiten de schoolvakantie geen vakantie De hoofdregel is: Geen vakantie onder schooltijd. Leerplichtwet De Nederlandse overheid vindt onderwijs van groot belang voor de toekomst van

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN School voor Speciaal Basisonderwijs Sonnevanck (20RD00) Directeur Martine - Remijn Adres Zwartewaalstraat 38 3081

Nadere informatie

1. Er zijn op iedere school ten minste twee contactpersonen die de klager verwijzen

1. Er zijn op iedere school ten minste twee contactpersonen die de klager verwijzen Bijlage 1 a klachtenregeling Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. school: een school als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs; b. klachtencommissie:

Nadere informatie

SCHOOLGIDS OPENBARE MONTESSORISCHOOL DE TRINOOM

SCHOOLGIDS OPENBARE MONTESSORISCHOOL DE TRINOOM SCHOOLGIDS OPENBARE MONTESSORISCHOOL DE TRINOOM 2016-2017 1. Inleiding: karakterisering van de school. Wij staan als team van Montessorischool De Trinoom elke dag met veel plezier klaar voor onze leerlingen

Nadere informatie

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof BS de Veldhof 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Inschrijving 2.1 0 4 jaar 2.2 Kinderen van 4 jaar en ouder 2.3 Inschrijving van kinderen met speciale onderwijsbehoeften.

Nadere informatie

ZORGPLAN AOC TERRA ASSEN 2012-2013

ZORGPLAN AOC TERRA ASSEN 2012-2013 ZORGPLAN AOC TERRA ASSEN 2012-2013 Versie: Vensters voor Verantwoording en Schoolkompas, januari 2013 Overzicht Leerlingbegeleiding AOC Terra Assen Mentor De mentor is de eerste persoon om alles aan te

Nadere informatie

Wanneer een leerling regelmatig ongewenst gedrag vertoond gaan we over tot stap 2.

Wanneer een leerling regelmatig ongewenst gedrag vertoond gaan we over tot stap 2. Protocol Gedrag van leerlingen Datum September 2014 Doel protocol Om duidelijkheid te scheppen voor leerling, leerkracht en ouders over welke stappen worden ondernomen bij ongewenst gedrag. Verantwoordelijke

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. De Aquarel

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. De Aquarel RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK De Aquarel Plaats : Zwolle BRIN nummer : 13YV C1 Onderzoeksnummer : 291638 Datum onderzoek : 6 februari 2017 Datum vaststelling : 17 mei 2017 Pagina 2 van 10

Nadere informatie

Ondersteuning van uw kind Ouderversie school-ondersteuningsplan

Ondersteuning van uw kind Ouderversie school-ondersteuningsplan Ondersteuning van uw kind 2016-2017 Ouderversie school-ondersteuningsplan 1 Het school ondersteuningsprofiel Het ondersteuningsprofiel is geschreven voor ouders zodat ouders weten welke ondersteuning een

Nadere informatie

Regeling Schorsing en Verwijdering

Regeling Schorsing en Verwijdering Regeling Schorsing en Verwijdering Voorgenomen besluit College van Bestuur: 1 april 201 Advies Directieberaad: Instemming GMR: Definitief besluit College van Bestuur: Zaan Primair Regeling schorsing &

Nadere informatie

Pestprotocol Theo Thijssenschool Waddinxveen

Pestprotocol Theo Thijssenschool Waddinxveen Pestprotocol Theo Thijssenschool Waddinxveen 1. Plagen en pesten Het verschil tussen plagen en pesten is duidelijk aan te geven. Bij plagen is sprake van incidenten. Pesten gebeurt systematisch. Een definitie

Nadere informatie

Beste ouders / verzorgers,

Beste ouders / verzorgers, 1 Onderste Sittarderweg 4 6141 AZ Limbricht Tel: 046-4512861 E-mail:info@deparkschool.nl este ouders / verzorgers, In juni is het tevredenheidsonderzoek (ZEK = Zelf Evaluatie Kader) gehouden. 48% van alle

Nadere informatie

Tussen Schoolse Opvang (TSO) Protocol. van o.b.s. De Vuurtoren

Tussen Schoolse Opvang (TSO) Protocol. van o.b.s. De Vuurtoren Tussen Schoolse Opvang (TSO) Protocol van o.b.s. De Vuurtoren 2 TSO Protocol o.b.s. de Vuurtoren Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Organisatie... 3 Opvang... 5 TSO vergoeding... 6 Overdracht...

Nadere informatie

ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van het kind: duur in overleg met directeur maar maximaal 2 weken

ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van het kind: duur in overleg met directeur maar maximaal 2 weken Richtlijnen voor extra verlof In een aantal gevallen kunnen kinderen worden vrijgesteld van leerplicht. Dit noemen we verlof. Kinderen hoeven voor een dag of voor een beperkt aantal dagen dan niet naar

Nadere informatie

Veiligheidskaart. Checklist voor een veilige school. Naam school/locatie:

Veiligheidskaart. Checklist voor een veilige school. Naam school/locatie: eiligheidskaart Checklist voor een veilige school Naam school/locatie: Inleiding In 2008 is het project Kwaliteitsteams eiligheid van start gegaan. Deze vijf regionale teams zijn ingesteld in opdracht

Nadere informatie

Waarden en normen op RKBS Sint Jan (Waarland)

Waarden en normen op RKBS Sint Jan (Waarland) R.K. Basisschool Sint Jan Gedragsprotocol Waarden en normen op RKBS Sint Jan (Waarland) Inleiding Een veilig klimaat en een prettige sfeer zijn belangrijke voorwaarden om te komen tot goede leerprestaties.

Nadere informatie