Notulen van de gemeenteraad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notulen van de gemeenteraad"

Transcriptie

1 Notulen van de gemeenteraad Vergadering gemeenteraad van 30/09/2014 AANWEZIG : V. Caprasse, Burgemeester E. de Foestraets - d'ursel, O. Joris, A. d'oreye de Lantremange, T. Van De Plas, F. Devleeschouwer, Schepenen G. von Wintersdorff, J. Van Eeckhoudt, D. Terlinden - Cardon de Lichtbuer, B. Vandersteen, C. Vandamme - Henrot, B. Waucquez, F. Constant, P. Simon, A. Van Herck, O. Danis, G. Mertens, M. Kahn, J. Forton, J. Vanfleteren, Raadsleden J. Eggermont, Secretaris VERONTSCHULDIGD : L. Van Biesen, A. Van de Putte, C. Edwards, Raadsleden 1) GOEDKEURING NOTULEN D.D. 30 JUNI 2014 De gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet d.d. 15 juli 2005 en latere wijzigingen en meer bepaald art. 33 betreffende de werking van de gemeenteraad; Gelet op het ontwerp-notulen d.d. 30 juni BESLUIT: Met eenparigheid der stemmen Enig artikel. De Gemeenteraad beslist om de notulen van 30 juni 2014 goed te keuren. 2) DELEGATIE BURGEMEESTER De gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 63 betreffende gevallen van verhindering van de burgemeester; Gelet op het schrijven van de burgemeester, mevrouw Véronique Caprasse, d.d. 8 augustus 2014, ingeschreven d.d. 11 augustus 2014 met inschrijvingsnummer 6844 waarin zij opdracht geeft aan de heer Arnold d Oreye de Lantremange om haar te vervangen gedurende tijdelijke afwezigheden; Overwegende dat deze beslissing tot delegatie ter kennis gebracht wordt aan het college van burgemeester en schepenen, aan de gemeenteraad en aan de toezichthoudende overheid. Gehoord de vraag van mevrouw Constant dat zij zich afvraagt waarom de burgemeester cumuleert en hierover een stemming vraagt aan de gemeenteraad; 1

2 Gehoord de burgemeester die hierop antwoordt dat dit wettelijk is; Gehoord schepen Olivier Joris die het woord neemt en volgende tekst leest: Wij hebben nota genomen van het feit dat mevrouw de burgemeester op 8 augustus 2014 opdracht heeft gegeven aan de heer d Oreye de Lantremange, derde schepen, om haar te vervangen gedurende tijdelijke afwezigheden. Wij weten dat zoiets haar recht is volgens artikel 63 van het Gemeentedecreet. Toch willen we een aantal kanttekeningen plaatsen bij die keuze. Het is jammer dat mevrouw de Burgemeester de rangorde van de schepenen van haar college niet respecteert (wat eerst voorzien is in art 63 van het Gemeentedecreet). Daarmee schuift de Burgemeester de wil van de kiezer gewoon opzij en het getuigt van geen vertrouwen in de eerste en tweede schepen met name mijzelf en mevrouw de Foestraets. Blijkbaar vertrouwt de Burgemeester alleen maar leden van haar eigen partij, het FDF. Waarom zou ze anders twee democratisch verkozen schepenen overslaan? Het spijt ons dit te moeten zeggen, maar we vinden het bijzonder jammer dat de Burgemeester in deze kwestie cavalier seule heeft gespeeld. Het is duidelijk dat ze geen teamspeler is terwijl wij denken dat normaalgezien de Burgemeester de sfeer en de goede werking binnen een groep kan bevorderen. Tenslotte maken wij ons zorgen over de frequentie van de afwezigheden van mevrouw de Burgemeester vermits zij sinds juni het mandaat van burgemeester met dat van gedeputeerde in het Federaal Parlement combineert. Voor de goede werking van het schepencollege zou het in elk geval ook handig zijn mochten we vooraf een planning van de afwezigheden van mevrouw Caprasse ontvangen. Dat zou tijd en energie besparen. Gehoord raadslid Waucquez die de vraag van mevrouw Constant herhaalt; vind de gemeenteraad normaal dat de burgemeester deze mandaten cumuleert, en ten tweede kan de gemeenteraad hierover stemmen? De voorzitter antwoordt dat hierover niet te stemmen valt. Het is een individuele beslissing waar men niets aan kan veranderen. Gehoord raadslid Constant die de vraag stelt of de burgemeester haar volledig loon krijgt tijdens haar afwezigheden; De burgemeester antwoordt dat dit zo is, dat ze verbaasd is van de reactie maar dat het zo is. BESLUIT: Enig artikel. De gemeenteraad neemt akte van het schrijven d.d. 08/08/14 van de burgemeester, Véronique Caprasse, waarin zij schepen A. d Oreye de Lantremange opdracht geeft haar te vervangen gedurende tijdelijke afwezigheden. 2

3 3) VIVAQUA - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING D.D. 24 JUNI 2014 De Gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en verdere wijzigingen; Gelet op het Vlaams decreet van 6 juli 2001, gewijzigd op 18 januari 2013, houdende de intergemeentelijke samenwerking en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 44, 1 en 3 alinea, waarbij bepaald wordt dat de deelnemende gemeenten hun vertegenwoordigers voor een algemene vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat het aanstellen van een mandaathouder voor de duur van de legislatuur kan, het bepalen van de inhoud van het mandaat dient wel voor elke algemene vergadering door de gemeenteraad te gebeuren; Gelet op het feit dat de gemeente Kraainem voor de activiteit distributienetbeheer water deelneemt aan de opdrachthoudende vereniging Vivaqua; Gelet op de aangetekende zending van 10 juni 2014, geregistreerd op 11/06/2014 met registratienummer 5127, uitgaande van Vivaqua, waarbij de opdrachthoudende vereniging de gemeente Kraainem oproept om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering d.d. 24 juni 2014 in de zetel van de vennootschap, Keizerinlaan te 1000 Brussel; Gelet op de agenda die als volgt werd samengesteld: o Voorstel tot wijziging van artikel 11 van de statuten o Aanwijzing van de bestuurder die de stad Brussel voorstelt om de heer Sevket Temiz, die ontslag neemt, te vervangen. Gelet op de gemeenteraadszitting d.d. 29 januari 2013 waarbij de heer Th. Van De Plas aangesteld werd als gemeentelijke afgevaardigde om de algemene vergaderingen van Vivaqua bij te wonen. BESLUIT: Met eenparigheid der stemmen Artikel 1: De gemeenteraad neemt nota van het feit dat Vivaqua een buitengewone algemene vergadering organiseerde op dinsdag 24 juni 2014 in de zetel van de vennootschap te Brussel. Art. 2: De gemeenteraad neemt nota van de bovenvermelde agenda van de buitengewone algemene vergadering van Vivaqua d.d. 24 juni Art. 3: De gemeenteraad neemt nota van het feit dat de heer Th. Van De Plas benoemd werd als gemeentelijke vertegenwoordiger op de gemeenteraadszitting van 29 januari 2013 en dat de heer Th. Van De Plas de buitengewone algemene vergadering d.d. 24 juni 2014 van Vivaqua heeft bijgewoond. 3

4 4) VERENIGING VOOR OPENBAAR GROEN - UITNODIGING ALGEMENE VERGADERING D.D. 12 JUNI 2014 De gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en verdere wijzigingen; Gelet op het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 44, 1 en 3 alinea, waarbij bepaald wordt dat de deelnemende gemeenten hun vertegenwoordigers voor een algemene vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat het aanstellen van een mandaathouder voor de duur van de legislatuur kan, het bepalen van de inhoud van het mandaat dient wel voor elke algemene vergadering door de gemeenteraad te gebeuren; Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 29 januari 2013 waarbij de heer J. Forton aangesteld werd als gemeentelijke afgevaardigde voor het bijwonen van de algemene vergaderingen van de Vereniging voor Openbaar Groen; Gelet op de brief d.d. 9 mei 2014, geregistreerd op 9 mei 2014 met inschrijvingsnummer 4199 waarbij de Vereniging van Openbaar Groen het gemeentebestuur uitnodigt om deel te nemen aan de gewone algemene jaarvergadering d.d. 12 juni 2014; Overwegende de agenda van de buitengewone algemene vergadering d.d. 12 juni 2014 van de Vereniging van Openbaar Groen: 1) Statutaire mededelingen aan de Algemene Vergadering a) Financieel verslag en toelichting bij de rekeningen door de revisor b) Décharge aan de Raad van Bestuur c) Begroting 2014 d) Vaststelling van de jaarlijkse contributie voor 2015 e) Voorstelling van het jaarverslag van ) Toelichting 3) Wijziging samenstelling Raad van Bestuur 4) Voorstelling VVOG-activiteiten Verslag van de Algemene Vergadering BESLUIT: Artikel 1: De gemeenteraad neemt akte van de uitnodiging van de Vereniging van Openbaar Groen voor de gewone algemene vergadering op donderdag 12 juni Art. 2: De gemeenteraad neemt nota van de bovenvermelde agenda van de gewone algemene vergadering van de Vereniging van Openbaar Groen op donderdag 12 juni

5 Art. 3: De gemeenteraad neemt nota van het feit dat de heer J. Forton benoemd werd als gemeentelijke vertegenwoordiger op de gemeenteraadszitting van 29 januari 2013 zodat de heer J. Forton de algemene vergadering d.d. 12 juni 2014 van de Vereniging van Openbaar Groen kon bijwonen. 5) OCMW KRAAINEM - JAARREKENING 2013 De gemeenteraad, Gelet op artikel van het OCMW decreet dat bepaalt dat de gemeenteraad binnen de vijftig dagen na ontvangst van de rekening zijn opmerkingen ter kennis moet brengen van de provinciegouverneur; Gelet op de brief d.d. 24 juni 2014, binnengekomen op 25 juni 2014 met registratienummer 5621/2014, waarbij gevraagd wordt aan het college van burgemeester en schepenen om akte te nemen van de vaststelling jaarrekening 2013 zoals vastgesteld door de raad van maatschappelijk welzijn in zitting van 16 juni BESLUIT: Enig artikel. De gemeenteraad neemt akte van de vaststelling van de jaarrekening 2013 zoals vastgesteld door de raad van maatschappelijk welzijn in zitting van 16 juni ) KERSTMARKTREGLEMENT De gemeenteraad, Het College van Burgemeester en Schepenen, Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; Gelet op het meerjarenplan goedgekeurd door de gemeenteraad op 30 december 2013, meerbepaald de actie om een kerstmarkt te organiseren in 2014; Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen in zitting van 26 augustus 2014 om een kerstmarkt te organiseren; Gehoord gemeenteraadlid Van Herck die stelt dat Wezembeek-Oppem ook een kerstmarkt heeft georganiseerd. Hij stelt dat het een goed idee zou zijn om de organisatie van de kerstmarkt in samenwerking met Wezembeek-Oppem te doen. Het zou goed zijn om dit één op twee jaar te organiseren, afwisselend in Kraainem en Wezembeek-Oppem. Gehoord de gemeenteraadsvoorzitter die antwoordt dat men nota neemt van het voorstel; Gelet op het amendement, ingediend door gemeenteraadslid A. d Oreye de Lantremange, dat voorstelt om artikel 19 van het kerstmarktreglement als volgt aan te passen: 5

6 Het is verboden om alcoholische dranken te verkopen, te schenken of aan te bieden aan minzestienjarigen. Het is verboden om sterke alcoholische drank te verkopen, te schenken of aan te bieden aan min-achttienjarigen. Iedereen die alcoholische (sterke) niet-sterke dranken aanbiedt, dient zich te houden aan de wetgeving terzake. Bij overtreding hierop is de verkoper/aanbieder hoofdelijk aansprakelijk. Van elke persoon die alcoholische drank wilt kopen, mag gevraagd worden aan te tonen dat hij of zij minstens zestien of achttien jaar is. Gelet dat dit amendement goedgekeurd werd met 18 ja-stemmen en 2 onthoudingen. BESLUIT: Met 18: ja-stemmen / 2: nee-stemmen Enig artikel. De gemeenteraad beslist volgend kerstmarktreglement goed te keuren: KERSTMARKTREGLEMENT Artikel 1 De kerstmarkt wordt jaarlijks ingericht tijdens het eerste of tweede weekend van de maand december. Artikel 2 De kerstmarkt wordt samengesteld uit verschillende kerstkramen. Voorrang wordt gegeven aan de handelaars en verenigingen van Kraainem. Artikel 3 Het gemeentebestuur behoudt zich het recht om de kerstmarkt niet te laten doorgaan indien er te weinig deelnemers zijn of indien de standen niet voldoende gevarieerd zijn of indien het goede verloop van de kerstmarkt in het gedrang komt. Artikel 4 Het gemeentebestuur, bij middel van het college van burgemeester en schepenen, beslist over de samenstelling van de standhouders. Zij zullen hierbij rekening houden met de datum van aanvraag tot deelname, de variëteit, Het gemeentebestuur behoudt zich het recht om standhouders te weigeren indien ze van mening is dat de betreffende standhouder niet past in de kerstmarkt, indien het goede verloop van de kerstmarkt hierdoor in het gedrang komt of indien deze niet voldoet aan de eisen opgenomen in het kerstmarktreglement. De plaats op de kerstmarkt zal door het gemeentebestuur worden bepaald. Artikel 5 De toegelaten standhouders zullen, via een bevestigingsbrief van deelname, schriftelijk op de hoogte gehouden worden van hun toelating tot deelname op de kerstmarkt. 6

7 Artikel 6 De standhouders moeten binnen de 15 dagen na ontvangst van de bevestigingsbrief de waarborgsom van 100,00 euro en het standgeld betalen. Artikel 7 De waarborg en het standgeld worden betaald door middel van een overschrijving op het rekeningnummer BE van het gemeentebestuur van Kraainem. Artikel 8 De standhouder is verplicht het gemeentebestuur tijdig te verwittigen wanneer hij niet aanwezig kan zijn, op het telefoonnummer 02/ of via Het gemeentebestuur, bij middel van het college van burgemeester en schepenen, oordeelt bij zitting over de gegrondheid van aangehaalde rechtvaardiging voor de afwezigheid waarbij over de (niet-) inhouding van de waarborgsom kan beslist worden, indien het gemeentebestuur niet meer bij machte was de stand opnieuw te verhuren of wanneer de rechtvaardiging niet als gegrond werd weerhouden. Artikel 9 De reglementair ingeschreven standhouders worden schriftelijk op de hoogte gebracht van de dag waarop de teruggave van de waarborg zal gebeuren of van de beslissing tot een eventuele, mogelijks gedeeltelijke inhouding. Artikel 10 De huurprijs van de standen wordt vastgelegd als volgt: - verenigingen en inwoners van Kraainem: 25 euro - handelaars van Kraainem: 75 euro - niet van Kraainem: 150,00 euro Artikel 11 De standhouder verbindt er zich toe de stand open te houden op vrijdag van uur tot uur en op zaterdag en zondag van uur tot uur. Voertuigen van standhouders zijn enkel toegelaten op de markt voor deze aanvangsuren en na deze verplichte sluitingsuren. Artikel 12 De standhouders zijn verplicht om het thema kerstmis te volgen zowel in hun verkoopwaren, versiering en kleding. Artikel 13 Alle communicatie naar de burgers toe, bijvoorbeeld affiches en prijskaarten, moet in het Nederlands en in het Frans gebeuren. Artikel 14 De communicatie bevat uitsluitend commerciële boodschappen. In geen geval wordt politieke reclame aanvaard. Er worden geen reclameboodschappen aanvaard voor tabaksproducten. De communicatie schendt in geen geval de openbare orde en de goede zeden en bevat geen informatie met racistische, xenofobische of politieke inslag. 7

8 Artikel 15 De standhouder dient zich te houden aan bepaalde voorgeschreven huisregels met betrekking tot de chalet die hij betrekt. Bij het niet-naleven met eventuele schade tot gevolg zullen de kosten verrekend worden via de waarborgsom. Het is de standhouder verboden iets te wijzigen aan het fundamentele uitzicht van de chalet. Enkel kerstversiering en/of kerstverlichting is toegelaten. Er mag in geen geval iets veranderd worden aan de structuur van de chalet. De chalet mag niet beschilderd worden. Er mogen met andere woorden geen blijvende en zichtbare ingrepen uitgevoerd worden. Artikel 16 De standhouder staat in voor de netheid in en rond de chalet. Hij moet zich hiertoe voorzien van de nodige vuilnisrecipiënten. Minstens 2 vuilnisbakken moet voorzien worden aan elke eet of drinkstand. De vuilniszakken zullen op het einde van de kerstmarkt meegenomen worden door de standhouder. Er wordt geen vuilnis, in eender welke vorm, achtergelaten op de kerstmarkt of ergens in Kraainem. Artikel 17 Het college van burgemeester en schepenen behoudt zich het recht voor om bij grotere vraag (naar standplaatsen) dan het aanbod (van standplaatsen) te beslissen aan wie de plaatsen toegewezen worden om een zo groot mogelijke diversiteit te garanderen. Artikel 18 Het is de standhouder verboden de standplaats geheel of gedeeltelijk onder te verhuren. Artikel 19 Het is verboden om sterke alcoholische drank te verkopen, te schenken of aan te bieden. Iedereen die alcoholische niet-sterke dranken aanbiedt, dient zich te houden aan de wetgeving terzake. Bij overtreding hierop is de verkoper/aanbieder hoofdelijk aansprakelijk. Van elke persoon die alcoholische drank wilt kopen, mag gevraagd worden aan te tonen dat hij of zij minstens zestien of achttien jaar is. Artikel 20 Drank en eetwaren mogen in geen geval in glazen/breekbare recipiënten opgediend worden. Alles moet in plastieken bekers of op plastieken borden opgediend worden. Artikel 21 Het gebruik van brandstoffen is onderworpen aan de volgende regels: Alle gasflessen moeten buiten de chalet opgesteld worden. Alle gasflessen moeten aangesloten worden op leidingen en ontspanners die in perfecte staat van werking verkeren. In geval er gebruik gemaakt wordt van gasbranders, onder gelijk welke vorm, dient een poederbrandblusapparaat aanwezig te zijn van 6 kg (ABC poeder). Dit toestel dient voorzien te zijn van een sticker waar de uiterste geldigheidsdatum is op aangebracht, een jaarlijkse keuring door de leverancier is verplicht. 8

9 Het gebruik van petroleum is niet toegelaten. Waar olie en frituurvet gebruikt worden voor de bereiding van warme gerechten dient een brandwerend deken aanwezig te zijn en een poederbrandblusapparaat van 6 kg (ABC poeder). Dit toestel dient voorzien te zijn van een sticker waar de uiterste geldigheidsdatum is op aangebracht, een jaarlijkse keuring door de leverancier is verplicht. Alle gastoestellen dienen uiterlijk tegen uur aangesloten te zijn, zoniet dienen zij onmiddellijk verwijderd te worden door de standhouder. De controle van de standen zal op vrijdag 5 december 2014, bij opening van de kerstmarkt, gebeuren door de afgevaardigde brandweer en de gemeentelijke veiligheidsambtenaar, vergezeld door een lid van de lokale politie. Alle apparatuur in de kerstchalets moet beantwoorden aan de AREI (Algemeen Reglement Elektrische Installaties). Artikel 22 De maximaal toegelaten stroomsterkte per stand is bepaald op 16 ampère. De standhouder moet zelf voorzien in de nodige kabels om zijn aansluitingen te verrichten. Artikel 23 Bij het niet naleven van de in dit kerstmarktreglement opgenomen bepalingen, kan de waarborg ingehouden worden en kan er overgegaan worden tot onmiddellijke sluiting van de stand en/of kan de standhouder uitgesloten worden van deelname aan de volgende kerstmarkt(en). Artikel 24 Elke standhouder dient zich te houden aan de richtlijnen, gegeven door het gemeentebestuur van Kraainem, de brandweer en/of politiezone WOKRA, inzonderheid wanneer deze tot doel hebben de openbare veiligheid te vrijwaren of te herstellen. Artikel 25 Door het aanvaarden van een standplaats en het storten van het standgeld en de waarborg verklaart de standhouder zich akkoord met de bepalingen van dit kerstmarktreglement. Artikel 26 Een aanvraag van een Kraainemse vereniging voor het huren van een standplaats mag enkel en alleen door de voorzitter of de secretaris van de desbetreffende vereniging geschieden. De voorzitter of secretaris van die vereniging dient een schriftelijke aanvraag te richten aan het college van burgemeester en schepenen. De opbrengsten dienen ten goede te komen van de aanvragende vereniging. Artikel 28 Dit reglement treedt in voege na goedkeuring door de gemeenteraad conform de bepalingen van het gemeentedecreet. 7) GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD - REGLEMENT ADVERTENTIERUIMTE De gemeenteraad, Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 9

10 Gelet op de collegebeslissing d.d. 18 juli 2013 houdende gunning van de opdracht 2013/15 Lay out & verdeling van het informatieblad voor een periode van 4 jaar aan Artoos; Gelet op het meerjarenplan goedgekeurd door de gemeenteraad op 30 december 2013, meerbepaald de actie om het gemeentelijk informatieblad aantrekkelijker te maken en reclame te voorzien; Gelet op het principieel akkoord van het college van burgemeester en schepenen in zitting d.d. 22 juli 2014 betreffende het invoeren van advertenties in het gemeentelijk informatieblad. Overwegende dat bij andere gemeenten de prijs voor een advertentie van 1 pagina +/- 500 bedraagt, voor een advertentie van ½ pagina varieert de prijs tussen 166,98 en 280, voor een advertentie van ¼ pagina varieert de prijs tussen 87,12 en 150. Overwegende het positief advies van de Financieel Beheerder, wnd. BESLUIT: Met eenparigheid der stemmen Artikel 1: De gemeenteraad beslist volgend reglement advertentieruimte goed te keuren: Retributiereglement voor het plaatsen van een advertentie in het gemeentelijk informatieblad van Kraainem Artikel 1 Algemeen Het gemeentelijk informatieblad van Kraainem heeft als doel de inwoners van Kraainem te informeren. Het gemeentelijk informatieblad van Kraainem verschijnt 4 keer per jaar : maart juni september december. De opmaak en de inhoud van het gemeentelijk informatieblad wordt gecoördineerd door het redactiecomité bestaande uit de schepen van communicatie, de gemeentesecretaris, de diensthoofden van de gemeentelijke diensten, de communicatiemedewerker en een afgevaardigde van het OCMW. Het gemeentelijk informatieblad van Kraainem wordt bedeeld in alle brievenbussen van de gemeente Kraainem. De gemeente Kraainem stelt vanaf 1 januari 2015 advertentieruimte ter beschikking aan alle bedrijven en handelaars gevestigd in Kraainem die over een ondernemingsnummer beschikken. Dit zal bekend gemaakt worden in het gemeentelijk informatieblad van december. Er wordt voorkeur gegeven aan bedrijven en handelaars die een exploitatiezetel hebben in Kraainem. 10

11 De diensten zullen de handelaars van Kraainem schriftelijk op de hoogte brengen van het «Retributiereglement voor het plaatsen van een advertentie in het gemeentelijk informatieblad van Kraainem». Artikel 2 Advertentieruimte en tarieven De plaats voor advertenties in het gemeentelijk informatieblad is beperkt tot een maximum van 2 pagina s per uitgave, zijnde een maximum van 1 pagina in de Nederlandstalige versie en een maximum van 1 pagina in de Franstalige versie. De beschikbare formaten en tarieven zijn per publicatie: - 1 pagina : 500,00 euro - ½ pagina (liggend) : 250 euro - ¼ pagina (staand) : 125,00 euro - 1/8 pagina (staand): 70,00 euro Artikel 3 Plaats advertentie/reclame De advertenties verschijnen op de 2 binnenste pagina s ( zijnde op de laatste pagina van de Nederlandstalige versie en op de laatste pagina van de Franstalige versie) van het gemeentelijk informatieblad, of op een andere pagina als het om grafische redenen niet anders kan. Het redactiecomité oordeelt over de meest geschikte plaats van de advertentie en dit in functie van de lay-out van het gemeentelijk informatieblad. Indien omwille van te weinig advertenties de lay-out van het gemeentelijk informatieblad in gedrang komt, kan het redactiecomité beslissen om in de komende editie geen advertenties te plaatsen. Deze te publiceren advertenties zullen, indien gewenst door de adverteerder, gepubliceerd worden in de eerstvolgende editie van het gemeentelijk informatieblad. Artikel 4 Vorm en aanlevering van de advertentie De persoon, het bedrijf of de handelaar die een advertentie wenst te plaatsen is in orde met de wetgeving en voorschriften met betrekking tot reclame en heeft alle rechten verworven op het gebruik van teksten, vormen, foto s of andere elementen die in de reclameboodschap worden gebruikt. De advertentie wordt via aangeleverd : - vóór 15 januari voor een publicatie in maart - vóór 15 april voor een publicatie in juni - vóór 15 juli voor een publicatie in september - vóór 15 oktober voor een publicatie in december De aanvraag dient volgende gegevens te bevatten: - Naam, voornaam, adres, telefoonnummer en adres van de aanvrager - Naam en adres van de handel waarvoor een advertentie geplaatst zal worden - De advertentie in beide landstalen en in een bruikbaar PDF bestand - In welke editie de aanvrager zijn advertentie wenst te plaatsen 11

12 - De aanvrager dient aan te geven of hij op een wachtlijst wenst te staan indien de advertentieruimte van de gevraagde editie volzet is De advertentie wordt in het Nederlands en/of in het Frans geleverd, de gemeentelijke diensten staan niet in voor de vertaling van de teksten. Indien de vertaling niet correct uitgevoerd is, kan het redactiecomité de advertentie weigeren. Indien er niet voldaan wordt aan bovenvermelde modaliteiten of indien de goede werking en planning van het gemeentelijk informatieblad in het gedrang komt kan het redactiecomité de advertentie weigeren. De zorg en de kosten voor het maken van de advertentie zijn voor rekening van de adverteerders. Het gemeentebestuur creëert geen advertenties en behandelt, verbetert of vult het geleverde materiaal niet aan. De advertentie wordt drukklaar aangeleverd in PDF-formaat. Als de kwaliteit onvoldoende is, behoudt het redactiecomité zich het recht voor om de advertentie te weigeren. Het redactiecomité stelt zich niet verantwoordelijk voor de inhoud of kwaliteit van de advertentie. Artikel 5 Selectie De selectie van de advertenties gebeurt op basis van het tijdstip van de inkomende aanvraag per . Er wordt voorrang gegeven aan de personen,bedrijven en handelaars van Kraainem. De geselecteerde adverteerders voor de desbetreffende editie krijgen een bevestigingsbrief. Artikel 6 Wachtlijst Indien er meer aanvragen zijn voor advertentieruimte dan er ruimte beschikbaar is, wordt de aanvraag op een wachtlijst geplaatst. Het redactiecomité neemt contact op met de kandidaten van de wachtlijst zodra er volgens de planning weer advertentieruimte beschikbaar is. Artikel 7 Opeenvolgende aanvragen De persoon, het bedrijf of de handelaar mag slechts 2 keer per jaar een advertentie plaatsen en dit niet in een opeenvolgende editie. Artikel 8 Inhoud van de advertentie De advertenties bevatten uitsluitend commerciële boodschappen. Politieke reclame of reclame met een politieke inslag wordt in geen geval aanvaard. 12

13 Er worden geen reclameboodschappen aanvaard voor alcoholische dranken en tabaksproducten. De advertentie schendt in geen geval de openbare orde en de goede zeden en bevat geen informatie met racistische, xenofobische of haatwekkende inslag. Artikel 9 Kwaliteitsoordeel over advertentie/reclame Het redactiecomité oordeelt of een reclameboodschap al dan niet aanvaardbaar is en behoudt zich het recht een advertentie te weigeren indien deze niet voldoet aan de artikels opgenomen in dit reglement. Artikel 10 Verantwoordelijkheid Noch de burgemeester, noch het college van burgemeester en schepenen, noch het gemeentebestuur, noch de betrokken gemeentelijke diensten dragen enige verantwoordelijkheid voor wat betreft de juistheid van de gegevens die opgenomen werden in de advertentie. De adverteerder die een aanvraag indient voor het plaatsen van een advertentie en/of die de retributie betaalt, verklaart zich akkoord met de bepalingen opgenomen in het «Retributiereglement voor het plaatsen van een advertentie in het gemeentelijk informatieblad van Kraainem». Artikel 11 Facturatie en betaling De adverteerder moet binnen de 15 dagen na ontvangst van de bevestigingsbrief de retributie betalen. De retributie wordt betaald door middel van een overschrijving op het rekeningnummer BE van het gemeentebestuur van Kraainem. Artikel 12 Een afschrift van deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden. Artikel 13 Dit reglement treedt in voege op 1 januari ) PERSONEEL- TERUGBETALING VAN DE KOSTEN VOOR CORRECTIEMIDDELEN VOOR BEELDSCHERMWERK EN VEILIGHEIDSBRIL MET CORRECTIEGLAZEN De Gemeenteraad, Gelet op het KB van 27 augustus 1993 betreffende het werken met beeldschermen ( artikel 7 in het bijzonder); 13

14 Gelet op het KB van 13 juni 2005 betreffende het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen; Overwegende dat uit beide KB s afgeleid kan worden dat de werkgever op haar kosten moet instaan voor het verschaffen van een specifiek correctiemiddel (bril) om met beeldschermen te werken en voor persoonlijke beschermingsmiddelen; Overwegende dat het aangewezen is dat wanneer de werkgever toelaat het correctiemiddel ( lees bril) mee naar huis te nemen, de werkgever slechts een deel van de kosten van de bril op zich neemt; Overwegende dat de procedure en modaliteiten voor de terbeschikkingstelling van het specifiek beschermingsmiddel ( hier veiligheidsbrillen met correctieglazen) en de specifieke bril voor het beeldschermwerk moeten worden vastgesteld; Overwegende dat de werknemer het persoonlijk beschermingsmiddel ( lees veiligheidsbril met correctieglazen) niet mee naar huis mag nemen; Overwegende dat de werkgever niet verplicht is een veiligheidsbril met correctieglazen te verschaffen, maar dat een overzetmodel veiligheidsbril voldoende is; Gelet dat arbeidsgeneeskundige diensten aanbevelen om wel degelijk in bepaalde gevallen over te gaan tot een veiligheidsbril met correctieglazen en dit in functie van de risico s die de werknemer loopt bij de uitoefening van zijn werk. BESLUIT: Met eenparigheid der stemmen Artikel 1: Het gemeentebestuur beslist om onder de hiernavolgende voorwaarden aan de personeelsleden de kosten voor aankoop van een correctiemiddel of veiligheidsbril met correctieglazen terug te betalen: a) voorlegging van: - voorschrift oogarts - uitgebreide factuur - kopie getuigschrift voor verstrekte hulp van de oogarts - collegebeslissing in geval van een veiligheidsbril met correctieglazen b) de terugbetaling voor het correctiemiddel ( voor beeldschermwerk) wordt beperkt tot maximaal: - raadpleging van de oogarts : aan riziv-tarief - de glazen en montuur : maximum interventie van 200 incl BTW - hernieuwen van de glazen : 50 % van de totaalkost van de glazen c) de terugbetaling voor het persoonlijk beschermingsmiddel ( veiligheidsbril met correctieglazen) - idem punt a - glazen : 100% - montuur : 100% 14

15 9) KENNISNAME JAARREKENING 2013 PAROCHIE SINT PANCRATIUS De gemeenteraad, Gelet op het eredienstendecreet van 07/05/2004 gewijzigd op 06/07/2012, meer bepaald art. 55 2; Gelet op het schrijven uitgaande van de kerkfabriek parochie Sint Pancratius d.d. 8 juli 2014 ingeschreven onder nr. 6010; Overwegende dat de gemeente gevraagd wordt advies te geven over het ontvangen document met volgend resultaat: Rekening dienstjaar 2013 Ontvangsten exploitatie ,89 Investeringen ,94 Totaal ,83 Uitgaven exploitatie Investeringen Totaal ,46 BESLUIT: Met eenparigheid der stemmen Enig artikel. De gemeenteraad geeft gunstig advies over de rekening van het dienstjaar 2013 van de parochie Sint Pancratius. 10) KENNISNAME EN ADVIES JAARREKENING 2013 KERKFABRIEK SINT- DOMINICUSPAROCHIE. De gemeenteraad, Gelet op het eredienstendecreet van 07/05/2004 gewijzigd op 06/07/2012, meer bepaald art.55 2; Gelet op het schrijven uitgaande van de kerkfabriek Sint-Dominicus d.d. 9 juli 2014 ingeschreven onder het nummer 6056; Overwegende dat de gemeente gevraagd wordt advies te geven over het ontvangen document met volgend resultaat: Rekening 2013 Ontvangsten exploitatie ,18 Investeringen ,73 Totaal ,91 15

16 Uitgaven exploitatie ,47 Investeringen 0,00 Totaal ,47 BESLUIT: Met eenparigheid der stemmen Enig artikel. De gemeenteraad geeft gunstig advies over de rekening van het dienstjaar 2013 van de kerkfabriek Sint-Dominicus. 11) KENNISNAME BEGROTING DIENSTJAAR 2014 KERKFABRIEK ONZE-LIEVE- VROUW VAN STOKKEL. De gemeenteraad, Gelet op het schrijven uitgaande van het ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest d.d. 1 juli 2014 ingeschreven onder het nummer 5774; Gelet op het uittreksel uit het register der beraadslagingen van de gemeenteraad van de gemeente Sint-Pieters-Woluwe in zitting van 28/01/2014; Overwegende dat de gemeenteraad kennis neemt van de begroting 2014 van de kerkfabriek OLV Stokkel met volgend resultaat: Begroting dienstjaar 2014 Ontvangsten exploitatie ,00 Investeringen ,59 Totaal ,59 Uitgaven exploitatie ,00 Investeringen ,59 Totaal ,59 BESLUIT: Met eenparigheid der stemmen Enig artikel. De gemeenteraad neemt kennis van de begroting 2014 van de kerkfabriek Onze Lieve Vrouw van Stokkel. 16

17 12) KENNISNAME BESLISSING B.D.- SCHORSING ARTIKEL 10 VAN HET TAKSREGLEMENT OP HET BOUWEN EN VERBOUWEN GOEDKEURING NIEUW ARTIKEL 10 De gemeenteraad, Gelet op beslissing van de gemeenteraad van 30 december 2013 houdende de vaststelling van het gemeentelijk taksreglement op het bouwen en verbouwen; Gelet op het besluit van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant van 5 maart 2014 waarbij artikel 10 van het besluit van de gemeenteraad van 30 december 2013 houdende de vatstelling van een belasting op het bouwen en, verbouwen, wordt geschorst; Gehoord gemeenteraadslid M.-F. Constant die niet goed begrijpt wat men bedoelt met dit artikel; Gehoord gemeenteraadslid A. d Oreye de Lantremange die antwoordt dat men plotseling, na 12 jaar, een schorsing vanwege de provincie kreeg van dit artikel; dat men daarom een bedrag van 750 i.p.v voorstelt; Gehoord gemeenteraadslid B Waucquez die vraagt om een concreet voorbeeld; Gehoord gemeenteraadslid A. d Oreye de Lantremange die antwoordt dat een bouwtaks afhangt van het huis, dat het hier enkel gaat over de regularisatie; Gehoord gemeenteraadslid J. Vanfleteren die vraagt of men dan inderdaad 750 i.p.v betaalt vanaf nu voor een regularisatie; Gehoord M.-F. Constant die vindt dat het voorstel niet duidelijk is; Gemeenteraadslid A. d Oreye de Lantremange geeft extra toelichting. BESLUIT: Met 18: ja-stemmen / 2: onthoudingen Artikel 1: De gemeenteraad neemt kennis van de beslissing van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant van 5 maart 2014 houdende de schorsing van artikel 10 van het taksreglement op het bouwen en verbouwen. Art.2. De gemeenteraad beslist artikel 10 als volgt opnieuw in te vullen. Voor alle bouwwerkzaamheden en handelingen voor de welke een stedenbouwkundige vergunning als gevolg van regularisatie werd verkregen alsook deze waarvoor een melding volstaat, zal een forfaitaire belasting van 750 geheven worden. Dit bedrag wordt vermeerderd met 75 per bijkomende woongelegenheid. Regularisatieaanvragen voor openluchtzwembaden, uithangborden en reclameborden vallen eveneens onder dit artikel. 17

18 BIJKOMENDE PUNTEN 13) HUUR VAN DE RAADZAAL Op verzoek van de heer J. Forton, namens Kraainem Unie: Huur van de raadzaal: Uit punt 30 van de notulen van het schepencollege 26/08/2014, blijkt dat het mogelijk is om de raadzaal te gebruiken om een conferentie te organiseren. Vragen: Wie of welke vereniging kan deze zaal gebruiken en aan welke voorwaarden? Aan wie moet deze aanvraag gericht worden? Antwoord door A. d Oreye de Lantremange: Er is geen reglement aangaande de verhuur van de raadzaal elke vereniging of inwoner kan de raadzaal aanvragen via het college van burgemeester en schepenen mits voldoende uitleg over de voorstelling die hij/zij wenst te geven deze raadzaal wordt gewoonlijk gratis ter beschikking gesteld. De uitgaven voor de organisatie zijn uiteraard ten laste van de organisator. Iedereen kan dit vragen, verenigingen krijgen wel voorrang. Het college ziet er uiteraard op toe dat het onderwerp van de conferentie de openbare orde niet in het gedrang brengt. Schepen Joris voegt toe dat men er ook rekening mee moet houden dat de raadzaal ook gebruikt wordt als trouwzaal. 14) RAPPORTERING AAN DE GEMEENTERAAD Op verzoek van de heer J. Forton, namens Kraainem-Unie: Rapportering aan de gemeenteraad: Achtergrond: Art. 53 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (Vlaams Gewest) bepaalt dat door een gemeente benoemde bestuurders bij intercommunales minstens twee maal per jaar tijdens een openbare vergadering van de gemeenteraad verslag moeten uitbrengen aan de gemeenteraad over de uitoefening van hun mandaat en daarbij tevens het beleid van de betrokken intercommunales moeten toelichten. In Kraainem is dit sinds het begin van de huidige legislatuur (dus sinds januari 2012) nog niet gebeurd. Voorstel: Gezien er dit jaar nog maar 5 gemeenteraden waren (op 10), zou het aangewezen zijn een gemeenteraad te houden in november om onze bestuurders in de intercommunales, de gelegenheid te geven verslag uit te brengen over de beoefening van hun mandaat? 18

19 Antwoord door A. d Oreye de Lantremange: De voorzitter stelt zich de vraag of men dit niet gewoon ter bespreking kan brengen in het kader van de bespreking van het voorstel van de intercommunale. Voor hem is de juiste plaats hiervoor de gemeenteraadscommissie. Raadslid Waucquez merkt op dat de mandatarissen wettelijk twee keer per jaar moeten rapporteren over hun activiteit aan de gemeenteraad. Waarom zou men geen speciale gemeenteraad organiseren om elke mandataris te laten rapporteren over de activiteiten van de intercommunale?de voorzitter stelt zich de vraag of het niet beter zou zijn om te rapporteren in het kader van het punt over de intercommunale. Bertrand Waucquez stelt de vraag aan de gemeentesecretaris of dit inderdaad zo is dat men twee keer moet rapporteren aan de gemeenteraad. Schepen Joris merkt op dat Eandis twee maal per jaar een vergadering organiseert voor alle gemeenteraadsleden en niet veel gemeenteraadsleden daar aanwezig zijn. Raadslid von Wintersdorff merkt op dat bij Interza ieder lid van het college een verslag krijgt van de raad van Bestuur. Bij belangrijke zaken, maakt hij een verslag aan het college. Zij beslissen vervolgens of dit voorgelegd wordt aan de gemeenteraad. Interza heeft één raad van bestuur per maand, het lijkt moeilijk om jaarlijks te rapporteren over 12 vergaderingen. Indien er vragen zijn, is hij bereid om hierop te antwoorden. Alle dossiers en inlichtingen liggen op het secretariaat ter inzage. Het college kan hierover een beslissing nemen. De voorzitter stelt voor om deze problematiek te bespreken met het college binnen de 15 dagen teneinde een oplossing te vinden. 15) PUNT 4 AGENDA GR 30/09/ VERENIGING VOOR OPENBAAR GROEN Op verzoek van de heer J. Forton, namens Kraainem-Unie: Punt 4 agenda GR 30/09/ Vereniging voor Openbaar Groen Zou het niet aangewezen zijn, dat bij een volgende buitengewone algemene vergadering van de Vereniging voor Openbaar Groen, iemand van de groendienst aanwezig zou zijn? Antwoord door mevrouw E. d Ursel: Uw vraag gaat niet over de buitengewone algemene vergadering waarschijnlijk, dit is een andere vergadering, spreekt u over de algemene vergadering? Gemeenteraadslid J. Forton antwoordt dat dit inderdaad zo is. Vervolgens vraagt mevrouw d Ursel of hij een aanduiding van een nieuwe gemeentelijke vertegenwoordiger, een vervanger wenst? Gemeenteraadslid J. Forton antwoordt dat dit niet het geval is. 19

20 Schepen d Ursel merkt op dat het de keuze van de gemeenteraad is om iemand anders te benoemen. De keuze van de gemeenteraad was de aanduiding van een politieke mandataris, maar indien de gemeenteraad dit wenst, kan men een bijkomende benoeming stemmen. Raadslid Forton merkt op dat het interessant is voor de netwerking en voor de toelichting van technische zaken. In andere gemeenten zijn blijkbaar soms ambtenaren i.p.v mandatarissen benoemd hiervoor. Schepen d Ursel antwoordt dat de procedure voor de hele legislatuur geldt. Hier moeten we dus eventueel een bijkomende benoeming doen. Gemeenteraadslid Alain Van Herck merkt op dat het voorstel interessant is. Gemeenteraadslid E d Ursel vraagt aan de gemeenteraad wat zij wensen te doen. De gemeenteraadsvoorzitter, B. Vandersteen stelt voor om te stemmen over een principieel akkoord. BESLUIT: Met 12 ja-stemmen en 8 onthoudingen Enig artikel. De gemeenteraad gaat principieel akkoord om bijkomend een ambtenaar te benoemen om de algemene vergaderingen van de Vereniging voor Openbaar Groen bij te wonen en vraagt de diensten om de mogelijkheden te onderzoeken en voor te leggen aan de gemeenteraad bij een volgende vergadering. 16) BOUW NIEUWE POLYVALENTE ZAAL (IPV ZAAL PAT EN SCOUTS LOKALEN) Op verzoek van de heer J. Forton, namens Kraainem-Unie: Bouw nieuwe polyvalente zaal (ipv zaal PAT en scouts lokalen) Wij hebben vernomen dat de kosten voor het bouwen van een nieuwe polyvalente zaal zot 1,2 miljoen kunnen oplopen. Het initieel budget voor de renovatie van de bestaande gebouwen bedroeg (gemeenteraad van 30/6/2014). Daarenboven zal een polyvalente zaal, in tegenstelling tot een synthetisch voetbalveld, voornamelijk door Kraainemnaars gebruikt worden. Voorstel: Verschuiven van het budget voorzien voor het synthetisch voetbalveld naar de post voor de bouw van polyvalente zaal. 20

Functie en bevoegdheden dorpsraad

Functie en bevoegdheden dorpsraad Functie en bevoegdheden dorpsraad Sterrebeek OPDRACHT EN BEVOEGDHEID Artikel 1 : De Dorpsraad van Sterrebeek, als vertegenwoordigend orgaan van de verenigingen die in de deelgemeente werkzaam zijn, heeft

Nadere informatie

1902 ( ) Nr. 1 5 februari 2013 ( ) stuk ingediend op. Voorstel van decreet. van de heer Filip Dewinter

1902 ( ) Nr. 1 5 februari 2013 ( ) stuk ingediend op. Voorstel van decreet. van de heer Filip Dewinter stuk ingediend op 1902 (2012-2013) Nr. 1 5 februari 2013 (2012-2013) Voorstel van decreet van de heer Filip Dewinter houdende wijziging van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking,

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 18 april 2011 worden ter goedkeuring voorgelegd

Nadere informatie

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING

Nadere informatie

Functie en bevoegdheden Sociale raad

Functie en bevoegdheden Sociale raad Functie en bevoegdheden Sociale raad De statuten van de Sociale Raad van Zaventem worden als volgt vastgesteld : OPDRACHT EN BEVOEGDHEID Artikel 1 : De Sociale Raad heeft als opdracht : 1. het verstrekken

Nadere informatie

Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA

Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA Voor de volgende editie van Wegwijs in Wommelgem zal een groepsfoto genomen worden door fotografe Veerle Hofkens. Alle gemeenteraadsleden worden verwacht

Nadere informatie

Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht

Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht 18.02.2013 Dit document vervangt de vorige uitgave van 14.05.2007 1. Oprichting en doelstelling Artikel 1: Oprichting en benaming Er wordt voor de gemeente Brecht

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 27 februari 2015 Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens

Nadere informatie

Organisatie Algemene Vergadering samenstelling

Organisatie Algemene Vergadering samenstelling STATUTEN VAN DE SENIORENRAAD Artikel 1 De statuten van de gemeentelijke seniorenraad worden als volgt goedgekeurd : Oprichting zetel - status Artikel 1 Er wordt een gemeentelijke seniorenraad opgericht.

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke Memorie van toelichting OPENBARE ZITTING 1. Kennisname van het ontslag als gemeenteraadslid

Nadere informatie

Bertrand Waucquez Kraainem, Seringenstraat 28 B-1950 Kraainem. Betreft: agenda van de gemeenteraad voorzien op 27 januari 2015

Bertrand Waucquez Kraainem, Seringenstraat 28 B-1950 Kraainem. Betreft: agenda van de gemeenteraad voorzien op 27 januari 2015 Bertrand Waucquez Kraainem, 2015-01-21 Seringenstraat 28 De heer Vandersteen Voorzitter van de gemeenteraad Dezangrélaan 17 Betreft: agenda van de gemeenteraad voorzien op 27 januari 2015 Mijnheer de Voorzitter,

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 26 MEI 2016

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 26 MEI 2016 RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 26 MEI 2016 De Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Bekkevoort, wettig bijeengeroepen overeenkomstig artikel 29 tot en met 32 van de Organieke Wet van 8 juli

Nadere informatie

STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE

STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER dd.6/2/03 REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE Gelet op het decreet van 13 juli 2001, houdende de organisatie van het overleg en de inspraak in het Gemeentelijk Cultuurbeleid. Gelet

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/11/005 BERAADSLAGING NR 11/004 VAN 11 JANUARI 2011 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN

Nadere informatie

wijziging statuten 2013 Gemeentelijke Sportraad Affligem

wijziging statuten 2013 Gemeentelijke Sportraad Affligem wijziging statuten 2013 Gemeentelijke Sportraad Affligem HOOFDSTUK I: DOELSTELLING Artikel 1 De sportraad heeft in het algemeen tot doel de sport, de lichamelijke opvoeding en de openluchtrecreatie te

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 oktober 2012 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 27 oktober 2016

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 27 oktober 2016 ZITTING VAN DE RAAD VAN 24 NOVEMBER 2016 Aanwezig: Willy Cornelis, Voorzitter André Marguillier, Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Rita Van Cleynebreugel, Ann Wils,

Nadere informatie

Verslag vergadering gemeenteraadscommissie algemeen beleid op 08/09/2015

Verslag vergadering gemeenteraadscommissie algemeen beleid op 08/09/2015 Verslag vergadering gemeenteraadscommissie algemeen beleid op 08/09/2015 Aanwezig: C. De Jonghe, voorzitter; G. Soete, M. Declerck, J.M. Dedecker, D. Demarcke, L. Feys-Peelman, K. Devos, commissieleden

Nadere informatie

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen HOOFDSTUK 1: ALGEMENE UITGANGSPUNTEN Art. 1 De GRO..M is de advies- en participatieraad van de stad Mechelen met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013.

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Statuten 2013-2018 Algemeen Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Art. 1 Er wordt een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht en erkend

Nadere informatie

Intergemeentelijke samenwerking in kader van wijk-werken

Intergemeentelijke samenwerking in kader van wijk-werken Intergemeentelijke samenwerking in kader van wijk-werken Overzicht Inleiding 1. Interlokale vereniging A. Inleiding B. Oprichting C. Beheerscomité D. Beherende gemeente E. Personeel Overzicht: 2. De projectvereniging

Nadere informatie

De Gemeenteraad, In openbare vergadering,

De Gemeenteraad, In openbare vergadering, STATUTEN MILIEURAAD De Gemeenteraad, In openbare vergadering, Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 22 maart 2004 houdende wijzigingen van de statuten van de milieuraad ingevolge richtlijnen vastgelegd

Nadere informatie

Artikel 2. De zetel van de sportraad is gevestigd in het gemeentehuis van de gemeente Meerhout, Markt 1, te 2450 Meerhout.

Artikel 2. De zetel van de sportraad is gevestigd in het gemeentehuis van de gemeente Meerhout, Markt 1, te 2450 Meerhout. ERKENNING EN ZETEL Artikel 1. De gemeentelijke Sportraad wordt erkend als gemeentelijk adviesorgaan in uitvoering van het decreet van 6 juli 2012, zijnde het decreet houdende het stimuleren en subsidiëren

Nadere informatie

Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014

Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014 Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014 Aanwezig: C. De Jonghe, voorzitter; Verontschuldigd: ; G. Soete, M. Declerck, K. Claeys-Goemaere, J.M. Dedecker, N. Lejaeghere, D. De Poortere,

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 4 mei 2015 Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens het

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING De voorzitter opent de zitting om 19:30 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda.

OPENBARE ZITTING De voorzitter opent de zitting om 19:30 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda. VERSLAG OCMW-raad DINSDAG 30 MEI 2017 aanwezig Axel Boen, voorzitter Rob Mennes, burgemeester Luc Vandekerkhof, Magda Schellemans, Albert Van Bogaert, Magda Claes, Tanya Jansegers, Ludovicus Remery, Ive

Nadere informatie

INSCHRIJVING DEELNAME KUNSTKAAI 2015

INSCHRIJVING DEELNAME KUNSTKAAI 2015 INSCHRIJVING DEELNAME KUNSTKAAI 2015 Ik, stel mij kandidaat om deel te nemen aan Kunstkaai in Diest op 19 en 20 december 2015 Ik creëer en wens aan te bieden op Kunstkaai: o Beeldende kunst schilderijen

Nadere informatie

van De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in openbare zitting.

van De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in openbare zitting. Notulen van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 2016-05-23 De voorzitter heeft de raad voor maatschappelijk welzijn van Liedekerke bijeengeroepen. De raadsleden hebben de oproeping

Nadere informatie

STATUTEN GEMEENTELIJKE SPORTRAAD LEDE

STATUTEN GEMEENTELIJKE SPORTRAAD LEDE Bekrachtigd door gemeenteraad in zitting van 19 april 2007 1 STATUTEN GEMEENTELIJKE SPORTRAAD LEDE Hoofdstuk 1: DOELSTELLINGEN EN STRUCTUUR Artikel 1: De gemeentelijke sportraad heeft in het algemeen tot

Nadere informatie

Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed.

Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed. Gemeente Vorselaar Overzicht van de raadsbesluiten van 02 mei 2016 01. Goedkeuring verslag vorige vergadering Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed. 02. Kennisname nazicht

Nadere informatie

Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van donderdag 18 augustus 2016

Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van donderdag 18 augustus 2016 Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van donderdag 18 augustus 2016 Aanwezig: de heer M. Aytar, voorzitter; de heer L. Vanoppen, ondervoorzitter; mevr. M. Ceyssens, de heer L. Derwae, mevrouw

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL 2015.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL 2015. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL

Nadere informatie

UITTREKSEL Gemeenteraad

UITTREKSEL Gemeenteraad UITTREKSEL Gemeenteraad DONDERDAG 07 FEBRUARI 2013 aanwezig R. Mennes, burgemeester G. Rottiers, K. Van Hoofstat, V. Goris, schepenen A. Boen, schepen van rechtswege A. Ams, G. Van Frausem, G. Van de Vreken,

Nadere informatie

STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS

STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS 1. Naam, zetel, doel en duur van de vereniging. Artikel 1: De vereniging draagt de naam VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS, afgekort VOR. Artikel 2: De zetel

Nadere informatie

Goedkeuren reglement betreffende de ambulante activiteiten op het openbaar terrein

Goedkeuren reglement betreffende de ambulante activiteiten op het openbaar terrein Goedkeuren reglement betreffende de ambulante activiteiten op het openbaar terrein De gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2008, meer bepaald artikel 42; Gelet op de wet van 25 juni 1993

Nadere informatie

Vak bestemd voor administratie. 1. Welke toelage wenst u aan te vragen? 2. Gegevens indien aanvrager natuurlijk persoon

Vak bestemd voor administratie. 1. Welke toelage wenst u aan te vragen? 2. Gegevens indien aanvrager natuurlijk persoon Vak bestemd voor administratie Dossiernummer:... Aanvraag:... Aanvraagformulier toelage renovatie handelspanden Met dit formulier dient u een aanvraag in voor het verkrijgen van een toelage voor de renovatie

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 26 oktober 2017 om uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting

Gemeenteraadszitting van 26 oktober 2017 om uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting Gemeenteraadszitting van 26 oktober 2017 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke Memorie van toelichting OPENBARE ZITTING 1. Goedkeuren wijziging meerjarenplan 2014-2019

Nadere informatie

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 26 MAART 2015

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 26 MAART 2015 Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 26 MAART 2015 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Dewaele C., Burgemeester; Fonteyne B., Rommens

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015.

Nadere informatie

Gemeentebestuur De Haan

Gemeentebestuur De Haan Gemeentebestuur De Haan SEC/AD Gemeenteraad dd. 14.11.213 OVERZICHTSLIJST In uitvoering van art. 252 van het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 4 schepen E. Gryson Dienst secretariaat Volgnummer dossier 9 Onderwerp Overheidsopdrachten. Samenaankoop van elektriciteit en

Nadere informatie

1750 Lennik, De voorzitter, Heeft de eer u

1750 Lennik, De voorzitter, Heeft de eer u Provincie Vlaams-Brabant Arrondissement Halle-Vilvoorde Gemeente LENNIK De voorzitter, Heeft de eer u 1750 Lennik, 15-03-2013 uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op maandag

Nadere informatie

GECORO WAREGEM Huishoudelijk reglement

GECORO WAREGEM Huishoudelijk reglement GECORO huishoudelijk reglement 2014 blz. 1van 5 GR 04 maart 2014 GECORO WAREGEM Huishoudelijk reglement 1. Doelstellingen van de Gecoro Artikel 1 : De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening,

Nadere informatie

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel)

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) VOLMACHT gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

Proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering, gehouden te Kortrijk op donderdag 11 december 2014 om uur.

Proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering, gehouden te Kortrijk op donderdag 11 december 2014 om uur. FME/edw a 04 80 00 20141211-P.V..doc 18 december 2014 Proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering, gehouden te Kortrijk op donderdag 11 december 2014 om 16.30 uur. Ten jare tweeduizend en veertien,

Nadere informatie

B. Noz neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 2. R. Van Megroot neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 3.

B. Noz neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 2. R. Van Megroot neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 3. ZITTING VAN 17 MEI 2016. Tegenwoordig: R. De Caluwé, burgemeester-voorzitter; P. De Bock M. Fruytier T. Walbrecht, schepenen; R. Van Megroot, OCMW-voorzitter; G. Thierens E. Coppens L. Dieleman-van De

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013 1 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013 Aanwezig: mevr. Monda Wuytack, voorzitter. mevr. Micheline

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 maart 2010 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 6 schepen J. Maes Dienst secretariaat Volgnummer dossier Onderwerp Overheidsopdrachten. Gezamenlijke aankoop elektriciteit 2012-2014.

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 16 DECEMBER 2014.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 16 DECEMBER 2014. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 16 DECEMBER

Nadere informatie

Statuten cultureel adviesorgaan Sint-Laureins

Statuten cultureel adviesorgaan Sint-Laureins Gemeente Sint-Laureins cultureel adviesorgaan Sint-Laureins Inhoud ERKENNING...3 OPDRACHT EN DOELSTELLINGEN...3 AFSPRAKEN GEMEENTEBESTUUR...4 INFORMATIE-UITWISSELING EN OVERLEG...4 ADVIES VRAGEN...4 ADVIES

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009 OPENBARE VERGADERING RUIMTELIJKE ORDENING 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn Goedkeuren van

Nadere informatie

RAAD VAN 7 APRIL 2015

RAAD VAN 7 APRIL 2015 RAAD VAN 7 APRIL 2015 Aanwezig: Dhr. R. Artois, Voorzitter; dhr. G. Van Achter, dhr. G. Van Damme, dhr. A. Piessens, dhr. J.M. Hubert, E. Vangindertael, Mevr. M. Robberechts, Mevr. N. Miseur, leden en

Nadere informatie

DAGORDE GEMEENTERAAD

DAGORDE GEMEENTERAAD GEMEENTE DENDERLEEUW 9470 DATUM : 8 DECEMBER 2009 DAGORDE GEMEENTERAAD Mevrouw Elke De Greef, voorzitter van de gemeenteraad van bovengenoemde gemeente verzoekt de gemeenteraad voor de eerste maal in zitting

Nadere informatie

Reglement betreffende subsidiering van het vervangen van enkel glas door superisolerend glas.

Reglement betreffende subsidiering van het vervangen van enkel glas door superisolerend glas. Gemeentebestuur Kruisstraat 2 3390 Tielt-Winge tel. 016 63 40 08 - fax 016 63 95 48 info@tielt-winge.be - www.tielt-winge.be Reglement betreffende subsidiering van het vervangen van enkel glas door superisolerend

Nadere informatie

goedkeuring door gemeenteraad

goedkeuring door gemeenteraad GEMEENTELIJK FEESTCOMITE p/a Markt 1 9340 LEDE Voorzitter Elsie Van den Abbeele uw kenmerk: ons kenmerk: bijlagen: dienst: patrimonium tel.: (053)60 68 50 fax: (053)80 33 09 e-mail: patrimonium@lede.be

Nadere informatie

ZITTING VAN 27 JANUARI Piet Baetens: voorzitter; Githa Praet, secretaris. Ignace De Baerdemaeker: burgemeester

ZITTING VAN 27 JANUARI Piet Baetens: voorzitter; Githa Praet, secretaris. Ignace De Baerdemaeker: burgemeester 1 ZITTING VAN 27 JANUARI 2016 Aanwezig : Piet Baetens: voorzitter; mevrouwen: Hilde Nobels, Rita De Geest, Sabine Bracke, Anny Paelinck en Sandra De Smet; de heren: Daniel De Brauwer, Peter Raman en Philip

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement GECORO Middelkerke

Huishoudelijk Reglement GECORO Middelkerke sector TD Huishoudelijk reglement GECORO Middelkerke Huishoudelijk Reglement GECORO Middelkerke Artikel 1: De GECORO stelt een huishoudelijk reglement op met betrekking tot haar werking. Artikel 2: Dit

Nadere informatie

1750 Lennik,13-09-2013. De voorzitter, Heeft de eer u

1750 Lennik,13-09-2013. De voorzitter, Heeft de eer u Provincie Vlaams-Brabant Arrondissement Halle-Vilvoorde Gemeente LENNIK De voorzitter, Heeft de eer u 1750 Lennik,13-09-2013 uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op maandag

Nadere informatie

Raad De openbare zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u 03.

Raad De openbare zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u 03. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 27 oktober 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

DE GEMEENTERAAD. Gelet op de artikelen 3, 43 2, 14 en 199 en 200 van het gemeentedecreet;

DE GEMEENTERAAD. Gelet op de artikelen 3, 43 2, 14 en 199 en 200 van het gemeentedecreet; Agendapunt nr. 14: VASTSTELLEN REGLEMENT ADVIESRAAD VOOR LOKALE ECONOMIE DE GEMEENTERAAD Gelet op de artikelen 3, 43 2, 14 en 199 en 200 van het gemeentedecreet; Gelet op de omzendbrief BB 2007/03 van

Nadere informatie

Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat.

Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat. BIJLAGE 6 VOORBEELD-STATUTEN Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat. ALGEMEEN Art. 1 Er wordt een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht en erkend onder de naam...

Nadere informatie

Aanleiding voor onderstaande wijzigingen:

Aanleiding voor onderstaande wijzigingen: Voorstel statutenwijziging onderdeel van de agenda voor de Bijzonder Algemene Vergadering van 27 mei 2014. Ontwerp goedgekeurd op de RVB van 14 februari 2014 Aanleiding voor onderstaande wijzigingen: Beleidsplan

Nadere informatie

1750 Lennik, de voorzitter, Heeft de eer u

1750 Lennik, de voorzitter, Heeft de eer u Provincie Vlaams-Brabant Arrondissement Halle-Vilvoorde Gemeente LENNIK De voorzitter, Heeft de eer u 1750 Lennik, 04-12-2015 uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op maandag

Nadere informatie

GR Punt 27. Leefmilieu - klimaat - subsidie groendak - aanpassing reglement - goedkeuring

GR Punt 27. Leefmilieu - klimaat - subsidie groendak - aanpassing reglement - goedkeuring GR20161124 Punt 27. Leefmilieu - klimaat - subsidie groendak - aanpassing reglement - goedkeuring Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; Gelet op het gemeenteraadsbesluit

Nadere informatie

1. Politieaangelegenheden: politiezone: begroting 2016 en prognose begroting 2015: vaststelling.

1. Politieaangelegenheden: politiezone: begroting 2016 en prognose begroting 2015: vaststelling. Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 27-11-2015 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening GECORO

Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening GECORO Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening GECORO R e g l e m e n t v a n O r d e Doelstelling van de GECORO De GECORO beoogt het behoud, de verbetering, de onderbouwing en uitwerking van een goede

Nadere informatie

STATUTEN. Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybal Bond vzw Beneluxlaan 22, 1800 Vilvoorde. Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybalbond vzw Statuten 1

STATUTEN. Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybal Bond vzw Beneluxlaan 22, 1800 Vilvoorde. Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybalbond vzw Statuten 1 STATUTEN Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybal Bond vzw Beneluxlaan 22, 1800 Vilvoorde Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybalbond vzw Statuten 1 KONINKLIJKE VLAAMS-BRABANTSE VOLLEYBALBOND VZW IDENTIFICATIENUMMER:

Nadere informatie

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE 1. Oprichting Art 1. Het lokaal overleg kinderopvang is een gemeentelijke adviesraad. Met de oprichting van deze gemeentelijke adviesraad

Nadere informatie

Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten.

Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten. Besluit: Enig artikel Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten. Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten DEEL I: ALGEMEEN Art. 1 Het

Nadere informatie

Voer hier uw titel in

Voer hier uw titel in Voer hier uw titel in Voer hier uw tekst in op niveau 1 Tweede niveau Voer Provincie- hier uw en titel in gemeenteraadsverkiezingen Voer hier uw tekst in op niveau 1 Zondag Tweede 14 niveau oktober 2012

Nadere informatie

STATUTEN VZW LET US CHANGE ETHIOPIË ADRES: MINNEVELD 13, 3000 L EUVEN ONDERNEMINGSNUMMER: 0836.951.434 GERECHTERLIJK ARRONDISSEMENT: LEUVEN

STATUTEN VZW LET US CHANGE ETHIOPIË ADRES: MINNEVELD 13, 3000 L EUVEN ONDERNEMINGSNUMMER: 0836.951.434 GERECHTERLIJK ARRONDISSEMENT: LEUVEN STATUTEN VZW LET US CHANGE ETHIOPIË VZW LET US CHANGE ETHIOPIË ADRES: MINNEVELD 13, 3000 L EUVEN ONDERNEMINGSNUMMER: 0836.951.434 GERECHTERLIJK ARRONDISSEMENT: LEUVEN I. NAAM // ADRES // DOEL // DUUR Statuten

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement gemeentelijke cultuurraad

Huishoudelijk reglement gemeentelijke cultuurraad Huishoudelijk reglement gemeentelijke cultuurraad ART. 1 : Het huishoudelijk reglement regelt de inwendige aangelegenheden van de gemeentelijke cultuurraad door het organiseren van de algemene vergadering,

Nadere informatie

Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening Huishoudelijk reglement

Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening Huishoudelijk reglement Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening Huishoudelijk reglement Goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 januari 2008 Bekendgemaakt op 31 januari 2008 Artikel 1 Hoofdstuk I Algemene bepaling Onverminderd

Nadere informatie

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 26 mei Kennisgeving notulen van het vast bureau van 4 mei 2016, 18 mei 2016 en 1 juni 2016

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 26 mei Kennisgeving notulen van het vast bureau van 4 mei 2016, 18 mei 2016 en 1 juni 2016 ZITTING VAN DE RAAD VAN 30 JUNI 2016 Aanwezig: Verontschuldigd: Willy Cornelis, Voorzitter André Marguillier, Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Ann Wils, OCMW-raadsleden

Nadere informatie

A renovatie van de voorgevel B verfraaiing van de commerciële ruimte C beide. eigenaar van het pand

A renovatie van de voorgevel B verfraaiing van de commerciële ruimte C beide. eigenaar van het pand Vak bestemd voor administratie Dossiernummer:... Aanvraagdatum:... Aanvraagformulier toelage renovatie handelspanden Met dit formulier dient u een aanvraag in voor het verkrijgen van een toelage voor de

Nadere informatie

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP STAD BRUGGE MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP ARTIKEL 1: De Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap heeft als doel: 1. A. op te treden als volwaardig

Nadere informatie

Raad 18 november

Raad 18 november Raad 18 november 2009 112 RAAD 18 november 2009 Aanwezig: Jan Keirsebelik, voorzitter, Chris De Ridder, afgevaardigd schepen Roger Van Driessche, Guy Verbrugghe, Peter Van Broeckhoven, Jan Mattheeussen,

Nadere informatie

DE PROCEDURE IN TUCHTZAKEN VAN DE ORDE DER GENEESHEREN

DE PROCEDURE IN TUCHTZAKEN VAN DE ORDE DER GENEESHEREN DE PROCEDURE IN TUCHTZAKEN VAN DE ORDE DER GENEESHEREN Inleiding. Nico Biesmans, Magistraat-assessor Provinciale Raad van Antwerpen Bij de oprichting van de Orde der Geneesheren heeft de wetgever het toezicht

Nadere informatie

WIJZIGEN VASTSTELLING HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTERAAD

WIJZIGEN VASTSTELLING HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTERAAD UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 26 JANUARI 2016 Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: Ward Baeten, voorzitter Simon Lagrange, burgemeester Sophie Delaere, Olivier Peirs, Michaël

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement vereniging

Huishoudelijk reglement vereniging Huishoudelijk reglement vereniging EHBO vereniging Sint Christophorus Heemskerk Naam en plaats De vereniging draagt de naam: E.H.B.O. vereniging Sint Christophorus, opgericht 18 februari 1954 te Heemskerk

Nadere informatie

ZITTING VAN 22 JULI 2013

ZITTING VAN 22 JULI 2013 ZITTING VAN 22 JULI 2013 AANWEZIG : Jozef Browaeys, burgemeester-voorzitter; Robert De Meuleneire, Janna Bauters en Hendrik Blommaert; schepenen. Guy Glorieux, schepen - voorzitter OCMW. Sabine Roobroeck,

Nadere informatie

Gemeente Kampenhout Provincie Vlaams-Brabant. Proces-Verbaal. Gemeenteraad

Gemeente Kampenhout Provincie Vlaams-Brabant. Proces-Verbaal. Gemeenteraad Gemeente Kampenhout Provincie Vlaams-Brabant Aanwezig Verontschuldigd Afwezig --- Proces-Verbaal Vergadering van 18 december 2012 J. Meeus, Burgemeester-Voorzitter K. Leaerts, S. Peremans, G. Willems,

Nadere informatie

OCMW Zoersel Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 1/10. RAADSZITTING VAN 16 mei 2013

OCMW Zoersel Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 1/10. RAADSZITTING VAN 16 mei 2013 Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 1/10 RAADSZITTING VAN 16 mei 2013 Aanwezig: Katrien Schryvers, voorzitter Alfons Christiaensen, Bert Claessens, Emery Frijters, Pieter Goedemé, Dirck Haest, Geert

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Zitting van 21 december 2016 Agenda. Mevrouw Mijnheer

GEMEENTERAAD. Zitting van 21 december 2016 Agenda. Mevrouw Mijnheer GEMEENTERAAD Zitting van Agenda Mevrouw Mijnheer Overeenkomstig artikelen 19 en 20 van het gemeentedecreet nodigen wij u uit tot het bijwonen van de vergadering van de gemeenteraad op woensdag om 18:00

Nadere informatie

Statuten Lubko vzw. 1 De vereniging heeft tot doel de beoefening en bevordering van korfbal.

Statuten Lubko vzw. 1 De vereniging heeft tot doel de beoefening en bevordering van korfbal. Statuten Lubko vzw Titel I NAAM - ZETEL - DOEL DUUR Artikel 1 1 De vereniging wordt genoemd Korfbalclub Lubko, afgekort Lubko. 2 Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen,

Nadere informatie

Deontologische commissie huishoudelijk reglement

Deontologische commissie huishoudelijk reglement Deontologische commissie huishoudelijk reglement Goedgekeurd in de gemeenteraad van 20 februari 2006 Bekendgemaakt op 23 februari 2006 Hoofdstuk I Algemene bepalingen Algemeen Artikel 1 De deontologische

Nadere informatie

BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD

BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD G E M E E N T E 8610 Kortemark, 4 november 2011. KORTEMARK BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD De Voorzitter van de Gemeenteraad heeft de eer U uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 0.1. Aanvullend punt bij hoogdringendheid 1. Verslag vorige zitting - openbaar

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 29 APRIL 2014.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 29 APRIL 2014. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 29 APRIL

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool Huishoudelijk reglement Oudervereniging Lambertusschool Versie 27augustus 2012 LAMBERTUSSCHOOL NU VOOR STRAKS Oudervereniging Mari van Eschstraat 2 5254 JE Haarsteeg www.lambertusschool.nl Kvk nr: 55501141

Nadere informatie

Agenda. Buitengewone AV IVCA. Audio vereniging voor interne audit voor lokale besturen. Audio. Interne audit

Agenda. Buitengewone AV IVCA. Audio vereniging voor interne audit voor lokale besturen. Audio. Interne audit Vergadering Commissie 1 dinsdag 26 februari 2013 Agenda - Buitengewone Algemene Vergadering IVCA - Statutenwijziging Audio - Omvorming AGB - Wijziging toelagereglement buurt en wijk - Huishoudelijk Reglement

Nadere informatie

De notulen van de Raad van 4 juni 2013, deel A: openbare zitting worden éénparig goedgekeurd.

De notulen van de Raad van 4 juni 2013, deel A: openbare zitting worden éénparig goedgekeurd. RAAD VAN 2 JULI 2013 Aanwezig: Mevr. S. Jacobs, Voorzitter; dhr. E.Vangindertael, dhr. J.-M. Hubert (vanaf punt 3), dhr. G. Van Damme, dhr. G. Van Achter, dhr. A. Piessens, Mevr. M. Robberechts, en Mevr.

Nadere informatie

REGELMENT MET BETREKKING TOT AMBULANTE HANDEL

REGELMENT MET BETREKKING TOT AMBULANTE HANDEL REGELMENT MET BETREKKING TOT AMBULANTE HANDEL INHOUD A. ALGEMENE BEPALINGEN 3 B. AANVRAAG VOOR STANDPLAATSEN 3 C. TOEWIJZINGSREGELS VOOR STANDPLAATSEN 3 D. UITBATING TIJDENS DE AMBULANTE HANDEL 4 E. SLOTBEPALINGEN

Nadere informatie

1. BPA nr.1 Hernekouter Artikel 5 - Beperkte herziening Goedkeuring stedenbouwkundige voorschriften Goedkeuring toelichtingsnota

1. BPA nr.1 Hernekouter Artikel 5 - Beperkte herziening Goedkeuring stedenbouwkundige voorschriften Goedkeuring toelichtingsnota PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE 1540 HERNE Zitting van 28 januari 2009 Aanwezig POELAERT Kris, burgemeester-voorzitter BOMBAERT Marc, VANDENNEUCKER Lieven, DEVRIESE Marie-Louise, DIERICKX Jean-Marie,

Nadere informatie

Memorie van toelichting van de Gemeenteraad van donderdag 19 mei 2016

Memorie van toelichting van de Gemeenteraad van donderdag 19 mei 2016 Memorie van toelichting van de Gemeenteraad van donderdag 19 mei 2016 VOORSTEL VAN BESLISSINGEN GOEDKEUREN VERSLAG VORIGE GEMEENTERAAD 1. Goedkeuren verslag vorige gemeenteraad Het verslag van de gemeenteraad

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Federale Deontologische Commissie aangenomen op 8 september 2016

Huishoudelijk reglement van de Federale Deontologische Commissie aangenomen op 8 september 2016 Huishoudelijk reglement van de Federale Deontologische Commissie aangenomen op 8 september 2016 Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement bepaalt de werking en de nadere regels volgens dewelke de Federale

Nadere informatie

Minister van Binnenlandse Zaken. Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI)

Minister van Binnenlandse Zaken. Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI) Minister van Binnenlandse Zaken Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI) Fritz Toussaintstr. 8 1050 Brussel Uitgiftenummer SSGPI-RIO-2012/2978 Tel 02 554 43 16 Uitgiftedatum 18-12-2012 Classificatiegraad

Nadere informatie

Verslag vergadering gemeenteraadscommissie algemeen beleid op 11/01/2017

Verslag vergadering gemeenteraadscommissie algemeen beleid op 11/01/2017 Verslag vergadering gemeenteraadscommissie algemeen beleid op 11/01/2017 Aanwezig: C. De Jonghe, voorzitter; G. Soete, F. Annys, M. Declerck, J.M. Dedecker, D. Demarcke, K. Devos, commissieleden met stemrecht;

Nadere informatie