Notulen van de gemeenteraad

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notulen van de gemeenteraad"

Transcriptie

1 Notulen van de gemeenteraad Vergadering gemeenteraad van 30/09/2014 AANWEZIG : V. Caprasse, Burgemeester E. de Foestraets - d'ursel, O. Joris, A. d'oreye de Lantremange, T. Van De Plas, F. Devleeschouwer, Schepenen G. von Wintersdorff, J. Van Eeckhoudt, D. Terlinden - Cardon de Lichtbuer, B. Vandersteen, C. Vandamme - Henrot, B. Waucquez, F. Constant, P. Simon, A. Van Herck, O. Danis, G. Mertens, M. Kahn, J. Forton, J. Vanfleteren, Raadsleden J. Eggermont, Secretaris VERONTSCHULDIGD : L. Van Biesen, A. Van de Putte, C. Edwards, Raadsleden 1) GOEDKEURING NOTULEN D.D. 30 JUNI 2014 De gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet d.d. 15 juli 2005 en latere wijzigingen en meer bepaald art. 33 betreffende de werking van de gemeenteraad; Gelet op het ontwerp-notulen d.d. 30 juni BESLUIT: Met eenparigheid der stemmen Enig artikel. De Gemeenteraad beslist om de notulen van 30 juni 2014 goed te keuren. 2) DELEGATIE BURGEMEESTER De gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 63 betreffende gevallen van verhindering van de burgemeester; Gelet op het schrijven van de burgemeester, mevrouw Véronique Caprasse, d.d. 8 augustus 2014, ingeschreven d.d. 11 augustus 2014 met inschrijvingsnummer 6844 waarin zij opdracht geeft aan de heer Arnold d Oreye de Lantremange om haar te vervangen gedurende tijdelijke afwezigheden; Overwegende dat deze beslissing tot delegatie ter kennis gebracht wordt aan het college van burgemeester en schepenen, aan de gemeenteraad en aan de toezichthoudende overheid. Gehoord de vraag van mevrouw Constant dat zij zich afvraagt waarom de burgemeester cumuleert en hierover een stemming vraagt aan de gemeenteraad; 1

2 Gehoord de burgemeester die hierop antwoordt dat dit wettelijk is; Gehoord schepen Olivier Joris die het woord neemt en volgende tekst leest: Wij hebben nota genomen van het feit dat mevrouw de burgemeester op 8 augustus 2014 opdracht heeft gegeven aan de heer d Oreye de Lantremange, derde schepen, om haar te vervangen gedurende tijdelijke afwezigheden. Wij weten dat zoiets haar recht is volgens artikel 63 van het Gemeentedecreet. Toch willen we een aantal kanttekeningen plaatsen bij die keuze. Het is jammer dat mevrouw de Burgemeester de rangorde van de schepenen van haar college niet respecteert (wat eerst voorzien is in art 63 van het Gemeentedecreet). Daarmee schuift de Burgemeester de wil van de kiezer gewoon opzij en het getuigt van geen vertrouwen in de eerste en tweede schepen met name mijzelf en mevrouw de Foestraets. Blijkbaar vertrouwt de Burgemeester alleen maar leden van haar eigen partij, het FDF. Waarom zou ze anders twee democratisch verkozen schepenen overslaan? Het spijt ons dit te moeten zeggen, maar we vinden het bijzonder jammer dat de Burgemeester in deze kwestie cavalier seule heeft gespeeld. Het is duidelijk dat ze geen teamspeler is terwijl wij denken dat normaalgezien de Burgemeester de sfeer en de goede werking binnen een groep kan bevorderen. Tenslotte maken wij ons zorgen over de frequentie van de afwezigheden van mevrouw de Burgemeester vermits zij sinds juni het mandaat van burgemeester met dat van gedeputeerde in het Federaal Parlement combineert. Voor de goede werking van het schepencollege zou het in elk geval ook handig zijn mochten we vooraf een planning van de afwezigheden van mevrouw Caprasse ontvangen. Dat zou tijd en energie besparen. Gehoord raadslid Waucquez die de vraag van mevrouw Constant herhaalt; vind de gemeenteraad normaal dat de burgemeester deze mandaten cumuleert, en ten tweede kan de gemeenteraad hierover stemmen? De voorzitter antwoordt dat hierover niet te stemmen valt. Het is een individuele beslissing waar men niets aan kan veranderen. Gehoord raadslid Constant die de vraag stelt of de burgemeester haar volledig loon krijgt tijdens haar afwezigheden; De burgemeester antwoordt dat dit zo is, dat ze verbaasd is van de reactie maar dat het zo is. BESLUIT: Enig artikel. De gemeenteraad neemt akte van het schrijven d.d. 08/08/14 van de burgemeester, Véronique Caprasse, waarin zij schepen A. d Oreye de Lantremange opdracht geeft haar te vervangen gedurende tijdelijke afwezigheden. 2

3 3) VIVAQUA - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING D.D. 24 JUNI 2014 De Gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en verdere wijzigingen; Gelet op het Vlaams decreet van 6 juli 2001, gewijzigd op 18 januari 2013, houdende de intergemeentelijke samenwerking en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 44, 1 en 3 alinea, waarbij bepaald wordt dat de deelnemende gemeenten hun vertegenwoordigers voor een algemene vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat het aanstellen van een mandaathouder voor de duur van de legislatuur kan, het bepalen van de inhoud van het mandaat dient wel voor elke algemene vergadering door de gemeenteraad te gebeuren; Gelet op het feit dat de gemeente Kraainem voor de activiteit distributienetbeheer water deelneemt aan de opdrachthoudende vereniging Vivaqua; Gelet op de aangetekende zending van 10 juni 2014, geregistreerd op 11/06/2014 met registratienummer 5127, uitgaande van Vivaqua, waarbij de opdrachthoudende vereniging de gemeente Kraainem oproept om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering d.d. 24 juni 2014 in de zetel van de vennootschap, Keizerinlaan te 1000 Brussel; Gelet op de agenda die als volgt werd samengesteld: o Voorstel tot wijziging van artikel 11 van de statuten o Aanwijzing van de bestuurder die de stad Brussel voorstelt om de heer Sevket Temiz, die ontslag neemt, te vervangen. Gelet op de gemeenteraadszitting d.d. 29 januari 2013 waarbij de heer Th. Van De Plas aangesteld werd als gemeentelijke afgevaardigde om de algemene vergaderingen van Vivaqua bij te wonen. BESLUIT: Met eenparigheid der stemmen Artikel 1: De gemeenteraad neemt nota van het feit dat Vivaqua een buitengewone algemene vergadering organiseerde op dinsdag 24 juni 2014 in de zetel van de vennootschap te Brussel. Art. 2: De gemeenteraad neemt nota van de bovenvermelde agenda van de buitengewone algemene vergadering van Vivaqua d.d. 24 juni Art. 3: De gemeenteraad neemt nota van het feit dat de heer Th. Van De Plas benoemd werd als gemeentelijke vertegenwoordiger op de gemeenteraadszitting van 29 januari 2013 en dat de heer Th. Van De Plas de buitengewone algemene vergadering d.d. 24 juni 2014 van Vivaqua heeft bijgewoond. 3

4 4) VERENIGING VOOR OPENBAAR GROEN - UITNODIGING ALGEMENE VERGADERING D.D. 12 JUNI 2014 De gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en verdere wijzigingen; Gelet op het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 44, 1 en 3 alinea, waarbij bepaald wordt dat de deelnemende gemeenten hun vertegenwoordigers voor een algemene vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat het aanstellen van een mandaathouder voor de duur van de legislatuur kan, het bepalen van de inhoud van het mandaat dient wel voor elke algemene vergadering door de gemeenteraad te gebeuren; Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 29 januari 2013 waarbij de heer J. Forton aangesteld werd als gemeentelijke afgevaardigde voor het bijwonen van de algemene vergaderingen van de Vereniging voor Openbaar Groen; Gelet op de brief d.d. 9 mei 2014, geregistreerd op 9 mei 2014 met inschrijvingsnummer 4199 waarbij de Vereniging van Openbaar Groen het gemeentebestuur uitnodigt om deel te nemen aan de gewone algemene jaarvergadering d.d. 12 juni 2014; Overwegende de agenda van de buitengewone algemene vergadering d.d. 12 juni 2014 van de Vereniging van Openbaar Groen: 1) Statutaire mededelingen aan de Algemene Vergadering a) Financieel verslag en toelichting bij de rekeningen door de revisor b) Décharge aan de Raad van Bestuur c) Begroting 2014 d) Vaststelling van de jaarlijkse contributie voor 2015 e) Voorstelling van het jaarverslag van ) Toelichting 3) Wijziging samenstelling Raad van Bestuur 4) Voorstelling VVOG-activiteiten Verslag van de Algemene Vergadering BESLUIT: Artikel 1: De gemeenteraad neemt akte van de uitnodiging van de Vereniging van Openbaar Groen voor de gewone algemene vergadering op donderdag 12 juni Art. 2: De gemeenteraad neemt nota van de bovenvermelde agenda van de gewone algemene vergadering van de Vereniging van Openbaar Groen op donderdag 12 juni

5 Art. 3: De gemeenteraad neemt nota van het feit dat de heer J. Forton benoemd werd als gemeentelijke vertegenwoordiger op de gemeenteraadszitting van 29 januari 2013 zodat de heer J. Forton de algemene vergadering d.d. 12 juni 2014 van de Vereniging van Openbaar Groen kon bijwonen. 5) OCMW KRAAINEM - JAARREKENING 2013 De gemeenteraad, Gelet op artikel van het OCMW decreet dat bepaalt dat de gemeenteraad binnen de vijftig dagen na ontvangst van de rekening zijn opmerkingen ter kennis moet brengen van de provinciegouverneur; Gelet op de brief d.d. 24 juni 2014, binnengekomen op 25 juni 2014 met registratienummer 5621/2014, waarbij gevraagd wordt aan het college van burgemeester en schepenen om akte te nemen van de vaststelling jaarrekening 2013 zoals vastgesteld door de raad van maatschappelijk welzijn in zitting van 16 juni BESLUIT: Enig artikel. De gemeenteraad neemt akte van de vaststelling van de jaarrekening 2013 zoals vastgesteld door de raad van maatschappelijk welzijn in zitting van 16 juni ) KERSTMARKTREGLEMENT De gemeenteraad, Het College van Burgemeester en Schepenen, Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; Gelet op het meerjarenplan goedgekeurd door de gemeenteraad op 30 december 2013, meerbepaald de actie om een kerstmarkt te organiseren in 2014; Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen in zitting van 26 augustus 2014 om een kerstmarkt te organiseren; Gehoord gemeenteraadlid Van Herck die stelt dat Wezembeek-Oppem ook een kerstmarkt heeft georganiseerd. Hij stelt dat het een goed idee zou zijn om de organisatie van de kerstmarkt in samenwerking met Wezembeek-Oppem te doen. Het zou goed zijn om dit één op twee jaar te organiseren, afwisselend in Kraainem en Wezembeek-Oppem. Gehoord de gemeenteraadsvoorzitter die antwoordt dat men nota neemt van het voorstel; Gelet op het amendement, ingediend door gemeenteraadslid A. d Oreye de Lantremange, dat voorstelt om artikel 19 van het kerstmarktreglement als volgt aan te passen: 5

6 Het is verboden om alcoholische dranken te verkopen, te schenken of aan te bieden aan minzestienjarigen. Het is verboden om sterke alcoholische drank te verkopen, te schenken of aan te bieden aan min-achttienjarigen. Iedereen die alcoholische (sterke) niet-sterke dranken aanbiedt, dient zich te houden aan de wetgeving terzake. Bij overtreding hierop is de verkoper/aanbieder hoofdelijk aansprakelijk. Van elke persoon die alcoholische drank wilt kopen, mag gevraagd worden aan te tonen dat hij of zij minstens zestien of achttien jaar is. Gelet dat dit amendement goedgekeurd werd met 18 ja-stemmen en 2 onthoudingen. BESLUIT: Met 18: ja-stemmen / 2: nee-stemmen Enig artikel. De gemeenteraad beslist volgend kerstmarktreglement goed te keuren: KERSTMARKTREGLEMENT Artikel 1 De kerstmarkt wordt jaarlijks ingericht tijdens het eerste of tweede weekend van de maand december. Artikel 2 De kerstmarkt wordt samengesteld uit verschillende kerstkramen. Voorrang wordt gegeven aan de handelaars en verenigingen van Kraainem. Artikel 3 Het gemeentebestuur behoudt zich het recht om de kerstmarkt niet te laten doorgaan indien er te weinig deelnemers zijn of indien de standen niet voldoende gevarieerd zijn of indien het goede verloop van de kerstmarkt in het gedrang komt. Artikel 4 Het gemeentebestuur, bij middel van het college van burgemeester en schepenen, beslist over de samenstelling van de standhouders. Zij zullen hierbij rekening houden met de datum van aanvraag tot deelname, de variëteit, Het gemeentebestuur behoudt zich het recht om standhouders te weigeren indien ze van mening is dat de betreffende standhouder niet past in de kerstmarkt, indien het goede verloop van de kerstmarkt hierdoor in het gedrang komt of indien deze niet voldoet aan de eisen opgenomen in het kerstmarktreglement. De plaats op de kerstmarkt zal door het gemeentebestuur worden bepaald. Artikel 5 De toegelaten standhouders zullen, via een bevestigingsbrief van deelname, schriftelijk op de hoogte gehouden worden van hun toelating tot deelname op de kerstmarkt. 6

7 Artikel 6 De standhouders moeten binnen de 15 dagen na ontvangst van de bevestigingsbrief de waarborgsom van 100,00 euro en het standgeld betalen. Artikel 7 De waarborg en het standgeld worden betaald door middel van een overschrijving op het rekeningnummer BE van het gemeentebestuur van Kraainem. Artikel 8 De standhouder is verplicht het gemeentebestuur tijdig te verwittigen wanneer hij niet aanwezig kan zijn, op het telefoonnummer 02/ of via Het gemeentebestuur, bij middel van het college van burgemeester en schepenen, oordeelt bij zitting over de gegrondheid van aangehaalde rechtvaardiging voor de afwezigheid waarbij over de (niet-) inhouding van de waarborgsom kan beslist worden, indien het gemeentebestuur niet meer bij machte was de stand opnieuw te verhuren of wanneer de rechtvaardiging niet als gegrond werd weerhouden. Artikel 9 De reglementair ingeschreven standhouders worden schriftelijk op de hoogte gebracht van de dag waarop de teruggave van de waarborg zal gebeuren of van de beslissing tot een eventuele, mogelijks gedeeltelijke inhouding. Artikel 10 De huurprijs van de standen wordt vastgelegd als volgt: - verenigingen en inwoners van Kraainem: 25 euro - handelaars van Kraainem: 75 euro - niet van Kraainem: 150,00 euro Artikel 11 De standhouder verbindt er zich toe de stand open te houden op vrijdag van uur tot uur en op zaterdag en zondag van uur tot uur. Voertuigen van standhouders zijn enkel toegelaten op de markt voor deze aanvangsuren en na deze verplichte sluitingsuren. Artikel 12 De standhouders zijn verplicht om het thema kerstmis te volgen zowel in hun verkoopwaren, versiering en kleding. Artikel 13 Alle communicatie naar de burgers toe, bijvoorbeeld affiches en prijskaarten, moet in het Nederlands en in het Frans gebeuren. Artikel 14 De communicatie bevat uitsluitend commerciële boodschappen. In geen geval wordt politieke reclame aanvaard. Er worden geen reclameboodschappen aanvaard voor tabaksproducten. De communicatie schendt in geen geval de openbare orde en de goede zeden en bevat geen informatie met racistische, xenofobische of politieke inslag. 7

8 Artikel 15 De standhouder dient zich te houden aan bepaalde voorgeschreven huisregels met betrekking tot de chalet die hij betrekt. Bij het niet-naleven met eventuele schade tot gevolg zullen de kosten verrekend worden via de waarborgsom. Het is de standhouder verboden iets te wijzigen aan het fundamentele uitzicht van de chalet. Enkel kerstversiering en/of kerstverlichting is toegelaten. Er mag in geen geval iets veranderd worden aan de structuur van de chalet. De chalet mag niet beschilderd worden. Er mogen met andere woorden geen blijvende en zichtbare ingrepen uitgevoerd worden. Artikel 16 De standhouder staat in voor de netheid in en rond de chalet. Hij moet zich hiertoe voorzien van de nodige vuilnisrecipiënten. Minstens 2 vuilnisbakken moet voorzien worden aan elke eet of drinkstand. De vuilniszakken zullen op het einde van de kerstmarkt meegenomen worden door de standhouder. Er wordt geen vuilnis, in eender welke vorm, achtergelaten op de kerstmarkt of ergens in Kraainem. Artikel 17 Het college van burgemeester en schepenen behoudt zich het recht voor om bij grotere vraag (naar standplaatsen) dan het aanbod (van standplaatsen) te beslissen aan wie de plaatsen toegewezen worden om een zo groot mogelijke diversiteit te garanderen. Artikel 18 Het is de standhouder verboden de standplaats geheel of gedeeltelijk onder te verhuren. Artikel 19 Het is verboden om sterke alcoholische drank te verkopen, te schenken of aan te bieden. Iedereen die alcoholische niet-sterke dranken aanbiedt, dient zich te houden aan de wetgeving terzake. Bij overtreding hierop is de verkoper/aanbieder hoofdelijk aansprakelijk. Van elke persoon die alcoholische drank wilt kopen, mag gevraagd worden aan te tonen dat hij of zij minstens zestien of achttien jaar is. Artikel 20 Drank en eetwaren mogen in geen geval in glazen/breekbare recipiënten opgediend worden. Alles moet in plastieken bekers of op plastieken borden opgediend worden. Artikel 21 Het gebruik van brandstoffen is onderworpen aan de volgende regels: Alle gasflessen moeten buiten de chalet opgesteld worden. Alle gasflessen moeten aangesloten worden op leidingen en ontspanners die in perfecte staat van werking verkeren. In geval er gebruik gemaakt wordt van gasbranders, onder gelijk welke vorm, dient een poederbrandblusapparaat aanwezig te zijn van 6 kg (ABC poeder). Dit toestel dient voorzien te zijn van een sticker waar de uiterste geldigheidsdatum is op aangebracht, een jaarlijkse keuring door de leverancier is verplicht. 8

9 Het gebruik van petroleum is niet toegelaten. Waar olie en frituurvet gebruikt worden voor de bereiding van warme gerechten dient een brandwerend deken aanwezig te zijn en een poederbrandblusapparaat van 6 kg (ABC poeder). Dit toestel dient voorzien te zijn van een sticker waar de uiterste geldigheidsdatum is op aangebracht, een jaarlijkse keuring door de leverancier is verplicht. Alle gastoestellen dienen uiterlijk tegen uur aangesloten te zijn, zoniet dienen zij onmiddellijk verwijderd te worden door de standhouder. De controle van de standen zal op vrijdag 5 december 2014, bij opening van de kerstmarkt, gebeuren door de afgevaardigde brandweer en de gemeentelijke veiligheidsambtenaar, vergezeld door een lid van de lokale politie. Alle apparatuur in de kerstchalets moet beantwoorden aan de AREI (Algemeen Reglement Elektrische Installaties). Artikel 22 De maximaal toegelaten stroomsterkte per stand is bepaald op 16 ampère. De standhouder moet zelf voorzien in de nodige kabels om zijn aansluitingen te verrichten. Artikel 23 Bij het niet naleven van de in dit kerstmarktreglement opgenomen bepalingen, kan de waarborg ingehouden worden en kan er overgegaan worden tot onmiddellijke sluiting van de stand en/of kan de standhouder uitgesloten worden van deelname aan de volgende kerstmarkt(en). Artikel 24 Elke standhouder dient zich te houden aan de richtlijnen, gegeven door het gemeentebestuur van Kraainem, de brandweer en/of politiezone WOKRA, inzonderheid wanneer deze tot doel hebben de openbare veiligheid te vrijwaren of te herstellen. Artikel 25 Door het aanvaarden van een standplaats en het storten van het standgeld en de waarborg verklaart de standhouder zich akkoord met de bepalingen van dit kerstmarktreglement. Artikel 26 Een aanvraag van een Kraainemse vereniging voor het huren van een standplaats mag enkel en alleen door de voorzitter of de secretaris van de desbetreffende vereniging geschieden. De voorzitter of secretaris van die vereniging dient een schriftelijke aanvraag te richten aan het college van burgemeester en schepenen. De opbrengsten dienen ten goede te komen van de aanvragende vereniging. Artikel 28 Dit reglement treedt in voege na goedkeuring door de gemeenteraad conform de bepalingen van het gemeentedecreet. 7) GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD - REGLEMENT ADVERTENTIERUIMTE De gemeenteraad, Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 9

10 Gelet op de collegebeslissing d.d. 18 juli 2013 houdende gunning van de opdracht 2013/15 Lay out & verdeling van het informatieblad voor een periode van 4 jaar aan Artoos; Gelet op het meerjarenplan goedgekeurd door de gemeenteraad op 30 december 2013, meerbepaald de actie om het gemeentelijk informatieblad aantrekkelijker te maken en reclame te voorzien; Gelet op het principieel akkoord van het college van burgemeester en schepenen in zitting d.d. 22 juli 2014 betreffende het invoeren van advertenties in het gemeentelijk informatieblad. Overwegende dat bij andere gemeenten de prijs voor een advertentie van 1 pagina +/- 500 bedraagt, voor een advertentie van ½ pagina varieert de prijs tussen 166,98 en 280, voor een advertentie van ¼ pagina varieert de prijs tussen 87,12 en 150. Overwegende het positief advies van de Financieel Beheerder, wnd. BESLUIT: Met eenparigheid der stemmen Artikel 1: De gemeenteraad beslist volgend reglement advertentieruimte goed te keuren: Retributiereglement voor het plaatsen van een advertentie in het gemeentelijk informatieblad van Kraainem Artikel 1 Algemeen Het gemeentelijk informatieblad van Kraainem heeft als doel de inwoners van Kraainem te informeren. Het gemeentelijk informatieblad van Kraainem verschijnt 4 keer per jaar : maart juni september december. De opmaak en de inhoud van het gemeentelijk informatieblad wordt gecoördineerd door het redactiecomité bestaande uit de schepen van communicatie, de gemeentesecretaris, de diensthoofden van de gemeentelijke diensten, de communicatiemedewerker en een afgevaardigde van het OCMW. Het gemeentelijk informatieblad van Kraainem wordt bedeeld in alle brievenbussen van de gemeente Kraainem. De gemeente Kraainem stelt vanaf 1 januari 2015 advertentieruimte ter beschikking aan alle bedrijven en handelaars gevestigd in Kraainem die over een ondernemingsnummer beschikken. Dit zal bekend gemaakt worden in het gemeentelijk informatieblad van december. Er wordt voorkeur gegeven aan bedrijven en handelaars die een exploitatiezetel hebben in Kraainem. 10

11 De diensten zullen de handelaars van Kraainem schriftelijk op de hoogte brengen van het «Retributiereglement voor het plaatsen van een advertentie in het gemeentelijk informatieblad van Kraainem». Artikel 2 Advertentieruimte en tarieven De plaats voor advertenties in het gemeentelijk informatieblad is beperkt tot een maximum van 2 pagina s per uitgave, zijnde een maximum van 1 pagina in de Nederlandstalige versie en een maximum van 1 pagina in de Franstalige versie. De beschikbare formaten en tarieven zijn per publicatie: - 1 pagina : 500,00 euro - ½ pagina (liggend) : 250 euro - ¼ pagina (staand) : 125,00 euro - 1/8 pagina (staand): 70,00 euro Artikel 3 Plaats advertentie/reclame De advertenties verschijnen op de 2 binnenste pagina s ( zijnde op de laatste pagina van de Nederlandstalige versie en op de laatste pagina van de Franstalige versie) van het gemeentelijk informatieblad, of op een andere pagina als het om grafische redenen niet anders kan. Het redactiecomité oordeelt over de meest geschikte plaats van de advertentie en dit in functie van de lay-out van het gemeentelijk informatieblad. Indien omwille van te weinig advertenties de lay-out van het gemeentelijk informatieblad in gedrang komt, kan het redactiecomité beslissen om in de komende editie geen advertenties te plaatsen. Deze te publiceren advertenties zullen, indien gewenst door de adverteerder, gepubliceerd worden in de eerstvolgende editie van het gemeentelijk informatieblad. Artikel 4 Vorm en aanlevering van de advertentie De persoon, het bedrijf of de handelaar die een advertentie wenst te plaatsen is in orde met de wetgeving en voorschriften met betrekking tot reclame en heeft alle rechten verworven op het gebruik van teksten, vormen, foto s of andere elementen die in de reclameboodschap worden gebruikt. De advertentie wordt via aangeleverd : - vóór 15 januari voor een publicatie in maart - vóór 15 april voor een publicatie in juni - vóór 15 juli voor een publicatie in september - vóór 15 oktober voor een publicatie in december De aanvraag dient volgende gegevens te bevatten: - Naam, voornaam, adres, telefoonnummer en adres van de aanvrager - Naam en adres van de handel waarvoor een advertentie geplaatst zal worden - De advertentie in beide landstalen en in een bruikbaar PDF bestand - In welke editie de aanvrager zijn advertentie wenst te plaatsen 11

12 - De aanvrager dient aan te geven of hij op een wachtlijst wenst te staan indien de advertentieruimte van de gevraagde editie volzet is De advertentie wordt in het Nederlands en/of in het Frans geleverd, de gemeentelijke diensten staan niet in voor de vertaling van de teksten. Indien de vertaling niet correct uitgevoerd is, kan het redactiecomité de advertentie weigeren. Indien er niet voldaan wordt aan bovenvermelde modaliteiten of indien de goede werking en planning van het gemeentelijk informatieblad in het gedrang komt kan het redactiecomité de advertentie weigeren. De zorg en de kosten voor het maken van de advertentie zijn voor rekening van de adverteerders. Het gemeentebestuur creëert geen advertenties en behandelt, verbetert of vult het geleverde materiaal niet aan. De advertentie wordt drukklaar aangeleverd in PDF-formaat. Als de kwaliteit onvoldoende is, behoudt het redactiecomité zich het recht voor om de advertentie te weigeren. Het redactiecomité stelt zich niet verantwoordelijk voor de inhoud of kwaliteit van de advertentie. Artikel 5 Selectie De selectie van de advertenties gebeurt op basis van het tijdstip van de inkomende aanvraag per . Er wordt voorrang gegeven aan de personen,bedrijven en handelaars van Kraainem. De geselecteerde adverteerders voor de desbetreffende editie krijgen een bevestigingsbrief. Artikel 6 Wachtlijst Indien er meer aanvragen zijn voor advertentieruimte dan er ruimte beschikbaar is, wordt de aanvraag op een wachtlijst geplaatst. Het redactiecomité neemt contact op met de kandidaten van de wachtlijst zodra er volgens de planning weer advertentieruimte beschikbaar is. Artikel 7 Opeenvolgende aanvragen De persoon, het bedrijf of de handelaar mag slechts 2 keer per jaar een advertentie plaatsen en dit niet in een opeenvolgende editie. Artikel 8 Inhoud van de advertentie De advertenties bevatten uitsluitend commerciële boodschappen. Politieke reclame of reclame met een politieke inslag wordt in geen geval aanvaard. 12

13 Er worden geen reclameboodschappen aanvaard voor alcoholische dranken en tabaksproducten. De advertentie schendt in geen geval de openbare orde en de goede zeden en bevat geen informatie met racistische, xenofobische of haatwekkende inslag. Artikel 9 Kwaliteitsoordeel over advertentie/reclame Het redactiecomité oordeelt of een reclameboodschap al dan niet aanvaardbaar is en behoudt zich het recht een advertentie te weigeren indien deze niet voldoet aan de artikels opgenomen in dit reglement. Artikel 10 Verantwoordelijkheid Noch de burgemeester, noch het college van burgemeester en schepenen, noch het gemeentebestuur, noch de betrokken gemeentelijke diensten dragen enige verantwoordelijkheid voor wat betreft de juistheid van de gegevens die opgenomen werden in de advertentie. De adverteerder die een aanvraag indient voor het plaatsen van een advertentie en/of die de retributie betaalt, verklaart zich akkoord met de bepalingen opgenomen in het «Retributiereglement voor het plaatsen van een advertentie in het gemeentelijk informatieblad van Kraainem». Artikel 11 Facturatie en betaling De adverteerder moet binnen de 15 dagen na ontvangst van de bevestigingsbrief de retributie betalen. De retributie wordt betaald door middel van een overschrijving op het rekeningnummer BE van het gemeentebestuur van Kraainem. Artikel 12 Een afschrift van deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden. Artikel 13 Dit reglement treedt in voege op 1 januari ) PERSONEEL- TERUGBETALING VAN DE KOSTEN VOOR CORRECTIEMIDDELEN VOOR BEELDSCHERMWERK EN VEILIGHEIDSBRIL MET CORRECTIEGLAZEN De Gemeenteraad, Gelet op het KB van 27 augustus 1993 betreffende het werken met beeldschermen ( artikel 7 in het bijzonder); 13

14 Gelet op het KB van 13 juni 2005 betreffende het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen; Overwegende dat uit beide KB s afgeleid kan worden dat de werkgever op haar kosten moet instaan voor het verschaffen van een specifiek correctiemiddel (bril) om met beeldschermen te werken en voor persoonlijke beschermingsmiddelen; Overwegende dat het aangewezen is dat wanneer de werkgever toelaat het correctiemiddel ( lees bril) mee naar huis te nemen, de werkgever slechts een deel van de kosten van de bril op zich neemt; Overwegende dat de procedure en modaliteiten voor de terbeschikkingstelling van het specifiek beschermingsmiddel ( hier veiligheidsbrillen met correctieglazen) en de specifieke bril voor het beeldschermwerk moeten worden vastgesteld; Overwegende dat de werknemer het persoonlijk beschermingsmiddel ( lees veiligheidsbril met correctieglazen) niet mee naar huis mag nemen; Overwegende dat de werkgever niet verplicht is een veiligheidsbril met correctieglazen te verschaffen, maar dat een overzetmodel veiligheidsbril voldoende is; Gelet dat arbeidsgeneeskundige diensten aanbevelen om wel degelijk in bepaalde gevallen over te gaan tot een veiligheidsbril met correctieglazen en dit in functie van de risico s die de werknemer loopt bij de uitoefening van zijn werk. BESLUIT: Met eenparigheid der stemmen Artikel 1: Het gemeentebestuur beslist om onder de hiernavolgende voorwaarden aan de personeelsleden de kosten voor aankoop van een correctiemiddel of veiligheidsbril met correctieglazen terug te betalen: a) voorlegging van: - voorschrift oogarts - uitgebreide factuur - kopie getuigschrift voor verstrekte hulp van de oogarts - collegebeslissing in geval van een veiligheidsbril met correctieglazen b) de terugbetaling voor het correctiemiddel ( voor beeldschermwerk) wordt beperkt tot maximaal: - raadpleging van de oogarts : aan riziv-tarief - de glazen en montuur : maximum interventie van 200 incl BTW - hernieuwen van de glazen : 50 % van de totaalkost van de glazen c) de terugbetaling voor het persoonlijk beschermingsmiddel ( veiligheidsbril met correctieglazen) - idem punt a - glazen : 100% - montuur : 100% 14

15 9) KENNISNAME JAARREKENING 2013 PAROCHIE SINT PANCRATIUS De gemeenteraad, Gelet op het eredienstendecreet van 07/05/2004 gewijzigd op 06/07/2012, meer bepaald art. 55 2; Gelet op het schrijven uitgaande van de kerkfabriek parochie Sint Pancratius d.d. 8 juli 2014 ingeschreven onder nr. 6010; Overwegende dat de gemeente gevraagd wordt advies te geven over het ontvangen document met volgend resultaat: Rekening dienstjaar 2013 Ontvangsten exploitatie ,89 Investeringen ,94 Totaal ,83 Uitgaven exploitatie Investeringen Totaal ,46 BESLUIT: Met eenparigheid der stemmen Enig artikel. De gemeenteraad geeft gunstig advies over de rekening van het dienstjaar 2013 van de parochie Sint Pancratius. 10) KENNISNAME EN ADVIES JAARREKENING 2013 KERKFABRIEK SINT- DOMINICUSPAROCHIE. De gemeenteraad, Gelet op het eredienstendecreet van 07/05/2004 gewijzigd op 06/07/2012, meer bepaald art.55 2; Gelet op het schrijven uitgaande van de kerkfabriek Sint-Dominicus d.d. 9 juli 2014 ingeschreven onder het nummer 6056; Overwegende dat de gemeente gevraagd wordt advies te geven over het ontvangen document met volgend resultaat: Rekening 2013 Ontvangsten exploitatie ,18 Investeringen ,73 Totaal ,91 15

16 Uitgaven exploitatie ,47 Investeringen 0,00 Totaal ,47 BESLUIT: Met eenparigheid der stemmen Enig artikel. De gemeenteraad geeft gunstig advies over de rekening van het dienstjaar 2013 van de kerkfabriek Sint-Dominicus. 11) KENNISNAME BEGROTING DIENSTJAAR 2014 KERKFABRIEK ONZE-LIEVE- VROUW VAN STOKKEL. De gemeenteraad, Gelet op het schrijven uitgaande van het ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest d.d. 1 juli 2014 ingeschreven onder het nummer 5774; Gelet op het uittreksel uit het register der beraadslagingen van de gemeenteraad van de gemeente Sint-Pieters-Woluwe in zitting van 28/01/2014; Overwegende dat de gemeenteraad kennis neemt van de begroting 2014 van de kerkfabriek OLV Stokkel met volgend resultaat: Begroting dienstjaar 2014 Ontvangsten exploitatie ,00 Investeringen ,59 Totaal ,59 Uitgaven exploitatie ,00 Investeringen ,59 Totaal ,59 BESLUIT: Met eenparigheid der stemmen Enig artikel. De gemeenteraad neemt kennis van de begroting 2014 van de kerkfabriek Onze Lieve Vrouw van Stokkel. 16

17 12) KENNISNAME BESLISSING B.D.- SCHORSING ARTIKEL 10 VAN HET TAKSREGLEMENT OP HET BOUWEN EN VERBOUWEN GOEDKEURING NIEUW ARTIKEL 10 De gemeenteraad, Gelet op beslissing van de gemeenteraad van 30 december 2013 houdende de vaststelling van het gemeentelijk taksreglement op het bouwen en verbouwen; Gelet op het besluit van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant van 5 maart 2014 waarbij artikel 10 van het besluit van de gemeenteraad van 30 december 2013 houdende de vatstelling van een belasting op het bouwen en, verbouwen, wordt geschorst; Gehoord gemeenteraadslid M.-F. Constant die niet goed begrijpt wat men bedoelt met dit artikel; Gehoord gemeenteraadslid A. d Oreye de Lantremange die antwoordt dat men plotseling, na 12 jaar, een schorsing vanwege de provincie kreeg van dit artikel; dat men daarom een bedrag van 750 i.p.v voorstelt; Gehoord gemeenteraadslid B Waucquez die vraagt om een concreet voorbeeld; Gehoord gemeenteraadslid A. d Oreye de Lantremange die antwoordt dat een bouwtaks afhangt van het huis, dat het hier enkel gaat over de regularisatie; Gehoord gemeenteraadslid J. Vanfleteren die vraagt of men dan inderdaad 750 i.p.v betaalt vanaf nu voor een regularisatie; Gehoord M.-F. Constant die vindt dat het voorstel niet duidelijk is; Gemeenteraadslid A. d Oreye de Lantremange geeft extra toelichting. BESLUIT: Met 18: ja-stemmen / 2: onthoudingen Artikel 1: De gemeenteraad neemt kennis van de beslissing van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant van 5 maart 2014 houdende de schorsing van artikel 10 van het taksreglement op het bouwen en verbouwen. Art.2. De gemeenteraad beslist artikel 10 als volgt opnieuw in te vullen. Voor alle bouwwerkzaamheden en handelingen voor de welke een stedenbouwkundige vergunning als gevolg van regularisatie werd verkregen alsook deze waarvoor een melding volstaat, zal een forfaitaire belasting van 750 geheven worden. Dit bedrag wordt vermeerderd met 75 per bijkomende woongelegenheid. Regularisatieaanvragen voor openluchtzwembaden, uithangborden en reclameborden vallen eveneens onder dit artikel. 17

18 BIJKOMENDE PUNTEN 13) HUUR VAN DE RAADZAAL Op verzoek van de heer J. Forton, namens Kraainem Unie: Huur van de raadzaal: Uit punt 30 van de notulen van het schepencollege 26/08/2014, blijkt dat het mogelijk is om de raadzaal te gebruiken om een conferentie te organiseren. Vragen: Wie of welke vereniging kan deze zaal gebruiken en aan welke voorwaarden? Aan wie moet deze aanvraag gericht worden? Antwoord door A. d Oreye de Lantremange: Er is geen reglement aangaande de verhuur van de raadzaal elke vereniging of inwoner kan de raadzaal aanvragen via het college van burgemeester en schepenen mits voldoende uitleg over de voorstelling die hij/zij wenst te geven deze raadzaal wordt gewoonlijk gratis ter beschikking gesteld. De uitgaven voor de organisatie zijn uiteraard ten laste van de organisator. Iedereen kan dit vragen, verenigingen krijgen wel voorrang. Het college ziet er uiteraard op toe dat het onderwerp van de conferentie de openbare orde niet in het gedrang brengt. Schepen Joris voegt toe dat men er ook rekening mee moet houden dat de raadzaal ook gebruikt wordt als trouwzaal. 14) RAPPORTERING AAN DE GEMEENTERAAD Op verzoek van de heer J. Forton, namens Kraainem-Unie: Rapportering aan de gemeenteraad: Achtergrond: Art. 53 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (Vlaams Gewest) bepaalt dat door een gemeente benoemde bestuurders bij intercommunales minstens twee maal per jaar tijdens een openbare vergadering van de gemeenteraad verslag moeten uitbrengen aan de gemeenteraad over de uitoefening van hun mandaat en daarbij tevens het beleid van de betrokken intercommunales moeten toelichten. In Kraainem is dit sinds het begin van de huidige legislatuur (dus sinds januari 2012) nog niet gebeurd. Voorstel: Gezien er dit jaar nog maar 5 gemeenteraden waren (op 10), zou het aangewezen zijn een gemeenteraad te houden in november om onze bestuurders in de intercommunales, de gelegenheid te geven verslag uit te brengen over de beoefening van hun mandaat? 18

19 Antwoord door A. d Oreye de Lantremange: De voorzitter stelt zich de vraag of men dit niet gewoon ter bespreking kan brengen in het kader van de bespreking van het voorstel van de intercommunale. Voor hem is de juiste plaats hiervoor de gemeenteraadscommissie. Raadslid Waucquez merkt op dat de mandatarissen wettelijk twee keer per jaar moeten rapporteren over hun activiteit aan de gemeenteraad. Waarom zou men geen speciale gemeenteraad organiseren om elke mandataris te laten rapporteren over de activiteiten van de intercommunale?de voorzitter stelt zich de vraag of het niet beter zou zijn om te rapporteren in het kader van het punt over de intercommunale. Bertrand Waucquez stelt de vraag aan de gemeentesecretaris of dit inderdaad zo is dat men twee keer moet rapporteren aan de gemeenteraad. Schepen Joris merkt op dat Eandis twee maal per jaar een vergadering organiseert voor alle gemeenteraadsleden en niet veel gemeenteraadsleden daar aanwezig zijn. Raadslid von Wintersdorff merkt op dat bij Interza ieder lid van het college een verslag krijgt van de raad van Bestuur. Bij belangrijke zaken, maakt hij een verslag aan het college. Zij beslissen vervolgens of dit voorgelegd wordt aan de gemeenteraad. Interza heeft één raad van bestuur per maand, het lijkt moeilijk om jaarlijks te rapporteren over 12 vergaderingen. Indien er vragen zijn, is hij bereid om hierop te antwoorden. Alle dossiers en inlichtingen liggen op het secretariaat ter inzage. Het college kan hierover een beslissing nemen. De voorzitter stelt voor om deze problematiek te bespreken met het college binnen de 15 dagen teneinde een oplossing te vinden. 15) PUNT 4 AGENDA GR 30/09/ VERENIGING VOOR OPENBAAR GROEN Op verzoek van de heer J. Forton, namens Kraainem-Unie: Punt 4 agenda GR 30/09/ Vereniging voor Openbaar Groen Zou het niet aangewezen zijn, dat bij een volgende buitengewone algemene vergadering van de Vereniging voor Openbaar Groen, iemand van de groendienst aanwezig zou zijn? Antwoord door mevrouw E. d Ursel: Uw vraag gaat niet over de buitengewone algemene vergadering waarschijnlijk, dit is een andere vergadering, spreekt u over de algemene vergadering? Gemeenteraadslid J. Forton antwoordt dat dit inderdaad zo is. Vervolgens vraagt mevrouw d Ursel of hij een aanduiding van een nieuwe gemeentelijke vertegenwoordiger, een vervanger wenst? Gemeenteraadslid J. Forton antwoordt dat dit niet het geval is. 19

20 Schepen d Ursel merkt op dat het de keuze van de gemeenteraad is om iemand anders te benoemen. De keuze van de gemeenteraad was de aanduiding van een politieke mandataris, maar indien de gemeenteraad dit wenst, kan men een bijkomende benoeming stemmen. Raadslid Forton merkt op dat het interessant is voor de netwerking en voor de toelichting van technische zaken. In andere gemeenten zijn blijkbaar soms ambtenaren i.p.v mandatarissen benoemd hiervoor. Schepen d Ursel antwoordt dat de procedure voor de hele legislatuur geldt. Hier moeten we dus eventueel een bijkomende benoeming doen. Gemeenteraadslid Alain Van Herck merkt op dat het voorstel interessant is. Gemeenteraadslid E d Ursel vraagt aan de gemeenteraad wat zij wensen te doen. De gemeenteraadsvoorzitter, B. Vandersteen stelt voor om te stemmen over een principieel akkoord. BESLUIT: Met 12 ja-stemmen en 8 onthoudingen Enig artikel. De gemeenteraad gaat principieel akkoord om bijkomend een ambtenaar te benoemen om de algemene vergaderingen van de Vereniging voor Openbaar Groen bij te wonen en vraagt de diensten om de mogelijkheden te onderzoeken en voor te leggen aan de gemeenteraad bij een volgende vergadering. 16) BOUW NIEUWE POLYVALENTE ZAAL (IPV ZAAL PAT EN SCOUTS LOKALEN) Op verzoek van de heer J. Forton, namens Kraainem-Unie: Bouw nieuwe polyvalente zaal (ipv zaal PAT en scouts lokalen) Wij hebben vernomen dat de kosten voor het bouwen van een nieuwe polyvalente zaal zot 1,2 miljoen kunnen oplopen. Het initieel budget voor de renovatie van de bestaande gebouwen bedroeg (gemeenteraad van 30/6/2014). Daarenboven zal een polyvalente zaal, in tegenstelling tot een synthetisch voetbalveld, voornamelijk door Kraainemnaars gebruikt worden. Voorstel: Verschuiven van het budget voorzien voor het synthetisch voetbalveld naar de post voor de bouw van polyvalente zaal. 20

1.Goedkeuring ontwerpverslag van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 02.04.2013

1.Goedkeuring ontwerpverslag van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 02.04.2013 Verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 07.05.2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Samenstelling: Mevrn. Liesbeth Van

Nadere informatie

Juridisch kader Gemeentedecreet 15.07.2005 artikel 40 Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit)

Juridisch kader Gemeentedecreet 15.07.2005 artikel 40 Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit) Zitting van de gemeenteraad donderdag 11 september 2014. Aanwezig : Aerts L. - Burgemeester-Voorzitter De Veuster D., Kenis K., Schrijvers P., Van Puymbroeck W., Torfs L., Matheeussen J. - Schepenen Meeusen

Nadere informatie

Zitting van de Gemeenteraad van 11 mei 2015

Zitting van de Gemeenteraad van 11 mei 2015 Zitting van de Gemeenteraad van 11 mei 2015 Aanwezig: - Hedwin De Clercq, Johan Thomas, André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman - Schepenen Marin Devalck - OCMW--Schepen Machtelinckx, Fernand

Nadere informatie

- Aan de technisch Raadgevers 19/02/2014. Geachte Mevrouwen, Geachte Heren,

- Aan de technisch Raadgevers 19/02/2014. Geachte Mevrouwen, Geachte Heren, Ref. CV/103/2014/RVB 1.3 - Aan de Bestuurders - Aan de technisch Raadgevers 19/02/2014 Geachte Mevrouwen, Geachte Heren, Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de 231 ste bijeenkomst van de Raad van Bestuur

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING VAN 25 NOVEMBER 2014 TE 20.00 UUR.

GEMEENTERAADSZITTING VAN 25 NOVEMBER 2014 TE 20.00 UUR. GEMEENTERAADSZITTING VAN 25 NOVEMBER 2014 TE 20.00 UUR. Waren aanwezig: Jens De Wael, voorzitter gemeenteraad; Marc Van de Vijver, burgemeester; Johan Smet, Katrien Claus, Boudewijn Vlegels, Peter Deckers,

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13.

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13. Provincie Vlaams- Brabant NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13. Aanwezigen: Patrick Vandijck, voorzitter, Andre Alles, burgemeester, Niels Willems, Paul Francen, Benny Hermans, Nadine

Nadere informatie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 16 december 2008 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Notulen open zitting Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 9 april 2013-19:00 uur Locatie Oude Raadzaal (Onderbergen 86-9000 Gent) Aanwezig De heer Rudy Coddens, voorzitter Mevrouw Evita Willaert,

Nadere informatie

Verontschuldigd: Francies DEBELS, raadslid.

Verontschuldigd: Francies DEBELS, raadslid. 360 Tegenwoordig: Jacques VANNESTE, voorzitter Luc DEFRAYE, Jan SEYNHAEVE, Arnold SEYNNAEVE, Hendrik VANHAVERBEKE, Marnix VANSTEENKISTE, Mathieu DESMET, Francies DEBELS, Geert BREUGHE, Lobke MAES, Bernard

Nadere informatie

8. Retributie op de afgifte van een stedenbouwkundig uittreksel van het plannenregister en vergunningenregister

8. Retributie op de afgifte van een stedenbouwkundig uittreksel van het plannenregister en vergunningenregister Provincie Vlaams-Brabant Notulen van de gemeenteraad. Zitting van 8 nov 2011 Aanwezigen: Stefaan DEVOS, voorzitter burgemeester, Mevr. G. Vandewijngaerden, de heren A. Bils, M. Vander Velpen, P. Sterkendries,

Nadere informatie

VZW, hoe begin je eraan? Een praktische handleiding voor sportclubs

VZW, hoe begin je eraan? Een praktische handleiding voor sportclubs VZW, hoe begin je eraan? Een praktische handleiding voor sportclubs Teksten conform met de nieuwe vzw-wet Joachim Beddegenoots Bedrijfsjurist Adviseur Procura VZW 1 INHOUDSTAFEL Inleiding... 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Den Deal een overzicht van infrastructuur -overeenkomsten

Den Deal een overzicht van infrastructuur -overeenkomsten Den Deal een overzicht van infrastructuur -overeenkomsten december 2004 Aan deze uitgave werkten mee: Ann Van Loock (KLJ), Bianca Tomasetig (Chiro), Els Pieraerts (KSJ-KSA-VKSJ), Jos Meers (VFJ), Kor Van

Nadere informatie

KLACHTEN INGEDIEND IN 2002 2 A

KLACHTEN INGEDIEND IN 2002 2 A INLEIDING 1...................................... 4 KLACHTEN INGEDIEND IN 2 A Overzicht van de klachten 1993-........... 6 B Maandelijkse evolutie van het aantal klachten tussen 1999 en.......................

Nadere informatie

Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest JAARVERSLAG OVER DE VERRICHTINGEN VAN HET DIENSTJAAR 2012 voorgelegd aan de gewone Algemene vergadering van 30 mei 2013 Coöperatieve vennootschap met

Nadere informatie

Gemeenteraad 10 juni 2014

Gemeenteraad 10 juni 2014 BADSTAD Blankenberge, 2 september 2014 8370 BLANKENBERGE 1 Mededelingen van de voorzitter Gemeenteraad 10 juni 2014 OPENBARE ZITTING 2 Proces-verbaal gemeenteraadszitting 13 mei 2014. Goedkeuring. Stemming.

Nadere informatie

Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010

Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010 Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010 Agenda: 1 2 3 4 5 6 7 8 Politieraad. Vervangen raadslid. Commissie 1 Betaalbaarstelling aan het Rode Kruis van de investeringstoelage voor de aanschaf

Nadere informatie

Hoe richt je een belangenvereniging op?

Hoe richt je een belangenvereniging op? Hoe richt je een belangenvereniging op? Dd. 2 november 2006 Elk begin is moeilijk, maar vele handen maken licht werk, als het goed gecoördineerd wordt. 1 Inleiding en inhoudsopgave De Stichting Platform

Nadere informatie

Maandag 22 oktober 2007

Maandag 22 oktober 2007 AGENDA MET TOELICHTING GEMEENTERAAD Maandag 22 oktober 2007 OPENBARE ZITTING 2.075.1.077 1. Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting van 24 september 2007. Toelichting : Het verslag van de zitting van

Nadere informatie

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 29 januari 2015

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 29 januari 2015 Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 29 januari 2015 Notulen open zitting Samenstelling De heer Fons Duchateau, Voorzitter De heer Chris Morel, OCMW ondervoorzitter; de heer Eddy Baelemans, OCMW

Nadere informatie

IK KOOP IK LEEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT

IK KOOP IK LEEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT IK KOOP IK LEEN De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT 43331_koop-leen_binnenwerk:binnenwerk 11/10/10 11:14 Page a IK KOOP IK LEEN De notaris luistert,

Nadere informatie

Leidraad voor een goede praktijk van de Lokale Adviescommissie (LAC)

Leidraad voor een goede praktijk van de Lokale Adviescommissie (LAC) 1 Leidraad voor een goede praktijk van de Lokale Adviescommissie (LAC) Inhoud Inleiding. 4 1. De Lokale Adviescommissie. 6 1. 1. Opdracht en juridisch kader. 6 1. 2. Drie partijen elk hun rol en verantwoordelijkheid.

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD SINT-TRUIDEN VAN DINSDAG 31 JANUARI 2012 OM 18.30 UUR. OPENBARE VERGADERING van dinsdag 31 januari 2012

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD SINT-TRUIDEN VAN DINSDAG 31 JANUARI 2012 OM 18.30 UUR. OPENBARE VERGADERING van dinsdag 31 januari 2012 NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD SINT-TRUIDEN VAN DINSDAG 31 JANUARI 2012 OM 18.30 UUR Aanwezig: OPENBARE VERGADERING van dinsdag 31 januari 2012 Roland Duchatelet, schepen - voorzitter Ludwig Vandenhove,

Nadere informatie

01 Voorwoord 04. 02 Opdracht 05. 03 Taalwetgeving en het bedrijfsleven 06. 04 Taal en gerechtszaken 24. 05 Taalwetgeving en verkiezingen 32

01 Voorwoord 04. 02 Opdracht 05. 03 Taalwetgeving en het bedrijfsleven 06. 04 Taal en gerechtszaken 24. 05 Taalwetgeving en verkiezingen 32 ACTIVITEITENVERSLAG VAN DE DIENST VAN DE ADJUNCT VAN DE GOUVERNEUR VAN DE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT 2010 2011 Inhoudstafel 03 01 Voorwoord 04 02 Opdracht 05 03 Taalwetgeving en het bedrijfsleven 06 04

Nadere informatie

Afdeling 1 Definities en toepassingsgebied Art.1. De begrippen en definities vermeld in het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het

Afdeling 1 Definities en toepassingsgebied Art.1. De begrippen en definities vermeld in het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het Zitting van 20 december 2007 Aanwezig de dames en heren: VAN DESSEL Vital, Burgemeester; Paul Dams, Koen De Vadder, Bert De Wit en Monique Goris, Schepenen; LIEVENS Chris, Voorzitter; Wouters André, Van

Nadere informatie

Gemeenteraad: zitting van 23 oktober 2014 VERSLAG

Gemeenteraad: zitting van 23 oktober 2014 VERSLAG Gemeenteraad: zitting van 23 oktober 2014 VERSLAG Aanwezig: Geert Janssens: Voorzitter van de gemeenteraad; Manu Claes: Burgemeester; Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels, Kris Peetermans, Marleen

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN GESPECIALISEERDE ONDERSTEUNING VOOR HET OP PEIL HOUDEN VAN MICROSOFT PRODUCTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 2 oktober

Nadere informatie

HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID

HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID Brussel, Algemene Directie Civiele Veiligheid Juridische dienst HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID Een stap tussen OPZ en hulpverleningszones Doelpubliek Aan de Dames en Heren

Nadere informatie

Het Tariferingsbureau 2003-2008

Het Tariferingsbureau 2003-2008 Het Tariferingsbureau 2003-2008 2 Tariferingsbureau Auto Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Tabellen en grafieken... 4 Inleiding... 5 Hoofdstuk I Opdrachten en werking... 7 A. Algemeen... 7 1. Opdracht van

Nadere informatie

ZITTING VAN 19 JUNI 2008.

ZITTING VAN 19 JUNI 2008. ZITTING VAN 19 JUNI 2008. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, MOORTGAT Liesbeth,

Nadere informatie

15. Wijziging personeelsformatie gemeentepersoneel. 16. Gemeentepersoneel: feestdagen - aanvullende dienstvrijstellingen 2015.

15. Wijziging personeelsformatie gemeentepersoneel. 16. Gemeentepersoneel: feestdagen - aanvullende dienstvrijstellingen 2015. 261 Tegenwoordig: Jacques VANNESTE, voorzitter Luc DEFRAYE, Jan SEYNHAEVE, Arnold SEYNNAEVE, Hendrik VANHAVERBEKE, Marnix VANSTEENKISTE, Mathieu DESMET, Francies DEBELS, Geert BREUGHE, Lobke MAES, Bernard

Nadere informatie