Voorwoord. Tot slot wensen wij u en uw kind(eren) een fijn schooljaar toe. Namens het team en medezeggenschapsraad van De Meerbrug

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord. Tot slot wensen wij u en uw kind(eren) een fijn schooljaar toe. Namens het team en medezeggenschapsraad van De Meerbrug"

Transcriptie

1 R.K. Basisschool De Meerbrug Kinheim AP Zwanenburg Website: Brin nr.: 07RG

2 Voorwoord Voor u ligt de schoolgids van De Meerbrug voor het schooljaar Deze gids is zowel bestemd voor de ouders van de ingeschreven kinderen als voor ouders die op zoek zijn naar een basisschool voor hun kind. Een basisschool kiest u immers met zorg! In deze gids vindt u allerlei informatie. U leest waar de school voor staat, hoe wij ons pedagogisch klimaat realiseren, welke leerstof aan bod komt, hoe de school is georganiseerd, hoe de zorg voor onze kinderen is geregeld en hoe de school omgaat met kinderen die extra zorg nodig hebben. Verder vindt u er veel praktische informatie in over onder andere schooltijden en regels en over de wijze waarop u bij de school betrokken wordt. Naast deze schoolgids krijgt u jaarlijks een informatiegids met voor dat schooljaar actuele informatie. Maar ook welke onderwijsplannen de school heeft, hoe de school deze plannen gaat uitvoeren en wat ervan terecht is gekomen staan erin vermeld. Tussentijdse wijzigingen worden in onze maandelijkse Nieuwsbrief gemeld en staan op onze website. Wanneer u iets mist in deze gids en u denkt dat deze informatie zinvol is voor andere ouders, dan stellen wij het zeer op prijs als u ons dit vertelt. Ook wanneer u anderszins op- of aanmerkingen heeft dan horen wij dat graag van u. Wij hopen dat de gids een goed beeld geeft van De Meerbrug, dat u er met plezier in zult lezen en dat deze u het gevoel geeft mijn kind zit op De Meerbrug op de juiste plek!. Ouders die nog een schoolkeuze moeten maken zijn natuurlijk altijd van harte welkom om zelf te zien en te ervaren wat wij uw kind te bieden hebben. Tot slot wensen wij u en uw kind(eren) een fijn schooljaar toe. Namens het team en medezeggenschapsraad van De Meerbrug Gertie de Bruin Directeur Schoolgids

3 Voorwoord 2 Inhoudsopgave 3 1. DE MEERBRUG Adresgegevens Bestuur De schoolleiding Het team 6 2. WAAR STAAN WIJ ALS SCHOOL VOOR? Identiteit Missie Kerndoelen 7 3. ONS PROFIEL 7 4. WAT LEREN WE? Lesuren per jaar Groep 1 en Groep 3 t/m DE ZORG VOOR KINDEREN 5.1. Zelfstandig werken Het volgen van de ontwikkeling van het kind in onze school: Leerlingvolgsystemen Speciale zorg voor kinderen met specifieke behoeften (zorgverbreding) Begeleiding meer begaafde leerlingen Begeleiding leerlingen met dyslexie Begeleiding zieke kinderen Passend Onderwijs Aanmelding en plaatsing van leerlingen met een 22 ondersteuningsbehoefte 5.9. Het onderwijsloket Leerlinggebonden financiering De begeleiding van de overgang naar het voortgezet onderwijs GGD Kennemerland Logopedie 26 Blz. 3

4 6. DE MEERBRUG en OUDERS 6.1. Informatievoorziening Inspraak De Ouderraad De Medezeggenschapsraad Klachtenprocedure KWALITEIT VAN HET ONDERWIJS PRAKTISCHE PUNTEN VAN A TOT Z 32 Aanmelding, absentenmelding, acties, beleid toelating, 32 Tussentijds vertrek, schorsing en verwijdering van leerlingen 33 Eten en drinken, excursie 34 Fietsen, gevonden voorwerpen, gymnastiek 35 Hoofdluiscontrole, JeugdSportPas, klassendienst, klassenouders, Kunstmenu 36 Mobiele telefoons, onderwijsinspectie, ouderactiviteiten Tussenschoolse Opvang (Lunchen op School) 37 Parkeren, pesten, petjes 39 Peuterspeelzalen, rapportage, rookverbod, schoolfotograaf, schoolkamp, 40 Schoolkamp- schoolkamp- schoolfeest, schoolshirt, schooltijden 41 Speelplaats, sponsoring, sportevenementen, stagiaires, Stichting Leergeld Haarlemmermeer 42 Te laat komen, telefonische bereikbaarheid, veilige school, verantwoordelijkheid, verjaardagen, vervanging van leerkrachten 43 Verlofregeling, vervoersprotocol 44 Verzekering tijdens schooltijd 46 Website 47 Schoolgids

5 1. DE MEERBRUG De Meerbrug staat in het dorp Zwanenburg. Zwanenburg vormt één dubbeldorp met het dorp Halfweg. De ringvaart van de Haarlemmermeerpolder scheidt de beide dorpen, maar door meerdere bruggen worden de dorpen met elkaar verbonden. Rond de 135 kinderen vinden dagelijks hun weg naar deze kleinschalige basisschool. De Meerbrug beschikt over een goed geïsoleerd schoolgebouw. De school heeft een rustige uitstraling. De school beschikt op loopafstand over een gymzaal. Graag willen wij (nieuwe) ouders uitnodigen voor een rondleiding door onze school. Heeft u interesse, dan kunt u telefonisch een afspraak maken Adresgegevens De Meerbrug Kinheim 8 Telefoon: Website: Bestuur De Meerbrug maakt deel uit van stichting De la Salle, bestaande uit 18 scholen. Kinderen van alle gezindten, ongeacht ras, geloof of cultuur zijn op onze school welkom. Naar verwachting zal op 1 januari 2016 een bestuurlijke fusie plaatsvinden van stichting de La Salle met VCPO de Basis. We zijn in afwachting van de goedkeurende verklaring van het ministerie van onderwijs. De dagelijkse leiding van de organisatie is in handen van het College van Bestuur: dhr. J. van Veen en dhr. P. Bronstring. Bij het maken van beleidskeuzes staat het kind centraal. De missie van De la Salle is samen te vatten in de volgende slogan: Onderwijs met hart voor het kind en zorg voor elkaar. Afb.1 Verzorgingsgebied Stichting de La Salle Als u wat meer wilt weten over ons bestuur, bezoek dan de website: 5

6 1.3. De schoolleiding Op De Meerbrug is Gertie de Bruin de schoolleider. Zij is verantwoordelijk voor alle zaken die in en om de school spelen Het team Op De Meerbrug werken er op dit moment 9 leerkrachten. Op onze school hebben leerkrachten naast lesgevende taken, ook ander taken en/of functies. Zo hebben we op school een intern begeleider, een leescoördinator, een onderwijsassistente en twee leerkrachten met ICT- taken. 2. WAAR STAAN WIJ ALS SCHOOL VOOR? 2.1. Identiteit Kinderen van alle gezindten en achtergronden vormen de schoolgemeenschap van De Meerbrug. Vanuit onze katholieke identiteit leveren wij een positieve bijdrage aan de volgende kernwaarden: Respect voor jezelf en voor de ander, vertrouwen, veiligheid, betrokkenheid en gelijkwaardigheid. 2.2.Missie Leren met plezier Leergierig zijn Nieuwsgierig zijn De Meerbrug wil kinderen de kans geven hun eigen mogelijkheden te ontplooien. Voortdurend zijn kinderen bezig om hun kennis, begrip en vaardigheden te vergroten. De Meerbrug komt tegemoet aan de drie basisbehoeften van kinderen om de motivatie, leergierigheid en nieuwsgierigheid te vergroten. Deze drie basisbehoeften staan bij ons centraal Relatie Weten en voelen dat je gewaardeerd wordt. Het kind leert vertrouwen te stellen in de ander, zodat de ander kan bijdragen aan de ontwikkeling van het kind. Competentie Ervaren en geloven in eigen kennen en kunnen, waardoor ontwikkeling mogelijk wordt. Autonomie Het streven naar zelfstandigheid en het realiseren van een eigen aandeel in de ontwikkelingen het leren. Ervaren en weten dat je een uitdaging zelf aan kunt. Het streven naar zelfstandigheid Schoolgids en het realiseren van een eigen 6 aandeel in de ontwikkeling en het leren. Ervaren en weten dat je een uitdaging zelf aan kunt.

7 De leerkrachten werken met drie handelingscategorieën om tegemoet te komen aan deze basisbehoeften van het kind: Interactie De manier waarop de leerkracht met de kinderen omgaat en contacten met hen onderhoudt. Instructie De didactisch handelen van de leerkracht is gericht op het activeren van kinderen door verschillende werkvormen toe te passen, het bieden van verschillende vormen an instructie, de doelen die hij stelt en de manier waarop de methode gebruikt wordt. Klassenmanagement De manier waarop de leerkracht het verloop van de lesdag organiseert en de leeromgeving inricht Kerndoelen We willen in ons dagelijks onderwijs de kinderen uitdagen tot leren. Hierbij houden we rekening met de kerndoelen van het basisonderwijs. Ons streven is om kinderen een goede basis te geven voor hun verdere leven en als startkwalificatie voor het voortgezet onderwijs. We werken op De Meerbrug met methoden die voldoen aan de kerndoelen en evalueren ons onderwijs aan de hand van onze opbrengsten. 3. ONS PROFIEL Op de Meerbrug proberen we een goed evenwicht te vinden in het aanleren van kennis, het stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling en het aanleren van praktische vaardigheden. De vakken taal, lezen en rekenen vormen de kern van ons onderwijs. Voor onze schoolontwikkeling staan de volgende punten hoog in het vaandel: Een prettige en rustige werkomgeving; Zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en samenwerken als belangrijke pedagogische uitgangsprincipes binnen een duidelijke structuur; Een breed onderwijsleerpakket om een brede algemene ontwikkeling, kinderen talenten en interesses te laten ontdekken en ontwikkelen; Vroegtijdige signalering van mogelijke aanwezigheid van dyslexie. Onderwijsadvies (ONL) biedt kinderen met ernstige dyslexie op De Meerbrug de behandelingen aan. De leescoördinator zorgt voor uitnodigende leesactiviteiten en begeleidt kinderen bij het kiezen van boeken; 7

8 De school beschikt over een schoolbibliotheek met een uitgebreide collectie; ook hoort daar een uitleensysteem (SchoolWise) bij. Voor leerkrachten en kinderen biedt dit systeem veel mogelijkheden. Modern onderwijs gebruik makend van digitale schoolborden, moderne computers en het aanbod van nieuwe technologische en wetenschappelijke inzichten; Aandacht voor het welzijn van het kind met als belangrijkste doel dat een kind positief over zichzelf en de ander leert denken; De taakgerichtheid van kinderen willen bevorderen door het spelen van het Taakspel. Voortdurende zijn wij bezig met het afstemmen van ons onderwijsaanbod; De focus in het onderwijsaanbod ligt op het behalen van goede leerresultaten (opbrengsten) kijkend naar de mogelijkheden van ieder kind. 4. WAT LEREN WE? 4.1. Lesuren per jaar Het aantal uren dat er lesgegeven wordt, is niet voor iedere groep gelijk. Naarmate de kinderen ouder worden krijgen ze meer les. Vanaf groep 5 zitten zij dan ook langer op school en krijgen minder vrije dagen dan de onderbouwleerlingen. De wet schrijft voor dat de groepen 1 t/m 4 gemiddeld 880 uur en de overige kinderen 1000 uur les krijgen. Schoolgids

9 4.2. Groep 1 en 2 We hebben op onze school gekozen voor een heterogene groep, d.w.z. dat de 4-, 5- en 6- jarigen bij elkaar in een groep zitten. In groep 1-2 werken wij met thema s waarbij de kinderen gestimuleerd worden om actief te leren en met grote betrokkenheid te spelen en te werken. Iedere dag zijn er kring-, speel/werk- en bewegingsactiviteiten. We beginnen de dag in de kring, waarin we samen met de kinderen de dag bespreken aan de hand van de dagritmekaarten die aan de muur hangen. De kinderen kunnen zo zien hoe de dag verloopt. In de kring wordt naar verhalen geluisterd, voorgelezen, gezongen en worden de komende activiteiten uitgelegd. Om de kringactiviteit speels en interactief te maken, waarbij het ontwikkelingsmateriaal uit het leerpakket Onderbouwd wordt aangeboden, wordt gebruik gemaakt van poppenspel. Het zorgt voor een verrassend eenvoudige prikkel tot leren en pedagogische veiligheid. De spannende en grappige gebeurtenissen vanuit het poppenspel zorgen voor een makkelijker opname van leerdoelen. In ons onderwijs richten wij ons bij de kinderen op de volgende ontwikkelingslijnen: Zelfbeeld Relatie met volwassenen Relatie met andere kinderen Spelontwikkeling Taakgerichtheid en zelfstandigheid Grote motoriek Kleine motoriek Tekenontwikkeling Visuele waarneming Auditieve waarneming Mondelinge taalontwikkeling Lichaamsoriëntatie Ruimtelijke oriëntatie Tijdsoriëntatie Ontwikkeling van beginnende geletterdheid Ontwikkeling van beginnende gecijferdheid Ontwikkeling van het logisch denken In groep 1-2 gebruiken wij de methode Onderbouwd voor het onderwijsaanbod. De methode staat voor een dekkend aanbod, dat wil zeggen dat het beantwoordt aan de kerndoelen van groep 1-2. Alle activiteiten zijn gericht op ontluikende geletterdheid en gecijferdheid. Kinderen leren door handelend bezig te zijn met tastbare, kleutereigen materialen hun kennis te vergroten. Het onderwijsaanbod van groep 1-2 wordt in drie stappen aangeboden: Stap 1: De kinderen krijgen de leerstof (met doel) aangeboden in de kring. Stap 2: Tijdens de speelwerkles verwerken de kinderen de aangeboden leerstof op zijn of haar manier. Stap 3: De leerkracht evalueert met het kind het proces en het product refererend aan het doel. 9

10 4.3. Groep 3 t/m 8 Technisch lezen In groep 3 werken wij de aanvankelijk leesmethode Veilig Leren Lezen. Dat houdt in dat er voor gekozen is om vanuit een geïntegreerd onderwijsaanbod zowel de mondelinge als de schriftelijke taalontwikkeling op systematische wijze te stimuleren. Veilig Leren Lezen sluit aan op de tussendoelen van beginnende geletterdheid. Alle aspecten van beginnende geletterdheid komen vanaf het begin geïntegreerd aan bod. De methode werkt met twaalf kernen. De kernen bevatten een ankerverhaal, dat de introductie van het thema van de betreffende kern is. Aan de taal- en thema activiteiten rondom dit verhaal nemen alle kinderen deel. Na de gezamenlijke start krijgen de kinderen aanbod op eigen niveau. De kinderen die al kunnen lezen worden in de zongroep geplaatst. De basisgroep zit in de maangroep. Kinderen die een begeleide instructie nodig hebben volgen de steraanpak. Elke groep heeft zijn specifieke aanpak en materiaal. De zongroep gaat beginnen met andere activiteiten dan de maangroep. Tijdens de reflectie krijgen alle leerlingen de kans hun gemaakte producten aan de rest van de groep te laten zien of voor te lezen. Het computerprogramma bij Veilig Leren Lezen biedt oefenstof bij alle twaalf kernen en sluit aan bij de thema s van de methode. Binnen de geboden context oefenen de leerlingen technisch lezen, spellen en begrijpend lezen. Ook bij het computerprogramma werken de kinderen met specifieke opdrachten. Voortgezet technisch lezen met de methode Timboektoe. Timboektoe is een methode voor voortgezet technisch lezen voor de groepen 4 t/m 8. In Timboektoe wordt de basis van het lezen zoals aangeboden in groep 3 uitgebreid. De kinderen leren complexere woorden lezen. Bijvoorbeeld woorden gebaseerd op andere talen. Het leestempo gaat omhoog. Er wordt ook aandacht geschonken aan nauwkeurig, vlot en op toon lezen. Om het woordlezen nog meer te stimuleren wordt er ook vanaf groep 3 gewerkt met het computerprogramma: Flits. Daarnaast wordt er expliciet stilgestaan bij leesbegrip en is er bewust tijd voor leespromotie en motivatie door gebruik te maken van de etalagelessen. De leesontwikkeling wordt voor alle leerlingen op maat gestimuleerd middels convergente differentiatie. Er wordt gedifferentieerd binnen de eigen groep. De leerkracht stelt een minimumdoel vast voor alle leerlingen. De groepsinstructie is voor iedereen en vervolgens is er ruimte voor de verschillen. Goede lezers lezen zelfstandig, zwakkere lezers krijgen extra instructie en oefening. Uiteindelijk moet iedereen het minimumdoel kunnen halen. De differentiatie is terug te zien in het verschil in intensiteit van de begeleiding, de leertijd en het tempo. Tijdens de reflectie is er tijd voor de leerlingen om te vertellen over wat ze hebben gelezen, of om zelf voor te lezen. Het computerprogramma bij Timboektoe is een verrijking voor elke les als ondersteuning voor de directe en verlengde instructie. De digibordlessen maken de instructielessen dynamischer, leuker en boeiender. Timboektoe sluit aan op de tussendoelen van de gevorderde geletterdheid zoals geformuleerd door het Expertise Centrum Nederlands. Schoolgids

11 Kinderen leren lezen door veel leeskilometers te maken. Iedere dag wordt er gestart met 15 minuten lezen. Kinderen kunnen hiervoor boeken lenen uit onze goed geoutilleerde bibliotheek. Vanaf februari starten wij met tutorlezen. Met tutorlezen ontwikkelen kinderen meer zelfvertrouwen, leren vloeiender te lezen, maken ze meer gebruik van de context, maken ze meer leeskilometers en vergroten we het leesplezier. Een leerling uit een onderbouwgroep leest samen met een leerling uit de bovenbouw. Beide kinderen lezen stukjes uit het boek. Op deze manier horen de kinderen uit de onderbouwgroep hoe je de stukjes ook kunt lezen (denk aan intonatie en tempo) en beleven ze veel plezier aan het (samen-) lezen. We gebruiken hiervoor samen leesboeken. In deze leesboeken vind je klein gedrukte teksten (voor de bovenbouwleerling) en groot gedrukte teksten (aansluitend op het AVI niveau van de kinderen van de onderbouw). Door deze indeling blijft het voor zowel de leerling uit de onderbouw als bovenbouw leuk om een verhaal te lezen. Begrijpend lezen Naast technisch lezen wordt ook veel aandacht besteed aan de inhoudelijke kant van een verhaal. Het is immers belangrijk dat de kinderen niet alleen de tekst kunnen lezen, maar ook weten wat de schrijver met de tekst bedoelt. Wij werken met de methode Tekstverwerken. De kinderen krijgen negen leesstrategieën aangeboden. In elk volgend leerjaar neemt de moeilijkheidsgraad van de negen leesstrategieën en de leesteksten toe. In groep 7 maken de kinderen de overgang naar studerend lezen. De leestaken en activiteiten zijn dan gericht op het mondeling en schriftelijk reproduceren van de tekst door vragen te beantwoorden, een verslag te maken of een spreekbeurt te houden. Dit schooljaar richt de teamscholing zich op het vergroten van de leerkrachtvaardigheden als het gaat om het didactisch handelen met betrekking tot begrijpend lezen. Dit traject wordt begeleid door een medewerker van Onderwijs Advies, die gespecialiseerd is in dit vakgebied. Het computerprogramma bij Tekstverwerken is ook een verrijking voor elke les als ondersteuning voor de directe en verlengde instructie. De digilessen maken de instructielessen dynamischer, leuker en boeiender. Nederlandse taal Dit schooljaar starten wij met de nieuwste methode Taalactief 4. De leerlijnen taal en spelling in Taalactief zijn volledig op elkaar afgestemd. De ankerverhalen vormen het vertrekpunt voor alle lessen. De verhalen zijn geschreven door bekende kinderboekenauteurs als Sjoerd Kuyper, Jan Paul Schutten en Francine Oomen. 11

12 Vanaf dag één werken alle kinderen op hun eigen niveau. Direct na de instructie maken ze drie beginopdrachten. Op basis van het resultaat gaan kinderen aan de slag op hun eigen niveau. Ook in de instructie wordt gedifferentieerd. Verlengde instructie is een vast onderdeel van de les. Voor taalbegaafde kinderen heeft Taalactief een plusboek met uitdagende opdrachten. Taalactief besteedt veel aandacht aan woordenschat. De leerlijn woordenschat zit in het basisprogramma, waarbij kinderen door veel en speels woorden en betekenissen vaak te herhalen de woordenschat vergroten. Taalactief doet dit in de lessen woordenschat en met woordspelletjes, maar ook in de overige lessen taal en spelling komen de woorden terug. Taalactief is zo opgebouwd dat de kinderen meerdere keren in aanraking komen met de themawoorden. De leerlijn Spelling besteedt aandacht aan het verdelen van een woord in klanken/ klankgroepen, aan regels, aan inprenting en aan analogieredeneringen (d.w.z. dat er gebruik gemaakt wordt van bestaande woorden om nieuwe woorden te begrijpen). Ook bij Spelling geldt dat goed leren spellen een kwestie van oefenen is. Taalactief laat kinderen veel oefenen vóór het woordendictee. Elke spellingcategorie komt per leerjaar meerdere malen en in alle leerjaren terug, maar dan met steeds moeilijkere woorden. Schrijven In groep 1 en 2 wordt gewerkt aan de voorwaarden om goed te leren schrijven, aan de schrijfhouding en aan de pengreep. Kinderen leren schrijven met de methode Schrijven in de Basisschool. Een voorbeeld van de letterkaart is op school verkrijgbaar. Schrijfonderwijs draagt er toe bij dat leerlingen een duidelijk leesbaar, verzorgd en vlot handschrift krijgen, als middel om met elkaar te communiceren. Rekenen en wiskunde Wij gebruiken de methode Pluspunt. In de rekenles leren we de kinderen, naast het cijferen, praktische problemen uit het dagelijkse leven op te lossen. In het rekenonderwijs wordt vooral veel aandacht geschonken aan het verkrijgen van inzicht en oefenen van vaardigheden. De lesstof wordt in duidelijke, kleine stappen aangeboden en regelmatig herhaald. Tijdens de instructie is er veel interactie door het uitwisselen van ideeën en oplossingsstrategieën. Voor de rekenzwakke kinderen geeft de rekenmethode één duidelijke oplossingsstrategie. Er wordt met Pluspunt in drie niveaus gewerkt. Deze niveaus worden met sterretjes aangeduid, te weten ster 1: minimum, ster 2: basis en ster 3: plus. Na ieder blok volgt een toets. Afhankelijk van de resultaten werkt een kind aan remediërende, herhalings- of verrijkingsstof. In groep 3 kent het rekenonderwijs een korte voorbereidingsperiode van rekenbegrippen. Daarna wordt sterk de nadruk gelegd op het getalbegrip: optellen en aftrekken t/m 10. Vooral het splitsen van de getallen onder de 10 (de basis voor alle rekenonderdelen) krijgt grote aandacht. Dit splitsen gaat op allerlei manieren, onder andere met het rekenrek en blokjes. In groep 4 gaan we cijferend verder met optellen en aftrekken t/m 20 en worden de tafels van 1 t/m 10 aangeleerd. In groep 5 worden de hoofdbewerkingen van rekenen uitgebreid tot 1000 en wordt er gestart met het delen. Uiteraard wordt het automatiseren van de tafels niet vergeten. In groep 6, 7 en 8 wordt het cijferend rekenen uitgebreid met o.a. breuken, staartdelingen, procenten en wordt er aandacht besteed aan vraagstukjes en hoofdrekenen. Schoolgids

13 Elke dag staat er in groep 3 t/m 8 automatiseren op het rooster om de vervolgstappen in het denken te vereenvoudigen. Daarnaast maken we ook gebruik van de rekenkisten van Met Sprongen Vooruit. Onderzoek heeft uitgewezen dat het gebruik van de rekenspellen van Met Sprongen Vooruit de rekenprestaties aanzienlijk verbeteren. De leerkrachten maken bij hun instructie gebruik van de digibordsoftware van de methode. De les die in het boek staat wordt ook op het digibord geprojecteerd. Daarnaast kan de leerkracht gebruikmaken van de hulpmiddelen die nodig zijn om de les optimaal te kunnen geven. Te denken valt aan: rekenrek, timers, digitale klokjes, breukenlijn, het flitsen van tafels e.d. Geschiedenis Wij werken met de methode Bij de tijd. Via boeiende teksten en levendige illustraties krijgen de kinderen inzicht in de geschiedenis van Nederland en de wereld. Ze leren met historische informatie om te gaan. In groep 5 gaan de kinderen steeds verder terug in de tijd (historisch tijdsbesef). Zo leren ze dat er een vroeger was en dat het toen anders was dan nu. In groep 6 komen o.a. de Romeinen, de middeleeuwen, de opstand en gelijke rechten aan de orde. In groep 7 is er volop aandacht voor het Christendom, De Gouden Eeuw, de Industriële revolutie en de Tweede Wereldoorlog. In groep 8 worden onderwerpen als De Wereld van de Islam, Ontdekkingsreizen, Slavernij, Europa s macht in de wereld en de samenwerking in de wereld besproken. Elk leerjaar worden zes tijdvakken behandeld. Eén tijdvak per blok. Aan het einde van het blok wordt de stof getoetst. De leerkrachtgebonden lessen worden afgewisseld met zelfstandig-werklessen. Naast de basisstof biedt de methode herhaling en verdieping. Aardrijkskunde Voor de aardrijkskundelessen werken we met de nieuwste versie van de methode Geobas. Aardrijkskunde is voor leerlingen van groep 5 een nieuw vak, maar in groep 3 en 4 is dit vak geïntegreerd in het vak wereldoriëntatie. De leerstof is thematisch opgebouwd. Ieder leerjaar komen er negen hoofdstukken aan bod. In groep 3, 4 en 5 staat de eigen omgeving centraal. In groep 6 komt Nederland aan bod. In groep 7 ligt het accent op Europa en de wereld en in groep 8 gaan we dieper in op de wereld én Nederland. Vanaf groep 5 komen in elk hoofdstuk kaartvaardigheden aan bod. Het begint met het lezen van een plattegrond van een vakantiehuisje en eindigt in groep 8 met het gebruiken van een wereldkaart in groep 8. Het werken met een atlas speelt een belangrijk rol bij de topografie. Kinderen leren waar provincies, steden, rivieren, zeeën en buurlanden liggen. In groep 8 ligt het accent op de wereld. Zij leren de belangrijkste landen, steden, gebieden en wateren van de wereld. 13

14 Natuur en techniek Wij werken met de methode Natuurlijk. In deze methode is er aandacht voor de levende en de nietlevende natuur. Gezondheids-, natuur-, milieueducatie en techniek komen aan bod. De methode is opgebouwd rond acht thema's die in alle jaargroepen terugkomen en telkens verder worden uitgewerkt. De acht thema's zijn: voortplanting en ontwikkeling; diversiteit en mobiliteit; energie en kracht; licht, geluid en warmte; waarneming, uitscheiding, transport, afweer en erfelijkheid; vaste stoffen, vloeistoffen en gassen; voeding en voortplanting. De leerkrachtgebonden lessen worden afgewisseld met zelfstandig te verwerken lessen. Aan het einde van een blok wordt de stof getoetst. Voor het onderdeel techniek kan er ook gebruik gemaakt worden van de techniektorens. De Techniek Torens zijn drie opvallende en vrolijk gekleurde kasten in de vorm van Middeleeuwse kasteeltorens, waarin alle materialen, leskisten en lesbeschrijvingen zijn opgeborgen voor ten minste 80 technieklessen voor groep 1 tot en met groep 8. Ook leren de kinderen hiermee tekeningen interpreteren en schema s te lezen. Verkeer In groep 1 en 2 werken wij met de praatplaten van de methode Wijzer door het verkeer. We maken ook gebruik van verkeersprojecten waarbij het schoolplein het oefenterrein wordt. Vanaf groep 3 staat het ontwikkelen van inzicht in verkeerssituaties centraal. Hiervoor gebruiken wij de methode Klaar..over! Kinderen leren hoe zij kunnen reageren op andere weggebruikers en hoe zij verantwoordelijk kunnen zijn voor hun eigen veiligheid en die van anderen. De vijf rollen spelen hierbij een rol: het kind als het speelt, wandelt, fietst, passagier is of als het gebruik maakt van het openbaar vervoer. In techniek en gedrag leren kinderen die rollen goed uit te voeren. N.B. In groep 7 doen de kinderen mee aan het theoretisch en praktisch verkeersexamen. Engels In groep 6, 7 en 8 wordt Engels gegeven met de methode Hello World!. Kinderen leren eenvoudige gesprekjes te voeren over allerlei dagelijkse onderwerpen. Het praten met elkaar is het belangrijkste. Daarom wordt ook veel aandacht aan de opbouw van de woordenschat besteed. Expressievakken Natuurlijk wordt er tekenen, handvaardigheid en muziek gegeven. Wekelijks staan deze op het rooster. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen naast het leren hun talenten kunnen laten zien. Schoolgids

15 Bewegingsonderwijs In de gymnastiekles worden diverse sporten verkend en besteedt de leerkracht aandacht aan de mogelijkheden van buitenspelactiviteiten. Daardoor zullen de kinderen over meer spelmogelijkheden beschikken en wint het bewegen aan kwaliteit. Bewegen is van grote betekenis voor de totale ontwikkeling van het kind in motorisch, sociaal, emotioneel en cognitief opzicht. Bewegen is ook van essentieel belang voor een goede gezondheid. Door het onderwijs in bewegen leren kinderen hun bewegingsmogelijkheden te ontdekken. De basisschoolperiode is daarom een gouden leerperiode in het ontwikkelen van motorische vaardigheden. Bewegingsonderwijs moet passen bij elk kind en tegemoet komen aan de natuurlijke bewegings- en exploitatiedrang van het kind. Daarnaast is het belangrijk dat het aansluit bij de kinderlijke belevingswereld. De kinderen uit groep 2 worden aan het begin van het schooljaar motorisch gescreend. De bevindingen worden met de ouders besproken. Er bestaat de mogelijkheid om na school MRT (motorische remedial teaching) te volgen in de gymzaal van de school. Om het bewegingsonderwijs een extra impuls te geven, heeft de school een overeenkomst gesloten met Sportservice Haarlemmermeer. Vier uur per week worden leerkrachten tijdens de gymlessen begeleid door de vakleerkracht en consulent bewegingsonderwijs van Sportservice Haarlemmermeer. Daarnaast nemen wij ook deel aan JeugdSportPas onder schooltijd. De kinderen van groep 3 t/m 8 krijgen onder schooltijd vijf sportclinics aangeboden van ervaren instructeurs met als doel kinderen te bewegen om lid te worden van een sportvereniging. Catechese en sociaal emotioneel leren Wij gebruiken hiervoor de catechesemethode Trefwoord. Deze methode biedt de leerkracht handreikingen om, samen met de kinderen, d.m.v. verhalen, liedjes en gebeden, de Bijbelverhalen en ook de gebeurtenissen van alledag duidelijk te maken. De kerkelijke feestdagen, zoals Kerstmis en Pasen, krijgen binnen ons onderwijs extra aandacht. Er is ruimte om tijdens de catecheselessen aandacht te besteden aan andere godsdiensten en culturen. Dit schooljaar gaan wij naast Trefwoord onze aandacht richten op het sociaal- emotioneel leren. De leerresultaten van kinderen worden immers gestimuleerd door te werken aan een goede sociaal- emotionele ontwikkeling en een veilig groepsklimaat. Daarbij zetten we ook lessen in om kinderen te leren omgaan met conflicten. Met al deze input streven wij naar een veilig groeps- en schoolklimaat. Aan het begin van het schooljaar maakt iedere groep gebruik van de werkwijze omschreven in het boek: Grip op de groep. Dit schooljaar buigt een werkgroep zich over een nieuwe methode voor de sociaal emotionele ontwikkeling. 15

16 Actief Burgerschap Kinderen groeien op in een democratische samenleving waarin een beroep wordt gedaan op actief burgerschap en sociale integratie. Dit betekent dat wij de sociale competenties, als weerbaarheid en probleemoplossend gedrag bij kinderen ontwikkelen en stimuleren o.a. middels de kanjertraining. Hierdoor ontwikkelen ze een positief kritische kijk op de samenleving. Wij leren kinderen dat mensen tolerant en met respect met elkaar omgaan, ongeacht de verschillen door beperkingen, een andere culturele achtergrond of status. De school heeft als taak de volgende aspecten van actief burgerschap en sociale integratie aan bod te laten komen: Hoofdzaken kennen van de Nederlandse en Europese staatsinrichting en de rol van de burger daarin; Je leren gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen; Hoofdzaken kennen over geestelijke stromingen die in de Nederlandse multiculturele samenleving een belangrijke rol spelen; Respectvol om leren gaan met verschillen in opvattingen van mensen; Zorg leren dragen voor de lichamelijke en psychische gezondheid van jezelf en anderen; Jezelf redzaam leren gedragen in sociaal opzicht, als verkeersdeelnemer en als consument; Met zorg om kunnen gaan met het milieu. Huiswerk Huiswerk moet zinvol zijn. Onderzoek wijst uit dat het nabespreken van het opgegeven huiswerk door de leerkracht van essentieel belang is. Zonder feedback heeft huiswerk geven geen meerwaarde. Leerlingen moeten weten wat het doel van huiswerk is en wat van ze verwacht wordt. Huiswerk helpt leerlingen om behandelde leerstof beter te begrijpen en vaardigheden beter onder de knie te krijgen door thuis nogmaals te oefenen, te herhalen en toe te passen. Daarnaast helpt het als voorbereiding op het voortgezet onderwijs. Huiswerk voor jonge kinderen moet bijdragen aan de ontwikkeling van goede studiegewoonten, een positieve houding t.a.v. de school en leerlingen het idee geven dat leren niet alleen op school maar ook thuis gebeurt. Kinderen moeten leren plannen, leren omgaan met een agenda, afspraken nakomen en weten hoe en wanneer je het beste thuis kunt leren. Op de huiswerksite (zie website/ groep van uw kind) vindt u informatie over het huiswerk en de groep. Huiswerktips Om het huiswerk goed te kunnen maken heeft uw kind nodig: Een rustige, liefst vaste, plek waar het huiswerk gemaakt kan worden. Aanmoedigen en motiveren is prima, maar het is geen goed idee om samen met uw kind het huiswerk te maken. De bedoeling van huiswerk is dat kinderen oefenen wat op school is behandeld en dit leren toepassen. Als uw kind niet in staat is om zelf het huiswerk te maken, neem dan contact met de leerkracht op. Vraag uw kind bij het oefenen van een vaardigheid aan te geven welke stappen hij/zij eenvoudig vindt en welke moeilijk. Neem ook contact op als uw kind regelmatig niet kan vertellen over de kennis die hij/zij oefent of toepast. Schoolgids

17 De kinderen krijgen vanaf groep 3 huiswerk mee. Elk jaar komt er meer huiswerk bij. Groep 3: leesbladen Veilig Leren Lezen met woordjes die de kinderen (net) geleerd hebben. Groep 4: spellingsopdrachten en tafelsommen; Groep 5: tafelsommen en spellingsopdrachten; Groep 6: spellingsopdrachten en rekenhuiswerk; Groep 7: toets aardrijkskunde, natuur en geschiedenis voorbereiden, spellingsopdrachten, reken- en taalhuiswerk; Groep 8: toets aardrijkskunde, natuur en geschiedenis voorbereiden, spellingsopdrachten, taal- en rekenhuiswerk 17

18 5. DE ZORG VOOR KINDEREN 5.1. Zelfstandig werken In alle groepen wordt een beroep gedaan op de zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en het kunnen samenwerken. De kinderen leren met het zelfstandig werken om zelf problemen op te lossen. Zij creëren vertrouwen in hun eigen kunnen. Wanneer kinderen goed zelfstandig aan het werk kunnen gaan en elkaar kunnen helpen, kan de leerkracht kinderen die extra aandacht nodig hebben, instrueren. De bestaande schoollijn hebben we dit jaar verder aangescherpt. Niet ieder kind kan een taak goed zelfstandig uitvoeren. Daar is oefening en begeleiding voor nodig. Deze kinderen krijgen extra ondersteuning van de leerkracht. In de groepen 3 t/m 8 worden houten blokjes gebruikt, waarmee de kinderen kunnen aangeven of ze wel of niet hulp nodig hebben en of ze wel of niet gestoord willen worden tijdens hun werk. De kinderen kunnen binnen de gestelde grenzen: - zelfstandig naslagwerken gebruiken; - zelf hun materialen halen en brengen; - zelf beslissen of ze willen samenwerken of niet; - zelf bepalen wie of wat zij nodig hebben bij hun werk d.m.v. het gebruik van blokjes; - zelf oplossingen bedenken bij het werken. Het zelfstandig werken bestaat uit: - het leren onafhankelijk te zijn; - werken met een dag- en/of weektaak in de bovenbouwgroepen, aangepast aan leeftijds- en vaardigheidsniveau; - eigen werk leren plannen; - het leren omgaan met "uitgestelde aandacht" (= wachten tot de leerkracht tijd voor je heeft); - leren omgaan met de regels die bij zelfstandig werken gelden Het volgen van de ontwikkeling van het kind in onze school: Leerlingvolgsystemen De kwaliteit van het onderwijs en de vorderingen van de leerlingen op onze school houden we nauwlettend in de gaten. Hieronder beschrijven we wat we achtereenvolgens doen voor het jonge kind en voor de kinderen vanaf groep 3: Wij volgen de kleuters met behulp van observaties in de groep en het onafhankelijke observatiesysteem ZIEN. Hiermee brengen we de sociale en emotionele ontwikkeling in beeld. Op vaste momenten, gekoppeld aan de leeftijd van het kind, wordt de observatielijst van ZIEN door de groepsleerkracht ingevuld. Het registratiesysteem van de methode Onderbouwd wordt gebruikt om de kinderen op cognitieve gebieden te volgen. Met dit systeem brengen we in kaart welke vaardigheden een kind beheerst op het gebied van motoriek, taal en rekenen. In groep 2 wordt een risicoscreening dyslexie afgenomen. Twee keer per jaar vullen de leerkrachten van groep 1-2 een groepsoverzicht in. In dit overzicht staat van ieder kind de resultaten, de belemmerende en stimulerende factoren en welke onderwijsbehoeften het specifieke kind nodig heeft. De groepsoverzichten dienen als uitgangspunt voor het schrijven van de groepsplannen. Op deze wijze kunnen we inspelen op de onderwijsbehoefte van ieder kind. De bevindingen worden met de ouders in de 10 minuten gesprekken besproken. In groep 1-2 nemen we de Cito-toetsen af op het gebied van taal en rekenen. Schoolgids

19 Voor de leerlingen van groep 3 t/m 8 gebruiken we, naast de toetsen die de verschillende methodes aangeven, een leerlingvolgsysteem met daarin een aantal 'landelijke' Cito-toetsen voor technisch lezen, begrijpend lezen, spelling, woordenschat en rekenen. Wij nemen in groep 8 de NIO (begin oktober) en de CITO Eindtoets (19, 20 en 21 april 2016) af. Ook in de groepen 3 t/m 8 worden groepsoverzichten gemaakt voor Spelling, Technisch Lezen, Begrijpend Lezen en rekenen. Deze worden gebruikt om groepsplannen op maat te schrijven. De groepsplannen worden op vastgestelde momenten geëvalueerd en bijgesteld. Om de kinderen ook in hun sociaal-emotionele ontwikkeling goed te kunnen begeleiden en te volgen gebruiken wij de observatielijst ZIEN. Dit is een gedragsobservatielijst die de sociale competentie van leerlingen in kaart brengt. De leerkrachten vullen deze lijsten in. Vanaf groep 5 wordt ook aan de kinderen gevraagd om de lijst in te vullen. Op deze manier verzamelen wij informatie om beter in te kunnen spelen op de sociale ontwikkeling van de kinderen. De intern begeleider en de leerkracht kunnen ook een beroep doen op externe deskundigen Speciale zorg voor kinderen met specifieke behoeften (zorgverbreding) Zorgverbreding betekent ieder kind zo goed mogelijk begeleiden in zijn of haar ontwikkeling. Om dit te bereiken werken wij op school met een zorgstructuur. In een schooljaar zijn er groepsbesprekingen met de intern begeleider en de groepsleerkracht. In deze besprekingen wordt het functioneren van de groep op diverse leerstofgebieden en op sociaal- emotionele ontwikkeling besproken. In deze bespreking wordt toegewerkt naar een groepsplan. In dit groepsplan wordt per vakgebied omschreven op welke wijze er wordt gedifferentieerd (in niveaugroepen) en welke ambities/doelen er voor de komende periode worden gesteld. In een schooljaar zijn er, op basis van signalen uit de groepsbespreking, een aantal keer per jaar individuele leerling besprekingen, die jaarlijks aan het begin van het schooljaar vastgelegd worden. In deze besprekingen worden de kinderen die problemen met de leerstof hebben, besproken en/of kinderen die meer leerstof aan kunnen dan geboden wordt. Indien een leerkracht uitgebreid over de ontwikkeling van een kind wil praten wordt er een aparte leerlingbespreking gepland. Twee keer per jaar is er ook een bespreking over de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. Aan het eind van het schooljaar vinden er overdrachtsgesprekken plaats, zodat de nieuwe leerkracht van de groep de zorg snel op kan pakken. De ouders worden van alle acties rondom hun kind op de hoogte gebracht. De handelingsplannen en evaluaties worden met de ouders besproken Begeleiding meer begaafde leerlingen Ook leerlingen die extra goed kunnen leren, krijgen speciale aandacht op De Meerbrug Binnen de methodes wordt verdiepingsstof aangeboden die deze leerlingen kunnen maken. Daarnaast is het mogelijk om m.b.v. het compacten van de leerstof een individuele leerlijn te volgen, aangevuld met speciale leerstof die aansluit op hun belangstelling en vaardigheden en waaraan ze zelfstandig mogen werken. Ook binnen de instructie wordt er rekening gehouden met de verschillende niveaugroepen. In uitzonderlijke gevallen stromen leerlingen versneld door Begeleiding leerlingen met dyslexie Op onze school hoeven kinderen geen verklaring te hebben om in aanmerking te komen voor eventuele aanpassingen. Dit worden ook wel de compenserende en dispenserende factoren genoemd. De leerkracht en de intern begeleider kijken op welke wijze het kind het beste begeleid kan worden. Kinderen met een dyslexieverklaring kunnen voor bepaalde vakken het programma Kurzweil gebruiken. 19

20 Het programma biedt de mogelijkheid om teksten te laten voorlezen. Met behulp van de meerkleurige cursor kan het kind de tekst ook meelezen. Daarnaast biedt de school ONL de mogelijkheid om kinderen met een dyslexieverklaring binnen de school te begeleiden. Onderwijsadvies biedt behandelingen voor kinderen met ernstige dyslexie. Eerst wordt er gedurende twee dagdelen een onderzoek gedaan of er een positieve behandelindicatie kan worden afgegeven zodat de kosten door de zorgverzekeraar vergoed worden. Zie voor de procedure onze Op De Meerbrug is een (door het Kwaliteitsinstituut Dyslexie goedgekeurde) ruimte waar wij deze behandelingen kunnen geven. De Meerbrug stelt deze ruimte beschikbaar. Op deze manier is de afstand klein en gaat er zo min mogelijk onderwijsleertijd verloren. ONL biedt deze zorg aan en is aanspreekpunt voor al uw vragen. ONL hecht zeer aan een goede samenwerking met ouders en scholen. Een behandeling is het meest effectief als ouders, school en behandelaar goed samenwerken. Van de ouders wordt verwacht een deel van de behandeling aanwezig te zijn. Met de leerkracht/ intern begeleider is aan het begin en het eind van de behandeling een face to face contact en indien gewenst tussen door telefonisch contact of via de . We werken samen met Onderwijszorg Nederland voor (een deel van) de behandelingen van dyslexie en gedrag. Meer informatie over ONL vindt u op de website Hoe ziet een behandeltraject eruit? Het kind krijgt individuele begeleiding, 45 minuten per week. Een behandeltraject kan 1 tot 1,5 jaar duren. De laatste 5 minuten van de behandeling zijn de ouders aanwezig bij de behandeling. Zij krijgen precies instructie over de wijze van oefenen thuis. Vier keer per week oefenen de ouders samen met hun kind. De school wordt over de inhoud van de behandeling geïnformeerd. Uitgangspunten bij de behandeling van dyslexie: Het vergroten van de lees- en spellingsvaardigheid van de leerling met een vaste aanpak. Hierbij ligt grote nadruk op het herkennen van de (klank)structuur van woorden en het bevorderen van het vloeiend lezen. Aandacht voor specifieke problemen van een kind. Vergroten van de lees- en spellingmotivatie en het kind leren omgaan met zijn/haar leesen spellingproblemen. Het is voor kinderen met ernstige dyslexie een enorme opgave om het leerproces op school goed te kunnen blijven volgen. Het is dan ook goed te zien dat kinderen zich erg geholpen voelen door de begeleiding die ze krijgen tijdens de behandelingen. De effecten van onze behandeling op lees- en spellinggebied laten een positief beeld zien. Schoolgids

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht.

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht. De zorg voor onze leerlingen Zorgbreedte Op de Koningin Emmaschool streven we ernaar om alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. Naast de normale zorg die de leerkrachten aan de kinderen besteden,

Nadere informatie

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Leerkrachten: 4/5 Anja Smits en Jennie van Laarhoven 5A Marloes Bongers ALGEMEEN GEDEELTE Zelfstandig werken In de groepen 5 werken de leerlingen

Nadere informatie

Informatie bovenbouw Donderdag 29 september: uur

Informatie bovenbouw Donderdag 29 september: uur Informatie bovenbouw 2016 2017 Donderdag 29 september: 14.30 16.00 uur CBS De Lichtbron Johan Frisostraat 2 9285 TS Buitenpost 0511 542 385 Welkom in onze groep, Vanmiddag krijgt u een rondleiding van

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school.

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Voorwoord Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Onze visie op eigentijds, boeiend onderwijs

Nadere informatie

Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen.

Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen. Informatie over de gang van zaken in leerjaar 5 Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen. ALGEMEEN Het allerbelangrijkste vinden wij dat de kinderen

Nadere informatie

JAARPLAN GROEP 7 SCHOOLJAAR

JAARPLAN GROEP 7 SCHOOLJAAR JAARPLAN GROEP 7 SCHOOLJAAR 2016-2017 Leerkrachten: Dennis Voorst 7a Nicole Koevoets 7b Algemene zaken in groep 7: Huiswerk: Alle kinderen in groep 7 hebben een agenda nodig. Hierin wordt elke week het

Nadere informatie

Samenwerking. Betrokkenheid

Samenwerking. Betrokkenheid De Missie Het Spectrum is een openbare school met een onderwijsaanbod van hoge kwaliteit. We bieden het kind betekenisvol onderwijs in een veilige omgeving. In een samenwerking tussen kind, ouders en school

Nadere informatie

Informatie middenbouw Donderdag 29 september 2016: uur uur

Informatie middenbouw Donderdag 29 september 2016: uur uur Informatie middenbouw 2016 2017 Donderdag 29 september 2016: 14.30 uur 16.00 uur CBS De Lichtbron Johan Frisostraat 2 9285 TS Buitenpost 0511 542 385 Welkom in onze groep, Vanmiddag krijgt u een rondleiding

Nadere informatie

Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen?

Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen? Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen? Opbrengstgericht onderwijs, een verzamelnaam voor het doelgericht werken aan het optimaliseren van leerlingprestaties. systeem van effectieve schoolontwikkeling

Nadere informatie

Informatie. vakgebieden. Groep 3

Informatie. vakgebieden. Groep 3 Informatie vakgebieden Groep 3 Rekenen en wiskunde Gehanteerde methode: Wereld in getallen. Sinds een aantal jaren rekenen we met de nieuwe methode: De wereld in getallen. De inhoud van een rekenles bestaat

Nadere informatie

VERANTWOORDING: ETEN IS LESTIJD

VERANTWOORDING: ETEN IS LESTIJD VERANTWOORDING: ETEN IS LESTIJD VISIE EN WERKWIJZE Op De Levensboom werken we met een continurooster. Een continurooster houdt bij onze school in dat alle kinderen de hele dag op school zijn. De leerkrachten

Nadere informatie

Doorstromen, vertragen en versnellen.

Doorstromen, vertragen en versnellen. Doorstromen, vertragen en versnellen. Openbare Basisschool t Koppel Nieuw-Weerdinge Vastgesteld op: 7 maart 2011 Evalueren op: schooljaar 2011-2012 Protocol doorstromen, vertragen en versnellen obs t Koppel

Nadere informatie

Informatieavond groep 3/4 september 2014

Informatieavond groep 3/4 september 2014 Informatieavond groep 3/4 september 2014 Welkom Voorstellen juf Marjolein meester Wim Doel van de avond Werkwijze in de klas Dagritme Zelfstandig werken Computer Hulp vragen Taakje in de klas Een aantal

Nadere informatie

VERANTWOORDING: ETEN IS LESTIJD

VERANTWOORDING: ETEN IS LESTIJD VERANTWOORDING: ETEN IS LESTIJD VISIE EN WERKWIJZE Op De Schatgraver werken we met een continurooster. Een continurooster houdt bij onze school in dat alle kinderen de hele dag op school zijn. De leerkrachten

Nadere informatie

De leerkrachten willen de kinderen het gevoel geven van veiligheid en geborgenheid.

De leerkrachten willen de kinderen het gevoel geven van veiligheid en geborgenheid. 1. Doelen van ons onderwijs De Burchtgaarde wil bereiken dat ieder kind via een ononderbroken leer-en ontwikkelingsproces, die kennis en vaardigheden verwerft die het nodig heeft om een zelfstandig, sociaal

Nadere informatie

Huiswerkbeleid OBS De Westhoek

Huiswerkbeleid OBS De Westhoek Huiswerkbeleid OBS De Westhoek Inleiding Het onderwijs op school is er onder meer op gericht de verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van de leerlingen te vergroten. Ook het maken van huiswerk levert

Nadere informatie

Plan van aanpak voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong of (hoog)begaafde kinderen

Plan van aanpak voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong of (hoog)begaafde kinderen Plan van aanpak voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong of (hoog)begaafde kinderen Inhoud Doelgroep 3 Signalering en diagnosticering 3 Het vertrekpunt 3 Onderwijskundige maatregelen 4 Verrijken en

Nadere informatie

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen.

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Rekenen Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Niet alle kinderen rekenen even makkelijk en vlot. Onze methode houdt daar

Nadere informatie

Wat maakt mijn kind allemaal mee op De Fontein. in groep 3?

Wat maakt mijn kind allemaal mee op De Fontein. in groep 3? Wat maakt mijn kind allemaal mee op De Fontein in groep 3? Informatieavond 1 september 2016 1 1 september 2016 Beste ouders / verzorgers van de kinderen uit groep 3 Voor u ligt het informatieboekje van

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 6

Informatieboekje Groep 6 Informatieboekje Groep 6 Schooljaar 2014-2015 Markelo, september 2014 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 6 van Oecumenische Basisschool Ichthus. In dit boekje vindt

Nadere informatie

Belangrijk BO naar VO. Leerlingvolgsysteem. Leerling-kenmerken. november april

Belangrijk BO naar VO. Leerlingvolgsysteem. Leerling-kenmerken. november april Belangrijk BO naar VO Leerlingvolgsysteem Leerling-kenmerken november april leerstof groep 8 voorbereiding op de verwijzing VO CITO toetsen M8 LOVS VO informatieavond in oktober/november 2 verwijzingsgesprekken

Nadere informatie

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen.

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Rekenen Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Niet alle kinderen rekenen even makkelijk en vlot. Onze methode houdt daar

Nadere informatie

JAARPROGRAMMA GROEP 7

JAARPROGRAMMA GROEP 7 JAARPROGRAMMA GROEP 7 Even voorstellen De leerkrachten van deze groep zijn: Patricia Mulder, zij werkt op maandag en dinsdag. Evelien Rikken werkt op woensdag, donderdag en vrijdag. Technisch lezen Technisch

Nadere informatie

2.BESCHRIJVING VAN HET TAALONDERWIJS VAN DE SCHOOL

2.BESCHRIJVING VAN HET TAALONDERWIJS VAN DE SCHOOL Taalbeleid 1.ALGEMEEN 1.1 Woord vooraf 1.2 Visie van de school 1.3 Omschrijving taalbeleid 1.4 Motivering van het belang van taalbeleid onze school 1.5 De populatie van de school 2.BESCHRIJVING VAN HET

Nadere informatie

JAARPLAN GROEP 7 SCHOOLJAAR

JAARPLAN GROEP 7 SCHOOLJAAR JAARPLAN GROEP 7 SCHOOLJAAR 2015-2016 Leerkracht: Nicole Koevoets Algemene zaken in groep 7: Huiswerk: Alle kinderen in groep 7 hebben een agenda nodig. Hierin wordt elke week het huiswerk genoteerd voor

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 5

Informatieboekje Groep 5 Informatieboekje Groep 5 Schooljaar 2016-2017 Markelo, september 2016 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 5 van Oecumenische Basisschool De Welp. In dit boekje vindt

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 6

Informatieboekje Groep 6 Informatieboekje Groep 6 Schooljaar 2016-2017 Markelo, september 2016 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 6 van Oecumenische Basisschool De Welp. In dit boekje vindt

Nadere informatie

HUISWERKBELEID. Inhoudsopgave... 1. Inleiding... 2. Het doel van dit huiswerkbeleid... 2. Voorwaarden huiswerkbeleid... 2

HUISWERKBELEID. Inhoudsopgave... 1. Inleiding... 2. Het doel van dit huiswerkbeleid... 2. Voorwaarden huiswerkbeleid... 2 HUISWERKBELEID Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 Het doel van dit huiswerkbeleid... 2 Voorwaarden huiswerkbeleid... 2 Doelstellingen huiswerk... 3 Opbouw van het huiswerk... 3 Incidenteel huiswerk... 6

Nadere informatie

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs.

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. De Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs in Spijkenisse bestaat ruim 100 jaar. Gedurende die honderd jaar hebben wij

Nadere informatie

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015 Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015 Samenwerkingsschool de Lispeltuut Juf Teatske Juf Marleen Juf Judith Het informatieboekje voor groep 5/6 In dit boekje willen wij u in t kort vertellen hoe

Nadere informatie

INFORMATIE GROEP 7. De vakken: Taal:

INFORMATIE GROEP 7. De vakken: Taal: INFORMATIE GROEP 7 Kenmerken: De meeste kinderen krijgen wat meer oog voor wereldse problemen, tevens komen ze met allerlei vragen over de meest uiteenlopende onderwerpen. Ze verwachten exacte antwoorden

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Het heeft de voorkeur

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

Informatie. vakgebieden. Groep 6

Informatie. vakgebieden. Groep 6 Informatie vakgebieden Groep 6 Taal Gehanteerde methode: Taal in beeld - Spelling in beeld Uitgever: Zwijsen Taal in beeld is een taalmethode voor groep 4 tot en met 8 van het basisonderwijs. De methode

Nadere informatie

JAARPLAN GROEP 7A SCHOOLJAAR

JAARPLAN GROEP 7A SCHOOLJAAR JAARPLAN GROEP 7A SCHOOLJAAR 2017-2018 Leerkracht: Nicole Koevoets Algemene zaken in groep 7: Huiswerk: Alle kinderen in groep 7 hebben een agenda nodig. Hierin wordt elke week het huiswerk genoteerd voor

Nadere informatie

6. Ondersteuning voor de leerlingen

6. Ondersteuning voor de leerlingen 6. Ondersteuning voor de leerlingen 6.1 Passend onderwijs SWV Unita Op 1 augustus 2014 gaat de wet Passend Onderwijs van kracht. Deze wet regelt de samenwerking tussen het regulier en het speciaal basisonderwijs

Nadere informatie

Huiswerkprotocol Mattheusschool

Huiswerkprotocol Mattheusschool Huiswerkprotocol Mattheusschool De Mattheusschool geeft huiswerk aan onze leerlingen vanaf groep 3. Dit huiswerk past in onze visie dat de omgeving steeds meer eisen aan de kinderen stelt naarmate ze ouder

Nadere informatie

Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7

Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 Inleiding: Het onderwijs op school is er onder meer op gericht de verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van de leerlingen te vergroten. Ook het maken van huiswerk levert

Nadere informatie

Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent!

Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent! De missie van onze school: Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent! De visie van onze school: A: Goed onderwijs, opbrengstgericht Door middel van een gevarieerd lesaanbod

Nadere informatie

Visie op ouderbetrokkenheid

Visie op ouderbetrokkenheid Visie op ouderbetrokkenheid Basisschool Lambertus Meestersweg 5 6071 BN Swalmen tel 0475-508144 e-mail: info@lambertusswalmen.nl website: www.lambertusswalmen.nl 1 Maart 2016 Inleiding: Een beleidsnotitie

Nadere informatie

Hierbij treft u een informatiebrochure aan met de gegevens over de leer- en oefenstof en de manier van werken in groep 6 op de Haafakkers.

Hierbij treft u een informatiebrochure aan met de gegevens over de leer- en oefenstof en de manier van werken in groep 6 op de Haafakkers. Groep 6-1 - INLEIDING Beste ouder(s), Hierbij treft u een informatiebrochure aan met de gegevens over de leer- en oefenstof en de manier van werken in groep 6 op de Haafakkers. Naast de ouderavonden, de

Nadere informatie

Talent nl: een uniek kindcentrum!

Talent nl: een uniek kindcentrum! Welkom bij Talent.nl, de christelijke basisschool van de Nieuwveense Landen. Met ons onderwijs sluiten wij aan bij de unieke manier van leren van uw kind - met hoofd, hart en handen. Belangrijk op onze

Nadere informatie

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs De Vogelveste speciale school voor basisonderwijs Onderwijskundig Jaarplan 2010-2011 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2010 2011 School SBO De Vogelveste Schoolleider Annette Pool a.i. Datum 20 08 2010 Inleiding

Nadere informatie

Informatie. vakgebieden. Groep 4

Informatie. vakgebieden. Groep 4 Informatie vakgebieden Groep 4 Taal Gehanteerde methode: Taal in beeld - Spelling in beeld Uitgever: Zwijsen Taal in beeld is een taalmethode voor groep 4 tot en met 8 van het basisonderwijs. De methode

Nadere informatie

Vakgebieden Methoden Omschrijving Taal Groep 1-2. Schatkist

Vakgebieden Methoden Omschrijving Taal Groep 1-2. Schatkist Nederlandse taal Kinderen ontwikkelen mondelinge en schriftelijke vaardigheden waarmee ze de Nederlandse taal leren gebruiken in situaties die zich in het dagelijkse leven voordoen. Tevens verwerven ze

Nadere informatie

Welkom op de informatieavond van groep 7-8!

Welkom op de informatieavond van groep 7-8! Welkom op de informatieavond van groep 7-8! De onderwerpen van vanavond: De vakgebieden (Continu-)rooster en pauze Huiswerk Regels Verjaardagen Kamp Spullen meenemen Verzuim Rapporten en 10-minuten gesprekken

Nadere informatie

Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7

Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 Inleiding: Het onderwijs op school is er onder meer op gericht de verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van de leerlingen te vergroten. Ook het maken van huiswerk levert

Nadere informatie

Informatieboekje GROEP 3

Informatieboekje GROEP 3 Informatieboekje GROEP 3 Schooljaar 2015-2016 Informatie groep 3 De dag begint in groep 3 vaak met een inloopmoment. Vanaf 08.20 uur komen de kinderen in de klas en kiezen een activiteit van het planbord.

Nadere informatie

ISE Huiswerk beleid. Huiswerkbeleid ISE Dutch department april 2013 Pagina 1

ISE Huiswerk beleid. Huiswerkbeleid ISE Dutch department april 2013 Pagina 1 ISE Huiswerk beleid Huiswerkbeleid ISE Dutch department april 2013 Pagina 1 Op de ISE Primary school sluit het huiswerk aan bij het werk dat de kinderen op school maken. Ouders worden gestimuleerd hun

Nadere informatie

Informatieavond groep september 2016

Informatieavond groep september 2016 Informatieavond groep 4 20 september 2016 Van harte welkom Opzet van de avond: Kort overzicht van de vakken Zaken van algemene aard Stellen van vragen Rondkijken Het rooster van groep 4 Maandag 8.30-8.45

Nadere informatie

Ouderavond 16 november. 7 mei 2007

Ouderavond 16 november. 7 mei 2007 Ouderavond 16 november 7 mei 2007 Durf te stralen, je dient de wereld niet door je klein te houden! Durf te ervaren wat je kunt! Kijk naar mogelijkheden, dat motiveert om het beste naar boven te halen!

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede VGPONN- SWV PO 20.01 1 Inhoudsopgave Inleiding pag 3 Schoolgegevens pag 4 Ondersteuning pag 5 Basisondersteuning pag 5 Extra ondersteuning pag 6 Zorg voor

Nadere informatie

Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 it Bynt Winsum

Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 it Bynt Winsum Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 it Bynt Winsum Inleiding: Het onderwijs op school is er onder meer op gericht de verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van de leerlingen te vergroten. Ook het maken van

Nadere informatie

Informatieavond groep 3-4

Informatieavond groep 3-4 Welkom allemaal. Informatieavond groep 3-4 Schooljaar 2013-2014 19-08-2013 Agenda Veel handen in de klas Schoolmissie Brede basisschool De Klimboom Eigen verantwoordelijkheid Organisatie in de groep Vakken

Nadere informatie

Totaalonderwijs Thematisch onderwijs voor alle groepen

Totaalonderwijs Thematisch onderwijs voor alle groepen Totaalonderwijs Thematisch onderwijs voor alle groepen www.obs-delijster.nl wat maakt onze school bijzonder? Totaalonderwijs Thematisch onderwijs voor alle groepen, waarbij wereld oriënterende vakken,

Nadere informatie

Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter

Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter Onze ideologie We zien iedereen als uniek en waardevol. Ieder kind heeft talenten en samen gaan we die ontdekken en ontwikkelen. Hierdoor kunnen

Nadere informatie

Informatieboekje groep 7 schooljaar 2015-2016. Samenwerkingsschool De Lispeltuut

Informatieboekje groep 7 schooljaar 2015-2016. Samenwerkingsschool De Lispeltuut Informatieboekje groep 7 schooljaar 2015-2016 Samenwerkingsschool De Lispeltuut Oostkapelle, september 2015 Beste ouders, Voor u ligt het informatieboekje van groep 7. Hierin staat informatie over de vakken

Nadere informatie

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen Protocol Doublure 1.Inleiding Het doel van doublure is in eerste instantie dat een opgelopen achterstand het komende schooljaar wordt ingehaald zodat het kind in ieder geval de minimumdoelen van de basisschool

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel PCB De Fontein Schooljaar 2015-2016

Schoolondersteuningsprofiel PCB De Fontein Schooljaar 2015-2016 Schoolondersteuningsprofiel PCB De Fontein Schooljaar 2015-2016 Naam school: De Fontein Leerlingaantal: 270 Klassendeler: 25 Brinnummer: 24 DX De Fontein is een groeiende, moderne, Christelijke basisschool.

Nadere informatie

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Aantal respondenten: 134 14-11-2010 Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders 1 / 9 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek. De vragen gaan over

Nadere informatie

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen.

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Rekenen Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Niet alle kinderen rekenen even makkelijk en vlot. Onze methode houdt daar

Nadere informatie

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof BS de Veldhof 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Inschrijving 2.1 0 4 jaar 2.2 Kinderen van 4 jaar en ouder 2.3 Inschrijving van kinderen met speciale onderwijsbehoeften.

Nadere informatie

Hierbij treft u een informatiebrochure aan met de gegevens over de leer- en oefenstof en de manier van werken in groep 3 op de Haafakkers.

Hierbij treft u een informatiebrochure aan met de gegevens over de leer- en oefenstof en de manier van werken in groep 3 op de Haafakkers. Groep 3-1 - INLEIDING Beste ouder(s), Hierbij treft u een informatiebrochure aan met de gegevens over de leer- en oefenstof en de manier van werken in groep 3 op de Haafakkers. Naast de ouderavonden, de

Nadere informatie

...paspoort naar grenzeloos onderwijs...

...paspoort naar grenzeloos onderwijs... OBS Waarom kiest u voor De Border? Engelse taal in elk lokaal! Wij bereiden onze leerlingen erop voor om goed te functioneren in de hedendaagse samenleving, die zowel binnen als buiten de Nederlandse grenzen

Nadere informatie

COMPACTEN & VERRIJKEN GROEP 9

COMPACTEN & VERRIJKEN GROEP 9 COMPACTEN & VERRIJKEN en GROEP 9 in de midden- en bovenbouw De Nobelaer Inleiding Dit jaar starten we met een nieuwe aanpak voor leerlingen die meer aankunnen dan de reguliere lesstof. We vinden het belangrijk

Nadere informatie

Format groepsplan. HOE bied ik dit aan? -instructie -leeromgeving AANPAK METHODIEK. Automatiseren Modelen. Automatiseren Modelen Begeleid inoefenen

Format groepsplan. HOE bied ik dit aan? -instructie -leeromgeving AANPAK METHODIEK. Automatiseren Modelen. Automatiseren Modelen Begeleid inoefenen Format groepsplan Groep namen WAT wil ik bereiken? WAT bied ik aan om dit doel te bereiken? HOE bied ik dit aan? -instructie -leeromgeving HOEveel tijd? Zelfstandig of met de leerkracht? HOE volg ik de

Nadere informatie

Informatieboekje Groep

Informatieboekje Groep Informatieboekje Groep 5 Basisschool de Peppel Wilhelminaplantsoen 1A 4271 AX Dussen Inhoudsopgave 1. Inleiding In dit informatieboekje vindt u alles wat u moet weten over groep 5 op basisschool de Peppel.

Nadere informatie

Obs de Bouwsteen. Notitie actief burgerschap en sociale integratie OBS DE BOUWSTEEN. actief burgerschap en sociale integratie

Obs de Bouwsteen. Notitie actief burgerschap en sociale integratie OBS DE BOUWSTEEN. actief burgerschap en sociale integratie Obs de Bouwsteen Notitie actief burgerschap en sociale integratie OBS DE BOUWSTEEN 1. Wat is actief burgerschap? Actief burgerschap is: de bereidheid en het vermogen om deel uit te kunnen maken van een

Nadere informatie

Protocol leesproblemen en dyslexie

Protocol leesproblemen en dyslexie 1 KC Den Krommen Hoek Protocol leesproblemen en dyslexie Verantwoording: Het protocol leesproblemen en dyslexie van kindcentrum Den Krommen Hoek is opgesteld op basis van het Protocol Leesproblemen en

Nadere informatie

Hieronder volgt een beknopte uitleg van de begrippen die u in het rapport zult tegenkomen.

Hieronder volgt een beknopte uitleg van de begrippen die u in het rapport zult tegenkomen. Onderbouwrapport In het onderbouwrapport waarderen wij alle genoemde aspecten ten opzichte van de leeftijd. Een waardering wordt uitgedrukt in een cijfer. U kunt via de beknopte omschrijvingen in het rapport

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' School : basisschool 'Pater van der Geld' Plaats : Waalwijk BRIN-nummer : 13NB Onderzoeksnummer : 94513 Datum schoolbezoek : 12 juni

Nadere informatie

De Onderwijsraad heeft in deze zes kerndoelen geformuleerd waar het primair onderwijs aan moet voldoen inzake Actief Burgerschap:

De Onderwijsraad heeft in deze zes kerndoelen geformuleerd waar het primair onderwijs aan moet voldoen inzake Actief Burgerschap: Actief Burgerschap Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Actief Burgerschap: een nadere kennismaking 3 3. Actief Burgerschap: een doel en een middel 4 4. Actief Burgerschap: Hoe leren we dit aan? 5 5. Actief

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 1 Voorwoord Voor u ligt het SchoolOndersteuningsProfiel (SOP) van basisschool de Arnhorst in Velp Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Informatieboekje Informatieboekje groep 7 Beekpark Schooljaar

Informatieboekje Informatieboekje groep 7 Beekpark Schooljaar Informatieboekje Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 7 van Basisschool Beekpark. In dit boekje vindt u allerlei informatie: informatie over onze school, ons onderwijs

Nadere informatie

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs 3. De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Onze scholen zijn aangesloten

Nadere informatie

Algemene informatieavond groep 5-6

Algemene informatieavond groep 5-6 Algemene informatieavond groep Kindcentrum de Eik Burg. Willemeplein 8 EA Nieuwstadt Tel. 4483938 www.kcdeeik.nl Inhoud Presentatie Afspraken Pedagogisch klimaat Handelingsgericht werken Coöperatieve werkomgeving

Nadere informatie

Informatie groep 4 Taal Spelling Begrijpend lezen Rekenen Thuis oefenen is daarbij heel belangrijk!

Informatie groep 4 Taal Spelling Begrijpend lezen Rekenen Thuis oefenen is daarbij heel belangrijk! Taal Onze taalmethode heet Taalactief. Deze methode werkt met verschillende thema s, bijvoorbeeld vriendschap. De eerste 3 weken van een thema krijgen alle kinderen basisinstructie. Daarbij moeten ze een

Nadere informatie

Informatie groep 3. Taaktijd

Informatie groep 3. Taaktijd Taaktijd We werken ongeveer 20 tot 30 minuten per dag met taaktijd. De leerlingen kijken op het planbord welk werkje ze moeten doen. Soms kiezen de kinderen zelf een werkje en soms kiest de juf. Op een

Nadere informatie

De Schakel in het kort.

De Schakel in het kort. CBS De Schakel De Schakel in het kort. Wij zijn een Christelijke school! Tien groepen; groep 1 t/m 8 en groep 1 t/m 5 Twee locaties: Hoofdgebouw Dependance Botter 40-77 Kennemerland 17 Uitgangspunten:

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Aantal respondenten: 76 02-10-2015 Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker 1

Nadere informatie

Protocol Kleuterverlenging

Protocol Kleuterverlenging ONDERWIJS IN BEWEGING Protocol Kleuterverlenging pagina 1 Protocol Kleuterverlenging Inhoud Inleiding... 3 Opzet van het protocol... 3 Algemene uitgangspunten... 3 Criteria voor verlenging groep 2... 3

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 6

Informatieboekje Groep 6 Informatieboekje Groep 6 Schooljaar 2015-2016 Markelo, augustus 2015 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 6 van Oecumenische Basisschool De Welp. In dit boekje vindt

Nadere informatie

Huiswerkbeleid op basisschool De Leerlingst

Huiswerkbeleid op basisschool De Leerlingst Basisschool De Leerlingst Postbus 4052 6080 AB Haelen 0475-300989 info@deleerlingst.nl Huiswerkbeleid op basisschool De Leerlingst Inhoud: 1. Waarom geven wij huiswerk? 2. In welke groepen krijgen de kinderen

Nadere informatie

Groep 8 2 0 1 5-2 0 1 6

Groep 8 2 0 1 5-2 0 1 6 Groep 8 Algemene informatieavond Groep 8 Maud Wagemans Nieuwstadt, September 4 Kindcentrum de Eik Burg. Willemeplein 8 EA Nieuwstadt Tel. 4483938 www.kcdeeik.nl Basisschool Burg Willeme Schoolstraat 9

Nadere informatie

NL Onderwijszorg Nederland

NL Onderwijszorg Nederland 0 NL Onderwijszorg Nederland Dyslexie, wat is dat eigenlijk? Dyslexie is een handicap die iedereen kan treffen. Het is een ernstige beperking bij het lezen en spellen van taal. Dyslexie is aangeboren en

Nadere informatie

Schoolprofiel. Algemene Schoolbeschrijving

Schoolprofiel. Algemene Schoolbeschrijving Basisschool Walburgis Emmerikseweg 4 7077AP Netterden Tel: 0315-386239 walburgisnetterden@planet.nl www.netterden.net Schoolprofiel Algemene Schoolbeschrijving Naam School Stichting Slogan basisschool

Nadere informatie

JAARPLAN GROEP 6 SCHOOLJAAR 2015-2016 LEERKRACHTEN: DENNIS VOORST NICO HEUVELMANS

JAARPLAN GROEP 6 SCHOOLJAAR 2015-2016 LEERKRACHTEN: DENNIS VOORST NICO HEUVELMANS JAARPLAN GROEP 6 SCHOOLJAAR 2015-2016 LEERKRACHTEN: DENNIS VOORST NICO HEUVELMANS Informatie m.b.t. de verschillende vakgebieden in groep 6: Taal: De groepen 4 t/m 8 maken gebruik van de taalmethode Taal

Nadere informatie

Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren

Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren Inleiding Doubleren op de Wiekslag kan worden omschreven als: Een proces waarbij in de groepen 1 t/m 4 een situatie is ontstaan, waarbij de ontwikkeling van een

Nadere informatie

Enkele weken voor de eindtoets, maken de leerlingen de eindtoets van het voorgaande jaar in dezelfde setting als bij de officiële eindtoets.

Enkele weken voor de eindtoets, maken de leerlingen de eindtoets van het voorgaande jaar in dezelfde setting als bij de officiële eindtoets. TOETSEN OP DE PWA; het hoe en waarom Alle basisscholen in Nederland moeten beschikken over een leerlingvolgsysteem: een serie toetsen of observaties waarmee de ontwikkeling van de kinderen gevolgd kan

Nadere informatie

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2015-2016. Samenwerkingsschool de Lispeltuut

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2015-2016. Samenwerkingsschool de Lispeltuut Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2015-2016 Samenwerkingsschool de Lispeltuut Oostkapelle, september 2015 informatieboekje voor groep 5/6 In dit boekje willen wij u in t kort vertellen hoe en met welke

Nadere informatie

1 Hier staan wij voor

1 Hier staan wij voor 1 Hier staan wij voor Richting van de school De Tweemaster is een kleine openbare school waar veel persoonlijke aandacht is voor de kinderen en hun ouders/verzorgers. We vinden het belangrijk dat er verschillende

Nadere informatie

Jaarprogramma. Algemeen

Jaarprogramma. Algemeen 1 Jaarprogramma Algemeen Binnen komen De kinderen van groep 4 tot en met 8 komen binnen nadat de schoolbel is gegaan. De inloop is vanaf groep 4 voorbij; het is ook niet meer de bedoeling dat ouders mee

Nadere informatie

RESULTATEN. Rapportage bs Overhoven, Sittard

RESULTATEN. Rapportage bs Overhoven, Sittard RESULTATEN Rapportage bs Overhoven, Sittard 2014 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school en/of het schoolbestuur in kaart

Nadere informatie

Huiswerkbeleid. Cluster Itter. Basisschool de Schakel Basisschool Sint Lambertus

Huiswerkbeleid. Cluster Itter. Basisschool de Schakel Basisschool Sint Lambertus Huiswerkbeleid Cluster Itter Basisschool de Schakel Basisschool Sint Lambertus Huiswerk Op onze school wordt in diverse groepen huiswerk gegeven. Onder huiswerk verstaan we werk dat vanuit de school meegegeven

Nadere informatie

Dyslexiebeleid van Openbare basisschool voor Daltononderwijs. De Meent

Dyslexiebeleid van Openbare basisschool voor Daltononderwijs. De Meent DE DE DE DE MEENT MEENT MEENT MEENT MAARN MAARN MAARN MAARN Dyslexiebeleid van Openbare basisschool voor Daltononderwijs De Meent Inhoud 1. Inleiding... 1 2. Wat is dyslexie... 1 3. Van signaleren tot

Nadere informatie

VRAGENLIJST PRIMAIR ONDERWIJS DYSLEXIEMONITOR

VRAGENLIJST PRIMAIR ONDERWIJS DYSLEXIEMONITOR VRAGENLIJST PRIMAIR ONDERWIJS DYSLEXIEMONITOR INHOUDSOPGAVE Zorgniveau 1: Goed lees- en spellingonderwijs Stap 1: Leestijd blz. 3 Kwaliteit instructiegedrag blz. 3 Klassenmanagement blz. 4 Stap 2: Juist

Nadere informatie