Publicaties - 70 BER EPSP'ROFIEL, EINDCOMPET'ENTIES EN OPLEIDINGSPR FIEL. Scan nummer 2 van 5 - Scanpagina 1 van 14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Publicaties - 70 BER EPSP'ROFIEL, EINDCOMPET'ENTIES EN OPLEIDINGSPR FIEL. Scan nummer 2 van 5 - Scanpagina 1 van 14"

Transcriptie

1 BER EPSP'ROFIEL, EINDCOMPET'ENTIES EN OPLEIDINGSPR FIEL Scan nummer 2 van 5 - Scanpagina 1 van 14

2 Beroepsprofiel, e'indcompetenties en opleidingsprofiel Commercieel Ingenieur Frank'Buskermolen Gaby Wullink Haagse Hogeschool Academie Technology, Management & Design opleiding Commercieel Ingenieur april 2008 Scan nummer 2 van 5 - Scanpagina 2 van 14

3 Inhoud Inleiding :2 1 Beroepsprofiel van de Commercieel ingenieur Totstandkoming beroepsprofiel.: Competenties Commercieel :Ingenieur..: Eindcompetenties Commercieel Ingenieur Onderwijsprofiel Het onderwijsmodel : Opleidingsschema...: Bijlage...: y. 1 Scan nummer 2 van 5 - Scanpagina 3 van 14

4 Inleiding Vele bedrijven beheersen en ontwikkelen technische kennis orn materialen, complexe systemen en diensten `te produceren. Het succes van hun ;producten en diensten hangt daarbij af van de afnemersmarkt die zij weten te creëren en bereiken. Deze afnemersmarkt kan zeer uiteenlopende eisen stellen aan de producten" afhankelijk van het uiteindelijke toepassingsgebiedvan de systemen en materialen. Echter niet alles wat de afnemer wil is uiteindelijk technisch mogelijk. De commercieel ingenieur overbrugt de kloof tussen markt en techniek. Hij zorgt voor een optimale afstemming tussen de gebruikseisen van de afnemer enerzijds en de technische mogelijkheden van de fabrikant anderzijds. 'Hij beheerst zowel de'techn'ische taal uan de ingenieur als de commercíële taal van de ondernemer. Hij is een vertaler tussen techniek en markt en daarmee een belangrijke factor bij het behalen van commercieel succes van (nieuwe) technische producten in met name de business-to-business markt, in een maatschappij waarin technische ontwikkelingen elkaar steeds sneller opvolgen Commercieel lngenieur is een snijvlakopleiding op'het terrein waar techniek en commercie elkaar raken. De opleiding onderscheidt zich van de reguliere technische opleidingen door een veel groter accent op commercie en com'municatie. Bovendien.biedt Commercieel Ingenieur een breed technisc'h programma met bouwkunde, chemische technologie, werktuigbouwkunde en elektrotechniek. ~erschillende techniekopleidingen ken'nen varianten en afstudeerprofielen:met een accent op commercie, ondernemerschap of management maar,geen van die opleidingen richten zich op de brede techniek. Met Technische'Bedrijfskunde heeft CI raakvlakken. Bij Technische'Bedrijfskunde'ligt het accent echter met name op de interne organisatie en bedrijfsprocessen waar Commercieel Ingenieur vooral extern gericht is op marketing, inkoop, verkoop. Van de commerciële opleidingen zoals de HEAO onderscheidt CI zich door de technische bagage en een nadruk op de business-to-businessmarkt':in plaats van de consumentenmarkt. De opleiding Commercieel Ingenieur wordt alleen aangeboden aan De Haagse Hogeschool. Afgestudeerden behalen de graad bachelor of engineering Het beroepsprofiel en de competenties worden beschreven'in hoofdstuk 1 en 3. ln hoofdstuk 2~staat hoe het beroepsprofiel en de eindcompetenties tot stand zijn gekomen. In hoofdstuk 4 volgt een uitwerking in het opleidingsprofiel. De bijlage geeft een overzicht van de diverse partijen die bij het opstellen van het profiel betrokken zijn geweest. Dit zijn collega's van technische opleidingen (Bouwkunde/Civiele Techniek, Chemische Technologie, Elektrotechniek en Werktuigbouwkunde) en de opleiding Commerciële Economie. En uiteraard ook (commerciële) vertegenwoordigers uit het werkveld van (internationale) bedrijven die opereren in de bouw, de chemie, de elektrotechniek en de machinebouw. Scan nummer 2 van 5 - Scanpagina 4 van 14

5 1 Beroepsprofiel van de Commercieel ingenieur Ueel bedrijven ontwikkelen en,produceren complexe systemen, componenten en materialen met vele aoepassings- en gebruiksmogelijkheden. Door vakkundig combineren van ontwikkelde en geproduceerde elementen kan een urijwel onbeperkte reeks producten worden gerealiseerd. Deze producten zullen moeten voldoen aan zeer uiteenlopende gebruikseisen, die worden bepaald door de afnemers en de markt. Aan de andere kant worden de gebruiksmogelijkheden van een product bepaald door de fabrikant, door de ingenieur, kortom de techniek. De Commercieel Ingenieur overbrugt de kloof tussen markt en techniek. Hij heeft daarmee de rol van vertaler van techniek naar de markt. Die rol komt tot uiting in functies die te'maken hebben met: inkoop/verkoop, marketing,, advisering, projectmanagement, en innovatie. voor de Commercíeel Ingenieur zijn dit de bedrijfsprocessen, die zich in een specifieke technische omgeving afspelen. Een Commercieel Ingenieur is een commerciële technicus: hij heeft competenties ontwikkeld'in ~erschillende technische en economische vakgebieden. Daarnaast ontwikkelt de Commercieei Ingenieur competenties op het gebied van management, communicatie, projectmatig werken en algemene competenties die onontbeerlijk zijn voor de beroepsuitoefening. Hij is in staat om de 'bedrijfsprocessen uit te voeren in een specifieke technische omgeving, zoals bijvoorbeeld'het bouwproces, het industriële productieproces of projectmanagement. Met de toenemende aandacht voor de internationale markt neemt internationalisering een belangrijke plaats in het curriculum in. We zien'.commercieel Ingenieurs momenteel in functies als: industrieel technisch inkoper, salesmanager, medewerker marketing, technisch commercieel adviseur, account manager, sales support rnedewerker, productmanager, projectleider, hoofd technische binnendienst, maeketing manager, sales engineer, consultant. Scan nummer 2 van 5 - Scanpagina 5 van 14

6 2 Totstandkoming beroepsprofiel Het beroepsprofiel en de eindcompetenties van Commercieel Ingenieur zijn in een aantal fasen tot stand gekomen.'híerbíj is telkens samengewerkt met'het beroepenveld en aduíseurs binnen en buiten De Haagse hogeschool. Als snijvlakopleiding op het'terrein waar techniek en commercie elkaar raken, heeft Co'mmercieel Ingenieur verwahtschap met opleidingen in beide domeinen. Zowel uit technische opleidingen als uit de opleiding Commerciële Economie zijn daarom collega's bij de verschillende trajecten'betrokken. Het proces wordt hieronder kort beschreven, De opleiding Commercieel Ingenieur, Cl, ís gestart in 1988 als opleidingsvariant bij vier o,pleidíngen: Elektrotechniek, Chemische Technologie, Werktuigbouwkunde en Bouwkunde. Een aantal brancheorganisaties en belangrijke grote'bedrijven verenigd in de Stichting Commercieel Technische Opleidingen, CTO, signaleerde behoefte aan commerciële technici. In'het Hoger Onderwijs en Onderzoek Plan 1988 uraagt de minister het hoger technisch onderwijs en de technische un'i~ersiteiten in te spelen op die door de stichting CTO gesignaleerde behoefte. In nauwe samenwerking met het CTO-bestuur is in 1988 de opleiding CI tot stand gebracht. De ontwikkeling van het huidige beroepsprofiel is begonnen in het voorjaar van Het bureau Smets en Hover heeft toen onderzoek verricht om de beroepsprofielen, die in 1988 bij de start van Commercieel Ingenieur door de Holland Consulting Groep zijn opgesteld, te herijken. (8eroepsprofiel Gommercieel Ingenieur i988). Dit onderzoe'k van Smets en IHover is uitgevoerd in het kader van de inuoering van projectonderwijs. Het werkveld, veelal'internationale bedrijuen, speelde in dit onderzoek een belangrijke rol (zie bijlage `onderzoek Smets en'hover'), Smets en Hover noemt 5 functiegroepen die kenmerkend zijn voor een Commercieel Ingenieur: inkoop, verkoop, marketing, advisering en projectmanagement/ projectontwikkeling. In 1999 zijn de beroepsspecifie'ke competenties voor Com'mercieel'Ingenieur geformuleerd in nauw overleg met het werkueld. Binnen de hogeschool waren de dienst onderwijs- en stusf~ntenzaken en technische en commerciële opleidingen nauw'betrokken. De functiegroeperingen uit het onderzoek van Smets en Hover vormden hierbij het uitgangspunt. Immers, vanuit de gedachte dat primaire processen afhankelijk zijn van functie en activite'iten/~aak (fn "t Veld) vertegenwoordígen deze functiegroeperingen de voor de CI-ingenieur kenmerkende bedrijfsprocessen, i.e. de primaire processen voor de CI-ingenieur. Gezien de snelle ontwikkelingen in de technologie is daar een zesde proces aan toegevoegd: innovatie. Op deze zes processen zijn de hoofdcompetenties geformuleerd. De eindcompetenties zijn goedgekeurd door de vier'werkueldcommissies van de opleidingen waarvan Commercieel Ingenieur toen nog een variant was. In 2003 werd Commercieel Ingenieur een zelfstandige studierichting met eigen Croho-nummer.'De commerciële competenties zijn toen'herijkt en er zijn specifieke technische competenties geformuleerd. H'ierbij waren opnieuw verwante opleidingen'binnen de hogeschool en de dienst onderwijs- en studentenzaken'betrokken (zie bijlage `betrokkenen bij herijking competenties C'I- CROHO (en vertaling naar onderwijs) in 2003'). 1n oktober 2004 is het 2e concept van het beroepsprofiel voorgelegd aan de werkveldcornmissie Commercieel Ingenieur, ingesteld in juni 2004 (zie bijlage `Werkveldcommissie CI 2004'). Hieruit uolgden enige aanpassingen. Op basis van de aan'beuelingen van de werkveldcommissie is een definitieve versie geformuleerd. Deze is in januari 2005 geaccordeerd door de opleiding. Zowel de werkueldcommissie (meer dan 50 % van de leden werkt bij internationale bedrijven) als'het docententeam hebben in 2007 diverse malen actuele ontwikkelingen in het beroepenveld''besproken in het kader van het beroepsprofie[, de competenties en het opleidingsprofiel (zie'bijlage `Werkve'Idcomrnissie C'I 2007'). 1n de vergadering van de werkueldcommissie op 11 oktober 2007 heeft de heer Ardon, voormalig programmamanager van post hto Commercieel Ingenieur, Avans+, zijn visie op de ontwikkeling van het vakgebied gegeven. Bij de teamdag in mei 2007 verzorgden de heren Reijmers en Pieplenbos van Yacht Technology een 'inleiding en zij namen deel aan de discussie. Scan nummer 2 van 5 - Scanpagina 6 van 14

7 CI signaleert anno 2e helft 2007 de volgende ontwíkkelingen: innovatiekracht wordt steeds belangrijker; het krachtenveld wordt groter en factoren die bij de bedríjfsvoering en ontwikkelingen een rol spelen nernen in aantal en complexiteít toe; technologísche ontwikkelingen volgen elkaar steeds sneller op. Dit lijkt geen nieuwe ontwikkeling maar de versnelling neemt nog steeds toe; er vindt een verschuiving plaats van producten naar diensten; de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer ten opzichte van de opdrachtgever neemt toe.. 5 Scan nummer 2 van 5 - Scanpagina 7 van 14

8 3 Competenties Commercieel Ingenieur Het onderwijs is competentiegericht, dat wíl zeggen dat de student gedurende zijn studie competenties ontwikkelt die nodig zijn om straks zijn beroep uit te kunnen oefenen. Als de student aan het eind van zijn studie zijn getuigschrift behaalt, is hij competent om zijn beroep uit te oefenen. Competent betekent dat de Commercieel Ingenieur niet alleen toegerust is met vakkennis en 'bepaalde vaardigheden, maar in staat<is om met deze kennis en vaardigheden waarde toe'te voegen. 'Een juiste instelling is h'ierbij belangrijk. Zo moet een hbo-ingenieur kunnen functíoneren in teamuerband, zich kunnen opstellen als dienstverlener en bereid zijn om permanent kennis te verwerven. Deze houding is niet los te zien van de beroeps'relevante kennis en vaardigheden. Zo:kun je als hbo-ingenieur niet functioneren in een technische omgeving zonder technische kennis en technisch inzicht. Je kunt evenmin functioneren als je alleen over veel kennis beschikt en niet ín staat bent deze rnet anderen te de'len. We spreken dan ook niet over losse kennis-, vaardigheids- en houdingskenmerken; maar over beroepshandelingen waarbij een cornbinatie van kennis, houding en vaardigheden in een bepaalde context vereist is. Deze combinaties worden competenties genoemd. Naast de voor de hbo-ingenieur vastgestelde competenties, zijn voor de Commercieel Ingenieur - specifieke competenties geformuleerd met beroepsbeoefenaars. Deze sluiten aan<bij de primaire processen van marketing, inkoop, verkoop, advisering, projectmanagement en innovatie waarop de Commercieel Ingenieur zich in zijn beroepspraktijk richt. Gezien de rol van vertalertussen techniek en commercie zijn hier relevante technische competenties en competenties op gebied van communicatie en vreemde talen aan toegevoegd. Eindcompetenties Commercieel Ingenieur r Een pas afgestudeerde CI'er demonstreert dat hij in staat is als professioneel commercieel ingenieur, alleen en/of in teamverband, in een technisch commerciële markt, zowel natíonaal als internationaal: Scan nummer 2 van 5 - Scanpagina 8 van 14

9 4':Marketin 4 I als marketeer de belangen van de eiaen oraanisatie te'beharticten door: 4:1 een anal se uit te voeren van de product-m_arkt combinatie. _ 4.2 een strategisch/tactisch/operationeel marketingplán op te stellen, inclusief informatieborging en - ` ex ioitafie. 4:3 een marketin lan te be eleiden bi' de im lementatie en de evaluatie. 4:4 de uitgangspunten, het plan van aanpak en de uitkomsten van een marktonderzoek te inter reteren ente beoordelen. 5 Techniek 5 als technisch deskundi e o lossin srichtin en te bieden door: 5:1 het analyseren en:beschrijven van een probleemsituatie/ teehnisch proces op basis van een s stematisehe aan ak. 5:2 het doorgronden ~an de werking van een constructie/installatie/systeem en die te formuleren in een model. 5:3 een programma van eisen (t.a.v. specificaties, certificering, prijs en levertijd) op te stellen voor een roduct/s steem/dienst dat/die realiseerbaar is. 5~4 het vertafen van een idee, via een concept en een functioneel ohfwerp, naar een concreet en haalbaar roduct/s steem/dienst' al dan niet in samenwerkin rnet technische s eciálisten. 5:5 het kiezen van materialen, componenten of'installaties, zonodig in samenwerking:met een s ecialist. 6 Communicatie 6 met alle partijen waarmee hij in het werk te maken krijgt effectief te communiceren:in het Nederlands, En els en deels in een tweede vreemde taa_i door: 6.1 daarbij op correcte wijze gebruik ae maken van de juiste media en de boodschap af te stemmen o de ontvan er 7 Bedri'fsor anisafie ' 7 de rimaire rocessen in'te richten en uit te voeren erelateerd aan het af emeen'bedri'fsbeleid door: 7.1 eeh analyse te maken van de context (domein, proces, economisch, juridisch) van een bedrijf en de'bedrí'fs- en/of or anísatíestruetuur, en daaro afae stemmen. 7:2 zieh bewust te zijn van de samenhang en belangen van de diverse afdelingen'dinnen een or anisatie en daarnaar te handelen. :8 Pro'ectmana ement 8 als ro'ectleider o te treden door: 8.1 een ró ect te i_nitiëren. _, :2 ' een ro'ect lan voor een ro'ect te ontwikkelen. 8.3 op basis van een projectplan de voortgang, coördinatie, de kosten en de kwaliteit te bewaken en ` ` zonodi bi' te sturen. 8:4 een multidisci linair team aan te sturen. 8:5 onder ti'dsdruk en bi' onvoorziene omstandi heden effectief te bli'ven funetioneren Beroe shoudin 9 kritisch te werken aan zi'n bero_e shoudin_door: _ 9,1 zijn vakkennis up-to-date te houden en daarbij de juiste personen/middelen/mogelijkheden te betrekken. 9:2 te reflecteren o zi'n handelen en o basis daarvan zi'n handelswi'ze te o timaliseren. 9:3 te reflecteren o zi'n leer roces en in nieuwe situaties zi'n'leer roces zelf te sturen. 10 ' verantwoorde keuzes_te maken door: 10.1 beslissin en te nemen op basis van criteria en te onderbouwen met a~rc umenten_: ~ conse uenties te overzien en te verantwoorden. 1'0.3 commerciële en teehnische belan en met elkaar in overeenstemmin te bren en de belan en van verschillende arti'en te onderkennen en af te we en ethische dilemma~s te herkennen en een afweging te maken op basis van.maatschappelijk eacce teerde normen en waarden: 11 als leidin evende o te treden door: 11.1 in verschillende organisatiestructuren/-culturen/verschillende situaties bewust te handelen, rekenin :houdend.met de belan en van zowel het'bedri'f afs de werknemer sturin te _ even aan een afdelin. 12 als intermediair o te treden_doo_r: _ t2.1 de belangen van verschillende partijen vast te stellen en met elkaar'in overeenstemming te bren en. t2.2 duurzame relaties te onderhouden die voor de or anisatie funetioneel en/of rofi'teli'k zi'n. 13 als adviseur o te treden door: 13.1 een (objectieve) bijdrage te leveren aan compiexe besluitvorming met betrekking tot macktroduct-, technolo ische- en roductieontwikkelin en. Scan nummer 2 van 5 - Scanpagina 9 van 14

10 4 Onderwijsprofiel De opleiding Commercieel Ingenieur wordt vormgegeven vanuit een onderwijsconcept,;gericht op aetief en zelfstandig leren. Het;gebruiken van dit concept heeft gevoigen voor de opbouw,:inríchting en programmering van het studieprogramma., Het curriculum is opgebouwd uit thema's. Deze thema's zijn ontleend aan de voor de commercieel ingenieur relevante bedrijfsprocessen uit de beroepspraktijk. De hoofdstroom binnen een thema:is projectonderwijs. Er is een geleidelijke toename in complexiteit van de praktijksituaties. Naast deze ` - leren perioden van leren op school zijn er veruolgens in het derde en vierde jaar langere perioden van in bedrijven'. ` '. Projectonderwijs biedt de gelegenheid te, competenties te ontwikkelen op technisch, leren - leren commercíeel, communicatief en sociaal gebied, om;projectmatig te'leren werken, samen te werken en 'aan jezelf' te werken. Om de;projectopdrachten uit te kunnen voeren volgen studenten ondersteunend onderwijs. Bovendien is er sprake van gestructureerde studiebegeleiding ín de vorm van studieloopbaanbegeleiding. Daarnaast zijn er in het ondersteunend ondermrijs inhoudelijke lijnen: de lijnen techniek, commercie<en communicatie/talen. In de eerste twee jaar zijn deze'lijnen in elk blok vertegenwoordigt volgens een vaste verhouding 50% techniek, 25% commercie en 25% communicatie/talen. In,jaar 3 en 4 zijn nog steeds alledrie Iijnen aanwezig, rnaar kunnen de verhoudingen verschillen. In stage en afstuderen kan een student zelf accenten aanbrengen, maar een puur technische of puur commerciële opdracht is niet toegestaan. Internationale oriëntatie is een geïntegreerd onderdeel van het studieprogramma. ICT neemt een centrale rol in bij het onderwijs als dídactisch en ondersteunend huipmiddel, als middel voor toetsing en als communicatiemiddel. De studentgerichtheid komt onder meer tot uiting in de mogelijkheid om een verkort leertraject te doorlopen voor diegenen die al een relevante'beroepsopieiding hebben gevolgd. Het onderwijsmodel Het hierboven genoemde projectondermrijs aan de'hand van thema's vindt met name in de propedeuse en het tweede jaar plaats. Hierbij worden vier thema's per jaar behandeld, ~erdeeld ouer vier blokken per jaar. Vervolgens vindt in het derde jaar een kennismaking met de'beroepspra~tijk plaats in een stage aan de hand waarvan de student kan bepalen welke competenties hij/zij wil aanvullen in de :hierop volgende keuzevakken. Blok 2 van het tweede jaar en de keuzenvakken zijn aangemerkt als minorruimte. Deze mogen door de student zelf met onderwijs binnen of buiten De Haagse Hogeschool worden ingevuld (met verantwoording van de bijdrage aan het behalen van de eindcompetenties). In het vierde jaar vindt een intensieve samenwerking plaats rnet het bedrijfsleven. Eerst met een groep studenten in het Bedrijfsproject en vervolgens alleen tijdens het afstuderen. Het afstudeerproject wordt net als de stage door de student zelf geacquireerd. 'De totale nominale studieduur `bedraagt 4 jaar. De studie is ingedeeld in twee fasen: de :propedeutische fase en de hoofdfase. Scan nummer 2 van 5 - Scanpagina 10 van 14

11 Opleidingsschema Maart 2008 Omschrijving propedeuse ~a~or Studieloopbaanbegeleiding en vrije ruimte'(1) 6 STP M _.M Ma or Major, ajor, ajor j ' Commercie & Techniek Adviseren & Marktonderzoek en Inkoop & logi stiek /.1 (beroepsoriëntatie) organisatie/ bouw ondernemen/ productie duurzame energie w 13 STP 14 STP 1'2 STP 14 STP (5proj., 4T, 3C, 2CVT) (5proj., 4T, 3C, 2CVT) (óproj., 3T, 3C) (5proj" 4T, 3C, 2CVT) Omschrij ving :hoofdfase Major ' Studieloopbaanbegeleiding (2) 6 STP Vreemde talen en stagevoorbereiding ~~~,t~~ 5 STP 2 Major Minor Major Major Verkoop & innovatie / Strategie & beleid / Adviseren / ä andrijftechniek ' Minor (1) procesindustrie ' vastgoed 11 STP ' 12 STP. 14 STP ' ' 14 STP '. 5 ro'., 4T, 3C+CVT 5 ro., 4T, 3C+CUT 5 ro.,:4t, 3C+C VT y ~ Major Studieloopbaanbegeleiding en vrije ruimte'(3 ) ~jy~~3b 6 STP Major Minor Minor - Werken en leren op een leerwerkplaats Keuzevakken ' Keuzevakken 27 STP 13 STP 14 STP Mg~or Studieloopbaanbegeleiding en vrije ruimte(4) ~AA~ 6 STP 4 Major Major ' Bedrijfsprojecten Afstudeerperiode >~ 27 STP 27 ST'P proj.= project, T=Techniek, C=Commercie, CVT=Communicatie en Vreemde Talen Opbouw en vormgeving In de eerste twee studiejaren staan binnen het beroepsbeeld geformuleerde thema's centraal met terugkerende onderwerpen. Deze thema's zíjn: Commercie (marketing) & Techniek (beroepsoriëntatie), Adviseren & organisatíe / bouw Marktonderzoek & ondernemen / duurzame energie Inkoop & logistiek /;productie Verkoop &'innovatie / aandrijftechniek Strategie & beleid /,procesindustrie Aduiseren / vastgoed De onderwijsopdrachten hebben een toenemende complexiteit zowel naar inhoud als leeromge~ing. In het 2e jaar wordt zoveel mogelijk met opdrachten/projecten uit het bedrijfsleven gewerkt. '9 Scan nummer 2 van 5 - Scanpagina 11 van 14

12 JAAR 1 In de propedeuse besteedt het eerste'blok in elk majorthema expliciet aandacht aan de beroepsoriëntatie en het in kaart brengen van de toekomstige arbeidsmarkt. Dit betekent, dat elk van dëze blokken een oriënterende functie heeft en dat binnen Studieloopbaanbegeleiding de ' selecterende en verwijzende functie van de,propedeuse wordt gerealiseerd.. JAAR '2 In het tweede jaar maakt de student een keuze uit een voorgestructureerd aanbod van minors uit.de, major van de eigen en andere opleidingen binnen de'hogeschool. JAAR 3 De stage vindt in het derde studiejaar,plaats en omvat 27 studiepunten. De stageplek mag variëren binnen de thema's van Commercieel Ingenieur, zolang er maar een duidelijke technische en een commerciële component in de opdracht zit. JAAR 4 In het vierde jaar doet de student eerst een Bedrijfsproject (27 STP) en begint daarna aan zijn afstudeerperiode (27 STP). SLB Binnen'het systeem van studieloopbaanbegeleiding wordt gewerkt met `verticale groepen'. Dit betekent dat studenten van alle vier de studiejaren bij elkaar komen om opdrachten te doen in het `Daarnaast vindt er individuele studiebegeleiding,plaats m:ba. individuele studie- en kader van SLB., loopbaankeuzes. 10 Scan nummer 2 van 5 - Scanpagina 12 van 14

13 ~`. Bijlage Overzicht betrokken partijen :bij de totstandkoming van het beroepsprofiel Onderzoek van Smets en Hover Bij het onderzoek van Smets en Hover in 1998 zijn de volgende informatiebronnen gebruikt: Verzameling van advertenties waarin de functies van commercieel ingenieur zijn beschreven. Er zijn meer dan 100 advertenties aangeleverd door sieutelfiguren van De Haagse Hogeschool. Daarvan zijn 53 aduertenties verwerkt; na analyse van 50 aduertentie bleek het overige `meer van hetzelfide' te zijn en is besloten het daarbij ae laten. De aduertenties zijn ~erzameld in de periode februari/maart 1998" met als bronnen: Interrnediair, PT, Haagse Courant en de Telegraaf. Interviews met personeelsfunctionarissen van geselecteerde bedrijven. Zij hebben functiebeschrijvíngen verstrekt en vragen beantwoord over de inhoud van commercieel-technische functies en iriformatie over ontwikkelingen op de arbeidsmarkt geleverd. Geïnterviewde (internationale) bedrijuen: Era Bouw, Zoetermeer Randstad Polytechniek, Den Haag Schindler Liften b.v., Den Haag Siemens:Nederland n~v., Den Haag Tebodin Consultants en Engineers, Den Haag Vitea Groep, Den Haag Unimills'b.v., Zwijndrecht Oud studentenboek Cl (oktober 1997), met gegevens uan afgestudeerde commercieel ingehieurs uit de;periode Het oud studentboek bevat gegevens van 552 studenten, waarvan bij 177 de functie onbekend is en 17 verder studeren. Totaal.zijn 358 functie meegenomen in'het onderzoek. Na het opstellen van een concept domeinbeschrijuing heeft terugkoppeling plaatsgevonden in de vorm van: Een groepsinterview rnet docenten van De Haagse Hogeschool. Zij gaven, deels..~an de hand van uragenlijsten, invullingen en correcties op het materiaal. Geïnteruiewde docenten: naam J. Zwart J. i<rop P. van de Ploeg W. van Roode Mw. M. van den Berg R. de Jong Project vertegenwoordiger W 1995 R.J. van de'burg Sales engineer E 1996 P. van Burgel Product marketing manager E 1994 R. Broer Account manager E 1994 M. Bleeksma Sales engineer CT 1995 M, uan Amerongen Uerkoper buitendienst GT 1996 Y. Schraa Verkoper CT 1996 M. i<oop Sales-, search assistent CT 1994 J. I<rijgsman Assistent projectmanager B 1996 S. Verouden Assistent projectmanager B 1996 o,pfeid'ing Chemische Technologie Chemische Technologie Elektrotechniek Elektrotechnie'k 'Bouwkunde Bouwkunde Werktuigbouwkunde Werktuigbouwkunde Commercieel Ingenieur Commercieel Ingenieur H'EAO Een panel met afgestudeerden van de ople'iding Commercieel Ingenieur. Zij stelden functiebeschrijvingen van de uitgeoefende functies op en gaven aanvuflingen, zoals kwalificatieeisen, en correcties op materiaal. naam functie richting afgestudeerd M. Jansen Cornm. Techn. Binnendienst W 1996 G. van Beek W. van Tiel A. Taal H. Schout J. Naber H. Bijleveld 11 Scan nummer 2 van 5 - Scanpagina 13 van 14

14 Betrokkenen bij herijking competenties CI-CROHO (en vertaling naar onderwijs) in 2003: Projectgroep Ontwikkelteam Lineke Bakker C1 Laura Braun C'I Henk Schout CI Lineke Bakker C'I Jan Wieberdihk 'E Kenneth van'kanten 'B Wouter van Tiel 'W Dirk van Dalen CT Kenneth van Kanten B Wouter van'tiel W Kees van der zwart B Jan Wieberdink E Katy de Jongh ;p:l. Dirkjan Melker OSZ Titia Teeuwisse OOSZ Fred Kandou HEBO De klankbordgroep voor het project CI-CROHO bestond uit studenten van de opleiding Commerciee'I Ingenieur en Dhr. Bijleveld van'commerciële Economie. Werkveldcommíssie CI 2004: Naam Bedrijf Fwnctie Technische discïpline Achtergrond J.A. Fontijne (Machinefabriek zelfstandig lndustrie Werktuigbouw Fontijne) adviseur industrie R:J.L. van Hesse Eyeblinck Ondernemer Automatisering CI-E (business programming) E. van de Kwaak Siemens rayon manager Motion Control & CI-E machine too'is Drives-Machine Tools M. Jonkman Uisser & Smit Salesmanager Werktuigbouwkundige ~Ci-W Hanab installaties M. van der Hoek Baas R&D bv Directeur Infrastructuren, data- en Natuurkunde telecomnetwerken en technische installaties Mw. A. Piji Siemens Accountmanager Elektrotechniek en CI-E elektronica Werkveldcommissie CI 2007: Naam Bedrijf Functie Technische d'iscipline Achtergrond J:A. Fontijne (Machinefabriek zelfstandig 'Industrie Werktuigbouw Fontijne) adviseur industrie R:J.L. van Eyeblinck (business Ondernemer Automatisering C'I-E Hesse programming) E. van de Siemens rayon manager Motion'Control & C'I-E Kwaak mach'ine tools Drives-Machine Tools M. Jonkman Uisser & Smit Salesmanager Werktuigbouwkundige CI-W Hanab installaties Mw. M. Geskes Sequences organ'isatie- Automatisering Andragogiek adviseur N. Tap Total Nederland sales engineer Industrial Lubricants CI-CT 12 Scan nummer 2 van 5 - Scanpagina 14 van 14

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Competentieprofiel Instituut voor Interactieve Media Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Aangepast in maart 2009 Inleiding De opleiding Interactieve Media

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek Studiejaar 2013-2014 Algemeen 1. Deze bijlage bij het algemene gedeelte van de Onderwijs- en examenregeling van Codarts is van toepassing

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven:

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit: Faculteit A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: Artikel 32 Inschrijving voor cursussen 3A De student

Nadere informatie

Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor

Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor De opleiding interior design & Styling - hbo bachelor Mensen zien hun omgeving steeds meer als een verlengstuk van hun persoonlijkheid.

Nadere informatie

BASISGGEVENS. Naam Functie

BASISGGEVENS. Naam Functie 1 BASISGGEVENS Soort aanvraag:: Nieuwe opleiding De startdatum van de Ad opleiding is gepland per 1 september 2018. Hiermee is te verwachten dat deze nieuwe opleiding valt onder de nieuwe wetgeving rond

Nadere informatie

Bedrijfskunde MER MAAK HET VERSCHIL.

Bedrijfskunde MER MAAK HET VERSCHIL. Bedrijfskunde MER MAAK HET VERSCHIL. Kenmerk: 31 januari 2015 Inhoud presentatie Even voorstellen Hoe ziet de opleiding eruit? Waarvoor leidt de opleiding Bedrijfskunde MER op? Wat maakt de opleiding Bedrijfskunde

Nadere informatie

Opleiding Chemische Presentatie titel Technologie

Opleiding Chemische Presentatie titel Technologie Opleiding Chemische Presentatie Technologie titel Rotterdam, 00 januari 2007 Rotterdam, 08 sep 2011 Wat (toekomstige) ingenieurs en management moeten weten van Energie efficiency ALLES!!!!! Chemische Technologie

Nadere informatie

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Opleiding Studiejaar Start Comakership/praktijkopdracht Korte omschrijving 2 sept 2015 Comakership

Nadere informatie

Associate degree Eventmanager. Bachelor Communicatie (34405)

Associate degree Eventmanager. Bachelor Communicatie (34405) Format samenvatting aanvraag Opmerking vooraf Mocht u de voorkeur geven aan openbaarmaking van de gehele aanvraag in plaats van uitsluitend onderstaande samenvatting dan kunt u dat kenbaar maken bij het

Nadere informatie

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Chemie van de Hogeschool Drenthe

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Chemie van de Hogeschool Drenthe College van Bestuur Hogeschool Drenthe Postbus 2080 7801 CB EMMEN Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Chemie van de Hogeschool

Nadere informatie

Bijlage A Competenties van de opleiding

Bijlage A Competenties van de opleiding Bijlage A Competenties van de opleiding A.1 Curriculum opleiding Werktuigbouwkunde Bouwstenen Stenden Hogeschool heeft de strategische keuze gemaakt om al haar opleidingen op te bouwen met behulp van (deels

Nadere informatie

FINANCE & CONTROL - BEDRIJFSECONOMIE

FINANCE & CONTROL - BEDRIJFSECONOMIE FINANCE & CONTROL - BEDRIJFSECONOMIE 2018-2019 PROGRAMMA Jouw profiel Na je opleiding: beroepen Opbouw studiejaren Studieprogramma Studievereniging BE Adam Verschil financiële opleidingen Wat biedt F&C?

Nadere informatie

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Opleiding Studiejaar Start Comakership/praktijkopdracht Korte omschrijving Bedrijfseconomie Comakership

Nadere informatie

Home Opleiding Onderwijsprogramma Organisatie Stages en projecten. Zoek

Home Opleiding Onderwijsprogramma Organisatie Stages en projecten. Zoek Home Opleiding Onderwijsprogramma Organisatie Stages en projecten Zoek Home Opleiding Onderwijsprogramma Organisatie Stages en projecten CMD Amsterdam Studie programma Ontwerpopleiding voor interactieve

Nadere informatie

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend.

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend. Naam student: Studentnummer: Evaluatieformulier meewerkstage CE In te vullen door de bedrijfsbegeleider van de stage biedende organisatie voorafgaand aan het eindgesprek met de stagedocent. De stagiair

Nadere informatie

Competentie niveaus HHS TIS opleiding Werktuigbouwkunde

Competentie niveaus HHS TIS opleiding Werktuigbouwkunde Competentie niveaus HHS TIS opleiding Werktuigbouwkunde 1. BoE domeincompetentie Analyseren (minimaal niveau eind major W: 3) (toelichting: deze omschrijving komt uit de Bachelor of Engineering (BoE))

Nadere informatie

BEDRIJFSKUNDE MER 2015-2016

BEDRIJFSKUNDE MER 2015-2016 BEDRIJFSKUNDE MER 2015-2016 PROGRAMMA De opleiding Bedrijfskunde MER Wat kun je met Bedrijfskunde MER? Na je opleiding Je profiel Studieprogramma Onderwijsvisie Bedrijfskunde MER Toelatingseisen Studiekeuzeproces

Nadere informatie

creating tomorrow BEDRIJFSWISKUNDE Hva techniek

creating tomorrow BEDRIJFSWISKUNDE Hva techniek creating tomorrow 2013 2014 BEDRIJFSWISKUNDE Hva techniek HVA TECHNIEK BEDRIJFSWISKUNDE 2013-2014 Bedrijfswiskunde: jij wordt degene die de feiten kent. Bij Bedrijfswiskunde draait het om het oplossen

Nadere informatie

DIMAEN Brochure 2017 DIMAEN BV. 17 februari 2017 Rev.: 1.1. Page 1 of 5

DIMAEN Brochure 2017 DIMAEN BV. 17 februari 2017 Rev.: 1.1. Page 1 of 5 DIMAEN Brochure 2017 DIMAEN BV Page 1 of 5 DIMAEN BV "Connected Engineering" is onze samenvatting van het verbinden van disciplines, kennis en ervaring. Onze missie is: uitdagingen efficiënt omzetten in

Nadere informatie

Bachelor Built Environment

Bachelor Built Environment Bachelor Built Environment Soll en Ist Soll: Commissie van Pernis (2011)!! Herijken beroepsprofiel!! Verandering als constante!! Integrale benadering, andere competenties Ist: Instituut Gebouwde omgeving

Nadere informatie

PVA Jaar 2. Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b

PVA Jaar 2. Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b PVA Jaar 2 Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b Inhoudsopgave blz. Voorblad - Inhoudsopgave 2 Plan van aanpak tweede jaar 3-4 Bijlage 1: Algemene domeincompetenties 5-6 (wat heb ik geleerd) Bijlage 2: Belangrijkste

Nadere informatie

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2015-2016

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2015-2016 10 FACULTAIRE OER: FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirecteur op 2 maart 2015 Met nstemming van de facultaire medezeggenschapsraad A. Nadere facultaire invulling van

Nadere informatie

FINANCIAL SERVICES MANAGEMENT

FINANCIAL SERVICES MANAGEMENT FINANCIAL SERVICES MANAGEMENT DE OPLEIDING VOOR HET BANK- EN VERZEKERINGSBEDRIJF 2017-2018 1 PROGRAMMA Wat kun je met Financial Services Management (FSM)? Jouw profiel Competenties / beroepstaken Opbouw

Nadere informatie

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2014-2015

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2014-2015 10 FACULTAIRE OER: FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirecteur op 27 januari 2014 Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op..2014 A. Nadere facultaire invulling

Nadere informatie

BACHELOROPLEIDING DEELTIJD

BACHELOROPLEIDING DEELTIJD HBO-ICT INFORMATICA BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2015-2016 2014-2015 LEERROUTES: BUSINESS IT & MANAGEMENT, SOFTWARE ENGINEERING, SYSTEM AND NETWORK ENGINEERING CREATING TOMORROW HBO-ICT DE VIERJARIGE DEELTIJDOPLEIDING

Nadere informatie

Trends en Ontwikkelingen in HBO Onderwijs

Trends en Ontwikkelingen in HBO Onderwijs Trends en Ontwikkelingen in HBO Onderwijs Saxion Security Management Apeldoorn Rob van Nuland MSec Ontwerp, kwaliteit, continuïteit Waarom Security? De overheid trekt zich steeds meer terug. Bedrijven

Nadere informatie

Beoordeling Stage 2 Code: ST2

Beoordeling Stage 2 Code: ST2 Beoordeling Stage 2 Code: ST2 Student: Roel Kuilder Cijfer docentbegeleider Studentnummer: 2151959 7 Docentbegeleider: Bea Nobbe Cijfer praktijkbegeleider Praktijkbegeleider: Wouter Laumans 6 Stageperiode:

Nadere informatie

Verslag werkveld bijeenkomst TBK bij FME

Verslag werkveld bijeenkomst TBK bij FME Verslag werkveld bijeenkomst TBK bij FME 23-januari 2014 Aanwezigen: Ronde 1 W. Jouwsma I. Kaufman P.J. van der Klift M.J.A. van Loenhout A.S. Bos H. van Ommeren P. Grootenboer D.J. Verheijden Ronde 2

Nadere informatie

Bijlagen 3 t/m 6 bij OER Academie Voor Deeltijd opleiding Communicatie

Bijlagen 3 t/m 6 bij OER Academie Voor Deeltijd opleiding Communicatie Communicatie (COM) Bijlagen 3 t/m 6 bij OER Academie Voor Deeltijd 2016-2017 opleiding Communicatie Bijlage 3: Competenties Competentie overzicht opleiding Communicatie Dit zijn de competenties die de

Nadere informatie

creating tomorrow Logistiek en economie Hva techniek

creating tomorrow Logistiek en economie Hva techniek creating tomorrow 2013 2014 Logistiek en economie Hva techniek HVA TECHNIEK Logistiek en Economie 2013-2014 Het muziekfestival staat op de kalender, de artiesten zijn geboekt. Maar hoe komen al die onderdelen

Nadere informatie

Loopbaanvelden Career Scan

Loopbaanvelden Career Scan Loopbaanvelden Career Scan 1. Administratieve en secretariële ondersteuning Personen die in dit werkveld werken, ondersteunen organisatieprocessen en/of individuen of groepen door het opzetten en het beheren

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Commercieel Ingenieur voltijd. De Haagse Hogeschool

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Commercieel Ingenieur voltijd. De Haagse Hogeschool Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Commercieel Ingenieur voltijd De Haagse Hogeschool Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Het werkveld. Kennis en vaardigheden

Het werkveld. Kennis en vaardigheden Eindkwalificatie propedeuse opleiding Communicatie Vanuit de visie van Biesta dient uitgebalanceerd onderwijs te leunen op drie pijlers, namelijk persoonlijke ontwikkeling, socialisatie en kwalificatie.

Nadere informatie

CREaTINg TOmORROw TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE. Hva TECHNIEK

CREaTINg TOmORROw TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE. Hva TECHNIEK CREaTINg TOmORROw 2013 2014 TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE Hva TECHNIEK HVA TECHNIEK TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE 2013-2014 Technische Bedrijfskunde: méér dan bedrijfskunde, méér dan techniek Bij de opleiding Technische

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Bedrijfskunde MER (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Steeds meer krijgen organisaties te maken met

Nadere informatie

De faculteit Communicatie en Journalistiek kent de volgende nadere regelgeving die een integraal onderdeel van de OER vormen:

De faculteit Communicatie en Journalistiek kent de volgende nadere regelgeving die een integraal onderdeel van de OER vormen: 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN FCJ A. Nadere facultaire invulling van enige artikelen uit de HU-OER Artikel 33 Inschrijving voor tentamens 1. Door zich in te schrijven voor een cursus, is de student

Nadere informatie

Beoordeling Stage 2 Code: ST2

Beoordeling Stage 2 Code: ST2 Beoordeling Stage 2 Code: ST2 Student: Marlien van Goor Cijfer docentbegeleider Studentnummer: 2135508 9 Docentbegeleider: Bea Nobbe Cijfer praktijkbegeleider Praktijkbegeleider: Rupert Parker Brady 9

Nadere informatie

Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en vervangt alle voorgaande versies.

Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en vervangt alle voorgaande versies. III FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirectie op 14 maart 2016. Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 4 juli 2016. Deze versie treedt in werking op 1

Nadere informatie

Werkend Leren in de opleiding Werktuigbouw studiejaar 2013-2014

Werkend Leren in de opleiding Werktuigbouw studiejaar 2013-2014 Werkend Leren in de opleiding Werktuigbouw studiejaar 2013-2014 Opleiding Werktuigbouwkunde HAN Auteur: Richard Kaandorp Datum: 23 1-2013 Versie: 1 - - 0 Vooraf De opleiding Werktuigbouw maakt deel uit

Nadere informatie

Stichting NIOC en de NIOC kennisbank

Stichting NIOC en de NIOC kennisbank Stichting NIOC Stichting NIOC en de NIOC kennisbank Stichting NIOC (www.nioc.nl) stelt zich conform zijn statuten tot doel: het realiseren van congressen over informatica onderwijs en voorts al hetgeen

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 160

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 160 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Algemene Marketing Code A5 Lestijden 160 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

Beoordeling Stage 2 Code: ST2

Beoordeling Stage 2 Code: ST2 Beoordeling Stage 2 Code: ST2 Student: Ben v.d. Heijden Cijfer docentbegeleider Studentnummer: 247958 8 Docentbegeleider: PKK Cijfer praktijkbegeleider Praktijkbegeleider: Hans v.d. Dobbelsteen 8 Stageperiode:

Nadere informatie

Hoe verbreed ik mijn carrièreperspectief? Met VAPRO D, de schakel van MBO naar HBO!

Hoe verbreed ik mijn carrièreperspectief? Met VAPRO D, de schakel van MBO naar HBO! Hoe verbreed ik mijn carrièreperspectief? Met VAPRO D, de schakel van MBO naar HBO! TIL JEZELF NAAR EEN HOGER NIVEAU MET VAPRO D EMPOWERING PEOPLE AND INDUSTRIES Brancheopleiding VAPRO D Waarom VAPRO D?

Nadere informatie

Zij-instromers bij Bewegingstechnologie

Zij-instromers bij Bewegingstechnologie Zij-instromers bij Bewegingstechnologie Cursusjaar 2009-2010 17 oktober 2008 Bert Broeren Inhoudsopgave Pagina I. Inleiding...1 II. Voorlichting...2 a. Open dag...2 III. Intakegesprek en samenstelling

Nadere informatie

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA VOORWOORD Hoe leiden we elke student op tot de professional voor de wereld van morgen? Met de blik op 2025 daagt die vraag

Nadere informatie

Niveau 1 Competenties uit het curriculum HBO Werktuigbouwkunde (aan de Haagse Hogeschool)

Niveau 1 Competenties uit het curriculum HBO Werktuigbouwkunde (aan de Haagse Hogeschool) Niveau 1 Competenties uit het curriculum HBO Werktuigbouwkunde (aan de Haagse Hogeschool) 1. Analyseren: Behaald 1 2 Ontwerpen: Behaald 2 3 Realiseren: Behaald 3 4 Beheren: Onbehaald 4 5 Managen: Onbehaald

Nadere informatie

FORMULIER STRATEGISCHE THEMA S OPLEIDING [NAAM]: INSTITUUT: (G)OC: INSTITUUTSDIRECTEUR: DATUM:

FORMULIER STRATEGISCHE THEMA S OPLEIDING [NAAM]: INSTITUUT: (G)OC: INSTITUUTSDIRECTEUR: DATUM: FORMULIER STRATEGISCHE THEMA S OPLEIDING [NAAM]: INSTITUUT: (G)OC: INSTITUUTSDIRECTEUR: DATUM: De (G)OC heeft als formele wettelijke vastgelegde taak het adviseren over de OER en het jaarlijks beoordelen

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bachelor Opleiding Muziek Bijlage Muziektheater

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bachelor Opleiding Muziek Bijlage Muziektheater ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bachelor Opleiding Muziek Bijlage Muziektheater Studiejaar 2013-2014 1 Aanvulling OER 2012-2013 Muziektheater Inhoud en opbouw van het studieprogramma van de Muziektheaterafdeling

Nadere informatie

Alumnionderzoek opleiding Bedrijfseconomie Hogeschool Arnhem en Nijmegen 2009

Alumnionderzoek opleiding Bedrijfseconomie Hogeschool Arnhem en Nijmegen 2009 Alumnionderzoek opleiding Bedrijfseconomie Hogeschool Arnhem en Nijmegen 2009 Van de deelnemers aan het onderzoek heeft 80% ( 121 studenten) de voltijd gedaan en 20% (30 studenten) de deeltijdopleiding.

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Management & Organisatie Code C2 Lestijden 60 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding

Onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Faculteit der Exacte Wetenschappen Onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Bedrijfswiskunde en Informatica Deel B Preambule In dit document wordt een A en een B gedeelte onderscheiden. In

Nadere informatie

Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte

Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte Beste student, U heeft onlangs alle onderdelen van uw bacheloropleiding Wijsbegeerte afgerond en kunt nu het BA-diploma aanvragen. Het bestuur van het Instituut voor

Nadere informatie

Elektrotechniek. november 2016 Instituut EAS. Instituut voor Engineering & Applied Science (EAS)

Elektrotechniek. november 2016 Instituut EAS. Instituut voor Engineering & Applied Science (EAS) Elektrotechniek 9-11-2013 Instituut EAS november 2016 Instituut EAS Hogeschool Rotterdam Instituut voor Engineering & Applied Science (EAS) Opleidingen: - Autotechniek - BML - Chemie - Elektrotechniek

Nadere informatie

V2 assessments rooster B. 14 februari 2012 A.W.M. Feleus. gaan testen en kunnen jullie ook zi welk team. Tags: Internationalisering

V2 assessments rooster B. 14 februari 2012 A.W.M. Feleus. gaan testen en kunnen jullie ook zi welk team. Tags: Internationalisering Gepost door Jacub Nolsen Voorzitter opleidingscommissie De opleiding Communication & Multimedia Design (CMD) Amsterdam leert studenten alles over het ontwerpen van online interactieve media. Dit betekent

Nadere informatie

Oriëntatie op ondernemerschap

Oriëntatie op ondernemerschap Keuzedeel mbo Oriëntatie op ondernemerschap gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0080 Penvoerder: Sectorkamer handel Gevalideerd door: Sectorkamer Handel Op: 10-11-2015 2 van 6 1. Algemene

Nadere informatie

FINANCE & CONTROL (VOORHEEN BEDRIJFSECONOMIE)

FINANCE & CONTROL (VOORHEEN BEDRIJFSECONOMIE) FINANCE & CONTROL (VOORHEEN BEDRIJFSECONOMIE) 2018-2019 1 PROGRAMMA Jouw profiel Studiejaren Beroepsprofiel Studieprogramma Studievereniging BE Adam Financiële opleidingen HvA Na je opleiding Wat biedt

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist Doel van de functiefamilie Vanuit de eigen technische specialisatie voorbereiden en opmaken van plannen, ontwerpen of studies en de uitvoering ervan opvolgen specialistische

Nadere informatie

BEDRIJFSECONOMIE

BEDRIJFSECONOMIE BEDRIJFSECONOMIE 2017-2018 1 PROGRAMMA Jouw profiel Studiejaren Beroepsprofiel Studieprogramma Studievereniging BE Adam Financiële opleidingen HvA Na je opleiding Wat biedt Bedrijfseconomie? Toelatingseisen

Nadere informatie

Associate degree Deeltijd

Associate degree Deeltijd Associate degree Deeltijd 2018-2019 Bloemsierkunst Vakmanschap, effectief communiceren en managen op hbo-niveau in de bloemsierkunst U bent werkzaam in de bloemenbranche, als zelfstandig ondernemer of

Nadere informatie

STUDIE METER. Voor een bewuste studiekeuze HBO

STUDIE METER. Voor een bewuste studiekeuze HBO STUDIE METER Voor een bewuste studiekeuze HBO Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Jouw uitslag... 4 Pagina 2 van 5 1 Inleiding Hallo Ruben, Op 28 september 2016 heb jij de StudieMeter ingevuld. De StudieMeter

Nadere informatie

TI 6-12. Middenkader engineering

TI 6-12. Middenkader engineering TI 6-12 ineering Middenkader engineering Middenkader engineering Schooljaar 2013-2014 Techniek & Informatica Techniek Kies voor de opleiding middenkader engineering iddenkader engineering Middenkad Kun

Nadere informatie

De 6 Friesland College-competenties.

De 6 Friesland College-competenties. De 6 Friesland College-competenties. Het vermogen om met een open enthousiaste houding nieuwe dingen aan te pakken. Het vermogen jezelf steeds beter te leren kennen. Het vermogen om in te schatten in welke

Nadere informatie

1. Eigenaarschap zelfstandigheid verantwoordelijkheid ondernemendheid zelfsturing en zelfregulatie

1. Eigenaarschap zelfstandigheid verantwoordelijkheid ondernemendheid zelfsturing en zelfregulatie Persoonlijke ontwikkeling en socialisatie analyseren / plannen / creëren / representeren van jezelf (LOCO) 1. Eigenaarschap zelfstandigheid verantwoordelijkheid ondernemendheid zelfsturing en zelfregulatie

Nadere informatie

Het Technasium is een vorm van onderwijs waarbij leerlingen projectmatig en probleemoplossend werken aan echte opdrachten uit het bedrijfsleven.

Het Technasium is een vorm van onderwijs waarbij leerlingen projectmatig en probleemoplossend werken aan echte opdrachten uit het bedrijfsleven. Wat is het technasium? Het Technasium is een vorm van onderwijs waarbij leerlingen projectmatig en probleemoplossend werken aan echte opdrachten uit het bedrijfsleven. Hoe werkt het? De leerlingen krijgen

Nadere informatie

Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem

Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem Gezondheid, Sport en Welzijn Masteropleiding Medical Imaging/ Radiation Oncology Verschillende studies laten zien dat de druk op de gezondheidszorg

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool NAO nederlands- vlaamse accreditatieorganisatie Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool Datum: 1 oktober

Nadere informatie

Rapport: resultaten onderzoek

Rapport: resultaten onderzoek Rapport: resultaten onderzoek Competentieonderzoek naar beroepsgroep subsidieadviseurs Opdrachtgevers: NVAS Subsidieacademie Auteurs: Dhr. W. Arkesteijn Dhr. H. Burgmans Eindhoven, 10 september 2005 Inhoudsopgave

Nadere informatie

WERKVELDCONFERENTIE WORKSHOP WERKTUIGBOUWKUNDE. Albert Haan 23-01-2014

WERKVELDCONFERENTIE WORKSHOP WERKTUIGBOUWKUNDE. Albert Haan 23-01-2014 WERKVELDCONFERENTIE WORKSHOP WERKTUIGBOUWKUNDE Albert Haan 23-01-2014 Inhoud HBO Werktuigbouwkunde Competenties en Body Of Knowlegde and Skills Competentieprofiel Werktuigbouwkunde BOKS Werktuigbouwkunde

Nadere informatie

Commerciële Economie. Bachelor of Business Administration - Voltijd

Commerciële Economie. Bachelor of Business Administration - Voltijd 2018 2019 Commerciële Economie Bachelor of Business Administration - Voltijd In het kort Dynamisch, boeiend en elke dag anders: dát is Commerciële Economie. Ben jij nieuwsgierig naar hoe het er binnen

Nadere informatie

HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA)

HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA) HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA) HBO Bedrijfskunde Academie Mercuur en AdviCo verzorgen in samenwerking met Hogeschool SDO de opleiding HBO Bachelor Bedrijfskunde. Het programma

Nadere informatie

Voortgangsverslag werkend leren

Voortgangsverslag werkend leren Voortgangsverslag werkend leren EDP1 Rens Brouwer Voortgangsverslag werkend leren EDP1 Rens Brouwer Delft December 2012 Haagse Hogeschool Voorwoord Op dit moment ben ik duaal student. Dit houdt in dat

Nadere informatie

WELKOM BIJ MENS & TECHNIEK DIFFERENTIATIE GEZONDHEIDSZORG TECHNOLOGIE Instituut voor Engineering en Applied Science

WELKOM BIJ MENS & TECHNIEK DIFFERENTIATIE GEZONDHEIDSZORG TECHNOLOGIE Instituut voor Engineering en Applied Science WELKOM BIJ MENS & TECHNIEK DIFFERENTIATIE GEZONDHEIDSZORG TECHNOLOGIE 2017-2018 Instituut voor Engineering en Applied Science EAS instituut voor Engineering en Applied Science MENS & TECHNIEK Gezondheidszorg

Nadere informatie

Afstudeerprofiel MMP. Programma. Media Marketing Publishing Media: branche waarvoor we je opleiden 10-1-2011. MMP = Media Marketing Publishing

Afstudeerprofiel MMP. Programma. Media Marketing Publishing Media: branche waarvoor we je opleiden 10-1-2011. MMP = Media Marketing Publishing Afstudeerprofiel MMP Eric de Boer Werkervaring: Marketeer Docent marketing MMP MMP = Programma Rolf Stam Werkervaring: Marketeer Docent (internet)marketing Wat is MMP? Waarom MMP? Verschil MMP t.o.v. de

Nadere informatie

Persoonlijk Actieplan (PAP)

Persoonlijk Actieplan (PAP) B 1.4 Persoonlijk Actieplan (PAP) Stagiair(e) Opleiding Bedrijf Praktijkopleider Stagedocent Nick Albregtse Interactief Vormgeven (IV) Kees Internetbureau Michiel Snijder Jan Verduijn Datum 26 09 2013

Nadere informatie

Imam / islamitisch geestelijk werker

Imam / islamitisch geestelijk werker Imam / islamitisch geestelijk werker Rimke van der Veer Rasit Bal 10 april 2008 1 Inhoudsopgave 1.Wat ging er aan vooraf 2.Intentieverklaring 3.Projectgroep en stuurgroep 4.Resultaten 2006 / Speerpunten

Nadere informatie

FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING

FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING COMBINEER MANAGEMENT- KENNIS MET PRAKTISCHE MANAGEMENTVAARDIGHEDEN Deze Master in het Management

Nadere informatie

engineering BacHeloroPleIdIng voltijd 2016-2017

engineering BacHeloroPleIdIng voltijd 2016-2017 engineering BacHeloroPleIdIng voltijd 2016-2017 leerroutes: elektrotechniek, engineering, design and InnovatIon, ProdUct design en technische BedrIjFsKUnde creating tomorrow Engineering In het eerste deel

Nadere informatie

Beoordelingskader Kader voor de beperkte toets nieuw Associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 9832).

Beoordelingskader Kader voor de beperkte toets nieuw Associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 9832). nvao w nederlands -vlaa m se accreditatieorganisatie sluit Besluit strekkende tot een oordeel voldoende van een aanvraag toets nieuw Associate-degreeprogramma Juridisch medewerker van de Hogeschool van

Nadere informatie

HBO Talentenprijs editie marketing

HBO Talentenprijs editie marketing HBO Talentenprijs editie marketing Nieuwsbrief - maart Donderdag 31 mei 2012 Hanzehogeschool Groningen We zijn aan het eind van de maand maart en dat betekent dat het unieke HBO Talentenprijs event over

Nadere informatie

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals SIS. finance

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals SIS. finance FINANCE consulting interim management professionals over sis... duurzame relaties met onze opdrachtgevers gebaseerd op kennis van zaken, commitment en oplossingsgerichtheid. Finance is een middelgroot

Nadere informatie

Contract Awareness voor staf- en bureaumedewerkers

Contract Awareness voor staf- en bureaumedewerkers Workshop Contract Awareness voor staf- en bureaumedewerkers Succesvol voorbereiden, opstellen en bewaken van contractuele afspraken. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke

Nadere informatie

Elektrotechniek Instituut EAS. November 2017 Instituut EAS

Elektrotechniek Instituut EAS. November 2017 Instituut EAS Elektrotechniek 9-11-2013 Instituut EAS November 2017 Instituut EAS Hogeschool Rotterdam Instituut voor Engineering & Applied Science (EAS) Opleidingen: - Autotechniek - BML - Chemie - Elektrotechniek

Nadere informatie

Finance & Control. (Bedrijfseconomie)

Finance & Control. (Bedrijfseconomie) Finance & Control (Bedrijfseconomie) PROGRAMMA FINANCE & CONTROL Avans Hogeschool en Academie voor Algemeen en Financieel Management Opbouw opleiding Finance & Control (voorheen Bedrijfseconomie) Manier

Nadere informatie

Machinebouw. Studieloopbaan begeleiding. Mark de Vries Bart van Winden Bas van Wingerden Ferry Wever Stein Wulfers Sander de Vos

Machinebouw. Studieloopbaan begeleiding. Mark de Vries Bart van Winden Bas van Wingerden Ferry Wever Stein Wulfers Sander de Vos Machinebouw Studieloopbaan begeleiding Mark de Vries Bart van Winden Bas van Wingerden Ferry Wever Stein Wulfers Sander de Vos 1 Voorwoord In dit rapport wordt het beroepsveld en de beroepsmogelijkheden

Nadere informatie

MMVP. 3 MMVP2SLB1 1 O V/O 15

MMVP. 3 MMVP2SLB1 1 O V/O 15 Studiejaar 1 Periode 1 Blok 1: Oriëntatie op markt Kerncompetentie(s): 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 Integrale opdracht 1 - Project (MKT/Onderzoek) Integrale opdracht 1 - Project (CMV-proces) Integrale opdracht

Nadere informatie

Besluit. College van bestuur. Hanzehogeschool Groningen. Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN

Besluit. College van bestuur. Hanzehogeschool Groningen. Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN College van bestuur Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Facility

Nadere informatie

Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase

Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase 11 februari 2008 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Accreditatiekader, toegespitst

Nadere informatie

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen: AP

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen: AP Wie zijn wij? Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen: AP 4 departementen met 24 professionele bacheloropleidingen 2 schools of arts (conservatorium, academie) meer dan 9000 studenten AP: 4 departementen

Nadere informatie

Jaap Bregman. Profiel. Kerncompetenties. Opleiding Training. 17 september 1985, Rotterdam

Jaap Bregman. Profiel. Kerncompetenties. Opleiding Training. 17 september 1985, Rotterdam Jaap Bregman 17 september 1985, Rotterdam 06 14 055 843 j.bregman@facilityestate.nl Profiel Vanuit een bedrijfskundige en facilitaire achtergrond richt Jaap zich op de mogelijkheden die ondersteunende

Nadere informatie

Van: Werkgroep Beroepsprofiel Bachelor of Engineering. Betreft: Evaluatie Bachelorprofiel Engineering met de techniekhogescholen

Van: Werkgroep Beroepsprofiel Bachelor of Engineering. Betreft: Evaluatie Bachelorprofiel Engineering met de techniekhogescholen Van: Werkgroep Beroepsprofiel Bachelor of Engineering Betreft: Evaluatie Bachelorprofiel Engineering met de techniekhogescholen Den Haag, 24 juni 2011 Beste Collega, Het landelijke beroepsprofiel Bachelor

Nadere informatie

WELKOM! Het vernieuwingsprogramma van MGL en AenC Media. Sittard - 20 oktober 2016

WELKOM! Het vernieuwingsprogramma van MGL en AenC Media. Sittard - 20 oktober 2016 WELKOM! Het vernieuwingsprogramma van MGL en AenC Media Sittard - 20 oktober 2016 Programma Why, how, what Zijn we sterk genoeg? Filosofie op commercie Filosofie op support De afdelingen 10 trends Machtige

Nadere informatie

Milieuwetenschappen in Leiden

Milieuwetenschappen in Leiden Milieuwetenschappen in Leiden Combineer je opleiding met milieu en duurzaamheid leiden.edu.nl Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken. Waarom milieu en duurzaamheid? Thema s als gezondheid, armoedebeschrijving,

Nadere informatie

Business College Notenboom & Business School Notenboom

Business College Notenboom & Business School Notenboom University of Applied Sciences Business College Notenboom & Business School Notenboom Ondernemend Inspirerend Ambitieus MBO 4 in 2 jaar HBO-Ad in 2 jaar HBo in 3 of 4 jaar Transparant Persoonlijk Notenboom

Nadere informatie

Concept: De basis van de praktijkroute. FC Extra

Concept: De basis van de praktijkroute. FC Extra Concept: De basis van de praktijkroute FC Extra Verdiepin g Training van vaardigheden Verdieping: Algemene thema s Verbreding en verdieping op: Kennis Toepassen van kennis Onderzoek Verdieping: Vakinhoudelijk

Nadere informatie

Persoonlijk Opleidings Plan. POP

Persoonlijk Opleidings Plan. POP Persoonlijk Opleidings Plan. POP Patrick v/d Vlist Krimpen a/d IJssel Oktober 2015 Inhoudsopgave 1: samenvatting 2: inleiding 3: algemeen 4: eerste studie jaar 5: tweede studie jaar 6: werken na mijn studie

Nadere informatie

Erratum Studiegids Communicatiemanagement voltijd 2015-2016

Erratum Studiegids Communicatiemanagement voltijd 2015-2016 Erratum Studiegids Communicatiemanagement voltijd 201-2016 1 Errata In hoofdstuk 1 Voorwoord dient op bladzijde 6 de tekst (Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.) te worden gewijzigd in (zie paragraaf 2.8.3)

Nadere informatie