Deloitte. (encc j1. Follow-up Voortgangsrapportage accountantscontrole c1ii g As al

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deloitte. (encc j1. Follow-up Voortgangsrapportage accountantscontrole 2010. c1ii g As al"

Transcriptie

1 Deloitte Deloitte Accountants B.V. Orlyplein DP Amsterdam Postbus HC Amsterdam Nederland Tel: Fax: Follow-up Voortgangsrapportage accountantscontrole 2010 ) (encc j1 c1ii g As al I 2012

2 De IoItte. Deloitte Accountants B.V. Orlyplein DP Amsterdam Postbus HC Amsterdam Nederland Tel: Fax: Aan het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsbedrijf Avalex t.a.v. de heer R. de Prez P/a Martinus Nijhofflaan ES DELFT Datum Behandeld door Ons kenmerk H.J. van Beelen MSc PS12-140/dt Onderwerp Voortgangsrapportage accountantscontrole 2010 Geacht bestuur, Op 21 november 2011 hebben wij uw dagelijks bestuur met onze voortgangsrapportage geinformeerd over de voortgang van de controle van de administratie en dejaarrekening 2010 van Avalex. Wij hebben u tevens geinformeerd over onze bevindingen en de opstaande punten. De controle 2010 kon op dat moment door ons niet worden afgerond. Op 9 januari 2012 hebben wij op uw verzoek de interim-controle 2011 gestart. Deze interim controle 2011 hebben wij eind februari 2012 afgerond. Met onze managementletter 2011 hebben wij Avalex geinformeerd over onze controlebevindingen uit de interim-controle Met de boardletter die wij in maart aan uw bestuur uitbrengen, informeren wij u over de hoofdlijnen van bevindingen uit de interim-controle. U bent van ons gewend dat wij naast de controlebevindingen van het desbetreffende jaar tevens informeren over de follow-up van onze bevindingen en adviezen van het voorgaande jaar. Het is van belang om goed overzicht te houden over de follow-up van bevindingen en adviezen uit 2010 en de (nieuwe) controlebevindingen uit Daarom hebben wij in overleg met Avalex de follow-up van onze bevindingen en adviezen uit 2010 niet verwerkt in de managementletter 2011, maar hebben wij de voortgangsrapportage van 21 november 2011 geactualiseerd naar de stand van zaken in maart Onze opmerkingen over de follow-up hebben wij hierna in blauw vermeld (ter illustratie: voorbeeld). Op ate opdrachten verricht door Deloitte zijn de Algemene Voorwaarden Dienstverlening Deloitte Nederland, november 2010 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer van toepassing. Deloitte Accountants B.V. i ingeschreven in bet handeisregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited

3 2 PS12-140/dt Wij vertrouwen erop u met het uitbrengen van deze voortgangsrapportage van dienst te zijn. Hoogachtend, B.V. RA

4 3 PS12-140/dt Inhoud 1 Inleiding De opdracht die u ons heeft verstrekt Avalex in 2010 niet in control Tijdpad van de controle 8 2 Uw vermogen en resultaat Inleiding Algemeen Financiële weerstand Analyse resultaat 11 3 Controlebevindingen EDP-audit Doelstelling van de accountantscontrole in relatie tot de automatisering Scope van de opdracht Gevolgen bevindingen EDP-audit voor accountantscontrole Cloud computing 18 4 Controlebevindingen jaarrekening Waardering materiële vaste activa Vorderingen op openbare lichamen Toevoegingen algemene reserve en bestemmingsreserve beheerkosten inzamelmiddelen Voorziening over te nemen containers Uitbetalingen aan Stichting Kringloop Deift en B.V. Kringloopbedrijf Deift Investeringen Ryck Aansluiting financiële administratie (SAP) op jaarrekening Personeelskosten Autorisatie inkoopfacturen Memoriaalboekingen Afvalstoffenrapportage Interne controle op juiste en volledige doorbelastingen naar de deelnemende gemeenten Openstaande vragen naar aanleiding van controlebevindingen omzet Fiscaliteit Lopende geschillen Vaststelling gebeurtenissen na balansdatum 27 5 Frauderisico 28 6 Controle rechtmatigheid Jnterne controle op rechtmatigheid nog niet gereed Begrotingsrechtmatigheid 29

5 4 PS /dt Bijlage 1: Detailbevindingen interim-controle per 21 december 2010 Bijlage 2: Openstaande punten interim-controle per 21 december 2010

6 5 PS /dt 1 Inleiding 1.1 Dc opdradit tile u 0115 heeft verstrekt In het kader van de controle van uw jaarrekening worden elk jaar de onderlinge afspraken formeel bevestigd door middel van een opdrachtbevestiging. Met de opdrachtbevestiging van 1 december 2010 heeft u ons op meer gedetailleerde wijze opdracht gegeven tot het controleren van de jaarrekening Gezamenlijke nsicoanaiyse als basis Onze controle start met het maken van een analyse van de risico s waar u als bedrijf mee te maken heeft. Deze risicoanalyse zien wij als een gezamenlijke actie van ons controleteam en vertegenwoordigers van Avalex (de penningmeester, de directeur en de controller) en maakt deel uit van ons pre-auditgesprek. Het doel hiervan is op basis van gezamenlijke kennis van uw organisatie en uw omgeving en branche tot een zo volledig en bruikbaar mogelijke risicoanalyse te komen, die als basis voor verdere controlewerkzaamheden zal dienen. Het gaat hierbij om de externe risico s en de risico s in de bedrijfsvoering. Bij deze inventarisatie zal de focus liggen op de risico s in de voor dejaarrekening relevante processen. De uitkomsten van deze processen dienen te resulteren in verantwoorde transacties in de jaarrekening. Onze risicoanalyse en daarop gebaseerde controleaanpak richten zich niet uitsluitend op de jaarrekening zelf, maar ook op bet systeem van interne beheersing. Hoe beter dat systeem functioneert, hoe meer zekerheid er bestaat dat betrouwbare informatie wordt opgeleverd, zowel tussentijds als bij de jaarverantwoording. Omdat deze interne beheersing het gehele jaar goed dient te functioneren, hoeven wij met de aanvang van onze controle niet te wachten totdat de jaarrekening gereed is. Onze controle vindt daarom voor een belangrijk deel al in de tweede heift van het boekjaar plaats. Wij onderzoeken tijdens de interim-controle de proces- en programmarisico s, om te bepalen of hierin voldoende beheersmaatregelen (de AO/IC) zijn getroffen. Het product van deze fase van de controle is een managementletter. Bij de jaarrekeningcontrole gaan wij na of de jaarrekening is opgesteld volgens de geldende verslaggevingsvoorschriften (het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten, hierna: BBV), of de door u opgestelde jaarrekening een getrouw beeld geeft en of de baten en lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Ook gaan wij na of de posten in de jaarrekening adequaat zijn toegelicht. Onze controle houdt niet in dat wij alle posten controleren. Onze aanpak heeft als doel belangrijke onjuistheden en/of onrechtmatigheden te ontdekken, rekening houdend met de materialiteitsgrenzen zoals vastgelegd in bet Besluit accountantscontrole provincies en gemeenten (BAPG). Het product van dejaarrekeningcontrole is de controleverklaring bij dejaarrekening en het accountantsverslag.

7 6 PS /dt Avalex heeft nog geen definitievejaarrekening 2010 opgesteld. U heeft ons gevraagd om naar de stand van de controle op 18 november 2011 tussentijds inzicht te geven in de voortgang van de controle. De belangrijkste bevindingen en openstaande punten vanuit onze controle hebben wij in deze voortgangsrapportage opgenomen. Wij adviseren u om de follow-up van de openstaande punten en de bevindingen te bewaken. 1.2 Avalex in 2010 niet in control Om een kwalitatief goede bedrijfsvoering te kunnen waarborgen, waarbij betrouwbare managementinformatie bijdraagt aan het realiseren van de bedrijfsdoelstellingen, heeft Avalex besloten om een nieuw bedrijfsinformatiesysteem in te voeren. Zoals wij in ons rapport bij de jaarrekening 2009 aan uw bestuur hebben opgemerkt, is de invoering van een nieuw informatievoorzieningspakket een grote en complexe operatie. Op voorhand zijn niet alle aspecten te onderkennen die van invloed zullen zijn op het uiteindelijke resultaat. Begin 2011 hebben IT-auditors van Deloitte een EDP-onderzoek gedaan naar SAP. De onderzoeksvraag luidt: Avalex wil weten of er momenteel in het SA- systeem risico s zijn in bet kader van het gebruik en controlemaatregelen. Daarnaast wil Avalex graag vaststellen dat de technische werking van SAP ten aanzien van de vastlegging van (trans)acties met financiële impact in het grootboek juist verloopt. Verder wil Avalex inzicht hebben in de vraag of de gebruiksvriendelijkheid van het systeem en het opleidingsniveau van de gebruikers voldoende zijn.,, Op 28 februari 2011 hebben de IT-auditors gerapporteerd. Dit rapport is in onze aanwezigheid besproken met de heren Van Nieuwenhuizen, Oosting, Floor en Van Dijk. De conclusie van het onderzoek is dat Avalex onvoldoende zekerheid kan ontlenen aan de beheersmaatregelen in SAP en in Pfister. Tevens luidt de conclusie dat de accountant gezien de bevindingen niet voldoende zekerheid zal kunnen ontlenen aan de beheersmaatregelen in SAP en Pfister en dat het niet mogelijk is vanuit dat perspectief te steunen op de inteme beheersing. De accountant zal daarom een andere aanpak moeten kiezen om de benodigde zekerheid te verkrijgen. Dit heeft ertoe geleid dat wij onze organisatiegerichte controleaanpak hebben herzien en een gegevensgerichte controleaanpak volgen. Deze omstandigheid kan invloed hebben op ons accountantsoordeel over de jaarrekening van Avalex. Door belemmeringen in de interne beheersing is de managementinformatie in 2010 onvoldoende betrouwbaar. Dit is door Avalex onderkend in bet managementteam van 9 december Tevens is dit op 17 januari 2011 besproken in bet dagelijks bestuur.

8 7 Psi 2-140/dt Aan dit gebrek aan inteme beheersing liggen verschillende oorzaken ten grondsiag. Het EDP rapport geeft daarop een nadere toelichting. Tevens biedt naar mening van het management van Avalex de begroting 2010 onvoldoende basis voor om afwijkingen in de realisatie voldoende naar oorzaken te analyseren en is de inrichting van de administratie in SAP onvoldoende om betrouwbare managementinformatie te genereren. Overigens is de begroting geen object van onze accountantscontrole. In onze managementletter van 21 december 2010 hebben wij geconcludeerd dat Avalex over 2010 niet in control is. Er is sprake van in control indien een organisatie tijdig alle relevante fouten en onzekerheden zeif signaleert en corrigeert. Dit is van wezenlijk belang voor een betrouwbare tussentijdse informatievoorziening en jaarverslaggeving op grond waarvan u beleids- en beheersingsbeslissingen neemt. In onze managementletter van 21 december 2010 hebben wij opgemerkt dat bij Avalex eerst de basis op orde moet komen. Wij hebben daartoe aangegeven dat er een adequate risicoanalyse moet komen die de basis vormt voor de procesinrichting. Werkprocessen dienen te worden beschreven waarbij in het bijzonder aandacht wordt besteed aan risicomitigerende maatregelen. Dit zijn de zogenaamde key controls. Over het algemeen kennen processen (zoals inkoop, personele kosten, opbrengsten, betaalproces) niet meer dan drie tot vijf key controls per proces. Dit betekent dat het inventariseren van risico s en het definiëren van key controls geen tijdrovende exercitie hoeft te zijn. Vervolgens is het nodig om die interne controles te beschrijven en uit te voeren waarmee wordt vastgesteld dat de key controls in de praktijk worden nageleefd. Ook hebben wij opgemerkt dat in december 2010 afspraken zijn gemaakt met IT-auditors die ertoe moeten leiden dat door het uitvoeren van een nulmeting eenduidig wordt vastgesteld dat SAP zo is ingericht, dat de automatiseringsomgeving betrouwbare sturingsinformatie (waaronder kwalitatief goede analyses van verschillen tussen begroting en realisatie) oplevert. Tot slot hebben wij aangegeven dat het zaak is om de rapportages zo in te richten dat de informatie is afgestemd op de informatiebehoeften van de medewerkers, directie en bestuur en dat sturingsinformatie voldoende frequent beschikbaar is.

9 8 PS12-140/dt 1.3 Tijclpad van dc controle Op 24 augustus 2010 zijn wij de interim-controle gestart. Op 21 december 2010 hebben wij de concept managementletter aan de directie uitgebracht die wij op 7 j anuari 2011 hebben besproken met de directie en in aanwezigheid van de penningmeester. Op verzoek van de directie hebben wij deze managementletter niet definitief aan de directie uitgebracht. De directie heeft ons verzocht hiermee te wachten totdat de belangrijkste openstaande punten uit de interim-controle door Avalex zijn opgelost. Op 12 april 2011 heeft de directie ons gevraagd om de managementletter pas definitief te maken op het moment dat wij rapporteren over de uitkomst van de jaarrekeningcontrole. Op 16 mei 2011 hebben wij dejaarrekeningcontrole gestart. Deze is tot op heden niet afgerond. Diverse openstaande vragen over posten in de jaarrekening die van belang zijn om de controle te kunnen afronden, zijn tot op heden niet afdoende beantwoord. De bijiagen bij deze voortgangsrapportage geven inzicht in de bevindingen uit de interim-controle (bijiage 1) en de vragen uit de interim-controle die per heden nog openstaan (bijiage 2). Hieronder is een overzicht opgenomen van de belangrijkste data in het tijdpad van de accountants controle 2010: ;; 24 augustus 2010 Pre-auditmeeting auditteam en startgesprek Deloitte Accountants met Deloitte IT-audit 8 oktober 2010 en Pre-auditmeeting met controller en interim-assistent + vervoigmeeting 28 oktober november 2010 Pre-auditmeeting met penningmeester, directeur en controller 6 december 2010 Start interim-controle 21 december 2010 Concept managementletter uitgebracht aan directie 3 januari Bepalen scope EDP-audit met directie, controller en hoofd Middelen 7 januari Bespreken concept managementletter met directie en penningmeester 14, 21 en 28 januari Terugkomdagen afwikkeling openstaande punten interim-controle 24januari 2011 Start onderzoek SAP door Deloitte ERS 4 februari en 7 maart Terugkomdagen afwikkeling openstaande punten interim-controle 6 april 2011 Bespreken bevindingen EDP-audit met penningmeester, directie en hoofd Middelen

10 9 PS /dt 16 mei 2011 Start controlejaarrekening juli 2011 Vervolgopdrachtbevestiging aanvullend honorarium controle jaarrekening 2010 gericht aan Algemeen Bestuur 5 augustus 2011 Bespreken bevindingen en stand van zaken controlejaarrekening 2010 met directie en hoofd Middelen 22 augustus Bespreken bevindingen en stand van zaken controle jaarrekening 2010 met penningmeester 19 september Terugkomdagen afwikkeling openstaande punten interim- en jaarrekeningcontrole 6 oktober 2011 Bespreken bevindingen en stand van zaken controlejaarrekening 2010 met directie en hoofd Middelen en besluit om accountantscontrole voort te zetten op het moment dat de openstaande vragen zijn beantwoord.

11 10 PS /dt 2 Uw vermogen en resultaat 2.1 Inleiding In de volgende paragrafen geven wij een analyse van het resultaat en het vermogen van Avalex. Op de datum van deze voortgangsrapportage beschikken wij nog niet over een definitieve jaarrekening en definitiefjaarverslag. De hieronder vermelde cijfers zijn gebaseerd op de conceptj aarrekening 2010 vers ie 54 van november Wij merken op dat de accountantscontrole nog niet is afgerond. Op deze cijfers is geen accountantscontrole toegepast. Follow-up: WU beschikken niet over een door het bestuur opgemaakte definitievejaarrekening. 2.2 Algemeen Het BBV, de verslaggevingsregels voor gemeenten en gemeenschappelijke regelingen, maakt onderscheid tussen resultaatbepaling en resultaatbestemming. Alle baten en lasten dienen via de programmarekening te lopen. Er mogen geen baten of lasten rechtstreeks in het eigen vermogen worden gemuteerd. De mutaties in het eigen vermogen vinden plaats door middel van de resultaatbestemming. Het resultaat vóór bestemming bedraagt nadelig. Per saldo is in in de reserves gestort, zodat het uiteindelijke nog te bestemmen jaarresultaat nadelig is. Dit bedrag is afzonderlijk vermeld onder het eigen vermogen in de balans. De reserves van Avalex zijn in 2010 met van de reserves is als volgt: afgenomen. De specificatie van de afname Realisatie Resultaat voor bestemming -I- LOlO Uitkering van bet bovenmatige dee! van het eigen vermogen van Avalex op -I- 832 grond van artikel 33 en 36 van de Gemeenschappelijke Regeling aan de per eind 2009 deelnemende gemeenten Storting van gemeente Midden-Delfiand in verband met de toetreding tot de Gemeenschappelijke regeling in 2010 Totaal -I

12 11 PS /dt De uitkering van bet bovenmatige deel van het eigen vermogen en de storting van de gemeente Midden-Delfiand zijn naar analogie van dividend- en winstuitkeringen rechtstreeks in mindering gebracht op de algemene reserve. Er is namelijk geen sprake van een exploitatiebate of -last. De uitkering en de storting hebben betrekking op het resultaat 2009 in relatie tot het gewenste weerstandsvermogen. 2.3 Financiële weerstand De omvang van de reserves inclusief resultaat voor bestemming eind 2010 is 3,2 miljoen. Dit is 9% van het balanstotaal (2009: 20% van bet balanstotaal). De direct beschikbare weerstandscapaciteit van Avalex is in 2010 afgenomen. Op basis van de geinventariseerde risico s en de meerjarenbegroting heeft Avalex haar risicoprofiel in de categorie Gemiddeld ingedeeld. Dit resulteert in een benodigde omvang van bet weerstandsvermogen van 15% van de omzet. Het benodigde weerstandsvermogen eind 2010 is op basis van de omzet 2010 ( 33,9 miljoen) circa 4,6 miljoen. De totale omvang van de reserves van 3,2 miljoen is onder het gewenste niveau. 2.4 Analyse resultaat Hierna geven wij een overzicht van de ontwikkeling van het resultaat (vóór bestemming) van 2008 tot en met 2010: Resultaatontwikkeling (x 1.000)

13 12 PS12-140/dt De exploitatie over 2010 laat een negatief saldo van zien, ten opzichte van een voordelig saldo van over Onderstaand overzicht toont de belangrijkste verschillen tussen beide jaren: Realisatie in 2010 t.o.v Lagere bijdragen gemeenten (inclusief afvalbrengstations) Hogere omzetten bedrij yen -I Lagere overige baten -I- 23 Totaal lagere baten in 2010 t.o.v I- 422 Hogere directe bedrijfslasten -I- 886 Hogere indirecte bedrijfslasten -I Lagere verwerkingskosten Totaal hogere lasten in 2010 t.o.v I Hogere storting in reserve 2010 t.o.v I- 324 Totaal verschil -I Onderstaand overzicht toont de belangrijkste verschillen tussen de realisatie 2010 en de begroting 2010: Realisatie in 2010 t.o.v. begrotiiig Lagere bijdragen gemeenten (inclusief afvalbrengstations) Hogere omzetten bedrijven -/ Hogere overige baten Totaal hogere baten in 2010 t.o.v. begroting Hogere directe bedrijfslasten -I Hogere indirecte bedrijfslasten -I Lagere verwerkingskosten Totaal hogere lasten in 2010 t.o.v. begroting -I Hoger saldo storting in en onttrekkingen aan reserves I- 324 t.o.v. begroting Totaal verschil -I

14 13 PS /dt De afwijkingen in de realisatie 2010 ten opzichte van de begroting 2010 worden beinvloed door programma 3 Zakelijke dienstverlening. De begrote baten en lasten op dit programma zijn ná de begrotingswijziging op nihil gesteld, omdat de activiteiten in programma 3 zouden worden uitgevoerd door Avalex B.V. Uiteindelijk zijn in 2010 de activiteiten niet overgebracht van de Gemeenschappelijke regeling naar Avalex WV., omdat de B.V. nog niet voldoende was ingericht. De gerealiseerde baten en lasten volgens de conceptjaarrekening 2010 zijn respectievelijk 7,2 miljoen en 7,1 miljoen. Follow-up: WU zjn nagegaan of de verrekening van kosten met de aangesloten gemeenten volgens een bestendige gedragslijn en in overeenstemming met bestuursbesluiten tot stand is gekomen. Wi] informeren u als volgt: In de begroting 2009 zijn de te hanteren opsiagen ter dekking van de overheadkosten niet vermeld. In het accountantsverslag d.d. 16 juli 2010 hebben wij daarover opgenomen: Bij het bepalen van de opbrengsten van Avalex wordt ter dekking van de overheadkosten een aantal opsiagen in rekening gebracht bij de deelnemers. Deze opsiagen worden al enkele jaren gehanteerc4 maar ijn voor 2009 niet expliciet opgenomen in de hegroting, zoals wordt voorgeschreven in artikel van de mantelovereenkomst. De percentages zun overigens inmiddels wel opgenomen in de begroting Gezien de historie en de begroting 2011 zijn wij uitgegaan van dejuistheid van de percentages en hebben wij geconstateerd dat de percentages juist z&n toegepast. Voor de volledigheid hebben wlj hieronder de toegepaste percentages opgesomd. Opslagperceniage Berekend over 2% van de verwerkingskosten Totale verwerkingskosten 2% van de kapitaallasten Totale kapitaallasten 13% van de overige kosten De totale overige kosten (niet zijnde inzamelkosten, verwerkingskosten en kapitaallasten) 1% risico-opsiag De totale kosten (exclusiefde daarover berekende opsiagen) 1% winstopsiag De totale kosten (exclusiefde daarover berekende opsiagen) Op 14 februari 2012 ontvingen wij van Avalex het Excel-document programma2olo versie4o wijziging verdeling verlies GR en Opsiagen kap lasten anders. nov 2011.xlsx. Dit document is door Avalex onder andere gebruikt voor het (extracomptabel) opstellen en controleren van de programmarekening Het document bevat een export van de grootboekadministratie (SAP) sluitend met een negatiefjaarresultaat van Dit bedrag komt overeen met het resultaat volgens de conceptjaarrekening 2010 d.d. 2 januari 2012.

15 - kapitaallasten - verwerkingskosten - overige Deloitte. 14 PS12-140/dt Het Excel-document bevat tevens de controleberekeningen rondom de verantwoorde omzet c.q. deelnemersbijdragen Daartoe is per gemeente en per programma, een berekening gemaakt van de soll-positie van de opbrengsten. De soll-positie is afgezet tegen de ist-positie en de verschillen zijn geanalyseerd. Uit bovenstaande (controle)berekening kan het volgende worden opgemaakt: De fixed fee voor de inzamelkosten is overeenkomstig de DVO berekend; De gehanteerde opsiagen ter dekking van de overheadkosten zijn als volgt: 2% 2% kosten 13%; De opslag voor winst en risico bedraagt in totaal 2%; De beheerskostenvergoeding bedraagt 12 per aansluiting. Ten aanzien van de beheerskostenvergoeding ad kracht is vanaf het boekjaar per aansluiting merken wij op dat deze van Op 28 november 2011 heeft het Algemeen Bestuur een bestuursbesluit genomen over de wijze van afrekenen tussen Avalex en de deelnemende gemeenten. Volgens de inleiding bij het bestuursbesluit wordt de wijze van afrekenen tussen Avalex en de deelnemende gemeenten volgens de bestendige gedragslijn zoals deze sinds enkelejaren wordt gevolgd en waarvan het uitgangspunt is opgenomen in de vigerende mantelovereenkomst op deze wijze geformaliseerd. Als toelichting op het bestuursbesluit is vermeld dat bij de accountantscontrole over 2010 is vastgesteld dat ten aanzien van de wijze van afrekening met gemeenten en de verrekening van kosten nooit expliciet een besluit is genomen door het Algemeen Bestuur. In de mantelovereenkomst is slechts opgenomen dat Avalex zou afrekenen tegen werkelijke kosten. In het kader van het rechtmatigheidsbeginsel hebben wij geadviseerd om de in de jaarrekening 2010 verwerkte afrekensystematiek aisnog door het Algemeen Bestuur te laten bekrachtigen. Conclusie: de gehanteerde opslagpercentages, evenals berekeningssystematiek, voor de jaarrekening 2009, de programmarekening 2010 en de uitgangspunten zoals door het Algemeen Bestuur op 28 november 2011 is besloten stemmen overeen. Wij merken op dat de accountantscontrole op dejaarrekening 2010 nog niet is afgerond.

16 j Deloitte. 15 PS /dt 3 Controlebevindingen EDP-audit 3.1 I)oelstelling van de aecountantscontrole in relatie tot de autornatisering Onze j aarrekeningcontrole is gericht op het geven van een oordeel over de j aarrekening zeif en is niet primair gericht op het doen van uitspraken over de betrouwbaarheid en de continuiteit van de geautomatiseerde gegevensverwerking als geheel of van onderdelen daarvan. Onze bevindingen op dat gebied raken dan ook slechts die onderdelen die wij onderzocht hebben, wat wil zeggen dat wij ter zake geen volledigheid pretenderen. Hiervoor is een specifiek daarop gericht onderzoek noodzakelijk. 3.2 Scope van (IC opdraclit Op 3 januari 2011 hebben wij en onze IT-auditors met uw directie, controller en hoofd Middelen overlegd over de scope van de EDP-audit dat is gericht op SAP en Pfister. In dit overleg heeft Avalex aangegeven de aandachtsgebieden Beveiligingseisen, Toegangsrechten en functiescheidingen en Werkinstructies en trainingscriterium niet in de scope van de opdracht op te willen nemen. De reden hiervoor was dat dat deze gebieden (nog) niet volledig zijn ingericht en hiermee de uitkomsten van het onderzoek als bekend verondersteld mogen worden. Deze omstandigheid kan invloed hebben op ons accountantsoordeel over de jaarrekening van Avalex. De volgende onderzoeksvragen zijn wel onderdeel van de scope van de opdracht van de IT-auditors. Daarbij hebben wij tevens de uitkomsten opgenomen. Onderzoeksvraag Is de opzet van controlemaatregelen inzake de interfaces tussen SAP en Pfister in opzet effectief? Is de opzet van de rollen en toekenning van rechten in Pfister in opzet en bestaan effectief? Beantwoording onderzoeksvraag Deze interfaces bevatten geen structurele aansluitingen tussen het bron- en het doelsysteem. Daarnaast zijn in het automatische proces van informatieoverdracht onvoldoende waarborgen aangetroffen om te kunnen concluderen dat de overdracht juist en volledig plaatsvindt. De opzet van de rollen en toekenning van rechten in Pfister is niet effectief: Er zijn 3 gebruikersaccounts die niet persoonsgebonden zijn: test, super en weger. De gebruikersaccounts test en super hebben de rol Super en het gebruikersaccount weger heeft de rol Weger. Er zijn veel gebruikers met de rol Super in de applicatie actief. Tevens is het gebruikersaccount jverheul op lojanuari 2011 gebruikt terwiji deze medewerker uit dienst was op dat moment. Naast het feit dat de rechten niet effectief zijn ingericht, geldt ook

17 16 PS12-l4Ofdt nog dat er geen gebruikersrechtenmatrix beschikbaar is. Hierdoor kan niet gevalideerd worden of de rechten zijn toegekend conform de eisen en wensen van het management. Is de integriteit van kritische SAP rapportages rond de afvalstoffenbalans (DVO, LMA, CBS) in opzet en bestaan effectief? Is de opzet van de huidige inrichting van SAP waarbij aandacht is besteed aan: de gebruiksvriendelijkheid van SAP; de functionaliteit van SAP; een lijntest voor één order om inzicht te krijgen in de technische werking van de orderverwerking in SAP effectief? Is de opzet van de huidige en benodigde ervaring en opleiding van gebruikers van Pfister en SAP effectief? Voor LMA geldt dat de integriteit niet is gewaarborgd omdat niet kan worden aangetoond dat het automatisch gegenereerde rapport volledig getest is. Voor de overige rapporten geldt dat deze ten tijde van ons onderzoek handmatig gemaakt worden en dit proces van rapporteren ook niet gedocumenteerd is. De functionaliteit en gebruikersvriendelijkheid van SAP behoeven verbetering. Een samenvattend overzicht van bevindingen ten aanzien van de gebruiksvriendelijkheid, functionaliteit en de werking van SAP is uitgezet over de verschillende deelprocessen. Hiervoor verwij Zen wij naar pagina 11 van de uitgebrachte Rapportage van bevindingen van 28 februari Door middel van een lijntest hebben wij in opzet vastgesteld dat voor een (willekeurige) order de financiële transacties uit de (deels maatwerk) Waste module juist worden vastgelegd in het grootboek. Op basis van de review van testdocumentatie is er wel een constatering dat deze documentatie incompleet is, waardoor bet voor ons niet is vast te stellen of het systeem werkt conform de eisen en wensen van de organisatie. De gebruikers van Pfister en SAP in het logistieke proces (planning, uitvoering, naplanning) zijn niet voldoende in staat om effectief en efficient met het systeem te werken. Ten aanzien van trainingen is er onvoldoende materiaal beschikbaar zoals werkinstructies en zijn de trainingen niet gevolgd door het relevante personeel. Een samenvattend overzicht van ervaring, trainingsniveau en werkinstructies is uitgezet over de verschillende deelprocessen. Hiervoor verwijzen wij naar pagina 11 van de uitgebrachte Rapportage van bevindingen van 24 februari De Rapportage van bevindingen van 28 februari 2011 naar aanleiding van het EDP-onderzoek bevat diverse aanbevelingen voor de korte en langere termijn. Wij adviseren u deze aanbevelingen tijdig te implementeren en de opvolging te monitoren. Follow-up: In onze inanagementletter 2011 gaan wjj nader in op het lopende EDP onderzoek.

18 17 PS12-140/dt 3.3 Gevolgen bevindingen EDP-audit voor accollntantseontrole 2010 De beveiliging, de toegangsrechten en de functiescheidingen in SAP en in Pfister zijn niet goed geregeld. Tevens zijn onvoldoende waarborgen getroffen voor een juiste en volledige overdracht van gegevens tussen Pfister en SAP. Hierdoor kunnen wij niet steunen op de (application) controls binnen Pfister en SAP. Wij hebben daarom een gegevensgerichte controleaanpak uitgevoerd, om alsnog na te gaan of de informatie in SAP voldoende betrouwbaar is. Wij merken op dat een gegevensgerichte controleaanpak zeer tijdsintensief is. Immers, Avalex heeft de werkprocessen in hoge mate geautomatiseerd. Zo zijn onder meer de volgende activiteiten (in opzet) geautomatiseerd: 1. Het waarborgen van dejuistheid van de door de eindverwerker in rekening gebrachte verwerkingskosten. 2. Het waarborgen van de juiste verdeling van de verwerkingskosten over de deelnemende gemeenten. 3. Het waarborgen van de juiste en volledige doorbelasting aan de gemeenten van de aanvullende dienstverlening in programma Het waarborgen van de volledigheid van de omzet uit zakelijke dienstverlening (programma 3). Door veel extra inspanning van Avalex is de juistheid vastgesteld van de door de eindverwerker Twence aan Avalex in rekening gebrachte verwerkingskosten. Dit is een belangrijke constatering omdat de verwerkingskosten een grote kostenpost zijn voor Avalex en omdat de verwerkingskosten de basis zijn voor de doorbelasting aan de gemeenten. Op dit moment beschikt Avalex nog over onvoldoende controle-informatie om de juistheid en volledigheid van de mutaties zoals genoemd onder de punten 2, 3 en 4 vast te stellen. Deze omstandigheid kan invloed hebben op ons accountantsoordeel over dejaarrekening van Avalex. Follow-up: Avalex heeft voor het verkrijgen van aanvullende controle-inforinatie veel inspanningen verricht. De verwachting van Avalex is dat het niet mogeljjk is om extra controle informatie te verschaffen.

19 18 PS /dt 3.4 Cloud computing Wij hebben begrepen dat Avalex gebruikmaakt van cloud computing. Een deel van de software (waaronder SAP) is geplaatst in een cloud. Via een internetverbinding kan de software in de cloud worden benaderd. Op de datum van deze rapportage is voor Avalex onduidelijk op welke wijze de IT-security is ingericht en op welke wijze de betrouwbaarheid van de geautomatiseerde gegevensverwerking is gewaarborgd. Het is nodig om dit op korte termijn na te gaan. Vervolgens zullen wij nagaan welke aanvullende (interne en externe) controles gericht op het eventuele risico uitgevoerd dienen te worden. Follow-up: Onze EDP-auditors onderzoeken momenteel in hoeverre sprake is van cloud computing en wat de eventuele gevolgen zun voor de interne en externe controles. 4 Controlebevindingen jaarrekening Waardering niatericle vaste activa Ultimo 2010 is circa 3,5 miljoen geinvesteerd in de aanschaf en de inrichting van het softwarepakket SAP. Avalex heeft bevestigd dat alle investeringen nog steeds dienstbaar zijn aan de bedrijfsvoering. Wij zullen dit nog vaststellen. Indien bedragen zijn geinvesteerd in onderdelen van SAP die niet meer in gebruik zijn, heeft dit invloed op de juistheid van de waardering van de materiële vaste activa. Follow-up: In overleg met uw organisatie is besloten om voor deze bevinding de uitkomsten van het onderzoek van FDS afte wachten. 4.2 Vorderingen op openbare licharnen Op 22 juni 2011 heeft Avalex een vordering van op openbare lichamen. Hiervan heeft betrekking op de deelnemende gemeenten. Momenteel is Avalex in overleg met de deelnemende gemeenten over de gefactureerde bedragen. Avalex is van mening dat de vorderingen juist en volwaardig zijn. Om deze reden is ook geen voorziening voor oninbaarheid gevormd. Het is nodig om het overleg met de deelnemende gemeenten af te ronden, de uitkomsten te documenteren en indien nodig een voorziening te treffen. Follow-up: Er zijn mondelinge afspraken gemaakt met een deelnemende gemeente. Deze afspraken zijn nog niet schrzftelijk bevestigd. Eén vordering is uiteindeluk te hoog verantwoord voor een bedrag van

20 19 PS /dt 4.3 Toevoegingen algernene reserve en besterl serve heheerkosten inzarnelrniddelen Zoals vermeld in paragraaf 2.2. is in 2010 een bedrag van toegevoegd aan de algemene reserve in verband met de toetreding van gemeente Midden-Delfiand tot de gemeenschappelijke regeling in Per de datum van deze voortgangsrapportage hebben wij geen bestuursbesluit ontvangen waaruit de juistheid en volledigheid van deze toevoeging blijkt. Follow-up: Bestuursbesluit ontvangen waaruit dejuistheid en volledigheid van deze toevoeging blzjkt. Vanaf 2010 worden de beheerskosten voor containers (afschrijving, onderhoud, inspectie etc.) met een vast tarief van 12 per huisaansluiting bij de deelnemende gemeenten in rekening gebracht. Het verschil tussen het vaste tarief en de werkelijke kosten wordt ten gunste of ten taste van de bestemmingsreserve beheerskosten en inzamelmiddelen gebracht. In 2010 is een bedrag van circa toegevoegd aan de bestemmingsreserve. Per de datum van deze voortgangsrapportage hebben wij geen toereikende specificatie dan wel onderbouwing ontvangen van de toevoeging van Het is nodig om deze onderbouwing aisnog aan te leveren. Daarnaast is het nodig dat wij het bestuursbesluit ontvangen waaruit de juistheid van de vergoeding van 12 per huisaansluiting blijkt. Avalex heeft bevestigd dat het Dagelijks Bestuur dit besluit op 3 oktober 2011 heeft genomen en dat dit besluit op 28 november 2011 aan het Algemeen Bestuur wordt voorgelegd. Follow-up: Bestuursbesluit ontvangen waaruit het tarief van 12 per huisaansluiting bhjkt. De specificatie dan we! onderbouwing van de toevoeging van dienen wu nog te ontvangen. 4.4 Voorziening over te nernen containers Zoals in de vorige paragraaf vermeld, worden vanaf 2010 de beheerskosten voor containers met een vast tarief van 12 per huisaansluiting bij de deelnemende gemeenten in rekening gebracht. Avalex neemt de (ondergrondse) containers van de deelnemende gemeenten over tegen de boekwaarde in de administratie van de gemeenten op 1 januari Wij hebben begrepen dat hieraan een bestuursbesluit ten grondsiag ligt. Dit bestuursbesluit hebben wij nog niet ontvangen. Tevens bestaat onzekerheid over de boekwaarde en daarmee over de afschrijvingskosten van de containers.

De10itte. Erfgoedcentru m Achterhoek en Liemers. Accountantsverslag voor het boekjaar eindigend op 31 december 2013. 20 maart 2014

De10itte. Erfgoedcentru m Achterhoek en Liemers. Accountantsverslag voor het boekjaar eindigend op 31 december 2013. 20 maart 2014 De10itte. Deloitte Accountants B.V. Meander 551 6825 MD Am hem Postbus 30265 6803 AG Am hem Nederland Tel: (088) 288 2888 Fax: (088) 288 9777 www. deloitte.nl Erfgoedcentru m Achterhoek en Liemers Accountantsverslag

Nadere informatie

Deloitte. Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland. Rapport van bevindingen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2014.

Deloitte. Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland. Rapport van bevindingen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2014. Deloitte Accountants B.V. Park Veidzigt 25 4336 DR Middelburg Postbus 7056 4330 GB Middelburg Nederland Tel: 088 288 2888 Fax 088 288 9895 www.deloitte.n1 Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland

Nadere informatie

1. Inleiding 2 1.1. De opdracht die u ons hebt verstrekt 2 1.2. Onze onafhankelijkheid is gewaarborgd 3 1.3. Frauderisico-analyse en beheersing 3

1. Inleiding 2 1.1. De opdracht die u ons hebt verstrekt 2 1.2. Onze onafhankelijkheid is gewaarborgd 3 1.3. Frauderisico-analyse en beheersing 3 Aan het algemeen bestuur van Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn t.a.v. de heer B. Groeneveld Postbus 1098 8001 BB ZWOLLE drs. M.C. van Kleef RA Accountantsverslag

Nadere informatie

Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting

Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting Den Haag 28 juni 2012 Inleiding Dit document bevat jaarcijfers van Avalex over het boekjaar 2011. Het bevat een balans

Nadere informatie

De 0 tte. Aan het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Westfries Archief Postbus 603 1620 AR HOORN. Geachte heer Dekema,

De 0 tte. Aan het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Westfries Archief Postbus 603 1620 AR HOORN. Geachte heer Dekema, De 0 tte. Deloitte Accountants B.V. Robonsbosweg 5 1816 MKAlkmaar Postbus 270 1800 AG Alkmaar Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9702 www.delojtte.nl Aan het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Del o itte. Controleverkiaring j aarrekening 2013. Geacht bestuur,

Del o itte. Controleverkiaring j aarrekening 2013. Geacht bestuur, Del o itte. Deloitte Accountants B.V. Amerikalaan 110 6199 AE Maastricht Postbus 1864 6201 BW Maastricht Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9904 www.deloitte.ni Aan het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Del itte. Geachte leden van de raad, Hierbij ontvangt u onze controleverkiaring d.d. 24 juni 2014 bij dejaarrekening 2013 van uw gemeente.

Del itte. Geachte leden van de raad, Hierbij ontvangt u onze controleverkiaring d.d. 24 juni 2014 bij dejaarrekening 2013 van uw gemeente. Del itte. Robonsbosweg 5 1816 MKAlkmaar Postbus 270 1800 AG Alkmaar Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9705 www.deloitte.nl Aan de gemeenteraad van de gemeente Velsen Posthus 456 1970 AL IJMUDEN

Nadere informatie

De I0 tte. Aan de gemeenteraad van de gemeente Sliedrecht Postbus 16 3360 AA SLIEDRECHT. Geachte leden van de raad,

De I0 tte. Aan de gemeenteraad van de gemeente Sliedrecht Postbus 16 3360 AA SLIEDRECHT. Geachte leden van de raad, De I0 tte. Deloitte Accountants B.V. Wilhelminakade 1 3072 AP Rotterdam Postbus 2031 3000 CA Rotterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9830 www.deloitte.nl Aan de gemeenteraad van de gemeente

Nadere informatie

Accountantsverslag 2012

Accountantsverslag 2012 pwc I Accountantsverslag 2012 Permar Energiek B.V. 24 mei 2013 pwc Permar Energiek B.V. T.a.v. de Raad van Commissarissen en de Directie Horaplantsoen 2 6717LT Ede 24 mei 2013 Referentie: 31024B74/DvB/e0291532/zm

Nadere informatie

De 101tte. VERTROUWELIJK. Opdracht. Voorziening Suytkade in de jaarrekening 2013

De 101tte. VERTROUWELIJK. Opdracht. Voorziening Suytkade in de jaarrekening 2013 De 101tte. Deloitte Accountants B.V. Flight Forum 1 5657 DA Eindhoven Postbus 376 5600 AJ Lindhoven Tel: (088) 288 2888 Fax: (088) 288 9839 wwwdeloittenl VERTROUWELIJK Aan het college van burgemeester

Nadere informatie

Gemeente Maassluis. Accountantsverslag voor het boekjaar eindigend op 31 december 2008

Gemeente Maassluis. Accountantsverslag voor het boekjaar eindigend op 31 december 2008 Gemeente Maassluis Accountantsverslag voor het boekjaar eindigend op 31 december 2008 11 juni 2009 5501/3112-1/15 Accountantsverslag van gemeente Maassluis voor het boekjaar eindigend op 31 december 2008

Nadere informatie

Overzicht openstaande punten jaarrekeningcontrole 2009. 1 Materiële vaste activa (duurzame waardevermindering)

Overzicht openstaande punten jaarrekeningcontrole 2009. 1 Materiële vaste activa (duurzame waardevermindering) Referentie Aant nr. Overzicht openstaande punten jaarrekeningcontrole 2009 Afwerking 1 Materiële vaste activa (duurzame waardevermindering) n Graag ontvangen wij ten behoeve van de vaststelling dat er

Nadere informatie

De10 tte. Aan de leden van de gemeenteraad van de gemeente Doetinchem Postbus 9020 7000 HA DOETINCHEM. 2014 drs. W.W.LA. Wentink DPS/3100102737/24588

De10 tte. Aan de leden van de gemeenteraad van de gemeente Doetinchem Postbus 9020 7000 HA DOETINCHEM. 2014 drs. W.W.LA. Wentink DPS/3100102737/24588 De10 tte. Deloitte Accountants B.V. Meander 551 6825 MD Amhem Postbus 30265 6803 AG Arnhem Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9777 www.deloitte.nl Aan de leden van de gemeenteraad van de gemeente

Nadere informatie

Accountantsverslag voor het boekjaar 2009

Accountantsverslag voor het boekjaar 2009 Accountantsverslag voor het boekjaar 2009 10 mei 2010 AS/2 2110B-3 Aan de regioraad van Regio Twente Postbus 1400 7500 BK ENSCHEDE 10 mei 2010 drs. H. Altink RA APS-19829a/466070/TSN/IvO AS/2 2110B-3 Accountantsverslag

Nadere informatie

Gemeente Lelystad Ingekomen 16 JUN 2015. Kopie aan:

Gemeente Lelystad Ingekomen 16 JUN 2015. Kopie aan: 0^=> \d ju^va.' lot's OLJ&rje^oeUi naarcs 150014156 Gemeente Lelystad Ingekomen 16 JUN 2015 Kopie aan: Orteliuslaan 982 3528 BD Utrecht Postbus 3180 3502 GD Utrecht Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088

Nadere informatie

De Ioitte. Natuur- en Recreatieschap De Grevelingen Accountantsverslag 2013

De Ioitte. Natuur- en Recreatieschap De Grevelingen Accountantsverslag 2013 De Ioitte. Deloitte Accountants B.V. Schenkkade 47 2595 AR Den Haag Postbus 90721 2509 L5 Den Haag Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9815 www.deloitte.nl Natuur- en Recreatieschap De Grevelingen

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Maasveren Limburg Noord. Accountantsverslag 2014 april 2015

Gemeenschappelijke Regeling Maasveren Limburg Noord. Accountantsverslag 2014 april 2015 Gemeenschappelijke Regeling Maasveren Limburg Noord Accountantsverslag 2014 april 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Aard en reikwijdte van de werkzaamheden 3. Bevindingen naar aanleiding van de eindejaarscontrole

Nadere informatie

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zijn uiteraard graag bereid een nadere toelichting aan u te verstrekken.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zijn uiteraard graag bereid een nadere toelichting aan u te verstrekken. Deloitte Accountants B.V. Bijster 5 4817 HX Breda Postbus 1195 4801 BD Breda Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9793 www.deloitte.nl Aan het algemeen en het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Hierbij doen wij u onze controleverklaring d.d... mei 2012 bij de jaarrekening 2011 van uw gemeente toekomen.

Hierbij doen wij u onze controleverklaring d.d... mei 2012 bij de jaarrekening 2011 van uw gemeente toekomen. Deloitte Accountants B.V. Amerikalaan 110 6199 AE Maastricht Airport Postbus 1864 6201 BW Maastricht Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9904 www.deloitte.nl Aan de gemeenteraad van de gemeente Simpelveld

Nadere informatie

De I0 tte. Regio Achterhoek. AccoLntantsversIag voor het boekjaar eindigend op 31 december 2013. 16 juni 2014

De I0 tte. Regio Achterhoek. AccoLntantsversIag voor het boekjaar eindigend op 31 december 2013. 16 juni 2014 De I0 tte. Deloitte Accountants B.V. Meander 551 6825 MD Am hem Postbus 30265 6803 AG Am hem Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9777 www.deloitte.nl Regio Achterhoek AccoLntantsversIag voor het boekjaar

Nadere informatie

Deloïtte. je4mrih jo1 5. Gemeenschappelijke regeling Milieusamenwerking Afvalverwerking Regio Nijmegen te Nijmegen. /Jt «74 {

Deloïtte. je4mrih jo1 5. Gemeenschappelijke regeling Milieusamenwerking Afvalverwerking Regio Nijmegen te Nijmegen. /Jt «74 { Deloïtte Gemeenschappelijke regeling Milieusamenwerking Afvalverwerking Regio Nijmegen te Nijmegen «74 { /Jt je4mrih jo1 5 Deloitte Accountants B.V. Meander 551 6825 MD Arnhem Postbus 30265 6803 AG Arnhem

Nadere informatie

De10 itte. Grondbank RZG Zuidplas. Acco an versag v w boekjdr e ndigend op 31 deceml r 2011. 30 maart 2012

De10 itte. Grondbank RZG Zuidplas. Acco an versag v w boekjdr e ndigend op 31 deceml r 2011. 30 maart 2012 De10 itte Deloitte Accountants B.V. Wilhelminakade 1 3072 AP Rotterdam Postbus 2031 3000 CA Rotterdam Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9830 wwwdeloitte.ni Grondbank RZG Zuidplas Acco an versag v w boekjdr

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2016 VAN DE GEMEENTE TEN BOER.

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2016 VAN DE GEMEENTE TEN BOER. CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2016 VAN DE GEMEENTE TEN BOER. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Instituut voor Werkvoorziening Zuid-Oost Utrecht

Instituut voor Werkvoorziening Zuid-Oost Utrecht Deloitte Accountants B.V. Meander 551 6825 MD Arnhem Postbus 30265 6803 AG Arnhem Nederland Instituut voor Werkvoorziening Zuid-Oost Utrecht Concept-rapport van bevindingen accountantscontrole 2013 Deloitte

Nadere informatie

Datum Behandeld door Ons kenmerk 22 juni 2005 Drs. A.P.W.M. Scheepers RA/ J.J. Zuidema

Datum Behandeld door Ons kenmerk 22 juni 2005 Drs. A.P.W.M. Scheepers RA/ J.J. Zuidema Deloitte Accountants B.V. Flight Forum 1 5657 DA Eindhoven Postbus 376 5600 AJ Eindhoven Tel: (040) 2345000 Fax: (040) 2345014 www.deloitte.nl Aan de gemeenteraad van de gemeente Heusden t.a.v. de heer

Nadere informatie

Controleprotocol Jaarrekening Gemeente De Bilt 2014

Controleprotocol Jaarrekening Gemeente De Bilt 2014 Behoort bij raadsbesluit d.d. 29 januari 2015 tot vaststelling van het 'Controleprotocol 2014'. Controleprotocol Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave 1. Samenvatting... 3 2. Inleiding... 3 2.1 Doelstelling...

Nadere informatie

Deloïtte. Stadsbank Oost Nederland. Verslag van bevindingen 2014. 23 maart 2015

Deloïtte. Stadsbank Oost Nederland. Verslag van bevindingen 2014. 23 maart 2015 Deloitte Accountants B.V. Grote Voort 207 8041 8K Zwolle Postbus 480 8000 AL Zwolle Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9993 www.deloitte.ni Stadsbank Oost Nederland Verslag van bevindingen 2014 23

Nadere informatie

Gemeente Doetinchem. Clientserviceplan voor het boekjaar 2013

Gemeente Doetinchem. Clientserviceplan voor het boekjaar 2013 Clientserviceplan voor het boekjaar 2013 oktober 2013 Inhoud 1. Inleiding 4 2. Controleopdracht 4 2.1 Opdracht 4 2.2 Materialiteit en tolerantie 5 2.3 Fraude 6 3. Planning 6 3.1 Inleiding 6 3.2 Algemene

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan T.a.v. Datum Betreft Van Ons kenmerk CC De gemeenteraad - 23 maart 2012 Interim-controle 2011 Deloitte Het college 112623 Paraaf Datum Controller RP 22-3-2012 Directie Geachte

Nadere informatie

Delo i tte. De gemeenteraad van de gemeente Appingedam T.a.v. mevrouw E.P. Faber-van Brug, raadsgriffier Postbus 15 9900 AA APPINGEDAM.

Delo i tte. De gemeenteraad van de gemeente Appingedam T.a.v. mevrouw E.P. Faber-van Brug, raadsgriffier Postbus 15 9900 AA APPINGEDAM. Delo i tte. Deloitte Accountants B.V. Laan Corpus den Hoorn 102-4 9728 JR Groningen Postbus 980 9700 AZ Groningen Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9870 www.deloitte.nl De gemeenteraad van de gemeente

Nadere informatie

Controleverklaring jaarrekening 2013. Geacht bestuur,

Controleverklaring jaarrekening 2013. Geacht bestuur, Deloitte Accountants B.V. Schenkkade 47 2595 AR Den Haag Postbus 90721 2509 LS Den Haag Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9815 www.deloitte.nl Aan het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Behandeld door drs. M. Bruinsma RA

Behandeld door drs. M. Bruinsma RA r Stichting OPO Borger-Odoorn Hoofdstraat 32 9531 AG BORGER Datum 14 juni 2013 Behandeld door drs. M. Bruinsma RA Kenmerk 8095/MB/RA/GV CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: het bestuur

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Deloitte Accountants B.V. Eemsgolaan 15 9727 DW Groningen Postbus 980 9700 AZ Groningen Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9870 www.deloitte.nl Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Nadere informatie

Onderwerp: Vaststellen definitieve tegemoetkoming fractieondersteuning 2012. Nummer 2013/8469 Versie 1 Thema. Bestuurszaken en regionale samenwerking

Onderwerp: Vaststellen definitieve tegemoetkoming fractieondersteuning 2012. Nummer 2013/8469 Versie 1 Thema. Bestuurszaken en regionale samenwerking OPLEGNOTITIE Onderwerp: Vaststellen definitieve tegemoetkoming fractieondersteuning 2012 Nummer 2013/8469 Versie 1 Thema Indiener Steller Verzoek portefeuillehouder Bestuurszaken en regionale samenwerking

Nadere informatie

De I0 tte. j aarstukken. Aan de gemeenteraad van de gemeente Dordrecht t.a.v. de griffie Postbus 8 3300 AA DORDRECHT. Geachte leden van de raad,

De I0 tte. j aarstukken. Aan de gemeenteraad van de gemeente Dordrecht t.a.v. de griffie Postbus 8 3300 AA DORDRECHT. Geachte leden van de raad, De I0 tte. Wilhelminakade 1 3072 AP Rotterdam Postbus 2031 3000 CA Rotterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9830 www.deloitte.nl Aan de gemeenteraad van de gemeente Dordrecht t.a.v. de griffie

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Deloitte Accountants B.V. Robonsbosweg 5 1816 MK Alkmaar Postbus 270 1800 AG Alkmaar Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9705 www.deloitte.nl Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan

Nadere informatie

De 1 o ïtte. Aan de gemeenteraad van Gemeente Oude Ilsselstreek T.a.v. de heer 1. van Urk, raadsgriffier Postbus 42 7080 AA GENDRINGEN

De 1 o ïtte. Aan de gemeenteraad van Gemeente Oude Ilsselstreek T.a.v. de heer 1. van Urk, raadsgriffier Postbus 42 7080 AA GENDRINGEN De 1 o ïtte. Deloitte Accountants B.V. Meander 551 6825 MD Arnhem Postbus 30265 6803 AG Arnhem Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9777 www.deloitte.nl Aan de gemeenteraad van Gemeente Oude Ilsselstreek

Nadere informatie

Behandeld door W.P. de Vries RA 088 288 1225

Behandeld door W.P. de Vries RA 088 288 1225 Gustav Mahlerlaan 2970 1 081 LA Amsterdam Postbus 5811 0 1 040 HC Amsterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9737 www.deloitte.nl VERTROUWELIJK Aan het algemeen bestuur gemeenschappelijke regeling

Nadere informatie

Deloitte. Regionale Ontwikkelingsorganisatie Zuidplas. Accountantsverslag voor het boekjaar eindigend op 31. 16 mel 2012

Deloitte. Regionale Ontwikkelingsorganisatie Zuidplas. Accountantsverslag voor het boekjaar eindigend op 31. 16 mel 2012 Wit hetminakade 1 3072 AP Rotterdam Postbus 2031 3000 CA Rotterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9830 www.deloitte.nl Regionale Ontwikkelingsorganisatie Zuidplas Accountantsverslag voor het

Nadere informatie

1o ïtte. Aan het algemeen en dagelijks bestuur van GBLT T.a.v. mevrouw drs. J.H. Lepage MPA Postbus 1098 8001 BB ZWOLLE

1o ïtte. Aan het algemeen en dagelijks bestuur van GBLT T.a.v. mevrouw drs. J.H. Lepage MPA Postbus 1098 8001 BB ZWOLLE De 1o ïtte. rouh1tts 6825 MD Arnhem Postbus 30265 6803 AG Arnhem Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9777 www.deloitte.nl Aan het algemeen en dagelijks bestuur van GBLT T.a.v. mevrouw drs. J.H. Lepage

Nadere informatie

Delo Itte. Deloitte Accountants B.V. Orfyplein 10 1043 DP Amsterdam Postbus 58110 1040 HC Amsterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9739 www.deloitte.ni Controleverkiaring van de onafhankelijke

Nadere informatie

MPGR12011042014440279 GR1 20.04.2011 0279. drs. F.P. Smilde

MPGR12011042014440279 GR1 20.04.2011 0279. drs. F.P. Smilde MPGR12011042014440279 GR1 20.04.2011 0279 ^Ó^ Deloitte Accountants B.V. Wilhelminakade 1 3072 AP Rotterdam Postbus 2031 3000 CA Rotterdam Tel: (088) 2882888 Fax: (088) 2889830 www.deloitte.nl Aan de directie

Nadere informatie

Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening van de gemeente Mill en Sint Hubert

Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening van de gemeente Mill en Sint Hubert Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2014-2017 van de gemeente Mill en Sint Hubert 1. Inleiding Bij besluit van 12 juni 2014 heeft de gemeenteraad Deloitte accountants opdracht

Nadere informatie

Deloitte. 6 NOV, OTL BAR-org-anisatie INGEKOMEN

Deloitte. 6 NOV, OTL BAR-org-anisatie INGEKOMEN Deloitte Accountants B.V. Wilhelminakade 1 3072 AP Rotterdam Postbus 2031 3000 CA Rotterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9830 www.deloitte.nl Aan de leden van het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Uei0iiie. Aan de leden van het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap van Delfiand Postbus 3061 2601 DB DELFT

Uei0iiie. Aan de leden van het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap van Delfiand Postbus 3061 2601 DB DELFT Uei0iiie 1 -. Deloitte Accountants Wilhelminakade 1 3072 AF Rotterdam Fostbus 2031 3000 GA Rotterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9830 www.deloitte.nl Aan de leden van het algemeen bestuur

Nadere informatie

Deloitte. Gemeenschappelijke regeling Waddenfonds. Accountantsverslag voor het boekjaar eindigend op 31 december 2013.

Deloitte. Gemeenschappelijke regeling Waddenfonds. Accountantsverslag voor het boekjaar eindigend op 31 december 2013. Deloitte Accountants B.V. Sophialaan 30 8911 AE Leeuwarden Postbus 826 8901 BP Leeuwarden Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9877 wwwdeloitte.nl Gemeenschappelijke regeling Waddenfonds Accountantsverslag

Nadere informatie

DeloItte. Aan de gemeenteraad van de gemeente Papendrecht t.a.v. de raadsgriffier, de heer mr. A.P.M.A.F. Bergmans Postbus AA PAPENDRECHT

DeloItte. Aan de gemeenteraad van de gemeente Papendrecht t.a.v. de raadsgriffier, de heer mr. A.P.M.A.F. Bergmans Postbus AA PAPENDRECHT DeloItte. Deloftte Accountants B.V. Wilhelminakade 1 3072 AP Rotterdam Postbus 2031 3000 CA Rotterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9830 www.deloitte.nl Aan de gemeenteraad van de gemeente Papendrecht

Nadere informatie

ACCOUNTANTSVERSLAG Recreatieschap Drenthe

ACCOUNTANTSVERSLAG Recreatieschap Drenthe ACCOUNTANTSVERSLAG 2015 Recreatieschap Drenthe P 1 donderdag 31 maart 2016 ACCOUNTANTSVERSLAG 2015 Aan het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Drenthe Brink 4b 7891 BZ Diever Groningen,

Nadere informatie

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland OVER OOSTZAAN Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland WORMERLAND. GESCAND OP 13 SEP. 2013 Gemeente Oostzaan Datum : Aan: Raadsleden gemeente Oostzaan Uw BSN : - Uw brief van :

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2013 van de gemeente Hengelo

CONTROLEPROTOCOL voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2013 van de gemeente Hengelo CONTROLEPROTOCOL voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2013 van de gemeente Hengelo 0 Inleiding De Gemeentewet(GW), art. 213, schrijft voor dat de gemeenteraad één of meer accountants aanwijst

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de algemene vergadering van Nederlandse Waterschapsbank N.V. Verklaring over de jaarrekening 2014 Ons oordeel Wij hebben de jaarrekening 2014 van

Nadere informatie

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Danny Ederveen Peggy van Gemert RA/AA Mei 2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL. voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2010 van de gemeente Leeuwarderadeel

CONTROLEPROTOCOL. voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2010 van de gemeente Leeuwarderadeel CONTROLEPROTOCOL voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2010 van de gemeente Leeuwarderadeel Middelen Februari 2011 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 1.1 Doelstelling...3 1.2 Wettelijk kader...3 2.

Nadere informatie

Controleprotocol Het Waterschapshuis vanaf boekjaar 2013

Controleprotocol Het Waterschapshuis vanaf boekjaar 2013 Controleprotocol Het Waterschapshuis vanaf boekjaar 2013 Versie 1.1 21 mei 2013 Adrie-Jan de Korte Kenmerk: V0050/H1516 Inhoud 1. Inleiding 3 1.1 Doelstelling 3 1.2 Wettelijk kader 3 2. Algemene uitgangspunten

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad. Vergadering: 17 februari Agendanummer: 14

Aan de gemeenteraad. Vergadering: 17 februari Agendanummer: 14 Vergadering: 17 februari 2009 Agendanummer: 14 Status: Hamerstuk Portefeuillehouder: N.R. Werkman Behandelend ambtenaar W.J. de Boer, 0595-447725 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. W.J. de Boer) Aan de

Nadere informatie

Deloitte. Gemeente Oostzaan. B oardletter. 12 april 20.13. Delojile Accountants s.v. Orlyplejn 10. 1043 DP Amsterdam. POStb.

Deloitte. Gemeente Oostzaan. B oardletter. 12 april 20.13. Delojile Accountants s.v. Orlyplejn 10. 1043 DP Amsterdam. POStb. Gemeente Oostzaan WWWdeloftfenl Nederjand 1040 HC Amsterdam 5 58110 POStb 1043 DP Amsterdam Orlyplejn 10 Delojile Accountants s.v. Rotterdam Onder nummer 24362853. van toepassing Op alle opdrachten verrlcht

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Gemeente Bunnik. Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad

Jaarrekening 2013. Gemeente Bunnik. Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad Jaarrekening 2013 Gemeente Bunnik Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad Agenda Controle van de jaarrekening De voorschriften voor de jaarrekening Jaarrekeningcontrole 2013 Controle van de jaarrekening

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Doel protocol. 3 Rechtmatigheid

1 Inleiding. 2 Doel protocol. 3 Rechtmatigheid 1 Inleiding Vanaf de jaarrekening 2004 is de accountantsverklaring uitgebreid met een oordeel over de rechtmatigheid. De accountant kijkt niet alleen naar het getrouwe beeld, maar ook of baten, lasten

Nadere informatie

Controle protocol Stichting De Friesland

Controle protocol Stichting De Friesland Controle protocol Stichting De Friesland 1. Doelstelling Stichting De Friesland heeft van de Belastingdienst de ANBI (algemeen nut beogende instelling) verkregen. Ten aanzien van de verantwoording van

Nadere informatie

Slagvaardig partnerschap

Slagvaardig partnerschap Slagvaardig partnerschap Gemeente Purmerend Concept-cliënt service Plan 2010 27 September 2010 Opdracht In de overeenkomst van dienstverlening die is afgesloten tussen de gemeente Purmerend en zijn de

Nadere informatie

Controle protocol. 1 Doelstelling. 2 Eisen en aanwijzingen. 3 Toleranties en gewenste zekerheid

Controle protocol. 1 Doelstelling. 2 Eisen en aanwijzingen. 3 Toleranties en gewenste zekerheid Controle protocol 1 Doelstelling Het CZ Fonds moet voldoen aan de eisen van het convenant vastgelegd in 1998 tussen Zorgverzekeraars Nederland en de overheid van de Besteding Reserves Voormalige Vrijwillige

Nadere informatie

Financiële verordening RUD Zuid-Limburg

Financiële verordening RUD Zuid-Limburg Financiële verordening RUD Zuid-Limburg 1 Inhoud Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Begrippenkader... 3 Hoofdstuk 2 Begroting en verantwoording... 4 Artikel 2 Opstellen begroting en verantwoording...

Nadere informatie

De Ioitte. Natuur- en Recreatieschap Haringvliet Accountantsverslag 2013

De Ioitte. Natuur- en Recreatieschap Haringvliet Accountantsverslag 2013 De Ioitte. Deloftte Accountants B.V. Schenkkade47 2595 AR Den Haag Postbus 90721 2509 LS Den Haag Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 2889815 www.deloitte.nl Natuur- en Recreatieschap Haringvliet Accountantsverslag

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL 2015

CONTROLEPROTOCOL 2015 CONTROLEPROTOCOL 2015 11. Inleiding Bij besluit van 2 maart 2015 heeft de gemeenteraad de overeenkomst met Ernst & Young Accountants LLP inzake de uitvoering van de accountantscontrole als bedoeld in art

Nadere informatie

Delojtte. Aan de raad van commissarissen en de directeur-bestuurder van Woningbouwvereniging De Sleutels van Ziji en Vliet Postbus BA LEIDEN

Delojtte. Aan de raad van commissarissen en de directeur-bestuurder van Woningbouwvereniging De Sleutels van Ziji en Vliet Postbus BA LEIDEN Delojtte. Schertkkade 47 2595 AR Den Haag Postbus 90721 2509 LS Den Haag Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 0882889815 www.deloitte.nl Aan de raad van commissarissen en de directeur-bestuurder van Woningbouwvereniging

Nadere informatie

Vixia BV Accountantsverslag jaarrekening 2013

Vixia BV Accountantsverslag jaarrekening 2013 Vixia BV Accountantsverslag jaarrekening 2013 Maastricht Airport, 11 juni 2014 Deloitte Accountants B.V. Amerikalaan 110 6199 AE Maastricht Airport Postbus 1864 6201 BW Maastricht Nederland Tel: 088 288

Nadere informatie

Controleprotocol voor de jaarrekening Getrouwheid en rechtmatigheid. Gemeente IJsselstein

Controleprotocol voor de jaarrekening Getrouwheid en rechtmatigheid. Gemeente IJsselstein Controleprotocol voor de jaarrekening Getrouwheid en rechtmatigheid Gemeente IJsselstein INHOUD 1. INLEIDING... 3 2. ALGEMENE UITGANGSPUNTEN CONTROLE... 4 3. GOEDKEURINGS- EN RAPPORTERINGSTOLERANTIES...

Nadere informatie

Datum: 4 juli 2014 Agendapunt: 4 Betreft: Jaarstukken 2013

Datum: 4 juli 2014 Agendapunt: 4 Betreft: Jaarstukken 2013 VERGADERING ALGEMEEN BESTUUR OMGEVINGSDIENST MIDDEN- EN WEST-BRABANT Datum: 4 juli 2014 Agendapunt: 4 Betreft: Jaarstukken 2013 Aanleiding Ter uitvoering van de artikelen 197 en 198 van de Gemeentewet

Nadere informatie

Controleprotocol gemeente Coevorden

Controleprotocol gemeente Coevorden Controleprotocol gemeente Coevorden Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Vaststelling Controleprotocol 3 3 Wettelijk kader 3 4 Goedkeurings- en rapporteringstolerantie 3 4.1 Goedkeuringstolerantie 4 4.2 Rapporteringstolerantie

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstelinzake controleplan accountant 2013

gemeente Eindhoven Raadsvoorstelinzake controleplan accountant 2013 gemeente Eindhoven Raadsnummer 13R5570 Inboeknummer 13bst01755 Beslisdatum B&W 15 oktober 2013 Dossiernummer 13.42.251 Raadsvoorstelinzake controleplan accountant 2013 Inleiding Vanaf boekjaar 2010 is

Nadere informatie

Document:13IT Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening van het Waterschap Brabantse Delta

Document:13IT Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening van het Waterschap Brabantse Delta Document:13IT021860 Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening van het Waterschap Brabantse Delta vanaf jaarrekening 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 1.1 Algemeen...3 1.2 Doelstelling...3

Nadere informatie

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT. A. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2016

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT. A. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2016 Baker Tilly Berk N.V. Burgemeester Roeienweg 14-18 Postbus 508 8000 AM Zwolle T: +31(~384258600 F: +31 (0)38 425 86 99 E: zwolle@bakertillyberk.nl KvK: 24425560 www.bakertillyberk.nl CONTROLEVERKLARING

Nadere informatie

Controleprotocol Gemeente Loon op Zand

Controleprotocol Gemeente Loon op Zand Controleprotocol 2016 Gemeente Loon op Zand Financien & Belastingen Oktober 2016 1. Inleiding De gemeente Loon op Zand geeft ieder jaar opdracht om de accountantscontrole als bedoeld in artikel 213 GW

Nadere informatie

Gemeente Dordrecht. Auditplan 2014

Gemeente Dordrecht. Auditplan 2014 Gemeente Dordrecht Auditplan 2014 Aan de gemeenteraad van de gemeente Dordrecht t.a.v. de raadsgriffier, mevrouw mr. M. van Hall Postbus 8 3300 AA DORDRECHT XX augustus 2014 drs. I.L.J. Visser RA 5501/3113651270

Nadere informatie

Procedure Na afronding van de controle vindt er (afstemming-)overleg plaats tussen de accountant en de directeur van de RAD Hoeksche Waard.

Procedure Na afronding van de controle vindt er (afstemming-)overleg plaats tussen de accountant en de directeur van de RAD Hoeksche Waard. 1. Inleiding Ter voorbereiding en ondersteuning van de uitvoering van de accountantscontrole dient het algemeen bestuur een aantal zaken op hoofdlijnen nader regelen. In dit controleprotocol vindt dat

Nadere informatie

Object van controle is de jaarrekening 2013. Tevens geeft de accountant aan of het jaarverslag met de jaarrekening verenigbaar is.

Object van controle is de jaarrekening 2013. Tevens geeft de accountant aan of het jaarverslag met de jaarrekening verenigbaar is. CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2013 VAN DE GEMEENTE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL 1. Inleiding Bij besluit van 06 november 2003 heeft de gemeenteraad Deloitte Accountants aangewezen

Nadere informatie

Hierbij doen wij u onze accountantsverklaring d.d. 21 mei 2010 bij de jaarrekening 2009 van uw gemeenschappelijke regeling toekomen.

Hierbij doen wij u onze accountantsverklaring d.d. 21 mei 2010 bij de jaarrekening 2009 van uw gemeenschappelijke regeling toekomen. MPGR32010052509330164 GR3 25.05.2010 Q164 6R3 Deloitte Accountants B.V. Wilhelminakade 1 3072 AP Rotterdam Postbus 2031 3000 CA Rotterdam Tel: (088) 2882888 Fax: (088) 2889830 www.deloitte.nl Aan de Drechtraad

Nadere informatie

IPA-ACON ASSURANCE B.V.

IPA-ACON ASSURANCE B.V. m IPA-ACON ASSURANCE B.V. Wilhelmlnapark 8-9 Telefoon 03-5319539 Aan het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Milieu en Afval Kop van Noord-Holland Postbus 8 1740 AA SCHAGEN Reg.nr. : 1003473/15/336/83

Nadere informatie

Regeling Financieel Beheer Belastingsamenwerking Gouwe- Rijnland

Regeling Financieel Beheer Belastingsamenwerking Gouwe- Rijnland Regeling Financieel Beheer Belastingsamenwerking Gouwe- Rijnland Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Gouwe-Rijnland (BSGR), gelet op: Artikel 212 van de Gemeentewet; Het Waterschapsbesluit;

Nadere informatie

Aan de Raad en het College van Gemeente Woerden Postbus AA WOERDEN. Beh. Ambt.: Afschr.: B.V.O.: Rotterdam, 8 november 2017

Aan de Raad en het College van Gemeente Woerden Postbus AA WOERDEN. Beh. Ambt.: Afschr.: B.V.O.: Rotterdam, 8 november 2017 Aan de Raad en het College van Gemeente Woerden Postbus 45 3440 AA WOERDEN 17.022452 Registratiedatum: Behandelend afdeling Afgehandeld door/op: 13/11/2017 Beh. Ambt.: Streefdat.: Afschr.: B.V.O.: Rotterdam,

Nadere informatie

Controleprotocol. Accountantscontrole Jaarrekening Gemeente Berkelland Bijlage 1. Versie juni 2014 Controleprotocol pagina 1 van 9

Controleprotocol. Accountantscontrole Jaarrekening Gemeente Berkelland Bijlage 1. Versie juni 2014 Controleprotocol pagina 1 van 9 Controleprotocol Accountantscontrole Jaarrekening 2014 Controleprotocol pagina 1 van 9 Algemeen Doelstelling In dit controleprotocol staat waaraan de accountant zich moet houden bij de accountantscontrole.

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Holland Rijnland

Gemeenschappelijke Regeling Holland Rijnland Gemeenschappelijke Regeling Holland Rijnland Accountantsverslag voor het boekjaar eindigend op 31 december 2015 Uitgebracht aan het algemeen bestuur van Gemeenschappelijke Regeling Holland Rijnland Aan

Nadere informatie

WALDO STICHTING TE ODIJK. Jaarrekening 2013. 9 januari 2015

WALDO STICHTING TE ODIJK. Jaarrekening 2013. 9 januari 2015 WALDO STICHTING TE ODIJK Jaarrekening 2013 9 januari 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Ontbreken van de verklaring 2 3 Resultaat 3 4 Financiële positie 4 JAARREKENING 1 Balans

Nadere informatie

Deloïtte. Het Waterschapshuis. Accountantsverslag 2014. Deloitte Accountants B.V. Meander 551 6825 MD Arnhem Postbus 30265 6803 AG Arnhem Nederland

Deloïtte. Het Waterschapshuis. Accountantsverslag 2014. Deloitte Accountants B.V. Meander 551 6825 MD Arnhem Postbus 30265 6803 AG Arnhem Nederland Deloitte Accountants B.V. Meander 551 6825 MD Arnhem Postbus 30265 6803 AG Arnhem Nederland Tel: (088) 288 2888 Fax: (088) 288 9777 www. deloitte.nl Het Waterschapshuis Accountantsverslag 2014 Deloitte

Nadere informatie

2 Algemene uitgangspunten voor de controle (getrouwheid én rechtmatigheid)

2 Algemene uitgangspunten voor de controle (getrouwheid én rechtmatigheid) Controleprotocol voor de accountantscontrole 2013 van de gemeente Sliedrecht 1. Inleiding Voor het jaar 2013 heeft de gemeenteraad aan Deloitte Accountants B.V. opdracht verstrekt om de accountantscontrole

Nadere informatie

Delo itte. 3072 AP Rotterdam Postbus 2031 3000 CA IRotterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9830 www.deloitte.ni Controleverkiaring van de onafhankelijke accountant Aan: de Aandeelhouders en

Nadere informatie

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur Algemeen Bestuur Onderwerp: Jaarstukken 2014 Portefeuillehouder: B. de Jong Vertrouwelijk: nee Vergaderdatum: 8 juli 2015 Afdeling: MO Medewerker: A Peek Dossiernummer: 927419 versie 7 Behandeld in Datum

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OBJECT VAN CONTROLE: JAARREKENING 2014 EN 2015

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OBJECT VAN CONTROLE: JAARREKENING 2014 EN 2015 CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OBJECT VAN CONTROLE: JAARREKENING 2014 EN 2015 Voor de gemeenten Tubbergen, Dinkelland en het Openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen September 2014

Nadere informatie

gemeente Tiel 2 8 JULI 2016 (ta-

gemeente Tiel 2 8 JULI 2016 (ta- Accountants B.V. Meander 551 6825 MD Arnhem Postbus 30265 6803 AG Arnhem Nederland gemeente Tiel Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9777 www.deloitte.nl 2 8 JULI 2016 (ta- 116.006927 Aan de gemeenteraad en

Nadere informatie

Deloitte. Geachte heer Van Balveren,

Deloitte. Geachte heer Van Balveren, DeIotte Accountants B.V. Kroonpark 10 6831 GVArnhem Postbus 30265 6803 AG Arnhem Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9777 www.deloittenl Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

oktober 2012 H.J.H. Maas MSc Concept/HM

oktober 2012 H.J.H. Maas MSc Concept/HM Aan het auditcomité van de gemeente Waalwijk t.a.v. de heer G. Kocken, raadsgriffier Postbus 10150 5140 GB WAALWIJK oktober 2012 H.J.H. Maas MSc Concept/HM Controleplan 2012 gemeente Waalwijk Geachte leden

Nadere informatie

De10 tte. Aan het bestuur van Holding IOPW N.y. Tiendweg SB NAALDWIJK. Geacht bestuur,

De10 tte. Aan het bestuur van Holding IOPW N.y. Tiendweg SB NAALDWIJK. Geacht bestuur, De10 tte. Wilhelminakade 1 3072 AP Rotterdam Postbus 2031 3000 CA Rotterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9830 www.deloitte.nl Aan het bestuur van Holding IOPW N.y. Tiendweg 24 2671 SB NAALDWIJK

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 16-08-2005 Onderwerp: Vaststellen protocol voor de accountantscontrole 2005. Conceptbesluit: De raad in zijn vergadering van 20 september

Nadere informatie

Hellendoom. Aan de raad. III II III IIII IIII III III II (code voor postverwerking)

Hellendoom. Aan de raad. III II III IIII IIII III III II (code voor postverwerking) Punt 11. : Controleprotocol jaarrekeningen G 6 m 6 6 R T 6 2011 tot en met 2014 _- sa. Hellendoom Aan de raad Samenvatting: De accountant geeft bij de jaarrekening een controleverklaring af waarin zowel

Nadere informatie

INT / 2435 A.van Genderen. Jaarstukken ODRU 2016 en accountantsverklaring

INT / 2435 A.van Genderen. Jaarstukken ODRU 2016 en accountantsverklaring Aan de raad van de Gemeente Bunnik Postbus 5 3980 CA Bunnik c^ regio Utrecht Bezoekadres: Archimedeslaan 6 3584 BA Utrecht Postadres: Postbus 13101 3507 LC Utrecht 088-022 50 00 info@odru.nl www.odru.nl

Nadere informatie

Controleprotocol 2014 t/m 2018 Regio Gooi en Vechtstreek

Controleprotocol 2014 t/m 2018 Regio Gooi en Vechtstreek Itegio Gooi en\įechtstreek Controleprotocol 2014 t/m 2018 Regio Gooi en Vechtstreek Bussum, 12 november 2014 Regnr.: 14.0006911 f Gooi enuechhtreek Het algemeen bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek;

Nadere informatie

tn&ãber krac hi Deloitte. Openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen Accountantsverslag 2013 maart CONCEPT 28 DINKELLAND TUBBERGEN

tn&ãber krac hi Deloitte. Openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen Accountantsverslag 2013 maart CONCEPT 28 DINKELLAND TUBBERGEN Deloitte Accountants B.V. Grote Voort 207 8041 BKZwolle Postbus 480 8000 AL Zwolle Nederland Tel: (088) 2882888 Fax: (088) 2889997 www.deloitte.nl Openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen Accountantsverslag

Nadere informatie

Datum Behandeld door Ons kenmerk 3 juni 2008 drs. A.P.W.M. Scheepers RA 81027-103744- 385490/HD/mj

Datum Behandeld door Ons kenmerk 3 juni 2008 drs. A.P.W.M. Scheepers RA 81027-103744- 385490/HD/mj Deloitte Accountants B.V. Flight Forum 1 5657 DA Eindhoven Postbus 376 5600 AJ Eindhoven Tel: (040) 2345000 Fax: (040) 2345014 www.deloitte.nl Aan de gemeenteraad van de gemeente Helmond t.a.v. de raadsgriffie/secretaris

Nadere informatie

Ministerie van Binnen andse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnen andse Zaken en Koninkrijksrelaties R. Anderson Contactpersoon Uw kenmerk Postbus 20120 8900 HM Leeuwarden 2016-0000754155 Kenmerk www.facebook.com/minbzk Provincie Fryslâ www.rijksoverheid.ni Provinciale Staten www.twitter.com/minbzk programmabegroting.

Nadere informatie

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT. Verkiaring over de jaarrekening 2014. Ons oordeel. De basis voor ons oordeet

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT. Verkiaring over de jaarrekening 2014. Ons oordeel. De basis voor ons oordeet Aan: de Aandeelhouders en de Raad van Commissarissen van Waard Schade N.y. ACCOUNTANT CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE www.deloitte.ni Fax: 088 288 9737 Tel: 088 288 2888 Nederland 1040 HC Amsterdam

Nadere informatie