Scan nummer 2 van 3 - Scanpagina 1 van 36

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Scan nummer 2 van 3 - Scanpagina 1 van 36"

Transcriptie

1 I 3+,--1. I 1 I. l Scan nummer 2 van 3 - Scanpagina 1 van 36.. ''.' ''...ï' ' ')' -' ïï *. -.,' -. ', Ter Apel RSG Ter Apel te Ter Apel PPORTINZAKE DE J RREKENING 2011 RSG Ter Apel Postbus AA Ter Apel Telefoon Website

2 Scan nummer 2 van 3 - Scanpagina 2 van 36

3 Scan nummer 2 van 3 - Scanpagina 3 van 36 INHOUDSOPGAVE Pagina A Bestuursverslag 1-10 B Jaarrekening B1 Grondslagen voor de jaarrekening B2 Balans per 31 december Staat van baten en' Iasten over B4 Kasstroomoverzicht over Toellchting op de onderscheiden posten van de balans B6 Toelichting op de onderscheiden posten van de staat van baten en Iasten C Overige gegevens C1 Controleverklaring C2 (Voorstel) bestemming van het exploitatiesaldo 28 C3 Gebeuoenissen na balansdatum 29 D Bijlagen Gegevens over de rechtspersoon 2. Overzicht verbonden partijen vermelding op basis van de WOPT 3. Model G, Veran oording doelsubsidie OCenW Bezoldiging van bestuurders en toezichthouders

4 Scan nummer 2 van 3 - Scanpagina 4 van 36 A Bestuursverslag 1

5 Scan nummer 2 van 3 - Scanpagina 5 van 36 Aanbieding De RSG Ter Apel te Ter Apel biedt u hierbij het 'Rapport inzake de jaarrekening 2011' over de periode 1 januari 2011 tot en met 31 december 2011 aan. Het 'Rapport inzake de jaarrekening 2011' bestaat uit een balans per 31 december 2011 en een exploitatlerekening over de periode ljanuari tot en met 31 december 2011, welke beide zijn voorzien van de benodigde specificat'les en toelichtingen. Het 'Rapport inzake de jaarrekening 2011' maakt onderdeel uit van het 'Jaa erslag'. Bestuursverslag RSG Ter Apel over het jaar Algemene informatie 2. Financiële situatie op balansdatum 3. Treasu beleid en analyse resultaat 4. Gang van zaken gedurende het verslagjaar 5. Toekomstige on ikkelingen 1. Al emene informatie 1.1. Kernactiviteit De RSG Ter Apel is een brede scholengemeenschap, gevestigd te Ter Apel. De volgende reguliere opleidingen worden door de RSG Ter Apel verzorgd: - vwo (atheneum) - havo vmbo tl vmbo gl - vmbo kbl - vmbo bbl De naam RSG Ter Apel is een afkorting van Regionale Scholengemeenschap Ter Apel. Met deze naamgeving wordt aangegeven dat de school z'ich met haar onde ijsaanbod richt op de regio J gevormd door Ter Apel en wijde omgeving. Als openbare school Is de RSG Ter Apel toegankelilk voor alle Ieerlingen die vmbo, havo of vwo onderwijs willen volgen. Voor Ieerlingen met een lwoo indicatie is er een structuur waarbinnen ook zij deze vormen van onderwijs kunnen volgen. De gemengde Ieerweg wordt alleen in principe aangeboden, tot nu toe heeft niemand voor deze Ieerweg gekozen. Naast dit reguliere onderwijs wordt VO onderwijs verzorgd op het OC asielzoekers) te Ter Apel. Dit onderwijs wordt verzorgd op basis van (centraal orgaan asielzoekeropvang). (opvangcentrum voor een contract met het COA 1.2. Bestuurlil'ke structuur en Code Goed Bestuur De RSG Ter Apel is de enige school van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Vlag edde. Het bestuur van de stichting heeft er voor gekozen om een groot deel van de bestuurswerlaamheden te delegeren aan de rector' Het bestuur neemt de rol van toezichthouder in. In de statuten is vastgelegd dat de on erp-begroting en de on erp-jaarrekening van de RSG Ter Apel ter goedkeuring worden voorgelegd aan de gemeenteraad van Vlag edde. Vervolgens stelt het bestuur van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Vlagtwedde de begroting respectievelijk jaarrekening vast. Dit is geheel volgens de Code Goed Bestuur. 2

6 Scan nummer 2 van 3 - Scanpagina 6 van Kwaliteitszorg Aandacht voor kwaliteitszorg vraagt om het nauwkeurlg beoordelen en meten van de bedrijfsprocessen binnen de school. Pas dan is het mogelijk bij te sturen en gericht te werken aan verbetering. Daartoe stelt de school zich een vijftal vragen: - Doen we de goede dlngen? - Doen we die dingen goed (effectlef en efficiënt)? Hoe weten we dat? Vinden anderen dat ook? - Wat gaan we met deze informatle doen? De RSG Ter Apel maakt externe benchmark. gebruik van de Website 'Vensters voor Veran oording'. Deze site fungeert als Het hanteren van een toezicht op de scholen kwaliteitszorgsysteem is om meerdere redenen van groot bel ng. Bij het richt de Inspectle van het Onderwijs zich op een drietal domeinen (zorg voor kwaliteit, onderwijs en Ieren en opbrengsten). Het domein zorg voor kwaliteit veronderstelt dat de school doelgericht, cyclisch, integraal en systematisch werkt aan kwaliteitsverbetering. Door het inzetten van exyerne specialistische ondersteuning kan dit bereikt worden Kwaliteitegelden VO In het kader van de 'Regeling Kwaliteit Voortgezet Onderwijs' wordt een bedraç pèr Ieerling verstrekt om te werken aan de in de 'Kwaliteitsagenda Voortgezet Onderwijs' genoemde beleidsprioriteiten en ambities. Voor 2012 Is er uit voorgaande jaren nog f beschikbaar. Dit zal met name besteed worden aan de verbetering van taal- en rekenprestatles en excelleren. 2. Financiële situatie op de balansdatum 2.1. De financiële positie van de school Het weerstandsvermogen van de RSG wordt vastgesteld op basis van de In kaart gebrachte financiële risico's. De bestemmingsresewe personeel dekt een aantal van deze rlsico's evenals de algemene reserve. Voor deze belangrijke bestemmingsresewes wordt elk jaar een risico-inventarlsatie gemaakt. Het vermogensbeheer en het budgetbeheer is vastgelegd in het treasurystatuut. Van de kengetallen die hierbij worden gebruikt worden hieronder drie weergegeven! De rentabiliteit wordt weergegeven bij de analyse van het resultaat in paragraaf 3,2. In het treasurystatuut is het volgende aangegeven ten aanzien van deze kengetallen. formule ondergrens bovengrens Vermogensbeheer solvabiliteit EV/TV 20% een ka italisatlefactor 'W- G&T /TB een 35 tot 60% Budgetbeheer Ii uiditeit Current ratio 0,5 1,5 rentabiliteit Ex Ioitatlesaldo/TB 0% 5% Verklarlng gebruikte afkooingen: EV - Eigen Vermogen; 1% - Totaal Vermogen; G&T - Gebouwen en terreinen; TB - Totale baten De kapitalisatiefactor is een nieuw kengetal dat in de plaats komt van het weerstandsvermogen. Het geeft aan in hoeverre een organisatie in staat is tegenvallers op te vangen (de buffe unctie). Daarnaast geeft het inzicht in de mogelijkheid tot het aantrekken van vreemd vermogen om zodoende een éénmalige extra investering in het onderwijs te kunnen doen. De bovengrens is voor de stichting een glijdende schaal omdat de RSG Ter Apel tot de middelgrote VO scholen behoort met een bate tussen de f 6 en f 12 miljoen. 3

7 Scan nummer 2 van 3 - Scanpagina 7 van 36 Kengetallen Uquiditeit (current ratio) 2,50 (In welke mate aan verplichtingen op) (korte termijn kan worden voldaan ) Solvabiliteit 52% (In welke mate op Iangere termijn aan) (de verplichtingen kan worden voldaan) Kapitalisatiefactor 46% (buffe unctie) De stijging van de Iiqulditeit komt voort uit het feit dat de voorheen bij de gemeente Vlagtwedde belegde reserves naar Iiquide middelen zijn overgegaan. Ivabiliteit is met drie procentpunten afgenomen maar voldoet met 52% ruim aan àe eisen. De so De kapitalisatiefactor is iets verbeterd. Dit is met name ontstaan door deactivatie van een bouwdeel uit De kapitalisatiefactor voldoet aan de gestelde eisen. 0,92 0,87 0,61 0,80 0,81 55% 57% 57% 56% 50% 43% 47% 56% 55% 52% 2.2. Reserves De reserves bestaan uit een algemene reserve en een aantal bestemmingsrese es. De algemene reserve is voor tegenvallers in de materiële en/of algemene sfeer. Tot vorig jaar werd f afzonderlijk weergegeven aangezien deze RsG-middelen sinds 2001 werden vastgelegd in het gebouw. In 2011 zijn deze bouwkosten gedeactiveerd. Door de gemeente vlagtwedde is een deel vergoed. Het resterende bedrag is als bijzondere Iast in het resultaat van 2011 opgenomen. De algemene reserve op 31 december 2010 bestond uit de delen 'gebouw' en 'overig'. Door deadivatie in 2011 is het deel 'gebouw' vervallen. De feitelijke algemene reserve per aanvang 2011 îs gelijk aan de algemene reserve (overig) te weten f Dit bedrag is in 2011 toegenomen met f Daarmee Is de algemene reserve per 31 december 2011 f 660,968. Deze reserve bevat f voor het Ieermiddelengedeelte. Deze rese qring is vastgelegd in de risico-inventarisatle 2010 en Iigt op schema. De te vormen algemene reserve is gebaseerd op de analyse in de risico-inventarisatie Het becijferde financiële risico bedroeg f De belangrijkste risico's die worden afgedekt zijn:. Kosten van vervroegd en/of extra onderhoud aan gebouwen.. Schade door wanbetaling.. Kosten door niet te voorziene zaken aangaande de werkweken en excursie.. Kosten tengevolge van het niet doorgaan van werkweken en/of meerdaagse excursies.. Kosten ten gevolge van versnelde afschrijving van leermiddelen. De in 2011 beschikbare bestemmingsresewes zijn:. He aardering inventaris. Personeel. Nascholing. Onde Huisvestingsreserve. Herinvestering inrichting Techniek Breed Voor al deze bestemmingsrese es heeft het bevoegd gezag zelf de bestemming vastgesteld. De bestemmingsrese e volledig zijn vrijgevallen. he-aardering inventaris daalt jaarlijks met f en zal komend jaar 4

8 Scan nummer 2 van 3 - Scanpagina 8 van 36 De bestemmlngsresewe personeel bedraagt f Dit bedrag bestaat uit twee delen. In de eerste plaats is er f beschikbaar gekomen doordat de voorziening Bapo vorig jaar op basis van wettelijk voorschrio moest worden opgeheven. Dit bedrag zal de komende schooljaren worden ingezet ten behoeve van de formatie. Daarnaast is er en bedrag van f voor het opvangen van de risico's zoals beschreven in de rislco-inventarisatie Het totale becijferde financiële rislco bedraagt f Daar niet alle kosten tegelijke ijd zullen optreden is gekozen voor een reseweringspercentage van 75%. Het streefbedrag is f Daarboven is een marge van f om een flexibele inzet van deze middelen mogelijk te maken. Deze marge is vrijwel verbruikt. De risico's dle worden afgedekt zijn:. de kosten van op maat gesneden zorgverlof. de kosten van op maat gesneden ouderschapsverlof. de kosten als gevolj van een (nlet demografisch beqaalde) daling van het Ieçrlingenaantal. de kosten van relatlef veel vervanging op korte termljn. kosten als gevolg van een scheve Ieeoijdsopbouw, waardoor extra periodieken moeten den uitgegeven wor. kosten van een krappe arbeldsmarkt. de kosten van sociaal beleid De aanwending van de bestemmingsresewe personeel hangt af van het ingeschaîe risico's. al dan niet plaats vlnden van De bestemmingsreserve nascholing is opgebouwd met de indertijd geoormerkte middelen voor scholing. Het saldo per 31 december bedraagt f Dit is een afname van f In het kader van de nieuwe bekostigingssystematiek zullen geen nieuwe dotaties plaatsvinden. De reserve wordt de komende 3 jaren besteed aan scholing in verband met vernieuwlngen binnen het onderwijs. De bestemmingsresewe onde-ijsvernieuwing bedraagt f Dit kalenderjaar zijn er geen mlddelen gebruikt. Het vastgestelde maximum is f Het doel is vernleuwing een continu proces te Iaten zijn. Daarnaast mag geen onwenselijke druk op de organlsatie ontstaan in organisatorische en formatieve zin. De besteding zal de komende 3 tot 5 jaren plaatsvinden. Het Iigt in de bedoeling de reserve een blijvend karakter te geven door toevoeging van rente en beschikbaar gestelde vernieuwîngsmiddelen. De huisvestingsrese e is in 2010 gevormd door overheveling van het vrljgekomen saldo uit reseweringen voor het interne klimaat. De reserve teù bedrage van f is bestemd om de rïsico's op te vangen van een eventuele voorfinanciering van dringend noodzakelijke inkesteringen in de huisvesting aan de Oudeweg. De reserve herinvestering inrichting Techniek Breed is bestemd om de vervanging van de inventaris van de nieuwe techniekhal mogelijk te maken. Deze inrichting wordt door de gemeente Vlagtwedde aangeschao aangezien het een le inrichting betreft. De herinvestering moet echter uit de materiële middelen van de RSG worden betaald Voorzieningen De RSG Ter Apel kent per 31 december De voorzlening jubilea. Onderhoudsvoorziening nog twee voorzieningen. Voorziening jubilea Deze voorziet In toekomstige kosten voor personeelsbeloningen, zoals jubileumgratificaties. De voorziening is berekend op basis van het model van de Vos/Abb voor organisat'les VO met een personeelsbezeîing > 50 fte en bedraagt per ultimo 2011 f Voorziening onderhoud gebouw De dotaties zijn gebaseerd op een voooschrijdend onderhoudsrappoo van een ingehuurde deskundige. De dotatie zal elk jaar 1/10 deel van de totale kosten zijn, zoals opgenomen in het Iaatste rapport. Dit garandeert het pqdçrhoud voor de komende tien jaren. Vanwege uitbreiding met de 5

9 Scan nummer 2 van 3 - Scanpagina 9 van 36 Techniekhal is er een nieuw rapport opgesteld waaruit uit een noodzakelijke toename van de voorziening bleek. De onîrekking aan de voorziening betreft het totaal van de werkelijke onderhoudskosten in het betre ende jaar. Dit onderhoud wordt uitgevoerd op basis van de meerjarenbegroting onderhoud, zonodig gecorrigeerd in verband met de urgent gebleken onderhoud. De dotatie was dit jaar f hoger dan de onderhoudskosten, zodat de voorziening is gestegen naar f TreasuGbeleid en analvse resultaat 3.1. Treasulbeleid De Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Vlagtwedde waar de RSG onder valt heeft inmiddels een eîgen treasulstatuut. Dit werd noodzakelijk doordat de RSG de tijdelijk oveoollige middelen en de reserves en voorzieningen niet Ianger bij de jemeente Vlagtwedde kon onderbrengen. Het treasulstatuut is per 16 maart 2011 in werklng getreden. De Iiquiditeiten staan per ultimo 2011 op ij opneembare spaarrekeningeny Dit is in overeenstemming met het treasulstatuùt. vr 3.2. Analyse resultaat , , , ,2 5,8 7,1 Het rentabiliteitspercentage is: Het resultaat uit gewone bedrijfsvoering in een percentage van de totale baten. Het uiteindelijke resultaat 2011, inclusief de bijzondere Iast wegens inhaalafschrijvinj bouwkosten uit 1999 a.d. f is negatief. Dit is f meer negatief dan begroot In de najaarsrappoâage. Verschillen ten opzichte van de begroting zijn vooral ontstaan door de nu geboekte inhaalafschrijving, hogere dotatie aan de onderhoudsvoorzïening en meer investering en afschrijvingskosten. Lagere inzet, dan begroot, van kwaliteitsgelden en ook een de afname van het aantal Ieerlingen in het onderwijs op het veorekcentrum Ieidden onder meer tot de mutaties in de baten en Iasten personeel. De beheerslasten stegen door de toegenomen inleen deskundigen en inzet van de Iesmaterialenbekostig'lng. Vergelijking van de begrote en werkelijke cijfers over 2011: (bedragén inclusief mutaties reserves) Naq'aarsrappooage Jaarrekeninq Verschil In euro x 1000 f f f Baten Rijksbijdrage OCW Overige overheldsbijdragen Overige baten Lasten Personeel Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige Iasten Incidentele baten & Iasten Saldo rente Resultaat ==== ==== Jaarrekening

10 Scan nummer 2 van 3 - Scanpagina 10 van Ganq van zaken qedurende het verslaqiaar 4.1. Reguller onde il'saanbod Het verzorgen van het onde ijsaanbod vroeg de meeste aandacht en ook veruit de meeste geldmiddelen. Het aantal leerlingen steeg van 1061 per tot 1112 per In de onderbouw van het vmbo is het aanbod binnen de PSO aangevuld met Iessen verwant aan de sector Groen om leerlingen nog breder te Iaten oriënteren.vooral voor deze Ieerlingen die een grotere behoefte aan praktijklessen hebben, betekent dit een verbetering van de kwaliteit. In de onderbouw havo/vwo is verder gewerkt aan de verbeterinj van de -0+. In het verslagjaar is met name gewerkt aan verbetering van de opbrengsten Organisatiestructuur De schoolleiding bestaat uit twee directieleden en vijf teamleiders. De taken en àevoegdheden van de schoolleiding zijn vastgelegd in een managementstatuut. De interne organisatie is gericht op de voortgang binnen de onde ijskundige afdelingen, inclusief de vernieuwingsprocessen. Er zijn vijf afdelingen, te weten onderbouw vmbo, onderbouw havo/vwo, bovenbouw vmbo theoretische leerweg, bovenbouw vmbo kader- en basijberoepsgerichte Ieerweg en bovenbouw havo/vwo. De afdelingen worden aangestuurd door een teamleider. De school heeft een contract met de Onderwijs Service Groep (OSG) te Assen voor de uitvoering van de personeels- en salarisadministratie. Vanaf 1 januari 2007 verzorgt de school zelf de financiële administratle. De aansturing van de administratieve en financiële processen geschiedt op school evenals het opstellen van de jaarstukken De Organisatle In 2006 is een begin gemaakt met een vernieuwingsproces binnen de school. Dit heeft geleid tot een gezamenlijk gedragen visie door zowel ouders, Ieerlingen, personeel en de omgeving van de school. Op basis hiervan is een start gemaakt met de aanpassing van de cultuur van de school en de invulling van het onderwijs. Dit jaar zijn stappen gezet ten aanzien van het kwaliteitsbeheer en de vqrbetering van het IPB, met name in het kader van de functiemix.de verdere on lkkellng van kwaliteitsbeheer is in volle gang, zoals ook de inspectie heeft geconstateerd. Daar zal ook in het komend jaar het accent Iiggen Huisvestinq Het aantal Ieerlingen in het verslagjaar is nog steeds te groot voor de beschikbare reguliere huisvesting. Het gebouw is in principe geschikt voor 800 Ieerlingen. De door de gemeente beschikbaar gestelde nevenvestiging blijft een noodoplossing. Van de structurele totaaloplossing is alleen de bouw van de techniekhal voor de afdeling techniek breed vanaf april 2011 uitgevoerd. De rest van deze totaaloplossing is nog steeds onderwerp van overleg, Dit in samenhang met het feit dat circa een derde deel van de hoofdlocatie aan de Oudeweg een semi-permanent karakter heeft. De druk op de organisatie is nog steeds groot. Ook de beperkte inzetbaarheid van de nevenvestiging wat betreft te geven vakken en reistijd voor de docenten blijft een probleem. Het VO op het OC Ter Apel zit wat betreft de huisvesting in een overgangssituatie. Het COA heeft een schoolgebouw gerealiseerd voor de komende vijf jaren. Daarna zal een meer permanente huisvesting worden gerealiseerd Interne risicobeheersing en controle Dit systeem is afgestemd op de grootte van de RSG als organisatie met daarbij voldoende functiescheidingen. De beschikkende macht voor betalingen en investeringen Iijt bij de hoogste geleding, zijnde de directie. De salarisadministratie is uitbesteed aan een adminlstratlekantoor. Daarmee is de interne beheersing in voldoende mate op orde. 7

11 Scan nummer 2 van 3 - Scanpagina 11 van Overige onde erpen In het verslagjaar werd onderwijs aan kinderen uit het OC te Ter Apel gegeven. Dit gebeurt op basis van een overeenkomst met het COA. Het onderwijs is aangepast aan de specifieke situatie van de leerlingen en vindt plaats op het terrein van het veorekcentrum. De groepsgroo e voor regulier onderwijs is 8 Ieerlingen. Tot juli werd er Iesgegeven aan twee groepen Ieerlingen, Aan het eind van 2011 îs een nieuw contract overeengekomen. De RSG Ter Apel is Iid van het samenwerkingsverband VO/SVO Zuidoost Drenthe. Dit samenwerkingsverband heeft een eigen OPDC (oâhopedagogisch en didactisch centrum). Het OPDC heeft drie functies: Ten eerste bîedt het onderwijs aan Ieerlingen van de deelnemende scholen, welke met LWOO indicatie het beste onderwijs op een aparte Iocatle kunnen volgen. Daarnaast is het OPDC ook het dienstencentrum voor ondersteuning van de deelnemende scholen bij bijvoorbeeld testen op didactisch gebied, Iogopedie, het maken van handelingsplannen en dergelijke. c over een rebound voorziening. Dit is een opvang voor Ieerlingen die Tenslotte beschikt het OPD vanwege problemen op meerdere terreinen drelgen vast te Iopen in het onderwijs. Binnen het genoemde samenwerkingsverband wordt Onderwijs. In dit verband Werkt de RSG ook samen Odoorn, Stadskanaal en Vlag edde. ook gewerkt aan de problematiek van Passend met het PO en VO in de gemeenten Borger- Tenslotte is ook In Zuïdoost Groningen. dit verslagjaar huisvesting geboden aan een deel van de Algemene Muziekschool 5. Toekomsti e ontwikkelinqen 5.1. Regulier onde iq'saanbod Op 27 oktober heeft de inspectie van het onderwijs een kwaliteitsonderzoek uitgevoerd op onze school. De inspectie constateeo opnieuw een aantal tekoâkomingen met betrekking tot de opbrengsten, het taalbeleid, de zorgstructuur en de kwaliteitszorg. De kwaliteit van de Iessen staat iet ter dîscussie. De school houdt voor de afdelingen vwo en vmbo b en k het predikaat 'zeer zwak'. n De verbeteringen voor de komende jaren staan in het teken van het Plan van Aanpak dat in het kader van het Inspectietoezlcht opgesteld gaat worden en bovenstaande onde erpen betreffen. Een belangrijke constatering van de inspectie is dat de school te ruimhartig determineeo. Te veel Ieerlingen worden te hoog geplaatst waardoor er te veel afstroom is en/of er te veel leerlingen doubleren. In het schooljaar is hier op gestuurd. Daarnaast zal de komende jaren aandacht worden geschonken aan de verbeterlng van de doorlopende Ieerlijnen en de omgangsvormen. Ook zal er tijdens de Iessen meer variatie in werkvormen worden aangebracht. De school stelt het boek 'activerende werkvormen' ter beschikking. De school is al actief begonnen met het uitzetten van het taal- en rekenbeleid aan de hand van de referentiekaders van Meijerink en de wettelijke verplichting. Met nulmetingen wordt het taal- en rekenniveau van de Ieerlîngen in kaart gebracht en worden de juiste maatregelen getroffen om tekoâkomingen weg te werken. Dit wordt in het nieuwe schooljaar aangestuurd door een taal- en rekencoördlnator. De vwom zal worden aangepast om te proberen beter en aantrekkelijker maatwerk te etalenteerde Ieerlingen. In de klassen 1 en 2 zal een start worden gemaakt met vakoverstijgende g rojecten. De examentraining wordt voor havo en zo verbeterd en ook ingevoerd in het vmbo. p Voor de beroepsgerichte leerwegen in het vmbo zullen de avo vakken op beperkte schaal worden e'i'ntegreerd in de werkplekkenstructuur. De aansluiting vanuit het vmbo naar mbo en havo zal verder g worden verbeterd. Voor de aansluiting vmbo naar havo is algemeen beleid en schoolspecifiek beleid Ieveren voor de vastgesteld. 8

12 Scan nummer 2 van 3 - Scanpagina 12 van Organisatie De inspectie constateeo dat de school te weinig opbrengstengericht werkt. Er zal veel meer op de resultaten gestuurd worden en minder op ''kansen jeven'', Er is daarom gekozen om de sturing meer te focussen op de (resultaten van) secties. Via de IIJn schoolplan - teamplan - sectieplan zullen de doelen in smart termen de schoolacties sturen. Met ingang van 1 augustus 2012 wordt een hoofd bedrijfsvoering aangesteld. Zorgstructuur De zorgstructuur zal ook aangepast worden. De zorgafdeling zal rechtstreeks onder toezicht vallen van een teamleider. De systemat'lek van aanmelding en begeleiding is aangepast. overig Ook in de komende jaren moeten de aanpassingen in de cultuur en de onde ijskundige aanpak verder jestalte krijgen. Met de uitvoering van het Convenant Leerkracht zal ook het personeelsbeleid nieuwe lmpulsen krijgen en zijn definitieve vorm gaan krijgen. Dit zal aanpassingen in de uitvoering van het taakbeleid en een verbetering van de scholing en begeleiding van het personeel tot gevolg hebben. Ook wordt het kwaliteitsbeheer verder on ikkeld, zodat er beter zicht Is op allerlei processen in de school. De school heeft zich daarom inmiddels ook aangemeld bij de Vensters voor Veran oording. Tenslotte zal de Ieerling- en ouderparticipatie sterk moeten worden verbeterd. Dit alles zal er toe Ieiden dat de RSG een school is met eigentijds onderwijs in een veilige omgeving Huisvesting Zoals gezegd, zal een verdere verbetering van het interne klimaat op termijn plaats vinden. De hu'lsvesting op Iangere termijn moet worden beschouwd in het Iicht van de on ikkeling van het Ieerlingenaantal en het onde ijsaanbod. Ook de gewenste maatschappelijke functie is van groot belang. In 2007 is op basis hiervan een totaalplan met een strudurele oplossing bij de gemeente ingediend. Dit plan biedt de mogelijkheden om de toekomst van de school en een kwalitatlef en kwantitatief goed onde ijsaanbod in de regîo te waarborgen. Daarnaast zal de maatschappelijke functle sterk worden vergroot en is de stap naar een brede school in de toekomst maakbaar. Voor de schooljaren en is een noodoplossing via een dislocatie (hoewel zeer ongewenst) noodzakelijk. In 2012 wordt besloten of het gebouw aan de Oudeweg wordt voorzien van WiFi. De huisvestingssituatle blijft zeer nijpend en Is afhankelijk van bredere politieke belangena eglngen. Dit alles steunt ons in de opvatting dat het zeer wenselijk is dat de gelden voor hulskesting van onderwijs rechtstreeks naar de schoolbesturen gaan. Die zijn binnen door de overheid gestelde kaders beter in staat te reageren op de behoefte, hetgeen de kwaliteit van het onderwijs zeer ten goede zal komen. 9

13 Scan nummer 2 van 3 - Scanpagina 13 van Begroting 2012 De in november 2011 vastgestelde concept begroting 2012 sluit met een positief saldo van afgerond f Op basis van de meerjarenplanning wordt een deel van de bestemmingsresewes ingezet voor incidentele zaken. Na de inzet van deze rese emiddelen is het positieve saldo afgerond f Dit is deels nodîg voor een aantal rese eringen ten bedrage van f Deze reseweringen betreffen: 1. De rislcodekking i.v,m. de Ieermiddelen f 25,000 (restant beschikbare middelen) 2. De afschrijving op de inrichting van TB f De afschrijving op de inrichting VC f De staat van baten en Iasten voor 2012 (1n euro x 1000) Baten Rijksbijdrage OCW Overige overheidsbijdragen Overige baten f Lasten Personeel Afschrijvlngen Hulsvestingslasten Overige Iasten Incidentele Iasten 7, Saldo rente Begroot resultaat De geplande inzet uit bestemmingsresewes 60 (1n euro x 1000) ==== 5.5. Overige onde erpen De vooretting van het VO op het OC Ter Apel is voor een looptijd van vijf jaren gegarandeerd. De RSG zal ook de komende jaren lid blijven van het samenwerkingsverband VO/SVO Zuidoost Drenthe met de daaruit voo loeiende samenwerking zoals omschreven in 4.6. De samenwerklng in het kader van Passend Onderwijs met het PO en VO in de gemeenten Borger- Odoprn, Stadskanaal en Vlagtwedde wordt ook vooogezet. Met de Muziekschool Zuidoost Groningen, medegebruiker van een deel van het gebouw, wordt de samenwerking in principe bestendigd. 9 mei Voorzitter Secretaris De heer H. Hanson De heer B.J.C.G. Olde Agterhuis * 10

14 Scan nummer 2 van 3 - Scanpagina 14 van 36 B Jaarrekening 11

15 Scan nummer 2 van 3 - Scanpagina 15 van 36 B1 Grondslagen voor de jaarrekening ALGEMEEN De in de jaarrekening opgenomen bedragen Iulden in hele euro's. De algemene grondslag voor de waardering van activa en passiva, alsmede voor het bepalen van het resultaat, is de verkrijgingsprijs. Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen voor de nominale waarde. Voor zover van toepassing zijn ter vergelijking de cijfers opgenomen de realisatiecijfers van het voorgaande jaar, alsmede van de (goedgekeurde ) begroting over het huidige jaar. De grondslagen voor de jaarrekening zijn gebaseerd richtlijnen van de Raad voor de Jaa erslaggeving (RJ op het Burgerlijk Wetboek (boek 2, titel 9) en de 660). GRONDSGGEN VOOR DE WMRDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd op aanscha aarde, verminderd met Iineair berekende afschrijvingen, gebaseerd op de verwachte economische Ievensduur. Financiële vaste activa De financiële vaste activa worden voor de nomlnale waarde opgenomen. Vorderingen De vorderingen worden opgehomen tegen nominale waarde, voor een voorziening voor het risico van oninbaarheid. zover noodzakelijk onder aftrek van Liquide middelen De Iiquide mlddelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van het bestuur. Algemene reserve De algemene reserve betreft een buffer ter waarborging van de continu'l'teit van de school en wordt opgebouwd uit resultaatbestemming van overschoîen welke ontstaan uit het verschil tussen de toegerekende baten en de werkelijke gemaakte Iasten. Voorzieningen De Voorzienlngen Worden Opgenomen voor de nominale waarde. 12

16 Scan nummer 2 van 3 - Scanpagina 16 van 36 Langlopende schulden Onder de Ianglopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende Iooptijd van meer dan één jaar. De op korte termijn (binnen één jaar) verschuldigde aflossingen worden opgenomen onder de koâlopende schulden. Ko/lopende schulden De ko lopende schulden hebben een verwachte Iooptijd van maximaal één jaar. GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTMTBEPALING Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten (subsidies en overige baten) en alle hlermee verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen Iasten. De Iasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderlngsgrondslagen. De baten en Iasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben. (Rijkslbijdragen OCenW Onder de (rijkslbijdragen OCenW worden de vergoedingen voor personele en exploitatiekosten opgenomen. De (rijkslbijdragen worden toegerekend aan het verslagjaar. Afschrijvingen De afschrijvingen zijn gerelateerd aan de aanscha aarde van de desbetre ende lmmateriële en materiële vaste activa. In het jaar van investeren wordt naar tijdsgelang afgeschreven, De afsèhrijvingstermijnen zijn gebaseerd op de economische Ievensduur. Bij de afschrijvingen wordt geen rekening gehouden met een eventuele restwaarde van een actief. Afschrijvingen aantal jaar Gebou en 40 / 33 Inventaris: Machines, installaties Meubilair Computers, Ict apparatuur / 4 / 3 13

17 Scan nummer 2 van 3 - Scanpagina 17 van 36 B2 Balans per 31 december Activa 31 december 2011 C C 31 december 2010 Vaste activa 1.2 Materiële vaste activa Gebouwen en terreinen Inventaris en apparatuur Financiële vaste activa Overige financiële vaste activa Totaal vaste activa Vlo ende activa Debiteuren Vorderingen op ministerie van OCenW Overige vorderingen Overlopende activa Vorderingen Liquide middelen 3, Totaal vlottende activa Totaal activa

18 Scan nummer 2 van 3 - Scanpagina 18 van 36 2 Passiva 31 december december Eigen vermogen Algemene reserve Bestemmingsresewes He aardering inventaris 660, Totaal vermogen Voorzieningen Personeelsvoorzieningen Onderhoudsvoorziening Langlopende schulden Overige Ianglopende schulden Ko/lopende schulden Crediteuren Belastingen en premies sociale verzekering Schulden terzake pensioenen Overige koolopende schulden Overlopende passiva ? Totaal passiva

19 Scan nummer 2 van 3 - Scanpagina 19 van Staat van baten en Iasten over 2011 Realisatie 2011 Begroting 2011 Realisatie 2010 C C 3 Baten 3.1 Rijksbijdragen OCenW 3.2 Overige overheidsbijdragen 3.5 Overlge baten Totaal baten Lasten 4.1 Personeelslasten 4.2 Afschrijvingen 4.3 Huisvestingslasten 4.4 Overige Iasten Totaal Iasten Saldo baten en Iasten Financiële baten en Iasten 5.1 Financiële baten Bijzondere baten en Iasten Bijzondere baten en Iasten Ne o resultaat

20 Scan nummer 2 van 3 - Scanpagina 20 van 36 B4 Kasstroomoverzicht over C 2010 C Kasstroom uit operationele activiteiten Exploitatiesaldo Afschrijvlngen Mutaties werkkapitaal - Vorderingen - Koâlopende schulden Mutaties voorzienïngen Kasstroom uit inkesteringsactiviteiten (Deslinvesteringen materiële vaste adlva (Deslinvesteringen financiële vaste activa , Kasstroom uit financieringsactiviteiten Mutatie overige Ianglopende schulden Mutatie Iiquide middelen Beginstand Iiquide middelen Mutatie Iiquide middelen Elndstand Iiquide middelen ( 17

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer Jaarrekening Grondslagen Deze jaarrekening is in opdracht van het bestuur van de Stichting Hageveld Beheer en de Onderwijsstichting College Hageveld opgesteld door de Stichting Regionaal Onderwijsbureau

Nadere informatie

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT JAARVERSLAG 2013 RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht JAARVERSLAG 2013 INHOUD Paginanummer 1. Accountantsrapport

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

5 # 2!$# 3 )$)*!$# 3 )$)* 7#.$% 3 )$)* 4 $%!$%! '#.!*$ 1 )! $% / 0##% " # "$%! &'() !$*$!+,!! -.!!

5 # 2!$# 3 )$)*!$# 3 )$)* 7#.$% 3 )$)* 4 $%!$%! '#.!*$ 1 )! $% / 0##%  # $%! &'() !$*$!+,!! -.!! 5 # 6$ 7 "! 2!$# 3 )$)*!$# 3 )$)* 7#.$% 3 )$)* 4 $%!$%! 4 $%!$%!!) '#.!*$ 1 )! $% / 0##% " # & "$%! &'()!$*$!+,!! -.!!!! Versie: 1.0 2 BESTUURSVERSLAG Versie: 1.0 3 ! "# "!$%!& ' ( ')"*' +, & -# &'##./0-1

Nadere informatie

Volledig uitgewerkt model voor de jaarrekening

Volledig uitgewerkt model voor de jaarrekening R i c h t l i j n J a a r v e r s l a g O n d e r w i j s V o l l e d i g u i t g e w e r k t m o d e l v o o r d e j a a r r e k e n i n g Volledig uitgewerkt model voor de jaarrekening tekst is slechts

Nadere informatie

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013 R Jaarverslag 2013 inhoudsopgave Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 4 Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Toelichting op de jaarrekening 2013 6 Verwijzingen jaarrekening 2013 7 Overige gegevens 10 Controleverklaring

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2012 voor resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2010

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2010 Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2010 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2010 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2010 5 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 4 Winst- en verliesrekening over 2012 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV. Jaarrekening 2010

H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV. Jaarrekening 2010 H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening over 2013 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Accountantskantoor Bouman

Accountantskantoor Bouman Mother & Child Foundation Bangladesh heer. drs. H.M. Beurskens Watermunt 70 5931 TM TEGELEN Jaarrekening 2013 Mother & Child Foundation Bangladesh heer. drs. H.M. Beurskens Watermunt 70 5931 TM TEGELEN

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG

FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG INHOUDSOPGAVE FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 VAN STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG ACCOUNTANTSRAPPORT

Nadere informatie

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 1 1. Opdracht 2 2. Resultaat 3 3. Vermogenspositie Jaarstukken 2013 Jaarrekening

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na verwerking resultaatbestemming)

BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na verwerking resultaatbestemming) JAARREKENING 2013 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na verwerking resultaatbestemming) 2013 2012 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 301.692 349.096 301.692 349.096 Vlottende activa Vorderingen 192.327

Nadere informatie

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 gevestigd te Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 Aan het bestuur van Stichting Just 100 Heroes Kalverstraat 11 5642 CD EINDHOVEN Datum: Behandeld door: Ons kenmerk:

Nadere informatie

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Jaarverslag van Vordering op Enexis B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Vordering op Enexis B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Financieel verslag 2011/2012. Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Vlissingen

Financieel verslag 2011/2012. Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Vlissingen Financieel verslag 2011/2012 Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Voorblad 0 Inhoud Bestuursverslag 2 Algemeen 3 Resultaatvergelijk 4 Financiele positie 5 Jaarrekening 7 Balans 8 Staat

Nadere informatie

Behandeld door drs. M. Bruinsma RA

Behandeld door drs. M. Bruinsma RA r Stichting OPO Borger-Odoorn Hoofdstraat 32 9531 AG BORGER Datum 14 juni 2013 Behandeld door drs. M. Bruinsma RA Kenmerk 8095/MB/RA/GV CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: het bestuur

Nadere informatie

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-02-2015-1

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-02-2015-1 Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-02-2015-1 Correspondentie-adres Postbus 2150-2400 CD - Alphen aan den Rijn T 0172-750175 www.withaccountants.nl

Nadere informatie

Stichting Martini Paviljoen

Stichting Martini Paviljoen Stichting Martini Paviljoen Stichting Martini Paviljoen (voorheen: Stichting Vrienden van het Martini Ziekenhuis) Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE I ALGEMEEN I.1 Naam en vestigingsplaats 1 I.2 Samenstelling

Nadere informatie

Vereniging Genootschap Kunstliefde gevestigd te UTRECHT. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Vereniging Genootschap Kunstliefde gevestigd te UTRECHT. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Vereniging Genootschap Kunstliefde gevestigd te UTRECHT Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen 3 Balans per 31 december

Nadere informatie

Aan het bestuur en de directie van Stichting Katholiek Basisonderwijs Haarlem-Schoten Reviusstraat 1-3 2026 SJ HAARLEM

Aan het bestuur en de directie van Stichting Katholiek Basisonderwijs Haarlem-Schoten Reviusstraat 1-3 2026 SJ HAARLEM Aan het bestuur en de directie van Stichting Katholiek Basisonderwijs Haarlem-Schoten Reviusstraat 1-3 2026 SJ HAARLEM CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Verklaring betreffende de jaarrekening

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2011

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2011 Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2011 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2011 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2011 5 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Rapport. uitgebracht aan: de directie van. Stichting PLANETART. te Hengelo. inzake. de jaarrekening 2013

Rapport. uitgebracht aan: de directie van. Stichting PLANETART. te Hengelo. inzake. de jaarrekening 2013 Rapport uitgebracht aan: de directie van Stichting PLANETART te Hengelo inzake de jaarrekening 2013 Datum:27 juni 2014 De Graaf Accountancy E-mail: info@degraafra.nl Internet: www.degraafra.nl Bezoekadres:

Nadere informatie

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans.

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. FINANCIEEL BELEID Financiële positie op balansdatum Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. Activa

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de directie en de raad van toezicht van Stichting Paradiso Amsterdam Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen

Nadere informatie

ONAFHANKELIJKE OUDEREN EN KINDEREN UNIE 5OPLUSJ HILVERSUM JAARREKENING 2013

ONAFHANKELIJKE OUDEREN EN KINDEREN UNIE 5OPLUSJ HILVERSUM JAARREKENING 2013 ONAFHANKELIJKE OUDEREN EN KINDEREN UNIE 5OPLUSJ HILVERSUM JAARREKENING 2013 7 ONAFHANKELIJKE OUDEREN EN KINDEREN UNIE 50PLUS, HILVERSUM 3.1 Balans per 31 december 2013 ACTIVA 31 december 2013 31 december

Nadere informatie

JAARVERSLAG Mijndomein.nl Services BV Jaagpad AZ Gouda. KvK: Dit jaarverslag werd opgemaakt door Yuki 21 maart 2014 : 11:57

JAARVERSLAG Mijndomein.nl Services BV Jaagpad AZ Gouda. KvK: Dit jaarverslag werd opgemaakt door Yuki 21 maart 2014 : 11:57 JAARVERSLAG 2013 Mijndomein.nl Services BV Jaagpad 20 2802 AZ Gouda KvK: 52972712 Dit jaarverslag werd opgemaakt door Yuki 21 maart 2014 : 11:57 INHOUDSOPGAVE SAMENVATTING EN ANALYSES 2 Financiele positie

Nadere informatie

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015 Steunstichting SBWU Boekjaar 2014 Steunstichting SBWU Utrecht 2 april 2015 Inhoud Blad Jaarrekeningverslag over boekjaar 2014 3 Jaarrekening 2014 4 Balans per 31 december 2014 5 Winst-en verliesrekening

Nadere informatie

Dutch Residential Fund IV BV. Jaarrekening 2010

Dutch Residential Fund IV BV. Jaarrekening 2010 Dutch Residential Fund IV BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva 4 3. Grondslagen van resultaatbepaling

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande Jaarrekening 2013 Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg 57 2671MT Voorblad 0 Inhoud Opdracht 2 Resultaatvergelijk 3 Financiele positie 5 Grondslagen 7 Balans 9 V en W 11 Materiele activa

Nadere informatie

Steunstichting SBWU. Boekjaar Steunstichting SBWU Utrecht. 19 januari 2016

Steunstichting SBWU. Boekjaar Steunstichting SBWU Utrecht. 19 januari 2016 Steunstichting SBWU Boekjaar 2015 Steunstichting SBWU Utrecht 19 januari 2016 Inhoud Blad Jaarrekeningverslag over boekjaar 2015 3 Jaarrekening 2015 4 Balans per 31 december 2015 5 Winst-en verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 Noordhorn, 2 juni 2015

JAARREKENING 2014 Noordhorn, 2 juni 2015 JAARREKENING 2014 Noordhorn, 2 juni 2015 Inhoudsopgave jaarrekening Pagina A0 Bestuursverslag 2 Algemene toelichting 32 A.1.1 Balans per 31 december 2014 33 A.1.2 Staat van baten en lasten over 2014 34

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2010 na resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Stichting Medische Voortplanting Voorburg

Stichting Medische Voortplanting Voorburg Stichting Medische Voortplanting Voorburg Jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 1.1 Jaarrekening 2015 1.1.1 Balans per 31 december 2015 4 1.1.2 Resultatenrekening over 2015 5 1.1.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Mijndomein.nl Services BV

Mijndomein.nl Services BV 15 Mijndomein.nl Services BV 1 Cappa Accountants & Adviseurs Inhoudsopgave jaarrekening 2015 De in dit rapport opgenomen getallen tussen haakjes zijn negatief. Tenzij anders vermeld luiden de bedragen

Nadere informatie

Accountantsrapport 2012 van. Samenwerkingsverband VO Brabant NO. Oss

Accountantsrapport 2012 van. Samenwerkingsverband VO Brabant NO. Oss Accountantsrapport 2012 van Samenwerkingsverband VO Brabant NO Oss INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT 1 Opdracht 2 2 Ontbreken van de verklaring 2 3 Algemeen 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de Balans per 31 december 2014 5 Toelichting op

Nadere informatie

Stichting NME Alkmaar gevestigd te Alkmaar. Jaarrekening 2013

Stichting NME Alkmaar gevestigd te Alkmaar. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Nummer Kamer van Koophandel: 51410141 Datum: Opgesteld door: 9 april 2014 P.A. Vorstenbosch Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Opdracht 3 Samenstellingsverklaring

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012 (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring

Nadere informatie

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG RAPPORT Inzake jaarverslag

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG RAPPORT Inzake jaarverslag Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT JAARVERSLAG 2015 RAPPORT Inzake jaarverslag 2015 09-02-2016-1 Correspondentie-adres Postbus 2150-2400 CD - Alphen aan den Rijn T 0172-750175 www.withaccountants.nl

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de algemene vergadering en de directie van Vlootfonds Hanzevast 3 ms Hanze Göteborg N.V. Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in

Nadere informatie

Stichting Centrum Wiskunde & Informatica Amsterdam. Financieel verslag 2016 (verkorte versie)

Stichting Centrum Wiskunde & Informatica Amsterdam. Financieel verslag 2016 (verkorte versie) Stichting Centrum Wiskunde & Informatica Amsterdam Financieel verslag (verkorte versie) Enkelvoudige balans per 31 december (na resultaatbestemming) Activa Ref. Vaste activa Materiële vaste activa 1 13.429.561

Nadere informatie

Stichting Centrum Wiskunde & Informatica Amsterdam. Financieel verslag 2015 (verkorte versie)

Stichting Centrum Wiskunde & Informatica Amsterdam. Financieel verslag 2015 (verkorte versie) Stichting Centrum Wiskunde & Informatica Amsterdam Financieel verslag (verkorte versie) 1 Enkelvoudige balans per 31 december (na resultaatbestemming) Activa Vaste activa Materiële vaste activa 1 13.433.910

Nadere informatie

Dutch Residential Fund V BV. Jaarrekening 2010

Dutch Residential Fund V BV. Jaarrekening 2010 Dutch Residential Fund V BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat

Nadere informatie

Stichting Fonds SZA/CIZ gevestigd te Amstelveen

Stichting Fonds SZA/CIZ gevestigd te Amstelveen Stichting Fonds SZA/CIZ gevestigd te Amstelveen Rapport inzake de jaarrekening 2012 INHOUD Samenstelling bestuur 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Balans

Nadere informatie

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming)

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) 1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) Activa Referentie 31 december 2015 31 december 2014 (in euro's) Vaste activa 4.5.1 Materiele vaste activa 381 8.420 Vlottende activa

Nadere informatie

Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over 2012.

Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over 2012. FINANCIEEL VERSLAG BESTUURSVERSLAG OVER Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over. Ondertekening van de jaarrekening Schipluiden, 6 november

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

I.1 Naam en vestigingsplaats 1 I.2 Samenstelling van het bestuur 1 I.3 Algemeen 1 II EXPLOITATIE 2013. II.1 Resultaat 2 II.2 Vermogensontwikkeling 2

I.1 Naam en vestigingsplaats 1 I.2 Samenstelling van het bestuur 1 I.3 Algemeen 1 II EXPLOITATIE 2013. II.1 Resultaat 2 II.2 Vermogensontwikkeling 2 Jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE I ALGEMEEN I.1 Naam en vestigingsplaats 1 I.2 Samenstelling van het bestuur 1 I.3 Algemeen 1 II EXPLOITATIE 2013 II.1 Resultaat 2 II.2 Vermogensontwikkeling 2 III JAARREKENING

Nadere informatie

Stichting CHAVAH. Jaarrekening. Stichting CHAVAH

Stichting CHAVAH. Jaarrekening. Stichting CHAVAH Jaarrekening Stichting CHAVAH 2015 1 Inhoudsopgave BESTUURSVERSLAG 3 JAARREKENING 2015 6 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 7 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014-15 8 TOELICHTING BEHORENDE TOT DE JAARREKENING 2015

Nadere informatie

Stichting Dierenambulance gevestigd te Harderwijk. Jaarrekening 2016

Stichting Dierenambulance gevestigd te Harderwijk. Jaarrekening 2016 Jaarrekening 2016 Nummer KvK: 41035845 Datum: 8 mei 2017 J. F. van Sloten Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Opdracht 3 Samenstellingsverklaring van de accountant 4 Financiële positie 5 Bespreking

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam Stadserf 1 3112 DZ INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 2 Staat van baten en lasten over 2015 3 Kasstroomoverzicht 2015 4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Jaarverslaggeving over 2009

Jaarverslaggeving over 2009 Stichting ENUM Nederland, Arnhem Pagina 1 van 14 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2009 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2009 5 Kasstroomoverzicht over 2009 6 Algemene

Nadere informatie

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008 TlCustody Inhoud 3 Directieverslag Jaarrekening 2008 4 Balans per 31 december 2008 5 Winst- en verliesrekening over 2008 6 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012 Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina BESTUURSVERSLAG 1 Balans per 31 december 2012 3 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010

VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010 VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010 Vereniging BWT Nederland p/a Galvanistraat 1 6716 AE Ede Doetinchem, 09 juni 2011 Geachte bestuursleden, Ingevolge uw opdracht is de de jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Stad & Natuur Almere gevestigd te Almere. Jaarrekening 2013

Stichting Stad & Natuur Almere gevestigd te Almere. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Nummer Kamer van Koophandel: 32148926 Datum: Opgesteld door: 28 mei 2014 Saskia van Haga Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Financiële positie 3 Bespreking

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2014. Stichting Steun Thuis in West

Jaarverslaggeving 2014. Stichting Steun Thuis in West Jaarverslaggeving 2014 Stichting Steun Thuis in West Inhoudsopgave Bladzij Onderwerp 1 Bestuursverslag 2 Vaststelling van het jaarverslag 3 Balans 4 Rekening van baten en lasten 5 Kasstroomoverzicht 6

Nadere informatie

STICHTING SING gevestigd te DEN HAAG. Jaarrekening 2013

STICHTING SING gevestigd te DEN HAAG. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Nummer Kamer van Koophandel: 27318330 Datum: 25 maart 2014 Aantal exemplaren: 7 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Opdracht 3 Financiële positie 4 Bespreking van de resultaten

Nadere informatie

IPA-ACON ASSURANCE B.V.

IPA-ACON ASSURANCE B.V. m IPA-ACON ASSURANCE B.V. Wilhelmlnapark 8-9 Telefoon 03-5319539 Aan het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Milieu en Afval Kop van Noord-Holland Postbus 8 1740 AA SCHAGEN Reg.nr. : 1003473/15/336/83

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2015 4 2 Staat van baten en lasten over 2015 6 3 Kasstroomoverzicht 2015

Nadere informatie

Stichting Merkaz. Utrecht. Financieel verslag 2012

Stichting Merkaz. Utrecht. Financieel verslag 2012 Stichting Merkaz Utrecht Financieel verslag 2012 Inhoudsopgave Pagina Jaarverslag Financiële positie 3 Meerjarenoverzicht 4 Kengetallen 4 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 6 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de beheerder JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

INSTITUUT HET CENTRUM DEN HAAG - LEIDEN TE 'S-GRAVENHAGE. Rapport inzake jaarstukken 2013/2014

INSTITUUT HET CENTRUM DEN HAAG - LEIDEN TE 'S-GRAVENHAGE. Rapport inzake jaarstukken 2013/2014 INSTITUUT HET CENTRUM DEN HAAG - LEIDEN TE 'S-GRAVENHAGE Rapport inzake jaarstukken 2013/2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 3 FINANCIEEL VERSLAG 1 Bestuursverslag over 2013/2014 5

Nadere informatie

Aan: het Bestuur en de Raad van Toezicht van Stichting STBN Postbus 8124 3503 RC UTRECHT CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in het

Nadere informatie

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie

Volledig uitgewerkt EFJ model voor de jaarrekening

Volledig uitgewerkt EFJ model voor de jaarrekening Volledig uitgewerkt EFJ model voor de jaarrekening BV Bestuursverslag Toelichting op onderdelen van het jaarverslag Verslag Raad van Toezicht Kerngegevens Kernactiviteiten Juridisch structuur Organisatiestructuur

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting lmpuls Foundation

Jaarrekening 2014 Stichting lmpuls Foundation Jaarrekening 2014 Stichting lmpuls Foundation Amsterdam Jaarrappoft 2014 INHOUDSOPGAVE ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht Pagina 3 JAARREKENING 1 2 3 4 5 Balans per 31 december 2014 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Stichting Steun Sonshine

Stichting Steun Sonshine Rapport inzake de jaarverslaggeving 2015 Inhoudsopgave Pagina 1. JAARREKENING 1.1 Balans per 31 december 2015 2 1.2 Staat van baten en lasten over 2015 4 1.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Rapport Balans per 31 december 2013 Staat van baten en lasten 2013. Stichting Beit Jiddi Beerseweg 4 5431 LC CUIJK

Rapport Balans per 31 december 2013 Staat van baten en lasten 2013. Stichting Beit Jiddi Beerseweg 4 5431 LC CUIJK Rapport Balans per 31 december 2013 Staat van baten en lasten 2013 Stichting Beit Jiddi Beerseweg 4 5431 LC CUIJK Stichting Beit Jiddi Beerseweg 4 5431 LC CUIJK Jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1.

Nadere informatie

Jaarverslag van Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2013

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2013 Hilversum Jaarrapport 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT 2 Resultatenanalyse 3 FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 4 2 Staat van baten en lasten over 2013 5 3 Grondslagen

Nadere informatie

Aan het bestuur van Stichting De Helling Utrecht Postbus 766 3500 AT UTRECHT CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Robeco

Stichting Bewaarder Robeco Stichting Bewaarder Robeco Jaarrekening over het boekjaar 2013 Stichting Bewaarder Robeco INHOUDSOPGAVE Pagina Algemene informatie 1 Verslag van het Bestuur 2 Algemeen 2 Ontwikkelingen gedurende het verslagjaar

Nadere informatie

Stichting De Mantel. Jaarrekening 2014

Stichting De Mantel. Jaarrekening 2014 Stichting De Mantel Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE I ALGEMEEN I.1 Naam en vestigingsplaats 1 I.2 Samenstelling van het bestuur 1 II EXPLOITATIE 2014 II.1 Resultaat 2 II.2 Vermogensontwikkeling 2 III JAARREKENING

Nadere informatie

Rapport Jaarrekening 2012. Stichting Beit Jiddi Beerseweg 4 5431 LC CUIJK

Rapport Jaarrekening 2012. Stichting Beit Jiddi Beerseweg 4 5431 LC CUIJK Rapport Jaarrekening 2012 Stichting Beit Jiddi Beerseweg 4 5431 LC CUIJK Stichting Beit Jiddi Beerseweg 4 5431 LC CUIJK Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting Podium Victorie Alkmaar. Verkorte jaarrekening Inhoudsopgave. Rapport A. Algemeen. B. Financieel verslag

Stichting Podium Victorie Alkmaar. Verkorte jaarrekening Inhoudsopgave. Rapport A. Algemeen. B. Financieel verslag Stichting Podium Victorie Alkmaar Verkorte jaarrekening 2016 Inhoudsopgave Rapport A. Algemeen B. Financieel verslag 1. Grondslagen van financiële verslaggeving 2. Balans per 31 december 2016 3. Staat

Nadere informatie

MPC PRIVATE EQUITYFONDS

MPC PRIVATE EQUITYFONDS MPC PRIVATE EQUITYFONDS GLOBAL 8 CV GRONINGEN Financieel verslag 2011 MPC Private Equityfond Global 8 CV Groningen JAARVERSLAG Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2011 aan van MPC Private Equityfonds

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Stichting Dierenambulance gevestigd te Harderwijk. Jaarrekening 2014

Stichting Dierenambulance gevestigd te Harderwijk. Jaarrekening 2014 Jaarrekening 2014 Nummer KvK: 41035845 Datum: 13 augustus 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Opdracht 3 Samenstellingsverklaring 4 Financiële positie 5 Bespreking van de resultaten 6 Jaarstukken

Nadere informatie

Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Nieuwe Waterweg. Vlaardingen. Financieel jaarverslag 2013

Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Nieuwe Waterweg. Vlaardingen. Financieel jaarverslag 2013 Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Nieuwe Waterweg Vlaardingen Financieel jaarverslag 2013 Inhoud Blad Jaarstukken 2013 3 Jaarrekening 4 Balans per 31 december 2013 5 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

De bestuursleden van Stichting Goed Bezig Midscheeps 3 9733 A Groningen. Financieel verslag 2012. Dossiernummer: 800070.0

De bestuursleden van Stichting Goed Bezig Midscheeps 3 9733 A Groningen. Financieel verslag 2012. Dossiernummer: 800070.0 De bestuursleden van Stichting Goed Bezig Midscheeps 3 9733 A Groningen Financieel verslag 2012 Dossiernummer: 800070.0 Kenmerk: H. Veen Datum: 26 april 2013 Inhoudsopgave 1. Rapport 3 1.1 Opdracht 4 1.2

Nadere informatie

Gemeente Lelystad Ingekomen 16 JUN 2015. Kopie aan:

Gemeente Lelystad Ingekomen 16 JUN 2015. Kopie aan: 0^=> \d ju^va.' lot's OLJ&rje^oeUi naarcs 150014156 Gemeente Lelystad Ingekomen 16 JUN 2015 Kopie aan: Orteliuslaan 982 3528 BD Utrecht Postbus 3180 3502 GD Utrecht Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088

Nadere informatie

Financiele gegevens 2014. Stichting Hospice Hoeksche Waard

Financiele gegevens 2014. Stichting Hospice Hoeksche Waard Financiele gegevens 2014 Stichting Hospice Hoeksche Waard BALANS PER 31 DECEMBER 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 488.106 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 104.201 Liquide

Nadere informatie

Jaarrekening Zeestad Beheer BV - Den Helder

Jaarrekening Zeestad Beheer BV - Den Helder Jaarrekening 2013 Zeestad Beheer BV - Den Helder Datum: 21 mei 2014 Inhoud Inleiding - Rapport indeling Jaarrekening 2013 - Balans per 31 december 2013 - Winst- en verliesrekening over 2013 - Toelichting

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden van Vrijwaard

Jaarrekening Stichting Vrienden van Vrijwaard Jaarrekening 2016 Stichting Vrienden van Vrijwaard 20 november 2017 Stichting vrienden van Vrijwaard INHOUDSOPGAVE pagina 1.1 Jaarrekening 2016 1.1.1 Balans per 31 december 2016 1 1.1.2 Resultatenrekening

Nadere informatie

RAPPORT Betreffende de jaarrekening 2012 van Nederlandse Vereniging voor Gastro-Enterologie te Utrecht

RAPPORT Betreffende de jaarrekening 2012 van Nederlandse Vereniging voor Gastro-Enterologie te Utrecht RAPPORT Betreffende de jaarrekening 2012 van Nederlandse Vereniging voor Gastro-Enterologie te Utrecht Nederlandse Vereniging voor Gastro-Enterologie P/a Papendrechtlaan 6 2171 PZ Sassenheim Datum : 5

Nadere informatie

Accountantsrapport 2013 van. Stichting SWV VO 30-06. Oss

Accountantsrapport 2013 van. Stichting SWV VO 30-06. Oss Accountantsrapport 2013 van Stichting SWV VO 30-06 Oss INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Algemeen 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 5 2 Staat

Nadere informatie

Stichting Theatherfestival Delft 2611 JL Delft. Rapport over het boekjaar 2014/2015

Stichting Theatherfestival Delft 2611 JL Delft. Rapport over het boekjaar 2014/2015 Stichting Theatherfestival Delft 2611 JL Delft Rapport over het boekjaar 2014/2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG Resultaat 3 Financiële positie 5 FINANCIEEL VERSLAG Bestuursverslag over 2014/2015

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

STICHTING WITBOEK TE AMSTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012

STICHTING WITBOEK TE AMSTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012 STICHTING WITBOEK TE AMSTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 2 2 Samenstellingsverklaring 4 FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging voor Arthroscopie T.a.v. het bestuur Nieuwe Bosscheweg 9 5017 JJ TILBURG. Jaarrekening 2012

Nederlandse Vereniging voor Arthroscopie T.a.v. het bestuur Nieuwe Bosscheweg 9 5017 JJ TILBURG. Jaarrekening 2012 Nederlandse Vereniging voor Arthroscopie T.a.v. het bestuur Nieuwe Bosscheweg 9 5017 JJ TILBURG Jaarrekening 2012 Nederlandse Vereniging voor Arthroscopie T.a.v. het bestuur Nieuwe Bosscheweg 9 5017 JJ

Nadere informatie