Scan nummer 2 van 3 - Scanpagina 1 van 36

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Scan nummer 2 van 3 - Scanpagina 1 van 36"

Transcriptie

1 I 3+,--1. I 1 I. l Scan nummer 2 van 3 - Scanpagina 1 van 36.. ''.' ''...ï' ' ')' -' ïï *. -.,' -. ', Ter Apel RSG Ter Apel te Ter Apel PPORTINZAKE DE J RREKENING 2011 RSG Ter Apel Postbus AA Ter Apel Telefoon Website

2 Scan nummer 2 van 3 - Scanpagina 2 van 36

3 Scan nummer 2 van 3 - Scanpagina 3 van 36 INHOUDSOPGAVE Pagina A Bestuursverslag 1-10 B Jaarrekening B1 Grondslagen voor de jaarrekening B2 Balans per 31 december Staat van baten en' Iasten over B4 Kasstroomoverzicht over Toellchting op de onderscheiden posten van de balans B6 Toelichting op de onderscheiden posten van de staat van baten en Iasten C Overige gegevens C1 Controleverklaring C2 (Voorstel) bestemming van het exploitatiesaldo 28 C3 Gebeuoenissen na balansdatum 29 D Bijlagen Gegevens over de rechtspersoon 2. Overzicht verbonden partijen vermelding op basis van de WOPT 3. Model G, Veran oording doelsubsidie OCenW Bezoldiging van bestuurders en toezichthouders

4 Scan nummer 2 van 3 - Scanpagina 4 van 36 A Bestuursverslag 1

5 Scan nummer 2 van 3 - Scanpagina 5 van 36 Aanbieding De RSG Ter Apel te Ter Apel biedt u hierbij het 'Rapport inzake de jaarrekening 2011' over de periode 1 januari 2011 tot en met 31 december 2011 aan. Het 'Rapport inzake de jaarrekening 2011' bestaat uit een balans per 31 december 2011 en een exploitatlerekening over de periode ljanuari tot en met 31 december 2011, welke beide zijn voorzien van de benodigde specificat'les en toelichtingen. Het 'Rapport inzake de jaarrekening 2011' maakt onderdeel uit van het 'Jaa erslag'. Bestuursverslag RSG Ter Apel over het jaar Algemene informatie 2. Financiële situatie op balansdatum 3. Treasu beleid en analyse resultaat 4. Gang van zaken gedurende het verslagjaar 5. Toekomstige on ikkelingen 1. Al emene informatie 1.1. Kernactiviteit De RSG Ter Apel is een brede scholengemeenschap, gevestigd te Ter Apel. De volgende reguliere opleidingen worden door de RSG Ter Apel verzorgd: - vwo (atheneum) - havo vmbo tl vmbo gl - vmbo kbl - vmbo bbl De naam RSG Ter Apel is een afkorting van Regionale Scholengemeenschap Ter Apel. Met deze naamgeving wordt aangegeven dat de school z'ich met haar onde ijsaanbod richt op de regio J gevormd door Ter Apel en wijde omgeving. Als openbare school Is de RSG Ter Apel toegankelilk voor alle Ieerlingen die vmbo, havo of vwo onderwijs willen volgen. Voor Ieerlingen met een lwoo indicatie is er een structuur waarbinnen ook zij deze vormen van onderwijs kunnen volgen. De gemengde Ieerweg wordt alleen in principe aangeboden, tot nu toe heeft niemand voor deze Ieerweg gekozen. Naast dit reguliere onderwijs wordt VO onderwijs verzorgd op het OC asielzoekers) te Ter Apel. Dit onderwijs wordt verzorgd op basis van (centraal orgaan asielzoekeropvang). (opvangcentrum voor een contract met het COA 1.2. Bestuurlil'ke structuur en Code Goed Bestuur De RSG Ter Apel is de enige school van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Vlag edde. Het bestuur van de stichting heeft er voor gekozen om een groot deel van de bestuurswerlaamheden te delegeren aan de rector' Het bestuur neemt de rol van toezichthouder in. In de statuten is vastgelegd dat de on erp-begroting en de on erp-jaarrekening van de RSG Ter Apel ter goedkeuring worden voorgelegd aan de gemeenteraad van Vlag edde. Vervolgens stelt het bestuur van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Vlagtwedde de begroting respectievelijk jaarrekening vast. Dit is geheel volgens de Code Goed Bestuur. 2

6 Scan nummer 2 van 3 - Scanpagina 6 van Kwaliteitszorg Aandacht voor kwaliteitszorg vraagt om het nauwkeurlg beoordelen en meten van de bedrijfsprocessen binnen de school. Pas dan is het mogelijk bij te sturen en gericht te werken aan verbetering. Daartoe stelt de school zich een vijftal vragen: - Doen we de goede dlngen? - Doen we die dingen goed (effectlef en efficiënt)? Hoe weten we dat? Vinden anderen dat ook? - Wat gaan we met deze informatle doen? De RSG Ter Apel maakt externe benchmark. gebruik van de Website 'Vensters voor Veran oording'. Deze site fungeert als Het hanteren van een toezicht op de scholen kwaliteitszorgsysteem is om meerdere redenen van groot bel ng. Bij het richt de Inspectle van het Onderwijs zich op een drietal domeinen (zorg voor kwaliteit, onderwijs en Ieren en opbrengsten). Het domein zorg voor kwaliteit veronderstelt dat de school doelgericht, cyclisch, integraal en systematisch werkt aan kwaliteitsverbetering. Door het inzetten van exyerne specialistische ondersteuning kan dit bereikt worden Kwaliteitegelden VO In het kader van de 'Regeling Kwaliteit Voortgezet Onderwijs' wordt een bedraç pèr Ieerling verstrekt om te werken aan de in de 'Kwaliteitsagenda Voortgezet Onderwijs' genoemde beleidsprioriteiten en ambities. Voor 2012 Is er uit voorgaande jaren nog f beschikbaar. Dit zal met name besteed worden aan de verbetering van taal- en rekenprestatles en excelleren. 2. Financiële situatie op de balansdatum 2.1. De financiële positie van de school Het weerstandsvermogen van de RSG wordt vastgesteld op basis van de In kaart gebrachte financiële risico's. De bestemmingsresewe personeel dekt een aantal van deze rlsico's evenals de algemene reserve. Voor deze belangrijke bestemmingsresewes wordt elk jaar een risico-inventarlsatie gemaakt. Het vermogensbeheer en het budgetbeheer is vastgelegd in het treasurystatuut. Van de kengetallen die hierbij worden gebruikt worden hieronder drie weergegeven! De rentabiliteit wordt weergegeven bij de analyse van het resultaat in paragraaf 3,2. In het treasurystatuut is het volgende aangegeven ten aanzien van deze kengetallen. formule ondergrens bovengrens Vermogensbeheer solvabiliteit EV/TV 20% een ka italisatlefactor 'W- G&T /TB een 35 tot 60% Budgetbeheer Ii uiditeit Current ratio 0,5 1,5 rentabiliteit Ex Ioitatlesaldo/TB 0% 5% Verklarlng gebruikte afkooingen: EV - Eigen Vermogen; 1% - Totaal Vermogen; G&T - Gebouwen en terreinen; TB - Totale baten De kapitalisatiefactor is een nieuw kengetal dat in de plaats komt van het weerstandsvermogen. Het geeft aan in hoeverre een organisatie in staat is tegenvallers op te vangen (de buffe unctie). Daarnaast geeft het inzicht in de mogelijkheid tot het aantrekken van vreemd vermogen om zodoende een éénmalige extra investering in het onderwijs te kunnen doen. De bovengrens is voor de stichting een glijdende schaal omdat de RSG Ter Apel tot de middelgrote VO scholen behoort met een bate tussen de f 6 en f 12 miljoen. 3

7 Scan nummer 2 van 3 - Scanpagina 7 van 36 Kengetallen Uquiditeit (current ratio) 2,50 (In welke mate aan verplichtingen op) (korte termijn kan worden voldaan ) Solvabiliteit 52% (In welke mate op Iangere termijn aan) (de verplichtingen kan worden voldaan) Kapitalisatiefactor 46% (buffe unctie) De stijging van de Iiqulditeit komt voort uit het feit dat de voorheen bij de gemeente Vlagtwedde belegde reserves naar Iiquide middelen zijn overgegaan. Ivabiliteit is met drie procentpunten afgenomen maar voldoet met 52% ruim aan àe eisen. De so De kapitalisatiefactor is iets verbeterd. Dit is met name ontstaan door deactivatie van een bouwdeel uit De kapitalisatiefactor voldoet aan de gestelde eisen. 0,92 0,87 0,61 0,80 0,81 55% 57% 57% 56% 50% 43% 47% 56% 55% 52% 2.2. Reserves De reserves bestaan uit een algemene reserve en een aantal bestemmingsrese es. De algemene reserve is voor tegenvallers in de materiële en/of algemene sfeer. Tot vorig jaar werd f afzonderlijk weergegeven aangezien deze RsG-middelen sinds 2001 werden vastgelegd in het gebouw. In 2011 zijn deze bouwkosten gedeactiveerd. Door de gemeente vlagtwedde is een deel vergoed. Het resterende bedrag is als bijzondere Iast in het resultaat van 2011 opgenomen. De algemene reserve op 31 december 2010 bestond uit de delen 'gebouw' en 'overig'. Door deadivatie in 2011 is het deel 'gebouw' vervallen. De feitelijke algemene reserve per aanvang 2011 îs gelijk aan de algemene reserve (overig) te weten f Dit bedrag is in 2011 toegenomen met f Daarmee Is de algemene reserve per 31 december 2011 f 660,968. Deze reserve bevat f voor het Ieermiddelengedeelte. Deze rese qring is vastgelegd in de risico-inventarisatle 2010 en Iigt op schema. De te vormen algemene reserve is gebaseerd op de analyse in de risico-inventarisatie Het becijferde financiële risico bedroeg f De belangrijkste risico's die worden afgedekt zijn:. Kosten van vervroegd en/of extra onderhoud aan gebouwen.. Schade door wanbetaling.. Kosten door niet te voorziene zaken aangaande de werkweken en excursie.. Kosten tengevolge van het niet doorgaan van werkweken en/of meerdaagse excursies.. Kosten ten gevolge van versnelde afschrijving van leermiddelen. De in 2011 beschikbare bestemmingsresewes zijn:. He aardering inventaris. Personeel. Nascholing. Onde Huisvestingsreserve. Herinvestering inrichting Techniek Breed Voor al deze bestemmingsrese es heeft het bevoegd gezag zelf de bestemming vastgesteld. De bestemmingsrese e volledig zijn vrijgevallen. he-aardering inventaris daalt jaarlijks met f en zal komend jaar 4

8 Scan nummer 2 van 3 - Scanpagina 8 van 36 De bestemmlngsresewe personeel bedraagt f Dit bedrag bestaat uit twee delen. In de eerste plaats is er f beschikbaar gekomen doordat de voorziening Bapo vorig jaar op basis van wettelijk voorschrio moest worden opgeheven. Dit bedrag zal de komende schooljaren worden ingezet ten behoeve van de formatie. Daarnaast is er en bedrag van f voor het opvangen van de risico's zoals beschreven in de rislco-inventarisatie Het totale becijferde financiële rislco bedraagt f Daar niet alle kosten tegelijke ijd zullen optreden is gekozen voor een reseweringspercentage van 75%. Het streefbedrag is f Daarboven is een marge van f om een flexibele inzet van deze middelen mogelijk te maken. Deze marge is vrijwel verbruikt. De risico's dle worden afgedekt zijn:. de kosten van op maat gesneden zorgverlof. de kosten van op maat gesneden ouderschapsverlof. de kosten als gevolj van een (nlet demografisch beqaalde) daling van het Ieçrlingenaantal. de kosten van relatlef veel vervanging op korte termljn. kosten als gevolg van een scheve Ieeoijdsopbouw, waardoor extra periodieken moeten den uitgegeven wor. kosten van een krappe arbeldsmarkt. de kosten van sociaal beleid De aanwending van de bestemmingsresewe personeel hangt af van het ingeschaîe risico's. al dan niet plaats vlnden van De bestemmingsreserve nascholing is opgebouwd met de indertijd geoormerkte middelen voor scholing. Het saldo per 31 december bedraagt f Dit is een afname van f In het kader van de nieuwe bekostigingssystematiek zullen geen nieuwe dotaties plaatsvinden. De reserve wordt de komende 3 jaren besteed aan scholing in verband met vernieuwlngen binnen het onderwijs. De bestemmingsresewe onde-ijsvernieuwing bedraagt f Dit kalenderjaar zijn er geen mlddelen gebruikt. Het vastgestelde maximum is f Het doel is vernleuwing een continu proces te Iaten zijn. Daarnaast mag geen onwenselijke druk op de organlsatie ontstaan in organisatorische en formatieve zin. De besteding zal de komende 3 tot 5 jaren plaatsvinden. Het Iigt in de bedoeling de reserve een blijvend karakter te geven door toevoeging van rente en beschikbaar gestelde vernieuwîngsmiddelen. De huisvestingsrese e is in 2010 gevormd door overheveling van het vrljgekomen saldo uit reseweringen voor het interne klimaat. De reserve teù bedrage van f is bestemd om de rïsico's op te vangen van een eventuele voorfinanciering van dringend noodzakelijke inkesteringen in de huisvesting aan de Oudeweg. De reserve herinvestering inrichting Techniek Breed is bestemd om de vervanging van de inventaris van de nieuwe techniekhal mogelijk te maken. Deze inrichting wordt door de gemeente Vlagtwedde aangeschao aangezien het een le inrichting betreft. De herinvestering moet echter uit de materiële middelen van de RSG worden betaald Voorzieningen De RSG Ter Apel kent per 31 december De voorzlening jubilea. Onderhoudsvoorziening nog twee voorzieningen. Voorziening jubilea Deze voorziet In toekomstige kosten voor personeelsbeloningen, zoals jubileumgratificaties. De voorziening is berekend op basis van het model van de Vos/Abb voor organisat'les VO met een personeelsbezeîing > 50 fte en bedraagt per ultimo 2011 f Voorziening onderhoud gebouw De dotaties zijn gebaseerd op een voooschrijdend onderhoudsrappoo van een ingehuurde deskundige. De dotatie zal elk jaar 1/10 deel van de totale kosten zijn, zoals opgenomen in het Iaatste rapport. Dit garandeert het pqdçrhoud voor de komende tien jaren. Vanwege uitbreiding met de 5

9 Scan nummer 2 van 3 - Scanpagina 9 van 36 Techniekhal is er een nieuw rapport opgesteld waaruit uit een noodzakelijke toename van de voorziening bleek. De onîrekking aan de voorziening betreft het totaal van de werkelijke onderhoudskosten in het betre ende jaar. Dit onderhoud wordt uitgevoerd op basis van de meerjarenbegroting onderhoud, zonodig gecorrigeerd in verband met de urgent gebleken onderhoud. De dotatie was dit jaar f hoger dan de onderhoudskosten, zodat de voorziening is gestegen naar f TreasuGbeleid en analvse resultaat 3.1. Treasulbeleid De Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Vlagtwedde waar de RSG onder valt heeft inmiddels een eîgen treasulstatuut. Dit werd noodzakelijk doordat de RSG de tijdelijk oveoollige middelen en de reserves en voorzieningen niet Ianger bij de jemeente Vlagtwedde kon onderbrengen. Het treasulstatuut is per 16 maart 2011 in werklng getreden. De Iiquiditeiten staan per ultimo 2011 op ij opneembare spaarrekeningeny Dit is in overeenstemming met het treasulstatuùt. vr 3.2. Analyse resultaat , , , ,2 5,8 7,1 Het rentabiliteitspercentage is: Het resultaat uit gewone bedrijfsvoering in een percentage van de totale baten. Het uiteindelijke resultaat 2011, inclusief de bijzondere Iast wegens inhaalafschrijvinj bouwkosten uit 1999 a.d. f is negatief. Dit is f meer negatief dan begroot In de najaarsrappoâage. Verschillen ten opzichte van de begroting zijn vooral ontstaan door de nu geboekte inhaalafschrijving, hogere dotatie aan de onderhoudsvoorzïening en meer investering en afschrijvingskosten. Lagere inzet, dan begroot, van kwaliteitsgelden en ook een de afname van het aantal Ieerlingen in het onderwijs op het veorekcentrum Ieidden onder meer tot de mutaties in de baten en Iasten personeel. De beheerslasten stegen door de toegenomen inleen deskundigen en inzet van de Iesmaterialenbekostig'lng. Vergelijking van de begrote en werkelijke cijfers over 2011: (bedragén inclusief mutaties reserves) Naq'aarsrappooage Jaarrekeninq Verschil In euro x 1000 f f f Baten Rijksbijdrage OCW Overige overheldsbijdragen Overige baten Lasten Personeel Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige Iasten Incidentele baten & Iasten Saldo rente Resultaat ==== ==== Jaarrekening

10 Scan nummer 2 van 3 - Scanpagina 10 van Ganq van zaken qedurende het verslaqiaar 4.1. Reguller onde il'saanbod Het verzorgen van het onde ijsaanbod vroeg de meeste aandacht en ook veruit de meeste geldmiddelen. Het aantal leerlingen steeg van 1061 per tot 1112 per In de onderbouw van het vmbo is het aanbod binnen de PSO aangevuld met Iessen verwant aan de sector Groen om leerlingen nog breder te Iaten oriënteren.vooral voor deze Ieerlingen die een grotere behoefte aan praktijklessen hebben, betekent dit een verbetering van de kwaliteit. In de onderbouw havo/vwo is verder gewerkt aan de verbeterinj van de -0+. In het verslagjaar is met name gewerkt aan verbetering van de opbrengsten Organisatiestructuur De schoolleiding bestaat uit twee directieleden en vijf teamleiders. De taken en àevoegdheden van de schoolleiding zijn vastgelegd in een managementstatuut. De interne organisatie is gericht op de voortgang binnen de onde ijskundige afdelingen, inclusief de vernieuwingsprocessen. Er zijn vijf afdelingen, te weten onderbouw vmbo, onderbouw havo/vwo, bovenbouw vmbo theoretische leerweg, bovenbouw vmbo kader- en basijberoepsgerichte Ieerweg en bovenbouw havo/vwo. De afdelingen worden aangestuurd door een teamleider. De school heeft een contract met de Onderwijs Service Groep (OSG) te Assen voor de uitvoering van de personeels- en salarisadministratie. Vanaf 1 januari 2007 verzorgt de school zelf de financiële administratle. De aansturing van de administratieve en financiële processen geschiedt op school evenals het opstellen van de jaarstukken De Organisatle In 2006 is een begin gemaakt met een vernieuwingsproces binnen de school. Dit heeft geleid tot een gezamenlijk gedragen visie door zowel ouders, Ieerlingen, personeel en de omgeving van de school. Op basis hiervan is een start gemaakt met de aanpassing van de cultuur van de school en de invulling van het onderwijs. Dit jaar zijn stappen gezet ten aanzien van het kwaliteitsbeheer en de vqrbetering van het IPB, met name in het kader van de functiemix.de verdere on lkkellng van kwaliteitsbeheer is in volle gang, zoals ook de inspectie heeft geconstateerd. Daar zal ook in het komend jaar het accent Iiggen Huisvestinq Het aantal Ieerlingen in het verslagjaar is nog steeds te groot voor de beschikbare reguliere huisvesting. Het gebouw is in principe geschikt voor 800 Ieerlingen. De door de gemeente beschikbaar gestelde nevenvestiging blijft een noodoplossing. Van de structurele totaaloplossing is alleen de bouw van de techniekhal voor de afdeling techniek breed vanaf april 2011 uitgevoerd. De rest van deze totaaloplossing is nog steeds onderwerp van overleg, Dit in samenhang met het feit dat circa een derde deel van de hoofdlocatie aan de Oudeweg een semi-permanent karakter heeft. De druk op de organisatie is nog steeds groot. Ook de beperkte inzetbaarheid van de nevenvestiging wat betreft te geven vakken en reistijd voor de docenten blijft een probleem. Het VO op het OC Ter Apel zit wat betreft de huisvesting in een overgangssituatie. Het COA heeft een schoolgebouw gerealiseerd voor de komende vijf jaren. Daarna zal een meer permanente huisvesting worden gerealiseerd Interne risicobeheersing en controle Dit systeem is afgestemd op de grootte van de RSG als organisatie met daarbij voldoende functiescheidingen. De beschikkende macht voor betalingen en investeringen Iijt bij de hoogste geleding, zijnde de directie. De salarisadministratie is uitbesteed aan een adminlstratlekantoor. Daarmee is de interne beheersing in voldoende mate op orde. 7

11 Scan nummer 2 van 3 - Scanpagina 11 van Overige onde erpen In het verslagjaar werd onderwijs aan kinderen uit het OC te Ter Apel gegeven. Dit gebeurt op basis van een overeenkomst met het COA. Het onderwijs is aangepast aan de specifieke situatie van de leerlingen en vindt plaats op het terrein van het veorekcentrum. De groepsgroo e voor regulier onderwijs is 8 Ieerlingen. Tot juli werd er Iesgegeven aan twee groepen Ieerlingen, Aan het eind van 2011 îs een nieuw contract overeengekomen. De RSG Ter Apel is Iid van het samenwerkingsverband VO/SVO Zuidoost Drenthe. Dit samenwerkingsverband heeft een eigen OPDC (oâhopedagogisch en didactisch centrum). Het OPDC heeft drie functies: Ten eerste bîedt het onderwijs aan Ieerlingen van de deelnemende scholen, welke met LWOO indicatie het beste onderwijs op een aparte Iocatle kunnen volgen. Daarnaast is het OPDC ook het dienstencentrum voor ondersteuning van de deelnemende scholen bij bijvoorbeeld testen op didactisch gebied, Iogopedie, het maken van handelingsplannen en dergelijke. c over een rebound voorziening. Dit is een opvang voor Ieerlingen die Tenslotte beschikt het OPD vanwege problemen op meerdere terreinen drelgen vast te Iopen in het onderwijs. Binnen het genoemde samenwerkingsverband wordt Onderwijs. In dit verband Werkt de RSG ook samen Odoorn, Stadskanaal en Vlag edde. ook gewerkt aan de problematiek van Passend met het PO en VO in de gemeenten Borger- Tenslotte is ook In Zuïdoost Groningen. dit verslagjaar huisvesting geboden aan een deel van de Algemene Muziekschool 5. Toekomsti e ontwikkelinqen 5.1. Regulier onde iq'saanbod Op 27 oktober heeft de inspectie van het onderwijs een kwaliteitsonderzoek uitgevoerd op onze school. De inspectie constateeo opnieuw een aantal tekoâkomingen met betrekking tot de opbrengsten, het taalbeleid, de zorgstructuur en de kwaliteitszorg. De kwaliteit van de Iessen staat iet ter dîscussie. De school houdt voor de afdelingen vwo en vmbo b en k het predikaat 'zeer zwak'. n De verbeteringen voor de komende jaren staan in het teken van het Plan van Aanpak dat in het kader van het Inspectietoezlcht opgesteld gaat worden en bovenstaande onde erpen betreffen. Een belangrijke constatering van de inspectie is dat de school te ruimhartig determineeo. Te veel Ieerlingen worden te hoog geplaatst waardoor er te veel afstroom is en/of er te veel leerlingen doubleren. In het schooljaar is hier op gestuurd. Daarnaast zal de komende jaren aandacht worden geschonken aan de verbeterlng van de doorlopende Ieerlijnen en de omgangsvormen. Ook zal er tijdens de Iessen meer variatie in werkvormen worden aangebracht. De school stelt het boek 'activerende werkvormen' ter beschikking. De school is al actief begonnen met het uitzetten van het taal- en rekenbeleid aan de hand van de referentiekaders van Meijerink en de wettelijke verplichting. Met nulmetingen wordt het taal- en rekenniveau van de Ieerlîngen in kaart gebracht en worden de juiste maatregelen getroffen om tekoâkomingen weg te werken. Dit wordt in het nieuwe schooljaar aangestuurd door een taal- en rekencoördlnator. De vwom zal worden aangepast om te proberen beter en aantrekkelijker maatwerk te etalenteerde Ieerlingen. In de klassen 1 en 2 zal een start worden gemaakt met vakoverstijgende g rojecten. De examentraining wordt voor havo en zo verbeterd en ook ingevoerd in het vmbo. p Voor de beroepsgerichte leerwegen in het vmbo zullen de avo vakken op beperkte schaal worden e'i'ntegreerd in de werkplekkenstructuur. De aansluiting vanuit het vmbo naar mbo en havo zal verder g worden verbeterd. Voor de aansluiting vmbo naar havo is algemeen beleid en schoolspecifiek beleid Ieveren voor de vastgesteld. 8

12 Scan nummer 2 van 3 - Scanpagina 12 van Organisatie De inspectie constateeo dat de school te weinig opbrengstengericht werkt. Er zal veel meer op de resultaten gestuurd worden en minder op ''kansen jeven'', Er is daarom gekozen om de sturing meer te focussen op de (resultaten van) secties. Via de IIJn schoolplan - teamplan - sectieplan zullen de doelen in smart termen de schoolacties sturen. Met ingang van 1 augustus 2012 wordt een hoofd bedrijfsvoering aangesteld. Zorgstructuur De zorgstructuur zal ook aangepast worden. De zorgafdeling zal rechtstreeks onder toezicht vallen van een teamleider. De systemat'lek van aanmelding en begeleiding is aangepast. overig Ook in de komende jaren moeten de aanpassingen in de cultuur en de onde ijskundige aanpak verder jestalte krijgen. Met de uitvoering van het Convenant Leerkracht zal ook het personeelsbeleid nieuwe lmpulsen krijgen en zijn definitieve vorm gaan krijgen. Dit zal aanpassingen in de uitvoering van het taakbeleid en een verbetering van de scholing en begeleiding van het personeel tot gevolg hebben. Ook wordt het kwaliteitsbeheer verder on ikkeld, zodat er beter zicht Is op allerlei processen in de school. De school heeft zich daarom inmiddels ook aangemeld bij de Vensters voor Veran oording. Tenslotte zal de Ieerling- en ouderparticipatie sterk moeten worden verbeterd. Dit alles zal er toe Ieiden dat de RSG een school is met eigentijds onderwijs in een veilige omgeving Huisvesting Zoals gezegd, zal een verdere verbetering van het interne klimaat op termijn plaats vinden. De hu'lsvesting op Iangere termijn moet worden beschouwd in het Iicht van de on ikkeling van het Ieerlingenaantal en het onde ijsaanbod. Ook de gewenste maatschappelijke functie is van groot belang. In 2007 is op basis hiervan een totaalplan met een strudurele oplossing bij de gemeente ingediend. Dit plan biedt de mogelijkheden om de toekomst van de school en een kwalitatlef en kwantitatief goed onde ijsaanbod in de regîo te waarborgen. Daarnaast zal de maatschappelijke functle sterk worden vergroot en is de stap naar een brede school in de toekomst maakbaar. Voor de schooljaren en is een noodoplossing via een dislocatie (hoewel zeer ongewenst) noodzakelijk. In 2012 wordt besloten of het gebouw aan de Oudeweg wordt voorzien van WiFi. De huisvestingssituatle blijft zeer nijpend en Is afhankelijk van bredere politieke belangena eglngen. Dit alles steunt ons in de opvatting dat het zeer wenselijk is dat de gelden voor hulskesting van onderwijs rechtstreeks naar de schoolbesturen gaan. Die zijn binnen door de overheid gestelde kaders beter in staat te reageren op de behoefte, hetgeen de kwaliteit van het onderwijs zeer ten goede zal komen. 9

13 Scan nummer 2 van 3 - Scanpagina 13 van Begroting 2012 De in november 2011 vastgestelde concept begroting 2012 sluit met een positief saldo van afgerond f Op basis van de meerjarenplanning wordt een deel van de bestemmingsresewes ingezet voor incidentele zaken. Na de inzet van deze rese emiddelen is het positieve saldo afgerond f Dit is deels nodîg voor een aantal rese eringen ten bedrage van f Deze reseweringen betreffen: 1. De rislcodekking i.v,m. de Ieermiddelen f 25,000 (restant beschikbare middelen) 2. De afschrijving op de inrichting van TB f De afschrijving op de inrichting VC f De staat van baten en Iasten voor 2012 (1n euro x 1000) Baten Rijksbijdrage OCW Overige overheidsbijdragen Overige baten f Lasten Personeel Afschrijvlngen Hulsvestingslasten Overige Iasten Incidentele Iasten 7, Saldo rente Begroot resultaat De geplande inzet uit bestemmingsresewes 60 (1n euro x 1000) ==== 5.5. Overige onde erpen De vooretting van het VO op het OC Ter Apel is voor een looptijd van vijf jaren gegarandeerd. De RSG zal ook de komende jaren lid blijven van het samenwerkingsverband VO/SVO Zuidoost Drenthe met de daaruit voo loeiende samenwerking zoals omschreven in 4.6. De samenwerklng in het kader van Passend Onderwijs met het PO en VO in de gemeenten Borger- Odoprn, Stadskanaal en Vlagtwedde wordt ook vooogezet. Met de Muziekschool Zuidoost Groningen, medegebruiker van een deel van het gebouw, wordt de samenwerking in principe bestendigd. 9 mei Voorzitter Secretaris De heer H. Hanson De heer B.J.C.G. Olde Agterhuis * 10

14 Scan nummer 2 van 3 - Scanpagina 14 van 36 B Jaarrekening 11

15 Scan nummer 2 van 3 - Scanpagina 15 van 36 B1 Grondslagen voor de jaarrekening ALGEMEEN De in de jaarrekening opgenomen bedragen Iulden in hele euro's. De algemene grondslag voor de waardering van activa en passiva, alsmede voor het bepalen van het resultaat, is de verkrijgingsprijs. Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen voor de nominale waarde. Voor zover van toepassing zijn ter vergelijking de cijfers opgenomen de realisatiecijfers van het voorgaande jaar, alsmede van de (goedgekeurde ) begroting over het huidige jaar. De grondslagen voor de jaarrekening zijn gebaseerd richtlijnen van de Raad voor de Jaa erslaggeving (RJ op het Burgerlijk Wetboek (boek 2, titel 9) en de 660). GRONDSGGEN VOOR DE WMRDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd op aanscha aarde, verminderd met Iineair berekende afschrijvingen, gebaseerd op de verwachte economische Ievensduur. Financiële vaste activa De financiële vaste activa worden voor de nomlnale waarde opgenomen. Vorderingen De vorderingen worden opgehomen tegen nominale waarde, voor een voorziening voor het risico van oninbaarheid. zover noodzakelijk onder aftrek van Liquide middelen De Iiquide mlddelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van het bestuur. Algemene reserve De algemene reserve betreft een buffer ter waarborging van de continu'l'teit van de school en wordt opgebouwd uit resultaatbestemming van overschoîen welke ontstaan uit het verschil tussen de toegerekende baten en de werkelijke gemaakte Iasten. Voorzieningen De Voorzienlngen Worden Opgenomen voor de nominale waarde. 12

16 Scan nummer 2 van 3 - Scanpagina 16 van 36 Langlopende schulden Onder de Ianglopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende Iooptijd van meer dan één jaar. De op korte termijn (binnen één jaar) verschuldigde aflossingen worden opgenomen onder de koâlopende schulden. Ko/lopende schulden De ko lopende schulden hebben een verwachte Iooptijd van maximaal één jaar. GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTMTBEPALING Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten (subsidies en overige baten) en alle hlermee verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen Iasten. De Iasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderlngsgrondslagen. De baten en Iasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben. (Rijkslbijdragen OCenW Onder de (rijkslbijdragen OCenW worden de vergoedingen voor personele en exploitatiekosten opgenomen. De (rijkslbijdragen worden toegerekend aan het verslagjaar. Afschrijvingen De afschrijvingen zijn gerelateerd aan de aanscha aarde van de desbetre ende lmmateriële en materiële vaste activa. In het jaar van investeren wordt naar tijdsgelang afgeschreven, De afsèhrijvingstermijnen zijn gebaseerd op de economische Ievensduur. Bij de afschrijvingen wordt geen rekening gehouden met een eventuele restwaarde van een actief. Afschrijvingen aantal jaar Gebou en 40 / 33 Inventaris: Machines, installaties Meubilair Computers, Ict apparatuur / 4 / 3 13

17 Scan nummer 2 van 3 - Scanpagina 17 van 36 B2 Balans per 31 december Activa 31 december 2011 C C 31 december 2010 Vaste activa 1.2 Materiële vaste activa Gebouwen en terreinen Inventaris en apparatuur Financiële vaste activa Overige financiële vaste activa Totaal vaste activa Vlo ende activa Debiteuren Vorderingen op ministerie van OCenW Overige vorderingen Overlopende activa Vorderingen Liquide middelen 3, Totaal vlottende activa Totaal activa

18 Scan nummer 2 van 3 - Scanpagina 18 van 36 2 Passiva 31 december december Eigen vermogen Algemene reserve Bestemmingsresewes He aardering inventaris 660, Totaal vermogen Voorzieningen Personeelsvoorzieningen Onderhoudsvoorziening Langlopende schulden Overige Ianglopende schulden Ko/lopende schulden Crediteuren Belastingen en premies sociale verzekering Schulden terzake pensioenen Overige koolopende schulden Overlopende passiva ? Totaal passiva

19 Scan nummer 2 van 3 - Scanpagina 19 van Staat van baten en Iasten over 2011 Realisatie 2011 Begroting 2011 Realisatie 2010 C C 3 Baten 3.1 Rijksbijdragen OCenW 3.2 Overige overheidsbijdragen 3.5 Overlge baten Totaal baten Lasten 4.1 Personeelslasten 4.2 Afschrijvingen 4.3 Huisvestingslasten 4.4 Overige Iasten Totaal Iasten Saldo baten en Iasten Financiële baten en Iasten 5.1 Financiële baten Bijzondere baten en Iasten Bijzondere baten en Iasten Ne o resultaat

20 Scan nummer 2 van 3 - Scanpagina 20 van 36 B4 Kasstroomoverzicht over C 2010 C Kasstroom uit operationele activiteiten Exploitatiesaldo Afschrijvlngen Mutaties werkkapitaal - Vorderingen - Koâlopende schulden Mutaties voorzienïngen Kasstroom uit inkesteringsactiviteiten (Deslinvesteringen materiële vaste adlva (Deslinvesteringen financiële vaste activa , Kasstroom uit financieringsactiviteiten Mutatie overige Ianglopende schulden Mutatie Iiquide middelen Beginstand Iiquide middelen Mutatie Iiquide middelen Elndstand Iiquide middelen ( 17

Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor de resultaatbepaling 2. Balans 3. Staat van baten en lasten 4. Kasstroomoverzicht 5

Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor de resultaatbepaling 2. Balans 3. Staat van baten en lasten 4. Kasstroomoverzicht 5 Jaarrekening 2011 Inhoudsopgave Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor de resultaatbepaling 2 Balans 3 Staat van baten en lasten 4 Kasstroomoverzicht 5 Analyse balans en financiële positie 6 Toelichting

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011. Stichting Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs te Apeldoorn

JAARVERSLAG 2011. Stichting Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs te Apeldoorn JAARVERSLAG 2011 Stichting Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs te Apeldoorn Inhoudsopgave Bestuursverslag en kengetallen A.0.1 Bestuursverslag 3 A.0.2 Kengetallen 18 Jaarrekening A.1.0 Grondslagen

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 31 maart 2014

Jaarverslag 2013 31 maart 2014 Jaarverslag 2013 31 maart 2014 Pagina 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Bericht van het bestuur... 7 1. Stichting Westerwijs... 9 1.1. Karakterisering... 9 1.2. Missie... 10 1.3. Waarden... 10 1.4. Speerpunten...

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Stichting Orthopedagogische Onderwijsinstellingen Arnhem en omstreken

Jaarrekening 2013 Stichting Orthopedagogische Onderwijsinstellingen Arnhem en omstreken 1 van 46 Jaarrekening 2013 Stichting Orthopedagogische Onderwijsinstellingen Arnhem en omstreken 2 van 46 Inhoudsopgave 1 Jaarverslag Raad van Toezicht 4 2 Bestuursverslag 6 2.1 Algemeen 6 2.2 Planning

Nadere informatie

voor praktijkonderwijs OPDC Dordrecht

voor praktijkonderwijs OPDC Dordrecht JAARVERSLAG EN JAARREKENING STICHTING voor praktijkonderwijs OPDC Dordrecht INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 4 2 VERSLAG BESTUUR... 5 2.1 ALGEMEEN INSTELLINGSBELEID... 5 2.2 BELEIDSVOORNEMENS... 7 2.3 BELEIDSREALISATIE...

Nadere informatie

BEDRIJVEN BREDA JAAR. stukken

BEDRIJVEN BREDA JAAR. stukken BEDRIJVEN BREDA JAAR stukken W N Z N O 2010 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG Organigram BSW Bedrijven Missie, visie en kernwaarden BSW Bedrijven JAARREKENING Balans per 31 december Programma rekening Directieverslag

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Primas-scholengroep

Jaarverslag 2014 Primas-scholengroep Jaarverslag 2014 Primas-scholengroep 1 Primas-scholengroep jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 3 Algemene gegevens 4 Personeel en organisatie 8 Onderwijs en kwaliteitszorg 13 Financiën 17 Huisvesting

Nadere informatie

Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG

Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE 4 Voorwoord 6 Juridische structuur 7 Organisatieschema 8 Algemeen verslag 14 Sociale ontwikkelingen 16 Bedrijfsactiviteiten 18 Financiën 19 Financiële

Nadere informatie

(FINANCIEEL) JAARVERSLAG

(FINANCIEEL) JAARVERSLAG (FINANCIEEL) JAARVERSLAG Stichting Openbaar Onderwijs te Wijk bij Duurstede Groenendijk Onderwijs Administratie B.V. Trapezium 210 -- Postbus 80 -- 3360 AB Sliedrecht Telefoon 0184-412507 / fax 0184-420701

Nadere informatie

Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend

Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten BNA Postbus 19606 1000 GP AMSTERDAM Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend Behandeld door: Daniël Tol 088

Nadere informatie

noord-hollands archief

noord-hollands archief noord-hollands archief Gemeenteraad van Haarlem Postbus 511 2003 PB HAARLEM Datum; 24 april 2014 Onderwerp: jaarrekening 2013 Uw kenmerk: Ons kenmerk: Z-14-06010 / UIT-14-04104 Geachte leden van de Raad,

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur Koningin Wilhelminalaan 16 7415 KS Deventer www.ebsdeolijfboom.nl T: 0570-820225 Jaarverslag 2013 EBS De Olijfboom Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester

Nadere informatie

PROFIEL PBO-DIENSTVERLENING

PROFIEL PBO-DIENSTVERLENING JAARVERSLAG 2013 PROFIEL PBO-DIENSTVERLENING Stichting PBO-Dienstverlening (PBOD) PBOD is een stichting, die op 25 april 2001 is opgericht. De organisatiestructuur bestaat uit een Bestuur en een managementteam.

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2012 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 2012

Nadere informatie

Stichting OPOS. Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail : info@stichtingopos.nl

Stichting OPOS. Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail : info@stichtingopos.nl JAARVERSLAG 2012 Stichting OPOS administratienummer bevoegd gezag: 41779 Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail : info@stichtingopos.nl Jaarverslag Stichting OPOS

Nadere informatie

Stichting Sirius. Meerjarenbegroting 2014-2017

Stichting Sirius. Meerjarenbegroting 2014-2017 Stichting Sirius Meerjarenbegroting 2014-2017 Stichting Sirius Openbaar primair onderwijs Amsterdam Zuidoost Versie: Vastgesteld door bestuur 02-12-2013 Inhoudsopgave 1 Algemeen... 3 2 Leerlingprognose...

Nadere informatie

Stichting OPOS Administratienummer bevoegd gezag: 41779 Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail :

Stichting OPOS Administratienummer bevoegd gezag: 41779 Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail : JAARVERSLAG 2013 Stichting OPOS Administratienummer bevoegd gezag: 41779 Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail : info@stichtingopos.nl Jaarverslag Stichting OPOS

Nadere informatie

Lucas Onderwijs. Jaarrapport 2010

Lucas Onderwijs. Jaarrapport 2010 Lucas Onderwijs Jaarrapport Inhoudsopgave Bestuursverslag 3 Algemene informatie 3 Missie 3 Visie 3 Stand van zaken Strategisch Beleidsplan 4 Financiële informatie 9 Kerncijfers 12 Primair Onderwijs 13

Nadere informatie

Onze financiën. Inhoud. Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 1. Balans op 31 december 2011 6. Staat van baten en lasten 2011 7

Onze financiën. Inhoud. Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 1. Balans op 31 december 2011 6. Staat van baten en lasten 2011 7 Onze financiën Inhoud Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 1 Balans op 31 december 2011 6 Staat van baten en lasten 2011 7 Kasstroomoverzicht 2011 9 Verschillenanalyse begroting versus 10

Nadere informatie

PROFIEL PBO-DIENSTVERLENING

PROFIEL PBO-DIENSTVERLENING JAARVERSLAG 2012 PROFIEL PBO-DIENSTVERLENING Stichting PBO-Dienstverlening (PBOD) PBOD is een stichting, opgericht door de Stichting Pensioenfonds Productschappen (PFP) en de Stichting Pensioenfonds SER

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Maatschappij Zandbergen. Model: jaarrekening jeugdzorginstellingen (uitsluitend jeugdzorg)

Jaarrekening 2014. Stichting Maatschappij Zandbergen. Model: jaarrekening jeugdzorginstellingen (uitsluitend jeugdzorg) Jaarrekening 2014 Stichting Maatschappij Zandbergen Model: jaarrekening jeugdzorginstellingen (uitsluitend jeugdzorg) INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Jaarrekening 2014 1.1 Balans per 31 december 2014 3 1.2 Resultatenrekening

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 8 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Bestuursverslag Statutaire naam Stichting Jeugdcultuurfonds Nederland. Gevestigd te Amsterdam, opgericht op 16 oktober 2008. Doelstelling De Stichting

Nadere informatie

Ohpen BV, Amsterdam Jaarrekening 2012 1

Ohpen BV, Amsterdam Jaarrekening 2012 1 Ohpen BV, Amsterdam Jaarrekening 2012 1 INHOUDSOPGAVE Verslag van de directie 3 1. Balans per 31 december 2012 6 2. Winst-en-verliesrekening over 2012 7 3. Toelichting 8 4. Toelichting op de balans 11

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Kleur je toekomst

JAARVERSLAG. Kleur je toekomst JAARVERSLAG 2012 Kleur je toekomst Inhoud 1. Organisatie Ten geleide 6 Tevreden 6 Raad van Toezicht 8 Goed Bestuur 10 De missie en visie van 11 de Stichting OSG Hengelo Continuïteit 12 2. Beleid, strategie

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting PCPO De Vier Windstreken, te Gouda

Jaarverslag 2013. Stichting PCPO De Vier Windstreken, te Gouda Stichting PCPO De Vier Windstreken, te Gouda 6 juni 2014 1. Voorwoord van de Raad van Toezicht De Vier Windstreken is volop in ontwikkeling. Dat mag een klassieke open deur heten maar bij onze scholenorganisatie

Nadere informatie

Keijser Capital Asset Management B.V.

Keijser Capital Asset Management B.V. Jaarverslag 2012 Keijser Capital Asset Management B.V. Keizersgracht 410 1016 GC Amsterdam Tel: 020-531 21 21 Fax: 020-531 21 95 Inhoud Directieverslag 3 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 6

Nadere informatie

JAARSTUKKEN. Stichting

JAARSTUKKEN. Stichting JAARSTUKKEN Stichting Nieuwe Veste 2 Jaarstukken Stichting Nieuwe Veste > 3 Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 4 1.1 Vestigingen en locaties 5 1.2 Bestuur 6 1.3 Raad van Toezicht 6 1.4 Ondernemingsraad

Nadere informatie

JL* Rekenkamei S, 0 3 JUN 2009 OOST-NEDEHIAND. PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. PS/HCOCj/SlC

JL* Rekenkamei S, 0 3 JUN 2009 OOST-NEDEHIAND. PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. PS/HCOCj/SlC JL* Rekenkamei OOST-NEDEHIAND Provinciale Statenvan Overijssel T.a.v. griffie, mevrouwr. Wiggers Postbus178 8GB Zwolle Deventer, 2 juni 29 PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. PS/HCOCj/SlC S, 3 JUN

Nadere informatie

Veelzijdig, Veilig. Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014

Veelzijdig, Veilig. Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014 Veelzijdig, Veilig & Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Voorwoord 3 Hoofdstuk 2 Instellingsgegevens 4 Hoofdstuk 3 Missie en visie 5 Hoofdstuk 4 Speerpunten

Nadere informatie