INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBAND VOOR DE GEMEENTEN VERBONDEN MET DE DISTRIBUTIENETBEHEERDER INTERGEM

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBAND VOOR DE GEMEENTEN VERBONDEN MET DE DISTRIBUTIENETBEHEERDER INTERGEM"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2011

2 INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBAND VOOR DE GEMEENTEN VERBONDEN MET DE DISTRIBUTIENETBEHEERDER INTERGEM JAARVERGADERING VAN 28 JUNI 2012 ACTIVITEITENVERSLAG 2011

3 INHOUDSOPGAVE PAGINA INLEIDING Woord vooraf.. 1. Voorstelling van Fingem. 2. Bestuurs- en toezichtsorganen per 31 december VERSLAGEN 3. Verslag van de Raad van Bestuur.. 4. Activiteitenverslag.. Verslag van de commissaris JAARREKENING PER 31 DECEMBER INVENTARIS Balansrekening.. Activa Passiva Resultatenrekening Detail van de balans.. Activa Passiva Detail van de resultatenrekening GEMEENTELIJKE AANDELEN PER 31 DECEMBER RESULTAATSVERWERKING OVERZICHT BELEGGINGEN EN FINANCIERINGEN FINGEM MIDDELEN.. 95 LENINGEN

4 INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBAND Inleiding JAARVERSLAG

5 WOORD VOORAF Beste lezer, In dit jaarverslag vindt u een inventaris van aanpassingen en realisaties die aan de Vlaamse dienstverlenende financieringsverenigingen zijn opgelegd, of wat van hen verwacht wordt in het geheel van de vrije energiemarkt. Uiteraard ligt het hoofdaccent op het beleid en de werking van Fingem zelf. Dit wil in hoofdzaak zeggen, het beheren van participaties en van beleggingen in vennootschappen van de gas- en elektriciteitssector en daarnaast het financieren van deze investeringen (eventueel via het aangeboden thesaurieprogramma). Sinds de vrijmaking van de energiemarkt in 2003, haalde de sector in al haar dimensies het nieuws: Stijging van de energieprijzen, groepsaankopen, toekomst van kernenergie, kost van hernieuwbare energie, nucleaire rente, De behoefte aan een duidelijke, coherente beleidsvisie is dan ook zeer groot. Een visie die blijvend werk maakt van een betaalbare, zekere en milieuvriendelijke energiebevoorrading. Duurzaamheidsassessment is tegenwoordig een veel gehanteerd begrip. Dan pas zullen elektriciteitsproducenten bereid zijn te investeren in uitbreidingen en capaciteit. Want België heeft nood aan nieuwe productiecapaciteit, los van wind- en zonne-energie. Als we realistisch en pragmatisch zijn, zetten we intussen in op het behoud van onze levensstandaard en economisch concurrentievermogen, met respect voor veiligheidsnormen en milieudoelstellingen. De meest realitische opties zijn de huidige generatie hoogtechnologische gas- en steenkoolcentrales. Tegen het jaar 2020 moet immers de regel gehaald worden, d.w.z. 20 % minder CO² uitstoten, 20 % minder energie verbruiken en 20 % groene energie produceren. Dergelijk investeringsbeleid moet op Europees niveau gecoördineerd kunnen worden, om te komen tot optimale energiestromen. Dit houdt o.m. in dat de hoogspanning elektriciteitvervoerder Elia moet investeren in een slim netwerk en kunnen rekenen op voldoende schaalgrootte, vermits wind- en zonne-energie ongecontroleerd op het net worden gebracht. Het klimaat bepaalt immers wanneer het waait of de zon schijnt. Gelukkig beschikt ons land over een geografische troef als kruispunt voor de energiebevoorradingen, waarbij o.m. rechtstreekse aansluitingen met de belangrijkste Europese landen en offshore windparken tot de mogelijkheden behoren. In de voorbereiding van de strategische transportnetontwikkeling in het gas heeft Publigas Fluxys G opgericht, waarin zij haar huidige en toekomstige activiteiten die niet in België gereguleerd zijn onderbrengt. Zoals bij de overname van 50 Hz door Elia in 2010, is er de vaststelling bij Fluxys G dat het beheer van de vervoersnetten steeds Europeser wordt. De strategie van Fluxys G bestaat er in de rol van het Belgische aardgasnet als draaischijf nog verder uit te bouwen in een Noordwest Europees kader, om zo onder meer de gasbevoorrading van België in de toekomst veilig te stellen. Het verwerven van belangrijke participaties in buitenlandse gasnetten vanaf 2011 zijn daar de beste voorbeelden van. Fluxys G heeft in dit kader middelen opgevraagd aan haar aandeelhouders, en Publigas is als publieke aandeelhouder van Fluxys G in december 2011 eveneens overgegaan tot een kapitaalverhoging van 250 miljoen, waarvan 1/4 de aan haar aandeelhouders/financieringsverenigingen is opgevraagd. Naast de vermelde belangrijke noden, dient de toekomst zich in Fingem hoopvol aan. Zoals met onze toekomstige energiebevoorrading dient te gebeuren, bestaan onze huidige participaties in portefeuille evenzeer uit een mooie mix van defensieve energiewaarden. 4

6 Een terugblik in het verleden leert ons immers dat Fingem in de loop der jaren zeer mooi geëvolueerd is. Sinds de omvorming van IVIEGOV naar Fingem in 1996 kampte Fingem tot 2001 jaarlijks met een licht verlies. Door de aankoop van de aandelen Electrabel en Publigas kon vanaf het boekjaar 2002 gestart worden met dividenduitkeringen van ongeveer 2 miljoen, om gestaag te evolueren naar 5,4 miljoen dividenden in het boekjaar In de huidige legislatuur, vanaf 2007 tot 2012, hebben we dankzij een evenwichtige mix aan participaties voor de gemeenten van Fingem een recurrent dividend van minstens 6 miljoen mogelijk gemaakt. Sinds 2005 al beoogt Fingem een dynamisch beleid te voeren waarbij cash excedenten geherinvesteerd dienen te worden met een minimum aan risico s. Deze doelstelling is gebaseerd op diversificatie en berust op het creëren, behouden en het verbeteren van een vast inkomen, en tevens op het inspelen van opportune marktomstandigheden. In dit kader heeft de huidige raad van bestuur het gecombineerde beleggings- en schuldafbouwplan van 2005, met het oog op het volledig schuldenvrij maken van Fingem in 2014, scrupuleus uitgevoerd. Alle klassieke bankleningen zijn terugbetaald. De vereniging dient enkel nog rekening te houden met de korte termijnschulden in de vorm van uitgiften van thesauriebewijzen, die Fingem als financiële hefboom aanwendt. Daarnaast heeft Fingem, reeds ver vóór de bankencrisis, haar balans vanaf 2002 regelmatig versterkt door dotaties aan de reserves, zodat de beschikbare reserves geëvolueerd zijn van 1,3 miljoen naar 41,4 miljoen. Een gezond en voorzichtig beheer bestaat erin om de tegenwaarde van de participaties in portefeuille, terug te vinden in het eigen vermogen op het passief van de balans, zodat de gemeenten die in Fingem participeren geen enkel financieel risico hoeven te lopen. De toenemende bezorgdheid over het dreigend gebrek aan kapitaal in de geldmarkten, lag eveneens aan de basis van dit initiatief. Eind 2011 heeft Fingem tevens een participatie genomen in EGPF WWE. EGPF WWE is een project dochtervennootschap van EGPF die als een verlengstuk van EGPF dient aanzien te worden, vermits het om dezelfde aandeelhouders gaat, maar weliswaar niet in dezelfde verhouding. Binnen de onderscheiden financieringsverenigingen kan men aan de gemeente waar een windmolenproject zich realiseert, aldus de mogelijkheid geven een disproportioneel groter belang in de financiering van het aandeel in de projectvennootschap te nemen. Met de bouw van het pilootproject van 3 windturbines op het grondgebied van Sint-Gillis-Waas stelt Fingem in dit dossier 3,2 miljoen ter beschikking. Dan volgt hierna een overzicht van de werkzaamheden van de dienstverlenende vereniging en van de jaarrekening over het boekjaar Namens Fingem wens ik u veel leesplezier, en betuig ik mijn dank aan alle vennoten en medewerkers voor hun wederzijds vertrouwen, en voor de inzet en de wijze waarop uitvoering is gegeven aan de toevertrouwde opdrachten. Serge Grysolle Voorzitter 5

7 1.- VOORSTELLING VAN FINGEM - Fingem is ontstaan als gevolg van de omvorming van de Intercommunale Vereniging voor Investeringen in de Elektriciteit- en Gasdistributie in Oost-Vlaanderen, beter gekend als IVIEGOV. - De intercommunale vereniging werd opgericht onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, beheerst door de wet van 22 december 1986, betreffende de intercommunales. - Bij decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, is Fingem een intergemeentelijk samenwerkingsverband met rechtspersoonlijkheid, die de juridische vorm heeft van dienstverlenende vereniging. Zetel van de vennootschap: Stadhuis Grote Markt, AALST Secretariaat: Oprichting: Statuten: Via Intermixt Ravensteingalerij, 4 bus BRUSSEL TEL FAX De vereniging werd opgericht op 25 juni 1979, na koninklijke machtiging van 6 juni De oprichtingsakte werd gepubliceerd in de bijlage aan het Belgisch Staatsblad van 17 november 1979 onder het nummer De statuten van de vereniging werden goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 13 september Statutenwijzigingen: De statuten werden gewijzigd door: De buitengewone algemene vergadering van 8 februari De wijzigingen werden goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 13 juni De buitengewone algemene vergadering van 26 mei Deze wijzigingen hebben goedkeuring verworven op datum van 27 januari De buitengewone algemene vergadering van 27 mei Gedeeltelijke goedkeuring van de wijzigingen bij Ministerieel Besluit van 2 september De buitengewone algemene vergadering van 31 mei De wijzigingen werden goedgekeurd bij Ministerieel Besluit van 23 augustus De buitengewone algemene vergadering van 26 mei De wijzigingen werden goedgekeurd bij Ministerieel Besluit van 10 oktober De buitengewone algemene vergadering van 23 mei De wijzigingen (art. 9 bis) werden goedgekeurd bij M.B. van 11 november De algemene vergadering van De wijzigingen werden goedgekeurd bij M.B. van Het betreft wijzigingen aangebracht naar aanleiding van de invoering van de derde generatie statuten binnen INTERGEM. De buitengewone algemene vergadering van 13 juni De wijzigingen werden goedgekeurd bij M.B. van 10 oktober 2002, behoudens deze aangebracht in bijlage III inzake de criteria voor de aanduiding van de bestuurders met raadgevende stem. De buitengewone algemene vergadering van 6 november De wijzigingen werden niet goedgekeurd bij M.B. van 15 maart 2004, overwegende de keuze voor de rechtsvorm van de opdrachthoudende vereniging. De buitengewone algemene vergadering van 15 december De wijzigingen werden goedgekeurd bij M.B. van 20 april De algemene vergadering van 28 juni De wijzigingen werden goedgekeurd bij M.B. van 22 oktober 2007 en bevatten als aanpassingen ondermeer een doelsuitbreiding in het kader van de overdracht van de kabelnetwerkparticipatie. 6

8 2.- BESTUURS- EN TOEZICHTSORGANEN PER 31 DECEMBER EREVOORZITTER REDANT Oscar - DIRECTIECOMITE Voorzitter - GRYSOLLE Serge Ondervoorzitter - DE RUDDER Willy Leden BUYSE Piet, CORIJN Rudy, DE GRAEVE Franky, DE SMET Noël, DUWYN Martine, NACHTEGAEL Mike Secretaris/deskundige ALENS Laurent - RAAD VAN BESTUUR Voorzitter - GRYSOLLE Serge Ondervoorzitter - DE RUDDER Willy Leden BLOMMAERT Robert, BUYSE Piet, CORIJN Rudy, DE GRAEVE Franky, DE MEULENAERE Willy, DE SMET Noël, DUWYN Martine, ELSKENS Willy, D HAESELEER Myriam, HERREGODS Marc, HEYSE Arnoud, HUYLEBROECK Raoul, REDANT Hedwig, MANNAERT Geert, NACHTEGAEL Mike, ROELANDT Dominique, SPINOY Jeroen, T KINT Yvan, VAN DEN STEENE Dany, VANDERSTUYF Peter, VAN HAEGENBORGH Walter Leden van de provincie Oost-Vlaanderen DE CUYPER Jo Leden met raadgevende stem HULSTAERT Kristien VAN GOETHEM Geert Secretaris/deskundige ALENS Laurent - COMMISSARIS DUMONT, BOSSAERT, WALTNIEL & C Vertegenwoordigd door: WALTNIEL Patrick bedrijfsrevisor 7

9 20

10 INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBAND Verslagen JAARVERSLAG

11 3.- VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR Geachte vennoten Dames en heren In overeenstemming met het decreet op de intergemeentelijke samenwerking, de statutaire verplichtingen en de bepalingen van artikelen 94 tot 96 van het Wetboek van Vennootschappen, hebben wij de eer U verslag uit te brengen over het boekjaar dat liep over een periode van 1 januari 2011 tot en met 31 december Fingem is onderworpen aan het Vlaams decreet van 6 juli 2001 en heeft de juridische vorm van een dienstverlenende vereniging. De vennootschap houdt zowel financiële-, als strategische belangen van de energiesector aan. Voor Fingem komt deze doelstelling neer op het aanhouden van strategische participaties: in het hoge druk gasnet: in de vennootschap Fluxys en Publigas in het hoogspanningsnet elektriciteit: in de vennootschap Elia en Publi-T in het leveringsbedrijf elektriciteit en gas: in de vennootschap E.C.S. in de productie groene stroom: in de vennootschap E.G.P.F. De inkomsten van Fingem bestaan uit dividenden die worden verkregen uit de participaties in deze vennootschappen. Fingem speelt al meer dan een decennium een belangrijke rol als holding. De vennootschap richt zich op het bevorderen van continuïteit, onafhankelijkheid en stabiliteit. Dit schept waarborgen waardoor Fingem in staat is een beleid te voeren voor de lange termijn, in het belang van de gemeenten, de aandeelhouders van Fingem. Fingem is, mede door deze bijzondere en stabiele structuur, uitgegroeid tot een inkomensverschaffer en financieringsvehikel voor de gemeenten. Meer specifiek zal de raad van bestuur U berichten over de volgende punten: - de opgestelde jaarrekening, waarin een getrouw beeld wordt weergegeven van de gang van zaken en van de positie van Fingem; - belangrijke feiten die zich hebben voorgedaan na de afsluitdatum van het boekjaar; - diverse commentaren die de wetgever oplegt; - een commentaar op de balans, de resultatenrekening en toelichting door middel van een gedetailleerde inventaris; - de jaarrekening volgens het volledige schema; - een overzicht per aandeelhouder van de beleggingen en financiering van de Fingem middelen; - details van de leningen voor het jaar ) MARKANTE FEITEN VAN HET BOEKJAAR Fingem heeft in 2011 een nettowinst van 11,74 miljoen EUR geboekt. Dit sterke resultaat was hoofdzakelijk te danken aan E.C.S. en de gerealiseerde meerwaarde van 1,93 miljoen EUR op de verkoop van de Telenetaandelen. 10

12 Mindere resultaten uit de participaties zijn primair het gevolg van de ongunstige economische context en de bijkomende maatregelen genomen door de regering (o.m. verhoging van de roerende voorheffing naar 21 %). De sterke autonome winstgroei van de courante resultaten van Fingem daarentegen was het gevolg van de hogere dividenden en de lagere financieringskosten. Bij een vergelijking van het resultaat 2011 met dit van het vorige boekjaren, stellen we vast dat door de vermelde verkoop van de aandelen Telenet er opnieuw een belangrijke participatie uit de portefeuille van Fingem verdwijnt. Na de verkooptransacties van de aandelenpakketten Electrabel/Suez (in 2005), de optielichting op de aandelen Telenet (in 2007), en de verkoop van Distrigas (in 2009), is de verkoop van het resterend aandelenpakket Telenet (in ), de vierde belangrijke verkooptransactie van participaties die Fingem beheert. Vermits het koersdoel van het aandeel Elia in 2011 net niet bereikt is geworden, heeft Fingem de herinvestering van de middelen Telenet in het Elia-aandeel niet kunnen realiseren. In de geest van de statutaire bepalingen over de resultaatsbestemming richt Fingem haar beleid dan ook op een versterking van de eigen middelen door regelmatige dotaties aan de reserves of de overgedragen winst. Dit is nodig om in een evoluerende markt de financiële toestand te versterken zodat het vermelde streefcijfer kan waargemaakt worden, en om desgevallend in een verdere ontwikkeling van de vereniging te voorzien. Uit de jaarrekening betreffende het boekjaar 2011 die aan de algemene vergadering ter goedkeuring wordt voorgelegd, wordt voorgesteld om het winstsaldo van het boekjaar van ,96 EUR, als volgt te bestemmen: Verrekening R/C ,04 EUR Dotatie aan de reserves 0,00 EUR Over te dragen winst ,18 EUR Thesaurievoorschot ,74 EUR Uitkering aan de vennoten ,00 EUR Totaal resultaatverwerking ,96 EUR In het raam van de rapportering over de resultaten ziet de raad van bestuur erop toe dat de vennoten tijdig geïnformeerd worden over belangrijke gebeurtenissen. De voorgestelde winstverdeling houdt rekening met het gewijzigd artikel 35 van de statuten van Fingem. 2) BESTUURSORGANEN De raad van bestuur is overeenkomstig artikel 10 van de statuten samengesteld uit 24 leden. Elke deelnemer heeft het recht één kandidaat voor te dragen. Op basis van dit artikel wordt aan de gemeenten de mogelijkheid geboden om 2 afgevaardigden met raadgevende stem aan te duiden, in overeenstemming met de criteria vastgelegd in ditzelfde artikel. De leden van de raad van bestuur zijn conform artikel 20 aangeduid tot de algehele vernieuwing van de gemeenteraden. De duur van de mandaten wordt bepaald op zes jaar. 1 Zie hoofdstuk resultaatverwerking

13 In uitvoering van de statuten, heeft de algemene vergadering van 23 juni 2011, respectievelijk de voordrachten van de mevrouw Myriam D Haeseleer en de heer Hedwig Redant goedgekeurd, in de hoedanigheid van bestuurder. 3) OVERZICHT VAN DE VERWACHTE ONTWIKKELINGEN & DIVERSE WETTELIJKE BEPALINGEN Er hebben zich na jaarafsluiting geen belangrijke gebeurtenissen, noch omstandigheden of verrichtingen voorgedaan die de ontwikkeling van de vennootschap in belangrijke mate zouden kunnen beïnvloeden. De waarde van de activa en passiva op de balansdatum wordt aangepast, zodra na de afsluiting belangrijke gebeurtenissen optreden waardoor de bedragen met betrekking tot de op balansdatum bestaande toestand en omstandigheden gewijzigd worden. Die aanpassingen gebeuren tot de datum waarop de financiële staten door de raad van bestuur worden goedgekeurd. De overige gebeurtenissen die betrekking hebben op de toestand na balansdatum worden als ze van wezenlijke betekenis zijn in de toelichtingen opgenomen. Anderzijds, legt de wet een aantal wettelijke voorschriften op, die de raad van bestuur moet beantwoorden. In dit kader heeft Fingem zich gedurende het afgelopen boekjaar niet toegelegd op onderzoek en ontwikkeling. Ook de bepalingen inzake de bijkantoren, of deze die betrekking hebben op de intekening van eigen aandelen, zijn voor Fingem zonder voorwerp. De vereniging heeft tevens geen gebruik gemaakt van bijzondere financiële instrumenten. Eigen aan de structuur van een holding is de waardering van de participaties, genoteerd in de financiële vaste activa aan aanschaffingswaarde, onderhevig aan de marktschommelingen op de beurs. Daarnaast bevat de rubriek geldbeleggingen tevens aandelen Suez Environnement en GDF Suez. De waarderingsregels zijn opgesteld naar continuïteit. Buiten de jaarlijkse vergoeding van de commissaris, zijn geen andere bedragen betaald aan de commissaris, noch uitzonderlijke werkzaamheden of buitengewone opdrachten door hem uitgevoerd binnen het intergemeentelijke samenwerkingsverband Fingem waarvan hij de jaarrekening controleert. De jaarrekening van Fingem is opgesteld conform het Belgisch boekhoudrecht. Wij hopen U met deze verslaggeving voldoende toelichting te hebben verschaft. Opgemaakt op 7 mei De raad van bestuur 12

14 4.- ACTIVITEITENVERSLAG Fingem is ontstaan als gevolg van de omvorming van de Intercommunale Vereniging voor Investeringen in de Elektriciteit- en Gasdistributie in Oost-Vlaanderen, beter gekend als Iviegov. De intercommunale vereniging Iviegov werd opgericht op 25 juni 1979, na koninklijke machtiging van 6 juni 1979, onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. De oprichtingsakte werd gepubliceerd in de bijlage aan het Belgisch Staatsblad van 17 november 1979 onder het nummer Fingem is ontstaan op 26 mei 1994 door omvorming bij akte verleden voor notaris Eric De Wulf, notaris te Oostakker, stad Gent, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad op 23 juni 1994 onder het nummer De vereniging werd opgericht om de financiering te verzorgen van de investeringen in de distributieintercommunales voor gas, elektriciteit en de telecommunicatiesignalen; daarnaast fungeerde Fingem als overlegplatform tussen de gemeenten en de distributie-intercommunales. Naar aanleiding van de verlenging van Intergem in 1996 werd aan de gemeenten een aandelenpakket Electrabel aangeboden. Teneinde deze aandelen te kunnen verwerven, hebben de gemeenten hiervoor beroep gedaan op Fingem. In dezelfde periode werd de Nationale Investeringsmaatschappij geprivatiseerd. Hierdoor konden de gemeenten, via de holding Publigas, in Distrigas participeren. Ook andere investeringsopportuniteiten, zoals Publi-T, E.C.S. en E.G.P.F. dienden zich kort nadien aan. Fingem diende bijgevolg leningen aan te gaan om al deze aandelenpakketten te financieren. Dit gebeurde telkens onder de vorm van een optimale mix van leningen met langlopende en kortlopende rentevoeten. Er werd een thesaurieprogramma uitgewerkt dat toeliet om efficiënt middelen te lenen op basis van kortlopende rentevoeten. De gemeenten werden tevens de mogelijkheid geboden om op een flexibele manier gebruik te maken van het uitgifteprogramma van thesauriebewijzen. Intermixt Op de buitengewone algemene vergadering van 29 juni 2009 werd besloten tot vrijwillige ontbinding van GeFIN. Een vereffenaar werd aangesteld en diens aanduiding werd inmiddels door de Rechtbank van Koophandel te Brussel gehomologeerd. Het overleg tussen de Vlaamse financieringsverenigingen verloopt sindsdien volledig in de schoot van Intermixt. De Vlaamse financieringsverenigingen zijn inmiddels rechtstreeks aandeelhouder geworden van E.G.P.F. en E.C.S. Hoogstwaarschijnlijk zal de vereffenaar in het najaar van 2012 de vereffening van Gefin kunnen afsluiten. Sinds 2010 biedt Intermixt aan de financieringsverenigingen haar extranet aan. De leden van de raad van bestuur, de secretarissen en de financieel beheerders van de aangesloten gemeenten beschikken in dit verband over een toegangscode, zodat actuele informatie steeds voorradig is. Ook de toezichthoudende overheid maakt gretig gebruik van dit instrument. 13

15 Financiering van de investeringen voor Intergem en voor de gemeenten ten behoeve van de buitengewone dienst In het kader van de onderhandelingen over de verlenging van Intergem werd in 1996 een overeenkomst afgesloten met Electrabel waarbij de gemeenten versneld hun participatie in Intergem konden opdrijven naar 50%. Er was geen financieringsverplichting in hoofde van de gemeenten (zoals vanaf 2006 door de energiewetgeving), maar wel in hoofde van Electrabel. Gezien de gemeenten geen eigen budgettaire inspanningen moesten leveren, hebben alle gemeenten zich ingeschreven in voormeld project van kapitaalverwerving van Intergem. Door de goedkeuring van het Gemini-project werden de kapitaalverhogingen Intergem niet meer in het vooruitzicht gesteld en werd het afkoopplan in 2002 voortijdig stopgezet. Dit project voorzag in een kapitaalsparticipatie van 70 % door een kapitaalsvermindering door te voeren. De kapitaalverhogingen tussen 1998 en 2001 werden voor de gemeenten gefinancierd via uitgifte van thesauriebewijzen. De kapitaalverhogingen vóór 1998 werden gefinancierd via klassieke leningformules. Op zeer korte termijn heeft Fingem via het thesauriebewijzenprogramma aldus in belangrijke mate kapitaal Intergem kunnen onderschrijven. In het licht daarvan hebben de gemeenten binnen onze regio zelfs zonder gebruik te maken van één of andere financieringsvorm voldaan aan de 70 % kapitaalverhouding die vanaf september 2006 van toepassing werd bij de distributienetbeheerders. Op dat ogenblik is Fingem akkoord gegaan om de dividenduitkeringen van Intergem te beperken tot de nog openstaande schuld. Intussen zijn de besprekingen verder geëvolueerd, en sinds 2008 is ook de afbouw van de bestaande schulden van Intergem ter sprake gekomen. Het streefdoel van Intergem bestaat erin om tegen 2014 deze schulden in Fingem volledig weg te werken. Vanuit de openbare sector kwam tevens de vraag om de meerwaarden die uit de verkoop van de aandelen Distrigas in Publigas voortkwamen, een beleggingsalternatief in de energiesector aan te bieden. De Vlaamse distributienetbeheerders wensten op die vraag in te gaan door de creatie van nieuwe aandelen. Eind 2009 kregen de aandeelhouders van Intergem, de kans in te tekenen op een kapitaalverhoging. Dit gebeurde door uitgifte in Intergem van een nieuwe categorie aandelen E, zonder stemrecht. Aangezien Fingem in het boekjaar 2009 zelfs meer dan volledige meerwaarde op de verkoop van de aandelen Distrigas uitgekeerd had, kon de inschrijving op E-aandelen enkel gefinancierd worden door het thesauriebewijzenprogramma van Fingem. Geraardsbergen, Kruibeke en Temse maakten hiervan gretig gebruik en onderschreven 1,6 miljoen via Fingem. Beveren, Brakel, Dendermonde, Hamme en Sint-Gillis-Waas opteerden daarentegen om hun aandeel in de kapitaalverhoging E rechtstreeks via de gemeente te betalen ( 3,6 miljoen). Naast vermelde financieringen, is op verzoek van verschillende gemeenten de vraag gerezen of Fingem, mede gelet op het aangepaste artikel 3 van de doelstellingen betreffende de financiering van de buitengewone dienst, een financieringsplan hiervoor kan opzetten. In essentie heeft Fingem hiertoe eind 2009 een aanvraag tot uitbreiding van haar thesaurieprogramma ingediend naar 150 miljoen (hetzij 100 miljoen extra voor het luik financiering van de buitengewone dienst ). Deze uitbreiding is op de helling komen te staan door een aantal juridische problemen. Verenigingen van gemeenten kunnen zich volgens de juridische dienst van BNP Paribas Fortis niet onder de noemer plaatsen van overheid. Op initiatief van Intermixt is het betreffende wetsartikel aangepast. Doch verloopt de plaatsing van ons papier veel moeilijker en zijn de marges onder druk komen te staan. 14

16 Het staat de gemeenten vrij al dan niet deel te nemen aan het tweede luik van het programma. In het laatste geval zullen de gemeenten hun oorspronkelijke waarborg behouden, maar kunnen dan uiteraard geen gebruik maken van de financieringsmogelijkheid die Fingem aanbiedt ten behoeve van de buitengewone dienst. Anderzijds, mocht de verhouding tussen de opgevraagde waarborg van een gemeente en haar eigenlijke financieringsbehoefte ontoereikend worden, dan dient een bijkomende individuele waarborg gesteld te worden. Elke uitgifte van thesauriecertificaten van Fingem voor rekening van een gemeente, dient immers volledig gedekt te zijn door de gemeentelijke waarborg (van deze welbepaalde gemeente). In 2011 hebben de volgende gemeenten van Fingem gebruik gemaakt van deze nieuwe financieringstechniek: Temse heeft bij Fingem geleend (de gemiddelde intrest bedraagt 1,47 % of ,67) Geraardsbergen (de gemiddelde intrestkost bedraagt 1,47 % of ,91) De terugbetalingen van het kapitaal gebeuren op 30 juni van elk jaar, lineair over de duurtijd van de lening. Toestand van de participaties op 31/12/2011 Net zoals voor de distributie van energie hebben de gemeenten van Fingem een samenwerking opgezet voor de uitbouw van hun participaties. Om vanuit de publieke sector deze participaties terdege te kunnen opvolgen, wordt overleg gehouden op niveau van de federale belangenvereniging Intermixt. Deze participaties genereren belangrijke geldstromen die rechtstreeks naar de gemeenten vloeien. Participatie in het gas: Fluxys - via Publigas Publigas heeft als opdracht het aanhouden en verwerven van de participaties voor rekening van de Belgische gemeenten in de vennootschap Fluxys (voorheen ook Distrigas), alsook in vennootschappen waarvan het maatschappelijk doel in hoofdorde bestaat uit de productie, het transport en/of de verdeling van gas. We noteren daarbij voornamelijk de grondige herschikking van het aandeelhouderschap en de structuur van Publigas in Fluxys. Fingem bezit in Publigas, die in 1996 werd opgericht, momenteel maatschappelijke aandelen. In 2009 heeft Publigas beslist, onder druk van de algemene economische context van de operatie, haar volledige participatie in het kader van het openbaar bod, dat door ENI gelanceerd werd op Distrigas, te verkopen. Per aandeel bracht dit voor Publigas 6.809,64 EUR op, wat voor Fingem > 25 miljoen EUR dividend betekende. De verkoop bracht uiteraard teweeg dat vanaf 2009 de dividendopbrengst van Publigas enkel nog van Fluxys afkomstig zal zijn. De transitactiviteiten van Distrigas (grensoverschrijdend transport van gas via België) werden vóór deze finale verkoop echter overgedragen aan Fluxys omwille van juridische en operationele redenen. Tevens heeft Publigas quasi de helft van de verkoopprijs van de aandelen Distrigas, (zijnde 700 miljoen van ongeveer 1,5 miljard), gebruikt om haar belang in Fluxys te verhogen van 45,22 % tot 89,97 %. In voorbereiding tot de strategische ontwikkeling, heeft Publigas daarop een holding opgericht Fluxys G, waarin zij een inbreng van de totaliteit van haar Fluxys-aandelen heeft verricht. 15

17 De oprichting van Fluxys G creëerde de mogelijkheid om (los van haar Belgische gereguleerde activiteiten) externe financiering op te halen voor de bovengenoemde investeringen. Bestaande niet gereguleerde activiteiten en participaties zoals BBL (Balgzand-Bacton lijn), GMSL (Gas Management Services Limited), Huberator (HUB-operator in Zeebrugge) en APX (groep van internationale beurzen voor elektriciteit en aardgas) werden voorts in Fluxys G ingebracht. Na deze herstructurering is het Fluxys G die aldus voor 89,97 % participeert in het beursgenoteerde Fluxys. De overige 10,03 % van de aandelen zijn in handen van het publiek. Publigas wou het kapitaal van Fluxys G openstellen voor één of meerdere partners die kunnen bijdragen tot de versterking van Fluxys. Op 30 maart 2011 heeft het Canadese pensioenfonds La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) 10 % of 150 miljoen genomen in het kapitaal van Fluxys G. Zoals bij elektriciteit is er de vaststelling dat het beheer van de vervoersnetten steeds Europeser wordt. Een internationale expansie moet Fluxys in staat stellen de geografische positie van België ten volle te benutten. De expansiepolitiek van Fluxys G vergt bijkomende middelen, waarvan 300 miljoen op korte termijn en 200 miljoen begin De kernelementen van de investeringsprojecten zijn hoofdzakelijk gericht op de versterking van de bevoorradingsveiligheid en de competitiviteit van de Belgische gasmarkt, evenals op de internationale ontwikkeling van goedgekeurde investeringen in de projecten Duinkerke LNG van het Franse EDF (participatie van 25 % in de LNG-terminal) en NEL van het Duitse Wingas (participatie van 19 % in de Noord-as, Baltische zee), alsook in andere projecten, zoals de verbinding tussen Duinkerke en Zeebrugge (participatie van 25 % LNG-terminal van de Franse elektriciteitsproducent EDF). 16

18 Bovendien heeft Fluxys G eind 2011 participaties overgenomen van ENI in het Duitse TENP (49 %) en het Zwitserse TRANSITGAS (46 %), en ook het belang van ENI als vervoersnetbeheerder in beide activa. La CDPQ en Publigas onderschrijven de kapitaalverhoging elk voor 250 miljoen, waardoor de participatie van la CDPQ in Fluxys G van 10 % naar 20 % verhoogt, en de deelname van Publigas in Fluxys G van 90 % naar 80 % uiteraard daalt. Fluxys G voorziet in een rendement van 6 % op het geïnvesteerde kapitaal, en waarborgt een jaarlijkse groei van het dividend van 5 % p.a. voor de volgende 5 jaren. Op basis van het voorgaande is Publigas op haar beurt overgegaan tot een kapitaalverhoging eind december de 2011 van 250 miljoen. Hiervan is 62,5 miljoen of 1/4 opgevraagd, omdat Publigas nog over reserves beschikt en ook leningen heeft omwille van fiscale optimalisatie. Het saldo of 3/4 de zou pas in de loop van 2012 of later opgevraagd worden in functie van nieuwe concrete projecten die de effectieve goedkeuring moeten krijgen van de raad van bestuur van Fluxys G. Concreet komt dit voor Fingem neer op een bedrag van 1,9 miljoen en van , dat Fingem respectievelijk eind 2011 en begin 2012 ter beschikking heeft gesteld. Behoudens Sint-Niklaas, hebben alle gemeenten van Fingem deelgenomen aan de kapitaalverhoging van Publigas. Voorgesteld wordt om de kapitaalopvraging te onderschrijven met de beschikbare middelen op de rekening courant van Fingem. Op financieel vlak zal Publigas profiteren van de verhoging van haar participatie in een onderneming die recurrente dividenden genereert en die in principe zal groeien, gezien het belangrijke investeringsplan dat in Fluxys G voorligt. Voor 2011 heeft Fingem een dividend van ontvangen, hetzij p.a. Dit is veel meer ten overstaan van het vorige boekjaar ( ). Dit verschil heeft te maken met de belangrijke toename van de participatie van Publigas in de Fluxys-groep. Participatie in de elektriciteit: Elia - via Publi-T Publi-T heeft als opdracht het beheer waar te nemen van het aandeel van de Belgische gemeenten in de vennootschap Elia, de nationale beheerder van het transportnet voor elektriciteit. Het afgelopen boekjaar hield voor Publi-T geen verrassingen in. Publi-T werd opgericht in Fingem heeft het kapitaal onderschreven en gefinancierd d.m.v. uitgiften van thesauriebewijzen. Een terugbetaling van het kapitaal en de intresten van deze financiering is uiterlijk voorzien tegen Fingem bezit, naar aanleiding van de kapitaalverhogingen van 2008 en 2010, momenteel maatschappelijke aandelen. Behoudens uitzonderlijke resultaten bestaat de winst van Publi-T louter uit het dividend dat van Elia wordt ontvangen. De voorbije jaren hebben echter enkele uitzonderlijke gebeurtenissen plaatsgevonden, waardoor zowel de dividenden vanuit Elia als de dividenden vanuit Publi-T schommelingen kenden. Daarbij kan onder meer gedacht worden aan de beursgang van Elia in Vanaf 2010 hebben twee belangrijke elementen de rekeningen van Publi-T beïnvloed. Een eerste element is de groei van de participatie van Publi-T in Elia. Publi-T houdt sinds 2010 een belang van 45,37 % in Elia aan, in vergelijking met afgerond 33 % in

19 In juni 2010 volgde de kapitaalverhoging die Elia doorvoerde. Publi-T tekende proportioneel in op deze kapitaalverhoging. Deze kwam er naar aanleiding van het tweede belangrijke element, namelijk de overname door Elia en een financiële partner van het Duitse transportnet 50Hz. Hierdoor is Elia meteen een belangrijke Europese speler geworden. 50Hz is immers een van de vier grote transportnetwerken in Duitsland en bevindt zich in het noordoostelijk deel van Duitsland, grenzend aan Polen, de Tsjechische republiek en de Baltische zee. Naast het strategisch belang moet de overname ook leiden tot het creëren van aandeelhouderswaarde. Hoofdlijn is de vaststelling dat het beheer van de transportnetten steeds meer een Europese aangelegenheid wordt. Een belangrijke evolutie daarbij is de sterk verwachte toename van hernieuwbare windenergie. Hiertoe dienen belangrijke aanpassingen aan de netten te worden aangebracht, waarbij de netten groter en en slimmer zullen moeten worden om het onvoorspelbare karakter van windenergie te kunnen opvangen. Belangrijk is op te merken dat Elia 50 Hz overnam via een consortium met Industry Funds Management (IFM), waarin het een aandeel van 60 % heeft en IFM 40 %. Hierna besliste Publi-T tevens over te gaan tot een kapitaalverhoging d.m.v. 2 tranches. Op de eerste tranche van 100 miljoen konden alle aandeelhouders intekenen met uitzondering van de Gemeentelijke Holding. Een tweede tranche van naar schatting 33 à 39 miljoen was prioritair gereserveerd voor de Gemeentelijke Holding, die hierop kan inschrijven op welbepaalde tijdstippen tot uiterlijk Naar aanleiding van de in vereffeningstelling van de Gemeentelijke Holding eind 2011, zal deze tweede tranche wellicht in 2013 aangeboden worden aan de overige aandeelhouders van Publi-T. 18

20 De beslissing tot ontbinding heeft verregaande gevolgen voor de aandeelhoudersstructuur van Publi-T. Vanaf deze datum verliest de Gemeentelijke Holding immers automatisch de hoedanigheid van vennoot van Publi-T, en heeft enkel nog recht op een zogenaamd scheidingsaandeel gebaseerd op de boekwaarde van Publi-T en niet op de marktwaarde die voortvloeit uit de koers van het aandeel Elia. Deze tweede tranche kan Publi-T aanwenden om haar schuldgraad verder te verlagen, vermits Publi-T de kapitaalverhoging in Elia gedeeltelijk financierde met banklening van ongeveer 200 miljoen, waarvan de hoofdmoot in 2015 terugbetaalbaar is. Voor 2011 heeft Fingem een dividend van ontvangen, hetzij 21,80 p.a. Dit is veel meer ten overstaan van het vorige boekjaar ( ). Het verschil heeft uiteraard te maken met de belangrijke kapitaalverhoging van Wat de dividendenevolutie betreft, wordt naar aanleiding van de goedkeuring van een meerjarenplan, een jaarlijks lichte verhoging verwacht. Participatie in het leveringsbedrijf: Electrabel Customer Solutions (E.C.S.) In het kader van de liberalisering van de energiemarkt in 2002 voorzag de wetgever een opsplitsing tussen de activiteiten energieverkoop en netbeheer. De marktomstandigheden en de economische context hebben ertoe geleid dat de winst van E.C.S. van jaar tot jaar erg kan fluctueren. Vóór de vrijmaking van de energiemarkt was intergem niet alleen de verdeler van gas en elektriciteit, maar ook de leverancier. De aandeelhouders, de gemeenten en Electrabel, ontvingen een vergoeding enerzijds op de distributieactiviteit en anderzijds op de leveringsactiviteit. Met de vrijmaking van de markt werd het noodzakelijk beide activiteiten te scheiden. De activiteit van Intergem werd beperkt tot de distributie. Electrabel heeft een dochteronderneming opgericht, Electrabel Costumers Solutions, die de verkoopsactiviteit op de vrije markt voor haar rekening zou nemen. De Vlaamse gemeenten van de gemengde sector hebben een belang in E.C.S. via hun financieringsverenigingen. Ze houden samen een financiële participatie van 3% aan in E.C.S.; wat overeenkomt met 5% in de Vlaamse activiteiten van ECS. Echter, gelet op de historische context bij het ontstaan van E.C.S. en de calloptie waarover de Vlaamse financieringsverenigingen beschikken, ontvangen zij 40% van het resultaat van de Vlaamse rekeningsector van E.C.S. De aandelen E.C.S. werden voor de Vlaamse financieringsverenigingen beheerd door GeFIN d.m.v. een portageovereenkomst. Op 30 juni 2008 werd een einde gesteld aan de portageovereenkomst zodat de Vlaamse financieringsverenigingen de aandelen in E.C.S. sindsdien rechtstreeks aanhouden. Fingem bezit aldus 153 aandelen die volledig via eigen middelen zijn verworven. De winst van E.C.S. wordt grotendeels toegekend als een beheersvergoeding via de Vereniging in Deelneming (35 %) en in mindere mate als een dividend (5 %). E.C.S. betekent nog altijd een belangrijke inkomstenbron voor de Vlaamse financieringsverenigingen. Voor het activiteitsjaar 2010 zijn de dividenden (en APP) van Electrabel Customer Solutions, bijna verdubbeld ten overstaan van 2009, of

Intermixt Vademecum De participaties van de Vlaamse gemeenten in de gemengde energiesector

Intermixt Vademecum De participaties van de Vlaamse gemeenten in de gemengde energiesector Intermixt Vademecum De participaties van de Vlaamse gemeenten in de gemengde energiesector Brussel, 1 maart 2013 1. Inleiding De lokale overheden drukken via hun verschillende participaties een belangrijke

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2009

Activiteitenverslag 2009 Activiteitenverslag 2009 Intercommunale Vereniging voor Energieleveringen in Midden-Vlaanderen opdrachthoudende vereniging Activiteitenverslag 2009 Jaarvergadering d.d. 24 juni 2010 2 Activiteitenverslag

Nadere informatie

LANBOKAS C.V.B.A. Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel, België BTW BE 0403.263.840 - RPR Brussel

LANBOKAS C.V.B.A. Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel, België BTW BE 0403.263.840 - RPR Brussel LANBOKAS C.V.B.A. Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel, België BTW BE 0403.263.840 - RPR Brussel PROSPECTUS voor het openbaar aanbod van MAATSCHAPPELIJKE AANDELEN (27/06/2014) WAARSCHUWING MET BETREKKING

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. 2 Beheersverslag 92 Geconsolideerde jaarrekening 204 Jaarrekening 233 Aanvullende inlichtingen

Jaarverslag 2012. 2 Beheersverslag 92 Geconsolideerde jaarrekening 204 Jaarrekening 233 Aanvullende inlichtingen Jaarverslag 2012 2 92 204 Jaarrekening 233 Aanvullende inlichtingen 4 Profiel van de Groep 8 Woord van de voorzitters 10 Voornaamste gebeurtenissen 14 Verklaring inzake corporate governance 51 Informatie

Nadere informatie

Opneming in de Eerste Markt van Euronext Brussels van alle aandelen van Almancora Comm.VA

Opneming in de Eerste Markt van Euronext Brussels van alle aandelen van Almancora Comm.VA Opneming in de Eerste Markt van Euronext Brussels van alle aandelen van Almancora Comm.VA Almancora Met medewerking van Securities Aandachtspunt Dit prospectus werd aan geen enkele autoriteit buiten België

Nadere informatie

Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met zetel te Livingstonelaan 6 te 1000 Brussel, ondernemingsnummer: 0442.733.140.

Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met zetel te Livingstonelaan 6 te 1000 Brussel, ondernemingsnummer: 0442.733.140. Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met zetel te Livingstonelaan 6 te 1000 Brussel, ondernemingsnummer: 0442.733.140 Prospectus Met betrekking tot HET OPENBAAR AANBOD TOT INSCHRIJVING

Nadere informatie

Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest JAARVERSLAG OVER DE VERRICHTINGEN VAN HET DIENSTJAAR 2012 voorgelegd aan de gewone Algemene vergadering van 30 mei 2013 Coöperatieve vennootschap met

Nadere informatie

CATEGORIE A-AANDELEN & CATEGORIE B-AANDELEN

CATEGORIE A-AANDELEN & CATEGORIE B-AANDELEN ARGENTA COÖPERATIEVE ( ARGEN-CO ) Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen 0823.992.630 RPR Antwerpen Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht Prospectus betreffende het OPENBAAR

Nadere informatie

JAAR- VERSLAG 2013 BRUSSEL. Bericht van de Voorzitter en CEO van Ageas

JAAR- VERSLAG 2013 BRUSSEL. Bericht van de Voorzitter en CEO van Ageas JAARVERSLAG 2013 JAARVERSLAG 2013 2 JAARVERSLAG 2013 Bericht van de Voorzitter en CEO van Ageas Verslag van de Raad van Bestuur van Ageas Geconsolideerde jaarrekening Ageas Verkorte statutaire jaarrekening

Nadere informatie

- Aan de technisch Raadgevers 19/02/2014. Geachte Mevrouwen, Geachte Heren,

- Aan de technisch Raadgevers 19/02/2014. Geachte Mevrouwen, Geachte Heren, Ref. CV/103/2014/RVB 1.3 - Aan de Bestuurders - Aan de technisch Raadgevers 19/02/2014 Geachte Mevrouwen, Geachte Heren, Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de 231 ste bijeenkomst van de Raad van Bestuur

Nadere informatie

'HOLEHUDOLVHULQJYDQGHHOHNWULFLWHLWVPDUNW LQ%HOJLs

'HOLEHUDOLVHULQJYDQGHHOHNWULFLWHLWVPDUNW LQ%HOJLs 'HOLEHUDOLVHULQJYDQGHHOHNWULFLWHLWVPDUNW LQ%HOJLs (OV'HFRQLQFNHQ:HQG\*LOODUG,1/(,',1* 1.1. HISTORIEK Na de Tweede Wereldoorlog was de toestand in Europa zeer schrijnend. Europa lag in ruïnes en het zag

Nadere informatie

Lokale financiën. Lokale overheidsbedrijven. Inhoud. Editoriaal. Mei 2011. Lokale overheidsbedrijven op heel wat domeinen

Lokale financiën. Lokale overheidsbedrijven. Inhoud. Editoriaal. Mei 2011. Lokale overheidsbedrijven op heel wat domeinen Mei 2011 Lokale financiën Lokale overheidsbedrijven Editoriaal Inhoud Lokale overheidsbedrijven 3 Kenmerken van de lokale overheidsbedrijven 3 Kader van de financiële analyse 3 Financiële analyse van de

Nadere informatie

STORM CVBA COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID MAATSCHAPPELIJKE ZETEL: KATWILGWEG 2, 2050 ANTWERPEN

STORM CVBA COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID MAATSCHAPPELIJKE ZETEL: KATWILGWEG 2, 2050 ANTWERPEN STORM CVBA COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID MAATSCHAPPELIJKE ZETEL: KATWILGWEG 2, 2050 ANTWERPEN Ondernemingsnummer: 0535.792.564 Inschrijvingsperiode van 23 oktober 2013 tot 30

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2005 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS

JAARVERSLAG 2005 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS JAARVERSLAG 2005 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS INHOUDSTAFEL MEDEDELING VAN DE VOORZITTER...................................................... 3 DEEL 1: DE EVOLUTIE VAN DE

Nadere informatie

NV GEMEENTELIJKE HOLDING IN VEREFFENING

NV GEMEENTELIJKE HOLDING IN VEREFFENING NV GEMEENTELIJKE HOLDING IN VEREFFENING JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 26 juni 2013 14.30U NOTULEN Gemeentelijke Holding NV in vereffening Sint-Annadreef 68B 1020 Brussel RPR Brussel

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 2 Brief aan de aandeelhouders. 3 Kerncijfers

Inhoudsopgave. 2 Brief aan de aandeelhouders. 3 Kerncijfers JAARVERSLAG 2012 2/150 Inhoudsopgave 1 Risicofactoren 1.1 Marktrisico s 1.2 Risico s verbonden aan de vastgoedportefeuille van Montea 1.3 Financiële risico s 1.4 Reglementaire risico s 2 Brief aan de aandeelhouders

Nadere informatie

ALS BIJLAGE BIJ TE VOEGEN BIJ DE VERSLAGEN VAN DE RADEN VAN BESTUUR VAN GAZ DE FRANCE EN SUEZ

ALS BIJLAGE BIJ TE VOEGEN BIJ DE VERSLAGEN VAN DE RADEN VAN BESTUUR VAN GAZ DE FRANCE EN SUEZ PROSPECTUS OPGESTELD NAAR AANLEIDING VAN DE UITGIFTE VAN EN TOELATING TOT NOTERING VAN DE AANDELEN GDF SUEZ ALS GEVOLG VAN DE FUSIE DOOR OVERNAME VAN SUEZ DOOR GAZ DE FRANCE ALS BIJLAGE BIJ TE VOEGEN BIJ

Nadere informatie

Commissie voor boekhoudkundige normen

Commissie voor boekhoudkundige normen Commissie voor boekhoudkundige normen 58 Bulletin 58 / juni 2011 Oprichting en opdracht De Commissie werd opgericht door het koninklijk besluit van 21 oktober 1975 houdende oprichting van een Commissie

Nadere informatie

Financieel Verslag 2011

Financieel Verslag 2011 Jaarlijks Financieel Verslag 2011 Voorwoord Guido Van der Schueren, voorzitter van de raad van bestuur Beste aandeelhouder Beste investeerder Beste lezer Inhoud Voorwoord Management Think Media nv Productportfolio

Nadere informatie

Hoe neem ik een onderneming over? Over het belang van overname-audits DE REVISOR EN DE ONDERNEMING

Hoe neem ik een onderneming over? Over het belang van overname-audits DE REVISOR EN DE ONDERNEMING Hoe neem ik een onderneming over? Over het belang van overname-audits DE REVISOR EN DE ONDERNEMING Inhoudstafel Inleiding 3 1. Gebruikelijke fasen bij de overname 4 2. Prijsbepaling 5 2.1. Enkele frequent

Nadere informatie

EMAKINA GROUP SA AANBOD TOT INSCHRIJVING OP MAXIMUM EUR 10 MILJOEN NIEUWE AANDELEN

EMAKINA GROUP SA AANBOD TOT INSCHRIJVING OP MAXIMUM EUR 10 MILJOEN NIEUWE AANDELEN EMAKINA GROUP SA Naamloze vennootschap naar Belgisch recht - Maatschappelijke zetel : Middelburgstraat 64A te B-1170 Brussel AANBOD TOT INSCHRIJVING OP MAXIMUM EUR 10 MILJOEN NIEUWE AANDELEN Het Aanbod

Nadere informatie

ASCENCIO CVA AANVRAAG TOT TOELATING TOT DE VERHANDELING VAN DE NIEUWE AANDELEN EN VOORKEURRECHTEN OP EURONEXT BRUSSELS PRIVATE PLAATSING VAN SCRIPTS

ASCENCIO CVA AANVRAAG TOT TOELATING TOT DE VERHANDELING VAN DE NIEUWE AANDELEN EN VOORKEURRECHTEN OP EURONEXT BRUSSELS PRIVATE PLAATSING VAN SCRIPTS ASCENCIO CVA Commanditaire vennootschap op aandelen, publieke vastgoedbevak naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te avenue Jean Mermoz 1 (bus 4), 6041 Gosselies (België), met ondernemingsnummer

Nadere informatie

Prospectus voor het aanbod van Alterfin aandelen

Prospectus voor het aanbod van Alterfin aandelen Prospectus voor het aanbod van Alterfin aandelen Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel Haachtsesteenweg 159, 1030 Brussel (Schaarbeek),

Nadere informatie

jaarverslag DVB 2011 1/66

jaarverslag DVB 2011 1/66 FOD FINANCIËN Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken JAARVERSLAG 2011 1/66 DEEL I : VOORAFGAANDE BESLISSINGEN 1 INLEIDING Overeenkomstig de artikelen 20 tot 28 van de Wet van 24.12.2002 tot

Nadere informatie

Aanbod tot inschrijving op maximaal EUR 15 miljoen in Nieuwe Aandelen met VVPR-strips

Aanbod tot inschrijving op maximaal EUR 15 miljoen in Nieuwe Aandelen met VVPR-strips Aanbod tot inschrijving op maximaal EUR 15 miljoen in Nieuwe Aandelen met VVPR-strips De Lead Manager beschikt over een Overtoewijzingsoptie ten bedrage van EUR 2,25 miljoen in Bestaande Aandelen Het Aanbod

Nadere informatie

Overdracht aandelen Essent en deelname in Enexis. dhr. E. Goldsteen... maak een keuze.. Financiën 1. Bestuur

Overdracht aandelen Essent en deelname in Enexis. dhr. E. Goldsteen... maak een keuze.. Financiën 1. Bestuur RAADSVOORSTEL status: commissiestuk Agendapunt: 9 Onderwerp: Overdracht aandelen Essent en deelname in Enexis Commissie: 6-4-2009, nr. 9 Raadsvoorstel: 17-3-2009, nr. 53 Portefeuillehouder : Beleidsterrein:

Nadere informatie

Tel.: +32 (0)9 210 54 10

Tel.: +32 (0)9 210 54 10 BDO Tel.: +32 (0)9 210 54 10 Axxes Business Park Fax : +32 (0)9 232 43 40 Guldensporenpark 100 - blok K www.bdo.be B-9820 Merelbeke THENERGO NV Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering over

Nadere informatie

werken aan zuiver water Geconsolideerd halfjaarlijks verslag

werken aan zuiver water Geconsolideerd halfjaarlijks verslag werken aan zuiver water Geconsolideerd halfjaarlijks verslag Aquafin 2013 Geconsolideerd halfjaarlijks verslag Aquafin 2013 2 Geconsolideerd halfjaarlijks verslag Aquafin 2013 10 Verkorte financiële staten

Nadere informatie

Prospectus. voor de uitgifte van Incofin-aandelen. oktober 2012

Prospectus. voor de uitgifte van Incofin-aandelen. oktober 2012 Prospectus voor de uitgifte van Incofin-aandelen oktober 2012 oktober 2012 Incofin cvso Sneeuwbeslaan 20 B-2610 Antwerpen T +32 3 829 25 36 F +32 3 740 78 28 info@incofin.com www.incofin.com BE 0448 125

Nadere informatie

" MONTEA " Lijst van de publicatiedata, opgesteld overeenkomstig artikel 75, 2 van het Wetboek van Vennootschappen.

 MONTEA  Lijst van de publicatiedata, opgesteld overeenkomstig artikel 75, 2 van het Wetboek van Vennootschappen. 1 " MONTEA " Commanditaire Vennootschap op Aandelen Vastgoedbevak naar Belgisch recht Zetel te B-9320 Erembodegem, Industrielaan, 27 BTW BE 0417.186.211 RPR Dendermonde Lijst van de publicatiedata, opgesteld

Nadere informatie