INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBAND VOOR DE GEMEENTEN VERBONDEN MET DE DISTRIBUTIENETBEHEERDER INTERGEM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBAND VOOR DE GEMEENTEN VERBONDEN MET DE DISTRIBUTIENETBEHEERDER INTERGEM"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2011

2 INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBAND VOOR DE GEMEENTEN VERBONDEN MET DE DISTRIBUTIENETBEHEERDER INTERGEM JAARVERGADERING VAN 28 JUNI 2012 ACTIVITEITENVERSLAG 2011

3 INHOUDSOPGAVE PAGINA INLEIDING Woord vooraf.. 1. Voorstelling van Fingem. 2. Bestuurs- en toezichtsorganen per 31 december VERSLAGEN 3. Verslag van de Raad van Bestuur.. 4. Activiteitenverslag.. Verslag van de commissaris JAARREKENING PER 31 DECEMBER INVENTARIS Balansrekening.. Activa Passiva Resultatenrekening Detail van de balans.. Activa Passiva Detail van de resultatenrekening GEMEENTELIJKE AANDELEN PER 31 DECEMBER RESULTAATSVERWERKING OVERZICHT BELEGGINGEN EN FINANCIERINGEN FINGEM MIDDELEN.. 95 LENINGEN

4 INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBAND Inleiding JAARVERSLAG

5 WOORD VOORAF Beste lezer, In dit jaarverslag vindt u een inventaris van aanpassingen en realisaties die aan de Vlaamse dienstverlenende financieringsverenigingen zijn opgelegd, of wat van hen verwacht wordt in het geheel van de vrije energiemarkt. Uiteraard ligt het hoofdaccent op het beleid en de werking van Fingem zelf. Dit wil in hoofdzaak zeggen, het beheren van participaties en van beleggingen in vennootschappen van de gas- en elektriciteitssector en daarnaast het financieren van deze investeringen (eventueel via het aangeboden thesaurieprogramma). Sinds de vrijmaking van de energiemarkt in 2003, haalde de sector in al haar dimensies het nieuws: Stijging van de energieprijzen, groepsaankopen, toekomst van kernenergie, kost van hernieuwbare energie, nucleaire rente, De behoefte aan een duidelijke, coherente beleidsvisie is dan ook zeer groot. Een visie die blijvend werk maakt van een betaalbare, zekere en milieuvriendelijke energiebevoorrading. Duurzaamheidsassessment is tegenwoordig een veel gehanteerd begrip. Dan pas zullen elektriciteitsproducenten bereid zijn te investeren in uitbreidingen en capaciteit. Want België heeft nood aan nieuwe productiecapaciteit, los van wind- en zonne-energie. Als we realistisch en pragmatisch zijn, zetten we intussen in op het behoud van onze levensstandaard en economisch concurrentievermogen, met respect voor veiligheidsnormen en milieudoelstellingen. De meest realitische opties zijn de huidige generatie hoogtechnologische gas- en steenkoolcentrales. Tegen het jaar 2020 moet immers de regel gehaald worden, d.w.z. 20 % minder CO² uitstoten, 20 % minder energie verbruiken en 20 % groene energie produceren. Dergelijk investeringsbeleid moet op Europees niveau gecoördineerd kunnen worden, om te komen tot optimale energiestromen. Dit houdt o.m. in dat de hoogspanning elektriciteitvervoerder Elia moet investeren in een slim netwerk en kunnen rekenen op voldoende schaalgrootte, vermits wind- en zonne-energie ongecontroleerd op het net worden gebracht. Het klimaat bepaalt immers wanneer het waait of de zon schijnt. Gelukkig beschikt ons land over een geografische troef als kruispunt voor de energiebevoorradingen, waarbij o.m. rechtstreekse aansluitingen met de belangrijkste Europese landen en offshore windparken tot de mogelijkheden behoren. In de voorbereiding van de strategische transportnetontwikkeling in het gas heeft Publigas Fluxys G opgericht, waarin zij haar huidige en toekomstige activiteiten die niet in België gereguleerd zijn onderbrengt. Zoals bij de overname van 50 Hz door Elia in 2010, is er de vaststelling bij Fluxys G dat het beheer van de vervoersnetten steeds Europeser wordt. De strategie van Fluxys G bestaat er in de rol van het Belgische aardgasnet als draaischijf nog verder uit te bouwen in een Noordwest Europees kader, om zo onder meer de gasbevoorrading van België in de toekomst veilig te stellen. Het verwerven van belangrijke participaties in buitenlandse gasnetten vanaf 2011 zijn daar de beste voorbeelden van. Fluxys G heeft in dit kader middelen opgevraagd aan haar aandeelhouders, en Publigas is als publieke aandeelhouder van Fluxys G in december 2011 eveneens overgegaan tot een kapitaalverhoging van 250 miljoen, waarvan 1/4 de aan haar aandeelhouders/financieringsverenigingen is opgevraagd. Naast de vermelde belangrijke noden, dient de toekomst zich in Fingem hoopvol aan. Zoals met onze toekomstige energiebevoorrading dient te gebeuren, bestaan onze huidige participaties in portefeuille evenzeer uit een mooie mix van defensieve energiewaarden. 4

6 Een terugblik in het verleden leert ons immers dat Fingem in de loop der jaren zeer mooi geëvolueerd is. Sinds de omvorming van IVIEGOV naar Fingem in 1996 kampte Fingem tot 2001 jaarlijks met een licht verlies. Door de aankoop van de aandelen Electrabel en Publigas kon vanaf het boekjaar 2002 gestart worden met dividenduitkeringen van ongeveer 2 miljoen, om gestaag te evolueren naar 5,4 miljoen dividenden in het boekjaar In de huidige legislatuur, vanaf 2007 tot 2012, hebben we dankzij een evenwichtige mix aan participaties voor de gemeenten van Fingem een recurrent dividend van minstens 6 miljoen mogelijk gemaakt. Sinds 2005 al beoogt Fingem een dynamisch beleid te voeren waarbij cash excedenten geherinvesteerd dienen te worden met een minimum aan risico s. Deze doelstelling is gebaseerd op diversificatie en berust op het creëren, behouden en het verbeteren van een vast inkomen, en tevens op het inspelen van opportune marktomstandigheden. In dit kader heeft de huidige raad van bestuur het gecombineerde beleggings- en schuldafbouwplan van 2005, met het oog op het volledig schuldenvrij maken van Fingem in 2014, scrupuleus uitgevoerd. Alle klassieke bankleningen zijn terugbetaald. De vereniging dient enkel nog rekening te houden met de korte termijnschulden in de vorm van uitgiften van thesauriebewijzen, die Fingem als financiële hefboom aanwendt. Daarnaast heeft Fingem, reeds ver vóór de bankencrisis, haar balans vanaf 2002 regelmatig versterkt door dotaties aan de reserves, zodat de beschikbare reserves geëvolueerd zijn van 1,3 miljoen naar 41,4 miljoen. Een gezond en voorzichtig beheer bestaat erin om de tegenwaarde van de participaties in portefeuille, terug te vinden in het eigen vermogen op het passief van de balans, zodat de gemeenten die in Fingem participeren geen enkel financieel risico hoeven te lopen. De toenemende bezorgdheid over het dreigend gebrek aan kapitaal in de geldmarkten, lag eveneens aan de basis van dit initiatief. Eind 2011 heeft Fingem tevens een participatie genomen in EGPF WWE. EGPF WWE is een project dochtervennootschap van EGPF die als een verlengstuk van EGPF dient aanzien te worden, vermits het om dezelfde aandeelhouders gaat, maar weliswaar niet in dezelfde verhouding. Binnen de onderscheiden financieringsverenigingen kan men aan de gemeente waar een windmolenproject zich realiseert, aldus de mogelijkheid geven een disproportioneel groter belang in de financiering van het aandeel in de projectvennootschap te nemen. Met de bouw van het pilootproject van 3 windturbines op het grondgebied van Sint-Gillis-Waas stelt Fingem in dit dossier 3,2 miljoen ter beschikking. Dan volgt hierna een overzicht van de werkzaamheden van de dienstverlenende vereniging en van de jaarrekening over het boekjaar Namens Fingem wens ik u veel leesplezier, en betuig ik mijn dank aan alle vennoten en medewerkers voor hun wederzijds vertrouwen, en voor de inzet en de wijze waarop uitvoering is gegeven aan de toevertrouwde opdrachten. Serge Grysolle Voorzitter 5

7 1.- VOORSTELLING VAN FINGEM - Fingem is ontstaan als gevolg van de omvorming van de Intercommunale Vereniging voor Investeringen in de Elektriciteit- en Gasdistributie in Oost-Vlaanderen, beter gekend als IVIEGOV. - De intercommunale vereniging werd opgericht onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, beheerst door de wet van 22 december 1986, betreffende de intercommunales. - Bij decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, is Fingem een intergemeentelijk samenwerkingsverband met rechtspersoonlijkheid, die de juridische vorm heeft van dienstverlenende vereniging. Zetel van de vennootschap: Stadhuis Grote Markt, AALST Secretariaat: Oprichting: Statuten: Via Intermixt Ravensteingalerij, 4 bus BRUSSEL TEL FAX De vereniging werd opgericht op 25 juni 1979, na koninklijke machtiging van 6 juni De oprichtingsakte werd gepubliceerd in de bijlage aan het Belgisch Staatsblad van 17 november 1979 onder het nummer De statuten van de vereniging werden goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 13 september Statutenwijzigingen: De statuten werden gewijzigd door: De buitengewone algemene vergadering van 8 februari De wijzigingen werden goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 13 juni De buitengewone algemene vergadering van 26 mei Deze wijzigingen hebben goedkeuring verworven op datum van 27 januari De buitengewone algemene vergadering van 27 mei Gedeeltelijke goedkeuring van de wijzigingen bij Ministerieel Besluit van 2 september De buitengewone algemene vergadering van 31 mei De wijzigingen werden goedgekeurd bij Ministerieel Besluit van 23 augustus De buitengewone algemene vergadering van 26 mei De wijzigingen werden goedgekeurd bij Ministerieel Besluit van 10 oktober De buitengewone algemene vergadering van 23 mei De wijzigingen (art. 9 bis) werden goedgekeurd bij M.B. van 11 november De algemene vergadering van De wijzigingen werden goedgekeurd bij M.B. van Het betreft wijzigingen aangebracht naar aanleiding van de invoering van de derde generatie statuten binnen INTERGEM. De buitengewone algemene vergadering van 13 juni De wijzigingen werden goedgekeurd bij M.B. van 10 oktober 2002, behoudens deze aangebracht in bijlage III inzake de criteria voor de aanduiding van de bestuurders met raadgevende stem. De buitengewone algemene vergadering van 6 november De wijzigingen werden niet goedgekeurd bij M.B. van 15 maart 2004, overwegende de keuze voor de rechtsvorm van de opdrachthoudende vereniging. De buitengewone algemene vergadering van 15 december De wijzigingen werden goedgekeurd bij M.B. van 20 april De algemene vergadering van 28 juni De wijzigingen werden goedgekeurd bij M.B. van 22 oktober 2007 en bevatten als aanpassingen ondermeer een doelsuitbreiding in het kader van de overdracht van de kabelnetwerkparticipatie. 6

8 2.- BESTUURS- EN TOEZICHTSORGANEN PER 31 DECEMBER EREVOORZITTER REDANT Oscar - DIRECTIECOMITE Voorzitter - GRYSOLLE Serge Ondervoorzitter - DE RUDDER Willy Leden BUYSE Piet, CORIJN Rudy, DE GRAEVE Franky, DE SMET Noël, DUWYN Martine, NACHTEGAEL Mike Secretaris/deskundige ALENS Laurent - RAAD VAN BESTUUR Voorzitter - GRYSOLLE Serge Ondervoorzitter - DE RUDDER Willy Leden BLOMMAERT Robert, BUYSE Piet, CORIJN Rudy, DE GRAEVE Franky, DE MEULENAERE Willy, DE SMET Noël, DUWYN Martine, ELSKENS Willy, D HAESELEER Myriam, HERREGODS Marc, HEYSE Arnoud, HUYLEBROECK Raoul, REDANT Hedwig, MANNAERT Geert, NACHTEGAEL Mike, ROELANDT Dominique, SPINOY Jeroen, T KINT Yvan, VAN DEN STEENE Dany, VANDERSTUYF Peter, VAN HAEGENBORGH Walter Leden van de provincie Oost-Vlaanderen DE CUYPER Jo Leden met raadgevende stem HULSTAERT Kristien VAN GOETHEM Geert Secretaris/deskundige ALENS Laurent - COMMISSARIS DUMONT, BOSSAERT, WALTNIEL & C Vertegenwoordigd door: WALTNIEL Patrick bedrijfsrevisor 7

9 20

10 INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBAND Verslagen JAARVERSLAG

11 3.- VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR Geachte vennoten Dames en heren In overeenstemming met het decreet op de intergemeentelijke samenwerking, de statutaire verplichtingen en de bepalingen van artikelen 94 tot 96 van het Wetboek van Vennootschappen, hebben wij de eer U verslag uit te brengen over het boekjaar dat liep over een periode van 1 januari 2011 tot en met 31 december Fingem is onderworpen aan het Vlaams decreet van 6 juli 2001 en heeft de juridische vorm van een dienstverlenende vereniging. De vennootschap houdt zowel financiële-, als strategische belangen van de energiesector aan. Voor Fingem komt deze doelstelling neer op het aanhouden van strategische participaties: in het hoge druk gasnet: in de vennootschap Fluxys en Publigas in het hoogspanningsnet elektriciteit: in de vennootschap Elia en Publi-T in het leveringsbedrijf elektriciteit en gas: in de vennootschap E.C.S. in de productie groene stroom: in de vennootschap E.G.P.F. De inkomsten van Fingem bestaan uit dividenden die worden verkregen uit de participaties in deze vennootschappen. Fingem speelt al meer dan een decennium een belangrijke rol als holding. De vennootschap richt zich op het bevorderen van continuïteit, onafhankelijkheid en stabiliteit. Dit schept waarborgen waardoor Fingem in staat is een beleid te voeren voor de lange termijn, in het belang van de gemeenten, de aandeelhouders van Fingem. Fingem is, mede door deze bijzondere en stabiele structuur, uitgegroeid tot een inkomensverschaffer en financieringsvehikel voor de gemeenten. Meer specifiek zal de raad van bestuur U berichten over de volgende punten: - de opgestelde jaarrekening, waarin een getrouw beeld wordt weergegeven van de gang van zaken en van de positie van Fingem; - belangrijke feiten die zich hebben voorgedaan na de afsluitdatum van het boekjaar; - diverse commentaren die de wetgever oplegt; - een commentaar op de balans, de resultatenrekening en toelichting door middel van een gedetailleerde inventaris; - de jaarrekening volgens het volledige schema; - een overzicht per aandeelhouder van de beleggingen en financiering van de Fingem middelen; - details van de leningen voor het jaar ) MARKANTE FEITEN VAN HET BOEKJAAR Fingem heeft in 2011 een nettowinst van 11,74 miljoen EUR geboekt. Dit sterke resultaat was hoofdzakelijk te danken aan E.C.S. en de gerealiseerde meerwaarde van 1,93 miljoen EUR op de verkoop van de Telenetaandelen. 10

12 Mindere resultaten uit de participaties zijn primair het gevolg van de ongunstige economische context en de bijkomende maatregelen genomen door de regering (o.m. verhoging van de roerende voorheffing naar 21 %). De sterke autonome winstgroei van de courante resultaten van Fingem daarentegen was het gevolg van de hogere dividenden en de lagere financieringskosten. Bij een vergelijking van het resultaat 2011 met dit van het vorige boekjaren, stellen we vast dat door de vermelde verkoop van de aandelen Telenet er opnieuw een belangrijke participatie uit de portefeuille van Fingem verdwijnt. Na de verkooptransacties van de aandelenpakketten Electrabel/Suez (in 2005), de optielichting op de aandelen Telenet (in 2007), en de verkoop van Distrigas (in 2009), is de verkoop van het resterend aandelenpakket Telenet (in ), de vierde belangrijke verkooptransactie van participaties die Fingem beheert. Vermits het koersdoel van het aandeel Elia in 2011 net niet bereikt is geworden, heeft Fingem de herinvestering van de middelen Telenet in het Elia-aandeel niet kunnen realiseren. In de geest van de statutaire bepalingen over de resultaatsbestemming richt Fingem haar beleid dan ook op een versterking van de eigen middelen door regelmatige dotaties aan de reserves of de overgedragen winst. Dit is nodig om in een evoluerende markt de financiële toestand te versterken zodat het vermelde streefcijfer kan waargemaakt worden, en om desgevallend in een verdere ontwikkeling van de vereniging te voorzien. Uit de jaarrekening betreffende het boekjaar 2011 die aan de algemene vergadering ter goedkeuring wordt voorgelegd, wordt voorgesteld om het winstsaldo van het boekjaar van ,96 EUR, als volgt te bestemmen: Verrekening R/C ,04 EUR Dotatie aan de reserves 0,00 EUR Over te dragen winst ,18 EUR Thesaurievoorschot ,74 EUR Uitkering aan de vennoten ,00 EUR Totaal resultaatverwerking ,96 EUR In het raam van de rapportering over de resultaten ziet de raad van bestuur erop toe dat de vennoten tijdig geïnformeerd worden over belangrijke gebeurtenissen. De voorgestelde winstverdeling houdt rekening met het gewijzigd artikel 35 van de statuten van Fingem. 2) BESTUURSORGANEN De raad van bestuur is overeenkomstig artikel 10 van de statuten samengesteld uit 24 leden. Elke deelnemer heeft het recht één kandidaat voor te dragen. Op basis van dit artikel wordt aan de gemeenten de mogelijkheid geboden om 2 afgevaardigden met raadgevende stem aan te duiden, in overeenstemming met de criteria vastgelegd in ditzelfde artikel. De leden van de raad van bestuur zijn conform artikel 20 aangeduid tot de algehele vernieuwing van de gemeenteraden. De duur van de mandaten wordt bepaald op zes jaar. 1 Zie hoofdstuk resultaatverwerking

13 In uitvoering van de statuten, heeft de algemene vergadering van 23 juni 2011, respectievelijk de voordrachten van de mevrouw Myriam D Haeseleer en de heer Hedwig Redant goedgekeurd, in de hoedanigheid van bestuurder. 3) OVERZICHT VAN DE VERWACHTE ONTWIKKELINGEN & DIVERSE WETTELIJKE BEPALINGEN Er hebben zich na jaarafsluiting geen belangrijke gebeurtenissen, noch omstandigheden of verrichtingen voorgedaan die de ontwikkeling van de vennootschap in belangrijke mate zouden kunnen beïnvloeden. De waarde van de activa en passiva op de balansdatum wordt aangepast, zodra na de afsluiting belangrijke gebeurtenissen optreden waardoor de bedragen met betrekking tot de op balansdatum bestaande toestand en omstandigheden gewijzigd worden. Die aanpassingen gebeuren tot de datum waarop de financiële staten door de raad van bestuur worden goedgekeurd. De overige gebeurtenissen die betrekking hebben op de toestand na balansdatum worden als ze van wezenlijke betekenis zijn in de toelichtingen opgenomen. Anderzijds, legt de wet een aantal wettelijke voorschriften op, die de raad van bestuur moet beantwoorden. In dit kader heeft Fingem zich gedurende het afgelopen boekjaar niet toegelegd op onderzoek en ontwikkeling. Ook de bepalingen inzake de bijkantoren, of deze die betrekking hebben op de intekening van eigen aandelen, zijn voor Fingem zonder voorwerp. De vereniging heeft tevens geen gebruik gemaakt van bijzondere financiële instrumenten. Eigen aan de structuur van een holding is de waardering van de participaties, genoteerd in de financiële vaste activa aan aanschaffingswaarde, onderhevig aan de marktschommelingen op de beurs. Daarnaast bevat de rubriek geldbeleggingen tevens aandelen Suez Environnement en GDF Suez. De waarderingsregels zijn opgesteld naar continuïteit. Buiten de jaarlijkse vergoeding van de commissaris, zijn geen andere bedragen betaald aan de commissaris, noch uitzonderlijke werkzaamheden of buitengewone opdrachten door hem uitgevoerd binnen het intergemeentelijke samenwerkingsverband Fingem waarvan hij de jaarrekening controleert. De jaarrekening van Fingem is opgesteld conform het Belgisch boekhoudrecht. Wij hopen U met deze verslaggeving voldoende toelichting te hebben verschaft. Opgemaakt op 7 mei De raad van bestuur 12

14 4.- ACTIVITEITENVERSLAG Fingem is ontstaan als gevolg van de omvorming van de Intercommunale Vereniging voor Investeringen in de Elektriciteit- en Gasdistributie in Oost-Vlaanderen, beter gekend als Iviegov. De intercommunale vereniging Iviegov werd opgericht op 25 juni 1979, na koninklijke machtiging van 6 juni 1979, onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. De oprichtingsakte werd gepubliceerd in de bijlage aan het Belgisch Staatsblad van 17 november 1979 onder het nummer Fingem is ontstaan op 26 mei 1994 door omvorming bij akte verleden voor notaris Eric De Wulf, notaris te Oostakker, stad Gent, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad op 23 juni 1994 onder het nummer De vereniging werd opgericht om de financiering te verzorgen van de investeringen in de distributieintercommunales voor gas, elektriciteit en de telecommunicatiesignalen; daarnaast fungeerde Fingem als overlegplatform tussen de gemeenten en de distributie-intercommunales. Naar aanleiding van de verlenging van Intergem in 1996 werd aan de gemeenten een aandelenpakket Electrabel aangeboden. Teneinde deze aandelen te kunnen verwerven, hebben de gemeenten hiervoor beroep gedaan op Fingem. In dezelfde periode werd de Nationale Investeringsmaatschappij geprivatiseerd. Hierdoor konden de gemeenten, via de holding Publigas, in Distrigas participeren. Ook andere investeringsopportuniteiten, zoals Publi-T, E.C.S. en E.G.P.F. dienden zich kort nadien aan. Fingem diende bijgevolg leningen aan te gaan om al deze aandelenpakketten te financieren. Dit gebeurde telkens onder de vorm van een optimale mix van leningen met langlopende en kortlopende rentevoeten. Er werd een thesaurieprogramma uitgewerkt dat toeliet om efficiënt middelen te lenen op basis van kortlopende rentevoeten. De gemeenten werden tevens de mogelijkheid geboden om op een flexibele manier gebruik te maken van het uitgifteprogramma van thesauriebewijzen. Intermixt Op de buitengewone algemene vergadering van 29 juni 2009 werd besloten tot vrijwillige ontbinding van GeFIN. Een vereffenaar werd aangesteld en diens aanduiding werd inmiddels door de Rechtbank van Koophandel te Brussel gehomologeerd. Het overleg tussen de Vlaamse financieringsverenigingen verloopt sindsdien volledig in de schoot van Intermixt. De Vlaamse financieringsverenigingen zijn inmiddels rechtstreeks aandeelhouder geworden van E.G.P.F. en E.C.S. Hoogstwaarschijnlijk zal de vereffenaar in het najaar van 2012 de vereffening van Gefin kunnen afsluiten. Sinds 2010 biedt Intermixt aan de financieringsverenigingen haar extranet aan. De leden van de raad van bestuur, de secretarissen en de financieel beheerders van de aangesloten gemeenten beschikken in dit verband over een toegangscode, zodat actuele informatie steeds voorradig is. Ook de toezichthoudende overheid maakt gretig gebruik van dit instrument. 13

15 Financiering van de investeringen voor Intergem en voor de gemeenten ten behoeve van de buitengewone dienst In het kader van de onderhandelingen over de verlenging van Intergem werd in 1996 een overeenkomst afgesloten met Electrabel waarbij de gemeenten versneld hun participatie in Intergem konden opdrijven naar 50%. Er was geen financieringsverplichting in hoofde van de gemeenten (zoals vanaf 2006 door de energiewetgeving), maar wel in hoofde van Electrabel. Gezien de gemeenten geen eigen budgettaire inspanningen moesten leveren, hebben alle gemeenten zich ingeschreven in voormeld project van kapitaalverwerving van Intergem. Door de goedkeuring van het Gemini-project werden de kapitaalverhogingen Intergem niet meer in het vooruitzicht gesteld en werd het afkoopplan in 2002 voortijdig stopgezet. Dit project voorzag in een kapitaalsparticipatie van 70 % door een kapitaalsvermindering door te voeren. De kapitaalverhogingen tussen 1998 en 2001 werden voor de gemeenten gefinancierd via uitgifte van thesauriebewijzen. De kapitaalverhogingen vóór 1998 werden gefinancierd via klassieke leningformules. Op zeer korte termijn heeft Fingem via het thesauriebewijzenprogramma aldus in belangrijke mate kapitaal Intergem kunnen onderschrijven. In het licht daarvan hebben de gemeenten binnen onze regio zelfs zonder gebruik te maken van één of andere financieringsvorm voldaan aan de 70 % kapitaalverhouding die vanaf september 2006 van toepassing werd bij de distributienetbeheerders. Op dat ogenblik is Fingem akkoord gegaan om de dividenduitkeringen van Intergem te beperken tot de nog openstaande schuld. Intussen zijn de besprekingen verder geëvolueerd, en sinds 2008 is ook de afbouw van de bestaande schulden van Intergem ter sprake gekomen. Het streefdoel van Intergem bestaat erin om tegen 2014 deze schulden in Fingem volledig weg te werken. Vanuit de openbare sector kwam tevens de vraag om de meerwaarden die uit de verkoop van de aandelen Distrigas in Publigas voortkwamen, een beleggingsalternatief in de energiesector aan te bieden. De Vlaamse distributienetbeheerders wensten op die vraag in te gaan door de creatie van nieuwe aandelen. Eind 2009 kregen de aandeelhouders van Intergem, de kans in te tekenen op een kapitaalverhoging. Dit gebeurde door uitgifte in Intergem van een nieuwe categorie aandelen E, zonder stemrecht. Aangezien Fingem in het boekjaar 2009 zelfs meer dan volledige meerwaarde op de verkoop van de aandelen Distrigas uitgekeerd had, kon de inschrijving op E-aandelen enkel gefinancierd worden door het thesauriebewijzenprogramma van Fingem. Geraardsbergen, Kruibeke en Temse maakten hiervan gretig gebruik en onderschreven 1,6 miljoen via Fingem. Beveren, Brakel, Dendermonde, Hamme en Sint-Gillis-Waas opteerden daarentegen om hun aandeel in de kapitaalverhoging E rechtstreeks via de gemeente te betalen ( 3,6 miljoen). Naast vermelde financieringen, is op verzoek van verschillende gemeenten de vraag gerezen of Fingem, mede gelet op het aangepaste artikel 3 van de doelstellingen betreffende de financiering van de buitengewone dienst, een financieringsplan hiervoor kan opzetten. In essentie heeft Fingem hiertoe eind 2009 een aanvraag tot uitbreiding van haar thesaurieprogramma ingediend naar 150 miljoen (hetzij 100 miljoen extra voor het luik financiering van de buitengewone dienst ). Deze uitbreiding is op de helling komen te staan door een aantal juridische problemen. Verenigingen van gemeenten kunnen zich volgens de juridische dienst van BNP Paribas Fortis niet onder de noemer plaatsen van overheid. Op initiatief van Intermixt is het betreffende wetsartikel aangepast. Doch verloopt de plaatsing van ons papier veel moeilijker en zijn de marges onder druk komen te staan. 14

16 Het staat de gemeenten vrij al dan niet deel te nemen aan het tweede luik van het programma. In het laatste geval zullen de gemeenten hun oorspronkelijke waarborg behouden, maar kunnen dan uiteraard geen gebruik maken van de financieringsmogelijkheid die Fingem aanbiedt ten behoeve van de buitengewone dienst. Anderzijds, mocht de verhouding tussen de opgevraagde waarborg van een gemeente en haar eigenlijke financieringsbehoefte ontoereikend worden, dan dient een bijkomende individuele waarborg gesteld te worden. Elke uitgifte van thesauriecertificaten van Fingem voor rekening van een gemeente, dient immers volledig gedekt te zijn door de gemeentelijke waarborg (van deze welbepaalde gemeente). In 2011 hebben de volgende gemeenten van Fingem gebruik gemaakt van deze nieuwe financieringstechniek: Temse heeft bij Fingem geleend (de gemiddelde intrest bedraagt 1,47 % of ,67) Geraardsbergen (de gemiddelde intrestkost bedraagt 1,47 % of ,91) De terugbetalingen van het kapitaal gebeuren op 30 juni van elk jaar, lineair over de duurtijd van de lening. Toestand van de participaties op 31/12/2011 Net zoals voor de distributie van energie hebben de gemeenten van Fingem een samenwerking opgezet voor de uitbouw van hun participaties. Om vanuit de publieke sector deze participaties terdege te kunnen opvolgen, wordt overleg gehouden op niveau van de federale belangenvereniging Intermixt. Deze participaties genereren belangrijke geldstromen die rechtstreeks naar de gemeenten vloeien. Participatie in het gas: Fluxys - via Publigas Publigas heeft als opdracht het aanhouden en verwerven van de participaties voor rekening van de Belgische gemeenten in de vennootschap Fluxys (voorheen ook Distrigas), alsook in vennootschappen waarvan het maatschappelijk doel in hoofdorde bestaat uit de productie, het transport en/of de verdeling van gas. We noteren daarbij voornamelijk de grondige herschikking van het aandeelhouderschap en de structuur van Publigas in Fluxys. Fingem bezit in Publigas, die in 1996 werd opgericht, momenteel maatschappelijke aandelen. In 2009 heeft Publigas beslist, onder druk van de algemene economische context van de operatie, haar volledige participatie in het kader van het openbaar bod, dat door ENI gelanceerd werd op Distrigas, te verkopen. Per aandeel bracht dit voor Publigas 6.809,64 EUR op, wat voor Fingem > 25 miljoen EUR dividend betekende. De verkoop bracht uiteraard teweeg dat vanaf 2009 de dividendopbrengst van Publigas enkel nog van Fluxys afkomstig zal zijn. De transitactiviteiten van Distrigas (grensoverschrijdend transport van gas via België) werden vóór deze finale verkoop echter overgedragen aan Fluxys omwille van juridische en operationele redenen. Tevens heeft Publigas quasi de helft van de verkoopprijs van de aandelen Distrigas, (zijnde 700 miljoen van ongeveer 1,5 miljard), gebruikt om haar belang in Fluxys te verhogen van 45,22 % tot 89,97 %. In voorbereiding tot de strategische ontwikkeling, heeft Publigas daarop een holding opgericht Fluxys G, waarin zij een inbreng van de totaliteit van haar Fluxys-aandelen heeft verricht. 15

17 De oprichting van Fluxys G creëerde de mogelijkheid om (los van haar Belgische gereguleerde activiteiten) externe financiering op te halen voor de bovengenoemde investeringen. Bestaande niet gereguleerde activiteiten en participaties zoals BBL (Balgzand-Bacton lijn), GMSL (Gas Management Services Limited), Huberator (HUB-operator in Zeebrugge) en APX (groep van internationale beurzen voor elektriciteit en aardgas) werden voorts in Fluxys G ingebracht. Na deze herstructurering is het Fluxys G die aldus voor 89,97 % participeert in het beursgenoteerde Fluxys. De overige 10,03 % van de aandelen zijn in handen van het publiek. Publigas wou het kapitaal van Fluxys G openstellen voor één of meerdere partners die kunnen bijdragen tot de versterking van Fluxys. Op 30 maart 2011 heeft het Canadese pensioenfonds La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) 10 % of 150 miljoen genomen in het kapitaal van Fluxys G. Zoals bij elektriciteit is er de vaststelling dat het beheer van de vervoersnetten steeds Europeser wordt. Een internationale expansie moet Fluxys in staat stellen de geografische positie van België ten volle te benutten. De expansiepolitiek van Fluxys G vergt bijkomende middelen, waarvan 300 miljoen op korte termijn en 200 miljoen begin De kernelementen van de investeringsprojecten zijn hoofdzakelijk gericht op de versterking van de bevoorradingsveiligheid en de competitiviteit van de Belgische gasmarkt, evenals op de internationale ontwikkeling van goedgekeurde investeringen in de projecten Duinkerke LNG van het Franse EDF (participatie van 25 % in de LNG-terminal) en NEL van het Duitse Wingas (participatie van 19 % in de Noord-as, Baltische zee), alsook in andere projecten, zoals de verbinding tussen Duinkerke en Zeebrugge (participatie van 25 % LNG-terminal van de Franse elektriciteitsproducent EDF). 16

18 Bovendien heeft Fluxys G eind 2011 participaties overgenomen van ENI in het Duitse TENP (49 %) en het Zwitserse TRANSITGAS (46 %), en ook het belang van ENI als vervoersnetbeheerder in beide activa. La CDPQ en Publigas onderschrijven de kapitaalverhoging elk voor 250 miljoen, waardoor de participatie van la CDPQ in Fluxys G van 10 % naar 20 % verhoogt, en de deelname van Publigas in Fluxys G van 90 % naar 80 % uiteraard daalt. Fluxys G voorziet in een rendement van 6 % op het geïnvesteerde kapitaal, en waarborgt een jaarlijkse groei van het dividend van 5 % p.a. voor de volgende 5 jaren. Op basis van het voorgaande is Publigas op haar beurt overgegaan tot een kapitaalverhoging eind december de 2011 van 250 miljoen. Hiervan is 62,5 miljoen of 1/4 opgevraagd, omdat Publigas nog over reserves beschikt en ook leningen heeft omwille van fiscale optimalisatie. Het saldo of 3/4 de zou pas in de loop van 2012 of later opgevraagd worden in functie van nieuwe concrete projecten die de effectieve goedkeuring moeten krijgen van de raad van bestuur van Fluxys G. Concreet komt dit voor Fingem neer op een bedrag van 1,9 miljoen en van , dat Fingem respectievelijk eind 2011 en begin 2012 ter beschikking heeft gesteld. Behoudens Sint-Niklaas, hebben alle gemeenten van Fingem deelgenomen aan de kapitaalverhoging van Publigas. Voorgesteld wordt om de kapitaalopvraging te onderschrijven met de beschikbare middelen op de rekening courant van Fingem. Op financieel vlak zal Publigas profiteren van de verhoging van haar participatie in een onderneming die recurrente dividenden genereert en die in principe zal groeien, gezien het belangrijke investeringsplan dat in Fluxys G voorligt. Voor 2011 heeft Fingem een dividend van ontvangen, hetzij p.a. Dit is veel meer ten overstaan van het vorige boekjaar ( ). Dit verschil heeft te maken met de belangrijke toename van de participatie van Publigas in de Fluxys-groep. Participatie in de elektriciteit: Elia - via Publi-T Publi-T heeft als opdracht het beheer waar te nemen van het aandeel van de Belgische gemeenten in de vennootschap Elia, de nationale beheerder van het transportnet voor elektriciteit. Het afgelopen boekjaar hield voor Publi-T geen verrassingen in. Publi-T werd opgericht in Fingem heeft het kapitaal onderschreven en gefinancierd d.m.v. uitgiften van thesauriebewijzen. Een terugbetaling van het kapitaal en de intresten van deze financiering is uiterlijk voorzien tegen Fingem bezit, naar aanleiding van de kapitaalverhogingen van 2008 en 2010, momenteel maatschappelijke aandelen. Behoudens uitzonderlijke resultaten bestaat de winst van Publi-T louter uit het dividend dat van Elia wordt ontvangen. De voorbije jaren hebben echter enkele uitzonderlijke gebeurtenissen plaatsgevonden, waardoor zowel de dividenden vanuit Elia als de dividenden vanuit Publi-T schommelingen kenden. Daarbij kan onder meer gedacht worden aan de beursgang van Elia in Vanaf 2010 hebben twee belangrijke elementen de rekeningen van Publi-T beïnvloed. Een eerste element is de groei van de participatie van Publi-T in Elia. Publi-T houdt sinds 2010 een belang van 45,37 % in Elia aan, in vergelijking met afgerond 33 % in

19 In juni 2010 volgde de kapitaalverhoging die Elia doorvoerde. Publi-T tekende proportioneel in op deze kapitaalverhoging. Deze kwam er naar aanleiding van het tweede belangrijke element, namelijk de overname door Elia en een financiële partner van het Duitse transportnet 50Hz. Hierdoor is Elia meteen een belangrijke Europese speler geworden. 50Hz is immers een van de vier grote transportnetwerken in Duitsland en bevindt zich in het noordoostelijk deel van Duitsland, grenzend aan Polen, de Tsjechische republiek en de Baltische zee. Naast het strategisch belang moet de overname ook leiden tot het creëren van aandeelhouderswaarde. Hoofdlijn is de vaststelling dat het beheer van de transportnetten steeds meer een Europese aangelegenheid wordt. Een belangrijke evolutie daarbij is de sterk verwachte toename van hernieuwbare windenergie. Hiertoe dienen belangrijke aanpassingen aan de netten te worden aangebracht, waarbij de netten groter en en slimmer zullen moeten worden om het onvoorspelbare karakter van windenergie te kunnen opvangen. Belangrijk is op te merken dat Elia 50 Hz overnam via een consortium met Industry Funds Management (IFM), waarin het een aandeel van 60 % heeft en IFM 40 %. Hierna besliste Publi-T tevens over te gaan tot een kapitaalverhoging d.m.v. 2 tranches. Op de eerste tranche van 100 miljoen konden alle aandeelhouders intekenen met uitzondering van de Gemeentelijke Holding. Een tweede tranche van naar schatting 33 à 39 miljoen was prioritair gereserveerd voor de Gemeentelijke Holding, die hierop kan inschrijven op welbepaalde tijdstippen tot uiterlijk Naar aanleiding van de in vereffeningstelling van de Gemeentelijke Holding eind 2011, zal deze tweede tranche wellicht in 2013 aangeboden worden aan de overige aandeelhouders van Publi-T. 18

20 De beslissing tot ontbinding heeft verregaande gevolgen voor de aandeelhoudersstructuur van Publi-T. Vanaf deze datum verliest de Gemeentelijke Holding immers automatisch de hoedanigheid van vennoot van Publi-T, en heeft enkel nog recht op een zogenaamd scheidingsaandeel gebaseerd op de boekwaarde van Publi-T en niet op de marktwaarde die voortvloeit uit de koers van het aandeel Elia. Deze tweede tranche kan Publi-T aanwenden om haar schuldgraad verder te verlagen, vermits Publi-T de kapitaalverhoging in Elia gedeeltelijk financierde met banklening van ongeveer 200 miljoen, waarvan de hoofdmoot in 2015 terugbetaalbaar is. Voor 2011 heeft Fingem een dividend van ontvangen, hetzij 21,80 p.a. Dit is veel meer ten overstaan van het vorige boekjaar ( ). Het verschil heeft uiteraard te maken met de belangrijke kapitaalverhoging van Wat de dividendenevolutie betreft, wordt naar aanleiding van de goedkeuring van een meerjarenplan, een jaarlijks lichte verhoging verwacht. Participatie in het leveringsbedrijf: Electrabel Customer Solutions (E.C.S.) In het kader van de liberalisering van de energiemarkt in 2002 voorzag de wetgever een opsplitsing tussen de activiteiten energieverkoop en netbeheer. De marktomstandigheden en de economische context hebben ertoe geleid dat de winst van E.C.S. van jaar tot jaar erg kan fluctueren. Vóór de vrijmaking van de energiemarkt was intergem niet alleen de verdeler van gas en elektriciteit, maar ook de leverancier. De aandeelhouders, de gemeenten en Electrabel, ontvingen een vergoeding enerzijds op de distributieactiviteit en anderzijds op de leveringsactiviteit. Met de vrijmaking van de markt werd het noodzakelijk beide activiteiten te scheiden. De activiteit van Intergem werd beperkt tot de distributie. Electrabel heeft een dochteronderneming opgericht, Electrabel Costumers Solutions, die de verkoopsactiviteit op de vrije markt voor haar rekening zou nemen. De Vlaamse gemeenten van de gemengde sector hebben een belang in E.C.S. via hun financieringsverenigingen. Ze houden samen een financiële participatie van 3% aan in E.C.S.; wat overeenkomt met 5% in de Vlaamse activiteiten van ECS. Echter, gelet op de historische context bij het ontstaan van E.C.S. en de calloptie waarover de Vlaamse financieringsverenigingen beschikken, ontvangen zij 40% van het resultaat van de Vlaamse rekeningsector van E.C.S. De aandelen E.C.S. werden voor de Vlaamse financieringsverenigingen beheerd door GeFIN d.m.v. een portageovereenkomst. Op 30 juni 2008 werd een einde gesteld aan de portageovereenkomst zodat de Vlaamse financieringsverenigingen de aandelen in E.C.S. sindsdien rechtstreeks aanhouden. Fingem bezit aldus 153 aandelen die volledig via eigen middelen zijn verworven. De winst van E.C.S. wordt grotendeels toegekend als een beheersvergoeding via de Vereniging in Deelneming (35 %) en in mindere mate als een dividend (5 %). E.C.S. betekent nog altijd een belangrijke inkomstenbron voor de Vlaamse financieringsverenigingen. Voor het activiteitsjaar 2010 zijn de dividenden (en APP) van Electrabel Customer Solutions, bijna verdubbeld ten overstaan van 2009, of

Wat doet IKA IKA : Faciliteren verwerven aandelen in IVEKA/IGAO

Wat doet IKA IKA : Faciliteren verwerven aandelen in IVEKA/IGAO 1 IKA Wat doet IKA IKA : Faciliteren verwerven aandelen in IVEKA/IGAO Aanhouden, beheren en financieren van de strategische participaties in de energiesector Financiering buitengewone dienst 2 Participaties

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 23 mei 2013 Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/8 Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging IKA. Toelichting bij

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 28 mei 2015 Toelichting Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/10 Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging IKA. Toelichting

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/11/2015 BE 0462.537.075 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15679.00182 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: DE LILLE Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Kwadenbulk

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 21/01/2015 BE 0449.054.471 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15019.00586 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: ERDA KOMADA Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Jaarverslag van de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/10/2015 BE 0471.522.641 10 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15654.00593 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: 'T SMOSKE TIELT Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 02/10/2013 BE 0830.513.208 8 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 13616.00294 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: DIAMOND VAULT Naamloze vennootschap Adres: SCHUPSTRAAT Nr: 1-7 Bus: Postnummer:

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Jaarverslag van de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering

Nadere informatie

Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486. (de Vennootschap )

Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486. (de Vennootschap ) Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486 (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKELEN

Nadere informatie

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 40 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM:... PREFLEXIBEL... Rechtsvorm:... Naamloze vennootschap Adres:...Nr.: Elisabethlaan... 153 Bus:... Postnummer:...

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/01/2015 BE 0429.423.255 12 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15025.00242 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: FRAVAN Naamloze vennootschap Adres: Kortrijksestraat Nr: 439 Bus: Postnummer:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/06/2016 BE 0824.339.751 8 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 16260.00550 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: SOLAR ECO-INVEST Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

Nr. 0462.312.589. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde)

Nr. 0462.312.589. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0462.312.589 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO NAAM: KAURI Rechtsvorm: VZW Adres: de Fiennestraat Nr.: 77 Postnummer: 1070 Gemeente: Brussel 7 Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628. LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Verslag van de raad van bestuur op de gewone algemene vergadering van

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS NIET BESTEMD VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE OF VERSPREIDING IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, CANADA, JAPAN EN AUSTRALIË

DIT DOCUMENT IS NIET BESTEMD VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE OF VERSPREIDING IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, CANADA, JAPAN EN AUSTRALIË VOORWAARDEN BETREFFENDE HET KEUZEDIVIDEND Persbericht Gereglementeerde informatie Maandag 18 mei 2015 (na beurstijd) Montea Management NV, met maatschappelijke zetel in 9320 Erembodegem, Industrielaan

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 27 november 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/17 Provinciale initiatieven. Opdrachthoudende

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 mei 2016 Toelichting Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/9 Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging IKA. Toelichting

Nadere informatie

De gemeentelijke participaties in de energiesector Jan Leroy, VVSG. Studiedag energie, 26 oktober 2011

De gemeentelijke participaties in de energiesector Jan Leroy, VVSG. Studiedag energie, 26 oktober 2011 De gemeentelijke participaties in de energiesector Jan Leroy, VVSG Studiedag energie, 26 oktober 2011 Inhoud Algemene structuur van de energiesector Productie en invoer Transportnetbeheer Distributienetbeheer

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 17 november 2014 Besluit nummer: 2014_GR_00988 Onderwerp: Dienstverlenende vereniging Finiwo - buitengewone algemene vergadering van 12 december

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS UCB NV - Researchdreef 60, 1070 Brussel - Ondernemingsnr. 0403.053.608 (RPR Brussel) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS over het gebruik en de nagestreefde doeleinden van het

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2016 FINANCIEEL VERSLAG

JAARVERSLAG 2016 FINANCIEEL VERSLAG JAARVERSLAG 2016 FINANCIEEL VERSLAG 1 Jaarverslag 2013 RPR Tongeren 0201.310.929 IGL Intercommunale vereniging voor hulp aan Gehandicapten in Limburg Opdrachthoudende Vereniging Opgericht op 6 mei 1967

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/07/2014 BE 0462.364.455 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 14379.00482 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Dokter Geert De Brabandere Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 201 1 EUR NAT Datum neerlegging Nr 0811575046 Blz E D VKT-VZW 11 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: Orange House partnership Rechtsvorm: VZW Adres: Kampendaal Nr: 83 Postnummer: 1653 Gemeente: Dworp

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 28 april 2016 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/3 Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging

Nadere informatie

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig Artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig Artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen GALAPAGOS Naamloze Vennootschap Generaal De Wittelaan L11 A3, 2800 Mechelen, België Ondernemingsnummer: 0466.460.429 RPR Antwerpen (afdeling Mechelen) (de Vennootschap ) Bijzonder verslag van de Raad van

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0479.409.731 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: TRAVIATA Rechtsvorm: NV Adres: EMIEL MOMMAERTSLAAN Nr.: 18, bus A Postnummer: 1831 Gemeente:

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE IN KADER VAN ARTIKEL 582 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN 4ENERGY INVEST NV GEVESTIGD

Nadere informatie

COMPAGNIE DU BOIS SAUVAGE

COMPAGNIE DU BOIS SAUVAGE Dit document mag niet afzonderlijk circuleren van de documenten betreffende de fusie en werd gecontroleerd door de Commissie voor het Bank- en Financiewezen in het licht van de toekenning op 28 mei 2002

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN OP 16 MEI 2014

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN OP 16 MEI 2014 KINEPOLIS GROUP NV Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen Eeuwfeestlaan 20 1020 Brussel Ondernemingsnummer BTW BE 0415.928.179 RPR Brussel NOTULEN VAN DE GEWONE

Nadere informatie

Halfjaarlijks financieel verslag

Halfjaarlijks financieel verslag In het eerste halfjaar van het boekjaar 2009/2010 realiseerde KBC Ancora een negatief resultaat van 15,3 miljoen euro. Dit resultaat ligt in lijn met het resultaat over dezelfde periode van het vorige

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 24 mei 2017 Toelichting Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/10 Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging IKA. Toelichting

Nadere informatie

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL GEHOUDEN WORDEN OP 17 NOVEMBER 2014 OM 10H TE 1000 BRUSSEL, WATERLOOLAAN 16

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL GEHOUDEN WORDEN OP 17 NOVEMBER 2014 OM 10H TE 1000 BRUSSEL, WATERLOOLAAN 16 AEDIFICA Naamloze vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Louizalaan 331-333, 1050 Brussel Ondernemingsnummer 0877.248.501 RPR Brussel (de Vennootschap ) AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE

Nadere informatie

CIRIEC. 29 november 2007. Unbundling in de Sector gas en elektriciteit in België : middel of objectief

CIRIEC. 29 november 2007. Unbundling in de Sector gas en elektriciteit in België : middel of objectief CIRIEC 29 november 2007 Unbundling in de Sector gas en elektriciteit in België : middel of objectief Als we in België over Unbundling en over concurrentie spreken in de sector gas en elektriciteit, denken

Nadere informatie

Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli 2005-30 juni 2006) Toename van het resultaat na belastingen met 36%

Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli 2005-30 juni 2006) Toename van het resultaat na belastingen met 36% JAARLIJKS COMMUNIQUE 30 augustus 2006 Onder embargo tot woensdag 30 augustus 2006, na beurstijd (16.30 u) Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli 2005-30 juni 2006) Toename van het resultaat na belastingen

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel S T E M M I N G PER B R I E F

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel S T E M M I N G PER B R I E F NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel S T E M M I N G PER B R I E F Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen van dinsdag

Nadere informatie

OPROEPING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS TE HOUDEN OP 18 DECEMBER 2013 VANAF 17 UUR

OPROEPING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS TE HOUDEN OP 18 DECEMBER 2013 VANAF 17 UUR RealDolmen Naamloze vennootschap A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen BTW BE / RPR 0429.037.235 Brussel (België) OPROEPING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS TE HOUDEN OP 18 DECEMBER

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AANGAANDE DE INBRENG IN NATURA IN HET KADER VAN EEN KEUZEDIVIDEND (ARTIKEL 602 W.VENN.)

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AANGAANDE DE INBRENG IN NATURA IN HET KADER VAN EEN KEUZEDIVIDEND (ARTIKEL 602 W.VENN.) Tessenderlo Chemie Naamloze Vennootschap (de "Vennootschap") Zetel: Troonstraat 130, 1050 Brussel (België) RPR 0412.101.728 Rechtsgebied Brussel BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AANGAANDE DE INBRENG

Nadere informatie

Voor wat dividenduitkeringen uit vennootschappen betreft, zijn er verregaande wijzigingen aan het fiscaal regime dat die ondergaan.

Voor wat dividenduitkeringen uit vennootschappen betreft, zijn er verregaande wijzigingen aan het fiscaal regime dat die ondergaan. Beste klant, Voor wat dividenduitkeringen uit vennootschappen betreft, zijn er verregaande wijzigingen aan het fiscaal regime dat die ondergaan. 1. De belangrijkste wijziging betreft de roerende voorheffing

Nadere informatie

2. Wat is het fiscale voordeel?

2. Wat is het fiscale voordeel? 2. Wat is het fiscale voordeel? 2.1. verlaagd tarief behouden Bij twee van de voorwaarden om recht te hebben op het verlaagd tarief, is het kapitaal van belang. Het bedrag van het kapitaal kan van belang

Nadere informatie

Verslag van de raad van bestuur in het kader van de bepalingen van de artikelen 583, 596 juncto 603 en 598 van het wetboek vennootschappen

Verslag van de raad van bestuur in het kader van de bepalingen van de artikelen 583, 596 juncto 603 en 598 van het wetboek vennootschappen Verslag van de raad van bestuur in het kader van de bepalingen van de artikelen 583, 596 juncto 603 en 598 van het wetboek vennootschappen Gebruik makend van haar prerogatieven in het kader van het toegestane

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Toegenomen verlies Airolux Verder verhoging dividend Kerncijfers

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR 0448.367.256. (Hierna, de Vennootschap )

PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR 0448.367.256. (Hierna, de Vennootschap ) PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR 0448.367.256 (Hierna, de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 582 VAN HET

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D HOLDING NV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

Ontbinding en vereffening

Ontbinding en vereffening Ontbinding en vereffening Art. 208-214 Situering TITEL III : VENNOOTSCHAPSBELASTING Art. 179-219bis HOOFDSTUK I : AAN DE BELASTING ONDERWORPEN VENNOOTSCHAPPEN Art. 179-182 HOOFDSTUK II : GRONDSLAG VAN

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Born in Africa Vereniging zonder winstoogmerk Adres: ROBERT DALECHAMPLAAN Nr: 7 Bus: Postnummer: 1200 Gemeente: Sint-Lambrechts-Woluwe Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBAND VOOR DE GEMEENTEN VERBONDEN MET DE DISTRIBUTIENETBEHEERDER INTERGEM. fingem JAARVERGADERING VAN 25 JUNI 2009

INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBAND VOOR DE GEMEENTEN VERBONDEN MET DE DISTRIBUTIENETBEHEERDER INTERGEM. fingem JAARVERGADERING VAN 25 JUNI 2009 2008 jaarverslag INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBAND VOOR DE GEMEENTEN VERBONDEN MET DE DISTRIBUTIENETBEHEERDER INTERGEM fingem JAARVERGADERING VAN 25 JUNI 2009 ACTIVITEITENVERSLAG 2008 fingem INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies van 4 september 2013 1

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies van 4 september 2013 1 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/12 - Erkenning van de opbrengsten en kosten die overeenstemmen met interesten en royalty's, evenals de toewijzing van de resultaten in de vorm van

Nadere informatie

Bedrijfsrevisor. Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud

Bedrijfsrevisor. Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud Burg. CVBA Helga Platteau Verslag van het College van Commissarissen aan de Algemene Vergadering der Aandeelhouders van Euronav NV over de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2008

Nadere informatie

Intermixt Vademecum De participaties van de Vlaamse gemeenten in de gemengde energiesector

Intermixt Vademecum De participaties van de Vlaamse gemeenten in de gemengde energiesector Versie 1.0 De participaties van de Vlaamse gemeenten in de gemengde energiesector Brussel, 8 september 2008 1. Inleiding De lokale overheden drukken via hun verschillende participaties een belangrijke

Nadere informatie

AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING Econocom Group SA/NV Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Marsveldplein 5, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0422.646.816 (RPR Brussel)

Nadere informatie

DEXIA SA/NV. Rogierplein Brussel RPR Brussel nr

DEXIA SA/NV. Rogierplein Brussel RPR Brussel nr a DEXIA SA/NV Rogierplein 11 1210 Brussel RPR Brussel nr 458.548.296 BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR Uitgifte van aandelen beneden fractiewaarde - Artikel 582 van het Wetboek van vennootschappen

Nadere informatie

Aan het college van burgemeester en schepenen,

Aan het college van burgemeester en schepenen, Ham, 19 september 2011 Aan het college van burgemeester en schepenen, Betreft: Schriftelijke vraag met schriftelijk antwoord over de Gemeentelijk Holding Geacht college, De Gemeentelijk Holding (verder:

Nadere informatie

Gereglementeerde informatie, Leuven, 31 augustus 2017 (20.00 CEST)

Gereglementeerde informatie, Leuven, 31 augustus 2017 (20.00 CEST) , Leuven, KBC Ancora sluit boekjaar 2016/2017 af met een winst van 843,2 miljoen euro, in hoofdzaak bepaald door dividendinkomsten en de terugname van waardeverminderingen KBC Ancora boekte in het afgelopen

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN De boekhoudkundige verwerking met betrekking tot de toepassing van de overgangsregeling zoals vermeld in artikel 537 WIB 92 Ontwerpadvies van X november 2013 I. Inleiding

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 17 november 2014 Besluit nummer: 2014_GR_00985 Onderwerp: Opdrachthoudende vereniging Imewo - Exit Electrabel - overname aandelen gefinancierd door

Nadere informatie

De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%.

De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%. De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%. Vanaf 1 juli 2013 is nu ook de nieuwe wet inzake verhoging van roerende voorheffing op liquidatieboni van toepassing. Concreet

Nadere informatie

VOLMACHT. Ondergetekende: --------------------------------------------------------------------------------------------- [naam],

VOLMACHT. Ondergetekende: --------------------------------------------------------------------------------------------- [naam], VOLMACHT Ondergetekende: met woonplaats te ------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli juni 2005) Toename van het resultaat met 69%

Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli juni 2005) Toename van het resultaat met 69% JAARLIJKS COMMUNIQUE 1 september 2005 Onder embargo tot donderdag 1 september 2005, na beurstijd (16.30 u) Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli 2004-30 juni 2005) Toename van het resultaat met 69%

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/14 De boekhoudkundige verwerking van de uitgestelde belastingen bij gerealiseerde meerwaarden waarvoor de uitgestelde belastingregeling geldt en bij

Nadere informatie

GEWONE ALGEMENE VERGADERING. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening en de resultaatverwerking

GEWONE ALGEMENE VERGADERING. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening en de resultaatverwerking B ESLISSINGEN VAN DE GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERINGEN VAN AANDEELHOUDERS VAN 26 APRIL 2011 GEWONE ALGEMENE VERGADERING Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening en de resultaatverwerking

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR Dexia NV/SA De Meeûssquare 1 1000 Brussel RPR Brussel Ondernemingsnummer 0458.548.296 BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR Opgesteld conform de artikelen 583, 1ste lid, 596 en 598 van het Wetboek

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 18/05/2012 BE 0427.441.386 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 12121.00242 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: OIKOCREDIT-BE Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Intermixt Vademecum De participaties van de Vlaamse gemeenten in de gemengde energiesector

Intermixt Vademecum De participaties van de Vlaamse gemeenten in de gemengde energiesector Intermixt Vademecum De participaties van de Vlaamse gemeenten in de gemengde energiesector Brussel, 1 maart 2013 1. Inleiding De lokale overheden drukken via hun verschillende participaties een belangrijke

Nadere informatie

AGENDA JAARVERGADERING EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DE DATO 25 JUNI 2012

AGENDA JAARVERGADERING EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DE DATO 25 JUNI 2012 AGENDA JAARVERGADERING EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DE DATO 25 JUNI 2012 I. JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING 1. Kennisname van het jaarlijks financieel verslag van de raad van bestuur betreffende

Nadere informatie

PCB. Beheersverslag over de jaarrekening voorgelegd aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 18 mei 2005

PCB. Beheersverslag over de jaarrekening voorgelegd aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 18 mei 2005 PCB SA/NV Rue Carli 17/ Carlistraat 17 1140 Bruxelles/ 1140 Brussel RPM Bruxelles/RPR Brussel TVA/BTW BE 0403 085 181 Beheersverslag over de jaarrekening voorgelegd aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Nadere informatie

VERSLAG. van het Rekenhof. over de controle van de rekeningen 2004-2005 van Gimvindus nv

VERSLAG. van het Rekenhof. over de controle van de rekeningen 2004-2005 van Gimvindus nv Stuk 37-K (2007-2008) Nr. 1 Zitting 2007-2008 8 augustus 2008 VERSLAG van het Rekenhof over de controle van de rekeningen 2004-2005 van Gimvindus nv 4596 REK Stuk 37-K (2007-2008) Nr. 1 2 3 Stuk 37-K (2007-2008)

Nadere informatie

LOTUS BAKERIES NV OPROEPING GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

LOTUS BAKERIES NV OPROEPING GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING LOTUS BAKERIES NV OPROEPING GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING De raad van bestuur heeft het genoegen de aandeelhouders en de houders van warrants van Lotus Bakeries NV uit te nodigen tot de Gewone

Nadere informatie

KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan 2 1080 Brussel BTW BE 0403.227.515 (RPR Brussel) VOLMACHT

KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan 2 1080 Brussel BTW BE 0403.227.515 (RPR Brussel) VOLMACHT KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan 2 1080 Brussel BTW BE 0403.227.515 (RPR Brussel) VOLMACHT Ondergetekende, (volledige naam en adres van de aandeelhouder; voor een rechtspersoon, volledige benaming

Nadere informatie

DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare

DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare Ondernemingsnummer: 0405.548.486 RPR Kortrijk (de 'Vennootschap') Bijzonder

Nadere informatie

"ECODIS" in vereffening Naamloze vennootschap. Brechtsebaan 30 2900 Schoten. RPR (Antwerpen) 0478.049.157 BTW BE 0478.049.157. (de "Vennootschap")

ECODIS in vereffening Naamloze vennootschap. Brechtsebaan 30 2900 Schoten. RPR (Antwerpen) 0478.049.157 BTW BE 0478.049.157. (de Vennootschap) "ECODIS" in vereffening Naamloze vennootschap Brechtsebaan 30 2900 Schoten RPR (Antwerpen) 0478.049.157 BTW BE 0478.049.157 (de "Vennootschap") De vereffenaar van de Vennootschap nodigt u bij deze graag

Nadere informatie

Samen investeren in windmolens in onze buurt Informatie over Electrabel CoGreen cvba 21 september, Wielsbeke

Samen investeren in windmolens in onze buurt Informatie over Electrabel CoGreen cvba 21 september, Wielsbeke Het windpark Electrabel & Electrabel Samen investeren in windmolens in onze buurt Informatie over Electrabel CoGreen cvba 21 september, Wielsbeke Het windpark 1 nieuwe WINDTURBINE in uw gemeente 1 nieuwe

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 604 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN INHOUDSTAFEL

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 604 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN INHOUDSTAFEL Real Software, afgekort Real Naamloze Vennootschap Prins Boudewijnlaan 26, 2550 Kontich Register van Rechtspersonen onder Ondernemingsnummer RPR 0429.037.235 Kanton Kontich, Arrondissement Antwerpen BIJZONDER

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 15 juni 2015 Besluit nummer: 2015_GR_00609 Onderwerp: Dienstverlenende vereniging Veneco²- algemene vergadering van 30 juni 2015 - herschikkingsdividend

Nadere informatie

VOLMACHT VOOR AANDEELHOUDER COIL SA/NV. die verklaart en verzekert gemachtigd te zijn om deze volmacht te tekenen namens de ondergetekende en

VOLMACHT VOOR AANDEELHOUDER COIL SA/NV. die verklaart en verzekert gemachtigd te zijn om deze volmacht te tekenen namens de ondergetekende en VOLMACHT VOOR AANDEELHOUDER Ondergetekende naam: (indien aandeelhouder een vennootschap is) juridische vorm: adres / zetel: eigenaar van: vennootschapsnaam: aande(e)l(en)van de vennootschap COIL SA/NV

Nadere informatie

SOLVAC: CASHRESULTAAT 8,5% HOGER DIVIDENDVOORSCHOT ONVERANDERD OP 2,20 EUR NETTO

SOLVAC: CASHRESULTAAT 8,5% HOGER DIVIDENDVOORSCHOT ONVERANDERD OP 2,20 EUR NETTO Embargo: 31 augustus 2011 om 17.50 uur GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE FINANCIËLE HALFJAARRESULTATEN SOLVAC: CASHRESULTAAT 8,5% HOGER DIVIDENDVOORSCHOT ONVERANDERD OP 2,20 EUR NETTO 1. De Raad van Bestuur

Nadere informatie

OVERZICHT VAN DE VOORGESTELDE HERVORMING VAN DE NMBS GROEP

OVERZICHT VAN DE VOORGESTELDE HERVORMING VAN DE NMBS GROEP OVERZICHT VAN DE VOORGESTELDE HERVORMING VAN DE NMBS GROEP De wet van 30 augustus 2013 betreffende de hervorming van de Belgische spoorwegen beoogt de hervorming van de huidige drieledige structuur van

Nadere informatie

FAQ. - Zefier CVBA, de nieuw opgerichte coöperatieve vennootschap die alle hernieuwbare activiteiten van de financieringsverenigingen zou bundelen;

FAQ. - Zefier CVBA, de nieuw opgerichte coöperatieve vennootschap die alle hernieuwbare activiteiten van de financieringsverenigingen zou bundelen; FAQ ALGEMEEN Welke entiteiten zijn bij de operatie betrokken? - de zes financieringsverenigingen (FIV) Figga, Finea, Fingem, Finilek, Finiwo en IKA die als dienstverlenende verenigingen participaties beheren

Nadere informatie

DECEUNINCK Naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet 8800 Roeselare, Brugsesteenweg

DECEUNINCK Naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet 8800 Roeselare, Brugsesteenweg DECEUNINCK Naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet 8800 Roeselare, Brugsesteenweg 374 0405.548.486 RPR Kortrijk (de Vennootschap) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/XXX - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve bedoeld in artikel 541 WIB 92 (Programmawet van 10 augustus 2015) en de bijzondere aanslag

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 23 november 2017 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/11 Provinciale initiatieven. Dienstverlenende

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Naamloze vennootschap Maatschappelijke zetel: De Gerlachekaai 20, 2000 Antwerpen Ondernemingsnummer 0860.402.767 OPROEPING

Naamloze vennootschap Maatschappelijke zetel: De Gerlachekaai 20, 2000 Antwerpen Ondernemingsnummer 0860.402.767 OPROEPING Naamloze vennootschap Maatschappelijke zetel: De Gerlachekaai 20, 2000 Antwerpen Ondernemingsnummer 0860.402.767 OPROEPING De raad van bestuur heeft de eer de aandeelhouders uit te nodigen op de gewone

Nadere informatie

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING Ondergetekende: naam en voornaam / (vennootschaps)naam: adres / zetel: eigenaar van: aandelen van de vennootschap; en/of eigenaar van: warrants

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 604 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 604 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN SERVICEFLATS INVEST Naamloze vennootschap Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch recht Maatschappelijke zetel: Plantin en Moretuslei 220, 2018 Antwerpen Ondernemingsnummer:

Nadere informatie

Volmacht te versturen aan Befimmo CommVA ten laatste op 19 april VOLMACHT

Volmacht te versturen aan Befimmo CommVA ten laatste op 19 april VOLMACHT Volmacht te versturen aan Befimmo CommVA ten laatste op 19 april 2012. VOLMACHT De ondergetekende: Natuurlijk persoon Naam en voornaam: Woonplaats : Rechtspersoon Maatschappelijke benaming en rechtsvorm:

Nadere informatie

GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ECONOCOM GROUP NV/SA VAN 19 MEI Stemming door volmacht.

GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ECONOCOM GROUP NV/SA VAN 19 MEI Stemming door volmacht. ECONOCOM GROUP Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Marsveldplein 5, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0422.646.816 (RPR Brussel) (hierna

Nadere informatie

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING Ondergetekende: naam en voornaam / (vennootschaps)naam: adres / zetel: eigenaar van: aandelen van de vennootschap; en/of eigenaar van: warrants

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies Omrekening van kapitaal bij grensoverschrijdende fusies

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies Omrekening van kapitaal bij grensoverschrijdende fusies COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN Omrekening van kapitaal bij grensoverschrijdende fusies Advies van 16 december 2009 I. INLEIDING De Belgische wetgever heeft de grensoverschrijdende fusie, voorzien

Nadere informatie

GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERINGEN VAN ECONOCOM GROUP SE GEHOUDEN OP 16 MEI Stemming per brief

GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERINGEN VAN ECONOCOM GROUP SE GEHOUDEN OP 16 MEI Stemming per brief ECONOCOM GROUP SE Europese vennootschap die publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Marsveldplein 5, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0422.646.816 (RPR Brussel) (hierna

Nadere informatie

VOLMACHT VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 24 JULI 2017 OM 10 UUR. Ondergetekende: [naam], met woonplaats te.

VOLMACHT VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 24 JULI 2017 OM 10 UUR. Ondergetekende: [naam], met woonplaats te. RETAIL ESTATES Naamloze Vennootschap Openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch Recht Zetel: Industrielaan 6, B-1740 Ternat Ondernemingsnummer: 0434.797.847 (RPR Brussel) VOLMACHT VOOR

Nadere informatie

KBC BANK Naamloze Vennootschap Havenlaan Brussel. BTW BE (RPR Brussel)

KBC BANK Naamloze Vennootschap Havenlaan Brussel. BTW BE (RPR Brussel) KBC BANK Naamloze Vennootschap Havenlaan 2-1080 Brussel BTW BE 0462.920.226 (RPR Brussel) Oproeping tot de Jaarvergadering en de Buitengewone Algemene Vergadering van KBC Bank NV die zullen plaatsvinden

Nadere informatie

RESILUX Naamloze vennootschap Damstraat 4, 9230 Wetteren - Overschelde RPR Dendermonde - BTW BE 0447.354.397

RESILUX Naamloze vennootschap Damstraat 4, 9230 Wetteren - Overschelde RPR Dendermonde - BTW BE 0447.354.397 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE OPROEPING GEWONE ALGEMENE VERGADERING 17 april 2015 RESILUX Naamloze vennootschap Damstraat 4, 9230 Wetteren - Overschelde RPR Dendermonde - BTW BE 0447.354.397 OPROEPING TOT

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE RPR Antwerpen, afdeling Turnhout

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE RPR Antwerpen, afdeling Turnhout 1. Inleiding NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout Verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig

Nadere informatie

Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV van 30 maart 2011

Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV van 30 maart 2011 Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV van 30 maart 2011 Dit document bevat een toelichting bij de belangrijkste punten van de agenda van

Nadere informatie

Duvel Moortgat : courante netto winst +16%

Duvel Moortgat : courante netto winst +16% 15 Maart 2000 Duvel Moortgat : courante netto winst +16% Markante feiten van 1999 Beursintroductie: Duvel Moortgat werd begin juni geïntroduceerd op de Beurs van Brussel. Participatie in Noord Amerikaanse

Nadere informatie

1. Wettelijke context Europa België Vennootschap... 3

1. Wettelijke context Europa België Vennootschap... 3 Inhoud 1. Wettelijke context... 1 1.1. Europa... 1 1.2. België... 1 2. Vennootschap... 3 2.1. Begrip... 3 2.1.1. Algemeen... 3 2.1.2. Afwijkende bepalingen... 4 2.2. Categorieën van vennootschappen...

Nadere informatie

I. Kapitaalverhoging met publieke uitgifte voorbehouden aan het personeel, uit kracht van artikel 609 van het Wetboek van Vennootschappen.

I. Kapitaalverhoging met publieke uitgifte voorbehouden aan het personeel, uit kracht van artikel 609 van het Wetboek van Vennootschappen. Etn. Fr. Colruyt NV Naamloze Vennootschap Maatschappelijke zetel: Edingensesteenweg, 196 1500 Halle BTW-BE-0400.378.485 RPR Brussel De aandeelhouders worden uitgenodigd tot een Buitengewone Algemene Vergadering

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 29 APRIL 2011 INZAKE DE INBRENG IN NATURA IN HET KADER VAN EEN KEUZEDIVIDEND (ARTIKEL 602 W.VENN.

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 29 APRIL 2011 INZAKE DE INBRENG IN NATURA IN HET KADER VAN EEN KEUZEDIVIDEND (ARTIKEL 602 W.VENN. COFINIMMO Naamloze vennootschap en Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal (Vastgoedbevak) naar Belgisch Recht Woluwelaan 58 1200 Brussel B.T.W. nummer 426.184.049 RPR Brussel 0426.184.049

Nadere informatie